Page 1

kent, kültür, çevre, mimarl›k ve demokrasi için 119

mimarlara mektup

2009•01

OCAK

T M M O B M ‹ M A R L A R O D A S I ‹ S T A N B U L B Ü Y Ü K K E N T fi U B E S ‹ w w w . m i m a r i s t . o r g

Hofl Geldin 2009! Seni Bekliyorduk... Deniz ‹NCEDAYI

Her y›ldönümü düflünce ve duygular›n ifade edilmesinde bir araç oluyor. Mesajlar iletiliyor, kurumsal bak›fllar yineleniyor, yenileniyor, toplumsal dayan›flma duygusu tazeleniyor, insanlar umutlar›n› s›ral›yorlar, onlara yenilerini kat›yorlar. Bu sembolik buluflma noktas›nda, mimarlar›n umut listesi de oldukça kabar›k. Sadece mimarl›kta de¤il, birçok meslek alan›nda umutlar, beklentiler, istekler birikmifl durumda. Yönetimin her alana yay›lan “geliflme” politikalar› karfl›s›nda yo¤unlaflan elefltiriler gündemden düflmüyor. Sa¤l›k, e¤itim, kentleflme, kültür, sanat alanlar› ve daha niceleri yeni y›la yeni umutlarla giriyor. Birbirlerine eklenerek büyüyen umutlar, bir noktada bulufluyor ve 2009’a sesleniyorlar; daha insanca, hakça, duyarl›, adaletli, sa¤l›kl›, toplum yarar›n› destekleyen, onurlu bir yaflam ve ortam›... Mimarl›¤›n umutlar› da bu bütünden pay›n› fazlas›yla al›yor... Kentin ve çevrenin geliflim sürecinde, ça¤dafl uygarl›k kriterlerinin fark›nda olan, bilime dayanan, insan ve toplum haklar›na sayg›l›, eflitlikçi, kültür varl›klar›n› yaflatan mekân›n umudu 2009’da! Sermayeci politikalar›n ve ekonomik bask›lar›n izinde biçimlenen çevre, ça¤›n bilimsel kriterlerini, esteti¤in temel kavramlar›n›, meslek eti¤ini, toplum yarar› önceli¤ini göz ard› ederek h›zla dönüflüyor. Kentsel mekân› biçimsel, düflünsel, kültürel ve sosyal boyutlar›yla ça¤›n d›fl›na itiyor. Kentsel mekândaki kamu sorunlar›, “dönüflüm” söyleminin yozlaflma süreci, özellefltirmeci imar anlay›fl›, uluslararas› sermaye piyasalar›n›n bask›s›, kültürel ve toplumsal ba¤lam›n silinifli, de¤erler kayb› ilk akla gelen bafll›klar. Yeni y›ldan beklenen ise, bilimsel akl›n, kolektif yarat›c›l›¤›n, fleffafl›¤›n, kat›l›mc›l›¤›n, kamu düflüncesinin, dürüstlü¤ün savunucusu olmas›. Yeni umutlar 2009 için filizleniyor... 2009’un güç ifli bununla da s›n›rl› kalm›yor. Ülkenin geneline yay›lan kriz söyleminin meslektafllar›n hak ve hukuklar›na düflürdü¤ü gölge, iflveren aç›s›ndan “kriz”

slogan›n›n de¤erlendirilmesi, giderek daralan mesleki haklar›n üzerine bir yük daha getiriyor. Mesleki üretimde ve uygulamalarda kaliteden taviz vermeden, çevre düflüncesini mimarl›k alan›nda gelifltirmeyi, uygulama alan›na tafl›may› sürdürerek, 2009’dan mimarlar›n hizmet alan›nda destek, ifl olanaklar›n›n art›r›lmas›n› ve mesleki alanda eflitlik bekleyece¤iz. Ayr›ca 2009, “‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti”ne köprü olacak. Uluslararas› kültür platformunda ça¤dafl sanat mimarl›k ve kent iliflkisini teori ve uygulama alan›nda kurabilmek, çok yönlü tart›flabilmek, araflt›rabilmek ve süreçte çok aktörlü var olabilmek belki de en önemli kültürel kazan›m. Bu tarihî f›rsat›n de¤erlendirilmesinde öncelikle ve özellikle sivil topluma sorumluluk düflüyor. Kurumlar aras› diyalog, disiplinleraras› iletiflim, bil-

ginin paylafl›labilmesi ve mekân›n yeniden üretilebilmesi, sürecin uluslararas› boyutta da vurgulanan önemli özelli¤i. “2010 ülkemiz ve kentimiz aç›s›ndan nas›l de¤erlendiriliyor, nas›l de¤erlendirilmeli?” Kentin ve ülkenin sivil toplum örgütleri bu soruyu platformlar›nda tart›flarak ve bas›n-yay›n organlar›ndan destek alarak 2010’un aktörleri olmaya kendilerini haz›rlamal›lar. Kent ve kentli için yarat›lan bu kültür ve sanat platformunu, merkezî-yerel yönetim birimlerinin bir görevi, s›n›rl› yetki alan› olarak görmeden meslek alan› tart›flmalar›n›, kentlilerin ve uzmanlar›n fikirsel ve yarat›c› kat›l›mlar›na sunmal›lar. 2010 sürecini, sivil toplumun ev sahipli¤ine açabilmesi, fleffaflaflt›rabilmesi, çok aktörlü gelifltirebilmesi de 2009’dan beklenecek. 2009, mimarl›¤›n yarat›c› y›l› olacak. Mimarlar daha çok düfl kuracak, daha çok tasarlayacak. Yetkin bilinçle mimarl›k, meslek alan›nda yeni kültür birikimlerini 2009’da sergileyecek. Hofl geldin 2009... ‹yi ki vars›n! g

Mimarl›¤a ya da Yeni Y›la Güzel Bir Yeminle ‹lk Ad›m› Atmak Henüz bir araştırma yapmadan, neredeyse kendiliğinden elimize ulaşan, iki büyük üniversitemizin mezunlarına imzalattıkları (ya da okuttukları) mezuniyet antlarını güzel bir yeni yıl dileği olarak sizlerle paylaşmak istedik. Belki de diğer okullarımız da yeni yılda mezun olacak genç mimarlara imzalatacakları kendi yemin metinlerini buradan herkesle paylaşırlar. Bu yeminler kadar güzel yıllar, bu yemindekiler kadar onur dolu bir mesleki yaşam dileriz genç meslektaşlarımıza...

‹TÜ Mimarl›k Fakültesi Mezunlar› ‹çin Yemin Metni: Bugün bana verilmiş bulunan unvana daima layık olmaya, onun bana kazandırdığı yetki ve sorumlulukların her zaman bilincinde olarak, hangi şartlar altında olursa olsun, onları ancak iyiye kullanmaya, yurduma ve insanlığa yararlı olmaya, kendimi ve katıldığım mesleği maddi ve manevi sahada yükseltmeye çalışacağıma, namus ve şerefim üzerine yemin ederim. YTÜ Mimarl›k Fakültesi Mezunlar› ‹çin Yemin Metni: Bugün,Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olmanın tüm yetki ve sorumluluklarının bilincinde olarak, kendisini sürekli geliştiren nitelikli bir insan ve meslek elemanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini koruyan ve geliştiren iyi bir yurttaş olacağıma, bilgi ve becerimi ulusum ve tüm insanlık yararına kullanacağıma, meslek ilkelerini ve onurunu yücelteceğime, üniversitemle ilişkilerimin sürekliğini koruyarak yeni elemanların yetişmesine destek olacağıma söz veriyorum. g


2

mimarlara mektup 119

Mimarl›k Vakf›’n›n Dünü/Bugünü Vakfımız yeni çalışmalar arifesinde. Tam da belleğimizi tazelemek; vakıf organları ve çalışmaları hakkında bilgilerimizi yenilemek zamanı. Mimarlık Vakfımız, mimarlar ve mesleğimize hizmet edenler arasında maddi, manevi dayanışmanın yükseltilmesi; mesleğimizin geliştirilmesi, kuramsal tartışmalarının canlandırılması; mesleki bilimsel teknolojik araştırmaların geliştirilmesi; mimarlık varlığımızın araştırılması gibi konularda çalışmalar yapmak, yapılanlara katkıda bulunmak amacıyla ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki bir destek kuruluşu olarak 29 Haziran 1996’da kuruldu. Vakfın kuruluş sermayesi, 126 mimar ile Mimarlar Odası Genel Merkezi adına iki ve Mimarlar Odası 14 Şubesi (adına birer temsilci olmak üzere toplam 142 kişi) üçer kilogram gümüş karşılığı yatırılan tutarla oluştu. Mimarlık Vakfı Birinci Kurucular Kurulu 25 Temmuz 1996’da yapıldı. Kurucu Başkan Prof. Asım Mutlu sağlık nedeniyle görev almadı.Vakıf Başkanlığı’na Prof. Maruf Önal seçildi. Kuruluşundan itibaren birçok arkadaşımızın çeşitli organlarda görev üstlenerek bugünlere getirdiği vakfımız içinde bulunduğu 13. yılında, Mimarlar Odası’nın 21 birimi ile 157 mimarının kuruculuk desteğinde, kuruluş amaçlarına bağlı olarak işlevlerini yerine getirebilen, kurumlaşma yolunda önemsiz sayılamayacak adımlar atmış, yeni ve büyük projeleri hayata geçirebilecek bir potansiyele sahip, fakat kesinkes katkı ve destekte bulunmamız gereken öz kuruluşumuzdur. Vakfa bağlı kuruluşların işlevlerinin artırılması, mali durumun daha da güçlendirilmesi, ancak daha çok meslektaşımızın faaliyetlere katılması ve şubelerimizin katkısı ile olanaklıdır.

Mimarl›k Müzesi Çal›flmalar›

Ülkemize bir mimarlık müzesi kazandırılması, tüm mimarlık camiasının olduğu gibi, Mimarlık Vakfı’na gönül verenlerin de en büyük özlemi ve hayali olmuştur. Mimarlık Vakfı, üzerinde çalışılacak ortak bir projeyi elle tutulur hale getirmek için girişimlerini hep sürdürdü. Bildiğiniz gibi, 16. YY’dan beri ayakta duran, Vakıflar’a ait Eminönü’ndeki Siyavuşpaşa Medresesi, Mimarlık Müzesi kurulması amacıyla Mimarlık Vakfı’na tahsis edildi. Mimarlık Müzesi kurulması çalışmalarını başlatmak ve bu alanda yapılacak çalışmaları koordine etmek amacıyla Mimarlık Müze Komisyonumuz ve görevlimiz çalışmaya başladı. Kuşkusuz, bu boyutta bir eserin ortaya çıkarılması, büyük boyutlu mali kaynakların bulunmasını gerektiriyor. Müzenin kuruluş sürecinde, gözlem ve tavsiyelerde bulunacak Müze Danışma Kurulu ile, müze konseptini oluşturacak, koleksiyonları araştıracak ve temin edecek, mali kaynak ve sponsorlar bulacak, müze kuruluşunun her aşaması üzerine kamuoyunu bilgilendirecek, müzeyi kuruluş sürecinden başlayarak tanıtacak kurul ve çalışma guruplarının oluşturulması gerekli olacaktır. Bu çabaların başarıya ulaşması, kurucu üyelerimiz başta olmak üzere, meslektaşlarımızın katkı ve katılımlarıyla olanaklıdır. Fakat aynı zamanda, üniversitelerin, belediyelerin, kamu kuruluşlarının, inşaat malzemeleri üreten ve mimarlığın gelişmesine katkıda bulunmuş ve bulunmak isteyen tüm firma ve kişilerin katkı ve destekleri-

nin de gerekli olduğuna inanıyoruz. Medresenin restorasyonu konusunda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile onarım protokolu imzalandı. Görevli arkeolog belirlendi. Bu çalışmaların koordinasyonunu meslektaşımız Sabri Orcan sürdürmekte. Restorasyon için gerekli finans kaynaklarının ve sponsorların bulunması için dosya hazırlıkları tamamlandı. Bu çalışma için gerekli olan fizibilite raporu Ekip Proje Danışmanlık firmasınca hazırlandı. Müze koleksiyon çalışmaları bağlamında, 2008 Mart ayından beri sürdürülen Ali Saim Ülgen arşiv tasnif çalışması sonuçlandırıldı. Öte yandan Mimar Danyal Kiper’in kendi tasarladığı çizim masası ve kütüphanesi müze arşivine katılmak üzere vakfımıza teslim edildi.

Sosyal Güvenlik ve Yard›mlaflma Sand›¤› Çal›flmalar›

Yardımlaşma Sandığı, Mimarlık Vakfı’nın en önemli sosyal projesidir. Mimarı ve ailesini sosyal yönden desteklemeyi amaçlayan, her üyesinin acil durumlarda başvurabileceği bir sosyal güvence kuruluşudur. Sandık, kurulduğu 1997’den günümüze kadar üyelerine yaptığı sosyal hizmet ve yardımlarla yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirdi. Sosyal devlet ilkelerinin aşındırıldığı, insanların sosyal güvencelerini kendilerinin karşılamasının özendirildiği günümüzde ise, dayanışma kuruluşumuz olan Yardımlaşma Sandığının geliştirilmesi daha da önem kazanmakta. Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu, hizmetlerinin geliştirilmesi ve daha çok meslektaşımıza hizmet verilebilmesi için, 2009 yılında bir üye kampanyası açılmasını ve ayrı bir sandık yönetimi oluşturulmasını kararlaştırdı. 19 Aralık 2008’de yapılan danışma toplantısında, sandığın güçlendirilmesini sağlayacak bu programı 8


mimarlara mektup 119 3 uygulamak üzere meslektaşlarımız Bülend Ceylan, Nurfeşan Ağra ve Leyla Gürsoy sandık yönetimi için gönüllü oldular. Kendilerine başarılar diliyoruz.

E¤itim ve Burs Fonu Çal›flmalar›

Bildiğiniz gibi, Mimarlık Vakfı Burs Fonu’ndan her yıl mimarlık lisans öğrencilerine burs sağlanıyor ve burslar, meslektaşların ve mimarlık eğitimine katkıda bulunan kişi ve kurumların bu amaçla vakfa yaptıkları şartlı bağışlarla karşılanmakta. Burs verilecek öğrencilerin seçimi ise, üniversitelerin mimarlık fakülte ve bölümlerince yapılmakta ve burs, öğrenci başarılı olduğu sürece mezun olana kadar devam etmektedir. 2008-2009 öğrenim yılında 22 üniversitenin mimarlık fakülte ve bölümlerinde eğitim gören 43 öğrenciye burs veriliyor. Ayrıca yine bu kapsamda, 2008’den itibaren başlatılan lisansüstü eğitimi yapan meslektaşlarımızın araştırmalarının desteklenmesi faaliyeti bağlamında, MSGS Üniversitesinden bir kişiye lisansüstü bursu veriliyor. Fondan öğrencilere bugüne kadar 150.000.- liranın üzerinde burs sağlandı.

