Page 1SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI ZABAWY ŚWIATŁEM Z PANEM ANDRZEJEM Rok temu nasz zespół redakcyjny zaprosił i gościł fotoreportera gazety „ABC” pana Edwarda Baldysa. W tym roku, 8 października na nasze zaproszenie odpowiedział sekretarz redakcji „ABC” pan Andrzej Przewoźny. Jego pasją jest fotografowanie i temu tematowi poświęcone było z nim spotkanie zatytułowane „Zabawy światłem”. Pan Andrzej przywiózł ze sobą profesjonalny sprzęt oświetleniowy oraz współczesne aparaty typu lustrzanka a także bardzo stare aparaty z początku ubiegłego wieku. Uczestnicy spotkania mieli okazje zapoznać się z podstawami fotografowania, z zasadami kompozycji obrazu, typami oświetlenia oraz zasadami udostępniania i rozpowszechniania zdjęć w mediach tradycyjnych i elektronicznych. Uczniowie biorący udział w spotkaniu mieli okazję spróbowania własnych sił w fotografowaniu przy użyciu profesjonalnego oświetlenia i sprzętu.

maj 2011 kwie

cień

2011

Radosn Wielka ych Ś wiąt noc Gaze

tka S

pecja

lnego

nych

Ośro dk w Ry a Szkoln o-Wy dzyn ie chow

awcz

ego

e n l a j c pe s e i n a d Wy

Gazetka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie


Od redakcji …. Tym razem młoda część redakcji gazetki szkolnej oddała pole nauczycielom. Chcemy przedstawić dorosłym czytelnkom, szczególnie tym, którzy nie są z nami na co dzień – gościom i sympatykom, nasz ośrodek – jego ofertę i możliwości. To czym żyjemy, co lubimy, czym się pasjonujemy, czym możemy się po prostu pochwalić . Stąd to szczególne, specjalne wydanie „Szkolnego ABCD”

Gazetka uczniowska Pismo społeczności szkolnej „Szkolne ABC” istnieje od 1997 roku z krótką przerwą. W 2009 roku zostało reaktywowane pod nazwą „Szkolne ABCD”, czyli dodano do tytułu „D” żartobliwym podtekstem „ciąg dalszy nastąpił”. Główną pomysłodawczynią i motorem napędowym pisma jest p. Daria Przewoźna. Wspólnie z p. Andżeliką Leciejewską zachęcają uczniów do twórczego udzielania się na łamach gazetki. Uczniowie ćwiczą redagowanie wypowiedzi prasowych takich jak: notatka, wywiad, reportaż, doskonalą swoje umiejętności językowe i rozwijają samodzielne myślenie. Sami wyszukują tematy, na które chcieliby pisać . Najczęściej piszą o swoich zainteresowaniach, relacjonują najważniejsze szkolne wydarzenia, biorą udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, np. podróżnikiem po Afryce Mirosławem Wlekłym, fotoreporterem gazety „ABC” Edwardem Baldysem, fotografem, który zapoznał z warsztatem swej pracy Andrzejem Przewoźnym. Udział uczniów w redagowaniu gazetki szkolnej pozwala im na rozwijanie pasji dziennikarskiej i kształtuje postawę twórczą. Daje im możliwość zaangażowania się w sprawy życia szkoły i lepsze identyfikowanie się z nią. Spotkania w zespole redakcyjnym uczą również współpracy w grupie i odpowiedzialności za powierzone działania.

O naszym Ośrodku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie może się poszczycić ponad 60 – letnią historią swojej działalności. W 1949 r. w oficynach zamkowych utworzono Państwowy Dom Dziecka dla dzieci specjalnej troski. Przez lata placówka zmieniała swoją nazwę, rozbudowywała się - remontowano poszczególne części zespołu budynków, by poprawić jakość warunków do nauki i mieszkania wychowanków oraz pracowników, m.in. otwarto dużą salę gimnastyczną, sale rehabilitacyjne i do ćwiczeń siłowych, kotłownie gazową, nowe mieszkania dla pracowników, pracownie komputerowe. Od 1994 r. Ośrodkiem kieruje dyrektor Stefan Szmania.

