Page 1

НОВИНИ № 14 (88) 4 квітня 2013 р. ЧЕТВЕР

стор. 2

інформаційний

тижневик

КІРОВОГРАДЩИНИ стор. 3

Кримінал

В’язням хотіли передати «травку»

стор.9

Здоров’я

В Олександрії виявили 6 хворих на туберкульоз

Рекомендована ціна 50 коп.

www.novosti.kr.ua

обласний

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

00037

МИ ЗНАЄМО ЄМО ТТЯ ОБЛАСТІ ВСЕ! ПРО ЖИТТЯ

Історія

Битва на Синіх Водах (заключна частина) Тема номера

стор.12

Гаряча лінія

Борги наші Події тижня В ОБЛАСТІ Є ЗАРПЛАТА В 15 ГРН.

Із ДАІшником начистоту Михайло Ярошенко, Новини Кіровоградщини

²íñïåêòîð ÄÀ², ÿêèé ïîáàæàâ ëèøèòèñÿ àíîí³ìíèì, ðîçïîâ³â Íîâèíàì ʳðîâîãðàäùèíè ïðî âñ³ ïåðèïåò³¿ ñâ ïðîôåñ³¿: ÿê â³äïóñêàþòü ïîðóøíèê³â «çà äçâ³íêîì», íàñê³ëüêè ÷àñòî âî䳿 ïðîïîíóþòü ãðîø³ òîùî. Детальніше – на 4 сторінці.

У номер!

У Знам’янському районі збили 28-річного інспектора ДАІ. Він – у комі Íà çí³ìêó – ñòîï-êàäð ³ç ñþæåòó ÒÑÍ

Про це Новинам Кіровоградщини повідомило джерело у правоохоронних органах.

ÄÒÏ, â ÿê³é òÿæê³ ïîðàíåííÿ îòðèìàâ 28-ð³÷íèé ³íñïåêòîð Çíàì’ÿíñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ÄÀ², ñòàëàñÿ ó ñåë³ Äìèòð³âêà Çíàì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ïðèáëèçíî î 23:30 31 áåðåçíÿ.

За попередніми даними, подія сталася, коли інспектор намагався зупинити «дев’ятку», що їхала по всій дорозі. Однак машина збила його, виїхавши на зустрічну смугу, та притисла до огорожі на протилежному боці дороги. Після цього водій газонув і втік із місця події. 28-річний інспектор отримав відкриту черепно-мозкову травму, огорожею йому пробило легені, зараз він знаходиться у комі в районній лікарні.

Дорослі – дітям

Допомога з догляду за дитиною-інвалідом збільшиться Ðåàë³çàö³ÿ íîâèõ ïðåçèäåíòñüêèõ ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ, ùî ñòîñóþòüñÿ çàõèñòó ä³òåé ³ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, ñòàëà òåìîþ îáãîâîðåííÿ ï³ä ÷àñ àïàðàòíî¿ íàðàäè â ÎÄÀ. В області майже 2,5 тисячі осіб доглядають за дітьми-інвалідами. При цьому вони отримують лише 50% прожиткового мінімуму. Тепер, у рамках нових соцініціатив, розмір допомоги

по догляду за дитиною-інвалідом буде збільшено у 1,5 рази, що доз волить сім’ям отримувати щомісяця додаткові кошти. Перший заступник голови ОДА Віктор

Близько першої години ночі автомобіль порушника розшукали. У момент ДТП за кермом знаходився, за попередніми даними, п’яний чоловік 1984 року народження, однак після аварії він помінявся місцями з дружиною 1980 року народження. За фактом ДТП триває слідство, всі обставини з’ясовуються. Винуватці трагедії після доведення їхньої провини у суді відповідатимуть щонайменше за трьома статтями Кримінального кодексу та Кодексу України про адмінправопорушення. Згодом в УМВС у Кіровоградській області підтвердили факт ДТП. Працівник ДАІ знаходиться в лікарні, його стан лікарі оцінюють як тяжкий. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Серпокрилов звернув увагу і на інші питання. За його словами, батьки, які доглядають дітей-інвалідів, потребують не лише матеріальної допомоги, що передбачено окремим розділом президентської програми. Створення центрів денного перебування для дітей-інвалідів дозволить їхнім батькам працювати, заробляти кошти для своєї сім’ї. Віктор Серпокрилов доручив керівникам територій поточного тижня зустрітися у місцевих центрах соціального захисту з фахівцями, які опікуються сім’ями, де є діти-інваліди, і проаналізувати ситуацію по кожній родині.

Розроблять програму підготовки учителів-дефектологів Ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³â äëÿ âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â ðîçðîáëÿòü ó äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Про це під час апаратної наради в ОДА повідомила його директор Ельза Лещенко. Реалізація програми вирішить одну із проблем інклюзивного (коли діти із фізіологічними, нервовими, фізіологічними тощо

порушеннями навчаються у звичайній школі) навчання дітей-інвалідів. Сьогодні кадрові негаразди унеможливлюють швидкий розвиток такого навчання. Крім цього, до проблем належать слабка пристосованість приміщень для інвалі-

дів, недоліки освітнього законодавства, матеріально-технічне забезпечення та нетолерантне ставлення учнів та їхніх батьків до таких дітей. Активізація впровадження інклюзивного навчання відбувається відповідно до нових соціальних ініціатив Президента. Продовження теми – на 4 сторінці.

За інформацією Пенсійного фонду в області, деякі роботодавці пропонують робочі місця з середньомісячною заробітною платою у галузі торгівлі від 15 до 1100 гривень. Таку інформацію оприлюднили під час засідання робочої групи щодо легалізації заробітної плати та тіньової зайнятості населення у Кіровоградській області. У сільському господарстві пропонують від 490 до 1122 гривень, у галузі транспорту – від 344 до 866. Також прозвучало, що частка найманих працівників в області, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної, становить 3,2 тисячі, що на 155 працівників менше, ніж попереднього року. Це 1,6% від загальної кількості працюючих в області, що є найгіршим показником у державі (по Україні – 0,7%). ТРИВАЄ МІСЯЧНИК РЕМОНТУ СПОРТМАЙДАНЧИКІВ

Місячник благоустрою, ремонту та будівництва нових спортивних майданчиків у закладах освіти, за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення «Спорт для всіх – спільна турбота» розпочався в області 1 квітня. Про це повідомили в обласному центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». На Кіровоградщині захід організовують управління молоді та спорту департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації за підтримки обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до заходів місячника. Всеукраїнський місячник «Спорт для всіх – спільна турбота» проводиться дев’ятий рік поспіль. Захід проводиться в рамках нової соціальної ініціативи Президента України Віктора Януковича «Модернізація та оновлення дитячих спортивних майданчиків», реалізація якої сприятиме поліпшенню умов для регулярних занять оздоровчою фізичною культурою і масовим спортом різних вікових груп населення. НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ЗАБОРГУВАЛО 111 МЛН

На початок березня дебіторська заборгованість в області за спожиті комунальні послуги складає 174,3 млн грн., з якої заборгованість населення – 111,2 млн грн. Про це йшлося під час наради з питання погашення дебіторської заборгованості за послуги з централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Заступник голови ОДА Олександр Чернявський повідомив: у 2011-2013 роках кількість повідомлень споживачам-фізичним особам про поточну заборгованість перед теплота водопостачальними підприємствами удвічі більша, ніж у споживачів-юридичних осіб. Протягом зазначеного періоду житловокомунальні підприємства подали більше 9 тис. позовів до суду на фізичних осіб, з яких розглянуто майже 8 тис. справ та задоволено 6,6 тис. на суму більше 16 млн грн. У КІРОВОГРАДІ ВИСАДЯТЬ ПІВМІЛЬЙОНА КВІТІВ

Півмільйона багаторічних та однорічних квітів (петунії, герані, айстри й інші) та півтисячі дерев висадять в обласному центрі під час місячника благоустрою. Загальноміська акція «Чисте місто» триватиме 1-30 квітня. До участі в ній будуть залучені всі комунальники, трудові колективи підприємств та організацій, студентська й учнівська молодь, представники громадськості. Загальноміськими днями прибирання визначено 20 та 27 квітня. Також у рамках місячника буде активізована робота з ліквідації стихійних звалищ. За останні роки кількість їх значно зменшилася – з 192 до 39.


www.novosti.kr.ua

Бліц

МНС зменшує тиск на бізнес

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ Влада

Від сесії до сесії… Петро Столін, Михайло Ярошенко, Новини Кіровоградщини

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó ʳðîâîãðàä³ â³äáóëèñÿ çàñ³äàííÿ äâîõ ñåñ³é – îáëàñíî¿ òà ʳðîâîãðàäñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàä. Äàë³ – ïðî íàéâàæëèâ³ø³ òà íàéö³êàâ³ø³ ð³øåííÿ.

ОБЛАСНА РАДА

Íà äâà çàïèòàííÿ Íîâèí ʳðîâîãðàäùèíè â³äïîâ³â çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â îáëàñò³ ïîëêîâíèê ñëóæáè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ²ãîð Ïàðôüîíîâ (íà çí³ìêó). – Співпраця між владою та бізнесом сприяє економічному розвитку, важливим чинником якого є зменшення тиску на підприємців з боку контролюючих органів. Чи відбулися якісь зміни у наглядовій діяльності Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій? – Згідно зі змінами у законодавчій базі, які відбулись протягом останніх років, істотно зменшилась кількість заходів державного нагляду, що здійснюються органами Держслужби з надзвичайних ситуацій. Щорічним перевіркам підлягають лише державні установи та об’єкти, які за рівнем пожежної та техногенної безпеки віднесені до високого ступеня ризику. Суб’єкти, які відносяться до середнього та незначного ступенів ризику, планово обстежуються лише один раз на три та п’ять років відповідно. Крім цього, з набуттям чинності у лютому 2012 року Закону України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності», не проводяться планові та позапланові перевірки підприємців, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, і діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику. Як результат, упродовж 2012 року кількість проведених планових та позапланових перевірок об’єктів суб’єктів господарювання зменшилась майже наполовину порівняно з 2011 роком. Така тенденція зберігається і в нинішньому році. – Як наглядовий орган ви лише контролюєте стан пожежної та техногенної безпеки чи й надаєте методичну допомогу суб’єктам господарювання? – Під час здійснення територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій наглядових функцій, інспекторським складом одночасно з виявленням на об’єктах наявних порушень проводяться відповідні протипожежні інструктажі з працівниками та обслуговуючим персоналом підприємств, установ та організацій. У 2012 році проінструктовано більше 9 тисяч осіб, за 2 місяці поточного року – близько 2 тисяч. Також фахівці управління та підпорядкованих підрозділів у 2012 році надали 711 консультацій фізичним та юридичним особам стосовно дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки на початковому етапі та під час проведення будівельно-монтажних робіт, із початку року таку допомогу вже отримали 120 суб’єктів господарювання. Окрім того, усі бажаючі мають можливість отримати консультативну допомогу від наших співробітників у дозвільних центрах стосовно отримання документів дозвільного характеру. Такою можливістю у минулому році скористалися більше тисячі керівників підприємств, установ, організацій та громадян. Протягом січня-лютого 2013 року надано 183 консультації з зазначених питань.

