Page 1

Nowy Sącz 24–31 lipca 2011 Krynica Zdrój – Bardejov (Słowacja) – Łącko – Muszyna


Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 3 tel. 18 44 82 610, fax. 18 44 82 611 e-mail: kontakt@mcksokol.pl www.mcksokol.pl

www.swietodziecigor.pl


Dziecięca przyjaźń buduje pokój świata dorosłych

Children’s Friendship Builds the Peace of the Adults’ World

ŚWIĘTO DZIECI GÓR XIX Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych

FESTIVAL CHILDREN OF MOUNTAINS 19th International Festival of Children’s Folk Ensembles

pod patronatem / under the patronage of: Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bogdan Zdrojewski

Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

Marka Sowy

Marszałka Województwa Małopolskiego

Marek Sowa

Governor of the Province of Malopolska

Festiwal jest członkiem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej C.I.O.F.F ® The Festival is a member of the International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts C.I.O.F.F ® Nowy Sącz, 24-31 lipca 2011 Nowy Sącz, 24-31 July 2011


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Subsidised by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

Festiwal współfinansowany przez: Samorząd Województwa Małopolskiego Urząd Miasta Nowego Sącza oraz samorządy i ośrodki kultury miast festiwalowych The Festival is co-financed by the local government of the Province of Małopolska, the Municipal Office of Nowy Sącz as well as the local authorities and community centres in the Festival towns

Patroni medialni / Media Coverage:


ŚWIĘTO, ŚWIĘTO I… WCIĄŻ ŚWIĘTO! Jak ozdoby na choince… Mienią się milionami barw, blaskiem czystego, radosnego światła. Poruszane delikatnymi wibracjami powietrza wydają się żyć. Każda swoim własnym życiem, ale jednocześnie wszystkie razem sprawiają, że całe drzewo tchnie jakimś mistycznym oddechem. No i zapachem. Lepkim zapachem żywicy, tętniącej wciąż jeszcze w krwioobiegu słojów. I każda ozdoba ma na bożonarodzeniowym drzewku swoje własne miejsce. Te większe – niżej, bo tam mocniejsze gałęzie, te drobniejsze – gdzieś pod gwiazdą lśniącą na szczycie. I jeszcze lampki, które przypominają, że o światło tu chodzi, nie o ciemność. I jeszcze łańcuchy, które miast opowiadać o zniewoleniach, głoszą prawdę o jedności zespolonych ogniw. Święto Dzieci Gór jest jak pół tysiąca tęcz, z których każda mieni się nie siedmioma, a siedemdziesięcioma siedmioma barwami strojów narodowych z całego świata. I… paradoks! Mimo tylu kolorów – ogrom prostoty i ani śladu kiczu. Święto Dzieci Gór odbywa się w jednym z najjaśniejszych miesięcy w  roku, pod wakacyjnym słońcem Beskidu, które figlarnie przegląda się w radosnych źrenicach uczestników. A co najważniejsze „w temacie jasności” – Festiwal zaczyna się i kończy błyskiem światła mistycznego. Święto Dzieci Gór pachnie… Czy Święto Dzieci Gór pachnie? Tak! Czasem łąką, czasem sianem, czasem lasem, a każdego dnia potrawami, z których każda mogłaby opowiedzieć inną historię, bo jakże często, nasze narodowe jadłospisy, świadczą o naszych narodowych dolach i niedolach. Święto Dzieci Gór jest trochę jak choinka: lśni, rozsiewa barwy i… żyje. I tak jak na bożonarodzeniowym drzewku, tu również wszystko ma swoje miejsce. Wszystko jest po kolei. Ubieramy je od dołu. W wielkich bombkach naszych przyjazdów na sądecką ziemię odbijają się pierwsze spojrzenia. Pełne ciekawości. Pierwsze słowa, a częściej gesty wobec nowych kamratów z innych światów, choć wciąż z tej samej Ziemi. Snujemy niteczki porozumienia jak anielskie włosy. A gdy zbudujemy już fundament najniższych, najmocniejszych gałęzi, zaczynamy piąć się w górę festiwalowej n­iecodziennej

3

c­ odzienności. Każdy dzień to dwie kolejne ozdoby. Jedna swojska, dobrze znana, bombka, gwiazdka, pozłacany orzech… Druga odmienna, jak odmienne są domy, wiersze czy kapelusze na całym tym najpiękniejszym ze światów. I kiedy wreszcie gałązka po gałązce, nutka po nutce, wejdziemy na sam szczyt zielonej piramidy, otuli nas światło dwunastoramiennej gwiazdy. Opleciemy festiwalową choinkę nierozerwalnym łańcuchem kamrackich ogniw, a czas Festiwalu się dopełni. Mówimy: święta, święta i po świętach. Zwłaszcza, gdy opadają igiełki choinek, a ozdoby wracają do swych gawr, by zapaść w letni sen. Ale są drzewa, które nigdy nie przestają być zielone, nigdy nie gubią liści. I są dzieci, które nigdy nie przestają świętować, bo widzą, że każdego dnia rodzi się coś nowego. A jak się urodzi, to żyje. I trwa… Święto Dzieci Gór jest jak choinka, pod którą rodzi się przyjaźń. A gdy przychodzi na świat coś tak cennego i po prawdzie rzadkiego, to pojawia się doskonały powód, by świętować. Przez cały rok. Codziennie. Niech się święci przyjaźń, a kiedyś „zaświęci” się pokój. / Kamil Cyganik /


FESTIVAL, FESTIVAL AND STILL… FESTIVAL! Just like the trinkets on the Christmas tree… Iridescent with millions of colours, the glitter of clear joyous light. Moved with gentle air vibrations, they seem to have a life of their own. Each seems to live its own life, but at the same time they all make the whole tree exude some mystical breath. And a smell too. A sticky smell of resin, still pulsating in the circulation system of the tree rings. And every trinket has its own place in the Christmas tree. The bigger ones take lower places, for there the branches are sturdier; the smaller ones take places closer to the star shining at the top. And the fairy lights which remind us that it’s all about light, not darkness. And the chains, which instead of telling of servitude, tell the truth about the unity of the combined links. The Festival of the Children of Mountains is like five hundred rainbows, each of which is iridescent not with seven, but seventy seven colours of national dress from all over the world. And… a paradox! Despite so many colours, such enormous simplicity and not a single trace of kitschiness. The Festival of the Children of Mountains takes place in one of the brightest months, under the Beskid holiday sun, which playfully peeks into children’s pupils. And what is most important as far as „the subject of light” is concerned, the Festival begins and ends with the shine of the mystical light. The Festival of the Children of Mountains has an aroma… Does the Festival of the Children of Mountains have an aroma? Yes, it does! Sometimes it’s an aroma of a meadow, sometimes – hay, at other times – forest, but every day it’s an aroma of dishes. Each of those might tell a story, for it’s more often than not that our national cuisine reflects our national fortunes and misfortunes. The Festival of the Children of Mountains is a bit like a Christmas tree – it glitters, spreads colours and… lives. And just like in the Christmas tree, everything has its own place here. Everything is in the right order. We decorate it from the bottom up. The big baubles of our arrivals in the Sącz region reflect the first glances. They are glances of curiosity. The first words, but more often than not the gestures towards new ­companions from different quarters but the same globe. We spin the little threads of communication like lametta.

And once we have built the foundation of the lowest and sturdiest branches, we begin to soar up the extraordinary Festival everyday life. Each day brings two more trinkets. The one is native and familiar – a bauble, a star, a golden nut; the other one is strange – just like strange are houses, poems or hats in this most beautiful of the worlds. And once we have climbed, branch by branch and note by note, to the very top of the “green pyramid,” we will be wrapped in the light of the twelve-pointed star. We will embrace the Festival tree with the indissoluble chain of companion links, and the Festival time shall run its course. We have the habit of saying: the holiday lasts, but it soon comes to an end. Especially when the Christmas tree needles are already falling off, and the decorations come back to their lairs to fall into summer sleep. But there are trees which remain evergreen, and which never shed leaves. And there are children who never stop celebrating, because they can see that something new is born every day. And once it’s born, it lives. And it lasts… The Festival of the Children of Mountains is like a Christmas tree, under which friendship is born. And when something so precious and so veritably rare is born into this world, then that is a perfect reason to celebrate. All year round. Every day. May friendship be hallowed, and one day may peace be hallowed. / Kamil Cyganik /

4


24 lipca (niedziela) / July 24th (Sunday)

INAUGURACJA FESTIWALU FESTIVAL OPENING

9.30 msza festiwalowa – Bazylika św. Małgorzaty 9.30 am church service – St Margaret’s Basilica 11.00 spotkanie kierowników zespołów z władzami miasta i regionu – Ratusz 11.00 am ensemble leaders’ meeting with town and region authorities – Town Hall

12.00 konferencja prasowa – MCK SOKÓŁ 12.00 pm press conference – MCK SOKÓŁ 12.30 spotkanie kierowników zespołów z organizatorami – MCK SOKÓŁ 12.30 pm ensemble leaders’ meeting with the festival organizers – MCK SOKÓŁ

19.00 korowód festiwalowy ulicami miasta – ul. Nadbrzeżna–Rynek 7.00 pm festival parade – Nadbrzeżna St.– Old Market Square

20.00 otwarcie festiwalu i KONCERT INAUGURACYJNY – Rynek, estrada przed Ratuszem 8.00 pm festival opening and the INAUGURAL CONCERT – Old Market Square, stage in front of the Town Hall

22.00 pokaz sztucznych ogni 10.00 pm fireworks display

5


25 lipca (poniedziałek) / July 25th (Monday)

DZIEŃ ROSYJSKO-LACHOWSKI DAY OF THE RUSSIANS AND LACHS

11.00 prezentacja zespołów uczestniczących w dniu narodowym, Rynek – estrada przed Ratuszem 11.00 am preview of the national day ensembles – stage in front of the Town Hall 19.00 koncert zespołów – hala widowiskowo-sportowa 7.00 pm main concert of the national day ensembles – multi-purpose hall

YALGA z Oymyakon – Rosja / Jakucja YALGA from Oymyakon – Russia / Yakutia

DOLINA SŁOMKI ze Stronia – Polska DOLINA SLOMKI from Stronie – Poland

Prezentacja zapowiadająca dzień czesko-podhalański Presentation announcing the day of the Czechs and Podhale Highlanders OKŘEŠÁNEK– Czechy / Czech Republic MALI BYSTRZANIE – Polska / Poland

6


26 lipca (wtorek) / July 26th (Tuesday)

DZIEŃ CZESKO-PODHALAŃSKI DAY OF THE CZECHS AND PODHALE HIGHLANDERS

11.00 prezentacja zespołów uczestniczących w dniu narodowym, Rynek – estrada przed Ratuszem 11.00 am preview of the national day ensembles – stage in front of the Town Hall 19.00 koncert zespołów – hala widowiskowo-sportowa 7.00 pm main concert of the national day ensembles – multi-purpose hall

OKŘEŠÁNEK z Třebíč – Czechy OKŘEŠÁNEK from Třebíč – Czech Republic

MALI BYSTRZANIE z Nowego Bystrego – Polska MALI BYSTRZANIE from Nowe Bystre – Poland

Prezentacja zapowiadająca dzień czarnogórsko-babiogórski Presentation announcing the day of the Montenegrins and Babia Góra Highlanders CRVENA STIJENA – Czarnogóra / Montenegro ZBYRCOCEK – Polska / Poland

7


27 lipca (środa) / July 27th (Wednesday)

DZIEŃ CZARNOGÓRSKO-BABIOGÓRSKI DAY OF THE MONTENEGRINS AND BABIA GÓRA HIGHLANDERS

11.00 prezentacja zespołów uczestniczących w dniu narodowym, Rynek – estrada przed Ratuszem 11.00 am preview of the national day ensembles – stage in front of the Town Hall 19.00 koncert zespołów – hala widowiskowo-sportowa 7.00 pm main concert of the national day ensembles – multi-purpose hall

CRVENA STIJENA z Podgoricy – Czarnogóra CRVENA STIJENA from Podgorica – Montenegro

ZBYRCOCEK z Juszczyna – Polska ZBYRCOCEK from Juszczyn – Poland

prezentacja zapowiadająca dzień indonezyjsko-pogórzański presentation announcing the day of the Indonesians and the Foothill Highlanders SMP ISLAM JAKARTA TUGASKU PULOMAS – Indonezja / Indonesia KORCZYŃSKA BRAĆ – Polska / Poland

8


28 lipca (czwartek) / July 28th (Thursday)

DZIEŃ INDONEZYJSKO-POGÓRZAŃSKI DAY OF THE INDONESIANS AND FOOTHILL HIGHLANDERS

11.00 prezentacja zespołów uczestniczących w dniu narodowym, Rynek – estrada przed Ratuszem 11.00 am preview of the national day ensembles – stage in front of the Town Hall 19.00 koncert zespołów – hala widowiskowo-sportowa 7.00 pm main concert of the national day ensembles – multi-purpose hall

SMP ISLAM JAKARTA TUGASKU PULOMAS z Dżakarty – Indonezja SMP ISLAM JAKARTA TUGASKU PULOMAS from Jakarta – Indonesia

KORCZYŃSKA BRAĆ z Korczyny – Polska KORCZYŃSKA BRAĆ from Korczyna – Poland

prezentacja zapowiadająca dzień austriacko-orawski presentation announcing the day of the Austrians and Orava Highlanders  KINDERVOLKSTANZ UND SCHUHPLATTLERGRUPPE FÜRNITZ – Austria / Austria ORAWIANIE – Polska / Poland

9


29 lipca (piątek) / July 29th (Friday)

DZIEŃ AUSTRIACKO-ORAWSKI DAY OF THE AUSTRIANS AND ORAVA HIGHLANDERS

11.00 prezentacja zespołów uczestniczących w dniach narodowych: piątek i sobota, Rynek – estrada przed Ratuszem 11.00 am preview of the national day ensembles: Friday and Saturday – stage in front of the Town Hall 19.00 koncert zespołów – hala widowiskowo-sportowa 7.00 pm main concert of the national day ensembles – multi-purpose hall

KINDERVOLKSTANZ UND SCHUHPLATTLERGRUPPE z Fürnitz – Austria KINDERVOLKSTANZ UND SCHUHPLATTLERGRUPPE from Fürnitz – Austria ORAWIANIE z Lipnicy Wielkiej – Polska ORAWIANIE from Lipnica Wielka – Poland

prezentacja zapowiadająca dzień wenezuelsko-żywiecki  presentation announcing the day of the Venezuelans and Żywiec Highlanders FUNDACION DANZAS TEMERI – Wenezuela / Venezuela KLIMCZOK – Polska / Poland

10


30 lipca (sobota) / July 30th (Saturday)

DZIEŃ WENEZUELSKO-ŻYWIECKI DAY OF THE VENEZUELANS AND ŻYWIEC HIGHLANDERS

19.00 koncert zespołów – hala widowiskowo-sportowa 7.00 pm main concert of the national day ensembles – multi-purpose hall

