Page 1

інформаційний

тижневик

НОВИНИ № 17 (39) 26 квітня 2012 р. ЧЕТВЕР

стор. 2

КІРОВОГРАДЩИНИ

Злочинці у спідницях

Що штовхає жінок на злочин?

стор. 3

стор.4

Акція

Трудова слава хліборобського краю

Рекомендована ціна 50 коп.

www.novosti.kr.ua

обласний

92 523

ТИРАЖ

примірники

ЄДИНА ОБЛА АСНА ГАЗЕТА, ЯКА Є В КОЖ ЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ КІРО ВОГРАДЩИНИ

Рекорди Кіровоградщини

Чим може й повинна пишатися область

стор.12

Гаряча лінія

Радість пенсіонера

Тема номера

Моє дороге житло Андрій Лисенко, Новини Кіровоградщини

Íà ùî ðîçðàõîâóâàòè ìîëîäèì ëþäÿì, ÿê³ çàõî÷óòü ìàòè âëàñíå æèòëî â ʳðîâîãðàä³?

У номер! З 1 травня 2012 року 13 млн 300 тис. громадян отримають підвищені пенсії. Це передбачено Постановою «Про підвищення рівня соціального захисту населення», яку Кабінет Міністрів України ухвалив на засіданні 23 квітня. Постанова прийнята на виконання соціальних ініціатив Президента України й фінансово забезпечена змінами до державного бюджету на 2012 рік, які набули чинності. З 1 червня 2012 року громадяни України зможуть отримувати компенсацію втрат від знецінених грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України. Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів на засіданні 23 квітня. Прем’єрміністр Микола Азаров наполягав, щоб виплата компенсацій здійснювалася готівкою. Це і передбачено розробленим на його доручення механізмом виплат. Наближається фініш. Навчальний рік цього року закінчується не в один день для усіх класів. Пов’язано це з проведенням в Україні Євро-2012. Попередню інформацію міносвіти про це підтвердила на пресконференції начальник Кіровоградського міського управління освіти Лариса Костенко.

Події тижня ЖОДНОГО ВЕТЕРАНА НЕ ПОВИННІ ЗАБУТИ

Жодного ветерана – учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни в Кіровоградській області не повинні оминути з візитом представників влади напередодні Дня Перемоги. Про це під час апаратної наради заявив перший заступник голови Кіровоград(Закінчення на 4 сторінці) ської ОДА Андрій Ніколаєнко. «Щоб не повторилося так, як торік, коли ветерани із гіркотою розповідали в телефонних За її словами, випускні одинадцяті кла- рахунків Міністерства фінансів України. розмовах, що про них забули», – додав він. си закінчують навчання 3 травня. Випускні Нинішнього року, як і минулого, сума встадев’яті – 11 травня. Всі інші, учні перших- новлених розрахунків становить 500 тис. СНІД-ЦЕНТР МОЖЕ ВІДКРИТИСЯ В восьмих та десятих класів, будуть навчати- грн. Але у 2011 році з обласного бюджету НАРКОДИСПАНСЕРІ ся до 25 травня. Урочисті випускні вечори додатково було виділено іще 500 тис. грн. Другий поверх наркологічного диспансевідбудуться в обласному центрі 12 травня. Олександр Догаров повідомив, що на 2012 ру планується виділити під обласний СНІДПочнуться вони о 14:00 на площі біля міськ- рік на забезпечення виконання програми центр. Про це йшлося під час робочої зустрівиконкому. До речі, на золоту медаль цього «Пільги на медичне обслуговування» з об- чі представників благодійних ВІЛ-сервісних року «тягнуть» 150 кіровоградців. ласного бюджету виділено 765 тис. грн., і організацій із владою. Зовнішнє незалежне оцінювання три- додав, що обласна влада має намір викоМетою зустрічі було визначення шляхів виватиме з 15 травня до 7 червня – основна нати минулорічний показник у 1 млн грн. рішення проблем, пов’язаних із ВІЛ/СНІДом, сесія. Хто з поважних причин не взяв у ній Згадав Олександр Догаров і про такі в області. участь, зможе випробувати себе на додат- села області, як Бутівське (ОлександрійНаприкінці березня у Києві відбулося заковій сесії. ський район), Несваткове (Олександрів- сідання колегії МОЗ, на якому була озвучена Що стосується дітей молодшого шкіль- ський район) та Голубієвичі (Компаніїв- інформація щодо того, що у Кіровоградській ного віку, з 28 травня розпочнуть роботу ський район), що вважаються місцями області збільшуються темпи поширення пришкільні табори. Батьки, які завчасно на- компактного переселення постраждалих ВІЛ-інфекції, а також те, що найгірші СНІДпишуть заяви, ще чотирнадцять днів змо- внаслідок Чорнобильської катастрофи. центри – у Кіровоградській та Київській обжуть бути спокійними – дитя буде догляну- Він розповів, що вже не перший рік пред- ластях. У ході зустрічі голова постійної комітим і зайнятим. ставники обласної й місцевої влади від- сії з питань охорони здоров’я, материнства повідних територій ведуть постійний діа- та дитинства обласної ради Костянтин ЯриЧорнобильські проблеми перебува- лог із жителями цих сіл. Зокрема, минуло- нич повідомив, що зараз готується розпоряють у постійному полі зору обласної вла- го тижня закінчилася серія виїздів пред- дження про проведення відкритого конкурди. Про це заявив заступник начальника ставників облдержадміністрації та відпо- су на заміщення вакантної посади головноголовного управління праці та соціально- відних райдержадміністрацій до цих сіл, го лікаря обласного центру профілактики та го захисту населення облдержадміністрації що проводяться з метою визначення про- боротьби зі СНІДом, і до кінця травня заплаОлександр Догаров. блем селян із перших уст. Олександр До- новано визначитися з кандидатурою. Як зазначив він, не всі чорнобильські гаров підкреслив, що практика показує: Заступник начальника УОЗ з питань оховиплати фінансуються з державного бюд- такий вид роботи є досить результатив- рони материнства та дитинства Антоніна Кожету, видатки на медичне обслуговування ним, наразі питання про наявність дитя- друл розповіла про те, що зараз обговорюютьчорнобильців здійснюються з обласного чих садочків для цих населених пунктів ся два варіанти для розміщення СНІД-центру бюджету, відповідно до встановлених роз- повністю вирішене. – це або другий поверх наркологічного диспансеру, або приміщення психлікарні у селищі Новому. З огляду на те, що пацієнтам із райоФотофакт нів буде важко добиратися до селища Нового, то, ймовірніше за все, це буде перший варіант. Зараз у обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом на обліку знаходяться 1564 Öüîãî ðîêó ïàì’ÿòíèêó «Ñåðï ³ ìîëîò», ùî âèособи, третина з них – жителі Кіровограда.

ñî÷³º íà â’¿çä³ äî ñåëà Øèøêèíîãî Íîâîóêðà¿íñüêîãî ðàéîíó, âèïîâíþºòüñÿ 40 ðîê³â. ßê ðîçïîâ³â Íîâèíàì ʳðîâîãðàäùèíè òàìòåøí³é ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ìèõàéëî Äåðåìóê, âñòàíîâèëè öþ êîìïîçèö³þ çà ³í³ö³àòèâè òîä³øíüîãî ãîëîâè ì³ñöåâîãî êîëãîñïó Ìèêîëè Ëàâðîâà. Ïàì’ÿòíèê ç’ÿâèâñÿ áåç ïðèâ’ÿçêè äî ÿêî¿ñü äàòè ÷è ïî䳿 – òàêèì ÷èíîì êåð³âíèê ãîñïîäàðñòâà ïðîñòî õîò³â îáëàãîðîäèòè â’¿çä äî ñåëà. Íàðàç³ â ñ³ëüðàä³ ðîçì³ðêîâóþòü, ùî ðîáèòè ç ïàì’ÿòêîþ åïîõè ÑÐÑÐ, àäæå ³ç 1972 ðîêó âîíà ï³ääàëàñÿ ÷èìàë³é ðóéíàö³¿ – ìåòàë ñåðéîçíî ïî³ðæàâ³â, ôóíäàìåíò òàêîæ íå â êðàùîìó ñòàí³. Фото Ігоря Крушеніцького, Новини Кіровоградщини

14 КІРОВОГРАДСЬКИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ОШТРАФУВАЛИ

Кіровоградське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету оштрафувало 14 перевізників Кіровограда на загальну суму 337,8 тис. грн. за антиконкурентні узгоджені дії. Так, оштрафовано ПАТ «Автобусний парк» 13527, ПП «Автобаз-Кіровоград», ФОП Кобченка В.В., ТОВ «Лайт», ВАТ «Таксомоторний парк», ПП «Паритет Сервіс», КТ «Автолегіон-Варванської Ю.В.», ПП «УкрАвтоІнвест», ПП «Онікс», ВКФ у формі ТОВ «Макбо-94», Агентство «Бікор» у формі господарського ТОВ, ТОВ «Автоінвест – Єлісаветград», ПП «Інгул – Транс – Авто» і ПП «Кіровоград Авто Тур». Як встановило відділення, перевізники одночасно й безпідставно встановили на однаковому рівні тарифи на автобусні перевезення в межах Кіровограда.


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

www.novosti.kr.ua

Проблема

Авторська колонка

Злочинці в спідницях: що їх змушує йти на «подвиги»? Вікторія Семененко, спеціально для Новин Кіровоградщини

Åìàíñèïàö³ÿ: æ³íêè îïèíÿþòüñÿ íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ íå íàáàãàòî ð³äøå, í³æ ÷îëîâ³êè. Ùî çìóøóº áåðåãèíü äîìàøíüîãî âîãíèùà ïåðåñòóïàòè ìåæó çàêîíó?

ТАК І НЕ СТАЛА МАМОЮ ДЛЯ СВОЇХ ДІТЕЙ Скільки себе пам’ятає Іра, вона все життя любила випити і погуляти. Можливо, тому й співмешканця знайшла такого, як сама. З ним народила двійко дітей. Усе було б добре, але їхнє одне на двох захоплення – випити − постійно вибивало з ритму життя. Вони навколо себе не помічали більше нікого, навіть власних дітей, вони не цікавилися, чи ті їли, що в них болить, чи не замерзли, коли було в хаті холодно. Мета життя – знайти на випивку. Чоловік швидко потрапив за ґрати, залишивши Іру саму. Важливе для неї питання, де взяти грошей на оковиту, так і залишалося, тепер до нього ще й додалася нестача їжі. Оскільки жінка ніде не працювала, вирішила залізти до односельчанки в погріб і «позичити» картоплі. Саме за цю крадіжку Ірина отримала умовний строк. Крім того, їй призначили пройти курс лікування від алкоголю. Втім, інстинкт материнства у неї так і не прокинувся. Нині тривають суди, щоб позбавити жінку материнських прав. Хоча Ірину це, схоже, не надто непокоїть… ПІСЛЯ СМЕРТІ ЧОЛОВІКА Й СИНА ПІШЛА НА ЗЛОЧИН Галина ж, на відміну від Іри, спочатку не пиячила. Виховувала сина, була зразковою дружиною, працювала. І лише одна подія поламала їй усе життя. Помер чоловік, із яким завжди ділила радості й печалі, будувала сім’ю, зустрічала кожен новий день. Після цього її життя втратило сенс. Щодня думки були зайняті тим, щоб випити і де взяти грошей на оковиту. Отак кілька років не жила – існувала. Далі доля встромила ще один ніж їй у спину − раптова смерть єдиного сина, яку вона, думала, не переживе. Знову намагалася втопити своє горе в горілці. Але в одну мить у гаманці не виявилося грошей, і купити горілку не було за що. Та знайшла вихід. Вкрала. Продала. І все ж таки придбала пляшку. От тільки після цього Галині присудили пройти лікування від алкоголізму, що вона й зробила. Зараз жінка, як кажуть,

2

№ 17 (39) 26 квітня 2012 року

«взялася за розум». У свої 52 роки вона працює і стверджує, що не відчуває потягу до горілки. ПОСВАРИВШИСЬ ІЗ ЧОЛОВІКОМ, МАРИНА РОЗПРАВИЛАСЯ З НИМ НОЖЕМ Молода сім’я Остапенків жила ніби в любові. Так здавалося іншим. А чоловік любив випивати і зриватися на своїй дружині, обзиваючи її та навіть піднімаючи на неї руку. Поки не пив – траплялися й такі періоди в житті, − був хорошим сім’янином, господарем у домі, оберігав свою половинку. Коли ж Ігор брав до рук чарчину, ставав іншою людиною, жорстокою й агресивною. Та одного разу терпець Марині увірвався, і під час чергової сварки вона взяла до рук ножа й з усієї сили вдарила чоловіка. Ігор втратив свідомість. І лише потім жінка зрозуміла, що накоїла. Чоловіка відвезли в лікарню, а жінці вирок – умовне покарання. На щастя, Ігор вижив, і треба визнати, що ця ситуація для нього стала повчальною. Відтепер він оберігає дружину як зіницю ока, не вживає спиртного. От лише хто дасть гарантію, що так буде завжди? Якщо на початку 90-х років жінки скоювали здебільшого, говорячи мовою міліцейських протоколів, крадіжки державного та громадського майна, то тепер вони перейшли на особисте майно громадян. Окрім цього, займаються збутом наркотиків, і що просто вражає − здатні навіть на вбивство своїх дітей. Що ж, власне, змінилося в сучасних жінках, й до чого приводять скоєні ними злочини – відповіді на ці та інші питання спробуємо знайти разом із фахівцями. ПРИЧИНИ ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ Своє бачення проблеми пояснює керівник центру психології «Альта» Тетяна Тімофеєва, яка неодноразово надавала і продовжує надавати психологічну підтримку кіровоградським жінкам, що потрапили в подібні ситуації. − З давніх-давен жінку сприймали виключно в ролі дбайливої матері, вірної дружини, гарної господині, берегині сімейного вогнища,

− каже вона, − сьогодні ж її портрет дещо «осучаснився» і набрав інших рис. У сучасному суспільстві жінка намагається стати рівною з чоловіком. У її характері переважають впевненість, сміливість, ризик, мужність, активність, агресивність, а це значить, що вона поступово переймає на себе чоловічий тип поведінки. На превеликий жаль, жінка перестає бути жінкою, відмовляється від своїх призначень, таких, як материнство та збереження домашнього затишку. Тому природні властивості, які закладені в жінці для збереження сім’ї, нині відходять на задній план, жінка відтепер іде на більш рішучі кроки. Треба сказати, що жінка і вдома починає себе вести більш жорстко з чоловіком та дітьми, через що, наприклад, відбувається зростання насильницьких злочинів у сім’ї. От від такого типу жінок можна очікувати чого завгодно. Тімофеєва називає низку й інших причин, які, з погляду психології, впливають на збільшення жіночої злочинності, а саме – зростання безробіття, зниження реальних доходів, зростання пияцтва серед жінок, зменшення значення сім’ї, тобто зростання кількості розлучень при невисоких показниках кількості укладення шлюбів, активна участь жінки у суспільному виробництві й у той же час, коли ця сама жінка не створює сім’ю або живе в неблагополучній родині, де немає добрих гармонійних взаємин та любові, коли жінка не може реалізувати себе як матір та берегиня. НЕПОВНОЛІТНІ ДІВЧАТКА ПІД НАГЛЯДОМ ЗАКОНУ Під категорію жіночої злочинності потрапляють не лише дорослі жінки, а й неповнолітні, які, керуючись своїми «законами», скоюють необдумані вчинки. Зокрема, неповнолітні дівчата «задіяні» у двох сферах – збуті наркотиків й дрібних крадіжках. Старший інспектор Кіровоградського районного підрозділу кримінально-виконавчої інспекції Оксана Молнар пригадує: − Торік сталося таке: дівчина в гуртожитку веселилася зі своїми друзями, в одного з них вона забрала на кілька днів телефон, але потім його не повернула. Не довго думаючи, хлопець написав у міліцію заяву про крадіжку, от в результаті неповнолітня й потрапила до нашої інспекції. Тоді довелося їй проходити випробувальний період. НАСЛІДКИ ПЕРШИХ ЗЛОЧИНІВ Молнар часто спілкується з засудженими. За її словами, жінки, що коять злочини, не завжди готові йти на виправлення. Якщо говорити мовою цифр, на перший квартал 2012 року на обліку в Кіровоградському районному підрозділі кримінально-виконавчої інспекції перебували 32 жінки, засуджених до позбавлення волі, а,

наприклад, на перший квартал 2009-го їх нараховувалося лише 18, тобто тенденція до збільшення очевидна. У районній кримінальновиконавчій інспекції розповідають, що тут ведеться просвітницька робота, регулярно відбуваються різні семінари й тренінгові заняття з залученням спеціалістів різних служб, установ, громадських організацій. Судимість – це пляма на все життя, яку не можна просто так узяти й стерти. Але насправді дуже мало жінок намагаються до цього прислухатися, адже переконані, що роблять усе правильно. Тому лише один із десяти випадків закінчується позитивно, тобто жінка усвідомлює те, що накоїла, і в результаті змінюється на краще, в неї прокидається бажання жити нормальним життям. ЯК УНИКНУТИ ЗЛОЧИНУ? Як пояснює Тетяна Тімофеєва, з метою попередження жіночої злочинності дуже важливо підтримувати добрий психологічний стан. Хоча жінки в порівнянні з чоловіками більш схильні до сугестивності (впливу з боку інших осіб. – Ред.) й емоційніше переживають як складнощі, так і позитивні зміни, їм потрібно вміти тримати себе в руках. Для жінки емоційно й психологічно важливо мати віру в краще, підтримувати інтерес до своєї справи, розуміти важливість сімейних цінностей, спілкуватися в позитивному колі. Якщо у жінки є прагнення підтримки того рівня життя, який вона вважає гідним для себе та своєї сім’ї, то вона не буде спокушатися на злочин. Ще один аспект проблеми – це виховання дівчаток. Жінка-матір повинна важливу увагу приділяти своїй донечці, відповідно виховувати її, не придавлювати жіночність, а навпаки − розвивати, словом, не вбивати в ній жіноче начало. Адже жіночу злочинність легше попередити з юного віку. Правильне виховання і збереження головних рис жінки, закладених природою, − це основні критерії, які дозволять їй залишатися жінкою. Берегинею. Дружиною. Матір’ю.

Є Й ІНШІ ВИПАДКИ… Антоніна Дорош, спеціально для Новин Кіровоградщини

Справжні Жінки, з великої літери, ніколи не опускають руки. Вони ладні зробити все заради своїх дітей. Проголошуючи нові соціальні ініціативи, Президент Віктор Янукович наголосив, що держава має допомагати тим, хто не може обійтися без сторонньої підтримки, а багатодітні сім’ї взагалі повинні бути на особливому контролі в місцевих адміністраціях. Сьогодні, на жаль, такі родини поки залишаються однією з найбільш уразливих категорій населення, і їм потрібна постійна фінансова підтримка та соціальні гарантії. Олександрійка Антоніна Бекадорова, мати чотирьох малюків, знає напевно, що світ таки не без добрих людей. І в цьому їй довелося переконатися на власному досвіді. Хоча був у її житті й період зневіри та безнадійності. Потрапивши у лабіринт життєвих обставин, вона вирішила знайти вихід. Проживаючи у двокімнатній квартирі з чотирма дітьми, мамою та сестрою, Антоніна вирішила скористатися своїм правом і стала на облік громадян, що потребують покращення житлових умов. Подавши необхідні документи до Олександрійської міської ради у січні 2011 року, жінка жила надією, що от-от вона отримає житло й заживе з дітьми по-людськи. Навіть якщо і невеличка квартирка, проте своя. Через деякий час у відповідному відділі міської ради їй повідомили, що у місцевій газеті «Вільне Слово» надрукований перелік житлових приміщень, які вона може оглянути й обрати для проживання. Серед десятка адрес, де побувала Антоніна, більш-менш придатною для життя була квартира у селищі Димитрове, принаймні дах над головою був цілий. Без жодних перешкод жінка вже у липні того ж року отримала ордер на обране приміщення. Правда, назвати це домівкою було не зовсім доречним: підлога прогнила й провалилася у кількох місцях, обшарпані від цвілі стіни, ні вікон, ні дверей, ані сантехніки. До цього всього ще й відсутні опалення та електрика. Грошей на ремонт вона не мала. Тоді мати чотирьох дітей звернулась до Олександрійської міської влади, до якої територіально належить селище Димитрове, з проханням посприяти підключити світло до квартири, відрізане кілька років тому за несплату колишніх її мешканців, та провести індивідуальне опалення. У відповідь їй порадили вставити вікна та двері, а вже потім пообіцяли подумати. Взявши кредит, жінка зробила, як і домовлялись, але, прийшовши наступного разу до кабінету одного з чиновників, вона почула: «Купіть усе необхідне, а ми направимо фахівця для встановлення індивідуального опалення». Півроку Антоніна оббивала пороги різних кабінетів, була на прийомі у міського голови, та все марно. Її просто відфутболювали від одного чиновника до іншого. На неодноразові звернення отримувала тільки гори макулатури або відповідь: «У бюджеті зараз немає зайвих коштів». У когось би вже й опустилися руки, але героїня цієї історії не здалася. Вона вирішила шукати справедливості в очільника області. Попередньо записавшись на прийом, у визначений день побувала в голови облдержадміністрації. Уважно вислухавши жінку, Сергій Ларін одразу ж зв’язався з Олександрійською міською радою, але, не отримавши зрозумілих пояснень, звернувся до голови Олександрійської райдержадміністрації Сергія Кузьменка, який нині виконує обов’язки заступника голови ОДА. Того ж дня Кузьменко зустрівся з жінкою, розпитав про її проблеми та запевнив, що скоро питання буде вирішене. І своєї обіцянки керівник району дотримав. Через три дні до квартири Антоніни привезли обладнання, а за 10 днів фахівці закінчили встановлення системи індивідуального опалення. Не забув голова Олександрійської РДА і про поновлення електропостачання помешкання. Сергій Кузьменко вкотре довів, що у нього слово не розходиться з ділом, а турбота про людей є пріоритетним напрямком діяльності. А Антоніна Бекадорова – що здаватися не можна за будь-яких обставин, адже щастя й добробут дітей для матері – понад усе.


