Page 1

НОВИНИ № 1 (75) 3 січня 2013 р. ЧЕТВЕР

стор. 2

Де відпочити?

Мешканці області спішать за кордон

інформаційний

тижневик

КІРОВОГРАДЩИНИ стор. 3

стор.4

2013-й

План Ларіна на рік Змії

Рекомендована ціна 50 коп.

www.novosti.kr.ua

обласний

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

00037

МИ ЗНАЄМО ЄМО ТТЯ ОБЛАСТІ ВСЕ! ПРО ЖИТТЯ

Ювілей

Кіровоградському спецназу – 50 років Тема номера

Останній злет Андрій Лисенко, Новини Кіровоградщини

25 ãðóäíÿ â Îëåêñàíä𳿠ðîçáèâñÿ â³éñüêîâèé âåðòîë³ò ̳-8. Óñ³ ï’ÿòåðî ëþäåé, ÿê³ áóëè íà áîðòó, çàãèíóëè.

стор.12

Архіваріус

Як святкували Різдво у Єлисаветграді Події тижня У НОВОРІЧНУ НІЧ ВЧАДІЛО НЕМОВЛЯ

Займання сміття та старих домашніх речей у підвалі житлової п’ятиповерхівки у пров. Експериментальному сталося в Кіровограді у новорічну ніч. Про це повідомили у прес-службі ТУ МНС в області. Дим від пожежі піднявся у під’їзд та квартири, внаслідок чого постраждав хлопчик 2012 року народження. Дитину з діагнозом «отруєння чадним газом» доставили до дитячої обласної лікарні. Також на пожежі врятували 33-річного чоловіка. Причиною займання стала необережність із вогнем невстановленої особи. В ОЛЕКСАНДРІЇ ЗУПИНЯТЬСЯ МАРШРУТКИ?

Приватні перевізники Олександрії звернулись з відкритим листом до міського голови Степана Цапюка, повідомляють «Олександрійські новини». У зверненні перевізники вказують на неÏîäðîáèö³ – íà 4 ñòîð³íö³. погашену заборгованість за пільгові перевезення, що складає на кінець грудня сотні тиУ номер! сяч гривень. Унаслідок цього перевізники вже не в змозі забезпечувати перевезення громадян пільгових категорій і пропонують владі скасувати пільгові перевезення до повного розрахунку з заборгованості. У листі також говориться про те, що, в разі несвоєчасної реакції влади на проблеми перевізників, в Олександрії може наступити «повний колапс пасажирських перевезень». Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ äîðó÷èâ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â âæèòè íèçêó лікування хворих через несвоєчасність закуЗвернення підписане керівництвом усіх çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ åï³äåì³é òóáåðêóëüîçó, ²Ë-³íôåêö³¿/ÑͲÄó, півель або поставок лікарських засобів. перевізників, що здійснюють пасажирські â³ðóñíèõ ãåïàòèò³â òà íàäàííÿ äîñòóïíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ãðîìàäÿíàì, ÿê³ МОЗ також має забезпечити підвищен- перевезення в місті. ñòðàæäàþòü íà òàê³ çàõâîðþâàííÿ. ня ефективності профілактики та протидії У КІРОВОГРАДІ БУДЕ МІЖНАРОДНА захворюванню на туберкульоз, передбачивАГРОВИСТАВКА Згідно з дорученням, уряд за підсумками Глава держави доручив уряду до 1 квітня ши, зокрема: першочергове охоплення груп Міжнародна сільськогосподарська виІ кварталу 2013 року має внести на розгляд 2013 року внести до парламенту законопро- ризику скринінговими дослідженнями та ту- ставка «Агроекспо-2013» відбудеться у КіВерховної Ради законопроект про внесення ект про Загальнодержавну програму забез- беркулінодіагностикою, завершення оптимі- ровограді 3-5 жовтня 2013 року. змін до Держбюджету, передбачивши видат- печення профілактики ВІЛ-інфекції, лікуван- зації мережі лабораторій із мікробіологічної Вона покликана наблизити новітні досягки на фінансування заходів із профілактики і ня, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і діагностики туберкульозу та створення, від- нення розробників машин, обладнання та інпротидії захворюванню на туберкульоз, ВІЛ- хворих на СНІД на 2014-2018 роки. повідно до рекомендацій ВООЗ, Національ- шої продукції для АПК до безпосереднього інфекцію/СНІД та вірусні гепатити, відповідУ дорученні також ідеться про те, що мі- ної референс-лабораторії. споживача, дати можливість представити ці но до обґрунтованих потреб. ністерство охорони здоров'я має внести з Президент також доручив представни- досягнення вітчизняним виробникам будьКабінет Міністрів також повинен вдоскона- урахуванням міжнародного досвіду пропози- кам місцевої влади до 1 лютого 2013 року яких масштабів. лити механізм використання коштів благодій- ції щодо вдосконалення системи державно- затвердити регіональні програми профілакЗа словами автора ідеї, організатора виних і міжнародних організацій, які спрямову- го управління у сфері профілактики та про- тики та протидії захворюванню на туберку- ставки, голови ради Асоціації підприємствються на закупівлю та постачання лікарських тидії зазначеним захворюванням. У доку- льоз, передбачивши, зокрема, заходи з за- виробників техніки і обладнання для агрозасобів і виробів медичного призначення для менті наголошується на необхідності захо- безпечення профільних медичних закладів промислового комплексу «Украгромаш» Павдіагностики та лікування зазначених хвороб. дів для недопущення переривання процесу необхідним обладнанням. ла Штутмана, слабка ініціатива громадських, галузевих організацій та чиновників у попередні роки призвела до того, що виставкова діяльність в Україні перетворилася виняткоÊàçêîâå ìóçè÷íå во в спосіб заробітку грошей на й без того не øîó «Íîâîð³÷í³ ì𳿠надто багатих вітчизняних виробниках. çáóâàþòüñÿ» â îáЗараз ведуться роботи з розчищення теëàñí³é ô³ëàðìîí³¿ риторії та підводу комунікацій у Балашівській çàâåðøèëîñü 2 ñ³÷íÿ промзоні, де дислокуватиметься виставка.

З епідеміями боротимуться на державному рівні

Свято триває

(íà çí³ìêó – ôðàãìåíò øîó). Àëå ùå ìîæíà âñòèãíóòè íà íîâîð³÷íó ÿëèíêó â òåàòð ³ìåí³ Êðîïèâíèöüêîãî: òóò êàçêà «Ïðèãîäè Áóðàò³íî» òðèâàòèìå äî 6 ñ³÷íÿ. Ïî÷àòîê âèñòàâ: 3, 4 òà 5 ñ³÷íÿ – î 10:00 ³ 13:00, 6 ñ³÷íÿ – î 13:00. Ïðîäàæ ³ çàìîâëåííÿ êâèòê³â: (0522) 24-15-03, (050) 654-99-43, (099) 38824-25, (066) 547-99-77, (066) 41-99-171. Ôîòî Îëåíè Êàðïåíêî, Íîâèíè ʳðîâîãðàäùèíè

ЗА ПАЇ ВИПЛАТИЛИ 685 МЛН ГРН.

684,6 млн грн. виплатили сільгоспвиробники у Кіровоградській області за оренду паїв землевласникам, що становить 100,37% від нарахованого. Станом на 24 грудня 2012 року площа земельних наділів, наданих громадянами в оренду, сягає 1040,07 тис. га. Загальна кількість укладених договорів оренди – 208062. Торік в області у середньому власник земельного паю за його оренду отримав 3278 грн. У КІРОВОГРАДІ ПІДТРИМАЛИ КНИГОВИДАННЯ

Уперше за останніх 10 років у програмі розвитку культури та туризму Кіровограда на нинішній рік передбачено 85 тис. грн. на книговидання. Про це повідомили в Кіровоградській міськраді. Передбачається, що таким чином будуть створені сприятливі умови для розвитку поліграфічно-видавничої сфери та розширення мережі розповсюдження книг у місті, підтримки місцевих авторів.


www.novosti.kr.ua Авторська колонка

Що нового? Андрій Лисенко, Новини Кіровоградщини

Âè ÷èòàºòå ö³ ðÿäêè – çíà÷èòü, ê³íöÿ ñâ³òó íå áóëî (õ³áà ùî â³í íàñòàâ äëÿ êîãîñü çðàíêó ïåðøîãî ñ³÷íÿ), æèòòÿ òðèâàº. Ïî÷àâñÿ ÷åðãîâèé ð³ê – Ç쳿, – ³ íåõàé ¿¿ ìóäð³ñòü äîïîìîæå íàì íîðìàëüíî éîãî ïðîæèòè. Спершу – трохи про 2012-й. На мою скромну думку, нам – колективу Новин Кіровоградщини – вдалося випустити зовсім не поганих 52 номери газети (це якщо не рахувати спецвипусків). Ми пройшли крізь вибори, не забруднившись у тому непотребі, який тоннами викидали одне на одного політичні опоненти в листівках, лозунгах і всіляких «народних правдах». Наша інформація завжди була виваженою, неодноразово перевіреною, оперативною та важливою. Ми намагалися висвітлювати все, що відбувається, об’єктивно. Наскільки це вдалося – судити, звичайно, вам, шановні читачі. Не забували ми і про сайт www.novosti. kr.ua, випускаючи в робочі дні по двадцять – тридцять новин на добу і, таким чином, інформуючи в режимі онлайн про найважливіші та найцікавіші події області. Регулярно поновлювалася фотогалерея, з’являлися нові відео, публікувалися тексти, проводилися чати з відомими на Кіровоградщині людьми. (Правда, на останні погоджувалися не всі. Наприклад, ми свого часу просили відповісти на запитання читачів народного депутата від «Батьківщини» Валерія Кальченка, проте в обласному штабі опозиції нам не те щоб відмовили – просто якось «забули» про пропозицію.) Відтак перша хороша новина в новому році: й газета, і сайт надалі працюватимуть у такому ж режимі, навіть ще трохи наростивши темпи та об’єми інформації. Свіжі новини, авторські тексти, нестандартні фотографії – все для вас. Ще одна добра звістка – вартість передплати на тижневик лишається тією ж. Спробуйте знайти в області іншу газету з телепрограмою, корисними порадами та цікавим змістом за дві гривні на місяць – навряд чи. (До речі, наш передплатний індекс – 00037, передплата приймається в будь-якому поштовому відділенні чи в листоноші.) Новини Кіровоградщини в паперовому варіанті й у новому році залишаться чітко структурованими, щоб було зручніше читати. Перші три сторінки – новини, авторська колонка, четверта – тема номера, п’ята – восьма – програма телепередач, дев’ята – життєві історії, десята – спортивна, одинадцята – корисні поради, дванадцята – «Гаряча лінія», фотофакти тощо. Були, звісно, торік і невдачі (не хочу про них писати у переддень одного з найвеличніших свят – Різдва). Без них – нікуди: як відомо, не помиляється той, хто нічого не робить. Ми зробили висновки зі своїх помилок. Що ще нового? А це вже запитання до вас. Редакція чекає на ваші листи, у яких сподіваємося прочитати про те, які нові рубрики ви хотіли б бачити у газеті в 2013 році. Для цього можна скористатися купоном на 12 сторінці, вирізавши його і відправивши нам, або ж написати листа у довільній формі. Поштова адреса: «Новини Кіровоградщини», вул. Орджонікідзе, 7, офіс 301, Кіровоград, 25002. Електронна – info@novosti.kr.ua. З Новим роком вас ще раз! Із Різдвом Христовим! Залишайтеся з нами, а хто ще не з нами – долучайтесь!

№ 1 (75) 3 січня 2013 року

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ Де відпочити?

Тенденція, однако

Ігор Крушеніцький, Новини Кіровоградщини

Óêðà¿íö³ äåäàë³ á³ëüøå çðàäæóþòü òðàäèö³¿ – çóñòð³÷àòè Íîâèé ð³ê òà гçäâî âäîìà ïåðåä òåëåâ³çîðîì ³ òàçèêîì ðàäÿíñüêîãî îë³â’º. Äëÿ íàñ óñå ïðèâàáëèâ³øèìè ñòàþòü çàêîðäîíí³ îá𳿠òà ³íø³ ôîðìè ñâÿòêóâàííÿ.

Як свідчать результати опитування, проведеного у грудні бізнес-довідкою 123 (загальнодержавний безкоштовний сервіс, що охоплює найбільші міста України), 2013-й планували зустріли по-домашньому тільки 49% опитаних на противагу 71% торік. При цьому 23% наших співвітчизників вибралися за кордон (15% в минулому році), а 28% подорожували Україною (торік було 14%). Цю тенденцію підтверджує і статистика туристичних фірм. Продавці путівок зазначають, що цього року на закордоння замовлень було чимало. Причому почався ажіотаж ще восени. За їхніми даними, люди, яким хоч і важко виділити гроші на подорож, вважають за краще заощадити на чомусь іншому, щоб подарувати собі новорічну казку. Ще одна тенденція: більшість «виїзних» українців на Новий рік потішили себе теплом, обираючи Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати тощо. Туроператори вважають, що Європу обрали менше людей через погодні умови, які не сприяють прогулянкам і екскурсіям визначними місцями. Водночас, зазначають експерти, постійні клієнти, нарівні з Єгиптом і Еміратами, також обирали гірськолижні курорти. А ось тури по Україні популярністю не користувалися. Які напрямки не домашньої зустрічі Нового року та Різдва обирали жителі області, Новини Кіровоградщини розпитували місцевих туристичних операторів. Загальноукраїнські тренди вони підтвердили.

– Більшість наших клієнтів, що обирали новорічний і різдвяний відпочинок за кордоном, – розповідають у «Магазині палаючих путівок», – віддали перевагу Єгипту, Шрі-Ланці, гірськолижним курортам Андорри та польського Закопане. Туреччина була не в пошані, все-таки там – не сезон. Вибір клієнтів «Атлантик-туру» тенденції підтвердив, водночас «розбавивши» екзотикою. У цій фірмі новорічні туристи обирали ту саму країну фараонів й Андорру, але також і Таїланд, Об’єднані Арабські Емірати (ціни на відпочинок в Еміратах за останній рік знизилися у півтора-два рази), Домініканську Республіку (Карибське море) та найменший штат Індії – Ґоа (туристів найбільше приваблює вузька смуга узбережжя, що відокремлює тропічне море від гірського плато, крім моря, останнім часом пропонується дуже цікава екскурсійна програма). Також новорічні маршрути, за даними фірми, жителі Кіровоградщини проклали традиційно дорогами Чехії, Словаччини та Польщі. – Щодо українських Карпат, то кількість замовлень наразі знижується, – робить висновок менеджер «Атлантика». – Тут, на нашу думку, спрацьовує такий нюанс: кілька разів клієнти побували там за нашими путівками, а далі просто беруть контакти власників готелів і домовляються про приїзд напряму… Але мусимо відзначити, що попит зріс саме на екзотику.

Соціум

Про соцзахист чорнобильців За матеріалами прес-служби ОДА

ßê ³ îá³öÿëà îáëàñíà âëàäà, çóñòð³÷³ ç ³í³ö³àòèâíîþ ãðóïîþ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ÷îðíîáèëüö³â ñòàëè ðåãóëÿðíèìè ³ ïðîâîäÿòüñÿ ùîì³ñÿöÿ. Îñòàííÿ ó 2012 ðîö³ – 26 ãðóäíÿ – òðàäèö³éíî â³äáóëàñÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ãàëèíè Ïàñòóõ òà çà ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â ãàëóçåâèõ óïðàâë³íü ÎÄÀ é òåðèòîð³àëüíèõ â³äîìñòâ. Нинішнього року на реалізацію відповідних галузевих програм у державному бюджеті планувалися видатки у сумі 18,2 млн грн., які повністю профінансовано. На обласному рівні на соціальний захист чорнобильців виділено 765 тис. грн. і додатково 100 тис. – на виплату матеріальної допомоги до пам’ятних дат, пов’язаних з ліквідацією аварії на ЧАЕС. Так, у 2012 році на санаторно-курортне лікування зазначеної категорії громадян про-

фільне міністерство виділило на область 450 путівок, що складає 40% від потреби. – На 2013 рік управління праці та соцзахисту населення надало до профільного міністерства запит на 1704 особи, – зазначила Галина Пастух. Заступник голови ОДА також повідомила, що у 2012-му зрушила з місця державна програма з забезпечення ліквідаторів житлом. – У рамках нової соціальної політики

Популярність єгипетського напрямку підтверджують і в туристичній фірмі «Ацинус». Крім того, за її статистикою, досить пристойним попитом користується східна Європа: Чехія, Угорщина та Польща (зокрема – гірська). Здебільшого це – тури, які передбачають перетинання за тиждень кордонів кількох країн. – Традиційні українські точки новорічного відпочинку, – наголошує менеджер «Ацинуса», – цього року відійшли на задній план. Якщо минулого Нового року та Різдва жителі області досить часто обирали Закарпаття, то нинішнього замовлень на такі місця просто немає. В агенції «Мелодія-тур» відзначають такі самі закордонні тенденції. Але з замовленнями на внутрішньо-українські маршрути справи в неї були на цей святковий період дещо кращі. Це, власне, Карпати і Закарпаття. Конкретніше – Буковель, Коломия, Берегів (термальні джерела) тощо. Купували путівки і до Чехії, Угорщини, Німеччини, Австрії. Особливо це стосується, знову ж таки, екскурсійних турів на 6-8 днів, із переїздом до двох-трьох сусідніх країн. – Упродовж останніх трьох років, – зауважує представник «Мелодії», – ми відзначаємо стійку стабільність. Такий новорічний відпочинок обирають практично одній й ті самі клієнти, які мають на це кошти. Фінансова криза далася взнаки, нових фактично не прибуває. Крім цього, перед святами в Західній Україні і далі – в країнах Євросоюзу – погодні умови відкоригували маршрути не на користь наших потенційних клієнтів. Рясні снігопади, зокрема снігові перемети, не сприяють новорічному туризму. «Мелодіятур» також займається організацією підвоза дітей на новорічні та різдвяні свята в обласному центрі. Вони актуальні для районів. А за результатами опитування на сайті Новини Кіровоградщини,проведеного до Нового року, зустрічати його збиралися наступним чином. 506 (54,2%) учасників голосування зізналися, що піднімуть перший келих вдома. Друга ж позиція – не поїздки за кордон, а, як не дивно, пікнік на природі. Таким способом 2013-й збиралися зустріти аж 319 жителів Кіровоградщини з числа читачів сайту (34,2%). 5,5% опитаних не вважать Новий рік за свято, майже 5% планували поїхати за кордон чи в інше місто, піти в ресторан чи нічний клуб – 2%. Наведені результати опитувань вважати об’єктивними не варто. Вони, зрозуміло, не відображають повної картини, бо стосуються лише великих міст і агенцій. Очевидно, що всетаки основана маса співвітчизників 2013-й зустріли удома. Але тенденція до зміни обстановки є. І вона красномовна.

Президента України квартири отримали 8 чорнобильців, – сказала вона. Торік збільшено видатки на медико-санаторне лікування, що склали майже 400 тис. грн., раніше ця сума не перевищувала 3040 тис. грн. Водночас Пастух констатувала, що виконання окремих програмних завдань «пробуксовує». Учасники засідання обговорили проблемні питання, що порушувалися під час минулих зустрічей, зокрема щодо участі ліквідаторів у роботі чорнобильських спецкомісій, якості санаторно-курортного лікування та забезпечення безкоштовними ліками. Активісти також не оминули болючої для чорнобильців теми виплати пенсій за судовими рішеннями. За словами заступника начальника ГУ Пенсійного фонду в області Олени Романченко, боргом вважається сума за рішенням суду, яка не виплачена після набрання чинності постанов №745 та №1210. За її інформацією, в області ця сума складає 20 млн грн.