Mimarl›k Enstitüsü Çal›flmalar›

Mimarlık Enstitüsü, vakfımızın mesleki alanda yapılan çalışmalara katkıda bulunmayı hedeflemiş bir kuruluşudur. Enstitü bugüne kadar mimarlık öğrencileri için yaz okulları yaptı. Araştırma/tez çalışmalarının biriktirilmesi, tanıtılması ve kullanılması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. 2007-2008 döneminde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile birlikte, birçok meslektaşımızın katkıda bulunduğu, seçici kurulları, değerlendirmeleri, ödülleri ile her biri kapsamlı bir faaliyet alanı olan ve tamamı yayına dönüştürülen aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirildi. • 1. ve 2. Türkiye Mimarlık Araştırmaları • 1. ve 2. Ödüllü Okuma, Değerlendirme Yazıları Seçkisi • Edebiyatçı Mimarlar Antolojisi • Mimarlık Öyküleri Yarışması

• Mimarlık Eğitiminde Dersler ve Tarihçeleri 2009 programında ise, • 100 yıl 100 Mimar 100 Yapı yayını • Meslek İçi Eğitimin internet yayını projesi vardır.

‹ktisadi ‹flletme Çal›flmalar›

Başta Mimarlar Odası birimleri olmak üzere,TMMOB’ye bağlı diğer Odaların da her türlü basım, yayın, tanıtım, seminer, kongre, gezi, sergi, fuar gibi organizasyonları için piyasaya aktarılan kaynakların önemli bir bölümünü topluluğa yeniden döndürmek; dolayısıyla vakfımıza gelir temin etmek amacıyla 4 yıldır çalışan İktisadi İşletmemiz, birkaç alanda birden yükümlendiği faaliyetleri gerçekleştirmiş olmanın sağladığı bilgi ve deneyim birikimiyle hizmet çeşitliliğini artırıyor, faaliyet alanını genişletiyor. Kurulduğu günden itibaren Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi’nin tüm yayınlarının yapımları ile Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, Mimarlık ve Kent Şenliği, Geleneksel Mimarlar Buluşması gibi etkinliklerinin sponsor organizasyonlarını gerçekleştiren İktisadi İşletmemiz; son bir yıldır Mimarlar Odası’nın diğer şubelerinin yeni yıl ajandaları ile bazı yayınlarını, Mimarlar Odası Genel Merkez yayınlarının bir bölümüyle, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu yayınlarının grafik uygulama, baskı, dağıtım ve diğer organizasyonlarını da üstlendi. 2009’un ilk ayında internet üzerinden mesleki, kültürel yayın satışı projesi bitirilmiş olacak.

Mesleki Kültürel Geziler İktisadi İşletmemiz, kurulduğu günden itibaren gündeminde aldığı yurt içi ve yurt dışı kültür gezilerine 2008 yılında başladı. Dış gezi programı Floransa/Roma ile başlayarak UIA TORINO Dünya Mimarlık Kongresi, Budapeşte/Prag/Viyana ve

Güney İtalya ile devam etti. 2009’un ilk dış gezisi 24 Nisanda Küba olacak. Ardından öğrencilere ve meslektaşlara yönelik yurt içi turları gelecek.

Sigorta Brokerlik Hizmeti Duymuş olabilirsiniz, İktisadi İşletmemiz sigorta alanında da önemli adımlar atıyor. Mimarların ve Odaların profesyonel, kurumsal ve bireysel sigorta gereksinimlerini bugüne kadar olanlardan çok daha yetkin biçimde karşılayabilecekleri yeni bir brokerlik hizmet yelpazesi sunuyor. Bu profesyonel hizmet, sigorta alanındaki çözüm ortağımız Ada Broker Sigorta ve Reasürans Ltd. Şti ile veriliyor. Bilindiği gibi brokerlik müessesesi, acenteler gibi sigorta şirketlerinin değil sigortalıların temsilcisi olduğundan, sigorta şirketi için değil sigortalı için yararlı olanı bulmakla yükümlü. Sunduğumuz bu profesyonel brokerlik hizmeti, sigorta gereksinmesi olan meslektaşlarımızı ve yakınlarını bütün sigorta sorunları hakkında aydınlatıyor. Hem meslektaşlarımızın hem Odalarımızın sigorta gereksinmeleri, daha az primle gerçek güvenceye kavuşuyor. Mesleki Sorumluluk Sigortasını Türkiye’de kurumsal olarak ilk kez başlatmanın hazırlıkları bitirilmek üzere. 2009’da mesleki sorumluluk sigortası başlatılmış olacak. Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmemizce verilen bütün bu hizmetler, Odalarımızın ve üyelerinin ihtiyaçlarını uygun ve nitelikli bir biçimde karşılarken; hem bu alanda piyasaya akan kaynakların bir bölümünü topluluğumuza geri döndürmekte, hem de toplumumuzun kamusal hizmetlerden yoksun bırakılmaya çalışıldığı günümüzde, mesleki, kültürel ve sosyal dayanışma amacıyla yola çıkan vakfımızın çalışmaları için önemli bir kaynak yaratmakta. Değerli meslektaşlarımız, Mimarlık Vakfı topluluğumuza gereklidir diyorsanız sesimize kulak verin. g


4

mimarlara mektup 119

“Mimarl›k E¤itimi ve Neo-Liberalizm” Paneli Orhan fiAH‹NLER

“Mimarl›k E¤itimi ve Neo-liberalizm” panel duyurusunu okudu¤umda tedirgin ve s›k›nt›l›yd›m. S›k›nt›l›yd›m çünkü gölgeli neo-liberalizm kavram›yla mimarl›k e¤itiminin birlikte an›lmas› irkilticiydi benim için. Toplant›ya kat›lmay› arkadafllar›ma önermifl fakat ikna edememifltim. Sanat Ansiklopedisi almak amac›yla u¤rad›¤›m Yap› Endüstri Merkezi’nde ayn› duyuruyu tekrar okudu¤umda, “bu bir rastlant›” diye düflündüm. Toplant› gecikmiflti. Zaman›m› düflünerek geçirmek istedim. Neden tedirgin, s›k›nt›l›yd›m neo-liberalizm kavram›yla mimarl›k e¤itiminin birlikte an›lmas›ndan? Neo-liberalizm kavram› kültürel, felsefi, politik, ekonomik, toplumsal içerikleriyle tarihi liberalizmin devam›yd›. Ayn› tarihî sorumlulu¤u tafl›yan kavramlar olufllar›ndan m›yd› sadece? Kökeni yirminci yüzy›l›n ilk çeyre¤ine ait biriydim. Belle¤imi henüz yitirmemifltim. Belle¤imdeki de¤erler, söz konusu mimarl›k e¤itimiyle, neo-liberalizmin birlikte an›lmas› karfl›s›nda tepkili, duyarl›yd›lar. Acaba bu birlikteli¤in anlam› neydi? Mimarl›k e¤itiminin neo-liberalizmin kurallar›na göre düzenlenmesi, ayarlan›p uyarlanmalar› an-

lam›nda m›yd›? Beklemeli; kirli, a¤›r kusurlu liberalizm/neo-liberalizmle köklü/soylu içerikli mimarl›k e¤itimi geleneklerinin nas›l bir arada an›ld›klar›n› anlamal›, belle¤imin refleksleriyle yetinmemeliydim. Zaman›m fazla olmasa da baz› notlar al›yordum. * Tarihte liberalizm kavram›n›n en ›fl›lt›l›/çekici oldu¤u dönem on dokuzuncu yüzy›l, özellikle yüzy›l›n ikinci yar›s›yd›. Söz konusu süreçte, Avrupa sanayi/ticari burjuvazisinin felsefi, siyasi, ekonomik, kültürel zeminini oluflturuyordu liberal sistem. Kuflkusuz maddi/manevi geliflmelerle, zenginlikler yaratm›flt›. Somut simgeleri Avrupa’n›n metropolleri, metropollerin eriflti¤i kültür (edebiyat, resim, müzik, tiyatro, felsefe, mimari gibi), sanat ve yaflam düzeyleriydi. Paris, Londra, Berlin, Hamburg, Stockholm, Leipzig, Viyana, Roma, Milano, ‹stanbul/Pera ve di¤er kentler de bu süre içinde adeta yeniden infla edilmifllerdi. Özellikle mimarlar da baflar›lar›yla emperyalist kimlikli egemen liberal burjuvaziyi taçland›ranlardand›. Ayr›ca, Avrupa burjuvazisinin aristokrat kültürle k›yaslanabilme tutkular›nda da en yak›n partnerleriydi mimarlar... Ancak; “ne yaz›k ki” de denilebilir, Avrupa’n›n sanayi/ticari kesimleri, s›n›flar aras›, uluslararas› iliflkilerde hiç de adil de¤illerdi. Yirminci yüzy›l bafllang›c›nda nimetlerin paylafl›m›nda bencilce dalafl›yorlar, milyonlarca insan yaflam›n› yitiriyordu. Avrupa’da lanetlenen liberalizmin yeni mekân› Ameri-

ka Birleflik Devletleri oluyordu... ABD ekonomisi on y›l süren ›fl›lt›l› bir dönem sonras› bütün dünyay› derinden sarsan 1929 ekonomik kriziyle tarihin en korkunç, en gaddar, fliddete tap›nan, fliddeti yücelten, kapitalizmin gayrimeflru muhaf›z gücü olan sa¤ rejimleri; faflfliizmle nazizmi yarat›yordu. Faflizmle nazizmin yarat›l›fllar›n›n insanl›¤a maliyeti bu kez elli milyon insan›n yaflama veda etmesi, mimarlar›n özenle infla ettikleri metropollerin pek ço¤unun birer harabeye dönüflmesiydi... * So¤uk savafl, küreselleflme sürecinde tüketim eksenli ekonomik sisteminin yeni ad›yd›, neo-liberalizm! Özellikle 1990’l› y›llarda, neo-liberalizmin küçük gezegenimizi geriye dönülemez flekilde de¤ifltirdi¤ine, de¤iflimin süreklili¤ine inan›l›yordu. Tarihteki öz kimli¤ini koruyan, asla de¤iflmeyen liberal kapitalist sistemse ayn›yd›: Her flfleeyin mubah, dürüstlü¤ün lüks, doyumsuzlu¤un kaç›n›lmaz ve gerekli, açgözlülü¤ün bir tür er dem, risk iflflttah›-tutkusunun yarat›c›-itici bir güç oldu¤u sistem... Serbest piyasa ekonomisinin rekabetçi mekanizmalar›n›n mucizevi becerilerle bütün sorular› çözebilece¤i, çözümledi¤i efsaneleri!.. Her an 盤l›k 盤l›¤a adeta cinnet haliyle yinelenen söylemlerindendi neo-liberalizmin; sat›n al ve tüket, tekrar tekrar sat›n alarak tüket... Tüketim ç›lg›nl›¤› yeni tür ça¤dafl yaflam tarz›, sevinci hatta yaflam›n doyumsuz hazz›yd›. Asl›nda tüketilense küçük dünyam›zd›... “Çevreyi zedeleyerek gelecek nesillerin yaflam haklar›n›n tehdidi hata” m› dediniz? fiaka ediyor olmal›s›n›z! Size sunulan inkâr edilemez sonuçlar›yla “küresel refah, refah ötesi sürdürülebilir kalk›nma, kalk›nma için s›n›rs›z olanaklar” diyenler seçkin neo-liberalistlerdi. * Ne var ki, iki binli y›llar›n bafl›nda küresel ›s›nma inkâr edilemiyor, dünya boyutunda yaflanan derin mali kriz somutlafl›yor, neo-liberalizmin karanl›k, lanetli tarihsel profili tekrar çok daha da güçlü bir flekilde belirginlefliyor, do¤an›n zedelenmesi, kirletilmesi, ›s›nmas›, 8


mimarlara mektup 119 5

küresel mali krizin giderek ekonomik krize dönüflflüüp milyonlarca çal›flflaan› iflflssiz b›rakmas›ndan sorumlu oluyordu. Özgürlükler, sonsuza kadar refah› vaat eden ilkelerinde ›srar eden, asla etik olamayan neo-liberal kapitalist efsane h›z la soluklaflfl››yordu!.. O halde, nas›l oluyor da mimarlar›m›z gezegenimizi, dünyay› tüketen, katlan›lamaz k›lan, tehdit eden bir sistemi etkinliklerine bafll›k olarak seçebiliyor, fleytani becerileri ba¤r›nda bar›nd›rd›¤› herkes taraf›ndan bilinen ya da fark edilip art›k inkâr edilemeyen neo-liberalizmle mimarl›k e¤itimini bir arada anabiliyorlard›? Notlar›m bunlard›. Deneyimli, donan›ml› kiflilerdi panelistler. Sab›rla panelistleri dinlemeliydim. * Sunuflu yapan oturum baflkan›n›n ard›ndan konuflan ilk panelist tarihî tespitlerle yetiniyor, liberalizmin/neo-liberalizmin neden oldu¤u a¤›r, trajik sonuçlar› ihmal ediyordu. ‹kinci panelist bir profesyonel olmas›na karfl›n, kulland›¤› k›vrak dil, dili kullan›fl becerisi benim için ilginçti. Üçüncü konuflmac›n›n düflüncesi, yanl›fl an›msam›yorsam, “mimar›n özgürlük alan› olan tasar›mlara, özgürlü¤ü özünde bar›nd›rd›¤› san›lan sistemin, yarat›c› olanaklar›yla ortam haz›rlamas› gereklili¤i” idi. Tüm konuflmalar› dinledikten sonra düflündüklerimse, “mimarl›k e¤itiminin; do¤rulanm›fl kurallar, klasikleflen mesleki bilgileriyle ö¤rencileri donat›p e¤itmekle sorumlu oldu¤uydu. Temel bilgiler ard›ndan araflt›rma, deneme, yorumlamalar, fantezilerdi. Mimarl›k e¤itiminin evrensel konular›yd›; kamusal alanlarla, kamusal alan›n donat›lar› olan toplu konutlar, üniversite kampuslar›, e¤itim/sa¤l›k/yönetim yap›lar›, sportif tesisler, kitapl›klar, krefller, tiyatrolar, konser salonlar›, müzeler, üretim üniteleri, araflt›rma laboratuarlar›, parklar, kentsel tasar›mlar ve de bunlar öncelikliydi. Yaflam› sadece renkli bir flölen gibi anlay›p yorumlayan ve sunan ticari fonksiyonlar, albenili t›p merkezleri, çok y›ld›zl› oteller, adeta yapay cennet-

ler olan fl›k, ekolojik, yüksekten bakan kibirli kuleler, siteler, e¤itimin konular› ve belirleyicileri olamazd›...” * Panelistlerden hiçbiri, “mimarl›k e¤itimi politik/ekonomik sistemin, varl›kl› az›nl›¤›n, f›rsatç›, doyumsuz neo-liberal dünyan›n sad›k hizmetkâr› mimarlar› yetifltirmekle yükümlüdür” gibi bir aç›klamay› do¤rudan ya da dolayl› yapmad›. Özgürlükler vaat eden, öyle alg›lanan, asl›nda tarihî serüveni ac›l› olaylarla dolu olan neo-liberalizmin ilkelerine mimarlar›n teslimiyetlerinden de bahsedilmedi. Peki, o halde nedendi, bu iki tan›m›n birliktelikleri?.. So¤uk, nemli, puslu akflam karanl›¤›nda neo-liberal sistemin ‹stanbul ken tine karflfl›› iflfllledi¤i en a¤›r, en belirgin imar suçlar›ndan biri olan, bir zamanla r›n Fulya, nergis çiçeklerinin vadisini1 terk ediyordum. Erken ayr›ld›¤›mdan olmal›yd›, “bir fleyler yazmal›, yazmay› denemeliyim” diye düflünüyordum... g