FUNDACION DANZAS TEMERI z Guanare – Wenezuela FUNDACION DANZAS TEMERI from Guanare – Venezuela

KLIMCZOK ze Szczyrku – Polska KLIMCZOK from Szczyrk - Poland

oraz gościnnie

MEI LING HOLISTIC ACADEMY – Tajwan and guest performance by the ensemble

MEI LING HOLISTIC ACADEMY – Taiwan

11


31 lipca (niedziela) / July 31 st (Sunday)

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU FESTIVAL CLOSING

9.30 msza festiwalowa – Bazylika św. Małgorzaty 9.30 am church service – St Margaret’s Basilica 10.30 pożegnanie miasta – Rynek 10.30 am farewell to the Town – Old Market Square

12.00 finisaż wystawy: ŚWIĘTO DZIECI GÓR Michał Piotrowski – fotografia – Galeria SOKÓŁ 12.00 pm closing of the exhibition: CHILDREN OF MOUNTAINS Michał Piotrowski – photography – SOKÓŁ Gallery 12.30 konferencja prasowa – MCK SOKÓŁ 12.30 pm press conference – MCK SOKÓŁ

19.00 KONCERT FINAŁOWY – hala widowiskowo-sportowa 7.00 pm FINAL CONCERT – multi-purpose hall

12


KONCERTY W MAŁOPOLSCE CONCERTS IN MAŁOPOLSKA Krynica Zdrój

Bardejov (Słowacja)

25 lipca (poniedziałek) KINDERVOLKSTANZ UND SCHUHPLATTLERGRUPPE FÜRNITZ – Austria ORAWIANIE im. Heródka – Lipnica Wielka

29 lipca (piątek), godz. 19.00 YALGA – Rosja/Jakucja DOLINA SŁOMKI – Stronie RASLAVIČAN – Słowacja

26 lipca (wtorek) FUNDACION DANZAS TEMERI – Wenezuela KLIMCZOK – Szczyrk

Łącko

27 lipca (środa) YALGA – Rosja/Jakucja DOLINA SŁOMKI – Stronie

30 lipca (sobota), godz. 19.00 SMP ISLAM JAKARTA TUGASKU PULOMAS – Indonezja KORCZYŃSKA BRAĆ – Korczyna

28 lipca (czwartek) CRVENA STIJENA – Czarnogóra ZBYRCOCEK – Juszczyn

Muszyna

25–30 lipca, godz. 19.00, Estrada na Deptaku

Estrada w Rynku

Amfiteatr na Jeżowej

Amfiteatr Zapopradzie 30 lipca (sobota), godz. 18 .00 CRVENA STIJENA – Czarnogóra ZBYRCOCEK – Juszczyn

29 lipca (piątek) SMP ISLAM JAKARTA TUGASKU PULOMAS – Indonezja KORCZYŃSKA BRAĆ – Korczyna 30 lipca (sobota) OKŘEŠÁNEK – Czechy MALI BYSTRZANIE – Nowe Bystre

Szczyrk Juszczyn

Nowy Sącz

Stronie

Korczyna

Łącko Lipnica Wielka Muszyna

Krynica

Nowe Bystre Bardejov

13


– Rosja/Jakucja Oymyakon – Russia/Yakutia YALGA Oymyakon Republika Sacha, zwana również Jakucją, jest częścią Federacji Rosyjskiej. Zajmuje większość terytorium północnowschodniej Azji i jest największą pod względem powierzchni subnarodową jednostką podziału terytorialnego. Jej powierzchnia wynosi 3,103,200 km2, co stanowi niewiele mniej od powierzchni Indii, jakkolwiek liczba ludności nie przekracza 1 miliona. Stolicą Jakucji jest Jakuck, miasto liczące 269,5 tys. mieszkańców i położone 450km na południe od Koła Podbiegunowego. Jest to główny port na rzece Lena, która jest jedną z trzech największych syberyjskich rzek uchodzących do Oceanu Arktycznego. Jakucja jest zamieszkała głównie przez etnicznych Jakutów, którzy są ludem tureckim, a ich liczba sięga ok. 440 tys. Pierwotnie przywędrowli z regionu Jeziora Bajkał. Pod względem geografii i ekonomii dzielą się na dwie podstawowe grupy: mieszkańcy północy są historycznie półkoczowniczym ludem myśliwych, rybaków, hodowców reniferów, podczas gdy Jakuci mieszkający na południu zajmują się hodowlą zwierząt, głównie koni i bydła. Charakterystycznymi potrawami kuchni jakuckiej są tradycyjny napój kumis, mrożona i solona ryba, różnego rodzaju klopsy, sarnina, naleśniki, salamat (owsianka z dodatkiem prosa) oraz indigirka (rodzaj sałatki). Zespół YALGA przyjechał z wsi Ojmiakon, położonej we wschodniej części Jakucji na dużej szerokości geograficznej, co wpływa na dużą amplitudę długości dnia (od 3 godzin w grudniu do 21 godzin w lecie). Ojmiakon liczy 521 mieszkańców. Ma szansę zostać ogłoszonym północnym biegunem zimna, ponieważ najniższa odnotowana tam temperatura to –69,2ºC. Nazwa Ojmiakon oznacza w języku jakuckim „niezamarzającą” wodę – w pobliżu znajdują się gorące źródła, mimo że grunt jest wiecznie zamarznięty. Na Festiwalu YALGA zaprezentuje wiązankę tańców: lot północny (taniec narodowy), khedzhe (kompzycja ludowa), etiudy północy (taniec narodowy) oraz taniec szamanów. W skład kapeli wchodzą muzycy grający na instrumentach takich jak khomus, buben, domra, sayukh. Kierownikiem zespołu jest Sivtseva Lyubov, a kierownikiem muzycznym Natalia Karelova.

The Sakha Republic, better known as Yakutia, is a federal subject of Russia. It takes up the bulk of northeastern Asia and is the largest subnational governing body with the total area of 3,103,200 km2, which is just a bit less than the area of India. Interestingly, the population of Yakutia does not extend 1 million inhabitants. The capital is Yakutsk, which – located 450 km south of the Arctic Circle – has the population of 269,500 and is the main port on the Lena River, which is one of the three greatest Siberian rivers that flow into the Arctic Ocean. Yakutia is inhabited mainly by ethnic Yakuts and Russians. Yakuts are a Turkic people of about 440,000, who originally migrated from the region of Lake Baikal. Inhabiting mainly Yakutia, they fall into two basic groups based on geography and economics: those in the north are historically semi-nomadic hunters, fishermen, reindeer breeders, while southern Yakuts engage in animal husbandry focusing on horses and cattle. The cuisine of Sakha consists predominatly of traditional drink kumis, sliced frozen salted fish, loaf meat dishes, venison, frozen fish, thick pancakes, and Salamat - a millet porridge. Kourchah, a popular dessert, is made of mare milk. Indigirka is a traditional salad. The ensemble comes from the village of Oymyakon, located in the east of Yakutia at a high latitude, which results in considerable day length variation (from 3 hours in December to 21 hours in summer). The population of the village is 521 people. The village is a candidate for the Northern Pole of Cold, for the lowest temperature recorded there is –69,2ºC. The name Oymyakon means “non-freezing water” in the Sakha laguage, since although the ground there is permanently frozen, there are hot springs nearby. At the Festival YALGA is going to present a medley of dances: the flight of north (a national dance), khedzhe (folk composition), northern etudes (a national dance), dance of the shamans. The music band will be playing such instruments as khomus, buben, domra, sayukh. Sivtseva Lyubov is the ensemble manager, and Natalia Karelova is the music manager.

14


– Polska Stronie – Poland DOLINA SŁOMKI Stronie Miejscowość Stronie położona jest w gminie Łukowica, w powiecie limanowskim na pograniczu Beskidu Wyspowego i Kotliny Sądeckiej na wysokości 400–580 m n.p.m., a etnograficznie zaliczana jest do grupy Lachów Sądeckich. Beskid Wyspowy swoją nazwę zawdzięcza pojedynczym szczytom poprzedzielanym dolinami i słynie z sadownictwa. Przez wieś Stronie przepływa rzeka Słomka. Od niej właśnie wzięła się nazwa zespołu. Odrębność kulturową Lachów widać w muzyce, tańcu i śpiewie. Dominują melodie oparte na rytmie walca, a także żywe tańce z podkładem muzycznym z towarzyszeniem trąbki, klarnetu i kontrabasu. Odrębne cechy kultury lachowskiej można także, choć ostatnio coraz rzadziej, uchwycić w sztuce regionu – rzeźbie, malarstwie oraz w ceramice – kształtach i wykończeniu. Można je najpełniej dostrzec w zdobnictwie (kolorowe motywy geometryczne i roślinne), rzeźbie ludowej (tematyka religijna) oraz tzw. plastyce obrzędowej. Na uwagę zasługują też zwyczaje ludowe kultywowane do dziś, takie jak ognie sobótkowe, smażenie jajecznicy w Zielone Święta. Regionalny zespół DOLINA SŁOMKI powstał w kwietniu 2008 roku z inicjatywy małżeństwa Joanny i Romana Liszków ze Stronia. Razem z kapelą zespół liczy 66 osób w wieku od 4–20 lat. Na Festiwalu zespół zaprezentuje program pod tytułem ,,Przed chałpom”. Dzieci bawią się lalkami, piłką oraz w dawne zabawy dziecięce typowe dla pastwiska, polany czy podwórka przydomowego. Kiedy przez podwórko przechodzi kapela, dzieci proszą o zagranie im do tańca. Starsze dzieci słysząc granie muzyki z ciekawości przychodzą popatrzeć, a przy okazji potańczyć. Proszą kapelę, żeby im też zagrała. Przedstawiają tańce podpatrzone u  dorosłych takie jak „śtajerek”, ,,krakowiok”, walc „w ciomnom losku”, „cioto polka” i „polka z przyśpiewkami”. Na koniec matka woła swoje dzieci do wieczerzy, kapela idzie do ciotki Hanki grać na imieninach, a pozostałe dzieci rozchodzą sie do swoich domów. Kierownikami zespołu są Joanna i Roman Liszka, a kierownikiem muzycznym jest Łukasz Liszka. Choreografem zespołu jest Elżbieta Sroka.

15

The village of Stronie is located in the commune of Łukowica, Limanowa county. It sits on the borderline between the Wyspowy Beskid and the Sącz Valley at the altitude of 400–580 m. Ethnographically, the village inhabitants are Sącz Lachs. The name Wyspowy Beskid [the Island Beskid] is derived from the way the single hills separated by valleys look. The Wyspowy Beskid is well-known as a fruitgrowing region. Stronie is traversed by the river Słomka, which provides the name for the ensemble: Dolina Słomki [the Słomka River Valley]. The cultural identity of the Lachs can be traced in their music, song and dance. Melodies based on the waltz rhythm as well as lively dances with the accompaniment of the trumpet, clarinet and double bass are predominant. The distinct features of the Lach culture can also be seen –increasingly rarely though – in the arts of the region, e.g. sculpture, painting and ceramics (shapes and finishes). These can be fully discerned in ornamentation (multicoloured geometric and floral motifs), folk sculpture (religious motifs), as well as in ritual plastic arts. Some folk customs observed to this day are particularly remarkable, e.g. bonfires on the Kupala Day, making scrambled eggs at Whitsuntide (both pagan traditions). The folk ensemble DOLINA SŁOMKI was established in April 2008 on the initiative of Joanna and Roman Liszka. Along with the musical band the ensemble has 66 members aged 4–20. At the Festival the ensemble will present the programme entitled “In front of the peasant cottage.” The children engage in ball playing; girls play with dolls. There are ancient children’s games typical of the settings such as pasture land, forest clearing or homestead yard. As the band crosses the yard, the children ask them to play for dances. Hearing the music play, the older children come over to have a look and dance as well. They want the musicians to play for them too, and start emulating adult dances such as śtajerek, krakowiok, “w ciemnom losku” waltz, cioto polka, polka z przyśpiewkami. As the party draws to an end, the mother calls her children for supper; the musicians walk off to play at aunt Hanka’s; the remaining children leave for home. Joanna and Roman Liszka are the ensemble managers, Łukasz Liszka is the music manager and Elżbieta Sroka is the ensemble choreographer.


– Czechy Třebíč – Czech Republic OKŘEŠÁNEK Třebíč Třebíč jest przytulnym i pełnym zieleni miasteczkiem na Morawach, historycznej krainie stanowiącej część Republiki Czeskiej. Liczący prawie 40 tys. mieszkańców, Třebíč położony jest w kraju Wysoczyzna, nad rzeką Igławą (65 km od Brna), a do jego atrakcji turystycznych można zaliczyć liczne zabytki, m. in. romańską bazylikę św. Prokopa, dzielnicę żydowską (oba zabytki znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO), pomnik św. Cyryla i Metodego, drugi największy rynek w Czechach oraz wieżę ratuszowa z największym zegarem w Europie. Zespół OKŘEŠÁNEK został założony w 2002 roku. W jego skład wchodzi 47 osób, w tym siedmioosobowa kapela grająca na skrzypcach, klarnecie, kontrabasie i vozembouchu. Repertuar obejmuje ludowe piosenki i tańce, rymowanki dziecięce i zwyczaje ludowe. Ukazuje dawne życie dziecka w grach i zabawach, gdy nie było jeszcze nowoczesnych zabawek, mediów ani rozrywek elektronicznych. OKŘEŠÁNEK jest członkiem dwóch stowarzyszeń folklorystycznych: Stowarzyszenia Horácko oraz Stowarzyszenia Republiki Czeskiej. Zespół cieszy się dużą popularnością i dlatego często uczestniczy w wielu festiwalach, przeglądach i koncertach. W 2010 roku został zakwalifikowany przez specjalną komisję do występu podczas cieszącego się największą popularnością dziecięcego festiwalu folklorystycznego w Luhačovicach, gdzie przyznano mu tytuł najlepszego zespołu ludowego. OKŘEŠÁNEK występował w Chorwacji, Włoszech, Słowacji, Ukrainie oraz na Węgrzech, gdzie uczestniczył w Międzynarodowych Spotkaniach Dzieci i Młodzieży – Przyszłość Europy – Csipero w Kecskemét. Na Festiwalu zespół przedstawi program złożony z dziecięcych zabaw, piosenek i tańców wykonywanych w polu podczas pasienia krów i gęsi. Będzie można również zobaczyć dawny zwyczaj topienia Marzanny, czyli kukły przedstawiającej słowiańską boginię zimy i śmierci. Obrzęd ten odbywał się zazwyczaj w dzień równonocy wiosennej. Ponieważ fabuła przedstawienia związana jest z codziennym życiem, będzie można zobaczyć cały szereg sprzętów gospodarstwa domowego oraz rekwizytów takich jak miotły, kije, taczki, wózki dziecięce, łyżki, itp. Kierownikiem zespołu i choreografem jest Ilona Mikešová.

