Page 1

інформаційний

тижневик

НОВИНИ № 29 (51) 19 липня 2012 р. ЧЕТВЕР

стор. 2

КІРОВОГРАДЩИНИ

Вибори-2012

Партія регіонів визначається з кандидатами по Кіровограду

стор. 7

стор.11

Подія

Новомиргород стає промисловим центром

Рекомендована ціна 50 коп.

www.novosti.kr.ua

обласний

92 523

ТИРАЖ

примірники

ЄДИНА ОБЛА АСНА ГАЗЕТА, ЯКА Є В КОЖ ЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ КІРО ВОГРАДЩИНИ

Здоров’я

Як кинути палити за 17 днів

стор.12

Гаряча лінія

Пішов третій рік роботи

Тема номера

ЗАСТУПНИК ГОЛОВЛІКАРЯ ЗНАМ’ЯНСЬКОЇ БАЛЬНЕОЛОГІЧНОЇ: ПРАЦЮВАТИ СТАЛО ЛЕГШЕ Андрій Лисенко, Новини Кіровоградщини

Події тижня

Íà çàçäð³ñòü óñ³ì ñêåïòèêàì, çäðàâíèöÿ, ñòàâøè êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì, ðîçâèâàºòüñÿ ³ ìຠâñ³ øàíñè ïåðåòâîðèòèñÿ íà ïîïóëÿðíèé êóðîðò. (Закінчення на 4 сторінці)

У номер!

Над Кіровоградщиною пронісся страшний буревій Фото Ігоря Савченка, спеціально для Новин Кіровоградщини

Ñòðàøíî¿ ñèëè óðàãàí ïðîí³ññÿ 16 ëèïíÿ íàä ʳðîâîãðàäîì òà ê³ëüêîìà ðàéîíàìè îáëàñò³. Äåðåâà âèðèâàëî ç êîð³ííÿì, à ïîäåêóäè âèïàâ âåëè÷åçíèé ãðàä (çí³ìîê çðîáëåíî ó Ñîçîí³âö³ ʳðîâîãðàäñüêîãî ðàéîíó). Мовою офіційної статистики: «У Кіровограді зафіксовано 7 випадків падіння дерев на проїжджу частину за адресами: вул. Володарського, 63; пров. Огородній, 13; вул. Фрунзе, 14а; вул. Східна, 8; вул. Короленка, 1; вул. Короленка, 2а; Олександрійське шосе. 8 випадків пориву повітряних ліній електропередач: пров. Матросова, 32; вул. Черкаська, 14; пров. Мельничний, 7; вул. Тімірязєва, 20; пров. Огородній, 13; вул. С. Разіна, 1в; пров. Харківський, 1; вул. Маяковського, 8.

5 випадків порушення газопостачання: Олександрійське шосе; вул. Родимцева, 26/17; вул. Запорізька, 24; вул. Аджамська, 1; пров. Харківський, 1. 9 випадків підтоплення територій: вул. Цілинна,19; вул. 40 років Перемоги, 102, 103 та 105; пров. Карпатський, 35; вул. Герцена, 22а; на розі вулиць Кірова та Пролетарської; вул. Свердлова 71 та 99; вул. Красіна, 9; вул. Покровська, 61».

ОЛЕКСАНДРІЙЦЯМ БОРГИ НЕ ПОВЕРНУТЬ?

Колишній орендатор одного з розрізів «Олександріявугілля» народний депутат («Батьківщина») Костянтин Жеваго не поспішає розраховуватись із боргами з зарплати гірникам, а його однопартійці взагалі рідко бачать його у залі засідань Верховної Ради. Як заявив на прес-конференції лідер об’єднаної опозиції в області Валерій Кальченко, «…проблематика ще й у тому, що це підприємство-орендар є юридичною особою. І, припустимо, є банк «Фінанси і кредит». Так от, немає такої процедури, щоб із цього банку взяти і віддати цьому підприємству, і так далі. Є така проблема. І вина Жеваго тут є, питань немає». Загальна сума боргу з зарплати та виплат до Пенсійного фонду на «Олександріявугілля», за даними Новин Кіровоградщини, складає близько 65 мільйонів гривень. У ЗНАМ’ЯНЦІ ЗБУДУЮТЬ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР

Соціально-медичний центр планують збудувати у Знам’янці. Він постане в південному мікрорайоні міста по вул. Селянській. КОНКУРС НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ТЕАТРУ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ДНЯМИ

Крім того, у Світловодському, Кіровоградському та Новомиргородському районах сталося відключення 10 ліній електропередач.

Конкурс на займання посади директора Кіровоградського академічного українського музично-драматичного театру ім. М.Кропивницького поновлено. Про це повідомила начальник управління культури й туризму ОДА Валентина Животовська. Днями про конкурс буде оголошено. Наразі є вже п’ять охочих кандидатів на цю посаду – з Черкас, Києва, Луцька і Кіровограда. Нагадаємо, на попередній конкурс не надійшло жодної заяви. У КІРОВОГРАДІ ЗНОСЯТЬ НЕЗАКОННУ РЕКЛАМУ

Виконавчий комітет Кіровоградської міськради доручив управлінню містобудування та архітектури організувати демонтаж 45 самовільно розміщених рекламних засобів на території обласного центру. Як повідомив начальник управління Вадим Мездрін, власникам реклами неодноразово направлялися пропозиції узаконити її розміщення, проте, на жаль, зворотної реакції не було. ЯДЕРНИЙ ЗАВОД БУДЕ В НАС

Кабінет Міністрів затвердив розміщення заводу з виробництва ядерного палива в Кіровоградській області, на території Смолінської селищної ради. Про це йдеться в розпорядженні уряду № 437-р. Будівництво заводу буде розділено на дві черги: 2012-2015 та 2016-2020 роки. В ОБЛАСТІ РОЗГОРНУЛИ АНТИРАДОНОВІ ПУНКТИ

149 консультаційних пунктів щодо радонової небезпеки розгорнуто в населених пунктах Кіровоградської області. У рамках акції «Стоп радон!» із 1043 досліджених об’єктів перевищення допустимої норми зафіксовано в 349 закладах. Антирадонові заходи в них проводитимуться в комплексі з підготовкою ЖКГ до зими.


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

www.novosti.kr.ua

№ 29 (51) 19 липня 2012 року

Соціологія

Вибори-2012

Ларіну довіряють 70%

Кіровоградські регіонали рекомендували з’їзду кандидатів: Януковича, Березкіна і Шаталова

Îö³íêà äîâ³ðè äî ãîëîâè ʳðîâîãðàäñüêî¿ ÎÄÀ Ñåðã³ÿ Ëàð³íà óïðîäîâæ îñòàííüîãî ÷àñó ñóòòºâî íå çì³íèëàñÿ. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü äàí³ ñîöîïèòóâàííÿ, ïðåçåíòîâàí³ íà àïàðàòí³é íàðàä³ â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ êåð³âíèêîì Öåíòðàëüíî-óêðà¿íñüêî¿ ñîö³îëîã³÷íî¿ ëàáîðàòî𳿠Åäóàðäîì Êëþºíêîì. Із числа опитаних очільнику області довіряють приблизно 70%. Цілком не довіряють – 4,4%, не визначилися – 25,7%. – Якщо подивитися на динаміку з 2010 року, то Сергію Ларіну довіряють 65-70% людей. Ці дані корелюють із даними багатьох інших соціологічних центрів, що проводять дослідження на території області, – зазначає Клюєнко. – Рівень довіри населення до голови облдержадміністрації залишається безпрецедентно високим. З 1991 року, і я це говорив у багатьох інтерв’ю, у нас не було такого керівника області, який би мав настільки високу оцінку своєї діяльності. Крім того, більшість жителів Кіровоградської області хоче, щоб голова ОДА Сергій Ларін залишався на своїй посаді. Так, на пряме запитання, чи хотіли б жителі області й надалі бачити на посаді очільника регіону Сергія Ларіна і щоб реалізувалася програма «Центральний регіон-2015», 61,6% опитаних відповіли ствердно, 9% – проти, 29% – не визначилися. – Уперше ставлення до «Центрального регіону-2015» ми з’ясовували у грудні 2010 року, – розповідає Клюєнко. – І вже тоді наші опитування показали, що поява комплексної програми соціально-економічного розвитку області – це те, на що люди чекали. За цей час ми бачимо, що динаміка оцінки цієї програми суттєво не змінювалася. Дослідження проводилося з 12 по 26 червня 2012 року у 20 населених пунктах із 12-ти районів області, що географічно репрезентують західні, східні та центральні території області. Похибка становить 4,3%.

www.novosti.kr.ua Вашу рекламу побачать близько

6 000 разів на день, понад

100 000 разів на місяць

2

Ірина Назаренко, Новини Кіровоградщини Фото Олени Карпенко

Ïîë³òðàäà ʳðîâîãðàäñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ðåêîìåíäóâàòè ç’¿çäó òðüîõ âèñóâàíö³â ó íàðîäí³ äåïóòàòè: ÷èííèõ ïàðëàìåíòàð³â ³êòîðà ßíóêîâè÷à òà Ñòàí³ñëàâà Áåðåçê³íà, à òàêîæ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëðàäè, êóðàòîðà ʳðîâîãðàäà Îëåêñàíäðà Øàòàëîâà. ²í³ö³àòèâó êåð³âíîãî îðãàíó îäíîãîëîñíî ï³äòðèìàëè ³ äåëåãàòè êîíôåðåíö³¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÏÐ, ÿêà â³äáóëàñÿ 14 ëèïíÿ. Того дня на партійний захід зібралося трохи більше півтори сотні осіб. Серед присутніх – депутати різних рівнів, у тому числі Верховної Ради, міські та обласні очільники. Відповідь на головне питання, якого хоч і не було в порядку денному, проте давно визрівало у повітрі, зважаючи на майбутні парламентські вибори, – чиї ж у підсумку прозвучать прізвища як потенційних кандидатів у нардепи – залишалася найбільшою інтригою конференції.

ВІКТОР ЯНУКОВИЧ Кандидатуру чинного народного депутата України Віктора Януковича запропоновував голова Партії регіонів у області Сергій Ларін. Парламентарій закріплений за Кіровоградом, тому, на думку Ларіна, було б цілком логічно рекомендувати з’їзду саме його. Зрештою, Янукович-молодший, перебуваючи нещодавно в обласному центрі з робочою поїздкою, заявив, що готовий брати активну участь у життєдіяльності міста та регіону. Зокрема, долучитися до вирішення проблем, із якими мешканці звертаються на «Гарячу лінію» і які потребують реакції центральних органів влади. А трохи згодом Віктор Янукович наголосив, що Кіровоград – місто з хорошим потенціалом, де реалізуються новаторські ініціативи, покликані перетворити його на комфортну територію. – Без сумніву, є великі інфраструктурні проекти, які область сама не витягне, – зазначив тоді нардеп. – Зокрема, це – будівництво аеропорту, без якого перспектив у регіону набагато менше. Тут необхідна підтримка центру. Домовилися з губернатором разом над цим попрацювати. У будьякому випадку, Кіровоград сьогодні взяв хороший темп. Переконаний, наша взаємодія дозволить його не тільки зберегти, а й взяти ще вищу планку.

СТАНІСЛАВ БЕРЕЗКІН Сьогодні засновника групи компаній «Креатив» асоціюють здебільшого з відкриттям нових підприємств, створенням у регіоні робочих місць, а також із виділенням мільйона гривень на дитячі майданчики. Наразі підприємства Березкіна є чи не найбільшими платниками податків в області. За минулий рік вони сплатили близько 20 мільйонів гривень податку на прибуток та до ста мільйонів ПДВ – у державний бюджет. На них працюють майже три тисячі працівників, які отримують пристойну заробітну плату і мають належний соціальний пакет. Сам Станіслав Березкін, виступаючи того дня перед делегатами, про себе сказав, що й надалі, якщо люди висловлять йому довіру, відстоюватиме інтереси регіону в парламенті. Зрештою, за час роботи у Верховній Раді йому вже вдалося пролобіювати виділення більше десяти мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток області. З цих коштів понад два мільйони підуть на ремонт школи у Новоукраїнці, ще 400 тисяч гривень – на реконструкцію тамтешнього магістрального водопроводу, понад мільйон −

на ремонт котельні Хмелівської школи у Маловисківському районі, майже два мільйони – на реконструкцію Помічнянського міського Будинку культури Добровеличківського району…

ОЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ Серед заступників голів обласних рад Олександр Шаталов – наймолодший в Україні. Його називають «правою рукою» Сергія Ларіна, хоча сам він скромно вважає себе членом команди губернатора. Кандидатуру Шаталова на конференції озвучив Юрій Тітов – голова Кіровоградської міської організації Партії регіонів, уточнивши, що раніше таке рішення на спільному засіданні прийняли фракція ПР у міській раді та політрада міської організації партії. Тай сам лідер Партії регіонів в області Сергій Ларін сказав, що відповідає за Олександра Шаталова, бо знає, що той, якщо щось і пообіцяв, значить – зробить. Він уже давно не на словах, а на ділі довів здатність і бажання працювати на кіровоградців, ініціюючи чимало соціальних ініціатив. Зрештою, і на самій конференції потенційний кандидат озвучив ряд напрямків, які вважає найбільш актуальними не лише для міста, а й для області. – Перший – це серйозні інвестиції з державного бюджету в інфраструктуру здоров’я. Під таким формулюванням я розумію багато позицій. Зокрема, розвиток профілактичної медицини, рання діагностика, а також система охорони здоров’я в цілому – це якісна робота лікарів і достатня кількість обладнання у медичних закладах, – пояснив він, зауваживши, що разом із тим необхідно відновити в місті спортивні й танцювальні зали, а також спортивні майданчики на подвір’ях багатоповерхівок. – Другий напрямок – це перехід від інвестицій у великі об’єкти до інвестицій у подвір’я та під’їзди, – сказав також Шаталов. – Сьогодні потрібно витрачати гроші не лише на центральні магістралі, а й на прибудинкові території, на дахи, на ліфти, оскільки вони зараз у жахливому стані. Ми повинні серйозно лобіювати інтереси Кіровоградщини в парламенті, в Кабміні, щоб виділялись кошти на ці цілі. Наступний напрямок, озвучений ним, – гостра необхідність інвестицій у модернізацію водогону «Дніпро-Кіровоград». Без реконструкції та без запровадження нових технологій покращити якість води і знизити тариф – мало ймовірно. На місцевому рівні цю проблему виріши-

ти неможливо – лише коштом держбюджету та за рахунок вкладень інвесторів. Транспортна система – це ще один напрямок, який, на думку регіонала, потребує особливої уваги. – Усі прекрасно розуміють, що зміна маршрутів проблем у цій галузі життєдіяльності міста не вирішить, – зазначив він. – З одного боку, необхідно запровадити єдині правила для перевізників, а з іншого – розвивати мережу електротранспорту. У державі діє подібна програма, і Кіровоград повинен зайняти у ній належне місце. І не лише в частині придбання нових тролейбусів, а й у розширенні ліній, щоб якомога більша кількість людей могла користуватися цим економним видом транспорту. Створення можливостей для молоді отримати не лише перше робоче місце, а й власне житло, переконаний Шаталов, здатне сьогодні вплинути на бажання молодих людей виїхати за межі Кіровограда. – Ми запропонували віце-прем’єр-міністру Сергію Тігіпку розглянути можливість на державному рівні підтримати ініціативу будівництва муніципальних гуртожитків, – повідомив він. – Ми повинні створити умови, щоб молода людина чи молода сім’я за 200-300 гривень на місяць могли орендувати житло. І в цьому експерименті Кіровоград готовий запропонувати себе як пілотний майданчик. Насамкінець Шаталов зазначив, що посприяти економічному зростанню Кіровограда й області здатне створення технологічних парків. Враховуючи той факт, що сьогодні в державі готується закон про створення індустріальних зон зі спрощеним оподаткуванням, регіон міг би запропонувати себе для реалізації подібного проекту. Адже, крім відродження підприємств, мова йде про створення нових робочих місць. Утім, для цього також потрібне сильне лоббі у парламенті. А тим часом, поки провладна партія активно готується до загальноукраїнського з’їзду, запланованого на кінець липня, де, власне, й затверджуватимуться озвучені на конференціях кандидатури, основні політичні гравці області не надто проявляють активність в оприлюдненні прізвищ своїх кандидатів. Більше того, для окремих із них така інформація ледь не становить партійну таємницю.


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 29 (51) 19 липня 2012 року Діалог

Сергій Кузьменко: головне – результат Аліна Дорош, спеціально для Новин Кіровоградщини

Ïåðåä êîìàíäîþ ãîëîâè ÎÄÀ Ñåðã³ÿ Ëàð³íà ç ñàìîãî ïî÷àòêó ðîáîòè ñòîÿëî íàäâàæêå çàâäàííÿ – âñòàíîâèòè ïðÿìèé çâ’ÿçîê ³ç ëþäüìè, ïîâåðíóòè äîâ³ðó äî âëàäè. Ïåðøîþ ëàñò³âêîþ â íàëàãîäæåíí³ òàêîãî ä³àëîãó ñòàëà «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ». До проекту на запрошення Ларіна долучилися й інші представники влади, зокрема заступник голови облдержадміністрації Сергій Кузьменко. − Подібні ініціативи дозволяють зрозуміти, у яких районах є недопрацювання місцевої влади, і вжити певних заходів, − говорить він. − Мене втішає, коли люди через «Гарячу лінію» дякують. Тоді розумієш, що є спільний результат роботи нашої єдиної команди. Все більше і більше людей звертаються на «Лінію». Але найважливіше – не кількість дзвінків, а конкретні результати. Тут є про що розповісти. Згадаємо тільки приклади останнього часу. Вже на завершальному етапі придбання і встановлення дитячих майданчиків у смт Балахівка Петрівського району, по вул. Чижевського в Олександрії і 6 ігрових комплексів у Долинській… І що б не говорили недоброзичливці, як би не іронізували, краще подивитись

у щасливі очі хлопчаків і дівчаток. Навіть затятий скептик погодиться: облаштування місць для дозвілля дітей – справа необхідна. Особливо уважно Сергій Кузьменко розглядає звернення учасників бойових дій, ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних громадян, багатодітних сімей. Так, жителю села Іскрівка Петрівського району В.І. Мальовану він надав машину для поїздки в Полтаву, де йому протезували ногу; інваліду І групи за зором Б.П. Печеному − путівку в обласний госпіталь ветеранів ВВВ; дитині війни олександрійцю Г.О. Сварічевському – можливість обстежитись в отоларингологів районної та обласної лікарень; жительці Петрівського району Н.А. Колб, яка отримала виробничу травму і має інвалідність ІІІ групи, − грошову допомогу... Список можна продовжувати. …Близько двох тижнів 900 мешканців смт Балахівка через поломку водопостачального насосу залишалися без централізованого во-

допостачання. Особливо тяжко в цій ситуації було людям похилого віку, які живуть у квартирах. Після звернення Федори Гури на «Гарячу лінію» Сергій Кузьменко врегулював ситуацію. Він провів перемовини з підприємцями Олександрійщини і знайшов спонсорів. На залучені кошти придбали новий насос. Від імені донорів Олександрії після кількох невдалих спроб вирішити на рівні місцевої влади питання встановлення кондиціонеру у відділенні трансфузіології Олександрійської ЦМЛ на номер «Гарячої лінії» зателефонував Почесний донор України Євген Паніч. За підтримки Кузьменка через два тижні встановили сучасний кондиціонер… У день другої річниці створення «Гарячої лінії» Сергій Ларін особисто спілкувався з жителями області. Саме тоді й зателефонував член олександрійської громадської організації «Розвага» Віталій Спорихін. Він просив, щоб на пляж, розташований поблизу мікрорайону Перемога, завезли пісок. На початку сезону багато хто обіцяв це зробити, але ніхто свого слова не дотримав. Місцева влада також не поспішала вирішувати проблему. За кілька днів виснажені спекою олександрійці вже відпочивали на пляжі з річковим піском, який, завдячуючи все тому ж Кузьменку, трьома «КАМАЗами» привезли з Кременчука. …Це − лише дещиця добрих справ Сергія Кузьменка. Отримуючи реальну допомогу, люди змінюють своє ставлення до державних структур. А це – ознака того, що вперше за багато років влада повернулася до простих громадян обличчям. Ознака рівноправного діалогу.