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 17 (39) 26 квітня 2012 року Гастролі

У Кіровограді затримали фальшивомонетницю ̳ë³ö³ÿ çàòðèìàëà ó ʳðîâîãðàä³ æèòåëüêó Ìèêîëàºâà çà ï³äîçðîþ ó ï³äðîáö³ ãðîøåé.

До органів внутрішніх справ області надійшла інформація, що в одному з магазинів Кіровограда невідома жінка розрахувалася за покупку купюрою номіналом 500 гривень. Як наголошувалося в повідомленні, банкнота була «сумнівного походження». Потім незнайомка сіла до авто й зникла у невідомому напрямку. Після отримання орієнтування працівники Державтоінспекції на одній із вулиць обласного центру зупинили схожий за описом автомобіль, за кермом якого пе-

Акція

Трудова слава хліборобського краю Íà «Ãàðÿ÷ó ë³í³þ» ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³ÿ Ëàð³íà çâåðíóâñÿ ïåíñ³îíåð Îëåêñàíäð Éîñèïîâè÷ Äîëüñüêèé ³ç Îáîçí³âêè ç ïðîïîçèö³ºþ á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿòè âåòåðàíàì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðàö³ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. На ідею Олександра Дольського відгукнувся народний депутат України Станіслав Березкін (у минулому – засновник групи компаній «Креатив»). Спільно з Кіровоградською обласною громадською організацією «Чисте майбутнє» він започаткував соціальну акцію «Трудова слава хліборобського краю». Як зазначає голова ГО «Чисте майбутнє» Ірина Павлова, у рамках цього проекту за-

служені працівники сільського господарства Кіровоградщини поділяться спогадами про розвиток цього сектору на теренах нашого краю, розкажуть цікаві історії, повідають секрети роботи на землі. − Дуже важливо, що на «Гарячу лінію» Сергія Ларіна звертаються люди не лише з приводу фінансових питань, адже духовність, збереження народної пам’яті є не менш важливими проблемами сьогодення,

ребував 40-річний житель сусідньої області. У салоні авто також знаходилась пасажирка – 36-річна жителька Миколаєва. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду транспортного засобу в жіночій сумці правоохоронці виявили п’ять купюр номіналом 500 гривень із ознаками підробки, які вилучили та направили на дослідження до НДЕКЦ при УМВС в області. За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з метою збуту або збут підроблених грошей), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Підозрювану затримано, зараз вона перебуває в ІТТ.

− каже вона. − Кіровоградщина була, є і залишатиметься сільськогосподарським центром України. Цьому сприяли не лише наші чорноземи, славні на весь світ, а й працьовиті люди, справжні чарівники, які знали мову поля, землі, інтуїтивно відчували, що і коли слід робити, щоб отримати гарний урожай. Усім відомо, що найцінніші правила й секрети передаються саме з уст в уста, тому акція «Трудова слава хліборобського краю» дозволить нам зібрати мудрість, що народжувалася поколіннями, перетворюючись на народний скарб. Тому ми надзвичайно вдячні, що народний депутат Станіслав Березкін запропонував нам долучитися до такої акції. Організатори «Трудової слави хліборобського краю» пропонують усім небайдужим допомагати проекту, розповідати про відомих у вашій місцевості ветеранів праці, про їхні здобутки, учнів, життєвий шлях. Інформацію надсилайте на електронну адресу: chyste_maybutne@ukr.net

www.novosti.kr.ua

Новини звідусіль Мала Виска. Бійці МНС на пожежі в житловому будинку врятували 60-річного чоловіка. До загорання призвело необережне поводження господаря з вогнем при курінні в ліжку. Новоукраїнка. На місці пожежі у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку виявили тіло 49-річного чоловіка. Причина смерті встановлюється. До пожежі призвело необережне поводження господаря з вогнем при курінні. Новомиргородський район. 43-річний чоловік загинув внаслідок необережного поводження на воді під час риболовлі на річці Велика Вись у селі Кам’янка. Тіло загиблого вилучили з водойми місцеві мешканці. Вільшанський район. Вночі в одному з барів п’яний 32-річний чоловік підійшов до компанії за сусіднім столиком. Чоловік висловив невдоволення поведінкою 22-річного жителя сусіднього села. У відповідь також п’яний молодик збив з ніг опонента і добив лежачого ногами по голові. Згодом чоловік помер. Міліція затримала зловмисника. Йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення. Петрівський район. Міліція затримала раніше судимого 32-річного жителя Олександрійського району, який зарізав 59-річного чоловіка. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Олександрія. Олександрійському підприємцю за ухилення від сплати податків у 2,4 млн грн. присудили обмеження волі на термін 1,5 року, штраф на суму 2,6 млн грн., конфіскацію половини всього майна та заборону займатись підприємницькою діяльністю строком на 2 роки. Устинівський район. Міліція затримала 39-річного жителя одного із сіл району за підозрою в убивстві 83-річного односельчанина. Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років за ґратами за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Новгородківський район. Прокуратура району виявила порушення чинного законодавства в роботі районного центру зайнятості. В результаті прокурорського реагування донараховано допомогу по безробіттю. Винного посадовця РЦЗ притягнуто до відповідальності. Кіровоград. Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення тимчасово затвердити міський автобусний маршрут загального користування № 7 «Облонкодиспансер – Лісопаркова». Згодом буде прийнято рішення, чи діятиме він надалі постійно, чи буде закритий як такий, що не користується попитом. Петрівський район. У річці Інгулець в селі Новий Стародуб потонув 5-річний хлопчик. Трагедія сталася внаслідок необережного поводження дитини на воді. Тіло вилучили з водойми місцеві мешканці. Кіровоград. Мешканець міста намагався вистрибнути з вікна десятого поверху будинку на вулиці Жадова. Запобігли суїциду бійці МНС. Бобринецький район. Правоохоронці затримали двох телефонних аферистів. Вони зателефонували жительці району і сказали, що її син, який навчається в Києві, затриманий за участь у бійці в розважальному закладі, під час якої хлопець розбив дорогий ноутбук. За «не порушення кримінальної справи» жінка, не замислюючись, перерахувала аферистам 8 тисяч гривень. Олександрійський район. Двоє чоловіків – 1991 та 1987 років народження – потонули у річці Інгулець в селі Протопопівка. Ще один чоловік, що був із ними, зміг врятуватися. Знам’янський район. 63-річний чоловік отримав опіки лівої кисті та ніг ІІІ ступеня й отруєння чадним газом під час пожежі, що сталася в селі Дмитрівка. Також пожежею знищено 18 квадратних метрів домашніх речей, 35 «квадратів» перекриття та 40 «квадратів» покрівлі – хата була дуже стара, що підвищувало її пожежонебезпеку. Кіровоград. Навпроти магазину «Альф» на вул. 40 років Перемоги 45-річний раніше судимий місцевий житель на ВАЗ-2107 збив 48-річну кіровоградку і залишив місце пригоди. В результаті ДТП жінка померла у кареті «швидкої допомоги». Водія затримали. При підготовці матеріалів використані дані прес-служб органів влади, власна інформація. Більше новин – на www.novosti.kr.ua

3


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

www.novosti.kr.ua

Тема номера

Моє дороге житло Андрій Лисенко, Новини Кіровоградщини Фото Олени Карпенко

(Закінчення. Початок на 1 сторінці) Новини Кіровоградщини спробували з’ясувати, наскільки складно знайти житло в Кіровограді й на що можуть розраховувати люди, які вирішать купувати квартиру чи будинок. − Так вийшло, що з орендованої квартири довелося виселятися – хазяйка вирішила її продати й швиденько знайшла покупця, – розповідає Анатолій. – Ми знайшли варіант, щоб купити. Не дуже дорого в принципі 16 тисяч. Не наших грошей, звичайно, доларів. У сімейному бюджеті таких коштів немає. Вирішили піти по банках. Анатолію 26 років. Він викладає музику в одній зі шкіл обласного центру. Його дружина Ірина – вебдизайнер, працює на умовах фрілансу (від замовлення до замовлення, не офіційно). – Пройшли практично всю вулицю Дворцову, побували в кожному банку, – продовжує він. – Всюди навідріз відмовили, тому що моя зарплата не дозволяє взяти кредит. Крім того, на повну суму кредити не дають, щонайменше 25 відсотків вартості житла ми повинні заплатити. Як мені пояснили, треба тисяч 5 – 7 гривень офіційного доходу в нашому випадку, щоб мати шанси отримати кредит. Тому поки поселилися у наших друзів, а далі будемо думати. Хоча, що тут думати, чесно кажучи, не знаю. За кредитами на житло звертаються не надто часто, пояснюють Новинам Кіровоградщини в одному з регіональних відділень великого українського банку. Вартість житла і так висока, а з кредитом людина переплачуватиме величезні суми. − Ми купили квартиру навесні 2005 року, – пригадує 34-річний Олександр. – Брали в кредит. Наприкінці 2004-го двокімнатна квартира коштувала в Кіровограді в межах 8 тисяч доларів. Ми брали вже за 12. Брали кредит на 7 років, розрахувалися за 5. Мене просто вразив психологічно стрибок долара, і мені дуже захотілося розрахуватися швидше. Тим паче, що половину вже було виплачено. Таким, як наш співрозмовник, тоді більш-менш регулярно допомагала держава. – Ставка по кредиту була 12 відсотків, – каже він. – Але я йшов

за програмою молодіжного фонду, держава компенсувала мені 9 відсотків. Тобто фактично в мене був тривідсотковий кредит. Кошти від держави поступали на рахунок не стабільно, але поступали. Зрештою, держава повністю розрахувалася. Зараз ця програма призупинена і, коли відновиться, невідомо. – Ми продовжуємо розраховуватися за ті кредити, які люди взяли раніше, – пояснює директор Кіровоградського регіонального управління державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Олег Радченко. – Але з новими поки не працюємо. Сподіваюся, тимчасово. Звісно, на житло можна спробувати назбирати. Проте, враховуючи його вартість, треба або багато заробляти, або мало їсти. – Знаєте, є такий медичний вислів: стан пацієнта стабільно важкий. Так і з ринком нерухомості в Кіровограді, – іронізує директор агентства з нерухомості «Ріелті» Віктор Делюрман. – Якщо взяти спальні райони – Волкова, Пацаєва, Попова, Жадова, – то ціни на повноцінні (не малосімейні) однокімнатні квартири коливаються від 19 до 22 тисяч доларів. На двокімнатні – від 28 до 30. На трикімнатні квартири ціна – від 30 до 40 тисяч доларів. Це така, умовно кажучи, соціальна група житла. А найдешевше житло в Кіровограді – «гостинки» у 101 мікрорайоні. Там вартість починається від 8 тисяч доларів. Ванна й туалет, кімната, коридорчик. Без кухні. Без балкону. Ліфт не працював і ніколи не працюватиме.

Крім того, охочим придбати житло слід враховувати, що з початку 2012 року платити за всілякі послуги доведеться більше, ніж раніше. Це пов’язано з тим, що нотаріальне оформлення купівлі-продажу житла за балансовими цінами БТІ вже не проходить. Нині, щоб оформити договір купівлі-продажу в нотаріуса, треба брати оцінку незалежного експерта. Останній відповідає за достовірність цієї оцінки своєю ліцензією, навіть волею, тому «домовитися» навряд чи вдасться. – Двокімнатна квартира – 30 тисяч доларів, – підраховує, сидячи за своїм робочим столом Делюрман. – Вартість оформлення (якщо протягом останніх трьох років власник не змінювався) – ще 300 доларів. Близько 200 доларів – нотаріальне оформлення. Якщо покупцю вдасться домовитися з продавцем, то це по 250 «зелених» із кожного. Плюс 300 доларів – у Пенсійний фонд. Якщо ж власник житла протягом останніх трьох років змінювався, то ще треба додати 5 відсотків до податкової. Вартість послуг ріелторських контор у Кіровограді – 3 відсотки від вартості житла. – Ті, хто встиг купити житло (нехай і в кредит) у 2004-2005 роках, реально виграли, – вважає Олександр. – Тоді ціни були нормальні більш-менш. А вже практично одраз після того, як ми купили квартиру, житло в Кіровограді почало дорожчати ледь не по 500 доларів на тиждень. Зараз, думаю, реальна вартість двокімнатної квартири не повинна перевищувати 20 тисяч доларів.

Рекорди Кіровоградщини

Чим пишається область (Продовження. Початок у попередньому номері) Десять регіональних ініціатив. Кіровоградщина стала чи не першою областю в Україні, де влада підійшла до вирішення головних соціально-економічних проблем настільки системно. Нагадаємо коротко про десять регіональних ініціатив, започаткованих головою ОДА та обласної організації Партії регіонів Сергієм Ларіним. Світла Кіровоградщина. Програма спрямована на забезпечення вуличного освітлення у містах і селах області. Чиста та зелена Кіровоградщина. Дана програма передбачає прибирання та вивезення сміття з парків, лісосмуг, вулиць та дворів населених пунктів, а також їхнє озеленення – висадження дерев та квітів. Жива вода. Це екологічний проект із очищення, відновлення та облаштування колодязів і бюветів. Молоко Кіровоградщини. Соціальний проект, спрямований на

4

підтримку молочних кооперативів, будівництво невеликих молокозаводів, здешевлення продукції та створення нових робочих місць. У Партії регіонів називають цю програму надзвичайно важливою і такою, що необхідна мешканцям області. Затишний двір. Облаштування двориків біля багатоквартирних будинків. Спортивні майданчики: «Партія регіонів – дітям». Це продовження акції, розпочатої ще під час виборчої кампанії. Тоді у багатьох містах та районних центрах регіонали відновили чи побудували заново близько сотні майданчиків. Ларін каже, що для нього особисто це – справа честі, бо і сам є затятим шанувальником спорту і вважає за необхідне продовжити розпочате. Шкільна парта. Програма оснащення шкіл сучасними партами. Історія рідного краю. Реалізація цієї програми передбачає вивчення історії рідного краю у навчальних закладах області. «Спеціальна економічна зона

– Світловодськ». Під цією назвою криється ініціатива створення технопарку на базі високотехнологічних підприємств Світловодська. «Зірка пам’яті». Цей проект, як наголошувалося, справа честі кожного регіонала, адже забагато уваги і турботи ветеранам не буває. У рамках проекту Ларін закликав продовжити роботу в напрямку забезпечення ветеранів автомобілями, створенню для них комфортабельних лікарняних палат, забезпечення їх ліками. Крім того, ініціатива передбачає подальше відкриття соціальних аптек та персональну опіку над кожним ветераном Великої Вітчизняної війни. Окремий проект, який спочатку не передбачався жодним із програмних документів, – «Стоп радон!». Перший етап вимірювання рівня концентрації радону в лікарнях, дитячих садках та школах Кіровоградської області завершився. Нагадаємо, безпрецедентний для України проект «Стоп радон!» стартував в області у березні з іні-

№ 17 (39) 26 квітня 2012 року Інтернет рясніє оголошеннями і про продаж приватних будинків. Правда, діапазон цін тут просто гігантський. У Кіровограді будинки коштують від 10 тисяч доларів і вище. За найдорожчий, на оголошення про продаж якого натрапили Новини Кіровоградщини, збираючи інформацію про ринок нерухомості в обласному центрі, продавець просить майже мільйон доларів. Помешкання знаходиться в районі Балашівки і нагадує загальною площею середніх розмірів ангар для літаків. – Верхньої межі як такої немає, – пояснює Делюрман. – Залежить від площі, стану будівлі, району, наявності комунікацій і ще дуже багатьох факторів. Найдорожчий, який проданий за моєї пам’яті, – 500 тисяч доларів. Хоча покупців, які готові витрачати такі величезні гроші, мало. Купують квартири і будинки, як правило, ті, хто щось продав і купує інше. Це можуть бути робітники, селяни, бізнесмени, чиновники – та хто завгодно фактично. Ну і ще такий типаж є: продав двокімнатну квартиру, купив однокімнатну. На різницю десь із рік потрошку п’є, економно так. Потім продає однокімнатну й купує якусь частину будинку. Ще на рік вистачає. Потім говорить: «Я б оце десь на багаті села поїхав…» − гроші закінчились, усе. Ріелтор відзначає, що тенденція до того, що люди з сіл та райцентрів прагнуть переїхати до Кіровограда й «зачепитися» тут, залишається стабільною. – Я боюся кредитів, як вогню, – зізнається 27-річний колишній маловищанин, а нині – працівник однієї з державних установ обласного центру Роман. – Відтак орендую двокімнатну квартиру на пару зі своїм другом. Це задоволення обходиться нам у 1200 гривень на двох плюс світло. Гарячої води немає: бойлер самі не хочемо ставити, бо це великі витрати на електрику, а колонки там і не було ніколи. Воду гріємо на плиті, якщо треба покупатися. Звичайно, хочеться чогось свого, але з моєю зарплатою це буде не скоро. 1200 за дві кімнати для Кіровограда сьогодні – не так і багато. – Середня ціна оренди починається від 800 гривень, – розповідає Делюрман. – Повністю облаштоване, комфортне житло з набором меблів, гарячою водою і зручно розташоване обійдеться від 2 тисяч гривень на місяць. Плюс, звісно, комуналка – і там, і там. Найчастіше орендують квартири студенти, молоді сім’ї та ті, хто приїжджає у тривале

відрядження. Чи не єдиний вихід для молодих людей, які заробляють не надто багато, проте все-таки планують із часом переїхати від батьків чи з орендованого помешкання до власного – звертатися до державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Претенденти мають перебувати на обліку як громадяни, що потребують поліпшення житлових умов, або в міськвиконкомі, або за місцем роботи. Звісно, береться до уваги і їхня платоспроможність. Сума кредиту обчислюється з нормативної площі: 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 20 квадратних метрів на сім’ю. Кредит становить 94 відсотки від вартості житла, якщо його площа не перевищує нормативну, або 94 відсотки від вартості нормативної площі, якщо реальна її перевищує. Тобто внесок позичальника складе не менше 6 відсотків від вартості нормативної площі. Цей внесок платиться двома частками. Перший раз (3 відсотки плюс надлишкова площа) – при укладанні кредитного договору, другий – при отриманні технічного паспорту на житло. Існують і пільги. Так, сім’я, яка має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом. Якщо в родині двійко дітей – 25 відсотків від суми зобов’язань за кредитом платить держава. Троє і більше дітей – з бюджету сплачується половина суми зобов’язань. Кредит гаситься щоквартально рівними частками 30 років. (Якщо в складі сім’ї за цей період відбуваються зміни, протягом місяця після подання позичальником відповідних документів проводиться перерахунок його кредитних зобов’язань.) – У нинішньому році ми здаємо будинок у Кіровограді на 20 квартир, – говорить Олег Радченко. – Планувалося, що це станеться ще до кінця березня, однак на заваді стали погодні умови (сильні морози перешкоджали завершенню робіт) та певні технічні негаразди. Проте найближчим часом двадцять сімей, які стояли на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, отримають ключі від своїх нових помешкань. За його словами, у планах фонду – відновити будівництво ще двох об’єктів у Кіровограді – на вулиці Жадова та в селищі Нове. – Ми робимо все можливе, щоб кредитування молодіжного житлового будівництва вийшло на докризовий період, – запевняє Радченко. – Маємо у цьому питанні повне порозуміння з кіровоградською міською та обласною владою.