2

Найрезонанснішим питанням чергової сесії обласної ради стало те, якого навіть у порядку денному не було. Офіційне проголошення депутатом Олександра Чернявського (Партія регіонів) викликало доволі бурхливе обговорення, у якому взяла участь рекордна за останні скликання ради кількість народних депутатів. Можливо, причиною цього і не було «питання Чернявського», але на засідання їх прибуло аж четверо (регіонали Станіслав Березкін і Віталій Грушевський, «свободівець» Святослав Ханенко та представник «Батьківщини» Валерій Кальченко). Більш того, чиновників різного калібру до зали засідань набилося стільки, що журналістам та кільком клеркам довелося спостерігати за ходом сесії у сусідній малій залі, де проводили онлайн-трансляцію. ДОВІДКА. Проміжні вибори у мажоритарному округу відбулися 3 лютого. Їх призначили у зв’язку зі смертю обраного від нього депутата від «Батьківщини», колишнього головного лікаря обласної лікарні Миколи Шевчука. Олександр Шевчук є його сином. Відразу після виборів обласна організація «Батьківщини» оприлюднила дані голосування, відповідно до яких перемогу на одномандатному округу №17 здобув Олександр Шевчук, опередивши представника ПР Олександра Чернявського на 207 голосів. На підставі остаточного вердикту Дніпропетровського окружного адміністративного суду обласна виборча комісія прийняла рішення про перемогу представника «регіонів». На оголошення результатів проміжних виборів у 17 виборчому окрузі (Компаніївський район) голова обласної виборчої комісії Петро Чубченко витратив менше хвилини. Його відхід від трибуни опозиціонери супроводили традиційним «Ганьба!». З приводу обрання Чернявського фракція ВО «Батьківщина» виголосила заяву, в якій вимагала від новообраного депутата від ПР скласти повноваження. У ній представники опозиції наполягли на тому, що регіонал Чернявський обраний нечесно. У результаті судового рішення результати на двох найбільших виборчих дільницях 17 округу були не враховані обласною виборчою комісією, відтак виборці позбавлені конституційного права обирати свого представника до ради. На думку опозиціонерів, Чернявський не має морального права бути депутатом. Дехто з представників опозиції через це хотів «подивитися йому в очі», але в залі його не знайшлося, оскільки він перебував у відрядженні. Більш того, обласна організація «Батьківщини» і далі продовжуватиме відстоювати право її висуванця Олександра Шевчука представляти 17 виборчий округ у обласній раді. Про це під час сесії заявив народний депутат від «Батьківщини» Валерій Кальченко. Він запевнив, що опозиція організує збір підписів виборців за відкликання новообраного депутата Олександра Чернявського й не дасть Кіровоградщині жити спокійно. – Тож рішення – особисто за вами. А ми будемо колотити область, – сказав Валерій Кальченко, звертаючись до голови ОДА Андрія Ніколаєнка, який, на думку народного

обранця, міг вплинути на ситуацію з довиборами. Спробував довести Валерій Кальченко правду опозиції й «натиснувши» на емоції: мовляв, що ж поганого в тому, що замість покійного батька на його місці в раді сидітиме його син… Парламентський колега Кальченка Віталій Грушевський опонував йому тим, що настає час об’єднуватися і робити реальні справи, а не вдаватися до політичних воєн. Проте зауважив, що виборче законодавство справді не є досконалим. Тому над цим і слід зосереджувати роботу в Верховній Раді, у тому числі присутнім у залі народним депутатам. Голова облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко подякував усім присутнім депутатам, представникам опозиційних політичних сил, які взяли участь у засіданні, за принципову, але цивілізовану дискусію. – Ми не осоромилися, а знову продемонстрували, що можна разом працювати на вирішення конкретних справ і можемо у цивілізованому діалозі доводити власну принципову позицію, – наголосив він. Стосовно ситуації з виборами Андрій Ніколаєнко зауважив, що заступник голови облдержадміністрації Олександр Чернявський працює в його команді через те, що він – досвідчений фахівець, незаангажований менеджер, який, крім іншого, відповідає за дуже складну галузь – житлово-комунальне господарство. Цю толерантність облради відзначив навіть народний депутат від «Свободи», роздавши хай і скромні, однак компліменти з цього приводу як голові ОДА Андрію Ніколаєнку, так і голові облради Миколі Ковальчуку під час прес-конференції, яку провів увечері того ж дня. Неполітичною ж складовою засідання сесії стали затвердження обласної програми протидії туберкульозу, 6 кадрових питань, звіт про бюджет-2012, коригування бюджету-2013 та кілька технічних. Так, директором Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області призначили Сергія Снісаренка. 18 березня 2013 року відбувся конкурс на заміщення цієї вакантної посади, переможцем якого і став призначений. Офіційна дата вступу на посаду – 1 квітня. Віктора Мошковського призначили директором КП «Історико-архітектурний заповідник родини Раєвських», а Олександра Ярошенка – головним лікарем «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області» (також після конкурсу). Продовжили терміни перебування керівнику КП «Кіровоградський науковий технічно-лабораторний центр спеціальних видів робіт у будівництві» Ігорю Казаченку та директору Шостаківської школи-інтернату Олегу Кривошеї. Усі ці кадрові призначення відбулися без дебатів, крім одного – продовження роботи на посаді директора Олександрійського педагогічного коледжу. Обговорення питання викрило головну проблему коледжу – його туманні перспективи. За словами директора цього закладу (який і далі керуватиме ним – облрада продовжила термін перебування на посаді) Станіслава Гайдука, існування педагогічного коледжу в нинішньому вигляді є проблемним. У цьому він зізнався після того, як невеселі перспективи ОПК озвучив депутат Ігор Добрянський. Він вважає, що педколедж, із огля-

№ 14 (88) 4 квітня 2013 року ду на нинішні реалії, вже повністю виконав свою функцію з підготовки кадрів такого рівня. Зараз ступінь «молодший спеціаліст» на ринку праці не затребуваний, тому випускники коледжу вимушені продовжувати навчання у ВНЗ вищого рівня. Крім того, підготовка одного випускника коледжу коштує приблизно 250 тис. грн., враховуючи платну форму навчання. На думку Гайдука, є кілька варіантів виходу. Перший – приєднання до Кіровоградського педуніверситету, другий – зміна рівня акредитації, третій – приватизація, і останній – закриття закладу. Питання про приєднання до КДПУ порушувалося, але без успіху, додав він. Якщо ж цей варіант не буде втілено в життя, то, вважає директор, варто розглядати варіант із ліквідацією. Наступна сесія облради повинна відбутися у червні.

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА На засіданні сесії міськради обласного центру було не так гаряче. Принаймні серйозних політичних дискусій не виникало. Депутати вирішили кілька кадрових питань. Вони звільнили з займаної посади першого заступника кіровоградського міського голови Василя Дзядуха. – Оцінки різні. Але я працював із великим бажанням. Не все вдавалося, але не помиляється той, хто нічого не робить, – сказав Дзядух, звертаючись до присутніх на сесії. Міський голова Олександр Саінсус повідомив, що його екс-перший зам переходить працювати до облдержадміністрації, не уточнивши, правда, на яку саме посаду. Далі обранці призначили заступниками мера голову Новгородківської райдержадміністрації Володимира Каніщева та Сергія Поліщука. Їх же ввели до складу виконкому, вивівши натомість звідти двох Микол – Онула та Вєщєва. Депутати також домовилися розглянути на наступному засіданні сесії питання про «затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на території міста Кіровограда», прийнявши відповідний проект рішення за основу. Документ – доволі цікавий. «Режим роботи об’єктів в період з 08:00 до 20:00 встановлюється за принципом “мовчазної згоди” та не потребує окремого погодження. Про такий режим роботи об’єкта суб’єкт господарювання лише письмово повідомляє управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради (надалі – Управління)», – сказано, зокрема, в ньому. А от для встановлення режиму роботи об’єкта в інший час суб’єкт господарювання повинен буде звернутися з відповідною заявою до виконкому. Заява повинна обов’язково містити обґрунтування зручності для населення запропонованого режиму роботи (відсутність підприємств, які надають аналогічні послуги на певній території міста або місті в цілому, задоволення потреб населення у продуктах харчування та товарів першої необхідності тощо). Причому з такими заявами до виконкому – якщо, звісно, міськрада прийме це рішення – звертатимуться не лише ресторани, а й готелі та АЗС. Об’єктам, які розташовані у багатоквартирних житлових будинках, нічний режим роботи не дозволятиметься. На засіданні сесії також розглянули 28 депутатських запитів, які в основному стосувались надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення на лікування та придбання медикаментів. Кілька запитів, що стосувалися житлово-комунальної галузі та фінансування охорони здоров’я, направлені до профільних управлінь міської ради для опрацювання. Депутати, крім того, затвердили низку земельних питань.

Кримінал

В’язням хотіли передати «травку» Íà ʳðîâîãðàäùèí³ ïåðåêðèëè ñïðîáó ïåðåäà÷³ íàðêîòè÷íî¿ ðå÷îâèíè äî Ïåòð³âñüêî¿ ÂÊ (¹49). 27 березня, близько 15:00, в Петрівській виправній колонії (№49) працівники оперативного відділу ПВК №49 та управління Державної пенітенціарної служби України в області провели особистий огляд та огляд речей громадян Б. та М. Вони прибули на короткострокове побачення та намагались здійснити передачу засудженому К. та засудженому К. В ході особистого огляду громадянина М. у його взутті виявили подрібнену речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, зовні схожу на марихуану (коноплю), загальною вагою близько 70 грам, яка була по-

міщена у паперові взуттєві устілки та обгорнута скотчем. Крім того, у нього ж у внутрішній кишені курточки було виявлено та вилучено 7618 гривень, дві блютуз-гарнітури, а також дві сім-карти. Під час особистого огляду громадянина Б. у нього знайшли два мобільні телефони. За даними фактами порушено кримінальне провадження. Нагадаємо, у січні прокуратура Петрівського району розпочала кримінальне провадження за фактом пронесення наркотичних речовин на територію Петрівської виправ-

ної колонії № 49. 16 березня двоє засуджених Петрівської колонії намагалися втекти на вертольоті. 21 березня один із ув’язнених цієї установи наклав на себе руки. Після інциденту, що стався 27 березня, керівництво установи вирішило запросити в гості православних священиків. Колонію відвідав єпископ Олександрійський і Світловодський Боголєп із почтом. Владика звершив молебень, після якого звернувся до присутніх з пастирським словом. Єпископ звернув увагу, що людина, навіть існуючи в обмеженому просторі, може знайти істинну свободу від пристрастей. І тоді час, проведений в цьому «університеті» життя, виявиться спасенним.


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 14 (88) 4 квітня 2013 року

Йдуть до Надії за надією

Унікальний дар цієї жінки дозволяє допомагати оточуючим. Навряд чи ви зустрінете серед журналістів людину, яка готова все сприйняти на віру. Наша професія вчить якщо не підозрілості, то вже точно недовірі. Тим більше, якщо тебе буквально на кожному кроці можуть очікувати неприємності. На самому початку 90-х я поміняв кабінет відповідального секретаря на кабінет редактора Іллічівської міської газети «Чорноморський маяк». І відразу ж опинився під пресом великого числа осіб, які прагнули використати газету в своїх цілях. Не знаю, чи зміг би я встояти в цій боротьбі, якби не людина, про яку хочу зараз розповісти. У ті роки в нашому невеликому містечку побувало безліч екстрасенсів, цілителів, магів і віщунів. І коли колега порадила зустрітися з професором парапсихології, членом Всесвітньої асоціації нетрадиційної медицини при ЮНЕСКО Надією Іванівною, я поставився до цього з неприхованим інтересом, але спочатку і з деякою недовірою. Однак весь скепсис пройшов вже після першої зустрічі з Надією. Дар перейшов у спадок Незвичайними здібностями володіли сестри діда Надії Іванівни. Вони словом лікували не тільки людей і тварин, але й були настільки проникливі, що могли майже безпомилково визначити причину недуги. Талант самої Надії Іванівни розкрився в 90-ті роки, причому сталося це несподівано. Одного разу після хвороби вона з подивом виявила, що відчуває, який предмет і де саме знаходиться в сусідній кімнаті. Для чистоти «експерименту» було запрошено незалежну особу - подругу її першої вчительки, у якої тоді, як на зло, пропав калькулятор. І Надія легко «побачила» пропажу: та лежала в шафі між тканинами. Виявилося, що літня жінка поклала калькулятор між білизною в шифоньєрі, а потім забула про

нього.Цей випадок викликав справжню сенсацію в Іллічівську. Згодом з’ясувалося, що здібності Шишенкової набагато ширше, ніж можна собі уявити. Звичайно, знадобилися роки наполегливої праці, осягнення знань, самовдосконалення, величезний досвід роботи і велика практика. Як підсумок - вища атестаційна комісія при Київській академії нетрадиційної медицини присвоює Надії Іванівні звання професора парапсихології. Перед очима Надії пройшло вже безліч людських долей. І кожному з тих, хто звернувся, вона не тільки приділила час і увагу, але й поділилася своїм душевним теплом. Це обов’язкова умова її індивідуальних сеансів, адже щоб робити добро, треба бути позитивно налаштованим по відношенню до оточую-

чих. Надія допомагає перемогти недуги, знайти зниклу людину і загублені речі. Допоможе відновити благополуччя в родині, ставить бар’єр на шляху злих сил. Виняток становлять питання, пов’язані з криміналом: за твердженням Надії Іванівни, така інформація до неї не йде. Підтверджено практикою У невеликому місті люди добре знають один одного. Тому я чудово пам’ятаю ситуацію з одним бізнесменом. Працюючи на промтоварному ринку, він спочатку швидко заснував справу і навіть відкрив свій магазин. Але от лихо: спочатку успішна торгівля раптом стала сходити нанівець, хоча видимого приводу до цього не було. Товар був хорошим, однак покупці стали обходити магазин стороною. Зневірений бізнесмен звернувся до Шишенкової, і Надія швидко встановила причину проблем. Виявилося, що всьому виною заздрість з боку сусідів, яким не давали спокою успіхи молодого підприємця. Адже людська думка матеріальна - ще наші давні предки знали, що негативна енергія може позбавити людину вдачі. Тільки з’ясувати причину та усунути це може лише професіонал. Надія Іванівна виявила в магазині підкинуті в товар шпильки, сліди дивного порошку. Завдяки своєму дару вона зняла негативну інформацію, замінивши її позитивною установкою. І незабаром справи у бізнесмена явно пішли в гору, він зміг швидко надолужити згаяне, а потім і зовсім забув про колишні проблеми. Іншого підприємця, який ледь не втратив бізнес і потрапив у ДТП, довелося рятувати від впливу з боку коханки, що створила негативну ауру з метою відвести його з сім’ї. Втручання Надії Іванівни дозволило не тільки нейтралізувати вплив коханки, але і нормалізувати атмосферу в сім’ї і налагодити справу.

