Page 1

НОВИНИ № 37 (59) 13 вересня

2012 р.

ЧЕТВЕР

стор. 2

інформаційний

тижневик

КІРОВОГРАДЩИНИ

Доступне житло

Дім із любов’ю та радощами

стор. 3

Небезпечна професія

У Кіровограді побили журналіста

стор.9

Рекомендована ціна 50 коп.

www.novosti.kr.ua

обласний

92 523

ТИРАЖ

примірники

ЄДИНА ОБЛАСНА АСНА ГАЗЕТА, ЯКА Є В КОЖНОМУ ЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ КІРОВОГРАДЩИНИ ВОГРАДЩИНИ

Інтерв’ю з військкомом

Українська армія скоро стане професійною

стор.12

Гаряча лінія

Операція «Ілюмінація»

Тема номера

Кіровоградщина – без покладів пестицидів Алла Левінська, Новини Кіровоградщини

Íà ʳðîâîãðàäùèí³ ïîâíèì õîäîì òðèâຠâèâåçåííÿ ïåñòèöèä³â, ÿê³ íàêîïè÷óâàëèñü íà òåðèòî𳿠îáëàñò³ ùå ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. Ñê³ëüêè ¿õ òóò ùå ëèøèëîñÿ ³ ÷èì öå çàãðîæóº ìåøêàíöÿì îáëàñò³ – ÷èòàéòå íà 4 ñòîð³íö³.

У номер!

Березкін і Кузьменко – лідери у своїх округах Ðåçóëüòàòè ñîöîïèòóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî â³äîìîþ êè¿âñüêîþ êîìïàí³ºþ Research & Branding Group ó 100-ìó òà 103-ìó âèáîð÷èõ îêðóãàõ íà çàìîâëåííÿ ÊÎÃÎ «²íôîðìàö³éíî-ðåñóðñíèé öåíòð». Респондентам пропонували відповісти на запитання: «За кого з кандидатів у народні депутати України в мажоритарному окрузі ви проголосували б, якби вибори до Верховної Ради України відбулися б найближчої неділі?» та «За яку партію ви проголосували б, якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі?» Збір інформації проводився методом особистих інтерв’ю в ТВО №№ 100 і 103. Респонденти відбиралися за допомогою квотної вибірки, що репрезентує доросле населення округу за місцем проживання, статтю і віком. Об’єм вибіркової сукупності склав по 800 респондентів у кожному з округів. Очікувана середня похибка вибірки складає +/-3,5 відсотка.

Одномандатний виборчий округ №100 (центр: м. Бобринець. Включає в себе частину Кіровського, частину Ленінського районів Кіровограда, Бобринецький, Вільшанський, Добровеличківський, Кіровоградський, Компаніївський, Новоукраїнський райони, смт Нове Кіровоградської міськради). Лідер – кандидат у народні депутати від Партії регіонів Станіслав Березкін – за нього готові віддати свої голоси 29,4 відсотка опитаних і 36,8 тих, хто точно голосуватиме. Найближчий переслідувач – представниця об’єднаної опозиції Ольга Гранатова – набрала лише 5,4 та 5,8 відсотка відповідно. Третій – кандидат від «УДАРу» Євген Манженко (2,6 та 2,8 відсотка).

Серед політичних сил лідирує Партія регіонів – 30,2 відсотка голосів від загальної кількості опитаних та 37,1 – від кількості тих, хто точно голосуватиме. На другому місці – об’єднана опозиція «Батьківщина» (13,4 та 15,5 відсотка відповідно), на третьому – «УДАР» (7,2 та 7,5 відсотка). Опитування проводилось 20-30 серпня 2012 року. Одномандатний виборчий округ №103 (центр: Олександрія. Включає м.Олександрія, Долинський, Олександрійський, Петрівський, Устинівський райони). Лідер – регіонал Сергій Кузьменко. За нього готові віддати свої голоси 27,9 відсотка всіх опитаних і 33,4 тих, хто точно голосуватиме. На другому місці – опозиціонер Віталій Журавльов (9 та 11,4 відсотка відповідно), на третьому – комуністка Вікторія Ставицька (3,4 та 4 відсотки). Серед політичних сил лідирує Партія регіонів (22 відсотки від загальної кількості опитаних та 26,6 тих, хто точно голосуватиме). Об’єднана опозиція «Батьківщина» – 14,2 та 17 відсотків відповідно. На третьому місці – Компартія (9,9 та 10,1 відсотка). Опитування проводилось 24 серпня – 4 вересня 2012 року.

Події тижня ДОЛЮ ВУГІЛЛЯ ВИЗНАЧАТЬ ДО КІНЦЯ РОКУ

Питання подальшої перспективи розвитку буровугільного комплексу Олександрії остаточно буде вирішено до кінця року. Про це під час зустрічі з делегацією міста заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. Міністр дав доручення до 15 вересня визначити джерела фінансування та шляхи вирішення проблем шахтарів. Серед них – виплата заробітної плати працівникам підприємств, які були віддані в оренду; оформлення належним чином трудових книжок шахтарів; заборгованість із заробітної плати на державних вугільних підприємствах, що виникла протягом останніх років, а також перспектива подальшого розвитку Олександрійського буровугільного комплексу. Крім цього, Бойко повідомив, що сьогодні на розгляд міністерства подано два варіанти освоєння бурого вугілля. Зокрема, свій інвестиційний проект запропонували китайські спеціалісти, які планують ознайомитися з родовищем наприкінці вересня. КІРОВОГРАДСЬКІ СОЦМАГИ СКОПІЮЮТЬ У МИКОЛАЄВІ

Міська влада Миколаєва намагається реалізувати проект створення мережі соціальних магазинів для городян. Про це повідомив заступник міського голови з питань торгівлі Роман Васюков. Мета – підтримка виробників міста і області. «Для нас важливо, щоб ціни були для миколаївців об'єктивними, чесними, від виробника… Це свого роду експеримент, однак такий експеримент успішно працює у Кіровограді», – зазначив посадовець. ВІДБУДЕТЬСЯ МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

І-й Центрально-Український музейно-туристичний фестиваль буде відкритий в Кіровоградській області 28 вересня з нагоди Дня туризму. Про це повідомив заступник начальника управління культури і туризму ОДА Олег Бабенко. Із 28 по 30 вересня фестиваль проходитиме на території Кіровограда, заповідника-музею І.К. Тобілевича (Карпенка-Карого) «Хутір «Надія» (село Миколаївка Кіровоградського району), Олександрівського району та у селі Нововолодимирівка Кіровоградського району. У КОЛОНІЇ СТВОРИЛИ «ШКОЛУ ЛІДЕРІВ»

Освітню програму під назвою «Школа лідера» відкрили у Кіровоградській виправній колонії №6. Про це повідомив автор і тренер «Школи» – керівник пенітенціарного напрямку КОО ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» Володимир Бочаров-Туз. Перший урок відбувся в клубі колонії 1 вересня. «Працюючи довгі роки з неодноразово засудженими людьми, ми дійшли висновку, що абсолютна більшість із них живуть «чужим життям». При цьому таке життя їм самим давно набридло», – зазначив Бочаров-Туз.


www.novosti.kr.ua

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Доступне житло

Дім із любов’ю та радощами

Василь Назаренко, Новини Кіровоградщини

Õòî ç íàñ íå ìð³ÿâ ïðî âëàñíèé ä³ì? Ïîêîë³ííÿ, ÿê³ âèðîñëè ó ïåðåïîâíåíèõ êîìóíàëêàõ, ó êðèõ³òíèõ ê³ìíàòàõ õðóùîâîê, äîáðå óñâ³äîìëþþòü ã³ðêó ³ðîí³þ êèÿíèíà Ìèõàéëà Áóëãàêîâà ïðî «ëþäåé, ÿêèõ ç³ïñóâàëî êâàðòèðíå ïèòàííÿ». Íå ñêàçàòè, ùî äåðæàâà äåñÿòèë³òòÿìè íå ðîáèëà í³÷îãî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ëþäåé æèòëîì. Àëå é äîñòàòí³ìè ö³ çóñèëëÿ íå íàçâåø. Зараз ситуація змінилася. Сучасний вислів про «державно-приватне партнерство» насправді й означає, що людина і держава стають однодумцями у вирішенні житлової проблеми. І не просто однодумцями. Вони діють спільно. Нова соціальна ініціатива Президента України Віктора Януковича – програма «Доступне житло» – передбачає, що майбутній щасливий володар нерухомості виплатить банку тільки 3% річних за кредитом. При цьому держава бере на себе 13% компенсації кредитної ставки. Чим не вигідно для людей? Програма пропонує нову схему кредитування житлового будівництва – компенсацію банківських відсотків коштами державного бюджету. Витоки цієї ініціативи слід шукати в передвиборчій програмі глави держави. Він обіцяв створити умови для відродження іпотечного кредитування з фіксованою ставкою не більше 7% річних. Скептики критикували цю обіцянку. Мовляв, банки ні за що не погодяться кредитувати населення за такою низькою ставкою, оскільки це їм не вигідно. Але бажаний результат дають лише комплексні зусилля. Президент дав доручення, до виконання якого державні органи підійшли відповідально, зробивши багато, щоб

здешевити для людей кожен квадратний метр майбутнього житла. Судіть самі. Землю під будівництво забудовнику виділяють та оформляють безкоштовно. Це вже саме по собі не тільки серйозно знижує вартість нерухомості, але й прискорює будівництво. Адже забудовник більше не витрачає часу на бюрократичну процедуру оформлення документів. Можна знайти варіанти, коли за рахунок коштів місцевого бюджету роблять проекти будинків. Із тих же коштів підводять усі інженерні комунікації – воду, газ, електроенергію. А це чималі гроші, особливо при будівництві великого об'єкту нерухомості. Але свою частину шляху має пройти кожен, кому необхідний власний дах над головою. Почати слід із уважного вивчення можливостей, що їх пропонує соціальна ініціатива. Список об'єктів є у місцевих органів влади. З ним можна ознайомитися, відвідавши їх або прочитавши на сайті відповідної установи. Далі слід збирати документи, перелік яких можна отримати в органах місцевої влади. Там же перевірять правильність їхнього оформлення. Так, на все це треба знаходити час, але під лежачий камінь вода не тече. Чи варто цим займатися?

Ось декілька аргументів на користь позитивного рішення. Житло в нашій країні не стане дешевшим. Банківські кредити – також. Витрачати зароблене на вічну оренду квартири – це, по суті, дарувати комусь гроші. То чи не краще скористатися пропозиціями держави? Найголовніше – населенню пропонують вибір. Різним нашим громадянам по кишені різне за вартістю житло. І кожен може знайти нерухомість залежно від рівня доходів. Найбільш вигідне «Доступне житло» для тих, хто навчився заробляти в сьогоднішніх непростих економічних реаліях, готовий взяти кредит, та надто відсотки «кусаються». Але й менш заможним людям опускати руки не варто. У переліку пропозицій за програмою «Доступне житло» – об’єкти по всіх регіонах України. Важливим аргументом на користь позитивного рішення є й те, що сума

Трибуна

Ми вкладаємо свої сили в наших дітей, а значить – у наше майбутнє

Віталій Грушевський, кандидат у депутати Верховної Ради, спеціально для Новин Кіровоградщини

Ñèëüíîþ, ñó÷àñíîþ, öèâ³ë³çîâàíîþ, ðîçâèíåíîþ ³ íåçàëåæíîþ Óêðà¿íó çðîáëÿòü ò³ëüêè îñâ³÷åí³ ëþäè, òîìó îñâ³òí³ ïèòàííÿ â íàø³é êðà¿í³ ñòîÿòü ãîñòðî, ÿê í³êîëè. Ó òèõ ä³òÿõ, ÿê³ ñüîãîäí³ ñ³ëè çà ïàðòè, – íàøå ìàéáóòíº. Òîìó ñó÷àñíà äåðæàâíà ïîë³òèêà íàïðàâëåíà íà âñåá³÷íèé ðîçâèòîê äèòèíè, íà ðîçêðèòòÿ ¿¿ òàëàíò³â òà çä³áíîñòåé, íà ïðîôåñ³éíó îð³ºíòàö³þ. Îñîáëèâó óâàãó çàáåçïå÷åííþ ð³âíîãî äîñòóïó ó÷í³â äî ÿê³ñíî¿ îñâ³òè, ñòâîðåííþ óìîâ äëÿ ðàííüîãî âèÿâëåííÿ òâîð÷èõ íàõèë³â äèòèíè,â³äêðèòòþ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íîâîãî òèïó ïðèä³ëÿº é îáëàñíà ïðîãðàìà «Öåíòðàëüíèé ðåã³îí-2015». Я і мої однодумці, наш фонд «Відродження покоління» активно долучилися до реалізації програм, спрямованих на реорганізацію освітньої сфери – програми «Шкільна парта», в основі якої лежить забезпечення шкіл області новими партами, які виготовляються місцевими підприємствами, програми «Шкільний автобус», щоб діти та вчителі нормально діставалися до школи, до програми оснащення навчальних закладів сучасними комп’ютерними комплексами та системними навчальними програмними продуктами, наданню швидкісного доступу до Інтернету… Адже одними ручками та лінійками сучасною дорогою знань далеко не підеш. Особливо якщо враховувати, що нинішнього року діти з першого класу вивчатимуть іноземну мову та інформатику. Ми теж долучилися до цієї справи, бо вважаємо, що якісна освіта повинна бути доступною не тільки дітям у містах, але й учням усіх, навіть найменших, населених пунктів.

2

Наприклад, Смолінській школі №3 та школі села Оникієве ми подарували мультимедійні проектори. В селі Мар’янівка нова озвучувальна апаратура допоможе учням весело, креативно, музично проводити різноманітні заходи, а в Паліївці школярі зможуть не тільки копіювати та розмножувати необхідні матеріали, а й друкувати кольорові фото. До того ж у селах Паліївка, Лозуватка, Оникієве, Олександрівка Маловисківського району, селах Листопадове, Шпакове, Петроострів, Панчеве Новомиргородського, ще в багатьох селах Ульяновського, Новоархангельского, Голованівського та Гайворонського районів встановлені нові спортивні майданчики. Школі в селі Ятрань Новоархангельского району ми подарували спортивний інвентар. Комп’ютери отримали навчальні заклади Капітанівки та Оситняжки Новомиргородського району, школа та гімназія Новомиргорода, школи в Новоселиці та Лозуватці Ульяновського району.

Ми працюємо й над тим, щоб залучати до роботи в сільських школах молодих кваліфікованих спеціалістів. Поєднання досвіду, знань із молодістю, креативністю, новими підходами неодмінно дасть сильний поштовх для розвитку освіти на селі. Ми, насправді, щаслива нація – у нас дуже багато талановитих дітей. Вони перемагають у багатьох конкурсах, олімпіадах, фестивалях не тільки обласного та всеукраїнського, а й міжнародного рівнів. Ми знаємо, пишаємося та підтримуємо їх. Але треба сказати і про тих, хто вклав у цих дітей свій досвід, душу та любов. Бо шлях до серця дитини лежить через любов. Про вчителів. Це справжні патріоти своєї справи. І мені дуже хотілося, щоб газетні шпальти були заповнені не порожніми обіцянками та самомилуванням деяких «патріотів», а розповідями про тих, хто веде наших дітей шляхом знань, їх роздумами щодо виховання прийдешніх поколінь. Багато років наші вчителі були фахівцями з інших професій: малярами, штукатурами, виконробами… Хвала Богу, цей час прой-

№ 37 (59) 13 вересня 2012 року початкового внеску не може перевищувати 25% вартості майбутнього житла. Пропозиції забудовників збирає міжвідомча комісія. На сьогоднішній день взяти іпотечний кредит за програмою «Доступне житло» вже вирішили 10,4 тис. громадян. На цей рік програму профінансують у розмірі мільярда гривень. На наступний – вже передбачили вдвічі більше. Звичайно, наш народ довго «розкачується». Можливо, хтось хоче почекати, поки квартиру отримає сусід чи знайомий? Міська влада у Кіровограді у спілкуванні з потенційними новоселами вирішила піти, так би мовити, зворотним шляхом – з’ясувати у кожного з них, чому він не наважується стати учасником програми, які у нього особисто є пропозиції чи конкретні зауваження стосовно її реалізації. Саме у такому руслі відбулася зустріч першого заступника міського голови Василя Дзядуха з кіровоградцями, яких зацікавила одна з тих кількох програм, що діють. Ідеться про державну програму «Доступне житло», однойменну міську програму, а також програму молодіжного житлового будівництва. У ході зустрічі була зібрана інформація від кожного учасника, яке житло він хоче придбати, які статки має і який склад родини, аби для кожного розробити свій оптимальний алгоритм, що дозволить йому взяти участь у тій чи іншій програмі. Всім охочим взяти участь у програмі «Доступне житло» слід звертатися до Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» (вул. Орджонікідзе, 2, кімн. 201, тел. 24-53-82), а також у відділ житла Кіровоградської міської ради (вул. Велика Перспективна, 41, кімн. 101, тел. 24-73-90).

шов. І ми це бачимо в реалізації стратегічних й тактичних завдань програми «Центральний регіон 2015». Наш фонд теж весь літній період активно допомагав школам із ремонтними роботами. Ми відремонтували дахи в школах №1 і №3 селища Смоліне; в Лозуватській та Розсохуватській школах допомогли облаштувати внутрішні туалети. В школі села Кам’яна Криниця Ульяновського району у шкільному кабінеті української мови та кабінеті народознавства встановлені сучасні енергозберігаючі склопакети. Щоб після занять діти могли нормально пообідати, поїсти гарячого, ми закупили холодильне обладнання, плити школі навчальновиховного комплексу в селі Йосипівка Новомиргородського району, ЗОШ № 3 і №5 Гайворона, школам у селах Хащувате, Завалля та Казавчин Гайворонського району. Багато що зроблено, ще більше належить зробити, але всі ми знаємо, у що саме ми вкладаємо свої сили: в освіту, в наших дітей, а значить – у наше майбутнє. І дуже прикро, коли діти стають предметом маніпуляцій в іграх дорослих. Коли їхні душі та відкриті серця отруюють порожніми обіцянками і відвертою брехнею. Цьому треба покласти край. Діти та їхнє майбутнє – поза політикою. Освіта дітей завжди була для мене і фонду «Відродження покоління» пріоритетним напрямком роботи, тож буду радий продовжити розмову на цю тему на сторінках видання, бо думка кожного читача стосовно освіти наших дітей мені дуже важлива.


