Page 1

НОВИНИ № 36 (58) 6 вересня

2012 р.

ЧЕТВЕР

стор. 2

інформаційний

тижневик

КІРОВОГРАДЩИНИ

Онлайн-конференція

Кузьменко: Хочу, щоб область була успішною

стор. 4

стор.9

Політичний тиждень

Справжня і несправжня опозиція

Рекомендована ціна 50 коп.

www.novosti.kr.ua

обласний

92 523

ТИРАЖ

примірники

ЄДИНА ОБЛАСНА АСНА ГАЗЕТА, ЯКА Є В КОЖНОМУ ЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ КІРОВОГРАДЩИНИ ВОГРАДЩИНИ

Обжинки

Як святкували в Новомиргороді

стор.12

Гаряча лінія

Обіцяного чотири роки чекають

Тема номера

Два подарунки до Дня знань Події тижня Михайло Ярошенко, Новини Кіровоградщини

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ çíàíü ó ʳðîâîãðàä³ ïîáóâàâ ì³í³ñòð îñâ³òè òà íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Äìèòðî Òàáà÷íèê. ³í ðàçîì ³ç êåð³âíèöòâîì îáëàñò³ âðó÷èâ ïåäàãîãàì òà øêîëÿðàì äâà âàãîì³ ïîäàðóíêè. Ïðè÷îìó ðîçì³ðè ïåðøîãî ç íèõ áóëè òàêèìè, ùî â³í ëåäâå ïîì³ñòèâñÿ íà ïëîù³ ʳðîâà â îáëàñíîìó öåíòð³. Детальніше – на 4 сторінці.

У номер!

101-й округ: впевнено перемагає Грушевський тка), на четвертому – «народник» Юрій Литвин (5,3 та 6,5 відсотка). Решта кандидатів не змогли перетнути тривідсотковий бар’єр. Серед політичних сил в окрузі лідирує Партія регіонів. За неї збираються голосувати 22,8 відсотка опитаних та 27,8 відсотка тих, хто точно піде на вибори. На другому місці – об’єднана опозиція (18 та 21,2 відсотка відповідно). Третій – «УДАР» – 9 та 10 відсотків. На четвертому місці – Компартія (6,1 та 6,9 відсотка).

Центр місцевих законодавчих ініціатив варто створити в Кіровоградській області. Цю ідею оприлюднив голова Кіровоградської ОДА Сергій Ларін під час апаратної наради в ОДА. На думку очільника області, доцільність центру в тому, що всі законодавчі ініціативи, що різними шляхами намагаються впровадити місцеві юристи й підприємці, розрізнені. «Ініціативи будуть збиратися в центрі, юристи та бізнесмени оброблятимуть їх. І ми через своїх депутатів будемо пропонувати на законодавчому рівні», – пояснив Сергій Ларін. На його думку, такий центр можна створити на базі обласного інформаційно-ресурсного центру. ПАТРІОТИЧНИМ ВИХОВАННЯМ ЗАЙМУТЬСЯ СИСТЕМНО

Äî óâàãè ÷èòà÷³â – ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî Öåíòðàëüíî-óêðà¿íñüêîþ ñîö³îëîã³÷íîþ ëàáîðàòîð³ºþ 21-31 ñåðïíÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóç³ ¹ 101 (Ãàéâîðîíñüêèé, Ãîëîâàí³âñüêèé, Ìàëîâèñê³âñüêèé, Íîâîàðõàíãåëüñüêèé, Íîâîìèðãîðîäñüêèé, Óëüÿíîâñüêèé ðàéîíè). Кандидатуру регіонала Віталія Грушевського у відповідях на запитання «За кого з кандидатів у народні депутати в мажоритарному окрузі ви проголосували б, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі?» обрали 26,5 відсотка опитаних. Водночас за нього збираються голосувати 32,1 відсотка тих, хто точно піде на вибори. На другому місці – самовисуванка Людмила Супрун (5,8 та 6,8 відсотка відповідно). На третьому – представник опозиції Олександр Чорноіваненко (5,5 і 6,3 відсо-

В ОБЛАСТІ З’ЯВИТЬСЯ ЦЕНТР ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ

Інші політичні сили набирають менше 3 відсотків. Нагадаємо, вибори до Верховної Ради призначені на 28 жовтня 2012 року. Вони відбудуться за змішаною системою. 225 народних обранців потраплять до парламенту за партійними списками (для політичних сил установлений п’ятивідсотковий бар’єр), 225 – вигравши у своїх мажоритарних округах.

Роботу всіх напрямків із виховання патріотизму в Кіровоградській області потрібно систематизувати. Про це заявив перший заступник голови облради Олександр Шаталов під час апаратної наради в ОДА, на якій розглядалося питання виконання заходів з патріотичного виховання. На його думку, немає системної роботи з виховання регіонального патріотизму. «Напевно, є сенс зібрати в рамках Гуманітарної ради робочу групу, котра відпрацює це питання глибше», – запропонував він. Олександр Шаталов також зауважив, що регіональний патріотизм молоді слід виховувати в модному ключі. Адже деякі механізми виховання походять ще з минулого століття. «Чимало цікавої краєзнавчої інформації є замкнутою самою в собі. Нам треба випустити інформацію, зробити її приємною для читання, бачення. Зробити й уроки, і якісні відеофільми, котрі можна показувати не лише на уроках, а й по телебаченню. І ми вже почали рухатися в цьому напрямку», – сказав він. ЧЕРГИ ДО ДИТСАДКІВ ЗНИКНУТЬ У 2013-МУ

Проблема влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів Кіровоградської області місцеві органи влади повинні вирішити не пізніше 2013 року. Таке завдання озвучила начальник управління освіти і науки ОДА Ельза Лещенко під час обласної педагогічної конференції. Лещенко зауважила, що найгостріше проблема стоїть у містах області. Одним із варіантів її вирішення є створення навчально-виховних комплексів. УСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАХИСТИВСЯ НА «ЗАДОВІЛЬНО»

За результатами захисту районного сегменту програми «Центральний регіон-2015» роботу голови Устинівської райдержадміністрації Анатолія Абрамова визнано задовільною. Таку оцінку поставило керівництво області на виїзній нараді з питання реалізації районної частини цієї програми.


www.novosti.kr.ua

Соціальний захист

Осучаснення пенсій – завдання держави Наталя Сіренко

ͳõòî ç íàñ íå áóäå â³÷íî ìîëîäèì, äî âñ³õ êîëèñü ïðèéäóòü ñòàð³ñòü ³ íåì³÷í³ñòü, âñ³ ìè áóäåìî ïîòðåáóâàòè òóðáîòè ð³äíèõ ³ çàõèñòó äåðæàâè. Ëþäè âàæêî ïðàöþþòü, ñïëà÷óþòü âñ³ íåîáõ³äí³ ïåíñ³éí³ ïëàòåæ³, ðîçðàõîâóþ÷è, ùî êîëè íàñòàíå íåìèíó÷à «îñ³íü æèòòÿ», äåðæàâà ïîäáຠïðî íèõ. Та нинішнім поколінням випало жити у часи змін. Причому таких, що донедавна відбувалися на гірше, а не на краще. Україна пережила розпад СРСР. Їй буквально дивом вдалося уникнути багатьох соціальних потрясінь, навіть воєн, чого не скажеш про наших сусідів. Але Україні довелося отримати досвід помаранчевої революції, який відкинув нашу країну на багато років назад. Кожен із нас міг самостійно переконатися – революція жодної проблеми не вирішує, зате породжує нові. Можемо спостерігати черговий урок для людства на прикладі так званої арабської весни. Скіль-

№ 36 (58) 6 вересня 2012 року

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

ки було повідомлень про повстання трудового люду, який вирішив скинути ярмо купки багатіїв! Минуло кілька місяців, і тональність виступів змінилася на протилежну. Свобода, яку начебто здобули в Тунісі та Єгипті, обернулася безладом. Виявилося, що економіки в цих країнах занепадають, ціни вийшли з-під будь-якого контролю, а безробіття досягло жахливих розмірів. Урок із цих політичних потрясінь один – значущість стабільності. Її легко втратити та важко здобути. Головним завданням нинішньої влади України для відновлення керованості економікою стало саме

досягнення політичної стабільності. Перші результати вже є, хоча нашій країні доведеться ще багато зробити для того, щоб промисловість запрацювала на повну силу, щоб були створені нові робочі місця. Адже економіка, що працює, а не дихає на ладан, і дозволяє державі виконувати свої зобов’язання. Передусім – щодо виплати пенсій. Президент України Віктор Янукович у березні 2012 року виступив із новою соціальною ініціативою – осучаснити, підвищити пенсії. Це – реалізація принципів соціальної справедливості. Через плутанину після помаранчевої революції у пенсійній системі України склалося так, що люди, які вийшли на пенсію у різні роки, причому пропрацювавши однакову кількість років на однакових посадах, отриму-

ють на старості різні гроші. Миритися з таким становищем було б безвідповідально. Тож для встановлення соціальної справедливості взяли за базовий рівень середньомісячну зарплату 2007 року в 1197 гривень, а не 2006-го, як раніше, коли платня була меншою. Результат перерахунку, автоматичного, до речі, що не потребує біганини за довідками, такий: майже 13 млн наших громадян на заслуженому відпочинку почали отримувати в середньому на 134 гривні більше. Зараз середня пенсія зросла до 1400 грн. Порівняйте й інші показники. На початку 2009 року в нашій країні близько 10 млн пенсіонерів не отримували й однієї тисячі гривень на місяць. На сьогодні таких уже втричі менше. В Кіровоградській області проведено перерахунок пенсій 292 тисячам пенсіонерів. Після перерахунку в 17,4 разу зменшилась кількість отримувачів пенсій до 800 грн.; в 1,9 разу збільшилась кількість пенсіонерів, які отримують пенсію від 801 грн. до 1000 грн.; в 2,6 разу збільшилась кількість пенсіонерів, які отримують пенсію від 1001 грн. до 1500 грн.; в 1,6 разу – понад 1500 грн. Нині середній розмір пенсійної ви-

Онлайн-конференція

Сергій Кузьменко: Хочу, щоб уся Кіровоградщина була успішною Підготував Андрій Лисенко, Новини Кіровоградщини Фото Олени Карпенко

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â ñàéòó Íîâèíè ʳðîâîãðàäùèíè â³äïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êàíäèäàò ó íàðîäí³ äåïóòàòè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó 103-ìó îêðóç³ Ñåðã³é Êóçüìåíêî.

Пропонуємо вашій увазі найцікавіші моменти конференції. Повністю її можна прочитати на www.novosti.kr.ua. – Сергію Анатолійовичу, скажіть, чи бачили ви приблизно так розвиток своєї кар'єри, чи, як кажуть, «доля сама веде», чи думали ще рік тому, що станете кандидатом у депутати Верховної Ради України? – Я не думав узагалі про те, що буду балотуватися до Верховної Ради. Сергій Миколайович (Ларін, голова ОДА. – Ред.) довірив мені дуже відповідальну місію – працювати над тим, щоб життя в Олександрійському районі ставало кращим. І за два роки своєї роботи на посаді голови РДА я думаю, що виконав поставлене губернатором завдання. А якщо говорити про те, що мене веде, то я б сказав, що веде мене команда. Команда однодумців, які так само, як я, хочуть, щоб Кіровоградщина рухалася вперед. – Чому ви, маючи реальні перспективи реалізуватися в агробізнесі (Сергій Кузьменко – один із ініціаторів створення потужного

2

сільськогосподарського підприємства «УкрАгроКом». – Ред.), вирішили піти у владу? – Тому що хочу, щоб не лише «УкрАгроКом» чи Олександрійський район були успішними, а й уся Кіровоградщина та Україна. – Якщо вас оберуть нардепом, які будуть ваші найперші дії на посаді? – У нас уже є план дій – це програма «Центральний регіон-2015». Коли стану народним депутатом, то під час затвердження бюджету на наступний рік перше питання, яке має вирішити наша команда, команда Сергія Ларіна, – це спрямувати кошти на потреби Кіровоградської області. – Чи є перспективи вирішення проблем із буровугільним комплексом? – Є. Державі сьогодні, як ніколи, потрібні вітчизняні енергоносії замість дорогого закордонного газу. Тому впевнений, що олександрійське буре вугілля скоро знову займе своє місце на енергетичному ринку України. – Мер Олександрії Степан Цапюк нині активно агітує за іншого кандидата. Як ви буде співпрацювати з Цапюком, якщо виграєте вибори? – У мене з ним завжди були добрі, дружні стосунки. Ми завжди знаходили спільну мову, співпрацювали і продовжуємо співпрацювати. За два місяці Степан Кирилович перестане агітувати. І ми разом зробимо багато хороших, а головне – корисних для Олександрії справ. – Ви родом, так би мовити, з агробізнесу. Скажіть як фахівець: ціна на хліб зростатиме? – Україна забезпечена достатньою кіль-

кістю зерна, і виробникам хліба пропонуватиметься нормальна ціна на нього. Об’єктивних підстав для подорожчання хліба немає. – Багато людей не вірять в обіцянки влади, вважаючи їх передвиборчим піаром. Чи є гарантії того, що розпочаті справи не покинуться на півшляху після виборів?

плати в області становить 1277,9 грн. І це лише перші результати нової соціальної політики, що багато в чому досягнуті за рахунок політичної стабільності в нашій країні. Зростає прожитковий мінімум, а разом із ним стає більшою й пенсія. Багато хто може заявити, що й цих грошей для забезпеченої старості недостатньо. Сперечатися не будемо. Але хто сказав, що це підвищення пенсій – останнє? В Україні вже діють чимало недержавних пенсійних фондів та, згідно з даними соціологічних опитувань, близько 77% українців вважають, що саме держава має оплачувати їм пенсію. І це логічно – адже більшість наших людей, які вийшли на заслужений відпочинок, відраховували гроші на пенсію у державну структуру – Пенсійний фонд України. Продовжують відраховувати пенсійні внески в цю державну структуру більшість тих, хто працює сьогодні, отримуючи зарплату легально, не «в конвертах». Виведення дедалі більшої кількості зарплат із «тіні» поряд зі створенням нових робочих місць є двома нагальними завданнями держави, що вперше за багато років функціонує в умовах політичної стабільності.

– Я б ніколи не йшов на вибори, якби не був упевнений, що ми виконаємо все, що обіцяємо. У нинішньому році Партії регіонів виповнюється 15 років. Довіра до неї – стабільно висока. І це – найяскравіше свідчення того, що партія ніколи не зраджує своїх виборців. – Для вас головне сім’я чи кар’єра? Чи кар’єра заради сім’ї? – Лише з міцною сім’єю можна зробити вдалу кар’єру. Тому ці речі не замінюють одна іншу, а доповнюють. – Сергію Анатолійовичу, коли влада повернеться обличчям до простих людей і буде відстоювати їхні інтереси на всіх рівнях та поверне майно і землі, які належать селянам? – Команда Сергія Ларіна – завжди обличчям до людей. Це пріоритет в нашій роботі, це завдання Президента. Ми знаємо про всі проблеми на селі. У нас є досвід у вирішенні цих проблем. Так, ми знаємо, що ще не все зробили, але докладаємо максимум зусиль, щоб життя на селі ставало кращим.

ДОВІДКА. Кузьменко Сергій Анатолійович народився 22 січня 1975 року в місті Олександрія Кіровоградської області. Освіта вища: з 1992-го по 1997 рік навчався у Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування, спеціальність: «агрономія», кваліфікація: вчений агроном; у 2011 році закінчив Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність: «магістр державного управління». Трудову діяльність розпочав у червні 1992 року різноробочим в асоціації сільськогосподарських кооперативів села Головківка; з 1997 року по 2000-й працював агрономом, а потім − заступником голови правління АФ «Головківська»; з 2000 року по 2006-й − комерційним директором у ТОВ «УкрАгроКом»; з 2006 року по 2010-й перебував на посаді заступника голови Олександрійської районної ради; з 2010-го по 2012 рік – голова Олександрійської районної державної адміністрації. З 2012 року по сьогоднішній день – заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Депутат Олександрійської районної ради, Почесний президент професіонального футбольного клубу «УкрАгроКом» на громадських засадах. Член Партії регіонів. Одружений. Разом із дружиною виховують двох дітей.


№ 36 (58) 6 вересня 2012 року

www.novosti.kr.ua

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Хвороба чи злочин?

Новини звідусіль

Від районів вимагають активніше боротися з наркоманами ϳäõîäè äî ïðîô³ëàêòèêè íàðêîìàí³¿ íà ʳðîâîãðàäùèí³ íåîáõ³äíî çì³íþâàòè. На цьому наголосила заступник голови облдержадміністрації Галина Пастух під час засідання координаційної ради при облдержадміністрації з питань профілактики наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що відбулося в Знам’янці. Місце проведення обрано не тому, що в Знам’янському районі чи місті найкритичніша ситуація з наркоманією, а щоб представники влади з інших територій мали змогу ознайомитися з роботою єдиного в області центру ресоціалізації наркозалежної молоді. Після детального аналізу виконання заходів із протидії наркоманії та злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів у Знам’янському, Бобринецькому, Добровеличківському, Маловисківському, Олександрівському, Устинівському районах, а також у Кіровограді та Олександрії, заступник голови облдержадміністрації наголосила на необхідності кардинальних змін у підходах до вирішення проблеми. Окремим територіям, не-

зважаючи на проведену соціальними службами та міліцією профілактичну роботу, численну кількість рейдів в молодіжному середовищі, не вдається досягти суттєвих зрушень, є й такі, де кількість наркозалежних жителів лише збільшується. Наприклад, у Бобринецькому районі їхня чисельність зросла з 18 осіб у 2009 році до 35-ти у нинішньому Галина Пастух сказала, що, поки території будуть виділяти з бюджету мізерні кошти на фінансування цільової програми, ситуацію навряд чи вдасться покращити. – Програми затвердили, а реалізовувати немає за що. Тому прошу серйозно підійти до формування бюджету на наступний рік із урахуванням повноцінного фінансування програмних заходів, – звернулася до представників територій Пастух.

Заступник голови облдержадміністрації також зажадала від керівників районів та міст активнішої співпраці з правоохоронними органами та профільним медичним закладом – наркодиспансером.

З легким паром!