Чвари

У кіровоградському «УДАРі» – скандал… Ìèíóëîãî òèæíÿ ðàäà ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «ÓÄÀР³òàë³ÿ Êëè÷êà» ïðèéíÿëà ð³øåííÿ âèêëþ÷èòè ç ëàâ ïàðò³¿ Îëåêñàíäðà Ìà곺íêà òà ³êòîðà Øì³äòà ³ ïðèçíà÷èëà äàòó ïîçà÷åðãîâî¿ çâ³òíî-âèáîð÷î¿ êîíôåðåíö³¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «ÓÄÀР³òàë³ÿ Êëè÷êà». Ось як описала події прес-служба партії: «11 липня 2012 року в Кіровограді, в офісі міської організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка» відбулась так звана «конференція міської організації партії». За статутом політичної партії «УДАР Віталія Кличка» рішення про скликання місцевих конференцій приймає рада відповідної організації. З 5 членів ради міської організації 4, а саме Паніотов, Поляков, Підіпригора та Попов, не були повідомлені та запрошені на раду міської організації, фактично засідання ради не відбулось. Таким чином, конференція міської організації політичної пар-

тії «УДАР Віталія Кличка» була скликана особисто головою міської організації Олександром Макієнком із порушенням усіх писаних і неписаних норм політичної етики і моралі». Рада обласної організації вирішила: «виключити з лав партії Макієнка Олександра Івановича та Шмідта Віктора Федоровича, також призначила дату позачергової звітновиборчої конференції міської організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка». Наразі виконуючим обов’язки Голови Кіровоградської міської організації призначено Козуба Ігоря Борисовича».

Згодом Ігоря Козуба призначили головою міської організації «УДАРу», прибравши літери «в. о.»

...А ... А ОБ’ЄДНАНА ОПОЗИЦІЯ ОБРАЗИЛАСЬ Прес-служба об’єднаної опозиції розповсюдила гнівну заяву. Мовляв, на сіті-лайтах у Кіровограді з’явилися зображення обкладинки номеру обласного журналу «Форум» з фотографіями лідера «Батьківщини» Валерія Кальченка і заступника голови обласної організації Партії регіонів Олександра Шаталова. І надпис: «Хто виграє Кіровоград?» Дивно лише, на що тут ображатися. Майже всі вітчизняні суспільно-політичні журнали, в тому числі й всеукраїнські, розміщують на своїх обкладинках світлини політиків…

www.novosti.kr.ua Новини звідусіль Світловодськ. Біля власівського Палацу культури відкрили пам’ятник для закоханих «Серце любові». Основна ідея проекту – зробити особливе, романтичне місце для закоханих, де символічними замками вони могли б скріпити свою любов та щастя на довгі роки. Автор пам’ятника – Тарас Вовк (майстер ПТУ №5). Кіровоград. Відповідно до нової схеми тимчасового міського автобусного маршруту загального користування № 150-п, його рух буде продовжено до селища Молодіжного. Новоархангельський район. Міліція затримала 26-річного збоченця, який зґвалтував 8-річного сина своєї 31-річної співмешканки. За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 153, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Знам’янка. Управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому розпочало видачу соціальних карток для інвалідів I групи всіх категорій на придбання товарів зі знижкою у магазині «Вікторія» (вул. Привокзальна, 2а). Бобринець. На куполі дзвіниці СвятоМиколаївського храму встановили новий хрест. Попередній на цьому куполі встановлювався ще у 1897 році. Крім того, покрівельники виконують роботи без допомоги техніки, як робили це в давнину. Олександрійський район. Двох місцевих мешканців, які намагалися незаконно реалізувати металеву ртуть та яких у січні затримали «на гарячому», покарали штрафами в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян кожному. У 2012 році неоподатковуваний мінімум доходів громадян для кваліфікації адмінпорушень та злочинів становить 536,50 грн. Новоукраїнський район. 21-річний кіровоградець викрав 5-річну дівчинку, яка гралася на вулиці. Він привів дитину до себе додому в обласному центрі. Налякана дівчинка весь час плакала та просила повернути її батькам. Наступного дня, зрозумівши, що накоїв, молодик вирішив відвезти малу назад до Новоукраїнського району і навіть приготував записку для рідних, в якій просив вибачення за те, що вчинив, проте його затримала міліція. Гайворон. У Південному Бузі потонув 18-річний рибалка. Він рибалив разом з 16-річним братом та ще одним товаришем на річці біля мосту ГЕС. Хлопець пірнув у воду – хотів дістати рибу, яку впіймав на гачок, проте його захопило течією і він більше не з’явився на поверхні. При підготовці матеріалів використані дані прес-служб органів влади, власна інформація. Більше новин – на www.novosti.kr.ua

Стоп радон!

Рівень радону в Новоукраїнській ЗОШ №6 зменшиться до холодів Äëÿ Íîâîóêðà¿íñüêî¿ ÇÎØ ¹6 öüîãîð³÷íå ë³òî âèÿâèëîñü íåñïîê³éíèì. Ïðàâäà, òàêèé íåñïîê³é äëÿ â÷èòåëüñüêîãî êîëåêòèâó, øêîëÿð³â ³ ¿õí³õ áàòüê³â – ïðèºìíèé.

Мало того, що на реконструкцію системи опалення в школі з державного бюджету України за клопотанням народного депутата Станіслава Березкіна виділено понад два мільйони гривень, так на додачу після обстежень і досліджень рівня радону в приміщенні спеціалісти зробили висновок: рівень небезпечного газу в школі зменшиться вже до початку опалювального сезону. Як каже інженер-будівельник із «Кіровоградміськбудпроекту» Денис Костенко, після перевірки навчальних закладів у рамках обласного екологічного проекту «Стоп радон!» надійшла черга наступного етапу: визначення

причин такого високого рівня небезпечного газу. − Основний спосіб уникнення шкідливої дії радону на організм – це, звісно ж, вентиляція, − пояснює він. − На перший погляд, це досить просто, проте багато будівель зведено з порушеннями. Шкода, що в такий перелік «неправильних» споруд входить велика кількість шкіл і дитячих садочків. За словами фахівця, потріскана підлога, відсутність «відмостки» роблять своє: через щілини проникає небезпечний газ, який поступово отруює тих, хто ним дихає. Проте вже до початку опалювального сезону у Новоукраїнській ЗОШ №6 від радону не залишиться і сліду. Отже, вчителі цього навчального закладу готують тверду п’ятірку Станіславу Березкіну, адже саме за його сприяння в школі встановлено радоноаналізатори, буде відремонтовано спортзал та систему опалення.

3


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

www.novosti.kr.ua

№ 29 (51) 19 липня 2012 року

Тема номера Наш рідний край

З далекого села степового… Олександр Рябошапка, спеціально для Новин Кіровоградщини

Це я мовлю про невелике, але напрочуд гарне село Знам’янщини – Макариху. Його історія заслуговує на особливу увагу. Не ставлю за мету в одній публікації описати всю історичну гамму, в повному обсязі подати все задумане. Торкнуся лише однієї пам’ятної сторінки, для вас особисто перегорну її. …Якось непомітно проминуло 170-річчя від дня народження відомого публіциста й літератора другої половини XIX – початку XX століття Григорія Костянтиновича Градовського. Журналіст і видавець Григорій Градовський народився у згаданій Макарисі, де його батько і дядько мали солідні маєтки і багато земель. Григорій був сином відставного поручика-кирасира. Поручик мав садочок, пасіку, зібрав чималеньку бібліотеку, захоплювався кіньми… А сину до душі припала юридична наука, він був закоханий у французьку мову й літературу. Цю любов він проніс крізь усе життя. …Макариха – село на однойменній річці, кількість дворів – 57, мешканців – 146 чоловік, православна церква, винокурний завод… 1854 року Григорій Градовський вступив до 1-ї Харківської гімназії. Після п’яти років навчання його прийняли без іспитів на юридичний факультет Харківського університету. Заради завершення навчання хлопець переїхав до Києва, де отримав диплом кандидата законознавства. До 27 років Градовський служив у канцелярії київського, подільського й волинського генерал-губернатора. Саме звідтоді він і почав співпрацювати з місцевими виданнями – «Київським телеграфом», «Киевлянином»… Через невідомі наразі причини публіцист переїхав до Санкт-Петербургу. Там спочатку працював у Міністерстві державного майна, згодом обійняв посаду юриста-консульта Міністерства юстиції Росії. А потім нашого земляка все більше й більше захоплює журналістика. Так, у газеті «Голос» Градовський вів розділ «Недільний фейлетон» за підписом «Гамма». Згодом завідував петербурзьким відділенням газети «Московские ведомости». Водночас друкувався і в «С-Петербургських відомостях». Як журналіст, а потім – і видавець, Градовський мав тісні стосунки і листувався з Федором Достоєвським. До речі, Градовський свого часу редагував «Гражданин» князя Мещерського. Однак чомусь залишив цю посаду, і місце редактора зайняв Достоєвський. 1826 року наш земляк почав видавати свою газету – «Русское обозрение». Але вже через два роки цю газету – ліберального спрямування – за розпорядженням царя Олександра ІІ закрили. Відома й основна причина – публікація фейлетону, автор якого різко й сміливо написав про судовий процес над Вірою Засулич (діячка російського і міжнародного соціалістичного руху, народниця, терористка, письменниця. – Ред.) У подальшому ім’я Градовського зустрічається на шпальтах різних періодичних видань: «Молва», «Московский телеграф», «Судебная газета», «Русский курьер» тощо. Виходець із маленької Макарихи також намагався об’єднати літераторів Росії, організовуючи всеросійські з’їзди письменників. Градовський також тривалий час був головою «каси взаємодопомоги» при літературному фонді. …Із надрукованого Градовським, що збереглося і дійшло до нас, привертає увагу публікація в «Историческом вестнике» (№1, 1903 рік, 111-а сторінка), де є такі рядки: «У ранньому дитинстві, пам’ятається, гостювала у нас родичка – Маркович». Мова йде про приїзд у Макариху Марко Вовчок (видатна українська письменниця Марія Вілінська, за першим чоловіком – Маркович. − Ред.) Як додає Григорій Градовський, його прабаба мала дівоче прізвище Маркович… …Це ще одна цікава сторінка нашого чорноліського краю. А стільки таких сторінок загалом – не перелічити. ПРО АВТОРА. Олександр Рябошапка – лауреат обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова, Почесний громадянин міста Знам’янка

4

Заступник головлікаря Знам’янської бальнеологічної: працювати стало легше Андрій Лисенко, Новини Кіровоградщини Фото Олени Карпенко

(Закінчення. Початок на 1 сторінці) Ще недавно історія довкола однієї з небагатьох українських здравниць, у яких лікують за допомогою радонових ванн, мала широкий розголос. Керівництво області намагалося перетворити комунальний заклад на комунальне підприємство. Тодішній головний лікар Ганна Шандра була категорично проти. Про події довкола Знам’янської бальнеологічної писала всеукраїнська преса («Дзеркало тижня»), на них намагалися піаритись опозиційні політики, називаючи наміри обласної влади ледь не рейдерством. Спеціальна депутатська комісія після проведення серйозної перевірки знайшла в лікарні величезну кількість порушень. Шандру звільнили з займаної посади, а заклад у січні 2012 року рішенням сесії облради таки перетворили на комунальне підприємство. Чи був правильним цей хід влади, покаже час. Але вже сьогодні заступник головного лікаря Знам’янської бальнеологічної здравниці Наталя Корж (на знімку) заявляє, що працювати стало значно легше. Детальніше – в інтерв’ю з нею. − Розкажіть трохи про історію лікарні. – Лікарня відкрита у 1968 році. У 1958 році в Знам’янці проводилися роботи з пошуку прісної води. (Знам’янка завжди була містом, яке відчувало гостру потребу в прісній воді.) Зробили декілька свердловин, у тому числі й у цьому районі. Взяли воду на пробу – одеський інститут курортології виявив, що вона є мінеральною, радоновою, з доволі багатим хімічним складом. Крім радону й вуглекислоти, у ній є кремній, йод, натрій, хлор, магній, калій та багато інших елементів, які мають лікувальний ефект. Відтак було вирішено будувати неподалік цієї свердловини лікарню. Десь у 1964 – 1965 роках розпочалося будівництво. У травні 1968-го відкрили лікувальний корпус. Планувалося проводити амбулаторне лікування, тому в Знам’янці звели готель. Правда, на сьогодні там лише будівля. Через рік здали стаціонарний корпус, прийняли туди перших хворих. Водночас збудували харчоблок і клуб. Через кілька років – адміністративний корпус. Ми оздоровили дуже багато хворих. А враховуючи те, що за часів Радянського Союзу все було на безоплатній основі… Лікарня була затребувана, тому вирішили будувати ще один корпус. Його звели за рахунок підприємств-спонсорів. У будівництві взяли участь Світловодський завод чистих металів, «Дніпроенерго», Кременчуцький вагонобудівний завод, інші підприємства. У 1987 році новий спальний корпус на 250 ліжок відкрили. Збільшилась кількість медичних працівників, відповідно. Загалом у лікарні було 450 ліжко-місць. Усе було добре. Але настав 1991 рік. Перебудова, розвал Союзу… Бюджетне фінансування значно зменшилось, і нам прийшло розпорядження на скорочення 300 ліжок. З 450-ти лишилося 150. Ми були змушені закрити старий корпус, тому що опалювати взимку обидва корпуси стало невигідно. А 1995-1996 роки – це взагалі страшний період був. Фінансування було практично на нулю. Але ми постійно шукали найрізноманітніші шляхи, щоб лікарню все-таки зберегти. І нам це вдалося. Думаю, не погрішу проти істини, якщо скажу, що за 45 років існування здравниці це – найстабільніший заклад в області. Багато перепрофілювались, деякі закрилися, а ми існуємо. І той досвід, ті знання й уміння, накопичені протягом 45 років – а це вже кілька поколінь змінилося, – вони нікуди не поділися, ми користуємося ними й примножуємо їх і сьогодні. − Від чого лікує радонова вода? − З поступом вітчизняної медичної науки у нас відкривалися нові відділення. От, скажімо, дослідили вчені вплив радонової води на серцево-судинну систему – результати позитивні. Після цього в нас відкрилося відділення для лікування таких хворих. Для травматологічних хворих – також спочатку вивчили механізм дії води тощо,

потім відкрили відділення. До речі, результати впливу радонової води на травматологічних хворих видно неозброєним оком. Уявіть собі: пацієнт приходить сюди на милицях, а від нас іде без них! Шлунково-кишковий тракт – загоюються виразки. Шкірні захворювання лікуються. Гінекологічні хвороби, безпліддя – це взагалі сьогодні надзвичайно актуально. Дуже ефективно впливає радонова вода на імунну, ендокринну та гормональну системи. – Скільки зараз ліжко-місць? – Зараз, із часу, коли ми стали комунальним підприємством, – 217. Утім, вони повністю не заповнені. Ми приймаємо 120-130 хворих на місяць. Відсутність безоплатних путівок, думаю, є головною причиною. – А скільки коштує путівка? – 3 тисячі гривень за 21-денний курс. Це соціальна ціна. У неї входять лікування, проживання і харчування. Проживання, між іншим, найдешевше в Україні – 14 гривень на добу. Ну і ще треба зазначити, що в нас дуже багато коштів іде на оплату комунальних послуг. Наприклад, узимку ми платимо по 500 тисяч гривень на місяць за газ. – І як вам тоді вдається виживати? Бюджетного фінансування немає, ціни ваші не надто високі й витрати, гадаю, не покривають… – Річ у тім, що після реорганізації на комунальне підприємство ми можемо на законних підставах надавати додаткові платні послуги. У вартість путівки входить пакет послуг – базові процедури, які дають лікувальний ефект: ванни, масажі, парафінотерапія, фітотерапія, прийом лікаря, обстеження, витягування спини, фізкультура тощо. Додаткові процедури можна замовити за окрему плату. Ціни дуже помірні – 30-40 гривень за процедуру. Торік я в Алушті бачила подібний прейскурант – то там не дешевше сотні гривень. Наша здравниця – практично єдине в Україні комунальне підприємство медичного профілю. Це, з одного боку, добре – ми унікальні, а з іншого – не дуже, адже немає в кого повчитися. Фінансування – інше, бухгалтерський облік – інший. Дуже складно було спочатку. Та ми й зараз учимося. – І що було найскладнішим? – Налаштуватися на новий вид роботи, зламати стереотипи, які склалися протягом багатьох років. Щоб колектив зрозумів: працювати треба так, аби пацієнт порекомендував нас своїм друзям, знайомим, родичам. Але хочу сказати: жодних скарг від наших пацієнтів на якісь там спроби змусити

заплатити більше, ще на щось немає. Та й такі, банальні речі, як бережливість – світло за собою вимкнути, воду, котельню вчасно зупинити. Це все – наші гроші. – До речі, про котельню. Останнім часом і на державному, й на обласному рівнях наголошують на необхідності переходити з газу на альтернативні види палива. Ви плануєте це робити? – Плануємо. Наш директор (в. о. директора Едуард Жуган. – Ред.) – дуже передова людина, він увесь час вишукує якісь новинки. Скажімо, плануємо перевести теплицю на «обратку» – щоб вода не просто поверталася в котельню, а й обігрівала попутно теплицю. Звичайно, перехід на альтернативне паливо – не надто дешеве задоволення, але ж тоді буде економія. Так що у планах точно є. – Ви працювали тут, коли лікарня була державним підприємством. Тепер – у комунальному. Де легше? – Однозначно зараз. Я можу спокійно сказати пацієнту: ця процедура коштує стільки-то. Він іде в касу й оплачує. Всі ціни – прозорі. Є прейскурант, із яким кожен може ознайомитись. – Але ж бюджетне фінансування передбачало певну стабільність… – Із січня, от уже сьомий місяць, ми стабільно отримуємо заробітну плату, є система стимулювання працівників. Ті, хто працюють додатково, або ж ми просто бачимо їхнє ставлення до роботи, отримують більше. – Скільки всього у вас працівників? – 150. Крім медиків, досить багато обслуговуючого персоналу. У нас є своє господарське відділення: теплиця, свиноферма, гуси підростають. Роботи біля них вистачає. Але воно того варте, бо продукти харчування виходять значно дешевшими, аніж ми купували б їх десь на базарі. – Олігархи якісь лікуються у вас? – Олігархи – ні. Але був прокурор із Києва – ось недавно тільки виписався, депутати Верховної Ради проходили курс лікування. Двічі Герой Соціалістичної Праці та Герой України Дмитро Моторний (наш земляк, уродженець Бобринецького району, нині живе на Херсонщині. – Ред.) лікувався… Нас багато хто знає. Втім, ми ставимось однаково доброзичливо до пацієнта незалежно від його соціального стану. Багато що було зроблено позитивного у попередні роки. Але з переходом на нову форму господарювання стали більше уваги приділяти самим працівникам. Раніше не було кімнат для відпочинку персоналу, переодягання, прийому їжі. Де працювала людина, в якому кабінеті – там і переодягалася, і їла, і відпочивала. Тепер у кожному відділенні є спеціальні приміщення для працівників. Охоронці – у формі, яку замовили індивідуально під кожного, з раціями. Тепер у нас не прохідний двір – усі ходили через територію, молодь особливо раніше полюбляла відпочивати тут. До речі, нас раніше критикували за посуд. Мовляв, використовується металевий. Воно, звісно, й непогано наче – таку тарілку не розбити. Але це вже минуле століття, не актуально й не естетично. Тому замінили. Крім того, купили обладнання для приготування дієтичної їжі на пару. Перенесли фізіотерапевтичний кабінет з другого поверху на перший. Відтак хворим набагато легше до нього добиратися. На п’ятому поверсі нині тривають роботи у двох палатах класу «люкс». Багато зроблено з упорядкування території, плануємо облаштувати автостоянку. Відстає поки реклама, ще не готовий наш сайт, немає друкованої продукції. Не все так швидко відбувається, як того хотілось би, але ми постійно рухаємося вперед.