1. Fulya vadisinin kirli serüveni daha önce aç›klanm›flt›...

Mimarl›k Okumalar› Atölyesi

2. Ödüllü Okuma, De¤erlendirme Yaz›lar› Seçkisi Son teslimi tarihi: 6 Mart 2009 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Mimarlık Vakfı’nın 2009 yılı Mimar Sinan Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mimarlık Okumaları Atölyesi’nde amaç, mimarların ve mimarlık öğrencilerinin sanat, toplumbilimler, şehircilik, mimarlık tarihi, kültürü ve eleştirisi ile ilgili kitapları okumalarını, değerlendirmelerini, eleştirmelerini, özgün fikirler geliştirip bunları yazılı olarak ifade etmelerini özendirmek, ödüllendirmek ve bu yolla, mimarlık kültürü ve bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. Ödüllendirilen ve yayına değer bulunan metinler kitap halinde yayımlanacaktır. Her dönem için belirlenen kitap hak-

kında, katılımcılar kişisel veya kolektif olarak hazırladıkları yazılarını belirlenmiş şartlara uygun olarak teslim edeceklerdir. Teslim edilen yazıların tamamı “kimliği kapatılmış olarak” web ortamında ilgi duyanların okumasına sunulup, katılıma açık bir tartışma ortamı yaratılacaktır. Jüri çalışmasını bitirdikten sonra jürinin, katılımcıların ve ilgi duyanların çağrılacağı bir kolokyum düzenlenecek ve sunumlar tartışmaya açılacaktır. Kolokyum bitiminde sonuçları ilan edilecek ve ödül töreni yapılacaktır. Atölyeler, Mimarlar ve Mimarlık Öğrencileri (lisans) olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacaktır.

Mimarlar Kategorisi:

Kitaplar yalnızca www.mo.org.tr adresinden sunulmaktadır: 1. Mimarlık & Yaşam Kalitesi, Avrupa Mimarlar Konseyi Politika Kitabı 2004 2. Karşılaştırmalı UIA ve ACE ‘Beyaz Kitap’ Metinleri Yardımcı Okuma Önerileri: Ulusal Mimarlık Politikaları (2005) ve Mimarlık Politikaları (2007 revizyonu) Nur Esin, Şengül Öymen Gür, Doğan Hasol, Deniz İncedayı ve İlhan Tekeli’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda beş kişiye 2000’er TL para ödülü verilecektir.

Mimarl›k Ö¤rencileri Kategorisi:

Kitap şartname ile birlikte temin edilebilir. 20.Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar,Yazar: Ulrich Conrads, Çeviren: Dr. Sevinç Yavuz, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayını Ali Cengizkan, Esra Fidanoğlu, Kubilay Önal Ayşe Şentürer ve Gürhan Tümer’den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda beş kişiye 1000’er TL para ödülü verilecektir.

Detayl› Bilgi ve Baflvuru için: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası, Barbaros Bulvarı, 34349 Beşiktaş, İstanbul Tel: (212) 227 69 10 ve 11 Faks: (212) 236 85 28 mimarist@mimarist.org.tr www.mimarist.org.tr www.mimarlikvakfi.org.tr g


6

mimarlara mektup 119

Termodinamik ve Mimarl›k Metin KARADA⁄

Asl›nda ne kadar da –en incesinden– duygulu bir kavramd›r kendisi. Bugüne kadar “kuru kuruya teknik” bir kavram olarak lanetlenmifl, yok say›larak adeta yok edilmifltir; güncel ve s›radan iliflkiler dünyam›zdan termodinamik... Fark›nda olmad›¤›m›z sürece de yeri yoktur, güncel hesaplar›m›z›n en ayr›nt›l› noktalar›nda bile var olan termodinami¤in, yani “›s›ldevinim”in... Yaz›k!... Oysaki bizim kurallar›m›z› oluflturmam›z için var olan her fleyin kurallar›n› koyand›r kendisi... Ama üzerinde biraz düflünsek, kendimize yak›n birkaç “s›cac›k özellik” bulacak ve çok sevece¤iz belki de... Öylesine duygulu, öylesine empati sahibidir ki; üstelik bizim için en ince de¤erlerimiz bile onun için gergedan derisinden çok, çok, çok daha kal›nd›r... Onun inceli¤i ve duyarl›l›¤› yan›nda bizim ince-

Esher’in “küp” ve “üçgen”i

lik ve duyarl›l›klar›m›z yüz k›zart›c› kal›nl›ktad›r üstelik... O kadar, yani... Örne¤in hiç “S›f›r›nc› Yasa” gibi bir yasa akl›m›za gelir miydi? Ama varm›fl; nerede: Termodinamikte yani ›s›ldevinimde. Düflünsenize “1” bile de¤il, “0” yasas›... Yok art›k! Hiç de “Yok art›k!” de¤il asl›nda; o hep vard› zaten biz daha ortalarda bile yok iken... Bakal›m neymifl bu Termodinami¤in Yasalar›? S›f›r›nc› Yasa: ?‹ki kifli aras›nda bir al›flverifl yoksa termodinamik denge söz konusudur...” gibi bir anlama geliyor... Yan yana duran “s›cak” ile “so¤uk”un al›flverifli, el ele “›l›k”a do¤ru yol alm›yorsa ikisi de zaten eflit, yani “›l›k” demektir k›saca... Birinci Yasa: S›f›r›nc›s›ndan daha e¤lencelidir. “Yakt›¤›n›zdan çok yemek yerseniz, fliflersiniz”, pardon biraz incelterek söyleyelim, “obez olursunuz...” gibi bir anlam› vard›r... ‹kinci Yasa: Ayn› nefle zenginli¤ini sürdürür bence termodinamik bu yasas›yla. Der ki, “Harcad›¤›n›z paran›n karfl›l›¤›n› asla alamazs›n›z...” Yalan da de¤il hani... E¤er, herkes kazan›yorsa biri ya da birileri “kazand›¤›n› zannediyor” olmal›... Bunun yan›na “Enerjinin Sak›n›m› Prensibi”ni de araya bir yere ekleyebilirsiniz. Zaten siz eklemeseniz de o kendini eklemifltir bizden çok çok önce. “Hiç bir zaman harcanan enerjinin tam karflfl›› l›¤› olan ifl üretilemez” de ayn› anlama gelir... Çünkü “Enerjiyi ifle çevirecek sistem, kendi komisyonunu almadan parma¤›n› bile oynatmaz...” Bu komisyon iflini, yani sistemi, hesaba katmadan bir ifl yapmaya kalkarsan›z sizinle “Con Ahmet” diye dalga da geçebilirler... Örnek mi: “Con Ahmet’in Devr-i Daim Makinesi” hatta bunun yerine “malik-ül hülya kâr-› v›zv›z” da diyebilirler... Hani k›saca “Bofl hayal sahibi” der gibi... Üstelik bu sistem yani “komisyon ifli” de ezelden beri o kadar yayg›n, o kadar ayyuka ç›km›fl bir uygulamad›r ki; bafll› bafl›na “entropi” ad›yla bir sektör halini bile alm›flt›r, ›s›ldevinim evreninde ya da evrenin ›s›ldeviniminde diyelim flimdilik... Yani son toplamda “düzensizlik bü tün sistemde artmaya devam eder, düzen lilik üretilirken bile...” demektir özetle... Üçüncü Yasa: “S›cakl›k s›f›ra yak-

laflt›kça bütün hareketler s›f›ra yaklafl›r” der. Yaklafl›r yaklaflmas›na ama yine ayn› sistem, yani “komisyon ifli” yüzünden bir türlü “s›f›r olamaz...” Bu noktada dural›m, kendimize soral›m: Sonsuz evrendeki yaflam›n tüm ayr›nt›lar›n›n devinimi ile ilgili yasalardan olan termodinamik yasalar›ndan ba¤›ms›z olarak iflleyebilen bir mimarl›k düflünülebilir mi? Çünkü olsa olsa ancak bu noktada yasalar›yla sonsuz evrenin soluk al›flveriflini bize aç›klayan “termodinami¤in mimarisi”nden “mimarl›¤›n termodinami¤i”ne geçifl yapabiliriz... Bu geçiflin ana girifl kap›s› olarak tabii ki modernizm, geçmifl ve bugüne ait tüm ak›mlar›n sütannesi olarak –““beslediklerinden de beslenerek”– kendini gelecekteki bugün ve gelecekteki yar›n olarak; yine kendi küllerinden yeniden, yeniden ve yeniden do¤urur... Modernizmin termodinamik yasalarla örtüflen bu dinamik özü, ayn› zamanda “mimarl›¤›n termodinamik yasalar›”n›n da a盤a ç›kar›lmas›nda bize öncülük edebilir... ‹nsan›n do¤al ve tarihî çevresi ile kurdu¤u iliflkiler sistemati¤ini yani –sistemin geçmifl ve gelecek bütünlü¤ünü– “uyumlu doku kültürünü” bozmadan üretilebildi¤i kadar, gelece¤in kal›c› de¤erlerini bugünden üretmeye adayd›r “termodinamik mimarl›k...” S›ra, mimarl›¤›n termodinamik ilke ve yasalar›n› daha da fazla gün ›fl›¤›na ç›karmakta ve toplumlar›n ortak paylafl›m de¤erleri olan kültürün, yine toplumun kamuyasal de¤erleri oldu¤unu fark ettirmekte... ‹nsan›n do¤al ve tarihî kültürü ile olan bu kopuklu¤unu onarabilmesi için önce onlar›n fark›na varabilmesi Termodinamik Mimarl›k flart›d›r diyebilir miyiz?... Kendi kendisinin fark›nda Örne¤in “K oldu¤unun fark›nda olan”* günümüz insan›n›n “baflflkkalar›n›n da, kendisi gibi, kendilerinin fark›nda olduklar›n›n fark›nda olabileceklerinin”, fark›nda olmas› gerekti¤i gibi... Nas›l? g (*) Modern ‹nsan: Homo Sapiens Sapiens; Latince anlam›: Kendi kendisinin farknda oldu¤unun fark›nda olan.


temsilciliklerden

mimarlara mektup 119 7

M‹MARLAR ODASI ‹STANBUL BÜYÜKKENT fiUBES‹ ANADOLU 1. BKBT: KADIKÖY

Haydarpafla Gar›’ndan An›msamalar Arif ATILGAN

Haydarpafla Gar› 1908 y›l›nda göreve bafllad›ktan sonra, ifllevinin d›fl›nda baz› hizmetlerde de bulunmufltur. Örne¤in, 19141918 y›llar› aras›ndaki 1. Dünya Savafl› süresi boyunca buradan Anadolu’daki Türk Birlikleri’ne cephane aktar›m› yap›lm›flt›. Özellikle ‹ngiliz ‹flgal Kuvvetleri’nden gizli olarak mavnalarla limana getirilen cephaneler, Haydarpafla Gar›’ndan vagonlara yüklenerek Anadolu’ya sevk edilmiflti. 6 Eylül 1917 tarihinde yine böyle bir yükleme s›ras›nda baz› kaynaklara göre kaza, baz› kaynaklara göre ise sabotaj sonucu patlay›c› madde aktaran vincin halatlar›n›n boflalmas›yla yere düflen malzemeler infilak etmiflti. Bu infilak sonucunda ç›kan yang›nda ise gar büyük zarar görmüfltü. Çat›s› tamamen yand›¤›ndan çat›s›z kalan binada uzun y›llar insanlara alt katlarda hizmet verilebilmiflti. 1925 y›l›nda çat›n›n kapat›labilmesi için bir proje yar›flmas› düzenlenmiflti. Bu yar›flmaya Mimar Kemalettin Bey Gar Binas›’n›n kulelerini kubbemsi bir flekilde tasarlayarak kat›lm›flt›. Mimar A. Nazimi Yaver Bey ise oryantalist bir tarzla haz›rlad›¤› projesiyle kat›lm›fl ve yar›flma sonunda birinci seçilmiflti. Kendisine verilen birincilik sertifikas›nda flunlar yazmaktad›r:

Demiryollar fiuunu1- Müteferrik Malumat Haydarpafla büyük mevkifinin2 tamirat›na ait proje [Müsabakada birincili¤i kazanm›flt›r] Haydarpafla Gar›n›n Tamirat› Haydarpafla büyük mevkifi harp senelerinde vuku bulan bir infilak neticesinde büyük bir rahneye u¤ram›fl, bahusus çat› aksam› harap olmufltu. Rahnedar k›s›mlar›n mütemadiyen tamir ve termimine sarf-› gayret edildi¤i gibi çat› tamirat›na da teflebbüs olunarak tamirat›n›n zarif, sanat-› bediaya muvaf›k ve binan›n heyet-i umumiyesiyle mütenasib bir surette icras›n› teminen bir müsabaka aç›lm›fl, mimarlar›m›z bu müsabakaya davet edilmiflti. Müsabakada birincili¤i, bu sahifemizin yukar›s›nda enzar-› takdire vaz etti¤imiz projesiyle, genç mimarlar›m›zdan A. Nazimi Yaver Bey kazanm›fl, kendisine mev’ûd3 olan nakdi mükâfat verilmifltir. Bu vesile ile, sanat› sayesinde memleketimizin imar› hususunda muvaffakiyetlere mazhar olmas› temennisiyle genç mimar›m›z›n tasvirini de derc4 ediyoruz. (Osmanl›cadan Çeviri: Elif Özgen) Çat›n›n kapat›lmas› inflaat›na 1927 y›l›nda bafllanabilmifl, ancak ‹dare, gar binas›n›n çat›s›n› yine eskisi gibi yapmay› tercih et-

miflti. 1930’lu y›llarda tamamlanan bu inflaattan sonra çat›n›n eski fleklinden tek fark›, belli bir yükseklikten sonra kesilerek sivrili¤inin yok edilmesi ve üzerinde düz bir k›s›m oluflturulmas› idi. Haydarpafla Gar› günümüzde de bu flekli ile hizmet etmeye devam etmektedir. 1970’li y›llarda gar içersindeki büfeler yeni infla edilmiflti. Bir arkadafl›m babas›n›n iflletti¤i büfelerden birinde geceleri çal›fl›yordu. Ben de bazen ona tak›l›yor, arkadafll›k ediyordum. Gar›n gece ahalisi daha çok uzun yol yolcular›, turistler, Gar Lokantas›’ndan ç›kanlar, gar zal›flanlar› oluyordu. Büfenin küçük penceresinden d›flar›daki insanlarla yapt›¤›m›z k›sa sohbetler oldukça keyifli olmakta idi. Bir keresinde orada hamall›k yapan ve garda sabahlayan evsiz bir vatandaflla sohbet ediyorduk. Söz nereden geldiyse, kendisine vergi verip vermedi¤ini sormufltuk. Bize cevap olarak kendinden emin bir tav›rla paltosunun içindeki içki fliflesini göstermifl ve “inhisar vergisi” verdi¤ini söyleyivermiflti. Yani en basit bir ülke gerçe¤ini, esas vergi gelirlerinin dolayl› vergilerle sa¤land›¤›n›, onu da en kötü ekonomik durumda olan vatandafllar›n yüklendi¤ini çok yal›n bir flekilde yüzümüze vurmufltu. Garlar, gelip geçen yolcular›, çal›flanlar› ve orada bar›nan evsizleriyle apayr› yaflam alanlar›d›r. Zaten bu halleriyle kentlerin süsüdürler. Onlar sadece bina olarak de¤il, içerisinde yaflayan insanlarla birlikte hep var olmal›d›rlar. g 1. fiuun: (fie’n’in ço¤ulu) ifller, yeni ç›kan ifller, hadiseler. 2. Mevkif: Durak, ‹stasyon. 3. Mev’üd: Vaat olunmufl, söz verilmifl. 4. Derc: Neflr, Yay›n.


8

mimarlara mektup 119

“Yaflam›n Mimarisinde ve Mimar›n Yaflam›nda Ekolojik Perspektifler”

Ömer Madra Söyleflisi Gerçeklefltirildi

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Mimarlık Eğitim ve Kültür Araştırmaları-Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulunun (EKA-MBÇK) yeni döneminde “Yaşamın Mimarisinde ve Mimarın Yaşamında Ekolojik Perspektifler” genel başlıklı etkinlik programının ilk konuşmacısı Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Dr. Ömer Madra oldu. 3 Aralık 2008 Çarşamba akşamı saat 19.00’da Yıldız Binasında üyelerimize yaptığı sunumda, başlığını kendisinin n “Tek Atımlık Barut” olarak önerdiği konuşmasında küresel iklim değişimlerinin yol açacağı sürprizleri bekleyen yerküremizde olası gelişmeleri değerlendirirken şunları söyledi: “Son bilimsel raporlara göre, iklimin şirazesinden çıkması ‘an meselesi’. Önlemek için son şansımız, dünyayı tümüyle karbondan arıtmak. Bunun için de radikal eylemlere ihtiyaç var. Yapabilirsek ne âlâ. Yoksa ‘bankaları kurtarmış, gezegeni batırmış bir kuşak’ olacağız.” Meslektaşlarımızın soruları ile konu, meslek alanımızla ilgili gelişmeler alanına doğru yöneldi. Önümüzdeki aylarda konunun farklı yoğunluktaki alanlarına doğru “Yaşamın Mimarisinde Ekolojik Perspektifler, Mimarın Yaşamında Ekolojik Perspektifler” genel başlığı altındaki toplantılarla ilerleyeceğiz. g

Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i Yay›mland› Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 5 Aralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca yayımlanan yönetmelik ?dış iklim şartlarını, iç mekân gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemeyi” amaçlıyor. g

Suyumuzu, Hayat›m›z› Sat›yorlar...

Su Halk›nd›r, Kapitalizmin Ticari “Mal”› De¤ildir Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, 16-22 Mart 2009 tarihilerinde gerçekleştirilecek olan 5. Dünya Su Forumuna karşı çalışmaları örgütlemek amacıyla oluşturuldu. Platform, sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler, STK’lar ve çeşitli yapıların temsilcilerinin katılımıyla her hafta düzenli olarak toplanıyor; basın açıklamalarıyla, toplantılarla ve yayımlamış olduğu bildiri ve broşürlerle halka ulaşmaya çalışıyor. Kasım ayının ilk haftasında gerçekleş-

tirilen uluslararası etkinlikte de bir dizi kararlar alındı. Ön hazırlık niteliğindeki bu toplantıda, ülkede ve dünyada diğer su mücadelesi veren yapılara platformun çalışmalarının duyurusunun etkin olarak yapılmasının önemine değinildi. Platform 16-22 Mart 2008 tarihlerinde gerçekleştireceği karşı toplantının yanı sıra İstanbul’da mart ayının ikinci haftasında bir miting düzenlemeyi de planlıyor. Platformun çalışmalarına www.suplatformu.net adresinden ulaşılabilir. g

Sergi:

KONU:SU 2-16 Ocak 2009, Taksim Sanat Galerisi İDGSA’nın (yeni adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) 80’li yıllarında mezunu olan, 17 sanatçı,“su” için bir resim, heykel, fotoğraf ve enstalasyon sergisi düzenliyorlar.

8


mimarlara mektup 119 9 KONU:SU, 2-16 Ocak 2009 tarihleri arasında Taksim Sanat Galerisi’nde, dünyanın karşı karşıya olduğu susuzluk sorununa dikkat çekmek, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de suyu korumak ve gündemde tutmak için bir araya geldiler. Sanatçılar, “KONUSU”yu bir proje olarak değerlendirdiklerini belirtiyorlar. Önümüzdeki yıllarda dünyamızda susuzluk yüzdelerinin hızla artacağını, buna bağlı olarak çıkacağı düşünülen su paylaşım savaşlarının düşünülenden çok daha yakın olduğunu vurgulayıp diyorlar ki; “suyumuzu koruyamazsak; barış olmayacak, aşk olmayacak, sevgi olmayacak, sağlık olmayacak, daha da önemlisi yaşam olmayacak!” Taksim Sanat Galerisi, Pazar hariç her gün 10.00-20.00 saatleri arasında gezilebilir. Adres: Cumhuriyet Cad. Gezi Dükkânları No: 24 Taksim, İstanbul g

TMMOB Kad›n Mimar, Mühendis, fiehir Planc›lar› Kurultay›na Giderken

“Hayat› Büyütüyoruz” Haz›rl›k Forumu Gerçeklefltirildi 29 Mayıs – 1 Haziran 2008 tarihleri arasında Ankara’da yapılan TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu’na kadın delegeler tarafından sunulan önergenin kabul edilmesiyle “Kadın Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Kurultayı” yapılması kararı alınmıştır.

TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu bugüne kadar yapılan çeşitli etkinliklerle mühendis, mimar, şehir plancısı kadınları bir araya getirmeye çalışmıştır. Bu kez de “kadın mühendis, mimar, şehir plancıları olarak sorunlarımızı paylaşmak ve çözüm üretmek için” başlığı ile 20 Aralık 2008 tarihinde TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde Kurultay hazırlık forumunda buluşuldu. Komisyon başkanı Y. Mimar Aynur Savaş Uluğtuğ’un komisyonun kuruluş amacı ve 2007-2008 çalışmaları hakkındaki sunumundan sonra Elektrik Mühendisi B.Başak Koç’un sekretaryası TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nca yürütülecek olan Kurultay hazırlıkları ve ilk toplantısını 2009 başında yapacak olan Düzenleme Kurulu’nun oluşturulması ile ilgili bilgilendirmesinin ardından katılımcılara söz verildi. Forumda, anket çalışmasının geliştirilerek sonuçlarının kurultaya taşınması, bölgesel çalıştayların ve işyeri ziyaretlerinin yapılması, sendikalarla ilişkiler, TMMOB’de kadın politikalarına bakış, temsiliyet, çalışma yaşamındaki sorunlar gibi daha birçok başlığın Kurultay Düzenleme Kurulu’na önerilmesi dile getirildi. Komisyon, toplantı kayıtlarının derlenerek katılımcılarla paylaşılacağını ve kurultaya hazırlık sürecinde farklı etkinliklerle tekrar bir araya gelineceğini ifade etti. g

Krize Karfl› Meflaleli Yürüyüfl... Aralarında TMMOB’nin de bulunduğu “Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu” üyesi DİSK, KESK,TTB,TÜRK-İŞ Şubeler Platformu “Krizin Bedelini Sermaye Ödesin – İşten Atılmalar Yasaklan-

sın” pankartı ardında, 27 Aralık 2008 Cumartesi akşamı saat 18.00’de Taksim Meydanı Tramvay durağında toplandıktan sonra Galatasaray’a doğru meşaleli yürüyüşü geçti. Yaklaşık beş bin kişinin coşkulu sloganlarla katıldığı kısa bir yürüyüşle varılan Galatasaray Meydanı’nda, platform adına KESK Genel Başkanı Sami Evren bir konuşma yaptı. Sami Evren konuşmasında şunları söyledi: “Bu krizin bedelini ödememek için direnmekten başka seçeneğimiz yok. Ülkeyi yönetemeyen siyasi iktidar, kriz masası kurarak sözde krizin teğet geçtiğini, psikolojik olduğunu söylüyor. Binlerce emekçinin ekmeğiyle oynayanların iktidarıyla oynanır.Yapmamız gereken, direnişi büyütmek, dayanışma içinde olmak, omuz omuza olmaktır. Önümüzdeki günlerde İstanbul, Bursa, Gaziantep’te bu direnişi büyüteceğiz. AKP iktidarı, emekçinin ayak seslerini duyacak. 29 Mart seçimlerinde krizin faturasını emekçilere ödetmek isteyenlere oy vermeyeceğiz.” Yapılan bu konuşma ile birlikte meşaleli yürüyüş de tamamlanmış oldu. g


10

mimarlara mektup 119

“Trakya Gelece¤ini Tart›fl›yor” PanelForumu Yap›ld›

Ev sahibi Mimarlar Odası Edirne Temsilcisi Ali Erol’un açılış konuşması ile başlayan panelde konuşan İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Eyüp Muhcu, küreselleşmenin Türkiye’nin yaşamsal değerlerinin yok edilmesi anlamına geldiğinin, İstanbul ve Trakya Çevre Düzeni Planları ile ortaya konulduğunu belirtti. Daha sonra Edirne Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Namık Kemal Döleneken ile Edirne Vali Yardımcısı Abdullah Arslaner’in konuşmalarından sonra panele geçildi. Son olarak Eyüp Muhcu’nun yönettiği, izleyici STK temsilcilerinin, yerel yöneticilerin, bilim insanlarının, çiftçi ve vatandaşların katkıları ile forum gerçekleştirildi. Forumda, sürecin birlikte izlenmesi ve örgütlenme kararı alındı. g

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile şubeye bağlı Trakya birimlerinin birlikte organize ettiği “Trakya Geleceğini Tartışıyor” başlıklı panel-forum 20 Aralık 2008 cumartesi günü Edirne DSİ Toplantı Salonunda gerçekleşti. Panel-forum, 2006 yılında çalışmalarına başlanan ve hedeflenen süreyi 12 ay geçmesine rağmen bitirilemeyen “1/25.000 ölçekli Trakya Çevre Düzeni Planı”nın Trakya’ya ne getirip götürdüğünü yine Trakya insanıyla tartışmak amacıyla gerçekleştirildi. Çok sayıda STK temsilcisi, akademisyen, yerel yönetici ve vatandaşın katıldığı panel-forumda Trakya’nın planlama sürecinin dünü ve bugünü masaya yatırıldı. Konuşmacılar; valilerin oluşturduğu Trakya Kalkınma Birliği’nin (TRAKAB), muhalif kişi ve kurumları yüzlerce toplantının ardından “ikna” edemeyince, “baskıyla yola getirme” yolunu seçtiğini, bilim insanlarının süreçten dışlandığını dile getirdiler. Trakya Çevre Düzeni Planının yaşama geçmesi durumunda insanlığın geleceği için yaşamsal öneme sahip su havzalarının, ormanların ve Türkiye ortalaması için çok yüksek verimlilik ortalamasına sahip tarım topraklarının yok olacağı vurgulandı.

Edirne Temsilcilik Binas› Aç›l›fl Töreni ve Bölge Toplant›s› Yap›ld› 2007 yılında Edirne Özel İdaresinden ihale sonucunda satın alınan sivil mimarlık örneği yapının, olduğu gibi korunarak restore edilmesinden sonra, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve bağlı birimlerin yöneticilerinin katılımıyla 21 Aralık 2008 günü Edirne Temsilcilik Binası açılış töreni gerçekleştirildi.

Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erol’un “hoş geldiniz” konuşmasından sonra Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhcu bir konuşma yaptı. Trakya Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr.Veyis Özek, Edirne Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Namık Kemal Döleneken ile Edirne Vali Yardımcısı Abdullah Arslaner’in katıldığı açılış törenine yerel basının yanı sıra STK’lar, meslek odaları temsilcileri ve vatandaşlar da ilgi gösterdi. Törenin ardından bina toplu olarak gezildi ve daha sonra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonuna geçilerek bölge toplantısı yapıldı. g

Bilgisayar Destekli Mimari Yaz›l›m Tan›t›m Günleri-II Gerçeklefltirildi Bilgisayar Destekli Mimari Yazılım Tanıtım Günlerinin ikincisi bu yıl 17-18 Aralık 2008 tarihlerinde Yıldız Sarayı Dış Karakol Binasında gerçekleştirildi. Bu yıl tanıtım günlerine dört firma yazılımları ile katıldı. Sürekli Mesleki Gelişim Programı kapsamında her bir sunumun 1 kredi ile değerlendirildiği organizasyonda her gün 17.00–21.30 saatleri arasında yazılımcı firma görevlileri mimari tasarım yazılımları hakkında bilgilendirme yaptığı stantları ile yer alırken ayrıca her gün iki yazılımcı firma meslektaşlarımıza yazılımlarındaki son gelişmeleri anlatma fırsatı buldular. Tanıtım Günlerinin birinci gününde Autodesk/Sayısal Grafik adına Mimar Ufuk Aydın Revit Architecture 2009 ve BIM teknolojisini; Bilgimat’dan Mimar Ümit Ünsal Akbal ile Kıvanç Gacemer ArchiCAD üç boyutlu tasarım ve çizim programlarını sundu.Tanıtım Günlerinin ikinci gününde ise Yusra’dan Mimar Burhan Bahçecioğlu ZW CAD programını, Nemetschek Türkiye’den Melih Dinekli ile Mimar Fatih Gündoğdu ise Aluplan Program Sistemleri hakkında sunuşlarını yaptılar. g


mimarlara mektup 119 11

Karaköy Bina Komisyonu Topland›

Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Yerel Yönetimler Sempozyumu 6 - 7 fiubat 2009, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Oditoryumu, ‹stanbul

6 fiubat 2009 Cuma

Karaköy Bina Komisyonu 25 Aralık 2008 tarihinde ikinci kez toplandı. Bina Komisyonunun denetiminde, Mimar Günay Özışık’ın yürütücülüğünde oluşturulan ve 15 Kasım 2008’de Karaköy binamızda çalışmalarına başlayan mimarlık bürosu, çalışma sonuçlarını bina komisyonuna sundu. 1996 yılında Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) onayı ile oluşturulan Şube Bina Alımı Fonuna yine MYK tarafından yapılan aktarım ile 30 Mayıs 2008 tarihinde KDV dâhil 10.888 YTL bedelle aracısız satın alınan Mimarlar Odası’nın Karaköy binasına taşınma sürecini organize etmek üzere, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu 3 Haziran 2008 tarihinde 15 sayılı kararı ile bir komisyon oluşturmuştu. (Mimarlara Mektup, Temmuz 2008, Sayı: 113,) Karaköy Bina Komisyonu, büro çalışmalarına başladıktan sonra ikinci toplantısını, komisyon üyelerinden Eyüp Muhcu, Sami Yılmaztürk, Ömer Mutlu, Erdal Aktulga, Niyazi Duranay, Orhan Şahinler, Serpil Özuğurlu, Arif Atılgan, Sabri Orcan, Osman Güdü, Can Taşkıran, Nurhan Kazancı, Doğan Tekeli, Ali Rüzgar, Doğan Hasol ve Yaşar Marulyalı’nın katılımıyla 25 Aralık 2008 tarihinde yaptı. Tadilat projesi üzerinde değerlendirme yapan komisyon, tadilata yönelik ana kararları almak üzere 10 Ocak 2009 tarihinde yeniden toplanma kararı aldı. g

09.30 -10.00 Kayıt 10.00 -10.15 Açılış Konuşması: Eyüp Muhcu 10.15 -11.15 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları “Politika ve Uygulama” Dr. Kadir Topbaş Prof. Dr. Nurettin Sözen Ali Müfit Gürtuna 11.15 -11.45 Çerçeve Sunuş: Prof. Dr. Ruşen Keleş “Yerinden Yönetim: Nedir, Ne Değildir, Ne Olmalıdır?” 1. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevat Geray 11.45 -12.05 Prof. Dr. Ülkü Azrak “Hukuk” 12.05 -12.25 Prof. Dr. Ruşen Keleş “Uluslararası Kuruluşlar ve Yerel Demokrasi” 12.25 -12.45 Doç. Dr. Çağatay Keskinok 12.45 -13.05 Doç. Dr. Tarık Şengül “Lümpen Kentleşme ve Yerel Yönetimler” 13.05 -13.15 Soru - Cevap 13.15 -14.00 Yemek Arası 2. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Afife Batur 14.00 -14.20 Prof. Dr. Ergün Gedizlioğlu Ulaşım Sorunları 14.20 -14.40 Prof. Dr. Zeynep Ahunbay Tarihî Çevreye Bakışlar 14.40 -15.00 Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy Doğal Çevre 15.00 -15.20 Prof. Dr. Betül Şengezer - Prof Dr. Ayşenur

Ökten - Arş. Gör. Senem Kozaman Afetler 15.20 -15.30 Soru - Cevap 15.30 -15.50 Çay Arası 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu 15.50 -16.10 Prof. Dr. Ayda Eraydın Kent Ekonomisi 16.10 -16.30 Prof. Dr. Betül Çotuksöken Kimlik ve Kültür 16.30 -16.50 Doç. Dr. Hatice Kurtuluş Yoksulluk ve Yoksunluk 16.50 -17.10 Yrd. Doç. Binnur Öktem Dönüşüm 17.10 -17.20 Soru - Cevap

7 fiubat 2009 Cumartesi 4. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Deniz İncedayı 10.00-10.20 Yıldız Uysal Demokrasi / Katılım 10.20-10.40 Prof. Dr. Erol Köktürk Kamu Yararı / Yerel Yönetim 10.40-11.00 Doç. Dr. Asuman Türkün Turizm Politikaları 11.00-11.20 Dr. Şirin Gülcen Eren “Özelleşme, Özelleştirme ve Yerel Yönetimler” 11.20-11.30 Soru - Cevap 11.30-11.50 Çay Arası 5. OTURUM - “Deneyimler” Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Eyüce 11.50-12.10 Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 12.10-12.30 Murat Karayalçın, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 12.30-13.00 Osman Özgüven, Dikili Belediye Başkanı 13.00-13.20 Prof. Dr. John Lovering, Cardiff Üniversitesi 13.20-13.30 Soru - Cevap 13.30-14.30 Yemek Arası 14.30-14.50 Sunuş:TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 14.50-15.00 Çay Arası 15.00-18.00 Forum / Bildirge Oturum Başkanı: Eyup Muhcu g


12

mimarlara mektup 119

Ocak 2009 Meslekiçi E¤itim Takvimi SKETCH UP

Başlama tarihi 5-7-9 Ocak 2009 (Pazartesi-Çarşamba-Cuma, Saat: 18.00 - 22.00) Yer: İstiklal Ccd. Büyükparmakkapı Sok. No.1/5 Beyoğlu Süre: 12 saat Kredi: 12 Eğitim Bedeli: 150.- YTL (öğrenci), 250.- YTL (üye mimar), 300.-YTL (üye olmayan) İletişim ve kayıt: Güler Polat (212) 293 08 20

Revit 2009

Başlama Tarihi: 10 Ocak 2009 (Cumartesi-Pazar, Saat: 14.00 - 18.00) Başlama Tarihi: 13 Ocak 2008 (SalıPerşembe Saat: 18.00 - 22.00) Yer: İstiklal Cad. Büyükparmakkapı Sok. No.1/5 Beyoğlu Süre: 64 saat Kredi: 15 Eğitim Bedeli: 800.- YTL (öğrenci), 900.- YTL (üye mimar), 1000.-YTL (üye olmayan) İletişim ve kayıt: Güler Polat (212) 293 08 20

3D Max 2009

Başlama Tarihi: 10 Ocak 2009 (Cumartesi-Pazar, Saat: 9.30 - 13.30) Başlama Tarihi: 17 Ocak 2009 (Cumartesi-Pazar, Saat:14.00 - 18.00) Yer: İstiklal Cad. Büyükparmakkapı Sok. No.1/5 Beyoğlu Süre: 60 saat Kredi: 15 Eğitim Bedeli: 750.- YTL (öğrenci), 850.- YTL (üye mimar), 950.-YTL (üye olmayan) İletişim ve kayıt: Güler Polat (212) 293 08 20

Kültür Gezisi: “‹stanbul’un Hanlar› ve Çarfl›lar›” Rehber: Sezai Gülşen, Sanat Tarihçisi Tarih: 24 Ocak 2009 Saat: 09.00 – 17.00 Bedeli: 30.- YTL

karar alınmadıkça her yıl ocak, mayıs ve eylül aylarında yapılmaktadır. Bu nedenlerle, İstanbul Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz ve bu yıl “Konut Değerleme” uzmanlığı ve “Gayrimenkul Değerleme” uzmanlığı olarak ikiye ayrılan sertifika programının eğitim notları yeniden düzenlenmiş ve her bölümün sonuna eklenen sorularla zenginleştirilmiştir. Hazırlanan kitap seminer katılımcılarına ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Tüm alanlarda (işyeri, konut, arsa, okul, hastane vb.) değerlendirme yapmaya yönelik bir sertifika programı olan gayrimenkul değerleme uzmanlığı eğitimi beş modülden oluşmaktadır ve her modül için sınav yapılacaktır.Toplam 105 saat olan eğitimin takvimi şöyle:

Kredi: 2 kredi İletişim ve kayıt: İstanbul Büyükkent Şb.-Kadıköy temsilciliği Tel. (216) 349 25 49

“Gayrimenkul De¤erleme” Uzmanl›¤› E¤itimi Sertifika Program›

Başlama tarihi: 30 Ocak 2009 (CumaCumartesi-Pazar, Saat: 9.30-17.30) Yer: İstanbul Büyükkent Şubesi Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Süre: 105 saat (6 hafta) Kredi: 15 Eğitim Bedeli: 1000 YTL İletişim ve kayıt: (212) 227 69 10

C Sertifikal› ALLPLAN BIM 2008 E¤itimi

Başlama tarihi: 31 Ocak 2009 (Cumartesi-Pazar, Saat: 10.00-15.00) Yer: Rıhtım Caddesi, İskele Sok No.27 Kadıköy Anadolu 1 BKBT Süre: 45 saat (5 hafta) Kredi: 15 Eğitim Bedeli: 700.- YTL (öğrenci), 800.- YTL (üye mimar), 900.-YTL (üye olmayan) İletişim ve kayıt: (216) 349 25 49 - 50

I. ‹nflaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

30-31 Ocak - 1 Şubat 2009 Cuma-Cumartesi-Pazar (21 Saat)

II. Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar g

7-8 Şubat 2009 Cumartesi-Pazar (14 saat)

III. ‹lgili Vergi Mevzuat›

14-15 Şubat 2009 Cumartesi-Pazar (14 saat)

“Gayrimenkul De¤erleme” Uzmanl›¤› E¤itimi Sertifika Program› Bafll›yor İstanbul Üniversitesi ile birlikte yürütülmekte olan “Gayrimenkul Değerleme” Uzmanlığı Eğitimi 30 Ocak 2009 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yıldız Binasında başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Konut Finansmanı Sistemi Kanunu gereğince “Konut Değerleme Uzmanı” ile “Gayrimenkul Değerleme Uzmanı”nı ayırarak her iki alanda da lisanslama sınavı yapmaya başlamıştır. Kurul tarafından düzenlenen bu sınavlar aksine bir

IV. Temel Finans Matemati¤i 20-21-22 Şubat 2009 Cuma-CumartesiPazar (21 saat)

V. Gayrimenkul De¤erleme Esaslar›

28 Şubat - 1 Mart 2009 Cumartesi-Pazar 6-7-8 Mart 2009 Cuma-Cumartesi-Pazar (35 Saat) Bu eğitim programının sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara İstanbul Üniversitesi ve Mimarlar Odası tarafından onaylanmış başarı sertifikası verilecektir. Açılacak eğitim en az 20 en çok 30 kişiyle gerçekleştirilecektir. “Konut Değerleme” uzmanlığı sertifika programı takvimi daha sonra üyelerimizin bilgisine sunulacaktır. Kayıt için: (212) 227 69 10 g


mimarlara mektup 119 13

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Bir Ustay› Anmak

Sergi Takvimi

Emin Onat Sergisi Üzerine

“Emin Onat: Kurucu ve Mimar” Sergisi

Deniz ‹NCEDAYI

25 Aralık 2008–23 Ocak 2009 İTÜ Mimarlık Fakültesi,Taşkışla, Emin Onat Holü

“Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri 1988–2008” 26 Aralık 2008–28 Şubat 2009 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Karaköy*

Nicola Parisi: “Sinan – Osmanl› Kubbeli Mekânlar›n›n Tasar›m› ve ‹nflas›” 2–30 Ocak 2009 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,Yıldız**

“Emin Onat” Sergisi

17 Ocak–24 Şubat 2009 YTÜ Mimarlık Fakültesi, Prof. Dr. Alpay Aşkun Salonu, Beşiktaş, İstanbul

Niyazi Duranay Foto¤raf Sergisi “Sonbahar Esintileri” 2–27 Şubat 2009 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,Yıldız**

Füsun Korkmaz Resim Sergisi 2–31 Mart 2009 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,Yıldız**

Aras Neftçi Foto¤raf Sergisi “Mimar Sinan Yap›lar›” 1–24 Nisan 2009 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,Yıldız**

“fiener Özler Mimarl›k ve Çocuk Resim Yar›flmas› III” 27 Nisan–29 Mayıs 2009 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,Yıldız**

Sevda Balkan “Kap›lar ve ‹zleri” 1–29 Haziran 2009 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,Yıldız** g

* Karaköy, Mumhane Caddesi, Liman Plaza, No: 4, Beyoğlu ** Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş

Ülkemizde mimarl›k örgütlenmesinin 100. y›l› olarak kutlanan 2008, ayn› zamanda modern mimarl›¤›m›z›n öncüleri, ustalar› olan Emin Onat ile Sedad Hakk› Eldem’in de 100. do¤um y›ldönümleriydi. Mimarl›¤›n bu anlaml› ve özel y›ldönümü meslek çevrelerinde çeflitli kurumlarda ve platformlarda düzenlenen etkinliklerle kutland›, kutlan›yor. Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi de, Ekim 2008’de düzenledi¤i “Mimarl›k ve Kent fienli¤i IV” program› çerçevesinde gerçeklefltirdi¤i söz konusu anma etkinliklerinin devam› niteli¤inde, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi ile ortak olarak “Emin Onat - Kurucu ve Mimar” bafll›kl› sergiyi haz›rlad›. Sergiyle, mimar Emin Onat’›n meslek yaflam›ndan kesitlerin, kiflili¤inin ve yap›tlar›n›n genifl kitlelerle, meslektafllarla ve mimar adaylar›yla yeniden paylafl›labilmesi hedeflendi. Küratörlü¤ünü Prof. Dr. Afife Batur’un üstlendi¤i sergi, mimar› yaflam›ndan kesitler ve yap›tlar›yla anman›n ötesinde onun birikimlerini ve izlerini yeni ve gelecek kuflaklara aktararak onu yaflatabilmeyi, ça¤dafl mimarl›k platformunda araflt›rmay› ve tart›flabilmeyi amaçl›yor. Modern mimarl›¤›n bir dö-

nemini izlemek, öykülerini dinleyebilmek ve bunu tarihsel süreç içerisinde de¤erlendirebilmek aç›s›ndan sergi kuflkusuz önemli. Ancak bunun ötesinde, Prof. Dr. Afife Batur’un kurgusu, mimar›n “kurucu” kiflili¤ini ön plana ç›kart›yor; bu vurgulama serginin baflar›l› tasar›m›nda ve mekânsal bütünleflmesinde çok yönlü olarak izlenebiliyor. Emin Onat’›n “kurucu” niteli¤i kurumsal desteklerle ve aç›l›mlarla s›n›rl› olarak görülmemeli. Mimarlar Odas›’n›n 1 sicil no.lu üyesi olan mimar›n, uygulama alan› d›fl›nda düflünsel alanda ilkleri hedeflemesi, zaman›n›n koflullar›nda meslek alan› için vizyon gelifltirmedeki önemli çabalar› ve deste¤i, uluslararas› temsil alan›ndaki “kurucu”lu¤u, meslek örgütlenmesine yaklafl›m›ndaki rolü bir arada düflünüldü¤ünde, birikimleri günümüze yans›yan önemli bir kültür kimli¤iyle karfl›lafl›r›z. Bu kimli¤i gelecek kuflaklara tan›tabilmek, esin kayna¤› yapabilmek, anlatabilmek ve araflt›rmak ise ça¤dafl mimarl›¤›n ve meslek Odam›z›n bir sorumlulu¤u olmal›. ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nin de¤erli Dekan›, ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerinin deste¤iyle Taflk›flla Binas›, Onat Holü’nde düzenlenen sergi; böyle bir inan›flla tüm meslektafllar› ve ö¤rencileri, Emin Onat’›n da kurucular›ndan oldu¤u kurumun bu tarihî mekân›nda, onun kiflili¤iyle ve mimarl›¤›yla yeniden buluflmaya davet ediyor. Sergi 23 Ocak 2009 tarihine kadar izlenebilecek. g