ціативи голови облдержадміністрації Сергія Ларіна. «Стоп радон!» – це комплексні дослідження рівня радону у закладах соціальної сфери (дитячих садках, школах, лікарнях). Протягом місяця встановлені у цих закладах датчики накопичуватимуть інформацію про вміст радону в повітрі приміщень. Потім дані проаналізують фахівці Інституту гігієни й медичної екології імені Марзєєва Національної академії медичних наук України. За результатами досліджень спеціалісти нададуть рекомендації, які заходи слід провести, щоб знизити рівень радону в повітрі кожного конкретного приміщення. Наразі в регіоні розпочався процес виїмки радоноаналізаторів. Далі датчики відправлятимуться в Інститут гігієни та медичної екології імені Марзєєва. Аналіз даних триватиме більше місяця, і перші результати про наявність чи відсутність високої концентрації небезпечного газу в приміщеннях область отримає наприкінці травня. Поки ж у рамках регіонального проекту «Стоп радон!» продовжуватиметься просвітницька кампанія, покликана пояснити мешканцям Кіровоградщини, в

чому саме полягає небезпека, які профілактичні заходи можна застосовувати, щоб захистити себе та свою родину від ризиків. Тим часом до об’єктів, які потрапили до списку перших, де розпочалося вивчення рівня концентрації радону, а це всі лікарні, школи та дитячі садки області, додалися й дитячо-юнацькі клуби, інтернати, дитячі будинки, територіальні центри, відділи соцзахисту, управління Пенсійного фонду, ПТУ і виші. Рішення про додаткове встановлення радоноаналізаторів зумовлене тим, що у згаданих закладах також щодня перебуває значна кількість людей, тому ризикувати їхнім здоров’ям не можна. Після збору аналізаторів й отримання інформації про можливі ризики розпочнеться масштабна протирадонова кампанія. Посадовці наголошують, що відповідні заходи здійснюватимуться у прив’язці до конкретних приміщень, у повітрі яких дослідження встановило значний рівень концентрації газу. Частину антирадонових робіт планується завершити до осені. (Закінчення в наступному номері)


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

www.novosti.kr.ua

95 років від дня народження (с. Костянтинівка Новоукраїнського району) Алексеєва Георгія Олександровича (1917-1943), військового діяча. Працював у радгоспі на батьківщині, на Макіївському металургійному заводі. Навчався в аероклубі, у 1938 році закінчив Ворошиловградську військову авіаційну школу пілотів. З перших днів ВВв брав участь у бойових діях, командир ланки 50-ї бомбардувальної авіаційної дивізії, старший лейтенант. Воював на Північному Кавказі і Кубані. Здійснив 110 бойових вильотів. В одному з боїв його ланка знищила майже 70 літаків, три зенітні батареї, багато живої сили ворога. Герой Радянського Союзу (1942). Загинув у бою над Армавіром. • 52 роки від дня народження Григорія Кириловича Деморацького, першого заступника голови Бобринецької районної державної адміністрації. Народився в м. Бобринець. Освіта вища, у 1996 році закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України за спеціальністю «Пожежна безпека», спеціаліст з фаху «Пожежна безпека»; у 2008 році закінчив Дніпропетровський регіональний інститут державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», магістр державного управління. З 1978 по 2002 роки проходив службу у Збройних Силах. З 2003 по 2004 роки працював на посадах інженера з охорони праці комунального підприємства «Кіровограделектротранс» та директора приватного підприємства «Сузір’я – Автотранс». З серпня 2004-го по жовтень 2011 року працював начальником головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та начальником управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Іменини (за православним календарем): Віталій, Всеволод, Гаврило (Гаврил, Гавриїл), Євстафій (Євстахій, Остап, Остах), Климент (Климентій, Клемент), Лука, Нафанаїл, Неарх і Федір (Феодор).

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 08.00 Øóñòåð-Live 09.00 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà

Юр’єв день – весняне свято Юрія (6 травня за новим стилем), що в народному календарі символізує прихід весни. Юрій (Юр, Юрай) звільняє сили природи до їх повного розквіту й життя. Він також покровитель худоби й тварин. Цього дня в Карпатах виганяють худобу на пасовисько. За звичаєвим правом, подекуди можна було до Юр’єва дня вільно пасти худобу й на чужому полі чи пасовиську. В деяких селах Закарпаття на Юр’їв день замаювали хати березовим віттям, молодь обливалася водою. Юр’єв день в Україні, загалом, хліборобське свято, колись також пов’язане з веснянками. Юр’єв день у Росії мав у XVI – XVII ст.ст. соціально-правове значення: за тиждень перед і після Юр’єва дня кріпаки могли змінювати свого поміщика, якщо виконали перед ним свої зобов’язання. (Але цей Юр’єв день був осіннім, 26 листопада.) Подібний звичай існував також на Чернігівщині, який у XVI ст. перейшов до Московії. • 120 років від дня народження (м. Єлисаветград) Нєжного Ігоря Володимировича (1892-1968), театрального діяча. Випускник Єлисаветградського земського реального училища. Перші кроки на сцені зробив у драматичному гурткові при клубі заводу Ельворті, яким керував С. Марцинковський. Закінчив Одеську театральну школу. У 1910-1919 роках – актор у театрах Одеси, Кам’янця-Подільського та ін. У роки громадянської війни – організатор перших фронтових агітбригад. Був директором московських театрів Революції, Сатири, Оперети, Мюзікхолу. У 1940-1952 роках – заступник директора МХАТу, директор-розпорядник Театру кіноактора та Центрального театру ляльок. В. І. Немирович-Данченко називав його «таланти щем». Корифеї МХАТу нагородили почесним знаком «Чайка». Автор книги спогадів «Былое перед глазами «Театральные воспоминания» (М. 1963).

Іменини (за православним календарем): Олександра, Анатолій, Георгій (Єгорій, Єгор, Юрій), Іван (Іоанн), Лазар і Протолеон.

8

12.40, 03.30 Õ/ô «Çðîáëåíî â Àìåðèö³» 14.50, 20.00 Õ/ô «Âîðîæ³ííÿ ïðè ñâ³÷êàõ»

09.15 Øóñòåð-Live 11.45 Ñîö³àëüíå øîó

19.30, 03.00 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí

«Àäðåíàë³í» 13.15 «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Íàòàëåþ Ãîðîäåíñüêîþ 14.00 Õ/ô «Òåãåðàí-43» 16.45  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà 18.35 Çîëîòèé ãóñàê 19.00 Þâ³ëåéíèé âå÷³ð À.Äåìèäåíêà, ÷.1 20.50 Ìåãàëîò

23.45 Õ/ô «Æàãà»

²ÍÒÅÐ

21.00 ϳäñóìêè äíÿ

Ê.Íîâèêîâà,Ñ.

07.15 Îäèí çà âñ³õ

22.05 Õ/ô «Ì³ðàæ» (2)

10.15 Ìîÿ ïðàâäà. Ñåðã³é

09.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá

23.55 Õ/ô «Ó ñåðïí³ 44-ãî»

Ñîñºäîâ 11.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê

09.35 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç

02.15 Ò/ñ «Çáðîÿ». Ô³íàë 03.55 ÏðîÖ³êàâå 04.35 Ñâ³òàíîê

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ ïî ì.ʳðîâîãðàä:

00.20 Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-4.

09.10 Îðåë ³ Ðåøêà

09.30 Ô³ëüì-ä³òÿì «Çîðÿíèé

10.10 Õ/ô «Íàé÷àð³âí³øà òà 12.00 Õ/ô «Òðè òîïîë³ íà

õëîï÷èê» 10.50 Ìóëüòô³ëüì 11.00 12 áàë³â 12.30 Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ»

15.55 Õ/ô «Îïåðàö³ÿ «È» òà ³íø³ ïðèãîäè Øóðèêà»

13.30 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â

22.30 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì»,

14.40 Äåïóòàòñüêà ãîäèíà

02.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.40 Ò/ñ «Äîì³âêà» 05.15 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê

1+1

03.50 Õ/ô «Äå ïåðåáóâຠÍîôåëåò» 05.05 Ä/ô «Ëþäèíà-Çáðîÿ»

ICTV

19.00 «Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº!»

çàáîðîíåíî!»

ÍÒÍ + TTV 06.00 Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà 07.25 Íà ïîðÿäêó äåííîìó 08.25 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà

05.15 Ôàêòè 05.35 ²íøèé ôóòáîë 06.00 Êîçèðíå æèòòÿ 06.35 Ò/ñ «Ñèëüí³øå çà âîãîíü». Ô³íàë

Ìàäàãàñêàðó» 10.00 Ðåâ³çîð 11.05 Àôåðèñòè 12.05 Ñòîðîíí³ì Â... 13.00 Íîâèé ïîãëÿä 14.05 Êóõíÿ íà äâîõ 15.05 Äàºø ìîëîäü! 15.50 Õ/ô «Çà÷àðîâàíà Åëëà» 17.50 Ì/ô «Ðàòàòóé» 20.00 Ì/ô «ßê ïðèðó÷èòè äðàêîíà» 22.00 Õòî çâåðõó? 00.00 Õ/ô «Äóæå ñòðàøíå ê³íî-3» (3) 01.40 Ñïîðòðåïîðòåð 01.45 Ò/ñ «Óðÿòóâàòè Ãðåéñ» 03.45 Òîê-øîó ç³ Ñïàéêîì Ôåðåñòîíîì

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.50 Ïî䳿 07.10 Ïî䳿. Ñïîðò 07.15, 08.20, 13.00 Ò/c

10.20  ðîçð³ç³ òèæíÿ.

«²íòåðíè»

10.50 Ò/ñ «Ðîñ³éñüêèé õðåñò»

09.30 Æóðíàë ÓªÔÀ ªÂÐÎ-2012

20.00 Ñïîðòëåíä

14.40 Ò/ñ «Æóðîâ»

10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê

20.30 Àðì³ÿ

19.00 Ò/ñ «Òàºìíèö³

11.00 Ãîñò³ íà ïîðîç³

20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Õ/ô «Çäðàñòóéòå, ÿ

08.40 dzðêè YouTube 09.20 ªâðîÔóä-2012

22.40 Êîíöåðò «Çåëåíèé

07.30 Ñïðàâæí³ ë³êàð³-2

09.45 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ

08.20 Ñâ³òñüêå æèòòÿ

10.45 Ñòîï-10

09.05 Õòî òàì?

11.45 Ò/ñ «Øòðàôáàò». Ô³íàë

10.10 Ì/ñ «Ðóñàëîíüêà»

14.55 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³

10.35 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà»

16.00 Õ/ô «Âòå÷à»

11.00, 05.10 Ñâ³ò íàâèâîð³ò-3

18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð

12.10 Âåëèêà ð³çíèöÿ ïî-

19.00 Õ/ô «Ìè ç ìàéáóòíüîãî-2»

09.50 ³äâåðòî

Êâàäðàòí³ øòàíè»

19.30 ˳í³ÿ çàõèñòó

06.35 Ì/ô «Ñìóðôè»

òåàòð ó Çåìô³ð³»

ÑÒÁ

ñë³äñòâà-9» 23.00 Ðåàë³ò³-øîó «Ðåçåðâ³ñòè» 00.00 Õ/ô «Àäðåíàë³í-2. Âèñîêà íàïðóãà» (3) 01.55 Ðå÷îâèé äîêàç

04.55 Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè

03.40 Àãåíòè âïëèâó 05.05 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè

06.10 Õ/ô «Âäàëèé îáì³í»

05.25 Ïðàâäà æèòòÿ

07.45 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 08.45 Ñí³äàíîê ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

12.00 Ò/c «Äîðîæí³é ïàòðóëü -11» 15.10 Ò/c «Â³ðà, Íàä³ÿ, Ëþáîâ» 18.00, 19.20 Ò/c «Êîæåí çà ñåáå» 20.20 Õ/ô «Ó ð³÷êè äâà áåðåãè» 00.20 Ò/c «×àñ Âîëêîâà» 02.10 Õ/ô «Ïñèõî» (3) 04.10 Õ/ô «Ïðèãîäè Ðîêê³ ³

05.40 Ò/ñ «Êàäåòè»

Áóëëâ³íêëÿ»

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Неділя 09.05 Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé 09.30 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 09.50 Êðîê äî ç³ðîê. ªâðîáà÷åííÿ 10.30 Êóìèðè ³ êóìèð÷èêè 10.55 ßê öå? 11.30 Áëèæ÷å äî íàðîäó. Àâðààì Ðóññî 12.00 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ 12.55 Àòàêà ìà㳿. Ìèñòåöòâî çà áðàìîþ 13.40 Â.Ïàâëèê. «Îñâ³ä÷åííÿ» 14.30 10+10. Óêðà¿íà - Ãðóç³ÿ 15.40 Êîðîëåâà Óêðà¿íè. Ãàëà-øîó 17.15 Øåô-êóõàð êðà¿íè 18.05 Çîëîòèé ãóñàê 18.30 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè 19.15 Þâ³ëåéíèé âå÷³ð À.Äåìèäåíêà, ÷.2 20.50 Ãîëîâíèé àðãóìåíò 21.00 ϳäñóìêè òèæíÿ 21.35 Òî÷êà çîðó 22.00 Ôîëüê-music 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.05 Äîê. ô³ëüì «Ôóòáîëüíà ëåãåíäà» 23.30 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê 23.50 Ñâî¿. Ðîä³îí Íàõàïºòîâ 00.15 Þâåë³ð ÒÁ 01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 02.45 Ò/ñ «Äîì³âêà» 04.25 Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» 05.20 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

àáî Ñòîðîíí³ì âõ³ä

08.40 Ñïîðòòàéì ìåðåæà: 08.45 Musiñ-ìàí³ÿ 18.00 ʳðîâîãðàäñüêà ô³ëàðìîí³ÿ 09.05  öåíòð³ óâàãè ïðåäñòàâëÿº 09.30 Êàìåðà! Ìîòîð! Çíÿòî! 18.30 Ê-Àâòî

âàøà òüîòÿ!»

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

01.45 Õ/ô «Ëàñêàâî ïðîñèìî,

Îáëàñíà òåëåâ³ç³éíà

çàêë. 00.30 Õ/ô «Ìþíõåí»

01.20 ϳäñóìêè äíÿ

00.50 Äåòåêòîð áðåõí³

13.55 Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê

20.00, 03.20 Ïîäðîáèö³

23.50 Äîê. ô³ëüì «Ôóòáîëüíà

ϳäñóìêè ãîëîñóâàííÿ

12.00 Ó íàðîäíîìó ñòèë³

Ïëþùèñ³» 13.50 Õ/ô «Âïåðøå îäðóæåíà»

23.25 Åðà çäîðîâ’ÿ

Ê.Ãíàòåíêîì

19.00 Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-4

08.30 Òåìè òèæíÿ

23.00 Åêñïåðò íà çâ’ÿçêó

Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà

«ñòàð³»

08.30 Ãîðîäîê

14.10 Ñèëüí³ äóõîì

01.35 «Íàùàäêè» ç

17.00 Õ/ô «Â á³é ³äóòü ëèøå

23.00 Õàòà íà òàòà

Äðîáîòåíêî

00.15 Þâåë³ð ÒÁ

16.00 ßê âèéòè çàì³æ

08.00 Îçèðíèñü!

22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 18.00, 20.25 Âå÷³ðí³é êâàðòàë

ëåãåíäà»

12.50 Õîëîñòÿê-2

07.05 Äå ïåðåáóâຠÍîôåëåò

21.15 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ 21.30 dzðêè ãóìîðó.

09.00 ¯ìî âäîìà

Òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà

íàéïðèâàáëèâ³øà»

5 травня р

21.10 Íàøà Russia

06.20 Ä/ñ «Äèê³ òà Íåáåçïå÷í³-2»

20.55 Çâîðîòí³é çâ’ÿçîê

óêðà¿íñüêîìó

У ЦЕЙ Ц ДЕНЬ Д - 6 травня р

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Субота у

У ЦЕЙ Ц ДЕНЬ Д - 5 травня р •

№ 17 (39) 26 квітня 2012 року

01.00 Õ/ô «Ñàóíà» (3)

²ÍÒÅÐ 06.00 Õ/ô «Íàé÷àð³âí³øà òà íàéïðèâàáëèâ³øà» 07.30, 00.45 Âåëèêèé áîêñ. Ôëîéä Ìåéâåçåð & ̳ãåëü Êîòòî 09.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî 09.55 ÍÅIJËß Ç «ÊÂÀÐÒÀËÎÌ» 11.00 Ñâàòè á³ëÿ ïëèòè 11.25 Ä/ñ «Ñâàòè-5. Æèòòÿ áåç ãðèìó» 12.20, 03.45 Õ/ô «Ò³ëüêè íå çàðàç» 14.10 Ò/ñ «Òðåòüîãî íå äàíî» 18.00, 20.30 Ò/ñ «Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ» 20.00, 02.30 Ïîäðîáèö³ 22.30 Õ/ô «Çâ’ÿçîê ÷àñ³â» 03.00 Ä/ñ «Ëþäèíà-Çáðîÿ» 05.05 Çíàê ÿêîñò³

ICTV

05.20, 05.40 Ïîãîäà 05.25 Ôàêòè 05.45 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 06.30 ªâðîÔóä-2012 07.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 07.20 Õ/ô «Ó ñåðïí³ 44-ãî» 09.55 dzðêîâèé òåñò-äðàéâ 10.35 Êîçèðíå æèòòÿ 11.05 ²íøèé ôóòáîë 11.50 Ò/ñ «Äèâåðñàíò» 16.30 Õ/ô «Ìè ç ìàéáóòíüîãî-2» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 1+1 19.30 Ôóòáîë. Êóáîê Óêðà¿íè 06.15, 04.05 Õ/ô «Ëåãåíäà ïðî 21.15 Õ/ô «Âòå÷à» Òåëëÿ» 23.55 Ãîë³ òà ñì³øí³ 07.55 Ðåìîíò+ 00.55 Õ/ô «Ì³ðàæ» (2) 08.40 Ìóëüòô³ëüì 02.25 ²íòåðàêòèâ. Òèæíåâèê 09.05 Ëîòî-çàáàâà 02.40 Ò/ñ «Ó ÷îðíîìó 10.10 Ì/ñ «Ðóñàëîíüêà» ñïèñêó-2» 10.35 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà» 03.25 Áèòâà íàö³é 11.00 ß òàê æèâó 04.35 Ñâ³òàíîê 11.25 Âåëèêà ð³çíèöÿ ïîʲÐÎÂÎÃÐÀÄ óêðà¿íñüêîìó Òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà 12.50, 02.30 Õ/ô «²ñòîð³ÿ ïî ì.ʳðîâîãðàä: âåñíÿíîãî ïðèçîâó» 08.00 Ðàíêîâèé êîìïàñ 14.50, 20.15 Õ/ô «Âîðîæ³ííÿ 08.30 ʳðîâîãðàäñüêà ïðè ñâ³÷êàõ» ô³ëàðìîí³ÿ 19.30, 00.10 ÒÑÍ-òèæäåíü ïðåäñòàâëÿº... 22.10 Ãîëîñ êðà¿íè-2. Íîâà 09.00 Ê-Àâòî ³ñòîð³ÿ çà êàäðîì 09.30 Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 23.10 Ñâ³òñüêå æèòòÿ

10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ 10.30 Ì/ô «Òàéíà Òðåòüî¿ ïëàíåòè» 11.20 Ì/ô «Çà÷àðîâàíèé õëîï÷èê» 12.00 Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº! 12.30 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 12.45 Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê 13.00 «²ñòîð³ÿ áåç ðåòóø³. Íå ðàç ä³ëåíèé îáåë³ñê». ÄÒÐÊ «Êðèì» 13.15 12 áàë³ 14.10 Ñïîðòëåíä 14.40 ˳í³ÿ çàõèñòó 15.10 Îçèðíèñü! Îáëàñíà òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà: 18.00 Ñèëüí³ äóõîì 18.30 Ó íàðîäíîìó ñòèë³ 19.00 Ïîãëÿä 19.35 Àðì³ÿ 19.45 Ìàåñòðî 20.15 Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Ïîãëÿä 21.40 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà 22.10 Õ/ô «Â Áðþãå» (2)

ÑÒÁ 05.25 Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè 06.30 Õ/ô «²ëëÿ Ìóðîìåöü» 08.25 Ñí³äàíîê ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ 08.40 ¯ìî âäîìà 09.50, 01.55 Íåéìîâ³ðí³ ³ñòî𳿠êîõàííÿ 10.50 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 11.50 Ìîÿ ïðàâäà. Îëüãà Ñóìñüêà. Ìàñêà, â ÿê³é ÿ æèâó 12.50 Êóá-2 14.10 Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-4 19.00 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ³éíà òèòàí³â 21.15 Õ/ô «Áë³íäàæ» 02.40 Õ/ô «Ïîâíå äèõàííÿ»

ÍÒÍ + TTV 05.50 Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà 07.15 Ò/ñ «Æóðîâ» 11.30 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó. Ñïðàâà Îëåêñè Ëþòîãî 12.00 Ä/ô «Øàõðàé â çàêîí³»

12.45 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíè-3» 14.55 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñëåäñòâèÿ-9» 19.00 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà 19.20 Ìè éäåìî â ãîñò³ 19.50 Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ 20.20 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 20.30  ðîçð³ç³ òèæíÿ 21.00 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà 21.50 Õ/ô «Íàºìíèêè» (2) 23.50 Õ/ô «Îñòàíí³é õèæàê Þðñüêîãî ïåð³îäó» (3) 01.35 Õ/ô «Àäðåíàë³í-2. Âèñîêà íàïðóãà» (3) 03.05 Ðå÷îâèé äîêàç 04.20 Àãåíòè âïëèâó 05.15 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 05.35 Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.50 06.40 06.55 07.45 08.00 08.25 08.55

Ò/ñ «Êàäåòè» Êë³ïñè Îäèí çà âñ³õ Öåðêâà Õðèñòîâà Çàïèòàéòå â ë³êàðÿ Äàºø ìîëîäü! Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ øòàíè» 09.30 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 09.55 ÒÎÏ-100 11.05 Õòî çâåðõó?