Халатність?

Правоохоронці завершили розслідування за фактом смерті молодої жінки в Олександрівській центральній районній лікарні. Повідомлення про підозру вручено лікарю-анестезіологу цієї лікарні. Наразі обвинувальний акт скеровано до апеляційного суду області для визначення підсудності розгляду справи. Нагадаємо, на початку нинішнього року в Олександрівську районну лікарню привезли жінку з болем у животі. За словами рідних, їй повинні були зробити нескладну гінекологічну операцію, однак жінка померла на операційному сто-

лі ще під час введення наркозу. Через неправильне введення трубки для наркозу замість легенів повітря пішло у шлунок пацієнтки, але анестезіолог цього не помітив, жінка задихнулася на операційному столі. Без матері через трагедію залишилася восьмирічна дівчинка, яка стала круглою сиротою. Медик написав заяву про звільнення.

Здоров’я

В Олександрії виявили 6 хворих на туберкульоз 2931 людину обстежили в Олександрії під час місячника боротьби з туберкульозом. У 5 осіб виявили туберкульоз, усі вони Крім цього, лікувальні заклади міста спільнаправлені на дообстеження та лікування но з благодійними організаціями «Шлях до житв Олександрійський протитуберкульозний тя», «Нова Хвиля» та «Відкрите серце» проведиспансер. ли флюорографічне обстеження на туберку-

льоз 15 осіб – представників вразливих верств населення, виявлений 1 хворий на туберкульоз, який також направлений до Олександрійського протитуберкульозного диспансеру. Місячник проводився, відповідно до наказу управління охорони здоров’я міської ради, з 24 лютого по 24 березня.

Важко у навчанні…

У кіровоградських спецназівців - випускний Черговий випуск спеціалістів для частин та підрозділів спеціального призначення здійснено у 50-му окремому навчальному загоні спеціальної підготовки командування Сухопутних військ ЗС України. Про це Новинам Кіровоградщини повідо- випускних іспитів отримали відповідні свідомили у регіональному медіа-центрі Міністер- цтва. ства оборони України. Як повідомив заступник командира 50-го Так, майже тридцять військовослужбов- окремого навчального загону спеціальної підців служби за контрактом протягом трьох готовки з виховної роботи майор Богдан Ситмісяців у повному обсязі пройшли курс на- ник, слухачі нинішнього набору здобували фах вчання за визначеними напрямками та спе- молодших командирів, інструкторів, зв’язківців ціальностями й після успішного складання та інших спеціалістів для армійських частин і

Пити – шкідливо

Жінка пограбувала ресторан на 7 пляшок алкоголю

До Маловисківського райвідділу міліції надійшло повідомлення від працівниці одного із громадських закладів про пограбування. Про це Новинам Кіровоградщини повідомили у СЗГ УМВС в області. Попередньо встановлено, що 47-річна жителька одного з сіл району, перебуваючи у приміщенні ресторану, відкрито заволоділа 7 пляшками алкогольного напою по 0,5 л кожна. Дії особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 186 (грабіж, максимальна санкція - до 4 років позбавлення волі) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Пошта величезна Про кількість вирішених сімейних проблем наочно свідчить величезна пошта Н.І. Шишенкової. Часом тут зустрічаються ситуації, гідні лягти в основу сюжету літературного твору. Причому, як правило, усі вони добре закінчуються для його персонажів. За умови, звичайно, що вони вчасно звернулися до Надії. Як, наприклад, М.Сідорова, яка проживає в Бєлгород-Дністровському. Жінка довго і безуспішно шукала зниклого сина, поки не звернулася до Надії Іванівні, яка вказала його місцезнаходження і допомогла повернути його додому. Або лікар-хірург Олег Т., який раптово впав у найсильнішу депресію. За настійним проханням матері він приїхав до Шишенкової в Іллічівськ, і та нагадала йому про операцію, під час якої помер його пацієнт. І хоча це відбулося не з вини лікаря, родичі в серцях прокляли Олега Т. З тих пір і почалися його нещастя... Але після трьох сеансів він немов заново народився на світ, а потім попросив у Надії Іванівни дозволу привезти до неї своїх дітей. Можна навести ще багато прикладів, які переконливо свідчать про унікальний дар захисниці і порадниці з Іллічівська Надії Іванівни Шишенкової. Тим, хто потребує її допомоги, раджу самим переконатися в цьому. Знайти Надію Іванівну можна за адресою: м. Іллічівськ, вул. 1-го Травня, буд.4, кв.3 та за телефонами: (04868) 4-31-20; 067-395-42-46; 067-702-15-89. Анатолій Гунченко, заслужений журналіст України.

На численні прохання Надія Шишенкова проведе прийом в Кіровограді: 6, 7, 8, 9,10 квітня і 27, 28, 30 квітня

за адресою: гот. Київ, ІІ поверх, кімн. 234 (вул. Велика Перспективна, 50). Час прийому: з 9.00 до 12.00 та з 17.00 до 19.00.

Записатися на індивідуальний прийом

в Кіровограді можна за телефонами:

067-395-42-46; 067-702-15-89, (04868) 4-31-20 Св. В03 № 991337 вид. Овідіопільською РДА Одеської обл. від 5.08.2010 р

Новини звідусіль

Лікар Олександрівської ЦРЛ підозрюється в смерті пацієнтки

Про це Новинам Кіровоградщини повідомили у прес-службі прокуратури області. Лікарю-анестезіологу Олександрівської ЦРЛ повідомлено про підозру та вручено обвинувальний акт у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.1 ст.140 (неналежне виконання службових обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

www.novosti.kr.ua

підрозділів спеціального призначення. - Програма навчання включала практичні польові виходи, заняття зі спеціальної, тактико-спеціальної, розвідувальної, мовної, повітряно-десантної підготовки та мінно-підривної справи, а також інших загальновійськових дисциплін, - розповів Ситник. Після урочистого шикування, випускники попрощалися з товаришами по навчанню та відбули до своїх військових частин, де на них чекає бойова служба у військових колективах спеціального призначення.

Куди ми котимось?

Брат убив брата

В Устинівському районі в результаті проведення слідчих дій міліція затримала 40-річного місцевого жителя. Попередньо встановлено, що він увечері 28 березня у квартирі за місцем проживання під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв убив ножем свого брата-однолітка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство, санкція - від 7 до 15 років позбавлення волі).

Олександрійський район. Районний терцентр із обслуговування одиноких пенсіонерів та інвалідів отримав другий автомобіль соціального таксі – комфортабельний і м’який «ZAZ Віда». Машина придбана за гроші районного бюджету - 94 тис. грн. Кіровоградський район. Загиблого чоловіка 1964 р. народження виявили у ставку в с. Аджамка. Тіло вилучили з водойми місцеві мешканці. Кіровоград. Майстер-клас «Техніка стеблового шитва» від Наталії Ніжнікової (клуб народних ремесел «Ниточка») відбудеться у відділі краєзнавства ОУНБ ім. Д. Чижевського в суботу, 6 квітня, о 12:00. Вхід вільний, участь у майстер-класі – безкоштовна. Адреса: вул. Велика Перспективна, 24. Олександрівський район. Пожежа 1 кв. м підлоги сталася в житловому будинку у с. Китайгород. Тіло 79-річної господарки будинку виявлено на місці пожежі. Добровеличківський район. Тіло загиблого чоловіка 1941 року народження виявили у ставку в с. Тишківка. Рятувальники вилучили тіло з водойми. Кіровоград. З 1 квітня обласна бібліотека для юнацтва ім. О.М.Бойченка спільно з телеканалом TTV (програма «Розважальний марафон») розпочала соціальну акцію «Дякую тобі, мамо!». Вітальні заявки з Днем матері можна залишити в бібліотеці. Матері отримають вітання в прямому ефірі напередодні свята. Акція триватиме протягом квітня. Маловисківський район. Міліція встановила особи зловмисників, які у січні цього року викрали з подвір’я місцевого мешканця близько 100 кг зерна пшениці та 100 кг кукурудзи. Збіжжя вкрали двоє жителів району, 28 та 22 років. Олександрія. На фасаді школи №12 в Димитровому встановлять меморіальну дошку Мотроні Пастуховій (1917-1994), яка в 60-70 роки XX століття була організатором місцевого руху Червоних слідопитів, дослідником історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Новоукраїнський район. 26 березня підрозділ державної пожежно-рятувальної частини №19 м. Новоукраїнки ліквідував пожежу легкового авто Chevrolet Lacetti на трасі Кіровоград-Платонове. Водій встиг зупинитися, доки вогонь повністю не охопив машину, та викликав рятувальників. Причина пожежі – коротке замикання електропроводки автомобіля. Компаніївський район. До реанімаційного відділення ЦРЛ 26 березня з діагнозом «отруєння грибами» потрапила 36-річна жителька с. Червоновершка. Наступного дня стан хворої оцінювався як середнього ступеня важкості. Знам’янка. На вул. Дмитрівській водій ВАЗ 1988 року народження збив велосипедиста 1955 року народження, який виїхав на проїзну частину у невстановленому місці. Велосипедист із закритою черепно-мозковою травмою та забиттям мозку доставлений до ЦРЛ. При підготовці матеріалів використані дані прес-служб органів влади, власна інформація. Більше новин – на www.novosti.kr.ua.

3


www.novosti.kr.ua

№ 14 (88) 4 квітня 2013 року

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Тема номера

Із ДАІшником начистоту

Михайло Ярошенко, Новини Кіровоградщини Фото Олени Карпенко

Öÿ ÷àñòèíà âóëèö³ Äâîðöîâî¿ ó ʳðîâîãðàä³ – ï³øîõ³äíà. Îäíàê àâò³âêè íà í³é – çîâñ³ì íå ð³äê³ñòü.

(Закінчення. Початок на 1 сторінці) ²íòåðíåò òà òåëåáà÷åííÿ ï³ñòðÿâ³þòü ðîëèêàìè ïðî òå, ÿê ³íñïåêòîðè ÄÀ² íàõàáíî ïîâîäÿòüñÿ ç âîä³ÿìè, áåçï³äñòàâíî çóïèíÿþòü ÷è ïàòðóëþþòü «ï³ä ìóõîþ» òîùî. ßêîþ íàñïðàâä³ º îáñòàíîâêà íà äîðîãàõ òà ÿêå ñòàâëåííÿ ïðåâàëþº äî ³íñïåêòîð³â ÄÀ², Íîâèíàì ʳðîâîãðàäùèíè ðîçïîâ³â îäèí ³ç ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ ïðîôåñ³¿ (ç³ çðîçóì³ëèõ ïðè÷èí éîãî ³ì’ÿ ìè íå íàçèâàºìî). – Скажіть, у вас є план по протоколах? – Немає. Але зовсім без протоколів повернутися зі зміни – це як журналіст, який пішов би брати інтерв’ю чи робити репортаж, а повернувся і сказав, що нічого цікавого не знайшов. Раніше, виходячи на зміну, інспектор чітко знав, що він повинен скласти п’ять-сім-десять протоколів. Якщо за зміну він склав п’ять, то потім у свій вільний час він «допрацьовував». Зараз інспектор може прийти й без протоколу, але якщо прийде раз – на нього скоса подивляться, зроблять зауваження. Другий раз – це вже тонкий натяк. А третій – це вже система, це вже не робота. Зараз в основному складаємо по два протоколи за зміну. Намагаємося, якщо порушник не створив перешкод іншим учасникам дорожнього руху, обмежуватися профілактичними бесідами. – Розкажіть про явище, коли інспектор відпускає порушника після «дзвінка другу» – Поясню на власному прикладі. У мене є близькі родичі, друзі, товариші, які можуть порушити правила з необережності, буває, через неуважність. Але вони не зацікавлені у тому, щоб на них складали протокол на 425 гривень, наприклад. Вони телефонують мені, а я прошу інспекторів, якщо можна, допомогти. Буває, що інспектор зупиняє правопорушника, а після перевірки документів правопорушник комусь телефонує. І після короткої бесіди інспектор повертає документи без складання адміністративних матеріалів. – Водії часто пропонують гроші? – Водії хабарів напряму не пропонують – лише «може, вирішимо питання якось інакше?», «давайте якось розійдемося, обмежимося попередженням». Напряму вони не ри-

зикують, тому що в нас проводиться операція «Порядність». При наявності свідків, які бачили чи чули, як інспектору пропонують гроші, на водія складається протокол за пропозицію хабара посадовій особі при виконанні службових обов’язків. Ці матеріали направляються до прокуратури. За минулий рік таких було складено більше тридцяти. Сума пропонованих хабарів не перевищувала ста-двохсот гривень, отже за цими матеріалами кримінальні справи не порушувалися – обмежувалися адмінпокаранням. – А якщо це «крута» машина? – У таких зазвичай спрацьовує телефонний дзвінок. Ну і на таких машинах в основному їздять люди не бідні та з певними сферами впливу, зв’язками. Чим багатша людина, тим вона жадібніша і нічого пропонувати не буде. Скаже: «Пиши протокол, а я у суді його відсуджу». – Порушники часто оскаржують протоколи ДАІ? – Раніше – часто, але зараз така практика практично відпала. У 90 зі 100 таких випадків водії позови програють. – Яке ставлення водіїв до інспекторів ДАІ у більшості випадків? – У нинішній країні – зовсім не те, що було наприкінці дев’яностих-на початку двохтисячних. Раніше працівник ДАІ користувався серед водіїв авторитетом. Суми штрафів були значно менші. У часи до вступу в дію Адмінкодексу до інспектора ДАІ була повага, а зараз її немає через значні суми штрафів, через так званий дорожній контроль, який висвічує лише негатив-