Дорогувата лазня: кіровоградець «попарився» на дві тисячі Ïðàö³âíèêè ʳðîâñüêîãî ÂÌ Ê³ðîâîãðàäñüêîãî Ì ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â ʳðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ âèêðèëè ó ñêîºíí³ ïîãðàáóâàííÿ òðüîõ ì³ñöåâèõ æèòåë³â, 21, 23 òà 25 ðîê³â. Попередньо правоохоронці з’ясували, що хлопець разом із компанією молодих людей та дівчат відпочивав у лазні. Згодом він вирушив на автовокзал, звідки збирався їхати в іншу область у справах. За його відсутності працівниця закладу, де відпочивала молодь, начебто виявила зникнення певної суми грошей. Троє

кіровоградців запідозрили у крадіжці свого знайомого і вирішили розібратися з ним. Знайшовши хлопця, молодики побили його та відібрали мобільний телефон, тисячу гривень і срібний ланцюжок із хрестиком, завдавши потерпілому збитків на суму понад двох тисяч гривень.

Потім підозрювані продовжили відпочинок вже на квартирі, де їх і затримали працівники міліції. У зловмисників правоохоронці вилучили викрадені гроші та телефон. За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Стосовно підозрюваних обрано міру запобіжного заходу – підписка про невиїзд. Слідство триває.

Кіровоград. Співробітники податкової міліції виявили факти незаконного виготовлення та реалізації вина. Підпільну винокурню в гаражному кооперативі на околиці облаштував місцевий підприємець. У ході проведення оглядів вилучено близько 800 літрів вино-спиртової суміші та товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 82 тисячі гривень. Добровеличківський район. 36-річний іноземець та його 40-річна співмешканка вживали алкогольні напої з товаришем. У родині виникла суперечка. Поряд із розлюченим чоловіком випадково опинилася сокира, якою він вдарив жінку по шиї та спині. До приїзду працівників міліції та «швидкої» потерпіла померла. Знам’янка. Міліція затримала двох жителів району, 22 та 25 років. Вони п’яними у будинку місцевого жителя стали вимагати віддати 60 гривень боргу. Коли господар помешкання повідомив гостям, що грошей у нього нема, один із них став душити чоловіка, а інший забрав DVD-плеєр. Новгородківський район. На автодорозі Козирівка – Тарасівка мопедист із пасажиром не впорався з керуванням, мопед упав. В результаті ДТП водій 1992 року народження помер, а пасажир 1991 року народження з травмами госпіталізований до ЦРЛ. Долинська. Пожежно-рятувальний підрозділ МНС допоміг вилучити місцевим жителям 75-річну пенсіонерку з криниці, куди жінка потрапила з власної необережності. Врятовану з діагнозом «переохолодження» госпіталізовано. Кіровоградщина. На автодорозі Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв «Хонда Акорд» зіткнулася з «Шевроле Лачетті». Від удару «Хонду» відкинуло на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з ВАЗ-2103. В результаті ДТП травмовано чоловіка 1958 року народження та дитину 2006 року народження. Світловодський район. Жінка – інвалід ІІ групи – отримала тяжкі травми у ДТП, що сталася на автодорозі Полтава – Олександрія. Жінка на ЗАЗ-1103 не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя, де зіткнулася з деревом. Її госпіталізовано. Вільшанський район. Невідомі пограбували ПСП «Південне» в селі Калмазове. Грабіжники забрали всі гроші, що знаходилися в касі. Напередодні ці гроші керівництво підприємства зняло з банківського рахунку для виплати заробітної плати працівникам. При підготовці матеріалів використані дані прес-служб органів влади, власна інформація. Більше новин – на www.novosti.kr.ua

Допомогли…

Службовці Маловисківської РДА вкрали соцдопомогу Çáèòêè íà ñóìó 375 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàâäàëè äåðæàâ³ ï’ÿòü ñëóæáîâèõ îñ³á óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Ìàëîâèñê³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà ì³ñöåâîãî â³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó. Про це Новинам Кіровоградщини повідомили у прес-службі прокуратури в області. Наводимо офіційне повідомлення прокуратури повністю: «Прокурор Маловисківського району закінчив досудове слідство у кримінальній справі з ознаками корупції за обвинуваченням п’яти службових осіб управління праці та соціального захисту місцевої райдержадміністрації та відділення поштового зв’язку.

Дані особи незаконно привласнили бюджетні кошти, призначені для виплати державної соціальної допомоги громадянам в сумі близько 375 тис. грн. та використали їх на власні потреби. Вказаним особам пред’явлено обвинувачення за низкою статей Кримінального кодексу України. Справу спрямовано до Маловисківського районного суду для розгляду по суті».

Додумались

Солярку – на плиту

Íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ ñòàëàñÿ â ñåë³ Æóðàâëèíêà Ãîëîâàí³âñüêîãî ðàéîíó. Господарі білили хату й вирішили смолою підвести підмурок. Аби швидше розтопити смолу, хлюпнули туди солярки. Потім на розтоплену піч поставили ємність зі смоляно-солярною сумішшю, де вона спалахнула. Хазяйка швидко схопила палаючу посудину, щоб винести її надвір, але не втримала. Вогонь миттю загоро-

див вихід на вулицю 67-річній свекрусі господині, яка знаходилася в приміщенні. Одяг на ній зайнявся, невістка його загасила. Проте жінка встигла отримати опіки майже 70% тіла. На місце події прибули пожежники та «швидка». Пожежу ліквідували, постраждалу доправили до лікарні. Стан її – важкий.

3


www.novosti.kr.ua

Політичний тиждень

Справжня і несправжня опозиція Андрій Лисенко, Новини Кіровоградщини

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Два подарунки до Дня знань

Тема номера

Михайло Ярошенко, Новини Кіровоградщини Фото Олени Карпенко

Óëþáëåíå çàíÿòòÿ îïîíåíò³â íèí³øíüî¿ âëàäè – ç’ÿñîâóâàòè, õòî ç íèõ «íàéîïîçèö³éí³øèé», – íà ʳðîâîãðàäùèí³ íàáèðຠîáåðò³â. Минулого тижня до боротьби за це почесне звання долучився самовисуванець у 99 окрузі, колишній БЮТівець Сергій Михальонок. І він має всі шанси стати героєм для протестного електорату. Михальонок скликав пресконференцію, на якій презентував свою передвиборчу програму. Крім того, ексБЮТівець «наїхав» на керівництво обласної «Батьківщини». «Сьогодні купка партійних босів фактично зрадили і кинули напризволяще нашого лідера Юлію Тимошенко, − заявив Михальонок. − За мою відкриту і безкомпромісну позицію мене та десятки моїх однодумців було виключено партійними керманичами з лав партії. А саму обласну організацію цинічно “продали” місцевим олігархам». Але «героєм» він стане не через це. Михальонок відтягуватиме голоси у своїх колишніх колег по опозиційному табору, тому що й надалі гнутиме лінію «один я за Юлю, а решта її зрадили». Навряд чи до цієї мантри долучиться один із лідерів об’єднаної опозиції на Кіровоградщині Андрій Табалов. (Так і уявляється картина. Одягнений у новенький костюм кіровоградський хлібний магнат стоїть перед воротами Качанівської колонії з транспарантом «Юлі – волю!».) Керівник обласної «Батьківщини» Валерій Кальченко, звісно, все заперечуватиме: мовляв, справжній зрадник – Михальонок. Ну а будь-які чвари в опозиційному стані вигідні передовсім провладній партії. Тим часом об’єднана опозиція змарнувала черговий шанс продемонструвати свою єдність і монолітність та очолити таким чином хіт-парад опозиціонерів. У Кіровограді напередодні 1 вересня з робочим візитом був міністр освіти та науки Дмитро Табачник. Але акція протесту проти нього широкого резонансу так і не мала. Під стінами ОДА вишикувались кілька десятків людей із лозунгами на зразок «Табачника геть!». Помахали партійними стягами, прокричали гасла. І розійшлися. А Табачник продовжив своє перебування в обласному центрі: вручив ключі від автобусів, побував на презентації історичного посібника й педагогічній конференції (читайте у статті поруч із цією колонкою). Висуванець від «УДАРу» в Кіровограді письменник Максим Кідрук спробував привернути до себе увагу, подавши судовий позов на кандидата від провладної партії Олександра Шаталова – буцімто останній використовує адміністративний ресурс. З’ясувалося, що Кідрук пише художні твори краще, ніж позови. Суд визнав, що нічого незаконного Шаталов не робить. Але всіх переплюнув кандидат у народні депутати від партії Королевської «Україна – Вперед!» Олександр Дануца. До автора цих рядків зателефонувала помічниця Дануци й запитала, чи розмістимо ми в газеті рекламний макет із гаслом «Лише Дануца зупинить Шаталова!». Я переадресував її на нашу рекламну службу. Через деякий час наші рекламщики зателефонували до помічниці Дануци ще раз: що там, мовляв, із макетами, бо газета вже верстається. Їм відповіли: «Ми порадились і вирішили у вас не розміщуватись». Тобто відмовилися самі. А наступного дня на сайті «весь Кіровоград» (має безпосереднє відношення до Дануци) з’явилась новина (цитата): «Так, кандидат сказав: «Ми звернулися майже в усі друковані, електронні ЗМІ регіону та агенції з розміщення зовнішньої реклами з проханням розмістити один і той самий макет нашої політичної реклами. <…> В друкованих ЗМІ нам одразу й категорично відмовили в газеті та на сайті «Новини Кіровоградщини»… Без коментарів. …Бігова доріжка. Стартують кілька десятків легкоатлетів. Але частина впевнено рухається до фінішу, а решта зупинилися через кілька метрів після старту і з’ясовують між собою, хто з них виглядає найспортивнішим. Хто переможе?

4

№ 36 (58) 6 вересня 2012 року

(Закінчення. Початок на 1 сторінці) У переддень свята знань педагоги Кіровоградщини та їхні підопічні отримали два чудові та вчасні подарунки. Перший – 34 шкільні автобуси, що їх урочисто передали місцевим громадам 30 серпня. Така кількість жовтих машин ледве помістилася на площі Кірова. За всю історію область уперше отримала за один раз такий парк автобусів, що обслуговуватимуть школярів та їхніх наставників. Масштабність події підкреслила і присутність міністра освіти й науки, молоді та спорту Дмитра Табачника, який виконав приємну місію передачі ключів разом із керівником області Сергієм Ларіним (на знімку). У вітальному слові Дмитро Табачник відзначив, що Президент Віктор Янукович визначив пріоритетним завданням для Міносвіти прискорення виконання держпрограми «Шкільний автобус». Вона відновлена у 2010 році. Протягом двох років придбано 426 шкільних автобусів, а цього року освітні заклади отримали майже тисячу транспортних засобів для учнів. – Я добре знаю, що сільські школи Кіровоградщини ще мають потребу у п’ятдесяти машинах, – сказав міністр. – Якщо ми будемо нормально працювати, а не лише вигукувати гасла, то вже наступного року ми на сто відсотків виконаємо програму «Шкільний автобус», обладнаємо всі школи сучасними комп’ютерними класами та завершимо підключення всіх закладів до швидкісної мережі Інтернет. Голова облдержадміністрації Сергій Ларін у свою чергу нагадав, що у програмі соціально-економічного розвитку області «Центральний регіон 2015» чітко визначено, що проблема підвезення сільських дітей до шкіл області буде вирішена до 2015 року. Другий подарунок став ще більш визначальним для області, принаймні з погляду безпосередньо освіти й виховання. Вперше видано посібник з історії регіону «Кіровоградщина. Історія рідного краю» – тиражем 4 тисячі примірників. Його презентували того самого дня в обласній філармонії. Перші примірники книги з рук обласного начальства отримали її автори. Причетними до появи підручника стали місцеві історики, краєзнавці, працівники інституту імені Сухомлинського. Координатором проекту була начальник управління у справах преси та інформації ОДА Євгенія Шустер, а керівником – перший заступник голови облради Олександр Шаталов. Як влучно висловився один із виступаючих, Євгенія Михайлівна вдало згладжувала всі нерівності роботи такої значної кількості людей (редакторів, верстальника, дев’ятьох авторів та видавця), «зводячи мости». А Олександр Шаталов, за словами Сергія Ларіна, – «це та людина, яка уміє втілювати все те, що народилося в моїй голові». Голова ОДА, який 9 місяців тому став автором ідеї випуску такого посібника, вважає,

що патріотизм має цілком конкретні ознаки. – Патріотизм – це не просто стояння із прапорами і вигукування якихось політичних гасел про занедбану українську культуру, театр чи ще щось, – пояснив він під час презентації. – Це конкретна робота, конкретні кроки, з тим, щоб наші діти були патріотами Кіровоградщини й України. Багато говорилося, що наші письменники не могли видати свій збірник. А минулого року з’явився двотомник «Блакитні вежі», де вони всі знайшли своє місце. Чимало говорилося, критикувалося, що наш театральних рух зійшов нанівець, що театр руйнується. Можна про це говорити багато, а можна просто відбудувати. І ось цього року ми здамо відбудований театр імені Кропивницького. Так само і з історією нашого краю – не було елементарного підручника. Дмитро Табачник також високо оцінив якість посібника, додавши, що Кіровоград став у один ряд із містами-мільйонниками, що також видали аналогічні авторські підручники для школярів. Другий важливий момент, оцінений ним, – відсутність «білих» сторінок. – Тут не викреслено ні Голодомор, ні Велику Вітчизняну війну, – наголосив міністр. – Тут є сучасні герої Кіровоградщини і міські голови Єлисаветграда. Як на мене, у посібнику немає і купійованих сторінок. Це дуже важливо, бо історія – це абсолютно точна наука, як математика, яка страждає, якщо насильницьки щось вилучати. Табачник запевнив, що обов’язково і сам прочитає цю книгу: – Я не люблю гортати книжки. Їх треба або читати, або взагалі й не брати до рук. Історія для мене настільки хвилююча тема, що цю книгу я обов’язково прочитаю. Також він порадив створити електронну версію підручника, адже у такому вигляді її легше доповнювати і поширювати. Під час урочистостей з’ясувалося, що до створення такої версії підготувалися. Крім того, заплановано подальший друк видання. Безперечно, важливо, зауважив присутнім керівник проекту Олександр Шаталов, який зміст цієї книги, які знання вона несе. Але не менш важливий, особливо для молоді, і її вигляд. Вона красива, яскрава, сучасна, тож, на його думку, книга вдалася. Це чудова демонстрація того, що Кіровоградщина не лише в науковому, педагогічному плані лідирує в багатьох питаннях, але й у книговиданні, яке відроджується, і відроджується таким чудовим чином. А ще він повідомив, що перед місцевою владою стоїть завдання – ця книга повинна бути на парті у кожного учня. Для цього будуть долучатися спонсори, а депутатів проситимуть прийняти відповідні рішення. – Адже чому нам важливі уроки історії рідного краю? – сказав Шаталов. – Тому що регіональний патріотизм є одним із елементів того, що спонукає молодь залишатися вдома, розвивати свій край і творити тут. Бо для Кіровоградщини це серйозна

проблема – виїзд молоді з регіону. Ось коли вони читатимуть цю книгу, будуть пишатися своєю малою батьківщиною, то вони залишаться тут і будуть творити її нову історію, котру впишуть у новий підручник із історії радного краю. Думками і враженнями поділились і керівник авторського колективу Ірина Козир, директор видавництва «Імекс ЛТД», що працювало над посібником, Тамара Самиляк, голова обласної ради Микола Ковальчук, вчитель історії обласної школи мистецтв Олександр Якимчук. Не забули організатори презентації і про відомих краєзнавців Олександра Чуднова та Костянтина Шляхового, чиї консультації, документи, ілюстрації тощо стали цінним внеском до історичного матеріалу посібника. А також і про молодого дизайнера видавництва Ірину Павлову. Її талант відзначили чи не всі виступаючі. До речі, її робота над книгою з історії області є дебютом. Окремо назвемо авторів. Над виданням працював авторський колектив, до якого увійшли знані в області історики – проректор КДПУ імені В. Винниченка, науковий керівник видання Ірина Козир (вона ж і науковий редактор), викладачі історичного факультету КДПУ імені В. Винниченка, доценти Інна Вівсяна, Сергій Шевченко, Олександр Чорний, Олександр Ковальков; наукові працівники обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.О. Сухомлинського Лариса Гайда і Юрій Митрофаненко; краєзнавці, лауреати обласної премії імені Володимира Ястребова Іван Петренко та Василь Даценко. Після презентації книги голова ОДА Сергій Ларін та міністр Дмитро Табачник взяли участь у традиційній обласній учительській конференції, що відбулася там же, в обласній філармонії. Під час виступу очільник регіону вкотре наголосив, що для місцевої влади освітня галузь є пріоритетною. Адже освічена людина – це інвестиція в майбутнє, це розвиток нашої країни і нашого регіону. – Я б хотів, щоб ви повірили нам, щоб наші діти після закінчення вишів поверталися на Кіровоградщину, – додав Сергій Ларін. А Дмитро Табачник принагідно привітав педагогів із початком навчального року і поділився найсвіжішою статистикою освітянських досягнень. Так, від 2010 року в Україні зусиллями всіх рівнів влади на 651 дитсадок стало більше. Тільки протягом І півріччя нинішнього року відновили роботу 199 закладів. Це означає 171,5 тис. нових місць у дошкільних закладах. Окремою гордістю міністра є реформування освіти, тобто модернізація її змісту. За два роки зроблено революційні кроки зі створення нових державних стандартів для початкової, середньої та старшої школи. Зокрема, це стосується вивчення іноземної мови. За новими стандартами запроваджено вивчення іноземної мови з 1-го класу та другої іноземної мови – з 5-го. Передбачено й можливість на розсуд педколективу викладання окремих предметів іноземною мовою у старших класах. – Комісар Ради Європи з питань освіти й культури офіційно назвав те, що відбувається в нашій країні, лінгвістичною революцією. Так він оцінив ці три кроки, – зазначив Дмитро Табачник. Особливо ж потішила місцевих педагогів інформація міністра про те, що зарплата освітян збільшуватиметься нинішнього року двічі – з 1 вересня та 1 листопада. А 1 вересня справжнє свято для усіх школярів Кіровограда влаштували обласна влада та Кіровоградська міська рада. Після урочистих лінійок представники всіх шкіл обласного центру пройшли парадом головною площею Кіровограда, показали свою шкільну форму, а також продемонстрували живі емблеми своїх навчальних закладів. Організатори акції запропонували дітям цікаву розважальну програму на площі Кірова, після чого запросили їх на продовження свята до Ковалівського парку.