ДОВІДКА. Забронювати путівку до Знам’янської бальнеологічної лікарні можна за номерами: (05233) 7-11-04, 7-11-05.


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 29 (51) 19 липня 2012 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

23 липня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 09.00 ϳäñóìêè òèæíÿ 09.40 Àãðî-News 10.00 Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» 10.55 Øåô-êóõàð êðà¿íè 11.55 ijëîâèé ñâ³ò 12.05 Îë³ìï³éñüêèì êóðñîì 12.20 Òåìíèé ñèëóåò 12.30 Ïðàâî íà çàõèñò 12.50 Êóáîê ñâ³òó ç ôóòáîëó-2014. Ùîäåííèê Ô²ÔÀ. 13.15 Õ/ô «Îïåðàö³ÿ «Òðåñò», 1 ñ. 14.35 ³êíî â Àìåðèêó 15.00 Euronews 15.05 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.35, 17.00 Ìè - ïàòð³îòè 18.20 Íîâèíè 18.30 ijëîâèé ñâ³ò 18.45 21-é ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ìèñòåöòâ «Ñëîâ’ÿíñüêèé Áàçàð ó ³òåáñüêó» 20.40 ѳëüðàäà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.25 ijëîâèé ñâ³ò 21.35 Êðà¿íó - íàðîäîâ³ 22.00 ̳ñöå çóñòð³÷³ 22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 22.55 ̳ñöå çóñòð³÷³ 23.25 ϳäñóìêè 23.45 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.15 Íîâ³ ï³ñí³ ïðî ãîëîâíå 01.20 Íîâèíè 01.30 Õ/ñ «Ñåçîí óáèâñòâ», 3 ñ. 03.05 Õ/ô «Îïåðàö³ÿ «Òðåñò», 1 ñ. 04.20 Ä/ô «Òîðòóðè. Çðîáëåíî ó ÑØÀ» 05.25 ѳëüðàäà 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

1+1

06.30, 19.30 ÒÑÍ 07.30 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà» 08.00, 10.10 Ò/ñ «Äà¿øíèêè» 12.15, 13.15, 04.45, 05.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâî¿» 14.15 Ò/ñ «Ùîäåííèê äîêòîðà Çàéöåâî¿» 15.20 Õ/ô «Êîõàííÿç³òõàííÿ-3» 17.20 Õ/ô «Îïåðàö³ÿ «È» òà ³íø³ ïðèãîäè Øóðèêà» 20.15 Õ/ô «Â³ðóñ» (2) 22.15 Òåðèòîð³ÿ îáìàíó 23.20 Õ/ô «×îðíèé ïåñ» (2) 01.10 Õ/ô «Ñïîñòåð³ãà÷» (3) 02.45 Õ/ô «Í³êîëè íå ï³çíî» (2) 04.15 ¯õí³ çâè÷à¿

²ÍÒÅÐ

06.00 Ìóëüòô³ëüì

06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ²íòåðîì 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 09.10, 12.25 Ò/ñ «Ñïàäêîºìèöÿ» 13.25 Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 14.20 ѳìåéíèé ñóä 15.20 Ñóäîâ³ ñïðàâè 16.15 «Æäè ìåíÿ» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ïðî æèòòÿ 20.00, 02.05 Ïîäðîáèö³ 20.30 Ò/ñ «Æ³íî÷èé ë³êàð» 22.25 Ò/ñ «Ñìåðø. Ëåãåíäà äëÿ çðàäíèêà» 02.35 Ä/ô «Ôàòàëüíà ðîëü Îëåêñàíäðà Ôàòþøèíà» 03.25 Ä/ô «²ñòîð³ÿ Ñâ³òó»

ICTV

05.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.35, 04.25 Ñâ³òàíîê 06.15, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.30 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 06.50 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.40 Ôàêòè òèæíÿ 08.45, 12.45, 03.05 Ôàêòè 09.30, 19.30, 01.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.35, 13.00 Ò/ñ «Ìèñëèâö³ çà ä³àìàíòàìè» 15.30, 22.20 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 16.40 Ò/ñ «Äàëåêîá³éíèêè» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè» 23.30 Ò/ñ «Îñîáëèâî íåáåçïå÷íèé» 00.45 dzðêîâèé òåñò-äðàéâ 02.15 Ò/ñ «Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â-5» 03.35 Ò/ñ «Äåíü òðèôôèä³â»

09.00 ϳäñóìêè äíÿ 09.35 Ñâ³òëî 10.00 Õîìêà ñìàêóº, òåëåêè äàðóº 10.05 Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» 11.00  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 12.00 ijëîâèé ñâ³ò 12.20 Õàé ùàñòèòü 12.40 Õ/ô «Îïåðàö³ÿ «Òðåñò», 2 ñ. 14.15 Ôîðìóëà êîõàííÿ. Àðìåí Äæèãàðõàíÿí 15.00 Euronews 15.05 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.30, 16.55 Ìè - ïàòð³îòè 18.20 Íîâèíè 18.35 ijëîâèé ñâ³ò 18.55 21-é ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ìèñòåöòâ «Ñëîâ’ÿíñüêèé Áàçàð ó ³òåáñüêó» 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.30 Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé 22.00 ̳ñöå çóñòð³÷³ 22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 22.55 ̳ñöå çóñòð³÷³ 23.25 ϳäñóìêè 23.45 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.15 Íîâ³ ï³ñí³ ïðî ãîëîâíå 01.20 Íîâèíè 01.35 Õ/ñ «Ñåçîí óáèâñòâ», 4 ñ. 03.05 Õ/ô «Îïåðàö³ÿ «Òðåñò», 2 ñ. 04.40 Ôîëüê-music 05.25 Òî÷êà çîðó 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

1+1 06.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.30, 19.30 ÒÑÍ 07.30 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà» 08.00, 14.00 Ò/ñ «Ùîäåííèê äîêòîðà Çàéöåâî¿» 09.00 Òåðèòîð³ÿ îáìàíó 10.05, 04.10 ¯õí³ çâè÷à¿ 11.05 Ö³ëêîâèòå ïåðåâò³ëåííÿ-3 12.00, 13.00, 04.45, 05.35 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâî¿» 15.05 Õ/ô «Íåâèãàäàíå âáèâñòâî»

ÑÒÁ

05.20 Äîê. äåòåêòèâ 05.45, 01.40 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 07.35, 18.10 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 08.35 Õ/ô «Zolushka.ru» 10.50 Ò/ñ «Òåòÿíèí äåíü» 13.50 Ðîñ³éñüê³ ñåíñàö³¿. Æåðòâîïðèíîøåííÿ 14.50 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 15.55 «Âñå áóäå äîáðå!» 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 19.10 Ò/ñ «Êàðàìåëü» 20.10 Êóá» 22.25 Äåòåêòîð áðåõí³ 23.25 Ïàðàëåëüíèé ñâ³ò 00.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 03.25 Õ/ô «Ñï³âó÷àñòü ó âáèâñòâ³»

06.40 Ì/ñ «Íîâ³ ïðèãîäè ìèñëèâö³â íà ïðèâèä³â» 07.40 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» 09.05, 15.50 Ò/ñ «Ìîëîäÿòà» 10.20 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.55 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 16.55, 19.50 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 17.55 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.00 Ðåïîðòåð 19.15, 23.55 Ñïîðòðåïîðòåð 19.25 ϳðàíü¿ 20.50 Ò/ñ «Áàëüçàê³âñüêèé â³ê, àáî Âñ³ ÷îëîâ³êè ñâî...» 21.55 Ñâ³òë³ ãîëîâè. ˳òí³ ³ãðè 22.55 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 00.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 00.10 Ò/ñ «Çàãóáëåí³» 01.05 Ò/ñ «Ñåðöå¿äêè» 02.45 Ò/ñ «Ìåæà» 03.30 Òàê í³õòî íå êîõàâ 04.00 Óêðà¿íö³. Ëþáîâ

Понеділок ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïî䳿 07.15, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 08.15, 13.00, 21.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 Ò/ñ «Êðèì³íàëüíà ïîë³ö³ÿ» 11.00, 05.20 Ò/ñ «Âèñÿêè-2» 12.00, 04.30 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35, 03.10 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ 17.10, 19.15, 03.55 Ïî䳿. Ñïîðò 17.15, 04.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ-2» 22.50 Õ/ô «Îðåë Äåâ’ÿòîãî Ëåã³îíó» (2) 01.00 Ò/ñ «Ðîáîòà, ùî âòåêëà»

ÍÒÍ + TTV

06.05 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 06.45 Õ/ô «Âàíòàæ áåç ìàðêóâàííÿ» 08.30 Ïðàâäà æèòòÿ. Êîëåêö³îíåðè äóø 09.00 Ä/ñ «Ïðàâîñëàâí³ ñâÿò³» 10.00 Ò/ñ «Ì³é ëàñêàâèé ³ í³æíèé ìåíò» 13.45 Õ/ô «Òð³î» 16.10 Õ/ô «Òîé, ùî á³æèòü ïî ëüîäó» 18.30 Àãåíòè âïëèâó 19.00 Êàìåðà! Ìîòîð! Çíÿòî! 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 19.40 Ñïîðòòàéì ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 20.05 Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ 06.30 Ðàíêîâèé êîìïàñ 20.35 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 07.00 Ðàíêîâà êàâà. Äàéäæåñò 21.00 ²íôîðìàö³éíà 08.20 Ìóëüòô³ëüìè ïðîãðàìà 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 21.20 Ìóçèêà íà TTV 10.00 Ïîãëÿä 21.45 Ò/ñ «CSI. Ìàéàì³» 10.40 Õóäîæí³é ô³ëüì «Æèòòÿ 22.40 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. ó ðîæåâîìó êîëüîð³» Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 12.55 «Òàê áóëî. Áèòâà 23.30 Ñâ³äîê ï³ä Áåðåñòå÷êîì». 00.00 Ñâ³äîê. Áåç êîìåíòàð³â гâíåíñüêà ÎÄÒÐÊ 00.05 Õ/ô «Âîðîíîâàíà 13.10 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð ñòàëü» (2) 13.25 «ß çíàþ ÿê». ×åðêàñüêà 01.55 Ñâ³äîê ÎÄÒÐÊ 02.25 Ðå÷îâèé äîêàç 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 03.40 Àãåíòè âïëèâó 17.40 Ìóëüòô³ëüì 05.00 Ñâ³äîê 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 05.30 Ïðàâäà æèòòÿ 19.00 Äåíü çà äíåì ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 19.30 Òåìà äíÿ 05.05 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 05.55 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ» 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Äåíü çà äíåì 06.35, 07.30 Kids Time

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

24 липня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

21.30 Òåìà äíÿ 21.45 Ò/ñ «×åòâåðî òàíê³ñò³â ³ ñîáàêà» 22.35 Ô³ëüì-êîíöåðò «Âàõòàíã ʳêàá³äçå» 00.00 óìí Óêðà¿íè

www.novosti.kr.ua

20.15 Äîáðèé âå÷³ð 22.15 ²ëþç³ÿ áåçïåêè. Ãåí³é ÷èñòî¿ êèñëîòè 23.20 Õ/ô «Çëèâà» (2) 01.15 Õ/ô «Â³ðóñ» (2)

²ÍÒÅÐ 05.05 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ» 06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ²íòåðîì 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 09.10 Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà-2» 11.00 Ò/ñ «Ì³é ëàã³äíèé ³ í³æíèé ìåíò» 12.15 Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 14.05 ѳìåéíèé ñóä 15.05 Ñóäîâ³ ñïðàâè 16.00 Ò/ñ «Ïñåâäîí³ì Àëáàíåöü» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ïðî æèòòÿ 20.00, 02.45 «Ïîäðîáèö³ 20.30 Ò/ñ «Æ³íî÷èé ë³êàð» 22.25 Õ/ô «Íà êðàþ ñòîþ» (2) 00.20 Õ/ô «Ïðåñòèæ» (2) 03.10 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

ICTV 05.10, 08.45, 03.00 Ôàêòè 05.35, 04.20 Ñâ³òàíîê 06.20, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.35, 12.40 Àíåêäîòè ïîóêðà¿íñüêè 06.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Ñòîï-10 09.30, 19.30, 01.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.35, 16.35 Ò/ñ «Äàëåêîá³éíèêè» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00, 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè» 15.20, 22.15 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.25 Ò/ñ «Îñîáëèâî íåáåçïå÷íèé» 00.45 dzðêîâèé òåñò-äðàéâ 02.10 Ò/ñ «Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â-5» 03.35 Ò/ñ «Äåíü òðèôôèä³â»

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ

06.40 Õ/ô «Ðîçìàõ êðèë» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 06.30 «Óäîñâ³ò໠³ííèöüêà 09.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. ÎÄÒÐÊ Öåíòðàëüíèé îêðóã» 07.00 «Äåíü çà äíåì. Ðàíîê» 07.15 Ðàíêîâà êàâà. Äàéäæåñò 11.05 Ò/ñ «CSI. Ìàéàì³» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 08.40 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 12.30 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 13.25 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 10.00 Ìóëüòô³ëüìè 10.30 Ò/ñ «×åòâåðî òàíê³ñò³â ³ 15.25 Õ/ô «Ðîñ³ÿ ìîëîäà» 18.30 Ðå÷îâèé äîêàç. ñîáàêà» Ïîõîäåíüêè Ãåíåðàëà 11.20 Ô³ëüì-êîíöåðò «Âàõòàíã 19.00 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà ʳêàá³äçå» 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 12.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 19.40 Òâîð÷èìè ñòåæêàìè 17.30 Ìóëüòô³ëüì 20.05 Musiñ-ìàí³ÿ 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 20.25 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 19.00 Äåíü çà äíåì 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 19.30 Òåìà äíÿ 21.20 Ìóçèêà íà TTV 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 21.45 Ò/ñ «CSI. Ìàéàì³» 20.45 Çàñèíàéêà 22.40 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. 21.00 Äåíü çà äíåì Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 21.30 Òåìà äíÿ 21.45 Ò/ñ «×åòâåðî òàíê³ñò³â ³ 23.30 Ñâ³äîê 00.00 Ñâ³äîê. Áåç êîìåíòàð³â ñîáàêà» 00.05 Õ/ô «Ïàçóðèñòèé. 23.40 «ßê íà äóõó. Ìàêñèì Ðèëüñüêèé». Ëåãåíäà ïðî ñí³ãîâó Æèòîìèðñüêà ÎÄÒÐÊ ëþäèíó» (3) 22.55 Õ/ô «Ä³â÷èíà ñï³øèòü 01.50 Ñâ³äîê íà ïîáà÷åííÿ» 02.20 Ðå÷îâèé äîêàç 00.00 óìí Óêðà¿íè 03.35 Àãåíòè âïëèâó 05.00 Ñâ³äîê ÑÒÁ 05.30 Ïðàâäà æèòòÿ 05.25 Äîê. äåòåêòèâ ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 06.15, 01.55 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 04.55 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 08.05, 18.10 Íåéìîâ³ðíà 05.45 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ» ïðàâäà ïðî ç³ðîê 06.25, 07.25 Kids Time 09.05 Õ/ô «Ïîñì³õíèñü, êîëè 06.30 Ì/ñ «Íîâ³ ïðèãîäè ç³ðêè ïëà÷óòü» ìèñëèâö³â íà ïðèâèä³â» 11.05 Ò/ñ «Òåòÿíèí äåíü» 07.30, 19.00 Ðåïîðòåð 13.05 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. 07.45 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» Â³éíà òèòàí³â 09.05, 15.50 Ò/ñ «Ìîëîäÿòà» 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 10.25 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 13.55 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ 19.10 Ò/ñ «Êàðàìåëü» ×àíà» 20.10 Ìîÿ ïðàâäà. Íàòàøà 14.45, 15.45 Teen Time Êîðîëüîâà 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 21.10 Ìîÿ ïðàâäà. Äìèòðî Äþæåâ 22.40 Ìîÿ ïðàâäà. Ñåðüîãà 23.50 Ïàðàëåëüíèé ñâ³ò 01.05 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 03.35 Õ/ô «Ïðîùàâàé, øïàíà Çàìîñêâîðåöüêà»

ÍÒÍ + TTV

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ — 23 липня •

29 років від дня народження (Олександрія) Олександра Вікторовича Квачука, майстра спорту з велоспорту міжнародного класу. Член збірної команди України. Неодноразовий переможець і призер чемпіонатів України. Переможець туру «Джиро де Базиліката» (2001). Володар Кубка світу (2001). Переможець туру «Джиро дела Луїзіана» (2001). Призер XV інтернаціональної велогонки (2001). Чемпіон світу (2001). Срібний призер чемпіонату світу (2001). Бронзовий призер першості Європи (2003). • 65 років від дня народження (Воркута) Анатолія Петровича Юрченка, журналіста, письменника. У 1970 році закінчив Пермське вище командно-інженерне училище. З 1970-го по 1984 роки служив у Радянській Армії, підполковник. Після демобілізації закінчив відділення журналістики Кіровоградського університету марксизму-ленінізму. З 1994 року працював у кіровоградському тижневику «Украина-Центр». Дебютував як поет у 1964 році у воркутинскій газеті «Заполярье», як письменник-гуморист − у 1974 році в удмуртській газеті «Вперед». Автор книг гумористичої прози: «Тени комнаты смеха» (Дніпропетровськ, 1989), «...И все, что хотите. Юмор, сатира» (Кировоград, 1996), «Лекарство от... Сатира. Юмор» (Кировоград, 1998). Надрукував п’єсу «Комедия без расписания» (Кировоград, 2000). Лауреат обласної премії в галузі журналістики (2008). • 71 рік від дня народження (с. Знам’янка Кіровоградської області) Віталія Миколайовича Іванова, режисера. У 1967 р. закінчив режисерський факультет Державного інституту театрального мистецтва. З 1969 року − режисер Державного академічного Малого театру в Москві. Здійснив постановку 17 спектаклів. Як кінорежисер зняв художні фільми: «Как мы искали Тишку» (1970), «Анискин и Фантомас» (1974), «И снова Анискин» (1978). Заслужений діяч мистецтв Росії. •

Іменини (за православним календарем):

Олександр, Антон (Антоній), Аполлоній, Віанор, Вірилад, Георгій, Данило (Данила), Іаникит, Леонтій, Маврикій, Меней, Нестір, Петро, Силуан, Сисиній і Степан (Стефан).