№ 37 (59) 13 вересня 2012 року

www.novosti.kr.ua

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Небезпечна професія

Новини звідусіль

У Кіровограді побили журналіста

Алла Левінська, Новини Кіровоградщини Фото Олени Карпенко

Íåâ³äîìèé íàïàâ íà æóðíàë³ñòà ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ òåëåðàä³îêîìïàí³¿ ²ãîðÿ Â’þíà (íà çí³ìêó), êîëè òîé âèõîäèâ ç³ ñâîãî ï³ä’¿çäó â 101-ìó ì³êðîðàéîí³ Ê³ðîâîãðàäà áëèçüêî äåñÿòî¿ âå÷îðà â íåä³ëþ, 9 âåðåñíÿ. Сам В’юн вважає, що цей інцидент пов’язаний із його професійною діяльністю, оскільки спроби пограбування не було. Про те, як розгорталися події, він розповів Новинам Кіровоградщини: – О 22:10-22:15 я вийшов зі своєї квартири, де зараз триває ремонт, – ходив туди поспілкуватися зі своїми ремонтниками. Виходжу з під’їзду, набираю знайому свою на телефоні... Під’їзд освітлений, освітлення є й за його межами – боковим зором бачу: людина стоїть, просто стоїть, тихесенько, не лається, не кричить, не курить, перегару не чутно. І ось я за якусь секунду помічаю, що летить удар правицею в скроню. В принципі досить «вирубувальний» удар, але трохи не склалося – мене, по-перше, не так легко «вирубити», по-друге, нападник переоцінив свої сили. Я пішов за лінією удару, «провалився» зі сходів – не впав, а лише похитнувся. Він спробував повалити мене, наносив удари по ребрах, але я блокував це. Потім я його відштовхнув, він накивав п’ятами. Все. Мотиви – дідько його знає, при мені «енної» суми якоїсь не було, в сумці знаходився IPad... Все це тривало максимум хвилину. Мені чомусь здається, що це якась дурна акція залякування. Тому що, коли хочуть пограбувати, то грабують, тим більше, телефон у мене після удару випав із рук.

Після цього я зайшов до себе в квартиру, вмився, потім знову вийшов, знайшов окуляри – вони впали під час удару. Зодягнув їх і одразу викликав міліцію – це було рівно о 22:31. Міліція дуже швидко приїхала, хвилин 5 буквально. Мене забрали в Кіровський (райвідділ міліції. – Ред.). Потім назад приїхали – дивилися, опитували, згодом я поїхав у обласну лікарню – там на приймальному покої мене оглянули, чи немає струсу мозку. Як відчуваю себе? Ти знаєш, абсолютна відсутність страху. Я не розумію, хто це може бути. У мене абсолютно немає боргів, ні в кого дівок я не відбивав. Мені здається, що це якась спланована акція залякування. Били не наповал, чекали конкретно мене. Година вечірня, він не п’яний наче був. Підозр у мене чітких немає, начебто конфліктів сильних по роботі не було, таких, щоб через них у голову давати. Дехто з героїв моїх сюжетів за півроку вже зателефонували: «Ой, бажаємо тобі скоріше видужати…» і так далі. Трохи поболюють скроні, їсти не можу, тому що рот не відкривається широко, але дурниця, нічого страшного. Чи пов’язаний цей інцидент із професійною діяльністю журналіста (Ігор В’юн відомий своїми гострими сюжетами на різноманітні теми – від соціальних до політичних),

Сезон почався

В Олександрії родина отруїлась грибами Ðîäèíà ç ÷îòèðüîõ ÷îëîâ³ê îòðó¿ëàñÿ ãðèáàìè â Îëåêñàíäð³¿. Ìàò³ð òà äâîõ ä³òåé ãîñï³òàë³çóâàëè 8 âåðåñíÿ, áàòüêà – íàñòóïíîãî äíÿ. Напередодні 37-річний батько був у відрядженні в Житомирській області і звідти привіз гостинець – білі гриби, а також схожі на білі, але на тонкій ніжці. Разом із 28-річною дружиною вони зварили деліка-

тес із цибулею, гадаючи, що можна перевірити гриби на отруйність у разі зміни кольору цибулі. Проте суперечлива прикмета виявилася оманливою, адже колір не змінив-

чи це була просто невдала спроба пограбування, стане відомо пізніше. У прес-службі УМВС в області Новинам Кіровоградщини повідомили, що за фактом нападу порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі тривають пошуки підозрюваного у скоєнні нападу. ся, тому подружжя ще й підсмажило гриби. Стравою пригощали і 9-річного сина та 6-річну доньку. Вночі матері та дітям стало зле – їх почало нудити, з’явився біль у животі, посилене потовиділення, піднялася температура. Батько негайно викликав карету «швидкої», яка доправила потерпілих до центральної міської лікарні. Вже вдень на такі самі симптоми поскаржився і сам чоловік. Наразі вся сім’я перебуває на лікуванні в реанімаційному відділенні. Їхній стан – середнього ступеня тяжкості. Територіальне управління МНС закликає громадян купувати гриби лише у спеціалізованих точках продажу та при їх вживанні не сподіватися на народні прикмети та щасливий випадок.

Новоукраїнка. Учасниця бойових дій в період ВВв Марія Іларіонівна Андрейченко відзначила своє 90-річчя. Від місцевої влади ювілярка отримала мобільний телефон та ковдру. Віднині жінка отримуватиме щомісячну стипендію з районного бюджету. Новомиргородський район. Тіло 50-річної жінки знайшли на місці пожежі господарської споруди та покрівлі житлового будинку в смт Капітанівка 9 вересня. Причини пожежі та смерті господарки встановлюються. Олександрівський район. Машиніста технологічних компресорів Олександрівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» ДП «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» Петра Войтюка нагородили медаллю «За працю і звитягу». Голованівськ. У ставку внаслідок необережного поводження на воді потонула 50-річна жінка. Світловодськ. Жителя міста, який 29 червня цього року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, повідомив на номер «102» про «замінування» будівлі міськради, вироком суду оштрафовано на 10 тис.грн. Олександрівський район. Прокурор району порушив кримінальну справу за фактом ДТП, під час якої працівник ДАІ у вечірній час доби неподалік с. Підлісне на смерть збив 57-річну велосипедистку. ДАІшник керував власним авто, знаходився не на службі, на момент ДТП п’яним не був. Кіровоградщина. Працівники УДСБЕЗ викрили заступника директора одного з державних підприємств. Він вимагав та отримав 40 тис. грн. хабара від представника товариства з обмеженою відповідальністю за прискорення поставки 30 вагонів щебеню. Кіровоград. На Привокзальному ринку (біля автовокзалу № 2) триває реконструкція, у результаті якої майданчик для щоденної торгівлі домашніми худобою і птицею значно розшириться. На новостворені місця планують перевести й стихійних торговельників із вулиці Яновського. Кіровоградський район. Державна екологічна інспекція в області призупинила діяльність ВАТ «Кіровоградський кар’єр». При підготовці матеріалів використані дані прес-служб органів влади, власна інформація. Більше новин – на www.novosti.kr.ua

Запізнилась…

8-річну дівчинку шукали всю ніч Ïðàö³âíèêè Ñâ³òëîâîäñüêîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëó òà ãàëóçåâèõ ñëóæá ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â ʳðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ âñþ í³÷ ðîçøóêóâàëè 8-ð³÷íó ä³â÷èíêó. Заява про зникнення дитини надійшла до міліції від родичів близько дев’ятої вечора. На пошуки неповнолітньої було орієнтовано весь особовий склад підрозділу. Як з’ясували правоохоронці, дитина, що постійно проживала з рідною тіткою, до цього могла лише на кілька годин запізнитися, повертаючись додому. Випадків, коли б малеча без дозволу залишилася у подружок, і зовсім не траплялося.

Під час пошуків правоохоронці опитали родичів та сусідів, ретельно перевірили підвали і горища житлових будинків та інших споруд районного центру. А тим часом дитина, розуміючи що її шукають, бігла все далі й далі від своєї домівки. Втікачку вдалося повернути додому лише на ранок. Свій вчинок дівчинка пояснила тим, що не хотіла вислуховувати від родичів докори за запізнення.

Дитяча кімната міліції

За літо – 250

Ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ ʳðîâîãðàäùèíè çà 3 ë³òí³ ì³ñÿö³ çàòðèìàëè ïîíàä 250 íåïîâíîë³òí³õ, ³ç ÿêèõ 102 – çà ï³äîçðîþ ó ñêîºíí³ çëî÷èí³â, 41 – çà àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ òà á³ëüøå 50 ï³äë³òê³â, ÿê³ ïåðåáóâàëè â ðîçøóêó ÿê çíèêë³ áåçâ³ñòè. Такий результат отримано в ході проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів «Літо2012». Понад 20 неповнолітніх поміщено до притулків, 11 – до медичних закладів. Правоохоронці провели і рей-

ди щодо виявлення фактів продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. У результаті цього до відповідних органів ДПА в області направлено 16 подань. Після розгляду матеріалів 11 закладів вже позбавлено ліцензії на право реалізації алкоголю і тютюнових виробів.

3


www.novosti.kr.ua

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

потрібне, небезпечне – випало з поля зору і залишилось безгосподарчим. Тому цим питанням опікувалася створена в області комісія з поводження з безгосподарчими відходами, яка повинна була, згідно з законодавством, визначити власника, забезпечити охорону… І це все 20 років тягнулося. Тепер маємо те, що маємо, – все воно безгосподарче. Там, де можливо, до складів був обмежений доступ, де можливо – проводилися ремонтні роботи, замуровувалися двері, вікна. У тих випадках, коли пестициди просто заривалися в землю без будь-яких приміщень, там ставилися відповідні відмітки. Місцеве населення знало, що не бажано там знаходитися. Враховуючи надзвичайну токсичну дію хімічних засобів захисту рослин на довкілля та людей, ще за радянських часів прийнято рішення про заборону їхнього використання, в результаті чого хімікати накопичились. На території держави немає ні технологій, ні виробничих потужностей на їхню переробку і утилізацію. Пестициди утилізують виключно за кордоном. – Це «задоволення» коштувало десь приблизно від 22 до 25 тисяч гривень за 1 тонну, – говорить Власенко. – Область втручалася трохи фінансово своїми коштами, щоб цю ситуацію виправити. Склади за ці останні роки прийшли у невідповідність і непридатність, розвалилися, протікали, пестициди розмивались. Область виділяла кошти, ремонтувала склади, але серйозних, стратегічних, концептуальних фінансових рішень прийняти не могла. Прийнята була державна програма, обов’язковою умовою державного бюджету для області було спів-

лись 37, які ще не затарені. Сама процедура вивезення за кордон на утилізацію – непроста. Потрібні додаткові погодження всіх держав, через території яких буде переміщуватися небезпечний вантаж. Транспортне переміщення будь-яких небезпечних відходів чи речовин регламентує так звана Базильська конвенція. Згідно з нею, обговорюються всі умови – в якій тарі, з чого вона складається (це бочки, чи біг-беки, чи мішки), яка вага, яким чином вантаж супроводжується, як охороняється тощо. Небезпечну речовину поміщують до поліпропіленових мішків, потім (вагою не більше однієї тонни) складають у біг-беки, потім завантажують на машини, автотранспорт затарюється, зважується, встановлюється точна кількість. Після цього пестициди везуть у порт, завантажують на баржу і далі морем відправляють за кордон на завод на утилізацію. – Роботи виконуються згідно з графіком, – розповідає начальник Державної екологічної інспекції в області. – Уже з наступного тижня заплановано вивозити сухі пестициди. Спочатку вивозили рідкі – у них свої особливості упаковки (їх уже вивезли), – тепер ми приступаємо до вивезення сухих. Після того, як будуть вивезені всі пестициди, буде проведена очистка територій – дегазація цих місць, де були склади, їх повне очищення. Про це будуть складені відповідні акти. Там, де складів немає, місця зберігання пестицидів розривають, речовини виймають, проводять знезараження, зачистки, дегазацію, рекультивацію і, наприклад, там можуть бути висаджені дерево, парк чи будь-що. В обов’язковому порядку в роботі цих комісій, які беруть участь у вантаженні, зачистці і дегазації цих територій або складів, є селищні голови, представники територіальних громад, де знаходилися такі склади. Це все робиться прозоро. Ми запрошували всіх бажаючих взяти участь у цій роботі – депутатів, сільських голів, представників районних адміністрацій, участь у роботі комісій в обов’язковому порядку брали санітарні лікарі районів, представники служби МНС в районах, голови чи заступники райдержадміністрацій.

фінансування на паритетних засадах. Тепер ця програма йде до логічного завершення. Щоп’ятниці збирається комісія з контролю за вивезенням пестицидів за межі області на утилізацію. Я цю комісію очолюю. На нарадах ми приймаємо рішення щодо подальшої роботи, плану, кількості, якості перезатарення і вивезення пестицидів. На сьогоднішній день у нас на 73 складах зі 110 існуючих пестициди перезатарені повністю, залиши-

У нинішньому році на утилізацію заборонених отрутохімікатів і пестицидів для Кіровоградської області з державного бюджету виділено близько 20 мільйонів гривень, ще 1 мільйон – з обласного бюджету, з фонду охорони природного навколишнього середовища. – Тобто, практично за два роки ми зробили таку роботу, – підсумовує Власенко. – До кінця вересня ми плануємо забути, що в Кіровоградській області була така проблема.

Тема номера

Кіровоградщина – без покладів пестицидів

Алла Левінська, Новини Кіровоградщини Фото надані прес-службою ТУ МНС у Кіровоградській області

(Закінчення. Початок на 1 сторінці) Пестициди – заборонені та непридатні до використання хімічні засоби захисту рослин – зберігаються у Кіровоградській області ще з радянських часів. На всю область складів із отрутою налічувалося 110 – у них вмістилося близько 1300 тонн небезпечних речовин. Помічник начальника Територіального управління МНС України у Кіровоградській області з питань взаємодії із органами державної влади, ЗМІ та зв’язків з громадськістю, підполковник служби цивільного захисту Микола Леськів розповідає, що значна частина пестицидів зберігалася у складах або інших приміщеннях, які для цього не пристосовані. – Хімікати, що зберігаються у такий спосіб, становлять неабияку загрозу для довкілля та здоров’я людей, – каже він. – До того ж часто місцеве населення ігнорувало вказівники біля складів із пестицидами про те, що перебувати там заборонено. Був випадок в одному з районів, коли у той час, як працівники МНС у костюмах хімзахисту вилучали отрутохімікати з-під землі, місцева жителька неподалік спокійно випасала з десяток корів. Але ж токсичні речовини можуть проникати у ґрунтові води та наземні джерела, переноситись повітрям! Небезпека полягає ще й у тому, що у більшості випадків часто тяжко віднайти документацію і неможливо встановити, які саме отрутохімікати зберігаються. Довготривале зберігання спричиняє хімічні реакції та утворення нових сполук із невідомими, ще більш небезпечними, властивостями. Для вирішення проблеми в області у 2008 році розроблена програма поводження з непридатними та забороненими до використання пестицидами та агрохімікатами на 20082012 роки. Фінансування заходів здійснюється за рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Фахівці аварійно-рятувального загону спецпризначення Територіального управління МНС мають ліцензію на проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами: перезатарення, перевезення, проведення дегазації складів і приміщень, де вони зберігалися. Силами аварійно-рятувального загону спецпризначення ТУ МНС України в області перезатарено 772,92 тонни непридатних та заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів у 15 районах. Це Кіровоградський, Знам’янський, Маловисківський, Онуфріївський, Новомиргородський, Новгородківський, Долинський, Устинівський, Олександрійський, Компаніївський, Новоукраїнський, Петрівський, Добровеличківський, Новоархангельський, Голованівський, частково – Гайворонський райони. За межі області вивезено 149,07 тонни рідких пестицидів. Наразі спеціалісти групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту проводять роботи з перезатарення непридатних пес-

4

тицидів і агрохімікатів у Новоархангельському районі. На даний час, згідно з обліковими даними, залишились не перезатареними 100,83 тонни пестицидів у трьох районах області – Вільшанському, Олександрівському та частково – у Гайворонському. Детальніше про зберігання пестицидів та процедуру їхнього вивезення розповідає начальник Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області Микола Власенко. За його словами, ще 2 роки тому на території області накопичились і зберігалися у складах близько 1301 тонни пестицидів, а самих складів було 110.Роботи з вивезення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин з території області розпочали 12 липня 2012 року. Перша партія була вивезена компанією «Сі Буд Систем»12 та 13 липня до Польщі з території села Злинка Маловисківського району. Склади – це не обов’язково приміщення. Раніше була проведена робота з інвентаризації складів – техобстеження, фотофіксація тощо. У деяких районах пестициди просто були закопані в землю – рилася траншея на місці колишнього складу, туди опускалися пестициди і зверху присипалися землею. Є випадки, коли це просто залишки, руїни складів – залишилися фундамент, частина стіни чи будівельні матеріали. Місцеве населення інформувалося про місця таких небезпечних складів. Свого часу були прийняті рішення, які підпадали під особливу увагу місцевих органів внутрішніх справ, дільничних міліціонерів, селищних рад, адміністрацій. Вважається, що практично на 99 відсотків склади – безгосподарчі. – Чому так склалося? Тому що пестициди завозились у свій час при Радянському Союзі у колгоспи, але ж після того, як їх заборонили до використання і колгоспів не залишилося, – розпочалася процедура реформування, – пояснює Власенко. – Все майно, яке було цікаве для фермерських господарств, створювалось на базі колгоспів, було забране на баланс, а те, що було не-

№ 37 (59) 13 вересня 2012 року

ДОВІДКА. Пестициди (від лат. pestis – зараза, caedo – вбиваю) – хімікати, що використовуються в сільському господарстві і садівництві для боротьби зі шкідниками (шкідливими або небажаними мікроорганізмами, рослинами і тваринами). Хімічна сполука, яка використовується для захисту рослин, сільськогосподарських продуктів і боротьби з переносниками небезпечних захворювань. Розповсюдження пестицидів у навколишньому середовищі відбувається як фізичним, так і біологічним шляхами. Перший спосіб – розсіювання з допомогою вітру в атмосфері та поширення через водотоки. Другий – перенесення живими організмами шляхом харчування. З просуванням організмів до вищих ланок харчового ланцюга концентрації шкідливих речовин зростають, нагромаджуючись у внутрішніх органах, переважно в печінці та нирках. Усі без винятку пестициди при ретельному вивченні виявляли або мутагенну, або інші негативні дії на живу природу і людину. Близько 90% усіх фунгіцидів, 60% гербіцидів і 30% інсектицидів є канцерогенними (такими, що можуть викликати рак). Застосування пестицидів призводить до пригнічення біологічної активності ґрунтів і перешкоджає природному відновленню родючості, викликає втрату харчової цінності та смакових якостей сільськогосподарської продукції, збільшує втрати і скорочує термін збереження продукції, знижує урожайність багатьох культур внаслідок загибелі комах-обпилювачів. Втрати у сільському господарстві України тільки від зниження врожаю внаслідок недостатнього опилення рослин (оскільки ці препарати знищують природних обпилювачів) покривають 30-40% прибутку, який приписують дії пестицидів. Очевидними є негативні наслідки застосування пестицидів для здоров’я людини, причому спостерігається тенденція до їх зростання. Водночас у об’єктів, які пригнічуються пестицидами, спостерігається певна пристосованість до них. Сьогодні близько 500 видів комах вже стійкі до інсектицидів. Пристосованість до пестицидів виникає протягом 10-30 поколінь, підтверджуючи справедливість теорії еволюції Чарльза Дарвіна: в процесі мікроеволюції виробляється нова властивість. Помічено, наприклад, що в колорадського жука виробляється імунітет до отрутохімікатів. Знаючи це, господарства в 10 разів перевищують концентрацію розчину, що згубно позначається на багатьох інших організмах.