14

mimarlara mektup 119

“Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri 1988-2008” Aç›l›fl› ve “Yeni Y›la Merhaba” Kokteyli Geleneksel olarak her yıl yılbaşı öncesinde düzenlediğimiz “Yeni Yıla Merhaba” kokteyli bu yıl “Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 1988-2008” sergi açılışı ile birlikte gerçekleştirildi. Binin üzerinde mimarın bir araya geldiği buluşma, 30 Mayıs 2008 tarihinde alınan Karaköy binamızda oldu. Nisan 2008’de verilen ödüllerle XI. dönemini ve 22. yılını geride bırakan “Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri”, 1988 yılından itibaren Mimar Sinan anısına, her iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Türkiye’de mimarlık mesleği ve kültürünün gündeme taşınması yolunda ilk kurumsal girişim örneğidir. Ulusal Sergiye bu süre içinde yaklaşık 1.110 mimar/ekip 1576 eserle katılmış ve öncü nitelikteki çalışmaları nedeniyle 145 kişi ve kuruluş, çeşitli dallarda ödüllendirildi “Ülkemizdeki mimarlık faaliyetinin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, mimarlığın kamuoyunun gündeminde bulundurulması, mimarlık ürünlerinin belgelendirilmesi ve güzel sanatların teşvik edilmesi”ni amaçlayan sergi ve ödüllendirme sisteminin mimarlık ortamı açısından önemi, her iki yılda bir mimarlar için buluşma olanağı yaratarak, ülke mimarlığının düzenli bir değerlendirmesinin yapılmasına olanak sağlaması, tartışma ortamının zenginleşmesi ve bir özeleştiri fırsatı yaratmasıdır. Sergiyle birlikte işleyen ödül programı ise, özgün fikirlerin ortaya çıkarılıp teşvik edilmesi, mimari üretimde niteliğin yükselmesi gibi beklentiler açısından önem taşımaktadır.”

Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, başarılı genç mimarların ortaya çıkmasına olan katkısının yanı sıra, Türk mimarlarının yurtdışında tanıtımına da olanak sağlıyor. Türkiye’yi yurtdışında temsil etmek üzere Mimarlar Odası’ndan aday gösterilecek mimarlar ve eserler, Ulusal Mimarlık Sergisi ödül ve ödül adayları arasından seçiliyor. Uluslararası ödül programlarına katılım için Mimarlar Odası’na yapılan başvurular arasında, örneğin UIA Ödülleri, Mies van der Rohe Ödülleri ve her yıl gerçekleşen çeşitli uluslararası sergilere katılım bu yolla gerçekleşiyor. İlki 1988 yılında düzenlenen ve 2008 yılında 22. yılını dolduran “Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri” ilk defa bir arada Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binasında sergileniyor. Adres: Mumhane Caddesi, Liman Plaza, No: 4, Karaköy, Tel: (212) 244 86 87 g

Sergi

“Ahflap ‹stanbul” Konut Mimarisinden Örnekler, 31 Ekim 2008 - 15 Mart 2009 İstanbul manzarasında 20. yüzyıl ortalarına kadar son derece belirgin olan ahşap yapılar ne yazık ki dramatik bir süreç içinde yok olmuştur. Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi, geçmişi 1960’lı yıllara kadar uzanan birçok araştırmasında ahşap İstanbul yapılarıyla ilgilenmiştir. Bu araştırma çalışmalarının bütününe bakıldığında, Amcazade Yalısı’yla 17. yüzyıldan başlayan ve 20. yüzyılın başlarına ait Büyükada’daki bir konu-

ta varan zaman dönemine ilişkin genel bir fikir edinilebilir. Sergide, tipolojik olarak, Boğaziçi’nin muhteşem yalılarından, Zeyrek’te bulunan küçük burjuva konutlarına kadar eski ahşap evlerin tüm çeşitliliğine yer verilmiştir. Kapsamlı olarak belgelenen Zeyrek mahallesi, sergide ayrı bir bölümde yer almış, özellikle ahşap evlerin yapım tekniği de incelenmiştir, bu bağlamda eski araç gereçler ve Amcazade Yalısı’nın ayrıntılı bir konstrüksiyon maketi de görülebilir. Sergi,Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün zengin arşivinden birçok tarihî fotoğrafla tamamlanıyor... Sergi ziyaret saatleri: Pazartesi – Cumartesi 10.00–19.00

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Meşrutiyet Caddesi No: 47, Tepebaşı, Beyoğlu,Tel.: (212) 334 09 00, bilgi@iae.org.tr g

Sergi

Osmanl›’dan Cumhuriyet’e Bir Mimar: Arif Hikmet Koyuno¤lu 19 Aral›k 2008 – 17 Ocak 2009 İmza attığı eserlerle Türk mimarisinde derin izler bırakan mimar-fotoğrafçı Arif Hikmet Koyunoğlu, Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu’nda açılacak önemli bir sergiyle gündeme geliyor. 19 Aralık 2008 – 17 Ocak 2009 tarihleri arasında ziyaret 8


mimarlara mektup 119 15 edilebilecek sergide, II. Meşrutiyet’in ilk yıllarında özellikle Ankara’da olgun eserlerini veren Arif Hikmet Koyunoğlu’nun yaşam öyküsü ve yapıtları ele alınıyor. Sergi Ziyaret saatleri: Hafta içi 10.00–19.00; Cumartesi 10.00–18.00; Pazar 13.00–18.00

Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu İstiklal Caddesi No: 161-161A, Beyoğlu, İstanbul,Tel: (212) 252 47 00 g

Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi 2010 Y›l› Ajandas› Foto¤raf Yar›flmas›

“Meydanlar” Son Kat›lma Tarihi: 31 Temmuz 2009 Geleneksel olarak düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasının bu yıl onuncusunu gerçekleştiriyoruz. 2009 yılında düzenlenecek fotoğraf yarışmasının teması bu yıl “Meydanlar” olarak belirlendi. Meydanlar ilk yerleşimlerle birlikte insanların buluşma noktası olarak ortaya çıkmış ve önemli bir mimari öğe olarak gelişmiştir. Sosyal yaşam burada gelişmiş, sosyal faaliyetler bu alanda yürütülmüş, hizmet alanları meydanlar etrafında inşa edilmiştir. Meydanlar sosyalleşme alanı olarak gelişmiştir. Kentlerin sosyalleşme belleğini de oluşturan ve bu nedenle mimari ve kültürel mirasımızın da birer parçası olan meydanlar da son yıllarda yaşanılan tahribattan nasibini almaktadır. Bu yılki fotoğraf yarışmasının teması, hızla yok olan meydanlarımızı mimari, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla fotoğraflamak ve görsel arşivini oluşturmak amacıyla belirlenmiştir. Yarışmaya,Türkiye’de çekilmiş en çok 6 adet renkli ya da siyah/beyaz fotoğrafla, Seçici Kurul ve Ajanda Yayın Kurulu üyeleri dışında herkes katılabilir. Behiç Ak (mimar), Hilmi Etikan (belgesel film yönetmeni), Şeniz Kabadayı (fotoğrafçı), Aras Neftçi (mimar ve fotoğrafçı) ve İlteriş Tezer’den (mimar ve fotoğrafçı) oluşan seçici kurul, 41 adet fotoğrafı 2010 ajandası için belirleyecek.

Ödüller:

Birincilik Ödülü: 3000 TL

İkincilik Ödülü: 2000 TL Üçüncülük Ödülü: 1000 TL Eşdeğer Ödül: 200 TL (en fazla 38 adet) Birincilik Ödülü verilecek fotoğraf, albüm ajandanın kapağı olarak kullanılacaktır. Ödül alan diğer fotoğraflarla birlikte eşdeğer tüm fotoğraflar ajanda içinde yer alacaktır. Ödülün yanı sıra tüm katılımcılara “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kültürel Katkı Belgesi” verilecektir. Ayrıntılı Bilgi için: http://www.mimarist.org Güler Polat Yeşilbağ Tel: (212) 227 69 10, Faks: (212) 236 85 28 yarisma@mimarist.org g

Foto¤raf Yar›flmas›

“Türkiye Mimarisi?” Son Kat›lma Tarihi: 15 Nisan 2009 Mimarlar Derneği 1927 Türkiye mimarlığını ve mimarlık ortamını, mimari eser sa-

yılabilecek yapıları, sıradan yapıları ve diğerlerini yorumlara açmak amacıyla “Türkiye Mimarisi?” başlıklı bir fotoğraf yarışması açtı. Yarışmanın hedefi, mimarlık ortamını anlamak ve değerlendirmek. En çok beş eserle katılınabilir. Gönderilecek çalışmalar, renkli ya da siyah beyaz, pozitif ya da negatif film, veya dijital fotoğraf olabilir. Ancak yarışmaya gönderilecek eserlerin daha önce başka bir yarışmada derece ve ödül almamış olması gerekir. Yarışma, fotoğrafların estetik nitelikleri kadar birer belge olma niteliklerini de önemsediğinden, fotomontaj teknikleri ile yaratılmış çalışmalar değerlendirmeye alınmayacak. Seçici Kurulunu Işık Aksoy, Selda Bancı , Oğuz Bulhaz, Jale N. Erzen, Murat Gürzumar, Doruk Salancı ve Melih Uçar’ın oluşturduğu yarışmada üç adet 1000 YTL’lik eşdeğer ödül verilecek, ayrıca seçilecek beş eserin sahibine, Mimarlar Derneği 1927 yayınlarından hediye edilecektir. Eserlerin, 15 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar, Mimarlar Derneği 1927 Birlik Mahallesi 14. Sokak (yeni 406) No. 9/B 06610 Çankaya, Ankara adresine ulaştırılması gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için: www.mo.org.tr g

Niyazi Duranay Foto¤raf Sergisi

“Sonbahar Esintileri” 2 Şubat 2009 Pazartesi günü saat 19.00’da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yıldız Binasında açılışı yapılacak sergide yer alan fotoğraflar satışa sunulacak ve elde edilen gelir Mimarlık Vakfı’nın “mimarlık öğrencileri burs fonu”na aktarılacaktır.

mimarl›ktan foto¤rafç›l›¤a

ortaokulda başladı mimar olma arzum, 1946’da güzel sanatlar akademisine girdim, elli altıncı yılındayım mesleğimin... 1946’larda başladı fotoğrafçılık hobim, bakmayı seviyorum, küçük bir pencereden... “doğaya, mimarlığa, insanlara”

önemli anları ve anılan tespite çalışıyorum becerebildiğim kadar... niyazi duranay


16

mimarlara mektup 119

Mimarlar Odas› Kayseri fiubesi Sinan Günleri Etkinlikleri

Sinan’›n Kentleri; Kentlerde Sinan ‹mgesi Afifl Yar›flmas› Son Teslim Tarihi: 27 fiubat 2009 Her yıl Nisan ayının 9’u Mimar Sinan’ı Anma Günü olarak kutlanmakta ve izleyen hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl büyük usta Sinan’ı, ölümünün 421. yılında anacağız. Sinan’ın elinden çıkan her bir külliye, medrese, cami ya da hamam, bulunduğu kente sadece yeni değerler kazandırmakla kalmayıp çoğu zaman o kentlerle birlikte anılan imgelere dönüşmüştür. Bu bakışla, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, 6-9 Nisan 2009 tarihleri arasında, Sinan’ın Kentleri; Kentlerde Sinan İmgesi temalı bir etkinlik düzenleyecektir. Etkinlik kapsamında aynı tema ile bir afiş yarışması açılmıştır. Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan afişler, açılacak olan bir sergiyle tanıtılacak ve Mimarlar Odası tarafından düzenlenecek etkinliklerde kullanılacaktır. Yarışma, tüm tasarımcılara ve tasarım öğrencilerine açıktır; katılımcı tasarımcıların, eğitimi ya da tecrübesi ile ilgili bir sınırlama yoktur. Her yarışmacı en fazla 3 sayıda afişle, yarışmaya katılabilir.