Třebíč is a cosy and green tourist town in Moravia, which is a historical region of the Czech Republic. It has the population of nearly 40,000 inhabitants and is situated in the Vysočina Region, on the banks of the Jihlava River (65km west of Brno). It boasts a number of historic monuments, e.g. the largely Romanesque St. Procopius Basilica, the Jewish Quarter (both listed as UNESCO World Heritage Sites), the statue of SS Cyril and Methodius, the second largest market square in the Czech Republic and the townhall tower with the biggest clock in Europe. The ensemble OKŘEŠÁNEK was established in 2002. It comprises 47 members and has a seven-piece band playing such instruments as the violin, clarinet, double bass and vozembouch. The ensemble repertoire includes folk songs and dances, nursery rhymes and folk customs. It shows children’s ancient lifestyle with its everyday fun and games, which children engaged in before the advent of modern toys, media and electronic diversions. OKŘEŠÁNEK is a member of two Folklore Associations, the one of Horácko and the Czech Republic. It is a very popular ensemble, and thus a participant in a great many folk festivals, reviews, concerts and performances. In 2010 it was qualified by a special committee to perform at the most famous children’s folk festival in Luhačovice, and was awarded the title of the best folk ensemble. It has given concerts in Croatia, Italy, Slovakia, Ukraine and Hungary, where OKŘEŠÁNEK performed at the Future of Europe - International Children’s and Youth Meeting – Csipero in Kecskemét. At the Festival the ensemble is going to present a programme of children’s games, songs and dances performed in a field while grazing cows and geese, as well as the ancient folk custom of drowning Morana, an effigy of the Slavic goddess of winter and death. The ceremony would usually take place on the day of vernal equinox. Because of the nature of the show associated with everyday life, it will feature a number of household utensils and props such as brooms, staffs, barrows, buggies, spoons, etc. Ilona Mikešová is the ensemble leader and choreographer.

16


Bystre - Polska Nowe Bystre – Poland MALI BYSTRZANIE Nowe Zespół pochodzi z Nowego Bystrego. Jest to mała miejscowość leżąca u podnóża północnego stoku Gubałówki. Administracyjnie należy do gminy Poronin w powiecie tatrzańskim. Wieś ta liczy niewiele ponad 2 tysiące mieszkańców i jest oazą spokoju, gdzie wśród ciszy i z dala od zgiełku można odpoczywać, podziwiać wiejskie klimaty oraz piękne tatrzańskie krajobrazy. Nowe Bystre jest nazywane „zagłębiem oscypka”, ponieważ to tu rozwija się produkcja różnorakich odmian oscypków, czyli przysmaku, którym delektują się turyści przyjeżdżający w góry. Dziecięcy zespół MALI BYSTRZANIE powstał w 1988 roku równolegle przy tworzącym się wówczas Związku Podhalan. Do zespołu należy ok. 50 dzieci. Zespół aktywnie uczestniczy w  imprezach wiejskich oraz uroczystościach gminnych, przeglądach zespołów regionalnych, recytatorów, gawędziarzy i grup śpiewaczych w Poroninie, Czarnym Dunajcu, Bukowinie Tatrzańskiej, Ratułowie, a także w festynach ludowych takich jak Poroniańskie Lato, Majówka Tatrzańska, Witowiańska Watra, Dożynki na Kaszubach, Cepeliadzie. Zespół co roku uświetnia i jest gospodarzem największej imprezy w Nowem Bystrem – słynnego miejscowego festynu „Osod”. W czerwcu ubiegłego roku zespół gościnnie uczestniczył w  Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych w Węgorzewie. Na Festiwalu MALI BYSTRZANIE zaprezentują program „Na holi” składający się z zabaw, pieśni i tańców dziecięcych z Podhala. Do dwóch dziewczynek idących z tobołkami, dołączają kolejne. Zaczyna się śpiew, a następnie zabawa w kryjówkę. Nadchodzą chłopcy udający zbójników na koniach. Po chwili chłopcy rywalizują między sobą, a dziewczynki im kibicują. W pobliżu przechodzi muzyka wracająca z odpustu. Zaczyna przygrywać dzieciom do tańca. Zabawa kończy się wraz z pojawieniem się baby, która przegania dzieci, krzycząc, że jej trawę zdeptały. Dzieci uciekają z polany. Kierownikami zespołu są Józef Staszel – aktualnie urzędujący prezes Oddziału Związku Podhalan w Nowem Bystrem oraz nauczycielka Anna Zubek. Dzieci ćwiczą podstawy tańca góralskiego i  śpiewu pod kierunkiem państwa Czesławy i Stanisława ­Sobczyków.

17

The ensemble comes from Nowe Bystre, which is a village lying at the foothills of the northern slope of Gubałówka. Administratively, Nowe Bystre is part of the Poronin commune, the Tatras county. Its population is a little more than 2,000 and it is an oasis of peace, where in tranquility and far away from din, one can rest, savour the countryside atmosphere and admire the glorious Tatra landscapes. Nowe Bystre is called the “oscypek region,” for it is here that the production of various kinds of oscypek (smoked cheese made from sheep milk, and a delicacy so loved by tourists visiting the mountains) has been thriving. The ensemble MALI BYSTRZANIE was established in 1988 along with the then-created Association of Podhale Inhabitants. It numbers around 50 children, and actively takes part in events and festivities organized by the village and commune, as well as in folk ensemble festivals, recitation, storyteller and singing ensemble contests in Poronin, Czarny Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Ratułów. The ensemble is also a participant in folk fêtes such as Poroniańskie Lato, Majówka Tatrzańska, Witowiańska Tatra, Dożynki in Kashubia, Cepeliada. Every year it hosts and graces the popular local fête called Osod – the biggest event in Nowe Bystre. Last June the ensemble participated, as a guest, in the International Children Festival of Folk Groups of Ethnic Minorities in Węgorzewo. At the Festival MALI BYSTRZANIE are going to present the programme “In the Mountain Pasture,” which consists of games, songs and children’s dances from the Podhale region. Two bundle-carrying girls are joined by some more. They begin singing, and then start playing hide-and-seek. Boys come riding hobby-horses and playing highland robbers. In a while they start competing, and the girls are cheering. A musical band pass by; they are coming back from the church fair, and start playing for the children to dance. The fun is over when an elderly woman appears. She chases the children away, scolding them for trampling the grass. The children flee the clearing. Józef Staszel, the current president of the Nowe Bystre Branch of the Association of Podhale Inhabitants, and schoolteacher Anna Zubek are the ensemble managers. The children practise the basics of highland song and dance under the guidance of Czesława and Stanisław Sobczyk.


– Czarnogóra Podgorica – Montenegro CRVENA STIJENA Podgoricy Czarnogóra leży w śródziemnomorskiej części Europy, nad Morzem Adriatyckim, a jej społeczeństwo jest wielokulturowe i wielowyznaniowe, gdyż przez wieki kształtowało się pod silnym wpływem nie tylko basenu Morza Śródziemnego, lecz także cywilizacji i kultury Europy Środkowej i Wschodniej. Leżąc pomiędzy Wschodem i Zachodem, kultura czarnogórska jest zlepkiem elementów iliryjskich, hellenistycznych, rzymskich, katolickich, prawosławnych i islamskich. Terytorium Czarnogóry zostało zasiedlone 180 tys. lat temu, a najstarsze historyczne pozostałości to znaleziska archeologiczne wykopane w jaskini Crvena stijena, która była pierwszym zasiedlonym ludzkim habitatem na tym terenie. Stowarzyszenie kulturalno-artystyczne CRVENA STIJENA zostało założone w 2006 roku w stolicy Czarnogóry – Podgoricy. Nazwa Podgorica znaczy „pod Goricą” [pod górką], gdzie Gorica to nazwa wzniesienia górującego nad miastem. Z kolei nazwa zespołu wzięła się od nazwy jaskini Crvena stijena [czerwona skała], znajdującej się w jednym ze wzgórz otaczających miasto i zwanym Velje brdo. W skład stowarzyszenia wchodzą następujące zespoły: zespół folklorystyczny, chór młodzieżowy oraz sekcja teatralno-recytatorska. Jako że Czarnogóra jest krajem wieloetnicznym, zespół folklorystyczny wykonuje tańce i pieśni nie tylko z terytorium Czarnogóry, lecz również z innych republik byłej Jugosławii. Zespół liczy ok. 200 członków pogrupowanych według wieku. Na Festiwalu CRVENA STIJENA zaprezentuje następujące tańce: sumadija (z północy kraju), vrsuta (ze wzgórz okalających wybrzeże), bokeljske igre (tańce z regionu Boka – nadmorskiej części Czarnogóry), povardarje (z północnowschodniej części kraju), vranjanska svita (z południowej części Serbii, graniczącej z północną częścią Czarnogóry), pirinska makedonija (z Macedonii Pirińskiej), banat (z Banatu, północnej części Serbii – taniec wykonywany przez Czarnogórców mieszkających na terenach przygranicznych). Wiązankę tradycyjnych melodii wykona na piszczałce Stefan Martinovic. Kierownikiem zespołu jest Drasko Savkovic, a Goran Savkovic jest choreografem.

Montenegro is situated in the Mediterranean part of Europe, on the Adriatic Sea. It is a multi-cultural and multi-confessional community, which over centuries has been exposed to strong influences of the Mediterranean, central and eastern European civilization and culture. Positioned between East and West, the Montenegrin culture has taken on pagan, Illyrian, Hellenistic, Roman, Catholic, Eastern Orthodox and Islamic elements. The territory has been inhabited for more than 180,000 years. The oldest historical remains are the archaeological findings in the Crvena Stijena cave, which was the first inhabited human habitat in the territory of Montenegro. The cultural-artistic association CRVENA STIJENA was formed in 2006 in Podgorica, which is the capital of Montenegro. The name Podgorica means “under the Gorica” [under the little mountain], where Gorica is the name of the hill overlooking the city. The ensemble is named after a cave called Crvena stijena [Red Rock] located in the suburbs of Podgorica on one of many hills overlooking the city and called Velje brdo. Within the CAA the following groups operate: Folklore Ensemble, Youth Choir, Drama and Recitation Section. Since Montenegro is a multi-ethnic country, the Folklore Ensemble performs dances and songs not only from Montenegro, but also from the other former Yugoslavian republics. The ensemble is comprised of about 200 members who are classified in age groups. At the Festival the ensemble is going to present the following dances: sumadija (from the north of the country), vrsuta (from the hills surrounding the coast), bokeljske igre (dances from Boka – the coastal part of Montenegro), povardarje (from the northeastern part of the country), vranjanska svita (from the southern part of Serbia, which borders on the northern part of Montenegro), pirinska makedonija (from Pirinska Macedonia), banat (from Banat, northern part of Serbia, and danced by Montenegrins living close to the border). Stefan Martinovic is going to perform a medley of traditional tunes on the fife. Drasko Savkovic is the ensemble manager, and Goran S­ avkovic is the choreographer.

18


– Polska Juszczyn – Poland ZBYRCOCEK Juszczyn Zespół pochodzi ze wsi Juszczyn, należącej pod względem etnograficznym do regionu babiogórskiego. Babiogórcy zamieszkują tereny położone u północnych podnóży Babiej Góry (1725 m n.p.m.), najwyższego szczytu Beskidu Wysokiego. Od południa graniczą z Orawiakami, od zachodu z Góralami Żywieckimi, od wschodu z Podhalanami, a od północnego-wschodu z Kliszczakami. Od północy obszar ten zamyka miasteczko Maków Podhalański i granicząca z nim przez rzekę Skawę Sucha Beskidzka. Podstawą tradycyjnej gospodarki przez wieki była hodowla owiec i bydła bazująca na sezonowym wypasie stad na polanach i halach, towarzyszące jej rolnictwo oraz praca w  lesie połączona jeszcze w XIX wieku ze spławem drewna. W obrzędowości dorocznej zachowały się ciekawe stare zwyczaje jak np. kolędowanie z Dorotą i z Trzema Królami oraz Palenie Judasza w Wielki Czwartek, a także szereg obrzędów pasterskich, zwłaszcza owczarskich. Na okres Bożego Narodzenia w  izbie u  powały zawieszano tzw. światy – ozdoby wykonywane ze słomy i nasion. Folklor muzyczny i słowny był zdominowany przez wątki pasterskie i zbójnickie. Oprócz kapeli (skrzypce prym i sekund oraz basy) muzykowano także na dudach, a od schyłku XIX stulecia na heligonkach. Na Festiwalu zespół zaprezentuje program pt. „Przy kopaniu”. Jesienią na kartoflisku kobieta kopie ziemniaki. W jego sąsiedztwie na łące bawią się dzieci pod opieką starszej dziewczyny – Zośki. Kobieta przerywa w południe pracę i idzie doić krowy. Pod jej nieobecność przychodzi gromada dzieci wracających z grzybów. Korzystając z nieobecności dorosłych bawią się, palą ognisko, pieką ziemniaki, chłopcy popisują się przed dziewczętami zręcznościowymi zabawami. Niebawem przychodzi kapela – dzieci, które uczyły się grać przy pasieniu na sąsiedniej polanie. Zaczynają się tańce na łące. Kierownikiem zespołu jest Roman Guzik, kierownikiem muzycznym Marcin Pokusa, a choreografem Krystyna Kołacz.

19

The ensemble comes from the village of Juszczyn, which ethnographically is part of the Babia Góra [Witches’ Mountain] region. The Babia Góra highlanders inhabit the areas lying at the northern foothills of Babia Góra (1,725 metres), the highest peak in the Wyspowy Beskid. The area to the south is inhabited by Orava highlanders, to the west Żywiec highlanders, to the east Podhale highlanders, to the northeast Kliszczacy. To the north the area is bounded by the towns of Maków Podhalański and Sucha Beskidzka (across the Skawa River). Over the centuries the foundation of traditional economy has been constituted by sheep and cattle breeding based on seasonal pasturing in clearings and mountain pastures, as well as agriculture, forest-related activities and wood floating (still in the 19th century). The yearly calendar of rites has managed to preserve such traditions as carolling on the nameday of Dorota and on the Feast of Three Kings, burning an effigy of Judas Iscariot on Good Thursday, as well as a number of shepherd customs, particularly those related to sheep tending. At Christmastime people would hang, on the ceiling, the so-called worlds – decorations made from straw and grain. Verbal and music folklore consisted predominantly of highland-robber and shepherd motifs. Apart from the traditional set of musical instruments (the primary and secondary violins, double bass), musicians also played the bagpipes and heligonka (a kind of button accordion; since the end of the 19th century). At the Festival the ensemble is going to present the programme “Picking potatoes.” In the autumn a woman is picking potatoes in the field. Nearby children are playing in a meadow, being looked after by Zośka, an older girl. The woman stops working at midday and walks off to milk the cows. While she is absent, a bunch of children come returning from mushroom picking. Taking advantage of the adults’ absence, they play, make a fire, roast potatoes; the boys show off in front of the girls with games involving agility. Soon comes the band – the children who have been playing while grazing the cattle in the neighbouring clearing. Dances begin in the meadow. Roman Guzik is the ensemble manager, Marcin Pokusa is the music manager, and Krystyna Kołacz is the choreographer.