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 37 (59) 13 вересня 2012 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

17 вересня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.35 09.45 10.05 10.50 11.10 12.00 12.10 12.20 12.35 12.55 13.10 14.40 15.00 15.15 15.20 15.35 16.45 18.00 18.10 18.20 18.30 18.45 19.00

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè òèæíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Òî÷êà çîðó Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» Ïðî ãîëîâíå Øåô-êóõàð êðà¿íè Íîâèíè Îô³ö³éíà õðîí³êà ijëîâèé ñâ³ò Ïðàâî íà çàõèñò Òåìíèé ñèëóåò Õ/ô «Äîðîãîþ äî Áåðë³í໠³êíî â Àìåðèêó Íîâèíè Euronews ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð Õ/ô «Çàðàäè äåê³ëüêîõ ðÿäê³â» Õ/ô «Ïðîôåñ³ÿ - ñë³ä÷èé» 1ñ. Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà Íîâèíè Àãðî-News ijëîâèé ñâ³ò Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ «Áàòüê³âùèíà» 19.30 Ñâîáîäà âèáîðó 20.00 ѳëüðàäà 20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íñüêà Íàö³îíàëüíà Àñàìáëåÿ 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 Ïëþñ-ì³íóñ 21.25 ijëîâèé ñâ³ò 21.35 Êðà¿íó - íàðîäîâ³! 21.50 Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé 22.15 Îñ³íí³é æàðò ç Ã.ºòðîâèì 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.45 Õ/ô «Åïîõà ÷åñò³» 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.30 Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «²êîíà. ³êíî ó â³÷í³ñòü, 1 ÷. 03.15 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 04.15 Õ/ô «Ïðîôåñ³ÿ - ñë³ä÷èé», 1 ñ. 05.20 Ì/ñ «Ñàíäîêàí» 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé Ìóëüòô³ëüì Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Òîê-øîó «ÌÈ!» Çàñèíàéêà Âèáîðè-2012 Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «Âàð³àíò «Îìåãà», 1 ñ. Ôåºð³ÿ ìàíäð³â

18.25 Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé» 20.15 Áàãàò³ òåæ ïëà÷óòü 21.30 Õ/ô «Ï³ðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ3. Íà êðàþ Çåìë³» 02.25 Õ/ô «Ïðèíö çëî䳿⻠(2)

17.30 17.40 17.50 19.00 ²ÍÒÅÐ 19.15 05.30 Ìóëüòô³ëüì 19.45 05.50 Õ/ô «Âåñåë³ Æàáîêðè÷è» 20.45 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 21.00 Íîâèíè 22.00 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç 22.15 ²ÍÒÅÐîì 22.30 07.30, 20.55, 05.05 Ñïîðò ó 23.40 Ïîäðîáèöÿõ ÑÒÁ 09.10 Äåòåêòèâè 10.00, 12.15, 21.00 Ò/ñ «ß ïðèéäó 05.45 Äîê. äåòåêòèâ ñàìà» 06.10, 00.40 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 14.15 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè...» 06.55, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 15.10 Ïðàâî íà çóñòð³÷ 09.00, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî 16.15 «Æäè ìåíÿ» ç³ðîê 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 10.40 Õ/ô «Ìàìî÷êà ìîÿ» 19.05 Ïðî æèòòÿ 14.50 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 20.00, 04.25 Ïîäðîáèö³ 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 20.45, 04.55 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 20.05 Êóá-3 23.00 Ò/ñ «Ñìåðø» 22.40 Äåòåêòîð áðåõí³-2 02.55 Õ/ô «Ãðîø³ âèð³øóþòü óñå» (2) 23.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 02.30 Õ/ô «Äí³ Òóðá³íèõ» ICTV 03.45 ͳ÷íèé åô³ð 05.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé ÍÒÍ + TTV 05.35, 04.15 Ñâ³òàíîê 06.35, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.05 Õ/ô «ß ñëóæó íà êîðäîí³» 06.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.30 Àãåíòè âïëèâó 07.45 Ôàêòè òèæíÿ 08.30 Ïðàâäà æèòòÿ. Ñàì ñîá³ ñóääÿ 08.45, 12.45, 02.05 Ôàêòè 09.00 Ò/ñ «Ðîçêîë» 09.35, 19.30, 01.05 Íàäçâè÷àéí³ 11.05 Ò/ñ «ÓÃÐλ íîâèíè 14.55 Ò/ñ «Êàìåíñüêà-3» 10.40 Õ/ô «Ì³ñòåð Íÿíÿ» 18.30 Ïðàâäà æèòòÿ. Âèïàäêîâ³ âáèâö³ 12.35 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 19.00 «Òî÷êà çîðó» 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 13.00 Õ/ô «Ïðîôåñ³îíàë» 19.40 Ñïîðòòàéì 15.25 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 20.05 Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ 16.40 Ò/ñ «Îïåðè» 20.35 Ñîö³àëüíà äåðæàâà 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð 20.45 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè» 21.00 ²íôîðìàö³éíà 22.40 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ ïðîãðàìà 22.55, 02.35 Ñâîáîäà ñëîâà 21.20 Òàºìíèö³ Òèõîãî ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ îêåàíó ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 21.35 Ìóçèêà íà TTV 21.45 Ñâ³äîê 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 22.00 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. 06.00 Ìóçèêà Ìèñëèòè ÿê ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà çëî÷èíåöü» àíàëîãîâà ìåðåæ³ 23.00 Ò/ñ «CSI. Íüþ06.30 Ðàíêîâèé êîìïàñ Éîðê-7» 07.00 Ðàíêîâà êàâà 00.00 Ñâ³äîê 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 00.30 Õ/ô «Ïòåðîäàêòèëü» 1+1 10.00 Ïîãëÿä. Ïîâòîð (3) 06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 01.15 10.40 Õ/ô «Ê³ëüêà äí³â â âåðåñí³» (2) 02.15 Ñâ³äîê 12.30 Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë «ÕÕ ÒÑÍ 02.45 Ðå÷îâèé äîêàç ñòîë³òòÿ âîºí» 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 03.50 Àãåíòè âïëèâó 13.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 1+1 04.20 Ñâ³äîê 13.15 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 10.00 6 êàäð³â 04.55 Óðîêè ò³òîíüêè 13.35 Ìóëüòô³ëüìè 10.40, 11.25, 04.00 Ò/ñ «Ñë³äàêè» Ñîâè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 05.35 Ïðàâäà æèòòÿ 11.50 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 14.15 Õ/ô «Ùàñëèâà ñ³ì»ÿ» 12.55, 04.55 ²ëþç³ÿ áåçïåêè ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 15.45 Ìóëüòô³ëüìè 14.05 Ïåêåëüíà êóõíÿ-2 15.15 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè 16.10 «Åíåðãîìàí³ÿ». Îäåñüêà ÎÄÒÐÊ 05.15 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. 16.40, 01.30 Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå 16.40 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â Íàéêóìåäí³øå 17.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 17.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå

06.00 09.00 09.25 09.35 10.00 10.35

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Ñâ³òëî Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» Êóáîê ñâ³òó ç ôóòáîëó 2014. Ùîäåííèê Ô²ÔÀ 11.05  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.05 ijëîâèé ñâ³ò 12.10 Õàé ùàñòèòü 12.30 Õ/ô «×åòâåðòà âèñîòà» 13.35 Õ/ô «Çóñòð³÷ ïåðåä ðîçëóêîþ» 15.00 Íîâèíè 15.10 Euronews 15.15 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.25 Õ/ô «Ï’ÿòü õâèëèí ñòðàõó» 16.50 Õ/ô «Ïðîôåñ³ÿ - ñë³ä÷èé», 2 ñ. 18.00 Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ 18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà 18.20 Íîâèíè 18.45 ijëîâèé ñâ³ò 19.00 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïàðò³ÿ Ïåíñ³îíåð³â Óêðà¿íè 19.30 Ñâîáîäà âèáîðó 20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ «ÍÎÂÀ ÏÎ˲ÒÈÊÀ» 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 ijëîâèé ñâ³ò 21.25 Ñîö³àëüíå øîó «Àäðåíàë³í» 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.45 Õ/ô «Åïîõà ÷åñò³» 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.45 Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «²êîíà. ³êíî ó â³÷í³ñòü», 2 ÷. 03.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 04.30 Õ/ô «Ïðîôåñ³ÿ - ñë³ä÷èé», 2 ñ. 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

1+1 06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.15, 03.45 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 10.00 6 êàäð³â 10.40, 11.25, 04.00 Ò/ñ «Ñë³äàêè» 11.50 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 12.55, 04.50 ²ëþç³ÿ áåçïåêè 14.05 Ïåêåëüíà êóõíÿ-2 15.20 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè 16.45, 23.30 Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå 17.45 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå 18.25 Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé» 20.15 Ìàìî, ÿ îäðóæóþñü?» 21.30 ̳íÿþ æ³íêó 6 00.30 Õ/ô «Ñêàðá Âåëèêîãî êàíüéîíó» (3) 02.10 Õ/ô «Ïðèíö çëî䳿â»(2)

Понеділок

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.30, 14.35 Kids Time 13.35 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.50, 15.45 Teen Time 14.55 Ò/ñ «Äðóç³» 15.50, 23.10 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 17.55, 22.05 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.40 ϳðàíü¿ 20.00 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 21.05 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 00.15 Ò/ñ «Êîðîòêèé êóðñ ùàñëèâîãî æèòòÿ» 01.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 01.50 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü» 02.35 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.25 Æèòòÿ â îá³éìàõ êâ³ò³â 03.40 Ñîí Àë³íè Êîñòîìàðîâî¿ 04.10 Ïîäîðîæ ó âòðà÷åíå ìèíóëå 04.35 Ïîðòðåò, íàïèñàíèé ãëèáèíîþ 05.05 Îñòàíí³é ëîöìàí

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 Õ/ô «Ìåõàí³ê» 12.00 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.00, 19.00, 03.20 Ïî䳿 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 03.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êðà¿íà 03» 22.00 Õ/ô «Ãëàä³àòîð» (2) 01.10 Õ/ô «×åðâîíèé Äðàêîí» (3) 04.20 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-9» 05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí

²ÍÒÅÐ 05.30 Ò/ñ «ß òåáå í³êîëè íå çàáóäó» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì 07.30, 20.55, 03.20 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 09.10 Äåòåêòèâè 09.55 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà-10» 12.30, 05.00 Çíàê ÿêîñò³ 13.00 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè...» 14.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè 15.50 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-9» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ïðî æèòòÿ 20.00 Ïîäðîáèö³ 20.45 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 21.00 Ò/ñ «ß ïðèéäó ñàìà» 23.00 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì» 01.15 Õ/ô «Ñâàâ³ëëÿ â ñåðåäí³é øêîë³» (3) 02.40 Ïîäðîáèö³ 03.10 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 03.25 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.30 Ä/ñ «Æàä³áí³ñòü»

ICTV 05.20, 08.45, 03.30 Ôàêòè 05.35, 04.15 Ñâ³òàíîê 06.35, 07.30 ijëîâ³ ôàêòè 06.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.40 Ñòîï-10 09.35, 19.30, 01.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.35, 16.35 Ò/ñ «Îïåðè» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00, 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè» 15.20, 22.40 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.55 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 00.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³-3» 02.15 Ò/ñ «Ðóá³êîí» 03.40 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì-2»

16.00

17.50 19.00 19.15 19.45 20.45 21.00 22.00 22.15 22.30 23.40 00.00

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä êîìàíä ïåðøî¿ ë³ãè. «Ç³ðêà» - «Íàôòîâèê-Óêðíàôòà» (Îõòèðêà). Ïðÿìà òðàíñëÿö³ÿ Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Òîê-øîó «ÌÈ!» Çàñèíàéêà Âèáîðè-2012 Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «Âàð³àíò», 2 ñ. Ôåºð³ÿ ìàíäð³â óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ 05.40 Äîê. äåòåêòèâ 06.05, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 07.50, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 09.15 Êóá-3 11.05 Õ/ô «Ïðèâ³ò, ê³íäåð!» 13.45 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 20.00 Ôåðìåð øóêຠäðóæèíó-2 22.40 Âàã³òíà ó 16 23.45 Äîíüêè-ìàòåð³ 00.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.35 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 03.15 Õ/ô «Äí³ Òóðá³íèõ» 04.25 ͳ÷íèé åô³ð

ÍÒÍ + TTV

06.00 07.05 08.30 08.50 09.00 10.00 12.00 12.30 14.30 16.30 17.00 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 19.00 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 19.20 00.05 ×àñ êðà¿íè 19.40 00.30 ͳ÷íèé ê³íîçàë 20.05 06.00 Ìóçèêà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 20.20 06.30 «ß çíàþ ÿê». ×åðêàñüêà ÎÄÒÐÊ 20.40 06.50 Ðàíêîâà êàâà 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 21.00 07.15 Ðàíêîâà êàâà 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 21.15 10.00 Ìóëüòô³ëüìè 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 21.45 11.00 Õ/ô «Âàð³àíò «Îìåãà», 1 ñ. 22.00 12.10 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» 13.40 Ìóëüòô³ëüìè 23.00 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 14.15 Êîíöåðò ãóðòó «UMA2RMAN» 00.00 15.15 Ìóëüòô³ëüìè

Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó Õ/ô «Õë³á, çîëîòî, íàãàí» ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ñîö³àëüíà äåðæàâà Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè Ò/ñ «Çíàõàð-2» Ò/ñ «Äåòåêòèâè» Ò/ñ «Õåðóâèì» Ò/ñ «Ëèâàðíèé» Ñâ³äîê Ò/ñ «Çíàõàð-2» Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Òâîð÷èìè ñòåæêàìè «Ê³ðîâîãðàä ìîº ð³äíå ì³ñòî!» Àíäð³é Òàáàëîâ Musiñ-ìàí³ÿ Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ñïîðòòàéì. ˳ãà ÷åìï³îí³â Ñâ³äîê Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» Ò/ñ «CSI. ÍüþÉîðê-7» Ñâ³äîê

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 17 вереня •

День працівників цивільного захисту України (День рятівника). • 50 років від дня народження (Новоукраїнка) Петра Олексійовича Козловського, художника. У 1986 р. закінчив Московське вище художньо-промислове училище ім. С.Г.Строганова (відділення станкового живопису). У 1997 р. – Київський національний університет культури і мистецтв (відділення промислового дизайну). У 1992 р. відкрив майстерню у Києві, став одним із організаторів асоціації «Мастер Арт». Член Національної спілки художників України (2002). Твори експонувалися у Франції, Швеції, Чехії, Польщі, Росії. • 92 роки від дня народження (с. Могильне Гайворонського району) Галини Спиридонівни Берізки, Члена Національної спілки письменників України. До початку Великої Вітчизняної війни навчалась в Одеському держуніверситеті на філологічному факультеті. Перебуваючи на окупованій території, 6 листопада 1943 р. заарештована гестапо в Гайвороні за участь в Організації українських націоналістів. У Молдові втекла з гестапо (1944). 20 березня 1946 року на третьому курсі ОДУ заарештована органами МВС, засуджена до 10 років таборів каторги. Покарання відбувала в Норильську, у 1955 році звільнена, але до кінця 1957 року була на становищі політичного висланця без права виїзду. Всі подальші роки працювала в Могильненській середній школі вчителькою української мови та літератури. З 1976 р. на пенсії. Вірші почала писати з середини 1930-х. Перші публікації – в газеті «Літературна Україна» (1959). Друкувала вірші у щоквартальнику «Поезія» (Київ, «Український письменник», 1989 і 1996), збірниках «З облоги ночі» (збірник невільничої поезії України, «УП», 1993), оповідання і спогади у книзі Олеся Волі «Мор» (Київ, «Дорога правди», 1993). Автор поетичних збірок «Недоспалені листи» (у книзі «Час збирати каміння», Київ, «Український письменник», 1997), «Вибране» (Слов’янськ, 2000), «Про все пам’ятаю» (Кіровоград, ЦУВ, 2003) та прози «Сакраменто» (Київ, «Український письменник», 2004). Лауреат літературної премії ім. Валерія Марченка.

Іменини (за православним календарем): Вавила, Епполоній, Ермионія, Іуліан, Киан, Миан, Мойсей, Прилидіан, Увірваній, Федір (Феодор) і Христодула.