Ödüller:

Birincilik Ödülü: 3000 TL İkincilik Ödülü: 2000 TL Üçüncülük Ödülü: 1500 TL Mansiyon (her biri): 1000 TL (2adet)

Seçici Kurul:

Burak Asiliskender (Y. Mimar Dr.,YTÜ), Yeşim Alemdar (Y. Mimar, ODTÜ), Hakan Mahiroğlu (Mimar, İTÜ), Murat Germen (Kent Plancısı, İTÜ), Alidost Ertuğrul (Y. Mimar, YTÜ), Pembegül Selman (Mimar, İTÜ), Hakan Özkan (Mimar, GÜ). Detaylı Bilgi için: www.mo.org.tr

g

Metin Yar›flmas›

“Türkiye’de Ça¤dafl Mimarl›k?” Son Kat›lma Tarihi: 20 fiubat 2009 Mimarlar Derneği 1927, çağdaş Türkiye mimarlığını tanımlayan ve tartışan bir denemeler seçkisi oluşturmak üzere, mimarlık öğrencilerini, günümüz mimarlık ortamı ve üretimi hakkında gözlem ve düşüncelerini paylaşmaya davet ediyor. “Türkiye’de Çağdaş Mimarlık?” metin yarışması, mimarlık öğrencilerinin önerdikleri özgün düşüncelerle günü-

müz mimarlığını tartıştıkları metinleri görsel malzeme eşliğinde bir araya getirerek, Türkiye’deki çağdaş mimarlık ortamını anlamaya ve değerlendirmeye yönelik katkı sağlamalarını hedefliyor. Seçki, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören mimarlık lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Seçici Kurulunu Nermin Atılkan, Elvan Altan Ergut,Yakup Hazan, İlhan Kesmez ve Lale Özgenel’in oluşturduğu yarışmada en fazla on deneme seçilecek ve yayına dönüştürülecek. Toplam 3000 YTL’lik telif ücreti, basılacak denemelerin yazarları arasında paylaştırılacak. Denemeleri seçilen yazarlara ayrıca Mimarlar Derneği 1927’nin yayınlarından hediye edilecek. Ayrıntılı bilgi için: www.mo.org.tr

g

2009 Y›l›nda Uygulanacak Ödenti ve Harç Bedelleri Merkez Yönetim Kurulu 28-29 Kasım 2008 tarihli, 41/11 no.lu toplantısında, 1 Ocak-31 Aralık 2009 tarihleri arasında uygulanacak ödenti ve harç bedellerini aşağıdaki gibi belirlemiştir. İlk kayıt ödentisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.-YTL Yıllık üyelik ödentisi (11.-YTL x 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132.-YTL Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.-YTL Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450.-YTL SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) ilk başvuru ücreti . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.-YTL SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) yıllık yenileme ücreti . . . . . . . . . . . . . . . . .50.-YTL Kimlik Kartı yenileme ücreti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.-YTL Ticari amaçlı üye tanıtma belgesi ücreti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.-YTL Diğer üye tanıtma belgeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.-YTL SM/SMB Mührü ücreti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.-YTL

1. 2008 yılı ve geçmiş yıllara ait aidat borçlarının 2008 yılı aidatı olan 120.-YTL üzerinden ödenmesi için son tarih 31 Aralık 2008 olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 2009 gününden itibaren geçmiş yıllara ait aidat borçları 2009 yılı aidatı olarak belirlenen 132.-YTL üzerinden hesap edilerek tahsil edilecektir. 2. Geçmiş yıllara ait üye aidat borçları, 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. 3. SMH Büro Tescil Belgesi yenileme ücreti ve yenilendiği yıla ait üye yıllık ödentisi Yönetmeliğe uygun olarak Ocak 2009 ayı içerisinde tahsil edilecektir. 1 Şubat 2009 tarihinden sonra yapılacak SHM Büro Tescil Belgesi yenileme başvurularında Büro Tescil Belgesi ilk başvuru ücreti tahsil edilecektir. 4. 2009 yılında ilk kayıt için başvuran üye adaylarından 30.-YTL ilk kayıt ödentisi dışında ayrıca kimlik kartı bedeli alınmayacaktır. Üyelerimizin bilgisine sunulur.

g


mimarlara mektup 119 17

Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çal›flan Mimarlar Kurultay›-1’e Do¤ru Dan›flma Kurulu Toplant›s› Yap›ld› Mimarlar Odas› 41. Dönem Genel Kurulu kararlar› çerçevesinde Merkez Yönetim Kurulu taraf›ndan 7-8 Mart 2009 tarihleri aras›nda Ankara’da yap›lmas› planlanan “1. Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çal›flan Mimarlar Kurultay›” haz›rl›klar›, 1 Kas›m 2008 tarihinde yap›lan Dan›flma Kurulu toplant›s›nda de¤erlendirildi. TMMOB Mimarlar Odası 41. Genel Kurulu, 40. Dönemde İşyeri Temsilcilikleri Eşgüdüm Komitesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen İşyeri Temsilcileri Buluşmaları 1 -2 -3 Raporu önerileri bağlamında; - olağanüstü genel kurula kadar ücretli çalışan mimarlara yönelik bir kurultay hedeflenmesi, - “İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği” değişiklik önerilerinin olağanüstü genel kurul gündemine alınması konularında 41. Dönem MYK’sına görev verilmesi kararlarını almıştı. Bu kararlara bağlı olarak daha sonra MYK’mız “Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı -1” Düzenleme Kurulunu oluşturdu ve Düzenleme Kurulu, 5 Eylül 2008 tarihinde toplanarak kurultay sürecine ilişkin ilk kurguyu yaptı. Bağlantılı olarak İTEK seçim toplantısı 20 Eylül 2008 tarihinde gerçekleşti ve Dönem İTEK Yürütme Kurulu Üyeleri belirlendi. Böylece kurultay hazırlıkları süreci başlamış oldu. “Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı-1’e Doğru” sürecinin ikinci aşaması da, 1 Kasım 2008 tarihinde Ankara’da 34 katılımcıyla toplanan Danışma Kurulu toplantısıydı. Öncesinde dönemin ilk İşyeri Temsilcilikleri Eş-

güdüm Komitesi (İTEK) Toplantısı yapılan bu toplantıya, Kurultay Düzenleme Kurulu, İTEK, Genel Kurul İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği Komisyonu ve bölge toplantılarının yapılacağı Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile değişik bilim ve örgütlenme alanından katılan danışmanlar katıldılar. Mimarlar Odası MYK üyesi Kubilay Önal tarafından geçen dönem yapılan “İşyeri Temsilcileri Buluşmaları” bağlamında kurultay düşüncesinin nasıl geliştiğine ilişkin bir sunuşla başlayan toplantıda, örgütlenme açısından oldukça geniş bir kesimi kapsayan (kamu ve özel sektör, akademik alan ve işsizler) ancak Oda ile doğrudan bağları zayıf olan ve kriz koşullarında işsizleşen ücretlilere ulaşarak, onları kurultay hedefine yönlendirmek için üretilecek araçlar ve çalışma biçimleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya sırasıyla Mücella Yapıcı (İstanbul), Prof. Dr.Aziz Konukman (Gazi Ü. İİBF), Kemal Bulut (KESK), Aziz Çelik (Kristal İş), Erhan Karaçay (EMO İstanbul Şube), Fatih Söyler (Ankara), Sabri Orcan (TMMOB YK), Nuri Arıkoğlu (Ankara), Tezcan Karakuş Candan (Kurultay DK), İlker Ertuğrul (İTEK), Tuncay Şendündar (Genel Kurul Komisyonu), Solmaz Metin (Kayseri), Fikret Oğuz (Genel Kurul Komisyonu), Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır (Kocaeli Ü. Hukuk Fak.), Hamdullah Kaya (Diyarbakır Şubesi YK), Uğur Ömür Tarakçı (İTEK), Şirin Gülcen Eren (Bayındırlık Bakanlığı) ve Kubilay Önal olmak üzere 18 kişi söz alarak katkıda bulundu. Ücretli çalışanların genel sorunlarının içinden ücretli çalışan mimarların sorunlarına bakmanın daha doğru bir yaklaşım geliştirebileceği, bu anlamda sendikalılaşma ve örgütlenmenin öneminin vurgulandığı değerlendirmelerde; genç yeni mezun mimarların özel sektör ücretlileri olarak giderek çoğaldığı, oda ve örgütlenme konusundaki çalışmaları desteklemeleri için somut bir şeylerin sunulmasını gerektiği; kamuda personel rejimi, yerelleşme ve taşeronlaşma nedeniyle baskıların çoğaldığı, Anayasa’nın 135. maddesi nedeniyle Oda ilişkisinin azaldığı; işsizliğin ise ciddi bir gelecek sorunu haline geldiği belirtilerek kurultayın ücretlilere yönelik mevzuat ve örgütsel araç değişim önerilerinin geliştirilerek Nisan 2009’da yapılacak Oda Olağanüstü Genel Kurulu gündemine getirilmesinde önemli bir hedef olduğu ifade edildi. Bu kapsamda “Mimarlığın Dönüşümü ve Ücretli Çalışan Mimarlar” ana te-

ması bağlamında kurultayda geliştirilmesi gereken alt başlıkların: - Kapsam içi mimarların mesleki profillerinin ortaya konulması (kim) ve değişim, - Çalışma konum ve özlük haklarının ortaya konulması (nerede) ve değişim, - Mesleki ve çalışma yaşamına yönelik sorunlarının ortaya konulması (neden) ve değişim, - Geleceklerine ilişkin mesleki-örgütsel düşüncelerinin ortaya konulması (nasıl) ve değişim olabileceği ve, - Bu çerçevede “üye-mimar bilgi sistemi”ne yönelik araştırmaların (profil-istihdam-nitelik) öneminin arttığını ortak bir saptama olarak belirtildi.

Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı-1’e Doğru sürecinin bundan sonraki adımları şöyle planlanıyor: 1. Bölge Toplantıları (Ocak ilk yarı 2009) - Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli Şubeleri kapsamında Kocaeli’nde - Antalya, Denizli, İzmir ve Muğla Şubeleri kapsamında İzmir’de - Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Konya Şubeleri kapsamında Eskişehir’de - Adana, Gaziantep, Hatay ve Mersin Şubeleri kapsamında Adana’da - Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Van Şubeleri kapsamında Diyarbakır’da - Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon Şubeleri kapsamında Giresun’da 2.Tematik Toplantılar (Ocak ikinci yarı 2009) - Özel sektör ücretlilerine yönelik olarak İstanbul’da yapılacak toplantılar - Düzenleme Kurulu’nca belirlenecek diğer toplantılar 3. 2. Danışma Kurulu (Şubat 2009) toplantısı Gelecek dönemlerde yeni gündemlerle yenilenerek geliştirilmesini dilediğimiz Kurultay Danışma Kurulu Toplantısı’nın sonuçları 29 Kasım’da İzmir’de yapılacak Düzenleme Kurulu ve İTEK ortak toplantısında değerlendirilerek, Kurultay-1 süreci belirginleştirilecek. Bu zor sürecin, Oda bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen ücretli ve işsiz mimarların ilgi, katılım ve katkılarıyla aşılabileceğini biliyor ve onları Kurultay sürecine katılmaya ve katkı vermeye çağırıyoruz. g


18

aram›zdan ayr›lanlar

mimarlara mektup 119

‹TÜ Mimarl›k Fakültesi’nin ‹lk fiehircilik Kürsüsü, Dört Üyesinden Üçüncüsünü, Sevgili ve De¤erli Üyesini de Kaybetti:

Prof. Dr. Ahmet Keskin* Prof. Hande SUHER

Say›n ve sevgili Prof. Dr. Ahmet Keskin Bey ailesinin say›n ve sevgili efli ve k›z›, kardefli ve ye¤enleri, yak›nlar›, dostlar›, arkadafllar›, Böyle bir konuda konuflmak çok a¤›r ve zor bir görev. Ahmet Keskin Bey’le fiehircilik Kürsüsüne asistan aday› olarak atand›¤›m›z günden bugüne kadar 57 y›l geçti. Dile kolay, yar›m yüzy›ldan çok... 1949 y›l› yaz aylar›nda, fiehircilik dersi hocam›z Kemal Ahmet Bey’in yurtd›fl›nda oldu¤u ve henüz doçent oldu¤u, say›n ve sevgili Gündüz Özdefl Bey’in de asistan oldu¤u dönemde ve fakülte henüz Gümüflsüyü binas›ndayken, yaz tatilinde, Gündüz Bey’in yönetiminde Gaziantep ‹mar Plan› çizimlerinde ö¤renci-yard›mc› olarak çizimlere kat›lm›flt›m. Ahmet Bey fiehircilik Kürsüsünü ziyaret için geldi¤inde s›k›fl›k durumu görerek o da yard›m etmek üzere çal›flmaya kat›lm›flt›. O y›l mezun olmufltu. Gümüflsüyü binas›nda benden iki s›n›f yukar›da olan Ahmet Bey’i flahsen tan›yordum. Ancak tan›flm›yorduk, sadece s›n›f arkadafl›m, çok sevdi¤im rahmetli ‹smail Ye¤eno¤lu’nun halas›n›n o¤lu oldu¤unu biliyordum; ayr›ca aile dostlar›m›z ortakt›. Benim amca, teyze dedi¤im aile dostlar›m›za Ahmet Bey’in day› ve hala dedi¤i bir ara ba¤lant›m›z vard›. Baba taraf›ndan Samsunluydular... Annesi Ulviye Keskin ve anneannesi ‹stanbulluydu. A¤abeyi Metin Keskin ve ablas› Emine Keskin ile Teflvikiye Hüsrev Gerede Caddesindeki Keskin Apartman›nda otururlard›. Day›s› Güzel Sanatlar Akademisi’nin ressam hocalar›ndan ve müdürlerinden ünlü Ressam ‹smail Bey’dir. Kendisinin son derece prezisyonlu bir çal›flmas› vard›. Böylece ben ö¤renci iken tan›flm›fl olduk. Ahmet Bey yeni mezundu

ve Fransa’ya gitti. ‹ki y›l sonra ben 1951 yaz döneminde mezun olup gene fiehircilik Kürsüsünde hocam›z Prof. Kemal Ahmet Arû’nun özel iflleri için ara ara, gerekti¤inde ça¤r›l›yor ve çal›flmalara kat›l›yordum. Mezun olmufltum, hedefim üniversiteye intisap etmekti. Benim mezun olmamdan daha önce, ö¤rencilik dönemimde, diploma projesi s›ras›nda babam, Zonguldak’taki ‹l Özel ‹daresi binas› inflaat›n›n mühendis-müteahhit yüklenicisi olarak, proje mimar› say›n ve sevgili hocam›z –biz üniversiteye girdi¤imizde fakülte dekan› ve mezun olurken ‹TÜ rektörü olan– Prof. Emin Onat Bey’i tan›fl›kl›k içinde ziyaret ederek, benim asistan olarak arzum için düflüncelerini sormufl. Hoca da “çok uygun, çok iyi olur, Bina Kürsüleri çok dolu, ilerlemek çok güç; fiehircilik Kürsüsünde ise bir profesör ve bir asistan var, orada ilerlemesi çok daha kolay” demifl ve fiehircilik Kürsüsünü önermifl. Bana bu mezun olduktan sonra söylendi. Ben önce biraz k›r›lm›fl, sonra hemen hemen üç yaz dönemi çal›flmalara kat›ld›¤›m fiehircilik Kürsüsü ile yak›n iliflkide oldu¤um için de memnun olmufltum. Ahmet Bey’in Fransa dönüflü kürsüye geldi¤i gün, hocayla konuflmak istedi¤ini anlay›nca ben odadan ç›kt›m. Konunun, kürsü kadrosu oldu¤unu tahmin ediyordum, ancak kürsüde o s›rada, asistan olan Emin Canpolat Bey ve Kenan Ak›nay Bey’den, Kenan Bey serbest mimar olarak çal›flmak üzere ayr›lm›flt› ve sadece tek aç›k kadro vard›. Ben hiçbir fley sormad›m, çünkü o dönemde biz gençler büyüklere hiçbir fley sormaz, sadece bize verilen görevi yapard›k. Tam o yaz sonunda, Emin Bey’in de askerlik görevi s›ras› geldi¤inden ötürü, o da kürsüden ayr›l›nca iki adet asistan kadrosuna baflvuru olana¤› do¤du, ancak ben gene talip olmad›m. Hoca ve Gündüz Bey bir gün beni ça¤›rtarak, kadro sorunu çözüldü¤ü için baflvurabilece¤imi söylediler. Böylece 1951 y›l› y›lbafl›na yak›n bir dönemde Ahmet Bey ile beraber yabanc› dil ve bilim s›nav›na girdik ve ikimiz de Asistan Aday› olarak atand›k, önce de belirtti¤im gibi, 57 y›l önce. Ahmet Bey ile fiehircilik Kürsüsü’nde beraberce bafllad›¤›m›z çal›flma yaflam› ba¤lam›nda dostlu¤umuz bugüne kadar 57 y›l kesintisiz sürdü; yar›m yüzy›ldan daha uzun bir süre... Bu 57 y›l içinde birbirimiz için Hande Han›m ve Ahmet Bey olarak kald›k ve birbirimize asla “sen” hitab›n› kullanmadan büyük bir sevgi ve sayg› içerisinde birlikte ça-