З Різдвом Христовим! Христос народився, славімо його!

Сьомого січня православні відзначають найбільше християнське свято – Різдво Христове, день Народження Ісуса Христа, Спасителя світу і Відкупителя людей із полону гріха. Нехай Божа любов, ласка й благословення не обходять ваші домівки, а у родинах панують затишок, взаєморозуміння, лад та добробут! З повагою і любов’ю, колектив тижневика Новини Кіровоградщини.

2


№ 1 (75) 3 січня 2013 року

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

2013-й

Річний план Ларіна

Михайло Ярошенко, Новини Кіровоградщини

Íà ð³ê Ç쳿 ãîëîâà ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Ëàð³í âèçíà÷èâ ê³ëüêà ãîëîâíèõ ïð³îðèòåò³â ñâ ðîáîòè. Ñâî¿ ïëàíè íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó â³í äîâ³â íà îêðåì³é íàðàä³ òèì, õòî ¿õ ðåàë³çîâóâàòèìå íà ì³ñöÿõ – ãîëîâàì ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é òà î÷³ëüíèêàì ì³ñò (ó ÿêîñò³ ðåêîìåíäàö³é). Вступне слово губернатора містило низку конкретних наказів і застережень. Їхнім лейтмотивом стали, як і належить, ініціативи й доручення Президента Віктора Януковича, озвучені на засіданні Ради регіонів, що відбулося 25 грудня. – Сьогодні ми визначимо головні пріоритети роботи, – зазначив Сергій Ларін. – Зроблено чимало, але є й невдачі. Тому мусимо відкоригувати підходи. Значну увагу, на думку керівника, слід приділяти інформаційній роботі, оскільки реформи люди традиційно сприймають непросто. Лише прискорені зміни, рішучість дій та забезпечення широкої громадської підтримки національних реформ забезпечать успіх їх проведення. На Раді регіонів глава держави вкотре наголосив, що у наступному році акцентами роботи виконавчої влади стануть реформування інфраструктури, що, в тому числі, означатиме реформу ЖКГ. – Дуже багато уваги Президент також приділив розвитку внутрішнього ринку країни, – підкреслив Сергій Ларін. – Для нашої області це – переробка, яка обернеться створенням нових робочих місць. Тож ми в новому році повинні дати новий поштовх нашій програмі «Купуй Кіровоградське». Але мова не про просту купівлю місцевих товарів, а створення можливостей для бізнесу, для запуску нових підприємств. Ларін зазначив, що Президент наголосив на продовженні серйозної роботи з енергозбереження, розвитку бази власних енергоресурсів: – Ми вже маємо певний доробок у цьому, але головне – не

збавляти обертів, не зупинятися. Рік, що минає, – це лише перші кроки. У 2013-му ми повинні зробити більш якісний стрибок у цьому напрямку. Одне з завдань – зробити висновки з помилок та продовжити виробництво на кіровоградському заводі «Дозавтомати» пелетних котлів. Голова ОДА також зауважив і на тому, що на засіданні Ради і під час зустрічі з членами новопризначеного уряду Кіровоградську область похвалили за оптимізацію закладів і кількості працівників бюджетної сфери. Саме через це під час останнього розподілу регіонам субвенції на виплату зарплати бюджетній сфері Кіровоградщина не отримала коштів, таким чином зекономивши гроші Державного бюджету: – Бо ми з вами планово і грамотно займалися оптимізацією, а не тупим закриттям шкіл і так далі. І в наступні роки ми будемо не закривати, а робити все, щоб надавати якісні послуги людям в освіті та медицині та створення нормальних умов працівникам охорони здоров’я та освіти. Наступний акцент Президента – державно-приватне партнерство. В області цей механізм, зауважив Сергій Ларін, працює дуже погано. Влада дуже мало залучає бізнес до різноманітних проектів. Керівник області виокремив пріоритет Президента, котрий Кіровоградщини стосується безпосередньо, – розвиток аграрного сектору та сільських територій. Тут, на думку Ларіна, ключову роль повинен відіграти департамент агропромислового розвитку ОДА: – Не просто стежити за процесами в агросекторі, а за-

йнятися повним розвитком територій. Департамент мусить повністю знати всі нюанси і способи, як допомогти селу й виробникам сільгосппродукції. У цьому ключі як одне з проблемних питань агровиробників наступного року голова ОДА згадав про те, що наприкінці 2012го цукроварна галузь опинилася у скрутному становищі. Відтак у кількох районах області, територіально близьких до цукрозаводів і сільгоспвиробники яких займаються буряківництвом, можуть виникнути економічні негаразди. Через нинішнє зниження ціни на цукор до 4,40-4,50 грн. за кілограм. – Для покупців – це добре, але для виробників… В Україні вже змушені закритися п’ять заводів. Вони збираються перепрофілюватися на інші культури, диверсифікувати виробництво. Ми ж своїм заводам маємо допомогти у цьому плані та ініціювати конкретні кроки на рівні держави, – поставив ще одне завдання керівникам районів Сергій Ларін. Віктор Янукович закцентував і на гуманітарній сфері, нагадав посадовцям районного й міського рівнів керівник регіону, як і про те, що на Кіровоградщині 2012 року здійснили справжній прорив у охороні здоров’я. В області запрацювали перший в Україні перинатальний центр і діагностичні центри в районних лікарнях з новим обладнанням. З приводу останніх Сергій Ларін має претензії до керівників районів. – Не всі, але цю гарну ідею зуміли спотворити. Очевидно, забули, що означає термін «діагностичний центр», – розкидали все обладнання по відділеннях, – закинув він кільком головам РДА. – Куратора цього проекту від обласної ради, Олександра Шаталова, я прошу на початку року ще раз промоніторити цю ситуацію. Доповісти про неї має профільний заступник Галина Пастух. Крім цього, у нинішньому році

аналогічна увага буде приділятися наступному – першому (сільському) – рівню охорони здоров’я. Це послідовний рух із наближення якісних послуг до людини. Окреме питання – якість кадрів, особливо у плані ставлення до пацієнтів: – І ще одне. Жодну районну лікарню закривати не будемо. У тому числі й у невеликих районах: Устинівському, Компаніївському, Вільшанському тощо. Але якщо в лікарні 200 породіль на рік, то з цим слід щось робити. Або поліпшувати народжуваність, або зробити дорогу до найближчої районної лікарні, де обслуговуються більше людей. Сконцентрувавши там і кадри, і відповідне обладнання, відтак – і якість. Але закривати ЦРЛ ніхто не буде. У таких закладах повинна бути і ургентна допомога, й інші, які не вимагають великих зусиль і фінансів. А висококваліфікованих фахівців перевести туди, де вони зможуть принести користі людям більше і краще. Наприклад, у деяких наших районах хірурги роблять кілька операцій на рік. Я не пішов би до такого лікаря. Від бюджетної медицини очільник області перейшов до фінансів. На прикладі оптимізації роботи лікувальних закладів Сергій Ларін доручив розробити систему стимулів для районного керівництва. Зекономив район на цьому – область знайде можливість виділити кошти з обласного чи державного бюджету на якісь інші програми, актуальні для території. Питання фінансів, підкреслив голова, буде 2013 року одним із ключових. – Рік буде достатньо важкий. Я налаштовую вас не на телефонні дзвінки, а на вироблення пропозицій, як ситуацію вирівняти… Загалом ми мусимо працювати ще краще. Тим більше, що вибори засвідчили – не все у нас гаразд із довірою до влади. Тож треба підтягнутися, оптимізувати і активізуватися. Щоб люди почали більше нам довіряти, а влада – робила все, щоб не було соромно їм дивитися в очі, – підсумував Сергій Ларін.

www.novosti.kr.ua

Новини звідусіль Долинський район. На автодорозі Долинська – Новошевченкове водій 1974 року народження, керуючи автомобілем «Ауді А6», не вибрав безпечну швидкість руху, виїхав на зустрічну смугу, де авто перекинулось. Пасажирка 1978 року народження від отриманих травм загинула на місці ДТП. Вільшанський район. Міліція затримала 18-річного жителя одного з сіл району. Він проник до будинку 80-річної односельчанки та, вдаривши її кілька разів, забрав дві пляшки спиртного. Жінку з численними забиттями голови і грудної клітини та струсом мозку доставили до райлікарні. Новоархангельський район. Тіло 38-річного господаря виявили на місці пожежі в будинку в райцентрі. Новгородківський район. Міліція затримала 25-річного жителя Дніпропетровська. За попередніми даними, він увечері 30 грудня на вулиці заподіяв смертельні травми 34-річному громадянину. Маловисківський район. До райвідділу міліції надійшло повідомлення про нанесення 30-річному жителю одного з сіл тілесних ушкоджень. Потерпілого з численними травмами голови госпіталізували до райлікарні. Попередньо встановлено, що чоловіка побив його 23-річний односельчанин. Голованівський район. 30 грудня водій 1974 року народження на «Рено Меган» перевищив безпечну швидкість, втратив керування, виїхав на праве узбіччя, де авто перекинулося. В результаті двоє пасажирів – жінка 1973го та дитина 2000 років народження – отримали травми та доставлені до ЦРЛ. Світловодський район. На перехресті автодоріг Недогарки – Світловодськ та Світловодськ – Власівка водій 1973 року народження за кермом седана Toyota Corolla не пропустив ВАЗ-21099, який їхав головною, в результаті чого вони зіткнулися. Водій ВАЗа, також 1973 року народження, потрапив до ЦРЛ. Світловодськ. Через коротке замикання електромережі загорілися домашні речі та меблі у квартирі на третьому поверсі житлової п’ятиповерхівки. 34-річна хазяйка помешкання залишила ввімкненою ялинкову гірлянду та пішла з дому, а коли повернулася, в квартирі вже палало. При підготовці матеріалів використані дані прес-служб органів влади, власна інформація. Більше новин – на www.novosti.kr.ua

Особливі потреби

Турбота про інвалідів За матеріалами прес-служби ОДА

Íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ ðàäè ó ñïðàâàõ ãðîìàäÿí ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè ï³ä êåð³âíèöòâîì çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ãàëèíè Ïàñòóõ. Учасники засідання розглянули низку питань стосовно запровадження в області інклюзивного навчання для дітей із особливими освітніми потребами, про сприяння працевлаштуванню осіб із інвалідністю центрами зайнятості області у 2012-му році, а також про забезпечення осіб із обмеженими фізичними можливостями технічними та іншими засобами реабілітації, спеціальним транспортом. Як повідомила заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Алла Олійник, у школах та дитячих садочках області створено всі необхідні умови для того, щоб забезпечити безперешкодний доступ дітей з обмеженими фізичними можливостями та особливими освітніми потребами до навчальних закладів, створено комфортні умови для їх навчання. Зокрема, встановлено 584 пандуси та 267 кнопок екстреного виклику – для дітей із особливими фізичними потребами, що дозволило забезпечити вільний та безперешкодний доступ усіх без винятку дітей до навчальних закладів області. Також у семи загальноосвітніх закладах та у двох дитячих садочках є спеціалізовані класи та групи, у яких створено умови для належного догляду за дітьми, забезпечення належного виховного та навчального процесу. Директор Кіровоградського обласного центру зайнятості Марина Родіонова відзначила, що працевлаштування осіб із обмеженими фізичними потребами є одним із найактуальніших питань у роботі служб зайнятості населення. Так, лише протягом 11 місяців минулого року до центрів зайнятості в області стосовно питання працевлаштування звернулися більше 800 громадян із особливими фізичними потребами. З них 104 особи взяли участь у підготовчих курсах та отримали нову професію, а це на 7% більше від показника 2011 року. Ще 111 осіб взяли активну участь у громадських роботах. В цілому ж у працевлаштуванні надано допомогу половині з тих, хто має особливі фізичні можливості. Протягом 2012 року значну увагу місцеві органи влади приділяли забезпеченню громадян із обмеженими фізичними потребами медико-соціальним обслуговуванням. Протягом року на їх реабілітацію було спрямовано майже 5,9 млн грн. – на медичне і санаторне лікування, а також 162 тис. грн. – на побутове обслуговування.

3


www.novosti.kr.ua

№ 1 (75) 3 січня 2013 року

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Тема номера

Останній злет

Андрій Лисенко, Новини Кіровоградщини

(Закінчення. Початок на 1 сторінці) 25 грудня близько четвертої години дня в Олександрії розбився військовий вертоліт Мі8МТ, що належав внутрішнім військам МВС України. На його борту знаходилися п’ятеро людей – військовослужбовці в/ч 2269 підполковник В’ячеслав Павлюк, капітан Олег Кошель, лейтенант Рубен Ігітян, капітан Дмитро Курінний та прапорщик Віталій Олейніков. Усі загинули. Офіційна інформація міністерства внутрішніх справ із цього приводу була лаконічною: «За невідомих обставин вертоліт Мі-8 після набору висоти почав раптово знижуватися, що призвело до зіткнення з землею. Під час аварії трагічно загинули три члени екіпажу вертольоту та два спеціалісти з наземного обслуговування. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група. З метою вивчення обставин події в МВС створено комісію на чолі із заступником міністра Віктором Ратушняком». Більш розлого про інцидент написали журналісти інтернет-видання «Олександрійські новини», які одними з перших прибули на місце катастрофи. «Вертоліт зробив чималу канаву у землі та проповз на “пузі” від місця зіткнення з нею біля 100 метрів, де зупинився на лівому боці хвостом до автотраси, − йшлося у повідомленні на сайті “ОН”. − Хоча він і не вибухнув, але його розламані лопаті, шасі та інші частини були розкидані за декілька десятків метрів від місця його зупинки <…> Як нам повідомили фахівці вертолітної справи, що мають за плечима не одну тисячу годин нальотів, за таких погодних умов, які були сьогодні, здійснювати польоти категорично заборонено. Крім того, сьогодні взагалі було оголошено штормове попередження». Колектив «Олександрійських новин» також заявив про перешкоджання журналістській діяльності: «Під час роботи журналістів на місці події невідомі в камуфляжах, скоріш за все військові, стали їм перешкоджати. Почали їх штовхати, повалили на сніг, порвали одяг, не давали знімати місце аварії гелікоптера, а потім вза-

конувались запуск та проба двигунів на малому газу після розконсервування. Це передбачає інструкція по експлуатації двигунів. Зауважень щодо роботи двигунів та систем вертольоту виявлено не було. Вертоліт Мі-8, на якому проводились роботи, 1988 року випуску. Для техніки такого класу – звичайний термін. У 2001 році було виконано капітально-відновлювальний ремонт вертольота на Конотопському авіаційному заводі. Напрацювання техніки після виконання ремонту становить 235 годин і 517 посадок, що в чотири рази менше, ніж до ремонту. Двигуни, що були встановлені на вертоліт, у червні 2007 року також проходили капітально-відновлювальний ремонт на ЗАТ “Мотор Січ”. Їх напрацювання становить не більше 123 годин. Передчасно визначати причини трагедії без результатів досліджень неможливо. Проте офіційно підтвердженим фактом є правомірність проведення запланованих робіт та знаходження у вертольоті екіпажу та технічних спеціалістів».

галі намагалися зламати відеокамеру. Потім через співробітників міліції стали вимагати віддати їм Так виглядає вертоліт Мі-8МТ, призначений для відзняте відео висадки та евакуації десанту, вогневої підтримки без належного документаль- сухопутних військ, прицільного бомбометання, пеного оформлен- ревозки вантажів та десантників. Фото з «Україння, начебто для ського мілітарного порталу» того, щоб передати співробітникам СБУ. Піс- ні версії, але стовідсотково можна ля зупинення конфлікту і відмови сказати лише те, що люди, які зажурналістів у протиправний спо- гинули, були досвідченими спеціасіб передати відзняте відео, на лістами своєї справи. прохання назвати свої прізвища і Відповідно до річного плану випояснити причини такої своєї зух- ходу вертольотів на регламентні валої поведінки, невідомі військові роботи в 2012 році, на вертольопросто втекли з місця пригоди». ті було виконано регламентні роЯк згодом повідомив Новинам Кіровоградщини директор «Контакт-ЛТД» Ігор Педань, після сутички з людьми в камуфляжній формі редактор олександрійської телекомпанії «Контакт-ЛТД» Віктор Голобородько подав заяву до міліції. Тим часом почали з’являтися перші версії причин аварії. Військова прокуратура Південного регіону розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил польотів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України. Представник прокуратури у коментарі «Українським новинам» заявив, що як причини катастрофи розглядаються «помилка пілота, технічна поломка і вплив поганої погоди». А прес-секретар прокуратури Павло Аксьонов уточнив: «У цей день були заплановаУламки Мі-8МТ під Олександрією. Фото: «Моя Олександрія» ні тільки наземні роботи, політ не був запланований». боти з заміною двигунів і головГолова Кіровоградської обласЗрозуміло, всіх цікавила по- ного редуктора. Після зазначе- ної державної адміністрації Сергій зиція командування внутрішніх них робіт, відповідно до інструк- Ларін, голова обласної ради Миковійськ. 29 грудня її опублікували на ції екіпажу вертольота і техно- ла Ковальчук, міський голова Олекофіційному сайті ВВ. На жаль, із неї логічним картам, виконується сандрії Степан Цапюк та інші висотак і не зрозуміло, був виліт гелікоп- роздільне опробування двигунів копосадовці висловили співчуття тера санкціонованим чи ні (наводи- повним складом екіпажу із залу- родинам загиблих. 26 та 27 грудня мо повний текст заяви прес-служби ченням спеціалістів контрольно- в Олександрії оголосили загальновнутрішніх військ із посиланням на перевірочної станції техніко-екс- міський траур. 28-го льотчиків проматеріали Управління авіації вну- плуатаційної частини. Саме такі вели в останній путь. трішніх військ): «Причини траге- роботи проводили військовослужРозслідування причин катадії, що 25 грудня забрала життя бовці в день трагедії. строфи триває. Коли будуть його 5 військовослужбовців внутрішніх Також відомо, що 21 грудня на остаточні результати, наразі невівійськ, досі невідомі. Лунають різ- зазначеному вертольоті вже ви- домо.