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

18 вересня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

www.novosti.kr.ua

Вівторок 00.30 02.10 02.40 03.45 04.15 04.45 05.20

Õ/ô «Â³éíà ñâ³ò³â. Âòîðãíåííÿ» (2) Ñâ³äîê «Ðå÷îâèé äîêàç» Àãåíòè âïëèâó Ñâ³äîê Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.15 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.25 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.30, 14.35 Kids Time 13.35 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.50, 15.45 Teen Time 14.55 Ò/ñ «Äðóç³» 15.50, 23.10 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 17.55, 22.05 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.40 ϳðàíü¿ 20.00 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 21.00 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 00.15 Ò/ñ «Øêîëà» 01.50 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü» 02.35 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.30 Òàê í³õòî íå êîõàâ 03.55 Çàãóáëåíèé ðàé 04.50 Ñê³ôè 05.00 Âðÿòîâàíèé ëþáîâ’þ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.10 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Êðà¿íà 03» 11.00, 22.15 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ» 12.10, 04.30 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 03.50 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 00.15 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 01.15 Õ/ô «Ãëàä³àòîð» (2) 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 18 вересня •

85 років від дня народження Івана Федоровича Попова, почесного шахтаря, гірничого робітника очисного вибою шахти «Верболозівська», почесного громадянина Олександрії. Народився в с. Вербова Лоза Олександрійського району у родині робітника. З 1934 року навчався в Олександрійській середній школі №2, навчання було перерване німецько-фашистською окупацією. Після звільнення Олександрії у грудні 1943 року почав працювати в тресті «Укрбурвугілля» Олександрії на відновлених після окупації шахтах №№ 2 і 3. У грудні 1944 року призваний до лав Радянської Армії і відразу направлений до діючої армії. Брав участь у боях на 3 Українському і 1 Далекосхідному фронтах. Нагороджений медалями «За відвагу», «За Перемогу над Німеччиною», «За Перемогу над Японією», «ХХХ років Радянської армії і флоту». У квітні 1951 року демобілізований у запас. З червня 1951 року почав працювати на шахті 2-3 м. Олександрії спершу забойщиком, потім машиністом вугільного комбайну. Саме за довготривалу доблесну працю і звитягу на підприємствах буровугільної галузі міста і було присвоєно звання Почесного громадянина Олександрії. • 110 років від дня народження (м. Новогеоргіївськ, тепер - Світловодськ) Бориса Яковича Варшавського. Учений-агротехнік, доктор сільськогосподарських наук (1967), заслужений діяч науки Української PCP (1977). Учасник Великої Вітчизняної війни. Закінчив Харківський сільськогосподарський інститут (1928). Працював у партійних, радянських та сільськогосподарських органах. З 1949 року – у Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових буряків. Основні досліди – удосконалення механізації вирощування буряків. Нагороджений двома орденами Вітчизняної війни, орденом Трудового Червоного Прапора, медалями.

Іменини (за православним календарем): Авдій (Авид), Панас, Гліб, Давид, Єлизавета (Єлисавета), Захар (Захарія), Іраїда, Іувентин, Максим, Медимн, Раїса, Сарвил, Увірваній, Федір (Феодор), Фивея (Вивея) і Фиваїл.

5


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

Середа

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 19 вересня •

220 років від дня народження Єлизавети Ксаверіївни Воронцової (1792-1880), княгині, однієї з найвродливіших жінок ХIХ ст., благодійниці. Дружина Новоросійського генерал-губернатора М.С.Воронцова, «муза» О.С.Пушкіна під час його заслання до Одеси (1824), звідки він був відправлений на боротьбу з сараною в Єлисаветградський повіт. Неодноразово виявляла прихильність до нашого краю. Зокрема, у 1841 році організувала в Одесі збір пожертвувань для мешканців Єлисаветграда, що потерпіли від руйнівного паводку. У 1873 році обрана почесним членом Єлисаветградського благодійного товариства поширення грамотності й ремесел, надавала йому грошову допомогу. • 80 років від дня народження (с. Красне Скадовського району Херсонської області) Віктора Макаровича Вікторенка (1932-2009), авіатора. У 1955 році закінчив Кіровоградське військове авіаційне училище льотчиків. Працював в училищі льотчиком-інструктором літаків ЯК-18, ЯК-18у, ЛІ-2 та ІЛ-28. У 1960 році розпочав цивільну трудову діяльність у Кіровоградській школі вищої льотної підготовки на посаді командира корабля-інструктора. У 1966 році закінчив Вище авіаційне училище цивільної авіації у Ленінграді. З 1975 по 1978 рік – начальник КШВЛП. З 1978 року – перший заступник начальника з льотної підготовки Кіровоградського вищого льотного училища. З 1989 року – старший викладач кафедри безпеки польотів Кіровоградської державної льотної академії України. Автор 9 методичних посібників. За період його роботи у Кіровограді підготовлено та перепідготовлено майже 100 тисяч авіаспеціалістів, з яких 4 тисячі для країн зарубіжжя. Як пілот налітав 10 тисяч годин. Заслужений льотчик СРСР (1987).

Іменини (за православним календарем): Авив, Архип, Давид, Евдоксий, Зинон, Киріак, Кирило, Макар (Макарій), Михайло, Ромил і Фавст.

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 20 вересня •

37 років від дня народження Андрія Ростиславовича Богдановича, першого заступника генерального директора Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії. Народився у 1975 році у Кіровограді. За освітою – викладач англійської та німецької мов. У 1992-2000 роках – журналіст, редактор, головний редактор декількох кіровоградських телерадіокомпаній (TTV,TV-Центр, Новий День, АБ-радіо). Закінчив з відзнакою школу новин «Інтерньюз-Україна» (2000). Радіоведучий («Наше радіо» м. Київ) (2004). Працював на більшості провідних телеканалів України: «Інтер» - шоу «Хто крайній?» - редактор (2002-2003), К1 – інформаційна програма «Один день» - ведучий(2007-2008), скетчшоу «Кохання у великому будинку» (2010) – автор, редактор, актор, скетч-шоу «Три сестри» (2011) – актор, ICTV - скетч-шоу «Українці Афігенні» - актор, автор, редактор (20082009), скетч-шоу «Шури-мури» - актор, редактор (2010), М1 - кулінарне шоу для чоловіків «Булки» - автор, редактор (2009), ТРК «Україна» - «Насправді-шоу» - актор, шоу «Очам не вірю!» - редактор, серіал «Недоторкані» - автор, актор. Телепремія «Телезірка» - сценарист (2009-2012), 1+1 – «ГПУ – Говорить і показує Україна» - ведучий, «Велика різниця поукраїнськи» - актор (2010-2011). Зіграв декілька ролей у кіно та серіалах («Між першою та другою...», «На білому катері…», «Єфросинія», «Потяг милосердя», «Стань мною»). З липня 2010 року – ведучий та автор інформаційно-аналітичної програми «Погляд» на каналі «Кіровоград». З листопада 2010 по серпень 2011 року – головний продюсер Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії. З серпня – перший заступник гендиректора КОДТРК. Номінант Всеукраїнської премії «Телетріумф» 2008 (ведучий інформаційної програми). У складі групи авторів – номінант Всеукраїнської премії «Телетріумф» 2009 року «За кращий сценарій телепрограми» та 2012 року «За сценарій до телевізійного серіалу». Лауреат обласної премії в галузі тележурналістики за 2010-2011 роки. Член Національної спілки журналістів України.

Іменини (за православним календарем):

Евод, Євпсихій, Іван (Іоанн), Лука, Макар (Макарій), Онисифор, Серапіон і Созонт.

6

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.15 09.30 10.00 11.05 11.55 12.00 12.10 12.30 13.20 15.00 15.10 15.15 15.20 16.25 17.35 18.00 18.10 18.20 18.45 19.00

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ»  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà Îô³ö³éíà õðîí³êà Íîâèíè ijëîâèé ñâ³ò 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü Õ/ô «Ì³é äðóã ²âàí Ëàïøèí» Íîâèíè Euronews ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð Õ/ô «ß âàñ äî÷åêàþñü» Õ/ô «Ïðîôåñ³ÿ - ñë³ä÷èé», 3 ñ. Êðà¿íó - íàðîäîâ³! Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà Íîâèíè ijëîâèé ñâ³ò Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ «ÓÄÀÐ (Óêðà¿íñüêèé Äåìîêðàòè÷íèé Àëüÿíñ çà Ðåôîðìè) ³òàë³ÿ Êëè÷êà» 19.30 Ñâîáîäà âèáîðó 20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 Ïëþñ-ì³íóñ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.35 Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé 22.00 Çìîâà ïðîòè ªâðî 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.45 Ä/ô ôåñòèâàëþ «Ïîêðîâ» «Ëóêà. Àðõ³ºïèñêîï Òàìáîâñüêèé» 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.45 Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «²êîíà. ³êíî ó â³÷í³ñòü, 3 ÷. 03.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 04.30 Õ/ô «Ïðîôåñ³ÿ - ñë³ä÷èé», 3 ñ. 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

1+1 06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.00, 03.00 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 10.00 6 êàäð³â 10.40, 11.25 Ò/ñ «Ñë³äàêè» 11.50 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 12.55, 04.55 ²ëþç³ÿ áåçïåêè 14.05 Ïåêåëüíà êóõíÿ-2 15.20 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè 16.45, 00.15 Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå 17.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 18.25 Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé» 20.15 Íà íîæàõ 21.30 Òåðèòîð³ÿ îáìàíó 22.50 Ãðîø³

Четвер ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

№ 37 (59) 13 вересня 2012 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

19 вересня

01.20 Õ/ô «Ìåðë³í òà Êíèãà 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» ÷óäîâèñüê» (2) 13.40 Ìóëüòô³ëüìè 03.25 Õ/ô «Ñêàðá Âåëèêîãî êàíüéîíó» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà (3) 14.15 Êîíöåðò Îëåíè Âàºíãè, 1 ÷. 15.45 Ìóëüòô³ëüì ²ÍÒÅÐ 16.00 Äåíü çà äíåì 05.30 Ò/ñ «ß òåáå í³êîëè íå çàáóäó» 16.15 «ªâðîïåéñüê³ òðàäèö³¿», 1 ÷. 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 17.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» Íîâèíè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç àíàëîãîâà ìåðåæ³ ²ÍÒÅÐîì 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 07.30, 20.55, 03.50 Ñïîðò ó 17.40 Ìóëüòô³ëüì Ïîäðîáèöÿõ 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 09.10 Äåòåêòèâè 19.00 Äåíü çà äíåì 09.55 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà-10» 19.15 Òåìà äíÿ 12.30, 04.45 Çíàê ÿêîñò³ 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 13.00 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè...» 20.45 Çàñèíàéêà 14.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè 21.00 Âèáîðè-2012 15.50 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-9» 22.00 Äåíü çà äíåì 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 22.15 Òåìà äíÿ 19.05 Ïðî æèòòÿ 22.30 Õ/ô «Âàð³àíò «Îìåãà», 3 ñ. 20.00, 03.10 Ïîäðîáèö³ 23.40 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 20.45, 03.40 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò ÑÒÁ 21.00 Ò/ñ «ß ïðèéäó ñàìà» 23.00 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì» 05.55 Äîê. äåòåêòèâ 01.15 Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó 06.20, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 01.40 Ìóçè÷íèé ô³ëüì «Ñò³íà» 08.05, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 03.55 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó 09.45 Ôåðìåð øóêຠäðóæèíó-2 ä³òåé 11.40 Õ/ô «Êîõàííÿ ï³ä íàãëÿäîì» 04.00 Ä/ñ «Æàä³áí³ñòü» 13.45 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè ICTV 20.00, 22.40 ÌàñòåðØåô-2 05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 00.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 05.25, 03.00 Ôàêòè 01.30 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 05.40, 04.15 Ñâ³òàíîê ÍÒÍ + TTV 06.40, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 05.45 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó 07.40 Ïðîâîêàòîð 06.45 Õ/ô «Õî÷ó â òþðìó» 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.35, 19.30, 01.15 Íàäçâè÷àéí³ 08.45 «Ê³ðîâîãðàä - ìîº ð³äíå ì³ñòî!» íîâèíè Àíäð³é Òàáàëîâ 10.35, 16.30 Ò/ñ «Îïåðè» 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 12.45 Ôàêòè. Äåíü 10.00 Ò/ñ «Çíàõàð-2» 13.00, 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 15.20, 22.40 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà 12.25 Ò/ñ «Õåðóâèì» ïåðåâ³ðêà» 14.30 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 16.30 Ñâ³äîê 23.55 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 17.00 Ò/ñ «Çíàõàð-2» 00.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³-3» 19.00 Êàìåðà! Ìîòîð! 02.15 Ò/ñ «Ðóá³êîí» Çíÿòî! 03.35 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì-2» 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 19.40 Êàðò-áëàíø 20.05 Ìè éäåìî â ãîñò³ 00.05 ×àñ êðà¿íè 20.25 Òî÷êà êèï³ííÿ 00.30 ͳ÷íèé ê³íîçàë 20.45 Êàçêîâèé ñâ³ò 06.00 Ìóçèêà ìàëÿò ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 21.00 ²íôîðìàö³éíà àíàëîãîâà ìåðåæ³ ïðîãðàìà 06.30 Ìóëüòô³ëüìè 21.15 Ñïîðòòàéì. ˳ãà 06.50 Ðàíêîâà êàâà» ÷åìï³îí³â 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 21.45 Ñâ³äîê 07.15 Ðàíêîâà êàâà 22.00 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» Ìèñëèòè ÿê 10.00 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà çëî÷èíåöü» 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 11.00 Õ/ô «Âàð³àíò «Îìåãà», 2 ñ. 23.00 Ò/ñ «CSI. Íüþ12.10 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â Éîðê-7»

00.00 Ñâ³äîê 00.30 Õ/ô «Çàïèñêè Ëàçàðÿ» (3)

02.05 Õ/ô «Ìåðë³í òà Êíèãà ÷óäîâèñüê» (2)

04.25 Ñâ³äîê 04.55 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 05.25 Ïðàâäà æèòòÿ

0ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.10 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.25 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.30, 14.35 Kids Time 13.35 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 15.50, 23.10 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 17.55, 22.05 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.40 ϳðàíü¿ 20.00 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 21.05 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 00.15 Ò/ñ «Øêîëà» 01.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 01.55 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü» 02.40 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.30 Êíÿãèíÿ Îëüãà 03.45 Ïòàõè ãí³çäà Ìàð³¿

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.10 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Êðà¿íà 03» 11.00 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ» 12.10, 04.30 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35, 03.10 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 03.50 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 21.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 21.30 Ôóòáîë. ˳ãà ×åìï³îí³â ÓªÔÀ. «Øàõòàð» (Äîíåöüê) «Íîðäøåëëàíä» (Ôàðóì) 23.50 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 00.50 Õ/ô «Ì³ñòåð Á³í íà â³äïî÷èíêó» 02.25 Ò/ñ «Ó ïîë³ çîðó. Òðåò³é ñåçîí» 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

16.00 Äåíü çà äíåì 16.15 «ªâðîïåéñüê³ òðàäèö³¿», 2 ÷. 06.00 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà ²ÍÒÅÐ 09.00 ϳäñóìêè äíÿ àíàëîãîâà ìåðåæ³ 09.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà 05.30 Ò/ñ «ß òåáå í³êîëè íå çàáóäó» 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 09.30 Êíèãà.ua 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 17.40 Ìóëüòô³ëüì 09.55 Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» Íîâèíè 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 11.05 Çäîðîâ’ÿ 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç 19.00 Äåíü çà äíåì 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà ²ÍÒÅÐîì 19.15 Òåìà äíÿ 12.00 Íîâèíè 07.30, 20.55, 04.50 Ñïîðò ó 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 12.10 ijëîâèé ñâ³ò Ïîäðîáèöÿõ 20.45 Çàñèíàéêà 12.25 Àó䳺íö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß 09.10 Äåòåêòèâè 21.00 Âèáîðè -2012 12.50 Êðîê äî ç³ðîê. ªâðîáà÷åííÿ 10.00 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà-10» 22.00 Äåíü çà äíåì 13.30 Õ/ô «Äåíü ³ âñå æèòòÿ» 12.30, 04.55 Çíàê ÿêîñò³ 22.15 Òåìà äíÿ 15.00 Íîâèíè 13.00 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè...» 22.30 Õ/ô «Âàð³àíò «Îìåãà», 4 ñ. 15.10 Euronews 14.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè 15.15 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.50 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-9» 00.00 óìí Óêðà¿íè 15.25 Õ/ô «Ë³òíÿ ïî¿çäêà äî ìîðÿ» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» ÑÒÁ 16.50 Õ/ô «Ïðîôåñ³ÿ - ñë³ä÷èé», 4 ñ. 1 ÷. 19.05 Ïðî æèòòÿ 05.40 Äîê. äåòåêòèâ 18.00 Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ 20.00, 04.15 Ïîäðîáèö³ 06.05, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà 20.45 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 07.50, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 18.20 Íîâèíè 21.00 Ò/ñ «ß ïðèéäó ñàìà» 09.30 Âàã³òíà ó 16 18.45 ijëîâèé ñâ³ò 23.00 Ò/ñ «Ñîëî íà ì³ííîìó ïîë³», 1-4 ñ. 10.30 Äîíüêè-ìàòåð³ 19.00 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà 02.25 Õ/ô «Êîêà¿í» (2) 11.35 Õ/ô «²íøå îáëè÷÷ÿ» àã³òàö³ÿ. Ïàðò³ÿ Ïîë³òè÷íå 04.45 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó 13.45 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â îá’ºäíàííÿ «Ð³äíà ³ò÷èçíà» ä³òåé 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 19.30 Ñâîáîäà âèáîðó ICTV 20.00, 22.40 Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³-2 20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà 05.20, 02.55 Ôàêòè 01.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» àã³òàö³ÿ. Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ 05.35, 04.15 Ñâ³òàíîê 02.05 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» Óêðà¿íè 06.35, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 03.45 Õ/ô «Ïåðñòåíü ³ç Àìñòåðäàìó» 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 06.50 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 21.00 ϳäñóìêè äíÿ ÍÒÍ + TTV 07.40 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 21.15 Ïëþñ-ì³íóñ 05.55 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 06.55 Õ/ô «Êà¿ð-2» âèêëèêຠ«Àëüôó» 09.35, 19.30, 01.15 Íàäçâè÷àéí³ 21.30 Äîñâ³ä 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà íîâèíè 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 10.35, 16.35 Ò/ñ «Îïåðè» 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 10.00 Ò/ñ «Â³äîáðàæåííÿ» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 23.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 13.00, 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè» 23.45 Ä/ô ôåñòèâàëþ «Ïîêðîâ» 12.30 Ò/ñ «Õåðóâèì» 15.20, 22.40 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà «Äîðîãà ñåðöþ îáèòåëü» 14.30 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» ïåðåâ³ðêà» 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè 16.30 Ñâ³äîê 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 01.20 Íîâèíè 17.00 Ò/ñ «Â³äîáðàæåííÿ» 23.55 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 01.45 Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «²êîíà. 00.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³-3» 19.00 Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü ³êíî ó â³÷í³ñòü», 4 ÷. 02.10 Ò/ñ «Ðóá³êîí» 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 03.30 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì-2» 03.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 19.40 «Â³ä ïåðøî¿ îñîáè» Äìèòðî 04.30 Õ/ô «Ïðîôåñ³ÿ - ñë³ä÷èé», 4 ñ. 1 ÷. Âåòâèöüêèé ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 19.50 Îíëàéí 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 20.20 ³äâåðòî 1+1 00.05 ×àñ êðà¿íè 20.50 Êàçêîâèé ñâ³ò 00.30 ͳ÷íèé ê³íîçàë 06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé ìàëÿò 06.00 Ìóçèêà 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 21.00 ²íôîðìàö³éíà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 23.05, 03.35 ÒÑÍ ïðîãðàìà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 21.20 Òàºìíèö³ Òèõîãî 06.30 Ìóëüòô³ëüìè 1+1 îêåàíó 06.50 Ðàíêîâà êàâà 10.00 6 êàäð³â 21.35 Ìóçèêà íà TTV 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 21.45 Ñâ³äîê 10.40, 11.25, 04.00 Ò/ñ «Ñë³äàêè» 07.15 Ðàíêîâà êàâà 22.00 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. 11.50 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» Ìèñëèòè ÿê 12.55, 04.50 ²ëþç³ÿ áåçïåêè 10.00 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â çëî÷èíåöü» 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 14.05 Ïåêåëüíà êóõíÿ-2 23.00 Ò/ñ «CSI. Íüþ11.00 Õ/ô «Âàð³àíò «Îìåãà», 3 ñ. 15.20 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè Éîðê-7» 16.40, 23.20 Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå 12.10 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 00.00 Ñâ³äîê 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» 17.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 00.30 Õ/ô «Æóêè» (3) 13.40 Ìóëüòô³ëüìè 18.25 Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 02.20 Ñâ³äîê 20.15 Äàâàé, äî ïîáà÷åííÿ 02.50 Ðå÷îâèé äîêàç 14.15 Êîíöåðò Îëåíè Âàºíãè, 2 ÷. 21.30 ×îòèðè âåñ³ëëÿ-2 00.25 Õ/ô «Öèêëîïè» (3) 03.55 Àãåíòè âïëèâó 15.25 Ìóëüòô³ëüìè