2


Obecnie Ośrodek w Rydzynie tworzą:

► Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ► Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne i Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ► Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące z rozszerzoną informatyką oraz Szkoła Policealna w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących ► Internat Przy ośrodku również działają : ► Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci ► Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Szkoła dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  zapewnia uczniom możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w procesie dydaktycznym dostosowanym do ich potrzeb i specyficznych ograniczeń, poprzez wykwalifikowaną kadrę oraz bogate w pomoce pracownie dydaktyczne. Nie mniej ważny od nauki jest aspekt wychowawczy w pracy z naszymi uczniami. Kładziemy nacisk na promocję zdrowia - wyrabianie nawyków zdrowego trybu życia, zgodnego współżycia w grupie, właściwego odżywiania się , aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i poszanowania przyrody. Nasi uczniowie mają okazję korzystania z wielu ofert kółek zainteresowań i konkursów plastycznych , wyjazdów na zawody sportowe i turnusy rehabilitacyjne. Cały rok szkolny uczestniczą w zajęciach na pływalni Akwawit, gdzie uczą się pływać oraz wyjeżdżają na kręgielnię oraz bowling. Szkoła przygotowuje absolwentów do jak najbardziej samodzielnego i satysfakcjonującego życia w dorosłości. Nasi uczniowie mają możność zdobycia atrakcyjnego zawodu spośród bogatej oferty: - stolarz, - krawiec - ogrodnik - hydraulik - mechanik samochodowy, - malarz – tapeciarz - murarz - cukiernik - piekarz - kucharz - mechanik maszyn rolniczych.

Szkoła pomaga w zorganizowaniu praktycznej nauki zawodu lub umożliwiamy jej odbycia w placówce. 3


Szkoła dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej „Dajmy szansę naszym dzieciom” W ramach tej szkoły funkcjonują: ► Szkoła Podstawowa ► Gimnazjum ► Liceum Ogólnokształcące z rozszerzoną informatyką ► Szkoła Policealna w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego Szkoła istnieje od 1 września 1996 roku. Uczniowie mogą rozpocząć naukę w wieku 5 lat, kontynuując ją aż do zdobycia zawodu w szkole policealnej. Swoje zdolności i zainteresowania mogą rozwijać poprzez uczestnictwo w: ► kołach zainteresowań : turystycznym, artystycznym, sportowym, PCK, ► klubie europejskim, ► gazetce szkolnej, ► szkolnym teatrze „Wzlot”, ► zajęciach na basenie, ► zajęciach przygotowujących do zdobycia karty rowerowej i motorowerowej, ► konkursach, olimpiadach wewnątrzszkolnych , regionalnych i ogólnopolskich. Szkoła posiada: ► bogato wyposażoną salę audiowizualną, ► pracownię komputerową z dostępem do Internetu, ► salę gimnastyczną i siłownię, ► nowoczesną i bogato wyposażoną pracownię gospodarstwa domowego, ► sale lekcyjne wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne. Szkoła zapewnia:  ► wykwalifikowaną kadrę surdopedagogów w szkole i internacie, ► naukę w klasach 6-8 osobowych, ► pomieszczenia klasowe wyposażone w system FM, ► indywidualizację procesu nauczania, ► opiekę logopedy, psychologa, pedagoga, pielęgniarki, stomatologa, ► zajęcia stymulujące pracę mózgu metodą Biofeedback. Życie szkoły: o organizujemy uroczystości, imprezy okolicznościowe: Dzień Głuchego, Dzień Chłopca, Dzień Nauczyciela, Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie Wigilijne, Bal Karnawałowy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Sportu, Święto Szkoły, Pikniki Rodzinne, o każdego roku odbywają się wycieczki, zielone szkoły, pielgrzymki, turnusy rehabilitacyjne, obozy narciarskie. 4


Uczniowie mają na swoim koncie wiele osiągnięć: I i II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Migowego i Miganego, I miejsce w wojewódzkim konkursie „Nie samą nauką gimnazjalista żyje”, I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego,  I i III miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Szczecinie,  wysokie miejsca w ogólnopolskich konkursach wiedzy historycznej, liczne wyróżnienia i nagrody w konkursach plastycznych.

