Page 1

НОВИНИ № 45 (67) 8 листопада

2012 р.

ЧЕТВЕР

стор. 2

інформаційний

тижневик

КІРОВОГРАДЩИНИ

АВторська колонка

Вибори-2012: висновки

стор. 3

стор.9

Демарш

Конфлікт Онулів і податкової: політика чи бізнес?

Рекомендована ціна 50 коп.

www.novosti.kr.ua

обласний

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

00037

МИ ЗНАЄМО ЄМО ТТЯ ОБЛАСТІ ВСЕ! ПРО ЖИТТЯ

Життєва історія

50 років разом

Тема номера

стор.12

Гаряча лінія

Від інсуліну – до виборів Події тижня АХМЕТОВ І КРУТОЙ ВІДКРИЮТЬ У КІРОВОГРАДІ ДИТБУДИНОК

Вибори минули – життя триває Михайло Ярошенко, Новини Кіровоградщини

Ïðî òå, ÿê îáëàñòü «â³äõîäèòü» â³ä âèáîð÷î¿ ëèõîìàíêè, ÷èòàéòå íà 4 ñòîð³íö³. У номер!

В Олександрії «жартівник» із училища отруїв трьох студентів випарами невідомої речовини Íåâäàëèé æàðò â Îëåêñàíäð³éñüêîìó ó÷èëèù³ ¹ 13 ïðèçâ³â äî îòðóºííÿ ñòóäåíò³â – îäèí ³ç ñòóäåíò³â 2-ãî êóðñó ðîçëèâ ó ñò³íàõ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íåâ³äîìó ð³äèíó ³ îòðó¿â òðüîõ ³íøèõ ñòóäåíò³â 1-ãî êóðñó. Як повідомили у прес-службі ТУ МНС в області, пригода сталася 5 листопада. Один із учнів 2-го курсу під час великої перерви підійшов до викладача хімії з пляшечкою невідомої речовини з різким запахом фіалки. Після спроби викладачки хімії відібрати пляшечку учень зник і знову з’явився тільки після дзвінка на урок. А вже через 10-15 хвилин викладачка почала виводити дітей з кабінету хімії, оскільки через різкий неприємний запах стало неможливо перебувати у приміщенні – у дітей почала паморочитись голова, з’явились симптоми отруєння. Невдовзі після того, як викладач повідомила про подію адміністрації навчального закладу, за наказом директора евакуювали всіх учнів та працівників. Трьох дівчат госпіталізовано до лікувальних установ міста: двом невдовзі після обстеження дозволили повернутися додому, третій порадили залишитись до ранку в лікарні. Наразі дівчина перебуває у задовільному стані. Натомість будівлю наповнили ряту-

вальники, санепідеміологи та правоохоронці. Рятувальники у захисних костюмах взяли проби повітря, ретельно обстежили приміщення у пошуках джерела неприємного запаху. У коридорі біля кабінету хімії виявили відро, у якому серед сміття знайшли пляшечку, за припущеннями, з речовиною, яка й виділяла неприємний запах. Наразі фахівці з’ясовують, яка речовина зашкодила навчальному процесу ліцеїстів. Винуватця пригоди доставлено до міліції. З його слів правоохоронцям, склянку з рідиною він нібито знайшов в училищі та вирішив просто у такий спосіб пожартувати. У СЗГ УМВС в області повідомили, що зразки речовини направили на дослідження. Якщо виявиться, що речовина отруйна, вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи.

Перспектива

Завдяки заводу під Смоліним Україна вийде у світові лідери ßäåðíå ïàëèâî äëÿ ðåàêòîð³â òèïó ÂÂÅÐ, ôàáðèêàö³ÿ ÿêîãî áóäå íàëàãîäæåíî íà ñï³ëüíîìó ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêîìó çàâîä³ ç âèðîáíèöòâà ñâ³æîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà â ñåëèù³ Ñìîë³íå Ìàëîâèñê³âñüêîãî ðàéîíó, áóäå åêñïîðòóâàòèñÿ â òðåò³ êðà¿íè ³ ìîæå çàéíÿòè ñîë³äíó ÷àñòêó ðèíêó ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî îñíîâí³ ãðàâö³ çàëèøàþòü í³øó ïàëèâà äëÿ ðåàêòîð³â òèïó ÂÂÅÐ. Таку думку висловило джерело в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, коментуючи висловлювання генерального директора фран-

цузького ядерного холдингу Areva Люка Урселя (Luc Oursel) в інтерв’ю чеському виданню Hospodsk noviny, в якому він заявив про безперспективність заняття

Дитячий будинок родинного типу з’явиться у Кіровограді до кінця року. Про це повідомила прес-служба Благодійного фонду Рината Ахметова «Розвиток України». Фонд реалізує перший в Україні масштабний проект із подолання сирітства, направлений не лише на те, щоб допомогти дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки, знайти нових батьків, але і в цілому перебудувати систему соціальних установ для таких дітей. На сайті Фонду знаходяться профайли дітей із Кіровоградської області – тут їм допомагають знайти сім’ї. Навесні 2012 року в Кіровоградську область фонд привозив дитячого психолога з Москви – Людмилу Петрановську, яка проводила навчання для прийомних батьків, допомагала розібратися в особливостях взаємин із прийомними дітьми. Крім того, цього року традиційна акція «Ринат Ахметов, Ігор Крутой – дітям!» відбудеться і в Кіровоградської області. У рамках акції Ринат Ахметов та Ігор Крутой особисто відвідають дитячі будинки і інтернати, а також дитячі будинки родинного типу. Вони приїдуть до Кіровограда з приємною місією – на відкриття нового дитячого будинку родинного типу. Фонд уже підібрав сім’ю, а зараз вибирає будинок, у якому вона житиме. ЖЕКИ І КРЕПИ ЗАПРАЦЮВАЛИ ПРИБУТКОВО

Підприємства з утримання будинків та прибудинкової території в Кіровоградській області 9 місяців поточного року відпрацювали з прибутком. Про це під час прес-конференції повідомила начальник головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Ольга Довжук. «Прибутки мають житлово-експлуатаційні підприємства і Кіровограда, і Олександрії. Але по області є й збиткові такі підприємства. Проте загалом по області все ж таки ми маємо прибутки. Найбільше в Олександрії – більше 2,5 мільйона гривень, і в Кіровограді – понад 700 тисяч», – сказала посадовець. Нагадаємо, в Олександрії відмовилися від практики роботи ЖЕКів, їхню функцію у формі служби єдиного замовника виконує КП «Житлокомунгосп». У Кіровограді хочуть вчинити аналогічно, створивши КП «Кіровограджитлосервіс». ПОХОЛОДАЄ З 11 ЛИСТОПАДА

Український гідрометеорологічний центр прогнозує похолодання з 11 листопада. Про це заявив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда. Він повідомив, що похолодання почнеться спочатку в північних і східних областях. У цих областях температура знизиться до -2 -8 градусів, а вдень становитиме близько 0 градусів. Далі холодна погода пошириться на всю територію України. 11-15 листопада опадів не очікується, лише в Чернігівській і Сумській областях 11його компанією паливного ринку реакто- 12 листопада пройде мокрий сніг. рів ВВЕР. КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ «Проблеми з паливом, які відчував ЗБІЛЬШИЛАСЯ Westinghouse на чеській АЕС Темелін і на Купівельна спроможність працюючих у Южноукраїнській АЕС в Україні, змушують вересні 2012 року порівняно з вереснем миінші компанії переглядати свої плани і зали- нулого збільшилася на 12,9%. шати невластиві їм ринки і території», – скаПро це повідомляє головне управління зало джерело. На його думку, ця обстави- статистики в області. У вересні 2012 року середня номінальна на робить політику щодо диверсифікованості постачальників ядерного палива, що реа- заробітна плата штатного працівника обласлізується сьогодні НАЕК «Енергоатом», без- ті (по підприємствах, установах, організаціглуздою. «Кращий спосіб забезпечити енер- ях та їхніх відокремлених підрозділах із кільгетичну незалежність України – побудувати кістю найманих працівників 10 і більше осіб) підприємство з виробництва палива у себе порівняно з серпнем 2012 року збільшилав країні і відразу закласти в нього експорт- ся на 1,7% і становила 2509 грн., що в 2,3 ний потенціал. Саме це зараз починає ре- раза вище рівня мінімальної заробітної плаалізовуватися в Смоліному», – відзначило ти (1102 грн.). Порівняно з вереснем 2011 року розмір джерело. заробітної плати збільшився на 12,6%.


www.novosti.kr.ua

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 45 (67) 8 листопада 2012 року

Спасибі за підтримку! Авторська колонка

Вибори-2012: висновки

Андрій Лисенко, Новини Кіровоградщини

Ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè í³áè é â³äáóëèñÿ, àëå í³ÿê íå çàê³í÷àòüñÿ, îô³ö³éíå îãîëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â – 12 ëèñòîïàäà. Раніше обвинувачення політичних опонентів у різноманітних «каруселях» було винятково прерогативою опозиції. Мовляв, влада аж зі шкіри пнеться, так не хоче поступатися своїми теплими місцями. Цього ж разу Інтернет сколихнуло відео (пізніше продемонстроване й на телебаченні), як представники опозиційного кандидата у мажоритарному 99-му окрузі готуються купувати голоси виборців. Ціна – 1950 гривень за 15 «індіанців», тобто людей, готових поставити галочку напроти «правильного» прізвища. Правоохоронці ще мають сказати своє вагоме слово. Суд уже тричі визнав, що факт організації підкупу був. Ще одне обвинувачення з боку об’єднаної опозиції – на адресу мажоритарника від Партії регіонів у Кіровограді Олександра Шаталова, який, згідно з останніми даними, програв вибори своєму опоненту Андрію Табалову (тому самому, про якого два попередні абзаци цього тексту). А чому це він, мовляв, подав купу позовів? Хоче будь-якою ціною пробратися до Верховної Ради? Не будьякою, а, як на мене, цілком законним шляхом, вручивши свою долю Феміді. Якщо говорити про партійні списки, то вибори в області виграла політична сила, що будувала свою кампанію лише на критиці влади і провладної партії, не пропонуючи конкретної альтернативи. До речі, не зайвим буде зазначити, що ОО «Батьківщина» одним із лейтмотивів своєї риторики обрала такий: не депутатська це справа – майданчики всілякі ставити, народні обранці повинні займатися законотворчістю. Біда лише в тому, що, якщо всі обранці стануть лише законотворцями і забудуть, із якої території вони обиралися, майданчики (і не лише вони, а й вуличне освітлення, транспортне сполучення, апаратура для Будинку культури, нові вікна у школі тощо) з’являться не скоро. Остання особливість виборів – вона, правда, має всеукраїнський масштаб – доволі високі рейтинги комуністів і «Свободи». Отже, підсумовуючи. Не так багато часу минуло, щоб на виборах популізму можна було ефективно протиставляти конкретні справи. Та ж родина Табалових, маючи у корпоративній власності немаленькі ресурси (Олександр Табалов – номер 49 у списку ОО – входить, за версією журналу «Форбс», до 200 найбагатших українців), зекономила, просто критикуючи свого опонента. Опозиція загалом продемонструвала, що вже кілька років поспіль топчеться на місці. Нічого нового, все ті ж гасла про заможне життя, європейські стандарти і «злочинну владу». Запитання, хто заважав перетворювати це все на реальність, коли керували державою, так і залишається без відповіді. На політичній карті України все яскравіше вимальовуються два полюси: лівий – КПУ і правий – «Свобода». Партія регіонів показала свою готовність грати чесно і прозоро, не вдаючись до сумнівних оборудок із голосами, а очільники області – здатність нормально й без особливих ексцесів організувати виборчий процес. І, якщо тенденції збережуться, наступні вибори виграють ті, хто щось робить, а не просто базікає. Принаймні хочеться у це вірити.

2

Сергій Кузьменко: «Я вдячний всім, хто підтримав мене у день виборів» Ірина Балашова, спеціально для Новин Кіровоградщини

Çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êàíäèäàò ó íàðîäí³ äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ë³äåð âèáîð÷èõ ïåðåãîí³â 2012 ðîêó â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóç³ ¹103 Ñåðã³é Êóçüìåíêî ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ñêàçàâ, ùî âäÿ÷íèé óñ³ì, õòî ï³äòðèìàâ éîãî êîìàíäó, õòî íàäàâ ¿é êðåäèò äîâ³ðè, ³ çàãàëîì óñ³ì âèáîðöÿì, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ íîâî¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè. – Ми не підведемо наших виборців, нашу громаду, будемо виконувати всі взяті на себе зобов’язання, тому що це мій принцип роботи як людини і як політика, – заявив він. Відповідаючи на запитання, який у нього настрій після закінчення виборчих перегонів та отриманих результатів, він повідомив, що настрій – робочий, і сказав, що часу на відпочинок відведе небагато й з ентузіазмом та натхненням знову візьметься до роботи. Щодо результатів голосування, то вони цілком очікувані й передбачувані. – Життя продовжується, і ми теж рухаємося вперед, – зазначив лідер виборчих перегонів. Сергій Кузьменко привітав усю громаду виборчого округу №103 з тим, що вибори закінчилися і що вони відбулися чесно і демократично. Він також повідомив, що вітання з перемогою почав отримувати, як тільки з виборчих дільниць – переважно Олександрії і Олександрійського району – почали надходити оперативні дані щодо волевиявлення громадян. Серед перших, хто в телефонному режимі привітав Сергія Кузьменка з переконливою перемогою, були губернатор Кіровоградщини Сергій Ларін і головний політичний опонент, як висловився кандидат, Віталій Журавльов. Це сталося приблизно о 12 годині ночі, уточнив Сергій Кузьменко. За його словами, вітання від опонента було справжнім. Це було почоловічому.

– У свою чергу, я також привітав Віталія Журавльова, оскільки був трохи здивований тими результатами, які отримала партія «Батьківщина» на Кіровоградщині, – зазначив Кузьменко. – Втім, це також перемога, тому мої вітання були щирими. Коментуючи ситуацію щодо не проходження до парламенту одного з кандидатів єдиної команди Сергія Ларіна та можливі у зв’язку з цим кадрові ротації, Сергій Кузьменко сказав: – Наша команда на чолі з губернатором зробила за останній час колосальну роботу, і вона не залишилася непоміченою, нас підтримали чимало людей. І якщо ми отримуємо інколи четвірки замість п’ятірок – не трагедія. Це теж добра оцінка. Сергій Кузьменко відзначив як надзвичайно позитивний той факт, що до парламенту пройшов за партійним списком від Комуністичної партії України наш земляк, нині депутат Олександрійської міської ради Володимир Кудря. – Це дуже добре, що на благо жителів Олександрійщини працюватиме ще один депутат, – вважає Кузьменко. Він також нагадав, що його команда йшла на вибори з програмою «Центральний регіон-2015», де передбачено низку завдань, над вирішенням яких депутати Верховної Ради України від Партії регіонів активно працюватимуть. – Будемо сподіватися, що до цієї роботи

підключаться депутати-земляки з інших партій, що одержали кредит довіри від жителів Кіровоградщини, – сказав Кузьменко. А щодо планів на найближчу перспективу він зазначив, що невдовзі його команда обов’язково виконає ті обіцянки, які були дані жителям окремих населених пунктів під час виборчої кампанії, але через обмеженість часу досі не реалізовані. Насамкінець зустрічі Кузьменко пообіцяв журналістам регулярно інформувати про свою депутатську діяльність, зустрічатися з виборцями на сходках громад, а також у визначені дні приймати громадян у своїх громадських приймальнях, які під час виборчої кампанії були відкриті в Олександрії, Долинській, селищах Петрове, Устинівка та надалі працюватимуть за тими ж адресами.

Соціум

Залізнична станція «Кіровоград» поки недоступна для інвалідів За матеріалами прес-служби ОДА

Íà÷àëüíèê çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ «Ê³ðîâîãðàä» Ëþäìèëà ×åðåìèñ îçíàéîìèëà ÷ëåí³â îáëàñíîãî êîì³òåòó äîñòóïíîñò³ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ äî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ç³ çðó÷íîñòÿìè, ÿê³ ñòâîðåíî íà âîêçàë³ ñïåö³àëüíî äëÿ ³íâàë³ä³â. Ïîñàäîâö³ ÎÄÀ òà ë³äåðè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â êðèòè÷íî îö³íèëè ïàíäóñè á³ëÿ öåíòðàëüíîãî âõîäó òà ïåðåõîäè íà çàë³çíè÷íèõ êîë³ÿõ. Áåç ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè ïîäîëàòè ö³ «çðó÷íîñò³» ³íâàë³äó-â³çî÷íèêó íå âäàñòüñÿ. Засідання комітету вже вдруге проводиться у такому форматі. Минулого разу під час засідання, що відбулося на базі кіровоградського автовокзалу №1, прийнято рішення про створення робочих груп, які протягом кількох місяців мали розробити та реалізувати перелік заходів із вирішення проблем доступності інвалідів до об’єктів транспортної інфраструктури. Звітуючи про виконану роботу, заступник начальника головного управління промисловості та розвитку інфраструктури ОДА Василь Завгородній позитивно відзначив результати роботи керівництва автовокзалу №1. Інша ситуація з залізничним вокзалом, де лише у вересні визначено фронт робіт із забезпечення доступності маломобільних

груп населення. Як пояснила Черемис, через брак коштів для вирішення таких питань основні заходи заплановані на 2013 рік, коли проводитиметься серйозний ремонт приміщення вокзалу. – Залізничний вокзал – це особливий об’єкт, який справляє перше враження на гостей міста, це – обличчя міста, – наголосив перший заступник голови ОДА Андрій Ніколаєнко. – А відсутність коштів

– це не аргумент для відкладання справи на потім, підприємство – державне, тому має неухильно виконувати завдання Президента – працювати для людей. Він нагадав, що у наступному році обласний центр нарешті отримає пряме і регулярне сполучення зі столицею швидкісним експресом «Кіровоград-Київ», тому дирекція вокзалу має подбати про створення комфортних умов не лише для звичайних пасажирів, а й для осіб із обмеженими фізичними можливостями. Під час засідання представники громадських організацій висловили пропозицію щодо можливості придбання гідравлічного підйомника для транспортування візочників у вагони. Ніколаєнко запевнив, що обласна влада знайде можливості для вирішення цього питання.


№ 45 (67) 8 листопада 2012 року Демарш

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Конфлікт Онулів і податкової: політика чи бізнес?

