Page 1

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA realizację projektu systemowego pn. „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE

Andrychów, dnia 7 grudnia 2011r.


2

Projekt systemowy obejmuje okres realizacji od 1.01.2010r. do 31.12.2012r. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 123 Klientów OPS poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy do 2012r.

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


1 161 296,66 zł W tym wkład własny - 162

233,14 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


4

Liczba beneficjent贸w projektu w podziale na poszczeg贸lne lata


PRODUKTY PROJEKTU: Zatrudnienie 4 pracowników socjalnych; Wyposażenie w meble i sprzęt biurowy jednego pomieszczenia (szafy, biurka, krzesła); Wyposażenie w sprzęt i meble Sali szkoleniowej w Hostelu (szafy, rolety, krzesła, stoliki);Zakup rzutnika, flipchartu, rollup’a, sprzętu grającego;Zakup komputerów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego,Organizacja konferencji podsumowujących,Organizacja 4 wyjazdów integracyjnych,Zakup materiałów promujących projekt,Zawarcie Kontraktów socjalnych.

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


PRODUKTY PROJEKTU: Przeprowadzenie: 

240 godzin poradnictwa specjalistycznego,400 godzin spotkań z psychologiem,

 

400 godzin wizyt asystentów rodziny, 220 godzin Treningów podnoszących kompetencje s społeczne, rodzicielskie, życiowe , warsztatów zawodowych, treningów pracy i spotkań 110 z doradcą zawodowym, 200 godzin Kursów zawodowych,

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


AKTYWNA INTEGRACJA podejście proponujące szereg rozmaitych i nieszablonowych działań obejmujących całokształt potencjału człowieka, a nie wyłącznie kwestię zatrudnienia. Zakłada pełną aktywność człowieka w tym procesie. Jej celem są wszystkie działania mające poprawić docelowo zdolność do zatrudnienia.

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Instrumenty aktywnej integracji w ramach kontrakt贸w socjalnych


INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ: - spotkania z trenerem pracy, - warsztaty aktywizacji zawodowej z określeniem indywidualnej ścieżki zawodowej, - trening pracy z warsztatami aktywizacji zawodowej i określeniem indywidualnego planu działania. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


INSTRUMENTY AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ: kurs „Profesjonalna obsługa klienta z podstawami obsługi komputera”, „Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych”, „Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP”, Kurs prawa jazdy, Kurs „opiekun osób starszych niepełnosprawnych”, Kurs „kucharz”.


INSTRUMENTY AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ:


INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ: działania 2 asystentów rodziny , 3 treningi kompetencji i umiejętności społecznych, 2 treningi kompetencji życiowych, 2 treningi kompetencji rodzicielskich, poradnictwo specjalistyczne – grupowe i indywidualne (pedagog, prawnik), wsparcie psychologa (grupowe i indywidualne), grupa samopomocowa - wsparcia .


DODATKOWE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

 wyjazdy integracyjne, zajęcia choreoterapii zapewnienie opieki dzieciom BO, wyjazd do „Parku Miniatur”

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


WYJAZDY INTEGRACYJNE


CHOREOTERAPIA


Zapewnienie opieki dzieciom:


„Park Miniatur”


PRACA SOCJALNA

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


GŁÓWNE ZADANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO:

Rekrutacja kandydatów do Projektu, Podpisanie kontraktów socjalnych, Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, Monitoring miejsc spotkań, Sprawozdawczość. 

-


REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU BENEFICJENCI PROJEKTU: - osoby zameldowane na terenie Gminy Andrychów, -korzystające z pomocy społecznej, -osoby w wieku aktywności zawodowej, -bezrobotne lub nieaktywne zawodowo lub zatrudnione, -zagrożone wykluczeniem społecznym rozumianym jako występowanie co najmniej jednego z poniższych problemów.

*niskie lub zdezaktualizowane wykształcenie *przemoc w rodzinie *potrzeby ochrony macierzyństwa *wielodzietność *bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych *alkoholizm lub narkomania


KONTRAKT SOCJALNY Narzędzie realizacji projektu w zakresie form aktywnej integracji. Jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym.


POSTANOWIENIA KONTRAKTU SOCJALNEGO


Monitoring miejsc spotkań

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ASYSTENT RODZINY Osoba wspierająca rodzinę w zakresie realizacji jej podstawowych zadań i funkcji


Do głównych zadań asystenta rodziny należy: - określenie podstawowych problemów występujących w rodzinie, - prowadzenie konsultacji i działań o charakterze edukacyjnym w zakresie: prawidłowego wychowania, dbałość o zdrowie, gospodarowania budżetem domowym, prowadzenie usług na rzecz rodziny, pomoc rodzinie w zakresie usamodzielnienia, - informowanie rodziny o możliwości skorzystania z usług instytucji pomocowych, - stymulowanie rodziny do samodzielnego poszukiwania w otoczeniu możliwości prowadzących do podjęcia pracy, - prowadzenie dokumentacji, - współpraca z pracownikiem socjalnym, - monitorowanie i wspieranie procesu zmian zachodzących w rodzinie.