  

Internat      W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie istnieje internat, który w okresie nauki szkolnej dla wielu uczniów staje się drugim domem i zapewnia im prawidłowe warunki do rozwoju psychofizycznego.        W internacie istnieje 11 grup wychowawczych, w których przebywają dzieci: 

niepełnosprawne umysłowo w stopniu lekkim,

niepełnosprawne umysłowo w stopniu umiarkowanym,

z zaburzeniami wad słuchu. Dzieci w Internacie przebywają od poniedziałku do piątku.

Dzieciom młodszym i mniej sprawnym oferujemy przyjazdy i powroty do domu busami naszego Ośrodka. Z dziećmi pracuje 20 wykwalifikowanych oligofrenopedagogów i surdopedagogów o dużym sercu, stwarzających atmosferę ciepła, serdeczności i zaufania. Pedagodzy posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu: pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, terapii pedagogicznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, socjologii, logopedii, informatyki,      Praca wychowawcza z dziećmi realizowana jest w oparciu o indywidualne plany pracy nauczycieli-wychowawców, wspomagane przez: program wychowawczy ośrodka, program profilaktyczny ośrodka, kalendarz imprez.         Celem pracy wychowawczej jest: 1. Opieka wychowawcza i opiekuńcza nad uczniami w okresie kształcenia poza miejscem zamieszkania. 2. Pogłębianie wiedzy nabywanej w szkole i rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej dostosowanej do możliwości poszczególnych wychowanków. 5


3. Prowadzenie zajęć mających na celu zdobywanie umiejętności w zakresie samoobsługi, właściwego rozumienia stosunków interpersonalnych. 4. Przygotowanie dzieci i młodzieży do jak najbardziej samodzielnego udziału w społeczeństwie i rodzinie. 5. Wychowanie w duchu respektowania chrześcijańskiego systemu wartości. 6. Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny oraz zdrowotny. Cele te realizowane są poprzez właściwą organizację zajęć, dobór właściwych dla pedagogiki specjalnej metod i form oddziaływania na wychowanków. Internat to miejsce, gdzie dzieci: ► odpoczywają, ► wspólnie spędzają czas, ► bawią się, ► przygotowują do szkoły, ► rozwijają swoje zdolności i umiejętności, ► uczą się samodzielności i kontaktów z rówieśnikami.      Każdy wychowanek może w internacie znaleźć coś dla siebie. W internacie działa: ► Samorząd internatu wybierany drogą głosowania przez dzieci. Zadaniem samorządu jest organizowanie imprez okolicznościowych oraz kontrolowanie czystości pomieszczeń grupowych. ► Koło PCK, który organizuje konkursy oraz pogadanki propagujące zasady zdrowego  i higienicznego trybu życia oraz zajęcia, na których dzieci uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy.       Dzieci mają do dyspozycji salkę internetową, salę gimnastyczną i siłownię. Mogą również korzystać z pracowni garncarstwa, która znajduje się w budynku szkoły.        Nasi wychowankowie biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje oświatowe i poza oświatowe, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Biorą udział w programach artystycznych przygotowywanych z okazji uroczystości szkolnych i nie tylko. Tradycyjnie już od kilku lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia wystawiane są jasełka. Co roku dzieci biorą udział w Przeglądzie Grup Kolędniczych we Wolsztynie oraz w Przeglądzie Szkolnictwa Specjalnego „Zaczarowana Kraina” we Wschowie. Co roku w Internacie obchodzony jest Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych.        Dzięki współpracy z niemieckimi placówkami w Forst i Sonnenbergu dzieci mają możliwość spędzania wakacji poza granicami kraju. Tym samym poznają piękne, malownicze tereny naszych zachodnich sąsiadów. Nawiązują nowe znajomości. Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Bieżący rok szkolny jest szóstym rokiem działalności Powiatowego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci w Rydzynie. Naszą ofertę kierujemy do dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej. Wczesnym wspomaganiem obejmujemy dzieci: 6