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 36 (58) 6 вересня 2012 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10 вересня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

www.novosti.kr.ua

Понеділок

17.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË Êàíàë«Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». 05.20 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ» Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 17.40 Ìóëüòô³ëüì 07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Ðåïîðòåð 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» ²ÍÒÅÐ 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 19.00 Äåíü çà äíåì 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 05.30 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ» 19.15 Òåìà äíÿ 13.35, 14.35 Kids Time 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 19.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 13.40 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» Íîâèíè 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!». «Ìè ³ 14.50, 15.50 Teen Time 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ðàíîê ç ñóñï³ëüñòâî» 14.55 Ò/ñ «Äðóç³» 20.45 Çàñèíàéêà ²ÍÒÅÐîì» 15.55, 00.20 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 21.00 Âèáîðè-2012 07.30, 20.55 «Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ» 17.55, 22.05 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 22.00 Äåíü çà äíåì 09.10, 12.20 Ò/ñ «Êîëè íà ï³âäåíü 19.40 ϳðàíü¿ 22.15 Òåìà äíÿ â³äëåòÿòü æóðàâë³» 19.55 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 22.30 Õ/ô «Ñòàë³íãðàä», 1 ñ. 13.15, 21.00 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí» 21.05 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 00.00 óìí Óêðà¿íè 15.15 Ïðàâî íà çóñòð³÷ 23.10 Ò/ñ «Êîðîòêèé êóðñ ùàñëèâîãî æèòòÿ» 16.15 «Æäè ìåíÿ» ÑÒÁ 01.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 05.45 Äîê. äåòåêòèâ 01.50 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè Ãðåéñ-3» 19.05 Ïðî æèòòÿ 06.10, 00.40 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 02.35 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 20.00, 02.15 Ïîäðîáèö³ 06.55, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 03.30 Ñóìíèé Ï’ºðî 20.45 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 09.00, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî 03.55, 04.45 Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé 23.15 Ïîçàî÷³ ç³ðîê ÓÊÐÀ¯ÍÀ 00.15 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì» 10.40 Õ/ô «Áàòüê³âñüêèé ³íñòèíêò» 14.45 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 02.45 Õ/ô «Êîä óáèâñòâà. Ïîëþâàííÿ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè íà ê³ëåðà» (2) 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 20.00 Êóá-3» 04.05 Ä/ô «Æàä³áí³ñòü. Óâàãà, àêö³ÿ!» 09.25, 13.10, 21.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 22.40 Äåòåêòîð áðåõí³-2 10.00 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ» ICTV 23.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 12.10 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 05.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 15.35, 02.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ ÍÒÍ + TTV 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 05.35, 04.10 Ñâ³òàíîê 06.00 Õ/ô «Âîâ÷à çãðàÿ» 17.00, 19.00, 03.20 Ïî䳿 06.40, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 07.30 Àãåíòè âïëèâó 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 06.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 08.30 Ïðàâäà æèòòÿ. Ñàì ñîá³ ñóääÿ 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 09.00 Ò/ñ «Ðîçêîë» 07.40 Ôàêòè òèæíÿ 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 11.00 Ò/ñ «ÓÃÐλ 08.45, 12.45, 01.55 Ôàêòè 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ-2» 15.00 Ò/ñ «Êàìåíñüêà-3» 09.35, 19.20, 01.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 22.00 Õ/ô «Îñîáëèâî íåáåçïå÷íèé» (2) 18.30 Ïðàâäà æèòòÿ. Êóðîðòí³ 10.35 Õ/ô «Êîõàííÿ ó âåëèêîìó ì³ñò³» 00.10 Õ/ô «Äâ³éíèê» (2) íåïðèºìíîñò³ 12.35 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 19.00 Òî÷êà çîðó 02.40 Ò/ñ «Ó ïîë³ çîðó. Äðóãèé ñåçîí» 13.05 Õ/ô «Çáðîÿ» 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 03.40 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-8» 19.40 Ñïîðòòàéì 15.20 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 20.05 Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ 16.35 Ò/ñ «Îïåðè» 20.35 Ñîö³àëüíà äåðæàâà. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð Ïîäîëàííÿ 20.00 Õîêåé. Êîíòèíåíòàëüíà ë³ãà: áåçðîá³òòÿ ÕÊ «Ëåâ» Ïðàãà - ÕÊ «Äîíáàñ» 20.45 Êàçêîâèé ñâ³ò Äîíåöüê ìàëÿò 22.15 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 21.00 ²íôîðìàö³éíà 22.50, 02.25 Ñâîáîäà ñëîâà ïðîãðàìà 21.20 Ìóçèêà íà TTV ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 21.45 Ñâ³äîê 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 22.00 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. 06.00 Ìóçèêà Ìèñëèòè ÿê Êàíàë«Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». çëî÷èíåöü» 1+1 Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 23.00 Ò/ñ «CSI. Íüþ06.30 Ðàíêîâèé êîìïàñ 06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.55 Éîðê» 07.00 Ðàíêîâà êàâà ÒÑÍ 00.00 Ñâ³äîê 09.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 00.30 Õ/ô «Îãð» (3) Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». 10.05, 10.50, 04.15 Ò/ñ «Ñë³äàêè» 02.15 Ñâ³äîê 02.45 Ðå÷îâèé äîêàç 11.15 Çí³ì³òü öå íåãàéíî Öèôðîâà ìåðåæà 03.45 Àãåíòè âïëèâó 12.35, 05.00 ²ëþç³ÿ áåçïåêè 13.55 Õ/ô «Äåùî ³ç ãóáåðíñüêîãî 04.20 Ñâ³äîê 13.45 Ïåêåëüíà êóõíÿ-2 æèòòÿ» 04.50 Óðîêè ò³òîíüêè 15.15 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè 15.25 Ìóëüòô³ëüìè Ñîâè 16.40 Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå 16.10 «Åíåðãîìàí³ÿ». Îäåñüêà ÎÄÒÐÊ 05.25 Ïðàâäà æèòòÿ 17.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 16.40 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 06.00 09.00 09.10 09.25 09.55 11.00 11.50 12.00 12.10 12.20 12.25 12.35 13.00 13.20 14.35 15.00 15.15 15.20 15.35 15.55 18.10 18.20 18.30 18.45 19.00

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè òèæíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Êîíòðîëüíà ðîáîòà Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» Øåô-êóõàð êðà¿íè Îô³ö³éíà õðîí³êà Íîâèíè ijëîâèé ñâ³ò Ïîãîäà Òåìíèé ñèëóåò Ïðàâî íà çàõèñò Àðì³ÿ Õ/ô «713-é ïðîñèòü ïîñàäêó» ³êíî â Àìåðèêó Íîâèíè Euronews ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð Àãðî-News Õ/ô «Ñèíäèêàò-2», 1-2 ñ. Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà Íîâèíè ijëîâèé ñâ³ò ѳëüðàäà Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïàðò³ÿ «Ðóñüêèé áëîê» 19.30 Ôåñòèâàëü «Çóñòð³÷ äðóç³â. Îäåñà» 20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïàðò³ÿ «Íàðîäíîòðóäîâèé ñîþç Óêðà¿íè» 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 Ïëþñ-ì³íóñ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.30 Êðà¿íó - íàðîäîâ³! 21.50 Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé 22.15 ˳òí³é æàðò ç Ê.Íîâèêîâîþ òà ª.Ñìîë³íèì 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.45 Õóä. ô³ëüì «Åïîõà ÷åñò³», 20 ñ. 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.30 ѳëüðàäà 01.45 Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «Íàä³ÿ» 02.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.20 Çàïàì’ÿòàé 03.25 Õ/ô «Ì³ñÿöü ³ îçåðî» 05.00 Ì/ñ «Ñàíäîêàí» 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

18.25 Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé» 20.15 Áàãàò³ òåæ ïëà÷óòü 21.25 Õ/ô «Ï³ðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòòÿ «×îðíî¿ ïåðëèíè» 01.10 Õ/ô «Øòîðì» (2)

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

11 вересня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.15 09.25 09.55 11.00 11.55 12.00 12.10 12.25 12.50 15.00 15.05 15.10 15.20 15.55 18.10 18.20 18.45 19.00

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Ñâ³òëî Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» Äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì Îô³ö³éíà õðîí³êà Íîâèíè ijëîâèé ñâ³ò Õàé ùàñòèòü Õ/ô «Ñàëþò, Ìàð³º!» Íîâèíè Euronews ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð Áëèæ÷å äî íàðîäó Õ/ô «Ñèíäèêàò-2», 3-4 ñ. Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà Íîâèíè ijëîâèé ñâ³ò Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Óêðà¿íñüêà ïàðò³ÿ «Çåëåíà ïëàíåòà» 19.30 221. Åêñòðåííèé âèêëèê. Òèæäåíü 20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïàðò³ÿ «Óêðà¿íà ìàéáóòíüîãî» 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 Ïëþñ-ì³íóñ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.30 Ñîö³àëüíå øîó «Àäðåíàë³í» 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.45 Õóä. ô³ëüì «Åïîõà ÷åñò³», 21 ñ. 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.45 Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «Äîñòîºâñüêà ä³â÷èíêà» 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.25 Çàïàì’ÿòàé 03.35 Õ/ô «Íå òîé», 1 ñ. 05.20 Ì/ñ «Ñàíäîêàí» 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

²ÍÒÅÐ 05.30 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ» 08.00 ÒÅÕͲ×ÍÅ ÌÎÂËÅÍÍß 14.00 Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 14.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè 15.55 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí» 18.00 Íîâèíè 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ïðî æèòòÿ 20.00, 01.55 Ïîäðîáèö³ 20.45 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 21.00 Ôóòáîë. Çá³ðíà Àíã볿 - Çá³ðíà Óêðà¿íè 00.00 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì» 02.25 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 02.30 Õ/ô «Êîäëî» 04.05 Ä/ô «Æàä³áí³ñòü. Ö³íè» 04.50 Çíàê ÿêîñò³

ICTV 05.15, 08.45, 03.05 Ôàêòè 05.30, 04.15 Ñâ³òàíîê 06.35, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.50 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.40 Ñòîï-10 09.35, 19.30, 01.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.25, 16.35 Ò/ñ «Îïåðè» 12.30 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00, 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè» 15.20, 22.40 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.55 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 00.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³-3» 02.15 Ò/ñ «Ðóá³êîí» 03.40 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì-2»

17.30 17.40 17.50 19.00 19.15 19.30 19.45 20.45 21.00 22.00 22.15 22.30 00.00

Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé Ìóëüòô³ëüì Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Ä/ñ «Ãðà äîë³» Òîê-øîó «ÌÈ!». «Ìè ïðî îñîáèñòå» Çàñèíàéêà Âèáîðè-2012 Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «Ñòàë³íãðàä», 2 ñ. óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ 05.50 Äîê. äåòåêòèâ 06.15, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 08.00, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 09.40 Êóá-3 11.15 Õ/ô «Ìàíäð³âêà ó çàêîõàí³ñòü» 13.50 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 20.00 Ôåðìåð øóêຠäðóæèíó-2 22.40 Âàã³òíà ó 16 23.45 Äîíüêè-ìàòåð³ 00.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.35 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 03.15 Õ/ô «Äâà êàï³òàíè»

ÍÒÍ + TTV

05.50 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó 06.45 Õ/ô «Íàêàç. Âîãîíü íå â³äêðèâàòè» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 08.50 Ñîö³àëüíà äåðæàâà. Ïîäîëàííÿ áåçðîá³òòÿ 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 10.00 Ò/ñ «Çíàõàð-2» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». 12.30 Ò/ñ «ÌàíÃóñò-2» Öèôðîâà ìåðåæà 14.30 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 00.05 «×àñ êðà¿íè» 16.30 Ñâ³äîê 00.30 ͳ÷íèé ê³íîçàë 17.00 Ò/ñ «Çíàõàð-2» 06.00 Ìóçèêà 19.00 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà 1+1 Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 19.40 Òâîð÷èìè 06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé ñòåæêàìè 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.15 06.30 Ìóëüòô³ëüìè 06.50 Ðàíêîâà êàâà 20.05 Musiñ-ìàí³ÿ ÒÑÍ 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 20.25 «Ê³ðîâîãðàä-ìîº 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 07.15 Ðàíêîâà êàâà ð³äíå ì³ñòî!» 1+1 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» Àíäð³é Òàáàëîâ 10.15, 11.00 Ò/ñ «Ñë³äàêè» 10.00 Ìóëüòô³ëüìè 20.40 Êàçêîâèé ñâ³ò 11.25 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» ìàëÿò 12.45, 04.45 ²ëþç³ÿ áåçïåêè 11.00 Õ/ô «Ñòàë³íãðàä», 1 ñ. 21.00 ²íôîðìàö³éíà 13.55 Ïåêåëüíà êóõíÿ-2 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» «Ìè ³ ïðîãðàìà 15.15 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè ñóñï³ëüñòâî» 21.20 Ìóçèêà íà TTV 16.40 Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå Êàíàë«Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». 21.45 Ñâ³äîê 17.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 22.00 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. 18.25 Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé» Öèôðîâà ìåðåæà Ìèñëèòè ÿê 20.15 Ìàìî, ÿ îäðóæóþñü? 13.40 Êîíöåðò «Ðàçîì ïðîòè ðàêó» çëî÷èíåöü» 21.30 ̳íÿþ æ³íêó-6 15.50 Ìóëüòô³ëüì 23.00 Ò/ñ «CSI. Íüþ23.30 Õ/ô «Íåáåçïå÷íî æèòè íà 16.00 Äåíü çà äíåì. Éîðê» (2) Ëåéêâ’þ» (2) 16.15 Êîíöåðò Îêñàíè Ïåêóí, 1 ÷. 00.00 Ñâ³äîê 02.05 Õ/ô «Øòîðì»(2) 17.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí»

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 10 вереня •

100 років від дня народження (с. Олексіївка Єлисаветградського повіту) Миколи Йосиповича Ніколенка (1912-1975), художника, іконописця та реставратора. Батько – священик – розстріляний, мати репресована. У 1928 р. вступив до художньої студії Крюгера-Прахова у Києві, а в 1930-му перейшов на навчання у Київський художній інститут (майстерня професора Бойчука). У 1933-му році був заарештований і засуджений до 5 років позбавлення волі у концтаборі на Колимі. У 1939 р. знову був заарештований за звинуваченням у підготовці збройного повстання. Засуджений до розстрілу, який замінили 10-річним ув’язнення. У 1940 р. звільнений по амністії. Заробляв на життя ілюструванням книг, працював театральним художником. У 1941 р. мобілізований в армію і як колишній зек направлений у штрафний батальйон. Був кілька разів поранений, потрапив у німецький полон, перебував у трудовому таборі під Дрезденом до закінчення війни. Повернувся до живопису, шукав рецепти фарб старих майстрів. Викладав у Російській художньо-промисловій школі у Гамбурзі, яка спеціалізувалась на розробці проблем стилістики й техніки візантійського і давньоруського іконопису та фрески. Одночасно писав ікони для церкви Успіння Пресвятої Богородиці у таборі Фішбек (Німеччина). У 1950 р. за допомогою Толстовського фонду емігрував у США, займався реставрацією старих картин. В 1951 р. у Фордемському університеті відбулась перша персональна виставка художника. У 1956 р. – учасник виставки візантійського мистецтва у Вашингтоні. Був одружений із мистецтвознавцем та письменницею Ладою Ростиславівною (1915-1996). Автор виставки документальних рисунків «Колима». Брав участь у виставці «Мистецтво США в 1958 р.» (1958). У 1961 р. влаштована персональна виставка в музеї Атланти. В 1962 р. виконав 104 малюнки до книги «Міфи про героїв» – збірника легенд різних народів у переказі Норми Лоррі Гудрич. У 1969 р. повернувся до зображень природи, до архітектурних пейзажів та сюрреалізму. З 1970 р. жив у ФРН. Оформляв книги Галича, А. Кузнецова, Дж. Орвелла та інших авторів.

Іменини (за православним календарем):

Агапон, Аммон, Ганна, Анатолій, Арсеній, Ахила, Веніамін, Геронтий, Григорій, Діонісій, Євфимій, Захар, Зинон, Гнат, Іларіон, Іов, Йосип, Іпатій, Касян, Лаврентій, Леонтій, Лонгин, Лукіан, Макар, Мардарій, Мартирій, Мойсей, Нестір, Павло, Паісій, Памва, Панкрат, Пафнутій, Пимон, Пиор, Руф, Сава, Силуан, Сисой, Сопрон, Тит, Федір, Феодосій, Феофіл і Шушаника.

Вівторок 00.30 02.10 02.40 03.40 04.15 04.45 05.20

Õ/ô «Â³éíà ñâ³ò³â. Âòîðãíåííÿ» (2) Ñâ³äîê Ðå÷îâèé äîêàç Àãåíòè âïëèâó Ñâ³äîê Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.15 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ» 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.35, 14.35 Kids Time 13.40 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Ò/ñ «Äðóç³» 15.55, 00.15 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 17.55, 22.05 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.40 ϳðàíü¿ 19.55 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 21.00 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 23.10 Ò/ñ «Êîðîòêèé êóðñ ùàñëèâîãî æèòòÿ» 01.45 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè Ãðåéñ-3» 02.30 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.25 Óñì³øíèê 03.50 ²âàí Ìàçåïà 04.55 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Òÿãàð ìîâ÷àííÿ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.10, 21.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 22.00 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ» 12.10, 04.25 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 03.50 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ-2» 01.00 Õ/ô «Îñîáëèâî íåáåçïå÷íèé» (2) 02.50 Ò/ñ «Ó ïîë³ çîðó. Äðóãèé ñåçîí» 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 11 вересня •

75 років від дня народження (Донеччина) Йосипа Давидовича Кобзона, співака, метра радянської естради. Кіровоградщину називає «другою батьківщиною», оскільки з 12 років упродовж майже чотирьох десятиліть щоліта жив у родичів, які мешкали в Гайворонському районі. У зрілому віці регулярно влаштовував концерти у Гайвороні та Заваллі, неодноразово виступав у Кіровограді. Творчий шлях починав в ансамблі пісні й танцю Закавказького військового округу. Після демобілізації з 1958 року навчався на вокальному факультеті Державного музичнопедагогічного інституту ім. Гнесіних. Лауреат Міжнародного конкурсу в Сопоті (1964). Народний артист РРФСР. Народний артист СРСР. З 1996 року – депутат Державної Думи Росії. У 1997 році завершив гастрольну діяльність туром по 100 містах колишнього СРСР. Почесний громадянин 28 міст колишнього СРСР. • 55 років від дня народження (с. Лучанки Житомирської області) Олександра Степановича Невмержицького. Закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (1981). У 19811985 роках працював учителем трудового навчання Бишівської середньої школи Макарівського району Київської області. У 1985-1997 роках перебував на партійній роботі в Овруцькому райкомі КПУ Житомирської області. У 1992-1994 роках – заступник голови Овруцької райдержадміністрації Житомирської області. У 1994-1998 роках був референтом-консультантом і помічником-консультантом народного депутата України. З 1998 року проживає в смт Олександрівка, де працював у апараті Олександрівської райдержадміністрації (1998-2000), заступником голови райдержадміністрації (2000), першим заступником голови райдержадміністрації (2000-2002). З 2002 по 2006 роки був обраний головою районної ради четвертого скликання; з 2000 по 2002 роки та з 2007-го до обрання заступником голови районної ради шостого скликання працював першим заступником голови районної державної адміністрації. Депутат районної ради трьох скликань.

