__MAIN_TEXT__

Page 1

AL - AZ - CT - CO - HI - NJ - NM

be z pł a t nymi e s i ę c z ni k/ f r e emont hl yne ws pa pe r

- NY - UT - Ontario - Québec

nr1s i e r pi e ń/ a ug us t201 3

www. t he pol a ndt i me s . c om

Wt y m nume r z e :

-wy wi a dyzpo s ł a mi J . Go ds o ne m iA. Gó r s ki m -po r a dypr a wne-s pa dki -Bi t waWa r s z a ws ka

Naszepi ękne,pol ski e dzi ewczęt a

Ourbeaut i f ulPol i shgi r l s Pol ki ,a c h wi e l euni e s i e ń moż naby t e r a zpr z e ds t a wi ć . Ur odana s z yc h dz i e wc z ą tj e s tni e podwa ż a l nym a t ut e m j a kina l e ż yws z e m iwobe cwyc hwa l a ćor a zpr opa gowa ć . W pi e r ws z ym wyda ni u ga z e t y, kt ór a ma kr z e wi ć pol s koś ć ,podnos i ćj e jz na c z e ni ew ś wi e c i euz na l i ś myz a s t os owne pr z e ds t a wi e ni e wł a ś ni et e go a s pe kt u na s z e j t oż s a moś c i .Kr a j obr a z yna s z e gokr a j us i ęz mi e ni a j ąwr a z zpr z e s uni ę c i a migr a ni c ,na s z ekobi e t ypoz os t a j ąz a ws z e j e dna kopi ę kne . Wi ę c e jnas t r . 8

ThePol i s hwome n;Wec oul du e rma nyohsa nda hs he r e . Thebe a ut yofourwome ni sunque s t i ona bl ea nd t heme s s a gea bouti ts houl d bewi de l ys pr e a d.We ha vede c i de dt ha twes ha l lf oc usont hi sa s pe c tofour i de nt i t ywhe npr omot i ngPol a ndi nt hi sve r yfir s ti s s ue ofourne ws pa pe r . Thel a nds c a pe sofourc ount r yha ve c ha nge d ove rt i mewi t h bor de r ss hii ng,whi l eour wome nr e ma i nc ont i nous l ybe a ut i f ul . Re admor eonpag e8

J użz ami e s i ą c !

Na uko wc yoka t a s t r o f i e s mo l e ńs ki e j-s pe c j a l ny wy wi a dzpr o f . W. Bi ni ę dą !

St a ni s ł a w Mi c ha ł k i e wi c z

J a n Pi e t r z a k

Ra f a ł Zi e mk i e wi c z

p r o f . Ka z Dz i a mk a

Zna nyp o l s k ip ub l i c y s t a o r a za ut o rwi e l uk s i ą ż e k

Zna ny p o l s k is a t y r y ki p ub l i c y s t a

Po l s k id z i e nni k a r zi p ub l i c y s t ap o l i t y c z ny

TheUni v e r s i t yo fNe w Me x i c o

Ba t e mj ą !Ba t e m!Ba t e m!Ba t e m! Lud o b ó j s t woWo ł y ńs k i e

Pa j a c ec z e r e z wy c z a j ne

WeWe r eBo r nt oRun-No tt oFi g ht

n i eu c i c h ł yma s o wep r o t e s t yp r z e c i wk oz i n s t y t u c j o n a l i z o wa n i uweFr a n c j iz wi ą z k ó ws o d o mi t ó w ig o mo r y t e k ,aj u żp a n imi n i s t e rTa u b i r ap o i n f o r mo wa ł aor o z p o c z ę c i up r a cn a d u s t a wąz a k a z u j ą c ąu ż y wa n i aw d o k u me n t a c h s ł ó w„ o j c i e c ”i„ ma t k a ” . wi ę c e jn as t r o n i e5

Po l a c y ,b y o d z y s k a ć wo l n o ś ć my ś l e n i a , wo l n o ś ćd z i a ł a n i a ,wo l n o ś ćd e c y d o wa n i ao s wo i ml o s i e ,mu s z ąp r z e d ews z y s t k i mz n a ć s wo j ąh i s t o r i ę , wy c i ą g a ćzn i e j wn i o s k i i b r o n i ć p r z e dk ł a ml i wy mip o mó wi e n i a mi .

. . .z o b o wi ą z a n id o wy k a z a n i as i ęs z y b k o wy n i k a mi ,n a a r e s z t u j ąl u d z iz ap r z y s ł o wi o we z g n i ł er y b y ,ap o t e mb ę d ą-j a kw s p r a wi e " St a r u c h a "-s t r u g a ćzb a n a n ac o r a zb a r d z i e j wy s i l o n eu z a s a d n i e n i a . . .

We ,a sas p e c i e s ,ma yc a l lo u r s e l v e sHo mo s a p i e n s ,Ho mof a b e r ,Ho mol u d e n s ,o rHo mo l o q u e n s— b u tf r o m ab i o l o g i c a la n d e v o l u t i o n a r yp e r s p e c t i v e we a r ep r i ma r i l y r u n n i n ga n i ma l s .

wi ę c e jn as t r o n i e5

wi ę c e jn as t r o n i e4

mo r eo np a g e5

-

! wy o s nkur nko Kupo Wś r ó duc z e s t ni kó wr o z l o s uj e mya t r a kc y j nena g r o dyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i mi ęin a z wi s k o

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a d r e sz a mi e s z k a n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t e l e f o nk o n t a k t o wy

po s t a c iks i ą ż e kna s z y c hwy bi t ny c hpubl i c y s t ó wz de dy ka c j ąa ut o r ao r a zpe ł neko s z eż y wno ś c i s po ns o r o wa nepr z e zEur o paPa nt r y !