Вівторок р 16.55, 19.50 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 17.55 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.15, 23.55 Ñïîðòðåïîðòåð 19.25 ϳðàíü¿ 20.50 Ò/ñ «Áàëüçàê³âñüêèé â³ê, àáî Âñ³ ÷îëîâ³êè ñâî...» 21.55 Øóðè-àìóðè 22.55 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 00.05 Ò/ñ «Çàãóáëåí³» 01.05 Ò/ñ «Ñåðöå¿äêè» 02.45 Ò/ñ «Ìåæà» 03.30 Ëåãåíäàðíå ïàð³ 03.40 Êîõàííÿ âñüîãî æèòòÿ 04.00 Ñê³ôè

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïî䳿 07.10, 17.10, 19.15, 03.55 Ïî䳿. Ñïîðò 07.15, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 08.15, 13.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 11.00, 05.25 Ò/ñ «Âèñÿêè-2» 12.00, 04.35 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ 17.15, 04.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ-2» 21.00 «Íîâà õâèëÿ â Þðìàë³-2012». ³äêðèòòÿ ôåñòèâàëþ 00.25 Ò/ñ «Ìåðñ³» 01.20 Ò/ñ «Ðîáîòà, ùî âòåêëà» 02.00 Õ/ô «Îðåë Äåâ’ÿòîãî Ëåã³îíó» (2)

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ — 24 липня •

60 років від дня народження (с. Осикувате Бобринецького району) Анатолія Олексійовича Косяченка, актора. У 1972 році закінчив Дніпропетровське театральне училище. З 1972-го по 2003 рік працював у Кіровоградському музично-драматичному театрі ім. М.Л.Кропивницького. Ролі: Дончук («У неділю рано зілля копала» Ольги Кобилянської), Хома («Назар Стодоля» Тараса Шевченка), Ларивон («97» Миколи Куліша), Прокіп («Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка), Хлестаков («Ревізор» Миколи Гоголя) та ін. Заслужений артист УРСР (1982). • 30 років від дня народження (Олександрівка) Надії Вікторівни Мулявки, дзюдоїстки, самбістки, майстра спорту. Член молодіжної збірної України з самбо. Багаторазова бронзова призерка першості України, чемпіонка України серед студентів (2001), п’ятиразова чемпіонка ЦР ФСТ «Колос», переможець міжнародного турніру класу «Б» з дзюдо (Італія, 2001). Бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів (2001), чемпіонка України (2001) і Всеукраїнської універсіади (2001) з самбо. Навчається в Одеській національній юридичній академії. Перший тренер – О.М. Шаько. • 101 рік від дня народження (с. Синське Лоєвського району Гомельської області, Білорусь) Кузьми Петровича Гриба. Учасник боїв за визволення Кіровоградщини від німецько-фашистських окупантів, Герой Радянського Союзу (1944, посмертно). На фронті − з перших днів війни. Гвардії молодший лейтенант, командир стрілецького взводу. Головний свій подвиг звершив у битві за Дніпро і визволення від гітлерівців с. Куцеволівки Онуфріївського району. Тут знищив більше 70 солдатів і офіцерів противника. Був поранений, але не залишив позиції, поки не загинув.

Іменини (за православним календарем): Аркадій, Олена, Єфимія (Юхимія), Киндей, Лев, Мартирокл, Нектарій, Никодим і Ольга.

06.00 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè

5


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

№ 29 (51) 19 липня 2012 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

126 років від дня народження (Олександрія) Льва Григоровича Білоцерківського (1886-1966), театрального діяча, суфлера і актора. В юності був членом групи шанувальників мистецтва у рідному місті. Починав творчу діяльність у 1917 році в трупі Гната Юри «Сурма» в Олександрії. Вважається одним із фундаторів Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка. Восени 1920 року на запрошення Г. Юри вступив до театру ім. І. Франка, який тоді перебував у Черкасах, і працював там до виходу на пенсію. Обіймав посади суфлера, виконував як актор епізодичні ролі. Писав сценарії до театральних «капусників», заснував музейну колекцію театру. У 1962 році вийшла його книга спогадів «Записки суфлера». • 85 років від дня народження (с. Обознівка Кіровоградського району) Бориса Михайловича Вінтенка (1927-2002), живописця. Закінчив Одеське художнє училище ім. М.Грекова. Вчителі − Є.Буковецький, Т.Фраєрман, М.Павлюк. Учасник багатьох всесоюзних та республіканських виставок. Вів гурток образотворчого мистецтва у Кіровоградському Палаці піонерів. Твори зберігаються у Кіровоградському художньому музеї та інших. Серед вихованців − відомий український живописець В.П. Луцкевич. Заслужений художник України. У 2009 році на будинку, в якому жив художник, встановлено меморіальну дошку. • 113 років від дня народження (Новогеоргіївськ, тепер − Світловодськ) Петра Івановича Кодьєва, художника. Однаковою мірою захоплювався живописом, музикою, літературою. Багато працював над тематикою громадянської, Великої Вітчизняної воєн, над образами Т. Г. Шевченка. М. Горького, О. С. Пушкіна, особливе місце у його творчості займав пейзаж.

Іменини (за православним календарем): Гаврило (Гавриїл), Голиндуха, Євфимій, Іван (Іоанн), Іларій, Марія, Михайло, Прокл, Серапіон, Симон і Федір (Феодор).

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 09.00 ϳäñóìêè äíÿ 09.30 Êîíòðîëüíà ðîáîòà 09.55 Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» 11.10  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.35 Êîðäîí äåðæàâè 12.55 Íàøà ï³ñíÿ 13.35 Õ/ô «Îïåðàö³ÿ «Òðåñò», 3 ñ. 15.00 Euronews 15.05 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.30, 16.55 Ìè - ïàòð³îòè 18.20 Íîâèíè 18.30 ijëîâèé ñâ³ò 18.45 Êðà¿íó - íàðîäîâ³ 19.05 21-é ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ìèñòåöòâ «Ñëîâ’ÿíñüêèé Áàçàð ó ³òåáñüêó» 20.50 Ìåãàëîò 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 ijëîâèé ñâ³ò 21.25 Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé 21.50 Íàðîäíèé ñïèñîê 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.00 ϳäñóìêè 23.20 Åêñïåðò íà çâ’ÿçêó 23.40 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.10 Íîâ³ ï³ñí³ ïðî ãîëîâíå 01.20 Íîâèíè 01.30 Õ/ñ «Ñåçîí óáèâñòâ», 5 ñ. 03.00 Õ/ô «Îïåðàö³ÿ Òðåñò», 3 ñ. 04.20 Áëèæ÷å äî íàðîäó 04.50 Ñâ³òëî 05.15 Ä/ô «Ïåðåñîïíèöüêå ªâàíãå볺» 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

1+1

06.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.30, 19.30 ÒÑÍ 07.30 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà» 08.00, 14.00 Ò/ñ «Ùîäåííèê äîêòîðà Çàéöåâî¿» 09.05 ²ëþç³ÿ áåçïåêè. Ãåí³é ÷èñòî¿ êèñëîòè 10.10 ¯õí³ çâè÷à¿ 11.05 Ö³ëêîâèòå ïåðåâò³ëåííÿ-3 12.00, 13.00, 03.20, 04.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâî¿» 15.05 Õ/ô «Ïåðåìîæíèé â³òåð, ÿñíèé äåíü»

96 років від дня народження (с. Софіївка) Павла Пилиповича Афанасьєва, Героя Соціалістичної Праці (1973). Трудову біографію розпочав у 14 років. У 1935 році закінчив курси і почав працювати трактористом Новомиргородської МТС. З 1937 року служив у Червоній Армії, учасник Великої Вітчизняної війни. Після демобілізації (1947) був призначений помічником бригадира тракторної бригади Новомиргородської МТС. З 1958 року – бригадир тракторної бригади колгоспу ім. Чкалова. З 1977 року – персональний пенсіонер союзного значення, працював у колгоспі інженером із техніки безпеки. Нагороджений двома орденами Леніна, орденами Жовтневої Революції, Вітчизняної війни II ступеня, Червоної Зірки, «Знак Пошани», медалями. • 112 років від дня народження (Єлисаветград) Михайла Семеновича Гуса (1900-1984), критика, літературознавця, публіциста. Закінчив гімназію у Миколаєві, навчався на юридичному факультеті Київського університету. Розпочав свою діяльність як журналіст і публіцист у миколаївській газеті «Красный Николаев» (1918-1923). У 1920 році заснував у місті громадсько-політичний та літературний журнал «Октябрь» (вийшов один номер). З 1930 року жив у Москві. Автор книг «Гоголь и николаевская Россия» (1957), «Искусство и демократия (к критике ревизионизма)» (1959), «Идеи и образы Достоевского» (1962), «Литература и эпоха» (1963) та ін. Виступив із різкою критикою роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Автор книги мемуарів «Безумие свастики» (1973). • 87 років від дня народження (с. Могильне Гайворонського району) Василя Онисимовича Мальованого, правоохоронця. Брав участь у бойових операціях із визволення Молдови, Румунії, Угорщини, Австрії. В органах внутрішніх справ – з 1947 року. Працював у Тернопільській області, дослужившись від рядового оперативника до начальника УВС Тернопільської області (з 1976 по 1983). Нагороджений бойовими орденами та медалями. Заслужений працівник МВС СРСР. Генерал-майор міліції.

Іменини (за православним календарем): Антон (Антоній), Гаврило, Маркіян, Серапіон, Степан (Стефан) і Юліан (Іуліан).

6

20.15 22.50 23.55 01.50 05.00

Õ/ô «Ï’ÿòèé åëåìåíò» Ãðîø³ Õ/ô «Îêîáîðãè» (2) Õ/ô «Çëèâà» (2) Äîáðèé âå÷³ð

²ÍÒÅÐ

05.05 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ» 06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ²íòåðîì 07.00 Íîâèíè 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 09.10 Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà-2» 11.00 Ò/ñ «Ì³é ëàã³äíèé ³ í³æíèé ìåíò» 12.15 Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 14.05 ѳìåéíèé ñóä 15.05 Ñóäîâ³ ñïðàâè 16.00 Ò/ñ «Ïñåâäîí³ì Àëáàíåöü» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ïðî æèòòÿ 20.00, 02.35 Ïîäðîáèö³ 20.30 Ò/ñ «Æ³íî÷èé ë³êàð» 22.25 Õ/ô «Æ³íî÷à äðóæáà» 00.30 Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó 01.10 Õ/ô «Áðóäíèé ñîðîì» 03.00 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.05 Ä/ñ «Ï³äâîäíèé Âñåñâ³ò»

ICTV

04.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.05, 03.00 Ôàêòè 05.30, 04.25 Ñâ³òàíîê 06.15, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.30 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 06.50 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.40 Ïðîâîêàòîð 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.30, 19.30, 01.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.35, 16.35 Ò/ñ «Äàëåêîá³éíèêè» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00, 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè» 15.20, 22.15 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 22.30 Ôàêòè. ϳäñóìîê 23.30 Ò/ñ «Îñîáëèâî íåáåçïå÷íèé» 00.45 dzðêîâèé òåñò-äðàéâ

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 09.00 ϳäñóìêè äíÿ 09.25 Þâ³ëåéíèé êîíöåðò Â.Ãðèøêà 10.55 Çäîðîâ’ÿ 12.00 ijëîâèé ñâ³ò 12.15 Àó䳺íö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß 12.45 Êðîê äî ç³ðîê. ªâðîáà÷åííÿ 13.30 Õ/ô «Îïåðàö³ÿ «Òðåñò», 4 ñ. (çàêë.) 15.00 Euronews 15.05 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.30, 16.55 Ìè - ïàòð³îòè 18.20 Íîâèíè 18.35 ijëîâèé ñâ³ò 18.55 21-é ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ìèñòåöòâ «Ñëîâ’ÿíñüêèé Áàçàð ó ³òåáñüêó» 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.30 Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé 22.00 ̳ñöå çóñòð³÷³ 22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 22.55 ̳ñöå çóñòð³÷³ 23.25 ϳäñóìêè 23.45 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.15 Íîâ³ ï³ñí³ ïðî ãîëîâíå 01.20 Íîâèíè 01.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. Äàéäæåñò 01.50 Õ/ñ «Ñåçîí óáèâñòâ», 6 ñ. (çàêë.) 03.30 Õ/ô «Îïåðàö³ÿ Òðåñò». 4 ñ. (çàêë.) 04.50 Ä/ô «Ñâÿòà Ñîô³ÿ. Ó ôîêóñ³ äðàìè òà âîñêðåñ³ííÿ» 05.20 Àó䳺íö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

1+1 06.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.30, 19.30 ÒÑÍ 07.30 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà» 08.00, 14.05 Ò/ñ «Ùîäåííèê äîêòîðà Çàéöåâî¿» 09.05 Ãðîø³ 10.10, 03.55 ¯õí³ çâè÷à¿ 11.10 Ö³ëêîâèòå ïåðåâò³ëåííÿ-3 12.05, 13.05, 04.45, 05.35 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâî¿» 15.10 Õ/ô «Çàêîí çâîðîòíîãî ÷àêëóíñòâà» 20.15 ß ëþáëþ Óêðà¿íó-3

02.10 Ò/ñ «Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â-5» 03.35 Ò/ñ «Äåíü òðèôôèä³â»

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ

06.30 «Ïîáðåõåíüêè». Æèòîìèðñüêà ÎÄÒÐÊ 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 07.15 Ðàíêîâà êàâà. Äàéäæåñò 08.35 Ìóëüòô³ëüì 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 10.00 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà 10.30 Ò/ñ «×åòâåðî òàíê³ñò³â ³ ñîáàêà» 11.25 «ßê íà äóõó. Ìàêñèì Ðèëüñüêèé». Æèòîìèðñüêà ÎÄÒÐÊ 11.45 Ðåòðîê³íîçàë «Ä³â÷èíà ñï³øèòü íà ïîáà÷åííÿ» 12.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 17.30 Ìóëüòô³ëüì 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 19.00 Äåíü çà äíåì 19.30 Òåìà äíÿ 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Äåíü çà äíåì 21.30 Òåìà äíÿ 21.45 Ò/ñ «×åòâåðî òàíê³ñò³â ³ ñîáàêà» 22.30 Õ/ô «Ñêàçàííÿ ïðî Çåìëþ Ñèá³ðñüêó» 00.00 óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ

11.05 12.00 12.25 13.20 15.15 17.00 18.30 19.00

19.20 19.40 20.05 20.25 21.00 21.20 21.45 22.40 23.30 00.00 00.05 02.00 02.30 03.00 03.15 03.40 05.00 05.30

Ò/ñ «CSI. Ìàéàì³» Ò/ñ «Äåòåêòèâè» Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè Ò/ñ «Ëèâàðíèé» Õ/ô «Ðîñ³ÿ ìîëîäà» Õ/ô «Çâîðîòíîãî øëÿõó íåìà» Ïðàâäà æèòòÿ. ×îëîâ³÷³ ³ãðàøêè Àêòóàëüí³ àñïåêòè óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè. Àíäð³é Ïèøíèé, Àíäð³é Òàáàëîâ ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Êàðò-áëàíø Ìè éäåìî â ãîñò³ Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ìóçèêà íà TTV Ò/ñ «CSI. Ìàéàì³» Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» Ñâ³äîê Ñâ³äîê. Áåç êîìåíòàð³â Õ/ô «×îðíà äðàãîâèíà» (3) Ñâ³äîê Ðå÷îâèé äîêàç Ìîá³ëüí³ ðîçâàãè Ðå÷îâèé äîêàç Àãåíòè âïëèâó Ñâ³äîê Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

05.30 Äîê. äåòåêòèâ 06.20, 01.45 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 08.05, 18.10 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 09.05 Õ/ô «Íà ìîñòó» 11.15 Ò/ñ «Òåòÿíèí äåíü» 13.15 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ³éíà òèòàí³â 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 19.05 Ò/ñ «Êàðàìåëü» 20.10 Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì’þ 22.25 dzðêîâå æèòòÿ. Çàì³æ çà ³íîçåìöÿ 23.25 Ïàðàëåëüíèé ñâ³ò 00.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 03.25 Õ/ô «Íà ï³äìîñòêàõ ñöåíè»

04.55 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 05.45 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ» 06.25, 07.25 Kids Time 06.30 Ì/ñ «Íîâ³ ïðèãîäè ìèñëèâö³â íà ïðèâèä³â» 07.30, 19.00 Ðåïîðòåð 07.45 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» 09.05, 15.50 Ò/ñ «Ìîëîäÿòà» 10.25 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.55 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà»

21.30 Äåñÿòü êðîê³â äî êîõàííÿ-2 22.40 ×îòèðè âåñ³ëëÿ 00.05 Õ/ô «Ï’ÿòèé åëåìåíò» 02.20 Õ/ô «Îêîáîðãè» (2)

²ÍÒÅÐ

25 липня 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 16.55, 19.50 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 17.55 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.15, 00.00 Ñïîðòðåïîðòåð 19.25 ϳðàíü¿ 20.50 Ò/ñ «Áàëüçàê³âñüêèé â³ê, àáî Âñ³ ÷îëîâ³êè ñâî...» 21.55 Êàáðèîëåòî 22.55 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 00.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 00.15 Ò/ñ «Çàãóáëåí³» 01.10 Ò/ñ «Ñåðöå¿äêè» 02.50 Ò/ñ «Ìåæà» 03.35 Íåâãàìîâíèé Ïàíòåëåéìîí 04.10 Ñåìåðåíêè

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïî䳿 07.10, 17.10, 19.15, 03.55 Ïî䳿. Ñïîðò 07.15, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 08.15, 13.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 11.00, 05.25 Ò/ñ «Âèñÿêè-2» 12.00, 04.40 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ 17.15, 04.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ-2» 21.00 «Íîâà õâèëÿ â Þðìàë³-2012» 00.00 Ò/ñ «Ìåðñ³» 01.00 Ò/ñ «Ðîáîòà, ùî âòåêëà» 01.50 Õ/ô «Ëàñêàâî ïðîñèìî äîäîìó, Ðîñêî Äæåíê³íñå» (2)

ÍÒÍ + TTV

06.00 06.40 08.30 09.00

Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè Õ/ô «Çîëîòà ð³÷êà» ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíèé îêðóã»

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Четвер р

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ — 26 липня •

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Середа р

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ — 25 липня •

23.30 Ò/ñ «Îñîáëèâî íåáåçïå÷íèé» 00.50 dzðêîâèé òåñò-äðàéâ 02.10 Ò/ñ «Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â-5» 03.35 Ò/ñ «Äåíü òðèôôèä³â». Ô³íàë