Іменини (за православним календарем): немає

5


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

Середа

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 12 вересня •

75 років від дня народження (смт Устинівка) Володимира Савелійовича Муляви, державного і військового діяча. Після закінчення школи працював у колгоспі в Устинівському районі. Навчався на юридичному і філософському факультетах Київського університету ім. Т.Г.Шевченка, самостійно освоїв ще й програму механіко-математичного факультету. Кандидат філософських наук. За докторську дисертацію «Людина в індивіді: національне як реалізація людського роду в індивіді» зазнав переслідувань. Один із організаторів Народного Руху України на Поділлі (1988). Заступник голови секретаріату на I з’їзді НРУ, на II з’їзді обраний членом проводу НРУ. Голова оргкомітету з проведення з’їзду офіцерів України. Член колегії МО України, з 1993 року – помічник міністра оборони України. Генерал-майор (1992). Тричі обирався Гетьманом Українського козацтва. Народний депутат України (1994-1998). Член президії Товариства української мови ім. Т.Г.Шевченка «Просвіта» (з 1993 р.). • 102 роки від дня народження Олександра Самойловича Мамолата (с. Кальниболота Новоархангельського району), ученого-фтизіатра, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки УРСР. Народився у родині народних вчителів. У 1936 р. закінчив Київський медичний інститут. Учасник Великої Вітчизняної війни. 43 роки очолював Інститут фтизіатрії та пульмонології НАМН України (1936-1979), а працював у ньому до 1991 р. З 1949 р. – головний фтизіатр України. Саме Мамолат у 1949 році запросив на роботу в Україну Миколу Амосова. Завкафедрою фтизіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (1959-1960). У 1965 р. захистив докторську дисертацію. Автор 160 наукових праць, в тому числі 3 монографій. Нагороджений орденами Червоної Зірки, Трудового Червоного Прапору, Жовтневої революції, медалями.

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.15 09.25 09.55 10.55 11.00 11.55 12.00 12.10 12.25 12.45 13.30 15.00 15.15 15.20 15.30 15.35 17.50 18.10 18.20 18.45 19.00

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Íà çâ’ÿçêó ç óðÿäîì Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» Ïîãîäà  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà Îô³ö³éíà õðîí³êà Íîâèíè ijëîâèé ñâ³ò Êîðäîí äåðæàâè Íàøà ï³ñíÿ Õ/ô «Áàëò³éñüêå íåáî», 1 ñ. Íîâèíè Euronews ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð Ïîãîäà Õ/ô «Ñèíäèêàò-2», 5-6 ñ. Êðà¿íó - íàðîäîâ³! Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà Íîâèíè ijëîâèé ñâ³ò Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ «Ñâîáîäà» 19.30 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ «Êîáëåâî». Äóåò «Ñâ³òÿçü» 20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïàðò³ÿ Í.Êîðîëåâñüêî¿ «Óêðà¿íà - âïåðåä!» 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 Ïëþñ-ì³íóñ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.25 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà «Øîó ïðîäîâæóºòüñÿ» 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.45 Õóä. ô³ëüì «Åïîõà ÷åñò³», 22 ñ. 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.45 Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «Ðóñüêà Ïàëåñòèíà» 02.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.30 Çàïàì’ÿòàé 03.35 Õ/ô «Íå òîé», 2 ñ. 05.20 Ì/ñ «Ñàíäîêàí» 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

1+1

Іменини (за православним календарем):

Олександр, Арсеній, Гаврило, Григорій, Данило, Євстафій, Єфрем, Іван (Іоанн), Іоанникій, Макар (Макарій), Никодим, Павло, Сава, Спиридон, Фантин, Христофор і Яків (Іаков).

06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.00, 03.50 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 10.20, 11.05, 04.05 Ò/ñ «Ñë³äàêè» 11.30 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 12.50, 04.55 ²ëþç³ÿ áåçïåêè

95 років від дня народження (смт Компаніївка) Миколи Семеновича Алфьорова (1917-1982), архітектора. Закінчив архітектурний факультет Харківського інституту інженерів комунального господарства (1940). Серед споруд (усі – у Свердловську) – житлові та адміністративні будинки, ансамбль історико-революційного скверу (19681974), проекти і реконструкції великих промислових підприємств (70-і роки). Автор праць з історії та теорії промислової архітектури. У 1951-1982 рр. викладав у Свердловському архітектурному інституті (з 1964 – професор, з 1972 – ректор). Член-кореспондент Академії мистецтв СРСР (з 1978), народний архітектор СРСР (1978). • 75 років від дня народження (с. Межирічка Голованівського району) Олександра Сергійовича Гащука, художника-монументаліста, живописця і графіка. У 1963 р. закінчив Одеське художнє училище, у 1971-му – Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва. Учасник виставок з 1964 року. Автор вітражів, мозаїк, розписів, керамічних виробів: розписи в Корсунь-Шевченківському історичному музеї (1980), вітражі – в ДТСААФ, м. Смоленськ (1985), «Казковий світ», смт Південне (1986), на заводі «Маяк», Київ (1983). Член Національної спілки художників України (1990). • 65 років від дня народження (с.Рівне Новоукраїнського району) Анатолія Володимировича Донченка, вагонобудівника. У 1970 р. закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту. З 1970 р. працює у Кременчуцькому філіалі Всесоюзного НДІ вагонобудування. З лютого – директор Українського НДІ вагонобудування. Кандидат технічних наук. Член-кореспондент Транспортної академії України, почесний професор управління та бізнесу. Нагороджений орденами «За визначні досягнення», «Лаври слави»; міжнародним призом «Європейська якість», міжнародною відзнакою «Золотий Меркурій». Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки. 35 років від дня народження (с. Кіровка Маловисківського району) Алли Мальчик, спортсменки (легкоатлетки), паралімпійця Закінчила факультет фізвиховання КДПУ ім. В.К.Винниченка. Інваспортом займається з 2000 року. Бронзовий призер Паралімпійський ігор в Афінах зі штовхання ядра (2004). У 2006 р. на чемпіонаті світу в Нідерландах виборола золоту медаль зі штовхання ядра та срібну – з метання диску. Чемпіон Паралімпійський ігор у Пекіні (2008) з метання диску та бронзовий призер – зі штовхання ядра. ЗМС України. Рекордсменка світу в штовханні ядра.

Іменини (за православним календарем): Геннадій і Купріян (Купріян).

6

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

14.00 15.15 16.40 17.45 18.25 20.15 21.30 22.50 00.15 02.00

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.15 09.25 09.50 11.00 11.55 12.00 12.10 12.25 12.50 13.35 15.00 15.10 15.20 15.25 16.45 18.10 18.20 18.45 19.00

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Êíèãà.ua Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» Çäîðîâ’ÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Íîâèíè ijëîâèé ñâ³ò Àó䳺íö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß Êðîê äî ç³ðîê. ªâðîáà÷åííÿ Õ/ô «Áàëò³éñüêå íåáî», 2 ñ. Íîâèíè Euronews ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð Õ/ô «Çóñòð³÷ ïåðåä ðîçëóêîþ» Õ/ô «Òàºìíà ïðîãóëÿíêà» Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà Íîâèíè ijëîâèé ñâ³ò Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ «Çåëåí³» 19.30 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ «Êîáëåâî». Ìèêîëà Ãíàòþê 20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ «Íàøà Óêðà¿íà» 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 Ïëþñ-ì³íóñ 21.25 ijëîâèé ñâ³ò 21.30 Äîñâ³ä 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.45 Õ/ô «Åïîõà ÷åñò³», 23 ñ. 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.45 Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «Êè¿âÑòîëèï³íî-Êè¿â» 02.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.35 Çàïàì’ÿòàé 03.40 Õ/ô «Ñâ³ò ïðåêðàñíèé» 05.25 Ì/ñ «Ñàíäîêàí» 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

1+1 06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.05 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 10.30, 11.15, 04.20 Ò/ñ «Ñë³äàêè» 11.40 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 13.00, 05.10 ²ëþç³ÿ áåçïåêè 14.10, 03.30 Ïåêåëüíà êóõíÿ-2 15.20 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè 16.40 Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå 17.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 18.25 Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé» 20.15 Äàâàé, äî ïîáà÷åííÿ 21.30 ×îòèðè âåñ³ëëÿ-2 23.20 Õ/ô «Ìèñëèâö³ çà àëìàçàìè» (2) 01.45 Õ/ô «Îñîáëèâèé â³ää³ë» (2)

²ÍÒÅÐ 05.30 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ»

Ïåêåëüíà êóõíÿ-2 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå ÒÑÍ. Îñîáëèâå Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé» Íà íîæàõ Òåðèòîð³ÿ îáìàíó Ãðîø³ Õ/ô «Îñîáëèâèé â³ää³ë»(2) Õ/ô «Íåáåçïå÷íî æèòè íà Ëåéêâ’þ» (2)

12 вересня

06.00 Ìóçèêà Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 06.30 Ìóëüòô³ëüìè 06.50 Ðàíêîâà êàâà 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 07.15 Ðàíêîâà êàâà. 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 10.00 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 11.00 Õ/ô «Ñòàë³íãðàä», 2 ñ. 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!». «Ìè ïðî ²ÍÒÅÐ îñîáèñòå» 05.30 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ» Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Öèôðîâà ìåðåæà Íîâèíè 13.45 Êîíöåðò Íàòà볿 Âëàñîâî¿ 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç 15.25 Ìóëüòô³ëüìè ²ÍÒÅÐîì 16.00 Äåíü çà äíåì 09.10 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà-9» 16.15 Êîíöåðò Îêñàíè Ïåêóí, 2 ÷. 11.10 Äåòåêòèâè 17.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 12.15, 05.00 Çíàê ÿêîñò³ Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». 13.00 Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ Êàíåâñüêèì 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 14.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 15.55, 21.00 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí» 19.00 Äåíü çà äíåì 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.15 Òåìà äíÿ 19.05 Ïðî æèòòÿ 19.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 20.00, 01.55 Ïîäðîáèö³ 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!». «Ìè ³ ðåôîðìè» 20.45 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 20.45 Çàñèíàéêà 23.15 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì» 21.00 Âèáîðè-2012 01.30 Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó 22.00 Äåíü çà äíåì 02.25 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó 22.15 Òåìà äíÿ ä³òåé 22.30 Õ/ô «Ï³ëîòè» 02.30 Õ/ô «Áëàêèòíèé ãð³ì» 00.00 óìí Óêðà¿íè 04.15 Ä/ô «Æàä³áí³ñòü. Ñê³ëüêè ÑÒÁ âàæèòè â ãðàìàõ?» 06.00 Äîê. äåòåêòèâ ICTV 06.25, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 08.10, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî 05.25, 03.00 Ôàêòè ç³ðîê 05.40, 04.20 Ñâ³òàíîê 09.50 Ôåðìåð øóêຠäðóæèíó-2 06.45, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 11.45 Õ/ô «Ï³ñî÷íèé äîù» 07.00 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 13.50 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 07.40 Ïðîâîêàòîð 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 20.00, 22.40 ÌàñòåðØåô-2 09.35, 19.30, 01.15 Íàäçâè÷àéí³ 00.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» íîâèíè 01.25 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 10.35, 16.35 Ò/ñ «Îïåðè» 03.05 Õ/ô «Äâà êàï³òàíè» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00, 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè» ÍÒÍ + TTV 15.20, 22.40 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà 05.45 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó ïåðåâ³ðêà» 06.45 Õ/ô «Íàêàç. Ïåðåéòè êîðäîí» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 23.55 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 08.45 «Ê³ðîâîãðàä - ìîº ð³äíå ì³ñòî!» 00.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³-3» Àíäð³é Òàáàëîâ 02.15 Ò/ñ «Ðóá³êîí» 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 03.30 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì-2» 10.00 Ò/ñ «Çíàõàð-2» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.25 Ò/ñ «Áàòüê³âùèíà ÷åêົ Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». 14.35 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» Öèôðîâà ìåðåæà 00.05 «×àñ êðà¿íè» 16.30 Ñâ³äîê 00.30 ͳ÷íèé ê³íîçàë 17.00 Ò/ñ «Çíàõàð-2»

19.00 19.20 19.40 20.05 20.25 20.45 21.00 21.20 21.45 22.00

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì 09.10 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà-10» 11.10 Äåòåêòèâè 12.15 Çíàê ÿêîñò³ 13.00 Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 14.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè 15.55 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ïðî æèòòÿ 20.00 Ïîäðîáèö³ 20.45 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 21.00 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí» 23.15 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì» 01.30 Ïîäðîáèö³ 02.00 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 02.05 Õ/ô «Ãîëèé ñâ³äîê» (3) 03.30 Ä/ô «Æàä³áí³ñòü. Ìåðåæ³ áðåõí³»

04.20 Ñâ³äîê 04.50 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 05.25 Ïðàâäà æèòòÿ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Четвер

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 13 вересня

№ 36 (58) 6 вересня 2012 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

ICTV 05.20, 02.55 Ôàêòè 05.35, 04.15 Ñâ³òàíîê 06.40, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.40 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.35, 19.30, 01.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.35, 16.35 Ò/ñ «Îïåðè» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00, 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè» 15.20, 22.35 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.50 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 00.05 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³-3» 02.10 Ò/ñ «Ðóá³êîí» 03.25 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì-2»

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 00.05 00.30 06.00 06.30 06.50 07.00 07.15 09.00 10.00 10.30 11.00 12.25 12.40 13.40 15.15 15.30

Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». Öèôðîâà ìåðåæà ×àñ êðà¿íè ͳ÷íèé ê³íîçàë Ìóçèêà Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ Ìóëüòô³ëüìè Ðàíêîâà êàâà Äåíü çà äíåì. Ðàíîê Ðàíêîâà êàâà Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» Ôåºð³ÿ ìàíäð³â Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» Õ/ô «Ï³ëîòè» «Ïîäîðîæ íà Âîëèíü» Âîëèíñüêà ÎÄÒÐÊ Òîê-øîó «ÌÈ!». «Ìè ³ ðåôîðìè» Êàíàë «Ê³ðîâîãðàä». Öèôðîâà ìåðåæà Êîíöåðò Ìàðèíè Äåâ’ÿòîâî¿ «Áàòóð-ïîòîìîê ×èíã³çõàíà». гâíåíñüêà ÎÄÒÐÊ Ìóëüòô³ëüìè

16.00 Äåíü çà äíåì 16.15 Êîíöåðò Îêñàíè Ïåêóí, 3 ÷. Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 17.40 Ìóëüòô³ëüì 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 19.00 Äåíü çà äíåì 19.15 Òåìà äíÿ 19.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!». «Ìè ³ ïîë³òèêà» 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Âèáîðè -2012 22.00 Äåíü çà äíåì 22.15 Òåìà äíÿ 22.30 Õ/ô «Â íåáåñ «í³÷í³ â³äüìè» 00.00 óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ 05.25 Äîê. äåòåêòèâ 05.50, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!» 07.20, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 09.00 Âàã³òíà ó 16 10.00 Äîíüêè-ìàòåð³ 11.05 Õ/ô «Íå ï³äãàíÿé êîõàííÿ» 13.45 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 20.00, 22.40 Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³-2 01.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.50 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 03.30 Õ/ô «Äâà êàï³òàíè»

ÍÒÍ + TTV 05.50 06.45 08.30 09.00 10.00 12.00 12.30 14.35 16.30 17.00 19.00 19.20 19.40 19.50 20.20 20.50 21.00 21.20 21.45 22.00 23.00 00.00 00.30 02.15 02.45 03.50

Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó Õ/ô «Íàêàçàíî âçÿòè æèâèì» ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè Ò/ñ «Çíàõàð-2» Ò/ñ «Äåòåêòèâè» Ò/ñ «Áàòüê³âùèíà ÷åêົ Ò/ñ «Ëèâàðíèé» Ñâ³äîê Ò/ñ «Çíàõàð-2» Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà «Â³ä ïåðøî¿ îñîáè». Äìèòðî Âåòâèöüêèé Îí-ëàéí ³äâåðòî Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ìóçèêà íà TTV Ñâ³äîê Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» Ò/ñ «CSI. ÍüþÉîðê» (2) Ñâ³äîê Õ/ô «ßíãîëè àïîêàë³ïñèñà» (2) Ñâ³äîê Ðå÷îâèé äîêàç Àãåíòè âïëèâó

23.00 00.00 00.30 02.10 02.40 03.35 04.35 05.05 05.20

Êàìåðà! Ìîòîð! Çíÿòî! ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Êàðò-áëàíø Ìè éäåìî â ãîñò³ Òî÷êà êèï³ííÿ Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ìóçèêà íà TTV Ñâ³äîê Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» Ò/ñ «CSI. Íüþ-Éîðê» Ñâ³äîê Õ/ô «Ç³òêíåííÿ» (2) Ñâ³äîê Ðå÷îâèé äîêàç Àãåíòè âïëèâó Ñâ³äîê Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.15 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.35, 14.35 Kids Time 13.40 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Ò/ñ «Äðóç³» 15.55, 00.15 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 17.55, 22.05 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.40 ϳðàíü¿ 19.55 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 21.00 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 23.10 Ò/ñ «Êîðîòêèé êóðñ ùàñëèâîãî æèòòÿ» 01.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 01.55 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè Ãðåéñ-3» 02.35 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.30 Ëåãåíäàðíå ïàð³ 04.00, 04.50 Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.10, 21.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 22.00 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ» 12.10, 04.35 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35, 03.15 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.00, 19.00, 03.40 Ïî䳿 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 04.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ-2» 01.00 Õ/ô «Àïîëëîí 13» 05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí

13 вересня

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.20 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» 06.05, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.35, 14.35 Kids Time 13.40 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Ò/ñ «Äðóç³» 15.55, 00.15 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 17.55, 22.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.40 ϳðàíü¿ 19.55 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 21.00 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 23.10 Ò/ñ «Êîðîòêèé êóðñ ùàñëèâîãî æèòòÿ» 01.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 01.55 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè Ãðåéñ-3» 02.35 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.25 SOLO-MEA 04.00 Ñåìåðåíêè 04.55 ×åìï³îí ÷åìï³îí³â