Pros i myowys ł ani et egokuponudo1wrześ ni anaadresredakcj i( znaj duj es i ęna3s t r. ) .Ogł os zeni ewyni ków w 3wydani ugazet y.


8

temat miesiąca

The Poland Times

Nasze piękne polskie dziewczęta

Klaudia Bagińska, lat 18 Łomża, licealistka z Łomży

Daria Sochan, lat 20

Bielsko-Biała, studentka ekonomii w Katowicach

Daria Ustaszewska, lat 18

Agnieszka Krzystyniak, lat 17

Łomża, licealistka z Łomży

Chojnice, licealistka z Chojnic

Joanna Rduch i Aneta Bałchan, lat 20

Kornelia Żelezna, lat 18

Bielsko-Biała, studentki ekonomii w Katowicach

Zachęcamy wszystkie dziewczyny do przesyłania swych zdjęć! Wyślij zdjęcie z krótkim opisem pod adres info@thepolandtimes.com Być może i Twoje zdjęcie ukaże się na łamach gazety!

Kolno, licealistka z Kolna


The Poland Times

Z cyklu opowiadania Wörtchena – Noc Kupały Bert Wörtchen

Kolejka zbliżała się do klimakterium. Człowiek po prawej uparł się i parł. ..Chyba stracił głowę. Po szesnastu godzinach jego grzywa zaczynała przypominać nastroszony grzebień. Facet jął ujmować się za biodra i na przemian podnosić co raz to jedną, to drugą kończynę. Z ust wydawał pogłos chyba kiedyś zasłyszany na filmach o kozakach, tudzież indianach. Jego oczy przemieniły się w ogniki szaleństwa. Wyprzedzał wszystkich, machał rękami, strącał dżentelmenom kapelusze, kobiety klepał po pośladkach, jedną nawet złapał przez chwilę z przodu..

poczęli rozdzierać koszule, kobiety podnosić spódnice. Ktoś, z pobliskiego monopolu zaczął wynosić browce, wina, wódki, likiery (cokolwiek by zabuzowało). Z okien, młodzieńcy zaczęli dostarczać haszu, koki i różnego rodzaju innych specyfików (w tym tablet). Jak można by było się spodziewać, tłumem zakręciło jeszcze bardziej. Babcie zaczęły podskakiwać- niektóre poszły w tzw. pogo, panowie w średnim wieku (niektórzy z wąsem) rozbujali się jak derwisze. Dwóch gości- jeden z bródką á la koza, a drugi od woza, weszli na balkon i poczęli rzucać się z góry na tłum (w nawiązaniu do tzw. stage diving). Wszyscy uczestnicy tej jakże spontanicznej libacji coraz bardziej się rozchmurzali, żeby nie powiedzieć rozbuchiwali. Uśmiech występował na usta zmierzłych bab, gości z rakiem krtani, przebiegłych dżordżów i małych Frań. Nikt już nie pamiętał za czym stała ta kolejka. A jak wiadomo stano, bo ktoś przemycił, że rzucono majtki na kartki, proszek do robienia drożdży i górę gwoździ.

Większość ludzi, zaskoczona, nie potrafiła zareagować. Kilka kobiet uniosło się stanowczym „nie”. Rumor był coraz większy. Zakotłowało tłumem. Ktoś włączył magnetofon, z którego poszybowało znienacka Rage Against the Machine.

Mało kto też dostrzegł, że dzień ów był starożytnym Dniem Kupały. Dziadek nr 1 odkrył spontanicznie zapomniany rytuał. W końcu ludzie zaczęli żyć, odkorkowało im się trochę w głowach na chwilę. W nawiązaniu do tradycji weszli w igraszki i orgie. A jak to wszystko minęło i słońce przeszło w znak barana, powrócili do normalnego krzątania się i charakterystycznego gderania.

Dym poszedł spod nóg, mężczyźni

Ognia!

publicystyka

9


Lato z Polsky.TV Zamów w roczny abonament i oglądaj

4 t yg o d n i e ZA DARMO! www.polsky.tv

+1 (347) 767 67 55

Ze znachorskiej praktyki tom I

a i n e z c e l o m a ws ó b o s o p s h c wdzony

Szereg spra

Książki nie napisałam tylko dla siebie, swoich bliskich z myślą o ich zdrowiu, ich przyszłym potomstwie, ale także dla wszystkich, którzy: - chcą wziąć swoje zdrowie, swoje życie w swoje ręce, - nie mogą zrozumieć dlaczego jest im źle, albo jest z nimi źle, mimo, że badania na to nie wskazują, - żyją skromnie i nie mają pieniędzy ani na badania, ani na leczenie, - nie mogą się doczekać potomstwa, - znaleźli się na pustyni, albo Antarktydzie i znikąd pomocy, a w kieszeni cytryna i czosnek, - szukają odpowiedzi na niewytłumaczalne objawy z którymi sobie nie radzą, - nie chcą wierzyć, że natura jest od nas mądrzejsza i wcześniej lub później wystawia rachunek każdemu, wszystkim

Maria Ulmed

Tylko $15 + przesyłka

Zamawiać możesz: telefonicznie: +1 917 331 0212 internetowo: www.mariaulmed.pl

Profile for Andrzej Gałuszka

Thepolandtimes 3  

Thepolandtimes 3  

Advertisement