Ювілей

П’ятдесятому – п’ятдесят

Михайло Ярошенко, Новини Кіровоградщини

50-é îêðåìèé íàâ÷àëüíèé öåíòð ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè 31 ãðóäíÿ â³äçíà÷èâ ñâîº 50-ð³÷÷ÿ. Çàâäÿêè çáåðåæåííþ ³ ïðèìíîæåííþ ñëàâíèõ áîéîâèõ òðàäèö³é â³í óïåâíåíî ïîñ³äຠîäíå ç ÷³ëüíèõ ì³ñöü ñåðåä â³éñüêîâèõ ÷àñòèí ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Свято відзначали урочисто і весело в будівлі нещодавно відкритого після реконструкції Кіровоградського обласного музично-драматичного театру імені М. Кропивницького. Святковий настрій створював духовий оркестр, який, розташувавшись у фойє, грав бравурні марші. Біля порогу зустрічалися колишні й нинішні воїни частини. Приємно було спостерігати за солідно одягненими чоловіками, які, приїхавши на зустріч, жартували один над одним, згадуючи роки спільної служби. Під час свята нинішні військовослужбовці отримали прекрасний подарунок від ветеранів-десантників. У 1991 році, при розпаді Радянського Союзу, Бойовий прапор Дев'ятої окремої бригади спеціального призначення (так тоді називалася частина) здали в архів, і відтоді його слід був утрачений. І ось тепер за ініціативою ветеранів частини була виготовлена точна копія того самого знамена, під яким частина несла бойове чергування в мирний час, воювала в Афганістані, охороня-

4

ла спокій мирних жителів в Баку. Дублікат передали в руки нинішнім воїнам-десантникам як знак збереження та продовження традицій елітного підрозділу спецназу. Тепер бойовий прапор бригади займе почесне і заслужене місце в штабі свого наступника – 50-го центру спеціальної підготовки. − Спецназівцям потрапити до архіву простіше вночі і в маскхалаті, ніж офіційно, − сказав, вручаючи прапор, колишній командир частини полковник Олександр Заболотний. − Важко було знайти справжній Бойовий прапор, але ми, як завжди, впоралися з завданням: знайшли його опис та зробили точну копію. Я пам'ятаю, як отримував перший бойовий прапор нашої частини, як віз його з Москви з охороною в купе поїзда. Як зі сльозами на очах розставалися з ним офіцери частини в 91-му році. Але тепер справедливість взяла гору. Бойовий прапор знову на бойовому посту. Під час урочистостей начальник спеціальної розвідки Головного управління розвід-

ки Міністерства оборони України полковник Олександр Білецький привітав усіх присутніх та зачитав наказ начальника управління розвідки про нагородження відзнаками офіцерів П’ятдесятого центру спеціальної підготовки. Частина, без сумніву, є гордістю Збройних Сил України, елітою. У радянські часи вона називалася 9-ю окремою бригадою спеціального призначення. Вона сформована 31 грудня в далекому 1962 році. У 1984 році на базі бригади створили і направили в Демократичну Республіку Афганістан 668-й окремий загін спеціального призначення. Це був перший загін, при формуванні якого не задіяли мусульман, адже до того часу стало зрозуміло, що принцип комплектування загонів спецназу жителями Середньої Азії себе вичерпав. Для нормальної спецназівської роботи були потрібні справжні фахівці, а не наспіх набрані піхотинці. Загін ввели в ДРА, в місто Баграм, наприкінці вересня 1984 року. Ще в тому районі він розпочав свою бойову діяльність. Отриманий там досвід у подальшому відіграв позитивну роль при діях на новому місці. 6 березня 1985-го загін перекинули на околицю кишлаку Суфле провінції БаракиБарак. Однією з особливостей загону було те, що він стояв окремо від будь-якого ве-

ДОВІДКА. Мі-8 − радянський/ російський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Наймасовіший дводвигуновий вертоліт у світі, один із наймасовіших − в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань у більш ніж 50 країнах світу. Модернізація Мі-8, що завершилася в 1980 році, призвела до створення удосконаленого варіанту цієї машини − Мі-8МТ (при постачаннях на експорт − Мі-17), який відрізняється покращеною силовою установкою (2 двигуни ТВ3-117) і наявністю допоміжної силової установки. Мі-17 не настільки широко поширені й використовуються приблизно в 20 країнах. Загалом Мі-8 є світовим рекордсменом за кількістю модифікацій – їх понад півсотні, від пасажирських до повітряних командних пунктів. АВАРІЇ МІ-8. Список аварій вертольотів серії Мі-8, який можна знайти в Інтернеті, налічує 131 пункт. Перший – катастрофа в Якутській АРСР 12 лютого 1969 року. Через не встановлені й досі причини загинули шестеро людей. Найбільша вертолітна катастрофа сталася 14 грудня 1992 року під час грузино-абхазької війни в Республіці Абхазія. Вертоліт збили грузинські вояки біля високогірного села Лата Гульріпшського району під час гуманітарного рейсу з вивезення 84 біженців, переважно жінок і дітей, з обложеного грузинами абхазького міста Ткварчелі (нині Ткуарчал). Екіпаж і біженці, включаючи 35 дітей і 8 вагітних жінок, загинули. Аварія внесена до Книги рекордів Гіннесса як найбільша вертолітна катастрофа. 2 жовтня 1986 року розбився Мі-8, що працював на ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Він зачепився лопатями несучого гвинта за трос будівельного крана, втратив керування і впав за три метри від машинного залу електростанції. У салоні гелікоптера знаходилися четверо людей, усі загинули. 27 грудня 1991 року Мі-8 впав поблизу Ужгорода, загинули шестеро людей. 28 квітня 2008 року Мі-8 зазнав аварії в Україні при підльоті на бурову установку в Чорному морі. Екіпаж − 3 людини − і 17 пасажирів загинули на місці. Трагічний список завершується згадкою про аварію Мі-8 в Олександрії 25 грудня 2012 року…

ликого гарнізону радянських військ. Результативність груп була високою. Загін систематично мінував караванні маршрути, встановлюючи на них комплекс розвідувальносигналізаційних засобів «Реалія-У», призначений для виявлення, визначення напрямку руху, класифікації та якісного аналізу рухомих цілей. Саме через те, що розташування загону було невеликим, його практично щоночі обстрілювали заколотники, використовуючи для цього реактивні снаряди. Загін вижив і залишив Афганістан разом із усіма радянськими військами в лютому 1989 року. Фактично відразу в повному складі військовослужбовці бригади взяли участь у миротворчій операції в Баку, де захищали мирне населення від погромів. Після розпаду СРСР військова частина відійшла до України. Починаючи з 1992 року, розвідники загону брали участь у багатьох міжнародних навчаннях та миротворчих операціях у різних куточках світу, де завжди демонстрували високий рівень підготовки за призначенням. Ще одним проявом мужності й відваги є робота саперів загону, які знешкодили на території Кіровоградської, Миколаївської та Черкаської областей кілька тисяч вибухонебезпечних предметів і врятували життя багатьом людям. …Що ж, у п’ятдесят років – це, з одного боку, великий досвід, а з іншого – не так уже й багато. Життя триває. І попереду на 50-й окремий навчальний центр спеціальної підготовки очікує чимало роботи.


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 1 (75) 3 січня 2013 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

7 січня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 06.10 07.00 07.50 09.00 13.00 14.00 15.00 15.20 16.05 17.15 19.00 20.30 21.00 21.10 22.55 23.05 23.50 01.20 01.30 03.40 04.25

Ðàíêîâà ìîëèòâà Âðåìåíà... Êëóá ãóìîðó Òîê-øîó «Äðóæèí໠вÇÄÂßͲ ÁÎÃÎÑËÓƲÍÍß Ä/ô «Ð³çäâî» Ð³çäâÿíèé âåðòåï-2012. Êðàùå ³êíî â Àìåðèêó Ò/ñ «Ìàðóñÿ» Êîíöåðò Ñ.Ðîòàðó «Æèòòÿ ìîº, ëþáîâ ìîÿ» Êîíöåðòíà ïðîãðàìà «Æèâè â Óêðà¿í³» гçäâÿíèé âåðòåï-2013 Óðî÷èñò³ çàõîäè çà ó÷àñòþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ϳäñóìêè äíÿ Ôåñòèâàëü ðîäèííî¿ òâîð÷îñò³ «Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü» Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ Êëóá ãóìîðó Êîíöåðò «Òðîº á³ëèõ êîíåé» Ï³äñóìêè äíÿ Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ Ôîëüê-music Õ/ô «Ïðèíö òà æåáðàê»

1+1 06.10, 19.30 ÒÑÍ 06.45 Õ/ô «Ð³çäâÿíà ïðèãîäà» 08.25 Õ/ô «Ìîíñòð ó Ïàðèæ³» 10.10, 11.00, 03.15, 04.00 Íàéâèäàòí³ø³ ôîêóñíèêè ñâ³òó 11.55 Õ/ô «Ëóñêóí÷èê ³ ùóðÿ÷èé êîðîëü» 13.50 Õ/ô «Ñàì óäîìà-4» 15.20 Ì/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä» 16.50 Ì/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä-2. Ãëîáàëüíå ïîòåïë³ííÿ» 18.35 Ðîçñì³øè êîì³êà 20.00 Íîâîð³÷íèé ïàðàä ç³ðîê ç Ìàêñèìîì Ãàëê³íèì òà Ô³ë³ïîì ʳðêîðîâèì 21.30 Õ/ô «²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ» 23.25, 04.45 Õ/ô «Ïðèâ³ò ñ³ì’¿» 01.30 Õ/ô «Ìèñëèâö³ çà ãîëîâàìè» (2)

²ÍÒÅÐ 06.10 07.05 08.30 10.45 12.40

Ì/ô «Äâàíàäöÿòü ì³ñÿö³â» Ì/ô «Ìåãàìîçîê» ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè Õ/ô «Ñí³æíèé ÿíãîë» Ìþçèêë «Âå÷îðà íà õóòîð³ á³ëÿ Äèêàíüêè» 14.25 Êîíöåðò «Äâ³ ç³ðêè. Íîâèé ð³ê» 16.30 Õ/ô «Â³ääàì êîøåíÿò ó ãàðí³ ðóêè»

8 січня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 06.10 07.00 07.50 09.00 10.20 11.05 13.25 15.55 16.45 17.15 19.35 21.00 21.15 21.25 22.55 23.05 23.45 01.20 01.35 03.20 04.35

Ðàíêîâà ìîëèòâà Ä/ô «Ò³, ÿê³ áà÷àòü ñåðöåì» Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó Òîê-øîó «Äðóæèí໠̳ñöå çóñòð³÷³ Ò/ñ «Ìàðóñÿ» Õ/ô «Ïðî ×åðâîíó Øàïî÷êó» Áåíåô³ñ Þ.Ãàëüöåâà, Î.Âîðîáåé Ò/ñ «Ìàðóñÿ» Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ Êðèì-fest ̳ñöå çóñòð³÷³ ϳäñóìêè äíÿ Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî ̳ñöå çóñòð³÷³ Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó Êîíöåðò «ßëèíêà äëÿ äîðîñëèõ» ϳäñóìêè äíÿ Õ/ô «Ùîðñ» Õ/ô «Ìàøåíüêà» Õ/ô «Âàñèëèñà Ïðåêðàñíà»

1+1 06.25, 19.30 ÒÑÍ 07.00 سñòü êàäð³â 08.05 Õ/ô «Ëóñêóí÷èê ³ ùóðÿ÷èé êîðîëü» 10.00, 10.50, 02.25, 03.10 Íàéâèäàòí³ø³ ôîêóñíèêè ñâ³òó 11.45 Ì/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä-2. ãëîáàëüíå ïîòåïë³ííÿ» 13.20 Õ/ô «Ì³é õëîïåöü-ÿíãîë» 15.15 Õ/ô «²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ» 17.05 Íîâîð³÷íèé ïàðàä ç³ðîê ç Ìàêñèìîì Ãàëê³íèì òà Ô³ë³ïîì ʳðêîðîâèì 18.35 «Ðîçñì³øè êîì³êà» 20.00 Õ/ô «Íîâîð³÷íèé äåòåêòèâ» 22.00, 03.50 Õ/ô «Ì³öíèé ãîð³øîê-1» (2) 00.45 Õ/ô «Çà æìåíþ äîëàð³â» (2)

²ÍÒÅÐ 05.55 Ì/ô «Äèê³ ëåáåä³» 06.50, 04.35 Õ/ô «Ð³çäâÿí³ êàí³êóëè» 08.25 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè 10.50 Õ/ô «Âåñ³ëëÿ â Ìàëèí³âö³» 12.35 Ò/ñ «Íîâîð³÷íèé ïåðåïîëîõ» 16.15 Êîíöåðò «Ãóìîð FM íà Ïåðøîìó» 18.15 Õ/ô «Áóäèíîê äëÿ äâîõ»

18.15 Âå÷³ðí³é êâàðòàë 20.00, 02.10 Ïîäðîáèö³ 20.30 Êîíöåðò «Àëëà Ïóãà÷îâà гçäâÿí³ çóñòð³÷³» 22.50 Õ/ô «Ä³ä Ìîðîç äçâîíèòü òðè÷³» (2) 00.45 Õ/ô «Ïåðåæèòè гçäâî» 02.45 Ìþçèêë «ßê Êîçàêè...» 04.40 Ì/ô «Ð³çäâÿí³ êàçêè»

21.35 Ñòîëèö³ ñâ³òó 22.00 Õ/ô «Ìàã³ÿ гçäâà» 00.00 óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ

04.35, 01.30 Õ/ô «Ì³ì³íî» 06.05, 16.05 Âñå áóäå äîáðå! 07.45, 18.05 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê ICTV 09.15 Õ/ô «Êîëüº äëÿ Ñí³ãîâî¿ Áàáè» 05.35 Ìè ïîâåðíóëèñÿ! ²ñòîð³ÿ 11.10 Õ/ô «Çàë³çíè÷íèé ðîìàíñ» äèíîçàâð³â 13.25 Õ/ô «×îëîâ³ê â ìî¿é ãîëîâ³» 06.40, 03.10 Õ/ô «Ëóí³ Òþíç çíîâó ó 䳿» 20.00 Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-3 08.10 Ì/ô «Âåñåë³ í³æêè» ÍÒÍ + TTV 10.05 Õ/ô «×àðë³ ³ øîêîëàäíà 05.55 Õ/ô «Éîñèï ç Íàçàðåòà» ôàáðèêà» 07.30 Ì/ô «Â³íí³ Ïóõ» 12.05 Õ/ô «Òîé ùå Êàðëîñîí» 14.00 Ò/ñ «Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà». Âñ³ 07.40 Ì/ô «Â³íí³ Ïóõ éäå ó ãîñòè» 07.50 Ì/ô «Â³íí³ Ïóõ ³ äåíü òóðáîò» ñå𳿠08.10 Õ/ô «Àéáîëèò-66» 23.45 Õ/ô «Øîó ïî÷èíàºòüñÿ» (2) 10.00 Õ/ô «Çîâñ³ì ïðîïàùèé» 01.20 Õ/ô «Ðîá³í ³ Ìåð³àí». 11.45 Õ/ô «Ñâàòàííÿ ãóñàðà» 04.35 Ñâ³òàíîê 13.00 Õ/ô «Àõ, âîäåâ³ëü, âîäåâ³ëü...» 05.25 Ì/ô «Ñìåðòåëüíà áèòâà», 14.15 Õ/ô «Ïî÷íè ñïî÷àòêó» «Ïîäîðîæ ïî÷èíàºòüñÿ» 15.30 Õ/ô «Ïåðåõðåñòÿ» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 17.20 Õ/ô «Çîðî» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 19.30 Õ/ô «Äåñÿòü çàïîâ³äåé» 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 22.30 Õ/ô «Ñòîóí» (2) 06.00 Ìóçèêà 00.40 Õ/ô «×åðâîíèé áàðîí» (2) 06.30 Õ/ô «² çíîâó гçäâî» 02.30 Ðå÷îâèé äîêàç ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 03.50 Àãåíòè âïëèâó àíàëîãîâà ìåðåæ³ 05.10 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 08.00 гçäâÿíå ïðèâ³òàííÿ 05.30 Ïðàâäà æèòòÿ àðõ³ºïèñêîïà ʳðîâîãðàäñüêîãî ³ ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË Íîâîìèðãîðîäñüêîãî ²îàñàôà 08.05 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â. «Â³ôëåºì» 05.25 Ò/c «ßê ñêàçàâ Äæèìì» 08.30 Õ/ô «Âñå, ùî ÿ õî÷ó íà гçäâî» 08.15 Õ/ô «Äåñÿòå êîðîë³âñòâî» 10.00 гçäâÿíå áîãîñëóæ³ííÿ ç 16.50 Õ/ô «Êóäðÿâêà Ñüþ» êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó гçäâà 18.45 Õ/ô «×îòèðè гçäâà» Áîæî¿ Ìàòåð³ ì. ʳðîâîãðàäà (2) 12.00 Ì/ô «Í³÷ ïåðåä гçäâîì» 20.10 Õ/ô «Ëàñêàâî 12.45 Ñòîëèö³ ñâ³òó ïðîñèìî, àáî 13.10 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð Ñóñ³äàì âõ³ä 13.25 Õ/ô «Ìàð³ÿ - ìàòè ²ñóñà» çàáîðîíåíèé» 15.05 Ìóëüòô³ëüì 22.00 Õ/ô «Òðè ìåòðè íàä ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà ð³âíåì íåáà» (2) 15.15 Õ/ô «Ã³ñòü íà гçäâî» 00.20, 02.00 Ñëóæáà 16.40 Ìóëüòô³ëüì «Ð³çäâÿí³ êàçêè» ðîçøóêó ä³òåé 17.45 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 00.25 Õ/ô «Ð³çäâÿíèé ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà Êóï³äîí» àíàëîãîâà ìåðåæ³ 02.05 Ò/c «Øîó Á³ëëà 18.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð» Äåðð³ê» Åíãâàëà» 19.00 Õ/ô «Â³ôëåºìñüêà ç³ðêà» ÓÊÐÀ¯ÍÀ 20.30 гçäâÿíå ïðèâ³òàííÿ àðõ³ºïèñêîïà ʳðîâîãðàäñüêîãî ³ 06.00, 05.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí Íîâîìèðãîðîäñüêîãî ²îàñàôà 20.45 Çàñèíàéêà 06.10 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. 21.00 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â Ïðîäîâæåííÿ» 21.25 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 07.00, 19.00, 03.20 Ïî䳿

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ 20.00, 02.05 Ïîäðîáèö³ 20.25 Ò/ñ «Ä³ëüíè÷íèé» 22.05, 02.30 Õ/ô «Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà-4. Ïðîòîêîë ôàíòîì» 00.25 Õ/ô «ßêùî ñâåêðóõà - Ìîíñòð» (2)

ICTV 06.05, 04.20 Ñâ³òàíîê 07.10 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Åêñòðåíèé âèêëèê 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15 Ñïîðò 09.30 Õ/ô «Òîé ùå Êàðëîñîí» 11.20, 13.00 Õ/ô «×àðë³ ³ øîêîëàäíà ôàáðèêà» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 14.05 Õ/ô «Âîëîäàð ïåðñí³â. Ïîâåðíåííÿ êîðîëÿ» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 19.25, 01.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 20.10 Ò/ñ «Ìîðñüêèé ïàòðóëü» 22.20 Ò/ñ «Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà» 02.20 Áåðåæèñü àâòîìîá³ëÿ 03.15 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì»

22.00 22.15 22.30 00.00

Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «20 äí³â áåç â³éíè» Ã³ìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ 05.35 ×óæ³ ïîìèëêè. V.I.P. - ê볺íò 06.20, 16.00 Âñå áóäå äîáðå! 08.00, 18.15 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 09.45 Õ/ô «Çàãàäàé áàæàííÿ» 11.40 Õ/ô «Òàðèô íà êîõàííÿ» 13.55 Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé 18.00, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè 19.55, 22.25 Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-3 23.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 00.20 Õ/ô «Êîëüº äëÿ Ñí³ãîâî¿ Áàáè» 02.00 Õ/ô «Øèðë³-Ìèðë³»