ні сторони роботи Державтоінспекції: порушення законів, зневажливе ставлення до людей... Люди дивляться телевізор, Інтернет, і в них формується думка, що ДАІшники – «архаровцы с большой дороги». Поваги до служби ДАІ у водіїв немає. Страх – є. Але не той, раніше був страх порушити. Зараз кажуть, що, мовляв, «ДАІшники стоять у кущах із радарами», але коли інспектор «у кущах», проте зупинив водія за перевищення швидкості – інша справа. Тоді водій починає доводити, що «ваше діло не в кущах сидіти, а працювати для профілактики». Але ж він скоїв порушення, за яке настає відповідальність! Коли водій бачить, що назустріч їде машина ДАІ, то він, звичайно, знизить швидкість. Але, минувши патруль, він сміливо наступає на педаль газу і знає, що його вже не зупинять. Водій буде порушувати у нашій демократичній країні до тих пір, доки він не буде боятися відповідальності. – Щодо «мажорів», працівників прокуратури чи органів влади – вони практично безкарні? – Згідно з інструкцією діяльності підрозділів ДПС, затвердженої наказом 111 від 1999 року, працівник прокуратури не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності на загальних підставах. – Навіть якщо він людину збив? – Я кажу те, як написано в інструкції. Рапортом доповідається на ім’я керівництва нашого стройового підрозділу про

Дорослі – дітям

Обласний ДЮЦ має стати кращим у державі

За матеріалами прес-служби ОДА

Ãîëîâà îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Àíäð³é ͳêîëàºíêî â³äâ³äàâ êîìóíàëüíèé ïîçàøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä «Ê³ðîâîãðàäñüêèé îáëàñíèé öåíòð äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³». На початку свого знайомства з ДЮЦом Андрій Ніколаєнко оглянув виставку художніх робіт вихованців закладу. Дитячі роботи виконані дітьми з великим натхненням, надзвичайно майстерно, у різноманітних стилях та художніх техніках. Особливо зачепили керівника області художні роботи вихованки студії образотворчого мистецтва «Соняшник» Аліни Дуднік, адже, незважаючи на те, що дівчинка має серйозні проблеми зі здоров’ям, її художні роботи є не просто красивими, а витонченими та відрізняються своєрідним художнім стилем. Голова ОДА вручив Аліні подяку обласної державної адміністрації, а її художньому керівнику Ірині Зантарії – грамоту ОДА. Також він доручив відповідним службам взяти обдаровану юну художницю під опіку та надати їй всебічну підтримку. Андрій Ніколаєнко не оминув своєю увагою жодного гуртка та секції, оглянув навчальні класи, поспілкувався з дітьми та викладачами. Усі гуртки не перелічити, серед них – і народний художній колектив – студія образотворчого мистецтва «Соняшник», оркестр духових інструментів «Зміна», студія образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Писанка», шоу-театр молодіжного клубу «Імідж», студія вокального мистецтва «Антарес», хореографічні ансамблі – «Час-Пік» та «Росинка», ансамбль бандуристів «Орія», студія сучасної дитячої пісні «Вікторія», численні

4

гуртки декоративно-прикладного напряму. Проте особливу увагу Андрій Ніколаєнко звернув на умови, в яких навчаються діти, зокрема на стан навчальних приміщень, адже більшість із них на сьогодні потребують серйозного ремонту або реконструкції. Поспілкувався голова ОДА і з батьками вихованців ДЮЦу, які зазвичай чекали на своїх дітей та онуків до завершення занять. Вони подякували за те, що обласна влада приділяє велику увагу підтримці дитячої творчості в області, але звернулися з проханням до голови ОДА покращити умови для навчання дітей, адже на сьогодні у закладі навчається майже 2 тисячі юних кіровоградців, а навчальні класи вже не можуть вмістити всіх охочих. Андрій Ніколаєнко запевнив, що вже найближчим часом у ДЮЦі розпочнеться реконструкція, після якої будуть створені необхідні умови для занять дітей. Коментуючи обласним мас-медіа результати перебування у ДЮЦі, Андрій Ніколаєнко відзначив, що навчальний заклад потребує невідкладного ремонту і роботи з його реконструкції за рахунок коштів з обласного бюджету та субсидії з державного бюджету мають розпочатися вже найближчим часом – орієнтовно у травні нинішнього року. – Хочу зазначити, що перед тим, як розпочати внутрішні роботи, ми маємо навести лад із теплопостачанням, забезпечити у навчальному закладі оптималь-

ний температурний режим, ліквідувати також протікання даху. Розпочнемо з реконструкції модульної котельні – це буде перша черга ремонтних робіт. Під час другої черги ми плануємо повністю замінити на нові вікна та двері, – повідомив голова ОДА. Стосовно недобудованої упродовж багатьох років частини приміщення ДЮЦу, яке на сьогодні знаходиться в оренді та власники якого не мають бажання віддавати його на потреби кіровоградських дітей, Андрій Ніколаєнко відзначив: – Ми детально проаналізуємо ті рішення, які свого часу були прийняті стосовно цієї будівлі. Неприпустимо, що об’єкт, який будували саме для дітей, їм не бажають повертати. Особливо це питання актуальне, враховуючи, що нинішній рік оголошений Президентом України Роком дитячої творчості, а враховуючи завдання глави держави в рамках нової соціальної політики – у площині всебічної підтримки позашкільної освіти з боку держави, ми зробимо все від нас залежне, щоб якнайскоріше врегулювати це питання. Якщо ми побачимо, що є підтверджуючі документи, компенсуємо власникам витрати. Віднайдемо необхідні кошти в обласному бюджеті на завершення будівництва. – Я впевнений, що держава також нас підтримає у цьому питанні, тому що найкраща інвестиція, яка може бути, – діти, – додав він. – А враховуючи, скільки у нас творчих, талановитих та розумних дітей, ми докладемо максимум зусиль, щоб наш ДЮЦ став одним із кращих у державі.

скоєння порушення працівником прокуратури. Ці рапорти узагальнюються і раз на квартал, здається, направляються у прокуратуру. Що з ними далі – не знаю. – А якщо це син/брат/сват якогось високого чиновника? – Скажу так: безкарність вони за собою відчувають через телефони. Я бачив таке, і не раз. Інспектор не може відмовити тому, хто телефонує, бо часто це люди вищих керівних посад з різних структур. – Водії часто блимають одне одному ближнім світлом фар – попереджають, що скоро патруль ДАІ. Як ви боретеся з цим явищем? – Ми не боремося з ним – навпаки, це дуже добре, що вони блимають. Водій, побачивши, що йому блимнули фарами, одразу скидає швидкість, їде за всіма правилами дорожнього руху, не порушуючи, принаймні доки не побачить наряд ДАІ. А наряд вже може і з’їхати з того місця, де його побачив попередній водій, але водій, якому блимнули, буде їхати без порушень дуже довго – аж поки не побачить ДАІшників. І на тих ділянках, де пост ДАІ чи патруль, вони порушувати не будуть. Це теж профілактика. – А таксистів часто штрафуєте? – Так, складаємо адміністративні матеріали, виносимо постанови. Є категорія водіїв – опальна, так би мовити, стосовно яких складаються матеріали за їзду в стані наркотичного сп’яніння, наприклад. Таких протоколів доволі багато. Зараз легальних таксистів мало – таких, які мають спеціальні шашечки, нанесені на авто розпізнавальні ознаки таксі тощо. Зараз уночі вийди у місто – у того синя кулька на даху, у того світлодіодна смужка. Це все водії, які напівлегально працюють на служби таксі, практично ніде не обліковані, часто – наркомани на орендованих машинах. Ми складаємо стосовно них протоколи на загальних підставах. – Що головне у вашій роботі? – Головне в нашій роботі – роз’яснити водію, що він порушив, які могли б бути наслідки. Не штрафи головне. Штрафи лише озлоблюють водія. Лише за порушення вимог дорожніх знаків чи розмітки – штраф 255 гривень, а при нашій середньостатистичній зарплаті у дві тисячі гривень такі суми для багатьох – важкий тягар, у багатьох цих коштів просто немає. Я вже не кажу про значніші порушення – жовтий або червоний сигнал світлофору, обгін… До свідомості водія важливо грамотно донести, що він міг скоїти ДТП, міг постраждати сам та інші люди.

Про медичну реабілітацію дітей-інвалідів

Çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â – ïð³îðèòåòíå çàâäàííÿ âëàäè íà ì³ñöÿõ. Це питання було розглянуте під час засідання апаратної наради під керівництвом першого заступника голови ОДА Віктора Серпокрилова. Перший заступник голови ОДА наголосив, що питання всебічного захисту та підтримки з боку держави найбільш вразливої категорії – дітей-інвалідів – є для влади одним із ключових напрямків у рамках реалізації нових соціальних ініціатив Президента України: – У цьому контексті вкрай важливим є питання медичної реабілітації дітей-інвалідів, враховуючи, що вона спрямована на забезпечення поліпшення їхнього здоров’я та спроможність у подальшому до самостійного обслуговування. Начальник управління охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко повідомив, що в області на диспансерному обліку на сьогодні перебувають 3728 дітей-інвалідів, але лише 10% із них підлягають медичній реабілітації. Всього за 2012-й рік у дитячій обласній лікарні проведено реабілітаційне лікування 284 дітям-інвалідам. Також у неврологічному відділенні дитячої міської лікарні Кіровограда торік проведено реабілітаційне лікування 272 дітям-інвалідам. Олег Рибальченко зазначив, що уся медична допомога, яка надається дітям-інвалідам у даних закладах, проводиться абсолютно безкоштовно. Крім того, згідно з договором, який укладено між дитячою обласною лікарнею та обласним фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, в санаторіях Євпаторії, Бердянська та Немирова було проліковано 14 дітей – інвалідів з Кіровоградщини, а за І-й квартал нинішнього року – 3 дитини-інваліда з ендокринною патологією. Також у минулому році в Міжнародній клініці відновлювального лікування м. Трускавця на безоплатній основі пройшли реабілітаційне лікування 40 дітей з області, хворих на церебральний параліч.


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 14 (88) 4 квітня 2013 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

8 квітня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! 09.00 ϳäñóìêè òèæíÿ 09.40 Áåç öåíçóðè 10.05 Îô³ö³éíà õðîí³êà 10.20 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 12.35 Íîâèíè 12.55 ijëîâèé ñâ³ò 13.05 Ïðàâî íà çàõèñò 13.25 Òåìíèé ñèëóåò 13.35 Õ/ô «Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà», 1ñ. 14.40 ³êíî â Àìåðèêó 15.00 Íîâèíè 15.15 Euronews 15.30 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.40 Æèòòÿ íà ð³âíèõ 16.00 Õ/ô «Ãîëîâíèé êîíñòðóêòîð» 18.20 Íîâèíè 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó 18.55 Àãðî-News 19.05 ijëîâèé ñâ³ò 19.25 ѳëüðàäà 19.45 «Ïðî æèòòÿ» ç À.Ïàëü÷åâñüêèì 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.25 ijëîâèé ñâ³ò 21.35 Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» 22.30 Êíèãà.ua 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.25 ʳíî â äåòàëÿõ 00.25 ϳäñóìêè. Á³çíåñ 00.40 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 01.20 Íîâèíè 01.45 Ïðî ãîëîâíå 02.15 Íîâèíè 02.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.30 Íîâèíè 03.45 Òî÷êà çîðó 04.05 ijëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü 04.35 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ 05.25 ϳäñóìêè äíÿ 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

16.05 «Æäè ìåíÿ» 17.45, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòè-5» 20.00, 04.40 Ïîäðîáèö³ 20.30 Ò/ñ «Éäó òåáå øóêàòè-2» 00.00 Ò/ñ «Ïåðåâ³çíèê» 01.45 Ò/ñ «Òî÷êà âèáóõó»

ICTV 05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.25 Ñâ³òàíîê 06.30, 07.40 ijëîâ³ ôàêòè 06.40 Ò/ñ «Òàêñ³» 07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Ôàêòè òèæíÿ 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15 Õ/ô «V Öåíòóð³ÿ» 11.40 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 11.55, 13.00, 16.40 Ò/ñ «Óáèâ÷à ñèëà» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 14.15, 20.10 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 19.25, 01.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 21.50 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 23.00, 03.20 Ñâîáîäà ñëîâà 02.10 Ïðî-Z³êàâå.ua