Михайло Ярошенко, Новини Кіровоградщини

Äóæå äàâíî ï³äïðèºìö³ ʳðîâîãðàäùèíè íå íàâàæóâàëèñÿ íà â³äêðèòó ³íôîðìàö³éíó â³éíó ç ãîëîâíèì ô³ñêàëüíèì îðãàíîì êðà¿íè. Íà ðîëü áîðöÿ ç «ñèñòåìîþ» âïðîäîâæ îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ íåñïîä³âàíî çàïðåòåíäóâàëî ïîäðóææÿ Îíóë³â. Íèí³øí³ ôàêòè÷í³ âëàñíèêè äåíäðîïàðêó ³ êîëèøí³ – ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ñòàä³îíó «Ç³ðêà» ðîçïî÷àëè îáîðîíó ñâî¿õ àêòèâ³â. Перший прояв «бойових» дій – всередині жовтня (дивним чином – напередодні виборів до Верховної Ради) на вулицях Кіровограда з’явилися сіті-лайти Миколи Онула з заявою про нібито свавілля обласної податкової. Заявлялося про незгоду одного з найвідоміших депутатів обласної ради від Партії регіонів із економічною політикою голови облдержадміністрації Сергія Ларіна та вихід із фракції партії в обласній раді. Інтернет-видання «Гречка» попросило Онула пояснити демарш детальніше. «Протягом останнього часу до мене як до депутата обласної ради неодноразово зверталися підприємці області зі скаргами на систематичні порушення податкового законодавства з боку контролюючих органів: необґрунтовані нарахування штрафів, відсутність реакції на зауваження з боку підприємців, некоректне проведення позапланових перевірок», – такими словами розпочинався коментар Онула, але чомусь без імен і документів на підтвердження звернень тих самих «підприємців області». Чи не вперше за історію незалежності обласна ДПС відреагувала на звинувачення публічно. А заодно розказала, про які підприємства йде мова. Під час брифінгу 22 жовтня голова ДПС у Кіровоградській області Ігор Вірієнко заявив, що державна податкова служба в Кіровоградській області здійснила перевірку підприємства «Корпорація ХХІ століття» та ТОВ «Будекспорт» винятково у правовому полі. Сума претензій податківців – 4,5 млн грн., у тому числі зі штрафними санкціями. Виявлені порушення зазначені в акті перевірки з посиланням на порушення вимог усіх відповідних законодавчих норм. Подаємо аргументи ДПС і Онулів у вигляді діалогу. 17 жовтня. Микола Онул: «Так, після проведеної позапланової перевірки податковим інспектором була озвучена сума донарахувань, у тому числі – штрафних санкцій на суму близько 2,5 мільйона гривень, а в отриманому акті ця сума чомусь збільшилась майже в 2 рази. Крім того, в пред’явленому акті вказані порушення, які не мають жодного посилання на конкретні пункти чи статті законодавчих актів, згідно з якими вчинено це порушення… А всі намагання отримати будь-які розрахунки та пояснення з цього приводу були марними. З’ясувалось, що «нашого» податкового інспектора через тиждень після перевірки відправили «на підвищення» в обласну податкову. Ось такий дивний збіг». 22 жовтня. Ігор Вірієнко: «За весь час існування цієї групи компаній вона в рази більше отримала бюджетного відшкодування ПДВ, ніж їхні платежі до бюджетів. Отож, була явна диспропорція. Підприємство ТОВ «Будекспорт» було доведене до банкрутства. Оскільки підприємство ліквідовувалося, податкова, як вимагає законодавство, була зобов’язана перевірити його на предмет господарської діяльності та повноти сплати податків. Одним із наслідків перевірки стало виявлення порушення підприємством прав нерезидентів, які постачали йому те чи інше майно, за яке не були проведені розрахунки… Напевно, до планів власника перевірка не входила. Але вона відбулася…» 17 жовтня. Мовою згаданого Інтернет-видання: «Стосовно цієї ситуації підприємство подало позов до суду. Однак, на думку Миколи Леонідовича, часті випадки подібних порушень по відношенню до підприємців сьогодні в Кіровоградській області носять уже системний характер, саме тому підприємці повинні об’єднатися, щоб протистояти податко-

вому свавіллю, відстоювати свої права і, насамкінець, економічну стабільність області». 22 жовтня. Ігор Вірієнко: «…Остання перевірка проводилася у зв’язку з банкрутством підприємства. І не ми до нього довели, а власник. Вона відбулася на тлі дисбалансу платежів, порушення інвестиційної нормативної бази в діяльності підприємства… Тому ми дуже здивовані тим негативом в інформаційному просторі міста та й області… Ми не робимо винятки, а перевіряємо всі ризикоорієнтовані операції. І саме в цьому випадку вони доходили до апогею». 2 листопада заочний діалог продовжився. Лариса Онул: «Ми не отримали жодних інформаційних документів, які б пояснювали ці немотивовані нарахування штрафних санкцій та збільшення їх майже в 2 рази через невідомі причини. Тим більше, що контролюючі органи не мають жодного права нараховувати фінансові санкції в інтересах іноземних постачальників, вони мають працювати тільки в інтересах держави… А слова Ігоря Вірієнка, який не заглиблювався у суть цього питання, не мають жодного документального підтвердження чи обґрунтування. Що ж стосується ТОВ «Будекспорт», то саме необґрунтований тиск податкової призвів до його банкрутства». 5 листопада. Ігор Вірієнко відкинув звинувачення співвласника «Будекспорту» Лариси Онул у необґрунтованому тиску податкової на нього, який призвів до банкрутства, визнаного судом, де податкова навіть не була стороною розгляду: «Причиною банкрутства була, звісно, не податкова служба, а господарська діяльність підприємства. Господарюючі суб’єкти, пов’язані з фінансово-промисловою групою Онулів, і стали ініціаторами банкрутства. І – громадяни України, які мають певні фінансові зв’язки з цією фінансово-промисловою групою. Непогашені кредиторські вимоги цих осіб, пов’язаних із групою, складають мільйонні суми… Не погасили цим кредиторам, які мають дуже подібні назви і прізвища до засновників і керівників цих суб’єктів… Кредитори – це реальні юридичні й фізичні особи. Чимало питань виникає до кредиторів, які кредитували це підприємство. Тому що, за їхніми деклараціями про доходи від діяльності, прибутки ста-

новлять десятки тисяч гривень, а сума кредиторської заборгованості, заявленої підприємству, – мільйони». Тим часом рада Кіровоградської міської організації Партії регіонів позбавила Ларису Онул партквитка (разом із нею позбувся членства в партії і депутат міськради Віталій Бєлов). Обох виключено «за дискредитацію своїми діями Партії регіонів». На черзі – Микола Онул. А ще раніше обласна організація Партії регіонів – одразу після появи згаданих сіті-лайтів Онула – чітко й однозначно заявила: «Наша принципова позиція залишається незмінною – закон один для всіх. Якогось спеціального Податкового кодексу для членів Партії регіонів не існує. Кожен громадянин, тим більше член нашої партії, повинен виконувати всі закони України і сплачувати податки, згідно з чинним законодавством».

www.novosti.kr.ua

Новини звідусіль Мала Виска. 21-річну дівчину госпіталізували до неврологічного відділення ЦРЛ із підозрою на отруєння грибами. Точний діагноз буде відомий пізніше. Знам’янський район. Старшому електромеханікові Знам’янської дистанції електропостачання ДП «Одеська залізниця» Юрію Коломійцю присвоїли почесне звання «Заслужений працівник транспорту України». Кіровоградщина. 3 листопада розпочався сезон полювання на копитних тварин – кабана, козулю, оленя. Сезон триватиме до кінця грудня. Участь у полюванні може взяти кожен охочий за умови наявності всіх необхідних документів. Кіровоград. Фахівці дніпропетровського підприємства «Технотранспроект» презентували передпроектне рішення на реконструкцію арки й залізниці по вул. Орджонікідзе та Колгоспної. Відповідно до їхніх вишукувань, вартість будівельних робіт становитиме 3235 млн грн. Проекту – 850 тис. Петрівський район. Двоє 13-річних місцевих жителів украли із приміщення свиноферми шість віконних рам. Долинська. У місті виявили артилерійський снаряд. Боєприпас знешкодила піротехнічна група аварійно-рятувального загону спецпризначення ТУ МНС в області. Олександрівський район. 15-річний житель райцентру неподалік залізничного вокзалу побив 82-річну жительку одного з населених пунктів району і забрав у неї 1200 гривень. Олександрія. На перехресті вул. Героїв Сталінграда і провулку Головка водій 1966 року народження на авто ВАЗ-21114 збив велосипедиста 1991 року народження, який раптово виїхав на дорогу з лівого узбіччя. В результаті ДТП велосипедист отримав травми. Потерпілий на момент ДТП знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Знам’янка. Поблизу кафе «Затишок» на вул. Героїв Сталінграда водій 1986 року народження на мопеді ММВЗ-31135 «Мінськ» збив пішохода 1963 року народження, який раптово почав переходити дорогу. Внаслідок ДТП пішохід отримав закриту черепномозкову травму, струс мозку, забійну рану скроні, відкритий перелом лівої гомілки та перелом лівого стегна. При підготовці матеріалів використані дані прес-служб органів влади, власна інформація. Більше новин – на www.novosti.kr.ua

3


www.novosti.kr.ua

№ 45 (67) 8 листопада 2012 року

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Тема номера

Вибори минули – життя триває

Михайло Ярошенко, Новини Кіровоградщини Фото Олени Карпенко

(Закінчення. Початок на 1 сторінці) Підрахунок голосів скінчився. Офіційне оголошення результатів заплановане на 12 листопада. Тим часом боротьба між політичними опонентами в області триває. Особливо це помітно на прикладі Кіровограда, де, за попередніми даними, перемогу здобув кандидат від об’єднаної опозиції «Батьківщина» Андрій Табалов, обійшовши свого головного конкурента – представника Партії регіонів Олександра Шаталова.

КІРОВОГРАДЦІ МАСОВО ПРОТЕСТУЮТЬ ПРОТИ КУПІВЛІ ГОЛОСІВ Чи не вперше за роки незалежності кіровоградці вийшли на масовий протест не проти провладної політичної сили, а опозиції. Масовий мітинг проти підкупу виборців із боку кандидата в народні депутати від об’єднаної опозиції «Батьківщина» Андрія Табалова відбувся минулого четверга на площі Кірова в обласному центрі (на знімку – фрагмент мітингу: головний лікар Кіровоградської обласної лікарні Лариса Андрєєва, генеральний директор ПАТ «Гідросила» Іван Юрченко, генеральний директор ПрАТ «Гідросила ГРУП» Юрій Тітов). До речі, акція була багатолюднішою, ніж організована 31 жовтня на тому ж місці опозицією з вимогою до кандидата від Партії регіонів Олександра Шаталова визнати свою поразку. Нагадаємо, в мережі Інтернет за тиждень до виборів з’явилося відео в трьох частинах, де зафіксовані розмови про підкуп виборців на користь кандидата Андрія Табалова. На відео чітко видно і чути, як за 15 осіб, котрі проголосують «як потрібно» та сфотографують бюлетень для підтвердження, обіцяють

1950 гривень. Виплата гарантувалася у день виборів. Згодом Дніпропетровський адміністративний апеляційний суд задовольнив вимоги кандидата у народні депутати по виборчому округу №99 Олександра Шаталова до кандидата від об’єднаної опозиції Андрія Табалова про підготовку організації підкупу виборців. Пізніше цей же суд виніс ще одну постанову, в якій задовольнив позовні вимоги Партії регіонів стосовно кандидатів Андрія й Олександра Табалових, а також об’єднаної опозиції «Батьківщина» про визнання факту підготовки ними організації підкупу виборців. Таким чином, суд тричі визнав факт підготовки до купівлі голосів. За даними ЦВК, у Кіровограді (99-й виборчий округ) перемагає мажоритарник Андрій Табалов. На мітингу регіоналів перед присутніми виступили депутати Кіровоградської міськради від ПР Олег Краснокутський, Юрій Тітов, голова ОДА Сергій Ларін, голова однієї з ДВК та представники громади. Всі вони закликали небайдужих жителів міста підтримати свій вибір і згуртуватися заради захисту своїх голосів. – Ми у себе на міському окрузі №15 були готові до цих речей, – зазначив Олег Краснокутський. – Ми зупинили три «каруселі», ми записали номери їхніх машин, ми все це фіксували. Просто захистили голоси своїх виборців. Тому, друзі мої, є ситуації, коли людина мусить пройти повністю весь шлях, щоб досягнути перемоги. За законом, та сторона, яка не згодна з результатами виборів, може доводити свою правоту в законний спосіб. Саме таким чином ми з вами і робимо. Ми не виводимо людей на вулиці, хоча можемо це зробити. Не закликаємо до масових

безпорядків, не б’ємо членів окружної комісії, нікому не погрожуємо, на відміну від наших опонентів. А голова Кіровоградської міської організації ПР Юрій Тітов заявив, що йому соромно в ці дні за тих кіровоградців, які спокусилися на підкуп. – Я гадав, що вже після 2004, 2006 років ці речі минули, – сказав він. – Але, як видно, ні. У наших політичних опонентів спокуса купити перемогу не справами, а голосами залишилася. Є люди, які на це повелися. Це погано. А тепер нас ще хочуть залякати – через побиття членів окружної комісії. Але не залякали, ні два роки тому, ні чотири. Ми не з полохливих. Ми і далі боротимемося за чесні вибори! Як зазначив на мітингу Олександр Шаталов, для нього особисто справа зовсім не в депутатському мандаті: – Сьогодні з цього приводу чимало розмов, звинувачень. Мені мандат депутата не потрібен! Я і без нього виконував свою роботу. Зі всією своєю великою командою ми зробили дуже багато гарного для Кіровограда. Мені не потрібен цей мандат, я можу і далі працювати і виконувати те, що робив. На відміну від них, які не збираються працювати, як і не працювали раніше. На «Гарячій лінії» голови облдержадміністрації Сергія Ларіна Новинам Кіровоградщини повідомили, що до колл-центру продовжують надходити дзвінки – люди обурюються діями Табалова. Втім, усе вирішить суд. Наразі триває оскарження результатів голосування кількох дільничних виборчих комісій.

PА ВАС, СЕРГІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ, МИ ПОПРОСИЛИ Б ЗАЛИШИТИСЬT Чи не більший ажіотаж, ніж самі вибори, викликала заява голови ОДА Сергія Ларіна про те, що він може піти з займаної посади. Однією з перших відкритого листа Ларіну опублікувала блогерка УЦ «Rainbow». «Мені вкрай неприємно думати про такий розвиток подій. Кіровоградська область – це не лише обласний центр. У 4 округах вас підтримали, подивіться самі на те, скільки набрала Партія регіонів – і скільки люди, за яких ви поручилися, – аргументувала вона. – Може, вам це видасться такою собі жіночою примхою, мовляв, такого голову ОДА хочемо, другого – не хочемо, але насправді ви стали для області не посадовцем, а ЛІДЕРОМ. Багато тисяч людей повірили вам, і якщо ви підете, то наступнику передасте крісло, але однозначно не передасте цю довіру та людську підтримку в спадок». Минулого четверга до редак-

ції Новин Кіровоградщини завітав директор світловодського ПП «Аква-Україна-Сервіс» Сергій Єременко – теж із листом-закликом: «Трудовий колектив нашого підприємства стурбований некоректними висловлюваннями на вашу адресу та адресу вашої команди. В нашому розумінні ви є уособленням ефективної влади, що прийшла на зміну хаосу, та разом зі своєю потужною командою і завдяки впровадженню програми «Центральний регіон-2015» змінює життя регіону на краще. За роки роботи команди, яку ви очолюєте, більше як 15000 мешканців області отримали роботу, в їхньому числі – й працівники ПП «Аква-Україна-Сервіс». Можливість стабільно працювати, отримувати зарплату й утримувати свої сім’ї ми бачимо тільки в тому випадку, коли очільником області будете ви, Сергію Миколайовичу». Як розповів Єременко, особисто з Ларіним він не знайомий, однак і сам, і очолюваний ним колектив вважають: якщо голова ОДА піде зі своєї посади, ситуація в області значно погіршиться. – Люди чомусь не хочуть бачити те, що робиться в області, – сказав директор ПП. – Дитячі майданчики в Світловодську – та їх стільки і такої якості не було навіть за радянських часів. У Кіровограді проїхати не можна – скрізь ремонтуються дороги. Онкологічний диспансер, обласна лікарня… Можна довго перераховувати… А заступник директора ПП «Арсірій» із Кіровограда Павло Меланченко, який також приніс до редакції Новин Кіровоградщини листа до Ларіна приблизно такого ж змісту, заявив: – Головна заслуга Ларіна – у побудові роботи органів влади. Нам тепер набагато легше з ними співпрацювати, бо все дуже чітко організовано. Ларін на моїй пам’яті – перший голова ОДА, який зробив у цьому напрямку такий вагомий крок. Альтернативи Ларіну ні я, ні наш колектив просто не бачимо. Області справді пощастило з керівником. Протягом останніх десятків років ми ніколи не мали справу з більш професійною командою, яка стояла б біля керма регіону. Культурна громадськість теж оприлюднила своє звернення, під яким підписалися знані й шановані на Кіровоградщині та далеко за її межами народна артистка України Антоніна Червінська, заслужений працівник культури Валентина Пращур, заслужений працівник культури Олена Гаращенко, заслужений діяч мистецтв України Юрій Любович, заслужений діяч мистецтв Володимир Єфімов, заслужений діяч мистецтв України Лариса Голіусова,

заслужений працівник культури Валентина Ревенко, заслужений працівник культури Таїса Манжула, заслужена артистка України Валентина Литвиненко, заслужений працівник культури України Григорій Педько, заслужений діяч мистецтв Наталія Хілобокова. «Ми впевнені, шановний Сергію Миколайовичу, що тільки під вашим безпосереднім керівництвом як очільника області і надалі буде забезпечено стабільний розвиток галузі культури Кіровоградщини», – зазначили вони. Листи до Ларіна з проханням залишитися в області оприлюднили ще багато колективів та окремих людей. Наводити їх усіх – ніякої газетної площі не вистачить.

PМИ НІКУДИ НЕ ПОДІНЕМОСЬ, А ОТ ПІДХОДИ ДО РОБОТИ ПЕРЕГЛЯНЕМОT Глас народу таки був почутий. Під час мітингу на підтримку кандидата в народні депутати від Партії регіонів Олександра Шаталова Сергій Ларін заявив: – Я вам обіцяю, що ми нікуди не збираємося виїжджати. Ні в Київ, ні кудись іще… Ми тут почуваємось не чужаками, не донецькими, не київськими. Ми разом із вами – кіровоградці. І зробимо тут ще багато гарного. Для області й усієї країни. А тим людям, що хочуть украсти голоси, не вдасться цього зробити. Він закликав дочекатися рішення судів. На понеділковій апаратній нараді в ОДА Сергій Ларін відзначив, що вперше в історії незалежної України перемогу за партійними списками отримала партія влади. Це, на його думку, свідчить про те, що населення позитивно сприймає курс, започаткований Президентом і Партією регіонів. Це підтверджує і те, що на чотирьох із п’яти одномандатних округів також перемогли представники цієї партії. – По 99-му округу наш висуванець Олександр Шаталов також набрав дуже пристойний результат – більше 30 відсотків, – сказав Ларін. – Але це свідчить і про те, що ми ще недопрацьовуємо… Тому треба коригувати деякі наші дії, перш за все маю на увазі себе. Слід переглянути деякі підходи стосовно обласного центру. Тому я вважаю, що стільки було зроблено в місті за останні два з половиною роки, що не було зроблено, мені здається, за весь час незалежності. Безпрецедентні кошти спрямовано на перинатальний центр, онкодиспансер, судинний центр, відбудову театру, освітлення тощо, але це, напевно, не було оцінено… Отож, мабуть, вектор був обраний не дуже вірно. Треба провести аналіз, ще раз запитати людей, куди рухатися, спрямовувати кошти на відбудову театру чи на ліфти, дороги, прибудинкові території. Тобто з’ясувати, що більше турбує людей. Вибори минають – життя триває. І, схоже, попереду на область очікує ще багато цікавого.

У тему

Звернення Президента Віктора Януковича до українського народу

4

Шановні співвітчизники! В Україні відбулися парламентські вибори. Наша країна ще раз підтвердила свою відданість демократичним стандартам розвитку. Дякую всім, хто проявив свою громадянську позицію і проголосував за майбутнє нашої держави. Також вдячний тим, хто організував проведення голосування та забезпечив правопорядок. Хочу окремо подякувати міжнародним спостерігачам, які допомагають нашій країні просуватися шляхом демо-

кратичних змін. Усі недоліки, які були зафіксовані, мають бути виправлені на рівні виборчого законодавства. Ми повинні не допустити їх повторення у майбутньому. Вітаю переможців парламентських перегонів, які отримали мандат довіри від українського народу. Тепер ви маєте гідно працювати, аби виправдати сподівання своїх виборців. Я очікую від нової Верховної Ради співпраці у напрямку модернізації, економічного розвитку та демократичних

перетворень нашої держави. Парламент повинен невідкладно перейти від виборчої риторики до робочого процесу і швидко сформувати свої робочі структури. У першу чергу депутати мають розглянути низку невідкладних законопроектів, на які вже давно чекає суспільство. Я закликаю новообрану Верховну Раду до конструктивної та продуктивної співпраці заради успішного майбутнього країни. Адже наша спільна мета – працювати в інтересах держави та людей.