ÍÒÍ + TTV

06.00 Ì/ô «Òàéíà òðåòüî¿ ïëàíåòè» 06.45 Õ/ô «Ëþáîâ ç ïðèâ³ëåÿìè» 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 10.00 Ò/ñ «Õåðóâèì» 11.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ 12.15 Ò/ñ «Ì³é êîðäîí» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 15.15 Õ/ô «×îðíèé êâàäðàò» 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 17.15 Ò/ñ «Ïñåâäîí³ì «Àëáàíåöü-3» 06.00 Ìóçèêà 19.00 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 19.40 Òâîð÷èìè ñòåæêàìè 06.30 «ß çíàþ ÿê». ×åðêàñüêà ÎÄÒÐÊ 20.05 Ñïîðòòàéì 06.45 Ìóëüòô³ëüì 20.30 Musiñ-ìàí³ÿ 07.00 Ðàíêîâà êàâà. Äàéäæåñò 20.50 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 10.00 Ìóëüòô³ëüìè 21.20 Äèâîâèæíèé ñâ³ò 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 21.35 Ìóçèêà íà TTV 11.00 Õ/ô «Ìàã³ÿ гçäâà» 21.45 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê 12.30 Ìóëüòô³ëüì «Ð³çäâÿíà ÿëèíêà» çëî÷èíåöü» 13.20 Ñòîëèö³ ñâ³òó 22.45 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 23.45 Ñâ³äîê 13.45 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 00.15 Õ/ô «Ëåãåíäà ïðî äèíîçàâðà» (3) 14.15 Êîíöåðò Ìàðèíè Äåâ’ÿòîâî¿ 01.50 Õ/ô «Ä³â÷èíà ç òàòóþâàííÿì 15.50 Õ/ô «Ç³ðêà» äðàêîíà» (3) ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 04.20 Ñâ³äîê àíàëîãîâà ìåðåæ³ 04.50 Ðå÷îâèé äîêàç 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 05.10 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 17.40 Ìóëüòô³ëüì 05.35 Ïðàâäà æèòòÿ 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 19.00 Äåíü çà äíåì 19.15 Òåìà äíÿ 05.45 Ò/c «ßê ñêàçàâ Äæèìì» 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 08.45 Õ/ô «Ð³çäâÿíèé Êóï³äîí» 20.45 Çàñèíàéêà 10.20 Õ/ô «Ëàñêàâî ïðîñèìî, àáî 21.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» Ñóñ³äàì âõ³ä çàáîðîíåíèé» 21.30 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 12.05 Õ/ô «Êóäðÿâêà Ñüþ»

www.novosti.kr.ua

Понеділок

07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20, 03.40 Õ/ô «Ð³çäâÿí³ ïðèãîäè Áåòõîâåíà» 10.45 Õ/ô «Ì³íëèâîñò³ êîõàííÿ» 12.20 Õ/ô «Ëþáëþ òåáå äî ñìåðò³» 13.50 Ò/ñ «Ñë³ä» 15.15 Õ/ô «Êîõàíåöü äëÿ Ëþñ³» 17.10 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Äèêèé-3» 21.45 Õ/ô «Ôîðìóëà êîõàííÿ äëÿ íåâ³ëüíèê³â øëþáó» (2) 23.45 Õ/ô «Îé, ìàìî» 01.20 Õ/ô «Çàêîõàíèé Øåñêï³ð»

ÒÅÒ 06.00 06.50 07.10 07.35 08.30 09.20 11.00 13.30 14.55 16.30 17.40 23.00 23.25 00.20 00.55 01.20 01.45

Ñ÷àñòüå åñòü Óçíàé êàê Ò/ñ «Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó» Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» Ì/ô «Íåçíàéêà íà Ëóíå» Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» Õ/ô «Òàðèô «Íîâîãîäíèé»» Äàåøü ìîëîäåæü! Âèòàëüêà Äóðíåâ+1 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå» Îäíà çà âñåõ ÁàðÄàê Âåñåëûå ìàìçåëè Äî ðàññâåòà

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 7 січня •

Різдво Христове – велике християнське свято, день Народження Ісуса Христа, Спасителя світу і Відкупителя людей з полону гріха. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос народився в часи правлінні імператора Августа в юдейському місті Віфлеємі у сім’ї теслі Йосипа Обручника з Назарету в його нареченої Марії (Богородиці й Пріснодіви), які прибули до Віфлеєму для участі в переписі населення (Лк. 2:1,2). Родина була змушена переночувати в печері, що використовувалася як хлів для укриття худоби від непогоди. Під час народження Христа над печерою зійшла Віфлеємська зірка, яка вказала про цю подію волхвам (мудрецям, царям) зі Сходу. Першими прийшли поклонитися Христу пастухи, яким про цю подію сповістив янгол, потім волхви. Волхви піднесли Христу дарунки – золото, ладан і смирну. Довідавшись про народження Христа, цар Іудеї Ірод велів провести побиття дітей у віці до 2 років, але Христос був чудом врятований від смерті. Родина Йосипа була змушена втікати до Єгипту і перебувала там до смерті Ірода. В Україні, як і в інших країнах світу, день початку нового сонячного, хліборобського року отримав новий, християнський зміст, як Різдво, свято народження Божого Сина, Спасителя світу. Відповідним чином була змінена й обрядовість, магічні дії й обряди язичництва були замінені на молитви й обряди прославлення і прохання до Всевишнього, щоб у наступному році він дав людям добрий урожай. Відповідно до нового вчення був дещо переосмислений в плані символіки і обрядовості, але по суті залишений без змін звичай поминання предків, старих дідів, праотців, які, згідно з православним ученням, за свої добрі вчинки мають вічне життя у Бога в небесних поселеннях серед святих і праведників. Так само, як на святковому богослужінні, у святкуванні Різдва мали брати участь усі приналежні до родинного кола. На Святому Вечорі властиво зосереджується взагалі головна увага свята, і на саме Різдво залишається тільки Служба Божа в церкві та відвідування і гостювання родичів та знайомих із відповідними розвагами та забавами.

Іменини (за православним календарем):

Iсус, Греміслава, Луцiан.

Вівторок 14.00 19.00 19.15 21.15 23.20

Ò/c «Ùàñëèâ³ ðàçîì» Ðåïîðòåð Ïàðàä ïîðàä-2 Ïàðàä ïîðàä. Êðàùå Õ/ô «Òðè ìåòðè íàä ð³âíåì íåáà» (2) 01.45 Ò/c «×îòèðè æèòòÿ Òàðè» (2)

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.10 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20, 12.45 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Äèêèé-3» 11.50, 04.40 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.20, 03.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.10 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20, 04.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 21.45 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó» 00.20 Ò/ñ «Òþäîðè. Äðóãèé ñåçîí» 01.15 Õ/ô «Ôîðìóëà êîõàííÿ äëÿ íåâ³ëüíèê³â øëþáó» (2)

ÒÅÒ 06.00 Ñ÷àñòüå åñòü 06.50 Óçíàé êàê 07.10 Ò/ñ «Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó» 07.35 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 08.30 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 09.20 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû» 10.15 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäüìû» 11.10 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè» 12.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 13.00 ÁÀãèíÿ øîïèíãà. Íåâîøåäøåå 13.25 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 14.35, 20.20 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.25 Âàéôàéòåðû 15.55 Ò/ñ «Áàðâèõà-2» 16.50 Äîñâèäîñ 17.15, 00.25 Îäíà çà âñåõ 18.10 Âèòàëüêà 18.50, 00.55 ÁàðÄàê 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 19.50, 01.20 Âåñåëûå ìàìçåëè 21.20 Âèòàëüêà. Íîâûé ãîä 21.35 Êóçíèöà çâåçä-3 22.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 22.55 Äíåâíèêè Òåìíîãî 23.35 Ò/ñ «Ðåàëüíàÿ êðîâü» 01.45 Äî ðàññâåòà

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 8 січня •

125 років від дня народження (с. Федвар, з 1945 року – с. Підлісне Олександрівського району) Гната Петровича Юри, українського актора, режисера, народного артиста СРСР. Один із засновників Нового українського драматичного театру ім. І. Франка у Вінниці (1920), який очолював до 1961 року ( у 1954 році – разом з М. М. Крушельницьким). З 1946 року – професор Київського театрального інституту. Знімався в кінофільмах «Прометей» (1936), «Кармелюк» (1939), «Тарас Шевченко» (1951) та ін. Автор праць із питань театрального мистецтва. Лауреат Державної премії СРСР (1949,1951). • 35 років від дня народження Андрія Олександровича Табалова, політика, бізнесмена. Народився в 1978 році у Кіровограді. Закінчив Кіровоградський кібернетико-технічний коледж за спеціальністю «фінанси», Брайтонський університет у Великобританії за напрямком «бізнес». У 2005-2006 роках Андрій Табалов вчився на спеціальності «фінанси і аудит» у Київському міжнародному інституті менеджменту, у 2007-2009 роках – на спеціальності «фінанси» в Кіровоградському національному технічному університеті. Розпочав професійну діяльність на посаді комерційного агента ТОВ «Кіровоградоптсервіс», згодом обіймав посаду фінансового аналітика компанії «Американ Експрес» у Лондоні, а по поверненню до України – менеджера СП «Лігурія» та фінансового директора ЗАТ «Формула». З початку 2008 року і донині – гендиректор групи компаній «Формула Смаку». Депутат Кіровоградської міської ради V скликання. Голова Кіровоградської територіальної організації Політичної Партії «Фронт Змін». Член Ради Політичної Партії «Фронт Змін». Президент Федерації боротьби дзюдо та самбо Кіровоградської області. 28 жовтня 2012 року українці обрали новий склад Верховної Ради. У чотирьох із п’яти мажоритарних округах області перемогли регіонали: Станіслав Березкін, Віталій Грушевський, Олександр Єдін та Сергій Кузьменко. Від Кіровограда до ВР пройшов представник об’єднаної опозиції Андрій Табалов, а його батько Олександр став народним депутатом від цієї ж політичної сили, будучи на 49 місці у її списку.

Іменини (за православним календарем): Еварест, Евфімій (Юхим) і Костянтин.

5


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

Середа

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 9 січня •

86 років від дня народження (с. Івангород) Василя Мусійовича Гуртового, організатора сільськогосподарського виробництва, Героя Соціалістичної Праці, заслуженого працівника сільського господарства України. Закінчив Черкаський шляхово-будівельний технікум (1934), у 1952 році екстерном − Білоцерківський сільгосптехнікум. Працював у бурякорадгоспах цукрокомбінатів Кіровоградської та Черкаської областей. У 1966 році обирається головою колгоспу ім. Леніна Знам’янського району. Відстале господарство вивів у число кращих в області. Обирався депутатом Верховної Ради Української PCP. Нагороджений трьома орденами Леніна, орденом Жовтневої Революції та ін. • 128 років від дня народження (Олександрія) Володимира Наумовича БільБілоцерківського, російського письменника, заслуженого діяча мистецтв РРФСР. Служив на флоті, побував у багатьох країнах. У 1920 році вийшла його збірка оповідань «Смех сквозь слезы». Автор героїчної драми «Шторм» (1925), п’єси «Голос недр» (1929), драми «Жизнь зовет» та інших творів. Частина його книг видана в перекладі українською мовою. Нагороджений орденами і медалями

Òàêîæ öüîãî äíÿ 1648 – Богдана Хмельницького обрано

гетьманом Запорізької Січі. 1792 – підписано Ясський мирний договір, що завершив російсько-турецьку війну 1787-1792. 1905 – у Санкт-Петербурзі влада жорстоко розігнала мирну демонстрацію, учасники якої мали на меті вручити цареві «Петицію робітників і жителів Петербурга для подання Миколі II». Розстріл велелюдного мітингу, який отримав назву «кривава неділя», став одним із поштовхів до революції 1905 року. 1951 – у Нью-Йорку відбулось офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй. 1992 – Ґвінея, Венесуела і Чилі визнали незалежність України. 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з КНДР.

Іменини (за православним календарем): Степан (Стефан), Федір (Феодор), Лука, Тихон, Яків.

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.10 Ä/ô «Ìèë³ñòü ñåðöÿ» 06.56 Êëóá ãóìîðó 07.50 Òîê-øîó «Äðóæèíà» 09.00 ̳ñöå çóñòð³÷³ 10.20 Ò/ñ «Ìàðóñÿ»

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

16.20 Õ/ô «Òåðàï³ÿ êîõàííÿì»

20.45 Çàñèíàéêà

18.15 Âå÷³ðí³é êâàðòàë

21.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí»

20.00, 02.25 Ïîäðîáèö³

21.30 Äîê. ô³ëüì

22.10, 02.50 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðè-3.

22.00 Äåíü çà äíåì

Òåìíà ñòîðîíà ̳ñÿöÿ» 00.50 Õ/ô «Âõ³ä ³ âèõ³ä»

Іменини (за православним календарем): Агафія (Гафія), Олександр, Аркадій, Глікерій, Горгоній, Домна, Дорофій, Юхим (Евфімій), Ігнатій, Індіс, Зінон, Мардоній, Мігдоній, Никанор, Петро, Симон, Феофіл і Феофіла.

6

00.00 óìí Óêðà¿íè

9 січня ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.00 Ò/c «ßê ñêàçàâ Äæèìì» 08.55 Ò/c «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 19.00 Ðåïîðòåð 19.15 Óêðà¿íà ÷óäåñ 23.05 Õ/ô «Ì³ñòè÷íà ï³öà» 01.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

11.05 Õ/ô «Êîðòèê»

05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

04.55 Õ/ô «Øèðë³-Ìèðë³»

01.15 Õ/ô «×îðíå çîëîòî»

14.35 Þâ³ëåéíèé êîíöåðò Î.Á³ëîç³ð

05.30 Ôàêòè

06.10 ×óæ³ ïîìèëêè. Âîðîøèëîâñüêèé

03.20 Ò/c «×îòèðè æèòòÿ Òàðè» (2)

«Óêðà¿íêîþ ÿ íàðîäèëàñü»

ñòð³ëåöü

06.00, 04.30 Ñâ³òàíîê

15.30 Ò/ñ «Ìàðóñÿ»

07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà»

06.55, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!

16.20 ̳ñöå çóñòð³÷³

07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè

08.50, 18.10 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê

17.35 Áåíåô³ñ Ê.Íîâèêîâî¿

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

10.10 Õ/ô «Ä³äóñü ó ïîäàðóíîê»

19.10 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Åñòàôåòà

09.15, 19.25, 01.30 Íàäçâè÷àéí³

12.10 Õ/ô «Çâ³äêè áåðóòüñÿ ä³òè?»

(æ³í.) 20.50 Ìåãàëîò 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî 21.25 ̳ñöå çóñòð³÷³ 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.05 Êëóá ãóìîðó 00.10 Êîíöåðò «Íîâîð³÷íà ñìñ». 1 ÷àñòèíà 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 01.35 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Åñòàôåòà (æ³í.) 03.10 Õ/ô «Ìîëîäà ãâàðä³ÿ» 1ñ. 04.30 Õ/ô «Ä³òè êàï³òàíà Ãðàíòà»

1+1

íîâèíè

14.00 Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé

10.15 Õ/ô «Òàºìíèöÿ îðäåíà»

18.00, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè

12.25 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè

19.50, 22.25 Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-3

12.45 Ôàêòè. Äåíü

23.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»

13.00 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.10, 20.10 Ò/ñ «Ìîðñüêèé ïàòðóëü» 16.35 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 22.20 Ò/ñ «Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà» 02.25 Áåðåæèñü àâòîìîá³ëÿ 03.20 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì».

00.10 Õ/ô «Çàãàäàé áàæàííÿ»

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ

01.50 Õ/ô «Ñòàðîìîäíà êîìåä³ÿ»

ÍÒÍ + TTV

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.10 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20, 12.45 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Äèêèé-3» 11.50, 04.15 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.20, 02.45 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.10 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20, 03.45 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü

06.00 Õ/ô «Íà ïåðåâàë³ íå ñòð³ëÿòè»

Óêðà¿íà»

07.05 Õ/ô «×îðíèé îêåàí»

21.45 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó»

08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà

00.20 Ò/ñ «Òþäîðè. Äðóãèé ñåçîí» (3)

09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè

01.15 Õ/ô «Âåëèêà ñïðàâà» (2)

10.00 Ò/ñ «Õåðóâèì»

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 11.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 12.15 Ò/ñ «Ì³é êîðäîí» 06.00 Ìóçèêà 15.05 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 16.45 Ñâ³äîê

ÒÅÒ 06.00 Ñ÷àñòüå åñòü 06.50 Óçíàé êàê 07.10 Ò/ñ «Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó»

17.00 Ò/ñ «Ïñåâäîí³ì «Àëáàíåöü-3»

07.35 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì

06.30»Ø³ñòü êàäð³â

06.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³»

19.00 Òî÷êà çîðó

08.30 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò»

07.40, 05.05 Õ/ô «Çðîáëåíî â

06.50 Ìóëüòô³ëüì

19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà

09.20 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

07.00 Ðàíêîâà êàâà. Äàéäæåñò

19.40 Êàðò-áëàíø

10.15 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäüìû»

09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê»

20.05 Ìè éäåìî â ãîñò³

11.10 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè»

10.00 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà

20.25 ³ä ïåðøî¿ îñîáè

12.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå»

10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí»

20.45 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò

13.00, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà

11.00 Õ/ô «20 äí³â áåç â³éíè»

21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà

13.25 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.30 Ìóëüòô³ëüìè

21.20 Äèâîâèæíèé ñâ³ò

14.35, 20.20 Äàåøü ìîëîäåæü!

12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!»