l›flmalar›m›z› sürdürdük: hocam›n tan›mlanmas›na göre verilen görevlerle. Kürsüde Ahmet Bey harita arflivi ve diyapozitiflerden ve ben de kitapl›ktan sorumluyduk. Taflk›flla giriflinde, sa¤ koridor Mimarl›k Fakültesine, sol koridor ‹nflaat Fakültesine ayr›lm›flt›. Koridora giriflte sa¤daki ilk kap›, 103 no.lu oda fiehircilik Kürsüsüydü. Giriflte sa¤ taraftaki kap› hocam›z Prof. Kemal Ahmet Bey’in, sol taraftaki kap› asistan Gündüz Bey’in odas›na aç›l›rd›. Ortadaki oda asistan odas› olarak ayr›lan mekând›; iki büyük çizini masas› konularak o odaya yerlefltirildik. Masalar karfl›l›kl› yerlefltirildi, sa¤daki masa Ahmet Bey’in, soldaki benimdi. Böylece ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi fiehircilik Kürsüsü, Hocam›z Prof. Kemal Ahmet Arû, a¤abeyimiz asistan Gündüz Özdefl ve iki asistan aday› olan Ahmet Keskin ve Hande Ça¤lar’dan oluflan dört kiflilik bir oluflumdu. 1951 y›l› sonunda bugünkü fiehir ve Bölge Planlamas› Bölümü’nün ilk çekirdek kadrosuyduk. Odam›z› da, Kürsümüzü de Fakültemizi de çok sevdik. Fakültenin en genç iki asistan›yd›k. Özellikle beni hiç adam yerine koymazlard›. Biz tüm kadronun ö¤rencisiydik. Ahmet Bey’in seçimiyle, taksitle PYE marka bir radyo ald›k. Herhalde radyonun sesinin fazla aç›k oldu¤u sürelerde, hoca kap›y› açar, içeriye girmeden “radyo mu çal›yorsunuz” diye sorar, baflka bir fley sormas›na f›rsat vermeden derhal sesini k›sard›k. Odam›zda sakince oturur, okur, bütün gün sessiz sakin çal›fl›rd›k. Hoca çal›flma konumuz olarak Ahmet Bey’e “ulafl›m”, bana “konut” konusunu vermiflti. Sürekli kitapl›k çal›flmas› yapar, kay›t al›rd›k. Derslerde ö¤renci yoklamas› yapar, diapozitif görüntülerine yard›m eder, ö¤renci kay›tlar›n› tutard›k. Stüdyo çal›flmalar›n›n tüm haz›rl›klar›n› yapar, özellikle belediyeden sa¤lanan harita ozalitleriyle bo¤uflur, kürsü için sat›n al›nacak yay›nlar› izler, öneri listeleri haz›rlard›k. Baz› günler, Ahmet Bey’i s›n›f arkadafllar› gelip arard›. Odam›za en s›k gelen misafir, koridor kap›s›n› büyük bir gürültüyle açarak, “kuflum” diye ba¤›rarak giren Yap› Kürsüsü Asistan› Lâmi Eser Bey’di. Gündüz Bey’le s›n›f arkadafl›yd›lar ve ona “kuflum” diye hitap ederdi. Odaya girer girmez Ahmet Bey’in üstüne yürür ve o s›ralar çok zay›f olmas›na karfl›n, ac› bir kol kuvvetiyle Ahmet Beyi ikiye katlard›. Ahmet Bey “yapma a¤abey” derdi ama dinlemezdi. Bir keresinde gene böyle büyük bir gürültü içinde kürsüye 8


mimarlara mektup 119 19

girdi¤inde, bizim odan›n kap›s›na geldi¤ini anlayan Ahmet Bey’in yerinden kalk›p inan›lmaz bir çeviklikle pencerenin içine s›çray›p pencere kanad›n› açarak kendini d›flar›ya atmas›, asla unutamayaca¤›m bir görüntüdür. Her fley o kadar büyük bir h›zla cereyan etmiflti ki, kendisine bir zarar gelece¤i endiflesiyle pencereye kofltum. Ahmet Bey’in biraz sendeleyerek ve üzerindeki tozlan silkeleyerek, tekrar girifle do¤ru yürüdü¤ünü gördüm, içim rahat etti. Tekrar odaya döndü¤ünde, Lâmi Bey yapaca¤›n› yapm›fl ve gitmiflti. Baz› akflamüstleri, çay içerken Ahmet Bey aniden f›rlar, pencerenin önündeki sevimli Hillman arabas›na biner, yollarda trafi¤in hemen hemen s›f›r oldu¤u o dönemde, Maçka’da K›y›k Pastanesi’ne kadar gider ve milföy pasta ile geri dönerdi, pastalar›m›z› yerdik. Bazen bu durumlarda Hoca kap›dan bafl›n› uzat›r “aa, çay m› içiyorsunuz” der ve kendisine derhal pasta ikram ederdik. Ö¤le yemeklerinde ayk›r› bir durum olmad›¤› takdirde, Hoca “hadi yeme¤e gidiyoruz” derdi ve Mediha Han›m’›n yemeklerine hep beraber giderdik. Kürsümüzün bu güzel beraber olma iste¤i kürsü büyüdü¤ü ve üye say›s› artt›¤› halde hep devam etmifltir. Ben kendi görüflüme göre hayat›m boyunca asla bugünlerin tatl›l›¤›n› hiç unutamam. Hepimiz aile üyelerimiz de dâhil, sa¤l›kl›yd›k, yaflamdan keyif al›yorduk, son derecede dost bir çevre yarat›lm›flt› ve hepimiz çok memnun ve mutluyduk. Hepimiz sürekli bir çal›flma içindeydik ve ö¤rencilere yararl› olma¤a çal›fl›yorduk. Derslerin tümünü hoca veriyordu, bizler stüdyo çal›flmalar›na, kürsü ifllerine yard›mc› oluyor, her an çal›fl›yor, çal›fl›yorduk. Hiçbir yak›nmam›z yoktu ve hiçbir zaman da olmad›. Hocam›n belirledi¤i konularda yeterlik tezi çal›flmalar›m›za bafllad›k. Çal›flma dönemimizi ‹TÜ’nün ilk on y›l kurulufl aflamas› içinde oldu¤undan, doktora de¤il, yeterlik tezi çal›flmalar› yapt›r›l›yordu, ancak çal›flmaya bafllad›¤›m›zda Ahmet Bey anlafl›lmaz bir biçimde atefllenerek hastaland›. Alman Hastanesi’ne kald›r›ld›. Çok büyük olas›l›kla Fransa’daki pastörize süt içme al›flkanl›¤›ndan sonra, ‹stanbul’daki pastörize sütlere güvenerek kaynatmadan içti¤inden ötürü mikrop alarak hastaland›¤› düflünülüyordu.

mimarlara mektup TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi Ad›na Sahibi ve Sorumlu Müdürü: Eyüp MUHCU Ayda bir yay›mlan›r. Üyelerimize ücretsiz gönderilir.

Ist›rap dolu bir dönem geçirdi. Evimize yak›n oldu¤undan hemen her gün Taflk›flla’dan ç›kt›ktan sonra Ahmet Bey’i ziyaret ederdim. Oradan buradan konuflarak gevezelik ederdik. Bir gün Ahmet Bey’e, her ikimizin de tan›d›¤› olan bir evli çiftten söz ederken “ama onlar hiç geçinemiyorlar” dedi¤imde bana “ama Hande Han›m geçinememek de bir geçinmektir” demiflti bu sözü bu kadar y›l hiç unutmad›m. Evet, geçinememek de bir yaflam biçimiydi. Ahmet Bey uzunca bir süre sonra sa¤l›¤›n› buldu. Kontrol için tekrar yurtd›fl›na gitti. Döndü¤ünde doktora tezi dönemi bafllam›flt›. Bu tabii yeni bir çal›flma süresi demekti. Doktora çal›flmas›na bafllad›, her zamanki gibi basar›yla tamamlad›. Ahmet Bey profesörlük dönemi çal›flmas›na geçti¤inde, ö¤rencisi olan bir üye, o s›ralar kadro s›k›nt›s› oldu¤undan ötürü Ahmet Bey’e gelerek, o tek kadronun kendisine b›rak›lmas›n› talep etmiflti. Ahmet Bey emsalsiz bir iyilik mele¤iydi; neredeyse bu kadroya talip olmaktan vazgeçecekti. O s›rada ben Fakülteye dekan olarak seçilmifltim. Bir akflam evimizin kap›s› çal›nd›. Ahmet Bey kap›dayd›, büyük bir flaflk›nl›kla karfl›lad›m, içeriye girdi, oturdu. Yüzünün ifadesi hiç iyi de¤ildi. O kadar y›ld›r bu yak›n ve ortak çal›flmam›zda kendisinin böyle bir yüz ifadesine tan›k olmam›flt›m. Çok üzgündü. Getirdi¤i büyük torbay› bana verdi. “Hande Han›m al›n bu torbay›, ne yaparsan›z yap›n, ben bir süre Uluda¤’a gidiyorum” dedi. Torbadakiler profesörlük baflvurusu için gerekli olan çal›flmalard›. Ertesi günü Hoca ve Gündüz Bey’le görüfltüm ve büyük bir h›zla belgeleri düzenleyerek bir baflvuru haline getirdik ve baflvuruyu haz›rlad›k. Ahmet Bey, Hoca’n›n bizlere tevdi etti¤i görev içinde “ulafl›m” konusuna birçok çal›flmayla sahip oldu. Doktora, doçentlik ve profesörlük tezlerinden ayr›ca tüm araflt›rma, bildiri, makale çal›flmalar›nda da “ulafl›m” alan›nda ürün verdi. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nden, Say›n Prof. Dr. Nurettin Sözen’in belediye baflkan› oldu¤u dönemde, ulafl›m konusunda dan›flmanl›k hizmeti yapt›. Bence, bütün bu çal›flmalar›ndan ayr›ca genelde bir mühendislik alan› olarak görülen ulafl›m ve trafik konusuna bir planc› olarak kat›l›m Y›ld›z Saray› D›fl Karakol Binas› Barbaros Bulvar› Befliktafl 34349 ‹stanbul Tel: (212) 227 6910 Faks: (212) 236 8528 mimarist@mimarist.org

veren ilk mimar-flehirci bir uzman oldu. Böylece bu alan›n sorunlar›n›n çözümlenmesinin, sadece bir teknik ve mühendislik konusu olmad›¤›n›, bunun temelde bir planlama konusu oldu¤unu gösterdi ve savundu. Ulafl›m konusuna baflka bir bak›fl aç›s› getirmeye çal›flt› ve baflar›l› oldu. Benim dekanl›k görevim sonras›nda dekanl›k görevini Ahmet Bey’e tevdi etme¤i planlad›m. Büyük bir oy say›s›yla Fakültenin dekan› olarak görev ald›. Böylece fiehircilik Kürsüsünün nüvesini oluflturan ilk dört üye, Fakültenin dekan› olarak, Fakülteye hizmet vermek onuruna da erifltik. *** Ahmet Bey bir beyefendi olarak do¤mufltu. Bir beyefendi olarak yaflad› ve bir beyefendi olarak sakin bir uyku içerisinde ömrünü tamamlad›. Ahmet Bey tüm ö¤rencileri taraf›ndan “fieker Ahmet Bey” olarak tan›mland›. Ö¤rencisiyle, ö¤retim kadrosuyla herkes taraf›ndan çok sevildi ve say›ld›. Ben de böyle bir beyefendi arkadafl ile uzun y›llar ayn› oday› paylaflarak ortak çal›flmam›zdan, pek çok de¤erli an›lara sahip oldum. Ahmet Bey’e içtenlikle dertlerimden ve üzüntülerimden söz etti¤imde, sürekli olarak, bu konuflmalardan güç alarak kalkt›m. Ahmet Bey, kan›mca onu tan›yan, bilen herkes için büyük bir kay›pt›r. Onun yerini tutacak bir kifli de çok zor bulunacakt›r. Ahmet Bey, Asla unutulmayaca¤›n›za emin olmal›s›n›z. Sizin tüm yaflam›n›zla bu gün Tanr› kat›nda çok yüksek mertebelerde oldu¤unuza inan›yorum. ‹yi ki sizi tan›ma f›rsat›m buldum, iyi ki beraber çal›flt›k. Sevgili k›z›n›z, de¤erli ö¤rencimiz, sevgili meslektafl›m›z Melda Keskin, sizin son dura¤›n›zda, çok iyi tan›d›¤›n›z Taflk›flla’n›n en de¤erli mekân› olan iç avluyu, sayg›de¤er Dekan Prof. Dr. Orhan Hac›hasano¤lu’nun deste¤inde, sizin çok ba¤l› oldu¤unuz Taflk›flla’da önermifl ve uygun görülmüfltür. Güzel bir sonbahar günü 18 Ekim 2008’de sizi orada a¤›rlad›k ve u¤urlad›k. Düflünenler, haz›rlayanlar ve kat›l›mc›lar var olsun. Sizin de yerinizin cennet olaca¤›na inan›yorum. Sayg›lar›mla. * Hande Suher’in, cenaze töreninde yapt›¤› konuflma metnidir. Yay›n Türü: Yerel, süreli / Bask›: Çizgi Bas›m Yay›n Ltd., Galipdede Cad. 77 Beyo¤lu 34420 ‹stanbul Yap›m: Mimarl›k Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Bask› Adedi: 14.000 / Bask› Tarihi: 09.01.2009 Ocak 2009 / 01


deneme  

deneme1234545

deneme  

deneme1234545

Advertisement