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 45 (67) 8 листопада 2012 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

12 листопада ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.40 09.55

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè òèæíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Äèòÿ÷èé ôåñòèâàëü «Çì³íèìî ñâ³ò íà êðàùå» 10.45 Ä/ô «Çì³íèìî ñâ³ò íà êðàùå» 11.10 Øåô-êóõàð êðà¿íè 12.00 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.25 Ïðàâî íà çàõèñò 12.45 Òåìíèé ñèëóåò 12.55 Àðì³ÿ 13.15 ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü «Ùàñëèâ³ äîëîí³ 2012» 14.40 ³êíî â Àìåðèêó 15.00 Íîâèíè 15.15 Euronews 15.20 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.35 Îñ³íí³é æàðò ç Ã.Âåòðîâèì 16.00 Ò/ñ «Êëåéìî» 16.45 Ò/ñ «Àãåíò îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ» 18.20 Íîâèíè 18.45 Àãðî-News 19.00 ijëîâèé ñâ³ò 19.15 Æàðò ç Ñ.ªùåíêîì 20.10 Îñ³íí³é æàðò ç Ñ.Àëüòîâèì 20.35 ѳëüðàäà 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.25 Ñâ³ò ñïîðòó 21.30 ijëîâèé ñâ³ò 21.40 Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé 22.05 Ãóìîðîáà÷åííÿ 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.10, 01.10 Ñïîðò 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó 23.25 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.50 Õóä. ô³ëüì «×îëîâ³÷à ðîáîòà-2», 8 ñ. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.45 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 02.55 Õ/ñ «Äí³ ëåâà», 1 ñ. 04.25 Êíèãà.ua 04.50 Ä/ñ «Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ», 1-2ñ. 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

1+1 06.00 ÒÑÍ-òèæäåíü 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.15 ÒÑÍ 07.25 Ì/ô «Åñê³ìîñêà» 10.00 سñòü êàäð³â 10.25, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà-2» 12.45 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 13.45 Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. ijì çà òèæäåíü 14.45, 04.10 Íå áðåøè ìåí³-3 15.45 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 16.45, 03.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 20.15 Õ/ô «Ìàòè é ìà÷óõà»

00.30 Õ/ô «²ñòîð³ÿ Àñ³ Êëÿ÷³íî¿, ÿêà êîõàëà, òà íå âèéøëà çàì³æ» (2) 02.25 Õ/ô «Áîðàò» (3) 05.00 Ò/ñ «Ñë³äàêè»

16.50 Ìóëüòô³ëüì 17.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé ²ÍÒÅÐ 17.40 Ìóëüòô³ëüì 05.45 Õ/ô «Êàðíàâàëüíà í³÷» 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð» Äåðð³ê» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 19.00, 22.00 Äåíü çà äíåì Íîâèíè 19.15, 22.15 Òåìà äíÿ 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» ²ÍÒÅÐîì 20.45 Çàñèíàéêà 07.30, 20.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 21.00 Ò/ñ «×îòèðè òàíê³ñòè ³ ïåñ» 09.10 Âå÷³ðí³é êâàðòàë 22.30 Õ/ô «Äåâ³ä Êîïåðô³ëä», 1 ñ. 11.15, 12.30, 21.00 Ò/ñ «Îäåñà-Ìàìà» ÑÒÁ 15.30 Ïðîãðàìà «Ïðàâî íà çóñòð³÷» 05.10 ×óæ³ ïîìèëêè. Ñèð³òñüêà äîëÿ 16.30 «Æäè ìåíÿ» 05.50, 16.00 Âñå áóäå äîáðå! 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 07.20, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 19.05 Ïðîãðàìà «Ïðî æèòòÿ» 09.00 Õ/ô «Âîðîøèëîâñüêèé ñòð³ëåöü» 20.00 Ïîäðîáèö³ 11.05 Õ/ô «Ï’ÿòü ðîê³â òà îäèí äåíü» 20.50 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 13.10 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ 23.05 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè ë³õòàð³â-11» 20.10 Êóá-3 01.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ 22.20 Äåòåêòîð áðåõí³-2 ICTV 23.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 00.20 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 05.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 01.30, 03.25 Õ/ô «Çèìîâà âèøíÿ» 05.45 Ñâ³òàíîê 03.20 Íàéêðàùå íà ÒÁ 06.45, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» ÍÒÍ + TTV 07.45 Ôàêòè òèæíÿ 06.05 Õ/ô «Á³ëèé âèáóõ» 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 07.30 Àãåíòè âïëèâó«Àãåíòû âëèÿíèÿ» 09.30, 19.30, 00.50 Íàäçâè÷àéí³ 08.30 Ïðàâäà æèòòÿ. Æåðòâè àìóðà íîâèíè 09.00 Ìàò³íêà Àë³ï³ÿ 10.30, 16.30 Ò/ñ «Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ 09.55 Ñèð³ÿ. ³éíà é â³ðà áåçïåêè» 10.45 Ò/ñ «ÓÃÐÎ-4» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 14.45 Ò/ñ «Êàìåíñüêà-6» 13.00 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 18.30 Ïðàâäà æèòòÿ. Âèïàäêîâà 14.15, 20.15 Ò/ñ «Øåô» æåðòâà 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 19.00 Òî÷êà çîðó 22.30 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 22.45, 03.45 Ñâîáîäà ñëîâà 19.40 Ñïîðòòàéì 01.50 Ò/ñ «Ê³ñòêè-5» 20.05 Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ 02.30 ÏðîÖ³êàâå 20.35 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 03.15 Ôàêòè 21.00 ²íôîðìàö³éíà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ ïðîãðàìà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 21.20 Òàºìíèö³ Òèõîãî 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë îêåàíó 06.00 Ìóçèêà 21.35 Ìóçèêà íà TTV ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 21.45 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. àíàëîãîâà ìåðåæ³ Ìèñëèòè ÿê 06.30 Ðàíêîâèé êîìïàñ çëî÷èíåöü» 07.00 Ðàíêîâà êàâà 22.45 Ò/ñ «CSI. Íüþ09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» Éîðê-8» 10.00 Ïîãëÿä. Ïîâòîð 23.45 Ñâ³äîê 10.40 Õ/ô «Îâîä» 00.15 Õ/ô 12.15 Ä/ô «Áîãäàí Ãàâðèëèøèí. ̳ñ³ÿ «Ïåðåòâîðåííÿ» (3) - Ñâîáîäà» 01.55 Ñâ³äîê 13.10 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 02.25 Ò/ñ «Âáèâñòâî íà 13.25 Ìóëüòô³ëüìè ñ³ìåéíîìó âå÷î𳻠ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 04.00 Ñâ³äîê 13.45 «Óêðà¿íñüê³ äåðæàâíèêè. 04.30 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè Ìàðê³ÿí Øàøêåâè÷». Ëüâ³âñüêà 05.10 Ïðàâäà æèòòÿ ÎÄÒÐÊ ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 14.15 Êîíöåðò ãóðòó Alibi Folk 15.05 Õ/ô «Çóñòð³÷ íà Åëüá³» 05.15 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ»

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

13 листопада ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.25 09.35 10.00 11.05 11.55 12.00 12.10 12.25 12.45

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Ñâ³òëî Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ»  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà Îô³ö³éíà õðîí³êà Íîâèíè ijëîâèé ñâ³ò Õàé ùàñòèòü «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ 13.15 Õ/ô «Ñîëäàòè» 15.00 Íîâèíè 15.15 Euronews 15.20 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.30 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî 15.50 Ò/ñ «Êëåéìî» 16.40 Ò/ñ «²ç æèòòÿ êàï³òàíà ×åðíÿºâà», 1-2ñ. 18.20 Íîâèíè 18.45 ijëîâèé ñâ³ò 19.00 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü 19.50 Æàðò ç Ñ.Àëüòîâèì, ãóðòîì «ÅÊÑ-ÁÁ» 20.50 Ñâ³ò ñïîðòó 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.25 Ñîö³àëüíå øîó «Àäðåíàë³í» 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó 23.25 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.50 Õ/ô «×îëîâ³÷à ðîáîòà-2», 9 ñ. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.45 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 02.45 Ò/ñ «Äí³ ëåâà» 04.20 Ä/ñ «Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ» 05.35 Ì/ñ «Êàñïåð. Øêîëà ñòðàõó» 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 09.10 Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà» 11.00 Ïðîãðàìà «Äî ñóäó» 12.30 Çíàê ÿêîñò³ 12.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè 13.50 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2» 15.45 Ò/ñ «Æèòòÿ òà ïðèãîäè Ìèøêà ßïîí÷èêà» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ïðîãðàìà «Ïðî æèòòÿ» 20.00, 02.35 Ïîäðîáèö³ 20.30, 03.10 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 20.50, 03.10 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 21.00 Ò/ñ «Îäåñà-Ìàìà» 23.05 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-11» 01.05 Õ/ô «Ìàòåðèíñüêèé ³íñòèíêò» (2) 03.20 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.25 Ä/ô «Çãðàÿ»

ICTV

05.25, 02.45 Ôàêòè 05.40, 04.15 Ñâ³òàíîê 06.45, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Åêñòðåíèé âèêëèê 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.30, 19.30, 01.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.30, 16.35 Ò/ñ «Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 13.10, 22.30 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.20, 20.15 Ò/ñ «Øåô» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.40 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 1+1 23.55 Ò/ñ «Ðîçïëàòà» 06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 02.00 Ò/ñ «Ê³ñòêè-5» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.00 03.15 ×óäî-ëþäè ÒÑÍ Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 07.25 Ì/ô «Åñê³ìîñêà» 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 10.00 سñòü êàäð³â 06.00 Ìóçèêà 10.25, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà Ðîêñîëàíà-2» àíàëîãîâà ìåðåæ³ 12.45 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 06.30 «ß çíàþ ÿê». ×åðêàñüêà ÎÄÒÐÊ 13.45 Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. ijì çà 06.50, 07.15 Ðàíêîâà êàâà òèæäåíü 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 14.45, 04.10 Íå áðåøè ìåí³-3 15.45 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 16.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 10.00 Ìóëüòô³ëüìè 20.15 ̳íÿþ æ³íêó-6 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 21.50 Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿ 11.00 Õ/ô «Äåâ³ä Êîïåðô³ëä», 1 ñ. 23.15 Ò/ñ «Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â» (2) 12.30 Ìóëüòô³ëüì 01.10 Õ/ô «Ìàòè é ìà÷óõà» 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» 05.00 Ò/ñ «Ñë³äàêè» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà ²ÍÒÅÐ 13.45 «Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿. Ìàíäð³âíèé ô³ëîñîô». ×åðí³âåöüêà ÎÄÒÐÊ 06.00 Ìóëüòô³ëüì 14.15 Õ/ô «Ìàðòèí Áîðóëÿ» 06.15 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ 16.00 Äåíü çà äíåì ë³õòàð³â-11»

16.15 Õ/ô «Ñòàðîâèííèé âîäåâ³ëü» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 17.40 Ìóëüòô³ëüì 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 19.00 Äåíü çà äíåì 19.15 Òåìà äíÿ 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Ò/ñ «×îòèðè òàíê³ñòè ³ ïåñ» 22.00 Äåíü çà äíåì 22.15 Òåìà äíÿ 22.30 Õ/ô «Äåâ³ä Êîïåðô³ëä», 2 ñ.

ÑÒÁ 05.35 ×óæ³ ïîìèëêè. Äå ìî¿ ä³òè? 06.20, 16.00 Âñå áóäå äîáðå! 08.05, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 09.55 Êóá-3 11.40 Õ/ô «Äðóæèíà çà êîíòðàêòîì» 13.45 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Ïðîòèñòîÿííÿ øê³ë 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 20.00 Ôåðìåð øóêຠäðóæèíó-2 22.20 Âàã³òíà ó 16 23.20 Äîíüêè-ìàòåð³ 00.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.20 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 02.20 Õ/ô «Çèìîâà âèøíÿ»

ÍÒÍ + TTV 05.40 Õ/ô «Áàòàëüéîíè ïðîñÿòü âîãíþ», 1 ñ. 06.45 Õ/ô «Ñîëäàò ²âàí Áðîâê³í» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 10.00 Ò/ñ «CSI. Íüþ-Éîðê-8» 11.00 Ò/ñ «NCIS. Ëîñ-Àíäæåëåñ» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.30 Ò/ñ «Æóðîâ-2» 14.35 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 16.45 Ñâ³äîê 17.00 Ò/ñ «Ãðîìàäÿíèí íà÷àëüíèê-3» 19.00 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 19.40 Òâîð÷èìè ñòåæêàìè 20.05 Òî÷êà êèï³ííÿ 20.25 Musiñ-ìàí³ÿ 20.45 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 21.20 Òàºìíèö³ Òèõîãî îêåàíó 21.35 Ìóçèêà íà TTV 21.45 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 22.45 Ò/ñ «CSI. ÍüþÉîðê-8» 23.45 Ñâ³äîê 00.15 Õ/ô «Õðîí³êà çàòåìíåííÿ» (3) 01.55 Ñâ³äîê 02.25 Ò/ñ «Âáèâñòâî íà ñ³ìåéíîìó âå÷îð³»

www.novosti.kr.ua

Понеділок

06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.20, 14.25 Kids Time 13.25 Ì/ñ «Áàðáîñê³íè» 13.30 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ äåòåêòèâè» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 15.50 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.40 ϳðàíü¿ 20.00 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 22.05 Ò/ñ «Êóõíÿ» 23.10 ÔÁÐ 01.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 01.35 Ò/ñ «Îäíà í³÷ êîõàííÿ» 02.20 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.15, 04.05 Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé 04.50 Æèòòÿ â îá³éìàõ êâ³ò³â 05.05 Ñîëîìîí ³ Ãîäåëå

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ïî䳿 07.25 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè áîñà» 11.00, 21.00 Ò/ñ «Êàðïîâ» 12.00, 04.25 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 03.45 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 22.00 Õ/ô «Ïîäâ³éíèé ôîðñàæ» (2) 00.10 Õ/ô «Äåâ’ÿòü ÿðä³â-2» (2) 02.00 Õ/ô «Ìîçîê øêåðåáåðòü» (2) 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 12 листопада •

85 років від дня народження (с. Дубівка Новопразького, нині Олександрійського району) Володимира Аврамовича Чубенка, письменника (сатирик і гуморист). З 1944 по 1951 рік служив у лавах Радянської Армії. Багато років працював у багатотиражній газеті «Машинобудівник» Запорізького моторобудівного заводу. Пише українською та російською мовами. Член Спілки письменників СРСР (1975). Автор гумористичних збірок: «Балакучий автомат» (1971), «Торт і чорт» (1973), «Вакантний холостяк» (1975), «Критичне зауваження» (1978), «Закодоване доброчестя» (1983), «Сміх сміхом» (1986); збірок віршів для малят «Моторний коник» (1986), «Липа для Пилипа» (1991), «Хитра чапля» (1992), «Рекламна пауза» (1995), «І сміх, і пісня, і любов» (1997), «Лицарський дарунок» (2001). • 136 років від дня народження (с. Талова Балка Світловодського району) Зіновія Степановича Голов’янка, лісівника й ентомолога. Закінчив Петербурзький лісний інститут (1901). Працював у різних лісництвах в Україні. У 1924 році заснував Дарницьку дослідну лісну станцію і до 1934 року очолював її. У 1937- 1953 роках – професор Київського лісогосподарського інституту. Його наукові праці присвячені екології та морфології комахшкідників лісу, розробці заходів боротьби з ними, вивченню витривалості лісових культур відповідно до потужності продуктивного шару ґрунту, іншим проблемам лісівництва. • 84 роки від дня народження Євгенії Михайлівни Чабаненка (Мала Виска), радянського та українського політика, громадського діяча, педагога. Заступник голови Кіровоградського облвиконкому в 1970-1986 роках. Нагороджена орденами Трудового Червоного Прапора та «Знак Пошани», двома медалями та Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

Іменини (за православним календарем): Олександр, Настасія, Артемій (Артем, Артема), Герман, Драгутин, Евтропия, Олена, Зіновій, Йосип, Іотам, Кроніон, Леонід, Макар (Макарій), Максим, Маркіян (Мартьян), Марко, Матвій (Матфей), Петро, Семен (Симеон), Степан (Стефан), Тертий, Юліан (Іуліан) і Юст (Іуст).

Вівторок 03.55 Àãåíòè âïëèâó 04.25 Ñâ³äîê 04.55 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.15 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.10 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.25, 14.25 Kids Time 13.25 Ì/ñ «Áàðáîñê³íè» 13.30 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ äåòåêòèâè» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 15.50 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.40 ϳðàíü¿ 20.00 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 22.05 Ò/ñ «Êóõíÿ» 23.10 Âåñ³ëëÿ áóäå ïî-ìîºìó! 01.35 Ò/ñ «Îäíà í³÷ êîõàííÿ» 02.25 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.15 Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé 04.25 Ñ.Ïàðàäæàíîâ. ³äêëàäåíà ïðåì’ºðà 04.40 Òàñÿ 04.50 Ñîí Àë³íè Êîñòîìàðîâî¿

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïî䳿 07.25 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.00, 22.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè áîñà» 11.00, 21.00 Ò/ñ «Êàðïîâ» 12.00, 04.20 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 03.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 23.00 Òðèäöÿòèð³÷í³ 00.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 01.00 Ò/ñ «Æèòòÿ ÿê âèðîê. Äðóãèé ñåçîí» 01.45 Õ/ô «Ïîäâ³éíèé ôîðñàæ» (2) 05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 13 листопада •

Міжнародний день сліпих. 13 листопада 1745 року у Франції народився Валентин Гаюї - відомий педагог, який заснував у Парижі й Петербурзі декілька шкіл і підприємств для сліпих. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме ця дата відзначається як День сліпих. • 50 років від дня народження (Київ) Сергія Петровича Ралюченка, спортсмена (футболіста і тренера). Півзахисник, вихованець київського футболу (тренери - В. Онищенко і В. Кащей). Виступав за команди СКА (Київ), «Шахтар» (Донецьк), «Металіст» (Харків: 99 матчів, 8 голів у чемпіонатах СРСР), «Сталь» (Мелец, Польща), «Торпедо» (Запоріжжя), «Темп» (Шепетівка), «Скала» (Стрий), «Ворскла» (Полтава), «Нафтовик» (Охтирка), «Зірка» (Кіровоград: 1980-1985, 185 ігор, 36 голів). Закінчив факультет фізичного виховання Кіровоградського педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна. Майстер спорту СРСР. На тренерській роботі у харківському «Металісті» з 1998 року. • 40 років від дня народження (Кіровоград) Олени Миколаївни Сухорук-Жукової, спортсменки. З 13 років почала займатися пауерліфтингом у Кіровоградській ДЮСШ. У 1996 році закінчила факультет фізичного виховання КДПІ ім. О.С.Пушкіна. Дворазова чемпіонка світу, триразова - Європи, семиразова - України, 15-разова рекордсменка світу, 20-разова – Європи. Їй належать 52 рекорди України. Найвидатнішого успіху досягла на чемпіонаті світу 1999 року в Данії, коли встановила три світові рекорди і стала абсолютною чемпіонкою світу. Заслужений майстер спорту України (1995). У 1999 році визнана кращою спортсменкою Європи. З 1993 року – тренер ДЮСШ Кіровоградського міськспорткомітету з пауерліфтингу.

Іменини (за православним календарем): Аврамій, Олександр, Олексій (Алексій), Амплий, Анатолій, Апеллій, Аристовул, Арсакій, Артем (Артемій), Варнава, Вас, Василь, Всеволод, Дем’ян (Даміан), Доримедонт, Епимах, Іван (Іоанн), Кузьма (Козьма, Косма), Мавра, Нарцис (Наркисс), Никодим, Микола, Ниссій, Петро, Роман, Сава, Селевк, Сергій (Сергий), Спиридон, Стахий, Степан (Cтефан), Стратоника, Трохим, Увірваний, Федір (Феодор) і Яків (Іаков).