21.35 Ìóçèêà íà TTV

15.25 Âàéôàéòåðû

àíàëîãîâà ìåðåæ³

06.00, 19.30 ÒÑÍ

Àìåðèö³» 09.35, 10.25, 02.25 Íàéâèäàòí³ø³ ôîêóñíèêè ñâ³òó 11.20 Ôàíòàñòè÷íèé ô³ëüì «Í³äåëÿíä³ÿ» 14.45 Ãîëîñ. ijòè 16.40 Õ/ô «Íîâîð³÷íèé äåòåêòèâ» 18.35 Ðîçñì³øè êîì³êà 20.00 Õ/ô «Ñâÿòî ï³ä çàìêîì» 21.45, 03.10 Õ/ô «Ì³öíèé ãîð³øîê-2» (2) 00.05 Õ/ô «Íà ê³ëüêà äîëàð³â á³ëüøå» (2)

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 21.45 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê 13.45 Õ/ô «Ì³ñ³ñ Ñàíòà Êëàóñ» çëî÷èíåöü» 15.15 Áåíåô³ñ Ãåííàä³ÿ Õàçàíîâà 22.45 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ»

15.55 Ò/ñ «Áàðâèõà-2»

17.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí»

23.45 Ñâ³äîê

18.10 Âèòàëüêà

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà

00.15 Õ/ô «Ïîæèðà÷ ê³ñòîê» (3)

18.50, 00.55 ÁàðÄàê

àíàëîãîâà ìåðåæ³

01.45 Õ/ô «Ä³â÷èíà, ùî ãðàëà ç

19.50, 01.20 Âåñåëûå ìàìçåëè

²ÍÒÅÐ

16.50 Äîñâèäîñ 17.15, 00.25 Îäíà çà âñåõ

06.05 Ì/ô «Ð³çäâÿíà ôàíòàç³ÿ»

17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé

06.35 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè

17.40 Ìîâà æåñò³â

03.50 Ñâ³äîê

21.35 Êóçíèöà çâåçä-3

08.50, 20.25 Ò/ñ «Ä³ëüíè÷íèé»

17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê»

04.20 Ðå÷îâèé äîêàç

22.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé»

10.35 Êîíöåðò «Äâ³ ç³ðêè. Íîâèé ð³ê»

19.00 Äåíü çà äíåì

04.40 Àãåíòè âïëèâó

22.55 Äíåâíèêè Òåìíîãî

12.40, 05.10 Õ/ô «Ôàíòîì»

19.15 Òåìà äíÿ

05.10 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè

23.35 Ò/ñ «Ðåàëüíàÿ êðîâü»

05.30 Ïðàâäà æèòòÿ

01.45 Äî ðàññâåòà

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 06.10 07.00 07.50 09.00 10.15 11.00 14.15 15.45 16.30 17.50 19.10 21.00 21.15 21.25 22.55 23.05 00.10 01.20 01.35 03.15 04.30

Ðàíêîâà ìîëèòâà Ä/ô «Ñâÿòà çåìëÿ Ðîñ³¿» Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó Òîê-øîó «Äðóæèí໠̳ñöå çóñòð³÷³ Ò/ñ «Ìàðóñÿ» Õ/ô «Áðîíçîâèé ïòàõ» «Òðåìá³òàð óêðà¿íñüêî¿ äóø³». Ì.Ïîïîâè÷ Ò/ñ «Ìàðóñÿ» Êðèâå äçåðêàëî ̳ñöå çóñòð³÷³ Á³àòëîí.Êóáîê ñâ³òó. Åñòàôåòà (÷îë.) ϳäñóìêè äíÿ Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî ̳ñöå çóñòð³÷³ Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà Êëóá ãóìîðó Êîíöåðò «Íîâîð³÷íà ñìñ». 2 ÷àñòèíà ϳäñóìêè äíÿ Á³àòëîí.Êóáîê ñâ³òó. Åñòàôåòà (÷îë.) Õ/ô «Ìîëîäà ãâàðä³ÿ» 2ñ. Õ/ô «Íàñðåää³í ó Áóõàð³»

1+1 06.45, 19.30 ÒÑÍ 07.20 Ì/ô «Ø³ñòü êàäð³â» 07.50 Õ/ô «Êåíòåðâ³ëüñüêèé ïðèâèä» 09.40, 10.30, 03.35 «Íàéâèäàòí³ø³ ôîêóñíèêè ñâ³òó» 11.25 Õ/ô «Îñòð³â ñêàðá³â» 15.00 Ãîëîñ. ijòè 16.50 Õ/ô «Ñâÿòî ï³ä çàìêîì» 18.30 Ðîçñì³øè êîì³êà 20.00 Õ/ô «Âèêðóòàñè» 22.00, 04.20 Õ/ô «Ì³öí³é ãîð³øîê-3. ³äïëàòà» (2) 00.35 Õ/ô «Õîðîøèé, ïîãàíèé, çëèé» (2)

²ÍÒÅÐ 06.40 Ì/ô «Îñòàííÿ ïåëþñòêà» 07.05 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè 09.05, 20.25 Ò/ñ «Ä³ëüíè÷íèé» 10.50, 18.10 «Âå÷³ðí³é êâàðòàë» 12.35 Õ/ô «Òåðàï³ÿ êîõàííÿì» 14.30 Õ/ô «Êîïàëüí³ öàðÿ Ñîëîìîíà» 16.25 Õ/ô «Áóäèíîê äëÿ äâîõ» 20.00, 02.20 Ïîäðîáèö³

âîãíåì» (3)

21.20 Âèòàëüêà. Íîâûé ãîä

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Четверг

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 10 січня 74 роки з дня утворення Кіровоградської області. Площа: 24,6 тис. кв. км (4,1 % від території України). До неї 1939 року ввійшли 30 районів: Аджамський, Бобринецький, Великовисківський, Витязівський, Добровеличківський, Долинський, Єлизаветградківський, Златопільський, Знам’янський, Кам’янський, Кіровоградський сільський, Компаніївський, Маловисківський, Новгородківський, Новоархангельський, Новогеоргіївський, Новомиргородський, Новопразький, Новоукраїнський, Олександрівський, Олександрійський, Онуфріївський, Петрівський, Підвисоцький, Піщанобрідський, Рівнянський, Тишківський, Устинівський, Хмелівський, Чигиринський; також 10 січня 1939 року м. Кірове було перейменоване на Кіровоград. • 42 роки від дня народження Олени Олександрівни Ерет, громадського діяча. Народилася у Кіровограді 10 січня 1971 року. Закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. Пушкіна за спеціальністю «англійська мова та література». Працювала помічником директора НВО «Інкопмарк», кореспондентом редакції газети «Бабушка». З 2008 року – голова Кіровоградської міської громадської організації захисту тварин «БІМ». • 51 рік із дня народження Павла Леонідовича Штутмана. Живе у Кіровограді, голова спостережних рад ЗАТ «Ельворті Груп» та ЗАТ «Гідросила Груп», голова правління організації роботодавців Кіровоградської області, член фракції Партії регіонів у обласній раді, обраний по багатомандатному виборчому округу від Кіровоградської обласної організації Партії регіонів, член постійної комісії обласної ради з питань промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, енергоефективності, транспорту та комунікацій. Заслужений працівник промисловості України.

22.30 Õ/ô «Êîï³þþ÷è Áåòõîâåíà»

ÑÒÁ

ICTV

14.20 Õ/ô «Ä³ä Ìîðîç äçâîíèòü òðè÷³» 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!»

№ 1 (75) 3 січня 2013 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

22.15, 02.45 Õ/ô «Êîâáî¿ ïðîòè ïðèáóëüö³â» 00.25 Õ/ô «Øêîëà âèæèâàííÿ»

ICTV 05.35 Ôàêòè 06.05, 04.20 Ñâ³òàíîê 07.10 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Ñòîï-10 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15, 19.25, 00.30 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.15, 16.35 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.10, 20.10 Ò/ñ «Ìîðñüêèé ïàòðóëü». 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 22.20 Ò/ñ «Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà» 01.35 Áåðåæèñü àâòîìîá³ëÿ 02.30 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì»

22.15 Òåìà äíÿ 22.30 Õ/ô «Óðîêè âîä³ííÿ» 00.00 óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ 05.10 Õ/ô «Øèðë³-Ìèðë³» 06.15 ×óæ³ ïîìèëêè. Çàêîõàíèé øóìàõåð 07.00, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 09.00, 18.10 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 10.25 Õ/ô «×àðî䳿» 13.55 «Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé» 18.00, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè 19.50, 22.25 Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-3 23.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 00.20 Õ/ô «Òàðèô íà êîõàííÿ» 02.25 Õ/ô «Ïîë³öåéñüê³ òà çëî䳿»

ÍÒÍ + TTV

05.55 Õ/ô «Ñüîìà êóëÿ» 07.15 Õ/ô «Ãëóõîìàíü» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 10.00 Ò/ñ «Õåðóâèì» 06.00 Ìóçèêà 11.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 12.15 Ò/ñ «Ì³é êîðäîí» àíàëîãîâà ìåðåæ³ 15.05 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 06.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 16.45 Ñâ³äîê 06.50 Ìóëüòô³ëüì 17.00 Ò/ñ «Ïñåâäîí³ì «Àëáàíåöü-3» 07.00 Ðàíêîâà êàâà. Äàéäæåñò 19.00 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 10.00 Äîê. ô³ëüì 19.40 Îíëàéí 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 20.10 Òåëåë³êàðíÿ 11.00 Õ/ô «Êîï³þþ÷è Áåòõîâåíà» 20.30 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 21.20 Äèâîâèæíèé ñâ³ò 13.45 Êîíöåðò Ïàâëà dzáðîâà 21.35 Ìóçèêà íà TTV «Çèìîâèé ïîö³ëóíîê» 21.45 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê 15.30 Õ/ô «Ñàíòà-Ìîëîäøèé» çëî÷èíåöü» 17.00 Ìóëüòô³ëüì 22.45 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 23.45 Ñâ³äîê àíàëîãîâà ìåðåæ³ 00.15 Õ/ô «Êð³ïòèä» (2) 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 01.50 Õ/ô «Ä³â÷èíà, ùî ï³äðèâàëà 17.40 Ìóëüòô³ëüì ïîâ³òðÿí³ çàìêè» (3) 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 04.10 Ñâ³äîê 19.00 Äåíü çà äíåì 04.40 Ðå÷îâèé äîêàç 19.15 Òåìà äíÿ 05.05 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 05.30 Ïðàâäà æèòòÿ 20.45 Çàñèíàéêà ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 21.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 05.00 Ò/c «ßê ñêàçàâ Äæèìì» 21.30 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 22.00 Äåíü çà äíåì 08.50 Ò/c «Ùàñëèâ³ ðàçîì»

10 січня 19.00 19.20 22.15 23.10 01.35 01.40

Ðåïîðòåð Óêðà¿íà ÷óäåñ Óêðà¿íà ÷óäåñ-2 Õ/ô «Ðÿäîâà Áåíäæàì³í» (2) Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé Õ/ô «Ðàçá³ðêè â ìàëåíüêîìó Òîê³î» (2) 02.50 Ò/c «×îòèðè æèòòÿ Òàðè»(2)

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.10 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20, 12.45 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Äèêèé-3» 11.50, 04.15 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.20, 02.45 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.10 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20, 03.45 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 21.45 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó» 00.20 Ò/ñ «Òþäîðè. Äðóãèé ñåçîí» (3) 01.15 Õ/ô «Áðóäíà ñïðàâà» (2)

ÒÅÒ 06.00 Ñ÷àñòüå åñòü 06.50 Óçíàé êàê 07.10 Ò/ñ «Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó» 07.35 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 08.30 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 09.20 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû» 10.15 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäüìû» 11.10 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè» 12.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 13.00, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 13.25 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 14.35, 20.20 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.25 Âàéôàéòåðû 15.55 Ò/ñ «Áàðâèõà-2» 16.50 Äîñâèäîñ 17.15, 00.25 Îäíà çà âñåõ 18.10 Âèòàëüêà 18.50, 00.55 ÁàðÄàê 19.50, 01.20 Âåñåëûå ìàìçåëè 21.20 Âèòàëüêà. Íîâûé ãîä 21.35 Êóçíèöà çâåçä-3 22.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 22.55 Äíåâíèêè Òåìíîãî 23.35 Ò/ñ «Ðåàëüíàÿ êðîâü» 01.45 Äî ðàññâåòà


НОВИНИ

№ 1 (75) 3 січня 2013 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

11 січня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 06.10 07.00 07.50 09.00 10.25 11.05 11.55 12.30 16.00 16.50

Ðàíêîâà ìîëèòâà Äîê. ô³ëüì «Ê³íî ñê³í÷èëîñÿ» Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó Òîê-øîó «Äðóæèí໠̳ñöå çóñòð³÷³ Ò/ñ «Ìàðóñÿ» Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê Õ/ô «Îñòàííº ë³òî äèòèíñòâà» Ò/ñ «Ìàðóñÿ» Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Ñ.Ðîòàðó «ß òåáÿ ïî-ïðåæíåìó ëþáëþ» 18.25 Õîêåé. Êîíòèíåíòàëüíèé Êóáîê. Ñóïåðô³íàë. Äîíáàñ» (Äîíåöüê, Óêðà¿íà) - «Ìåòàëóðã» (Æëîáèí, Á³ëîðóñü) 19.05, 19.55, 20.45 Íàø ñïîðò 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî 21.25 Ñâÿòêóþòü Äðàêîíè òà Êðîëèêè 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 23.00 Ñâÿòêóþòü Äðàêîíè òà Êðîëèêè (ïðîäîâæåííÿ) 00.35 Êîíöåðò «Â²À Õ³ò-ïàðàä» 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 01.35 After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) 01.55 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (æ³í.) 03.20 Õ/ô «×åêàé íà ìåíå» 04.50 Õ/ô «Ïåðøîêëàñíèöÿ»

1+1 06.20, 19.30 ÒÑÍ 06.55 سñòü êàäð³â 07.40 Õ/ô «Ó÷åíü Ìåðë³íà» 09.15, 10.05, 04.35 Íàéâèäàòí³ø³ ôîêóñíèêè ñâ³òó 11.00 Õ/ô «Ìîá³ Ä³ê» 14.40 Ãîëîñ. ijòè 16.35 Õ/ô «Âèêðóòàñè» 18.30 Ðîçñì³øè êîì³êà 20.00 Âå÷³ðí³é êè¿â 21.50 Õ/ô «Áåç êîìïðîì³ñ³â» 23.45 Õ/ô «Ëþäèíà ç Ëàðàì³» 01.40 Õ/ô «Õîðîøèé, ïîãàíèé, çëèé»

²ÍÒÅÐ 05.30 Ì/ô «Ìàð³ÿ, ̳ðàáåëëà» 06.35 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè 08.55, 20.25 Ò/ñ «Ä³ëüíè÷íèé» 10.40 Âå÷³ðí³é êâàðòàë 12.30 Õ/ô «Ìå÷ â³äâàæíîãî»

www.novosti.kr.ua

14.35 Õ/ô «Àëëàí Êóîòåðìåéí ³ çàãóáëåíå ̳ñòî Çîëîòà» 16.15 Õ/ô «ß ïîäàðóþ ñîá³ ÷óäî» 18.05 Ìþçèêë «Íîâîð³÷í³ Ñâàòè» 20.00, 02.50 Ïîäðîáèö³ 22.15, 03.15 Õ/ô «Òîð» 00.15 Õ/ô «Âåëèê³ ïåðåãîíè»

ICTV 05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.30 Ôàêòè 05.55, 04.15 Ñâ³òàíîê 07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Ïðîâîêàòîð 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15, 19.25, 00.30 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.15, 16.35 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â» 12.35 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.10, 20.10 Ò/ñ «Ìîðñüêèé ïàòðóëü» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 22.20 Ò/ñ «Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà» 01.35 Õ/ô «ßíãîë ñìåðò³» (2) 02.55 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì»

21.00 21.30 22.00 22.15 22.30

Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» Ñòîëèö³ ñâ³òó Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «Âåñåëà õðîí³êà íåáåçïå÷íî¿ ïîäîðîæ³» 00.00 óìí Óêðà¿íè

П’ятниця

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 11 січня •

01.25 Õ/ô «Äîêòîð Ãîëë³âóä» (2) 03.00 Ò/c «Åâð³êà»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.10 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ ÑÒÁ 09.20 Ò/ñ «Ñë³ä» 05.40 ×óæ³ ïîìèëêè. Õðåùåíèé áàòüêî 10.00, 20.00 Ò/ñ «Äèêèé-3» 11.50, 04.40 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 06.20 Õ/ô «Çâ³äêè áåðóòüñÿ ä³òè?» 12.45 Ò/ñ «Ñë³ä» 07.55 Õ/ô «Ä³äóñü ó ïîäàðóíîê» 15.20, 03.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 09.55 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí òà òðè 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò ìóøêåòåðè» 17.10 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 15.10, 17.45, 22.25 Óêðà¿íà ìຠ19.20, 04.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü òàëàíò!-3 Óêðà¿íà» 17.35, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè 21.45 Ò/ñ «Ñë³ïà êóëÿ-4. Àãåíò ³ ñêàðá 01.10 Õ/ô «×àðî䳿» íàö³é» 03.40 Õ/ô «Êèòàéñüêèé ñåðâ³ç» 01.00 Õ/ô «Íå ï³éìàâñÿ - íå çëîä³é» (2) ÍÒÍ + TTV

05.55 Õ/ô «Çàëîæíèê» 07.10 Õ/ô «Ãàðÿ÷à òî÷êà» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 10.00 Ò/ñ «Õåðóâèì» 11.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.15 Ò/ñ «Ì³é êîðäîí» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ 15.05 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 16.45 Ñâ³äîê 17.00 Ò/ñ «Ïñåâäîí³ì «Àëáàíåöü-3» 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 06.00 Ìóçèêà 19.00 Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 19.40 ³äâåðòî àíàëîãîâà ìåðåæ³ 20.20 Òåëåë³êàðíÿ 06.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 20.40 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 06.50 Ìóëüòô³ëüì 07.00 «Ðàíêîâà êàâà. Äàéäæåñò» 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 21.15 Ò/ñ «Ñîíüêà Çîëîòà Ðó÷êà» 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ 23.20 Õ/ô «Êàðàâàí ñìåðò³» (2) 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 00.50 Õ/ô «Êëóá øïèãóí³â» (2) 11.00 Õ/ô «Óðîêè âîä³ííÿ» 02.20 Ñâ³äîê 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» 02.50 Ðå÷îâèé äîêàç ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 04.00 Àãåíòè âïëèâó 13.45 Êîíöåðò «Ìåëîä³ÿ äâîõ 05.00 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè ñåðäåöü» 05.35 Ïðàâäà æèòòÿ 15.10 Êîíöåðò ãóðòó Alibi Falk ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 16.00 Õ/ô «Âåñåë³ õëîï’ÿòà» 05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 05.20 Ò/c «ßê ñêàçàâ àíàëîãîâà ìåðåæ³ Äæèìì» 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 08.45 Ò/c «Ùàñëèâ³ 17.40 Ìóëüòô³ëüì ðàçîì» 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 19.00 Ðåïîðòåð 19.00 Äåíü çà äíåì 19.15 Óêðà¿íà ÷óäåñ 19.15 Òåìà äíÿ 19.45 «Åêîíîì³÷íå êîëî». Êè¿âñüêà 22.05 Óêðà¿íà ÷óäåñ-2 ÄÐÒÐÊ 23.05 Õ/ô «Ñåñòðè ïî 20.45 Çàñèíàéêà íåùàñòþ-2»

ÒÅÒ

06.00 Ñ÷àñòüå åñòü 06.50 Óçíàé êàê 07.10 Ò/ñ «Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó» 07.35 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 08.30 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 09.20 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû» 10.15 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäüìû» 11.10 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè» 12.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 13.00, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 13.25 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 14.35, 20.20 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.25 Âàéôàéòåðû 15.55 Ò/ñ «Áàðâèõà-2» 16.50 Äîñâèäîñ 17.15 Îäíà çà âñåõ 18.10 Âèòàëüêà 19.50, 01.20 Âåñåëûå ìàìçåëè 21.20 Âèòàëüêà. Íîâûé ãîä 21.35 Êóçíèöà çâåçä-3 22.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 22.55 Äíåâíèêè Òåìíîãî 23.35 Ò/ñ «Ðåàëüíàÿ êðîâü» 00.25 Äóðíåâ+1 00.55 ÁàðÄàê 01.45 Äî ðàññâåòà

51 рік з дня народження Сергія Миколайовича Ларіна, голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Народився 1962 року в місті Харцизьк Донецької області. Освіта вища. У 1990 році закінчив Харківський інженерно-педагогічний інститут ім. І.Соколова за спеціальністю інженер-електромеханік. Трудову діяльність розпочав у квітні 1981 року, працював електромонтером на Харцизькому трубному заводі. У 1981-1983 роках проходив дійсну строкову службу у лавах Радянської Армії. З 1983 по 1990 рік працював на Харцизькому трубному заводі. У 1990 році обраний депутатом Харцизької міської ради, до 1991-го працював головою постійної комісії з молодіжної політики, народної освіти та культури Харцизької міськради. З 1991 по 1996 рік – голова комітету з молодіжної політики Харцизького міськвиконкому. У 1997-1998 роках пройшов шлях від консультанта відділу з організаційного забезпечення діяльності Донецької облради до заступника начальника управління у справах сім’ї, молоді та туризму Донецької облдержадміністрації. З 1998 р. 4 рази обирався до парламенту, народний депутат України III, IV, V и VI скликань. У Верховній Раді VI скликання – голова підкомітету з міжнародно-правових питань Комітету у закордонних справах, член Лічильної комісії ВР, керівник групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Корея, керівник групи з міжпарламентських зв’язків з Державою Кувейт. У 20022003 рр. очолював Донецьку обласну організацію «Фонд підтримки правової реформи». Член Президії Політради Партії регіонів. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради, орденом Республіки Корея «Heungin» за заслуги в дипломатичній службі. Одружений, має доньку і сина. Також Сергій Ларін – у переліку претендентів на одержання звання «Регіональний лідер року-2012» у рамках загальнонаціональної програми «Людина року». Церемонія нагородження лауреатів премії відбудеться навесні 2013 року.