6 травня р 13.00 13.55 15.40 16.15 18.20 20.20 22.00 23.00 00.45 00.50 03.05

Øóðè-àìóðè Ïàêóé âàë³çè Ôàéíà Þêðàéíà Õ/ô «Ïðàêòè÷íà ìàã³ÿ» Ì/ô «ßê ïðèðó÷èòè äðàêîíà» Ì/ô «Ïëàíåòà ñêàðá³â» ϳðàíü¿ XL Õ/ô «Ï³äñòàâà» (2) Ñïîðòðåïîðòåð Ò/ñ «Óðÿòóâàòè Ãðåéñ» Òîê-øîó ç³ Ñïàéêîì Ôåðåñòîíîì

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.50 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.40 Ïî䳿 07.00, 20.30 Ò/c «²íòåðíè» 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî 10.00 Ãåðî¿ åêðàíó 11.00 Õ/ô «Ó ð³÷êè äâà áåðåãè» 15.10 Ò/c «Â³ðà, Íàä³ÿ, Ëþáîâ» 18.00, 19.30 Ò/c «Õòî, ÿêùî íå ÿ?» 19.00, 03.40 Ïî䳿 òèæíÿ 22.30 Ôóòáîëüíèé â³ê-åíä 23.30 Òàºìíèö³ ç³ðîê 00.30 Ò/c «×àñ Âîëêîâà» 02.20 Õ/ô «²ëþç³ÿ ñòðàõó» (2) 04.10 Õ/ô «Ïñèõî» (3)


НОВИНИ

№ 17 (39) 26 квітня 2012 року

www.novosti.kr.ua

КІРОВОГРАДЩИНИ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

4 травня р ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 09.00 Äåðæàâíà ï³äñóìêîâà àòåñòàö³ÿ. Óêðà¿íñüêà ìîâà. Ïåðåêàç. 11-é êëàñ 09.05 ϳäñóìêè äíÿ 09.20 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ 09.25 Ò/ñ «×îòèðè òàíê³ñòè ³ ñîáàêà», 6 ñ. 10.25 Ïðåì’ºðà. Ä/ô «Áîãîäàð Êîòîðîâè÷. ³äáëèñêè» 11.25 Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» 12.25 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê 13.00 Îêîëèöÿ 13.30 Íàøà ï³ñíÿ 14.15 Õ/ô «Ìîëîäà ãâàðä³ÿ» 16.55 Õ/ô «Çáåðåãòè ì³ñòî» 18.35 Þâ³ëåéíèé âå÷³ð Êëàðè Íîâèêîâî¿ 20.35 After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) 20.55 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 Ïëþñ-ì³íóñ 21.20 Øóñòåð-Live 22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 22.50 Øóñòåð-Live 00.00 ϳäñóìêè 00.15 Þâåë³ð ÒÁ 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 01.35 Õ³ò-ïàðàä «Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà» (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) 02.45 After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) 03.05 Ò/ñ «Äîì³âêà» 04.35 Çäîðîâ’ÿ 05.25 Îêîëèöÿ

1+1 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí 06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 07.15 Ì/ñ «×îðíèé ïëàù» 09.55, 02.05 Õ/ô «Êîìàíäèð åñêàäðèëü¿» 11.55 سñòü êàäð³â 12.25 Çí³ì³òü öå íåãàéíî

13.20 Ö³ëêîâèòå ïåðåâò³ëåííÿ-3 14.15, 15.10, 03.40, 04.25 Äàâàé îäðóæèìîñü 16.10, 05.10 Ãîâîðèìî ³ ïîêàçóºìî 17.05 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 18.00 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 18.35 Íå áðåøè ìåí³-3 20.15 Õ/ô «Æàãà» 00.05 Õ/ô «Íå æàðòóéòå ç Çîõàíîì» (2)

10.30 Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ» 11.30 ×àñ êðà¿íè. Ñîö³àëüíèé ïðîåêò 12.00 «Åêîòóð. Ìîäðèíà». Æèòîìèðñüêà ÎÄÒÐÊ 12.15 Òîê-øîó «ÌÈ!» 13.10 Ðåòðîê³íîçàë «Ñì³ëèâ³ ëþäè» Îáëàñíà òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà: 18.00 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 18.10 Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè» ²ÍÒÅÐ 19.00 Äåíü çà äíåì 05.25 Ä/ñ «Äèê³ òà Íåáåçïå÷í³-2» 19.15 ijëîâ³ íîâèíè 06.10, 02.45 Õ/ô «Áàòüêî» 19.30 Òåìà äíÿ 07.35 Ò/ñ «Îäíîãî ðàçó â 19.45 Òåìè òèæíÿ Ðîñòîâ³» 20.45 Çàñèíàéêà 11.30 Ò/ñ «Êðàïë³ êðîâ³ íà 21.00 Äåíü çà äíåì êâ³òó÷îìó âåðåñ³» 21.15 ijëîâ³ íîâèíè 18.00 Âå÷³ðí³é êâàðòàë 21.30 Òåìà äíÿ 20.00, 02.15 Ïîäðîáèö³ 21.45 Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà 20.25 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ æèòòÿ» 20.30 Âå÷³ðí³é Êè¿â 22.45 «ªâðîâåêòîð». 22.30 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì» Çàêàðïàòñüêà ÎÄÒÐÊ 00.25 Õ/ô «Ìîðå Ñîëòîíà» (3) 23.10 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 04.00 Ä/ñ «Ëþäèíà-Çáðîÿ» 23.30 ×àñ êðà¿íè 05.30 Ôîðìóëà ëþáîâ³ 00.00 óìí Óêðà¿íè

ICTV

05.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.20 Ôàêòè 05.35, 04.20 Ñâ³òàíîê 06.15, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.35 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 07.40 Ñòîï-10 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.30, 19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.35 Ò/ñ «Ñèëüí³øå çà âîãîíü» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 Ò/ñ «Øòðàôáàò» 15.20 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 16.30 Ò/ñ «Ñèëüí³øå çà âîãîíü». Ô³íàë 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 20.00 Ò/ñ «Øòðàôáàò». Ô³íàë 23.10, 02.25 Ò/ñ «Çáðîÿ» 01.20 Ãîë³ òà ñì³øí³

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 06.30 07.00 07.15 09.00 09.45 10.00

Даруйте дітям радість

Òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà ïî ì.ʳðîâîãðàä: Ðàíêîâà êàâà Äåíü çà äíåì. Ðàíîê Ðàíêîâà êàâà Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè» Ìóëüòô³ëüì Íàøå çäîðîâ’ÿ

15.25 Õ/ô «Íàãîðîäèòè (ïîñìåðòíî)» 17.15 Õ/ô «Áåðåìî âñå íà ñåáå» 19.00 Çàãàëüíîóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ äèçàéíåð³â 19.20, 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 19.35, 21.15 Ñïîðòòàéì 19.45 Íà ïîðÿäêó äåííîìó 20.45 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 21.25 Ò/ñ «Ðîñ³éñüêèé õðåñò» 23.30 Ñâ³äîê 00.00 Õ/ô «Çàïèñêè Ëàçàðÿ» (3) 02.15 Ñâ³äîê 02.45 Ðå÷îâèé äîêàç 03.15 Àãåíòè âïëèâó 04.50 Ñâ³äîê 05.20 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 05.40 Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

05.00 Ò/ñ «Êóðñàíòè» 05.45, 01.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.50, 06.35 Kids Time 05.55 Ì/ñ «Ô³êñ ³ Ôîêñ³» 06.40, 07.05, 07.40, 08.40 ϳäéîì 06.45, 15.15 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá ÑÒÁ Êâàäðàòí³ øòàíè» 05.05 Õ/ô «Êîìàíäèð 07.30, 08.30, 19.00, 00.35 ùàñëèâî¿ «Ùóêè» Ðåïîðòåð 06.40 Õ/ô «Îñîáèñòî¿ áåçïåêè 09.00, 16.10 Ò/ñ «Íå ðîäèñü íå ãàðàíòóþ» âðîäëèâà» 08.35 Õ/ô «Ñìåðòü øïèãóíàì. 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» Êðèì» 14.20 Ì/ñ «Áåòìåí» 17.50, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè 14.40 Ì/ñ «Àëàää³í» 18.00 Õ/ô «Â á³é ³äóòü ëèøå 15.35, 16.05 Teen Time «ñòàð³» 15.40 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ 20.00, 22.40 Òàíöþþòü âñ³! 17.05 Ì/ô «²âàí Öàðåâè÷ ³ Ïîâåðíåííÿ ãåðî¿â 23.55 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàö³¿» 02.15 Âiêíà-Ñïîðò 02.25 Õ/ô «Ùèò ³ ìå÷»

П‘ятниця ѳðèé âîâê» 19.10, 00.45 Ñïîðòðåïîðòåð 19.20 Ì/ô «Ðàòàòóé» 21.45 Ïàêóé âàë³çè 23.15 Ñâ³òë³ ãîëîâè. Çèìîâ³ ³ãðè 01.05 Ò/ñ «Óðÿòóâàòè Ãðåéñ» 01.50 Òîê-øîó ç³ Ñïàéêîì Ôåðåñòîíîì 02.55 Ò/ñ «Ï³âäåííà òåðèòîð³ÿ» 04.15 Ò/ñ «ßê ÿ ïîçíàéîìèâñÿ ç âàøîþ ìàìîþ»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.40 Ïî䳿 07.10, 19.15, 03.55 Ïî䳿. Ñïîðò 07.15, 13.15, 21.00 Ò/c «²íòåðíè» 08.25, 14.15 Ò/c «Ñë³ä» 09.00 Ò/c «Õòî, ÿêùî íå ÿ?» 10.00 Ãåðî¿ åêðàíó 11.00, 04.00 Ò/c «Çàºöü, ñìàæåíèé ïîáåðë³íñüêè» 12.40, 01.40 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 15.10 Ò/c «Â³ðà, Íàä³ÿ, Ëþáîâ» 18.00 Ò/c «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/c «Êàòèíà Ëþáîâ» 22.00 Ò/c «ß-îõîðîíåöü-2. Îõîðîíåöü Êà¿íà» 02.10 Ãîñò³ íà ïîðîç³ 02.55 Ëàñêàâî ïðîñèìî

ÍÒÍ + TTV 06.00 Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè 06.50 «Äðóãà ñìóãà» 06.55 Õ/ô «ß ñëóæó íà êîðäîí³» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 08.50 Ñïîðòòàéì 08.55 Ò/ñ «Ì³é êîðäîí» 11.05 Ò/ñ «CSI. ËàñÂåãàñ-11» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.45 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó 13.20 Ò/ñ «Ëèâàðíèé»

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ - 4 травня •

61 рік від дня народження 60 років від дня народження (с. Глодоси Новоукраїнського району) Юрія Михайловича Дмитренка, письменника. Закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (1973). Працював у газетах Кіровоградщини (1973-1980), Полтавщини (з 1981), головним редактором інформаційно-видавничого агентства «Астрея» (1990-1999) у Полтаві. З 1992 року – начальник управління у справах преси та інформації Полтавської облдержадміністрації. Редактор на громадських засадах газет «Літературна Полтавщина», «Полтавочка»; журналів «Добромисл», «Журавлик», «Лтавський детектив». Протягом 1980-2000 років написав і видав 45 книг (поезія, проза, публіцистика, детективи). • 56 років від дня народження (м. Київ) Сергія Івановича Омельчука, журналіста. У 1982 році закінчив факультет журналістики Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. До 2001-го працював у Держкомтелерадіо України на посадах редактора, старшого редактора, завідувача відділу та головного редактора. З 2001-го по жовтень 2010-го – генеральний директор Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії (КОДТРК). Забезпечив створення власної мережі обласного телебачення, у 2008-2009 воно переведене на новітні цифрові технології підготовки і видачі передач. За його безпосередньої участі створено низку популярних програм та фільмів, відзначених також на всеукраїнських фестивалях. У 2005-2006 роках КОДТРК двічі поспіль отримувала диплом «Лідер мережі зв’язку та інформатики України». Заслужений журналіст України (2008). Занесений на міську дошку Пошани (2010).

Іменини (за православним календарем): Акутіон, Олександр, Олексій (Алексій), Аполлос, Денис (Дионісій), Диоскор, Дисидерій, Євтихій, Ісакий (Ісак, Исаак), Кіндрат (Кодрат, Кіндратій), Максиміан, Микола, Прокул, Сократ, Соссій, Фавст (Фауст), Федір (Феодор), Филиппія, Яків (Іаков) і Януарий (Іаннуарій).

У Голованівському районі – три нових дитячих майданчики Голова райдержадміністрації Олександр Яровий, райради – Олексій Чушкін за фінансової підтримки депутата облради Віталія Грушевського відкрили три дитячі ігрові майданчики. Першими 18 квітня зраділи вихованці дитсадка в Ємилівці. Яровий, Чушкін і Грушевський урочисто перерізали червону стрічку на майданчику, і щаслива малеча кинулася випробовувати на міцність гойдалки й каруселі, гратися у пісочниці. Дорослі ж тим часом зібралися в актовій залі н а вч а л ь н о - в и х о в ного комплексу, де Грушевський подарував лінолеум для покриття підлоги у їдальні та комп’ютер для НВК «Ємилівська ЗОШ №1 − ДНЗ». Ще один він передав для Ємилівської ЗОШ № 2 І-ІІ ступенів. Потому делегація поїхала до села Лебединка. Там голів райдержадміністрації й райради та де-

путата вже готувалася зустріти місцева громада. Зі словами вдячності за ігровий майданчик до гостей звернувся директор Лебединської ЗОШ І-ІІІ ступенів Станіслав Бербега. А сільський голова Михайло Пташник вручив Яровому, Чушкіну й Грушевському відзнаки «Почесний громадянин Лебединки». І завершився день візитом до Голованівська. Там у відповідь на колективне звернення батьків вихованців дитсадка «Дзвіночок» Грушевський профінансував ще один дитячий ігровий майданчик. Загалом депутат облради, засновник благодійного фонду «Відродження покоління» Віталій Грушевський установив у Голованівському районі вже 11 дитячих майданчиків. І, говорить, зупинятися на досягнутому не збирається, адже вважає турботу про підростаюче покоління одним із головних пріоритетів.

7


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

№ 17 (39) 26 квітня 2012 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

235 років від дня народження Олексія Петровича Нікітіна (1777-1858), військового діяча. Граф, генерал від кавалерії. Був інспектором резервної кавалерії Новоросійського військового поселення у середині ХIХ ст. Жив у Єлисаветграді та Кременчуці. У 1847 році супроводжував імператора Миколу I на військових маневрах під Єлисаветградом як командир всієї поселенської кавалерії. Тоді імператор пробув у Єлисаветграді 7 днів, жив у будинку купця Дружиніна; особисто здійснив закладку палацу, штабних будівель та кавалерійського училища. Нікітін підтримав клопотання про відкриття в Єлисаветграді міського банку в 1851 році. Розпорядився розводити у саду при богадільні шовковичні дерева (1843), сприяв влаштуванню в Єлисаветграді школи шовківництва. Перший місцевий шовк високої якості було отримано у 1849-му. • 55 років від дня народження (с. Любимівка Софіївського району на Дніпропетровщині) Федора Олександровича Шепеля, журналіста і краєзнавця. У 1979 році закінчив історичний факультет Дніпропетровського університету (учень відомого історика Ю.Мицика). З 1982-го по 1984-й викладав на історичному факультеті КДПІ ім. О.С.Пушкіна, був заступником редактора журналу «Поріг», кореспондентом обласної газети «Народне слово». Як співробітник прес-підрозділу Кіровоградського обласного управління СБУ багато зробив для реабілітації жертв політичних репресій в Україні. Автор сотень нарисів історико-краєзнавчої тематики, написаних на основі розсекречених архівів КДБ СРСР. Використовував псевдоніми: Н.Читальник, А.Василько, В.Куриполе та ін. Автор-упорядник довідника «Україна 1917-1992» (1992). При обласному управлінні СБУ створив музей історії діяльності спецслужб на території краю. Лауреат обласної краєзнавчої премії ім. В. М. Ястребова (1995).

Іменини (за православним календарем): Агафангел, Антонін, Віктор, Георгій (Єгорій, Єгор, Юрій), Дмитро (Димитрій), Іван (Іоанн), Матрена (Матрона), Ничипір, Пафнутій, Семен (Симеон), Трифон, Феона й Христофор.

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ - 3 травня •

Всесвітній день свободи преси. Відзначається щорічно з 1992 року. Саме цього дня 1991 року в столиці Намібії представники незалежної преси країн Африки прийняли «Віндхукську декларацію», у якій містився заклик до урядів держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер. У декларації підкреслювалося, що найважливішою складовою частиною будь-якого демократичного суспільства є вільна, плюралістична й незалежна преса. • У цей день також згадують журналістів, які загинули при виконанні професійних обов’язків. •

95 років від дня народження (с. Підгайці Кіровоградського району) Миколи Юхимовича Литвинова (19171977), військового діяча. З 1935 року працював на заводі «Червона Зірка». У Червоній Армії – з 1937-го. Учасник радянсько-фінської війни, нагороджений орденом Червоної Зірки. Під час ВВв командував взводом 45-міліметрових гармат. В одному з боїв артдивізіон під його командуванням знищив близько 150 гітлерівців, 3 дзоти, 14 кулеметів, 34 міномети, 2 гармати. Герой Радянського Союзу (1943). •

57 років від дня народження Ігоря Анатолійовича Добрянського, депутата облради. Народився 3 травня 1955 року, проживає у м. Кіровограді, ректор Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, обраний по багатомандатному виборчому округу від Кіровоградської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», член постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики. Заслужений працівник освіти України.