5


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 14 листопада •

165 років від дня народження Марії Федорівни (Луїза Софія Фредерика Дагмар – доньки данського короля Кристіана ІХ), російської імператриці, дружини Олександра ІІІ (1847-1928). Покровителька Російського товариства Червоного Хреста. Одним із кращих в імперії вважався Єлисаветградський комітет, яким понад 20 років керував статський радник П. Д. Ревуцький. Кількість членів товариства в Єлисаветграді сягала 1136 чоловік. У 1890 році була створена Свято-Єлисаветинська громада сестер милосердя, відкрита безплатна лікарня (1885). Лікарня за 10 років існування надала допомогу 67726 хворим, виписано 57151 рецепт на отримання безплатних ліків. У 1894 році освячена церква на ім’я Святої Рівноапостольної Марії Магдалини (на честь покровительки Російського товариства Червоного Хреста імператриці Марії Федорівни), споруджена коштом єлисаветградця С. М. Козьми. Імператриця відвідувала Єлисаветград разом із чоловіком у 1888 році. Місцевий художник П.О.Крестоносцев написав тоді її портрет. В обласному художньому музеї зберігається «Портрет імператриці Марії Федорівни», виконаний відомим російським художником М. Г. Шильдером. • 90 років від дня народження (с. Кримки Олександрівського району) Степана Григоровича Цупренка (1922-1991), військового діяча, правознавця. Навчався у Зінов’євській школі ФЗН, працював на заводі «Червона Зірка». Учасник ВВв з грудня 1941 року. У 1943 році закінчив Харківське танкове училище. Командир танку, молодший лейтенант. Воював на Північному фронті, захищав Ленінград. Особливо відзначився у боях в Угорщині, знищив 7 ворожих танків. Герой Радянського Союзу (1946). Після війни жив у Харкові. Закінчив юридичний інститут. З 1949 року працював у органах прокуратури.

Іменини (за православним календарем): Агрипина, Адріан, Олександр, Давид, Дасий, Дем’ян (Даміан), Дмитро, Ерминенгельд, Іван (Іоанн), Кесарий, Кирієна, Кузьма (Косма), Прокіп (Прокопій), Сава, Сергій, Уляна (Іулиания), Федір, Феодотія, Фома і Яків (Іаков).

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 15 листопада •

Міжнародний день філософії. з 2002 року за регламентом ЮНЕСКО (UNESCO General Conference). Сенс святкування полягає в тому, щоб знайти спільну платформу обговорення глобальних соціокультурних перетворень, які відбуваються зараз, долучити людей до філософської спадщини, привідкрити сферу повсякденного мислення для нових ідей і стимулювати публічні дебати мислителів та громадянського суспільства з приводу викликів, що постають перед соціумом сьогодні. Безліч мислителів стверджували, що суть філософії полягає в подиві. І справді, філософія народжується з природного прагнення людських істот цікавитися собою і світом, у якому вони живуть. Як рефлексія любові до мудрості, філософія вчить нас мислити про думки, досліджувати фундаментальні істини, вивіряти посилки і будувати власні висновки. Протягом століть у різних культурах філософія народжувала концепції, ідеї та праці з обґрунтованого аналізу, і закладала основу критичного, незалежного і творчого мислення. В 2012 році Міжнародний день філософії припадає на 15 листопада. • Міжнародний день відмови від куріння. М і ж н а р од ний день відмови від куріння своїми витоками сягає Американської землі, континенту, з якого і почалося це тотальне горе - звички тютюнокуріння. У далекому 1977-му році цей день, вивчивши сумну статистику по цій темі, встановило онкологічне співтовариство Сполучених Штатів Америки. Було запропоновано відзначати його щорічно в кожен третій четвер місяця листопада. Незабаром до цієї корисної ініціативи стали приєднуватися у всьому світі. Метою Дня відмови від куріння є активні дії зі сприяння у зниженні поширення шкідливої тютюнової залежності. Це включає в себе боротьбу проти тютюнопаління в усіх прошарках суспільства

Іменини (за православним календарем): Акиндин, Ананія, Анемподист, Афоня (Аффоній), Домнина, Домна, Елпидифор, Кіріакія, Костянтин, Купріян, Мартьян (Маркіян), Пигасій, Філогоній.

6

Середа ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.20 09.35 10.00 11.00

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» Ñïåöïðîåêò äî Âñåñâ³òíüîãî Äíÿ áîðîòüáè ç ä³àáåòîì 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.25 Êîðäîí äåðæàâè 12.40 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ 13.20 Õ/ô «Ñëîâî äëÿ çàõèñòó» 15.00 Íîâèíè 15.15 Euronews 15.20 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.30 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî 15.50 Ò/ñ «Êëåéìî» 16.40 Ò/ñ «²ç æèòòÿ êàï³òàíà ×åðíÿºâà» 18.20 Íîâèíè 18.45 ijëîâèé ñâ³ò 19.10 Êîíöåðò Ê.Íîâèêîâî¿ 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.25 Ñâ³ò ñïîðòó 21.30 ijëîâèé ñâ³ò 21.40 dzðêè ãóìîðó. Â.Ìî¿ñåºíêî, Â.Äàíèëåöü, áðàòè Ïîíîìàðåíêè 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó 23.25 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.50 Õ/ô «×îëîâ³÷à ðîáîòà-2», 10 ñ. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.45 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 02.45 Ò/ñ «Äí³ ëåâà» 04.15 Ä/ñ «Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ» 05.35 Ì/ñ «Êàñïåð. Øêîëà ñòðàõó» 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

1+1 06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.10 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 07.25 Ì/ô «Åñê³ìîñêà» 10.00 سñòü êàäð³â 10.25, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà-2» 12.45 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 13.45 Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. ijì çà òèæäåíü 14.45 Íå áðåøè ìåí³-3 15.45, 02.55 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 16.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 20.15 Äæåíòëüìåíñüêèé íàá³ð 22.05 Òåðèòîð³ÿ îáìàíó 23.10, 02.05 Ãðîø³ 00.25, 03.35 Ò/ñ «Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â» 05.00 Ò/ñ «Ñë³äàêè»

²ÍÒÅÐ 05.25 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-11»

Четверг ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.25 09.35 09.55 10.30 11.05 11.55 12.00 12.10 12.25 12.50 13.35 15.00 15.15 15.20 15.35 16.00 16.45

№ 45 (67) 8 листопада 2012 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Êíèãà.ua Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» Ïðàâîñëàâíà åíöèêëîïåä³ÿ Çäîðîâ’ÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Íîâèíè ijëîâèé ñâ³ò Àó䳺íö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß Êðîê äî ç³ðîê Õ/ô «Äîêè ôðîíò â îáîðîí³» Íîâèíè Euronews ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð Êîíòðîëüíà ðîáîòà Ò/ñ «Êëåéìî» Ò/ñ «²ç æèòòÿ êàï³òàíà ×åðíÿºâà» 18.20 Íîâèíè 18.45 ijëîâèé ñâ³ò 19.05 Áåíåô³ñ Î.Âîðîáåé 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.25 Ñâ³ò ñïîðòó 21.30 ijëîâèé ñâ³ò 21.35 Äîñâ³ä 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó 23.25 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.50 Ä/ô «Ìèë³ñòü ñåðöÿ» 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.45 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 02.50 Ò/ñ «Äí³ ëåâà» 04.30 Äîñâ³ä 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.45 Íîâèíè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì 07.30, 20.30, 03.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 09.10 Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà» 11.00 Ïðîãðàìà «Äî ñóäó» 12.30, 04.35 Çíàê ÿêîñò³ 12.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè 13.50 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì-2» 15.45 Ò/ñ «Æèòòÿ òà ïðèãîäè Ìèøêà ßïîí÷èêà» 17.55 Ôóòáîë. Çá³ðíà Áîëãà𳿠çá³ðíà Óêðà¿íè 20.00, 03.00 Ïîäðîáèö³ 20.50, 03.35 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 21.00 Ò/ñ «Îäåñà-Ìàìà» 23.05 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-11» 01.05 Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó 01.30 Õ/ô «Â³ä ñåðöÿ äî ñåðöÿ» (2) 03.45 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.50 Ä/ñ «Æàä³áí³ñòü»

ICTV 05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.30, 02.45 Ôàêòè 05.45, 04.20 Ñâ³òàíîê 06.45, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.30, 19.30, 01.05 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.30, 16.30 Ò/ñ «Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 13.10, 22.30 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.15, 20.15 Ò/ñ «Øåô» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.40 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 23.55 Ò/ñ «Ðîçïëàòà» 02.00 Ò/ñ «Ê³ñòêè-5» 03.15 ×óäî-ëþäè

14 листопада

15.45 Ìóëüòô³ëüì 16.00 Äåíü çà äíåì 16.15 Õ/ô «Äâà á³éöÿ» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 17.40 Ìóëüòô³ëüì 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 19.00, 22.00 Äåíü çà äíåì 19.15 Òåìà äíÿ 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 «Îáåðè ïðîôåñ³þ ç³ ñìàêîì». Îäåñüêà íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é. Ïðÿìèé åô³ð 21.20 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 22.30 Õ/ô «Ìå÷ êîðîëÿ» 00.00 óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ 05.15 ×óæ³ ïîìèëêè. Ç ìåíå äîñèòü! 06.00, 16.00 Âñå áóäå äîáðå! 07.40, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 09.05 Ôåðìåð øóêຠäðóæèíó-2 10.55 Õ/ô «Êîðäîí.Òàéãîâèé ðîìàí» 13.45 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Ïðîòèñòîÿííÿ øê³ë 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 20.00, 22.40 ÌàñòåðØåô-2 01.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 02.40 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 03.35 Õ/ô «Çèìîâà âèøíÿ»

ÍÒÍ + TTV

05.25 Õ/ô «Áàòàëüéîíè ïðîñÿòü âîãíþ», 2 ñ. 06.35 Õ/ô «²âàí Áðîâê³í íà ö³ëèí³» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 10.00 Ò/ñ «CSI. Íüþ-Éîðê-8» 11.00 Ò/ñ «NCIS. Ëîñ-Àíäæåëåñ» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.30 Ò/ñ «Æóðîâ-2» 14.35 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 16.45 Ñâ³äîê 17.00 Ò/ñ «Ãðîìàäÿíèí íà÷àëüíèê-3» 19.00 Òî÷êà çîðó ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 19.40 Êàðò-áëàíø 20.05 Ìè éäåìî â ãîñò³ 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 20.25 «Îñ³íí³é áàë» ó 06.00 Ìóçèêà ÇÎØ ¹18 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 20.45 Êàçêîâèé ñâ³ò àíàëîãîâà ìåðåæ³ ìàëÿò 06.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 21.00 ²íôîðìàö³éíà 06.50, 07.15 Ðàíêîâà êàâà ïðîãðàìà 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 21.20 Òàºìíèö³ Òèõîãî 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» îêåàíó 10.00 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà 21.35 Ìóçèêà íà TTV 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 21.45 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. 11.00 Õ/ô «Äåâ³ä Êîïåðô³ëä», 2 ñ. Ìèñëèòè ÿê 12.30 Ìóëüòô³ëüì çëî÷èíåöü» 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 22.45 Ò/ñ «CSI. ÍüþÉîðê-8» 13.45 «Ç îäâ³÷í³ñòþ íà «òè». 23.45 Ñâ³äîê Ïîëòàâùèíà àðõ³òåêòóðíà» 00.15 Õ/ô «Ïàòðóëü Ïîëòàâñüêà ÎÄÒÐÊ âèì³ð³â» (2) 14.15 Õ/ô «Î 6 ãîäèí³ âå÷îðà ï³ñëÿ 01.55 Ñâ³äîê â³éíè»

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

09.10 10.55 12.30 12.55 13.50

Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà» Ïðîãðàìà «Äî ñóäó» Çíàê ÿêîñò³ Ñóäîâ³ ñïðàâè Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì-2» 15.45 Ò/ñ «Æèòòÿ òà ïðèãîäè Ìèøêà ßïîí÷èêà» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ïðîãðàìà «Ïðî æèòòÿ» 20.00, 02.40 Ïîäðîáèö³ 20.50, 03.15 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 21.00 Ò/ñ «Îäåñà-Ìàìà» 23.05 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-11» 01.05 Õ/ô «Ãðîìàäÿíêà íà÷àëüíèöÿ» (2) 03.25 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.30 Ä/ñ «Æàä³áí³ñòü»

ICTV

05.25, 02.45 Ôàêòè 05.40, 04.20 Ñâ³òàíîê 06.45, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.30, 19.30, 01.05 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.30, 16.45 Ò/ñ «Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 13.15, 22.30 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.30 Ò/ñ «Øåô» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 20.15 Ò/ñ «Áðàòàíè-3» 23.40 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 1+1 23.55 Ò/ñ «Ðîçïëàòà» 06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 02.00 Ò/ñ «Ê³ñòêè-5» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.00 03.15 ×óäî-ëþäè ÒÑÍ Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 07.25 Ì/ô «Åñê³ìîñêà» 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 10.00 سñòü êàäð³â 06.00 Ìóçèêà 10.25, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà Ðîêñîëàíà-2» àíàëîãîâà ìåðåæ³ 12.45 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 06.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 13.45 Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. ijì çà 06.50, 07.15 Ðàíêîâà êàâà òèæäåíü 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 14.45, 02.00 Íå áðåøè ìåí³-3 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 15.45, 02.50 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 10.00 «Åíåðãîìàí³ÿ». Îäåñüêà ÎÄÒÐÊ 16.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 20.15 ×îòèðè âåñ³ëëÿ-2 11.00 Õ/ô «Ìå÷ êîðîëÿ» 21.45 Äàâàé, äî ïîáà÷åííÿ 12.30 Ìóëüòô³ëüì 23.15, 03.35 Ò/ñ «Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â» 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» 01.10 Òåðèòîð³ÿ îáìàíó ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 05.00 Ò/ñ «Ñë³äàêè» 13.45 Õ/ô «Ðåâ³çîð» ²ÍÒÅÐ 15.50 Ìóëüòô³ëüì 16.00 Äåíü çà äíåì 05.25 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ 16.15 Õ/ô «Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà» ë³õòàð³â-11» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 àíàëîãîâà ìåðåæ³ Íîâèíè 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç 17.40 Ìóëüòô³ëüì ²ÍÒÅÐîì 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 07.30, 20.30, 03.10 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 19.00, 22.00 Äåíü çà äíåì

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.15 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.25 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.20, 14.25 Kids Time 13.25 Ì/ñ «Áàðáîñê³íè» 13.30 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ äåòåêòèâè» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 15.50 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.40 ϳðàíü¿ 20.00 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 22.05 Ò/ñ «Êóõíÿ» 23.10 Áëèæ÷å äî ò³ëà 01.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 01.55 Ò/ñ «Îäíà í³÷ êîõàííÿ» 02.45 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.35 dzðêà Âàâ³ëîâà 04.25 Ìèêîëà Ëèñåíêî

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.25 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.00, 22.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè áîñà» 11.00, 21.00 Ò/ñ «Êàðïîâ» 12.00, 04.30 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 03.50 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 23.00 Òðèäöÿòèð³÷í³ 00.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 01.00 Ò/ñ «Æèòòÿ ÿê âèðîê. Äðóãèé ñåçîí» 01.50 Õ/ô «Äåùî» (3) 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí

15 листопада

19.15, 22.15 Òåìà äíÿ 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Ò/ñ «×îòèðè òàíê³ñòè ³ ïåñ» 22.30 Õ/ô «Äèñêî»

ÑÒÁ 05.05 ×óæ³ ïîìèëêè. Òàáàêåðêà ç ñåêðåòîì 05.45, 16.00 Âñå áóäå äîáðå! 07.15, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 08.55 Âàã³òíà ó 16 09.55 Äîíüêè-ìàòåð³ 10.55 Õ/ô «Æ³íî÷à ðîáîòà ç ðèçèêîì äëÿ æèòòÿ» 13.45 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Ïðîòèñòîÿííÿ øê³ë 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 20.00, 22.40 Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³-2 00.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.30 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 02.25 Õ/ô «Çèìîâà âèøíÿ»

ÍÒÍ + TTV

02.25 Ò/ñ «Âáèâñòâî íà ñ³ìåéíîìó âå÷îð³» 04.00 Ðå÷îâèé äîêàç 04.25 Ñâ³äîê 04.55 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 05.20 Ïðàâäà æèòòÿ

Íàéêóìåäí³øå 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.25 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.20, 14.25 Kids Time 13.25 Ì/ñ «Áàðáîñê³íè» 13.30 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ äåòåêòèâè» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 15.50 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.40 ϳðàíü¿ 20.00 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 22.05 Ò/ñ «Êóõíÿ» 23.10 Ïàðàä ïîðàä-2 01.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 02.00 Ò/ñ «Îäíà í³÷ êîõàííÿ» 02.45 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.40 ²âàí Ìàçåïà 04.45 Îáîæíþâàíà

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïî䳿 07.25 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.00, 22.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè áîñà» 11.00, 21.00 Ò/ñ «Êàðïîâ» 12.00, 04.20 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 03.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 23.00 Òðèäöÿòèð³÷í³ 00.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 01.00 Ò/ñ «Æèòòÿ ÿê âèðîê. Äðóãèé ñåçîí» 01.50 Õ/ô «Ñêëÿíèé áóäèíîê-2. Ñìåðòåëüíà îï³êà» (3) 05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí

05.50 Õ/ô «Áàòàëüéîíè ïðîñÿòü âîãíþ», 3 ñ. 07.00 Õ/ô «×îðí³ áåðåòè» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 10.00 Ò/ñ «CSI. Íüþ-Éîðê-8» 11.00 Ò/ñ «NCIS. Ëîñ-Àíäæåëåñ» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.30 Ò/ñ «Ñèùèêè ðàéîííîãî ìàñøòàáó» 14.35 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 16.45 Ñâ³äîê 17.00 Ò/ñ «Áîºöü. Íàðîäæåííÿ ëåãåíäè» 19.00 Òåëåë³êàðíÿ 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 19.40 Îíëàéí 20.10 «Îñ³íí³é áàë» ó ÇÎØ ¹18 20.30 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 21.20 Òàºìíèö³ Òèõîãî îêåàíó 21.35 Ìóçèêà íà TTV 21.45 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 22.45 Ò/ñ «CSI. ÍüþÉîðê-8» 23.45 Ñâ³äîê 00.15 Âèïàäêîâèé ñâ³äîê 00.30 Ïîêåð. PokerStars Pro Challenge 01.30 Ðå÷îâèé äîêàç 01.55 Ñâ³äîê 02.25 Ò/ñ «Âáèâñòâî íà ñ³ìåéíîìó âå÷îð³» Àñîö³àö³ÿ «Íàñ³ííÿ ʳðîâîãðàäùèíè» 04.00 Àãåíòè âïëèâó 04.50 Ñâ³äîê ïðîïîíóº ÏÎѲÂÍÈÉ ÌÀÒÅвÀË ÑÎÍÈØÍÈÊÓ 05.20 Óðîêè ò³òîíüêè ÒÀ ²ÍØÈÕ Ñ/à ÊÓËÜÒÓÐ Â²Ä Â²Ò×ÈÇÍßÍÈÕ ÒÀ Ñîâè ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÂÈÐÎÁÍÈʲÂ, ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ ÐÎÑËÈÍ.

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

05.10 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü.

ì. ʳðîâîãðàä, âóë. Òèì³ðÿçºâà, 84, îô³ñ 420. (0522) 24-58-28, 27-35-13, 066-786-53-98, 067-423-35-00, 094-938-35-13, www.semena.at.ua.