ÑÒÁ 06.00 ×óæ³ ïîìèëêè. Äå ìî¿ ä³òè? 06.45, 16.00 Âñå áóäå äîáðå! 08.45, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 10.05 dzðêîâå æèòòÿ. dzðêè ï³ä ñêàëüïåëåì 11.05 dzðêîâå æèòòÿ. dzðêîâ³ îãîëåííÿ 11.55 Îäèí çà âñ³õ 13.50 Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 20.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè 21.00 Ò/ñ «Ìàòè é ìà÷óõà» 22.25 Äåòåêòîð áðåõí³-3 23.35 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.25 Õ/ô «Äâà êàï³òàíè»

ÍÒÍ + TTV

06.00 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó 07.00 Õ/ô «ßêùî âîðîã íå çäàºòüñÿ...» 08.25 Àãåíòè âïëèâó 09.00 Õ/ô «Ìàð³ÿ ç Íàçàðåòà», 1 ñ. 10.55 Ò/ñ «Çðàäíèê» 14.40 Ò/ñ «Äà¿øíèêè» 18.30 Âèïàäêîâèé ñâ³äîê ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 19.00 Òî÷êà çîðó ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 19.40 Ñïîðòòàéì 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 20.05 Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ 06.30 Ìóçèêà 20.35 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 21.15 Äèâîâèæíèé ñâ³ò 07.00 Ðàíêîâà êàâà 21.30 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» çëî÷èíåöü» 10.00 Ïîãëÿä. Ïîâòîð 22.30 Ò/ñ «CSI. Ìàéàì³-9» 10.40 Õ/ô «Ñêàðáè ñð³áíîãî îçåðà» 23.30 Ñâ³äîê 12.25 2000 ñåêóíä. Âàëåð³é 00.00 Õ/ô «Çàì³íà» (2) Ñîëäàòåíêî 02.00 Ñâ³äîê 12.55 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 02.30 Ðå÷îâèé äîêàç 03.50 Àãåíòè âïëèâó 13.15 Âèñòàâà Õìåëüíèöüêîãî 04.45 Ñâ³äîê îáëàñíîãî ìóçè÷íî05.15 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ì. 05.35 Ïðàâäà æèòòÿ 1+1 Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî «Ìàéñüêà ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË í³÷» 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 14.25 Ìóëüòèïë³êàö³éí³ ô³ëüìè 04.50, 06.00 Teen Time 23.30, 04.35 ÒÑÍ 04.55 Ò/ñ «ÀéÊàðë³» 15.00 «Ä³ëîâèé ðèòì». ×åðêàñüêà 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 06.05 Î÷åâèäåöü. ÎÄÒÐÊ Ñí³äàíîê ç 1+1 Íàéøîêóþ÷å 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 15.25 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. 15.55 Ä/ñ «Ãðà äîë³» ϳäéîì Ðîêñîëàíà-2» 16.10 Õ/ô «Çà òèõ, õòî â ìîð³» 06.50, 19.15 ϳðàíü¿ 12.10 Õ/ô «Àâàòàð» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 07.30, 08.30, 19.00, 00.00 15.40, 00.15 Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîóàíàëîãîâà ìåðåæ³ Ðåïîðòåð á³çíåñó 17.30 Ìóëüòô³ëüì 09.00 Õ/ô «Âàâèëîí í.å.» 16.45, 23.50 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 17.40 Ìîÿ óëþáëåíà ðîáîòà 11.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ 20.15, 21.15 Ò/ñ «Âåðîí³êà-2. Âò³êà÷êà» 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» «Âîðîí³íè» 22.20, 04.50 Ãðîø³ 19.00 Äåíü çà äíåì 13.25, 14.30 Kids Time 01.15 Õ/ô «Ãðîìîçåêà» 19.15 Òåìà äíÿ 13.30 Ì/ñ «Êà÷èí³ ³ñòî𳿻 03.00 Õ/ô «Ïîö³ëóé ìåíå, òîâàðèøó» 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» ²ÍÒÅÐ 20.45 Çàñèíàéêà 15.50 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 21.00 Äîê. öèêë «Ñâî¿ìè î÷èìà». 05.35 Ì/ô «Øðåê-2» 16.50 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» «Ìàíäð³âêà äî óìàëà¿â òà ²í䳿. 21.00 Ðåâ³çîð-2 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, óìàëàéñüê³ õðîí³êè» 12.00, 18.00 Íîâèíè 23.00 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 21.30 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç 00.20 Ò/ñ «Ùîäåííèêè 22.00 Äåíü çà äíåì ²ÍÒÅÐîì âàìï³ðà-3» 09.10 Õ/ô «Ìîñêâà ñëüîçàì íå â³ðèòü» 22.15 Òåìà äíÿ 01.15 Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ22.30 Ò/ñ «Ñïðàâåäëèâ³», 1 ñ. 12.30 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç 3» 23.15 «Ïîä³óì ¿¿ æèòòÿ. Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 02.00 Ò/ñ «Åâð³êà» Ì.ª.Ìèêîëàé÷óê». ×åðí³âåöüêà 14.15 Ñóäîâ³ ñïðàâè 02.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ÎÄÒÐÊ 15.05 ѳìåéíèé ñóä ä³òåé

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9 квітня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! 09.05 ϳäñóìêè äíÿ 09.30 Øåô-êóõàð êðà¿íè 10.20 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 12.35 Íîâèíè 12.45 ijëîâèé ñâ³ò 12.55 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ 13.35 Õàé ùàñòèòü 13.55 Õ/ô «Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà», 2ñ. 15.00 Íîâèíè 15.15 Euronews 15.30 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.45 Õ/ô «Òîé, ùå íå ìຠ÷èíó» 18.20 Íîâèíè 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó 18.55 ijëîâèé ñâ³ò 19.10 Ïðî ãîëîâíå 19.40 «Ïðî æèòòÿ» ç À.Ïàëü÷åâñüêèì 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.10 ijëîâèé ñâ³ò 21.15 Ñîö³àëüíå øîó «Àäðåíàë³í» 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.25 Õ/ô «Êëþ÷³ â³ä áåçîäí³», 9 ñ. 00.25 ϳäñóìêè. Á³çíåñ 00.40 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 01.20 Íîâèíè 01.45 Ïðî ãîëîâíå 02.15 Íîâèíè 02.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.30 Íîâèíè 03.40 Êíèãà.ua 04.00 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè 04.40 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 05.00 Áëèæ÷å äî íàðîäó 05.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.40 ϳäñóìêè äíÿ 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

15.50 Ò/ñ «Àíþòà» 17.45, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòè-5» 20.00, 03.35 «Ïîäðîáèö³» 20.30 Ò/ñ «Éäó òåáå øóêàòè-2» 00.00 Ò/ñ «Ïåðåâ³çíèê» 01.45 Õ/ô «Çîðÿíèé øëÿõ. Ïîêîë³ííÿ» 04.05 Ä/ô «Íîííà Ìîðäþêîâà. Òàêîþ ¿¿ í³õòî íå çíàâ»

ICTV 04.55 Ôàêòè 05.25 Ñâ³òàíîê 06.30, 07.40 ijëîâ³ ôàêòè 06.40 Ò/ñ «Òàêñ³» 07.00 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Åêñòðåíèé âèêëèê 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.10, 16.40 Ò/ñ «Óáèâ÷à ñèëà» 12.30, 13.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.30, 21.50 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.45 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Äîë³» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 20.10 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷» 23.00 Õ/ô «Â³éíà» (2) 01.30 Ïðîâîêàòîð 02.20 Õ/ô «Âòå÷à äî ïåðåìîãè» (2) 04.25 Ïðî-Z³êàâå.ua

08.45, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 10.05 dzðêîâå æèòòÿ. Ñó¿öèäè ç³ðîê 11.10 dzðêîâå æèòòÿ. Îáðàíö³ ç³ðîê 12.10 Õ/ô «Ñïîêóòà» 14.00 Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 20.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè 21.00 Ò/ñ «Ìàòè é ìà÷óõà» 22.25 Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé 00.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.05 Õ/ô «Äâà êàï³òàíè»

ÍÒÍ + TTV

06.05 Õ/ô «Çàã³í ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 10.00 Ä/ñ «Õâîðîáè-âáèâö³» 10.30 Ò/ñ «Ñâ³é-÷óæèé» 12.40 Ò/ñ «Áàíäèòñüêèé Ïåòåðáóðã-10» 14.35 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-9» 16.45 Ñâ³äîê 17.00 Ò/ñ «Åðà ñòð³ëüöÿ» 19.00 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 19.40 Òâîð÷èìè òðîïàìè 20.05 Òî÷êà çîðó 20.25 Music-ìàí³ÿ 20.45 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 21.15 Äèâîâèæíèé ñâ³ò ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 21.30 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë çëî÷èíåöü» 06.20 Ìóçèêà 22.30 Ò/ñ «CSI. Ìàéàì³-9» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 23.30 Ñâ³äîê àíàëîãîâà ìåðåæ³ 00.00 Õ/ô «Ç쳿 ï³ñêó» (2) 06.50, 07.15 Ðàíêîâà êàâà 01.45 Ñâ³äîê 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 02.15 Ðå÷îâèé äîêàç 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 03.35 Àãåíòè âïëèâó 10.00 Äîê. öèêë «Ñâî¿ìè î÷èìà». 04.30 Ñâ³äîê «Ìàíäð³âêà äî óìàëà¿â òà ²í䳿. 05.00 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 1+1 óìàëàéñüê³ õðîí³êè» 05.25 Ïðàâäà æèòòÿ 10.30 Ò/ñ «Ñïðàâåäëèâ³», 1 ñ. 06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.50 11.15 «Ïîä³óì ¿¿ æèòòÿ. 04.50, 05.55 Teen Time Ì.ª.Ìèêîëàé÷óê». ×åðí³âåöüêà ÒÑÍ 04.55 Ò/ñ «ÀéÊàðë³» ÎÄÒÐÊ 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 06.00 Î÷åâèäåöü. 12.00 Òîê-øîó «ÌÈ!» Ñí³äàíîê ç 1+1 Íàéøîêóþ÷å 13.00 Ìóëüòô³ëüì 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 06.45, 07.10, 07.40, ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. 08.45 ϳäéîì 13.15 Õ/ô «Ïàä³ííÿ Áåðëèíó», 1-2 ñ. Ðîêñîëàíà-2» 06.50, 19.15 ϳðàíü¿ 15.40 «Ðîçìîâà áåç íîòàö³é». 11.45, 12.40, 20.15, 21.15 Ò/ñ 07.30, 08.30, 19.00, ×åðí³ã³âñüêà ÎÄÒÐÊ «Âåðîí³êà-2. Âò³êà÷êà» 00.15 Ðåïîðòåð 16.10 Õ/ô äëÿ ä³òåé «Êàì’ÿíà êâ³òêà» 13.40, 03.20 Íå áðåøè ìåí³-2 09.00, 23.05 Ò/ñ ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 14.45, 04.10, 04.55 ѳìåéí³ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» àíàëîãîâà ìåðåæ³ ìåëîäðàìè-3 11.05, 18.00, 20.00 Ò/ñ 17.30 Ìóëüòô³ëüì 15.45, 00.30 Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó«Âîðîí³íè» 17.40 Ìîÿ óëþáëåíà ðîáîòà á³çíåñó 13.25, 14.30 Kids Time 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 16.45, 00.05 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 13.30 Ì/ñ «Êà÷èí³ 19.00 Äåíü çà äíåì 22.20 ̳íÿþ æ³íêó-7 ³ñòî𳿻 19.15 Òåìà äíÿ 01.30 Õ/ô «Ïîö³ëóé ìåíå, òîâàðèøó» 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 03.05 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí 15.50 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 20.45 Çàñèíàéêà ²ÍÒÅÐ 16.50, 22.00 Ò/ñ 21.00 Ñòîëèö³ ñâ³òó «Ñâ³òëîôîð» 05.30 Ò/ñ «Äæîêåð» 21.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ-2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 22.00 Äåíü çà äíåì 00.35 Ò/ñ «Ùîäåííèêè 12.00, 18.00 Íîâèíè 22.15 Òåìà äíÿ âàìï³ðà-3» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç 22.30 Ò/ñ «Ñïðàâåäëèâ³», 2 ñ. 01.30 Ò/ñ «Âåðîí³êà ²ÍÒÅÐîì 23.15 Ðàä³îÁåíä Îëåêñàíäðà Ôîê³íà 09.10 Ò/ñ «Ïåòð³âêà, 38. Êîìàíäà Ìàðñ-3» òà éîãî ç³ðêè, 1 ÷. Ñåìåíîâà» 02.15 Ò/ñ «Åâð³êà» ÑÒÁ 11.30, 13.00 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç 03.05 Óêðà¿íö³. ³ðà 05.15 Äâàíàäöÿòèð³÷íèé Øåðëîê Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 03.55 Äðàé Õìàðà 13.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè Õîëìñ îñòàíí³ ñòîð³íêè 14.50 ѳìåéíèé ñóä 06.45, 16.00 Âñå áóäå äîáðå! 04.25 Òàê í³õòî íå êîõàâ

www.novosti.kr.ua

Понеділок

02.55 Óêðà¿íö³. ³ðà 03.50 Ãåîðã³é Íàðáóò. Æèâ³ êàðòèíè 04.10 Áèñòðîïëèííèé ñîí

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-4» 07.00, 17.00, 19.00 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20, 13.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 Ò/ñ «×àñ äëÿ äâîõ» 15.20, 01.10 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Âåíäåòà ïî-ðîñ³éñüêè» 23.15 Õ/ô «Á³é áåç ïðàâèë» (2) 01.30-05.00 Ïðîô³ëàêòèêà ïåðåäàâàëüíîãî óñòàòêóâàííÿ