Іменини (за православним календарем): Олександр, Анастасій, Ветран, Гаврило (Гаврил, Гаврило), Григорій, Закхей, Іоасаф, Стахій, Федір (Феодор), Федора (Феодора), Феотин і Хрисипп.

6

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Середа р

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ - 2 травя •

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 09.00 ϳäñóìêè äíÿ 09.15 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ

11.45 Õ/ô «Íå òðåáà

17.00 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷íà

Ïåðåìîãè» 10.30 Ò/ñ «×îòèðè òàíê³ñòè ³ ñîáàêà», 2-3 ñ. 12.30  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 13.40 Êíèãà.ua 14.15 Õ/ô «×åêàé íà ìåíå» 15.40 Õ/ô «Ôðîíò çà ë³í³ºþ ôðîíòó» 18.35 Ôóòáîëüíèé êîä 18.55 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè. Ïðåì’ºð-ë³ãà. «Îáîëîíü» (Êè¿â) «²ëë³÷³âåöü» (Ìàð³óïîëü)

Òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà ïî ì. ʳðîâîãðàä:

19.00 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè. «Ìåòàë³ñò» (Õàðê³â) - «Øàõòàð» (Äîíåöüê) 20.50 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí 21.20 Õ/ô «Äèïëîìàò» (2) 01.05 Õ/ô «Òàºìíèé ïëàí» (2)

²ÍÒÅÐ

21.20 Ñâ³ò ñïîðòó 21.30 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà «ß - óêðà¿íåöü!» 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.05 Õ/ô «12 ñò³ëüö³â», 4 ñ. 00.15 Þâåë³ð ÒÁ 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 01.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 02.45 Ò/ñ «Äîì³âêà» 04.25 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü 05.25 Àó䳺íö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß

08.00 Êîíöåðò Íàòà볿 Âëàñîâî¿ 09.45 Ìóëüòô³ëüìè 10.30 Ä/ñ «Æèòòÿ ñåðåä æèòòÿ» 11.00 Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ» 12.00 Ô³ëüì-ä³òÿì «Ïðîäàíèé ñì³õ» 14.15 «Åêîòóð. Êàì³ííå ñåëî».

06.15 Ä/ô «Äèê³ òà

Æèòîìèðñüêà ÎÄÒÐÊ

Íåáåçïå÷í³-2»

Îáëàñíà òåëåâ³ç³éíà

07.50, 20.30 Ò/ñ «Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâ³»

ìåðåæà: 18.00 Ì/ô «Òàºìíèöÿ

09.45 Ò/ñ «Ìàìî÷êè», 8-16 ñ. 17.45 Âå÷³ðí³é êâàðòàë»

Àáàòñòâà Êåëñ» 19.25 Êîíöåðò «Òðåìá³òàð

20.00, 02.10 Ïîäðîáèö³

óêðà¿íñüêî¿ äóø³ ²âàí

20.25 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ

Ïîïîâè÷»

22.30 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì» 19.45  ÏÅÐÅв: Ôóòáîëüíèé 00.25 Õ/ô «Ñïàóí» êîä 02.35 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà 20.50 Ìåãàëîò ðîçøóêó ä³òåé 20.55 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é 02.40 Ä/ô «Ïðîêóðàòîðè âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó Óêðà¿íè» ÑÐÑÐ 03.25 Ä/ô «Ëþäèíà-Çáðîÿ» 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 Ïëþñ-ì³íóñ

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ

÷åòâ³ðêà»

ãðîìàäÿíàìè «Âåëèêèé Äåíü

Ñèëà ïðîòè ñèëè» (2)

13.35 Õ/ô «Õîðîáðå ñåðöå»

09.20 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç 09.50 Ìóçè÷íèé ô³ëüì

01.15 Õ/ô «Íàäì³ðíå íàñèëëÿ-2.

ñóìóâàòè»

04.55 «Çíàê ÿêîñò³»

ICTV

21.00 Çàñèíàéêà 21.15 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà 21.45 Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ» 22.50 Êîíöåðò ãóðòó «Á³-2»

ÑÒÁ

09.50, 18.05 Íåéìîâ³ðíà

07.45, 12.35 Àíåêäîòè ïî-

ïðàâäà ïðî ç³ðîê 10.50 Õ/ô «Ïðèãîäè ºðêè

08.10 Ïðîâîêàòîð

Ñåðäþ÷êè» 12.35 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàö³¿» 14.35, 19.05 Åêñòðàñåíñè

10.05 Ò/ñ «Ï³ä çëèâîþ êóëü»

âåäóòü ðîçñë³äóâàííÿ

â³äë³ê»

09.00 ϳäñóìêè äíÿ 09.15 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ 09.20 Ïðàâîñëàâíà åíöèêëîïåä³ÿ 09.50 Ò/ñ «×îòèðè òàíê³ñòè ³ ñîáàêà», 4-5 ñ. 11.45 Çäîðîâ’ÿ 12.45 Òåìíèé ñèëóåò 13.10 Êðîê äî ç³ðîê. ªâðîáà÷åííÿ 14.00 Õ/ô «Äâà á³éö³» 15.15 Ïîãîäà 15.20 Õ/ô «Çåìëÿ, äî çàïèòàííÿ» 17.50 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà 19.35 Êîíöåðò Äî Äíÿ Ïåðåìîãè. «Ïîäâèãîì Âàøèì æèâåì» 20.55 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 Ïëþñ-ì³íóñ 21.20 Ñâ³ò ñïîðòó 21.30 Äîñâ³ä 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00 ϳäñóìêè 23.25 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.50 Åêñïåðò íà çâ’ÿçêó 00.15 Þâåë³ð ÒÁ 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 01.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 02.50 Ò/ñ «Äîì³âêà» 04.30 Äîñâ³ä

11.35 Â öåíòð³ óâàãè 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.40 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó 13.10 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 15.20 Ò/ñ «Ëþáèòè é íåíàâèä³òè» 19.30 Ò/ñ «Ëèâàðíèé»

Øàìàõàíñüêà öàðèöÿ» 21.00 Ò/ñ «5 íàðå÷åíèõ» 22.05 Ðåâ³çîð 23.10 Ñâ³òë³ ãîëîâè. Çèìîâ³ ³ãðè 00.15 Ðåïîðòåð 00.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 02.25 Ò/ñ «Ï³âäåííà òåðèòîð³ÿ»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.35 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.20 Ïî䳿

21.30 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ-11» 07.10, 19.15, 03.35 Ïî䳿. Ñïîðò 22.30 Ò/ñ «Êðèìèíàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 23.30 Õ/ô «Íîñòðàäàìóñ»

07.15, 13.15, 21.00 Ò/c «²íòåðíè»

01.45 Õ/ô «Ðîé» (3)

08.25, 14.15, 22.00 Ò/c «Ñë³ä»

03.00 Ìîá³ëüí³ ðîçâàãè

09.00 Ò/c «Õòî, ÿêùî íå ÿ?»

03.30 Ðå÷îâèé äîêàç

10.00 Ãåðî¿ åêðàíó

04.20 Àãåíòè âïëèâó

11.00, 03.40 Ò/c «Çàºöü,

05.15 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 05.35 Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 04.50 Ì/ñ «Ô³êñ ³ Ôîêñ³»

12.45 Õ/ô «ßñîí ³ àðãîíàâòè-2» 14.40 Õ/ô «Ô³íåñ ³ Ôåðá:

ñìàæåíèé ïîáåðë³íñüêè» 12.40 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 15.10 Ò/c «Â³ðà, Íàä³ÿ, Ëþáîâ» 18.00 Ò/c «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/c «Êàòèíà Ëþáîâ»

23.00 Ò/c «Ìåíò ó çàêîí³-5» Êð³çü äðóãèé âèì³ð» 16.10, 00.40 Õ/ô «Äîíüêà ìîãî 01.00 Õ/ô «Ïîçà ïîëåì çîðó» (2) áîñà» 18.00 Ì/ô «Äîáðèíÿ ͳê³ò³÷ ³ Çì³é Ãîðèíè÷»

03.00, 05.15 Ò/c «30 ïîòðÿñ³íü. ×åòâåðòèé ñåçîí»

Òðåòÿ ñâ³òîâà

ïåðåâ³ðêà»

20.10 Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé 22.00 Õàòà íà òàòà

18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð

23.05 Õ/ô «Êîðäîí. Òàéãîâèé

22.05, 02.55 Ò/ñ «Çáðîÿ»

ðîìàí»

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Четвер р ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

11.05 Ìè éäåìî â ãîñò³

19.20 Ì/ô «Òðè áîãàòèð³ òà

15.40 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.

14.55 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà

Ô³íàë

08.05, 02.40 Õ/ô «Çâîðîòíèé

09.00 Ò/ñ «Ñèùèêè-2»

10.50 Õ/ô «ßñîí ³ àðãîíàâòè»

16.05 Ò/ñ «Ï³ä çëèâîþ êóëü».

1+1

06.55 Õ/ô «Ðåñïóáë³êà ØÊÈÄ»

08.50 Õ/ô «Äåíí³ñ-ìó÷èòåëü»

07.45 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ»

12.55, 20.00 Ò/ñ «Øòðàôáàò»

Îäåñè

06.40 Äîêóìåíòàëüíèé

07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà»

çâè÷àéí³ íîâèíè

06.00 Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿

05.55 Íåç’ÿñîâíî, àëå ôàêò

06.25, 04.40 Ñâ³òàíîê

09.05, 19.15, 00.15 Íàä-

ÍÒÍ + TTV

07.05 Õ/ô «×àð³âíèé ïðèíö»

äåòåêòèâ

óêðà¿íñüêè

01.40 Õ/ô «Ùèò ³ ìå÷»

2 травня р

17.00 18.00 18.35 20.15 21.40

ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 ÒÑÍ. Îñîáëèâå Íå áðåøè ìåí³-3 ß ëþáëþ Óêðà¿íó-2 Õ/ô «Íå æàðòóéòå ç Çîõàíîì» (2) 00.00 Øîó «Âå÷³ðí³é Óðãàíò» 00.45 Õ/ô «Äèïëîìàò» (2) 03.55 Øîó «Âå÷åðíèé óðãàíò»

²ÍÒÅÐ 05.20 Ä/ô «Äèê³ òà Íåáåçïå÷í³-2» 06.05 Õ/ô «Àííè÷êà» 07.35, 20.30 Ò/ñ «Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâ³» 09.30 Ò/ñ «Ïîäàðóé ìåí³ æèòòÿ» 18.00 Âå÷³ðí³é êâàðòàë 20.00, 02.30 Ïîäðîáèö³ 20.25 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 22.30 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì» 00.25 Õ/ô «×óäîâà àôåðà» 02.55 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.00 Ä/ñ «Ïðîêóðàòîðè Óêðà¿íè» 03.45 Ä/ñ «Ëþäèíà-Çáðîÿ»

ICTV

05.25 Ôàêòè 05.40, 04.30 Ñâ³òàíîê 06.20, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.40 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.10, 13.00 Àíåêäîòè ïîóêðà¿íñüêè 07.40 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 1+1 09.30, 19.15, 00.20 06.00 «Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé» Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 10.35 Ò/ñ «Ï³ä çëèâîþ êóëü». 19.30, 00.25 Òåëåâ³ç³éíà Ô³íàë ñëóæáà íîâèí 12.45 Ôàêòè. Äåíü 06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 13.05, 20.00 Ò/ñ «Øòðàôáàò» 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 15.20 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà 07.15 Ì/ñ «×îðíèé ïëàù» ïåðåâ³ðêà» 09.55 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷íà 16.35 Ò/ñ «Ñèëüí³øå çà ÷åòâ³ðêà» âîãîíü» 11.55 سñòü êàäð³â 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 12.20 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 22.10, 01.40 Ò/ñ «Çáðîÿ» 13.20 Ö³ëêîâèòå 03.35 ÏðîÖ³êàâå ïåðåâò³ëåííÿ-3 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 14.15, 15.10, 04.20 Äàâàé îäðóæèìîñü Òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà 16.05, 05.05 Ãîâîðèìî ³ ïî ì.ʳðîâîãðàä: 06.30 Ðàíêîâèé êîìïàñ ïîêàçóºìî

07.00 09.00 09.45 10.00 10.30 11.00 12.05 12.35 14.05

18.00 18.10 19.00 19.15 19.30 19.45 20.45 21.00 21.15 21.30 21.45 22.45

23.30 00.00

«Ðàíêîâà êàâà» Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè» Ìóëüòô³ëüì Ìàåñòðî ªâðî-2012 Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ» Ä/ñ «Æèòòÿ ñåðåä æèòòÿ» Ðåòðîê³íîçàë «Öèðê» Ïåðñîíà Îáëàñíà òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà: ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè» Äåíü çà äíåì ijëîâ³ íîâèíè Òåìà äíÿ Òîê-øîó «ÌÈ!» Çàñèíàéêà Äåíü çà äíåì ijëîâ³ íîâèíè Òåìà äíÿ Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ» «²ñòîðè÷í³ ïîñòàò³. ²âàí ѳðêî». Çàïîð³çüêà ÎÄÒÐÊ ×àñ êðà¿íè. Ñîö³àëüíèé ïðîåêò óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ 05.50 Íåç’ÿñîâíî, àëå ôàêò 06.35 Äîêóìåíòàëüíèé äåòåêòèâ 07.40 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 09.45, 18.10 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 10.45 Õ/ô «Âäàëèé îáì³í» 12.40 Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé 14.30, 19.05 Åêñòðàñåíñè âåäóòü ðîçñë³äóâàííÿ 15.30 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Òðåòÿ ñâ³òîâà 18.00, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè 20.10, 22.40 Õîëîñòÿê-2 23.55 «ßê âèéòè çàì³æ» 00.55 Õ/ô «Ïðèãîäè ºðêè Ñåðäþ÷êè» 02.15 Âiêíà-Ñïîðò 02.25 Õ/ô «Ùèò ³ ìå÷»

ÍÒÍ + TTV 06.00 Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåññè

06.55 «Äðóãà ñìóãà» 07.00 Õ/ô «Ä³ëî áóëî â Ïåíüêîâ³» 09.00 Ò/ñ «Ì³é êîðäîí» 11.05 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ-11» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.45 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó 13.10 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 15.20 Ò/ñ «Ëþáèòè é íåíàâèä³òè» 19.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 19.45 Ñïîðòòàéì 19.50 Çàãàëüíîóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ äèçàéíåð³â 20.10 ³äâåðòî 20.40 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 21.15 Ñïîðòòàéì 21.30 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ-11» 22.30 Ò/ñ «Êðèìèíàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 00.30 Ïîêåð. Million Dollar Challenge 01.35 Ðå÷îâèé äîêàç 03.25 Àãåíòè âïëèâó 05.15 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 05.35 Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.05 Ò/ñ «Êóðñàíòè» 05.50, 06.35 Kids Time 05.55 Ì/ñ «Ô³êñ ³ Ôîêñ³» 06.40, 07.05, 07.40, 08.40 ϳäéîì 06.45, 15.15 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ øòàíè» 07.30, 08.30, 19.00, 00.20 Ðåïîðòåð 09.00, 16.20 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 14.20 Ì/ñ «Áåòìåí» 14.40 Ì/ñ «Àëàää³í» 15.55, 16.15 Teen Time 16.00 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ

3 травня р 17.15 Ì/ô «Òðè áîãàòèð³ òà Øàìàõàíñüêà öàðèöÿ» 19.10, 00.30 Ñïîðòðåïîðòåð 19.20 Ì/ô «²âàí Öàðåâè÷ ³ ѳðèé âîâê» 21.00 Ò/ñ «5 íàðå÷åíèõ» 22.05 Êóõíÿ íà äâîõ 23.10 Ñâ³òë³ ãîëîâè. Çèìîâ³ ³ãðè 00.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 00.45 Ò/ñ «Óðÿòóâàòè Ãðåéñ» (2) 01.50 Òîê-øîó ç³ Ñïàéêîì Ôåðåñòîíîì 02.50 Ò/ñ «Ï³âäåííà òåðèòîð³ÿ»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.50 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.20 Ïî䳿 07.10, 19.15, 03.40 Ïî䳿. Ñïîðò 07.15, 13.15, 21.00 Ò/c «²íòåðíè» 08.25, 14.15, 22.00 Ò/c «Ñë³ä» 09.00 Ò/c «Õòî, ÿêùî íå ÿ?» 10.00 Ãåðî¿ åêðàíó 11.00, 03.45 Ò/c «Çàºöü, ñìàæåíèé ïîáåðë³íñüêè» 12.40 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 15.10 Ò/c «Â³ðà, Íàä³ÿ, Ëþáîâ» 18.00 Ò/c «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/c «Êàòèíà Ëþáîâ» 23.00 Ò/c «Ìåíò ó çàêîí³-5» 01.00 Õ/ô «Â³éíà ×àðë³ Â³ëñîíà» (2) 02.40, 05.10 Ò/c «30 ïîòðÿñ³íü. ×åòâåðòèé ñåçîí»


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 17 (39) 26 квітня 2012 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

30 квітня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 09.00 ϳäñóìêè òèæíÿ 09.40 Òî÷êà çîðó 10.05 Øåô-êóõàð êðà¿íè 11.05 Äîêè áàòüêè ñïëÿòü 11.30 Êîæíà êðàïëèíà ìຠçíà÷åííÿ 11.50 Ïîðò îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ 12.30 Ïðàâî íà çàõèñò 12.50 ³êíî â Àìåðèêó 13.25 Õ/ô «Çâè÷àéíèé ôàøèçì» 15.40 Õ/ô «Æèâ³ ³ ìåðòâ³»

09.30 Õ/ô «Êîõàííÿ ³ ãîëóáè» 11.30, 01.55 Ò/ñ «Øïàíà çàìîñêâîðåöüêà» 19.30 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí ïîçíàéîìèòèñÿ» 21.25 Õ/ô «Íå òðåáà ñóìóâàòè» 23.50 Õ/ô «Ëþäèíà ç áóëüâàðó Êàïóöèíîê» (2)

²ÍÒÅÐ

07.40 ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó «Þðìàëà-2010» 09.20 Ò/ñ «Îäíó òåáå êîõàþ» 18.00 Âå÷³ðí³é êâàðòàë

ÑÐÑÐ

20.00, 02.55 Ïîäðîáèö³

21.00 ϳäñóìêè äíÿ

20.25 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ

21.15 Ïëþñ-ì³íóñ

20.30 Ò/ñ «Îäíîãî ðàçó â

22.25 Ïîãîäà 22.30 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 22.35 Õ/ô «Çäðàñòóéòå, ÿ âàøà ò³òêà!»

Ðîñòîâ³» 22.25 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì» 00.20 Ä/ô «Ô.ʳðêîðîâ. Êîðîëü-Îäèíàê» 01.20 Õ/ô «Ìàìè» 03.20 Ä/ñ «Ëþäèíà-Çáðîÿ» 04.50 Ä/ô «Ïðèáîðêóâà÷êà òèãð³â»

ICTV

00.15 Þâåë³ð ÒÁ

05.50, 05.40 Ñâ³òàíîê

01.20 ϳäñóìêè äíÿ

06.35 Ôàêòè òèæíÿ

01.35 Õ/ô «Ìàëåíüê³ òðàãå䳿»

07.25 Õ/ô «Ì³ñòî ïðèâèä³â»

05.30 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?