НОВИНИ

№ 45 (67) 8 листопада 2012 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

16 листопада ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.25 09.35

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Ä/ô «Ä³ì, ç³òêàíèé ³ç ôàðá òà ïîëîòíà» 10.10 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü 11.05 Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.25 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê 12.55 Îêîëèöÿ 13.25 Õ/ô «Ïåðøèé äåíü ìèðó» 15.00 Íîâèíè 15.15 Euronews 15.20 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.35 Ò/ñ «Êëåéìî» 16.20 Ò/ñ «²ç æèòòÿ êàï³òàíà ×åðíÿºâà» 18.00 Øëÿõàìè Óêðà¿íè 18.20 Âåñíÿíèé æàðò ç ºðêîþ Ѻðäþ÷êîþ 18.55 Áåíåô³ñ Þ.Ãàëüöåâà, Ã.Âåòðîâà 20.40 After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.10 ijëîâèé ñâ³ò 21.15 Øóñòåð-Live 22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 22.50 Øóñòåð-Live 00.30, 01.00 ϳäñóìêè 00.45, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 01.30 After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) 01.50 Õ³ò-ïàðàä «Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà» 03.00 Ò/ñ «Äí³ ëåâà» 04.35 Çäîðîâ’ÿ 05.25 Ì/ñ «Êàñïåð. Øêîëà ñòðàõó» 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 07.25 Ì/ô «Åñê³ìîñêà» 10.00 سñòü êàäð³â 10.25, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà-2» 12.45 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 13.45 Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. ijì çà òèæäåíü 14.45, 02.05 Íå áðåøè ìåí³-3 15.45, 02.55 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 16.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 20.15 Êè¿â âå÷³ðí³é 22.15 Õ/ô «Âîðîí» (2) 00.25 Õ/ô «Êðèæàíèé» (2) 03.40 Ò/ñ «Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â» (2) 05.05 Ò/ñ «Ñë³äàêè»

²ÍÒÅÐ 05.25 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-11»

Шукаємо родину!

www.novosti.kr.ua

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.05, 18.00 Íîâèíè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì 07.30, 04.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 09.10, 12.20 Ò/ñ «Çàâæäè ãîâîðè «Çàâæäè»-8» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ïðîãðàìà «Ïðî æèòòÿ» 20.00, 04.00 «Ïîäðîáèö³» 20.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 20.50, 04.35 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 21.00 Âåëèêà гçíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè 23.00 Âåëèêà ïîë³òèêà ç ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì 02.00 Õ/ô «Òàíåöü ãîðíîñòàÿ» (2)

ICTV 05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.30, 02.45 Ôàêòè 05.45, 04.10 Ñâ³òàíîê 06.45, 07.40 ijëîâ³ ôàêòè 07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Ïðîâîêàòîð 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.30, 19.30, 01.05 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.30, 16.30 Ò/ñ «Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè» 12.25 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00, 22.30 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.15, 20.15 Ò/ñ «Áðàòàíè-3» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.40 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 23.55 Ò/ñ «Ðîçïëàòà» 02.00 Ò/ñ «Ê³ñòêè-5» 03.15 ×óäî-ëþäè

19.00 Äåíü çà äíåì 19.15, 22.00 Òåìà äíÿ 19.45, 22.15 Òåìè òèæíÿ 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Ò/ñ «×îòèðè òàíê³ñòè ³ ïåñ» 22.30 Õ/ô «Ìàòóñèí ñèíîê»

ÑÒÁ 04.05 ×óæ³ ïîìèëêè. Ñèð³òñüêà äîëÿ 04.50 Õ/ô «Ïðîùàëüíà ãàñòðîëü «Àðòèñòà» 06.05 Õ/ô «Êîðäîí. Òàéãîâèé ðîìàí» 08.35 Õ/ô «Í³íà. Ðîçïëàòà çà êîõàííÿ» 17.45, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè 17.55 Õ/ô «Ä³â÷àòà» 20.00 Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó «Òàíöþþòü âñ³!-5» 22.40 Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó «Òàíöþþòü âñ³!-5». ϳäñóìêè ãîëîñóâàííÿ 00.55 ÂóñîËàïîÕâ³ñò 01.55, 03.00 Õ/ô «Æ³íî÷à ðîáîòà ç ðèçèêîì äëÿ æèòòÿ»

ÍÒÍ + TTV

05.50 Õ/ô «Áàòàëüéîíè ïðîñÿòü âîãíþ», 4 ñ. 06.55 Õ/ô «Âáèòè «Øàêàëà» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 10.00 Ò/ñ «CSI. Íüþ-Éîðê-8» 11.00 Ò/ñ «NCIS. Ëîñ-Àíäæåëåñ» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.30 Ò/ñ «Ñèùèêè ðàéîííîãî ìàñøòàáó» 14.30 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 16.45 Ñâ³äîê 17.00 Ò/ñ «Áîºöü. Íàðîäæåííÿ ëåãåíäè» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ 19.00 Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 19.40 ³äâåðòî 06.00 Ìóçèêà 20.20 Òî÷êà êèï³ííÿ ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 20.40 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò àíàëîãîâà ìåðåæ³ 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 06.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 21.20 Ò/ñ «×óæ³ êðèëà» 06.50, 07.15 Ðàíêîâà êàâà 22.30 Õ/ô «Ñàïåðè» 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 00.30 Õ/ô «Ò³ëîõðàíèòåëüíèöÿ» 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 02.15 Õ/ô «Âáèâñòâî äåïóòàòà» (2) 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 11.00 Õ/ô «Äèñêî» 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 13.45 «Ïîä³óì ¿¿ æèòòÿ. Ìàð³ÿ Ìèêîëàé÷óê». ×åðí³âåöüêà ÎÄÒÐÊ 14.30 Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿòà» 16.00 Äåíü çà äíåì 16.15 Õ/ô «Ïîäêèäûø» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 17.40 Ìóëüòô³ëüì 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê»

П’ятниця 04.00 Àãåíòè âïëèâó 04.55 Ñâ³äîê 05.25 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.15 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.10 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.20, 14.25 Kids Time 13.25 Ì/ñ «Áàðáîñê³íè» 13.30 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ äåòåêòèâè» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 15.50 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.40 ϳðàíü¿ 20.00 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 22.05 Ò/ñ «Êóõíÿ» 23.10 Óêðà¿íà ÷óäåñ-2 01.35 Ò/ñ «Îäíà í³÷ êîõàííÿ» 02.25 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.15 Çèìà íà䳿 03.45 Êðà¿íà ëþäåé 04.15 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³ 05.10 Êíÿãèíÿ Îëüãà 05.20 Ö³íà ïîâåðíåííÿ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ïî䳿 07.25 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.00, 21.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè áîñà» 11.00 Ò/ñ «Êàðïîâ» 12.00, 04.25 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35, 02.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 03.45 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 22.00 Ò/ñ «Îõîðîíåöü-5» 02.40 Ëàñêàâî ïðîñèìî! 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 16 листопада •

100 років від дня народження (Новоукраїнка) Ніни Петрівни Ємельянової (19121998), піаністки, педагога. Навчалася у Ростовському музичному технікумі, у 1935 році закінчила Московську консерваторію. У 1937-му стала дипломантом Міжнародного конкурсу ім. Ф. Шопена у Варшаві. З 1938 року – викладач спеціальності фортепіано Московської консерваторії. З 1965 – завідуюча кафедрою. Професор (1960). Народна артистка РРФСР (1966). Гастролювала у 24 країнах світу. • 90 років від дня народження (Андріївка Златопільського району) Івана Кіндратовича Бойка (1922-1987), краєзнавця, педагога і бібліотекаря. У 1940-1941 роках навчався у спеціальному артилерійському училищі в Рівному. Учасник Другої світової війни. З червня 1941-го по травень 1945 року перебував у фашистських концтаборах у Скандинавії. Вивчав шведську та норвезьку мови, перекладав вірші скандинавських поетів на російську мову. Після звільнення деякий час працював перекладачем у військовій місії при посольстві СРСР у Норвегії. У грудні 1945-го повернувся на батьківщину, працював учителем німецької мови у Липнязькій СШ Добровеличківського району. У 1951 році закінчив Ленінградський бібліотечний інститут ім. Н.К.Крупської, одночасно працював учителем у вечірній школі. З 1951-го по 1956 рік – інспектор Златопільського райвно, викладав англійську мову у школі. З 1956 року працював завідувачем Новомиргородської районної бібліотеки. Автор нарису «Новомиргородський район» в «Історії міст і сіл УРСР. Кіровоградська область» (1972), сотень статей про визначних людей рідного краю. • 65 років від дня народження (с. Благодатне Долинського району) Федора Георгійовича Гаращенка, кібернетика, математика. Закінчив Київський університет ім. Т.Г.Шевченка. Доктор технічних наук (1984), професор (1986). Працює завідувачем кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики Київського Національного університету ім. Т. Г.Шевченка. Автор 140 наукових праць: двох монографій та двох навчальних посібників. Результати наукових досліджень впроваджені при проектуванні прискорювально-фокусуючих та інших систем в Інституті ядерних досліджень АН України, Московському радіотехнічному інституті АН СРСР, в Інституті теоретичної та експериментальної фізики АН СРСР.

Іменини (за православним календарем): Агапій (Агап), Аіфал, Акепсим, Олександр, Андрон (Андрона), Ганна, Аттик, Ахеменид, Василь, Вікентій, Володимир, Георгій (Єгор, Юрій), Дасий, Дикторина, Євдокія, Евдоксій, Евстратій, Іван (Іоанн), Ілля (Илія), Йосип, Істукарій, Катерий, Кузьма (Козьма, Косма), Марин, Микола, Ніктополіон, Океан, Павло, Пактовий, Перпетуя, Петро, Севир, Семен , Сергій, Снандулія, Федір і Фотинія.

Чудові цуценятка (є хлопчики і дівчатка), 1,3 місяця, від гарної мами-охоронниці. Телефонуйте: (066) 287-40-61 (Любов Іллівна).

Щеня, вік - 2 з половиною місяці, дівчинка шукає теплий дім і хороших господарів. Телефонуйте: (066) 198-45-42 (Оксана). Дуже красива кішка на ім’я Аза шукає добрих господарів. Вік 2 роки. Телефонуйте: (050) 191-59-80 (Віка). Красуня шукає добрих дбайливих господарів. Вік - 1 рік і 3 місяці. Телефонуйте: (066) 408-10-44 (Наташа).

7


www.novosti.kr.ua

Субота

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 17 листопада •

95 років від дня народження (Єлисаветград) Віктора Івановича Селіванова (1917-1984), співака. Син єлисаветградського священика. В дитинстві співав у церковному хорі, навчався грі на скрипці. На початку 30-х років переїхав у Москву, де жили старші брати. Закінчив музичне училище при Московській консерваторії. Навчався у М.В.Владимирової (рідної сестри В.В.Барсової). Пройшов за конкурсом у Великий театр, але кар’єрі перешкодила війна. Воював, був поранений, нагороджений орденом «Червоної Зірки». Після війни деякий час жив із родиною у Ризі, виступав солістом Ансамблю Прибалтійського військового округу. Повернувшись у Москву, протягом 30 років працював на радіо, де виконав десятки популярних пісень радянських композиторів. • 90 років від дня народження (Петрове) Георгія Арсенійовича Книша (справжнє прізвище Книшев) (1922-1997), поета і прозаїка. Закінчив Львівський університет (1950). Був на журналістській роботі в газетах і на телебаченні. Друкується з 1940 року. Видав 11 книг поезій, 9 романів («Жайвір» (1975); «Приціл» (1977); «Гніздо» (1979); «Брость» (1981); «Літо на долоні», (1985); «Обітниця» (1989); «Утоли мои печали» (1990)); книжки нарисів «Троянди на мармурі» (1980); віршованої казки (у співавторстві з А.Волощиком) «За горами, за лісами» (1961). Підготував до видання збірку віршованих фресок на біблійні теми. • 90 років від дня народження (с. Роздолля Компаніївського району) Станіслава Гавриловича Шинкаренка (1922-1991), живописця. Закінчив із відзнакою Дніпропетровське художнє училище (1955). З 1961 року – член Спілки художників СРСР. Учасник багатьох республіканських, всесоюзних художніх виставок. Жив і працював у Запоріжжі. Один із організаторів Запорізької спілки художників України та Запорізького художнього музею. Працював у галузі станкового живопису - картина, портрет, натюрморт. Основні твори: «На Січ» (1955), «Перший сніг» (1963), «Металург» (1969), «Риба»(1972) та ін. Остання посмертна виставка влаштована у 2008 році з нагоди 140-річчя «Просвіти». Дочка Ірина Гресик – заслужений художник України, голова Запорізької організації НСХУ.

Іменини (за православним календарем): Олександр, Оникій (Іоанникій), Григорій, Ермей (Ермій), Іван (Іоанн), Ілля (Илія), Ісмаїл, Меркул (Меркурій), Никандр, Микола, Порфирій, Симон, Степан (Стефан) і Федора (Феодора).

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 06.10 06.20 07.00 07.25 07.40 08.00 09.30 09.50 11.30 11.35 12.05 12.25 13.55 17.20 18.15 18.35 19.00 19.30 20.50 21.00 21.15 21.25 21.55 22.50 23.00 23.25 23.50 00.05 01.20 01.35 01.55 02.55 03.55 04.55 05.30

Ðàíêîâà ìîëèòâà Ìóëüòô³ëüì Ñâ³ò ïðàâîñëàâ’ÿ Åðà çäîðîâ’ÿ Êîðèñí³ ïîðàäè Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê Øóñòåð-Live Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà Øóñòåð-Live Ïîãîäà «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Íàòàëåþ Ãîðîäåíñüêîþ Çåëåíèé êîðèäîð Ò/ñ «Àãåíò îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ» Ò/ñ «²ç æèòòÿ êàï³òàíà ×åðíÿºâà» Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà Ñâ³ò àòîìà Çîëîòèé ãóñàê Îñ³íí³é æàðò ç Ã.Âåòðîâèì Êîíöåðòíà ïðîãðàìà «Âàñ çàïðîøóº Ñîô³ÿ Ðîòàðó» Ìåãàëîò ϳäñóìêè äíÿ Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ dzðêè ãóìîðó Ê.Íîâèêîâà Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî Òâ³é ãîëîñ Åðà çäîðîâ’ÿ Îñîáëèâèé ïîãëÿä Êîíöåðò Î.Âàºíãè «Áàæàþ ñîíöÿ», 1 ÷. ϳäñóìêè äíÿ Ñâ³ò àòîìà «Íàùàäêè» ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì ÒåëåÀêàäåì³ÿ Ä/ô «Ó ïîøóêàõ Ãðåö³¿» Ì/ñ «Êàñïåð. Øêîëà ñòðàõó» Îêîëèöÿ

1+1 06.00 Ìóëüòô³ëüì 06.35 Ñïðàâæí³ ë³êàð³-2 07.35 Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà 08.00 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 09.00 Õòî òàì? 10.10, 10.35 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 11.00, 05.10 «Ñâ³ò íàâèâîð³ò-2. ²íä³ÿ» 12.15 Ì/ô «Âïåðåä ³ âãîðó» 14.10 Õ/ô «Ìîãóòí³é Äæî ßí´» 16.35 Êè¿â âå÷³ðí³é 18.30 Ðîçñì³øè êîì³êà 19.30 ÒÑÍ 20.15 Îïåðàö³ÿ êðàñà-2 22.00 Õ/ô «Êîëóìá³éêà» (2) 00.05 Õ/ô «Çàáëóêàíèé» (2) 01.50 Õ/ô «Âîðîí» (2) 03.30 Õ/ô «Êðèæàíèé» (2)

Неділя

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 18 листопада •

99 років від дня народження (с. Василівка) Миколи Савелійовича Онопи, учасника Великої Вітчизняної війни, Героя Радянського Союзу. Працював у колгоспі, звідки 18 серпня 1939 року призваний Онуфріївським райвійськкоматом до лав Червоної Армії. Закінчив полкову школу. На фронтах Великої Вітчизняної - з 5 липня 1941 року. Потрапивши в оточення, пробрався на Кіровоградщину, перейшов лінію фронту і став бійцем-кулеметником. Відзначився в боях під час визволення Угорщини. У бою на станції Банхіда витримав із групою гвардійців п’ятиденний бій у повному оточенні, відбивши 40 атак гітлерівців і знищивши танк, три бронетранспортери, понад 70 фашистів. Лише в боях із розширення плацдарму за Дунаєм особисто знищив 25 і полонив 9 гітлерівців. По війні жив у рідному селі, працював у колгоспі імені Ілліча, на залізниці. • Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій. Він покликаний привернути увагу до сумного факту: у всьому світі в результаті дорожньотранспортних подій щодня гинуть 3 тисячі чоловік і близько 100 тисяч отримують серйозні травми. Більша частина загиблих та постраждалих - молодь. Мета цього дня полягає в тому, щоб вшанувати пам’ять жертв дорожньо-транспортних аварій та висловити співчуття членам їх сімей, а також ще раз нагадати державам про необхідність забезпечити безпеку дорожнього руху. Серед основних причин ДТП - перевищення швидкості, вживання алкоголю, відсутність програм технічного огляду транспортних засобів та пристроїв, що забезпечують безпеку водіїв і пасажирів. В 2012 році Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій припадає на 18 листопада. • День працівників сільського господарства України. Згідно з Указом Президента України № 428/93, датованим 7-м жовтня 1993-го року, професійне свято працівників сільськогосподарського та агропромислового комплексу, організацій і підприємств по переробці сільгоспсировини, обслуговуючих та заготівельних підприємств і харчової промисловості відзначається у третю неділю листопада.

Іменини (за православним календарем): Гаврило, Гаій (Гай), Галактіон, Григорій, Епистимія, Ерм, Іона, Лин, Патров і Філолог.

8

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 06.10 06.30 07.15 07.30 08.00 08.25 08.40 09.00 09.05 09.30 09.55 10.20 11.00 11.45 12.40 13.35 14.05 17.20 18.00 18.35 20.40 20.50 21.00 21.40 22.00 22.55 23.00 23.35 23.50 00.10 01.20 02.00 03.40 04.05 04.25 05.05 05.25

Ðàíêîâà ìîëèòâà Ìóëüòô³ëüì Êðîê äî ç³ðîê Ìîÿ çåìëÿ - ìîÿ âëàñí³ñòü ѳëüñüêèé ÷àñ Óêðàâòîêîíòèíåíò Êîðèñí³ ïîðàäè ×àñ êóëüòóðè Ïîãîäà Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé Çîëîòèé ãóñàê Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? Êðîê äî ç³ðîê Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ Øåô-êóõàð êðà¿íè ßê öå? Ò/ñ «²ç æèòòÿ êàï³òàíà ×åðíÿºâ໠ijëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü Îñ³íí³é æàðò ç Ã.Âåòðîâèì Þâ³ëåéíèé âå÷³ð Ê.Íîâèêîâî¿ Ãîëîâíèé àðãóìåíò Îô³ö³éíà õðîí³êà ϳäñóìêè òèæíÿ Òî÷êà çîðó Ôîëüê-music Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà Åðà á³çíåñó. ϳäñóìêè Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê ×àñ êóëüòóðè Êîíöåðò Î.Âàºíãè «Áàæàþ ñîíöÿ», 2 ÷. ϳäñóìêè òèæíÿ Ò/ñ «Äí³ ëåâà» Ñâ³òëî Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? Ä/ô «Êîïåðíèê» Ì/ñ «Êàñïåð. Øêîëà ñòðàõó» «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê

1+1 06.05 Õ/ô «Ãîëîâíèé ó äîì³» 07.50 Ìóëüòô³ëüì 08.10 Ðåìîíò + 09.00 Ëîòåðåÿ «Ëîòî-çàáàâà» 10.10, 10.35 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 11.00 Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà 12.00, 20.15 Ãîëîñ. ijòè 14.10 ×îòèðè âåñ³ëëÿ-2 15.40 Õ/ô «Ø³ñòíàäöÿòü áàæàíü» 17.35 Õ/ô «Ìîëîäÿòà» 19.30, 23.35 ÒÑÍ-òèæäåíü 22.25 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 00.20 Õ/ô «Á³éö³âñüêèé êëóá» (3) 02.55 Õ/ô «Êîëóìá³éêà» (2) 04.35 Õ/ô «Ø³ñòíàäöÿòü áàæàíü» (2)

²ÍÒÅÐ 05.45 06.25 06.45 08.20 09.20

Ì/ñ «Â³íêñ» Ì/ñ «Ìàøà ³ Âåäì³äü» Íàéðîçóìí³øèé Ãëÿíåöü Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî

№ 45 (67) 8 листопада 2012 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

²ÍÒÅÐ 04.55 Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó 05.20 Âåëèêà ïîë³òèêà ç ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì 08.00 Ïîçàî÷³ 09.00 Îðåë ³ Ðåøêà 10.00 Óêðà¿íî, âñòàâàé! 10.55 Ïðîãðàìà «Ñ³ìåéíèé ïåñ» 12.10 Âåëèêà гçíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè 14.10 Õ/ô «Îï³âäí³ íà ïðèñòàí³» 18.05 Õ/ô «Íà ãà÷êó» (2) 20.00, 03.20 Ïîäðîáèö³ 20.25 ×åðâîíå àáî ÷îðíå 22.20 Õ/ô «Ðåàëüíèé òàòî» 00.15 Õ/ô «Ì³é ëàñêàâèé ³ í³æíèé ìåíò» 03.45 Ä/ô «Ñèëà òâàðèí»

ICTV 05.15 Ôàêòè 05.35, 05.00 Ñâ³òàíîê 06.25 ²íøèé ôóòáîë 06.55 Êîçèðíå æèòòÿ 07.35 Îñòàíí³é ãåðîé-2 08.50 dzðêà YouTube 10.00 Äà÷à 10.30 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 11.25 Åêñòðåíèé âèêëèê 12.30 Íåñåêðåòí³ ôàéëè 13.45 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 14.10 Õ/ô «×óäîâà àôåðà» 17.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 19.00 Õ/ô «Ñêåëÿ» 21.50 Õ/ô «Íåñòðèìí³» (2) 23.55 Íàøà Russia 00.15 Õ/ô «Ðîêê³-3» (2) 02.15 Õ/ô «Ìàã³÷íà ôëåéòà» 04.30 ÏðîÖ³êàâå

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 00.05 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.30 09.45 10.15 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00

15.00

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà ͳ÷íèé ê³íîçàë Ìóçèêa Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» «Óäîñâ³òà». ³ííèöüêà ÎÄÒÐÊ Ìóëüòô³ëüìè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ Îçèðíèñü! Òåìè òèæíÿ Ìóëüòô³ëüìè Ñëóæó Óêðà¿í³ Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó - 101 Ñèëüí³ äóõîì 12 áàë³â Ó íàðîäíîìó ñòèë³ Ä/ô «Ñòîëèö³ ñâ³òó» ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ôóòáîëó ñåðåä êîìàíä ïåðøî¿ ë³ãè. «Ç³ðêà» (ʳðîâîãðàä) – «Áóêîâèíà» (×åðí³âö³). Ïðÿìèé åô³ð Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê

15.15 17.20 18.00 18.30 19.00 19.30 19.45 20.15 20.45 21.00

23.15

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà Õ/ô «Ñàìèé øâèäêèé «²íä³àí» Ìóëüòô³ëüìè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ Ê³ðîâîãðàäñüêà ô³ëàðìîí³ÿ ïðåäñòàâëÿº... Ê-Àâòî «Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº!» Ä/ñ «Ãðà äîë³» ˳í³ÿ çàõèñòó Ñïîðòëåíä Çàñèíàéêà Óðî÷èñòîñò³ òà ñâÿòêîâèé êîíöåðò ç íàãîäè 75-ð³÷÷ÿ ʳðîâîãðàäñüêîãî îáëàñíîãî ÖÄÞÒ «Íàø äðóãèé ä³ì ïàëàö!» «Êóëüòóðíèé ïðîñò³ð». Ïîëòàâñüêà ÎÄÒÐÊ

ÑÒÁ 05.25 Ì/ô «Òàéíà òðåòüî¿ ïëàíåòè» 06.10, 01.45 Õ/ô «Òðàêòèð íà Ï’ÿòíèöüê³é» 07.50 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 08.50 Ñí³äàíîê ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ 09.00 ¯ìî âäîìà 10.05 ÂóñîËàïîÕâ³ñò 10.50 Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³-2 14.40 Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó Òàíöþþòü âñ³!-5 19.00 Õ-Ôàêòîð-3 22.05 Ìîÿ ïðàâäà. Õîëîñòÿê-óò³êà÷ 23.25 Õ-Ôàêòîð-3. ϳäñóìêè ãîëîñóâàííÿ 00.50 Äåòåêòîð áðåõí³-2 03.10 Õ/ô «Ïðîùàëüíà ãàñòðîëü «Àðòèñòà»

ÍÅIJËß Ç ÊÂÀÐÒÀËÎÌ Ñâàòè á³ëÿ ïëèòè Âåñ³ëüíèé ðîçì³ð Õ/ô «Íàðå÷åíà» Ò/ñ «Âàãîìà ï³äñòàâà äëÿ âáèâñòâà» 17.50 Õ/ô «Êðàñóíÿ ³ ÷óäîâèñüêî» 20.00, 02.25 «Ïîäðîáèö³ òèæíÿ» 21.00 Õ/ô «Ó Áîãà ñâî¿ ïëàíè» 23.00 Ùî? Äå? Êîëè? 00.15 Õ/ô «Æîðñòîêà ëþáîâ» (3) 03.10 Ä/ô «Õ³ðîñ³ìà» 04.00 Ä/ô «Çíàìåííÿ íåáåñ» 04.50 Çíàê ÿêîñò³

ICTV 06.00 Ôàêòè 06.20, 04.55 Ñâ³òàíîê 07.10 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 08.05 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 08.40 Äà÷à 09.25 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 10.25 Îë³ìï³Ëÿïè 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ 12.00 ²íøèé ôóòáîë 12.45 Íàøà Russia 13.20 Õ/ô «×óäîâà àôåðà» 15.55 Õ/ô «Ñêåëÿ» 18.45 Ôàêòè òèæíÿ 19.45 Îñòàíí³é ãåðîé-2 20.55 Õ/ô «Ïðèìàðíèé ãîíùèê-2. Äóõ ïîìñòè» 22.55 Õ/ô «Íåñòðèìí³» (2) 01.00 Õ/ô «Óáèâ÷à øâèäê³ñòü» (2) 03.00 ²íòåðàêòèâ. Òèæíåâèê 03.15 Õ/ô «Áðàòè âîãíþ» (2)

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 00.05 00.30 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.50 12.00 12.30 12.45 13.00 13.15 14.15 14.45 15.15 16.55

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà «Ïîâ³ð ó ñåáå». Äîíåöüêà ÎÄÒÐÊ Í³÷íèé ê³íîçàë Ìóçèêà Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» «Ðîçìîâà áåç íîòàö³é». ×åðí³ã³âñüêà ÎÄÒÐÊ Ìóëüòô³ëüìè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ Ðàíêîâèé êîìïàñ Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» Ê-Àâòî Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé Íàøå çäîðîâ’ÿ Îçèðíèñü! Ìóëüòô³ëüìè Àðì³ÿ Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº! Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó - 101 Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê 12 áàë³â Ñïîðòëåíä ˳í³ÿ çàõèñòó ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà Ïðàâäà ïðî íàðêîòèêè Õ/ô «Ïðîöåñ ïðî òðè ì³ëüéîíè»

05.30 Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.35 07.10 08.05 09.00

Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» ²íòó¿ö³ÿ Óäîìà ìàæîð³â Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Äèâîâèæí³ ëåãåíäè» 09.35 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 10.00 Ãîòóé 11.00 Íàø³ â Ðàø³ 12.05 Ïðîêèíóòèñÿ çíàìåíèòèì 13.05 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 16.05 ØîóìàSòãîóîí 19.00 Ì/ô «Õìàðíî, ìîæëèâ³ îïàäè ó âèãëÿä³ ôðèêàäåëüîê» 21.00 Õ/ô «Ñóò³íêè. Ñàãà. Ñâ³òàíîê», ÷.1 23.20 Õ/ô «Ñòàðà äîáðà îðã³ÿ» (3) 01.25 Ò/ñ «Îäíà í³÷ êîõàííÿ» 03.15, 04.15 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³ 04.45 Ñòîëèö³ ñâ³òó. ѳíãàïóð 05.10 ²âàí Ôðàíêî

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.55 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 04.05 Ïî䳿 07.25 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.00 Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³ 10.00 Äîäîìó íà ñâÿòà 11.00, 04.25 Õ/ô «Îëÿ + Êîëÿ» 13.00 Ò/ñ «Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî» 16.00 Õ/ô «Àë³á³ - íàä³ÿ, àë³á³ ëþáîâ» 18.00, 19.20 Ò/ñ «Âèïðîáóâàííÿ â³ðí³ñòþ» 22.15 Õ/ô «Äðóæèíà Øò³ðë³öà» 00.15 Õ/ô «Áóäèíîê» (3) 02.35 Õ/ô «Á³éö³âñüêà ðèáêà» (2)

ÍÒÍ + TTV 06.00 Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè 06.45 Ò/ñ «Ñòðîãî íà þã» 09.45 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 10.05 ³äâåðòî 10.45 Musiñ-ìàí³ÿ 11.05 Òî÷êà çîðó 11.25  ðîçð³ç³ òèæíÿ 12.00 Ãîëîâíèé ñâ³äîê 13.00 Õ/ô «Ñàïåðè» 15.00 Ò/ñ «ÓÃÐÎ-4» 19.00 Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì» 23.15 Ãîëîâíèé ñâ³äîê 00.00 Âèïàäêîâèé ñâ³äîê 00.25 Õ/ô «Äâà ì³ëüéîíè ðîê³â îï³ñëÿ» (2) 02.10 Ðå÷îâèé äîêàç 03.40 Àãåíòè âïëèâó 05.00 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ 09.55 11.00 11.20 12.20 14.10

17 листопада

18.00 18.30 19.00 19.45 20.15 20.45 21.00 21.30 22.00 22.35

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ Ñèëüí³ äóõîì Ó íàðîäíîìó ñòèë³ Ïîãëÿä Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé Çàñèíàéêà Íàîäèíö³ ç óñ³ìà Ä/ñ «ßïï³» Ïîãëÿä Õ/ô «Ùàñëèâà ðîäèíà»

ÑÒÁ 05.10 06.30 06.40 07.45 13.10 14.10 19.00

Õ/ô «Êàçêà ïðî öàðÿ Ñàëòàíà» Ñí³äàíîê ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ ¯ìî âäîìà ÌàñòåðØåô-2 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ Õ-Ôàêòîð-3 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ 21.45 Õ/ô «Äî÷êà áàÿí³ñòà» 23.45 Õ/ô «Êîõàííÿ íà ñ³í³» 01.55 Õ/ô «Ñêàðáè ñòàðîäàâíüîãî õðàìó»

ÍÒÍ + TTV 06.00 06.45 08.25 11.30 12.00 13.00 14.50 19.00 19.20 19.40 20.00 20.30 21.00 21.25 21.50 22.10 22.30 22.45 22.50 23.50 01.55 03.55 04.45 05.10 05.30

Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè Õ/ô «Ï³ðàòè ÕÕ ñòîë³òòÿ» Ò/ñ «×óæ³ êðèëà» Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó. Êîðîëü àôåðèñò³â Ïîïóãàé÷èê Àãåíòè âïëèâó Õ/ô «Áàòþøêà» Ò/ñ «Ï³ä ïðèêðèòòÿì» Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü Òåëåë³êàðíÿ Òî÷êà çîðó Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ  ðîçð³ç³ òèæíÿ Ñïîðòòàéì Êàðò-áëàíø Ìè éäåìî â ãîñò³ Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà Òàºìíèö³ Òèõîãî îêåàíó Ìóçèêà íà TTV Êðóò³ 90-ò³ Õ/ô «Ôëýø.êà» (2) Õ/ô «²ìïåð³ÿ âîâê³â» (2) Ðå÷îâèé äîêàç Àãåíòè âïëèâó Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 06.00 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 06.50 ²íòó¿ö³ÿ 07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà 08.00 Çàïèòàéòå â ë³êàðÿ

18 листопада 08.25 Áóäèíêè ìàæîð³â 09.15 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Äèâîâèæí³ ëåãåíäè» 09.55 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 10.30 Øîó Øàðà 11.30 Íåä³ëüíèé îô³ñ 12.35 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 15.30 Ì/ô «Õìàðíî, ìîæëèâ³ îïàäè ó âèãëÿä³ ôðèêàäåëüîê» 17.35 Õ/ô «Ñóò³íêè. Ñàãà. Ñâ³òàíîê», ÷.1 20.00 ØîóìàSòãîóîí 22.30 Ïðîêèíóòèñÿ çíàìåíèòèì 23.30 Õ/ô «Ñèí ðîæåâî¿ ïàíòåðè» 01.30 Ò/ñ «Îäíà í³÷ êîõàííÿ» 02.35 Óêðà¿íö³. ³ðà 03.25 Óêðà¿íö³. Íàä³ÿ 04.25 Àõ íå ãîâîð³òü ìåí³ ïðî ëþáîâ...

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 04.55 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.50 Ïî䳿 07.10 Õ/ô «Àë³á³-íàä³ÿ, àë³á³-ëþáîâ» 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî! 10.00 Ëåãåíäè 11.00 Õ/ô «Äðóæèíà Øò³ðë³öà» 13.00 Ò/ñ «Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî» 15.00, 21.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 16.00, 20.00 Ò/ñ «ÑÎÁл 19.00, 03.10 Ïî䳿 òèæíÿ 22.20 Òîê-øîó «Âåëèêèé ôóòáîë» 00.20 Ò/ñ «Âåäìåæèé êóò»


№ 45 (67) 8 листопада 2012 року

НОВИНИ Кіровоградщини

www.novosti.kr.ua

Життя

«Ми будували сімейний корабель щастя протягом 50 років»

Олена Несен, спеціально для Новин Кіровоградщини

У наш час, коли чоловіки і жінки так просто сходяться і розходяться, одружуються і через рік-два розлучаються, 50 років спільного життя можна з упевненістю назвати подвигом. Ювілярів, які святкують золоте весілля, нині побачити - велика рідкість. Але все ж таки вони є. Раїса і Володимир Корcуни одружилися 50 років тому. Це «золото» їм далося нелегко. - Були і сварки, і розбіжності, і суперечки, але ми ніколи не билися і не розходилися. Цього в нашій сім’ї не було, - розповідає Раїса Іванівна. - Для того, щоб прожити половину століття разом, потрібно мати м’який характер, йти на поступки своїй коханій людині й пережити разом усі сюрпризи, які іноді нам підносить доля.

«Мы жили по соседству, встречались просто так…

…любовь коснулась сердца, сама не знаю как», - наспівує Раїса Іванівна, згадуючи про те, як усе починалося. Адже все і насправді було як у пісні Володимира Трошина. Майже 60 років тому 10-річна дівчинка Рая з батьками переїхала з Термеза до узбецького містечка Карші й оселилася біля будинку, в якому жив зі своєю родиною 11-річний Володя. Тоді вона ще не здогадувалася, що з цим сусідським хлопчиськом доля її зведе ще не раз. - Не можу сказати, що у нас від самого дитинства була якась особлива дружба, ну, знали одне одного, в одну школу ходили разом, тільки в різні класи. Потім вийшло так, що нашим сім’ям дали квартири, і знову ми стали сусідами: він жив у будинку залізничників, а я - у будинку будівельників. Минали роки - ми жили поруч, вчилися разом… - розповідає пані Раїса. - Потім, закінчивши 7 класів, він пішов у залізничне училище, а я продовжувала шкільне навчання далі. І вже тоді, коли я вчилася у вечірній школі, він звернув на мене увагу - набрався сміливості й запросив мене в кіно. І я погодилася. Але ось він іде проводжати мене і чомусь мовчить. Я розмовляю багато, розповідаю то про те, то про се, а Володя все мовчить. Такий уже був мовчун, замкнутий якийсь, нетовариський. І десь близько місяця я з ним ось так зустрічалася, потім мені стало нецікаво, і я почала думати, як же мені його позбутися. От взяла і написала записку: «Володя, я з тобою зустрічатися більше не буду. Причин на це немає» - і віддала її

через когось. Він, звичайно, розсердився на мене і незабаром став зустрічатися з моєю подружкою Ларисою. Одного разу я пішла в гості до своїх подружок. Не пам’ятаю, через що, але ми сильно посварилися. Я образилася, розплакалася і пішла від них. А вже пізній вечір був, темно навколо. І ось я йду по дорозі, і раптом на мене впало світло фар. Виходить з машини Володя і каже: «Ти чого тут робиш у таку пору? Давай я тебе додому проводжу». І ось він мене провів так, що ми по сьогоднішній день більше ніколи не розлучалися. Ми зустрічалися з ним один рік, і, коли мені виповнилося 18, ми розписалися. Практично відразу після одруження Володя пішов у армію, а я залишилася вагітна. А тоді ж аж на три роки забирали! Хоч служив він і недалеко, приїхати вдалося лише двічі. Можна сказати, донька виросла без нього.

Досить часто їй доводилося по дві-три доби не виходити з лікарні. Тоді на господарстві залишався Володя: прав, прибирав, готував їсти, доньку водив до садочку, у парк. - Ми з чоловіком дуже різні. Я - лідер у родині, мені треба командувати, доводити щось, сперечатися, якусь істину шукати. А Володя - людина поступлива, м’яка, неконфліктна, він не любить сварок і шуму. Напевно, завдяки цьому у нас є якийсь баланс, рівновага у стосунках, ми доповнюємо один одного, - впевнена Раїса Іванівна. - Але це не означає, що у нас не було сварок. Я от дивлюся передачу якусь й чую: «Ми прожили багато років і ніколи не лаялися». Брехня це все, такого просто не може бути! Ми сперечалися, сварилися, але через якийсь час знову мирилися. І ось ці почуття, коли помиришся, настільки прекрасні, ніби заново закохуєшся.

«Який цікавий мужчина! От би мені такого чоловіка!»

«Ми ніколи не згадували одне одному про вчорашній день»

Закінчивши медичне училище, Раїса Іванівна працювала операційною медсестрою.

- Мені часто казали, що Володя мені не пара, що ми зовсім різні. Я нерідко чула:

«Раю, він тобі зовсім не підходить», і в мене й правда, особливо до 30-ти років, почали виникати сумніви. Але коли я його з кимось порівнювала, то завжди доходила до висновку, що мій чоловік - надійний тил і опора, на нього я завжди можу покластися, - каже Раїса Іванівна. - Закохувався і Володя. Була у нього на роботі одна Оленка. Він одного разу приходить додому і говорить мені: «Знаєш, от мені ця Лєна дуже подобається». Він навіть змусив мене вишити їй серветку, як я тільки не пручалася. Потім подарував її Лєні і задоволений такий був. - А ви хіба не ревнували? - Чому не ревнувала? Звісно ж, ревнувала, і мені було неприємно, але я не влаштовувала скандалів. Це була певна криза у наших стосунках, і я розуміла, що потрібно бути розумнішою, спокійнішою. Якби я тоді підняла шум, почала його валізи викидати, ми б розійшлися, і, можливо, назавжди. Навіщо? Якщо чоловік по-справжньому закохається, то він піде і покине навіть п’ятеро дітей. Я не стала затівати скандали, а навпаки, почала частіше витягувати Володю з дому, гуляти, відволікати, ходити в гості, в парк, у кіно, відпочивати в якихось компаніях, щоб він просто не зациклювався на цьому тимчасовому захопленні. Одного разу він і ця Лєна відпочивали разом на одній базі відпочинку. Йому було тоді 40 років, а їй 30. Потягла вона його на танці, а в 40 років особливо-то вже й не настрибаєшся. Приїхав він додому і каже: «Ні, Раю, я тебе люблю, ти моя пара». І я була така рада, що не скандалила тоді. - Кажуть, що справжня любов приходить через 15-17 років шлюбу. Що ви можете сказати на це, проживши подружнім життям втричі довше? - Я думаю, що в цій фразі є велика частка правди. Звичайно, почуття кохання в кожному віці по-різному виражається, інакше сприймається. Та зараз у нас із Володею такі стосунки, як ніколи, - і почуття сильніші, ніж раніше, якась особлива турбота з’явилася, занепокоєння. До цього, безумовно, потрібно прийти з роками. Я часто аналізую, думаю, у чому ж запорука нашого успіху, того, що ми так довго живемо разом. І дійшла до такого висновку. По-перше, це взаємодопомога - ми всі справи робимо разом. Тому побут і не розбив наш шлюб, як у тисяч інших сімей. І, по-друге, - потрібно жити тільки сьогоднішнім днем. Ми з Володею ніколи не згадували один одному день вчорашній. Неважливо, що траплялося раніше. Адже, згадуючи помилки минулого, можна зробити велику помилку теперішнього, яку, можливо, вже не вдасться виправити.