► z uszkodzonym słuchem, ► z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, ► z niepełnosprawnością ruchową, ► z niepełnosprawnością umysłową, ► z autyzmem, ►wielorako niepełnosprawne. W związku z tym, że zespół obejmuje terapią dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w skład zespołu wchodzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka: psycholog, tyflopedagog, pedagodzy, logopedzi, surdopedagodzy i surdologopedzii, rehabilitant, specjalista terapii SI i Biofeedback. Kroki do uzyskania pomocy: ∗ Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawana przez zespół orzekający poradni psychologiczno pedagogicznej, ∗ Wniosek do Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie o przyznanie godzin terapii, ∗ Decyzja o przyznaniu godzin . Prowadzimy zajęcia: ♦ logopedyczne, ♦ surdologopedyczne, ♦ pedagogiczne, ♦ surdopedagogiczne, ♦ rehabilitację ruchową. W chwili obecnej Zespół  dysponuje nowoczesną  i bogatą bazą dydaktyczną, w tym; ♦ Gabinetem Wczesnego Wspomagania, ♦ Salą Rehabilitacyjną, ♦ Salą Doświadczania Świata, ♦ Salą Integracji Sensorycznej, ♦ Gabinetem Logopedycznym, ♦ Gabinetem Biofeedback. Każdemu dziecku Zespół zapewnia zajęcia ze specjalistami: logopedami, pedagogami, surdopedagogami, rehabilitantem oraz konsultacje psychologa. Dziecko, w zależności od potrzeb może mieć od 4 do 8 godzin w miesiącu. Godziny zajęć ustalają rodzice wspólnie z terapeutą uwzględniając inne obowiązki rodziców i rytm dnia dziecka. Z dziećmi i rodziną pracujemy w oparciu o indywidualne programy wczesnego wspomagania opracowane na podstawie diagnozy, dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka. W zależności od potrzeb i możliwości dzieci obejmujemy terapią indywidualną lub grupową (2 dzieci). 7


W pracy z dzieckiem i jego rodziną korzystamy z osiągnięć współczesnej nauki: psychologii, pedagogiki i rehabilitacji. Realizujemy elementy różnych programów, sięgamy do różnych metod i form pracy. Te, po które sięgamy najczęściej to: ► elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, ► ćwiczenia grafomotoryczne Marty Bogdanowicz, ► elementy metody Integracji Sensorycznej wg J.Ayres, ► elementy Kinezjologii Edukacyjnej wg. P. Denissona, ► wykorzystanie elementów metody M. Montessorii, ► elementy Programu Rozwijającego Percepcję Wzrokową Marianny Frostic i inne. Dążymy do podniesienie poziomu ogólnego funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju. Rodzicom i opiekunom udzielamy pomocy i wsparcia w nabywaniu określonych umiejętności, umacniamy ich w kompetencjach rodzicielskich, włączamy do procesu pomocy dziecku.

Klub Miłośników Przyrody Klub Miłośników Przyrody powstał w roku szkolnym 2006/2007. W pracach Klubu mogą brać udział wszyscy uczniowie SOSW w Rydzynie, którzy pragną poszerzyć swoje wiadomości z edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Cele Klubu Miłośników Przyrody skupiają się wokół następujących zagadnień: ► dostrzeganie korzystnych i niekorzystnych zmian zachodzących pod wpływem działalności człowieka w środowisku, ► analizowanie przyczyn degradacji środowiska, ► wyjaśnianie skutków ingerencji człowieka w środowisko, ► zapoznanie z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z ekologii, ► ukazywanie wpływu codziennych zachowań i czynności człowieka na środowisko oraz wskazywanie działań przyjaznych środowisku, ► ukazywanie piękna oraz zróżnicowania przyrodniczego najbliższej okolicy Polski, ► poznanie form ochrony przyrody, ► rozwijanie postaw aktywnych, wyrażających się pozytywnymi działaniami wobec środowiska, ► prowadzenie obserwacji przyrodniczych i wnioskowanie na ich podstawie. Praca Klubu opiera się na rocznym planie pracy. Na każdym spotkaniu organizujemy krótki konkurs związany z tematyką spotkania oraz po każdym spotkaniu ogłaszamy konkurs dla wszystkich uczniów naszego Ośrodka. Celem tych konkursów jest utrwalenie omawianego tematu spotkania. Wśród prawidłowych odpowiedzi losujemy kilka, które nagradzamy. Informacje o pracach Klubu eksponujemy w gablotach, na szkolnych korytarzach oraz na stronie internetowej Ośrodka. Klub organizuje i przeprowadza wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Szkolny Konkursu Przyrodniczego. Uczniowie, którzy najlepiej wypadną w tym konkursie reprezentują naszą szkołę w Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej dla uczniów placówek kształcenia specjalnego. 8