06.40 Õ/ô «Òàºìíèö³ ìàäàì Âîíã» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíèé îêðóã-2» 11.05 Ò/ñ «CSI. Ìàéàì³» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ 12.25 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 06.30 «Ðîçìîâà áåç íîòàö³é». 13.25 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» ×åðí³ã³âñüêà ÎÄÒÐÊ 15.25 Õ/ô «Çâîðîòíîãî øëÿõó 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê íåìà» 07.15 Ðàíêîâà êàâà. Äàéäæåñò 18.30 Ëåãåíäè êàðíîãî 08.35 Ìóëüòô³ëüìè ðîçøóêó. Àëìàçíèé 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» ëåíä-ë³ç 10.00 Ìàåñòðî 19.00 Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü 10.30 Ò/ñ «×åòâåðî òàíê³ñò³â ³ 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ñîáàêà» 19.40 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 11.15 Õ/ô «Ñêàçàííÿ ïðî 19.50 ³äâåðòî Çåìëþ Ñèá³ðñüêó» 20.20 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 12.55 Òîê-øîó «ÌÈ!» 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 17.30 Ìóëüòô³ëüì 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 21.20 Ìóçèêà íà TTV 19.00 Äåíü çà äíåì 21.45 Ò/ñ «CSI. Ìàéàì³» 19.30 Òåìà äíÿ 22.40 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 20.45 Çàñèíàéêà 23.30 Ñâ³äîê 21.00 Äåíü çà äíåì 00.00 Ñâ³äîê. Áåç êîìåíòàð³â 21.30 Òåìà äíÿ 00.05 Õ/ô «Ïðîêëÿòòÿ 21.45 Ò/ñ «×åòâåðî òàíê³ñò³â ³ ìåðòâîãî îçåðà» (3) ñîáàêà» 01.50 Ñâ³äîê 22.35 «Ïëàíåòà ìî¿õ íàä³é. Âîëîäèìèð Ìàò⳺íêî». 02.20 Ðå÷îâèé äîêàç 03.40 Àãåíòè âïëèâó 1 ÷. 05.00 Ñâ³äîê 23.35 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 00.00 óìí Óêðà¿íè ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

05.05 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ» 06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ²íòåðîì 07.00 Íîâèíè 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 09.10 Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà-2» 11.00 Ò/ñ «Ì³é ëàã³äíèé ³ í³æíèé ìåíò» 12.15 Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 14.05 ѳìåéíèé ñóä 15.05 Ñóäîâ³ ñïðàâè 16.00 Ò/ñ «Ïñåâäîí³ì Àëáàíåöü» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ïðî æèòòÿ 20.00, 02.10 Ïîäðîáèö³ 20.30 Ò/ñ «Æ³íî÷èé ë³êàð» 22.25 Õ/ô «Ïîäâ³éíå ïð³çâèùå» 00.25 Õ/ô «Êðèòè÷íèé ñòàí» (2) 02.35 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 02.40 Ä/ô «Òàºìíà àáåòêà æèòòÿ. Òàºìíèö³ ÄÍÊ» 03.25 Ä/ô «Êîíâåºð ñìåðò³. ÑÒÁ ͳêîòèí» 05.40 Äîê. äåòåêòèâ 04.10 Ä/ô «Ïîëå ×óäåñ. ÌÌÌ 06.55, 02.00 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» ïîâåðòàºòüñÿ» 09.00, 18.10 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê ICTV 10.00 Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì’þ 05.10, 03.00 Ôàêòè 11.50 Ò/ñ «Òåòÿíèí äåíü» 05.40, 04.20 Ñâ³òàíîê 13.50 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. 06.20, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè ³éíà òèòàí³â 06.35, 13.00 Àíåêäîòè ïî15.55 Âñå áóäå äîáðå! óêðà¿íñüêè 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 06.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 19.10 Ò/ñ «Êàðàìåëü» 07.40 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 20.10 dzðêîâå æèòòÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê Ìèñëèâèö³ çà ÷óæèìè 09.30, 19.30, 01.15 ÷îëîâ³êàìè Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 21.10 dzðêîâå æèòòÿ. Íåùàñí³ 10.35, 16.35 Ò/ñ â êîõàíí³ «Äàëåêîá³éíèêè» 22.40 dzðêîâå æèòòÿ. 12.45 Ôàêòè. Äåíü Âèïðîáóâàííÿ ñìåðòþ 13.05, 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ 23.55 Ïàðàëåëüíèé ñâ³ò äèÿâîëè» 01.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 15.20, 22.15 Ò/ñ 03.40 Õ/ô «Ïî÷íè ñïî÷àòêó» «Ïðîêóðîðñüêà ÍÒÍ + TTV ïåðåâ³ðêà» 06.00 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð

05.05 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 05.50 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ» 06.25, 07.25 Kids Time 06.30 Ì/ñ «Íîâ³ ïðèãîäè ìèñëèâö³â íà ïðèâèä³â» 07.30, 19.00 Ðåïîðòåð 07.45 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» 09.05, 15.50 Ò/ñ «Ìîëîäÿòà» 10.25 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè»

26 липня 13.55 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 16.55, 19.50 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 17.55 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.15, 00.00 Ñïîðòðåïîðòåð 19.25 ϳðàíü¿ 20.50 Ò/ñ «Áàëüçàê³âñüêèé â³ê, àáî Âñ³ ÷îëîâ³êè ñâî...» 21.55 Êóõíÿ íà äâîõ 22.55 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 00.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 00.15 Ò/ñ «Çàãóáëåí³» 01.10 Ò/ñ «Ñåðöå¿äêè» 02.50 Ò/ñ «Ìåæà»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.10, 05.55 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïî䳿 07.10, 17.10, 19.15, 03.40 Ïî䳿. Ñïîðò 07.15, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 08.15, 13.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 11.00, 05.10 Ò/ñ «Âèñÿêè-2» 12.00, 04.20 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ 17.15, 03.45 Êðèòè÷íà òî÷êà 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ-2» 21.00 Íîâà õâèëÿ â Þðìàë³-2012 00.00 Ò/ñ «Ìåðñ³» 01.00 Ò/ñ «Ðîáîòà, ùî âòåêëà» 01.50 Õ/ô «Íåáåçïå÷íèé Áàãíêîê» (2)


НОВИНИ

№ 29 (51) 19 липня 2012 року

www.novosti.kr.ua

КІРОВОГРАДЩИНИ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

27 липня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 09.00 09.20 12.05 12.20 12.50 13.15 13.20

17.20 17.40 17.55 21.00 21.20 23.00 02.00 02.20 02.25 02.45 04.00 05.50

ϳäñóìêè äíÿ Ìè - ïàòð³îòè ijëîâèé ñâ³ò «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê Îêîëèöÿ ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð Îë³ìï³éñüêèé áåíåô³ñ Â.Ìî¿ñåºíêà òà Â.Äàíèëüöÿ Øëÿõàìè Óêðà¿íè ijëîâèé ñâ³ò Áåíåô³ñ ª.Øèôð³íà. «25 ðîê³â íà ñöåí³» ϳäñóìêè äíÿ Ïðåì’ºðà. Îë³ìï³éñüê³ ïðèñòðàñò³ Îë³ìï³àäà-2012. Öåðåìîí³ÿ â³äêðèòòÿ Îë³ìï³éñüê³ ïðèñòðàñò³ Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ ϳäñóìêè äíÿ Õ³ò-ïàðàä «Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà» Õ/ñ «Îïåðàö³ÿ «Ï³ëîò», 1 ñ. ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

1+1 06.30, 19.30 ÒÑÍ 07.30 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà» 08.00, 14.15 Ò/ñ «Ùîäåííèê äîêòîðà Çàéöåâî¿» 09.05 Òåðèòîð³ÿ îáìàíó 10.10 ¯õí³ çâè÷à¿ 11.15 Ö³ëêîâèòå ïåðåâò³ëåííÿ-3 12.10, 13.10, 04.05, 04.55 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâî¿» 15.20 Ìåëîäðàìà «Äî÷êè ìàòåð³» 20.15 Õ/ô «Ïîâ³òðÿíà òþðìà» (2) 22.50 Õ/ô «Ùî ïðèõîâóº áðåõíÿ» (2) 00.40 Õ/ô «Ìîâ÷àííÿ ÿãíÿò» (3) 02.35 Õ/ô «Êðîêîäèë ðîçáóøóâàâñÿ» (2)

²ÍÒÅÐ 05.05 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ» 06.30, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ²íòåðîì 07.00 Íîâèíè 07.10 Ðàíîê ç ²íòåðîì 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè

09.10 Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà-2» 11.00 Ò/ñ «Ì³é ëàã³äíèé ³ í³æíèé ìåíò» 12.15 Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 14.05 ѳìåéíèé ñóä 15.05 Ñóäîâ³ ñïðàâè 16.00 Ò/ñ «Ïñåâäîí³ì Àëáàíåöü», çàêë. 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ïðî æèòòÿ 20.00, 01.20 Ïîäðîáèö³ 20.30 Ò/ñ «Æ³íî÷èé ë³êàð» 22.30, 03.10 Õ/ô «Ìàòðèöÿ» (2) 01.45 Ä/ô «Ñåêðåòíèé äîñòóï. Âàòèêàí»

ICTV 04.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.05, 03.00 Ôàêòè 05.35, 04.10 Ñâ³òàíîê 06.20, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.35 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 06.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.40 Ñòîï-10 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.30, 19.30 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.30, 16.30 Ò/ñ «Äàëåêîá³éíèêè» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00, 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè» 15.20, 22.15 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.30 Ò/ñ «Îñîáëèâî íåáåçïå÷íèé» 00.45 dzðêîâèé òåñò-äðàéâ 01.20 Ãîë³ òà ñì³øí³ 02.10 Ò/ñ «Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â-5» 03.35 ÏðîÖ³êàâå

19.30 19.45 20.45 21.00 21.30 21.45

Òåìà äíÿ Òåìè òèæíÿ Çàñèíàéêà Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Ò/ñ «×åòâåðî òàíê³ñò³â ³ ñîáàêà» 22.45 «Ïëàíåòà ìî¿õ íàä³é. Âîëîäèìèð Ìàò⳺íêî», 2 ÷. 23.40 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 00.00 óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ 05.20 Äîê. äåòåêòèâ 06.40 Õ/ô «Ñîëîäêà æ³íêà» 08.40, 00.45 Õ/ô «Àìåðèêàíñüêà äî÷êà» 10.45 Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ 17.40, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè 17.50 Ïðàâèëà æèòòÿ. Íàï³âôàáðèêàòè: ó ïîøóêàõ ì’ÿñà 18.50 Ïðàâèëà æèòòÿ. Óïàêîâêà. Ïðèõîâàíà çàãðîçà 20.00 Ðîñ³éñüê³ ñåíñàö³¿. ßê çàïîâ³äàëè êóìèðè 21.00 Ðîñ³éñüê³ ñåíñàö³¿. Áðàò çà áðàòà 22.25 Õ/ô «Íà ìîñòó» 02.35 Õ/ô «Íå ãîðþé»

П‘ятниця

05.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.45 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ» 06.25, 07.25 Kids Time 06.30 Ì/ñ «Íîâ³ ïðèãîäè ìèñëèâö³â íà ïðèâèä³â» 07.30, 19.00 Ðåïîðòåð 07.45 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» 09.05, 15.50 Ò/ñ «Ìîëîäÿòà» 10.25 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.55 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 16.55, 19.50 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 17.55 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 19.15, 23.50 Ñïîðòðåïîðòåð 19.25 ϳðàíü¿ 20.50 Õ/ô «Âàñàá³» 22.50 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 00.00 Ò/ñ «Çàãóáëåí³» 00.55 Ò/ñ «Ñåðöå¿äêè» 02.35 Ò/ñ «Ìåæà» 03.20 Ìîâ÷àçíå áîæåñòâî 03.35 ³ð ìåí³ 03.45 Íåçíàéîìêà 04.05 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ

05.05 Ñ.Ïàðàäæàíîâ. ³äêëàäåíà ïðåì’ºðà

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.10, 17.10, 19.15, 03.45 Ïî䳿. Ñïîðò 07.15, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 08.15, 13.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 11.00, 05.15 Ò/ñ «Âèñÿêè-2» 12.00, 04.30 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ 17.15, 03.50 Êðèòè÷íà òî÷êà 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ-2» 21.00 Íîâà õâèëÿ â Þðìàë³-2012 00.25 Ò/ñ «Ìåðñ³» 01.20 Ò/ñ «Ðîáîòà, ùî âòåêëà» 02.00 Õ/ô «²íä³» (2)

ÍÒÍ + TTV

06.00 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 06.40 Õ/ô «Ïîòåðï³ë³ ïðåòåíç³é íå ìàþòü» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 08.50 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 09.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíèé îêðóã–2» 11.05 Ò/ñ «CSI. Ìàéàì³» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.25 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 13.30 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 15.30 Õ/ô «Îñîáèñòà çáðîÿ» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 17.20 Õ/ô «Êàðàâàí ñìåðò³» 06.30 «Ïîâ³ð ó ñåáå» 19.00 «Ãóìàí³òàðíà àóðà Äîíåöüêà ÎÄÒÐÊ íàö³¿». Íàðîäíèé 07.00 «Äåíü çà äíåì. Ðàíîê» äåïóòàò Àíäð³é Ïàðóá³é 07.15 Ðàíêîâà êàâà. Äàéäæåñò 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 08.35 Ìóëüòô³ëüìè 19.40 Íà ïîðÿäêó äåííîìó 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 20.40 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 10.30 Ò/ñ «×åòâåðî òàíê³ñò³â ³ 21.20 Ò/ñ «1942» ñîáàêà» 23.30 Õ/ô «Ï³ï» 11.20 «Ïëàíåòà ìî¿õ íàä³é. 02.05 Ñâ³äîê Âîëîäèìèð Ìàò⳺íêî», 02.35 Ðå÷îâèé äîêàç 1 ÷. 03.40 Àãåíòè âïëèâó 12.15 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 05.00 Ñâ³äîê 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» 05.30 Ïðàâäà æèòòÿ 17.30 Ìóëüòô³ëüì ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 19.00 Äåíü çà äíåì 04.55 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä»

Подія Фото Олени Карпенко, Новини Кіровоградщини

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ — 27 липня •

День системного адміністратора. Робота великих і малих корпоративних мереж, глобальної мережі Інтернет, величезна кількість локальних систем і програмних комплексів, що включають у себе не тільки поштові системи або сервери баз даних, а також багато іншого − все це налагоджене й функціонує завдяки фахівцям цієї унікальної професії, яка об’єднала в собі висококваліфікованих і глибоко не байдужих до технічних тонкощів людей. Своє професійне свято системні адміністратори відзначають в останню п’ятницю липня. 90 років від дня народження (с. Полонисте Голованівського району) Дмитра Спиридоновича Сиволапа, радянського і партійного діяча, журналіста У 1939 році вступив до Одеського інституту інженерів морського флоту. Учасник ВВв. За оборону Севастополя нагороджений орденом Слави. Після війни працював у Підвисоцькій районній газеті, райкомі партії. У 1955 році закінчив ВПШ, працював у апараті Кіровоградського обкому партії. З 1964 року – заступник голови облвиконкому, з 1970 – секретар обкому КПУ. Очолював редколегію тому «Історія міст і сіл УРСР. Кіровоградська область» (1972). З серпня 1973 року працював першим заступником голови комітету Ради Міністрів УРСР із кінематографії – начальником головного управління кіновиробництва. • 119 років від дня народження (с. Вікнина Гайворонського району) Микити Павловича Годованця, українського поета-байкаря. Закінчив учительську школу. З 1924 року – на журналістській роботі. Друкуватись почав у 1917 році. Окремими виданнями вийшли збірки гумору «Незаможник Клим» (1927), «У колективі» (1930), «Осел на хаті» (1958), «Ріка Мудрості» (1964), «Талановита Тріска» (1968) та інші. Перекладав на українську мову твори Езопа, Леонардо да Вінчі, Дем’яна Бєдного.

Іменини (за православним календарем): Акила, Еллій, Іван (Іоанн), Іларій, Іраклій, Онисим, Петро, Степан (Стефан), Федір (Феодор) і Юст (Іуст).

Новомиргород стає промисловим центром пресою Бродський. - Планується завершити будівництво до кінця поточного року. Відтак потужність «Велти» у наступному році складе приблизно 300 тисяч тонн на рік, а кількість робочих місць зросте на 100-120. Обсяг інвестицій у другу чергу становитиме близько 10 мільйонів доларів. Паралельно «Велта» продовжуватиме займатися соціальними проектами. Зокрема, до кінця року її зусиллями буде збудоване пологове відділення в районній лікарні вартістю 740 тис. грн. Згодом урочистості перемістилися у центр Новомиргорода. Святкування не зупинила злива - анонсований концерт відбу-

ся, хоч із годинним запізненням. Перед його початком міський голова Яків Немировський вручив низку відзнак. Зокрема, генеральний директор ТОВ ВКФ «Велта» Андрій Бродський отримав звання Почесного громадянина Новомиргорода. Відкривати концерт дали місцевій знаменитості, юній співачці та композитору Ілоні Шульзі. Цей виступ для неї завершився приємним сюрпризом: їй вручили сертифікат на кошти для запису першого професійного сольного альбому. Концерт, головними в якому були гурти «А.Р.М.И.Я» та «Тік», завершився пізньої ночі традиційним салютом.

На фото: Депутат облради Віталій Грушевський, голова облради Микола Ковальчук та голова облдержадміністрації Сергій Ларін роздивляються капсулу, яку пізніше разом із Андрієм Бродським закладуть як символ початку будівництва другої черги комбінату. Співає Ілона Шульга.

Новомиргородці поступово реанімують перерваний життєпис гірницького міста, яким цей райцентр був із 1979-го до 1995 року. За 16 років після закриття буровугільної шахти «Новомиргородська» тут знову з’явилися люди в гірницьких захисних помаранчевих касках. Ще до кінця поточного року - в четвертому кварталі - компанія «Велта» планує завершити будівництво другої черги гірничозбагачувального комбінату з видобутку та переробки ільменіту на Бирзулівському родовищі поблизу села Коробчине. Старт цієї події вирішили зробити символічним. У Новомиргороді відтепер день професійного свята гірників став синонімом Дня міста (рішення про об’єднання свят прийняла Новомиргородська міська рада). Ініціаторами рішення стали голова Кіровоград-

ської ОДА Сергій Ларін, генеральний директор ТОВ ВКФ «Велта» Андрій Бродський, голова Новомиргородської РДА Олександр Ковтун і міський голова Яків Немировський. Андрій Бродський назвав цю подію історичною, адже офіційно визнано важливість гірничодобувної промисловості для регіону, який традиційно вважається аграрним. Сергій Ларін звернув увагу на те, що потужне виробництво з видобутку та переробки ільменітових руд збудувалося та запрацювало менше, ніж за рік. - Податки, що сплачує «Велта», - це стабільна виплата пенсій, зарплат вчителям та медикам, - сказав він. - Це відремонтовані дороги, школи, ФАПи, клуби та дитсадки. - Друга черга підприємства буде випускати приблизно 100-120 тис. тонн концентрату на рік, - розповів під час розмови з

7


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

www.novosti.kr.ua

50 років від дня народження (м. Жданов, Маріуполь) Сергія Анатолійовича Тітішева, музиканта. У 1986 році закінчив Донецький державний музично-педагогічний інститут за спеціальністю духові інструменти (кларнет), концертний виконавець, соліст оркестру, викладач. Понад 20 років – соліст-інструменталіст театру музики, пісні і танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної філармонії. Дипломант Всесоюзного джаз-фестивалю у Москві (1982), лауреат відкритого Всеукраїнського фестивалю-конкурсу єврейської музики «Шолом, Україно» в Луцьку (1997), володар Гран-прі Всеукраїнського фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» у Києві (2000). З 2006 року – головний диригент Академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни». Заслужений артист України (2009). • 86 років від дня народження (Знам’янка) Володимира Олексійовича Аністратенка, українського ученого, доктора технічних наук, професора. Учасник Великої Вітчизняної війни. Має бойові нагороди. У 1951 році закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості. Працював за спеціальністю, був на відповідальній партійній роботі, завкафедрою в інституті, який закінчив. Опублікував близько сотні наукових праць. • 68 років від дня народження (Кіровоград) Тамари Болеславівни Буяльської, заслуженого працівника народної освіти України (1996), професора. (1999) Закінчила Вінницький педагогічний інститут (1966). У 1990-1998 роках – завідуюча кафедрами історії та теорії культури, культурології, мистецтва та дизайну Вінницького технічного університету, з 1992 року – проректор. Директор Центру культурології і виховання студентів (1990), директор Інституту гуманітарних досліджень (1999). Автор понад 40 наукових праць, що стосуються гуманізації технічної освіти.