09.25 Õ/ô «Êîíãî»

1+1

11.50 Õ/ô «Òóðåöüêèé ãàìá³ò»

06.10 Õ/ô «Â³ê³ - ìàëåíüêèé â³ê³íã»

14.40 Õ/ô «Ïåðåâ³çíèê-3»

07.40 Õ/ô «Ñïîðòëîòî 82»

18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð

16.45 Õ/ô «Ìåõàí³ê»

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

23.25 Øîó «Âå÷³ðí³é Óðãàíò»

²ÍÒÅÐ 06.25 Ä/ô «Ëàðèñà Äîë³íà. Ìåí³ íàáðèäëî áóòè

09.50 Ò/ñ «×îòèðè òàíê³ñòè ³

çàë³çíîþ»

11.00 Ç ïåðøèõ âóñò 12.00 Ä/ô «Îëåã Êàðàìàçîâ. Ðîê» 13.00 Õàé ùàñòèòü 13.30 Õ/ô «Ïîäâèã ðîçâ³äíèêà» 14.55 Õ/ô «Æàéâîðîíîê» 16.20 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàíã³â» 19.05 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü 19.55 «Âåñíÿíèé æàðò» ç Ñ.ªùåíêîì

10.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè», 1-8 ñ. 18.05 Âå÷³ðí³é êâàðòàë 20.00, 02.05 Ïîäðîáèö³ 20.25 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 20.30 Ò/ñ «Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâ³» 22.30 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì» 00.25 Õ/ô «Ñòðàõîâèé âèïàäîê» 02.35 «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé» 02.40 Ä/ñ «Ïðîêóðàòîðè Óêðà¿íè» 03.20 Ä/ô «Ëþäèíà-Çáðîÿ»

20.20 Aôòåðøîê 20.45 Ñâ³ò ñïîðòó

05.35 Çíàê ÿêîñò³

ICTV 06.25, 05.45 Ñâ³òàíîê 07.10 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.50 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè

21.15 Ñîö³àëüíå øîó

08.10 Ñòîï-10

22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà

09.10, 19.15, 00.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè

23.05 Õ/ô «12 ñò³ëüö³â», 2 ñ.

10.10 Õ/ô «Â ³ì’ÿ êîðîëÿ»

00.15 Þâåë³ð ÒÁ

12.50, 20.00 Ò/ñ «Øòðàôáàò»

01.20 ϳäñóìêè äíÿ

15.00 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà

01.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ

ïåðåâ³ðêà»

03.10 Ò/ñ «Äîì³âêà» 11ñ.

16.10 Ò/ñ «Ï³ä çëèâîþ êóëü»

04.50 «Ñåêðåòè óñï³õó» ç

18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð

Íàòàëåþ Ãîðîäåíñüêîþ 05.25 Ñâ³òëî

1+1 07.50 Ò/ñ «Íàçàä â ÑÐÑл 11.30, 01.30 Ò/ñ «Øïàíà çàìîñêâîðåöüêà» 19.30 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí 20.00 Õ/ô «Õîðîáðå ñåðöå»

æèòòÿ» 22.50 Õ/ô «Ïðîöåñ ïðî òðè ì³ëüéîíè»

ÑÒÁ 04.45 Òàíöþþòü âñ³! Ïîâåðíåííÿ ãåðî¿â

08.30 Ô³ëüì-ä³òÿì «Ðóäèé, ÷åñíèé, çàêîõàíèé» 11.00 Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ» 12.00 Êîíöåðò Â.Ïàâë³êà «Îñâ³ä÷åííÿ» Îáëàñíà òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà: 18.00 Ìóëüòô³ëüì 18.10 Êîíöåðò Îëåíè Âàºíãè 20.45 Çàñèíàéêà

âåäóòü ðîçñë³äóâàííÿ 15.40 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ³éíà òèòàí³â

15.40 Õ/ô «ßñîí ³ àðãîíàâòè-2» 17.40 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà» 19.30 Ì/ô «Àëüîøà Ïîïîâè÷ ³ Òóãàðèí Çì³é» 21.00 Ò/ñ «5 íàðå÷åíèõ»

20.40 Êóá-2

22.05 Àôåðèñòè

22.00 «Äåòåêòîð áðåõí³»

23.00 Ñâ³òë³ ãîëîâè. Çèìîâ³

23.00 Õ/ô «Òîá³, ñïðàâæíüîìó» 02.05 Õ/ô «Ïðèíöåñà öèðêó»

ÍÒÍ + TTV

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

³ãðè 00.10 Ñïîðòðåïîðòåð 00.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 00.20 Õ/ô «Ë³òí³ ³ãðè» 02.20 Ò/ñ «Ï³âäåííà òåðèòîð³ÿ»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.40 Ïî䳿 07.15, 13.15, 21.00 Ò/c «²íòåðíè» 08.30 Ò/c «Ñë³ä» 09.10 Ò/c «Îõîðîíåöü-4» 11.00, 04.00 Ò/c «Çàºöü, ñìàæåíèé ïîáåðë³íñüêè» 12.40, 03.05 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 14.15, 16.10 Ò/c «Êîæåí çà ñåáå» 18.00 Ò/c «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 19.15, 03.55 Ïî䳿 Ñïîðò 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü

22.00 Õ/ô «Ôîðñàæ» (2)

06.45 Ì/ô «Áóíò ïòàõ³â»

00.00 Ò/c «Òðàâìà»

08.05 Õ/ô «Ìàéæå ãåðî¿»

00.55 Õ/ô «DOOM» (3)

09.55 Õ/ô «Çàãóáëåíà ³

02.25, 05.20 Ò/c «30 ïîòðÿñ³íü.

çíàéäåíà»

×åòâåðòèé ñåçîí»

22.45 Êîíöåðò Ìèêîëàÿ Íîñêîâà

ÑÒÁ 06.20 Äîêóìåíòàëüíèé äåòåêòèâ 06.45 Õ/ô «Òîá³, ñïðàâæíüîìó» Ìàëèí³âö³» 12.00 Õ/ô «Êîðäîí. Òàéãîâèé ðîìàí» 14.45, 19.05 Åêñòðàñåíñè âåäóòü ðîçñë³äóâàííÿ 15.50 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Òðåòÿ ñâ³òîâà 18.05 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 20.10 Ìîÿ ïðàâäà. Ñåðã³é Ñîñºäîâ 21.10 Ìîÿ ïðàâäà. Îëüãà

ïî ì. ʳðîâîãðàä: 08.00 Ä/ñ «Æèòòÿ ñåðåä æèòòÿ»

22.10 Ìîÿ ïðàâäà. Þð³é Áàòóð³í. Ïîâåðíåííÿ ç áåçîäí³ 01.10 Õ/ô «Ùèò ³ ìå÷»

ÍÒÍ + TTV 05.45 Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè

Òóãàðèí Çì³é» 19.40 Ì/ô «Äîáðèíÿ ͳê³ò³÷ ³ Çì³é Ãîðèíè÷» 21.00 Ò/ñ «5 íàðå÷åíèõ»

12.45 Ëåãåíäè êàðíîãî

22.05 Øóðè-àìóðè

ðîçøóêó 13.15 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 15.20 Ò/ñ «Ëþáèòè é íåíàâèä³òè»

23.00 Ñâ³òë³ ãîëîâè. Çèìîâ³ ³ãðè 00.10 Ñïîðòðåïîðòåð 02.45 Ò/ñ «Ï³âäåííà òåðèòîð³ÿ»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

20.15 Musiñ-ìàí³ÿ

06.00, 05.50 Ñð³áíèé àïåëüñèí

20.35 Íà ïîðÿäêó äåííîìó

07.00, 19.00, 03.25 Ïî䳿

21.30 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ-11» 07.10, 19.15, 03.40 Ïî䳿. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 23.30 Õ/ô «Çàì³íà-3.

Ñïîðò 07.15, 13.15, 21.00 Ò/c «²íòåðíè»

Ïåðåìîæåöü îòðèìóº

08.30, 14.15, 22.00 Ò/c «Ñë³ä»

âñå» (2)

09.10 Ò/c «Îõîðîíåöü-4»

01.20 Õ/ô «Åêñïåðèìåíò «Êàðíîçàâð» (3) 02.40 Ðå÷îâèé äîêàç 03.55 Àãåíòè âïëèâó 05.15 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 05.35 Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 04.35 Ì/ñ «Ô³êñ ³ Ôîêñ³» 07.35 Õ/ô «Ë³òí³ ³ãðè» 09.30 Õ/ô «Ïðèãîäè Çàêà ³ Êîä³»

11.00, 03.45 Ò/c «Çàºöü, ñìàæåíèé ïîáåðë³íñüêè» 12.40 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 15.10 Ò/c «Â³ðà, Íàä³ÿ, Ëþáîâ» 18.00 Ò/c «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/c «Êàòèíà Ëþáîâ» 23.00 Ò/c «Ìåíò ó çàêîí³-5»

11.15 Õ/ô «×àð³âíèé ïðèíö»

01.00 Õ/ô «Ôîðñàæ» (2)

13.10 Õ/ô «Äåíí³ñ-ìó÷èòåëü»

02.45, 05.10 Ò/c «30 ïîòðÿñ³íü.

15.10, 00.15 Õ/ô «Óò³êà÷»

85 років від дня народження (м. Зінов’євськ) Генріха Йосиповича Фільварова, архітектора, громадського діяча. Учасник ВВв. Закінчив Київський інститут цивільних інженерів, за фахом – інженер-архітектор. Кандидат архітектури (1983). Доктор архітектури (1990). Проектував будівлі в м. Кемерово, був головним архітектором проектів громадських та промислових будівель у Києві та інших містах України, Казахстану й Сибіру, працював заступником директора Київського науково-дослідного проектного інституту містобудування, керував розробкою Генеральної схеми розвитку міст на Кубі. З 1991 року очолює Інститут урбаністики. Автор чотирьох монографій і близько 150 наукових публікацій. Професор факультету міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури. Дійсний член Української Академії архітектури, почесний член Міжнародної Академії архітектури. Член Президії Єврейської Конфедерації України, співголова Правління благодійного фонду «Турбота – Хесед – Авот». Комітет збереження єврейської спадщини в Україні, яким він керує, підготував опис 450 будівель колишньої єврейської власності та створив великий банк даних. • 56 років від дня народження (с. Нова Осота Олекс андрівського району) голови Новомиргородської районної ідержавної адміністрації Олександра Семеновича Ковтуна. • 44 роки від дня народження (с. Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області) Юрія Олексійовича Литвина, народного депутата Верховної Ради України (Народна партія, Блок Литвина) У 2001-2003 роках – начальник головного управління сільського господарства і продовольства Кіровоградської облдержадміністрації. 2003-2007 – заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації з питань АПК.

Іменини (за православним календарем): Авделай, Агапіт, Адріан, Азат, Акакій (Акатій, Акат), Олександр, Ананій (Анан, Ананія), Аскитрея, Єфрем, Зосим (Зосім, Ізосім), Іван (Іоанн), Потап (Патапій), Семен (Симеон), Федір (Феодор), Фома, Фусик, Хусдазат.

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ - 1 травня

Вівторок р 18.00 Ì/ô «Àëüîøà Ïîïîâè÷ ³

12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè»

22.30 Ò/ñ «Êðèìèíàë³ñòè.

05.35 Íåç’ÿñîâíî, àëå ôàêò

ÿ æèâó

Òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà

11.05 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ-11»

19.50 Â öåíòð³ óâàãè

æèòòÿ»

01.15 Õ/ô «Íàäì³ðíå íàñèëëÿ»

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ

09.00 Ò/ñ «Ñèùèêè-2»

21.45 Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà

Ñóìñüêà. Ìàñêà, â ÿê³é

04.35 Áèòâà íàö³é

Îëåêñàíäðà Íåâñüêîãî»

19.30 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà

22.00, 02.50 Ò/ñ «Çáðîÿ» (2)

06.35 Õ/ô «Ïëàùàíèöÿ

Óêðà¿íà» 20.00 Ò/c «Êàòèíà Ëþáîâ»

04.30 Ì/ñ «Ô³êñ ³ Ôîêñ³»

21.00 Ïåðñîíà

10.00, 23.10 Õ/ô «Âåñ³ëëÿ ó

21.00 ϳäñóìêè äíÿ «Àäðåíàë³í»

10.00 Ïîãëÿä

07.15 Êîíöåðò «Âäàë³ ï³ñí³»

04.50 Ôîðìóëà ëþáîâ³

20.50 Ïëþñ-ì³íóñ 20.55 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ

09.00 Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè»

23.50 Õ/ô «Àðòåôàêò» (2)

09.25 Ñâ³òëî ñîáàêà», 1ñ.

08.00 Ìóëüòô³ëüìè

14.35, 19.35 Åêñòðàñåíñè

Êîä³» 13.45 Õ/ô «ßñîí ³ àðãîíàâòè»

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

1 травня р 09.00 ϳäñóìêè äíÿ 09.15 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó ÑÐÑÐ

ïî ì.ʳðîâîãðàä

áóäü-ÿêó ö³íó»

12.15 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 05.30 Õ/ô «Ñòàë³íãðàä» 12.30 XVII Âñåóêðà¿íñüêèé 09.00 Õ/ô «²âàí Áðîâê³í íà ôåñòèâàëü äèòÿ÷î¿ ö³ëèí³» òâîð÷îñò³, ïðèñâÿ÷åíèé 11.00 Ò/ñ «Çíèêë³» Âñåñâ³òíüîìó Äíþ 15.20 Ò/ñ «Ëþáèòè é Çåìë³ «Çåìëÿ ðà䳺 â íåíàâèä³òè» êîë³ äðóç³â» 19.30 Êàìåðà! Ìîòîð! Çíÿòî! 14.10 Ä/ñ «Æèòòÿ ñåðåä 19.50 Ñïîðòòàéì ïëþñ æèòòÿ» 20.10 Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ Îáëàñíà òåëåâ³ç³éíà 20.40 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà ìåðåæà: 21.30 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ-11» 18.00 Äåðæàâíà ñëóæáà 22.30 Ò/ñ «Êðèìèíàë³ñòè. çàéíÿòîñò³ Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 18.10 Ò/ñ «×óæ³ ãð³õè» 23.30 Õ/ô «Ñåêñ íà 19.00 Êîíöåðò «Ïàì’ÿò³ Ì. âèæèâàííÿ» (3) Ìàãîìàºâà» 01.25 Õ/ô «Çàì³íà-2. Îñòàíí³é 20.30 «Æèâà òðàäèö³ÿ». ÄÒÐÊ óðîê» (2) «Êðèì» 02.50 Ðå÷îâèé äîêàç 20.45 Çàñèíàéêà 03.40 Àãåíòè âïëèâó 21.00 Ô³ëüì-êîíöåðò «Ñàäèáà 05.00 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè äæàç» 05.20 Ïðàâäà æèòòÿ 21.45 Õ/ô «Ñòàâêà á³ëüøà çà

âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó

À.Àðêàíîâ, Â.Âèíîêóð

Òåëåâ³ç³éíà ìåðåæà

10.35 Õ/ô «Äîñòàâèòè çà

Ëþäìèëà Êàñàòê³íà.

òèãð³â»

20.40 ѳëüðàäà

Ñ.Äðîáîòåíêî,

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ

ïðàâäà ïðî ç³ðîê

10.45 Õ/ô «Äîáðàí³÷ ³ óäà÷³!»

05.55 Õ/ô «Ïðèáîðêóâà÷êà

².Îëåéíèêîâ, Ã.Âåòðîâ

21.30 dzðêè ãóìîðó.

05.20 ÏðîÖ³êàâå

09.35, 18.00 Íåéìîâ³ðíà

У ЦЕЙ Й ДЕНЬ - 30 квітня

Понеділок

07.30 Õ/ô «²äåàëüíà äðóæèíà» 12.00 Õ/ô «Ïðèãîäè Çàêà ³

÷àñó, ùî ìèíàº. Ïðèáîðêóâà÷êà»

19.45 dzðêè ãóìîðó.

21.20 Ñâ³ò ñïîðòó

03.30 Õ/ô «Ïîñèëêà» (2)

09.45 Ìóëüòô³ëüì

05.05 Ä/ñ «Ãåðî¿

19.20 After Live (Çà ëàøòóíêàìè

20.55 Ïðî âèïëàòè êîìïåíñàö³é

22.10 Ò/ñ «Çáðîÿ»

23.25 Øîó «Âå÷³ðí³é Óðãàíò»

ñì³øí³øèé

Þ.Ñòîÿíîâ,

íîâèíè 20.00 Ò/ñ «Øòðàôáàò» 01.25 Õ/ô «Â ³ì’ÿ êîðîëÿ»

20.10 «Ïðèíöè áàæàþòü

18.50 Ñì³øíèé òà ùå

Øóñòåð-Live)

19.15, 00.20 Íàäçâè÷àéí³

www.novosti.kr.ua

×åòâåðòèé ñåçîí»

День міжнародної солідарності трудящих – в Україні, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України, святковий неробочий день. • 95 років від дня народження (м.Новогеоргіївськ, Світловодськ) Тамари Микитівни Капканець, художниці. До війни (1939-1941) навчалася у Харківському художньому інституті. У 1946 році закінчила Київський художній інститут (майстерня М. Дерегуса та К. Єлеви). Бере участь у виставках з 1952. Працює у галузі станкового живопису (натюрморти, тематичні картини, пейзажі). Основні твори: «Літо» (1960), «Жіноча доля» (1964), «Ранок» (1966), «Чекають перевозу» (1967) та ін. Жила і працювала у Ворошиловграді, з 1948 року викладала у Ворошиловградському художньому училищі. Твори зберігаються у Луганському художньому музеї. • 70 років від дня народження (с.Пустельникове Олександрійського району) Євдокії Василівни Колесник, співачки (сопрано). У 1968 році закінчила Київську консерваторію, відтоді працює у Київському театрі опери та балету ім. Т.Г.Шевченка. Яскрава представниця української вокальної школи. Кращі партії – Катерина Ізмайлова з однойменної опери Д.Шостаковича, Оксана («Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемовського) та ін. Брала участь у виконанні реквієму Д.Верді та інших вокально-симфонічних творів. У 1978 році виступала в Берлінській «Коміше опер» у спектаклі «Іфігенія в Тавриді» Глюка. Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів ім. М.І.Глінки (1968), 4-го Міжнародного конкурсу ім. П.І.Чайковського (1970), Міжнародного конкурсу молодих оперних співаків у Софії (1973) та фестивалю Каті Попової у Плевені (Болгарія, 1974; Велика золота медаль). З 1986 року – викладач Київської консерваторії. Народна артистка УРСР (1978). Лауреат Державної премії УРСР ім. Т.Г.Шевченка (1976). Переможниця Національного рейтингу успішних жінок України «Королева успіху – 2009».

Іменини (за православним календарем):

Оксентій (Аксен), Акиндин, Антон (Антоній), Василь, Віктор, Віссаріон, Юхим (Єфимій, Євфимій), Зинон, Зот (Зотик, Ізот), Іван (Іоанн), Кузьма (Косьма), Михайло, Север’ян (Северіан) і Фелікс.