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.10, 21.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 22.00 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ» 11.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 12.10, 04.35 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.00, 19.00, 03.40 Ïî䳿 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 04.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ-2» 01.00 Õ/ô «Áðàòè Áëþç 2000» (2) 03.00 Ò/ñ «Ó ïîë³ çîðó. Òðåò³é ñåçîí» 05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí


НОВИНИ

№ 36 (58) 6 вересня 2012 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

14 вересня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.20 09.30 10.05 11.00 11.55 12.00 12.10 12.25 12.55 13.35 15.00 15.15 15.20 15.30 16.20 17.55 18.25 18.50 19.45 20.35 21.00 21.15 21.25 22.45 22.50 00.00 00.20 01.20 01.40

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Ïðåì’ºðà. Ä/ô «Ñ³ìäåñÿòíèêè. Êîñòÿíòèí ªðøîâ» Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» Îô³ö³éíà õðîí³êà Íîâèíè ijëîâèé ñâ³ò «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê Îêîëèöÿ Õ/ô «Ñèí ïîëêó» Íîâèíè Euronews ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð Íàøà ï³ñíÿ Õ/ô «22-ãî ÷åðâíÿ ð³âíî î 4-é ãîäèí³» Îñ³íí³é æàðò ç Î.Âîðîáåé Øëÿõàìè Óêðà¿íè Æàðò ç ãóðòîì «Åêñ-ÁÁ» òà Ñ.Àëüòîâèì dzðêè ãóìîðó Þ.Ãàëüöåâ, Î.Âîðîáåé After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) ϳäñóìêè äíÿ ijëîâèé ñâ³ò Øóñòåð-Live Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ Øóñòåð-Live ϳäñóìêè Õóä. ô³ëüì «Åïîõà ÷åñò³», 24 ñ. ϳäñóìêè äíÿ After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «Êîñìîñ ÿê ïîñëóøí³ñòü» Õ³ò-ïàðàä «Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà» Õ/ô «Îñòàíí³é êîðäîí», 1 ñ. ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

09.10 11.15 12.15 13.00

Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà-10» Äåòåêòèâè Çíàê ÿêîñò³ Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 14.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè 15.55 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ïðî æèòòÿ 20.00, 02.30 Ïîäðîáèö³ 20.45 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 21.00 Âåëèêà гçíèöÿ 23.00 Âåëèêà ïîë³òèêà ç ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì 03.00 Ä/ñ «Ó öåíòð³ ïîä³é-3»

ICTV 05.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.20, 03.00 Ôàêòè 05.35, 04.15 Ñâ³òàíîê 06.40, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.40 Ñòîï-10 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.35, 19.30 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.35, 16.30 Ò/ñ «Îïåðè» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00, 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè» 15.15, 22.40 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.55 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 00.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³-3» 01.20 Ãîë³ òà ñì³øí³ 02.15 Ò/ñ «Ðóá³êîí» 03.35 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì-2»

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ

19.00 19.15 19.30 19.45 20.45 21.00 22.00 22.15 22.30 00.20

Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Ä/ñ «Ãðà äîë³» «Òåìè òèæíÿ» Çàñèíàéêà Âèáîðè-2012 Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «Áóâ ì³ñÿöü òðàâåíü» óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ 05.45 Äîê. äåòåêòèâ 06.40 Õ/ô «Íå ï³äãàíÿé êîõàííÿ» 09.00 Õ/ô «Êàòåðèíà» 17.55, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè 18.05 Õ/ô «Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³ ïðèãîäè Øóðèêà» 20.00, 22.40 Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó «Òàíöþþòü âñ³!-5» 00.10 ÓñîËàïîÕâîñò 01.10 Õ/ô «Ï³ñî÷íèé äîù» 02.55 Õ/ô «Äâà êàï³òàíè»

ÍÒÍ + TTV 05.50 06.50 08.30 08.50 09.00 10.00 12.00 12.25 14.30 16.30 17.00 19.00 19.20 19.40 20.20

Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». Öèôðîâà ìåðåæà 00.05 «×àñ êðà¿íè» 02.55 00.30 ͳ÷íèé ê³íîçàë 20.35 06.00 Ìóçèêà 04.10 Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». Öèôðîâà 21.00 05.50 21.20 òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 06.30 Ìóëüòô³ëüìè 1+1 06.50 Ðàíêîâà êàâà 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ÒÑÍ 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 07.15 Ðàíêîâà êàâà. 1+1 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 10.30, 11.15 Ò/ñ «Ñë³äàêè» 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ 11.40 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 13.00, 04.55 ²ëþç³ÿ áåçïåêè 11.00 Õ/ô «Â íåá³ «í³÷í³ 14.10 Ïåêåëüíà êóõíÿ-2 â³äüìè» 15.20 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè 12.30 Òîê-øîó «ÌÈ!». «Ìè ³ 16.40 Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå ïîë³òèêà» 17.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 13.30 «Åêîòóð». Æèòîìèðñüêà 18.25 Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé» ÎÄÒÐÊ 20.15 «Äîáðèé âå÷³ð 2» Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». 21.20 Õ/ô «Ïåðåâ³çíèê-2»(2) Öèôðîâà ìåðåæà 13.45 Õ/ô «Óðîêè âîä³ííÿ» 23.15 Õ/ô «Ìîðñüêèé ï³õîòèíåöü-2» (2) 15.15 Ìóëüòô³ëüìè 01.15 Õ/ô «Òåðîðèñò» (2) 03.10 Õ/ô «Ìèñëèâö³ çà àëìàçàìè» (2) 16.00 Äåíü çà äíåì 16.15 Ïîä³óì ¿¿ æèòòÿ ²ÍÒÅÐ 17.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». 04.45 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ» Öèôðîâà òà 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 àíàëîãîâà ìåðåæ³ Íîâèíè 17.30 Ìóëüòô³ëüìè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» ²ÍÒÅÐîì 02.00

www.novosti.kr.ua

Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïîìèëêó» ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà «Â³ä ïåðøî¿ îñîáè». Äìèòðî Âåòâèöüêèé Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè Ò/ñ «Çíàõàð-2» Ò/ñ «Äåòåêòèâè» Ò/ñ «Áàòüê³âùèíà ÷åêົ Ò/ñ «Ëèâàðíèé» Ñâ³äîê Ò/ñ «Çíàõàð-2» Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ×àñ ä³àëîãó «Ê³ðîâîãðàä - ìîå ð³äíå ì³ñòî!» Àíäð³é Òàáàëîâ Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ò/ñ «Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâ³»

П‘ятниця

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 14 вересня •

23.30 Õ/ô «×åðâîíèé áàðîí» (2) 01.40 Õ/ô «Ñ³íîáè» (2)

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.10 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» 05.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.35, 14.35 Kids Time 13.40 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Ò/ñ «Äðóç³» 15.55, 00.20 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 17.55, 22.05 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.40 ϳðàíü¿ 19.55 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 21.00 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 23.10 Ò/ñ «Êîðîòêèé êóðñ ùàñëèâîãî æèòòÿ» 01.50 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü-4» 02.35 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.10 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ» 11.00, 21.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 12.10, 04.30 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 03.50 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ-2» 22.00 Õ/ô «Êðàùå íå áóâົ (2) 01.00 Õ/ô «Äîðîñëà íåñïîä³âàíêà» (2) 02.45 Ëàñêàâî ïðîñèìî! 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí

90 років від дня народження (Новомиргород) Миколи Понеділка (19221976), письменника. Навчався в Одеському університеті (19391941). З 1943 року – в еміграції. Був актором в українських театрах В. Блавацького й Й.Гірняка. Працював в українському та німецькому відділах книгарні у Нью-Йорку (1955-1976). Дебютував оповіданням «Червона хустина» у 1947 році. Автор книг гумору та сатири на емігрантську і радянську дійсність: «Вітаміни» (1957), «Соборний борщ» (1960), «Смішні сльозинки» (1966); збірок спогадів-оповідань з життя українського села «Говорить лише поле» (1962), «Зорепад» (1969); п’єс із емігрантського життя «Знедолені», «Лейтенант Фляєв»; переклав п’єси Ж. Ануя «Антігона» і «Медея», твори Д. Прістлі та ін. Написав п’єсу «А ми тую червону калину...» (1957). Майстерно виконував свої твори на зібраннях українських громад США та Канади. • 65 років від дня народження (Кіровоградщина) Валентина Павловича Лимаренка, громадського діяча. Має вищу технічну освіту, за фахом – інженер-механік. Останні 12 років працює головним інженером Алматинського інституту енергетики та зв’язку. Від 1991 року є активістом Українського культурного Центру м. Алмати, а від березня 2006 року – головою цієї української громади. У 2006 році його обрано членом Асамблеї народу Казахстану. Був делегатом IV Всесвітнього Форуму Українців. Нині - заступник Голови Асоціації «Українці Казахстану». Нагороджений почесними грамотами і медалями Республіки Казахстан. • 88 років від дня народження (Єлисаветград) Семена Васильовича Дорогого, українського хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв Української PCP. Закінчив Одеську консерваторію (1954). До 1968 року викладав у Кіровоградському педінституті і керував хоровою капелою. Працював у Київському інституті культури імені О.Є. Корнійчука (1968-1970). Художній керівник і головний диригент Київської чоловічої хорової капели імені Л. М. Ревуцького (1969-1978). З 1980 року був викладачем Київського педагогічного інституту. Твори: хорові обробки, перекладення українських народних пісень.

Іменини (за православним календарем): Аіфал, Аммун, Гермоген (Ермоген), Евод, Ісус, Каллиста, Марфа (Марта) і Семен (Симеон).

Шукаємо родину!

Виховане лагідне цуценятко Стрілка, вік – 4 місяці. Миттєво покращує настрій та зцілює від депресії. Телефонуйте: (050) 239- 57-66, (050) 101-50-84.

Сонячне грайливе кошеня на прізвисько Семен розшукує господаря. Привчене до лоточку. Здорове. Телефонуйте: (050) 239- 57-66, (050) 101-50-84.

Цуценята (хлопчики та дівчатка) неймовірної краси шукають дім. Вік – один місяць. Дисципліновані, цілком здорові. Виростуть справжніми захисниками та відданими друзями. Телефонуйте: (066) 198-45-42.

Вихований, розумний та дружелюбний суперпес на прізвисько Боб мріє про світле майбутнє поряд із відповідальним господарем. Вік – 8 місяців. Телефонуйте: (050) 252-30-50, (050) 101-50-84.

7


www.novosti.kr.ua

Субота

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 15 вересня

День міста Кіровоград. Кіровоград щороку святкує свій День міста в 3-ю суботу вересня. • 105 років від дня народження (с. Хащувате Гайворонського району) Хаїма Гершковича Меламуда (1907-1993), письменника. З 14 років працював на цукровому заводі. У 1927 році разом з батьками переселився у Ново-Златопольський національний єврейський район. Був землеробом, головою сільради. У 1931-1941 роках – відповідальний секретар, потім − редактор районної газети. Першу повість «У степу» опублікував у 1932 році, у 1938 – з’явилася повість «Квітуча акація», у 1939 році – збірник нарисів «Оновлена земля» і повість «Дорога до життя». Учасник ВВВ. Після війни жив у Чернівцях. Деякий час працював кореспондентом газети у Біробіджані. З 1961 року – член редколегії журналу «Совєтіш Геймланд». Писав єврейською, українською і російською мовами. Автор романів: «Літа молодії», «Всього потроху», «Між Дністром і Прутом», «Дні і ночі», «Так повелося у світі» та ін. Особливий інтерес становлять «Хащуватські оповідання» (1984)/ • 105 років від дня народження (Миколаївська область) Михайла Карповича Степанова (1907-1962), військового діяча. У Червоній Армії з 1934 року. У 1940 році закінчив курси молодших лейтенантів. На фронтах ВВв – з червня 1941 року. Воював на 2-у Українському фронті. Командир роти 13-го гвардійського повітряно-десантного полку. Відзначився під час боїв в Угорщині. Герой Радянського Союзу (1945). Після війни жив у Кіровограді, працював на заводі «Червона Зірка». • 70 років від дня народження (с. Чемерпіль Гайворонського району) Миколи Микитовича Сарахана, журналіста і поета (сатира і гумор). Закінчив Київське медичне училище і факультет журналістики Київського університету ім. Т.Г.Шевченка. Тривалий час працював у районній газеті Калинівського району Вінницької області. Автор книг сатири і гумору «Тимчасова секретарка» (2002 ) та «Чемерпільська відьма» (2004). Член Національної спілки письменників України, лауреат премії імені Степана Руданського.

Іменини (за православним календарем): Антон (Антоній, Іван (Іоанн), Мамант, Руфіна, Федот (Феодот) і Феодосій.

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 06.10 06.20 07.00 07.25 07.40 08.00 09.25 09.40 10.55 11.30 11.40 12.55 15.10 16.05 18.10 18.35 18.55

20.50 20.55 21.00 21.10 21.20 22.50 23.00 23.25 23.50 01.20 01.30 01.35 02.00

02.50 03.50 04.55 05.25

Ðàíêîâà ìîëèòâà Ìóëüòô³ëüì Ñâ³ò ïðàâîñëàâ’ÿ Åðà çäîðîâ’ÿ Êîðèñí³ ïîðàäè Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê Øóñòåð-Live Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà Øóñòåð-Live «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Íàòàëåþ Ãîðîäåíñüêîþ Çåëåíèé êîðèäîð Õ/ô «Òîãî äàëåêîãî ë³òà» Õ/ô «Çàêîí» Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà Ñëîâ’ÿíñüêèé áàçàð. ³äêðèòòÿ Çîëîòèé ãóñàê Ñâ³ò àòîìà Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè. Ïðåì’ºð-ë³ãà. «Çîðÿ» (Ëóãàíñüê) - «Øàõòàð» (Äîíåöüê) Ìåãàëîò Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ϳäñóìêè äíÿ Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ Êîíöåðòíà ïðîãðàìà äî Äíÿ ì³ñòà Õåðñîí Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî Òâ³é ãîëîñ Åðà çäîðîâ’ÿ Äîê. ô³ëüì ôåñòèâàëþ «Ïîêðîâ» «Áëîêàäíà â³ð໠ϳäñóìêè äíÿ Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê Ñâ³ò àòîìà Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «²ìïåðàòîð, ÿêèé çíàâ ñâîþ äîëþ» «Íàùàäêè» ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì ÒåëåÀêàäåì³ÿ Ì/ñ «Ñàíäîêàí» «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê

1+1 06.15 Ì/ô «Ñìóðôè» 07.00 Ñïðàâæí³ ë³êàð³-2 08.00 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 09.00 Õòî òàì? 10.15, 10.40 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà» 11.05 Õ/ô «Ãîëóáêà» 19.30 ÒÑÍ 20.15 Îïåðàö³ÿ êðàñà-2 22.00 Õ/ô «Äðóãå êîõàííÿ» 00.05 Õ/ô «Ïåðåâ³çíèê - 2» (2)

Всенародний День Батька. День працівників лісу. 18 вересня 1977 року в СРСР вперше прийняте окреме «Лісове законодавство», в якому була зроблена спроба не тільки впорядкувати вирубку лісу, а й закласти прямі механізми його раціонального використання та відновлення. Трохи пізніше, 1 жовтня 1980 р., оцінивши внесок і досягнення професійних фахівців лісового господарства, а також із метою підняття престижу професії всіх працівників лісу, професійне свято «День працівників лісу» внесене до Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про святкові і пам’ятні дні» №3018-Х, його святкування встановлене на третю неділю вересня. Надалі це свято стало справжнім національним для багатьох суверенних держав, що утворилися після розпаду СРСР. Наприклад, у новому українському законодавстві День працівників лісу закріплений Указом Президента Україні від 28-го серпня 1993-го року № 356/93 і святкується традиційно у третю неділю вересня. • Міжнародний день охорони озонового шару. У 1994 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 вересня Міжнародним днем охорони озонового шару. День встановлено на згадку про підписання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар. В 1987 році 36 країн, у тому числі й СРСР, підписали документ, згідно з яким країни-учасниці повинні були обмежити і повністю припинити виробництво озоноруйнівних речовин. • 89 років від дня народження (с. Китайгород) Михайла Федосійовича Гетьманця, літературознавця, доктора філологічних наук, професора. У 1950 році закінчив Харківський університет. З 1955 року − завідуючий кафедрою російської та зарубіжної літератури. Учасник Великої Вітчизняної війни. Автор праць із історії радянської літератури, сучасного літературного процесу, а також досліджень «Слова о полку Ігоровім». Головні твори: «А. С. Макаренко – литературный критик» (1971), «А. С. Макаренко и концепция нового человека в советской литературе 20-30-х годов» (1978), «Тайна реки Каялы» (1982).

Іменини (за православним календарем): Анфим, Аристион, Василисса, Горгоній, Домна, Дорофій, Євфимій (Юхим), Зинон, Іван (Іоанн), Індис, Іоанникій, Мардоній, Мигдоній, Петро, Теоктист, Феофіл і Фива.

8

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.05 09.20 09.45 10.05 10.45 11.05 12.05 12.55 13.30 14.00 14.30 16.15 16.45 17.30 17.35 18.20 18.50 20.40 20.50 21.00 21.35 22.00 22.55 23.00 23.35 23.50 01.20 01.55 02.05 02.15 02.40 03.30 05.00 05.30

Ðàíêîâà ìîëèòâà Àðì³ÿ Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? Êðîê äî ç³ðîê. ªâðîáà÷åííÿ Êðà¿íó - íàðîäîâ³! Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ Øåô-êóõàð êðà¿íè Áëèæ÷å äî íàðîäó Ïðåì’ºðà. Ðàïòîâà ñëàâà ßê öå? Õ/ô «Îáåë³ñê» Çîëîòèé ãóñàê Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè Ïîãîäà ijëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü ˳òí³é æàðò ç Ì.Ëóêèíñüêèì ³òàñ. Íîâèé êîíöåðò Îô³ö³éíà õðîí³êà Ãîëîâíèé àðãóìåíò ϳäñóìêè òèæíÿ Òî÷êà çîðó Ôîëüê-music Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà Åðà á³çíåñó. ϳäñóìêè Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê Ä/ô ôåñòèâàëþ ‡Ïîêðîâ» ‡Áðàò³ÿ” ϳäñóìêè òèæíÿ Ãîëîâíèé àðãóìåíò Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «Íî¿â êîâ÷åã» Ä/ô «Ãðóïà ï³äòðèìêè. Àìåðèêàíñüêèé ì³ô» Õ/ô «Îñòàíí³é êîðäîí», 2 ñ. Ì/ñ «Ñàíäîêàí» Îêîëèöÿ

1+1 06.00 Ì/ô «Äåëüô³í - ³ñòîð³ÿ ì𳿻 07.15, 07.40 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà» 08.05 Ðåìîíò+ 09.00 Ëîòåðåÿ «Ëîòî-çàáàâà» 10.20 Êóë³íàðí³ êóðñè ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ-2 10.45 Õ/ô «Ãîëóáêà» 19.30, 23.25 ÒÑÍ-òèæäåíü 20.15 ̳é çìîæå-2 22.10 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 00.10 Õ/ô «Êàäèëàê Ðåêîðäç» (2) 02.30 Õ/ô «Äàâàé îäðóæèìîñü» 03.50 Õ/ô «Ïñèõè â òþðÿç³» (2)

²ÍÒÅÐ 04.00 Ò/ñ «Ïðî òåáå...»

