Page 168

168

Józef Skrabski

teli i gzymsów, wstawienie okien i drzwi, pobielenie ścian33. Ostatecznie murowanie kościoła zakończono w l. 1829–183134. Wszystko nadzorował bliżej nieznany „sławucki budowniczy” A. Brunak, podpisujący rachunki i spisy zatrudnionych rzemieślników35. Do ważniejszych wykonawców należał nieznany z imienia sztukator Żukowski, odpowiedzialny za wysokiej klasy detale architektoniczne (il. 3–4). Ślusarze Szostakowski i Paweł Richter wykonali zawiasy do drzwi, ambony i prętów nad gzymsem36. Prace malarskie wykonał E. Ostrowski37. Stolarz z Antonin, Gaspar Dawmanowicz był autorem ołtarza głównego, wzniesionego w l. 1839–1840, a także ambony, konfesjonałów i ławek38. Projekt ołtarza głównego przygotował architekt Mikler, który zakontraktował wspomnianego stolarza39. Należy przypuszczać, że ten sam stolarz jest autorem ołtarzy bocznych (il. 5). Mikler podpisał także umowę (24 V 1840) z kamieniarzem Michałem Kamińskim z Trembowli na ułożenie posadzki, wmontowanie marmurowego nagrobka sprowadzonego z Krakowa i wybudowanie dwubiegowych, efektownych schodów, prowadzących do świątyni40. W r. 1841 w kościele ustawiono rokokowe organy, zakupione przez Eustachego Potockiego z dawnego, skasowanego w r. 1832, kościoła Karmelitów w Horodyszczu (il. 6). Instrument, wykonany przez organmistrza Macieja Zielińskiego w r. 1766, odremontował pochodzący z Wiednia organmistrz Jan Zelenoy41. Wiemy jeszcze, że w ołtarzu głównym znajdował się obraz Męczeństwo św. Doroty, przywieziony z Włoch42, a w jednym ołtarzy obraz Ukrzyżowanie, zamówiony przez Romana Sanguszkę u Wojciecha Stattlera43. Kościół w Sławucie stał się nekropolią Sanguszków. Pochowano w nim Eustachego Sanguszkę (1844) z małżonkami, jego córkę Dorotę, syna Romana (1881). APKr., O/W, AS, teka 186, plik 4, X. Eustachy. Syn X. Hieronima. 1827. Sławuta. Budowa kościoła, k. 1–6, Do kancelarii centralnej księcia pana fabryki murującego się kościoła w Sławucie od dnia 24 marca do 14 listopada 1827 roku raport. 34 APKr., O/W, AS, teka 187, plik 17, 1822–31. Duchowne. Rachunki budowy kościoła w Sławucie, k. 3, Pokwitowanie kasy generalnej sławuckiej z wypłat na rachunek fabryki budującego się kościoła w Sławucie przez lat 6 i miesięcy ½ to jest od dnia 7 listopada 1822 czyli czasu rozpoczęcia onej po 24 czerwca 1829 zamykających się. 35 Większość spisów pracujących przy budowie rzemieślników znajduje się w: APKr., O/W, AS, teka 224, plik 8, k. 29–29v, 31–31v, 47–47v. 36 APKr., O/W, AS, teka 187, plik 17, k. 167, Rachunek ślusarza Szostakowskiego, 25 X 1829; f. 173, Kontrakt z Pawłem Richterem, 8 VI 1826. 37 APKr., O/W, AS, teka 224, plik 9, k. 21, Kontrakt z malarzem Ostrowskim, 24 III 1830. 38 APKr., O/W, AS, teka 189, plik 5, k. 25, Rachunek z tysiąca rubli srebrnych zostawionych przez Jasnie Oświeconego Księcia Opiekuna dnia 14 czerwca 1840, odnotowano wypłaty dla Dawmanowicza za ambony, ławki i konfesjonały; APKr., O/W, AS, teka 223, plik 26. 1839. Roboty w kościele. Budowa ołtarza, k. 1, Rachunek dla Dawmanowcza za zrobienie ołtarza w kościele nowym, 19 XII 1839. 39 APKr., O/W, AS, teka 223, plik 26, 1839. Roboty w kościele. Budowa ołtarza, k. 1, Rachunek dla Dawmanowcza za zrobienie ołtarza w kościele nowym, 19 XII 1839. 40 APKr., O/W, AS, teka 84, plik 17, X. Eustachy, syn Hieronima. 1840. Sławuta. Budowa kościoła, k. 1–3, Rachunek z Kamińskim kamieniarzem z należności na robotę różną w nowym kościele, 18 XI 1840. Kamień na budowę zamówiono u kamieniarza Piotra Wiercińskiego w Kaniowie. APKr., O/W, AS, teka 187, plik 17, 1822–31. Duchowne. Rachunki budowy kościoła w Sławucie, k. 89–90. Wiadomość roboty J.P. Wiercińskiego, 18 X 1831. Z tego dokumentu wynika, że kontrakt podpisano 28 XII 1823. 41 APKr., O/W, AS, teka 185, plik 30, Sławuta. Kościół parafialny. Organy. Kopia dokumentu wklejonego wewnątrz w winkladzie organu w Sławuckim kościele. 42 Aftanazy, Dzieje rezydencji..., t. 5, s. 472. 43 Kieniewicz, op. cit., s. 506. 33

Profile for Andrzej Betlej

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Sztuka kresów wschodnich  

tom VI (najrzadszy) z serii

Advertisement