ÒÅÒ 06.00 Åðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Ëåíòÿåâî 07.30, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00, 16.05 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 10.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäüìû» 11.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè» 12.55 Êóêîëêà 13.55 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 15.00 Îäíà çà âñåõ 17.20 Äîñâèäîñ 18.20, 21.00 Âèòàëüêà 19.10 ÁàðÄàê-3 19.35 Áîãèíÿ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 20.00 Ò/ñ «Ëþáèò íå ëþáèò» 22.20 Ó ÒÅÒà â Èíòåðíåòå 23.00 Äóðíåâ+1 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 00.00 Ò/ñ «Óáåæèùå» 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.25 Äîñâèäîñ-2 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 03.05 Äî ðàññâåòà

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 8 квітня •

119 років тому народився (Олександрія) Дмитро Іванович Чижевський, філософ, літературознавець, релігієзнавець, логік, лінгвіст. Народився «...в родині, - за спогадами вченого, - художниці та колишнього офіцера, поміщика, який по арешті 1887 року за ліберальні погляди... жив у своєму маєтку». Духовні інтереси батьків рано визначили світогляд Дмитра Чижевського. В Олександрії минуло його дитинство, тут у часи першої російської революції було обрано мером міста його батька - Івана Костянтиновича; тут майбутній енциклопедист вчився у класичній гімназії (1904-1911), звідси пішов у люди: студент у Петербурзькому університеті (1911-1913), потім у Київському (1913-1919), вир Революції, участь у роботі Центральної Ради, а з 1921 року – еміграція. Наукова творчість стала єдиною основою життя Дмитра Чижевського. Перебираючись із одного університетського міста Західної Європи до іншого - Гейдельберг, Фрайбург, Прага, Галле, Марбург, - він працював і вчився водночас у найвидатніших мислителів XX століття: К. Ясперса, Е. Гусерля, М. Хайдегера, входив до кола найвідоміших російських філософів та істориків, таких як С. Булгаков, Ф. Степун, Є. Франк, М. Трубецький, М. Лоський, М. Бердяев, Георгій і Антонін Флоровські. Автор фундаментальних праць: «Філософія на Україні», «Нариси з історії філософії на Україні», «Гегель в Росії», «Філософія Сковороди», досліджень з логіки та філософії мови, з історії слов’янських культур (етики та психології Ф. Достоєвського, гуманізму Я. Коменського тощо), розвідок, присвячених І. Вишенському, М. Гоголеві, Т. Шевченку, П. Кулішеві, М. Грушевському, П. Юркевичу, В. Вернадському. З лютого 1992 року Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека має ім’я Дмитра Івановича Чижевського.

Іменини (за православним календарем): Авив, Авраам, Агн, Алла, Анимаіса (Анимаіда, Анимасья), Ганна, Арпила, Василь, Вафусій, Верк, Гаафа, Гаврило (Гавриїл), Дуклида, Євсевій, Ігафракс, Іриней, Іской, Кіндрат (Кодрат), Лариса, Малх, Мамика, Моіко, Пуллій, Реас, Сигиц, Сила, Сониріл, Степан (Стефан), Суімвл, Уирко (Вирко, Вирка), Ферм і Філл.

Вівторок ÓÊÐÀ¯ÍÀ 05.00, 05.05 Ñð³áíèé àïåëüñèí 05.20 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-4» 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20, 13.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 Ò/ñ «Ñïðàâæí³» 11.50 Õ/ô «Ñåðöå áåç çàìêà» 15.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00, 04.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20, 03.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Âåíäåòà ïî-ðîñ³éñüêè» 23.15 Ò/ñ «Ñë³ïà êóëÿ-2. Àãåíò ìàéæå íå âèäèìèé» 01.00 Ò/ñ «¥ð³ìì. Äðóãèé ñåçîí» 01.45 Õ/ô «Á³é áåç ïðàâèë» (2)

ÒÅÒ 06.00 Åðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Ëåíòÿåâî 07.30, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00, 16.05 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 10.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäüìû» 11.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè» 12.55 Êóêîëêà 13.55 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 15.00 Îäíà çà âñåõ 17.20 Äîñâèäîñ 18.20, 21.00 Âèòàëüêà 19.10 ÁàðÄàê 3 19.35 Áîãèíÿ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 20.00 Ò/ñ «Ëþáèò íå ëþáèò» 22.20 Ó ÒÅÒà â Èíòåðíåòå 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 00.00 Ò/ñ «Óáåæèùå» 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.25 Äîñâèäîñ-2 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 03.05 Äî ðàññâåòà

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 9 квітня •

Похвала Пресвятої Богородиці. Православне свято, святкується 9-го квітня за новим стилем. У 626 році Царгород, столиця Візантії був осаджений персами і скіфами. Жителям загрожувала смерть. Вони зібралися у храмі Святої Софії і молили Бога про спасіння. Патріарх Сергій взяв ікону Пресвятої Діви і обійшов з нею хресним ходом по стінам міста, а потім опустив у води протоки її ризу, і, як пише літописець, «море закипіло, вражі кораблі потонули, і неприятель відступив від міста». • 103 роки тому народився (с. Богоявленське, тепер с. Олександрівка) Олександр Юхимович Жежеря, учасник Великої Вітчизняної війни, Герой Радянського Союзу (1944, посмертно). До війни працював пасічником, обирався до складу правління колгоспу в рідному селі. На фронті з 1943 року. Гвардії сержант, командир кулеметного розрахунку. Відзначився у боях за визволення Кіровоградщини, при форсуванні Південного Бугу і Дністра, на Сандомирському плацдармі. Особисто знищив близько 600 гітлерівських солдатів і офіцерів. Загинув у бою. У 1957 році на честь Героя його рідне село перейменоване в Олександрівку. У польському місті Ченстохові йому встановлено пам’ятник. Станковий кулемет № 0181 із іменем Героя експонувався в Центральному музеї Збройних Сил у Москві. • 87 років тому народилася (Добровеличківка) Леоніда Львівна Гусаренко, художниця. У 1952 році закінчила Кримське художне училище ім. М. Самокиша (1952). Працює в галузі живопису, сценографії. Основні твори: «Польові квіти», «Бузок із тюльпанами», «Флокси білі». Член Національної спілки художників України (1962).

Іменини (за православним календарем): Олександр, Євтихій, Єфрем, Іван (Іоанн), Кирик, Мануїл (Мануйло, Іммануїл, Еммануїл), Кіндрат (Кодрат), Макар (Макарій), Марія, Матрена (Матрона), Павло й Федосий (Федосей, Феодосій).

5


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

Середа

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 10 квітня •

100 років тому народився (хутір Миколаївка Гадяцького району Полтавської області) Федір Гнатович Овчаренко (1913-2001), педагог. Закінчив Запорізький педагогічний інститут (1934) та Вищу Партійну школу при ЦК КПРС (1948). Працював заступником директора Запорізького металургійного технікуму (1937-1939). З 1943 по 1951 роки перебував на партійній і радянській роботі у Таджикистані та Запорізькій області. З 1951 по 1955 рік – в апараті ЦК КПУ, завідувач відділу шкіл. У 1955-1957 – заступник міністра освіти УРСР. З 1957 до 1978 роки – ректор КДПІ ім. О. С. Пушкіна. Доцент (1962). Нагороджений двома орденами «Знак Пошани» (1948, 1968), орденом Трудового Червоного Прапора (1961), орденом Жовтневої Революції (1971), медаллю А. С. Макаренка (1973). Очолював обласне відділення товариства «Знання» (з 1960). • 75 років тому народився (с. Куца Балка Вільшанського району) Микола Григорович Білопольський, економіст. У 1964 році закінчив обліково-фінансовий факультет Донецького інституту радянської торгівлі. Працював науковим співробітником Інституту економіки промисловості АН УРСР (1964-1966), ст. викладачем Інституту радянської торгівлі (1966-1974), деканом Донецького університету (1974-1979), ректором Донецького економічно-гуманітарного інституту (1992-1993). З 2000 року – завідувач кафедри обліку та аудиту Приазовського технічного університету (Маріуполь). Доктор економічних наук (1990), професор (1990). Віцепрезидент Академії економічних наук України (з 1993). Автор понад 90 наукових праць, зокрема монографій: «Энвироника – наука о развитии и совершенствовании общества и мира» (1997), «Основы производственно-хозяйственной энвироники» (1990) та ін. Нагороджений медаллю ім. Туган-Барановського. Почесний громадянин смт Вільшанки.

Іменини (за православним календарем): Авив, Боян, Василь, Варахисій, Євстрат (Євстратій), Енравот, Занифа (Занифан), Іван (Іоанн), Іларіон (Ілларион), Ілля (Илія), Іона, Лазар, Мар (Марин), Маруф (Маруфан), Нарса (Нарсин), Микола, Сава, Сивеиф (Сивефин), Спиридон і Степан (Стефан).

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів. Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів відзначається 11 квітня. 11 квітня 1945 року в’язні Бухенвальду (найбільшого концентраційного табору) підняли інтернаціональне повстання проти гітлерівців і вийшли на волю. Після переходу табору під юрисдикцію СРСР табір було долучено до системи концентраційних таборів НКВС, а 1948 року повністю інтегровано в систему ГУЛАГ. Біографії тих, хто пройшов крізь жахіття фашистських катівень – це справжні уроки мужності для молодого покоління. Всього на території Німеччини та окупованих нею країн діяло більше 14 тисяч концтаборів. За роки другої світової війни через табори смерті пройшли 18 мільйонів чоловік, з них 5 мільйонів – громадяни Радянського Союзу. • Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. 11 квітня в усьому світі відзначається Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Цей день проводиться з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я і покликаний підвищити інформованість нашого суспільства про захворювання Паркінсона, надати підтримку хворим паркінсонізмом і їх сім’ям, а також зробити свій внесок у подолання цієї страшної недуги. Як правило, ця хвороба розвивається у віці після 40 років, але можливі випадки розвитку захворювання і в більш ранньому віці. Хвороба Паркінсона є хронічним прогресуючим захворюванням центральної нервової системи. Основні ознаки хвороби полягають в тремтінні рук, сповільненості рухів, скутості, болях, порушеннях рухової динаміки і психіки. Ця недуга призводить до інвалідності, залишаючи повну ясність свідомості. Походження хвороби до цих пір не з’ясовано.

Іменини (за православним календарем): Васса, Євстафій (Євстахій, Остап, Остах), Іван (Іоанн), Іона, Ісаак (Ісаакий), Кирило, Корнилій, Марко, Маркіян, Потап (Патапій) і Пилип.