№ 36 (58) 6 вересня 2012 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

01.55 Õ/ô «Ïñèõè â òþðÿç³» (2) 03.45 Õ/ô «Ìîðñüêèé ï³õîòèíåöü-2» (2)

²ÍÒÅÐ 04.30 Õ/ô «Ëàñêàâî ïðîñèìî, àáî Ñòîðîíí³ì âõ³ä çàáîðîíåíèé» 05.40 Âåëèêà ïîë³òèêà ç ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì 09.00 Îðåë ³ Ðåøêà 10.00 Óêðà¿íî, âñòàâàé! 10.55 Õ/ô «Àðèôìåòèêà ï³äëîñò³» 13.00 Õ/ô «Ñìåðø» 17.50 Âå÷³ðí³é êâàðòàë. Ñïåöâèïóñê 19.00 Ðîçñì³øèòè êîì³êà 20.00 Ïîäðîáèö³ 20.30 Âå÷³ðí³é êâàðòàë 22.35 Õ/ô «Ïðàâîñóääÿ âîâê³â» (2) 00.40 Áèòâà êîìïîçèòîð³â 02.05 Ïîäðîáèö³ 02.35 Ä/ô «Æàä³áí³ñòü. Ñìàêîòà» 03.25 Çíàê ÿêîñò³

ICTV 05.20 Ôàêòè 05.50 ²íøèé ôóòáîë 06.20 Êîçèðíå æèòòÿ 07.05, 03.25 Ì/ô «Ñêóá³ Äó ³ Êîðîëü ãîáë³í³â» 08.45 dzðêà YouTube 10.00 Äà÷à 10.30 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 11.35 Ñòîï-10 13.00 Ïðîâîêàòîð 13.20 Òâ³é ðàõóíîê 14.20 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 15.25 Õ/ô «Çàáîðîíåíå öàðñòâî» 17.50 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 19.00 Õ/ô «×îðíà áëèñêàâêà» 21.10 Õ/ô «²íêàñàòîð» (2) 23.05 Íàøà Russia 00.05 Ãîë³ òà ñì³øí³ 01.10 Õ/ô «Ïåðâ³ñíèé ñòðàõ» (2) 04.40 Ñâ³òàíîê

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 00.30 06.00 06.30 07.00

08.00 08.30 09.30

10.15 «Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó-101» 10.30 Ñèëüí³ äóõîì 11.00 12 áàë³â 12.00 Ó íàðîäíîìó ñòèë³ 12.30 Ä/ñ «Ñòîëèö³ ñâ³òó» 13.00 Çîëîòà êîëåêö³ÿ òåàòðó. Âèñòàâà Õìåëüíèöüêîãî îáëàñíîãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ì. Ì.Ñòàðèöüêîãî «Ñâàòàííÿ íà Ãîí÷àð³âö³» 14.40 Äåïóòàòñüêà ãîäèíà Êàíàë «Ê³ðîâîãðàä». Öèôðîâà ìåðåæà 15.40 Õ/ô «Äèñêî» 17.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 18.00 ʳðîâîãðàäñüêà ô³ëàðìîí³ÿ ïðåäñòàâëÿº... 18.30 Ê-Àâòî 19.00 «Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº!» 19.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 19.45 ˳í³ÿ çàõèñòó 20.15 Ñïîðòëåíä 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Õ/ô «Ê³ëüêà äí³â â âåðåñí³» (2) 23.00 «Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿. Áîðòíÿíñüêèé». ×åðí³âåöüêà ÎÄÒÐÊ

ÑÒÁ 05.20 Ì/ô «Êàçêà ïðî öàðÿ Ñàëòàíà» 06.15, 01.15 Õ/ô «Á³ëå ñîíöå ïóñòåë³» 07.45 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 08.50 Ñí³äàíîê ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ 09.00 ¯ìî âäîìà 10.10 Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³-2 15.00 Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó «Òàíöþþòü âñ³!-5 19.00 Õ-Ôàêòîð-3 22.20 Õ/ô «Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³ ïðèãîäè Øóðèêà» 00.15 Õ/ô «Äåòåêòîð áðåõí³-2» 02.45 Õ/ô «Äâà êàï³òàíè»

ÍÒÍ + TTV Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». Öèôðîâà ìåðåæà 06.10 Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà ͳ÷íèé ê³íîçàë 07.30 Ò/ñ «Ñòðîãî íà ï³âäåíü» Ìóçèêà 09.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 09.50 ×àñ ä³àëîãó Ìóëüòô³ëüìè 10.30 Musiñ-ìàí³ÿ Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 10.50 Òâîð÷èìè ñòåæêàìè Îçèðíèñü! 11.15 Òî÷êà çîðó Òåìè òèæíÿ 11.35  ðîçð³ç³ òèæíÿ Ìóëüòô³ëüìè 12.00 Ãîëîâíèé ñâ³äîê

15 вересня 13.00 15.00 19.00 23.00 00.00 00.25 02.10 03.45 05.15 05.35

Õ/ô «Êèäàëè â ãð³» Ò/ñ «ÓÃÐλ Ò/ñ «Êðóò³ áåðåãè» Ãîëîâíèé ñâ³äîê Âèïàäêîâèé ñâ³äîê Õ/ô «Ï³äðèâíèê» (2) Ðå÷îâèé äîêàç Àãåíòè âïëèâó Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.50 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 07.25 Ñâ³òëîãî ãîëîâè 09.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Äèâí³ ëåãåíäè» 09.35 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 10.00 Ãîòóé 11.00 ϳêí³ê 11.55 Íîâèé ïîãëÿä 12.55 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 16.50 Õ/ô «Íàêàçàíî îäðóæèòè» 19.00 Ì/ô «²ëëÿ Ìóðîìåöü ³ Ñîëîâåé ðîçá³éíèê» 20.45 Õ/ô «Êîä äà ³í÷³» 23.50 Ñïîðòðåïîðòåð 23.55 Õ/ô «Îïåðàö³ÿ «Ëåòþ÷èé ñëîí»» 02.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü-4» 03.20 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà 03.25 Ìèêîëà Ëèñåíêî 04.15 Óêðà¿íö³. ³ðà 05.05 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.00, 11.00 Ò/ñ «Îñòàíí³é êîðäîí» 10.00 Äîäîìó íà ñâÿòà 12.00, 03.50 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-8» 13.00, 04.35 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-9» 14.00 Ò/ñ «Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî» 16.00 Õ/ô «Ñòðàøíà êðàñóíÿ» 18.00, 19.20 Ò/ñ «Ðîñ³éñüêà ñïàäêîºìèöÿ» 19.00, 03.30 Ïî䳿 21.10 Õ/ô «Êðóòèé» (2) 23.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñüê³ â³éíè-4» 01.15 Õ/ô «Êðåâí³ çâ’ÿçêè» (2) 03.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Неділя

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 16 вересня • •

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

06.50 Ì/ñ «Â³íêñ» 08.25 Ãëÿíåöü 09.25 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî 10.00 ÍÅIJËß Ç «ÊÂÀÐÒÀËÎÌ» 11.05 Õ/ô «Ñîëäàò ²âàí Áðîâê³í» 13.10 Õ/ô «²âàí Áðîâê³í íà ö³ëèí³» 15.20 Õ/ô «Çíèêëà ³ìïåð³ÿ» 17.55 Ò/ñ «ß ïðèéäó ñàìà» 20.00, 02.40 Ïîäðîáèö³ òèæíÿ 21.00 Ò/ñ «ß ïðèéäó ñàìà» 23.05 Ùî? Äå? Êîëè? 00.20 Õ/ô «Äðàêóëà Áðåìà Ñòîêåðà» (2) 03.20 Õ/ô «Çåìëÿ ïðîòè ïàâóêà» (3) 04.45 Çíàê ÿêîñò³

ICTV 05.30 05.50 06.45 07.15 07.45 08.45 09.50 11.00 12.00 12.30 13.30 14.15 16.15 18.45 19.30 21.55 00.00 02.00 02.15 04.40

Ôàêòè Êâàðòèðíå ïèòàííÿ Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè Äà÷à Òâ³é ðàõóíîê Äèâèòèñÿ âñ³ì! Îë³ìï³Ëÿïè Êîçèðíå æèòòÿ ²íøèé ôóòáîë Ñòîï-10 Íàøà Russia Õ/ô «Ì³ñòåð Íÿíÿ» Õ/ô «×îðíà áëèñêàâêà» Ôàêòè òèæíÿ Õ/ô «Ïðîôåñ³îíàë» Õ/ô «Òðèíàäöÿòü» (2) Õ/ô «Çàáèðàþ÷è æèòòÿ» (2) ²íòåðàêòèâ. Òèæíåâèê Áèòâà íàö³é Ñâ³òàíîê

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ

00.05 00.30 06.00 06.30 07.00

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 12.00 12.30

12.45 13.00 13.15 14.10 14.40 15.10

15.40 17.45

18.00 18.30 19.00 19.35 19.45 20.15 20.45 21.00 21.30 22.00 22.30

Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó – 101 Ìóëüòô³ëüì 12 áàë³â Ñïîðòëåíä ˳í³ÿ çàõèñòó Îçèðíèñü! Êàíàë «Ê³ðîâîãðàä». Öèôðîâà ìåðåæà Õ/ô «Ê³ëüêà äí³â â âåðåñí³» (2) Ä/ñ «Ãðà äîë³» Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ», Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ Ñèëüí³ äóõîì Ó íàðîäíîìó ñòèë³ Ïîãëÿä Äîê. ô³ëüì Ä/ô «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé Çàñèíàéêà Íàîäèíö³ ç óñ³ìà Ä/ñ «ßïï³» Ïîãëÿä Õ/ô «Äåíü, í³÷... ³ ïîò³ì ñâ³òàíîê»

ÑÒÁ 05.45 Ì/ô «Ìàóãë³» 06.50, 01.15 Õ/ô «Íåä³ëüíèé òàòî» 08.40 Ñí³äàíîê ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ 08.50 ¯ìî âäîìà 10.00, 00.15 Íåéìîâ³ðí³ ³ñòî𳿠êîõàííÿ 11.05 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 12.05 ÌàñòåðØåô-2 16.05 Õ-Ôàêòîð-3 19.00 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 20.05 Õ/ô «Ìàìî÷êà ìîÿ»

ÍÒÍ + TTV

06.00 Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà 07.15 Ò/ñ «Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâ³» Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». 11.30 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó. Öèôðîâà ìåðåæà Íàéìà÷³ «Ïîâ³ð ó ñåáå». Äîíåöüêà 12.00 Àãåíòè âïëèâó ÎÄÒÐÊ 13.00 Ò/ñ «Ðîçêîë» Í³÷íèé ê³íîçàë 15.10 Ò/ñ «Êðóò³ áåðåãè» Ìóçèêà 19.00 Òî÷êà êèï³ííÿ Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 19.20 Ìè éäåìî â ãîñò³ Ìóëüòô³ëüìè 19.40 Êàìåðà! Ìîòîð! Êàíàë «Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ». Çíÿòî! Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 20.00 Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ Ðàíêîâèé êîìïàñ Ä/ñ «Ïîðó÷ ç ìàéáóòí³ì» 20.30  ðîçð³ç³ òèæíÿ Ê-Àâòî 21.00 Ñïîðòòàéì Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 21.25 Êàðò-áëàíø Íàøå çäîðîâ’ÿ 21.50 ³äâåðòî Ìóëüòô³ëüì «Ïðèíöåñà Ñîíöÿ» 22.20 Êóëüòóðíà Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº! ñêàðáíè÷êà Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 22.40 Ìóçèêà íà ÒÒV

16 вересня 22.50 02.05 03.40 05.05 05.35

Õ/ô «Õðåùåíèé áàòüêî-3» (2) Ðå÷îâèé äîêàç Àãåíòè âïëèâó Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 06.05 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 06.55, 08.25 Ñâ³òë³ ãîëîâè 07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà 08.00 Ñïèòàéòå ó ë³êàðÿ 09.15 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Äèâí³ ëåãåíäè» 09.50 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 10.10 ËÎË 11.40 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 13.30 Ì/ô «²ëëÿ Ìóðîìåöü ³ Ñîëîâåé ðîçá³éíèê» 15.15 Õ/ô «Êîä äà ³í÷³» 18.15 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðè» 20.45 Õ/ô «ßíãîëè ³ Äåìîíè» 23.55 Õ/ô «Êðóòèëüíèé ìîìåíò» (2) 01.40 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü-4» 03.05 Êàòåðèíà Á³ëîêóð. Ïîñëàííÿ 04.00 Óêðà¿íö³. Ëþáîâ 05.00 Çèìà íà䳿

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.50 Ïî䳿 07.10 Õ/ô «Ñåðöå äðàêîíà: Íîâèé ïî÷àòîê» 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî 10.00 Ãåðî¿ åêðàíó 11.00 Õ/ô «Ñòðàøíà êðàñóíÿ» 13.00, 04.10 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-9» 15.00 Ò/ñ «Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî» 17.00 Ò/ñ «Á³ãëü» 19.00, 03.40 Ïî䳿 òèæíÿ 19.30 Ò/ñ «²íòåðíè» 22.15 Òîê-øîó «Âåëèêèé ôóòáîë» 00.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñüê³ â³éíè-5» 02.10 Õ/ô «Êðåâí³ çâ’ÿçêè» (2)


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 36 (58) 6 вересня 2012 року

www.novosti.kr.ua

Андрій КАРЯКІН: «У Промінвестбанку багато конкурентних переваг для роботи в роздробі» Ми живемо в цікавий час: на українському банківському ринку відбуваються зміни. Наприклад, якщо раніше всі ми знали Промінвестбанк як одного з найбільших гравців у корпоративному бізнесі, то сьогодні, залишаючи за собою цю роль, він активно входить у банківський роздріб. Про стратегічні плани одного з лідерів вітчизняного банківського бізнесу й тенденції на ринку – наша розмова з директором департаменту роздрібного бізнесу Промінвестбанку Андрієм Карякіним. – Андрію Дмитровичу, Промінвестбанк заявив про своє входження в роздріб. Якою є концепція розвитку роздрібного бізнесу? – Ми завжди були й залишатимемося одним із провідних гравців у банківському корпоративному бізнесі. Ринкові позиції банку стабільні, і він продовжує розвиватися, іти в ногу з часом. Серед пунктів нашої нової стратегії – створення універсальної фінансової установи, яка однаково ефективно працюватиме як у корпоративному секторі, так і в роздробі. І оскільки наш банк традиційно обслуговує велику кількість клієнтів, ми маємо намір продовжувати активну роботу в цьому напрямку. Концепція роздрібного бізнесу Промінвестбанку будується на абсолютно інноваційному підході, за якого клієнт і його потреби визначають пропозиції. Практична реалізація концепції передбачає три етапи. Перший – створення інфраструктури й базису для запуску роздрібного бізнесу (IТ, організаційна структура, продуктова лінійка, сервісна модель, ефективні й низькозатратні процеси). Другий (поточний) – інтенсивні крос-продажі наявній базі клієнтів, запуск пакету послуг «ПІБ: Все в одному», упровадження віддалених каналів (інтернет-банкінг, цілодобовий Контактний центр). Третій (2013 рік) – подальший розвиток продуктової лінійки (автокре-

дитування, кобрендові програми, страхування, розширення послуг і сервісів пакету «ПІБ: Все в одному») та активний вихід у сегмент нових клієнтів. У будь-якому разі ми не зупинятимемося на досягнутому – будемо постійно розширювати, удосконалювати й актуалізувати наші продуктові пропозиції, орієнтуючись на потреби клієнтів. Банківський роздріб – один із пріоритетних для нас напрямків, оскільки ресурси, інфраструктура і клієнтська база такого великого банку, як наш, дають змогу працювати в цій сфері дуже ефективно. – Може здатися, що ви йдете у зворотний бік від останніх тенденцій на ринку, адже, як відомо, багато банків сьогодні виходять із роздрібного сектору. Мовляв, кризові явища роблять його занадто ризикованим. Ви прорахували свої ризики від цього кроку? – Частково погоджуся з вами: деякі банки справді прийняли рішення і покинули роздрібний сегмент. Але наш банк бачить у роздробі величезні перспективи. Я готовий пояснити свій погляд. Наша основна конкурентна перевага – велика клієнтська база, яка налічує понад 1,5 млн осіб. А ще – ро-

Обжинки

Антоніна Кібук, кореспондент районної газети «Новомиргородщина» Фото Володимира Піскового

Наприкінці серпня на центральній площі Новомиргорода відбулося вшанування хліборобів та підбиття підсумків збирання врожаю ранніх зернових культур. У святкуваннях взяли участь аграрії, представники органів виконавчої влади району та місцевого самоврядування, депутати обласної ради. Завітали до новомиргородців і представники добре знаного благодійного фонду «Відродження покоління» на чолі з його головою Віталієм Грушевським, благочинний Новомиргородського району протоієрей Ростислав. Спочатку сільські ради прикрасили кожна свій намет. Жителі міста та його гості мали змогу помилуватися роботами майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, скуштувати українських страв, кулінарних виробів, фруктів та овочів. Окремо була влаштована виставка місцевих короваїв. Словом, чого тільки на святі не було! Вже незабаром усі спостерігали за святковою ходою колони, де слідом котилися вози з фольклорними колективами сіл Листопадове та Петроострів. (Вони, до речі, трохи згодом стали переможцями в конкурсі на краще оформлення возу і були нагороджені цінними подарунками.) Хліборобів району з «обжинками» щиро привітали Віталій Грушевський, голова районної державної адміністрації Олександр Ковтун, голова райради Микола Чепіжак. - Хліборобські традиції, що сягають глибин нашої історії, та уславлена віками праця на родючих нивах нашої країни й нині є пріоритетною та ключовою галуззю нашої держави, - наголосив у своєму виступі голова РДА. - Чимало зусиль доклали трудівники ланів Новомиргородщини, аби вчасно та якісно зібрати ранні зернові культури. Цього року внесок хліборобів Новомиргородського району у державну комору складає 29,8