20 вересня ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.00 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» 05.50 Î÷åâèäåöü. Ñì³øíî äî áîëþ 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå 07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.30, 14.35 Kids Time 13.35 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 15.50, 23.10 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 17.55, 22.05 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.40 ϳðàíü¿ 20.00 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 21.05 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 00.15 Ò/ñ «Øêîëà» 01.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 01.55 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü» 02.40 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.30 Àõ íå ãîâîð³òü ìåí³ ïðî ëþáîâ... 04.15 ×îðíèé êîë³ð ïîðÿòóíêó 04.40 Êðà¿íà ëþäåé

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.10 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Êðà¿íà 03» 11.00, 22.15 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ» 12.10, 04.35 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.00, 19.00, 03.40 Ïî䳿 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 04.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 00.30 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 01.30 Õ/ô «Ì³ñòåð Á³í» 03.00 Ò/ñ «Ó ïîë³ çîðó. Òðåò³é ñåçîí» (2) 05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí


НОВИНИ

№ 37 (59) 13 вересня 2012 року

21 вересня

www.novosti.kr.ua

КІРОВОГРАДЩИНИ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» ²ÍÒÅÐîì 06.00 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! 07.30, 20.55, 04.40 Ñïîðò ó 09.00 ϳäñóìêè äíÿ Ïîäðîáèöÿõ 09.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà 09.10 Äåòåêòèâè 09.30 Ïðå컺ðà. Ä/ô «Âåæà ³ç 10.00 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà-10» ñëîíîâî¿ ê³ñòêè» (³ç öèêëó 12.30 Çíàê ÿêîñò³ Êè¿âñüêà ñòàðîâèíà. Ñâ³ò 13.00 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè...» ìèñòåöòâà) 10.05 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü 14.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè 15.55 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-9» 11.05 Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 19.05 Ïðî æèòòÿ 12.00 Íîâèíè 20.00, 04.00 Ïîäðîáèö³ 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 20.45, 04.30 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 12.20 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê 21.00 Âåëèêà гçíèöÿ 12.50 Îêîëèöÿ 23.00 Âåëèêà ïîë³òèêà 13.25 Õ/ô «Â îñòàííþ ÷åðãó» 15.00 Íîâèíè ICTV 15.15 Euronews 05.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 15.20 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 05.20, 03.45 Ôàêòè 15.25 Õ/ô «Òðîº ó ÷îâí³, íå ðàõóþ÷è 05.35, 04.20 Ñâ³òàíîê ñîáàêè» 17.40 Õ/ô «Ïðîôåñ³ÿ - ñë³ä÷èé», 4 ñ., 2 ÷. 06.35, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.50 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 18.40 Øëÿõàìè Óêðà¿íè 07.40 Ñòîï-10 19.05 Êîíöåðò Ê.Íîâ³êîâî¿ 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 20.40 After Live (Çà ëàøòóíêàìè 09.35, 19.30 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè Øóñòåð-Live) 10.35, 16.35 Ò/ñ «Îïåðè» 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 12.45 Ôàêòè. Äåíü 21.10 ijëîâèé ñâ³ò 13.00, 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè» 21.15 Øóñòåð-Live 15.20, 22.40 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà 22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ ïåðåâ³ðêà» 22.50 Øóñòåð-Live 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 00.00 ϳäñóìêè 23.55 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 00.20 Ä/ô ôåñòèâàëþ «Ïîêðîâ» 00.10 Õ/ô «Êîìóíàëêà» (2) «Ìîíàõèíÿ ²ðèíà (Äåíèñîâà)» 02.15 Ãîë³ òà ñì³øí³ 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 03.00 Ò/ñ «Ðóá³êîí» 01.30 Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ».»Â÷èòåëü ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ ïîêàÿííÿ», 1 ÷. 02.20 After Live (Çà ëàøòóíêàìè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà Øóñòåð-Live) 00.05 ×àñ êðà¿íè 02.40 Õ³ò-ïàðàä «Íàö³îíàëüíà 00.30 ͳ÷íèé ê³íîçàë äâàäöÿòêà» 06.00 Ìóçèêà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 03.50 Õ/ô «Ïðîôåñ³ÿ - ñë³ä÷èé», 4 ñ., 2 ÷. àíàëîãîâà ìåðåæ³ 04.55 Ä/ñ «Íàø³» 8ñ. Íàòàëÿ 06.30 Ìóëüòô³ëüìè Äîáðèíñüêà 06.50 Ðàíêîâà êàâà 05.20 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 07.15 Ðàíêîâà êàâà 1+1 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ÒÑÍ 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 1+1 11.00 Õ/ô «Âàð³àíò «Îìåãà», 4 ñ. 10.00 6 êàäð³â 12.15 Ìóëüòô³ëüì 10.45, 11.30 Ò/ñ «Ñë³äàêè» 12.30 Òîê-øîó «ÌÈ!» 11.55 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 13.30 «Åêîòóð». Æèòîìèðñüêà 13.00, 05.30 ²ëþç³ÿ áåçïåêè ÎÄÒÐÊ 14.10 Ïåêåëüíà êóõíÿ-2 13.45 Ìóëüòô³ëüìè 15.20 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. 16.40 Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå Öèôðîâà ìåðåæà 17.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 14.15 Êîíöåðò Ìèêîëè Íîñêîâà 18.25 Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé» 15.40 Ìóëüòô³ëüìè 20.15 Äîáðèé âå÷³ð-2 16.00 Äåíü çà äíåì 21.20 Õ/ô «Ó÷åíü ÷àêëóíà» 16.15 «ªâðîïåéñüê³ òðàäèö³¿» 23.50 Õ/ô «Âîâêîäàâ ç ðîäó ѳðèõ ïñ³â» 17.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» ²ÍÒÅРʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà 05.30 Ò/ñ «ß òåáå í³êîëè íå çàáóäó» òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 17.40 Ìóëüòô³ëüì Íîâèíè

17.50 19.00 19.15 19.45 20.45 21.00 22.00 22.15 22.30 23.40

Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Òåìè òèæíÿ Çàñèíàéêà Âèáîðè-2012 Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «Âàð³àíò «Îìåãà», 5 ñ. Ôåºð³ÿ ìàíäð³â

ÑÒÁ 05.30 Õ/ô «Àëüîø÷èíå êîõàííÿ» 06.50 Õ/ô «Êîõàííÿ ï³ä íàãëÿäîì» 08.55 Õ/ô «Êàòåðèíà. Ïîâåðíåííÿ êîõàííÿ» 17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè 17.40 Õ/ô «Ëþáîâ ³ ãîëóáè» 20.00, 22.40 Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó «Òàíöþþòü âñ³!-5 00.10 ÂóñîËàïîÕâ³ñò 01.10 Õ/ô «²íøå îáëè÷÷ÿ»

ÍÒÍ + TTV 05.50 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó 06.50 Õ/ô «Î÷³êóâàííÿ ïîëêîâíèêà Øàëèã³íà» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 08.50 «Â³ä ïåðøî¿ îñîáè» Äìèòðî Âåòâèöüêèé 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 10.00 Ò/ñ «Â³äîáðàæåííÿ» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.30 Ò/ñ «Õåðóâèì» 14.30 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 16.30 Ñâ³äîê 17.00 Ò/ñ «Â³äîáðàæåííÿ» 19.00 Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 19.40 «Ê³ðîâîãðàä - ìîº ð³äíå ì³ñòî!» Àíäð³é Òàáàëîâ 19.55 ×àñ ä³àëîãó 20.35 «Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 21.15 Ò/ñ «Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâ³»

П’ятниця 23.30 Õ/ô «Ñòîóí» (2)

0ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.05 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» 05.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å â³äåî 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.30, 14.35 Kids Time 13.35 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.50, 15.45 Teen Time 14.55 Ò/ñ «Äðóç³» 15.50, 23.10 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 17.55, 22.05 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.40 ϳðàíü¿ 20.00 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 21.00 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 00.10 Ò/ñ «Øêîëà» 01.45 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü» 02.30 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.10 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Êðà¿íà 03» 11.00, 21.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 12.10, 04.40 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.00, 19.00, 03.45 Ïî䳿 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 04.05 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 22.15 Õ/ô «Òð³øêè âàã³òíà» (2) 01.00 Õ/ô «ªëèçàâåòà. Çîëîòà äîáà» (2) 03.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 21 вересня •

115 років від дня народження (Єлисаветград) Якова Йосиповича Камінського (1897-1996), лікаря. З 1905-го по 1915 рік навчався в Єлисаветградській громадській гімназії. У 1915 році вступив на медичний факультет Одеського університету. У 1919 році служив лікарем в артилерійському дивізіоні Червоної Армії. У 1921 році отримав диплом лікаря, початок наукової діяльності. У 1931 році їздив до Туреччини. У 1937 році заарештований, вирок – 8 років виправно-трудових таборів. Працював за фахом: лікар ОЛП – 7, керівник туберкульозної служби Ухти, головний лікар табірної лікарні. У 1943 році оголошено про дострокове звільнення, однак був залишений у ГУЛАЗі до 1956 року – до повної реабілітації. У 1961 році повернувся в Одесу, працював завідувачем рентгенофлюорографічного відділення Одеського обласного тубдиспансеру, займався науковою та педагогічною діяльністю. Перший організатор і керівник кафедри фізичного виховання та лікувальної фізкультури Одеського державного медичного інституту ім. М.І.Пирогова. Кандидат медичних наук, доцент. Учений секретар Одеського обласного наукового товариства рентгенологів та радіологів, з 1988 року – його почесний голова. Уклав перший посібник для студентів з ренгенодіагностики. Запропонував методику поліпозиційної діагностичної флюрографії, яка отримала назву «методики Камінського». Рідне місто востаннє відвідав у 1981 році – був запрошений відкрити Всеукраїнський з’їзд рентгенологів у Кіровограді. Автор мемуарів «Минувшее проходит предо мною... Избранное из личного архива» (Одесса, 1995). Заслужений лікар Комі АРСР. • 110 років від дня народження (селище Павлиш Онуфріївського району) Івана Івановича Шевченка (1902-1977), поета Навчався у Кременчуцькому залізничному технікумі. Редагував газети «Молоде село», «Радянський юнак». Член літорганізації «Молодняк». Працював у рідному селі. Друкувався з 1920 року. Поет-пісняр. Автор збірок: «Комсомольське», «Юнкорія», «Червоний пісенник» (1925), «Поезії» (1962). Влітку 1957 року селище Павлиш відвідав голова Верховної Ради УРСР, поет, академік П. Г. Тичина; на згадку про своє перебування написав вірш «В гостях у пісняра Івана».

Іменини (за православним календарем): Марія.

Шукаємо родину!

Гарний охоронець та вірний друг Рябчик розшукує доброго господаря. Молодий та цілком здоровий пес. Телефонуйте: (095) 762-83-62.

Найді потрібен дім. Вона ніколи не зрадить і стане вашим найліпшим товаришем. Вік - 2 роки. Телефонуйте: (095) 762-83-62.

Цуценятко-дівчинка чекає відповідального господаря, якому служитиме вірою та правдою. Вік – 1,5 місяці. Телефонуйте: (0522) 55-88-36; (066) 198-45-42.

Красень-кіт на прізвисько Моряк шукає господаря. Дуже любить воду, слухняний та здоровий. Телефонуйте: (095) 762-83-62.

7


www.novosti.kr.ua

Субота

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 22 вересня •

130 років від дня народження (Єлисаветград) Андрія Володимировича Журавського (1882-1914), зоолога, ботаніка, етнографа. Був підкинутий немовлям до Єлисаветградського притулку. Виховувався у родині військового інженера В.І.Журавського у Петербурзі. У 1901 році закінчив Петербурзький університет. Протягом 1903-1909 років був начальником 17 експедицій з вивчення геології, флори, фауни та етнографії Печорського краю. У 1905 році нагороджений Російським Географічним Товариством великою золотою медаллю ім. М. Пржевальського. Організатор і перший завідувач Усть-Ціленської зоологічної станції. Дійсний член імператорських Географічного і Етнографічного товариств. У 1909 році за етнографічне дослідження від Російської Академії Наук отримав найвищу нагороду – медаль «Лучший ученый-собиратель России». Був секретарем комісії із встановлення принципів наукового розподілу Росії на географічно-ботанічні райони. У 1911 році відкрив першу у Примор’ї Печорську сільськогосподарську станцію. Автор близько 500 наукових і публіцистичних праць. Загинув від руки найманого вбивці. Ім’я Журавського носить Державна сільськогосподарська дослідна станція Комі АР Російської Федерації. Він – один із героїв книги Л. Смоленцева «Печорские дали». У Державному архіві Кіровоградської області сформовано його особовий фонд. У 1964 році в Республіці Комі відкрито Усть-Цілемський історико-меморіальний музей А.В.Журавського.

Іменини (за православним календарем): Олександр, Олексій (Алексій), Ганна, Артемидор, Панас, Василь, Григорій, Захарія, Іоаким, Йосип (Осип), Марин, Микита, Руф, Руфиніан, Северіан, Севир, Сергій (Сергий), Стратор (Стратоник), Феодосій (Федосий, Федосей), Феофан і Харитін.

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 06.10 06.20 07.00 07.25 07.40 08.00 09.30 11.25 11.55 13.30 13.45 17.00 17.20 17.50 18.25 20.50 20.55 21.00 21.30 21.45 22.10 22.50 23.00 23.35 00.00

Ðàíêîâà ìîëèòâà Ìóëüòô³ëüì Ñâ³ò ïðàâîñëàâ’ÿ Åðà çäîðîâ’ÿ Êîðèñí³ ïîðàäè Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê Øóñòåð-Live Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Íàòàëåþ Ãîðîäåíñüêîþ Õ/ô «Áðèçêè øàìïàíñüêîãî» Çåëåíèé êîðèäîð Ñëîâ’ÿíñüêèé áàçàð ó ³òåáñüêó 2012. ³äêðèòòÿ Ñâ³ò àòîìà Çîëîòèé ãóñàê ˳òí³é æàðò ç ².Õðèñòåíêî Ñëîâ’ÿíñüêèé áàçàð ó ³òåáñüêó 2012. Ïåðøèé êîíêóðñíèé äåíü Ìåãàëîò Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ϳäñóìêè äíÿ Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî Òâ³é ãîëîñ Åðà çäîðîâ’ÿ Ä/ô ôåñòèâàëþ «Ïîêðîâ» «Ùèðà ðîçìîâ໠ϳäñóìêè äíÿ Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ».»Â÷èòåëü ïîêàÿííÿ», 2 ÷. Ñâ³ò àòîìà «Íàùàäêè» ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì ÒåëåÀêàäåì³ÿ

48 років від дня народження Олександра Вікторовича Головчица, заступника голови Знам’янської районної державної адміністрації. Народився 23 вересня 1964 року в Знам’янці. У 2004 році закінчив Одеську Національну академію зв’язку ім. О.С. Попова та отримав кваліфікацію менеджера. З серпня 1985 року по червень 1986-го працював старшим техніком-математиком технічного відділу заводу «Пуансон». З червня 1986 року по червень 1991-го працював інженером-математиком та інженером-технологом технічного відділу заводу «Пуансон». З грудня 1994 р. по березень 2000-го працював на відповідальних посадах центру електрозв’язку №3 Кіровоградської дирекції Українського Державного підприємства електрозв’язку «Укртелеком». З березня 2000 р. по серпень 2010-го працював начальником цеху телекомунікаційних послуг №3 Знам’янки Кіровоградської філії відкритого акціонерного товариства «Укртелеком». З серпня 2010 р. призначений на посаду заступника голови Знам’янської райдерждміністрації. • 44 роки від дня народження Олександра Володимировича Ярового, голови Голованівської райдержадміністрації. Народився 23 вересня 1968 року в Голованівську. У 1989 році закінчив Одеське вище артилерійське командне училище ім. М.В. Фрунзе. У 2003-му – Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ. З 1985 року по 1995-й – служба в Збройних Силах України. З 1995-го до 1999 р. – дільничний інспектор. З 2001-го по 2002 р. – заступник начальника відділу - начальник міліції громадської безпеки Кіровського відділу міліції Кіровограда, начальник Кіровського відділу міліції Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області. З 2002-го по 2003 р. – начальник Кіровського відділу міліції Кіровоградського РВ УМВС України в Кіровоградській області. З 2003-го по 2004й – 1-й заступник начальника відділу – начальник штабу Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області. З 2004-го по 2005 рік – начальник Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області. Одружений, має 4 синів. Розпорядженням голови РДА від 29.07.2010 р.призначений на посаду 1-го заступника голови РДА. Розпорядженням Президента України № 259/2011-рп від 31.08.2011 р. призначений на посаду голови Голованівської РДА. Голова районної організації Партії регіонів.