5


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 17 (39) 26 квітня 2012 року

Душа й тіло – єдині

У ритмі танцю Вікторія Семененко спеціально для Новин Кіровоградщини

Українка за походженням, вона живе циганськими танцями. Відомі кінофільми «Єсенія» і «Табор уходит в небо» традиційно збирають біля екранів телевізора багато глядачів, які насолоджуються запальною акторською грою циганів, їхнім рішучим характером, нерозділеним коханням, бурхливими емоціями, кольоровими костюмами, романтичними піснями і яскравими танцями… Саме в циганському танці, грайливому і рішучому, обертається цілий світ, в якому – свої правила, емоції, мова, особливості. Завдяки цьому мистецтво танців настільки добре прижилося в світі, що серед інших національностей знайшлося багато прихильників спробувати на собі пережити емоції, які викликає циганський танець. Серед таких охочих – українка за походженням, палка прихильниця всього, що пов’язано з циганською культурою, Людмила Недобідюк. Вона – активна учасниця відомого на Кіровоградщині народного ансамблю циганської пісні і танцю «Ягорі», а ще – незмінний художній керівник танцювальних колективів у Кіровоградському районі «Лілея» (Черняхівського СК) та «Лянуца» (Грузьківського СК), де вчить діток циганським танцям. Про танцювальну кар’єру Людмили Недобідюк та особливості цього виду мистецтва – в інтерв’ю Новинам Кіровоградщини. – Людмило, як танці прийшли у ваше життя? – Я ще з дитинства виховувалася в музичній родині, де мені прививали любов до музики. Моя мама Віра завжди любила співати і була постійною учасницею в шахтарському хорі на Донбасі, а батько Володимир усе життя грав на трубі. Тож музика в моєму житті була завжди, відколи себе пам’ятаю. В дитинстві я не боялася сцени і любила виступати, в школі не пропускала жодного заходу. Я з задоволенням кружляла на сцені під різну музику, мене вабили яскраві костюми артистів, тож уже в дев’ять років я виявила бажання серйозно займатися танцями. Розпочинала в народному ансамблі бального танцю «Конвалія», далі продовжила репетиції в ансамблі пісні і танцю «Весна». Я постійно працювала над собою – вдосконалювала танцювальні рухи, вивчала сучасні й народні танці, створювала нові, самостійно займалася гімнастикою. Це захоплення мені приносило величезне задоволення і згодом стало справою мого життя, тому вищу освіту я вирішила здобути теж у цьому напрямку, аби бути справжнім майстром у цій сфері. Спочатку закінчила Олександрійське училище культури на факультеті хореографія, а згодом – Миколаївську філію національного університету культури і мистецтв на спеціальності «народна хореографія, викладач фахових дисциплін». Тобто в мене були і базові знання, і практичні навички. – Чому ваш вибір припав саме на циганські танці? – Спочатку мене вабили лише яскраві костюми, в яких танцюють циганські

www.novosti.kr.ua

композиції. Та вже згодом, коли побачила, як майстерно танцюють артисти народного ансамблю циганської пісні й танцю «Ягорі», як уміло передають свої емоції через рухи, то закохалася в них із першого погляду. Відколи колектив був створений (а це було двадцять років тому!), я стала їхньою палкою шанувальницею: часто ходила на концерти, щиро аплодувала за незрівняні художні номери, насолоджувалася кольоровими костюмами. І в мене поступово виникало бажання стати учасницею ансамблю. І от, коли випала нагода, я пішла в цей колектив на кастинг – показала те, що вмію, намагалася викладатися на сцені на повну силу. Мій виступ гідно оцінили й запропонували стати однією з учасниць «Ягорі». Моїй радості не було меж, і з вересня 2004 року я вже виступаю на сцені з цими талановитими артистами. Вже з перших акордів циганської музики я зрозуміла, що в цьому танцювальному напрямку – назавжди. Неодноразово наш ансамбль ставав призером міжнародного фестивалю національних меншин, який проходить у Мукачевому на Закарпатті. Зі своїми виступами ми побували майже в

кожному куточку нашої області, а також відвідали Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Полтаву, Одесу, Черкаси, Миколаїв, Кривий Ріг, Кам’янець-Подільський та багато інших міст. – В чому особливість цього виду танців? – Головною особливістю, швидше за все, є те, що в циганських танцях легко поєднується пластичність рук і легке постукування ногами, жінкам ще й доводиться при цьому використовувати різні елементи, пов’язані зі спідницею. Танцівниця за допомогою рухів рук ніби малює свій світ, передає свої емоції, створює свою картину. Рухи в неї надзвичайно пластичні, інколи просто неможливо відірвати від них погляду. Вона ніжно поводить плечима. Головне – правильно впіймати ритм. Саме в циганському танці проявляється темперамент жінки, адже спочатку вона грає роль спокійної і стриманої, потім в її очах наростає вогонь, і вже на завершальному етапі вона досягає вершини. Тобто танець спочатку повільний, а потім із кожним акордом стає енергійнішим. Циганський танець допомагає розкрити безмежний світ людини. В танці душа й тіло стають єдиним цілим.

Бувальщина

Щасливий випадок

Анатолій Саржевський спеціально для Новин Кіровоградщини

Старожили обласного центру добре пам’ятають невеличкий базарчик біля тодішнього агрегатного заводу на робітничій околиці – Новомиколаївці. Там на невеликому майданчику з торговельними рядами розмістився і дерев’яний м’ясо-молочний павільйон на два виходи з обох боків… Одного разу я, тодішній третьокласник, напросився піти з матір’ю за півником на борщ. Чимало було серед них гарних і дебелих, однак коштували вони дорого – п’ять карбованців. Трохи гірші за них – чотири, а геть нікудишні – близько трьох. Пригадую, що вибирали довгенько, поки не знайшли більш-менш непоганого з виду півника за три карбованці. Проте мати забула вдома гаманець із грішми, тож, залишивши мене наодинці з півником, десь відійшла позичатися. Ще й наказала, щоб тримав його міцніш, бо може втекти. Наче наврочила: півник якимось чудом зіскочив із дитячих рук і жваво побіг по землі, легко оминаючи добровольців, які облишили свої справи й подалися на його лови. Серед

них був і сільський дядько, який із машини продавав капусту. У захоплюючій біганині за півником він став переможцем. Віддаючи мені «втікача», запитав про його ціну. Я чомусь знічев’я бовкнув: «П’ять карбованців». Він тоді й каже, як дорослому: «Послухай мене, хлопче. Ось тримай п’ять карбованців за півника. А мати твоя нехай нового півника купить. Розумієш, сьогодні ледь не проспав, дуже поспішав до міста спродатися, тому не було часу вловити домашнього півника, аби гостинець племінниці передати. А він мені так сподобався – сам бачиш, як швидко бігає – не наздогнати». Опісля тих слів забрав із моїх рук врятованого півника, всунув у кишеню моєї сорочки гроші та й пішов до своєї машини. Через декілька хвилин і матір повернулася. Подивилася на мої порожні руки – все зрозуміла. Однак не сварила. Лише зітхнула докірливо. Проте після моєї розповіді повеселішала. А через кілька хвилин і в мене настрій поліпшився, бо купили за п’ять карбованців великого й напрочуд гарного півника. Цей сумирним виявився, тож додому його донесли без особливих пригод.

– Одним із основних елементів танцю є одяг. Чому? І яким він має бути в циганському танці? – Дійсно, одяг відіграє дуже важливу роль, адже з його допомогою можна підкреслити витонченість і граційність артистів. Коли на сцену виходять танцюристи, то глядачі в першу чергу оцінюють саме костюми, які в циганів надзвичайно особливі й відрізняються від одягу інших народів. Зазвичай вони яскраві й завжди створюють атмосферу свята. Важливе значення має й пошиття самого костюма, оскільки з його допомогою можна підкреслити різні танцювальні рухи, інколи навіть доповнити їх. Завдяки цьому наряду танцівниця легко може підкреслити свою фігуру або ж приховати її недоліки. Наприклад, якщо ви бажаєте приховати пишні форми, то не слід одягати широких і світлих спідниць, серед прикрас обирати треба намисто й різні браслети. Правильно потрібно обирати і кольорову гаму нарядів (червоний – вогонь), і тканину. Низ спідниці також відіграє важливу роль. Пам’ятайте, що костюм потрібно підбирати під настрій, характер, образ, зміст танцю. І він повинен підкреслювати індивідуальність кожного. – Ви як активна учасниця «Ягорі» займаєтесь пропагандою цього виду мистецтва і в сільській місцевості? – Звичайно ж, адже в мене в житті було багато практики, і я вже дозріла до викладання танців. Згодом починала в свої групи набирати діток із Соколівської сільської ради, а потім – із Грузького. Всі разом ми вивчали різні танці, а особливий акцент зробили саме на циганських. В обох колективах є молодша група і старша, учасники яких із радістю відвідують гуртки. Ми вже маємо чимало досягнень на районному і обласному рівні. Майже всі мої вихованці талановиті, бо я вважаю, що немає не талановитих, просто не в усіх відкриті творчі здібності. – Хто вам допомагає відроджувати культуру на селі? – Завжди розуміє наші проблеми соколівський сільський голова Яків Миколаєць. Він виділяє кошти на проведення святкових концертів, на пошиття костюмів діткам. Цікаві заходи організовує завідуюча Черняхівським сільським клубом Галина Колесникова, не залишає нас без уваги директор Соколівської школи Віра Панчук. А мої учениці Аліна Колеснікова, Юлія Нестеренко та Анжеліка Недобідюк уже освоїли всю техніку циганського танцю і тепер допомагають мені навчати діток. – Ви вважаєте себе щасливою людиною? – Авжеж! Бо я знайшла свою улюблену справу, яка стала згодом моїм покликанням. Мені подобається пізнавати секрети циганських танців, вчити діток цьому виду мистецтва. Я по-справжньому відчуваю себе щасливою, коли допомагаю людям відчути їхнє щастя!

Пенсії на пошті: своєчасно, зручно, надійно! Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укр­ пошта» впродовж багатьох років виконує важливу соціальну функцію, покладену на нього державою, – здійснення виплат та доставки пенсій і державної грошової допомоги різним категоріям населення України. Найбільшим надбанням держави в особі національного оператора поштового зв’язку є безкоштовна доставка належних людям коштів додому. Загалом кожен споживач на власний розсуд може обрати форму обслуговування – у відділенні поштового зв’язку чи вдома, як кому зручніше. Листоноші обов’язково доставлять грошову допомогу додому, незалежно від місця проживання пенсіонера, незважаючи на погодні та інші умови послуг. Це конче необхідно передусім для літніх і немічних людей, інвалідів, матерів із маленькими дітьми. Завдяки листоношам громадяни можуть скористатися багатьма додатковими послугами: придбати необхідні товари народного споживання, передплатити улюблені видання, сплатити комунальні послуги, замовити кур’єрську доставку, тощо. Загалом «Укрпошта» надає понад 50 видів послуг. Дякуємо, що користуєтесь нашими послугами! Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта».

9


www.novosti.kr.ua Бейсбол

НОВИНИ Кіровоградщини

№ 17 (39) 26 квітня 2012 року

Чемпіони перемагають, сподіваються і вірять...

На минулих вихідних стартував черговий чемпіонат України з бейсболу. У першому турі чинний чемпіон і володар Кубка України «КНТУ-Єлисаветград» на домашній арені приймав київський клуб «Атма-ЦШВСМ». До речі, кияни – єдина команда, яка, крім кіровоградців, може похвалитися званням чемпіона нашої країни. Але це було досить давно. На даний момент «Атма» вперше отримала право грати в еліті, після того, коли дивізіон «А» в 2009 році був реорганізований. Зараз тут виступають чотири клуби, що мають у своєму розпорядженні спеціалізоване бейсбольне поле і конкурентоздатний підбір виконавців. Але поки представники столиці України з декількома гравцями чемпіонського складу не змогли впоратися з більш досвідченими і титулованими суперниками. В суботу гостей розгромили – 10:0, а недільні матчі завершилися з рахунками 8:2 і 12:1 на користь кіровоградців. Ці перемоги, безумовно, тішать. Але зараз кіровоградська команда зіткнулася з проблемами, які ставлять під питання саме існування кращого клубу України. Про це ми поговорили з головним тренером «КНТУЄлисаветград», ЗТУ Юрієм Бойко. Хоча спочатку він усе ж зупинився на рівні готовності своїх підопічних до сезону: – У нас відбулися певні зміни в складі. З «Діаманта» ми запросили Віталія Савченка, Романа Бойка, а також кращого гравця нещодавнього Кубка пам'яті В'ячеслава Колодіцького – 15-річного Віталія Чухрія. З «Бізонів» (ще одна кіровоградська команда, чемпіон першої ліги минулого сезону) до нас

перейшов Олександр Мамонтов. Що стосується втрат, то ми ж не професійний клуб і не в змозі утримувати своїх гравців. Кількох хлопців ми включили в заявку, але повноцінно тренуватися і грати через зайнятість на основній роботі вони не можуть. Але ми на них усе-таки сподіваємося. Адже сезон буде дуже непростим. Всі наші конкуренти серйозно підсилили свій склад. Зокрема, за киян заявлені американці, білоруський пітчер. А у нас взагалі немає гравців з інших міст. Ми пишаємося тим, що цілком і повністю укомплектовані кіровоградцями! У матчах проти «Атми» хлопці грали на

хорошому рівні. Команда виглядала згуртовано. У нас достатньо хороший сплав молодості та досвіду. Поряд із бейсболістами, яким далеко за 30, є 17- й навіть 15-річні хлопці. І ми весь час прагнемо до того, щоб завтра бути сильнішими, ніж сьогодні. У нас є прекрасна дитячо-юнацька школа, ми маємо гідний резерв. Але коштів на утримання головної бейсбольної команди Кіровоградщини катастрофічно не вистачає. Ось у сімферопольських команд і «Атми» вже є спонсори, а ми тільки перебуваємо в пошуках інвестора. В цьому плані розраховуємо на допомогу міської та обласної влади, яких

Баскетбол

Залишився останній крок

БК «Кіровоград» виграв регулярний чемпіонат у своїй групі першої ліги. Ефектна точка була поставлена в ​​ Маріуполі, де підопічні Валерія Мельничука обіграли дніпропетровський «ДВУФК СДЮШОР-5-Дніпро» і господарів майданчика з «Азовмаша-2». Правда, у другій зустрічі були певні складнощі, але на загальний переможний підсумок вони не вплинули. Стартовий матч із дніпропетровцями наші баскетболісти провели також впевнено, як і дві останні зустрічі з цими суперниками в рідних стінах. І хоча конкуренти посилилися двома гравцями дубля «Дніпра», який виступає в Суперлізі, стримати впевнених у собі наших земляків їм не вдалося. Перші дві чверті основа кіровоградців провела злагоджено і результативно, забезпечивши солідний гандикап перед великою перервою – 66:18. Засмутило лише те, що в другій десятихвилинці серйозну травму ноги отримав капітан нашої команди Дмитро Ігнатенко. Тепер участь одного з лідерів БК «Кіровоград» у вирішальних матчах сезону під великим питанням. Але клубні ескулапи пообіцяли зробити все можливе і навіть неможливе для того, щоб поставити Ігнатенко на ноги. А в другій половині матчу з дніпропетровцями грали резервісти, де роль першої скрипки, як і в своєму дебютному поєдинку в Кіровограді, взяв на себе новачок Антон Рожков. Наш форвард відзначився 17 влучними кидками, 9 підбираннями та перехопленнями, закінчивши матч з ККД +11. Також свій внесок в успіх після перерви зробив центровий Роман Сокіл, який трішки не дотягнув до дабл-даблу (10 очок і 9 підбирань) при високому коефіцієнті корисної дії – +13. А от Олександр Кодола цього разу відчував себе не в своїй тарілці, адже з 6 кидків із середньої та дальньої дистанції всі були невлучними. Але це не завадило підопічним Валерія Мельничука виграти другу половину – 63:32 і матч в цілому – 119:50 (37:6, 29:12, 23:15, 30:17). Кращим у складі кіровоградців був Олексій Балашов (22,7, +20), якого успішно підтримали Іван Гусаров (16,8, +23) і Давид Майсурадзе (14,5, +14). Схоже, чергова впевнена перемога дещо розслабила наших хлопців. Адже Валерій Мельничук попереджав своїх баскетболістів

10

про те, що маріупольці від гри до гри додають і налаштовані дати фаворитам рішучий бій. Досить нагадати, що першу гру в «Азовмаша-2» кіровоградці виграли з різницею в 43 очки, другу – 29, а в третій вирвали перемогу з перевагою лише у 8 пунктів. Тим не менш, гості, у складі яких вийшли кращі в попередній грі, почали поєдинок мляво, недопрацьовуючи як в атаці, так і в обороні. А ось господарі майданчика, посилені 4-ма гравцями дубля основної команди, навпаки, були гранично зібрані й мотивовані. Найбільше клопоту нам доставили саме дублери «Азовмаша» Зуєв, Астахов і Луговцев, які накидали на трьох 39 очок. Але в першій половині гостям все ж таки вдалося втримати мінімальну перевагу в 2 очки – 42:40. Зрозуміло, що Валерію Мельничуку в перерві довелося серйозно поговорити з хлопцями, а то все це могло обернутися третім у сезоні фіаско. На щастя, Давид Таргамадзе, який видав приголомшливий матч і встановив особистий рекорд у цьому чемпіонаті (29, 21, +22), і його партнери почули свого наставника і взялися за справу серйозно. Наші баскетболісти стали панувати під щитами і впевнено завершували свої атаки. Це дозволило в третьому відрізку гри збільшити відрив до 9 очок. А в четвертій десятихвилинці Олексій Балашов (18, 12, +5), Олександр Підопригора (17, 3, +14), Іван Гусаров (12, 5, +2) разом із нестримним та надійним Тарга-

мадзе зовсім розгромили підопічних Євгена Подорваного – 30:13, завершивши протистояння з рахунком 93:67 на свою користь. Дуже старався в рідному місті й Антон Рожков. Але якщо в атаці він зіграв на рівні (11 очок), то в обороні не надто продуктивно (2 підбирання і ККД – 7). І все ж, незважаючи на успішне завершення регулярного чемпіонату, гра в останньому матчі змусила тренерів замислитись над тим, чи зможуть успішно вирішувати поставлені завдання у вищій лізі Володимир Фурман, Сергій Шевцов, Ярослав Гогіев та Олександр Кодола. Втім, у цих виконавців ще буде можливість переконати тренерів у своїй необхідності команді. Адже з 4 по 6 травня в Кіровограді відбудеться фінал восьми найсильніших команд першої ліги. Тут уже права на помилку не буде. У цьому турнірі наші вболівальники в залі факультету фізичного виховання КДПУ ім.В.Винниченка побачать як знайомі дружини – дніпропетровський «Інваспорт», той же «Азовмаш-2», так і головного конкурента кіровоградців у своїй групі, баскетболістів Криворізького національного технічного університету, а також кращі команди Західної зони з Сарн, Коломиї, Ужгорода та Львова. Підопічні Валерія Мельничука свій перший поєдинок плей-офф проведуть проти львів’ян.

наполегливо закликаємо звернути увагу на проблеми команди. Адже бейсболісти також пропагують Кіровоград та область на всеукраїнській арені. А ще ми гідно виступаємо і на європейських змаганнях, де «КНТУЄлисаветград» прекрасно знають і ставляться до нас із повагою. Сьогодні потрібно розуміти, що якщо не буде основної команди, то завалиться вибудовувана роками система кіровоградського бейсболу, яка є кращою в Україні. Чи ми готуватимемо гравців для інших регіонів? Але це нонсенс. Ось у нас у дивізіоні «Б» є ще і «Діамант». Там зібрані дуже молоді гравці, їм належить грати проти дорослих суперників, легких матчів у хлопців не буде. Але надзавдань перед ними ніхто і не ставить, адже їхня основна мета – вийти на гідний рівень, що дозволяє грати в першій команді. Незабаром відбудеться першість України (U-21), і в складі першої команди вісім гравців відповідають цьому віку. А в складі «Діаманта» молодших – 19 осіб! Тобто, у нас багато молодих і талановитих бейсболістів, але, на жаль, у нинішній ситуації молодь не бачить перспектив займатися бейсболом ... Останнім часом усе більше хлопців змушені шукати засоби до існування, тому кидають бейсбол не тільки ветерани, але й молоді гравці. Звичайно, ми будемо вирішувати проблеми за рахунок наполегливої роботи та тренувань. Але нам хочеться не просто «виживати», а прогресувати, рухатися вперед. Ми хочемо, щоб на нас звертали увагу не тільки тоді, коли потрібно звітувати й похвалитися перемогами. Ми відчуваємо, що здатні добиватися успіхів і на європейській арені, але для цього потрібно, щоб нас почули, нас підтримали, а не відштовхували, киваючи на те, що дитячого бейсболу достатньо. Потрібно зрозуміти, що при такому ставленні бейсболу в Кіровограді може не бути взагалі. Але, схоже, що наших спортивних керівників поки це не дуже хвилює…

Футбол

Суцільне розчарування «Іллічівець» у разі перемоги над олександрійцями зберігав прописку в еліті. І своє завдання підопічні Ігоря Леонова виконали. Кожанов отримав м’яч на куті штрафного на правому фланзі, просунувся трохи вперед і пробив. Врятувати свою команду Юрію Паньківу завадив рикошет від ноги власного захисника. Далі підопічним Андрія Купцова потрібно було йти вперед, а господарі в основному зусиллями недавнього лідера олександрійців Таргамадзе гостро контратакували. Саме він утік від опікунів і від лицьової лінії зробив передачу на ближню штангу, де Руслан Фомін вразив ціль. У другому таймі господарі не особливо старалися і, навіть втративши через два попередження Фоміна, зберегли оптимальний для себе результат. А олександрійцям тепер у двох останніх турах потрібно вдома перемагати «Чорноморець» (що реально) і здолати «Шахтар» на «Донбас Арені» (це з області фантастики). Кіровоградська «Зірка», незважаючи на третю поразку поспіль, зберегла за собою 13-у сходинку в турнірній таблиці. У грі з «Севастополем» підопічні Вадима Євтушенка билися гідно. Але клас суперників виявився вищим. До перерви «Зірці» вдалося зберегти свої ворота в недоторканості. У другому ж таймі Олександру Жабокрицькому забити допоміг рикошет. Гостям потрібно було йти вперед, а у господарів з’явилося більше простору для атак. І якщо Кузнецов в одному з епізодів нас відверто «пробачив», то Шевчук головою пробив точно, а Ситніков цього разу не виручив. У підсумку – 2:0 на користь «Севастополя». «УкрАгроКом» був близький до того, щоб відібрати очки у ФК «Суми». Господарі навіть вийшли вперед після точного удару Олександра Калиновського, але гості швидко відновили рівновагу. У другому таймі йшла боротьба зі взаємними шансами, де нервували навіть арбітри, які більше симпатизували гостям. А тут ще голкіпер сумчан зловив кураж. Непогано діяв на останньому рубежі і Ярослав Швець, але відбити удар головою Сергія Снітка він не зміг. ФК «Суми» завдав першої поразки підопічним Юрія Гури на своєму полі в цьому сезоні.