зуміння специфіки роздробу українського ринку і, звичайно ж, досвід роботи, накопичений у період кризи. Нам простіше, ніж, скажімо, європейським банкам, зрозуміти потреби, особливості поведінки й мислення клієнта. Відхід низки гравців лише відкриває нам додаткові можливості. – Перехід на роздріб потребує нових управлінських рішень. Скажімо, як ви плануєте розв’язувати проблему комунікації з клієнтом? Докризовий тренд – відкриття великої кількості філій і відділень. – Такої проблеми в нас немає. Поперше, у Промінвестбанку достатньо відділень, щоб ефективно просувати свої продукти й послуги роздрібним клієнтам. Іти шляхом агресивного розвитку мережі ми, звичайно ж, не будемо. Актуальна тенденція на банківському ринку – це оптимізація інфраструктури завдяки реорганізації філіальної й банкоматної мереж. Ми також дотримуємося цієї тенденції, хоча, ймовірно, із деяким запізненням порівняно з іншими банками, які цей процес завершили набагато раніше. Нинішній клієнт не хоче ходити до банку через дрібниці, віддаючи перевагу ефективнішим комплексним рішенням, таким, наприклад, як пакети послуг, інтернет- і СМС-банкінг. Наші зусилля сьогодні спрямовані, зокрема, і на створення таких сучасних послуг і сервісів. Щоб повністю відповідати потребам і очікуванням клієнтів, ми запропонували їм новий стандарт обслуговування – продаж банківських продуктів у форматі пакету послуг. Головна перевага нашого пакету «ПІБ: Все в одному» над іншими пропозиціями, які сьогодні існують на ринку, у тому, що він є єдиним рахунком для всіх операцій. Скажімо, поєднує в собі функції ощадного й поточного рахунків. Тому клієнт може не тільки вільно оплачувати рахунки, не відвідуючи банківського відділення, а ще й здійснювати покупки, отримуючи при цьому додатковий

дохід на залишок коштів. По суті, це одна універсальна точка доступу клієнтів до всіх своїх рахунків і продуктів у банку. До того ж наш пакет передбачає знижки на щомісячне обслуговування від 50% до 100%, розмір яких залежить від суми залишків на всіх рахунках клієнта в банку і користування іншими депозитними або кредитними продуктами. Пріоритетними продуктами для банку наразі є кредитні картки, споживче кредитування і овердрафти. Але нашу продуктову лінійку вже 2013 року буде розширено. – Новий напрямок передбачає певний рівень інвестицій. Це будуть ваші чи позикові кошти і яка приблизно сума необхідна для активного входження в роздріб такого банку, як ваш? – Ми обходимося виключно внутрішніми ресурсами. Хоча витрати, звичайно, чималі. Наприклад, лише створення нової й унікальної для нашого ринку ІТ- й аналітичної платформи, яка дає змогу в режимі реального часу аналізувати потреби наших клієнтів за всіма продуктами й сервісами, коштувало недешево. Усього ж у системі Промінвестбанку ми створили концептуально нову роздрібну вертикаль, яка містить такі напрямки, як розроблення продуктів, операційне супроводження, маркетинг, аналітика. Усі доходи, які ми отримуємо в роздробі, зокрема й за рахунок оптимізації своєї інфраструктури, відразу ж реінвестуємо в розвиток цього напрямку: створюємо нові продукти, поліпшуємо сервіси, операційні процеси. Наша мета – створити й запропонувати нашим клієнтам справді унікальний банківський сервіс на основі клієнтоорієнтованого підходу, а також посісти в цій сфері провідні позиції. Анатолій Петренко, спеціально для Новин Кіровоградщини

Запашні короваї були головною окрасою свята, його символом!

тисячі тонн зерна ранніх зернових. Урожайність склала 27,6 центнера з гектара. Зі сцени прозвучало чимало подяк та привітань. Так, представник благодійного фонду Тарас Романюк вручив цінні подарунки хліборобам та перелічив добрі справи «Відродження покоління»: - Жодний населений пункт району не обійдений увагою фонду, вся допомога - це інвестиції у їхнє майбутнє! Лаконічним і діловим був виступ Віталія Грушевського. Він побажав усім селянам і їхнім родинам міцного здоров’я, сімейного достатку і благополуччя, наснаги і творчих успіхів у подальшій роботі, а ще пообіцяв спільно з командою голови обласної держадміністрації Сергія Ларіна максимально використати депутатські можливості для нарощення аграрного потенціалу Новомиргородщини, її економіки: - Люди від нас чекають конкретних справ. Команда Ларіна ці справи реалізує в життя! Як гарно представляли свої території сільські ради! Журі,

гості, жителі району куштували страви української кухні, переглядали театралізовані виступи. А хто бажав, тому й чарочку наливали! Поки відбувалося представлення сільських рад, на сцені відбувався гала-концерт переможців районного відбіркового конкурсу Всеукраїнського фестивалю сучасної української пісні та популярної музики «Червона рута», ведучими якого були Ілона Шульга та Наталя Камеліна. Після презентацій сільських територій та гала-концерту на сцену знову запросили Тараса Романюка для вручення нагород. Трьом учасникам районного відбіркового конкурсу «Червона рута» Катерині Гирман, Володимиру Кормачову та Аліні Шкатулі він вручив цінні подарунки. Короваї настільки були гарні, смачні, запашні, що в конкурсі короваїв визначити найкращий журі не змогло. Тому перемогла, як кажуть, дружба, а всі сільради отримали подяки, грошові винагороди та цінні подарунки. - Як можна визначити кращих серед тих, хто своїми руками посіяв пшеницю, зібрав врожай та, помолившись Богу, спік справжній український запашний хліб, - зазначив Віталій Грушевський. – Це спільна робота, що об’єднує всіх нас, те, на чому базується наше життя та наш добробут. Ведучі запросили всіх охочих скуштувати паляниці нового врожаю, тому що, за повір’ям, хліб нового урожаю дає людям силу, здоров’я та наснагу. Молодь же пригощали морозивом. Свято продовжувалося. Київський український академічний вокально-хореографічний ансамбль «Україночка» під керівництвом народного артиста України Віталія Юхименка розважав глядачів. Потім була дискотека. Як очевидиця можу стверджувати: свято вдалося на славу. Сподіватимемося, що наступні будуть ще кращими, ще видовищнішими.

9


НОВИНИ Кіровоградщини

www.novosti.kr.ua Паралімпіада

№ 36 (58) 6 вересня 2012 року

Срібний почин Свідерської

У Лондоні тривають Паралімпійські ігри серед спортсменів із обмеженими фізичними можливостями. Атлети змагаються на аренах, де зовсім недавно проводилася Олімпіада, а кількість глядачів і загострення пристрастей не поступаються олімпійським баталіям. Але якщо на Олімпіаді представників Кіровоградщини не було, то на Паралімпіаді у нас уже є не тільки учасники, а й медалісти. Правда, чемпіонка і двічі бронзовий призер двох попередніх Паралімпіад Алла Мальчик цього разу не змогла замахнутися на медаль і фінішувала 8-ю (тут не обійшлося без кричущої суддівської помилки, що позбавила нашу землячку трьох спроб) в метанні диска і 5-ю у штовханні ядра. У кроці від п’єдесталу на дистанції 100 метрів на спині у своєму класі зупинився Євген Полтавський, а на 50-метрівці батерфляєм він зайняв 9-е місце. А ось п’ятиразова чемпіонка та володарка срібла минулорічного чемпіонату Європи з плавання Ольга Свідерська (на знімку – крайня зліва) сповна виправдала наші очікування. На попередньому етапі вихованка Кіровоградської ДЮСШ-1 та обласного центру «Інваспорт» встановила світовий і паралімпійський рекорди на дистанції 100 метрів вільним стилем у своєму класі і пробилася у фінал із кращим часом. Але у вирішальному запливі для того, щоб перемогти, спортсменці з Китаю (китайці на цих Іграх просто поза конкуренцією) знадобилося перевершити рекордне досягнення нашої Олі, яка фінішувала другою. Хоча хіба ми сильно засмутилися? Це срібло - ще одне підтвердження сили духу і того, що Кіровоградщина багата на спортивні таланти. Ми від усієї душі вітаємо Ольгу Свідерську та її наставника Олену Кузнєцову з цим грандіозним успіхом і чекаємо нових досягнень. Адже у Олі, як і в Євгена Полтавського, Анастасії Мисник і Євгена Зінов’єва ще буде можливість замахнутися на нагороди в Лондоні.

Новий майданчик

Ветерани

На радість дітям і дорослим

Минулої неділі в Кіровограді біля спорткомплексу «Енерго-Спорт» по вулиці Верхній Пермській, 7 відкрився ще один спортивний майданчик зі штучним покриттям, на якому тепер цілий рік кипітимуть футбольні пристрасті. Ця знаменна подія стала можливою завдяки ініціативі ПАТ «Кіровоградобленерго» та СК «Енерго-Спорт». Знаменно, що першими новий газон випробували учасники дитячого турніру на призи Кіровоградської міської організації ФСТ «Україна» серед хлопців 2005 року народження, які порадували своєю грою всіх, хто став учасником цього свята. На урочистій церемонії відкриття майданчика і дитячих змагань були присутні голова Кіровоградської облдержадміністрації, голова обласної федерації футболу Сергій Ларін, перший заступник голови Кіровоградської обласної ради Олександр Шаталов, мер Кіровограда Олександр Саінсус, голова правління ПАТ «Кіровоградобленерго» Олександр Поливяний, які у своїх виступах були одностайні в тому, що така плідна співпраця влади і бізнесу допоможе нашому спорту рухатися вперед, а юним спортсменам - досягати ще більших успіхів. Почесні гості побажали хлопцям продемонструвати відмінну гру, обмінялися пам’ятними подарунками, а Олександр Шаталов започаткував спеціальний приз для кращого гравця турніру. А далі почалося незабутнє дійство. У змаганнях взяли участь гості з Іллічівська та Олександрії, а також юні кіровоградські футболісти з команд «Лідер-2005», «Зірка» (тренер обох команд Ігор Хмельницький був одним із головних натхненників турніру), «Альянс» та СДЮШОР-2 ім. В. Верхоланцева. Сказати, що на майданчику під час матчів кипіли пристрасті, - це нічого не сказати. Найактивнішими вболівальниками були батьки маленьких футболістів. На попередньому етапі 6 команд були розбиті на 2 групи, по дві кращі виходили у півфінал. Із цим завданням, вигравши свої поєдинки, впоралися «Лідер-2005» та «Іллічівець» із Іллічівська. Дві інші півфінальні путівки отримали олександрійський «Аметист» і кіровоградський

10

«Альянс», якому вдалося дати бій фаворитам із «Лідера». У матчі за 5-6 місця основний час завершився нульовою нічиєю, а в серії післяматчевих пенальті футболісти СДЮШОР-2 виявилися трохи точнішими, ніж їхні суперники з «Зірки». У першому півфіналі все вирішилося лише на останніх хвилинах, коли футболісти «Лідера» змогли чітко розіграти штрафний і забити єдиний переможний м’яч у ворота олександрійців. А ось «Іллічівець» уже в першому таймі продемонстрував, що він сильніший, ніж «Альянс», а в другій половині довів справу до закономірної перемоги. Бронзове протистояння між «Аметистом» і «Альянсом» тримало вболівальників у напрузі протягом всієї зустрічі. Олександрійці змогли відзначитися в середині першої 10-хвилинки, але для перемоги їм не вистачило концентрації на останніх секундах зустрічі. У заключній атаці кіровоградцям точним і зрячим ударом із-за меж штрафного вдалося відновити рівновагу. Таким чином, доля третього місця вирішувалася в футбольній лотереї, де першими трьома ударами справа не обмежилася. І все-таки хлопці з «Альянсу» допустили на одну помилку менше. Зрозуміло, радості володарів бронзових нагород не було меж. У фінальній битві перевага була на боці хлопчаків із «Іллічівця», яким вдалося вразити ворота «Лідера» тричі, а свої залишити в недоторканності. І ніхто не назве цю перемогу відмінної команди з Іллічівська незаслуженою. Організатори змагань передбачили, щоб не тільки переможці та призери, але й учасники турніру не залишилися без пам’ятних кубків та подарунків. Спеціальними призами були відзначені кращий захисник Олександр Кавка, кращий бомбардир Євген Прісяч (обидва - «Лідер-2005»), кращий голкіпер Данила Луценко («Альянс») і найкращий гравець Максим Деркач («Іллічівець»), який продемонстрував не за роками зрілу гру і забив кілька приголомшливих м’ячів. Залишається сподіватися, що це прекрасне починання буде мати своє продовження в майбутньому, і такий дитячий турнір стане традиційним.

Чемпіонат області з футболу: переміг «УкрАгроКом»

На фото: переможці чемпіонату. У попередньому номері ми розповідали про те, що ветерани «Зірки» після поразки від новоукраїнського «Геркулеса» поставили себе у скрутне становище. Для того, щоб стати переможцями турніру, Олександру Мизенку з партнерами необхідно було в двох матчах, що залишилися, тільки перемагати. З першим завданням «зоряний» колектив, посилений тренерами нинішньої «Зірки» Саміром Гасановим та Максимом Тищенком, упорався. І хоча футболісти «СССР» намагалися дати бій грізним суперникам, але сили були явно не рівні. У тому, що рахунок цього поєдинку не був двозначним, ветерани «Зірки» винні самі. В одного тільки Олексія Леоненка було шість стовідсоткових шансів забити, але це був не його день. І все ж Олександр Мизенко наприкінці першого тайму зрячим ударом зі штрафного і Самір Гасанов в середині другої половини зустрічі втілили велику перевагу своєї команди в забиті м'ячі. «Зірці» потрібно було перемагати в Головківці «УкрАгроКом», який у вирішальній зустрічі влаштовувала і нічия. Цей поєдинок розпочався з холодного душу для вболівальників господарів поля. Адже вже до 10-ї хвилини головковці поступалися - 0:2. Це Олексій Леоненко реабілітувався за свої промахи в попередній зустрічі, а трохи пізніше перевагу своєї команди збільшив Сергій Грабов. Здавалося б, «Зірка» за рахунок правильної тактики, навіть незважаючи на відсутність Гасанова та Тищенка, зможе домогтися успіху. Але тут свою роль зіграла помилка арбітрів, що не помітили офсайд у господарів поля, що

дозволило кращому бомбардирові «украгрокомовців» Костянтину Овчару скоротити відставання в рахунку. Головківці підбадьорилися і до перерви не лише відігралися, а й вийшли вперед. Спочатку в метушні біля воріт краще всіх розібрався Олександр Глоба, а за хвилину до перерви несподіваним ударом оформив дубль Костянтин Овчар. Тепер уже «Зірці» потрібно було забивати двічі. Але нинішній тренер «УкрАгроКому» Сергій Лактіонов із партнерами впевнено контролювали ситуацію, а кіровоградці, які не мали такого солідного резерву, як у суперників, серйозно втомилися. Це призвело до того, що нестримний Овчар забив свій третій м'яч, практично знявши всі питання з приводу чемпіонського титулу. Але, до честі ветеранів «Зірки», вони знайшли в собі сили битися до кінця, й Олексій Леоненко відзначився вдруге. Ця поразка не дозволила «Зірці» піднятися вище третього місця в турнірній таблиці. Срібло завоювали ветерани новоукраїнського «Геркулеса». Футболісти ж «УкрАгроКому» Роман Дмитрик, Василь Ільчишин, Ігор Романов, Сергій Бойко, Віталій Дядюра, Володимир Лавренко, Костянтин Овчар, Володимир Шияненко, Юрій Пугач, Олег Гушлевський, Володимир Таранець, Володимир Максимов, Дмитро Боровко, Сергій Лактіонов, Віталій Згама, Олександр Глоба, Анатолій Дробот, Юрій Романов, Віктор Азоряний, Сергій Харченко, Віталій Кіяниця, Олег Сиротюк, Станіслав Скляр, Валерій Курганов вперше стали чемпіонами Кіровоградської області серед ветеранів.

Сторінку підготував Юрій Ілючек, спеціально для Новин Кіровоградщини


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 36 (58) 6 вересня 2012 року Смачного!

За безпеку руху!

Бограч

8 порад водіям-початківцям

Традиційною стравою, яку всі готують на природі, є шашлик. Але варто спробувати страву за старовинним рецептом праугорських племен: бограч-гуляш. Нам потрібно: сало сире - 200 г, сало копчене - 100 г, м’ясо свине різне (шия, шинка, ребра...), яке у вас є, - 1 кг, мясо куряче різне (стегна, крила і т. д.) - 0,5 кг, різні копченості (ковбаса різних видів, шинка, мисливські ковбаски...) - 0,5 - 0,7 кг, картопля - 0,5 кг, помідори - 1 кг, перець солодкий червоний - 0,5 кг, перець гіркий гострий - 1 шт., цибуля - 2 шт., морква - 1 шт., часник - 1 головка, зелень петрушки і кропу, сіль, перець, приправи ( лавровий лист, духмяний перець, паприка солодка мелена). В розігрітому казанку топимо порізане сало сире і копчене. Коли воно добре стопиться, додати часник цілими зубцями, порізану цибулю, потерту моркву. Як все втушиться, додати все м’ясо, яке потрібно, добре протушити і постійно помішувати... Наступний етап - кидаємо помідори, відділені від шкірки і порізані, а також порізаний соломкою перець. Ця вся суміш м’яса, помідорів і перцю має добре протушитись. Далі даємо порізані різні копченості, тоді кидаємо картоплю і доливаємо води. Вода має тільки покрити все густе, і не більше. Бограч має бути густий, тому що це гуляш. Кидаємо гострий перець, сіль і приправи, нехай все наварюється... Коли картопля звариться - кидаємо зелень, і бограч готовий!

Правовий лікнеп

Право на доступ до інформації Право на доступ до інформації є конституційним правом людини, яке передбачене і гарантоване статтею 34 Конституції України, а саме, право кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Закріплене Конституцією України право на інформацію передбачено, насамперед, законами України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та іншими нормативно-правовими актами. Закон України «Про інформацію (далі – закон) встановлює, що кожен має право на вільне одержання, використання, поширення, зберігання та захист інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Під інформацією закон розуміє будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб. Закон закріплює основні принципи інформаційних відносин, а саме: гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією; досто-

www.novosti.kr.ua

вірність і повнота інформації; свобода вираження поглядів і переконань; правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації; захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя. Відповідно до закону, право на інформацію охороняється законом, та держава гарантує всім суб’єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації. Також ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом. Суб’єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію. Розглядаючи питання щодо реалізації права на доступ до інформації, слід відмітити Закон України «Про звернення громадян» та Закон України «Про доступ до публічної інформації». Закон України «Про звернення громадян» передбачає, що громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інте­ресів та скаргою про їх порушення. Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. Продовження в наступному номері.