Іменини (за православним календарем): Іван (Іоанн), Марк, Маркелл (Маркел), Фадей (Федей) і Феофіл.

Шукаємо родину!

Малятку − 2 місяці, дуже хоче знайти родину. Телефонуйте: (066) 198-45-42 (Оксана).

Молоденька кішечка, вік − 5 місяців, триколірна. Телефонуйте: (066) 270-61-33 (Оля).

Цуценятко, вік − півтора місяці, шукає хороших господарів. Телефонуйте: (096) 36160-46 (Олександр).

Чудова грайлива дівчинка, звати Білочкою, вік − 2 місяці. Телефонуйте: (066) 214-77-90 (Вікторія).

Соціальна реклама Вперше на вулицях Кіровограда з’явилася соціальна реклама міської громадської організації захисту тварин «БІМ». Реклама висвічує дві теми: стерилізацію як метод регулювання чисельності безпритульних тварин та проблему пошуку хазяїна безпритульним тваринам. На білбордах – реальні тварини. Перший – Бентлі − пес, якому волонтер Олена Єгорова, без перебільшення, подарувала другий шанс на життя. Ось уже близько чотирьох років він є повноправним членом її родини. На другому білборді – безіменний безпритульний пес. Автор фото: Віталій Здрок – талановитий фотограф і добрий друг «БІМа». Щиро дякуємо людині, без якої ця реклама не з’явилася б. Він побажав, щоб його прізвище не називалося, але маю надію, що хоча б ці слова я можу сказати: «Дякуємо, Юрію Олександровичу!» Хочеться вірити, що проект соціальної реклами матиме продовження, а це неможливо без участі всіх небайдужих до проблеми безпритульних тварин громадян. Усі разом ми зможемо змінити ситуацію на краще. З повагою, голова організації «БІМ» Тетяна Кучерява

7


www.novosti.kr.ua

Субота

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 12 січня •

52 роки від дня народження (Світловодськ) Миколи Володимировича Мартиненка, державного і громадського діяча, голови ради Центру Разумкова, голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. У 1984 р. закінчив Харківський авіаційний інститут ім. Жуковського. З 1986 до 1991 рр. – на комсомольській роботі. З 1991 до 1997 р. – голова правління, президент АТ «Фірма «Торговий дім». З 1997 р. – голова правління ЗАТ «Інтерпорт», «Ковель». З 1998 р. – народний депутат України, обраний за виборчім округом № 21 Волинської області. У 2002 р. у Верховній Раді 4-го скликання Микола Мартиненко був обраний за тим самим виборчим округом № 21 Волинської області. На виборах Президента 2004 р. був заступником керівника виборчої кампанії Віктора Ющенка, входив до його найближчого оточення. Під час помаранчевої революції був одним з «польових командирів» Майдану та членом Комітету національного порятунку. У березні 2005 р. очолив парламентську фракцію «Наша Україна» (після переходу її голови Романа Безсмертного на роботу в уряд Юлії Тимошенко) і залишався її керівником до кінця скликання. На виборах 2006 р. – член президії пропрезидентської партії Народний Союз «Наша Україна» (НСНУ), голова Київської міської парторганізації – пройшов до парламенту під № 21 списку «Нашої України». Очолив паливноенергетичний Комітет. Місце голови фракції (і лідера партії) тоді зайняв В’ячеслав Кириленко. 1406. 2007 р. достроково припинив свої повноваження під час масового складення мандатів депутатами-опозиціонерами з метою проведення позачергових виборів до Верховної Ради України. Народний депутат України 6-го скликання з 23.11. 2007 від Блоку «Наша Україна – Народна самооборона» (НУНС), № 21 списку. Другий раз зайняв пост голови Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК. 16 січня 2009 р. очолив фракцію НУНС (після добровільної відставки В’ячеслава Кириленка). Влітку 2009 р. Микола Мартиненко вийшов з партії, а разом з ним – кістяк Київської міської організації «Нашої України». 8 вересня 2011 р. вступив до партії «Фронт Змін». Входить до Ради партії. Очолює також Раду Українського центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова – найвідомішого та найавторитетнішого в Україні недержавного аналітичного центру. Нагороджений Орденом Святого князя Володимира I ступеня. Одружений, має чотирьох доньок.

Іменини (за православним календарем): Анісья, Аріан, Вир, Зотик, Макарій (Макар), Тимон, Федора, Філетер.

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 13 січня •

Щедрий вечір (Маланка, Маланія, Васильїв вечір) – вечір 13 січня напередодні Старого Нового року. За стародавнім міфом, окрім сина, у всеєдиного Лада, вірного побратима бога Місяця, була ще донька, яку всі називали Миланкою, бо вона була така мила й чарівна. Одного разу коли князь-Місяць був на полюванні, лютий змій викрав зі срібного терема Миланку й запроторив у підземне царство. Визволив її славний богатир БезпальчикВасильчик і з нею одружився. Ось чому на Щедрий Вечір ще святкують Василя, у жертву приносять свиню, яка вважається місячною твариною, а Васильчик став покровителем цих тварин. Тому, за народними звичаями, на Меланку готували свинячі нутрощі, по них ворожили, який буде врожай, а з свинячих ніжок варили «дриглю», щоб у людей не боліли ноги. Вшановували Меланку-Миланку за якомога багатшими столами, бо то є продовження Щедрого Вечора з усіма його добрими богами і душами предків. Зранку цього дня починають готувати другу обрядову кутю – щедру. Господині печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром, щоб обдаровувати щедрувальників та посівальників. Ввечері цього дня дівчата ворожать. За давнім звичаєм, коли дівчата починали ворожити, парубки викрадали в них вдома ворота або хвіртки, хоч би як не стерегли господарі. Щоб повернути втрату, батько дівчини мусив ставити могорич. В різних районах України існують свої форми ворожіння. Ось деякі з них: кладуть під подушку гребінця і, лягаючи спати, промовляють:»Судженийряджений, розчеши мені голову!». Хто присниться, з тим і випаде одружитись. Окрім ворожіння, у ніч на Старий Новий рік люди намагалися завбачувати прикмети. Якщо ніч проти Нового року тиха і ясна, буде щасливий рік не тільки для людей, а й для худоби; якщо сонце високо зійде, увесь рік буде щасливим, а особливо добрим буде врожай садовини; якщо іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові та гарний медозбір; якщо падає м’який сніг, – на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим; якщо на Меланії відлига, то чекали теплого літа.

Іменини (за православним календарем): Вусирис, Гавдентій, Гайя, Геласій, Іриней, Мартіна, Меланія (Меланья, Маланья), Михайло, Немі, Олимпіодор, Петро, Саламін. При підготовці інформаційних матеріалів про ювілеї, пам’ятні дати тощо, розміщених у програмі телепередач, редакція Новин Кіровоградщини користувалася «Історичним календарем Кіровоградщини» Володимира Боська та іншими загальнодоступними джерелами.

8

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 06.10 06.40 07.20 08.00

Ðàíêîâà ìîëèòâà Ñâ³ò ïðàâîñëàâ’ÿ Ä/ô «Çóñòð³÷» Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó ßí Òàáà÷íèê. «×åñòü ìàþ çàïðîñèòè» 11.00 ̳ñöå çóñòð³÷³ 12.15 Þâ³ëåéíèé êîíöåðò Î.Ìàë³í³íà 13.15  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 14.05 Ìàã³ÿ öèðêó-2013 16.05 Íîâîð³÷èé âîãíèê íà Ïåðøîìó 18.25 Õîêåé. Êîíòèíåíòàëüíèé Êóáîê. Ñóïåðô³íàë. «Áîëüöàíî Ôîêñåñ» (Áîëüöàíî, ²òàë³ÿ) - «Äîíáàñ» (Äîíåöüê, Óêðà¿íà).  ïåðåðâ³: 19.05, 19.55 Íàø ñïîðò 20.50 Ìåãàëîò 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ 21.55 dzðêè ãóìîðó. Ñ.Äðîáîòåíêî 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.35 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 00.15 Þâ³ëåéíèé êîíöåðò ãóðòó «Êâ³òè» 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 01.35 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (÷îë.) 03.15 Õ/ô «Ïîâ³òðÿíèé â³çíèê» 04.30 Õ/ô «Íîâèé Ãóë³âåð»

1+1 06.00 Õ/ô «Ó÷åíü Ìåðë³íà» 07.10 Ñïðàâæí³ ë³êàð³-2 08.05 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 09.00 Õòî òàì? 10.00, 10.25 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 10.50 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò-3. Òàíçàí³ÿ, Åô³îï³ÿ» 12.05 Ìóëüòôèëüì 12.40 Õ/ô «Ðîìàí ç êàìåíåì» 14.40 Õ/ô «Ïåðëèíà ͳëó» 16.40 Âå÷³ðí³é êè¿â 18.30 Ðîçñì³øè êîì³êà 19.30 ÒÑÍ 20.00 Õ/ô «Á³ëîñí³æêà. Ïîìñòà ãíîì³â» 22.10 Õ/ô «Äæóë³ ³ Äæóë³ÿ. Ãîòóºìî ùàñòÿ çà ðåöåïòîì» 01.15 Õ/ô «Ñêàíäàëüíèé ùîäåííèê» (2) 02.45 Õ/ô «Áåç êîìïðîì³ñ³â» 04.15 Íàéâèäàòí³ø³ ôîêóñíèêè ñâ³òó 04.55 Õ/ô «Ëþäèíà ç Ëàðàì³»

Неділя ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 06.05, 07.55, 08.55 Ïîãîäà 06.10 Ä/ô «Ìèêîëà Ñóâîðèé» 06.40 Êðîê äî ç³ðîê 07.15 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 08.00 Óêðàâòîêîíòèíåíò 08.20 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 09.05 Çîëîòèé ãóñàê 09.30 Êðîê äî ç³ðîê 10.10 Øåô-êóõàð êðà¿íè 11.00 ßí Òàáà÷íèê. «Ò³ëüêè ìóçèêà» 12.15 Õ/ô «À æèòòÿ òðèâົ 13.55 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò (æ³í.) 15.00 Êðèâå äçåðêàëî 16.25 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò (÷îë.) 17.35 Ç Äíåì ÒåÁå! 18.25 Õîêåé. Êîíòèíåíòàëüíèé Êóáîê. Ñóïåðô³íàë. «Äîíáàñ» (Äîíåöüê, Óêðà¿íà) - «Ðóàíñüê³ äðàêîíè» (Ðóàí, Ôðàíö³ÿ).  ïåðåðâ³: 19.05, 19.55 Íàø ñïîðò 20.45 Íàø ñïîðò 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî 21.30 Òàðàïóíüêà ³ Øòåïñåëü. «Õâèëþéòåñü, áóäü ëàñêà» 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.05 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó 23.35 Êîíöåðò «Ëåãåíäè ²À 70-80-õ» 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 01.35 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò (æ³í.) 02.35 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò (÷îë.) 03.35 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ 04.05 Õ/ô «Ï³äêèäüîê» 05.10 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê

№ 1 (75) 3 січня 2013 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

²ÍÒÅÐ 05.20 Ì/ô «Ïðèãîäè ï³íãâ³íåíÿòè Ëîëî» 06.35 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè 09.00 Ò/ñ «Ä³ëüíè÷íèé» 10.50 Ì/ô «Ïîëÿðíèé åêñïðåñ» 12.30, 03.00 Õ/ô «Ãîòåëü äëÿ ñîáàê» 14.20 Õ/ô «ß ïîäàðóþ ñîá³ ÷óäî» 16.10 Õ/ô «²ðîí³ÿ äîë³, àáî Ç ëåãêîþ ïàðîþ» 20.00, 02.35 Ïîäðîáèö³ 20.25 Êîíöåðò «Êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàëê³íà â Êðåìë³» 23.10 Õ/ô «...Ó ñòèë³ äæàç» 00.50 Õ/ô «Ëåìîí³ Ñí³ êåò. 33 íåùàñòÿ»

ICTV 05.20 Ôàêòè 05.50, 04.40 Ñâ³òàíîê 06.45 Êîçèðíå æèòòÿ 07.15 Ì/ô «Òîì ³ Äæåð³. ²ñòîð³ÿ Ëóñêóí÷èêà» 08.05 dzðêà YouTube 09.15 Äà÷à 10.20 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 11.35 Äèâèòèñü âñ³ì! 12.35 Ìóëüòîñîáèñòîñò³ 13.50 Õ/ô «Çíàéîìòåñÿ - Äåéâ» 15.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè 16.45 Åêñòðåíèé âèêëèê 17.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 19.00 Õ/ô «Ïðèñòðåëü ¿õ!» (2) 20.45 Õ/ô «Àðì³ÿ ï³òüìè» (2) 22.45 Õ/ô «Ï’ÿòèé âèì³ð» (2) 01.00 Õ/ô «Ðîá³í Ãóä - ïðèíö çëî䳿⻠03.20 Õ/ô «Ìå÷ Øåðâóäñüêîãî ë³ñó». (2)

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 00.05 06.00 06.30 07.00 07.30

08.00 08.30 09.15 09.45 10.15

10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 14.15 14.40 14.55 15.15 16.45 17.00 17.30

18.00 18.30 19.00 19.30 19.45 20.15 20.45 21.00 22.30

Ñèëüí³ äóõîì 12 áàë³â Ôåºð³ÿ ìàíäð³â Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» Ìóëüòô³ëüì «Ïðèíöåñà Ñîíöÿ» «Äî ÷èñòèõ äæåðåë». Ïîëòàâñüêà ÎÄÒÐÊ Ìîâà æåñò³â Ñòîëèö³ ñâ³òó ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà» Ä/ñ «Ãðà äîë³» Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» Ìóëüòô³ëüìè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ Ê³ðîâîãðàäñüêà ô³ëàðìîí³ÿ ïðåäñòàâëÿº... Ê-Àâòî Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº! Ä/ñ «Ãðà äîë³» «Ïåðëèíà Áóêîâèíñüêèõ Êàðïàò». ×åðí³âåöüêà ÎÄÒÐÊ Ñïîðòëåíä Çàñèíàéêà Õ/ô «Ëåãåíäà Ñîííî¿ ëîùèíè» Õ/ô «Ïóñòóíè ç Áåâåðë³ Õ³ëç»

ÑÒÁ 05.15 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 06.20, 09.50 Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-3 08.50 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 15.55 Õ/ô «Çà ñ³ìåéíèìè îáñòàâèíàìè» 19.00 Õ-Ôàêòîð-3. Íåâ³äîìà âåðñ³ÿ 21.00 Õ/ô «Îäðóæèòè ì³ëüéîíåðà» 01.05 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí òà òðè ìóøêåòåðè»

ÍÒÍ + TTV

06.00 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 06.50 ͳ÷íèé ê³íîçàë 08.25 Ìóçèêa 10.10 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 10.30 «Óäîñâ³òà». ³ííèöüêà ÎÄÒÐÊ 11.10 Ìóëüòô³ëüìè 11.30 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 12.00 àíàëîãîâà ìåðåæ³ 13.00 Îçèðíèñü! 15.00 «Åêîíîì³÷íå êîëî». Êè¿âñüêà 19.00 ÄÐÒÐÊ 22.45 Ìóëüòô³ëüì 01.20 Ñëóæó Óêðà¿í³ 02.55 Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó - 101

Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà Õ/ô «×îðíèé ïðèíö» Ò/ñ «Ñóòî íà ï³âäåíü» ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ³äâåðòî Musiñ-ìàí³ÿ  ðîçð³ç³ òèæíÿ Ãîëîâíèé ñâ³äîê Õ/ô «Õðåñòîíîñåöü» Ò/ñ «Ðåê⳺ì äëÿ ñâ³äêà» Ò/ñ «Ïàâóòèííÿ-5» Õ/ô «1612» (2) Õ/ô «Ìîðñüêà ï³õîòà» (2) Ðå÷îâèé äîêàç

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ 07.40 Ì/ñ «Â³íêñ-5» 08.35 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» 10.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî 10.40, 02.15 Õ/ô «Ìèøà÷å ïîëþâàííÿ» 12.30 Õ/ô «Ðîìàøêà, êàêòóñ, ìàðãàðèòêà» 14.20, 03.45 Õ/ô «²ñòîð³ÿ Ïîïåëþøêè» 16.00 Ò/ñ «Âñå, ùî íàì ïîòð³áíî» 20.00, 01.50 Ïîäðîáèö³ 20.25 Õ/ô «Çèìîâèé êðó¿ç» 22.15 Õ/ô «Êàï³òàí Àìåðèêà - Ïåðøèé ìåñíèê» 00.20 Õ/ô «Ëóí³ Òþíç. Çíîâó ó ñïðàâ³»

ICTV 05.40 Ôàêòè 06.05, 04.25 Ñâ³òàíîê 06.55 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 07.45 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 08.05 Äà÷à 09.10 Îñíîâíèé ³íñòèíêò 09.40 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 10.50 Îë³ìï³Ëÿïè 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ 12.00 Ìóëüò îñîáèñòîñò³ 12.50 Êðèì³íàëüíèé îáëîì 13.50 Õ/ô «Êîòè ïðîòè ñîáàê» 15.35 Õ/ô «Ðîá³í Ãóä - ïðèíö çëî䳿⻠18.30 Õ/ô «Ñèí Ìàñêè» 20.25 Õ/ô «Ìàñêà» 22.25 Õ/ô «Ïðèñòðåëü ¿õ!» (2) 23.55 ²íøèé ôóòáîë 00.25 Õ/ô «Ï’ÿòèé âèì³ð» (2) 02.25 Õ/ô «ßíãîë ñìåðò³» (2) 03.35 Ì/ô «Òîì ³ Äæåð³. ²ñòîð³ÿ Ëóñêóí÷èêà»

18.00 18.30 19.00 19.45 20.15 20.45 21.00 21.30 22.00 22.30

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ Ñèëüí³ äóõîì Ñòîëèö³ ñâ³òó Ïîãëÿä ˳í³ÿ çàõèñòó Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé Çàñèíàéêà Íàîäèíö³ ç óñ³ìà Ä/ñ «ßïï³» «Ïîãëÿä» Õ/ô «Äà, ñåíüîð!»