Іменини (за православним календарем):

Андрій, Апеллій, Панас, Варипсав, Василь, Гаврило, Гліб, Євгеній, Іван, Іоасаф, Ісмаил, Каленик, Касян, Климент, Костянтин, Лукій, Мелетій, Минодора, Митродора, Микола, Нимфодора, Павло, Палладій, Петро, Пульхерія, Тетяна і Уар.

8

№ 37 (59) 13 вересня 2012 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

01.05 Áèòâà êîìïîçèòîð³â 02.20 Õ/ô «Æîðñòîê³ ³ãðè-2» (2) 04.15 Ä/ô «Íåâ³äîì³ ä³òè â³äîìèõ áàòüê³â»

ICTV

20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Õ/ô «Ãîòåëü Ìåéíà» (2) 22.55 Êîíöåðò öèãàíñüêî¿ ï³ñí³ «Àìàëà»

ÑÒÁ

05.20 Ôàêòè 05.55 ²íøèé ôóòáîë 06.25 Êîçèðíå æèòòÿ 07.10, 03.25 Ì/ô «Ñêóá³ Äó ³ Ìå÷ ñàìóðàÿ» 08.45 dzðêà YouTube 10.00 Äà÷à 10.30 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 11.30 Ñòîï-10 12.45 Ñïîðò 12.50 Ïðîâîêàòîð 13.10 Òâ³é ðàõóíîê 14.15 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 15.15 Õ/ô «Êëþ÷ ñàëàìàíäðè» 17.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 19.00 Õ/ô «Â³äñòàâíèê» 21.00 Õ/ô «Êîìóíàëêà» (2) 23.05 Íàøà Russia 00.00 Ãîë³ òà ñì³øí³ 01.00 Õ/ô «Ï³ðàÌÌ̳äà» (2) 02.55 ÏðîÖ³êàâå 04.50 Ñâ³òàíîê

05.30 Ì/ô «Äâàíàäöÿòü ì³ñÿö³â» 06.20, 01.40 Õ/ô «Êàðíàâàëüíà í³÷» 07.45 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 08.50 Ñí³äàíîê ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ 09.00 ¯ìî âäîìà 10.45 Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³-2 15.15 Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó «Òàíöþþòü âñ³!-5» 19.00 Õ-Ôàêòîð-3 22.10 Õ/ô «Ëþáîâ ³ ãîëóáè» 00.45 Äåòåêòîð áðåõí³-2 02.50 Õ/ô «Ñêðèíüêà Ìà𳿠Ìåä³÷è» 04.15 ͳ÷íèé åô³ð

ÍÒÍ + TTV

22 вересня 00.45 Õ/ô «Ùî òðàïèëîñÿ ìèíóëîþ í³÷÷þ» (2) 03.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü» (2) 03.45 ²âàí Ôðàíêî 04.40, 05.15 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.00, 11.00 Ò/ñ «Îñòàíí³é êîðäîí» 10.00 Äîäîìó íà ñâÿòà 12.10, 04.20 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-9» 14.10 Ò/ñ «Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî» 16.10 Õ/ô «Òå÷å ð³êà Âîëãà» 18.10, 19.20 Ò/ñ «Çàñ³á â³ä ñìåðò³» 19.00, 04.00 Ïî䳿 22.30 Õ/ô «Ïîìñòà áåç ïðàâà ïåðåäà÷³» 00.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñüê³ â³éíè-5» 02.20 Õ/ô «Âåëèêèé Ëåáîâñê³» (2)

06.00 Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà 07.45 Ò/ñ «Ñòðîãî íà þã» 09.50 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 10.10 ×àñ ä³àëîãó 10.50 Musiñ-ìàí³ÿ ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 11.10 Òî÷êà çîðó ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 11.30  ðîçð³ç³ òèæíÿ 12.00 Ãîëîâíèé ñâ³äîê 00.05 ×àñ êðà¿íè 01.20 13.00 Õ/ô «Êèäàëè ó 00.30 ͳ÷íèé ê³íîçàë 01.55 á³ãàõ» 06.00 Ìóçèêà 02.05 06.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 15.00 Ò/ñ «ÓÃÐÎ-2» 07.00 «Óäîñâ³òà». ³ííèöüêà ÎÄÒÐÊ 19.00 Ò/ñ «Êðóò³ áåðåãè» 02.45 07.30 Ìóëüòô³ëüìè 23.00 Ãîëîâíèé ñâ³äîê 03.05 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 00.00 Âèïàäêîâèé ñâ³äîê àíàëîãîâà ìåðåæ³ 00.25 Õ/ô «Äðóãèé ó 04.10 08.00 Îçèðíèñü! êîìàíä³» (2) 1+1 08.30 Òåìè òèæíÿ 02.10 Ðå÷îâèé äîêàç 09.30 Ìóëüòô³ëüìè 06.15 Ì/ô «Ñìóðôè» 03.40 Àãåíòè âïëèâó 10.15 Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó - 101 07.00 Ñïðàâæí³ ë³êàð³-2 05.05 Óðîêè ò³òîíüêè 10.30 Ñèëüí³ äóõîì 08.00 Ñâ³òñüêå æèòòÿ Ñîâè 11.00 12 áàë³â 09.00 Õòî òàì? 05.25 Ïðàâäà æèòòÿ 12.00 Ó íàðîäíîìó ñòèë³ 10.15, 10.40 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà» ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 12.30 Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë 11.05 Õ/ô «Öèãàíî÷êà ç âèõîäîì» 05.40 Ò/ñ «Îñòàíí³é «Ñòîëèö³ ñâ³òó» 19.30 ÒÑÍ àêîðä» 13.00 Êîíöåðò «30 ðîê³â êàçêîâîãî 20.15 Îïåðàö³ÿ êðàñà-2 07.15 Ñâ³òë³ ãîëîâè æèòòÿ», 1 ÷. 22.00 Õ/ô «Øóêàþ òåáå» 09.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 14.20 «ß çíàþ ÿê». ×åðêàñüêà ÎÄÒÐÊ 00.00 Õ/ô «Çëî䳿 â çàêîí³» (2) Ïàíäà. Äèâí³ 14.40 Äåïóòàòñüêà ãîäèíà 01.55 Õ/ô «Âîâêîäàâ ç ðîäó ѳðèõ ëåãåíäè» 15.40 Ìóëüòô³ëüì ïñ³â» (2) 09.35 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà 04.10 Õ/ô «Àìàçîíêè òà ãëàä³àòîðè» (2) Ìàäàãàñêàðó» ìåðåæà ²ÍÒÅÐ 10.00 Ãîòóé 16.15 Õ/ô «Ùàñëèâà ñ³ì»ÿ» 11.00 ϳêí³ê 04.55 Âåëèêà ïîë³òèêà 17.45 Ìóëüòô³ëüì 11.55 Íîâèé ïîãëÿä 08.00 Ïîçàî÷è ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 12.55 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 09.05 Îðåë òà Ðåøêà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 17.05 Õ/ô «Íåùàñëèâ³» 10.05 Óêðà¿íî, âñòàâàé! 18.00 ʳðîâîãðàäñüêà ô³ëàðìîí³ÿ 19.00 Ì/ô «Òðè áîãàòèð³ 11.00 Ò/ñ «Ïîäàðóíîê äîë³», 1-6 ñ. ïðåäñòàâëÿº... ³ Øàìàõàíñüêà 17.55 ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó 18.30 Ê-Àâòî öàðèöÿ» 19.00 Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº! «Þðìàëà 2011» 20.40 Õ/ô «Ðæåâñüêèé ïðîòè 20.00, 03.45 Ïîäðîáèö³ 19.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» Íàïîëåîíà» (2) 20.30 Ìàéäàí’s 2012 19.45 ˳í³ÿ çàõèñòó 22.30 Õ/ô «Âáèòè Á³ëëà» (2) 23.00 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü» (2) 20.15 Ñïîðòëåíä

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Неділя

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 23 вересня

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 06.10 06.20 07.05 07.35 08.00 08.20 08.30 09.05 09.15 09.40 10.00 10.40 11.00 11.30 12.25 13.15 13.40 14.10 15.45 16.15 16.50 17.35 18.10 18.20 18.35 20.00 21.00 21.15 22.55 23.00 23.20 23.55 00.10 01.20 01.35 02.00 03.35 04.35 05.00

Ðàíêîâà ìîëèòâà Ìóëüòô³ëüì Êðîê äî ç³ðîê Ä/ô ôåñòèâàëþ «Ïîêðîâ» «×àñ äîù³â» ѳëüñüêèé ÷àñ Óêðàâòîêîíòèíåíò Êîðèñí³ ïîðàäè Ñàìáî Óêðà¿íè Àðì³ÿ Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? Êðîê äî ç³ðîê. ªâðîáà÷åííÿ Êðà¿íó - íàðîäîâ³ Áëèæ÷å äî íàðîäó Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ Øåô-êóõàð êðà¿íè ßê öå? Ðàïòîâà ñëàâà Õ/ô «Òðàâíåâ³ çîð³» Çîëîòèé ãóñàê 10 ðîê³â â åô³ð³! Åðà Fm Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè ijëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü Îô³ö³éíà õðîí³êà Ãîëîâíèé àðãóìåíò Êîíöåðò äî 60-ð³÷÷ÿ óêðà¿íñüêîãî òåëåáà÷åííÿ Êîíöåðò «Æèâè â Óêðà¿í³» ϳäñóìêè òèæíÿ Êîíöåðò «Æèâè â Óêðà¿í³» Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà Êîíöåðò «Æèâè â Óêðà¿í³» Åðà á³çíåñó. ϳäñóìêè Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê Ä/ô ôåñòèâàëþ «Ïîêðîâ» «Ñïðàâà Ðîñ³¿» ϳäñóìêè òèæíÿ Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ».»Çà ìîº ³ì’ÿ» Õ/ô «Òðàâíåâ³ çîð³» Ìóçè÷íèé ô³ëüì ïðèñâÿ÷åíèé 70-ð³÷÷þ Íàðîäíîãî àðòèñòà Óêðà¿íè Ã.Ãàðêóø³ Ì/ñ «Ñàíäîêàí» Ä/ñ «Íàø³», 9 ñ. Âàñèëü Ëîìà÷åíêî

1+1 06.00 Õ/ô «Ñåêðåò Íîåì³» 07.45 Ìóëüòô³ëüì 08.05 Ðåìîíò+ 09.00 Ëîòåðåÿ «Ëîòî-çàáàâà» 10.20, 10.45 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà» 11.10 Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà 11.35 ×îòèðè âåñ³ëëÿ-2 13.10 Õ/ô «Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ» 15.35 Õ/ô «Øóêàþ òåáå» 17.35 Õ/ô «Òàêñ³-2» 19.30, 23.25 ÒÑÍ-òèæäåíü 20.15 ̳é çìîæå-2 22.10 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 00.10 Õ/ô «Çàëèøàéñÿ ç³ ìíîþ» (2) 02.20 Õ/ô «Òåùà» 03.25 Õ/ô «Çëî䳿 â çàêîí³» (2)

²ÍÒÅÐ 05.25 Õ/ô «Ñìóãàñòèé ðåéñ» 06.50 Ì/ñ «Â³íêñ»

08.20 Ãëÿíåöü 09.25 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî 10.00 ÍÅIJËß Ç «ÊÂÀÐÒÀËÎÌ» 11.00 Ñâàòè á³ëÿ ïëèòè 11.30 Õ/ô «Ä³àìàíòîâà ðóêà» 13.50 Õ/ô «Ìàëàõîëüíà» 15.45 Õ/ô «Áóìåðàíã» 17.50 Ò/ñ «Äîðîãà â ïîðîæíå÷ó» 20.00, 02.50 Ïîäðîáèö³ òèæíÿ 21.00 Ò/ñ «Äîðîãà â ïîðîæíå÷ó» 23.10 Ùî? Äå? Êîëè? 00.25 Õ/ô «²ìïåð³ÿ âîâê³â» (2) 03.30 Ä/ñ «Æàä³áí³ñòü»

ICTV 05.40 06.00 06.45 07.15 07.45 08.45 09.50 11.00 12.00 12.35 13.10 14.00 16.40 18.45 19.30

Ôàêòè Êâàðòèðíå ïèòàííÿ Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè Äà÷à Òâ³é ðàõóíîê Äèâèòèñÿ âñ³ì! Îë³ìï³Ëÿïè Êîçèðíå æèòòÿ ²íøèé ôóòáîë Óêðà¿íö³ Àô³ãåíí³ Íàøà Russia Õ/ô «Çàã³í «Ìîðñüê³ êîòèêè» Õ/ô «Â³äñòàâíèê» Ôàêòè òèæíÿ Õ/ô «Â³äñòàâíèê-2. Ñâî¿õ íå êèäàºìî» Õ/ô «Â³äñòàâíèê-3» Õ/ô «Ï³ðàÌÌ̳äà» (2) ²íòåðàêòèâ. Òèæíåâèê Õ/ô «Ïðîêëÿòèé «Þíàéòåä» (2)

19.00 Ïîãëÿä 19.35 Àðì³ÿ 19.45 Äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 20.15 Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà 21.30 Ä/ñ «ßïï³» 22.00 Ïîãëÿä 22.30 Õ/ô «Ã³ñòü» (2)

ÑÒÁ 05.35 Ì/ô «Ïðèãîäè Áóðàò³íî» 06.40, 01.15 Õ/ô «Íåïîïðàâíèé áðåõóí, àáî Êàçêà ç õîðîøèì ê³íöåì» 08.25 Ñí³äàíîê ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ 08.35 ¯ìî âäîìà 09.45, 00.15 Íåéìîâ³ðí³ ³ñòî𳿠êîõàííÿ 10.45 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 11.45 ÌàñòåðØåô-2 15.45 Õ-Ôàêòîð-3 19.00 Åêñòðàñåíñè âåäóòü ðîçñë³äóâàííÿ 20.05 Õ/ô «Çíàê ³ñòèííîãî øëÿõó» 02.40 ͳ÷íèé åô³ð

23 вересня 09.15 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Äèâí³ ëåãåíäè» 09.55 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 10.15 ËÎË 11.50 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 17.00 Ì/ô «Òðè áîãàòèð³ ³ Øàìàõàíñüêà öàðèöÿ» 18.45 Õ/ô «Ðæåâñüêèé ïðîòè Íàïîëåîíà» (2) 20.35 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Âåñò» (2) 22.30 Õ/ô «Âáèòè Á³ëëà 2» (2) 01.15 Õ/ô «Íåùàñëèâ³» 02.50 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü» (2) 03.35 Îáîæíþâàíà

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.00, 04.45 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.30 Ïî䳿 06.50 Õ/ô «Äæóí³îð» 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî 10.00 Ãåðî¿ åêðàíó 11.00, 04.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-9» 13.00 Ò/ñ «Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî» 15.00, 21.20 Ò/ñ «²íòåðíè» 16.00 Ò/ñ «Á³ãëü» 18.00 Ò/ñ «Çàñ³á â³ä ñìåðò³» 19.00, 03.40 Ïî䳿 òèæíÿ 19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Óêðà¿íè. ÍÒÍ + TTV «Øàõòàð» (Äîíåöüê) - «Äèíàìî» 05.50 Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà (Êè¿â) 21.50 07.35 Ò/ñ «Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâå» 22.30 Òîê-øîó «Âåëèêèé ôóòáîë» 23.55 11.30 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó. гçíÿ 00.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñüê³ â³éíè-5» 02.05 ïî çàìîâëåííþ ïàðò³¿ 02.10 Õ/ô «Ïîìñòà áåç ïðàâà 02.20 12.00 Àãåíòè âïëèâó ïåðåäà÷³» 13.00 Ò/ñ «Ðîçêîë» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 15.10 Ò/ñ «Êðóò³ áåðåãè» 00.05 «Ïîâ³ð ó ñåáå». Äîíåöüêà 19.00 Òî÷êà êèï³ííÿ ÎÄÒÐÊ 19.20 Ìè éäåìî â ãîñò³ 00.30 ͳ÷íèé ê³íîçàë 19.40 Êàìåðà! Ìîòîð! 06.00 Ìóçèêà Çíÿòî! 06.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 20.00 Ñâ³òëî 07.00 «Ðîçìîâà áåç íîòàö³é». ïðàâîñëàâ’ÿ ×åðí³ã³âñüêà ÎÄÒÐÊ 20.30  ðîçð³ç³ òèæíÿ 07.30 Ìóëüòô³ëüìè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 21.00 Ñïîðòòàéì àíàëîãîâà ìåðåæ³ 21.25 Êàðò-áëàíø 08.00 Ðàíêîâèé êîìïàñ 21.50 ³äâåðòî 08.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 22.20 Êóëüòóðíà 09.00 Ê-Àâòî ñêàðáíè÷êà 09.30 Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 22.40 Òâîð÷èìè 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ ñòåæêàìè 10.30 Êîíöåðò «30 ðîê³â êàçêîâîãî 23.00 Õ/ô «Øîñòèé æèòòÿ», 2 ÷. äåíü» (2) 12.00 «Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº!» 01.30 Õ/ô «Ç-ï³ä çåìë³» 12.30 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð (3) 12.45 Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó – 101 02.55 Ðå÷îâèé äîêàç 13.00 Ìóëüòô³ëüì 04.35 Àãåíòè âïëèâó 13.15 12 áàë³â 06.00 Óðîêè ò³òîíüêè 14.10 Ñïîðòëåíä Ñîâè 14.40 ˳í³ÿ çàõèñòó 06.30 Ïðàâäà æèòòÿ 15.10 Îçèðíèñü! 15.40 Ìóëüòô³ëüìè ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà 06.10 Ò/ñ «Îñòàíí³é ìåðåæà àêîðä» 16.15 Õ/ô «Ëþáîâ ó ïîâ³òð³» 06.55, 08.25 Ñâ³òë³ Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà ãîëîâè àíàëîãîâà ìåðåæ³ 18.00 Ñèëüí³ äóõîì 07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà 18.30 Ó íàðîäíîìó ñòèë³ 08.00 Çàïèòàéòå â ë³êàðÿ