SMP ISLAM JAKARTA TUGASKU – Indonezja Jakarta – Indonesia PULOMAS Dżakarta Indonezja to kraj-archipelag złożony z 17,508 wysp (6 tys. zamieszkałych) rozciągających się wzdłuż równika w Azji Południowo-Wschodniej. Terytorium Indonezji zamieszkują ludy przybyłe w czasie różnych migracji, czego wynikiem jest wielka różnorodność kultur, grup etnicznych i języków. Stąd też tradycyjna kultura indonezyjska i folklor są wielowymiarowe i synkretyczne. Archipelag zamieszkuje w sumie ponad 300 grup etnicznych noszących ślady wpływów arabskich, chińskich, a także europejskich. Każda z grup posiada zbiór własnych tradycyjnych tańców, a wszystkich oryginalnych tańców indonezyjskich jest ponad 3000. Pod względem czasowym można je podzielić na trzy ery: prehistoryczną, hinduistyczno-buddyjską oraz islamską. Pod względem rodzajowym – na dwa gatunki: tańce dworskie i ludowe. Zespół SMP ISLAM TUGASKU pochodzi z dzielnicy Pulomas w mieście Dżakarta Wschodnia. Faktycznie Dżakarta nie jest oficjalnie miastem, lecz prowincją ze statusem stolicy i liczy ok. 10 milionów mieszkańców. Na Festiwalu zespół przedstawi następujące tańce: tari pendet (balinejski taniec będący pierwotnie wyrazem kultu religijnego i przedstawiający przyjęcie powitalne z okazji zejścia bogów na ziemię), nandak ganjen (względnie nowa kompozycja taneczna z Dżakarty, wyrażająca swawolną i figlarną naturę młodzieży), gambyong (taniec jawajski rzekomo wymyślony przez tancerza ulicznego noszącego właśnie takie imię; jest to taniec towarzyski wykonywany w rytm bębna), indang (taniec, który jest owocem„małżeństwa” pomiędzy kulturą Minangkabau z Sumatry Zachodniej a cywilizacją islamską, która pojawiła się na wyspie w XIV wieku), lilin (sumatrzański taniec ze świecami), kancet tebengang madang (taniec plemienia Dayak Kenyah symbolizujący lot dzioborożca), tekenaq bungan malan (taniec poświęcony bogini mądrości Bungan Malan), Saman (taniec z regionu Aceh), jaran kepang (jawajski taniec przedstawiający grupę jeźdźców na koniach), mollucas (taniec z bambusami). Muzyka indonezyjska jest oryginalna i urzekająca; wymaga specjalnego zestawu instrumentów gamelan, dzięki którym uzyskuje się niepowtarzalny styl muzyczny. Widownia festiwalowa będzie miała okazję zobaczyć cały szereg metalofonów, ksylofonów, bębnów, gongów i fletów bambusowych. Kierownikiem zespołu jest Andris Adhitra, kierownikiem muzycznym Jufri, a choreografem Yachinta Gisella Alisya.

Indonesia is an archipelagic country of 17,508 islands (6,000 of which are only inhabited) stretching along the Equator in South East Asia. The area of Indonesia is populated by peoples of various migrations, thus creating a diversity of cultures, ethnicities and languages. Consequently, the Indonesian traditional culture and folklore are multifarious and syncretic. Altogether, there are more than 300 ethnic groups, with visible traces of the Arabic, Chinese and European influences. Each of the indigenous ethnic groups has a number of its own traditional dances, which results in a total sum of about 3000 original Indonesian dances. These, in turn, can be divided into three eras: the Prehistoric era, the Hindu/Buddhist era and the era of Islam, and into two main genres: court dance and folk dance. The ensemble comes from the district Pulomas in the city of East Jakarta. In fact, Jakarta as such is not officially a city, but a province with the capital status, and has the population of around 10 million. At the Festival the ensemble is going to present the following dances: tari pendet (a Balinese dance originally of religious worship; it present the welcoming reception on the descent of gods into the earth), nandak ganjen (a dance from Jakarta, which is a recent creation and display of adolescent playfulness and frolic), gambyong (a Javanese dance allegedly created by the street dancer of the same name, it is a social piece performed to the rhythm of the drum), indang (a dance which is a result of the “marriage” between the Minangkabau culture native of West Sumatra and the Islamic civilization around the 14th century), lilin (a candle dance from Sumatra), kancet tebengang madang (a dance of the Dayak Kenyah tribe symblizing the flight of a hornbill), tekenaq bungan malan (a dance dedicated to the goddess of wisdom Bungan Malan), Saman (a dance from Aceh), jaran kepang (a Javanese dance depicting a group of horsemen), mollucas (a bamboo dance). Indonesian music is original and captivating; it requires a special set of the so-called gamelan instruments, which all make for the inimitable style. The Festival audience will have an opportunity to see a number of metallophones, xylophones, drums, gongs and bamboo flutes. Andris Adhitra is the ensemble manager; Jufri is the music manager, and Yachinta Gisella Alisya is the choreographer.

20


- Polska Korczyna – Poland KORCZYŃSKA BRAĆ Korczyna Wieś Korczyna leży w gminie Biecz w powiecie gorlickim. Pod względem etnograficznym jest to region Pogórzan. Od wschodu i południa region ten graniczy z Łemkowszczyzną. Obszar na północ zamieszkują Krakowiacy Wschodni, a na południowy zachód Pogórzanie Sądeccy i Lachy. Pogórze Bieckie odznacza się znacznymi walorami krajobrazowymi. Wokół Korczyny znajduje się wiele punktów widokowych zapewniających piękną panoramę. W XVI wieku na terenie Korczyny znajdowała się kopalnia ałunu. Zespół folklorystyczno-teatralny KORCZYŃSKA BRAĆ został założony przy zespole szkolno-przedszkolnym w Korczynie w  1988  roku. Od samego początku działał aktywnie w różnych obszarach kultury i sztuki oraz uczestniczył w licznych wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych. Poprzez udział w konkursach, przeglądach i spotkaniach, a także w zajęciach teatralnych, muzycznych i plastycznych uczniowie pogłębiali swą wiedzę o  regionie. We wrześniu 2002 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika zespołu. Zmienił się także nieco profil artystyczny – KORCZYŃSKA BRAĆ to aktualnie teatr obrzędowy oraz grupa śpiewacza kultywująca folklor Pogórza. Od jesieni 2009  roku ,,Korczyńska Brać” zaczęła zgłębiać tajniki ludowego tańca pogórzańskiego pod kierunkiem choreografa, pani Stefanii Bogumiły Kowalskiej. Na Festiwalu zespół zaprezentuje program „Na świętych Piotra i Pawła”. Dzieci pod opieką śpiącego na ławie ojca, bawią się w izbie. Z kościoła wraca matka. Zachęca dzieci do uporządkowania zabawek i zapowiada przyjście gości. Do izby przybiega chłopiec z sąsiedztwa, prosząc o pomoc przy ocieleniu krowy. Kobieta budzi męża, który wychodzi. Do izby wchodzą kolejni uczestnicy sumy odpustowej wraz z dziećmi. Dorośli są zajęci rozmową, dzieci rozpoczynają wspólną zabawę. Dorośli muszą odbyć próbę muzyki przed wieczorną potańcówką u wójta z okazji odpustu. Dzieci proszą o pozwolenie zatańczenia przy muzyce, na co otrzymują zgodę. Rozpoczynają się tańce. Widowisko kończy się podziękowaniem i wyjściem na nieszpory. Kierownikiem zespołu jest Beata Bochnia.

21

The village of Korczyna lies in the Biecz commune, Gorlice county. Ethnographically, it represents the region of the Foothill Highlanders (also called Uplanders). To the east and south the region borders on Lemkivshchyna; the area to the north is inhabited by Eastern Krakowiaks; the southwest is inhabited by Sącz Uplanders and Lachs. The Biecz Foothills are distinguishable by their remarkable landscape features. The environs of Korczyna offer a number of vantage points affording magnificent panoramic views. In the XVI century the village was known for its potassium alum mine. KORCZYŃSKA BRAĆ [the Korczyn brethren] was established at the kindergarten-primary school complex in Korczyna in 1988, and ever since the ensemble has been active in various fields of culture and arts, as well as participated in numerous school and out-of-school events. Taking part in contests, reviews and festivals, as well as in theatre, music and visual arts classes, the pupils have broadened their knowledge about the region. In September 2002 the manager changed and so did the character of the ensemble. Today, KORCZYŃSKA BRAĆ is a ritual theatre and singing group, cultivating the folklore of the Foothills. In autumn 2009 the ensemble began to learn folk dance led by choreographer Stefania Bogumiła Kowalska. The Festival audience will have an opportunity to see the programme entitled “On the Feast of Saints Peter and Paul.” The children play in the room, being looked after by the father sleeping on a bench. The mother, having returned from church, instructs the children to put away the toys, and tells them that some guests are coming over. A little boy dashes into the room, asking for help with a calving cow at the neighbour’s. The mother wakes the father up, and so he leaves. More people with children walk in, coming back from the High Mass at the church fair. The adults are busy talking; the children begin playing. The adults need to have some band practice before the evening dance organised the occasion of the church fair at the borough leader’s place. The children ask permission to dance and the adults consent. The dances begin. The performance concludes with thanks and the party leaves for vespers. Beata Bochnia is the ensemble manager.


KINDERVOLKSTANZ UND – Austria Fürnitz – Austria SCHUHPLATTLERGRUPPE Fürnitz Miejscowość Fürnitz, wspomniana w źródłach po raz pierwszy ok. 990 roku, leży niedaleko malowniczego jeziora Faaker-See, tuż nad południową granicą kraju związkowego Karyntia. Granica ta jest również granicą państwową, za którą rozciągają się już Włochy i Słowenia. Tak więc historycznie jest to punkt przecięcia się trzech kręgów kulturowych: słowiańskiego, romańskiego i germańskiego. W Fürnitz bardzo wcześnie rozwinęło się bogate życie kulturalne. Powstawały chóry, towarzystwa kulturalne, korporacje akademickie, grupy teatralne oraz zespoły kultywujące ludowy śpiew i taniec. Zespół Kindervolkstanz- und Schuhplattlergruppe Fürnitz został założony w 1995 roku. Priorytetowym zadaniem od samego początku było zapewnienie dzieciom możliwości ciekawego i wartościowego spędzenia czasu wolnego, z dala od mediów elektronicznych, a także wspieranie poczucia wspólnoty i ducha koleżeństwa w grupie – wychodzenia od koncentrowania się na„ja” do koncentrowania się na„my”. Przekazywanie wartości kulturalnych idzie w parze z przekazywaniem i kultywowaniem typowych karynckich zwyczajów. Oprócz tańców karynckich, takich jak Kreistanz, St. Veiter, czy Grafensteiner dzieci uczą się także tańców z innych krajów związkowych oraz niemieckojęzycznego regionu alpejskiego, które w większości bazują na podstawowych krokach lendlera, mazurka, polki, walca i tańca Boarischer. Najbardziej ciekawym a zarazem popularnym tańcem jest Schuhplattler, którego pierwotną formą był żywiołowy taniec zalotny, który wielu literatów i badaczy próbowało niegdyś porównać do tokowania cietrzewia. Autorami byli prości ludzie – chłopi, myśliwi, drwale. Nieporadni w swoim sposobie wyrażania się, co wynikało z braków wykształcenia, a  także codziennej ciężkiej fizycznej pracy, próbowali w tańcu zaimponować kobietom tężyzną, sprawnością i wytrwałością. Stąd też charakterystyczne kroki i gesty. Zespołowi towarzyszy własna kapela grająca na akordeonie, gitarze, cymbałkach oraz flecie poprzecznym. Koncertując i uczestnicząc w licznych festiwalach zespół dotychczas odwiedził takie kraje jak Francja, Belgia, Węgry, Polska, Słowenia, Niemcy, Włochy, Czechy, Holandia, Chorwacja. Kierownikiem grupy jest Beatrix Mischkot.

The town of Fürnitz (first mentioned in historical sources around 990) is located near the picturesque lake FaakerSee, close to the southern border of the Austrian state of Carinthia, which is also the border of the Republic of Austria. The neighbouring countries stretching to the south are Italy and Slovenia, and so historically the spot is the intersection of three cultures: the Slavic, Romanesque and German one. It was quite early that the cultural life began to flourish in Fürnitz. A number of cultural enterprises were undtertaken, e.g. choirs, cultural societies, academic corporations, theatre groups, as well as folk song and dance ensembles. The Kindervolkstanz- und Schuhplattlergruppe was established in 1995. It has been a priority task since the beginning to provide the children with an opportunity to spend their free time in an absorbing and valuable way, far from the electronic media, as well as to foster a sense of togetherness and spirit of comradeship – abandoning the focus on “me” and concentrating on “us.” Handing the cultural values down to the children is coupled with the generational transfer and observation of typical Carinthian customs. Apart from the typical Carinthian dances such as Kreistanz, St. Veiter and Grafensteiner, the children also learn dances from other Austrian states as well as the German-speaking Alpine region. These use basic steps of ländler, mazurka, polka, waltz and Boarischer. The most interesting and popular dance is Schuhplattler, whose original form was a lively courtship dance, which a number of literati and researchers used to compare to blackgrouse displaying and calling. The authors of the dance were simple men – peasants, hunters, woodcutters. Awkward and inept in their manner of expression, which was the result of their poor education and hard physical work done on a daily basis, they tried to impress women with brawn, fitness and stamina in their dance. Hence the distinguishing steps and gestures. The ensemble is accompanied by the band playing the accordion, guitar, glockenspiel and transverse flute. Performing at numerous concerts and festivals the ensemble has visited France, Belgium, Hungary, Poland, Slovenia, Germany, Italy, Czech Republic, the Netherlands and Croatia. Beatrix Mischkot is the ensemble manager.