ÑÒÁ 04.45 05.40 11.25 12.25 12.35 12.55 16.55 19.00 20.00 22.05 23.55

Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-3 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ Õ/ô «Ïåñ Áàðáîñ òà íåçâè÷àéíèé êðîñ» Õ/ô «Ñàìîãîíùèêè» Õ/ô «Îäðóæèòè ì³ëüéîíåðà» Õ-Ôàêòîð-3. Íåâ³äîìà âåðñ³ÿ Áèòâà åêñòðàñåíñ³â Õ/ô «Ñóäæåíèé-ðÿäæåíèé» Õ/ô «Çèìîâèé ðîìàí» Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí òà òðè ìóøêåòåðè»

ÍÒÍ + TTV

06.10 Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà 07.30 Ò/ñ «Ñîíüêà Çîëîòà Ðó÷êà» 11.30 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó. Êàðàòåë³ 12.00 Íåéìîâ³ðíà àôåðà äîêòîðà ϳ ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 13.00 Ò/ñ «Ñïàñ ï³ä áåðåçàìè» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 15.00 Ò/ñ «Ïàâóòèííÿ-5» 19.00 Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü 00.05 «Ïîâ³ð ó ñåáå». Äîíåöüêà 19.20 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà ÎÄÒÐÊ 19.40 Òî÷êà çîðó 00.30 ͳ÷íèé ê³íîçàë 20.00 Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ 06.00 Ìóçèêà 20.30  ðîçð³ç³ òèæíÿ 06.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 07.00 «Ðîçìîâà áåç íîòàö³é». 21.00 Ñïîðòòàéì 1+1 ×åðí³ã³âñüêà ÎÄÒÐÊ 21.25 Êàðò-áëàíø 07.30 Ìóëüòô³ëüìè 21.50 Ìè éäåìî â ãîñò³ 06.40 Õ/ô «Ðîìàí ç êàìåíåì» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 22.10 Òâîð÷èìè ñòåæêàìè 08.40 Ìóëüòô³ëüì àíàëîãîâà ìåðåæ³ 09.00 Ëîòî-Çàáàâà 22.35 Äèâîâèæíèé ñâ³ò 08.00 Ðàíêîâèé êîìïàñ 10.00, 10.25 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 22.45 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü» (2) 10.50 Êóë³íàðí³ êóðñè ç Þ.Âèñîöüêîþ. 08.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 00.40 Õ/ô «×åðâîíèé ãîòåëü» (2) 09.00 Ê-Àâòî ²òàë³ÿ. Òîñêàíà 02.15 Ðå÷îâèé äîêàç 09.30 Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 11.15 ×îòèðè âåñ³ëëÿ-2 03.20 Àãåíòè âïëèâó 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ 12.25, 04.45 Õ/ô «Êàðíàâàëüíà í³÷» 04.45 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 10.30 Îçèðíèñü! 14.00 Õ/ô «Êíèãà ìàéñòð³â» 05.30 Ïðàâäà æèòòÿ 11.00 Ìóëüòô³ëüì 15.55 Õ/ô «ßêîñü íà Íîâèé ð³ê» ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 11.35 Ìîâà æåñò³â 17.45, 20.00 «Íîâîð³÷íèé âå÷³ðí³é 11.50 Àðì³ÿ êâàðòàë» 05.00 Ñâ³òë³ ãîëîâè. Çèìîâ³ ³ãðè 19.30, 23.45 ÒÑÍ-òèæäåíü 12.00 Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº! 07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà 22.45 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 12.30 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 08.00 Çàïèòàéòå ó 19.30, 23.45 ÒÑÍ-Òèæäåíü ë³êàðÿ 12.45 Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó - 101 00.20 Õ/ô «Êîõàíåöü ëåä³ ×àòòåðëåé» 13.15 12 áàë³â 08.25, 09.35 Ì/c 02.20 Õ/ô «Äæóë³ ³ Äæóë³ÿ. Ãîòóºìî 14.15 Ñïîðòëåíä «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàùàñòÿ çà ðåöåïòîì» 14.45 Ìóëüòô³ëüìè ãàñêàðó» ²ÍÒÅРʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 09.00 Ì/c «Ðîãè ³ Êîïèòà. Ïîâåð15.15 Êîíöåðò ³êòîðà Ïàâë³êà 05.40 Êîíöåðò «ÄÎñòîÿíèå íåííÿ» ÐÅñïóáëèêè». Ã.Ñóêà÷îâ «Îñâ³ä÷åííÿ»

12 січня 04.30 Àãåíòè âïëèâó 05.25 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 05.45 Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.15 Ñâ³òë³ ãîëîâè. Çèìîâ³ ³ãðè 08.55 Ì/c «Ðîãè ³ Êîïèòà. Ïîâåðíåííÿ» 09.35 Ì/c «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 10.00 Ì/ô «Ôàíòàç³ÿ» 12.15 Ì/ô «Òèõà í³÷ Áàñòåðà ³ ×îíñ³» 13.10 Ì/ô «Ïëàíåòà 51» 15.05 Ì/ô «Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ çàâîéîâóþòü Àìåðèêó» 16.45 Ì/ô «Ñåçîí ïîëþâàííÿ-2» 18.30 Ì/ô «Ñåçîí ïîëþâàííÿ-3» 20.00 Ì/ô «Ëåãåíäè í³÷íî¿ âàðòè» 22.00 Ì/ô «Çàìáåç³ÿ» 23.50 Ì/ô «Íîñôåðàòó» (2) 01.35 Ò/c «Åâð³êà»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.10 Ò/ñ «²íòåðíè» 09.00 Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³ 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê 11.00, 02.45, 03.50 Ò/ñ «Ñìàê ãðàíàòà» 14.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 17.00, 19.20 Ò/ñ «×îòèðè ïîðè ë³òà» 21.00 Ò/ñ «Ìåíò ó çàêîí³-6» 00.45 Õ/ô «Âîâê» (2)

ÒÅÒ 06.00, 11.05 Åðàëàø 07.00, 09.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 07.45 Òâèíèñû 08.05 Òåëåïóçèêè 08.35 Ëåíòÿåâî 09.30 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 10.00 Ì/ñ «Ëèëî è Ñòè÷» 10.55 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà» 11.55 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 13.55 Îäíà çà âñåõ 14.50 Âåñåëûå ìàìçåëè 15.15 Õ/ô «Âîñõîä òüìû» 17.00 Õ/ô «Ñíåæíûå ïñû» 18.45 Õ/ô «Ïðèíö Ïåðñèè. Ïåñêè âðåìåíè» 20.55 Âèòàëüêà 21.35 Äàåøü ìîëîäåæü! 22.00 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ» (2) 00.10 Õ/ô «Ñ Íîâûì ãîäîì ïàïà!» 01.45 Äî ðàññâåòà

13 січня 10.00 Ì/ô «Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ çàâîéîâóþòü Àìåðèêó» 11.40 Ì/ô «Àñòåð³êñ ³ Îáåë³ñê. Âåëèêà á³éíÿ» 13.10 Ì/ô «Ëåãåíäè í³÷íî¿ âàðòè» 15.05 Ì/ô «Ñåçîí ïîëþâàííÿ-2» 16.45 Ì/ô «Ñåçîí ïîëþâàííÿ-3» 18.15 Ì/ô «Çàìáåç³ÿ» 20.00 Ì/ô «Ðîíàë-âàðâàð» (2) 22.00 Ì/ô «Òðóï íàðå÷åíî¿» (2) 23.40 Ì/ô «Íåçð³âíÿííèé ì³ñòåð Ôîêñ» 01.30 Ò/c «Åâð³êà»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 04.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.15 Õ/ô «Ñåðæàíò Á³ëêî» 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî! 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê 11.00, 02.30, 03.50 Ò/ñ «Ñìàê ãðàíàòà» 13.45 Ò/ñ «Ñë³ä» 17.00, 19.20 Ò/ñ «×îòèðè ïîðè ë³òà» 19.00, 03.30 Ïî䳿 21.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 23.00 Ò/ñ «Ìåíò ó çàêîí³-6» (2) 00.50 Õ/ô «Ë³ñîâèê»

ÒÅÒ 06.00 Åðàëàø 07.00, 09.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 07.45 Òâèíèñû 08.05 Òåëåïóçèêè 08.35 Ëåíòÿåâî 09.30 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 10.00 Ì/ñ «Ëèëî è Ñòè÷» 10.55 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà» 11.05 Ì/ô «Òèòàí. Ïîñëå ãèáåëè Çåìëè» 12.40 Õ/ô «Âîñõîä òüìû» 14.25 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 14.50 Õ/ô «Ôîêóñ-ïîêóñ» 16.35 Õ/ô «Ìîëîäîæåíû» 18.20 Îäíà çà âñåõ 19.20 Âèòàëüêà. Íîâûé ãîä 20.40 Äàåøü ìîëîäåæü! 21.35 Âåñåëûå ìàìçåëè 22.00 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ. Ñõâàòêà» (2) 23.55 Comedy Woman 00.50 FAQ. Êàê âñòðåòèòü Íîâûé ãîä


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 1 (75) 3 січня 2012 року

www.novosti.kr.ua

8 січня – День визволення Кіровограда від фашистів

Він знав одне слово – «Вперед!»

вищої льотної підготовки. Маю сина Олександра, двох онуків та ще двох правнуків, які живуть у Росії, проте не забувають свого батька й діда. Ось і цього року влітку гостювали у мене. Сумую за померлою десять років тому дружиною Ганною Олександрівною. А то б пораділа вона разом зі мною за дітей наших! Не забувають про мене, інваліда війни, працівники відділення соціальної допомоги територіального центру соціального обслуговування Ленінського району Кіровограда, зокрема соціальний робітник Наталія Примак, первинна ветеранська організація Державної льотної академії України, сусіди. Не залишається осторонь і обласна влада, яка допомогла перекрити хату та зробити опалення…

Анатолій Саржевський, спеціально для Новин Кіровоградщини

Є у колишніх фронтовиків мрія - відвідати місця, які нагадують їм про минулі бої. Однак «минають дні, минають ночі», пролітають на крилах вічності роки та десятиліття, і вже фізичні сили та життєві обставини не дозволяють. А ось наш земляк, інвалід ІІ групи Великої Вітчизняної війни Павло Тимофійович Бендиченко, не переймається цими думками, бо 19-річним сільським юнаком брав участь у Кіровоградській наступальній операції у складі 195 стрілецького полку 95 стрілецької дивізії 5 гвардійської армії (командувач – генерал армії Олексій Жадов) ІІ Українського фронту під командуванням генерала армії Івана Конєва. Мій співрозмовник належить до тих військовиків, про кого на похідному марші «моторизовані» артилеристи жартома казали: «Не здіймай куряву, піхото!» Про війну він чув лише на уроках військової підготовки в Гаївській семирічній школі Кіровоградського району, а на власні очі побачив її справжнє обличчя значно пізніше - взимку 1944 року. Тоді дізнався, що в ній перемагає солдат, сильний духом, міцний, мов криця. Напередодні Великої Вітчизняної війни сьомий клас збирався їхати у складі 30 осіб до Кіровограда фотографуватися. Третина учнів залишилася у селі через відсутність пристойної одяганки та справного взуття. Павлові пощастило, бо двоюрідна тітка позичила своєму племінникові на один день синові черевики. Як спогад про шкільне життя залишилася в нього світлина, датована 1941 роком. - Для мене ця фотокартка нагадує довоєнний час і є найдорожчою реліквією, - говорить ветеран, пильно вдивляючись в обличчя кожного та називаючи прізвища зображених на ній однокашників і вчителів. - У вересні сорок першого я збирався здобувати середню освіту за сім кілометрів від села - в Аджамці, якщо до школи йти навпростець, через так звану Свинячу балку. Проте плани довелося відкласти до закінчення війни. І зараз пам’ятаю той день, коли верхи на коні під кожною хатою кричав: «Війна! Війна!» та оголошував людям про мітинг біля сільради. На війні вчорашній школяр набирався солдатської виучки: навчився рити фронтові окопи, прийомам штикової атаки, швидко бігати, повзати по-пластунськи, влучно стріляти з гвинтівки Мосіна, автомата та протитанкової рушниці, заряджати артилерійську гармату, протягом кількох секунд прокидатися та бігти в атаку за командою «Вперед!». Словом, вивчився всьому, без чого немає справжнього солдата-піхотинця – рушійної сили на війні. Бо саме піхота вважалася царицею полів: зміцнювала оборону, копала десятки кілометрів окопів, траншей і ходів сполучення, обладнувала численні основні та запасні позиції для кулеметів і мінометів, встановлювала тисячі мін та інших вибухових «сюрпризів», які перекривали небезпечні напрямки перед переднім краєм та у глибині оборони. А ще навчився сільський юнак співати фронтових пісень, слова яких бадьорили душу та зміцнювали віру кожного бійця у наближення Перемоги: Нас в бой пошлет товариш Сталин И первый боевой нарком. З кожним новим боєм рідшали ряди гвардійської стрілецької дивізії, з якою пройшов важкими фронтовими шляхами український юнак. Її залишки можна було звести в один батальйон неповного складу. Однак це були солдати, загартовані пекучим сонцем літніх боїв, обвітрені зимовою холоднечою, які витримали перевірку на міцність в обороні та наступі. Був випадок: вранці частина отримала нове поповнення, а вже після двох відбитих контратак ворога з сотні новобранців залишилися живими лише три червоноармійці. Довелося воювати Павлові Бендиченку і на І Білоруському фронті під командуванням Маршала Радянського Союзу Костянтина Рокосовського у складі 47-ї армії

234-ї дивізії 1342-го стрілецького полку, який брав участь у Поліській операції, під час її проведення звільнено місто Ковель та знищено 12 дивізій ворога. Брав участь у Львівсько-Сандомирській наступальній операції, якою завершилося визволення Західної України і почалося вигнання ворога з території Польщі, а на заключному етапі війни - у наступальній Празькій стратегічній операції, коли було визволено столицю братньої Чехословаччини. На марші до неї гвардії рядовий Павло Бендиченко нарешті почув довгоочікуване слово: «Перемога!». Слухаю співрозмовника, дивуючись його чіткій пам’яті на дати боїв та прізвища фронтових товаришів, серед яких були його земляки з Гаївки та Кіровограда: Віктор Ковалевський, Микола Демченко, Сашко Бекешин, Микола Паровін, Віктор Бондаренко, Федір Мудрий, Євген Мельников, Микола Довгий. Через усе життя проніс солдат спогади про командира батальйону Чернавіна, якому посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу, командирів рот Лисенка та Соловйова, командирів взводів Челмакіна, Моторина, Медведєва… - Кажуть у народі: людина, яка провела хоча б кілька місяців на фронті, помітно відрізняється від новачка, якому здається, що всі снаряди та бомби, кулеметні черги в його бік. За якими ознаками бійці робили висновок: це небезпечно, а це – ні? - Звісно, передбачати смерть міг не кожний. Ці навички набуваються не відразу, а з великим фронтовим досвідом. Ветерани можуть пригадати чимало випадків, коли дивом уникали смерті. Неодноразово їх рятувала фронтова інтуїція. Мене вона підвела під час форсування Південного Бугу. Виконання завдання ускладнювалося в даній операції швидкою течією річки, крижаною водою. Тому зв’язав із підручних засобів невеликий пліт для переправи, а його віднесло десь убік після артобстрілу. Довелося переходити річку бродом. Плавати я не вмів, а вода досягала підборіддя. Там і отримав 22 червня 1944 року поранення, після якого потрапив до евакогоспіталю в Житомирі. А хіба можна забути жорстокі бої в Карпатах, на Дуклінському перевалі, в районі села Люботово? Ворог чіплявся за зручні для ведення бою висотки, висаджував у повітря мости та переправи, влаштовував завали. Нерідко шлях наступаючим військовим підрозділам перетинали гірські річечки, які після дощів були серйозною перешкодою. Проте ми йшли, не озираючись, вперед. Там я став гвардійцем. Друге легке поранення отримав під час прориву оборони німців на річці Нейсе в квітні переможного року. - Ви пройшли нелегкий шлях, аби лиш наблизити День Перемоги. Який етап війни запам’ятався найбільше?

- Мабуть, заключний. На ньому я взяв участь у проведеній військами І Білоруського та І Українського фронтів відомій Вісло-Одерській стратегічній наступальній операції у січні 1945 року, форсуванні річки в районі міста Бреслау, завершенні звільнення Польщі та створенні вигідних умов для удару по Берліну. Ворог завчасно побудував на території Польщі, між Віслою та Одером, сім оборонних укріплень. Наступ почався з трьох плацдармів на західному березі Вісли: магнушевського, пуловського та сандомирського. Я воював на останньому з названих. Діяти довелося на відкритій місцевості під сильним кулеметним та артилерійським вогнем. Пригадую й теплу зустріч на Ельбі з союзниками-американцями, яка відбулася 26 квітня 1945 року в місті Таргау. І ця зустріч, і очікування вже близької Перемоги, об’єднувалися в одне непередаване хвилююче відчуття. Ми були молодими... У перерві між боями кожний розповідав про себе та повоєнне життя, проте більше вели мову про те, яким буде життя по війні. Кожний бачив себе по-своєму в тому загадковому мирному світові. Проте в одному ми були єдиними: ця війна повинна стати останньою в історії. Однак ще тривали запеклі вуличні бої в Дрездені, які припинилися 8 травня. Тоді ж дізналися про народне антифашистське повстання в Празі. Використовуючи всі транспорті засоби, вирушили в бік міста на допомогу повсталим. До Праги наша військова частина ввійшла опівдні наступного дня, отримавши ще вночі на марші радісну звістку про Перемогу. Вулиці та площі були заповнені людьми, які пригощали нас цукерками, печивом, вигуками: «Наздар! Руда Армада!» Таке не забувається. - Як склалося ваше повоєнне життя? - Після закінчення війни ще служив у Нарофомінську Московського військового округу. Брав участь у двох військових парадах на Красній площі. Демобілізувався 1948 року. Повернувся додому в Гаївку, проте прагнув знань, тому незабаром переїхав до Кіровограда, де влаштувався бійцем пожежної охорони. Потому закінчив технікум і 25 років поспіль працював на різних керівних посадах загону з пожежнотехнічної частини Кіровоградської школи

ДОВІДКА. Кіровоградська наступальна операція - військова операція, яка була складовою частиною стратегічної наступальної операції Ставки ВГК зі звільнення в роки Другої Світової війни Правобережної Україні від німецьких завойовників. Була проведена військами 2-го Українського фронту під командуванням генерала Івана Конєва. Операція здійснювалась в комплексі з наступом 1-го Українського фронту на Житомирсько-Бердичівському напрямку 24 грудня 1943 - 14 січня 1944 року. Штучно виділена істориками в окрему військову операцію. На ранок 7 січня передові з'єднання фронту обійшли Кіровоград із півночі та півдня, перерізали основні шляхи відходу противника. 5 німецьких дивізій опинились в оточенні, проте їм вдалось організувати відхід. 8 січня радянські війська увійшли до Кіровограда, пізніше просунулись ще на 15-20 км. На уманському напрямку війська 52-ї армії та 4-ї гвардійської армії до 10 січня просунулись на 40 км, але були зупинені сильними контратаками противника, що перекинув сюди 3 танкові дивізії. 16 січня наступ радянських військ був зупинений на рубежі Сміла - Грузьке - Новгородка. В ході операції був звільнений Кіровоград, війська просунулись на 40-50 км на захід. Безпосередньо Кіровоград визволяли з'єднання 5-ї гвардійської армії під командуванням генерал-лейтенанта Олексія Жадова ( його іменем названо одну з міських вулиць), 7-ї гвардійської армії генерал-полковника Михайла Шумилова, 5-ї гвардійської танкової армії генерал-полковника Павла Ротмістрова (воєначальник, удостоєний звання Почесного громадянина Кіровограда). 8 січня 1944 року Москва салютувала доблесним військам, які звільнили Кіровоград, двадцятьма артилерійськими залпами.