W 2007 roku braliśmy udział w VIII edycji konkursu organizowanego przez Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod tytułem: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Nasz Ośrodek na konkurs przygotował projekt pod tytułem „Działania proekologiczno przyrodnicze w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie na rzecz edukacji ekologicznej i otoczenia Ośrodka”. Projekt obejmował edukację proekologiczną (Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Klub Miłośników Przyrody) oraz zagospodarowanie i renowację terenów zielonych przy SOSW Rydzyna. Projekt została zgłoszony przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. 22 lutego 2008 roku w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu. Jednym z laureatów zostało Starostwo Powiatowe w Lesznie. Wyróżnienie odebrał Pan Krzysztof Benedykt Piwoński Starosta Leszczyński oraz Dyrektor Ośrodka Stefan Szmania i Elżbieta Dulat. Z inicjatywy opiekunów Klubu zorganizowano następujące wycieczki: ► do Centrum Edukacji Ekologicznej i Leśnej w Nadleśnictwie Karczma Borowa, ► do leśniczówki w Sowinach, ► Zielona Szkoła do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie i Palmiarni w Poznaniu, ► na światową wystawę „Technologie dla ochrony klimatu” towarzyszącą konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a odbywającą się w Poznaniu, ► Zielona Szkoła do Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie. Do cyklicznych zagadnień realizowanych przez Klub Miłośników Przyrody należy: ► włączanie się do akcji „Sprzątanie Świata”, ► zbiórka zużytych tonerów, ► zbiórka żołędzi i kasztanów przez uczniów, ► poznawanie otoczenia szkoły, ► poznawanie pomników przyrody w najbliższej okolicy, ► organizacja Światowego Dnia Ziemi na terenie szkoły, ► przygotowanie prezentacji na Festiwali Nauki, Od kilku lat prowadzimy zbiórkę zużytych tonerów, a uzyskane środki finansowe umożliwiają nam organizację wycieczek oraz zakup nagród na konkursy. Bardzo ważnym przedsięwzięciem były prace związane z ustanowienie drzew - sosny czarnej, dębu szypułkowego i platanu klonolistnego - rosnących na terenie szkoły, pomnikami przyrody. Inicjatywa Klubu znalazła finał na XLV Sesji Rady Miejskiej Rydzyny w dniu 25 maja 2010 r., na której Radni Rady Miejskiej Rydzyny jednogłośnie podjęli uchwałę o 9


ustanowienie wnioskowanych drzew pomnikami przyrody. W kwietniu tego roku nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Miasta i Gminy w Rydzynie. W ramach tej współpracy nasz Klub Miłośników Przyrody objął opieką Aleję Józefa Sułkowskiego w Rydzynie. Opieka nad aleją będzie polegała na dokonywaniu nasadzeń drzew oraz pielęgnacji drzew po ich nasadzeniu. Dokonaliśmy pierwszych nasadzeń 3 drzew kasztanowca na Alei Józefa Sułkowskiego. Również w ramach tej współpracy otrzymaliśmy z Urzędu dwuletnie sadzonki drzewek, które posadziliśmy na terenie naszego ogrodu, tworząc szkółkę. Będziemy te drzewka pielęgnowali i po osiągnięciu przez nie odpowiedniej wielkości wysadzimy je na stałe miejsce. Naszą szkółkę tworzy 315 drzewek. Są wśród nich lipy, kasztanowce, jodły, klon jawor i dęby.  Opiekunowie Klubu: 

Elżbieta i Leszek Dulat

Szkolny Klub Europejski

Działa od 16 maja 2002 roku. Osiągnięcia: - W 2001, 2002 i 2003 r. nagrody na szczeblu ogólnokrajowym w konkursie „Europa w Szkole”, - I miejsce w Wielkopolsce w konkursie „Moja Szkoła w Unii Europejskiej”, - laureaci w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Europie. Szkolny Klub Europejski jest corocznie organizatorem imprez o charakterze ogólnoszkolnym: „Europejskiego Mikołaja” i Dnia Europy. SKE jest miejscem spotkań młodzieży, rodzajem koła zainteresowań. Członkami klubu są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz uczniowie niesłyszący i słabo słyszący. Praca Szkolnego Klubu Europejskiego opiera się na rocznych planach pracy. Hasłem 10