22


Wielka – Polska Lipnica Wielka – Poland ORAWIANIE IM . HERÓDKA Lipnica Lipnica Wielka to gmina malowniczo rozciągająca się u podnóża Babiej Góry. Łagodne wzgórza, rozległe polany, szumiące lasy, bystre potoki, ciepli i gościnni mieszkańcy, żywy folklor, bogata historia – to wszystko można odnaleźć w tej orawskiej gminie, która liczy ponad 5500 mieszkańców. Lipnica Wielka położona jest w  tzw. beskidzkiej części Górnej Orawy. Dolna część gminy sięga Jeziora Orawskiego i leży na wysokości 600 m n.p.m., a górna wznosi się ku szczytowi Babiej Góry (1725 m n.p.m.). Dziecięcy Zespół Regionalny „Orawianie” im. Heródka działa od 1974 przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej. Do zespołu należy ok. 35 dzieci, co stanowi prawie 1/3 szkoły. Założycielem zespołu był rodowity Orawianin dr Emil Kowalczyk. Zespół brał udział w licznych przeglądach, konkursach i festiwalach zdobywając wiele nagród i wyróżnień, m.in. Złotą Jodłę w Kielcach, główną nagrodę w konkursie tańca ludowego w Rzeszowie, Medal Grafiady w Szczecinie, Złotą Spinkę w Bukowinie Tatrzańskiej, Wielki Zbyrcok na Święcie Pasterskim na Orawie, nagrodę publiczności na festiwalu w Rabce. Prezentował się również na przeglądach i festiwalach w Turcji, Bułgarii, Słowacji i Niemczech. Nagrał kilka audycji radiowych i telewizyjnych oraz filmów folklorystycznych. Zespół prezentuje folklor autentyczny. W swoim repertuarze zawarł głównie doroczne obrzędy ludowe, zabawy pasterskie, przyśpiewki i pieśni orawskie, rymowanki, porzekadła i zagadki dziecięce. Na Święcie Dzieci Gór zespół przedstawi program „Pastyrskie Świynto Na Polanie”, związany ze świętem pasterzy w dniu św. Jana, kiedy to dzieci jeden raz w roku zapominały o trudach związanych z wypasaniem krów i oddawały się wspólnej zabawie i tańcom. Na tę okazję rodzice przygotowali szczególny poczęstunek, aby dzieci wiedziały że ich całoroczny trud jest doceniany. Pasterze przygotowywali się na to wydarzenie przez cały rok. Wybrali ładną polanę, postawili kolebę na wypadek deszczu, przygotowali ognisko, umyślili w co się będą bawić, upytali też Ujka, czy może przyjdzie też zagrać? Wtedy byłoby naprawdę wesoło! Kierownikiem zespołu jest Janina Karkoszka, a instruktorem i choreografem Eugeniusz Karkoszka.

23

Lipnica Wielka is a commune beautifully situated at the foothills of Babia Góra. Gentle hills, vast meadows, rustling forests, swift brooks, warm-hearted and hospitable inhabitants, living folklore, rich history – all this can be found in this Orava commune, whose population exceeds 5,500 inhabitants. Lipnica Wielka lies in the so-called Beskid part of Upper Orava. The lower part of the commune reaches the Orava Lake and sits at the altitude of 600 metres, while the upper one rises up to the peak of Babia Góra (1,725 metres). The Heródek ORAWIANIE children’s folk ensemble was founded in 1974 at Primary School No. 4 in Lipnica Wielka. It is comprised of 35 children, which constitutes nearly 1/3 of the school. Dr Emil Kowalczyk, a native of Orava, was the ensemble founder. ORAWIANIE has taken part in numerous reviews, contests and festivals, and has won many awards and honourable mentions. e.g. Złota Jodła [Golden Fir] in Kielce, the main award at the folk dance contest in Rzeszów, Medal Grafiady [Grafiada Medal] in Szczecin, Złota Spinka [Golden Badge] in Bukowina Tatrzańska, Wielki Zbyrcok [Great Cowbell] at Święto Pasterskie [Shepherd Feast] in Orava, the audience award at the Rabka Festival. Also, the ensemble has performed at reviews and festivals in Turkey, Bulgaria, Slovakia and Germany. It has recorded several radio and TV broadcasts, as well as folklore films. The ensemble presents authentic folklore. Its repertoire is composed mainly of annual folk customs, shepherd games, occasional songs, Orava songs, rhymes, adages and children’s riddles. At the Festival the ensemble is going to present the programme “Shepherd Feast in a Clearing,”organized on the Feast of St John, the day when children, once in a year, would forget about the cattle grazing toil and get carried away in common fun and dance. For this occasion the parents have prepared a special meal so that the children know that their year-long effort is appreciated. The shepherds have been preparing for this all year: they have chosen a fine clearing, put up a shelter in case of rain, prepared a fire, thought of some games, as well as asked the uncle to come and play some music. So it looks like it’s going to be a very merry occasion! Janina Karkoszka is the ensemble manager, and Eugeniusz ­Karkoszka is the instructor and choreographer.


FUNDACION DANZAS TEMERI Guanare - Wenezuela / Guanare - Venezuela Fundacja Danzas Temeri (w języku Indian Temeri jest pierwotną nazwą rzeki Rio Portuguesa) działa w mieście Guanare, w stanie Portuguesa, który jest jednym z 23 stanów Wenezueli, położonym w zachodniej części kraju i uważanym za „spichlerz” Wenezueli, dzięki produkcji znacznej ilości płodów rolnych. Miasto Guanare, liczące ponad 235 tys. mieszkańców, jest otoczone górami oraz plantacjami trzciny cukrowej. Jest to najważniejsze miasto regionu, siedziba instytucji politycznych i administracyjnych, jak również „duchowa stolica” Wenezueli. Znajduje się tutaj Świątynia Matki Boskiej z Coromoto, dzięki czemu miasto to stało się centrum życia religijnego kraju i celem pielgrzymek, także tych zagranicznych, które przybywają odwiedzić Sanktuarium Patronki Wenezueli, poświęcone przez Ojca Świętego Jana Pawła II w roku 1996. Zespół został założony w 1982 roku i od samego początku jego zadaniem było nauczanie tańca, jak również promowanie wiedzy o tańcu w jego trzech odmianach praktykowanych w Wenezueli: taniec ludowy, taniec współczesny oraz taniec klasyczny. Obecni i byli członkowie zespołu to w sumie ok. 100 osób. Zespół uczestniczył w licznych festiwalach w kraju i zagranicą, m. in. w Festival Folklórico de la Frontera de Música Llanera (1994), Reinado Internacional del Joropo. W 2009 roku Danzas Temeri uczestniczył w festiwalu w Saint Maixent l’Ecole we Francji, w Gauargi „Enfants et Dance du Monde” w Kraju Basków oraz Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Bidasao. Repertuar zespołu obejmuje tańce najbardziej reprezentatywne dla różnych stanów Wenezueli, m. in. Calipso de Guayana (ze stanu Bolívar), La Culebra de Ipure (stan Mongas), Los Sones de Negro o el Tamunangue (stan Lara), San Juan de Curiepe (stan Miranda), Los Vasallos de la Candelaria (stan Mérida), El Vapor Meta (stan Bolívar), Diablos de San Hipólito (stan Llanero Barinas), Los Locos de Timote (stan Mérida), La Parranda de San Pedro (stan Guatire). W skład kapeli wchodzi 8 muzyków grających na następujących instrumentach: bandola, cuatro, quinto and sexto (typowe wenezuelskie instrumenty strunowe); tambor golpero, tambor de parranda, mumbac, mina (rodzaje bębnów), marakasy; campana, guira metálica i charrasca (metalowe instrumenty perkusyjne); marimbola. Ana Dolores Orozco de Gómez jest kierownikiem zespołu, Eliezer Alvarado jest kierownikiem muzycznym, a Tatiana Patricia Gómez Orozco i Luisa Teresa Gomez pełnią rolę choreografów.

The foundation Danzas Temeri (Temeri is the original Indian name of the Rio Portuguesa) operates in the city of Guanare, in the Portuguesa State, which is one of the 23 states of Venezuela. The state is situated in the west of the country and is considered Venezuela’s granary owing to the considerable amount of agricultural produce. The city of Guanare (population over 235,000) is surrounded by mountains and sugar cane plantations. It is the major city of the region, a political and administrative centre, as well as the spiritual capital of Venezuela. It is the centre of religious life and a pilgrimage destination for both Venezuelans and foreigners, who come to visit the National Shrine of Our Lady of Coromoto, which was consecrated by Holy Father John Paul II in 1996. The Virgin of Coromoto is the Patroness of Venezuela. The ensemble was established in 1982 and its objective has been to teach dance and popularize the knowledge of the dance in its three varieties practised in Venezuela: folk dance, modern dance and classical dance. The past and current members of the ensemble total around 100. The ensemble has taken part in a number of festivals, e.g. Festival Folklórico de la Frontera de Música Llanera (1994) and Reinado Internacional del Joropo. In 2009 Danzas Temeri participated in the festival in Saint Maixent l’Ecole in France, Gauargi „Enfants et Dance du Monde” in the Basque Country, as well as in the International Folk Festival in Bidasao. The repertoire comprises the most representative dances of various states of Venezuela: Calipso de Guayana (from the Bolívar state), La Culebra de Ipure (Mongas), Los Sones de Negro o el Tamunangue (Lara), San Juan de Curiepe (Miranda), Los Vasallos de la Candelaria (Mérida), El Vapor Meta (Bolívar), Diablos de San Hipólito (Llanero Barinas), Los Locos de Timote (Mérida), La Parranda de San Pedro (Guatire). At the Festival the eight-piece band is going to play such instruments as the bandola, cuatro, quinto and sexto (typical Venezuelan stringed instruments); tambor golpero, tambor de parranda, mumbac, mina (all kinds of drums), maracas; campana, guira metálica i charrasca (metal percussion instruments); marimbola. Ana Dolores Orozco de Gómez is the ensemble manager, Eliezer Alvarado is the music manager; Tatiana Patricia Gómez Orozco and Luisa Teresa Gomez are the choreographers.

24


- Polska Szczyrk - Poland KLIMCZOK Szczyrk Zespół KLIMCZOK pochodzi ze Szczyrku, miejscowości turystyczno-rekreacyjnej leżącej w dolinie rzeki Żylicy płynącej przez Beskid Śląski. Umiejscowiony jest w środku trójkąta łączącego Żywiec, Wisłę i Bielsko-Białą. Nad miejscowością górują dwa szczyty: Skrzyczne i Klimczok. Oba cieszą się dużą popularnością wśród turystów. Ponadto okolice Szczyrku są poprzecinane licznymi szlakami wędrownymi, co przyciąga rzesze piechurów. Już od momentu założenia Szczyrk był osadą międzynarodową, ponieważ oprócz Polaków, zawędrowali w to miejsce koczownicy z Bałkan, czyli Wołosi. Kiedy dołożymy do tego trochę szlacheckiej krwi niemieckiej i austriackiej, żołnierskiej z Węgier oraz słowackiej i czeskiej po sąsiedzku, to Szczyrk objawi się jako zalążek zintegrowanej Europy. Jako że Szczyrkowianie byli ludem spokojnym i bogobojnym zajmowali się uprawą ziemi, karczowaniem lasów, pasterstwem, hodowlą i myślistwem, a także wyrobem sukna z owczego runa. Dzisiaj Szczyrk jest popularnym ośrodkiem sportów zimowych; posiada dobrą infrastrukturę i dysponuje trasami narciarskimi o długości w sumie ponad 60 km, dzięki czemu jest centrum treningowym dla polskich olimpijczyków zimowych. Szkolny Regionalny Zespół KLIMCZOK powstał w 1985 roku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczyrku. Poprzez pieczołowite kultywowanie tradycji przodków przez ponad 25 lat wychowało się w nim wiele dziewcząt i chłopców, w sercach których zakorzeniły się głęboko ludowy śpiew, taniec oraz obrzędy. Dzięki temu młodzi ludzie z wielkim szacunkiem dla pokoleń górali szczyrkowskich prezentują rodzimy folklor w swoim środowisku, w kraju i za granicą. Pracując w trzech grupach wiekowych zespół wypracował repertuar, na który składają się tańce górali żywieckich, śląskich, górali Skalnego Podhala, a także tańce takie jak polonez, krakowiak, mazur i kujawiak. W okresie Bożego Narodzenia zespół prezentuje kolędy i pastorałki, a także okolicznościową poezję. Na Festiwalu KLIMCZOK zaprezentuje program „Na pasionku”. Dzieci pasące gęsi i krowy spotykają się na pasionku. Zaczynają śpiewać i bawić się. Przyłącza się do nich przechodząca nieopodal kapela. Zaczynają się tańce. Kierownikiem zespołu jest Małgorzata Hołdys, a kierownikiem muzycznym Mieczysław Stec.

25

The ensemble KLIMCZOK comes from Szczyrk, a tourist and spa town located in the valley of the Żylica River, which runs through the Silesian Beskid. Szczyrk sits in the middle of the triangle that connects the towns of Żywiec, Wisła and BielskoBiała. Two mountains tower of the town: Skrzyczne and Klimczok, and they are both popular with tourists. Besides, the areas surrounding the town are crisscrossed by a network of hiking trails, which attracts crowds of hikers. The moment Szczyrk was established, it became an international settlement, for apart from Poles, it drew some nomads from the Balkans – the Vlachs. Add some blood of the German and Austrian nobility, some of the Hungarian military and some of the neighbouring Slovaks and Czechs, and Szczyrk will turn out to be the starting point for the united Europe. Since the Szczyrk inhabitants were placid and God-fearing folk, they were committed to farming, forest felling, pasturing, hunting and making cloth from sheep’s fleece. Today Szczyrk is a popular winter sports centre; it boasts good infrastructure and ski runs that add up to more than 60 km, which has made the place a training centre for Polish winter olympic athletes. KLIMCZOK school folk ensemble was established in 1985 at Primary School No. 2 in Szczyrk. Thanks to the painstaking preservation of the forefathers’ traditions many girls and boys have received a good upbringing over the 25 years. Folk song, dance and customs have taken deep roots in their hearts. Owing to this the youth present the native folklore in their own environment, in the country and abroad, showing due respect for the generations of the Szczyrk highlanders. The ensemble is divided into three age groups, and has developed a repertoire comprised of dances typical of Żywiec, Silesia and Rocky Podhale highlanders. KLIMCZOK also dances polonez, krakowiak, mazur and kujawiak. At Christmas time the ensemble presents carols and Christmas shepherd songs, as well as Christmas poetry. At the Festival KLIMCZOK is going to present the programme “In the Pasture.” While grazing geese and cows the children meet in the pasture. They begin to sing and amuse themselves. After a while they are joined by a band that is passing by. Dances begin. Małgorzata Hołdys is the ensemble manager, and Mieczysław Stec is the music manager.