№ 37 (59) 13 вересня 2012 року Сучасна армія

НОВИНИ Кіровоградщини

www.novosti.kr.ua

На обрії – повна професіоналізація

Юрій Лісниченко, спеціально для Новин Кіровоградщини

Віднедавна суттєво збільшено посадові оклади контрактникам, осіння призовна кампанія пройде у два етапи, а з 2014 року українське військо може повністю перейти на комплектування добровольцями-контрактниками. Про все це та інші навколоармійські новації Новинам Кіровоградщини розповідає обласний військовий комісар полковник Микола Тищенко (на знімку). – Від часу останнього вашого інтерв’ю нашому тижневику (НК №15 (37) від 12.04.2012. – Ред.) минуло півроку, протягом якого відбувся один призов на військову строкову службу й почався інший. Тож доцільним є запитання: яким був для обласного військового комісаріату минулий, весняний, призов і які завдання комісаріат має виконати під час нинішнього – осіннього? – Навесні Кіровоградщина спрямувала на військову строкову службу, згідно з покладеним на Кіровоградський обласний військовий комісаріат завданням, вісімсот осіб, з них 554 – до Збройних сил України (ЗСУ) і 246 – до Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (МВСУ). Завдання це обласний, міські й районні військові комісаріати виконали вчасно й у повному обсязі. Хоча призов був специфічним: у зв’язку з проведенням в Україні чемпіонату Європи з футболу навчання в загальноосвітніх, професійнотехнічних та вищих навчальних закладах (ВНЗ) І – ІІ рівнів акредитації завершилися раніше, аніж завжди. Отже, випускники підлягали призову вже навесні, що не давало їм змоги вступити до ВНЗ III – IV рівнів акредитації. Тож міністр оборони України підписав наказ, у якому, зокрема, було обумовлено, що призовників, які народилися у грудні 1993 року та з першого січня по 31 травня 1994 року і 2012 року закінчували навчання в загальноосвітніх, професійнотехнічних і ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації, до комплектації команд не залучати (хоча всіх їх і викликали до військкоматів для проходження медичної комісії з подальшим наданням їм відстрочки до осені). Унаслідок цього призовний ресурс було зменшено на п’ятнадцять відсотків. Але це не завадило військкоматам виконати покладене на них завдання. У зв’язку з продовженням реформування ЗСУ, зокрема зменшенням чисельності особового складу армії, нинішньої осені обласний військовий комісаріат має завдання відправити на строкову службу меншу, аніж навесні, кількість осіб – 670 новобранців, з них 385 до ЗСУ, 250 – до Внутрішніх військ МВСУ і 35 – у Державну спеціалізовану службу транспорту. Зменшиться й кількість тих рекрутів з Кіровоградщини, які служитимуть у ме­ жах області (84 проти 186 навесні). Це пов’язано із запланованим скороченням кількості особового складу військових частин на території області. Нинішній призов через вибори до Верховної Ради України триватиме у два етапи – протягом 5 – 12 жовтня й 1 – 23 листопада. Аби більша кількість новобранців могла проголосувати у себе вдома, протягом першого етапу з обласного військкомату до армії підуть лише 272 призовники, а решта 398 – уже після виборів. На даний час до військовиків доведено інформацію, що 2013 рік стане останнім роком призову на строкову службу до ЗСУ, що є одним з етапів реформування ЗСУ. Заплановано, що надалі армія комплектуватиметься солдатами й молод-

шими командирами лише на контрактній основі. – А чим же тоді займатимуться військові комісаріати? – У зв’язку з запланованим припиненням формування ЗСУ із призовників 2013 року відбудеться скорочення особового складу всіх військових комісаріатів, а 2014-го із них залишаться лише обласні та іще по три комісаріати в кожній із областей і АР Крим. На моє тверде переконання, певну їх кількість слід залишити обов’язково. Хоча головним завданням військових комісаріатів є підготовка і проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів у особливий період, та водночас вони мають багато й інших конкретних завдань (міські й районні – 24, обласний – 18). Це, зокрема, допризовна підготовка юнаків, військово-патріотичне виховання молоді та контроль за проведенням її оздоровлення, підготовка громадян до строкової військової служби, служби за контрактом, їхній відбір та спрямування на службу у військовому резерві, соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій тощо. Без відвідин військових комісаріатів громадяни не можуть не лише виїхати за кордон, а й виписатися з одного помешкання й прописатися в іншому або ж виїхати за межі місця постійного проживання більш ніж на три місяці… У нашому обласному військовому комісаріаті, наприклад, знаходяться 28 тисяч особових справ офіцерів запасу. З цими людьми працюють шестеро працівниць відділу соціального забезпечення. П’ять посад із шести заплановано скоротити. Як тоді виконувати свої обов’язки з таким об’ємом справ одному спеціалістові? Це те, над чим ініціатори скорочення мають добре подумати. – Аби наповнити армію контрактниками, потрібно зацікавити громадян військовою службою… – Донедавна при обласному військовому комісаріаті

діяв територіальний центр комплектування військових частин за контрактом. Саме його спеціалісти й набирали контрактників. Але, у зв’язку з оголошеним суттєвим скороченням армії (зі 170 тисяч військовослужбовців до 70 тисяч військовослужбовців і 30 тисяч цивільних осіб), тимчасово набір контрактників було призупинено. Однак обласний військовий комісаріат має завдання до кінця року відібрати 186 осіб (на даний час уже є 80 претендентів на службу за контрактом). Цією справою тепер займаються також міські й районні військкомати, бо названий центр комплектування розформовано. Зустрічаємося з людьми, готуємо необхідні папери на охочих служити. Думаю, що з відновленням фінансування переходу армії на контрактну основу усі претенденти, які відповідають критеріям, висуненим до претендентів на службу за контрактом, розпочнуть службу у військових частинах. Нині заробітна плата солдатаконтрактника першого року служби в Повітряних та Військово-Морських силах України складає 3200 гривень, із першого листопада таку ж платню отримуватимуть і солдати-контрактники Сухопутних військ України першого року служби. Контрактниками можуть стати як особи, що пройшли строкову службу, так і ті, що не служили, у тому числі жінки. Передбачено, що претендувати на вакансію контрактника можна до 45 років, але перевагу віддаємо все ж особам до 30 років. Потрібно мати хороше здоров’я, освіту, не нижчу повної середньої, а також цивільну спеціальність, суміжну з тією військовою, на яку є вакансії у ЗСУ. Наприклад, випускники нашого кіровоградського училища, яке готує зв’язківців, легко віднайдуть своє місце в армії. Як і ті, що закінчили навчання у школах водіїв. Контрактник має від держави повне речове забезпечення (близько п’ятдесяти найменувань), безплатне медичне, санаторно-курортне обслуговування, житло (гуртожиток, за наявності службової квартири – квартиру), здобуває можливість навчатися в будьяких вищих навчальних закладах (зокрема й у військових) за кошт Міністерства оборони України, служити в миротворчих

силах від України. Перший свій військовий контракт «цивільний» контрактник укладає з командиром військової частини на три роки, після чого перших три місяці служби перебуває в навчальному центрі. Демобілізований же з військ після строкової служби одразу потрапляє в лінійні війська. Маючи за плечима дванадцять з половиною років військового стажу (а загалом разом зі стажем невійськовим – двадцять років), контрактник може звільнитися з армії, влаштуватися на цивільну роботу й отримувати пенсію від ЗСУ в розмірі п’ятдесяти відсотків від своєї військової платні. Одна з проблем нинішньої армії – нестача командирів взводів і рот. На цих посадах переважно служать молоді випускники вищих військових навчальних закладів. Вони відповідальні за особовий склад, бойову техніку і боєприпаси, проводять навчання й мають багато інших завдань. А посадовий оклад офіцера першого року служби складає всього 2300 гривень, що аж ніяк не відповідає обсягові виконуваної ним роботи та рівневі покладеної на нього відповідальності. Під час подальшого реформування ЗСУ на цю проблему потрібно звернути особливу увагу, інакше молоді офіцери не лишатимуться в армії. Випускники шкіл, не зважаючи на названу вище проблему, не цураються вищих військових навчальних закладів, у деяких з яких – доволі високий прохідний бал. Наприклад, в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного нинішнього року на факультеті аеромобільних військ на одне курсантське місце претендували восьмеро абітурієнтів. Суттєвою перевагою військових ВНЗ є те, що всі роки навчання держава безкоштовно забезпечує курсанта всім необхідним – від обмундирування до піклування про стан його здоров’я. До того ж, у випадку передчасної демобілізації молодий офіцер має перевагу перед своїми цивільними конкурентами при прийомі на роботу. – Іще не так давно про можливість послужити у військовому резерві й отримувати за це матеріальну винагороду працівники військових комісаріатів інформували всіх демобілізованих строковиків та офіцерів. Наскільки актуальною на сьогодні є для військкоматів така агітація? – Програма формування військового резерву, як і програма набору контракт­ ників, діє. Але, як і у випадку з кон­ трактниками, у зв’язку зі зменшенням чисельності особового складу військових частин набір резервістів призупинено. Однак працівники військкоматів і надалі проводять агітацію серед демобілізованих й готують на добровольців необхідні папери. Резервісти потрібні для доукомплектування військових частин в особливий період. А внаслідок скорочення чисельності їх особового складу ті стають повними вже в мирний час. Та все ж тільки-но з’являється десь в області вакансія резервіста (у цій справі діє територіальний принцип, за якого людина проходить збори у військовій частині в межах області), як претендент на це місце його й заповнює. Резервісти – це військовозобов’язані (і жінки також), які добровільно проходять службу у військовому резерві ЗСУ та інших військових формувань України. Вони раз на рік два тижні перебувають на військових зборах, за що за умови виконання контракту з підтримання бойової готовності військової частини раз на рік отримують від Міністерства оборони України грошове забезпечення – від 1050 до 1800 гривень (залежно від посади й військового звання). До того ж, у військовій частині резервіст отримує добові за час його перебування в дорозі до та зі служби. На основному місці роботи він за період перебування у військовій частині одержує середньомісячну заробітну плату (той, що тимчасово не працює, – мінімальну заробітну плату). Під час зборів військова частина, з командиром якої резервіст підписав відповідний контракт, забезпечує його проживанням, харчуванням і військовим одягом. Резерв формувати треба, бо слабка держава – то завжди велика спокуса для держави сильної.

9


НОВИНИ Кіровоградщини

www.novosti.kr.ua Паралімпіада

Молодці!

Паралімпійські ігри, які минулої неділі завершилися в Лондоні, – це вже не просто змагання для інвалідів із розвинених країн. Крім того, що ця Паралімпіада стала популярною і на неї вперше продали практично всі квитки, вона також стала найбільшою за кількістю спортсменів і країн – 4200 учасників із 155 країн. Недарма президент Міжнародного паралімпійського комітету Філіп Крейвен на церемонії закриття під бурхливі оплески публіки назвав ці Ігри «кращою Паралімпіадою в історії». А зробили її такою самі спортсмени, які викладалися на своїх виступах на всі сто, і глядачі, які їх підтримували. Українці в Лондоні закріпили за собою статус одного з лідерів світового паралімпійського спорту. Українська олімпійська команда, де, на жаль, представників Кіровоградщини взагалі не було, виступила в Лондоні значно гірше, якщо порівнювати з паралімпійцями, здобувши 20 медалей, 6 із яких золоті. Наші паралімпійці завершили свої змагання на четвертому місці з 84 медалями (32 золотих, 24 срібні та 28 бронзові). При цьому кожна з чотирьох срібних медалей, завойованих кіровоградськими атлетами, виявилася вагомою. Двічі на другу сходинку п’єдесталу пошани піднімалася учениця Олени Кузнєцової Ольга Свідерська, яка на дистанціях 50 і 100 метрів вільним стилем у плаванні поступилася тільки беззастережним лідерам – китаянкам, що встановили світові рекорди.

Футбол

При цьому на кожній Паралімпіаді своє вагоме слово говорили і представники Кіровоградщини. У тому числі паралімпійська чемпіонка Пекіна і бронзовий призер Ігор у Пекіні та Афінах легкоатлетка Алла Мальчик та бронзовий призер пекінської Паралімпіади пловець Євген Полтавський, яким у Лондоні не вдалося піднятися на п’єдестал. Але хіба вони не гідні найкращих слів за свою мужність, самовідданість і прагнення до перемоги? Сьогодні ми низько вклоняємося всім нашим паралімпійцям і чекаємо від них нових перемог через чотири роки на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

Ольга Свідерська.

контратаки і довела рахунок до розгромного. Спочатку Андрій Порошин своєю передачею з центру поля залишив не при справах усіх захисників одеситів, а Дмитро Осадчий спокійно й холоднокровно реалізував вихід сам-на-сам, пробивши зряче в дальній кут. Потім Осадчий та Порошин помінялися ролями. Дмитро обіграв захисника праворуч і прострілив уздовж воріт, а Андрій скористався помилкою голкіпера на виході й переправив м’яч у сітку. До честі одеситів, вони не опустили руки, а продовжували йти вперед. Це принесло свої плоди, коли партнери вивели в штрафному на завершальний удар Анатолія Опрю, який не промахнувся з близької відстані. На подальший розвиток подій вплинуло друге попередження Владислава Насибуліна, яке наш хавбек заробив у центрі поля. Правда, скористатися чисельною перевагою гостям так і не вдалося. Після цієї перемоги з рахунком 4:1 «Зірка», в активі якої разом із «Севастополем», «Буковиною» та «Олександрією» по 15 очок, злетіла на 3-ю сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від одноосібного лідера – алчевської «Сталі» на 4 очки. Продовжують радувати своїх уболівальників і футболісти «УкрАгроКому», які виграли вже п’ятий матч поспіль. Цього разу нічо-

Анастасія Мисник.

Євген Зинов’єв.

Наші ‒ серед лідерів

Футбольні клуби Кіровоградщини у цьому сезоні виступають доволі впевнено, що й підтвердили чергові матчі. Правда, олександрійці не скористалися відмінним шансом вийти на чисте друге місце, розійшовшись нульовою нічиєю в гостях із однією з головних сенсацій нинішнього чемпіонату – краматорським «Авангардом». А ось «Зірка» та «Укр­ АгроКом» розгромили суперників на своїх полях, що дозволило кіровоградцям стати третіми в першій лізі, а головківцям – піднятися на другу сходинку в турнірній таблиці своєї групи другої ліги. У першому таймі гри в Краматорську олександрійці діяли гранично уважно в захисті, не дозволивши зухвалим дебютантам розгулятися поблизу свого штрафного. А в тих моментах, коли господарі поля доводили справу до ударів, на останньому рубежі впевнено грав голкіпер гостей Руслан Зарубін. Після перерви підопічні Андрія Купцова активізувалися, і вже воротареві «Авангарду» Пуговкіну довелося демонструвати майстерність, відбиваючи удари Василя Грицука, Сергія Старенького та Антона Кічі. Правда, краматорці також не відсиджувалися в обороні й мали шанси вийти вперед, але знову на висоті виявилися Зарубін і захисники. Як підсумок, зафіксована в цілому закономірна безгольова нічия, яка, виходячи з турнірного становища, не влаштувала жодну з команд. А ось кіровоградцям вдалося перервати безвиграшну та безгольову серію, перегравши за всіма статтями конкурентів із ФК «Одеса». Практично перша атака підопічних Іллі Близнюка принесла успіх. Вихованець кіровоградського футболу Дмитро Осадчий, який, як і минулої зустрічі, вийшов у основному складі, поборовся за м’яч на лівому фланзі та зробив передачу в штрафний на Ярослава Галенка. Наш кращий бомбардир фінтом прибрав захисника і точно пробив у ближній кут. А вже на 18-й хвилині Галенко оформив дубль ударом головою після навісної передачі в штрафний з правого флангу Дмитра Немчанінова. Цей гол став шостим для Ярослава в чемпіонаті, й Галенко очолив список кращих бомбардирів першої ліги. Забезпечивши собі досить солідну перевагу, господарі поля перейшли на гру другим номером, але одесити ніяких проблем обороні й голкіперу кіровоградців Євгену Ширяеву не створили. А у другому таймі, незважаючи на проливний дощ, «Зірка» провела ще дві разючі

10

Другий результат у штовханні ядра з особистим рекордом показала підопічна ЗТУ Олега Соколовського Анастасія Мисник. Далі нашої Насті снаряд штовхнула тільки лідер світового сезону полячка Єва Дурска, а третє місце тут посіла ще одна українка Світлана Куделя. І, нарешті, четверте наше срібло приміряв футболіст Євген Зинов’єв, першим тренером якого був легендарний форвард кіровоградської «Зірки» Олексій Кацман. Правда, ця срібна медаль Женю, що зіграв усі матчі турніру в основному складі, не надто втішила, оскільки у фіналі наші хлопці в упертій боротьбі поступилися росіянам 0:1. Слабкою втіхою для українських футболістів, які мали шанси стати чемпіонами Паралімпіади втретє поспіль, може служити те, що їхні срібні медалі дозволили випередити збірну Австралії в медальному заліку. Австралійці виявилися на п’ятому місці – 32 золотих, 23 срібних і 30 бронзових. Вище України розмістилися команди Великобританії, у яких 120 медалей (з них 34 золотих), росіяни – 102 медалі (з них 36 золотих) і китайці – 231 медаль (з них 95 золотих). Нагадаємо, що в Пекіні Україна також посіла четверте місце, але з меншою кількістю медалей: тоді наші спортсмени виграли 24 золотих, 18 срібних і 32 бронзових нагороди. Виступ української команди в Лондоні став кращим для команди в історії Паралімпійських ігор із тих пір, як вона почала брати в них участь у 1996 році.

№ 37 (59) 13 вересня 2012 року

го не змогли вдіяти з переможним настроєм господарів поля гравці комсомольського «Гірника-Спорт». У першому таймі підопічні відомого у минулому хавбека «Зірки» Ярослава Бобиляка виглядали непогано. Правда, на дії гостей вплинув швидкий гол Олександра Ломка, який розігрався в останніх матчах. На 13-й хвилині досвідчений захисник голов­ковців підключився до атаки, отримав м’яч у штрафному, на замаху обіграв голкіпера і спокійно вразив ціль. Незважаючи на те, що моменти біля воріт гостей виникали із завидною постійністю, мінімальна перевага підопічних Юрія Гури зберігалася до 90-ї хвилини. І тут нарешті один зі своїх численних шансів реалізував Андрій Вдовиченков, який зняв усі питання щодо результату поєдинку. Ця невдача настільки засмутила комсомольців, що вони на 3-й компенсованій хвилині дозволили відзначитися з гострого кута ще і Євгену Білоусову. Тепер у трьох лідерів групи Б – «Шахтаря-3», «УкрАгроКому» і ФК «Полтава-2» – по 20 очок. Так що наступна зустріч наших земляків у Донецьку з «гірниками» обіцяє неймовірну інтригу.