6

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10 квітня

13.25, 14.30 Kids Time ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 13.30 Ì/ñ «Êà÷èí³ ³ñòî𳿻 06.00 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 09.05 ϳäñóìêè äíÿ 15.50 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 09.15 Àãðî-News 16.50, 22.00 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 09.30 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ-2» 10.20 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» 00.35 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà-3» ÑÒÁ 12.35 Íîâèíè 01.30 Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ-3» 13.00 ijëîâèé ñâ³ò 06.30 ×óæ³ ïîìèëêè. Òàáàêåðêà ç 02.15 Ò/ñ «Åâð³êà» 13.10 Êðîê äî ç³ðîê ñåêðåòîì 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 13.55 Õ/ô «Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà», 3ñ. 07.10, 16.00 Âñå áóäå äîáðå! 03.05 Çàãóáëåíèé ðàé 15.00 Íîâèíè 09.10, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî 04.00 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Òÿãàð 15.15 Euronews ç³ðîê ìîâ÷àííÿ 15.35 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 10.45 dzðêîâå æèòòÿ. dzðêîâ³ áëèçíþêè 04.25 Óñì³øíèê ICTV 15.50 Õ/ô «Òîé, ùå íå ìຠ÷èíó», 3ñ. 11.40 dzðêîâå æèòòÿ. dzðêè òà ôàíàòè ÓÊÐÀ¯ÍÀ 17.00 Õ/ô «Ã³ðêèé ÿë³âåöü» 04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 12.20 Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé 18.20 Íîâèíè 04.55 Ôàêòè 14.10 Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ 06.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-4» 18.40 ijëîâèé ñâ³ò 05.20 Ñâ³òàíîê 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ïî䳿 18.55 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè 06.25, 07.40 ijëîâ³ ôàêòè 20.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 19.45 «Ïðî æèòòÿ» ç À.Ïàëü÷åâñüêèì 06.35 Ò/ñ «Òàêñ³» 21.00 Ò/ñ «Ìàòè é ìà÷óõà» 09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ «Ñë³ä» 20.50 Ìåãàëîò 07.20 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 22.25 Õàòà íà òàòà 10.00, 20.00 Ò/ñ «Âåíäåòà ïî20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè 00.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» ðîñ³éñüêè» 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 01.10 Õ/ô «Äâà êàï³òàíè» 11.50, 04.20 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 15.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ ÍÒÍ + TTV 21.30 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò.Ùåðáàòþê 10.10, 16.40 Ò/ñ «Óáèâ÷à ñèëà» 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 05.55 Õ/ô «Çàã³í ñïåö³àëüíîãî 22.25 Ñâ³òëî 12.30, 13.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³» 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» ïðèçíà÷åííÿ» 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 12.45 Ôàêòè. Äåíü 19.20, 03.45 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 13.30, 21.50 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà Óêðà¿íà» 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 23.25 Õ/ô «Êëþ÷³ â³ä áåçîäí³», 10 ñ. ïåðåâ³ðêà» 23.15 Ò/ñ «Ñë³ïà êóëÿ-2. Àãåíò ìàéæå 10.00 Ä/ñ «Ðåàëüí³ çëî÷èíö³» 00.25 ϳäñóìêè. Á³çíåñ 14.40, 20.10 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. íå âèäèìèé» 10.30 Ò/ñ «Ñâ³é-÷óæèé» 00.40 ³ä ïåðøî¿ îñîáè Äîë³» 01.00 Ò/ñ «¥ð³ìì. Äðóãèé ñåçîí» 12.40 Ò/ñ «Áàíäèòñüêèé 01.20 Íîâèíè 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 01.45 Õ/ô «Â³í, ÿ òà éîãî äðóç³» Ïåòåðáóðã-10» 01.40 Ïðî ãîëîâíå 23.00 Õ/ô «Á³é ç ò³ííþ» 14.35 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-9» 05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí 02.10 Íîâèíè 01.20 Êðèì³íàëüíèé îáëîì 16.45 Ñâ³äîê 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ ÒÅÒ 02.05 Õ/ô «Â³éíà» (2) 17.00 Ò/ñ «Åðà ñòð³ëüöÿ» 03.25 Íîâèíè 04.05 Ïðî-Z³êàâå.ua 06.00 Åðàëàø 19.00 Òî÷êà çîðó 03.40 Ä/ô «Ó ïîøóêàõ Ãðåö³¿» 06.30 Òåëåïóçèêè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 04.40 Ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ.ªâðîáà÷åííÿ 07.00 Ëåíòÿåâî ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 19.40 Êàðò-áëàíø 05.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 07.30, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 20.05 Ìè éäåìî â ãîñò³ 05.30 ϳäñóìêè äíÿ 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 06.20 Ìóçèêà 20.25 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 09.00, 16.05 Ò/ñ «Ðàíåòêè» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 20.45 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 1+1 10.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäüìû» àíàëîãîâà ìåðåæ³ 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 11.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè» 06.50, 07.15 Ðàíêîâà êàâà 06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 21.15 Äèâîâèæíèé ñâ³ò 12.55 Êóêîëêà 2 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 21.30 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê 13.55 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» ÒÑÍ çëî÷èíåöü» 15.00 Îäíà çà âñåõ 10.00 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 22.30 Ò/ñ «CSI. Ìàéàì³-9» 17.20 Äîñâèäîñ 10.30 Ò/ñ «Ñïðàâåäëèâ³», 2 ñ. Ñí³äàíîê ç 1+1 23.30 Ñâ³äîê 18.20, 21.00 Âèòàëüêà 11.15 Ðàä³îÁåíä Îëåêñàíäðà Ôîê³íà 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 00.00 Õ/ô «Ðàïòîð» (2) 19.10 ÁàðÄàê-3 òà éîãî ç³ðêè, 1 ÷. 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. 01.55 Ñâ³äîê 19.35 Áîãèíÿ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 12.00 Òîê-øîó «ÌÈ!» Ðîêñîëàíà-2» 02.25 Ðå÷îâèé äîêàç 20.00 Ò/ñ «Ëþáèò íå ëþáèò» 13.00 Ìóëüòô³ëüì 11.45, 12.40, 20.15, 21.15, 22.15 Ò/ñ 03.40 Àãåíòè âïëèâó 22.20 Ó ÒÅÒà â Èíòåðíåòå ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà «Âåðîí³êà-2. Âò³êà÷êà» 04.35 Ñâ³äîê 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 13.15 Õ/ô «Â÷èòåëü òàíö³â», 2 ñ. 13.40, 04.10 Íå áðåøè ìåí³-2 05.05 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 15.40 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 14.45, 05.00 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-3 05.35 Ïðàâäà æèòòÿ 00.00 Ò/ñ «Óáåæèùå» 16.00 «Çîëîòà ïðîâ³íö³ÿ». Ëüâ³âñüêà 15.45, 00.10 Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó01.00 Òâîþ ìàìó! ÎÄÒÐÊ á³çíåñó ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 01.25 Äîñâèäîñ-2 16.10 Õ/ô äëÿ ä³òåé «Çîëîòèé êëþ÷èê» 16.45, 23.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 04.50, 05.55 Teen Time 01.50 Áàáóíû & äåäóíû ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 01.10 Õ/ô «Áîññ íà äâà òèæí³» 04.55 Ò/ñ «ÀéÊàðë³» àíàëîãîâà ìåðåæ³ 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 02.40 Õ/ô «Âåñ³ëëÿ ìîãî êîëèøíüîãî» 06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å 17.30 Ìóëüòô³ëüì 03.05 Äî ðàññâåòà (2) 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 17.40 Ìîâà æåñò³â ²ÍÒÅРϳäéîì Àñîö³àö³ÿ «Íàñ³ííÿ ʳðîâîãðàäùèíè» 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 06.50, 19.15 ϳðàíü¿ 05.25 Ò/ñ «Äæîêåð» 19.00 Äåíü çà äíåì ïðîïîíóº ÏÎѲÂÍÈÉ ÌÀÒÅвÀË ÑÎÍßØÍÈÊÓ 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 19.15 Òåìà äíÿ ÒÀ ²ÍØÈÕ Ñ/à ÊÓËÜÒÓÐ Â²Ä Â²Ò×ÈÇÍßÍÈÕ ÒÀ Ðåïîðòåð 12.00, 18.00 Íîâèíè 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÂÈÐÎÁÍÈʲÂ, ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ ÐÎÑËÈÍ. 09.00, 23.05 Ò/ñ 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç 20.45 Çàñèíàéêà ì. ʳðîâîãðàä, âóë. Òèì³ðÿçºâà, 84, îô³ñ 420. «Ùàñëèâ³ ðàçîì» ²ÍÒÅÐîì 21.00 «À ó íàñ çí³ìàëè ê³íî... (0522) 24-58-28, 27-35-13, 066-786-53-98, 09.10 Ò/ñ «Ïåòð³âêà, 38. Êîìàíäà Ïîëòàâùèíà ê³íåìàòîãðàô³÷íà». 11.05, 18.00, 20.00 Ò/ñ 067-423-35-00, 094-938-35-13, www.semena.at.ua. «Âîðîí³íè» Ñåìåíîâà» Ïîëòàâñüêà ÎÄÒÐÊ 11.30, 13.00 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 13.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè 14.50 ѳìåéíèé ñóä 15.50 Ò/ñ «Àíþòà» 17.50, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòè-5» 20.00, 03.30 Ïîäðîáèö³ 20.30 Ò/ñ «Éäó òåáå øóêàòè-2» 00.00 Ò/ñ «Ïåðåâ³çíèê» 01.45 Õ/ô «Çîðÿíèé øëÿõ. Ïåðøèé êîíòàêò» 04.00 Ä/ô «Áðþíåòêè ïðîòè áëîíäèíîê»

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.05 09.25 09.30 12.35 13.00 13.10 13.35 13.55

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» Íîâèíè ijëîâèé ñâ³ò Ïðåì’ºðà. Ä/ô «Óêðà¿íà. 1812» Ïðî ãîëîâíå Õ/ô «Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà» 4ñ. (çàêëþ÷íà) 15.00 Íîâèíè 15.15 Euronews 15.30 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.45 Õ/ô «Ï³÷íèêè» 17.05 Õ/ô «Ì³ðàæ», 1ñ. 18.20 Íîâèíè 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó 18.50 ijëîâèé ñâ³ò 19.15 «Ïðî æèòòÿ» ç À.Ïàëü÷åâñüêèì 20.25 Äîñâ³ä (÷.1) 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.15 ijëîâèé ñâ³ò 21.25 Äîñâ³ä (÷.2) 22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.25 Õ/ô «Êëþ÷³ â³ä áåçîäí³», 10 ñ. 00.25 ϳäñóìêè. Á³çíåñ 00.40 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 01.20 Íîâèíè 01.45 Ïðî ãîëîâíå 02.15 Íîâèíè 02.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.30 Íîâèíè 03.45 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè 04.25 Ñâ³òëî 04.45 Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» 05.35 ϳäñóìêè äíÿ 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

21. 35 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 22.00 Äåíü çà äíåì 22.15 Òåìà äíÿ 22.30 Ò/ñ «Ñïðàâåäëèâ³», 3 ñ. 23.15 Ðàä³îÁåíä Îëåêñàíäðà Ôîê³íà òà éîãî ç³ðêè, 2 ÷.

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Четверг

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 11 квітня •

№ 14 (88) 4 квітня 2013 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

11.30, 13.00 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 13.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè 14.50 ѳìåéíèé ñóä 15.50 Ò/ñ «Àíþòà» 17.45, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòè-5» 20.00, 03.20 «Ïîäðîáèö³» 20.30 Ò/ñ «Éäó òåáå øóêàòè-2» 00.00 Ò/ñ «Ïåðåâ³çíèê» 01.45 Õ/ô «Çîðÿíèé øëÿõ. Ïîâñòàííÿ» 03.50 Ä/ô «×óäåñà çö³ëåííÿ»

ICTV 04.45 Ôàêòè 05.20 Ñâ³òàíîê 06.25, 07.40 ijëîâ³ ôàêòè 06.35 Ò/ñ «Òàêñ³» 07.00 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.10, 16.40 Ò/ñ «Óáèâ÷à ñèëà» 12.30, 13.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.30, 21.50 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.40, 20.10 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Äîë³» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.00, 02.05 Õ/ô «Á³é ç ò³ííþ» 01.10 Íåñåêðåòí³ ôàéëè 03.35 Ïðî-Z³êàâå.ua

22.15 Òåìà äíÿ 22.30 Ò/ñ «Ñïðàâåäëèâ³», 4 ñ. 23.15 Ðàä³îÁåíä Îëåêñàíäðà Ôîê³íà òà éîãî ç³ðêè, 3 ÷.

ÑÒÁ 06.05 ×óæ³ ïîìèëêè. Ç ìåíå äîñèòü! 06.50, 16.00 Âñå áóäå äîáðå! 08.50, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 10.10 dzðêîâå æèòòÿ. dzðêîâà ë³ì³òà 11.05 dzðêîâå æèòòÿ. Ïåðøèé ñåêñóàëüíèé äîñâ³ä ç³ðîê 12.10 Õ/ô «Ï³ñî÷íèé äîù» 14.05 «Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³» 18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè» 20.00 «Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè» 21.00 Ò/ñ «Ìàòè é ìà÷óõà» 22.25 Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ 00.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.10 Õ/ô «Äâà êàï³òàíè»