MEI LING HOLISTIC ACADEMY Nei Hu District – Tajwan / Nei Hu District – Taiwan

Dziecięcy zespół Mei Ling został założony w 1990 roku w Tajpej,

The children’s ensemble Mei Ling was founded in 1990 in the

stolicy Tajwanu. Głównym założeniem było od początku rozwi-

capital of Taiwan – Taipei. The main objective of the ensemble

janie u dzieci poczucia rytmu, umiejętności tanecznych i śpie-

is to develop rhythmic, singing and dancing skills of the children

waczych, a także poznawanie innych kultur. Zespół występował

and to become familiar with other cultures. The ensemble has

dotychczas w wielu miastach Tajwanu oraz w kilku krajach azja-

performed in many cities of Taiwan and some Asian country,

tyckich, takich jak Japonia, Singapur, Chiny. Dzięki zaproszeniu

e.g. Japan, Singapore, China. This year thanks to the Festival

na Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu, zespół ma okazję po raz

of the Children of Mountains in Nowy Sacz, the ensemble has

pierwszy odwiedzić Europę, prezentując kulturę tajwańską.

an opportunity to visit Europe for the first time and present the

Repertuar Mei Ling obejmuje elementy różnych kultur: pierwot-

Taiwanese culture. In its repertoire Mei Ling includes elements

nych mieszkańców, kultury Min-nan, kultury Hakka, starożytnej

of many different cultures, e.g. the culture of the original inhab-

kultury Chin, jak również współczesnej kultury synkretycznej.

itants, culture of Min-nan, culture of Hakka, ancient Chinese cul-

Program przedstawiony w Nowym Sączu będzie się składał

ture and modern syncretic culture. The programme presented

z tradycyjnych piosenek, pieśni Aborygenów tajwańskich, tańca

in Nowy Sącz will feature traditional songs, songs of Taiwanese

tygrysa i smoka, tańców dramatycznych, jak również z utworów

aborigines, the tiger and dragon dance, dramatic dances, as well

wykonywanych na instrumentach tradycyjnych.

as the performance of traditional instruments.

– Słowacja Raslavice - Slovakia RASLAVIČAN Raslavice

Zespół Raslavičan jest jednym z czołowych zespołów regio-

Raslavičan is one of the leading folk ensembles in Slovakia. It

nalnych na Słowacji. Został założony w 1931 roku i od samego

was founded in 1931 and has been very active ever since its in-

początku działa bardzo aktywnie. Raslavičan regularnie uczest-

ception. Raslavičan regularly participates in local events, as well

niczy w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, jak również

as projects of regional and national character. On numerous oc-

projektach o charakterze regionalnym i krajowym. Wiele razy

casions it has represented Slovakia abroad, visiting such coun-

reprezentował Słowację za granicą, występując w takich kra-

tries as Poland, Hungary, Latvia, France, the USA. Raslavičan is a

jach jak Polska, Węgry, Łotwa, Francja, Stany Zjednoczone. Jest

two-time winner of the national review of folk ensembles. It has

dwukrotnym zwycięzcą krajowego przeglądu zespołów regio-

given performances for the Slovak Television, and recorded a CD.

nalnych. Występował dla słowackiej telewizji oraz nagrał płytę

Anton Kontura is the ensemble manager, and Stanislav Baláž is

CD. Kierownikiem zespołu jest Anton Kontura, a kierownikiem

the music manager.

muzycznym Stanislav Baláž.

26


ONI JUŻ TU BYLI…

THEY HAVE ALREADY BEEN HERE 1992 LES DRÔLES DE SAINTONGE – Francja / France I PICCOLI – Włochy / Italy BEZAČIK – Słowacja / Slovakia JAKOB ALJAŽ – Słowenia / Slovenia ŐRDŐGSZŐVŐ – Węgry / Hungary KAROLINKA – Białoruś / Belorussia ORAWIANIE im. HERÓDKA – Lipnica Wielka / Poland BUKOWE GRONICZKI – Brenna/ Poland JAWORZYNA – Międzybrodzie Żywieckie / Poland SĄDECZOKI – Nowy Sącz / Poland MALI ŚWARNI – Nowy Targ / Poland MAŁE LACHY – Nowy Sącz / Poland

TĘCZA – Ukraina / Ukraine MAŁE PODEGRODZIE – Podegrodzie / Poland DOLINA NOWEGO SOŁOŃCA – Złotnik / Poland TURLICKI – Nowy Targ / Poland GRONICEK – Gilowice / Poland KROKUSY – Jeleśnia / Poland MAŁE PODHALE – Jabłonka, Jurgów / Poland 1995 VONIČKA – Czechy / Czech Republic DORULETUL – Rumunia / Romania ARTE NATIVA LAGOA VERMELHA – Brazylia / Brazil EL CIMARRÓN – Argentyna / Argentina JANAVAK – India / India KARAGOUNA – Grecja / Greece ZAWATERNIK – Leśnica – Groń / Poland TATRY – Ratułów / Poland DUNAJCOWE DZIECI – Nowy Sącz / Poland TRZY KORONY – Grywałd / Poland KROPIANKA – Rabka / Poland ORAWSKIE DZIECI – Lipnica Wielka / Poland

1993 MAŁY SKALNIK – Kamionka Wielka / Poland ZORNICA – Zakopane / Poland DZIECIĘCY ZESPÓŁ REGIONALNY im. ZOŚKI GRACY – Biały Dunajec / Poland RAJCUSIE – Rajcza / Poland MAŁY KONIAKÓW – Koniaków / Poland ATAKÖY FOLKLOR VE SPOR KULÜBÜ – Turcja / Turkey MALI SPISZACY – Łapsze Wyżne / Poland LA ESTEVA – Hiszpania / Spain TURIEČ – Słowacja / Slovakia SCUOLA MEDIA STATALE GIUSEPPE TOMASI di LAMPEDUSA – Włochy / Italy PŁAMACZE – Bułgaria / Bulgaria ZESPÓŁ KRAJOWEJ EKSPERYMENTALNEJ SZKOŁY TWÓRCZOŚCI NARODOWEJ – Rosja / Russia

1996 SAYYAH – Azerbejdżan / Azerbaijan HALICKA WIESIEŁKA – Ukraina / Ukraine BRAVO – Baszkiria / Republic of Bashkortostan KITKA – Macedonia / Macedonia JADLOVČEK – Słowacja / Slovakia KIS LELLE – Węgry / Ungary SZAROTKI – Kamesznica / Poland ZAWATERNIK – Leśnica-Groń / Poland MALI GROJCOWIANIE – Wieprz MANIOWIANIE im.ks. ANTONIEGO SIUDY – Maniowy / Poland MAŁE LACHY – Nowy Sącz / Poland MALI TONIECNICY – Krempachy / Poland

1994 ZVIR – Chorwacja / Croatia SAARENKYLÄN KALEVAN NUORET – Finlandia / Finland 29 NOVEMVRI – Macedonia / Macedonia KORUKO AMA BIRJINAREM ESKOLA – Hiszpania (Kraj Basków) / Spain (Basques) AIA – Gruzja / Georgia

27


1997 DZIECIĘCA GRUPA MUZYCZNA Z SAPPORO – Japonia / Japan SKORUŠINA – Słowacja / Slovakia PARAGUAY ETE – Paragwaj / Paraguay TRANSILVANIA – Rumunia / Romania LOS CHENITAS – Chile / Chile DZIECIĘCA GRUPA TANECZNA Z BANGKOKU – Tajlandia / Thailand ORAWIANIE im. HERÓDKA – Lipnica Wielka / Poland PIECUCHY – Nawojowa / Poland TRÓJCZYCE – Trójczyce / Poland MALI ŚWARNI – Nowy Targ / Poland TURLICKI – Nowy Targ / Poland JURAJSKIE IGRASZKI – Myszków / Poland 1998 ISOLA DEI DIOSCURI – Włochy / Italy RADOST – Bułgaria / Bulgaria PORIRUA COOK ISLANDS CULTURAL GROUP – Nowa Zelandia / New Zeland PERKHULI – Gruzja / Georgia HALAS – Węgry / Ungary JASKÓŁECZKI – Chiny / China PIĄTKOWIOKI – Piątkowa / Poland MALI SZFLARZANIE – Szaflary / Poland MAŁE FLISOKI – Sromowce Niżne / Poland POLANY – Kościelisko / Poland POGÓRZE-KORONECZKA – Bobowa / Poland JUZYNA – Zawoja / Poland

1999 DŻERELCE – Ukraina / Ukraine MARGARET ROSE GROUP – Szkocja / Scotland LOZIOARA – Mołdawia / Moldova ARODAFNOUSA – Cypr / Cyprus LOS MAIPUCITOS – Chile / Chile NITRAČEK – Słowacja / Slovakia MALI MSZALNICZANIE – Mszalnica / Poland MANIOWIANIE im. ks. ANTONIEGO SIUDY – Maniowy / Poland MAŁA ELEGIA – Rudnik / Poland MALI GROJCOWIANIE – Wieprz / Poland MAŁE KĘTY – Kęty / Poland ROBCUSIE – Rabka / Poland 2000 NRUTYESHWAR – Indie / India JEDINSTVO – Chorwacja / Croatia CIHANGIR COLLEGE – Turcja / Turkey DETI GOR – Północna Osetia / North Ossetia STAR FLINT – USA / Unites States of America EUN YUL MASK DANCE DRAMA – Korea / Korea MALI MYSTKOWIANIE – Mystków / Poland MALI SIEDLECANIE – Siedlec / Poland MAŁY HAŚNIK – Żabnica / Poland DUNAJEC – Niedzieca / Poland MALI WIERCHOWIANIE – Bukowina Tatrzańska / Poland RACIBORZANIE – Racibórz / Poland 2002 ZANIG KENTI – Inguszetia / Ingushetia NAMORES SENSACIÓN DEL CORACIÓN – Angola / Angola SZANGHAJSKI ZESPÓŁ TANECZNY – Chiny / China LOLA – Bośnia / Bosnia DŻERELCE – Ukraina / Ukraine CITLAXOHITL – Meksyk / Mexico

28


2005 ROZMARIJA – Słowacja / Slovakia DJIDO – Serbia / Serbia SARDARAPAT – Armenia / Armenia AL ZYTON – Izrael / Israel WESOŁE HUCULĘTA – Ukraina / Ukraine JUNG YEON HEE – Korea Południowa / South Korea KURPIE – Ostrołęka / Poland RZEPIOKI – Rzepiennik Suchy / Poland MAŁE PODEGRODZIE – Podegrodzie / Poland JEDLICKI – Pewel Wielka / Poland MAJOWY WIERCH – Kacwin / Poland POLANY – Kościelisko / Poland

MAŁE LACHY – Nowy Sącz / Poland MAŁY KONIAKÓW – Koniaków / Poland MALI CZHOWIANIE – Czchów / Poland MALI SZCZYRZYCANIE – Szczyrzyc / Poland MALI HAMERNICY – Kraków / Poland MALI BOCHNIANIE – Bochnia / Poland 2003 GIUNESZ – Dagestan / Dagestan RASLAVIČANIK – Słowacja / Slovakia OGUZKAAN KOLEJI – Turcja / Turkey SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO – Tataria / Tartary COSÄUL – Rumunia / Romania DŻERELCE – Ukraina / Ukraine PIĄTKOWIOKI – Piątkowa / Poland MALI GRONKOWIANIE – Gronków / Poland PILSKO – Żywiec / Poland MALI OTFINOWIANIE – Otfinów / Poland MALI ŚWARNI – Nowy Targ / Poland HULAJNIKI – Milówka / Poland

2006 BIAŁY ORZEŁ – Kanada / Canada JAN PIRREWIT SCHOTEN – Belgia / Belgium MAGURÁČIK – Słowacja / Slovakia PA’NTLIKA – Węgry / Hungary DENIZLI – Turcja / Turkey ZANZAREE – Indie / India MAŁE LACHY – Nowy Sącz / Poland PILSKO – Żywiec / Poland MALI ŚWARNI – Nowy Targ / Poland MALI MOGILANIE – Mogilany / Poland ZIEMIA CIESZYŃSKA – Cieszyn / Poland TRYBSKIE DZIECI – Trybsz / Poland

2004 RAHOWCZE – Bułgaria / Bulgaria ILIKCZAAN – Jakucja / Sakha (Yakutia) Republic DAINAVA – Litwa / Lithuania RANGA KALA – Sri Lanka / Sri Lanka LA ESTEVA – Hiszpania / Spain ABORIGINAL FOLK DANCE – Tajwan / Taiwan PIECUCHY – Nawojowa / Poland MAŁY HAŚNIK – Żabnica / Poland NIECIECZANIE – Nieciecza / Poland MALI SŁOPNICZANIE – Słopnice / Poland MALI SIEDLECANIE – Siedlec / Poland MALI SAFLARZANIE – Szaflary / Poland

29


2007 CUNUNA ARDEALULUI – Rumunia / Romania RANCHO FOLKLORICO INFANTIL E JUVENIL DE BALASAR – Portugalia / Portugal USMEV – Czechy / Czech Republic TARKSKI – Łotwa/ Latvia ZAACBE – Meksyk /Mexico VESNYENOCHKA – Ukraina / Ukraine MAŁA HELENKA – Nowy Sącz / Poland MAJERANKI – Rabka Zdrój / Poland MALI LIPNICZANIE – Lipnica Wielka / Poland MALI ISTEBNIOCY I ZGRAPIANIE – Istebna / Poland BIAŁODUNAJCANIE – Biały Dunajec / Poland OTFINOWIANIE – Otfinów / Poland

2009 LOLA – Bośnia i Hercegowina / Bosnia and Herzegovina ZELTA SIETINS – Łotwa / Latvia KROG – Słowenia / Slovenia SABINIK – Słowacja / Slovakia GYIMES – Rumunia (Czangowie) / Romania SMP AL-IZHAR PONDOK LABU – Indonezja / Indonesia MYSTKOWIANIE – Mystków / Poland MALI BIAŁCANIE – Białka Tatrzańska / Poland MAŁA ZIEMIA SUSKA – Sucha Beskidzka / Poland PNIOKI – Sadek-Kostrza / Poland GRONICEK – Gilowice / Poland MALI JASTRZĘBIANIE – Jastrzębia / Poland

2008 ERRO BAT – Francja / France DOBRUDJA – Bułgaria / Bulgaria ELEONI – Gruzja / Georgia CITTA’ DEI TEMPLI – Włochy / Italia KOCO RACIN – Macedonia / Macedonia DANZA E IDENTIDAD – Ekwador / Ecuador PIĄTKOWIOKI – Piątkowa-Nowy Sącz / Poland MALI FRYDMANIANIE – Frydman / Poland MALI SIEDLECANIE – Siedlec / Poland MALI GROJCOWIANIE – Wieprz / Poland Grupa Regionalna MICHALCZOWA – Michalczowa / Poland MALI HAMERNICY – Kraków / Poland

2010 ALTUNİZADE HAFİZE ÖZAL İLKÖĞRETİM OKULU FOLKLOR GRUBU – Turcja / Turkey CUNUNA CHIOARULUI – Rumunia / Romania GORIS – Armenia / Armenia DYNAMIC ACADEMY OF LIBERAL ARTS – Indie / India PESNOHORKI – Rosja – Kraj Ałtajski / Russia – Altai Krai GABROVCHE – Bułgaria / Bulgaria PIECUCHY – Nawojowa / Poland HONAJ – Dursztyn / Poland MALI SŁOPNICZANIE – Słopnice / Poland MAŁY HAŚNIK – Żabnica / Poland ZASADNIOKI – Zasadne / Poland ZBÓJNIK – Skawica / Poland