Іменини (за православним календарем): Авудим, Агрипина, Василь, Володимир, Іулитт, Кирик, Лолліан, Матрона, Петро і Юстиніан (Іустиніан).

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ — 29 липня •

День працівників торгівлі, побутового обслуговування населення та житлово-комунального господарства. • 58 років від дня народження (Гайворон) Ігоря Яковича Крутого, народного артиста Росії, члена Спілки композиторів Російської Федерації. Навчався у Гайворонській середній школі №5, яку очолював відомий педагог А. Б. Рєзник. З відзнакою у 1974 році закінчив теоретичне відділення Кіровоградського музичного училища (клас композиції К.О. Шутенка). Викладав курс баяна у Гайвороні та селі Бандурове. Згодом навчався на диригентському факультеті Миколаївського музично-педагогічного інституту та композиторському факультеті Саратовської консерваторії ім. Л. В. Собінова (1986). Працював у ВІА «Поющие юнги» і «Голубые гитары» (до 1981). Автор багатьох пісень-шлягерів. З 1989 року займається продюсерською діяльністю, очолює фірму АРС − одну з найпотужніших концертно-продюсерських організацій Росії. Автор музики до художніх фільмів «Сувенір для прокурора» (1988), «Заручники диявола» (1991), «Жага пристрастей» (1992), мюзиклу «Снігова королева» (2003). У 2000 році випустив альбом своєї інструментальної музики «...без слов...». У 1998 році на Площі зірок у Москві заклали його іменну зірку. • 100 років від дня народження (с. Аджамка Кіровоградського району) Івана Антоновича Маринського, військового льотчика. Навчався у початковій школі, закінчив курси трактористів, з 1935 року працював у МТС. На фронті − з 1943 року. Визволяв Молдову, Румунію, Югославію, Угорщину, Австрію. У Відні врятував стратегічно-важливий міст, який мали намір підірвати фашисти. Герой Радянського Союзу (1945). Автор документальної повісті «Внизу − передний край» (1966). Після війни працював у рідному селі.

Іменини (за православним календарем): Алевтина (Валентина), Антіох, Афіноген, Віатор, Доміната, Іван (Іоанн), Кассіодор, Кіріак, Матрона, Павло, Петро, Сенатор, Фавст, Федір (Феодор), Хіонія, Юлія (Іулія) і Яків (Іаков).

8

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Субота у

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 28 липня •

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 08.00 Öå áóëî íåäàâíî, öå áóëî äàâíî. Ë.Óòüîñîâ 09.00 Áîãîñëóæ³ííÿ ç íàãîäè ð³÷íèö³ Õðåùåííÿ Ðóñ³ 12.45 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà 13.05 Îë³ìï³éñüê³ ïðèñòðàñò³. Ä/ñ «Íàø³» 13.30 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Àêàäåì³÷íà ãðåáëÿ 14.35 Îë³ìï³éñüê³ ïðèñòðàñò³. Äåíü 15.00 Îë³ìï³éñüê³ íîâèíè 15.15 Çåëåíèé êîðèäîð 15.35 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Áîêñ. Äçþäî. Ñòð³ëüáà ç ëóêà. Êóëüîâà ñòð³ëüáà 18.40 Îë³ìï³éñüê³ ïðèñòðàñò³. ²íø³ íîâèíè 19.00  ÏÅÐÅв: Îë³ìï³éñüê³ íîâèíè 19.35 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Äçþäî 20.00 Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê 20.10 Îë³ìï³éñüê³ ïðèñòðàñò³. Âå÷³ð 20.50 Ìåãàëîò 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20, 23.00, 00.15 Îë³ìï³éñüê³ ïðèñòðàñò³ 21.25 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ïëàâàííÿ. ϳâô³íàë. Ô³íàë 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 00.00 Îë³ìï³éñüê³ íîâèíè 00.05 Òåëåì³ñò Êè¿â-Ëîíäîí 00.30 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Áîêñ. Ôåõòóâàííÿ. Ñïîðòèâíà ã³ìíàñòèêà 02.15 ϳäñóìêè äíÿ 02.35 Êîíöåðò äî Äíÿ Õðåùåííÿ Ðóñ³

1+1 06.00 Ì/ô «Ñìóðôè» 06.40 Ñïðàâæí³ ë³êàð³-2 07.40 Êóë³íàðí³ êóðñè ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ 08.05 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 09.00 Õòî òàì? 10.10 Ì/ñ «Ðóñàëîíüêà-3» 10.35 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà» 11.00, 05.05 Ñâ³ò íàâèâîð³ò-3 12.10 Âåëèêà ð³çíèöÿ ïîóêðà¿íñüêîìó

13.25 Õ/ô «Òàòóñü îäðóæóºòüñÿ» 15.25 Õ/ô «Òàê ñîá³ êàí³êóëè» 17.15 Ò/ñ «Äà¿øíèêè» 19.30 ÒÑÍ 20.00 Õ/ô «Âàã³òíà áàáóñÿ» 00.00 Õ/ô «Ïîâñòàííÿ äðóæèí» (2) 01.50 Õ/ô «Ùî ïðèõîâóº áðåõíÿ» (2) 03.15 Õ/ô «Ìîâ÷àííÿ ÿãíÿò» (3)

²ÍÒÅÐ 05.35 Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó 06.00 Ò/ñ «Ðîñ³éñüêèé øîêîëàä» 09.20 Ãîðîäîê 10.00, 03.50 «Íàéðîçóìí³øèé» 11.55 Ò/ñ «Íàéùàñëèâ³øà» 15.45 ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó «Þðìàëà-2011» 17.35 Âå÷³ðí³é êâàðòàë. Ñïåöâèïóñê 19.00 Ðîçñì³øèòè êîì³êà 20.00, 01.20 Ïîäðîáèö³ 20.30 Âå÷³ðí³é Êè¿â 22.30, 01.50 Õ/ô «Ìàòðèöÿ. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ» (2)

ICTV 04.55 05.30 05.55 06.45 08.35 09.45 10.15 11.15 12.15 13.20 14.20 15.20 17.45 18.45 19.00 00.00 00.55 01.50

Ôàêòè ²íøèé ôóòáîë Êîçèðíå æèòòÿ Ò/ñ «Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ» dzðêà YouTube Äà÷à Êâàðòèðíå ïèòàííÿ Ñòîï-10 Ïðîâîêàòîð. Ñïåöâèïóñê Òâ³é ðàõóíîê Äèâèòèñÿ âñ³ì! Õ/ô «Ó ñìåðòåëüí³é íåáåçïåö³» Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ Ôàêòè. Âå÷³ð Ò/ñ «Êàðòèíà êðåéäîþ» Íàøà Russia Ãîë³ òà ñì³øí³ Ò/ñ «Òðèíàäöÿòèé»

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 08.00 Îçèðíèñü!

09.10 Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé 09.35 Êðîê äî ç³ðîê. ªâðîáà÷åííÿ 10.25 Îë³ìï³éñüê³ ïðèñòðàñò³. Ðàíîê 11.10 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ñòð³ëüáà ç ëóêà 12.25 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ôåõ-òóâàííÿ-Ì/ Ñàáëÿ/ Îäèíî÷êà/64; 32;16;÷âåðòüô³íàë 13.30 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ïëàâàííÿ. Êóëüîâà ñòð³ëüáà 14.40 Îë³ìï³éñüê³ ïðèñòðàñò³. Äåíü 15.00  ÏÅÐÅв: Îë³ìï³éñüê³ íîâèíè 15.05 Îë³ìï³éñüê³ ïðèñòðàñò³. Äåíü. Ä/ñ «Íàø³» 15.45 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Áîêñ 17.05 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ñòðèáêè ó âîäó 17.50 Îë³ìï³éñüê³ ïðèñòðàñò³. ²íø³ íîâèíè 18.20 ijëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü 18.55 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè. Ïðåì’ºð-ë³ãà. «Øàõòàð» (Äîíåöüê) «Êðèâáàñ» (Êðèâèé гã) 19.45  ÏÅÐÅв: Ãîëîâíèé àðãóìåíò 20.50 Ïîãîäà 21.00 ϳäñóìêè òèæíÿ 21.20 Îë³ìï³éñüê³ ïðèñòðàñò³ 21.35 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ïëàâàííÿ. ϳâô³íàë. Ô³íàë 21.55 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ïëàâàííÿ. Ô³íàë. Áðàñ 22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 22.50 Îë³ìï³éñüê³ ïðèñòðàñò³ 00.00 Îë³ìï³éñüê³ íîâèíè 00.05 Òåëåì³ñò Êè¿â-Ëîíäîí 00.15 Îë³ìï³éñüê³ ïðèñòðàñò³. Âå÷³ð 00.30 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Áîêñ. Ôåõòóâàííÿ. Áîêñ. Òåí³ñ 02.00 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Äàéäæåñò äíÿ 02.15 ϳäñóìêè òèæíÿ 02.30 Ãîëîâíèé àðãóìåíò 02.40 Õ/ñ «Îïåðàö³ÿ «Ï³ëîò», 2 ñ. 04.20 Êîíòðîëüíà ðîáîòà 04.45 Îêîëèöÿ

08.30 Òåìè òèæíÿ 09.30 Ìóëüòô³ëüìè 10.15 Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó - 101 10.30 Ñèëüí³ äóõîì 11.00 12 áàë³â 12.00 Ó íàðîäíîìó ñòèë³ 12.30 Ô³ëüì ä³òÿì «Ïðèãîäè Áóðàò³íî», 1-2 ñ. 14.40 Äåïóòàòñüêà ãîäèíà 18.00 ʳðîâîãðàäñüêà ô³ëàðìîí³ÿ ïðåäñòàâëÿº... 18.30 Ê-Àâòî 19.00 Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº! ñìò Íîâà Ïðàãà, 1 ÷. 19.30 Ïåðñîíà. Ñâ³òëàíà Ñâ³òëè÷íà 20.00 Ñïîðòëåíä 20.30 Àðì³ÿ 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Õ/ô «Ì³øó ç Îáåðà» 23.05 «Õóäîæíèê ².Àéâàçîâñüêèé». Êè¿âñüêà ÎÄÒÐÊ 23.15 «Ïîä³óì ¿¿ æèòòÿ». ×åðí³âåöüêà ÎÄÒÐÊ

ÑÒÁ 05.20 Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè 06.10 Õ/ô «×åðâîí³ â³òðèëà» 07.40 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 08.40 Ñí³äàíîê ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ 08.50 ¯ìî âäîìà 10.00 Õ/ô «Àñ» 12.05 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 14.50 dzðêîâå æèòòÿ. Âèïðîáóâàííÿ ñìåðòþ 15.50 dzðêîâå æèòòÿ. Ìèñëèâèö³ çà ÷óæèìè ÷îëîâ³êàìè 16.55 dzðêîâå æèòòÿ. Íåùàñí³ â êîõàíí³ 18.00 Ò/ñ «Ïî÷àòè ñïî÷àòêó. Ìàðòà» 22.00 Ìîÿ ïðàâäà. Íàòàøà Êîðîëüîâà 23.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ñåðüîãà. Æèòòÿ ï³ä ãðèôîì «ñåêðåòíî» 00.05 Ìîÿ ïðàâäà. Äìèòðî Äþæåâ

01.05 Õ/ô «Ïîêðîâñüê³ âîðîòà»

ÍÒÍ + TTV 06.00 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 06.35 Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà 07.35 Õ/ô «Êëóá øïèãóí³â» 09.35 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.55 Íà ïîðÿäêó äåííîìó 10.55 Musiñ-ìàí³ÿ 11.15 Òâîð÷èìè ñòåæêàìè 11.40 Êàìåðà! Ìîòîð! Çíÿòî! 12.00 ³äâåðòî 12.30  ðîçð³ç³ òèæíÿ 13.00 Ò/ñ «1942» 15.00 Ò/ñ «Åðà ñòð³ëüöÿ–3» 19.00 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñëèäñòâà–10» 23.00 Ãîëîâíèé ñâ³äîê 23.35 Âèïàäêîâèé ñâ³äîê 00.00 Õ/ô «Óðîê âèæèâàííÿ» (3) 01.55 Õ/ô «Áóäèíîê ïîáà÷åíü» (2) 03.25 Ðå÷îâèé äîêàç 04.05 Àãåíòè âïëèâó 05.00 Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.20 06.55 09.00 09.35

Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» ²íòó¿ö³ÿ Ì/ñ «Êà÷èí³ ³ñòî𳿻 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 10.00 Êàáðèîëåòî 11.00 ϳêí³ê

28 липня 12.00 13.00 14.05 15.10 17.15 19.40 23.50 23.55 02.00 03.40 04.25 04.45 05.20

05.10 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê

1+1 06.20 Êîíöåðò ãóðòà Äæîíàñ Áðàçåðñ 07.45 Ìóëüòô³ëüì 08.10 Ðåìîíò+ 09.00 Ëîòåðåÿ «Ëîòî-çàáàâà» 10.10 Ì/ñ «Ðóñàëîíüêà-3» 10.35 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà» 11.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ 12.10 Âåëèêà ð³çíèöÿ ïîóêðà¿íñüêîìó 13.05 Õ/ô «Ôðàíöóç» 15.15, 17.15 Ò/ñ «Äà¿øíèêè» 19.30, 23.10 ÒÑÍ-òèæäåíü 20.15 Õ/ô «Äæåíòëüìåíè óäà÷³» 22.10 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 23.55 Õ/ô «Êðèâàâà ìàìà» (3) 01.50 Õ/ô «Ïîâñòàííÿ äðóæèí» (2) 03.25 Õ/ô «Êðîêîäèë ðîçáóøóâàâñÿ» (2) 04.55 Õ/ô «Çàãóáëåí³ â ëþáîâ³»

23.40 Õ/ô «Åêçîðöèñò. Ïî÷àòîê» (2) 01.50 ²íòåðàêòèâ. Òèæíåâèê 02.05 Ò/ñ «Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ» 03.40 ÏðîÖ³êàâå

20.05 Õ/ô «Ìàìà íàïðîêàò» 22.05 Õ/ô «Äîãëÿäàëüíèöÿ» 01.10 Õ/ô «Ëþáîâ çëà»

ÍÒÍ + TTV

06.00 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 06.30 Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ Êèºâà 08.00 Ðàíêîâèé êîìïàñ 07.30 Ò/ñ «Åðà ñòð³ëüöÿ–3» 08.30 ʳðîâîãðàäñüêà 11.30 Ëåãåíäè êàðíîãî ô³ëàðìîí³ÿ ðîçøóêó. Àëìàçíèé ïðåäñòàâëÿº... ëåíä-ë³ç 09.00 Ê-Àâòî 12.00 Õ/ô «Ïîï» 09.30 Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 14.50 Ò/ñ «Òàºìíèö³ 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ ñë³äñòâà–10» 10.30 Õ/ô «Òóò ïàëÿòü» 19.00 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà 12.00 Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà 19.20 Ìè éäåìî â ãîñò³ ãðàº! ñìò Íîâà Ïðàãà, 1 ÷. 19.40 Êàìåðà! Ìîòîð! Çíÿòî! 12.30 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 20.00 Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ 12.45 Íàðîäíà ñëóæáà 20.30  ðîçð³ç³ òèæíÿ ïîðÿòóíêó – 101 21.00 Ñïîðòòàéì 13.00 Ìóëüòô³ëüì 21.25 Êàðò-áëàíø 13.15 12 áàë³â 21.50 Ò/ñ «Êàìåíñüêà–2» 14.10 Ñïîðòëåíä 23.20 Õ/ô «Ò³í³ ìèíóëîãî» (2) 14.40 «Õóäîæíèê 01.15 Õ/ô «Êàïêàí ÷àñó» (2) ².Àéâàçîâñüêèé». 02.40 Ðå÷îâèé äîêàç Êè¿âñüêà ÎÄÒÐÊ 04.15 Àãåíòè âïëèâó ²ÍÒÅÐ 14.55 ³äåîô³ëüì «Ä³òè» 05.30 Ïðàâäà æèòòÿ 05.15 Ò/ñ «Ðîñ³éñüêèé 15.10 Îçèðíèñü! ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË øîêîëàä» 18.00 Ñèëüí³ äóõîì 09.30 Øêîëà äîêòîðà 18.30 Ó íàðîäíîìó ñòèë³ 05.40 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» Êîìàðîâñüêîãî 19.00 Ïîãëÿä 06.25 Êë³ïñè 10.10 Õ/ô «Ñóºòà ñóºò» 19.35 Äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì 06.45 ²íòó¿ö³ÿ 12.00 Âå÷³ðí³é Êè¿â 19.45 Ìàåñòðî 07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà 14.00 Ò/ñ «Á³ëèé íàëèâ» 20.15 Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 08.00, 09.30 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç 18.00, 20.25 Ò/ñ «Ïåòð³âêà, 38» 20.45 Çàñèíàéêà Ìàäàãàñêàðó» 20.00, 01.05 Ïîäðîáèö³ 21.00 Ïîãëÿä 08.20 Ì/ñ «Êà÷èí³ ³ñòî𳿻 22.25, 01.30 Õ/ô «Ìàòðèöÿ. 21.40 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà 09.50 Ñâ³òë³ ãîëîâè. ˳òí³ ³ãðè Ðåâîëþö³ÿ» (2) 22.10 Õ/ô «Ä³ñêî» 03.25 Çíàê ÿêîñò³

ICTV 05.40 Ôàêòè 06.00, 04.35 Ñâ³òàíîê 06.35 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 07.35 Äà÷à 08.20 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 08.40 Òâ³é ðàõóíîê 09.40 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 10.40 Îë³ìï³Ëÿïè 11.00 Êîçèðíå æèòòÿ 12.00 ²íøèé ôóòáîë 12.25 Ñïîðò 12.30 Íàøà Russia 13.25 Ò/ñ «Êàðòèíà êðåéäîþ» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 19.45 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà ïîìèëêó»

ÑÒÁ

05.35 Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè 06.45 Õ/ô «Ïîë³öåéñüê³ òà çëî䳿» 08.50 Ñí³äàíîê ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ 09.00 ¯ìî âäîìà 10.55, 00.10 Íåéìîâ³ðí³ ³ñòî𳿠êîõàííÿ 11.55 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 12.55 dzðêîâå æèòòÿ. Çàì³æ çà ³íîçåìöÿ 14.00 Ðîñ³éñüê³ ñåíñàö³¿. Áðàò çà áðàòà 15.00 Ò/ñ «Ïî÷àòè ñïî÷àòêó. Ìàðòà» 19.00 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â