Сторінку підготував Юрій Ілючек, спеціально для Новин Кіровоградщини


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 17 (39) 26 квітня 2012 року Смачного!

www.novosti.kr.ua

ЛіКУЄМоСЬ ЛиМонаМи

Природна аптека

МаЙонЕЗ вЛаСнорУЧ Одним з найпопулярніших соусів, безсумнівно, є майонез. Ця пікантна приправа давно стала соусом №1 практично будь-якого столу. Їм приправляють салати, використовують для запікання та й просто мажуть на хліб.

ТроХИ іСТоріЇ

Виникнення майонезу покрито пеленою таємничості. Принаймні немає однозначної легенди його виникнення. За однією з версій, місто Майон, столиця острова Міноріка, було в облозі англійців досить довгий час. Місто було захищеним непогано, але от продовольчі запаси швидко підійшли до кінця. У достатку залишилися лише яйця, оливкова олія і лимони. Знаменитий герцог де Рішельє після тривалого харчування виключно омлетами і яєчнею наказав своєму кухарю зробити якесь абсолютно нове блюдо. Останньому не залишалося нічого іншого, крім як змішати і гарненько збити наявні компоненти. Герцог був дуже задоволений новим блюдом. Як би не було, а існує ще кілька подібних легенд, але французький соус придбав практично світову популярність. Його вживають у різних країнах світу. Та й різновидів цього прекрасного соусу придумано вже чимало.

ПрИГоТування МаЙонезу

Майонез, приготовлений за оригінальним рецептом, не придатний для тривалого зберігання. При промисловому виробництві в цей соус додається маса всіляких добавок, що не робить його більш корисним. Майонез - важке і калорійне блюдо, і для максимальної користі, на яку він здатний, краще готувати його самостійно. У цьому немає нічого складного. Тільки не варто забувати, що домашній майонез можна зберігати не більше тижня, та й то в холодильнику. У невелику миску для міксера потрібно покласти два великих жовтка і чайну ложку гірчичного порошку, який і надає майонезу його гладку і шовковисту структуру. За бажанням додають зубчик подрібненого часнику. Потім черга чайної ложки солі. Для любителів пікантних смаків можна додати трохи чорного перцю. Вище перераховані компоненти потрібно збивати міксером і по краплі (саме по краплі, це дуже важливо!) додавати олію. Приблизно знадобиться 250 мл гарного рослинного масла, бажано без запаху. Для любителів оливок та оливкової олії в кінці можна додати грамів 50 оливкової олії. За смаком можна робити і з додаванням інших видів олії. Але найголовніше - додавати масло по краплі, інакше майонез може згорнутися, і всі зусилля пройдуть дарма. Коли половина масла використана, потрібно додати чайну ложку оцту, а краще - лимонного соку. Маса стане рідкою і побіліє, потім олію можна додавати більш інтенсивно. Готовий майонез за смаком потрібно «дозаправити» сіллю і перцем. Спробувати звичайно доведеться, але результат перевершить всі очікування. Все вийде набагато смачніше і корисніше, ніж куплене в магазині.

Поради господаркам

ЯК ПоЧиСТиТи КиЛиМ від ПЛЯМ?

Цей кислий фрукт знають практично всі. Широко відомі його цілющі властивості та, звичайно ж, широке застосування в кулінарії. Лимон - деревоподібна вічнозелена рослина сімейства рутових, яка може досягати у висоту до 7 метрів. Гілки лимона колючі, а квітка дуже гарна, біла з фіолетовим віночком. У промислових масштабах вирощується в країнах з субтропічним кліматом (в Середземномор’ї, на Кавказі, в Середній Азії, а також у Флориді та Каліфорнії), часто культивується як кімнатна рослина. При сприятливих умовах цвіте 2-3 рази на рік, а плодоносить круглий рік.

ХіМічнИЙ СКлаД

Лимони містять яблучну і лимонну кислоту, пектинові і азотисті речовини, до 3,5% цукру, фітонциди, а також багато міді, калію, вітаміни (до 85мг% вітаміну С, В1, В2, Р, D, провітамін А), флавоноїди. Такий склад і забезпечує лікувальні властивості.

заСТоСування

Лимони природно вживаються в їжу в сирому вигляді, їх застосовують в лікеро-горілчаній та кондитерській промисловості. Лимон використовують при виробництві безалкогольних напоїв. У кулінарії він використовується дуже широко завдяки своєму приємному аромату і смаку. Всім відомий чай з лимоном, лимонним соком приправляються різні салати. А якщо додати в варення при його приготуванні трохи лимонного соку, воно не зацукрується довгий час. Як пряність лимон використовують у різних салатах, соусах, солодких десертах, для приготування печива, для приправлення м’яса, риби, птиці та рису. У фармацевтиці лимон застосовується для поліпшення запаху і смаку ліків, вірніше ефірне масло і лимонний сироп. Ефірне масло лимона просто незамінне. В основному воно виробляється в Італії і Франції, а використовується всюди - від виробництва косметики і парфумів до різної побутової хімії.

Домашні улюбленці

СТЕриЛіЗаЦіЯ КіШоК: За і ПроТи

Що ТаКе СТерИлізація?

Сьогодні ми розповімо, як почистити килим від різних видів плям. Віск можна видалити за допомогою промокального паперу і гарячої праски, потім остаточно очистити сліди розчинником. Жувальна гумка видаляється льодом, потім спиртом. Шоколад і сметану можна видалити за допомогою рідини для чищення килимів, розчинника і промокального паперу. Сік і кава видаляються холодною водою і промокальним папером. Соус можна видалити теплою водою, рідиною для чищення килимів або пральним порошком (1 чайна ложка на склянку води). Чай і кока-кола видаляються хо-

лодною водою і промокальним папером, пральним порошком (1 чайна ложка на склянку води). Кров, сеча і емульсійні фарби видаляються холодною водою і рідиною для чищення килимів. Кольорові алкогольні напої видаляються холодною водою і пральним порошком (1 чайна ложка на склянку води). Червоне вино віддаляється рідиною для зняття лаку, промокальним папером і рідиною для чищення килимів. Молоко видаляється теплою водою і рідиною для чищення килимів. Лак для нігтів знімається рідиною для зняття лаку. Масляні фарби видаляються горілкою або спіртом чистою ганчіркою.

Сторінку підготувала ольга Березіна, спеціально для Новин Кіровоградщини

ліКувальні влаСТИвоСТі

Ще знаменитий лікар Абу Алі ібн Сіна, він же Авіцена, вважав, що лимони є найкращими ліками при захворюваннях серця. Також вважалося, що жовтий цитрус здатний полегшувати найсильніше похмілля. За допомогою лимона боролися з цингою, стоматитом і кровоточивістю ясен. Які тільки цілющі властивості не приписують лимонам! Наприклад, щоденне вживання цього цитруса по четвертій частині разом з шкіркою здатне поліпшити слух. Щоб поліпшити травлення, необхідно вживати шкірку лимона, зварену на міцному цукровому сиропі. Незаперечним є той факт, що комплекс вітамінів, що міститься в лимоні, діє як тонізуючий та загальнозміцнювальний засіб, допомагає позбутися від авітамінозу (особливо взимку і навесні), підвищує працездатність. Цедрою лимона можна полегшити сильну мігрень, прикладаючи її до скронь, поки не з’явиться сильне печіння. Ароматний чай з медом і лимоном незамінний при грипі та застуді, а знизити температуру допоможе вода з лимонним соком. Вона, на відміну від традиційної води з оцтом, не викликає алергії. А полоскання горла нерозбавленим соком швидко зупинить ангіну і запальний процес в роті. Аскорбінова кислота і вітаміни, що входять до складу лимона, зміцнюють стінки судин, підвищують еластичність їх стінок, розріджують кров і перешкоджають утворенню тромбів, активно беруть участь в окисно-відновних процесах. А це перша і найефективніша профілактика атеросклерозу, пародонтозу і геморою. Лимонний сік з часником є сильним імуномодулятором. Така профілактика вбереже від будьякого грипу та застуди. Лимон знімає токсикоз при вагітності - не просто напади нудоти, а саме попереджає їх подальше виникнення.

Найчастіше власники кішок звертаються до ветеринарного лікаря саме з питання стерилізації - процедури, яка часто є найоптимальнішим виходом для тих, хто не хоче, щоб кішка обзаводилася потомством. Під стерилізацією розуміють видалення статевих залоз кішок (яєчників) без видалення при цьому репродуктивних органів (матки). Також кішку, як і кота, можна каструвати - це має на увазі повне видалення всіх репродуктивних органів, причому багато лікарів вважають кастрацію кішки більш прийнятним методом, ніж стерилізація. Безумовно, «боротися» з наполегливими котячими «мяу!» по ночах можна і за допомогою пігулок і крапель, що пригнічують бажання, проте вони далеко не корисні для кішок, тому, якщо ви твердо вирішили позбавити себе від регулярних котячих «загулів», краще дійсно звернути увагу на стерилізацію. Причому вчені вже довели, що рання стерилізація не тільки позбавляє кішку від нав'язливих «бажань», але ще і знижує ризик розвитку пухлин молочних залоз.

ПлЮСИ СТерИлізаціЇ

Першим плюсом, безумовно, є спокій і самої тварини, і його господарів. Проблема не тільки в горезвісних котячих зойках, а також в проблемах, які викликає поява новонароджених кошенят, а й у тому, що під впливом інстинктів кішка запросто може втекти з будинку, причому не тільки через двері, але і за допомогою вікна, незважаючи навіть на високий поверх. Таким чином стерилізація кішки може убезпечити вас від втрати вашої улюблениці. Більш того, навіть якщо ваша улюблениця втече від вас «на час» і повернеться вже вагітною, це також може мати масу негативних наслідків: вагітність кішки в занадто ранньому віці істотно збіль-

шує ризик народження неповноцінних дитинчат і серйозних ускладнень для самої тварини. Другий плюс - стерилізація є дуже простою процедурою (займає не більше години), тому багато часу у вас на неї не піде. І, нарешті, третій плюс - стерилізація є дуже гуманною процедурою, адже незадоволене бажання і тічка, яка не завершилася заплідненням, завжди будуть важким навантаженням для котячого організму і можуть призвести до розладів здоров'я, тому краще заздалегідь полегшити страждання своєї вихованки.

МінуСИ СТерИлізаціЇ

Перший і головний мінус - і стерилізація, і кастрація кішки проводяться під наркозом і припускають наявність швів і травматичних ушкоджень м'язів і шкіри. Як і для людей, наркоз для кішок може бути небезпечним, і тварина може не відразу вийти з нього, а може навіть його не перенести, і ніяких гарантій вам тут ніхто не дасть. Що ж стосується швів, то вони після операції можуть гноїтися або мокнути, і це теж може призвести до ряду ускладнень. Ще один мінус - стерилізовані кішки частіше схильні до сечокам'яної хвороби та ожиріння, ніж нестерилізовані, хоча цьому можна постаратися запобігти, використовуючи спеціальний корм. Однак у кожному разі оцінювати всі за і проти стерилізації кожному власнику кішок потрібно самостійно. І перш ніж покласти свою улюбленицю на операційний стіл, постарайтеся пройти максимально повне обстеження, щоб знати стан її здоров'я і бути готовим до всіх наслідків, які вам може принести ця операція. Це, до речі, ще один серйозний мінус, адже далеко не всі клініки готові провести таке обстеження швидко і не вимагаючи у вас зайвих фінансових вкладень.

11


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

радість пенсіонера

Гаряча лінія Василь Назаренко, спеціально для Новин Кіровоградщини

Уявімо обжиту квартиру без стільців. Таке можливо, але непрактично і, зрештою, незручно. Уявімо двір радянських часів без бабусь на дворових лавках, без їхніх розмов на тему «Концептуальні проблеми під’їзду ¹1 на тлі політичної ситуації в Ãондурасі». Можливо, але нереально.

«Новини Кіровоградщини» № 17 (39), 26 квітня 2012 року

12

визволителю. Днями йому передали санаторно-курортну путівку,і вже цього тижня Олександр Григорович розпочав курс лікування у згаданому санаторному закладі. – Наше завдання – бути ближчими до людей, особливо ветеранів і багатодітних сімей, – наголосив Кузьменко, коментуючи оперативність вирішення питання лікування ветерана. – Влада має опікуватися передусім тими, хто ще, або вже не може собі допомогти – це діти і люди старшого покоління. Тому запити, потреби людей саме цієї категорії – наш пріоритет у повсякденній роботі. Там, де держава не може віднайти бюджетні кошти для вирішення соціальних питань, на допомогу завжди можуть прийти благодійники, для яких робити добро іншим, служити людям, без перебільшення – покликання і сенс життя. До речі, наразі в обласній адміністра-

ції розробляється програма лікування в Знам’янській бальнеологічній лікарні окремих категорій жителів області. Це, за планами, будуть малозабезпечені ветерани, інваліди, чорнобильці тощо. Прогнозується, що путівки отримуватимуть до 10 осіб на місць. Кошти на це планують передбачити в обласному бюджеті. *** Згаданий прямий ефір «50 запитань Ларіну» з-поміж інших служб забезпечувала й «Гаряча лінія» очільника Кіровоградщини. Як і анонсувалося, всі питання, що не були озвучені під час передачі, прийняті й вирішуються відповідними органами влади. Контролем за виконанням порушених у них проблем займається також служба 0 800 500 238. Працівники «Лінії» повідомляють всім таким заявникам, що їхні запити будуть обов’язково задоволені.

ДОВІДКА. Станом на 23 квітня 2012 року від початку роботи «Гарячої лінії» позитивно вирішено 83% проблем, порушених у зверненнях. Загалом станом на цю дату їх надійшло 29895. Номер телефону лінії – 0 800 500 238. Дзвінки зі стаціонарних телефонів – безкоштовні, з мобільних – згідно з тарифами оператора. Номер ICQ – 629149355. «Гаряча лінія» у Skype – garyacha_liniya.

100 000 разів на місяць

небезпідставно пишається своєю бабусею, що зуміла справу довести до кінця. Тепер і в дітлахів є зручні місця для відпочинку у дворі. Тож усі – від малого до великого – через Новини Кіровоградщини висловлюють вдячність Сергію Ларіну за те, що організував роботу «Гарячої лінії», а Сергію Кузьменку – що миттєво відреагував на прохання людей і допоміг вирішити проблему. Останній, до речі, пообіцяв поновити у дворі багатоповерхівки вуличне освітлення, щоб у нічний час лавочки освітлювалися і були на виду. Це потрібно, щоб у темний період доби їх не зіпсувала місцева «просунута» молодь, пояснила своє прохання до представника обласної влади Євдокія Князєва. Тепер вона знає напевно, що шефська допомога від Сергія Кузьменка і цього разу надійде швидко. Приємно здивованим від оперативності вирішення своєї проблеми залишився й ветеран із тієї ж Долинської. Несподівано швидко отримав звістку про можливість пройти санаторно-курортне лікування в Знам’янській бальнеологічній лікарні інвалід ІІ групи, учасник Великої Вітчизняної війни Олександр Єременко. Він зателефонував на телепередачу «50 запитань Ларіну», що йшла в прямому ефірі 7 квітня, з проханням посприяти йому в отриманні безкоштовної путівки для лікування суглобів. Минуло лише два тижні. І знову Сергій Кузьменко, виконуючи прохання ветерана, спільно з місцевою владою віднайшов можливість допомогти колишньому воїну

понад

6 000 разів на день, близько

Вашу рекламу побачать

www.novosti.kr.ua

Часи змінилися, але посидіти на лавці у дворі, перемити кісточки уряду, погомоніти про сусідські проблеми, ціну на хліб тощо, зрештою відпочити влітку в затінку – непереборна, цілком зрозуміла і природна людська потреба. 71-річна жителька Долинської Євдокія Князєва і належить до тих людей, яким посиденьки у дворі складають значну частину можливих у такому віці розваг. Вона скористалася телефонним номером «Гарячої лінії» голови ОДА Сергія Ларіна, який давно знала напам’ять, оскільки, за її словами, передачі про діяльність обласної влади і керівника області слухає й дивиться регулярно. Зателефонувала після кількох невдалих спроб вирішити своє питання за місцем проживання та згаяного часу. Своє прохання оператору лінії Євдокія Афанасіївна сформулювала так: «Майже дев’ять років мешкаю у дев’ятиповерхівці. І все б було добре, якби не одна прикрість: у дворі нашого будинку немає жодної зручної лавочки. А як же обійтися без них людям похилого віку?» Як з’ясувалося, мешканці багатоповерхівки, що по вулиці Новій, 56,тривалий час не зважали на їх відсутність, напевно, сподіваючись, що ЖЕК самостійно подбає про комфорт. Потім за вирішення життєво важливого питання взялися старенькі, бо саме їх найбільше турбувала відсутність лавочок: надзвонювали в ЖЕК, міську раду, районну державну адміністрацію. І скрізь отримували приблизно однакову відповідь: немає матеріалів, коштів, ми за це не відповідаємо. Через безвихідь хтось із пенсіонерів махнув на проблему рукою, хтось продовжував обурюватися бездіяльністю влади, а Євдокія Афанасіївна не здавалася: подзвонила на 0 800 500 238, бо була впевнена, що прохання задовольнять. І не помилилася. Про потребу жительки Долинської через «Гарячу лінію» довідався виконуючий обов’язки заступника голови облдержадміністрації Сергій Кузьменко. Він якось одразу віднайшов можливість «заохотити» до виконання озвученого прохання місцевий ЖЕК. За кілька днів у дворі з’явилися чотири нові лавочки. Такій, майже блискавичній, допомозі мешканці будинку спочатку не повірили, а зараз подарунком не натішаться. Особливо задоволені ним ті ж таки люди старшого віку. Не менше радіє успіху Євдокії Афанасіївни і її помічник, онук Вадим. Він

обласний інформаційний тижневик

№ 17 (39) 26 квітня 2012 року

Кіровоградщини

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації – КГ № 553/130Р від 29 квітня 2011 року, видане Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області. Газета виходить щочетверга з 4 серпня 2011 року. Тираж 92523 примірники.

Передплатний індекс: 00037

Засновник – ТОВ «Мобі-Експрес» Видавець – ТОВ «Редакція газети «Україна-Центр» Номер надруковано у друкарні «СТПРЕС» (Кривий Ріг, вул. Окружна, 12, тел.: (056) 404 35 88). Свідоцтво про реєстрацію Держкомтелерадіо України ДК №2794 від 19.03.2007.

Замовлення № 430.

Контакти: Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7 (бізнес-центр «Ельворті»), офіс 301. Тел.: (0522) 35-40-74 (редактор); 35-40-68, 35-40-69, 35-40-73 (рекламний відділ); Інтернет: www.novosti.kr.ua; переписка з читачами: 25013, Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7, офіс 301.; електронна пошта: info@novosti.kr.ua

Редактор – андрій Лисенко. Думки авторів публікацій не завжди збігаються з позицією редакції газети. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен тощо несуть автори публікацій. Редакція не листується з читачами. Надіслані на редакційну пошту матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали, позначені РЕКЛАМА, публікуються на правах реклами. Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець. При використанні матеріалів газети посилання обов’язкове. При використанні матеріалів у мережі Інтернет – обов’язкове активне гіперпосилання на www.novosti.kr.ua

Новини Кіровоградщини №17 (39)  
Новини Кіровоградщини №17 (39)  

Номер тижневика Новини Кіровоградщини від 26 квітня 2012 року.

Advertisement