30


XIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY INSTRUKTORSKIE PRZY MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW REGIONALNYCH ŚWIĘTO DZIECI GÓR Warsztaty towarzyszą festiwalowi od roku 1998. Swoją formą nawiązują do szkoleń folklorystycznych , które narodziły się pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku przy Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju, a które trwają do dziś. Naszym staraniem jest, aby wiedza i zdobyte podczas warsztatów umiejętności taneczne pomocne były w opracowywaniu programów z udziałem dzieci, z dostosowaniem do ich wieku, możliwości, z zachowaniem dziecięcej naturalności i spontaniczności. Dlatego w programie szkolenia obok zajęć tanecznych znajduje się inny ważny element: udział we wszystkich koncertach festiwalowych i omówieniach programów zespołów prowadzonych przez uznanych specjalistów w poszczególnych dziedzinach folkloru. Ta forma szkolenia – wielokrotnie sprawdzona – daje znakomite rezultaty. W dotychczasowej historii sądeckich warsztatów przewinęło się ponad 300 osób – instruktorów zespołów folklorystycznych dziecięcych, dziecięco-młodzieżowych oraz dorosłych z terenu całego kraju. Tematyka zajęć z lat ubiegłych: 1998 • Problemy wykonawcze przyśpiewek ludowych z wybranych regionów Polski • Artystyczne opracowanie tańca regionalnego dla dzieci na przykładzie tańców z wybranych regionów 1999 • Formy umuzykalnienia dzieci w zespole • Metodyka prowadzenia zajęć w dziecięcym zespole regionalnym • Artystyczne opracowanie tańca regionalnego dla dzieci na przykładzie tańców z wybranych regionów – cz. 2 2000 • ABC RUCHU

31

2002 • Krakowiak – taniec dla dzieci 2003 • Tańce zabawowe i zabawy w regionie Lachów W kolejnych latach tematem zajęć były tańce kilku regionów w opracowaniu dla dzieci i młodzieży: 2004 – Lachy szczyrzyckie, 2005 – Spisz, 2006 – górale żywieccy, 2007 – Podhale, 2008 – Orawa, 2009 – POLSKIE TAŃCE NARODOWE (część I), 2010 – POLSKIE TAŃCE NARODOWE (część II) Tematem tegorocznych zajęć warsztatowych będą TAŃCE PIENIŃSKIE W OPRACOWANIU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Warsztaty poprowadzi Pan Artur Majerczak, instruktor tańca w dziecięcym zespole „Mali Sromowianie” ze Sromowców Niżnych, „Sromowianie” ze Sromowców Wyżnych oraz kierownik kapeli góralskiej „Białopotocanie” z Krościenka nad Dunajcem.


THE 13TH ALL-POLAND INSTRUCTORS’ WORKSHOP AT THE INTERNATIONAL FESTIVAL OF CHILDREN’S FOLK ENSEMBLES FESTIVAL OF THE CHILDREN OF MOUNTAINS The all-Poland Instructors’ Workshop has been part of the Festival since 1998. Its form refers back to the folk workshops that were originated in the late 1970s as part of the Carpathian Festival of the Folk Ensembles in Rabka Zdrój, and which are still organised. It is our aim and hope that the knowledge and dancing skills acquired during the workshop will be instrumental in the preparation of programmes involving children. Hopefully, the new programmes will allow for children’s age, abilities as well as will retain the childlike naturalness and spontaneity. That is why, apart from the dancing classes, the workshop programme includes another two vital elements: the participation in all Festival concerts and the discussion of each of the ensembles’ programmes. The latter will be held by renowned specialists in specific fields of folklore. This form of workshop has been tried many times and found to be extraordinarily fruitful. To this day the workshop has been attended by over 300 instructors running children’s, teenage and adult folk ensembles from all over Poland. In the past years we have covered the following subject areas: 1998 • Difficulty of performing folk intro-songs from some Polish regions • Artistic rendition of a regional dance as illustrated with dances from some Polish regions 1999 • Forms of developing musical aptitude in children • Methods of running classes with a children’s folk ensemble • Artistic rendition of a regional dance as illustrated with dances from some Polish regions – Part 2 2000 • Basics of Movement

2002 • Krakowiak as a dance for children 2003 • Play and plaful dances in the region of the Lachs The subsequent years brought the workshops on some regional dances rendered for children and teenagers, and so the following regions were covered: 2004 – the Szczyrzyc Lachs 2005 – the Spiš region 2006 – Żywiec region 2007 – the Podhale region 2008 – the Orawa region 2009 – Polish National Dances (Part I) 2010 – Polish National Dances (Part II) The theme of this year’s workshop is PIENINY DANCES RENDERED FOR CHILDREN AND TEENAGERS. The workshop will be run by Artur Majerczak, dance instructor in the children’s ensemble Mali Sromowianie from Sromowce Niżne, Sromo­wianie from Sromowce Wyżne, as well as the folk band leader of Białopotocanie from Krościenko nad Dunajcem.

32


NOWY SĄCZ

Fot. Lucyna Witkowska

Miasto festiwalowe

Miasto położone w widłach rzek Dunajca i Kamienicy, płynących przez Kotlinę Sądecką, która opiera się o trzy pasma górskie – na zachodzie Beskid Wyspowy, na południu Beskid Sądecki, a na wschodzie Beskid Niski. Na północy Kotlina Sądecka przechodzi w Pogórze Rożnowskie, w obrębie którego znajduje się Jezioro Rożnowskie. Dzięki tak ciekawemu położeniu i ukształtowaniu terenu Ziemia Sądecka jest jednym z najciekawszych regionów turystycznych Polski. Piękne góry, wartkie rzeki, bogactwo flory i licznych wód mineralnych, mnogość szlaków pieszych (tutaj koncentruje się 25% polskich szlaków turystycznych), rowerowych, wyciągów narciarskich, gospodarstw agroturystycznych i sadów oraz bogactwo etnograficzne tworzą podstawy całorocznej działalności turystycznej. Nowy Sącz, zwany królewskim grodem, szczycie się drugim największym – po krakowskim – rynkiem w Małopolsce. Liczy ok. 85 tys. mieszkańców i  jest ważnym ośrodkiem kulturalnym, edukacyjnym i  turystycznym południowej Polski.

33

The Town is situated at the confluence of the Dunajec and Kamienica rivers. These run through the Sącz Valley, which in turn nestles among three mountain ranges, Beskid Wyspowy to the west, Beskid Sądecki to the south and Beskid Niski to the east. To the north the Sącz Valley is bounded by the Rożnów Hills, within which lies the Rożnów Lake. Thanks to such an attractive location and the lie of the land the Sącz District is one of the most interesting tourist regions in Poland. Glorious mountains, swift rivers, luxuriant fauna, therapeutic mineral waters, numerous hiking and cycling routes (25% of all Polish tourist trails are here), skilifts, eco-tourism farms, orchards as well as a treasure trove of ethnography all make for all-year-round tourist activity. Nowy Sącz, which is called the Royal Town, boasts the second biggest old market square in Małopolska, the biggest one being that of Kraków. It has the population of about 85 000 and is a major cultural, education and tourist centre in southern Poland.


KRYNICA ZDRÓJ Od dwóch niemal wieków Krynica należy do najbardziej znanych kuratorów Europy Środkowej. Modernizowana i rozbudowywana, zachowała do dnia dzisiejszego malowniczą, drewnianą architekturę willową i dawne budynki uzdrowiskowe. W okresie międzywojennym stanowiła również ważny ośrodek sportów zimowych – w 1931 odbywały się tutaj mistrzostwa świata w  hokeju, a w 1935 mistrzostwa Europy w saneczkarstwie. Na stokach Jaworzyny (gdzie obecnie znajduje się nowoczesna kolej gondolowa), działa Alpejska Szkoła Narciarska. Życie turystyczne Krynicy koncentruje się wzdłuż bulwaru, przy którym usytuowane są domy zdrojowe, pijalnie, muszla koncertowa i stacja jednej z atrakcji Krynicy – kolejki linowej na pobliskie wzgórze – Górę Parkową, z której roztacza się wspaniały widok na całe miasto. Zachodnia strona bulwarów to głównie szereg drewnianych willi-pensjonatów, wśród nich turkusowa Romanówka, w której umieszczono bogatą kolekcję prac miejscowego prymitywisty Nikifora – jednej z najbarwniejszych postaci dawnej Krynicy.

For almost two centuries Krynica has been one of the most popular health resorts in Central Europe. Continually modernised and extended, its picturesque wooden villa architecture and old mineral water drinking buildings have been in a good state of preservation. In the twenty years of the inter-war period Krynica was a major winter sports centre. In 1931 it hosted the Ice Hockey World Championships and in 1935 the European Sledging Championships. The hillsides of the Jaworzyna mountain, which today hold a state-of-the art Gondola lift, used to be the home of the Alpine Skiing School. The focus of tourist life is along the Krynica Boulevard, which is lined with spa facilities, mineral water drinking houses, a concert bowl and the cable-car station, where one can being the ascent of the Parkowa Góra, which commands a breathtaking view of the whole town. The western side of the Boulevard holds mainly wooden villas, which serve as guesthouses. The turquoise Romanówka is unquestionably the most famous one, for it houses a rich collection of paintings by Nikifor, a legendary primitivist artist and Krynica’s most flamboyant personage.

34

Fot. Andrzej Klimkowski

Miasto festiwalowe


BARDEJOV Miasto festiwalowe

Bardejów jest uzdrowiskiem leżącym w północno-wschodniej Słowacji, w  regionie Szarysz. Liczba mieszkańców wynosi 33 tys., a samo miasto może się poszczycić licznymi zabytkami zupełnie nienaruszonej zabudowy średniowiecznego centrum. Stąd też Bardejów został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Mocno ufortyfikowane w  XIV wieku, miasto stało się centrum handlu z Polską. Ponad 50 cechów czuwało nad prężnie rozwijającą się gospodarką. Do najważniejszych zabytków należy duży kościół św. Idziego. Ta trzynawowa bazylika, posiadająca kilka kaplic została ukończona w XV wieku. W jej wnętrzu znajduje się 11 mających dużą wartość gotyckich ołtarzy z ruchomymi skrzydłami i malarstwem tablicowym. Główny skwer miasta, który w  średniowieczu służył jako rynek, jest otoczony dobrze zachowanymi gotyckimi i  renesansowymi kamienicami. Znajdujące się tu wody mineralne posiadają właściwości lecznicze i  są szczególnie cenione przez osoby z  chorobami nowotworowymi, problemami z krążeniem i chorobami układu pokarmowego. Miasto posiada również skansen architektury ludowej.

35

Bardejov is a spa town located in north-eastern Slovakia, in the Šariš region. Its has 33,000 inhabitants, and exhibits numerous historic monuments in its completely intact medieval town centre. Consequently, it is listed as a UNESCO World Heritage Site. Heavily fortified in the 14th century, the town became a center of trade with Poland. More than 50 guilds controlled the flourishing economy. Bardejov is dominated by the monumental church of St Giles. A three nave basilica with multiple chapels was completed by the 15th century. It hosts eleven precious Gothic winged altars with panel paintings. The central square, which used to be the town’s medieval marketplace, is now surrounded by well-preserved Gothic and Renaissance burghers’ houses. The town’s therapeutic mineral water springs are claimed to be beneficial to people with oncological, blood circulation, and digestive tract problems. It also hosts an open air museum of folk architecture (skansen).


ŁĄCKO

Ziemia Łącka leży w Beskidzie Sądeckim i jest malowniczą doliną nad brzegiem Dunajca. Łącko – „stolica krainy sadów” słynie z nowoczesnego sadownictwa, bogatego folkloru, także z oryginalnej śliwowicy. Miejscowość ma charakter turystyczno-wypoczynkowy. W XIII wieku wieś znalazła się w rękach księżnej Kingi, wdowy po Bolesławie Wstydliwym, która zakładając zakon Klarysek w Starym Sączu obdarowała go kluczem łąckim. Klaryski były w posiadaniu tych terenów, aż do kasaty zakonu przez Austriaków w końcu XVIII wieku. W 1835 Łącko nabył od władz austriackich hrabia Seweryn Drohojewski. On to zainicjował poszukiwanie legendarnego łąckiego złota. Po kilku latach poszukiwań prace wstrzymano, gdyż nie przyniosły oczekiwanych wyników. W 1875 r. ziemie łącką nabył wielki przemysłowiec pochodzenia żydowskiego, Michał Ader, który stworzył początki przemysłu drzewno-meblarskiego, zakładając w Jazowsku tartak i fabrykę mebli giętych. W Łącku rozwinął handel i zakłady przetwórstwa owoców m.in. produkcję łąckiej śliwowicy. Okres międzywojenny to intensywny, trwający do dzisiaj rozwój sadownictwa, a także rozwój kultury ludowej tego regionu. Doroczną atrakcją gromadzącą rzesze sympatyków jest Święto Kwitnącej Jabłoni, odbywające się w maju. Po raz pierwszy impreza ta została zorganizowana w  1947 r. i  od tej pory cieszy się niesłabnącą popularnością. Udział w niej biorą zespoły regionalne, orkiestry dęte oraz znani artyści scen polskich.

The Łącko grounds are situated in the region of Beskid Sądecki and they cover a picturesque valley on the bank of the Dunajec river. Łącko, “the capital of the land of orchards” is famous for modern pomiculture, rich folklore, as well as its genuine slivovitz. The village is a holiday resort of tourist attractions. In the 13th century, the village fell into the hands of duchess Kinga, Bolesław the Chaste’s widow, who setting up the convent of St. Clare in Stary Sącz presented it with the key to Łącko. The nuns of St. Clare owned the area until the convent was liquidated by the Austrians in the end of 18th century. In 1835, count Seweryn Drohoyewski bought Łącko from Austrian authorities. It was him who initiated the search for the legendary gold of Łącko. The quest was stopped after a few years, as the results were not satisfactory. In 1875, a great industrialist of Jewish origin Michał Ader, who bought the land of Łącko, started wood and furniture industry, setting up a sawmill and bentwood furniture factory in Jazowsko. He developed trade and fruit processing plants in Łącko, producing among others the slivovitz of Łącko. The interwar period was a time of intense growth of fruit-growing and regional folk culture, still continued today. An annual event attracting wide audience of fans is the Apple Blossom Festival, taking place in May in the beautiful amphitheatre on the Jeżowa Mountain. The event was held first in 1947 and has been extremely popular ever since with local musical groups, brass bands and well-known Polish Artists taking part.