przewodnim w roku szkolnym 2010/11 jest hasło: „Europejczycy stawiają na zdrowie”. Pod tym hasłem będzie przebiegało tegoroczne Święto Europy w Ośrodku. Główne cele klubu zawierają się w 4 blokach tematycznych i obejmują następujące sfery działania: ► uczenie o Europie - czyli o kulturze europejskiej, historii kontynentu, ideach europejskich, ► uczenie o integracji europejskiej - m. in. Instytucje UE, rozszerzenie UE, historia integracji, ► „europejskie myślenie” - czyli kształtowanie postaw tolerancji, poszanowania praw człowieka, ► „europejskie kompetencje” - czyli uczenie się i propagowanie nauki języków obcych, korzystania z nowoczesnych źródeł informacji, np. Internetu. Klub posiada dwie gabloty na szkolnych korytarzach, w których eksponowane są materiały o Unii Europejskiej oraz aktualne informacje. Od początku działalności SKE gromadzi różne publikacje - książki, broszury, informatory, atlasy i ulotki dotyczące problematyki integracji, które utworzyły zasobną biblioteczkę. Mogą z niej korzystać uczniowie i nauczyciele. Praca klubu ma charakter cyklicznych spotkań oraz działań stosownie do potrzeb, w zakresie realizacji zamierzonych celów. SKE współpracuje z Komitetem Integracji Europejskiej. 

Maria Wolsztyniak

11


Koło komunikacyjno - turystyczne Od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku uczniowie z naszej szkoły uczestniczą w zajęciach koła turystycznego . Zmieniała się nazwa koła .Zmieniali się instruktorzy prowadzący i uczniowie. W czasie działalności koła komunikacyjno - turystycznego kilkadziesiąt dzieci i młodzieży nauczyło się jeździć na rowerach. Kilkaset młodych osób zdało egzaminy na kartę rowerową i motorowerową . Brało udział w wycieczkach rowerowych lub pieszych. Uczniowie przejechali tysiące kilometrów i zwiedzili dużo turystycznych zakątków naszej gminy ,powiatu i województwa .Zapoznali się z historią i zabytkami ziemi wielkopolskiej i dolnośląskiej. Uczestniczyli w wielu organizowanych imprezach turystycznych przez powiat i regionalną prasę. Uczniowie reprezentowali też nasz ośrodek i zdobywali czołowe miejsca w cyklicznych Turniejach Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym ,którego organizatorem była nasza szkoła. Często spotykamy przyjaciół i znajomych na drodze w czasie turystycznej przygody. Życzymy wszystkim korzystającym z dróg i szlaków turystycznych: bezpiecznej jazdy ,szerokiej drogi i szczęśliwego powrotu do domu. Do zobaczenia na na szlaku.  Leszek Cieśliński

12


Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” UKS „Sprinter”działa od 10 lat,został założony przez obecną prezes , nauczycielkę wychowania fizycznego, Halinę Sekulak. Oprócz działalności typowo sportowej , a więc , przygotowania i startu w zawodach sportowych , zajmujemy się również organizowaniem różnych imprez. Uczniowie skupieni w Klubie godnie reprezentują Ośrodek w mistrzostwach Wielkopolski , Polski , Europy. Największe sukcesy odnoszą w lekkiej atletyce, pływaniu , warcabach. Od 2001roku organizujemy turnieje kręglarskie - ostatnie pod honorowym patronatem Starosty Leszczyńskiego. W 2003r po raz pierwszy uczniowie pojechali na zimowy obóz turystyczno-sportowy w Szklarskiej Porębie, impreza była tak udana ,że odwiedzamy góry co roku. Od 5 lat organizujemy również turnusy rehabilitacyjne nad morzem, zielone szkoły w Poznaniu , Trójmieście. Dwa razy UKS był organizatorem konkursu plastycznego o tematyce sportowej. Organizujemy rozgrywki regionalne w LA piłce nożnej , biegach przełajowych , sportowe Mikołajki,Dzień Dziecka, Dzień Sportu Szkolnego,Turniej tenisa stołowego o puchar Dyrektora Ośrodka. Jesteśmy w przededniu kolejnego wyjazdu na turnus rehabilitacyjne do Jarosławca.