9


НОВИНИ Кіровоградщини

www.novosti.kr.ua Баскетбол

№ 1 (75) 3 січня 2012 року

А перемога обов'язково буде!

Фото Олени Карпенко, Новини Кіровоградщини

Кіровоградські баскетболістки програли свій дуже принциповий, заключний у минулому році, матч у Києві «НПУ-Динамо» з рахунком 92:81. Але в світлі того, як розвивалися події в цьому протиборстві, можна сказати, що воля і характер у дівчат «Єлисавет-Баскету» є. Адже їм трохи не вистачило для того, щоб вчинити маленький спортивний подвиг і ліквідувати відставання в 24 очки. Цього разу підопічним Володимира Рижова-молодшого вистачило досвіду і витримки, щоб зберегти досягнуту перевагу. Але сил для цієї перемоги киянки затратили достатньо. А дебютантки чемпіонату України отримали ще один урок, який допоможе перемагати в майбутньому. Тим більше, що два стартові матчі в 2013-му році ми проведемо в рідних стінах, якраз із «НПУ-Динамо». Так що можливість поквитатися з суперницями за дві попередні невдачі надасться підопічним Людмили Коваленко та Юрія Процюка вже 12 і 13 січня. А цей матч офіційно був поєдинком першого туру. Нагадаємо, що результат найпершого протистояння «Єлисавет-Баскету» з динамівками був анульований через кричущі суддівські помилки наприкінці зустрічі. Тоді підопічні Юрія Процюка поступилися в 1  очко. Керівництво нашого клубу подало протест, який у ФБУ задовольнили і призначили перегравання на 26 грудня. У ході чемпіонату наша команда ще раз у Кіровограді зустрілася з «Динамо» в невеличкому спортивному залі КДПУ. Тоді, диктуючи умови грізним суперницям дві третини гри, господари майданчика не розрахували сили на заключну чверть, чим скористалися конкуренти, які здобули важку перемогу - 101:91. До своєї заключної в 2012 році гри обидві команди підійшли в статусі лідерів чемпіонату, маючи по 5 перемог і 3 поразки. Зрозуміло, що той, хто вигравав київську битву, йшов на новорічні свята в якості одноосібного лідера першості у вищій лізі. До цього найважливішого матчу нашому тренерському штабу не вдалося вирішити всі проблеми. Не змогла взяти участь у матчі Вікторія Пазюк, а Аліна Ягупова через наслідки хвороби практично не тренувалася. Це не могло не позначитися на функціональному стані лідера «ЄлисаветБаскету», яка, забігаючи наперед, зіграла не так яскраво, як від неї чекали. Киянки ж вийшли на цей бій гранично мотивованими і по-спортивному (а часом не тільки) злими й жорсткими. У першій п'ятихвилинці кіровоградки грали з господарками на рівних і навіть повели в рахунку (4:2) після відмінної передачі Ягупової та точного кидка Ольги Сівакової. Потім команди обмінялися результативними атаками, і не витримали нерви у Ягупової, коли американка Хуаніта Вард жорстко зустріла Аліну ліктем під щитом, а арбітри цього не помітили. Кращий

снайпер кіровоградської команди виплеснула всю злість, вдаривши по м'ячу ногою після зупинки гри, і заробила технічний фол. І тут в нашому командному механізмі щось зламалося. Кіровоградки стали часто помилятися в передачах, кидали неточно з різних дистанцій і не злагоджено діяли в обороні. Це призвело до того, що динамівки вийшли вперед і поступово збільшували свою перевагу. Надія на те, що ми зможемо повернутися в гру, зажевріла після дальнього потрапляння Ягупової (11:10), але (після таймауту Володимира Рижова) Ірина Басалик відповіла своїм триочковим і поклала початок солідному ривку господарок майданчика. У гостей мало що виходило як у нападі, так і в захисті, а українки Євгенія Спітковська й Антоніна Анненкова та три американки - Вайт, Вард і Вільямс - радували місцевих уболівальників (деякі з них вели себе просто неадекватно) точними кидками на будь-який смак. За 3,5 хвилини до кінця першого періоду різниця в рахунку становила вже 15 очок (30:15) на користь «Динамо». А за час, що залишився до кінця чверті, конкуренти більше промахувалися, ніж влучали в кошик, і перший період завершився з рахунком 31:17. Відразу після короткої перерви Ешлі Грехем на дриблінгу прорвалася під щит і забила 2 очки з фолом, який чітко реалізувала. Але це був промінчик світла у в цілому провальній нашій грі у другій чверті. Людмила Коваленко намагалася трохи перебудувати командні дії, коли змінила Сівакову, яка діяла не досить впевнено, на Тетяну Гаїв, випускала на

площадку також Ксенію Кириченко, але загальної картини це не змінило. У нас і раніше були провали в захисті, а в атаці навіть Аліна Ягупова не забивала з-під кільця. При цьому суперницям вдалося нейтралізувати нашу міць - Назаревич і Жержерунову, а захисники Грехем, Сівакова, Гаїв не встигали за швидкими комбінаціями киянок. Кілька разів наші суперниці все робили настільки стрімко, що завершальний дальній кидок проводився без опору, м'яч летів точно в ціль. І при цьому кіровоградки ще втрачали м'яч у простих ситуаціях і каралися за свої огріхи в більшій частині американками. Все це призвело до того, що максимальний відрив киянок досягав 24 очок - 46:22. І хоча зусиллями Тетяни Гаїв та Аліни Ягупової гостям вдалося трохи скоротити відставання, але на велику перерву господині майданчика пішли з більш ніж солідною перевагою - 48:30. Судячи з усього, тренери провели серйозну бесіду з нашими дівчатами в роздягальні й пояснили, що негоже поступатися за всіма статтями, нехай і чемпіонкам України. У третій чверті ми побачили вже іншу кіровоградську команду, яка бореться за кожен м'яч, кожен підбір і змушує суперниць нервувати. Відразу заявила про наш серйозний настрій чудовим блок-шотом на Хуаніті Вард Аліса Назаревич. Потім Ешлі Грехем забила два очки після індивідуального проходу і класної передачі Ягупової. І пішло-поїхало... От тільки зараз кіровоградки вже промахувалися рідше і відмінно працювали під щитами. Особливо розігралися Аліса Назаревич, яка

домінувала на підборах і практично не «мазала», як було в першій половині. Якщо до середини третьої чверті підопічні Володимира Рижова ще утримували перевагу в 16-18 очок, то потім насилу втримали різницю в 14 пунктів - 68:54. А ще наприкінці чверті киянки втратили через перебір фолів свого беззастережного лідера Хуаніту Вард (25 очок, 8 підбирань), що давало кіровоградкам певні шанси на порятунок цієї важкої гри. Але це був не наш день. Хоча Аліса Назаревич (28 очок, 12 підборів) провела, мабуть, найкращі дві чверті у складі «Єлисавет-Баскету», Тетяна Гаїв (9,5) часом нагадувала себе колишню - зразка початку сезону, а Олена Жержерунова зробила вже звичний даблдабл (16 очок, 11 підбирань, 5 передач). Якби не проблеми фізичного стану Аліни Ягупової, яка все ж набрала 21 очко, зробила 9 підбирань і віддала 5 результативних передач, трохи більше вдала гра плеймейкерів Грехем і Сівакової, то ми цілком могли скоїти чудовий камбек. До того ж кіровоградки вкрай невдало кидали здалеку (2 попадання з 19 при 6 з 16 у киянок), що не могло не позначитися на підсумковому результаті. Але ми билися до останньої хвилини і були близькі до мети, коли відрив у рахунку, який ще недавно здавався величезним, за 3 хвилини до кінця четвертого періоду скоротився до 4 очок - 77:71. Однак Тайра Вайт (20 очок, 6 підбирань), Антоніна Анненкова і Кімберлі Вільямс (16 очок, 6 підбирань, 4 передачі) не дозволили суперницям вирівняти ситуацію. Ще раз підо­пічні Людмили Коваленко та Юрія Процюка наблизилися до конкуренток на 4 очки - 85:81, коли пішла остання хвилина четвертої чверті. Але тут неймовірний і багато в чому фартовий дальній кидок із лівого кута майданчика вдався Анненковій (8 очок, 2 підбирання), яка фактично цим триочковим придушила останні осередки опору у кіровоградок. Саме після цього киянки повірили, що таки зможуть перемогти, і довели справу до солідних 92:81. Але питання, хто серед лідерів чемпіонату дійсно сильніший, поки остаточно не вирішене. 12, 13 січня в спортивному комплексі ФФВ КДПУ, сподіваємося, отримаємо на нього відповідь. *** Керівництво БК «Кіровоград» вирішило відмовитись від послуг Валерія Мельничука в якості головного тренара команди. Про це Новинам Кіровоградщини повідомив сам Мельничук. За його словами, в команді виникла конфліктна ситуація, а керівники клубу та асистент головного тренера встали на бік 14 гравців, які зажадали зміни свого наставника. P.S. Керівництво БК «Єлисавет-Баскет», тренери, гравці вітають усіх своїх відданих вболівальників із Новим роком та Різдвом Христовим і бажають удачі, натхнення та здоров’я. Нехай 2013-й принесе всім нам поменше прикростей і побільше яскравих і чудових перемог!

Нагорода

Підсумки

Олексій Кацман заслужений тренер України!

Головні спортивні події області 2012 року за версією Новин Кіровоградщини

Редакція Новин Кіровоградщини від усієї душі вітає легенду кіровоградської «Зірки», педагога і наставника з великої літери Олексія Кацмана з присвоєнням йому звання «Заслужений тренер України». У 2012 році один із багатьох вихованців Олексія Йосиповича Євген Зінов'єв став срібним призером Паралімпійських ігор у Лондоні в складі нашої футбольної збірної. І саме Олексій Кацман розгледів в цьому хлопчиську, який переніс безліч важких операцій, але зберіг вражаючу любов до футболу і впевненість у власних силах, задатки майбутнього майстра, здатного грати на такому високому рівні. Втім, Олексій Кацман давно вже заслужив любов уболівальників, які спеціально ходили дивитися на його приголомшливу гру, а потім були натхненні його роботою в якості другого тренера улюбленої команди, яка пробилася у вищу лігу. Олексій Йосипович може пишатися своїми учнями, яких саме він виводив у майстри. Характерно, що Кацман і сьогодні, незважаючи на всі труднощі і проблеми, продовжує виховувати нових зірок кіровоградського футболу. Адже футбол - це його життя, а звання і нагороди - наслідок багаторічної плідної праці дійсно заслуженого тренера України.

10

1. Дві срібні нагороди у плаванні Ольги Свидерської, а також срібло Анастасії Мисник у штовханні ядра та футболіста Євгена Зінов'єва на Паралімпіаді в Лондоні виглядають значущими подвійно через відсутність спортсменів нашої області на Олімпійських іграх 2012 року. Успіх наших чудових паралімпійців розділили їхні наставники Олена Кузнєцова, Олег Соколовський і Олексій Кацман, яких можна сміливо назвати кращими тренерами 2012 року. 2. Чергове золото бейсболістів «КНТУ-Єлисаветград» у чемпіонаті України і срібло збірної України, кістяк якої складали кіровоградці, на молодіжній європейській першості змусили керівників області звернути увагу на проблеми виживання нашого бейсболу. 3. Відродження баскетболу на Кіровоградщині. Срібні медалі в чемпіонаті Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги завоювали підопічні Володимира Лисака 2000 року народження з Світловодської ОК ДЮСШ. Перемогу в першій лізі чемпіонату України святкував БК «Кіровоград», який зараз набирається досвіду у вищій лізі. А створення жіночого баскетбольного клубу «Єлисавет-Баскет» відразу ж привернуло увагу захоплюючою грою дівчат. Крім того, в КДПУ відкрили відреставрований спортзал. 4. Вихованці кіровоградського футболу Євген Коноплянка, Андрій Пятов і Сергій Назаренко гідно представили нашу країну на футбольному Євро-2012, який блискуче провела Україна. Крім того, Коноплянка вдруге поспіль став кращим футболістом року в Україні, а Пятов - кращим голкіпером. ПФК «Олександрія» не вдалося зберегти прописку в еліті нашого футболу. І, хоча олександрійці завершили першу частину сезону в першій лізі третіми, президент клубу Микола Лавренко вирішив розлучитися зі своїм дітищем. Новим власником ПФК «Олександрія» став почесний президент одного з лідерів другої ліги - головківського «УкрАгроКому», народний депутат України Сергій Кузьменко. Кіровоградська «Зірка» несподівано відсвяткувала 101-річчя і здивувала стабільним перебуванням у групі лідерів другого за значущістю українського футбольного дивізіону.

Сторінку підготував Юрій Ілючек, спеціально для Новин Кіровоградщини


№ 1 (75) 3 січня 2012 року

НОВИНИ Кіровоградщини

www.novosti.kr.ua

11


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

№ 1 (75) 3 січня 2013 року

Кіровоградщини

Зі святом!

різдво у Єлисаветграді

За матеріалами Юрія Смереки.

Збереглися усні та письмові спогади про святкування Нового року в Єлисаветграді на початку ÕÕ століття (1900 – 1917 рр.). До 1918 року на території Російської імперії діяв старий стиль, тобто літочислення велося за Григоріанським календарем. Як і у всьому православному світі, новорічні свята тривали від 25 грудня (Різдво Христове) до 19 січня (Водохреща). Новий рік святкували 1 січня. Свято у нашій місцевості починалося напередодні Різдва, тобто 24 грудня. Його називали Святим вечором. Святвечір вважався суто родинним святом. За обрядовим столом збиралися члени сім`ї. Господиня готувала різноманітні страви, найголовніші з них – кутя та узвар. Потім діти обходили родичів та сусідів із колядками, носили вечерю хрещеним батькам. Обряд вечері існував не в усіх місцях України, але в Єлисаветградському та Олександрійському повітах був ритуалом неодмінним. На Різдво в оселях прикрашали ялинку. Але не скрізь. Ось як згадує Святвечір і зустріч Нового року молодша сестра композитора Кароля Шимановського Софія: «У Єлисаветграді ми не раз святкували Різдво Христове. Задовго до Святого вечора розпочиналася передсвяткова метушня. Робили великі закупи солодощів та бакалії, з`являлися таємничі, гарні пакунки, які на засніжених санях привозила з міста мама… Пізніше приходив

листоноша, згорблений під вагою пудової посилки. Там були цукерки… У дитинстві в нас ніколи не було ялинки – хвойних дерев у нашім краї не знали. Отже, подарунки ховали під подушку… Після святої вечері сходилися ближні й далекі родичі. Зрештою у цей день «далеких» не було – усім раділи, усіх сердечно зустрічали». Втім, того дня раділи не лише дітлахи, а й дорослі. Чоловіки й жінки збиралися на посиденьки. Хлопці йшли колядувати, водити «козу». Вони наряджали одного з них, найдотепнішого й найвинахідливішого, одягали його у вивернутого кожуха, чіпляли солом`яні роги й дзвіночок на шию. Особливо весело проходило свято на Кущівці, Ковалівці, Балці (тепер – Велика Балка), де проживало в основному українське населення з давніми народними звичаями. Центр, де переважала дворянська знать, духовенство, багаті купці, офіцерство, так не веселився. Після обов`язкової літургії чи не все населення міста незалежно від віросповідання, достатку, чинів, віку йшло на заміську територію, де колись знаходилася фортеця. Оскільки ялинки не було, прикрашали дерева саду, який там був. Причому не купленими у магазинах іграшками, а виготовленими самотужки. Кожен міг проявити себе у творчості, фантазії. Ще коли не було електрики, хлопці примудрялися виготовити яскраві світильники зі свічок, які не згасали від вітру чи заметілі. Дівчата прикрашали «ялинки»

власними виробами – писанками, вишиванками, солом`яними іграшками. Завершувався новорічний цикл свят на Інгулі та Сугоклеї. Саме тут на Водохрещу

Фотофакти

У газеті Новини Кіровоградщини не вистачає (можна позначити кілька пунктів): - анекдотів; - гороскопів; - кросвордів (сканвордів); - фотографій; - новин; - життєвих історій; - інтерв’ю з цікавими людьми. Або впишіть свій варіант: _______________ _________________________________. Чекаємо на ваші відгуки. Поштова адреса: «Новини Кіровоградщини», вул. Орджонікідзе, 7, офіс 301, Кіровоград, 25002. Електронна: info@novosti.kr.ua.

проводився Йордан – веселі ігрища на льоду з катанням на санках, ковзанах, купанням охочих у холодній воді, грою у сніжки. Гуляння тривало до ранку.

Фото Олени Карпенко, Новини Кіровоградщини.

У Кіровоградській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д. Чижевського триває виставка Світлани Сербін «Сад моєї душі». Світлана створює прекрасні топіарії - дерева щастя – з квітів, морських мушель, паперу, стразів і намиста, штучних гілок, цукерок, шишок та інших різних матеріалів.

www.novosti.kr.ua Вашу рекламу побачать

близько понад

100 000 разів на місяць

обласний інформаційний тижневик

«Новини Кіровоградщини» № 1 (75),

3 січня 20013 року

12

6 000 разів на день,

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації КГ № 553/130Р від 29 квітня 2011 року, видане Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області. Газета виходить щочетверга з 4 серпня 2011 року. Тираж 41230 примірників.

Передплатний індекс: 00037

Засновник - ТОВ «Мобі-Експрес» Видавець - ТОВ «Редакція газети «Україна-Центр» Номер надруковано у друкарні «СТПРЕС» (Кривий Ріг, вул. Окружна, 12, тел.: (056) 404 35 88). Свідоцтво про реєстрацію Держкомтелерадіо України ДК №2794 від 19.03.2007.

Замовлення № 2.

Керівник корпорації «Інтерресурси», почесний громадянин Кіровограда Микола Москаленко та голова обласної державної адміністрації Сергій Ларін відкрили центр дозвілля «Світ дитячих розваг». Ініціатива та її втілення належать Миколі Москаленку, а Сергій Ларін, у свою чергу, пообіцяв, що влада відшукає можливості для того, щоб центр, який створено не лише для дитячих забав та відпочинку, а й розвитку дітвори, регулярно відвідували вихованці інтернатів, діти з багатодітних та малозабезпечених родин. «Світ дитячих розваг» знаходиться на другому поверсі ресторану «Максим» у центрі Кіровограда.

Контакти: Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7 (бізнес-центр «Ельворті»), офіс 301. Тел.: (0522) 35-40-74 (редактор); 35-40-68, 35-40-69, 35-40-73 (рекламний відділ); Інтернет: www.novosti.kr.ua; переписка з читачами: 25002, Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7, офіс 301.; електронна пошта: info@novosti.kr.ua

Редактор - андрій Лисенко. Думки авторів публікацій не завжди збігаються з позицією редакції газети. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен тощо несуть автори публікацій. Надіслані на редакційну пошту матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали, позначені РЕКЛАМА, публікуються на правах реклами. Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець. При використанні матеріалів газети посилання обов’язкове. При використанні матеріалів у мережі Інтернет обов’язкове активне гіперпосилання на www.novosti.kr.ua

Новини Кіровоградщини №1 (75)  

Перший номер тижневика Новини Кіровоградщини у 2013 році.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you