Навчання водінню та отримання прав водія – дуже важливий момент у житті людини. Але багатьом речам, на жаль, не вчать в жодній автошколі, і різні тонкощі поведінки на дорозі новачкам доводиться освоювати самостійно протягом перших місяців, а іноді навіть років їзди по дорогах загального користування. Нижче наведені кілька рекомендацій, які, можливо, будуть вам корисні. 1. Визнайте себе чайником. Позначити свій статус початківця або недосвідченого водія спеціальним знаком (буква «У» в трикутнику) – абсолютно нормальна практика, яка допоможе вам уникнути зайвого негативу від інших учасників руху. 2. Після придбання автомобіля постарайтеся якнайшвидше звикнути до його габаритів, а також відпрацювати основні прийоми водіння, освоїти всі необхідні засоби управління авто: важелі, перемикачі і так далі. Навички, отримані в автошколі, вам допоможуть привикнути до вашого автомобіля в найкоротший термін. 3. Не будьте надмірно самовпевнені! У більшості випадків самовпевненість є набагато небезпечнішою, ніж недосвідченість. Тому навіть після кількох тисяч кілометрів їзди не варто вести себе на дорозі по-хамськи, порушувати ПДР і виявляти будь-яким способом неповагу до інших учасників руху. Рано чи пізно це призведе до вкрай неприємних наслідків. 4. Не давайте волю емоціям! На жаль, не всі водії поводяться ідеально на дорозі, і ви дуже скоро переконаєтеся, що поганих водіїв набагато більше, ніж хороших. Треба вчитися вести себе за кермом спокійно і бути максимально зібраним і готовим до

будь-яких несподіванок, незалежно від того, що відбувається навколо. 5. Дотримуйтесь свого ряду. Дуже багато ДТП у місті відбувається через неуважність водіїв чи невміння рухатися в потоці автомобілів. Слід ретельно стежити за дотриманням дистанції та бокового інтервалу, при поворотах та руху по кільцю зберігати положення в ряду і правильно вибирати радіус повороту. Про перестроюванні та інших маневрах слід інформувати інших водіїв завчасно. 6. У перший час намагайтеся не їздити з пасажирами. З одного боку, вірний друг чи подруга поруч надають водієві впевненості, але краще вже поміняти їх на інструктора, який тверезо оцінить ваші навички і дасть необхідні поради. Часом наявність пасажирів провокує водія на небезпечні маневри з бажанням похизуватися своєю «майстерністю». До тих пір, поки це бажання не пройде, з пасажирами краще не їздити. 7. Не будьте вперті! Пам’ятайте, що, пропустивши когось поза чергою при перестроюванні або проїзді проблемних перехресть, ви також можете розраховувати на це з боку інших водіїв. Ввічливість, в тому числі і на дорозі, робить наш світ кращим, тому будьте ввічливі! Ну і, звичайно, якщо ви бачите, що інший водій налаштований войовничо і агресивно, простіше поступитися – це дозволить уникнути можливих наслідків. 8. Кожен водій буває в шкурі пішохода. Слід бути до пішоходів особливо уважними – часто вони мають дуже туманне уявлення про свої права і обов’язки на дорозі.

Ваше здоров’я

Чи варто курити кальян? Кальян використовують на Сході з давніх часів. Не так давно цей предмет з’явився і в Україні і дуже швидко завоював популярність. Тільки люди, які курять кальян, не завжди замислюються про те, чи завдає це шкоду їхньому організму. Адже сам процес його куріння сприймається часто як якийсь старовинний ритуал, особливе таїнство. Чи шкодить все-таки куріння кальяну? Любителі кальяну стверджують, що тютюн у ньому стає менш шкідливим, ніж у тій же сигареті. Але існує ряд факторів, які доводять, що куріння кальяну може призвести до різних проблем. Кальян заспокійливо діє на нервову систему, допомагає розслабитися. Аналогічною дією володіють і наркотики, і алкоголь. Щоправда, кажуть, що кальян не викликає звикання. Але і це не так. Канадські медики довели, що куріння кальяну викликає таку ж залежність, як куріння сигарети. Шкода від куріння кальяну обумовлена тим, що в ньому міститься дуже багато отрути. Вважається, що, коли тютюновий дим проходить через вугілля і воду, він віддає частину шкідливих речовин. Але таке уявлення помилкове. Адже більшість компонентів тютюнового диму не розчиняються у воді, а значить, всі вони потрапляють в легені курця. Якщо сигарети створюються за міжнародним стандартом, то для кальяну жодних стандартів немає. Тому шкода від куріння кальяну може бути обумовлена не тільки низькою якістю тютюну, а й якістю вугілля, температурою горіння тютюну, кількістю води в кальяні. Найбільш цікаві недавні дослідження К. Макарон. Її заслуга і унікальність досліджень полягають в тому, що вона вивчала виключно курців кальяну. Таким чином, були відокремлені змішані курці сигарет і кальяну і ті, хто курив сигарети раніше. Вміст у крові котініну у курців кальяну підвищено, в порівнянні з курцями сигарет. Котінін – основний метаболіт нікотину, який зменшує чутливість нейронів та понижує потенцію. Автор вважає, що, якщо ймовірно, що дим, проходячи через воду, втрачає концентрацію деяких зі своїх компонентів, то інші елементи залишаються, ймовірно, незмінними. На цій підставі дослідники вважають, що «очищуючий» результат дії води на дим анулюється. Між тим зазначимо, що випадкові курці кальяну, а це більшість його любителів, не мають тютюнової або нікотинової залежності. Вони практично ніколи не курять сигарет, тому що шукають, перш за все, нові аромати, смак, обстановку, подібно до деяких любителів кави. Крім того, часто, такі курці просто наслідують моду або хочуть здаватися крутими. Вони смакують кальян на рівні смакових рецепторів, не відчуваючи потреби вдихати дим. Якщо серед них і спостерігається залежність, то це, швидше за все, поведінкова або суспільна залежність. Те, що куріння шкодить здоров’ю, є справедливим не тільки для сигарет, але

і для кальяну. Але, як відомо, якщо не можна, але дуже хочеться, то можна. Побалуватися кальянчиком разок-другий навряд чи виявиться більш шкідливішим за святкову корпоративну пиятику. Але в цьому випадку медики застерігають, принаймні, дотримуватися необхідних запобіжних заходів: 1. Використовуйте для кальяну тільки спеціальний тютюн і суміші. Можна робити складні «букети» і самим, але тільки проконсультувавшись зі знав­ цями. 2. Вчасно промивайте трубки, шланг і колбу. Якщо приємним димом з вашого кальяну насолоджуються відразу кілька людей, не лінуйтеся міняти мундштуки. 3. Не наливайте в колбу ніяких спиртних напоїв, крім вина, щоб не посилити і без того шкідливий вплив кальяну і не сп’яніти до свинського стану. А от додати в посудину молоко або гранатовий сік – мила справа. 4. Не запивайте кальян міцними напоями, краще віддати перевагу різним видам чаю, настоїв і лимонадів. І, нарешті, якщо вже ви вирішили покурити кальян, перестаньте турбуватися про те, що це шкідливо: і задоволення не отримаєте, і шкоди не зменшите. У кінці-то кінців: помирати – так з музикою!

Як курити кальян

Курити кальян краще на ситий шлунок, в спокійній і розслаблюючій атмосфері. Краще всього курити кальян сидячи на невисокому диванчику або напівлежачи. Не варто при цьому забувати про основні правила етикету куріння кальяну: 1. Ніколи не прикурюйте сигарету від кальянного вугілля. 2. Ніколи не ставте кальян вище рівня, на якому ви сидите, тобто кальян повинен стояти на підлозі, тільки зовсім невеликі кальяни з короткими трубками ставлять на стіл. 3. Ніколи не передавайте кальян з рук в руки – просто кладіть мундштук, щоб інший курець міг узяти його. 4. Кальян призначений для куріння спеціально приготованого тютюну (званого маассель), не варто палити в кальяні який-небудь інший тютюн. 5. При курінні чорних сортів тютюну досвідчені курці з Єгипту радять додавати декілька дольок лимона у воду – говорять, легше палиться, краще для легенів. І все ж таки радимо пам’ятати, що куріння в будь-якому вигляди все одно шкодить вашому здоров’ю.

11


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua Гаряча лінія

№ 36 (58) 6 вересня 2012 року

Кіровоградщини

обіцяного чотири роки чекають Суд, звісно, став на бік працівників. Сума питання - понад 500 тисяч гривень. - Спочатку нашими справами займалися фахівці виконавчої служби Кіровського району, - пояснює пані Надія. - Але арешт рахунків не дав змоги вирішити проблему. Підприємство при цьому фактично працювало, виживало за рахунок надання площ в оренду. Проте борг не виплачувався, тому що кошти не надходили ні на рахунок, ні в касу, не знаю вже, куди вони йшли - не моя це компетенція. І вже у 2011 році ми звернулися на «Гарячу лінію» голови Кіровоградської облдержадміністрації, попросили допомогти прискорити вирішення цього питання. Це справді дало поштовх. У тому ж році описали майновий комплекс підприємства. Але постала інша проблема – відсутність певних документів. Однак Надія Вікторівна зберігала їх копії, що дало встановити право власності, бо на самому підприємстві документів не знайшлося. Колишній головбух відзначає, що справа з відновленням прав працівників фірми справді реально закрутилася після звернення на «Гарячу лінію» голови ОДА та особистого прийому в начальника головного управління юстиції в області. Були ще й сигнали на «Урядову гарячу лінію». Окрему подяку Надія Рубльова висловлює заступнику начальника відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Кіровоградській області Даніелі Бондар.

Василь Назаренко, спеціально для Новин Кіровоградщини

Справедливість цієї відкоригованої невеселої приказки підтверджує сумна й багаторічна історія з зарплатами сімдесяти працівників кіровоградського підприємства «Кіровоград-Лада», що займалося продажем автомобілів. Вона розпочалася саме три роки тому, наприкінці кризового 2008-го, коли різко знизився рівень продажів. - Підприємство торгувало автомобілями в основному в кредит, - розповідає Новинам Кіровоградщини колишній головний бухгалтер «Кіровоград-Лада» Надія Рубльова. - Через кризу банки перестали кредитувати, тож потихеньку підприємство почало занепадати. «Вилазили» борги перед банками, кредиторами. Ось тоді нам і почали виплачувати зарплату в розмірі десяти відсотків, згодом - п’ять, потім десять виплачували раз на два місяці, а після цього взагалі її не платили, бо арештували рахунки підприємства. Потихеньку люди почали звільнятися. За словами Надії Вікторівни, пік масового звільнення припав на літо 2010 року. У результаті кадрового відтоку на підприємстві залишилися тільки виконувач обов’язків директора та кілька охоронців. Переважна більшість звільнених вступили в судову тяганину, намагаючись вибити чималі борги.

- Вона дуже багато зусиль доклала до вирішення цієї справи, - продовжує Рубльова. - Не залишилася осторонь проблем наших сімдесяти працівників. Всім борги повернули. Ось нарешті ця давня історія добігла кінця. Ми, якщо чесно, втратили надію отримати зароблене. Участь обласної «Гарячої лінії», урядової, вищого керівництва області пришвидшила цю роботу, бо, звичайно, діями лише виконавчої служби було важко вирішити низку питань. Тож завдяки наполегливості її працівників та тісній співпраці з облдержадміністрацією ми нарешті отримали свої гроші.

Варто зауважити, що упродовж другої половини серпня на «Гарячу лінію» з проханнями та скаргами щодо зарплатних боргів звернулося чимало жителів області. Так, працівник Кіровоградської сортодослідної станції з села Новоселиця Ульяновського району 23 серпня розповіла про заборгованість на підприємстві терміном у три місяці. Кілька звернень (28 серпня) було і від кіровоградців, які брали участь в оплачуваних громадських роботах, в тому числі і за програмою працевлаштування молоді. Однак ці проблеми вдалося вирішити за всього тиждень-другий.

ДОВІДКА. Станом на 4 вересня 2012 року від початку роботи обласного контактного центру ‒ «Гарячої лінії» позитивно вирішено 85% проблем, порушених у зверненнях. Загалом станом на цю дату їх надійшло 41497. Номер телефону лінії – 0 800 500 238. Дзвінки зі стаціонарних телефонів – безкоштовні, з мобільних – згідно з тарифами оператора. Номер ICQ – 629149355. «Гаряча лінія» у Skype – garyacha_liniya. Віднедавна у заявників з’явилася можливість зв’язатися із операторами функцією зворотного дзвінка. Вона стане в нагоді тим, хто не зміг додзвонитися з першого разу. Для цього вам варто зайти на сторінку «Лінії», що знаходиться на сайті Кіровоградської облдержадміністрації (http://kr-admin.gov.ua) та ввести номер свого телефону у відповідне поле.

Стоп радон

Унікальна лабораторія шукала радіацію в Кіровограді Надсучасна мобільна лабораторія, яка займається пошуком та встановленням джерел іонізуючого випромінювання, цього тижня працювала у Кіровограді. У рамках регіонального проекту «Стоп радон» упродовж трьох днів спеціалісти Äержавного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки здійснювали спектральний аналіз доріг, ринків, автовокзалів, закладів охорони здоров’я та інших об’єктів на предмет виявлення радіації. Така лабораторія, обладнана за останнім словом науки і техніки в галузі дозиметрії, – унікальна для України. Аналогічні використовуються у Фінляндії та Швеції. Маючи масу різних датчиків, які можна використовувати навіть для виявлення «забрудненої» бомби та терористів, лабораторія здатна під час руху аналізувати навколишнє середовище й моментально сповіщати про результати. За час своєї роботи у Кіровограді спеціалісти перевірили площу Кірова, Ле-

обласний інформаційний тижневик

«Новини Кіровоградщини» № 36 (58), 6 вересня 2012 року

12

леківський водозабір, обласну лікарню, лікарню швидкої допомоги та обласну дитячу лікарню, Завадівку, автовокзали, базари, Центральний поштамт, дендропарк та інші місця, де зазвичай людно, або ж щодо яких існують різні страшилки. Водночас мобільна лабораторія перевірила дві шахти – Інгульську та Новокостянтинівську, а також шляхи, якими їздять вантажівки з копалень. Перший заступник голови обласної ради і одночасно керівник робочої групи регіонального проекту «Стоп радон!», який, власне, ще півроку тому домовився про приїзд лабораторії, Олександр Шаталов пояснює, що завдання обласної влади не роздувати міфи, а запросити досвідчених фахівців і отримати конкретні, науково обґрунтовані відповіді на питання, які цікавлять городян. - Наприклад, людей хвилює площа Кірова. Стосовно її радіоактивності існує багато міфів. Тож давайте розберемося - «фонить» вона чи ні. І якщо «фонить», то треба з’ясовувати джерело радіації

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації – КГ № 553/130Р від 29 квітня 2011 року, видане Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області. Газета виходить щочетверга з 4 серпня 2011 року. Тираж 92523 примірники.

Передплатний індекс: 00037

Засновник – ТОВ «Мобі-Експрес» Видавець – ТОВ «Редакція газети «Україна-Центр» Номер надруковано у друкарні «СТПРЕС» (Кривий Ріг, вул. Окружна, 12, тел.: (056) 404 35 88). Свідоцтво про реєстрацію Держкомтелерадіо України ДК №2794 від 19.03.2007.

Замовлення № 998.

та шукати шляхи його нейтралізації. Те саме стосується й інших об’єктів та вулиць, або ж шляхів, якими перевозять сировину з шахт, - говорить Олександр Шаталов і наголошує, що саме з метою встановлення істини обласна влада запросила надсучасну мобільну лабораторію. Остаточні результати досліджень стануть відомі за тиждень, адже науковці їх ретельно аналізуватимуть, але вже зараз можна говорити, що головна площа області хоч і має радіаційний фон, та він не є суттєвим. - Моментальний аналіз показав, що на площі Кірова показник значно нижчий, ніж на столичних вулицях – він не перевищує 5 мікрорентген на годину, – говорить спеціаліст Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. – Але сам пам’ятник Кірову «фонить» на 20 мікрорентген. Цей показник не перевищує норму і не несе небезпеки для людей, але нам, як науковцям, дає привід задуматися. Очевидно, сірий гра-

Контакти: Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7 (бізнес-центр «Ельворті»), офіс 301. тел.: (0522) 35-40-74 (редактор); 35-40-68, 35-40-69, 35-40-73 (рекламний відділ); Інтернет: www.novosti.kr.ua; переписка з читачами: 25013, Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7, офіс 301.; електронна пошта: info@novosti.kr.ua

ніт, на якому стоїть пам’ятник, ураномісткий. Не побачили фахівці небезпеки і на Лелеківському водозаборі. Там, за їхніми словами, експрес-аналіз показав силу дози у кілька разів нижчу, ніж та, що зафіксована біля пам’ятника Кірову. Відсутній радіаційний фон і поряд із рентген-кабінетом у лікарні швидкої допомоги. Це означає, що під час роботи рентгену промінь не розсіюється, завдаючи шкоди пацієнтам за дверима, а спрямовується належним чином. На новому автовокзалі фахівці теж не зафіксували ніяких відхилень – там 10-13 мікрорентген на годину на платформах і 6 - всередині приміщення. Олександр Шаталов переконаний: коли область проведе усі необхідні заходи стосовно впливу радону та взагалі впливу іонізуючого випромінювання, матиме серйозні документи, результати досліджень і висновки фахівців, тільки тоді з’явиться реальна можливість звертатися до найвищих державних органів влади про окреме фінансування.

Редактор – андрій лисенко. Думки авторів публікацій не завжди збігаються з позицією редакції газети. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен тощо несуть автори публікацій. Редакція не листується з читачами. Надіслані на редакційну пошту матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали, позначені РЕКЛАМА, публікуються на правах реклами. Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець. При використанні матеріалів газети посилання обов’язкове. При використанні матеріалів у мережі Інтернет – обов’язкове активне гіперпосилання на www.novosti.kr.ua

Новини Кіровоградщини №36 (58)  

Номер тижневика Новини Кіровоградщини від 6 вересня 2012 року.

Новини Кіровоградщини №36 (58)  

Номер тижневика Новини Кіровоградщини від 6 вересня 2012 року.

Advertisement