13


Szkolne koło PCK Szkolne koło PCK „Złote serce” z każdym rokiem zyskuje nowych członków. We wrześniu wspólnie układamy plan pracy na kolejne miesiące. Uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach, quizach, prelekcjach, warsztatach i akcjach. Dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu. Organizujemy podchody, mini olimpiady, rozgrywki w „Dwa ognie”, czy w kometkę. Zimą wspólnie wychodzimy na sanki. Podczas zajęć wspólnie uczymy się jak żyć zdrowo, jak aktywnie i kulturalnie spędzać czas. Rozmawiamy o szkodliwości używek: alkoholu, papierosów i narkotyków; uczymy się jak być osobami asertywnymi. Czasami stajemy przed trudnymi zadaniami, ale w miłej, koleżeńskiej atmosferze łatwo przezwyciężamy trudności. Systematycznie od kilku już lat organizujemy konkurs plastyczny ph.: „Młodość – trzeźwość – zdrowie”. Uczniowie naszego ośrodka chętnie biorą w nim udział i wykazują się dużą pomysłowością. W listopadzie obchodzimy Dzień Życzliwości, w kwietniu Dzień Służby Zdrowia. Przygotowujemy gazetki i plakaty edukacyjne. W tym roku szkolnym Święto Marchewki po raz pierwszy Na początku listopada 2010 roku zorganizowaliśmy „Dzień obchodziliśmy Święto Marchewki”. Każda klasa otrzymała podarunki, w których znajsię marchewki dla każdego ucznia. Dodatkowo otrzymali Marchewki. Każdy dowały oni „listę zdrowia” , w której zamieszczone były cenne informauczeń mógł nie tylko cje o marchewce oraz kilka łatwych przepisów kulinarnych, w jednym ze składników jest właśnie marchewka. Wszystzjeść przepyszną i których ko przygotowaliśmy na spotkaniach Szkolnego Koła PCK. Przyzdrową marchewkę, ale gotowując się do tego dnia najpierw zajęliśmy się elementami dekoracyjnymi- symbolicznymi marchewkami, które dekororównież dowiedzieć się wały naszą szkołę, następnie przygotowaniem „listy zdrowia”, jakie wartości zawiera to a w przeddzień naszego „smakowitego” dnia- paczuszkami z marchewkami. W „Dniu Marchewki” chodziliśmy po klasach czerwone warzywo. rozdając każdej klasie pyszne i zdrowe podarunki, zajadaliśmy marchewki, a jednocześnie świetnie się bawiliśmy żyMówiliśmy ponadto słodkie cząc każdemu zdrowia! o humanitaryzmie - o potrzebie pomocy innym ludziom. Oglądaliśmy filmy opracowane przez UNICEF pokazujące problem braku czystej wody pitnej, braku jedzenia i niedożywienia na świecie. Podczas spotkań Dzień Życzliwości rozmawiamy również na temat bezpieczeństwa w domu, w szkole, na ulicy oraz w sieci. W tym roku szkolnym „Dzien Życzliwości” w naszej Wspólnie uczymy się zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym oraz sposobów udzielania szkole obchodziliśmy 19 listopada. To niezwykle ciekapierwszej pomocy w nagłychwe wypadkach. Pierwszej święto w naszym kalendarzu. pomocy uczymy się wykorzystując pomoce Jak je obchodziliśmy? Wystarczyło tylko się uśmiechotrzymane od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. My również pomagamy WOŚP i już nąć do drugiej osoby. Nic więcej!! Nasi koledzy i koleżanki ze Szkolnego Klubu zbierania PCK „Złote Serce” przyod dwóch lat w styczniu włączamy się do akcji pieniędzy na wybrany cel. gotowali uśmiechnięte buźki- kotyliony, które następnie Pracując w PCK realizujemy również zadaniaosobie, prowadzące rozdawali każdej napotkanej przyklejając jedo na zdobycia Certyfikatu Szkół widocznym miejscu, po to , by przypomnieć każdemu o Promujących Zdrowie.

Szkolne Koło PCK

tak wspaniałym dniu. Oby ta życzliwość i uśmiech królowały wśród nas nie tylko w tym szczególnym dniu.

14


15


Szkolne ABCD 2011  

Gazetka szkolna SOSW w rydzynie

Szkolne ABCD 2011  

Gazetka szkolna SOSW w rydzynie

Advertisement