36

Fot. archiwum Urzędu Miasta i Gminy Łącko

Miasto festiwalowe


MUSZYNA Miasto festiwalowe

Fot. Andrzej Klimkowski

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna to górski zakątek położony na pograniczu polsko-słowackim nad rz. Poprad. Muszyna rozwinęła się w średniowieczu dzięki położeniu przy trakcie Węgierskim. W latach 1391-1772 tworzyła samodzielną jednostkę administracyjną zwaną Państwem Muszyńskim. O jej historii świadczą zbiory muzealne i zabytki: ruiny zamku, zespół dworski, średniowieczny układ urbanistyczny Rynku, barokowy kościół obronny oraz drewniane cerkwie. Obecnie, prężnie rozwijające się uzdrowisko, proponuje liczne sanatoria i obiekty SPA oferujące leczenie schorzeń cywilizacyjnych oraz regenerację i przywracanie sił witalnych. Na turystów czekają tu pijalnie wód mineralnych, ponad 4000 miejsc noclegowych, liczne szlaki piesze, konne, rowerowe, wyciągi narciarskie, korty tenisowe, baseny, skatepark, boiska sportowe, trzy rezerwaty i niezliczona ilość pomników przyrody, a w okresie letnim cotygodniowe imprezy kulturalno-rozrywkowe. Emocji sportowych dostarcza czterokrotny Mistrz Polski w siatkówce kobiet.

37

The spa town and commune of Muszyna are a mountain beauty spot sitting close to the Polish-Slovak border and on the Poprad River. Muszyna developed in the Middle Ages owing to its location on the Hungarian trade route. In the years 1391-1772 it was an independent administrative unit called the State of Muszyna. The museum collection and the historical monuments testify to its history: the castle ruins, the court complex, medieval urban development of the old market square, the Baroque defensive church, as well as wooden Orthodox churches. Currently, as a thriving spa town, Muszyna offers a number of sanatoriums and spa hotels providing lifestyle disease treatments, recuperation and “battery recharging.” Tourists can find here mineral water houses, over 4000 accomodation places, numerous hiking, horse-riding and cycling trails, ski lifts, tennis courts, swimming pools, a skate park, football pitches, three nature reserves and innumerable natural features of historic importance. In the summer season the place offers cultural and entertainment events. Sporting emotions are aroused by the women’s volleyball team Muszynianka, a four-time champion of Poland.


MICHAŁ PIOTROWSKI WYSTAWA MICHAŁ PIOTROWSKI EXCHIBITION Michał Piotrowski Urodził się w Jaworznie na Śląsku w  1970 roku. Swój pierwszy aparat fotograficzny otrzymał w prezencie z okazji Komunii Św. i tak zaczęła się jego pasja. Ukończył studia z zakresu fotografii na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2001 r. jest członkiem Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Pierwsze zdjęcia zaprezentował w  1986 roku na wystawie pt. „Kwiat róży”, która była pierwszą z cyklu wystaw łączących prezentację poezji i fotografii. W 1997 r. przeprowadził się do Nowego Sącza i tu kontynuuje swoja pasję pracując z dziećmi w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach. Dzieci pod jego kierownictwem zdobywają liczne nagrody i wyróżnienie w różnych konkursach fotograficznych. W Nowym Sączu startuje retrospektywną wystawą „FOT.N.A  – Fotografia Niekoniecznie Artystyczna” (2004 r.). Wystawa ta prezentuje różnego rodzaju zdjęcia – począwszy od zwierząt poprzez przyrodę, a kończąc na ludziach. Ewenementem tej wystawy był układ przestrzenny ukazujący śmierć fotografii analogowej i narodziny cyfrowej. Od tej pory Fot.n.a. staje się jego znakiem rozpoznawczym. Od 2004 roku włącza się do grupy fotografików dokumentujących festiwal „Święto dzieci Gór”. Owocem tego jest siedem wystaw, które zorganizował w latach 2005–2011 w Nowym i Starym Sączu, Tropsztynie i na Słowacji. Zdjęcia Michała Piotrowskiego były prezentowane na przeszło 30 wystawach zbiorowych w  kraju i  zagranicą. Niektóre zdjęcia

Michał Piotrowski was born in Jaworzno, Silesia, in 1970. His first camera was a gift received on the occasion of the First Holy Communion, and thus his passion began. He took his degree in photography at the Faculty of Arts at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. He has been a member of the Krynica Photographic Society since 2001. He presented his first photographs at the „Rose Flower” exhibition in 1986. It was the first of a series of exhibitions which combined poetry and photography. In 1997 he moved to Nowy Sącz, where he has been pursuing his passion teaching children at a primary school in Marcinkowice. Under his guidance the children win numerous awards and honourable mentions at photography contests. In Nowy Sącz he started out with a retrospective exhibition “FOT.N.A – Fotografia Niekoniecznie Artystyczna” [Photography Not Necessarily Artistic] (2004), which presented various photo themes, ranging from animals, nature to people. The remarkable thing about the exhibition was the spatial arrangement showing the demise of analogue photography and the advent of the digital one. Ever since “FOT.N.A” has been his signature project. In 2004 Michał Piotrowski joined the group of photographers who documented the Festival of the Children of Mountains. As a result, he came out with 7 exhibitions mounted in Nowy Sącz, Stary Sącz, Tropsztyn and Slovakia in 2005-2011. Michał Piotrowski’s photos have been presented at over 30 collective exhibitions in the country and abroad.

38


można oglądać w Internecie na stronie http://www.fotna.co.cc. Tam też znajdują się informacje o  aktualnych wystawach.

Some of his works can be seen at http://www.fotna.co.cc, where you can find information about current exhibitions.

Na pytanie czy jest fotografikiem odpowiada: „Istnieje pewien moment, w którym światło, przestrzeń i  nastrój współgrają ze sobą w doskonałej harmonii; miejsce w  kosmosie, w  którym rytm natury wyłania się przed obiektywem aparatu” (Rolfe Horn). Naciskając spust aparatu wiem, że sacrum łączy się z  profanum. Gdy zrobię zdjęcie, które odda transcendencję tej chwili będę wiedział, że pokonałem wszystkie swe ułomności. Wtedy nazwę się fotografikiem.

Asked if he considers himself a fine art photographer, he answers: “There is a  moment when light, space and atmosphere interact in perfect harmony; the place in the cosmos where the rhythm of nature looms in front of the camera lens” (Rolfe Horn). Pressing the shutter release, I  know that sacrum combines with profanum. When I take the photo which gives justice to the transcendence of the moment, I will know that I have overcome all my deficiencies. Then I will call myself a fine art photographer.

Święto Dzieci Gór MICHAŁ PIOTROWSKI FOTOGRAFIA wystawa towarzyszy XIX Międzynarodowemu Festiwalowi Dziecięcych Zespołów Regionalnych

Festival of the Children of Mountains MICHAŁ PIOTROWSKI PHOTOGRAPHY the exhibition accompanies the 19th edition of the Festival of the Children of Mountains

4-31 LIPCA 2011 r., Galeria SOKÓŁ Finisaż wystawy odbędzie się w dniu 31 lipca 2011 r. o godz. 12.00

4-31 July 2011, SOKÓŁ Gallery The finissage will take place on 31 July 2011, 12am

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 3, tel. +48 18 534 06 60 www.mcksokol.pl, www.bwasokol.pl

BWA SOKÓŁ Gallery of Contemporary Art in Nowy Sącz SOKÓŁ Małopolska Culture Centre – Cultural Institution of Małopolska Province 33-300 Nowy Sącz, Długosza St 3 tel. +48 18 534 06 60 www.mcksokol.pl, www.bwasokol.pl

39


AUTOGRAFY PRZYJACIÓŁ MY FRIEND’S SIGNATURES

40


AUTOGRAFY PRZYJACIÓŁ MY FRIEND’S SIGNATURES

41


AUTOGRAFY PRZYJACIÓŁ MY FRIEND’S SIGNATURES

42


AUTOGRAFY PRZYJACIÓŁ MY FRIEND’S SIGNATURES

43


44


WSPÓŁORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY Miasta festiwalowe:

Nowy Sącz

Krynica Zdrój

Bardejov

Współorganizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku Parafia św. Małgorzaty w Nowym Sączu Andrzej Woda, Klimkówka

45

Łącko

Muszyna


SPONSORZY SPONSORZY

LOGO KONSPOL

P

R

ODUK CYJ NO HANDL OWO WO PR RST US Ù B IO UG S IÆ OW ED E RZ

Sp. z o.o.

www.centrum.nsnet.pl

KOLORYSTYKA

Pantone 187C

46

100% CYAN

Pantone 282C


dyrektor festiwalu Antoni Malczak

logistyka Andrzej Wańczyk – kierownik, Krzysztof Wolak – zastępca kierownika, Jan Dąbrowski, Tomasz Dominik, Dorota Fecko, Krzysztof Głukowski, Andrzej Groń, Paweł Hebenstreit (staż), Krystian Janiczek (staż), Tomasz Janus, Wojciech Klimczak, Janusz Kuźma, Janusz Leśniak (staż), Wojciech Pawlik, Sylwester Rosiek, Marta Ruchała, Irena Ślaga, Elżbieta Talar, Andrzej Wańczyk, Aneta Zięba, Maksymilian Zięba, Błażej Zygmunt (staż)

biuro organizacyjne Małgorzata Kalarus – kierownik biura Magdalena Baran, Małgorzata Mikulska gospodarz i reżyser koncertów w Nowym Sączu Józef Broda Małgorzata Łukasik-Kogut, Monika Kurzeja (staż), Aleksander Smaga – asystenci reżysera

główna księgowa Teresa Łukasik

rada artystyczna Aleksandra Szurmiak-Bogucka – przewodnicząca (Polska) Wiesława Hazuka (Polska) Benedykt Kafel (Polska) Pedro Alonso Palacios Vargas (Meksyk) Gustel Verbeelen (Belgia) Siegfried Verbeelen (Belgia)

realizacja festiwalu pracownicy i wolontariusze MCK SOKÓŁ: Miriam Argasińska (wolontariat), Monika Białoń, Urszula Chronowska, Elżbieta Czepelak, Joanna Dudzik, Barbara Gwiżdż, Dominika Jarmolińska, Monika Kafel, Beata Lach, Helena Marszałek, Agata Pawłowska, Ewa Rams, Aneta Rembiasz, Katarzyna Smoleń, Agata Stachoń, Klaudia Tokarczyk, Mirosław Turek, Anna Turewicz, Ewelina Wiśniewska (wolontariat), Marta Witek, Dorota Zielińska, Ludmiła Zielińska, Urszula Zielińska, Wiesław Żygłowicz

Dorota Majerczyk – sekretarz Rady Beata Rompała – opiekun Rady tłumacz festiwalu Łukasz Malczak promocja i marketing, współpraca ze sponsorami Piotr Gryźlak – kierownik, Agnieszka Chronowska (staż), Elżbieta Pyszczak, Lucyna Witkowska, Małgorzata Wojdylak biuro prasowe Kamil Cyganik

ogólnopolskie warsztaty instruktorskie Jadwiga Adamczyk, Marta Smólczyńska prowadzenie prezentacji przedpołudniowych w Nowym Sączu Dorota Majerczyk prowadzenie koncertów w Krynicy-Zdroju Marian Wójtowicz

47


piloci i tłumacze zespołów Natalia Cyganik (wolontariat), Patrycja Górka, Małgorzata Kluch (staż), Ewelina Luberda, Tadeusz Łagan, Justyna Łukasik, Maciej Łukasik, Michał Łukasik, Lenka Mirek, Anna Olchawa, Mateusz Rompała (wolontariat), Ewelina Piasecka, Justyna Sławiec, Ewa Stala, Alicja Wańczyk, Jadwiga Wańczyk, Monika Zielińska koncepcja graficzna wydawnictw i przygotowanie do druku Andrzej Świtniewski Katarzyna Małecka

druk drukarnia KWADRAT biuro organizacyjne Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 48 18 448 26 10, fax. 48 18 44 82 611 (do 21 lipca) e-mail: sdg@mcksokol.pl, kontakt@mcksokol.pl Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu ul. Nadbrzeżna 34, tel. 48 18 442 39 09 (od 22 lipca do 31 lipca) e-mail: sdg@mcksokol.pl

redakcja i tłumaczenie tekstów Łukasz Malczak zdjęcia archiwum zespołów, Michał Piotrowski, Lucyna Witkowska, Andrzej Klimkowski, archiwum Urzędu Miasta i Gminy Łącko, archiwum Archiwum Hornošarišské Osvetové Stredisko – Bardejov

48


www.swietodziecigor.pl III


Program: 24 lipca (niedziela) OTWARCIE FESTIWALU 9.30 msza festiwalowa, Bazylika św. Małgorzaty 19.00 korowód zespołów, ul. Nadbrzeżna-Rynek 20.00 KONCERT INAUGURACYJNY, Rynek 22.00 pokaz ogni sztucznych, Rynek 25–30 lipca DNI NARODOWE 11.00 prezentacje przedpołudniowe, Rynek (oprócz 30 lipca) 19.00 koncert główny, hala MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34 25 lipca (poniedziałek) DZIEŃ ROSYJSKO-LACHOWSKI YALGA - Rosja/Jakucja DOLINA SŁOMKI – Stronie 26 lipca (wtorek) DZIEŃ CZESKO-PODHALAŃSKI OKŘEŠÁNEK – Czechy MALI BYSTRZANIE – Nowe Bystre 27 lipca (środa) DZIEŃ CZARNOGÓRSKO-BABIOGÓRSKI CRVENA STIJENA – Czarnogóra ZBYRCOCEK – Juszczyn 28 lipca (czwartek) DZIEŃ INDONEZYJSKO-POGÓRZAŃSKI SMP ISLAM JAKARTA TUGASKU PULOMAS – Indonezja KORCZYŃSKA BRAĆ – Korczyna

29 lipca (piątek) DZIEŃ AUSTRIACKO-ORAWSKI KINDERVOLKSTANZ UND SCHUHPLATTLERGRUPPE FÜRNITZ – Austria ORAWIANIE im. Heródka – Lipnica Wielka 30 lipca (sobota) DZIEŃ WENEZUELSKO-ŻYWIECKI FUNDACION DANZAS TEMERI – Wenezuela KLIMCZOK – Szczyrk oraz gościnnie MEI LING HOLISTIC ACADEMY – Tajwan 31 lipca (niedziela) ZAKOŃCZENIE FESTIWALU 9.30 msza festiwalowa, Bazylika św. Małgorzaty 11.00 pożegnanie miasta, Rynek 12.00 finisaż wystawy: ŚWIĘTO DZIECI GÓR Michał Piotrowski - fotografia, Galeria SOKÓŁ, ul. Długosza 3 19.00 KONCERT FINAŁOWY, hala MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34

Imprezy towarzyszące:

•4  -31 lipca, wystawa fotografii Michała Piotrowskiego: ŚWIĘTO DZIECI GÓR – Galeria SOKÓŁ, ul. Długosza 3 •1  5-31 lipca, plenerowa wystawa fotografii: ŚWIĘTO DZIECI GÓR w obiektywie Sylwestra i Jakuba Adamczyków – Muszyna, Rynek •2  5-31 lipca, godz. 18.00-21.00, kiermasz twórczości ludowej i rękodzieła artystycznego – hala MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34

Święto Dzieci Gór 2011 - folder  
Święto Dzieci Gór 2011 - folder  

Folder przygotowany na Święto Dzieci Gór, organizowanych przez nowosądecki MCK Sokół

Advertisement