Свято

Свято для всіх і кожного Саме таким нам бачиться День фізичної культури і спорту, який відзначили в Україні минулої суботи. У Кіровограді урочистості перенесли зі стадіону «Зірка», де вони проводилися протягом багатьох років, у Ковалівський парк. І потрібно визнати, що простору для різних спортивних забав тут дійсно більше. А ось мітинг, де вшановували і вітали спортивних героїв, можна було провести і в філармонії. Адже в інші знаменні дні це навіть зі святковим концертом можливо, а спортсмени задовольняються малим, звичним і буденним. У цьому році привітати і нагородити представників спортивної громадськості прийшли заступник голови облдержадміністраціі Галина Пастух та заступник міського голови Кіровограда Сергій Дьячук. Представники владних структур нагородили почесною грамотою облдержадміністрації першого майстра спорту зі спортивної гімнастики на Кіровоградщині Тамару Гасман, яка відзначила нещодавно свій 75-річний ювілей. Грамотою обласної ради відзначена праця ветерана фізичної культури і спорту Тетяни Дегтярьової, яка довгі роки передавала свої знання і досвід студентам Кіровоградського машинобудівного технікуму (нині машинобудівний коледж КНТУ). Посвідчення і значок майстра спорту міжнародного класу отримала учасниця Олімпіади в Пекіні, неод­ норазова чемпіонка України зі спортивної гімнастики Валентина Голенкова, а її подруги по гімнастичній збірній області Катерина Шумейко, Євгенія Остапенко та Аліна Кравченко стали майстрами спорту України. Втім, нагороджених у цей святковий день було багато, і кожен того вартий, але з особливим хвилюванням одержували свої дипломи спортсмени та тренери, фото яких занесені на Алею спортивної слави на стадіоні «Зірка». І з задоволенням отримували з рук голови обласного відділення НОК України Володимира Ковальова спортивний інвентар представники всіх кіровоградських ДЮСШ. Після урочистої частини юні спортсмени продемонстрували своє вміння у показових виступах, всі охочі змогли взяти участь у змаганнях із настільного хокею, шашок, шахів, дартсу, а найменші учасники свята змагалися в рухливих іграх. Ось лише закінчилося це дійство дуже швидко. Може, тому, що це свято поки більше потрібне тільки винуватцям торжества…

Сторінку підготував Юрій Ілючек, спеціально для Новин Кіровоградщини


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 37 (59) 13 вересня 2012 року Смачного!

Цибулева зупа

Цибуля – 1 кг, масло вершкове – 2 ст.л., олія рослинна – 2 ст.л., бульйон м’ясний - 1,5 л, вино біле сухе – 100 г, багет, нарізаний товстими скибочками – 3 шт., сир приблизно 100 г, можна більше. Це один з найпростіших за складом супів у всьому світі, який є дуже популярним. Він дуже ароматний і зігріває душу в холодні вечори. Секрет його приготування - щоб не плакати від цибулі, дихайте не через ніс, а через рот. Допоможе 100 відсотків! Для початку наріжемо лук тонкими півкільцями. Можна змішати червону і білу цибулю. У каструлю наливаємо рослинне і додаємо вершкове масло, підігріваємо, кладемо цибулю і тушкуємо все це приблизно годину на слабкому вогні. Спочатку цибуля стане прозорою, але по ходу вона набуває золотистого кольору, що і надає супу свій аромат і характерний колір. Коли цибуля зменшилась в об’ємі приблизно в 3-4 рази, тушкуємо її з білим вином, вона надає супу трохи кислинки, даємо закипіти, потім додаємо бульйон. Варимо хвилин 5 на середньому вогні, потім зменшуємо вогонь і тушкуємо 15 хв. на повільному вогні. Тим часом готуємо наші грінки: на сковорідці з олією обсмажуємо шматочки багета з двох сторін і в гарячому вигляді натираємо часником. Тремо сир на тертці. Сир повинен бути жирним і твердим. Наливаємо суп в горщики і зверху на кожен кладемо смажені грінки та посипаємо щедро сиром. Відправляємо горщики в духовку під гриль, поки сир не розплавиться.

Піца для осені

Цвітна капуста - 400 г, сир тертий - 180 г, яйце - 1 шт., олія оливкова - 2 ч. л., зубок часнику - 1 шт., сіль, перець. Начинка - на ваш смак. Очистити капусту від великих стовбурів та листя. Подрібнити в блендері. Поставити в мікрохвильовку на 2-3 хвилини, дивіться, щоб капуста не зварилася! Злегка остудити і додати всі інші інгредієнти. На пергаментному папері вистелити три диски (15 см) з тіста. Помістити на деко і запекти в прогрітій до 220°С духовці 15-20 хвилин до світло-золотистого кольору. А в якості начинки додаємо все, що є в холодильнику. Наприклад, соус зі свіжих помідорів, копчену грудинку, сир, помідори черрі, цибулю, червоний перець. Помістити в духовку ще на 5-7 хвилин. Дати охолонути і сервірувати, посипавши зеленою цибулею.

Поради господині

Як зберігати осінні фрукти Груші , виноград, яблука та айва – багато із найсмачніших фруктів доспівають восени. Купуючи фрукти, ми рідко з’їдаємо їх всі одразу, а тому намагаємося зберегти їхню свіжість якнадовше. Давайте з’ясуємо, як зберігати фрукти, оскільки кожен плід має різні вимоги до зберігання. Одні дозрівають на дереві, інші - після того, як їх зірвали. Деякі фрукти потрібно тримати у прохолодному місці, інші - ні. Що ми зазвичай робимо, коли приносимо фрукти, які зірвали в саду або купили на ринку? Ми або відразу кладемо їх у холодильник, або залишаємо в мисці на кухні. Жоден з цих варіантів не є правильним. Для кожного фрукта є свої правила зберігання. Яблука. Яблука перестають доспівати відразу ж після того, як їх зірвали. Тому, не дивлячись на те, що вони досить довго зберігають свіжий і апетитний вигляд, намагайтеся купувати свіжозірвані яблука та зберігайте їх у холодильнику в найбільш прохолодному місці.

Груші. Груші практично завжди зривають, поки вини ще не доспіли. Тому при покупці краще вибирати тверді плоди - вони будуть довше зберігатися. Зберігати їх можна при кімнатній температурі в тарілці на кухні або в кімнаті. Коли груша дозріє, її аромат посилиться, і вона стане більш м’якою на дотик. Але, так як на носі зима і зовсім скоро свіжозірваних яблук і груш не залишиться, за виключення зимових сортів, які збираються в жовтні-листопаді, намагайтеся вибирати фрукти, які хоча б на вигляд свіжі. Виноград. Виноград краще зберігати в паперовому пакеті чи в пластиковій коробці з перфорацією. В залежності від його ступеня зрілості виноград може зберігатися в холодильнику від одного до двох тижнів. Айва. Айва зривається в недоспівшому вигляді, тому для того, щоб вона дійшла до потрібної кондиції, зберігати її потрібно при кімнатній температурі, поки вона не пожовтіє. Коли айва дозріє, її цілком можна зберігати в холодильнику. Оскільки айву практично ніколи не їдять сирою, зовнішній вигляд не є настільки важливий, як для інших фруктів.

www.novosti.kr.ua

Правовий лікнеп

Право на доступ до інформації Продовження. Початок в №36. Під публічною інформацією мається на увазі відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом. Зауважуємо, що особливістю цього закону є те, що він не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом. Насамперед варто відзначити, що право на звернення та право на доступ до публічної інформації тісно пов’язані між собою. Право на звернення – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заява (клопотання) і скарги (ст. 3 Закону України «Про звернення громадян»), до суб’єктів владних повноважень, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації. Під запитом на інформацію розуміється прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). Проте дуже часто виникають проблеми щодо розмежування звернення громадянина та запиту на інформацію. Отримавши лист від громадянина, суб’єкту владних повноважень, об’єднанням громадян, підприємствам, установам необхідно звернути увагу в першу чергу, які питання порушуються у листі. Наприклад, звернення стосується відстоювання прав і законних інтересів громадянина та пропозицій до діяльності суб’єктів владних повноважень, викриття їх недоліків (зауваження) в роботі. А в запитах на інформацію мова йде про надання публічної інформації, якою володіє або повинен володіти її розпорядник. Крім того, між зверненням і запитом є відмінності, а саме порядок оформлення, процедура реєстрації та обліку, а також порядок отримання інформації тощо. Закон України «Про звернення громадян» передбачає право на звернення громадянина через подання звернень, у якому має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Відповідно до цього закону, громадяни мають право, зокрема, особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; знайомитися з матеріалами перевірки; подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу; бути присутнім при розгляді заяви чи скарги; одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень. Щодо доступу до публічної інформації, то запитувачами публічної інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи. Громадянин має право звернутися до розпорядника інформації із запитом індивідуальним або колективним незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Водночас, запит може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі та повинен містити: ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст, підпис і дату за умови подання письмового запиту. При цьому для спрощення процедури оформлення письмових запитів особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на його офіційному веб-сайті. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала. Інший важливий момент, те, що вказаний закон зобов’язав розпорядників інформації визначати спеці-

альні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації, а також мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу до інформації. Також Закон України «Про доступ до публічної інформації» встановлює право кожної особи: знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом; доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; вимагати виправлення неточної, непов­ної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону; на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів; на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом. Слід відмітити, що для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у суб’єктів владних повноважень, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку. Діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України, а саме Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348. Усі звернення реєструються у день їх надходження на реєстраційно-контрольних картах, придатних для оброблення персональними комп’ютерами або в журналах. Облік особистого прийому громадян ведеться на картках, у журналах або за допомогою електроннообчислювальної техніки. Певні особливості та відмінності при розгляді звернень громадян та запитів на інформацію мають і строки їх розгляду. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. Разом з цим, строк розгляду запиту розпорядник інформації може продовжити до 20 робочих днів у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Водночас, відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян», звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку. Слід відзначити, що звернення розглядаються органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян, посадовими особами безоплатно. Розгляд запитів на інформацію здійснюється безкоштовно. Однак, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк в розмірі, визначеному розпорядником в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. Якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. Проте, при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. Закінчення в наступному номері.

11


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua Гаряча лінія

№ 37 (59) 13 вересня 2012 року

Кіровоградщини

операція «ілюмінація»

Василь Назаренко, спеціально для Новин Кіровоградщини

Завдяки жителям Кіровограда, «Гарячій лінії» голови облдержадміністрації та реакції влади обласний центр невдовзі стане значно яскравішим. Заслуга перших у тому, що вони постійно зверталися з проблемою освітлення вулиць та дворів, другої – у тому, що збирали цю інформацію, склавши цілу базу даних темних точок міста, а третіх – що нарешті вирішили виділити на це такі серйозні кошти. Такої суми, до слова, в Кіровограді на відновлення ліхтарів не виділялося за весь час незалежності. Наразі в обласному центрі «живими» залишилися приблизно 6 тисяч світлоточок. За часів СРСР їх було вдвічі більше – 12 тисяч. Але цього року за рахунок субвенції з державного бюджету їх побільшає приблизно на 2200. З ініціативою витратити ці кошти в сумі 3,7 мільйона гривень саме на освітлення виступив куратор міста від обласної ради, перший заступник її голови Олександр Шаталов. Ідею підтримало міське керівництво. Крім робіт із відновлення точок «опора+ліхтар» будуть реконструюватися і точкові підключення. Мова йде про ліхтарі, котрі цілі, але в яких перегоріла лампочка чи обірвався дріт. Така ситуація, наприклад, була на вулиці Радищева в районі школи №15 та мосту,

що з’єднує цю вулицю з Казанською, що на Старій Балашівці. Люди привели до ладу територію, покосили траву. Потім вирішили, що бракує світла. Звернулися до Шаталова. «Міськсвітло» провело ревізію мережі, дрібний ремонт (на старих опорах замінили шматки зношених дротів тощо). Спочатку засвітилася частина з боку Балашівки, згодом – на Радищева. Ось уже більше тижня ця раніше темна й небезпечна для вечірніх прогулянок місцина тішить перехожих яскравим світлом. Цієї події жителі району чекали понад два роки. Відтак аналогічні ревізії проводяться по всьому Кіровограду, і поступово такі точкові включення відбуваються в багатьох місцях. Як ми згадали, цими роботами займається міське комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло». Саме воно перемогло в тендері на їх проведення. Це КП запропонувало найнижчу ціну, що дало економію в майже1 мільйон гривень. І на цю суму додатково до запланованих раніше 2000 світлоточок будуть встановлені 150-200. Точні цифри зараз називати зарано, адже сьогодні обраховуються всі нюанси робіт: збираються адреси (в тому числі – за зверненнями на «Гарячу лінію»), складаються кошториси по кожній точці тощо. Розробкою цього займається проектна організація. У приватному секторі Кіровограда – на Новоолексіївці, Новомиколаївці, Великій Балці – акцент буде робитися на вулич-

них точках. А в багатоповерхових районах – на освітленні дворів. На сьогодні вже відновили його у дворі по вулиці Преображенській (за Будинком побуту), на Шатила, Куропятникова (жителі цієї вулиці вже шлють подяки на «Гарячу лінію» за добру справу). Найближчим часом «засвітяться» вулиці Барболіна та Енергетиків. До речі, без уваги не залишаться і нові дитячі ігрові майданчики. Можливість їх освітлювати в нічний час розглядається. Тож Кіровоград виходить у лідери реалізації програми «Світла Кіровоградщина». Загалом у першому півріччі 2012 року

в області за рахунок місцевих бюджетів на реалізацію відповідних районних програм використано майже 2,2 млн грн. Відновлено та капітально відремонтовано 107,6 км мереж зовнішнього освітлення. Встановлено та замінено 1435 одиниць світлоточок. Але недостатніми темпами ведуться роботи з відновлення та реконструкції мереж зовнішнього освітлення в Устинівському, Онуфріївському, Новомиргородському та Знам’янському районах. Найкращі ж показники виконання – у місті Світловодську та Новоукраїнському районі.

ДОВІДКА. Станом на 11 вересня 2012 року від початку роботи обласного контактного центру ‒ «Гарячої лінії» позитивно вирішено 83% проблем, порушених у зверненнях. Загалом станом на цю дату їх надійшло 42339. Номер телефону лінії – 0 800 500 238. Дзвінки зі стаціонарних телефонів – безкоштовні, з мобільних – згідно з тарифами оператора. Номер ICQ – 629149355. «Гаряча лінія» у Skype – garyacha_liniya. Віднедавна у заявників з’явилася можливість зв’язатися із операторами функцією зворотного дзвінка. Вона стане в нагоді тим, хто не зміг додзвонитися з першого разу. Для цього вам варто зайти на сторінку «Лінії», що знаходиться на сайті Кіровоградської облдержадміністрації (http://kradmin.gov.ua) та ввести номер свого телефону у відповідне поле.

Фотофакт

добро перемагає не лише в казках Ìинулого тижня в Олександрії відбулося дві приємні події. У різних районах міста за сприяння кандидата у депутати Верховної Ðади Сергія Кузьменка встановлено дитячі майданчики. Один – біля будинку № 31 по вулиці Героїв Сталінграда, другий – поряд із будинком № 37 по вулиці ×ервоного Козацтва. Обидва ігрові комплекси встановлено на прохання мешканців згаданих та прилеглих багатоповерхівок. Жителі збирали підписи під зверненнями з проханням допомогти і зробити для їхніх дітей нормальні умови для ігор. Одні телефонували на «Гарячу лінію», інші звернулися просто до штабу кандидата у депутати Сергія Кузьменка. На глибоке переконання Кузьменка, діти мають бути поза політикою. Втім, без неї не обійшлося. Міська влада неохоче давала дозвіл на встановлення майданчика, чиновники чинили перешкоди. Але в житті, як і в казці, добро має перемагати, тому майданчик біля будинку № 31 по вулиці Героїв Сталінграда на прохання людей встановлений, і на ньому вже кілька днів бавляться дітлахи. Наступного дня ще один дитячий майданчик за сприяння Кузьменка відкрито в одному з центральних мікрорайонів Олександрії. Ідею дуже активно підтримали мешканці прилеглих будинків. Спільними зусиллями чоловіки викорчували старі пні на місці споруджуваного майданчика, а жінки пофарбували всі лавочки та металеві конструкції, що залишилися з минулих часів. Відкриваючи вже третє дитяче містечко (на черзі ще вісім), Сергій Кузьменко пообіцяв, що незалежно від результатів виборчої кампанії він допомагатиме олександрійцям у вирішенні їхніх проблем та з задоволенням і надалі робитиме дітям маленькі свята.

обласний інформаційний тижневик

«Новини Кіровоградщини» № 37 (59), 13 вересня 2012 року

12

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації – КГ № 553/130Р від 29 квітня 2011 року, видане Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області. Газета виходить щочетверга з 4 серпня 2011 року. Тираж 92523 примірники.

Передплатний індекс: 00037

Засновник – ТОВ «Мобі-Експрес» Видавець – ТОВ «Редакція газети «Україна-Центр» Номер надруковано у друкарні «СТПРЕС» (Кривий Ріг, вул. Окружна, 12, тел.: (056) 404 35 88). Свідоцтво про реєстрацію Держкомтелерадіо України ДК №2794 від 19.03.2007.

Замовлення № 1030.

Контакти: Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7 (бізнес-центр «ельворті»), офіс 301. тел.: (0522) 35-40-74 (редактор); 35-40-68, 35-40-69, 35-40-73 (рекламний відділ); Інтернет: www.novosti.kr.ua; переписка з читачами: 25013, Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7, офіс 301.; електронна пошта: info@novosti.kr.ua

Редактор – андрій Лисенко. Думки авторів публікацій не завжди збігаються з позицією редакції газети. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен тощо несуть автори публікацій. Редакція не листується з читачами. Надіслані на редакційну пошту матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали, позначені РЕКЛАМА, публікуються на правах реклами. Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець. При використанні матеріалів газети посилання обов’язкове. При використанні матеріалів у мережі Інтернет – обов’язкове активне гіперпосилання на www.novosti.kr.ua

Новини Кіровоградщини №37 (59)  

Номер тижневика Новини Кіровоградщини від 13 вересня 2012 року.