Poradnictwo specjalistyczne

- Prawnik - Pedagog Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


poradnictwo specjalistyczne -

PRAWNE

Poradnictwo specjalistyczne – prawne jako instrument aktywizacji społecznej udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

Indywidualne Cel:

Grupowe

podniesienie lub nabycie kompetencji poruszania się w przepisach prawa

pracy, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa spadkowego

Cel:

przeciwdziałanie wykluczeniu prawnemu BO.


Świadomość prawna znajomość prawa i zasad funkcjonowania organów państwa przez obywateli Tematy poruszane na spotkaniach z BO: -

Uczyć

nie

uświadomić sporządzeniem

jak cel,

napisać potrzebę

i

pozew, i

wniesieniem

skutki pozwu

ale

raczej

związane do

-

Prawa i obowiązki rodziców, dzieci względem dzieci

-

Zasady, sposoby i kolejność dziedziczenia

ze sądu,

PRAWNIK -

Prawo obywatela przed sądem

- Polski wymiar sprawiedliwości – pozycja jednostki wobec wymiaru sprawiedliwości .


PRAWNIK Badania opinii publicznej jednoznacznie wskazują, iż większość Polaków nie posiada podstawowej wiedzy prawnej (badania TNS OBOP 2009r.) Znaczna część -

badanych nie odróżnia radcy prawnego od adwokata, prawa cywilnego od karnego.

blisko 30%

nie wie, co to jest pozew,

blisko 82%

respondentów nie wie, że postępowanie przed polskimi sądami jest dwuinstancyjne.

Badania ankietowe przeprowadzone w szkołach 24 %

ankietowanych potrafiło poprawnie wymienić trzy prawa i wolności obywatelskie,

16 %

cztery prawa,

5%

pięć praw.

75 %

ankietowanych, potrafiło wymienić tylko jedno z podstawowych praw człowieka.

75 %

badanych nie wiedziało przy tym, jak dochodzić ochrony swoich praw, w tym jak i w jakich sytuacjach zwracać się o pomoc do prokuratury, sądu czy kuratorium oświaty.


„Ułatwienie dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości” „Świadomy swoich praw obywatel” projekt Ministerstwa Sprawiedliwości z Krajową Izbą Radców Prawnych Program edukacji prawnej

- edukacja młodzieży zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uczy świadomości prawnej. - edukacja prawna młodzieży może być skutecznym działaniem profilaktycznym. -metody aktywizujące w czasie zajęć edukacyjnych mogą prowadzić do wzmocnienia siły przekazywanej wiedzy

-W młodości łatwiej jest wyrobić poczucie odpowiedzialności obywatelskiej oraz tak ukierunkować wybory młodego człowieka, by były one zgodne z prawem.


Inicjatywy mające na celu poprawę świadomości prawnej obywateli:

- codziennik prawny Rzecznika Praw Obywatelskich (http://codziennikprawny.pl/) - dni darmowych porad prawnych organizowane od czasu do czasu przez samorządy radcowskie, adwokackie i doradców podatkowych.

- stworzenie internetowej bazy orzeczeń sadów administracyjnych (www.orzeczenia.nsa.gov.pl),

- strona Rządowego Centrum Legislacji (RCL), na której publikowane są akty prawne wraz z orzecznictwem Sadu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.


Poradnictwo specjalistyczne – PEDAGOG

„Bądź sobą - szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić …”

Janusz Korczak


Celem spotkań była diagnoza i rozwijanie umiejętności wychowawczych beneficjentówrodziców poprzez poznawanie siebie, określanie swojej roli w rodzinie i społeczeństwie.

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


GŁÓWNE TEMATY SPOTKAŃ: „Problemy materialne i ich wpływ na wychowanie dzieci” „Wychowanie oparte na wartościach” „ Jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy” Na podstawie doświadczeń uczestniczek omawiano wpływ różnych kryzysów rodzinnych i życiowych na dziecko oraz zastanawiano się jak godzić pracę i wychowanie dzieci.

Poradnictwo specjalistyczne – pedagog


WSPARCIE PSYCHOLOGA

- Trening grupowy, - konsultacje indywidualne.


Szansa na poznanie siebie szansą na stworzenie lepszej relacji z samym sobą, po to by dać sobie szansę na lepsze życie; szansa na poznanie innych osób poprzez trud wychodzenia poza stereotypowe myślenie o otaczającym świecie; Tworzenie relacji opartych na otwartości i życzliwości „życie to nie wojna, a drugi człowiek to nie wróg”; Wspólna praca, wysiłek ale też przygoda, radość

PSYCHOLOG – KONSULTACJE GRUPOWE


Formy pracy:

burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia w parach, w podgrupach, symulacje, zadania grupowe, testy psychologiczne, scenki rodzajowe, zabawy integracyjne

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Konsultacje indywidualne: rozmowa z psychologiem, wspólne, bezpieczne spoglądanie na trudności życiowe, szukanie lepszych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi w obszarach: rodzina, praca, zdrowie.


40

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ:

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykorzystaj swoja szanse - materiały z konferencji  

KONFERENCJA PODSUMOWUJACA realizacje projektu systemowego pn. „Wykorzystaj swoja szanse” współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej OSR...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you