Бувальщина

Перше і єдине кохання

Анатолій Саржевський, спеціально для Новин Кіровоградщини

Юрій подивився на себе у дзеркало. Звідти зиркнуло небрите обличчя 37-річного чоловіка. А на що він сподівався? Школа, потім армія, потому всерйоз зайнявся наукою - інститут. Не було часу, щоб одружитися. А от наразі відсутність отієї ніжної половинки давалася взнаки. Так хотілося, щоб і йому всміхнулося особисте щастя, щоб поруч була кохана дружина, якій міг би довіряти потаємні думки, радитися, вирішуючи якісь спільні побутові та життєві питання. А тепер про що думати? Для двадцятирічних дівчат він уже пристаркуватий, знайомитися на вулицях - вік не той, а жінок старших від себе він не хотів. Проте все ще мріяв зустріти свій ідеал, схожий на його першу любов. До речі, у нього і фотокартка лишилася з її підписом: «Шанувальниця твоїх віршів. І не тільки…» У шухляді знайшов лист: Валентина писала, що й досі не збайдужіла серцем до нього, Юрася, хоча з часу закінчення школи минуло двадцять років, і вона вже встигла побувати у заміжжі.

Подумалося: чому б не нагадати про себе? Тож написав їй великого теплого листа і почав чекати на відповідь із сонячного Криму. А в листі вказав номер свого мобільного телефону. Минув тиждень, другий… Нарешті почув у слухавці знайомий із дитинства голос: «Зустрічай десятого на автовокзалі. Приїжджаю кримським автобусом. Буду в червоній сукні, а то, дивись, ще не впізнаєш». Ледь дочекався Юрій отого обіцяного дня приїзду. Як і годиться справжньому чоловікові, купив великий букет квітів, одягся у новий костюм, до блиску начистив туфлі й гайнув на місце зустрічі. Проте запізнився на призначену годину, бо таксиста зупинив сержант ДАІ за перевищення швидкості. На розпеченій сонцем платформі кілька міжміських автобусів неквапом заповнювалися стомленими від чекання пасажирами. Вдивлявся в обличчя жінок у фойє автовокзалу, намагаючись упізнати серед них свою першу любов, з якою не бачився жодного разу після закінчення школи. І хоча Юркові доводилося бувати

кілька разів у відрядженні в Євпаторії, не шукав із Валентиною зустрічей, бо не хотів руйнувати, як тоді здавалося, її тихе сімейне щастя. Раптом його погляд вихопив з-поміж десятка пасажирів дівчинку років дванадцяти, яка чимось нагадала колишню однокласницю. Поруч із нею сиділа худорлява жінка у червоному платті, з блідуватим обличчям, освітленим великими виразними очима. Це її врода, вже ледь прив’яла, але все ще чарівна, привернула до себе серце розсудливого тодішнього дев’ятикласника - «ботана». - Здрастуй, Юрію, - посміхнулася жінка, піднімаючись з лавки, - бачу, що мене ти не пізнав, якщо на дочку задивляєшся. Помітив нашу схожість? А от я тебе відразу побачила… Ти ж геть не змінився, хіба що огряднішим став, солідності чоловічої набув. - Вибач, дійсно не пізнав, - почав виправдовуватися. - Якби не дочка та червоне плаття, то й проминув би тебе. Вибач, але брехати не вмію. Потому Юрій зовсім зніяковів, тицьнув у руки Валентини букет квітів, незграбно пригорнувши її до грудей.

- Невже я так змінилася за цей час? спитала та трохи хитрувато. - Все тече, все змінюється, - не знайшовся, що сказати ще, запрошуючи до своєї оселі. Юрій жив у двокімнатній квартирі, подарованій йому батьками. Минуло кілька днів після зустрічі, а закохані ще зі школи одне в одного так і не наговорилися. Радувало й те, що й Світлана відразу потягнулася до ще вчора незнайомого чоловіка, про якого часто розповідала мати. Домовилися, що Валентина продасть свою однокімнатну квартиру, відбуде планову відпуску і розрахується з роботи, бо Юрій уже вирішив питання її працевлаштування в їхньому рідному місті. Сказала, що йде на велику жертву задля зміцнення їхніх стосунків та задля ніжного кохання, яке не згасло за прожитими роками. Напередодні весілля Юрій повісив у кімнаті на видному місці світлини юної Валентини, а поряд - Світлани, ніби дві крапельки води схожої на свою матір… Йому так хочеться, аби ця схожість дочки не обмежувалася лише зовнішністю…

9


www.novosti.kr.ua Баскетбол

НОВИНИ Кіровоградщини

№ 45 (67) 8 листопада 2012 року

Перша поразка і впевнені перемоги

Минулих вихідних наші команди в жіночій і чоловічій вищій баскетбольних лігах зіграли свої чергові матчі. І якщо дівчата провели далеко не найкращу свою гру, то хлопці двічі виграли. Поєдинок «Єлисавет-Баскета» із «РегіноюБаскет-Бар» завдяки сприянню керівництва нашого клубу кореспонденту Новин Кіровоградщини вдалося відвідати в Києві. Хоча суперниці кіровоградок номінально базуються в місті Бар Вінницької області, свої домашні зустрічі проводять у столиці. Матч чемпіонату України в елітному дивізіоні проходив у неопалюваному спортивному залі, який розташований хвилинах у 20-30 ходьби від станції метро Видубичі. Але, щоб відшукати цей спорткомплекс, довелося неабияк попітніти. Ні про яку рекламу взагалі говорити не варто, а вболівальників набралося трохи більше десяти. Та й то більшість із них прийшли вболівати за номінальних гостей. Приїхав підтримати свою команду разом із родиною і друзями і президент БК «Єлисавет-Баскет» Руслан Згривець. Правда, на відміну від попередніх ігор, кіровоградські дівчата не змогли продемонструвати злагоджених дій і порадувати своїх шанувальників. Якщо ж говорити про загальну організацію матчу, то чемпіонат країни у вищій лізі гідний кращого підходу. Якось було холодно й сиротливо спостерігати за тим, як кращі баскетболістки країни грають більше самі для себе. Адже на майданчику одна проти одної воювали багаторічний лідер національної збірної Олена Жержерунова та її гідна наступниця, одна з найсильніших молодих баскетболісток Європи Аліна Якупова. І потрібно визнати, що в суперечці молодості й досвіду в цей вечір перевага була на боці першої. Лідер «Регіни-Баскет» набрала в цій зустрічі 41 очко і зробила 9 підбирань. Справитися з опікою нестримної Якупової наші дівчата так і не змогли. Та й у цілому, починаючи з перших секунд зустрічі і до фінальної сирени, перевага була на боці «Регіни». Стартовий ривок підопічних Лариси Єщенко, які заробили 11 очок поспіль, вразив. Щоправда, гості змогли зібратися і зусиллями Ольги Сивакової, Ешлі Грехем і Олени Жержеруновой скоротили відставання до мінімуму - 11:10. Але, на жаль, саме цей відрізок в першій чверті був кращим для підопічних Юрія Процюка. Далі за справу взялася Аліна Якупова, і розрив став невблаганно збільшу-

ватися на користь наших суперниць. Перша 10-хвилинка завершилася з рахунком 23:19 на користь баскетболісток «Регіни». У другій чверті характер гри не змінився. Кіровоградки грали занадто метушливо, багато помилялися і втрачали м’яч, та й із точними влучаннями виникли проблеми. Суперницям частіше вдавалося вигравати боротьбу під обома щитами (не найкращий матч у цьому плані провела наша центрова Аліса Євтушенко), а підбір багато що означає в сучасному баскетболі. На велику перерву команди пішли за рахунку 53:39 на користь «Регіни». У третій чверті часом здавалося, що розгрому молодій кіровоградській команді в цьому протиборстві не уникнути. Особливо коли перевага підопічних Лариси Єщенко досягала 22 балів. Але в завершальному відрізку зустрічі здорово проявили себе краща у кіровоградок у цій грі Тетяна Гаїв (19 очок, 4 підбирання, 5 результативних передач) та Жержерунова (22 очки, 14 підборів) і Євтушенко (22 очки, 10 підборів), стала чіткіше працювати в обороні Пазюк (5 очок, 10 поборів, 6 результативних передач), а Грехем (12 очок, 6 результативних передач) відзначилася кількома чудовими

передачами і дальніми кидками. Коли пішла остання хвилина, відрив скоротився до 10 пунктів, і з’явився промінчик надії. Але знову своє вагоме слово в індивідуальному проході сказала Якупова, яка відправила на лаву запасних за 5 фолів Євтушенко, а потім чітко реалізувала 2 штрафних кидки. Далі на останніх секундах були взаємні помилки і втрати, а дальні кидки Гаїв, Пазюк і Сивакової не увінчалися успіхом. Фінальна сирена зафіксувала 12-очкову перевагу «Регіни-Баскет» - 95:83 - і першу поразку підопічних Юрія Процюка в чемпіонаті. Вже наступної суботи наша команда зіграє черговий виїзний матч в Одесі з «ІнтерхімСДЮШОР-2», який у цьому турі в Києві переграв «Тім-СКУФ» 73:67. А ось БК «Кіровоград» у Тернополі у першій грі здолав суперників із перевагою в 20 очок - 81:61. Причому грали підопічні Валерія Мельничука відразу без трьох основних виконавців - Антона Мельника, Дмитра Ігнатенка та Олександра Підопригори, які не змогли відновитися від пошкоджень, отриманих у матчах з БК «Харцизьк». Правда, вперше в цьому сезоні після важкої травми зіграв Ярослав Гогієв,

Футзал

Футбол

Великий дебют у Кіровограді

Кіровоградська команда «СМКОлімп» дебютувала в першій лізі чемпіонату України з футзалу. Незважаючи на брак реклами, в залі СДЮШОР-2 ім. В. Верхоланцева зібралася достатня кількість уболівальників, що прийшли підтримати господарів майданчика. Суперником кіровоградців у стартовому матчі був постійний учасник турніру київської Бізнес-ліги - «Київ-НПУ». І хоча досвіду гри у підопічних Віталія Винокурова, який очолив молоду команду, не було, але хлопчиками для биття Тарас Чемерис, В’ячеслав Головченко, Дмитро Іщенко, Олексій Ярюхін, Костянтин Волков і їхні партнери не виглядали. Більше того, саме кіровоградці зусиллями Іщенка та Чемериса забили першими, але киянам ближче до перерви вдалося-таки пробити Олександра Дергаленка, який до цього в низці епізодів діяв просто блискуче 1:1. Після перерви ініціативою більше володіли гості, а наші хлопці намагалися діяти на контратаках. Хоча шанси відзначитися були як у киян, так і у кіровоградців. І все ж гостям вдалося вийти вперед, коли на випередження зіграв Максим Войтюк. Але дебютанти першої ліги знайшли в собі сили перехопити ініціативу, і після кутового захисник гостей зіграв рукою у штрафному. Шестиметровий чітко реалізував Тарас Чемерис, який оформив дубль. Але утримати сприятливий результат у протиборстві з серйозним конкурентом нашим хлопцям не вдалося. Вирішальний удар із-під захисника з гострого кута завдав Ігор Горло, який відповів на дубль нашого капітана Чемериса своїм. Кіровоградці всіма силами намагалися уникнути поразки, але пробити голкіпера суперників не вдалося. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу столичних гостей - 3:2. Незважаючи

10

який разом із товаришами по команді зміг довести перевагу практично у всіх компонентах гри. Відразу 5 наших гравців набрали 10 і більше очок. В активі Романа Сокіла і Олександра Кодоли - по 10 очок, Михайло Нейжмак приніс своїй команді 12 очок, Антон Рожков - 13, а найрезультативнішим у кіровоградців, як і в попередній грі в Харцизьку, став Іван Гусаров (14 пунктів), який поступово бере на себе лідерські функції. Багато в чому доля цього протиборства вирішувалася під щитами, де перевага наших хлопців виявилося вагомою - 47:38. У цьому плані відзначилися Давид Майсурадзе, Антон Рожков (обидва зробили по 9 підбирань) і Олександр Косенков, який підібрав м’яч тричі під чужим і 7 разів під своїм кільцем. Що стосується другої гри з БК «ТернопільТНБУ», то спочатку гості трохи переоцінили власні можливості, але, отримавши наганяй від тренерів, змогли зібратися і довели справу до другої перемоги - 83:78. Ось як прокоментували гру своїх підопічних наставники команд. Головний тренер «Тернопіль-ТНБУ» Ігор Білоус: «Попри те, що у нас молода команда, а у суперника – досвідчені баскетболісти, ми дуже хотіли перемогти на очах у своїх уболівальників. Однак, на жаль, у суботу гравці, на яких я розраховував, «перегоріли» й не змогли показати такий рівень, як, приміром, у Харкові. Вчора ми програли перші дві чверті, а третю й четверту грали на рівних. На другий матч я дещо змінив тактику. Сьогодні ми дали повноцінний бій, боролися, могли перемогти. Цією грою я задоволений». Головний тренер БК «Кіровоград» Валерій Мельничук: «Ми трохи знали суперника, оскільки троє нинішніх гравців «Тернополя» приїжджали до Кіровограда на перегляд. В суботу наша команда була добре налаштована на гру, ми відразу відірвалися на 20 очок. Ми перевершували суперника в усіх компонентах гри. Я дав змогу пограти всім десятьом гравцям (троє основних баскетболістів нині мають травми). На наступний день наші гравці, можна сказати, впіймали зірочку, першу чверть програли, однак у другій десятихвилинці вирвалися вперед». Після цих перемог наші баскетболісти набрали 50-відсотковий показник у чемпіонаті, маючи у своєму активі 3 перемоги і зазнавши 3 поразки.

на поразку, наші хлопці продемонстрували, що здатні гідно грати на такому серйозному рівні. Після закінчення зустрічі ми попросили розповісти про те, як створювалася команда, про її майбутніх суперників та перспективи «СМК-Олімп» першого заступника голови обласної федерації футболу Віктора Безсмертного: - Ідея, щоб Кіровоград був представлений ще однією командою з ігрових видах спорту на всеукраїнській арені, належить голові КОФФ Сергію Ларіну. Виходячи з того, що у нас досить сильний чемпіонат міста та на найвищому рівні проходить турнір «Кубок зірок», зупинили свій вибір на футзалі. У цьому плані хотілося б подякувати президенту клубу, керівнику Соколівського м’ясокомбінату Віталію Іванюку, який взяв на себе левову частку витрат із підтримки і формування боєздатного колективу, який очолив досвідчений наставник Віталій Винокуров. Але одного спонсора на сьогоднішній день для футзального клубу недостатньо. Ми продовжуємо роботу з залучення інших бізнесменів, готових підтримати цю прекрасну ініціативу і простягнути руку допомоги. Потрібно, щоб клуб твердо став на ноги, а футболісти та тренери почувалися впевнено. Спасибі, що нам пішли назустріч організатори чемпіонату і дозволили грати, виходячи з наших умов. Але ж сьогодні не стоїть черга з команд, готових спробувати свої сили у першій лізі. Тому ми будемо рухатися вперед, в тому числі й у плані інфраструктури, поступово. А ще нам дуже б не хотілося не допустити помилок баскетболістів, які в першому своєму сезоні на професійній арені виглядали не дуже переконливо. Але сьогоднішня гра показала, що безпорадними на май-

данчику наші футзалісти не будуть. Десь не вистачило досвіду, десь не пощастило, і все ж нічию кіровоградці в дебютній зустрічі заслужили. У ключових моментах протиборства позначився досвід киян, які вичавили зі своїх моментів практично максимум. Найбільше засмутив третій м’яч, забитий у наші ворота наприкінці зустрічі. Шкода, що Олександр Дергаленко, який провів відмінний матч, у цьому епізоді не встиг зреагувати на підступний удар із гострого кута. Але така поразка нас не сильно засмутила, оскільки ми були готові до того, що в перших матчах буде дуже нелегко. Адже з дня формування кіровоградської команди не минуло й місяця. До того ж нашим гравцям нелегко дається перехід із великого футболу на футзал. Зараз почнеться чемпіонат Кіровограду, де провідні виконавці отримають ігрову практику, і ми зможемо провести селекційну роботу. Після Нового року наша команда стане сильнішою, і ми зможемо дати справжній бій фаворитам. Що стосується структури чемпіонату країни у першій лізі, то 7 команд грають у групі А і 6 колективів ведуть боротьбу в нашій групі. Крім киян, суперниками кіровоградців будуть «СумДУ»(Суми), «Імпульс» (Шостка) і «Титан-Ресурс» (Донецьк). На думку фахівців, рівень конкуренції в нашій групі набагато вищий, ніж в іншій. Тим цікавіше буде стежити за наступними поєдинками представників Кіровограда. Але в тому, що у нашої команди непогані перспективи, - сумнівів у мене немає. Ми знаходимося в стадії становлення, будемо працювати у всіх напрямках для того, щоб цей колектив сподобався шанувальникам футзалу, а гравці радували уболівальників класною грою.

Не знаючи поразок «УкрАгроКом» підтвердив своє лідерство в чемпіонаті, впевнено розібравшись у гостях із «Миром» (Горностаївка). Результат був досягнутий уже у першому таймі, коли дублем відзначився Євген Білоусов, а ще один м'яч записав у свій актив Олег Волков. Після перерви господарі поля спробували зіграти активніше, й Андрій Драголюк відквитав один м'яч. Але все ж останнє слово залишилося за підопічними Юрія Гури, коли ефектну крапку в цьому поєдинку поставив все той же Волков. ПФК «Олександрія» перемога над київським «Динамо-2» далася нелегко. У першій половині матчу краще виглядали господарі поля, які змусили помилитися Сергія Басова, коли наш захисник відправив м'яч у власні ворота. У другому таймі олександрійці повністю перехопили ініціативу і зломили опір суперників. Спочатку реабілітувався Басов. Переможний же м'яч на рахунку Василя Грицука, який провів свій найкращий матч у цьому сезоні. «Зірка» не змогла на в'язкому полі дотиснути непоступливий «Авангард» із Краматорська. Суперники кіровоградців відзначилися першими, коли скористалися позиційною помилкою наших центральних захисників. Надалі ініціативою постійно володіли підопічні Іллі Близнюка, але змогли тільки зрівняти рахунок. У підсумку, після чергових матчів «Укр­ АгроКом» продовжує впевнено лідирувати у своїй групі другої ліги, випереджаючи найближчих переслідувачів на 5 очок. Олександрійці ж піднялися на другу сходинку в турнірній таблиці першої ліги, де поступаються алчевській «Сталі» тільки за різницею забитих і пропущених м'ячів. А ось «Зірка» зберегла за собою четверту позицію, але тепер випереджає «Нафтовик-Укрнафта» тільки за додатковими показниками.

Сторінку підготував Юрій Ілючек, спеціально для Новин Кіровоградщини


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 45 (67) 8 листопада 2012 року Смачного

Секрети Афродіти

Як позбавитися від сухості п’ят?

Як приготувати серце?

Як приготувати серце так, щоб було не соромно і на святковий стіл подати, і рідних почастувати? Якщо кулінарія не є вашим хобі і ви ніколи не готували страви з серця, спробуйте приготувати тушковане серце з солоними огірочками. До речі, соління часто входять в рецептуру страв із субпродуктів.