Íîâèé ïîãëÿä Êóõíÿ íà äâîõ Ñêåò÷-øîó «Êðàñóí³» Õ/ô «Òàòîâ³ çíîâó 17» Õ/ô «Ùîäåííèêè íÿíüêè» Ò/ñ «Áàëüçàê³âñüêèé â³ê, àáî Âñ³ ÷îëîâ³êè ñâî...» Ñïîðòðåïîðòåð Õ/ô «Äðóæèíà ìàíäð³âíèêà ó ÷àñ³» Ò/ñ «Ñåðöå¿äêè» Áèñòðîïëèííèé ñîí Ïðèñòðàñò³ íàâêîëî ñèìâîë³êè Ñïðàâà ïðî îá’ºäíàííÿ Ðàéñüê³ ñàäè ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.10 Ïî䳿. Ñïîðò 07.15, 14.35 Ò/ñ «²íòåðíè» 08.10, 03.50 Õ/ô «Áåòõîâåí-2» 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê 11.00, 19.20 Íîâà õâèëÿ â Þðìàë³-2012 15.00 Ò/ñ «×èñòà ïðîáà» 17.00 Ò/ñ «Ï³ëîò ì³æíàðîäíèõ àâ³àë³í³é» 22.10 Ò/ñ «Á³ãòè» 00.10 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» 02.00 Õ/ô «Ìåðòâà âîäà» (3)

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Неділя ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

№ 29 (51) 19 липня 2012 року

29 липня 11.00 12.55 13.55 15.00 15.40

Õòî çâåðõó? Øóðè-Àìóðè Ìà÷î íå ïëà÷óòü Ñêåò÷-øîó «Êðàñóí³» Õ/ô «Ùîäåííèêè íÿíüêè» 17.50 Õ/ô «Âàñàá³» 19.45 Õ/ô «Îñòàíí³é ñàìóðàé» 22.50 Õ/ô «Êðóò³ õëîïö³» 00.45 Ñïîðòðåïîðòåð 00.50 Ò/ñ «Ñåðöå¿äêè» 02.40 Êíÿãèíÿ Îëüãà 02.55 ßãîòèíñüêå ë³òî 03.05 Ñîô³ÿ - äèòÿ êîõàííÿ 03.25, 04.15 Áîãäàí Ñòóïêà. Æèâà ëåãåíäà

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.45, 19.00, 03.20 Ïî䳿 07.10, 03.40 Õ/ô «Áåòõîâåí-3» 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî 10.00 Ãåðî¿ åêðàíó 11.10 Íîâà õâèëÿ â Þðìàë³-2012 14.00, 22.10 Ò/ñ «²íòåðíè» 15.10 Ò/ñ «×èñòà ïðîáà» 16.10 Ò/ñ «Ï³ëîò ì³æíàðîäíèõ àâ³àë³í³é» 19.20 «Íîâà õâèëÿ â Þðìàë³-2012». Ãàëàêîíöåðò. Çàêðèòòÿ ôåñòèâàëþ 00.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» 01.50 Õ/ô «Ñìåðòîíîñíà çãðàÿ» (2)


№ 29 (51) 19 липня 2012 року

Захоплення Анатолій Саржевський, спеціально для Новин Кіровоградщини

З далеких шкільних років запам’ятався мені вчитель російської словесності, на уроках якого завжди пульсувала жива думка. Для кожного з нас він знаходив слушне слово, тому після його індивідуальних бесід почувалися ніяково за свої незлобливі витівки. А було їх чимало. Представники старшого покоління пам’ятають, коли на великих перервах у школах продавалися за чотири радянські копійки смажені пончики з гарячим повидлом. Для мого товариша їх споживання нерідко закінчувалося на уроці.

НОВИНИ Кіровоградщини

Пончики «на шару» - Женю, ти так зголоднів за три уроки? - поцікавився одного разу вчитель, заставши його за улюбленою трапезою. - По правді сказати, так, - відповів той щиро. - Ось, візьми карбованець. Ходи до буфету й купи на нього пончики. Скажеш тьоті Наді, що це я попросив зробити послугу. Дивись тільки, щоб директор тебе не бачив. Утямив, про що мова? - Ще б пак! - мовив учень, дивуючись незвичному проханню. Подумки підрахував, що на карбованець мав купити аж 25 пончиків.

Повернувся Євген до класу через кілька хвилин, тримаючи перед собою великий газетний кульок із пахучими на увесь клас пончиками. Однак до своєї парти не дійшов, бо почув голос учителя: - Не поспішай сідати. Ти жалівся, що голодний. Тож нічим не переймайся. Займай моє робоче місце і починай їсти, поки пояснюватиму тему уроку. Ми почали розуміти, що у такий трохи дивний спосіб використання педагогічних прийомів у роботі з дітьми вчитель вирішив відучити учня від поганої звички їсти на уроках. А тим часом Євген, нічого не

www.novosti.kr.ua

підозрюючи, почав із великим задоволенням уминати один за одним пончики «на шару». Десь на десятому «продукті споживання» він уже ледь розтуляв рота, нагадуючи своїм безпорадним і жалісливим виглядом викинуту на берег рибину. Його обличчя, геть перемазане гарячим повидлом, на наших очах почало набувати кольору щойно розрізаного буряка, а очі стали незвично великими. Мій товариш ледь впорався ще з двома пончиками і, ледь не плачучи, попросив дозволу повернутися на своє місце. Після того випадку, про який ще довго згадували у школі, Євген до кінця навчального року не те щоб їсти, а й дивитися більше не міг на пончики з повидлом за чотири радянські копійки...

9


НОВИНИ Кіровоградщини

www.novosti.kr.ua Естафета

Гармонійно-олімпійське свято

Минулої неділі до Кіровограда завітали одразу дві факельні естафети. Ми зі звичною для нас щирістю з хлібом-сіллю зустрічали марафонську команду Всесвітнього бігу заради гармонії та олімпійську ходу «Передай вогонь перемоги». Всесвітній біг заради гармонії – це міжнародна естафета, яка проводиться з метою поширення ідеалів толерантності, дружби і гармонійного співіснування народів у світі. Естафета організована міжнародною мережею волонтерів, яких надихає бачення сповненого гармонією і спокоєм світу, запропоноване всесвітньо відомим громадським діячем Шрі Чинмоєм. До складу команд Всесвітнього бігу заради гармонії у різних країнах входять любителі бігу, які у повсякденному житті займаються різними справами, однак знаходять можливість частину свого часу й енергії віддавати естафеті. Естафета – некомерційний проект, він не проводиться на підтримку якоїсь політичної сили. Його учасники лише пропонують добру волю людям в усьому світі. Символом гармонії та єднання є палаючий факел, який бігуни передають один одному із рук в руки. Всесвітній біг заради гармонії проводиться у понад 100 країнах світу протягом останніх 25 років. У кожній країні організатори плідно співпрацюють із органами місцевого самоврядування і виконавчої влади. В Україні Всесвітній біг заради гармонії проводиться з 1991 року. За цей час його учасники подолали понад 46 500 км у всіх областях. Факел тримали близько 300 000 наших співвітчизників. Підтримка Всесвітнього бігу заради гармонії з боку влади стала доброю традицією: цього року, які і раніше, естафета відбувається за підтримки Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Державної служби молоді та спорту, Федерації легкої атлетики України

Некролог

і мережі центрів фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх». Всесвітній біг заради гармонії пропагує здоровий спосіб життя і соціальну активність. Особлива увага приділяється залученню дітей, юнацтва і молоді до активних занять фізичною культурою і спортом. Організатори естафети в Україні також вважають своєю метою налагодження дружніх стосунків, порозуміння і взаємоповаги між жителями різних регіонів країни. 23 лютого бігуни європейської команди стартували в Португалії. Європейська частина всесвітньої естафети охоплює 45 країн Європи з загальною довжиною маршруту в 24 000 км та фінішуватиме 8 жовтня в столиці Австрії - Відні. Бігуни української команди супроводжували європейську від кордону з Молдовою. Далі українська команда пронесла вогонь Одеською та Миколаївською областями, завітала до Кіровограда, а потім шлях естафети пройде Черкаською, Київською,

Житомирською, Рівненською і Волинською областями з фінішем у Луцьку 28 липня. Цього року протяжність маршруту естафети в Україні становить близько 1500 км, тривалість – 22 дні. І дуже символічно, що саме в Кіровограді – центрі України - шлях міжнародної естафети перетнувся з Всеукраїнською естафетою «Передай вогонь перемоги». Ініціював цю акцію Національний олімпійський комітет України - щоб кожен житель України долучився до славної традиції, яка вже існує не одне десятиліття і символізує дружбу, мир та єднання навколо цінностей олімпізму. Почавши свою ходу 5 липня 2012 року, Всеукраїнська естафета Олімпійського вогню «Передай вогонь перемоги» вже подолала більше 500 кілометрів. Уже зараз можна сказати, що такий проект дійсно об'єднує людей навколо олімпійських цінностей та ідеалів. Наші відомі гімнастки - учасниці Олімпійських ігор Ольга Тесленко та Валентина Голенко-

ва, член збірної України зі спортивної гімнастики Віталій Арсеньєв разом із головою відділення НОК України в Кіровоградський області Володимиром Ковальовим отримали естафетний вогонь від спортсменів Миколаївської та Дніпропетровської областей, щоб передати його представникам Черкащини. Фінал естафети відбудеться в Києві на Майдані Незалежності під час проводів олімпійської збірної України, які заплановані на 21 липня. А на Кіровоградщині востаннє олімпійський вогонь бачили далекого 1980 року на шляху до відкриття Московської Олімпіади. І ось 15 липня кіровоградці стали свідками дійсно унікальної події. Зустрічали обидві естафети в Ковалівському парку, де гостей, представників спортивної громадськості та всіх учасників подвійного свята вітали перший заступник голови облради Олександр Шаталов, секретар міськради Ігор Волков та Володимир Ковальов, які побажали всім спортивного натхнення і пообіцяли зробити все можливе, щоб у подальшому наша область мала своїх представників на Олімпійських іграх, яких, на жаль, у Лондоні не буде. Ковальов також передав привітання від президента НОК України, легенди вітчизняного і світового спорту, олімпійського чемпіона Сергія Бубки. Учасники міжнародної естафети вручили представникам влади і НОК пам’ятні медалі, символічний факел та запропонували всім охочим стати членами команди. Урочистості в Ковалівському парку завершилися чудовими виступами кіровоградських майстрів молодого виду спорту – вуличного фітнесу (street work out), які продемонстрували феєричні вправи на брусах та гімнастичній перекладині. І знову символічно, що все це дійство відбулося на спортивному майданчику з нестандартним обладнанням, який встановили за підтримки фундації «Відкриті серця України» саме в цей день рік тому.

Футбол

Пішов у вічність

Не стало Олександра Заворотнього – заслуженого тренера України з велоспорту. Олександр Іванович усе своє життя присвятив вихованню талановитих спортсменів, які завжди намагалися не підводити свого наставника. Він же вірив у своїх учнів та надихав їх на маленькі й великі спортивні перемоги. Завжди усміхнений, цілеспрямований та завзятий, він заряджав всіх своєю енергією. Він до останнього боровся зі смертельною недугою, сподіваючись, що цей важкий підйом подолає і знову фінішує переможцем. Але цього разу фінішна стрічка виявилася недосяжною. Смерть знову забрала кращого, а спортивна сім'я Кіровоградщини позбулася одного зі своїх найбільш яскравих і неповторних синів. Ми висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Олександра Заворотнього і знаємо, що пам'ять про чудового педагога, наставника, людину, яка не жаліла себе заради улюбленої справи, назавжди залишиться в наших серцях.

10

№ 29 (51) 19 липня 2012 року

Колектив редакції Новин Кіровоградщини.

Три перемоги на старті

Саме так почали черговий сезон представники Кіровоградщини на професійній футбольній арені. «Зірка» здолала «Авангард» із Краматорська (2:0), ПФК «Олександрія», який повернувся до першої ліги, не залишив шансів київському «Динамо-2» (3:1), а головківський «УкрАгроКом» у напруженому протистоянні здолав опір (1:0) господарів поля з дніпродзержинської «Сталі» Найнесподіванішим виявився суперник у кіровоградської «Зірки». Адже краматорський «Авангард» тільки в останній момент замінив вінницьку «Ниву», яка впала під вантажем фінансових проблем. Потрібно визнати, що дебютанти дуже старалися, але гості виявилися просто сильнішими. Незважаючи на те, що з перших хвилин «Авангард» грав із двома нападниками, створити хоча б один небезпечний момент господарі поля так і не змогли. З іншого боку, «Зірка» також створила не багато, але свої можливості кіровоградці використали. І це при одному чистому форварді - Ярославі Галенку. Але нашому настирному нападнику добре допомагала п’ятірка півзахисників у складі Рудницького, Бурдіяна, Хаблова, Насібуліна і Самойленка, який став героєм зустрічі, оформивши дубль. У середині першого тайму наш правий хавбек відгукнувся на чудовий довгий пас Володимира Олефіра за спину захисникам і точно вистрілив у дальній кут метрів з 15-ти. Ця удача настільки надихнула молодого футболіста, що після перерви він став ще й автором першого дубля, коли прийняв передачу Івана Рудницького, обіграв захисника і не залишив шансів голкіперу. Потрібно відзначити ще одного вихованця кіровоградського футболу – голкіпера Романа Травкіна. Наш молодий воротар в останній момент замінив Євгена Ширяєва і провів свій дебютний матч надійно, а в декількох епізодах просто врятував команду. Додамо, що і захисники Пінчук, Степанов, Бочкур та Олефір намагалися підтримати свого голкіпера і практично не помилялися. Ще більш переконливою виявилася перемога олександрійців, які суттєво змінили склад у порівняні з минулим сезоном в еліті. Молоді київські динамівці не встигли навіть зрозуміти, що відбувається, а рахунок був уже 3:0 на користь господарів поля. На другій хвилині матчу відзначився дебютант олександрійців Станіслав Микицей, вдало пробивши в падінні головою після подачі кутового та передачі партнера від ближньої стійки. Олександрійці повністю володіли ініціативою, маючи ігрову і територіальну перевагу. Швидкісні, злагоджені дії не давали можливості підопічним Андрія Гусіна перевести подих. І вже на 20 хвилині матчу рахунок став 2:0. Це старожил команди В’ячеслав Шевченко головою замкнув подачу ще одного новачка - Володимира Бондаренка - з правого флангу. А вже за три хвилини Сергій Старенький отримав м’яч у штрафному майданчику, фінтом прибрав захисника і спокійно пробив під голкіпером у дальній кут. До кінця першого тайму господарі ще не раз мали можливості збіль-

На знімку: фрагмент гри «Зірки» з «Авангардом» шити рахунок, але в одних випадках олександрійців підводила неточність, в інших – впевнено грав голкіпер киян Руслан Загладько. Другий тайм матчу проходив за зовсім іншим сценарієм. Господарі поля, маючи серйозний гандикап у рахунку, стали діяти повільніше, чим миттєво скористалися молоді та амбітні кияни. Вони почали грати розкуто, наполегливо, розхитуючи оборону господарів. Особливо загострилася гра після виходу на поле Франка Теміле, який ще в минулому сезоні знаходився в оренді в Олександрії, але розкрити свій потенціал не зміг. Саме після його сольного проходу лівим флангом і націленої передачі в центральну зону Володимир Гемега точним ударом у правий нижній кут скоротив розрив у рахунку. Але в кінцевому результаті перемогу здобули досвідченіші гравці ПФК «Олександрія» в ювілейному - 700-му - матчі в чемпіонатах та першостях України. А ось футболістам «УкрАгроКому» перемога далася дуже складно. Свій єдиний і переможний гол наші земляки забили на 6-й хвилині, коли Євген Фальковський скористався помилкою захисників і реалізував вихід сам-на-сам із голкіпером «сталеварів». У подальшому ініціативою більше володіли господарі поля, але самовіддано грали захисники гостей, а воротар Ярослав Швець діяв дуже надійно. Мали шанси подвоїти перевагу і гості, але їх було не багато. В останні 10 хвилин дніпродзержинці пішли на останній штурм і навіть заштовхали м’яч у ворота, але зробили це з порушенням правил.

Сторінку підготував Юрій Ілючек, спеціально для Новин Кіровоградщини


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 29 (51) 19 липня 2012 року Смачного!

www.novosti.kr.ua

Їдемо у відпустку

Помідори в шубі

3 великих помідори, 200 г сиру (краще твердого), 2 варені яйця, перець - 1 г, сіль – 0,5 ч. л., майонез 100 г, зелень (петрушка, кріп) - по 1 ст. л., часник - 2 зубки. Порізати помідори кубиками, розкласти половину на плоскій тарілці. Посолити, поперчити, посипати дрібно нарізаним яйцем, сиром, тертим часником, полити майонезом, розрівняти його ножем.

Болгарське рагу

750 г болгарського перцю, 750 г помідорів, 3 цибулини, 3 ст. ложки масла, 6 яєць, сіль. Дрібно нарізати цибулю і злегка піджарити в жирі. Вимити перець, почистити від насіння, нарізати тонкими кружечками, додати до цибулі і тушити протягом 15 хв. Грубо порізані помідори потушити разом з перцем і цибулею. Посолити. Яйця збити, посолити, вилити на овочі і злегка запекти. Зняти рагу з вогня і подавати з рисом, картоплею чи хлібом.

Квітникарство

Рай на підвіконні

У багатьох з нас слово «орхідея» асоціюється з тропічною примхливою красунею, можливо, саме тому ніхто не може опиратися таємничій чарівності цих прекрасних і екзотичних рослин. Але перш, ніж зайнятися колекціонуванням цих приголомшливих рослин, необхідно розібратися, в яких умовах утримання вони відчуваються найбільш комфортно і які сорти і види найбільш підійдуть для вашого балкону, підвіконня або теплиці. Основне «золоте» правило для досягнення успіху при вирощуванні орхідей - це відтворити умови, найбільш близькі до природного середовища їх проживання, а саме: високу вологість, достатню кількість яскравого світла (але не прямих післяполудневих променів сонця), чергування періодів пересихання з періодами намокання, регулярний рух повітря навколо коренів і температура не вище 30 градусів Цельсія. Чим ближче до перерахованих будуть ваші умови утримання, тим більший успіх вас чекає. Отже, якщо ви впевнені, що зможете створити вищевказані умови, тоді саме час відправитися в квітковий магазин і вибрати собі цю екзотичну квіточку. Передусім обов’язково зверніть увагу на корінці рослини - вони мають бути або сріблястими, або зеленими, а також твердими (чорні і м’які корінці - гнилі), а листя - щільним і зеленим, без плям.

Принципи догляду за орхідеями

Доглядати за орхідейними рослинами досить просто, оскільки ці дивовижні квіти зовсім невибагливі. У літні місяці їх необхідно рясно поливати щотижня, бажано, щоб вода намочила коріння і стікла на піднос з галькою (для додаткової вологості). Орхідеї зовсім не зашкодить, якщо ви по-справжньому промочите її коріння -

можна зробити це на кухні в раковині. Такий душ зовсім не небезпечний для рослини, за умови, що ви дасте корінню трохи просохнути. Також у літній період рекомендується щотижня підгодовувати орхідею розчинним рідким добривом. У холодну пору року тримайте рослину в теплі та скоротіть частоту поливу до одного разу на місяць, без додавання добрив. У зимові місяці орхідеї, як і фікуси, бояться не тільки холоду та протягів, а й дуже сухого повітря, тому їх необхідно обприскувати не рідше одного разу на тиждень. Якщо у ваших орхідей спостерігаються ознаки стресу: зморщування листя, його пожовтіння або відсутність цвітіння, спробуйте переставити їх в інше місце або перегляньте умови утримання. Як тільки орхідея визначить найкраще для себе місце і приживеться там, вона регулярно буде радувати вас новим листям, корінням і приголомшливим цвітінням.

Як правильно пересаджувати орхідеї

Перше, що ви повинні запам’ятати: ні в якому разі не слід пересаджувати квітучі рослини. Після того як ця неймовірно красива рослина відцвіте, потрібно стерильними ножицями зрізати квітконіс і пересадити орхідею. Для цього краще придбати спеціалізовані горщики саме для орхідей і спеціальну суміш. Такі горщики відрізняються широкими дренажними отворами біля основи, що забезпечує швидке витікання води. Суміш для вирощування орхідей складається з декількох інгредієнтів - соснової кори, деревного вугілля і навіть пінопласту. Після пересадки постарайтеся вибрати для рослини підходяще місце. Відмінним вибором будуть вікна, що виходять на схід, які забезпечать для вашої орхідеї ранкове сонце, а за це вона віддячить вам чарівним цвітінням.

Сторінку підготувала Ольга Березіна, спеціально для Новин Кіровоградщини

Готуємо автомобіль до поїздки Літом багато хто з нас планують виїзд за межі ненависних кам’яних джунглів. Хтось на дачу, хтось - на пікнік на узбіччі, а хтось - за тридев’ять земель... Так чи інакше, ви збираєтеся пуститися у всі тяжкі на власному автомобілі , що передбачає ряд підготовчих заходів. Можна і рукою махнути - авжеж не зима, на трасі не замерзнете. Однак подібна відчайдушність може не тільки поставити під загрозу ваше життя або життя ваших близьких, але і серйозно затьмарити існування зовсім незнайомим людям. Так що якщо вам не до лампочки, то приступимо. Автомобіль - не образливе «відро з болтами», а складний і цілісний механізм, в якому все взаємопов’язане. Одна несправність, навіть найдрібніша, здатна згодом вилитися у великий ремонт або ж накоїти купу бід на дорозі. Тому розглянемо ряд базових і фінальних заходів щодо приведення авто в почуття власної гідності. Звернемо увагу на рухомі частини. Тобто колеса. Точніше - гуму. Абсолютна більшість водіїв вже перейшли на літнє «взуття» ще всередині весни і з тих пір особливої уваги цьому елементу не приділяють. Проте обов’язково перевірте тиск в шинах, навіть якщо зовні вони підозр не викликають. Здійснити це можна самостійно, за допомогою датчика тиску або переносного компресора (ним же можна і підкачати до необхідного рівня), або ж на будь-якій СТО або навіть заправці. Найчастіше послуга безкоштовна, тому гріх нею не скористатися. Недостатній, втім, як і надмірний тиск в шинах не тільки збільшує витрату палива, що в далекій поїздці може стати критичним моментом, але і негативно позначається на керованості авто і викликає нерівномірний знос гуми. І без зайвих слів зрозуміло, що керованість машини - важливий фактор на заміській трасі, де швидкість значно вище, ніж в міській межі. І навіть така дрібниця може стати причиною трагедії. Гума взагалі вважається однією з найбільш «ніжних» складових автомобіля. Саме вона приймає на себе весь удар недолугості дорожніх працівників нашої неосяжної батьківщини. Ями, купини, тріщини, вибоїни та інші чужорідні елементи на асфальтовому покритті заміських доріг можуть привести в непридатність як саму гуму, так і диски. При собі просто необхідно мати домкрат і запасне колесо. Всі ці речі незмінно входять в комплектацію авто, проте перевірити їх наявність на місцях буде не зайвим. Повірте, це заощадить вам масу часу і нервів. Перед далекою поїздкою є сенс заїхати на СТО і провести перевірку основних вузлів. У першу чергу - ходової частини і рідин. Справа в тому, що навіть якщо ніяких сторонніх звуків при русі ви не чуєте, це аж ніяк не означає, що все в ідеалі. Пильовики рвуться безшумно, а інші звуки можуть бути чутні тільки при певних обставинах. Наприклад, при різкому гальмуванні або на крутому повороті. Знову ж таки, іноді простіше вирішити питання на рівні того ж пильовика або стабілізатора, ніж закривати очі на проблему і пізніше вкладатися в повноцінний ремонт ходової із заміною цілих вузлів.

Рідини - це кров автомобіля. Перевірте масло в двигуні, його має бути достатньо і його колір і консистенція не повинні наводити жах. Заклинив на трасі движок - вірний спосіб провести вихідні не в теплій компанії друзів і рідних, а в супроводі свого авто на найближчу станцію техобслуговування, де вам можуть допомогти, а можуть і розвести руками. Все залежить від серйозності поломки. Та ж ситуація і з рідиною в коробці. Вона змінюється набагато рідше, ніж в движку, але забудькуватості теж не прощає. Пам’ятаючи про те, що в дорозі може трапитися всяке, потрібно запасатися не тільки бутербродами і прохолодними напоями. Кожен поважаючий себе автолюбитель тримає в багажнику базовий інструментарний мінімум, куди входять гайкові та свічкові ключі, пасатижі, молоток, викрутки та інші пристосування. Ніколи не знаєш, що з перерахованого вище може стати в нагоді в дорозі. Пасатижами можна відвернути голову особливо упертої гайки, викрутка - взагалі універсальний інструмент, як і молоток. Не забудьте і про такий чудовий винахід, як скотч. Липкою стрічкою в разі чого можна «прив’язати» бампер, що відвалився, або підклеїти тріщину на склі від випадкового каменю. Багато хто знає, що взимку машини часто замерзають. Що ж, влітку у авто з’являються інші характерні «болячки». Зокрема, перегрів двигуна. А все тому, що деякі недбайливі автовласники забувають про радіатор - серце охолоджуючої системи машини. Якщо радіатор старий, то бажано його хоча б промити і перевірити всі шланги на наявність повітряних пробок. При необхідності - замінити охолоджуючу рідину (антифриз). Якщо з грошима зовсім туго, можна і води залити. Правда, при цьому ризик «закипіти» на дорозі істотно вище. Правила дорожнього руху зобов’язують водіїв возити з собою три речі - знак аварійної зупинки, вогнегасник і аптечку. Порийтесь в багажнику, вони повинні бути. По-перше, і аптечка, і вогнегасник можуть стати в нагоді самим. По-друге, у даішників не буде зайвого приводу до вас причепитися. Не секрет, що до авто з немісцевими номерами співробітники ДАІ виявляють більшу завзятість. Так, і буксирувальний трос теж прихопіть. Польові дороги повні сюрпризів, і сподіватися на те, що у вашого потенційного рятівника виявиться міцний трос, - не варто. Отже, начебто все врахували. Рідини перевірили, комплектність багажника теж. Шини підкачали, воду в бачок склоочисника додали. Пам’ятаємо, що, вирушаючи в далеку поїздку, варто заправити повний бак. Якщо пункт вашого призначення знаходиться в межах ємності бака, то добре. Інакше доведеться дозаправлятися в дорозі і не завжди якісним продуктом. Дехто любить перед виїздом навести марафет. На чистій машині і їхати в два рази приємніше. Втім, після 100-200 кілометрів наших доріг ваш авто все одно покриється щільним шаром пилу, так що особливо вкладатися в мийку немає сенсу. А вже як люблять комахи вмирати смертю Гастелло на лобовому склі і решітці радіатора - знає кожен, хто хоч раз виїжджав з міста влітку. До речі, останки мух і ос краще змивати відразу по приїзду, інакше потім доведеться попотіти, відтираючи плями.

Новітні технології

Як кинути курити назавжди за 17 днів? Унікальний метод для тих, хто не може розлучитися з сигаретою за один день. Відразу хочемо попередити: якщо ви вирішили, що це чарівна мікстура від обридлої вам звички - це не так. Потрудитися все-таки доведеться. Сигарета так просто ще нікого не відпускала. Хіба що на той світ... Для підтримки бойового духу згадаємо слова Цицерона: «Найбільша перемога - перемога над самим собою». І це буде дійсно велика перемога! Не будемо розмірковувати про шкоду куріння, переконувати вас кинути палити - це доля наркологів. Коли ви читаєте ці рядки, значить, уже самі вирішили позбутися своєї смертоносної звички. Відмінно! Тоді приступимо. Метод на перший погляд незвичайний і, можливо, громіздкий. Але багатьом дуже складно буває попрощатися зі згубною звичкою різко - зім’яти пачку сигарет і викинути її в урну. Отже, крок перший. Їх 17, якщо ваш день починається о 7 ранку і закінчується о 12 ночі, за умови, що вночі ви не курите. В іншому випадку у вас кроків буде трохи більше. Але перші кроки, як водиться, дуже нелегкі. Як ви починаєте свій день? З сигаретки? Багато хто свій день починає саме з сигарети і чашечки свіжозавареної кави. Так от, метод цей полягає в тому, що кожен день треба урізати своєї звички 1 годину. Тобто, якщо ви зазвичай закурюєте свою першу сигарету о 7 ранку, то під початковий удар потрапляє саме вона. З того дня, з якого ви вирішили почати кидати курити, перша сигарета закурюється о 8 ранку. Але зате з 8 ранку ви можете курити хоч кожні

десять хвилин. А ось наступний день ваша перша сигарета буде вже о 9 ранку. Наприклад, ви вирішили почати кидати курити, ну звичайно ж, з понеділка, 1-го числа. Що ж, нехай буде так. Поїхали! 1-е число і крок 1-й - 1-а сигарета о 8 ранку. 2-е число і крок 2-й - 1-а сигарета о 9 ранку. 3-є число і крок 3-й - 1-а сигарета о 10 ранку. 4-е число і крок 4-й - 1-а сигарета об 11 ранку. 5-е число і крок 5-й - 1-а сигарета опівдні. 6-е число і крок 6-й - 1 -я сигарета о 13 годині. 7-е число і крок 7-й - 1-а сигарета о 14 годині. 8-е число і крок 8-й - 1-а сигарета о 15 годині. 9-е число і крок 9 -й - 1-а сигарета о 16 годині. 10-е число і крок 10-й - 1-а сигарета о 17 годині. 11-е число і крок 11-й - 1-а сигарета о 18 годині. 12-е число і крок 12-й - 1-а сигарета о 19 годині. 13-е число і крок 13-й - 1-а сигарета о 20 годині. 14-е число і крок 14-й - 1-а сигарета о 21 годині. 15-е число і крок 15-й - 1-а сигарета о 22 годині. 16-е число і крок 16-й - 1-а сигарета о 23 годині. 17-е число і крок 17-й - 1-а сигарета і вона ж остання (!) о 24 годині. І ось вона - свобода! Всього 17 днів - і ви незалежні! 17 кроків, які ви пройшли, долаючи себе. Долаючи і в той же час даючи організму поблажки. Тому з його боку не було великого бунту. Буде нелегко усвідомити, вірніше, прийняти думку, що це остання сигарета у вашому житті. Важко зважитися на ці кроки психологічно. Але це потрібно зробити, якщо ви дійсно хочете і вирішили раз і назавжди покінчити зі своєю вбивчою звичкою. У цьому поєдинку переможець один - ви!

11


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua Гаряча лінія

Третій пішов

Василь Назаренко, спеціально для Новин Кіровоградщини Фото Олени Карпенко

Один із найуспішніших і найдавніших проектів нинішньої обласної влади відзначив свою другу річницю. За цей час «Гаряча лінія» голови обласної державної адміністрації Сергія Ларіна допомогла зробити чимало добрих справ. Відсоток вирішення питань та проблем, порушених заявниками коливається в межах 80. Відзначення дворіччя «Лінії» відбулося в робочому режимі. Спочатку на площі Кірова в обласному центрі голова обласної державної адміністрації Сергій Ларін з цієї нагоди вручив її керівнику Андрію Лейбенку ключі від брендованого автомобіля (на знімку).

Проблема Ми, мешканці села Нововолодимирівка, через вашу газету звертаємось до тих, кому не байдужа наша доля, і хто може на неї вплинути. Село розташоване за 37 кілометрів від Кіровограда, далеко від транспортних магістралей і адміністративно підпорядковане Новоолександрівській сільраді. До недавнього часу Нововолодимирівку називали «Євпаторія», що підтверджувалося відносно розвиненою інфраструктурою. На сьогодні в селі лишилося 10 дворів, у яких живуть здебільшого соціально незахищені люди: учасники бойових дій, діти війни, ветерани праці, пенсіонери, інваліди. Кожен – зі своїми букетами хвороб і проблем.

обласний інформаційний тижневик

«Новини Кіровоградщини» № 29 (51), 19 липня 2012 року

12

№ 29 (51) 19 липня 2012 року

Кіровоградщини

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації – КГ № 553/130Р від 29 квітня 2011 року, видане Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області. Газета виходить щочетверга з 4 серпня 2011 року. Тираж 92523 примірники.

Передплатний індекс: 00037

Відтепер волонтери мобільної групи обласного контактного центру - «Гарячої лінії» - матимуть можливість оперативно реагувати на численні звернення від жителів Кіровограда та області, виїздити до заявників та на місці вирішувати їх проблемні питання. - Тепер у чиновників клопотів побільшає вдвічі, - напівжартома додав очільник області. З огляду на важливість тих завдань, котрі покладено на мобільну групу, керівник області зазначив, що вже незабаром волонтери будуть оснащені сучасними технічними засобами, зокрема з фото- та відеофіксації, що дозволить зробити їх роботу ще ефективнішою. До того ж в окремих випадках до групи долучатимуться журналісти телеканалу «Кіровоград», що стане

ДОВІДКА. Станом на 17 липня 2012 року від початку роботи «Гарячої лінії» позитивно вирішено 82% проблем, порушених у зверненнях. Загалом станом на цю дату їх надійшло 36575. Номер телефону лінії – 0 800 500 238. Дзвінки зі стаціонарних телефонів – безкоштовні, з мобільних – згідно з тарифами оператора. Номер ICQ – 629149355. «Гаряча лінія» у Skype – garyacha_liniya.

ще одним із способів вирішення проблем скаржників. Вже в самому офісі «Гарячої лінії» Сергій Ларін привітав її працівників, вручив їм грамоти й подяки від обласної адміністрації. - Більшість проблем, з якими люди звертаються до влади, дріб’язкові – дерево спиляти, шматок тротуару полагодити, - зазначив він. - Тільки ж чиновники не завжди розуміють, що від них вимагають. Я коли приїжджаю у райони, люди розповідають – телефонуємо Ларіну, і тоді завжди все швидко робиться. «Гаряча лінія» – це серйозний стимул у роботі влади. Керівник «Гарячої лінії» Андрій Лейбенко ознайомив очільників області й міста з новаціями в програмному забезпеченні служби. Він також розповів про останні аналітичні дані. 82% від усіх питань у дзвінках сьогодні завершуються позитивним вирішенням (включно з наданими роз’ясненнями). Порівняно з минулим роком, кількість дзвінків на номер 0 800 500 238 упродовж нинішнього року збільшилася у 1,8 раза. Зокрема, за перше півріччя поточного року оператори прийняли 13 тисяч звернень. Більша частина - звернення з районів, друге місце за кількістю скарг - в обласного центру. Лейбенко відзначив, що є категорія активних громадян, які звертаються за допомогою на «Гарячу лінію» по кілька разів. Відсоток звернень цих «постійних клієнтів» становить - не мало не багато - приблизно чверть всіх дзвінків. Сергій Ларін вкотре висловив переконання, що створення «Гарячої лінії» було цілком виправданим. Він пригадав, що,

коли проект лише розпочав роботу, мав побоювання щодо його успішності. Але люди переконалися, що на їхні скарги і прохання реагують реальними діями, кількість дзвінків почала серйозно збільшуватись. Хто ж із районів і міст найкраще виконує волю народу, висловлену через контактний центр? За даними нинішнього року, лідером виявився Кіровоград. Його влада і відповідні служби спромоглися задовольнити 30,74 відсотка запитів мешканців обласного центру. Загалом кіровоградці з початку року турбували «Лінію» майже 5000 разів. «Срібло» дісталося Устинівському району, посадовці якого допомогли у більше ніж 28% випадках. На третьому місці знову місто Знам’янка, де місцеві чиновники довели свою спроможність у понад 24% питань, порушених скаржниками. Трішки до дотягнули до призової трійці Маловисківський, Вільшанський та Добровеличківський райони із 23,5, 23,4 та 22,4%%, відповідно. Найгірше з цими питаннями впоралися на цей час Олександрівський, Новгородківський та Петрівський райони, де частка вирішених проблем не перевищила 13%. Щодо тематики звернень, то тут і надалі лідирує «комуналка» з понад 5 тисячами скарг. Далі - аграрні й земельні проблеми, транспорту та зв’язку, соціальний захист і пенсійне забезпечення. Найкраще вирішувати питання виконавцям вдається у сфері ЖКГ (понад 34%), захисту прав споживачів (майже 28%) та охорони здоров’я - трішки більше 22%.

SOS із нововолодимирівки!

Теперішня «народна» назва нашого села – «Соловки». Ферма великої рогатої худоби і птахоферма знищені, магазин і медпункт зруйновані, водонапірна башта й колонки не функціонують, поштового відділення і стаціонарного телефонного зв’язку немає, вулиця вночі не освітлюється, 2 радіоточки, що залишилися, в основному мовчать, є складнощі у придбанні палива й скрапленого газу, дорога не ремонтується… Каталізатором для появи цього листа стало скасування пільг на проїзд у громадському транспорті, передбачених законодавством. Нас намагаються змусити

Засновник – ТОВ «Мобі-Експрес» Видавець – ТОВ «Редакція газети «Україна-Центр» Номер надруковано у друкарні «СТПРЕС» (Кривий Ріг, вул. Окружна, 12, тел.: (056) 404 35 88). Свідоцтво про реєстрацію Держкомтелерадіо України ДК №2794 від 19.03.2007.

Замовлення № 799.

жити повноцінним життям лише один день на тиждень – у вівторок. А як бути, якщо треба в поліклініку в інший день? Відвідати соціальну аптеку? Купити продукти в соціальному магазині? Поїхати, зрештою, в якусь установу в Кіровограді, режим роботи якої не підлаштовується під вівторок? Повна вартість проїзду – не підйомна для скромних пенсій. Просимо відповідні органи вирішити конфліктну ситуацію, що склалася довкола пільгового проїзду в громадському транспорті приміського сполучення. Інша, не менш важлива, проблема –

Контакти: Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7 (бізнес-центр «Ельворті»), офіс 301. Тел.: (0522) 35-40-74 (редактор); 35-40-68, 35-40-69, 35-40-73 (рекламний відділ); Інтернет: www.novosti.kr.ua; переписка з читачами: 25013, Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7, офіс 301.; електронна пошта: info@novosti.kr.ua

адміністративно-територіальна. Нововолодимирівка фактично є продовженням Аджамки, де досить розвинена інфраструктура. Але адміністративно підпорядкована Новоолександрівці, яка розташована за 6 кілометрів від нашого місця проживання. Просимо керівництво області посприяти у вирішенні наших прохань. За дорученням мешканців Нововолодимирівки, В.Я. Алдошин, В.Я. Свиридов, Ф.Г Пряжник, В.І. Туз, А.М. Литвиненко.

Редактор – андрій лисенко. Думки авторів публікацій не завжди збігаються з позицією редакції газети. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен тощо несуть автори публікацій. Редакція не листується з читачами. Надіслані на редакційну пошту матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали, позначені РЕКЛАМА, публікуються на правах реклами. Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець. При використанні матеріалів газети посилання обов’язкове. При використанні матеріалів у мережі Інтернет – обов’язкове активне гіперпосилання на www.novosti.kr.ua

Новини Кіровоградщини №29 (51)  
Новини Кіровоградщини №29 (51)  

Номер тижневика Новини Кіровоградщини від 19 липня 2012 року.

Advertisement