Серце тушковане з солоними огірками

Для приготування цієї страви знадобиться серце яловиче, цибуля, морква, масло вершкове, сметана, огірки солоні, зелень, сіль, перець і часник. Серце (ялове чи 2-3 свиних) залийте холодною водою і варіть до готовності. Як тільки вода закипить, зніміть шумівкою піну і додайте в каструлю розрізану навпіл цибулину і одну морквину. Варене серце поріжте дрібними кубиками і обсмажте на вершковому маслі. Навіть якщо серце не доварити, нічого страшного не відбудеться, тому що буде подальша теплова обробка. Складіть обсмажені скибочки серця в товстостінну жаровню, спассеруйте на сковороді дрібно нарізану цибулю і натерту на тертці моркву. В кінці смаження закладіть в сковороду солоні огірки, які ви попередньо нарізали дрібними скибочками. Багато огірків не беріть, парочки буде достатньо. Злегка протушкуйте суміш, додайте в неї пару ложок сметани і викладіть в жаровню. Долийте води або бульйону так, щоб рідина ледь покривала серце, і тушкуйте страву до готовності. Розітріть часник із сіллю і в кінці готування додайте в жаровню. Перед подачею на стіл посипте зеленню. Цей рецепт може мати різні варіанти приготування. Хочете знати, як приготувати серце так, щоб страва з простої стала оригінальною? Приготуйте її в горщиках. А якщо ви додасте в неї гриби, то буде ще смачніше. Як гарнір підійдуть смажена картопля, картопляне пюре або тушкована капуста.

Начинка з серця для млинців

Серце треба відварити (не забудьте посолити бульйон), остудити і пропустити через м’ясорубку. Обсмажте на сковороді дрібно нарізаний лук і додайте його до фаршу, поперчіть суміш, додайте до неї пару ложок вершкового масла і дрібно нарізані відварені яйця. Викладіть начинку на підготовлені млинці, загорніть їх і обсмажте до золотистої скоринки на вершковому маслі. Якщо вам не вистачає часу нажарити млинців, скористайтеся тонким вір­ менським лавашем – наріжте його на квадратики та загорніть у них начинку, потім обсмажте на сковорідці. І наостанок - цікавий факт: по харчовій цінності субпродукти, до яких відноситься серце, мало чим поступаються м’ясу. Якщо порівнювати вміст білків, жирів і вуглеводів в яловичині та яловичому серці, то жирів в останньому в чотири рази менше, а білків практично стільки ж. При цьому калорійність яловичини практично в два рази перевищує калорійність серця.

Квітникарство

Шорсткі п’яти, і не тільки влітку - ой яка проблема. А вже скільки неприємних відчуттів приносять вони своїм «власницям»! Мало того, що виглядають вони неакуратно і без кінця рвуть дорогі колготки, так ще й тріскаються в невідповідний момент, викликаючи біль у власниць ніжок, на яких знаходяться ці п’яти... Чому мова піде саме про жіночі п’яти? Тому що чоловіки рідше звертають увагу на такі дрібниці, як сухість шкіри.

Як позбавитися від сухості п’ят? Чи можна раз і назавжди покінчити з цією проблемою? Для того щоб сухість п’ят не турбувала, необхідно щодня доглядати за своїми ніжками. Тільки комплексний підхід до вирішення проблеми може дати стійкий результат. І то не факт, що, знаючи, як позбутися сухості п’ят і виконуючи всі рекомендації, ви забудете про проблему назавжди. Наша шкіра не живе сама по собі, своїм життям, тому починати лікування треба не з неї, а з внутрішніх органів. Причиною появи сухості шкіри може бути і неповноцінне харчування з його наслідком - нестачею вітамінів (вживайте продукти, багаті вітамінами А, В, С), і захворювання ендокринної системи, і порушення кровопостачання стоп... Для того щоб позбутися від сухості шкіри п’ят назавжди, треба знайти і усунути причину її появи. На сьогоднішній день відомо безліч рецептів порятунку від сухості і тріщин шкіри на п’ятах. Основне завдання - видалити ороговілий шар шкіри, зволожити і пом’якшити новий шар. Для профілактики тріщин і сухості шкіри необхідний щоденний гігієнічний догляд за ногами. Він включає в себе миття, масаж і застосування різних кремів і масок. Ноги необхідно щодня мити з милом. Також щодня не забувайте про пемзу. Перед застосуванням пемзи бажано намилити стопи, тоді процес обробки п’ят пройде легше. Потерши п’яти пемзою, гарненько сполосніть ноги водою. Ретельно витріть ноги рушником і намажте їх спеціальним кремом для ніг. Якщо раптом у вас не виявилося потрібного крему під рукою, то можна використовувати будь-який крем з вітамінами A, D, E. Поки втираєте крем в шкіру, зробіть легкий масаж, він посприяє поліпшенню кровообігу. Якщо у вас розширені вени або ви

Червоний павутинний кліщ

Так уже влаштований світ, що все живе хоче їсти. Не виняток і комахи-шкідники, які люблять наші кімнатні рослини не менше, ніж ми. Ось тільки інтерес у них до наших вихованців більш прагматичний: ми хочемо помилуватися красою, а вони намагаються спожити її на сніданок, обід і вечерю. Одним з найбільш підступних і небезпечних шкідників рослин є червоний павутинний кліщ. Виявити його на початковому етапі дуже складно через його крихітний розмір. Найчастіше ми помічаємо його появу, коли на рослинах стають помітні явні ознаки його життєдіяльності. Особливо загострюється ситуація в опалювальний сезон, коли повітря в кімнатах занадто сухе. В таких умовах кліщик з’являється практично з нізвідки. Як же виглядає цей маленький монстр? Червоний павутинний кліщ - комаха червоного або оранжевого кольору, розміром не більше 1 мм. Але часом трапляються «вгодовані» особини і побільше. Крім того, бувають не лише червоні кліщики, а й молочно-прозорого, жовтувато-зеленого забарвлення. Але від варіанту забарвлення ступінь їх небезпеки не змінюється. Щоб не опинитися захопленими зненацька, потрібно тиждень оглядати з лупою всі рослини. Особливо ретельно переглядати нижню сторону листя, де любить влаштуватися кліщик. У першу чергу повинна насторожити ледве помітна зміна однорідності кольору листя (або стебел у кактусів ). З’являються дрібні світлі плями, зелень набуває мармуровість. Адже харчується кліщик клітинним соком, порушуючи обмінні процеси в клітинах, викачуючи запаси поживних речовин. Рослинні клітини в результаті цього втрачають здатність до утворення необхідних речовин для життя рослини.

www.novosti.kr.ua

Листя поступово знебарвлюються, жовтіють, засихають і обсипаються. Павутинний кліщ - дуже небезпечний шкідник, здатний завдати серйозної шкоди колекції рослин. Особливо неприємний момент в тому, що самки можуть зариватися в грунт і впадати в сплячку, а через деякий час вони знову активізуються, даючи життя новому поколінню кліщиків. Тому боротися з цим шкідником потрібно негайно, відразу ж після виявлення, регулярно і всіма доступними способами. Для профілактики, особливо в опалювальний сезон, необхідно частіше обприскувати рослини водою. Але коли кліщик таки виявлений і пізнаний, ніяке підвищення вологості повітря або опромінення ультрафіолетом вже не допоможе. Потрібні більш дієві заходи. У першу чергу, якщо кількість виявлених шкідників невелика, можна обмити рослини під теплим душем, потім ретельно обприскати мильно-спиртовим розчином. В 1 л гарячої води розводять 20 г рідкого або господарського мила, після охолодження додають 20 мл спирту. Поверхню грунту теж обов’язково обробити цим розчином з розпилювача. Через 5-7 днів процедуру повторити. Для обробки рослин ще застосовують настій часнику: 70 г очищеного і запашного часнику заливають 1 л окропу, через 6 годин розчин фільтрують і обприскують рослини. Деякі радять додати сюди трохи господарського чи дігтярного мила. Обробити таким розчином рослини потрібно двічі-тричі з проміжком приблизно в п’ять днів. На жаль, численні народні методи дають тимчасовий ефект. Через місяць або два кліщик може з’явитися знову. Тому радять обробити спиртом з пульверизатора все підвіконня, вікна, щілини в рамах, горщики та підставки - загалом, все, що було в безпосередній близькості

із зараженими рослинами. Є навіть в якійсь мірі екзотичні методи проти кліща. Наприклад, зоошампуні або спрей від бліх і кліщів для собак і кішок. Шампунь додають у воду для обприскування замість мила. А спрей наносять прямо на рослини, поверхню грунту, горщики і т.д. Кажуть, що ці препарати допомагають дуже добре і надовго позбутися кліщів. Крім цього, вони не мають такої високої токсичності для людини і неприємного запаху, як більшість хімічних препаратів. А для кактусів деякі любителі радять такий екстрим, як тримання ураженої рослини в морозильній камері впродовж 2-5 хвилин, в залежності від її розмірів і віку. Тут головне - не відвернутися і не перетримати, щоб не заморозити сам кактус разом з кліщами. Таку процедуру повторюють 4-5 разів через кожні три дні. З хімічних засобів для знищення павутинного кліщика торгівля пропонує безліч препаратів. На жаль, їх застосування в приміщеннях (особливо в зимовий час при закритих вікнах) дуже проблематично. Використовувати їх потрібно дуже обережно, суворо дотримуючись інструкції. Тому починати все-таки безпечніше з менш токсичних народних рецептів. Їх дієвості вистачить на час зимівлі. А з настанням теплих днів можна влаштувати додаткову обробку рослин вже за допомогою хімічних препаратів. Мабуть, не знайдеться такого квітникаря-любителя, якому б жодного разу не доводилося рятувати свої рослини від ненажерливих шкідників. Зграя маленьких комах може за лічені тижні знищити всі плоди багаторічної праці, якщо вчасно їх не помітити. Так що ніколи не послабляйте пильність, і тоді не доведеться оплакувати свої втрати.

страждаєте від тромбозу, то обійдіться без масажу, так як вам його робити можна тільки з дозволу лікаря. Від тріщин на п’ятах вам допоможе позбутися картопляна шкірка. Візьміть жменю ретельно вимитого картопляного лушпиння, додайте таку ж кількість лляного насіння, залийте одним літром води і поставте варити, поки вода не википить. Злегка остудіть отриману кашку, вилийте її в таз і опустіть туди ноги на 20 хвилин. Потім обполосніть їх теплою водою. Зріжте загрубілу шкіру і змастіть тріщини йодом. На закінчення помастіть ноги кремом. Є ще варіанти того, як позбавитися від сухості п’ят. Розпарьте п’яти, змастіть свинячим жиром. Прикладіть до тріщин митий капустяний лист. Одягніть зверху поліетиленовий пакет і бавовняні шкарпетки. Потримайте ноги в теплі близько години. Зніміть все, обполосніть ноги і змастіть кремом для ніг. Виконуйте ті ж дії щодня, поки не побачите, що ваші п’яти стали м’якими та гладкими. Для пом’якшення шкіри п’ят можна робити медові компреси на ніч. Може допомогти і цибуля. Для цього подрібніть цибулину в блендері. Зробіть содову ванночку для ніг. Протріть ноги насухо, покладіть цибулевий компрес. Обмотайте п’яти харчовою плівкою. Одягніть теплі шкарпетки. Залиште цибульне пюре на ніч. Вранці необхідно цибулю змити, а п’яти обробити пемзою. Потім, як завжди, змастити ноги кремом. Через кілька днів ваші п’яти будуть такими ж, як у немовляти. Обережно! Якщо тріщини на ваших п’ятах запалилися або почервоніли, то не займайтеся самолікуванням. Це може бути небезпечно! Звертайтеся за консультацією до лікаря.

Поради покупцеві

Копії годинників – варто чи ні? Погодьтеся, небагато з нас можуть дозволити собі годинник відомої на весь світ швейцарської марки. Але ж інколи так хочеться пофорсити та відчути себе небідною людиною. Розглянемо декілька причин, з яких можна купувати копії годинників відомих брендів. 1. Гроші. Можливо, ця причина і банальна, але без неї не обійтися. Гідну, красиву, знамениту і якісну річ хочеться мати будь-якій людині, але не кожен може собі дозволити викласти кілька десятків тисяч євро за те, щоб на зап’ясті красувався блискучий циферблат марки Longines, наприклад. Це стосується і багатих людей. Так що навіть людина з достатком може свої життєві пріоритети розставляти таким чином, що в них немає місця аксесуарам, що перевищують за вартістю середнього класу автомобіль. Ось тут і виходять на сцену копії швейцарських годинників, що виглядають точнісінько як і оригінал, але стоять у тисячі разів дешевше. Чому? По-перше, клієнт не платить за ім’я виробника (а це становить досить значну частину всієї вартості), адже такий годинник, як Cartier або Patek Philippe, перш за все, «бере» своїм іменем. По-друге, в копіях відсутні дорогоцінні метали, що, природно, знижує ціну. Але хто про це дізнається, чи не так? 2. Відомо, що добробут чоловіка визначається трьома предметами: годинником, ручкою і взуттям. Діловій людині необхідно стежити за цими речами, щоб не впасти в бруд обличчям перед партнерами. Але, як уже було сказано, навіть дуже багаті люди не завжди можуть витратити (з різних причин) значну суму на годинник. Копії наручних прикрас є відмінним виходом, оскільки підробку під силу відрізнити тільки дуже досвідченому фахівцю, та ще й при наявності спеціального устаткування. Це означає, що володіти годинником відмінної якості Louis Vuitton може тепер кожен бажаючий. І це не вдарить по кишені. 3. Пора перемкнути увагу з сильної статі і звернути увагу на прекрасних жінок, багато з яких відчувають непідробну пристрасть до всього гарного, і конкретно до годинників. Багатий вибір копій найвідоміших брендів допоможе жінці відчути себе унікальною і в той же час не просити чоловіка придбати розкішну річ, про яку він буде ще довго згадувати. Копії швейцарських годинників об’єднують сім’ї, будучи відмінним подарунком за прийнятною ціною. 4. Якість. І з цього приводу турбуватися клієнтам не варто. Годинники хоч і не справжні, але виробляються в Європі на сучасному устаткуванні, мають японські та швейцарські механізми. Тому пропоновані копії швейцарських годинників прослужать дуже довго.

11


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

№ 45 (67) 8 листопада 2012 року

Кіровоградщини Фотофакт

Гаряча лінія

від інсуліну ‒ до виборів

Василь Назаренко, спеціально для Новин Кіровоградщини

Упродовж двох останніх тижнів на «Гарячу лінію» голови Кіровоградської ОДА Сергія Ëаріна кілька разів зверталися жителі районів зі скаргами на відсутність інсуліну, який повинен видаватися хворим безкоштовно. Проблеми у цих випадках вирішувалися оперативно за рахунок коштів місцевих бюджетів. Однак питання зрезонувало і на обласному рівні. Згадані звернення озвучив під час щопонеділкової наради в адміністрації її голова Сергій Ларін. Доповідаючи про стан забезпечення цими препаратами, заступник начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Наталія Горбенко зазначила, що проблема є. Проте наразі в області закуплено 14 видів інсуліну. Крім цього, закінчується процедура закупівлі ще 18 видів препарату, але сьогодні вона проходить оцінку в Антимонопольному комітеті. - В індивідуальному порядку ми на всі випадки реагуємо за рахунок місцевих бюджетів, - запевнила Наталія Іванівна. Тим часом, пояснила вона, використовуютьсь перехідні залишки препарату з минулого року. Таких зараз в області є на 8 мільйонів гривень. Саме їх зараз і використовують території. Крім того, в цьому році придбано інсулінів на 2 мільйони. Річна ж потреба Кіровоградщини в таких препаратах - приблизно на 12 мільйонів. - Так, запаси окремих видів інсулінів у нас вичерпалися, - визнала посадовець. Ними забезпечують залежних за рахунок місцевих бюджетів. - Тобто, у нас все добре? - перепитав голова ОДА Сергій Ларін.

- Ні, не все гаразд, на жаль, - відповіла заступник начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Одна з причин - призупинення процедури закупівлі інсулінів. - Слухайте, ну якщо є проблеми, їх же потрібно вирішувати! - емоційно відреагував очільник області. - Треба порушувати питання перед профільним заступником, на апаратній нараді. Воно ж бо нас безпосередньо не стосується, але стосується якоїсь людини з Маловисківського чи Новоукраїнського району, яка завтра помре, і все! Ми все говоримо про стратегічні речі й проекти, а люди тим часом страждають. Одним із висновків обговорення проблеми забезпечення інсуліном для голови облдержадміністрації став той, що настав час оновлювати кадри: - Змінювати новими людьми, які б контролювали ситуацію і вирішували проблеми. Ми їх часто бачимо, а людей за ними – ні. А жителі області приходять 28 жовтня і кидають в урну бюлетень із намальованою дулею... Ми думаємо про глобальні проекти, тішимося новим театром Кропивницького, в який ходять тисяча з мільйона населення, про перинатальний центр. Але люди не відчувають цього. Вони відчувають інше: візьміть і відкрийте записи «Гарячої лінії» - і все стане зрозумілим. Десь колись згодом один відсоток людей зіткнеться з перинатальним центром… Тому треба реагувати на те, що людей турбує сьогодні! Тому проблему вирішувати з інсуліном необхідно, в тому числі - за рахунок обласного бюджету.

Перший заступник голови обласної ради Олександр Шаталов відкрив сучасний майданчик для занять на турніках для учасників руху воркаут у Кіровограді. «Це перший такий майданчик в обласному центрі, але точно не останній. Хлопці роблять дуже позитивну справу, пропагуючи здоровий спосіб життя і залучаючи до спорту молодь. Тому влада просто зобов’язана підтримувати такі починання», - зазначив посадовець і додав, що невдовзі біля майданчика з’являться ще й нові вуличні тренажери. Рух Street workout у Кіровограді зародився відносно недавно. Його суть полягає у тренуваннях на перекладині чи брусах на свіжому повітрі. На сьогодні у місті нараховується близько тисячі, а в межах області – близько трьох тисяч учасників. На знімку: урочисте відкриття. Фото Олени Карпенко, Новини Кіровоградщини.

ДОВІДКА. Станом на 6 листопада 2012

року від початку роботи обласного контактного центру ‒ «Гарячої лінії» позитивно вирішено 83% проблем, порушених у зверненнях. Загалом станом на цю дату їх надійшло 49303. Номер телефону лінії – 0 800 500 238. Дзвінки зі стаціонарних телефонів – безкоштовні, з мобільних – згідно з тарифами оператора. Номер ICQ – 629149355. «Гаряча лінія» у Skype – garyacha_liniya. Також у заявників є можливість зв’язатися із операторами функцією зворотнього дзвінка. Вона стане в нагоді тим, хто не зміг додзвонитися з першого разу. Для цього вам варто зайти на сторінку «Лінії», що знаходиться на сайті Кіровоградської облдержадміністрації (http://kr-admin. gov.ua) та ввести номер свого телефону у відповідне поле.

обласний інформаційний тижневик

«Новини Кіровоградщини» № 45 (67),

8 листопада 2012 року

12

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації – КГ № 553/130Р від 29 квітня 2011 року, видане Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області. Газета виходить щочетверга з 4 серпня 2011 року. Тираж 41230 примірників.

Передплатний індекс: 00037

Засновник – ТОВ «Мобі-Експрес» Видавець – ТОВ «Редакція газети «Україна-Центр» Номер надруковано у друкарні «СТПРЕС» (Кривий Ріг, вул. Окружна, 12, тел.: (056) 404 35 88). Свідоцтво про реєстрацію Держкомтелерадіо України ДК №2794 від 19.03.2007.

Замовлення № 1310.

Контакти: Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7 (бізнес-центр «ельворті»), офіс 301. тел.: (0522) 35-40-74 (редактор); 35-40-68, 35-40-69, 35-40-73 (рекламний відділ); Інтернет: www.novosti.kr.ua; переписка з читачами: 25013, Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7, офіс 301.; електронна пошта: info@novosti.kr.ua

Редактор – андрій лисенко. Думки авторів публікацій не завжди збігаються з позицією редакції газети. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен тощо несуть автори публікацій. Редакція не листується з читачами. Надіслані на редакційну пошту матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали, позначені РЕКЛАМА, публікуються на правах реклами. Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець. При використанні матеріалів газети посилання обов’язкове. При використанні матеріалів у мережі Інтернет – обов’язкове активне гіперпосилання на www.novosti.kr.ua

Новини Кіровоградщини №45 (67)  

Номер тижневика Новини Кіровоградщини від 8 листопада 2012 року.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you