ÍÒÍ + TTV

06.05 Õ/ô «Çàã³í ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ» 07.15 Õ/ô «Â ë³ñàõ ï³ä Êîâåëåì» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 10.00 Ä/ç «Òàºìíèö³ êðèì³íàëüíîãî ñâ³òó» 10.25 Ò/ñ «Ñâ³é-÷óæèé» 12.35 Ò/ñ «Áàíäèòñüêèé Ïåòåðáóðã-10» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 14.30 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-9» 16.45 Ñâ³äîê 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 17.00 Ò/ñ «Åðà ñòð³ëüöÿ» 06.20 Ìóçèêà 19.00 ³ä ïåðøî¿ îñîáè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 19.40 Íàø çåìëÿê Äìèòðî 06.50, 07.15 Ðàíêîâà êàâà ×èæåâñüêèé 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 1+1 20.10 Òåëåë³êàðíÿ 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 222 06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 20.30 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò ñåð³ÿ 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.20 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 10.00 «À ó íàñ çí³ìàëè ê³íî... ÒÑÍ Ïîëòàâùèíà ê³íåìàòîãðàô³÷íà». 21.15 Äèâîâèæíèé ñâ³ò 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 21.30 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê Ïîëòàâñüêà ÎÄÒÐÊ Ñí³äàíîê ç 1+1 çëî÷èíåöü» 10.30 Ò/ñ «Ñïðàâåäëèâ³», 3 ñ. 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä» 22.30 Ò/ñ «CSI. Ìàéàì³-9» 11.15 Ðàä³îÁåíä Îëåêñàíäðà Ôîê³íà 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. 23.30 Ñâ³äîê òà éîãî ç³ðêè, 2 ÷. Ðîêñîëàíà-2» 00.00 Õ/ô «Ò³íü â ãëèáèí³» (3) 12.00 Òîê-øîó «ÌÈ!» 11.45, 12.40, 13.40 Ò/ñ «Âåðîí³êà-2. 01.35 Ñâ³äîê 13.00 Ìóëüòô³ëüì Âò³êà÷ê໠ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 02.05 Ðå÷îâèé äîêàç 14.45, 05.05 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-3 13.15 Õ/ô «Øêîëà çëîñë³â’ÿ» 03.35 Àãåíòè âïëèâó 15.45, 01.10 Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó15.50 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 04.35 Ñâ³äîê á³çíåñó 16.10 Õ/ô «Íàñðåää³í â Áóõàð³» 05.05 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 16.45, 23.40 ÒÑÍ. Îñîáëèâå ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 05.30 Ïðàâäà æèòòÿ 20.15 Ò/ñ «Âåðîí³êà-2. Âò³êà÷êà» àíàëîãîâà ìåðåæ³ 21.15 Ïåêåëüíà êóõíÿ-3 ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 17.30 Ìóëüòô³ëüì 00.05 Ñåêñ-ì³ñ³ÿ 04.50, 05.55 Teen Time 02.00 Õ/ô «Âåñ³ëëÿ ìîãî êîëèøíüîãî» 17.40 Ìîÿ óëþáëåíà ðîáîòà 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 04.55 Ò/ñ «ÀéÊàðë³» (2) 19.00 Äåíü çà äíåì 06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å 03.30 Õ/ô «Õîðîøèé õëîï÷èê» (2) 19.15 Òåìà äíÿ 06.45, 07.10, 07.40, ²ÍÒÅÐ 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 08.45 ϳäéîì 20.45 Çàñèíàéêà 06.50, 19.15 ϳðàíü¿ 05.20 Ò/ñ «Äæîêåð» 21.00 Äîê. öèêë «Ñâî¿ìè î÷èìà». 07.30, 08.30, 19.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 00.15 Ðåïîðòåð 12.00, 18.00 Íîâèíè Ìàíäð³âêà äî óìàëà¿â. 09.00, 23.05 Ò/ñ 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç Òàºìíè÷èé Íåïàë «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 21.20 Ä/ñ «Ãðà äîë³» ²ÍÒÅÐîì 21.35 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 11.05, 18.00, 20.00 Ò/ñ 09.10 Ò/ñ «Ïåòð³âêà, 38. Êîìàíäà 22.00 Äåíü çà äíåì Ñåìåíîâà» «Âîðîí³íè»

11 квітня 13.25, 14.30 Kids Time 13.30 Ì/ñ «Êà÷èí³ ³ñòî𳿻 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 15.50 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 16.50, 22.00 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ-2» 00.35 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà-3» 01.30 Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ-3» 02.15 Ò/ñ «Åâð³êà» 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.05 Âèùå íåáà 03.35 Ñîí Àë³íè Êîñòîìàðîâî¿ 04.05 Æèòòÿ â îá³éìàõ êâ³ò³â 04.15 ßãîòèíñüêå ë³òî 04.30 Ñóïåðíèêè

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-4» 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20, 13.00, 17.20, 20.50 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Âåíäåòà ïîðîñ³éñüêè» 11.50, 04.25 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.20, 02.50 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20, 03.50 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 22.15 Õ/ô «Áëèçüêèé âîðîã» (2) 23.50 Ò/ñ «¥ð³ìì. Äðóãèé ñåçîí» 00.40 Õ/ô «Ïðèêîë³ñòè» (2) 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÒÅÒ 06.00 Åðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Ëåíòÿåâî 07.30, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00, 16.05 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 10.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäüìû» 11.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè» 12.55 Êóêîëêà 13.55 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 15.00 Îäíà çà âñåõ 17.20 Äîñâèäîñ 18.20, 21.00 Âèòàëüêà 19.10 ÁàðÄàê-3 19.35 Áîãèíÿ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 20.00 Ò/ñ «Ëþáèò íå ëþáèò» 22.20 Ó ÒÅÒà â Èíòåðíåòå 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 00.00 Ò/ñ «Óáåæèùå» 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.25 Äîñâèäîñ-2 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 03.05 Äî ðàññâåòà


№ 14 (88) 4 квітня 2013 року

12 квітня

НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

КІРОВОГРАДЩИНИ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

00.35 Õ/ô «Òåðì³íàë» 22.30 Ò/ñ «Ñïðàâåäëèâ³», 5 ñ. ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 02.45 Õ/ô «911. Õëîï÷èêè çà 23.15 Ðàä³îÁåíä Îëåêñàíäðà Ôîê³íà 06.00 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! âèêëèêîì» òà éîãî ç³ðêè, 4 ÷. 09.05 ϳäñóìêè äíÿ 04.30 Ä/ô «Ìèêîëà Ðèáí³êîâ. Õëîïåöü ÑÒÁ 09.15 Îô³ö³éíà õðîí³êà ³ç Çàð³÷íî¿ âóëèö³» 09.20 Ïîãîäà 05.45 ×óæ³ ïîìèëêè. Îñòàííº ICTV 09.25 Ò/ñ «Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ» îäêðîâåííÿ àâ³àòîðà 12.25 ijëîâèé ñâ³ò 04.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 07.10 Õ/ô «Íåïîïðàâíèé áðåõóí, àáî 12.35 Íîâèíè 04.50 Ôàêòè Êàçêà ç õîðîøèì ê³íöåì» 12.40 Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» 05.20 Ñâ³òàíîê 08.50 Õ/ô «Äîâãîî÷³êóâàíå êîõàííÿ» 13.30 Àäðåíàë³í 06.20, 07.40 ijëîâ³ ôàêòè 10.45 Õ/ô «Êàòåðèíà. Ïîâåðíåííÿ 15.00 Íîâèíè 06.30 Ò/ñ «Òàêñ³» êîõàííÿ» 15.10 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 07.00 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 18.05, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè 15.15 Îêîëèöÿ 07.45 Ñòîï-10 18.15 Õ/ô «Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî 15.50 Õ/ô «Ì³ðàæ», 2-3 ñ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê Íîâ³ ïðèãîäè Øóðèêà» 18.20 Íîâèíè 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 20.00, 22.35 Õîëîñòÿê-3 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó 10.10, 16.40 Ò/ñ «Óáèâ÷à ñèëà» 23.45 ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ ×åõîâîþ 18.55 ijëîâèé ñâ³ò 12.30, 13.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³» 19.10 Ïðî ãîëîâíå ÍÒÍ + TTV 12.45 Ôàêòè. Äåíü 19.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 13.30, 21.50 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà 06.00 Õ/ô «Â ë³ñàõ ï³ä Êîâåëåì» 19.45 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü ïåðåâ³ðêà» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 14.40, 20.10 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. 09.00 Ò/ñ «Íà ³ì’ÿ Áàðîí» 21.25 ijëîâèé ñâ³ò Äîë³» 14.50 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-9» 21.40 Ôîëüê-music 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 16.45 Ñâ³äîê 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 23.00 Õ/ô «Á³é ç ò³ííþ-2. Ðåâàíø» 17.00 Ò/ñ «Åðà ñòð³ëüöÿ» 23.00 ϳäñóìêè 01.40 Åêñòðåíèé âèêëèê 19.00 Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü 23.15 Õ/ô «Êëþ÷³ â³ä áåçîäí³», 11-12 ñ. 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 01.00 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 19.40 ³äâåðòî ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 01.20 Íîâèíè 20.20 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 01.45 Ïðî ãîëîâíå 20.30, 21.15 ³òàëüíèé ìàðàôîí 06.20 Ìóçèêà 02.15 Íîâèíè 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 23.30 Õ/ô «Îõîòà çà ò³ííþ» àíàëîãîâà ìåðåæ³ 03.25 Íîâèíè 01.35 Õ/ô «Õðåñòîíîñåöü» 06.50, 07.15 Ðàíêîâà êàâà 03.35 Õ³ò-ïàðàä «Íàö³îíàëüíà 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË äâàäöÿòêà» 04.45 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 04.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ 05.10 ѳëüðàäà 04.45, 05.55 Teen Time 10.30 Ò/ñ «Ñïðàâåäëèâ³», 4 ñ. 05.25 ϳäñóìêè äíÿ 04.50 Ò/ñ «ÀéÊàðë³» 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 11.15 Ðàä³îÁåíä Îëåêñàíäðà Ôîê³íà 06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å òà éîãî ç³ðêè, 3 ÷. 1+1 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 ϳäéîì 12.00 Òîê-øîó «ÌÈ!» 06.50, 19.15 ϳðàíü¿ 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.45 13.00 Ìóëüòô³ëüì 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð ÒÑÍ Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 09.00, 23.05 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 13.15 Õ/ô «Âåðøíèêè» 11.05, 18.00, 20.00 Ò/ñ «Âîðîí³íè» Ñí³äàíîê ç 1+1 14.45 Âèñòàâà Êè¿âñüêîãî 13.25, 14.30 Kids Time 07.25 Ì/ô «Áåðíàðä» àêàäåì³÷íîãî îáëàñíîãî 13.30 Ì/ñ «Êà÷èí³ ³ñòî𳿻 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» Ðîêñîëàíà-2» ³ì. Ïàíàñà Ñàêñàãàíñüêîãî 15.50 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 11.40 Ò/ñ «Âåðîí³êà-2. Âò³êà÷êà» «²ñòîð³ÿ êîíÿ» 12.40 Ïåêåëüíà êóõíÿ-3 16.20 Õ/ô «Ï³äêèäüîê» 14.40, 04.00 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-3 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. 15.40 Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó Öèôðîâà òà 16.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå àíàëîãîâà 20.15 «Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü» ìåðåæ³ 20.40 Âå÷³ðí³é êâàðòàë 17.30 Ìóëüòô³ëüì 22.35 Õ/ô «Õèæàê» 17.40 Ìîÿ óëþáëåíà 00.55 Õ/ô «Õîðîøèé õëîï÷èê» (2) ðîáîòà 02.30 Õ/ô «Ì³é êîõàíèé âîðîã» 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð ²ÍÒÅÐ Äåðð³ê» 19.00 Äåíü çà äíåì 05.25 Ò/ñ «Äæîêåð» 19.15 Òåìà äíÿ 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 19.45 Àãðàðíèé ðåã³îí 12.00, 18.00 Íîâèíè 20.15 Óðÿä íà çâ’ÿçêó 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ç ãðîìàäÿíàìè ²ÍÒÅÐîì 20.45 Çàñèíàéêà 09.10 Ò/ñ «Ïåòð³âêà, 38. Êîìàíäà 21.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ Ïåòðîâñüêîãî» âîºí» 11.30, 13.00 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç 21.30 «Ä³ëîâèé ðèòì». Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» ×åðêàñüêà 13.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè ÎÄÒÐÊ 14.50 ѳìåéíèé ñóä 22.00 Äåíü çà äíåì. 15.50 Ò/ñ «Àíþòà» ²íôîðìàö³éíà 17.40, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòè-5» ïðîãðàìà 20.00, 04.00 Ïîäðîáèö³ 22.15 Òåìà äíÿ 20.30 Øóñòåð Live

П’ятниця 16.50, 22.00 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ-2» 00.35 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà-3» 01.30 Ò/ñ «Âåðîí³êà Ìàðñ-3» 02.15 Ò/ñ «Åâð³êà»

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-4» 07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20, 13.00, 17.20, 20.50 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Âåíäåòà ïîðîñ³éñüêè» 11.50, 04.20 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.20, 02.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20, 03.45 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 22.15 Ò/ñ «Ìåíò ó çàêîí³-2»

ÒÅÒ 06.00 Åðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Ëåíòÿåâî 07.30, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00, 16.05 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 10.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäüìû» 11.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè» 12.55 Êóêîëêà 13.55 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 15.00, 19.40 Îäíà çà âñåõ 17.20 10 øàãîâ ê ëþáâè 18.40, 20.40 Âèòàëüêà 19.00 Âå÷åðíèé ãîí 22.20 ×òî åñëè áû? 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 00.00 Ò/ñ «Óáåæèùå» 01.00 Äóðíåâ+1 01.25 Äîñâèäîñ 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 03.05 Äî ðàññâåòà

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 12 квітня •

195 років тому народився (с. Березівка Олександрійського району) Олексій Федорович Бржеський (1818-1868), поет. • 125 років тому народився Генріх Густавович Нейгауз (12 квітня 1888, Єлисаветград – 10 жовтня 1964, Москва), піаніст і педагог, публіцист і музично-суспільний діяч. Батько Генріха, Густав Нейгауз, також піаніст, після закінчення консерваторії у Кьольну переїхав з Німеччини спочатку до Росії, а згодом в Єлисаветград, де став фундатором місцевої музичної школи; його мати, Ольга Михайлівна (нар. Марцеліна Блуменфельд), приходилася старшою сестрою знаменитого композитора, піаніста та диригента Фелікса Блуменфельда. Початкову музичну освіту Генріх одержав у свого батька. В 1904 р. по закінченні гімназії у віці 16-річному віці Генріх Нейгауз дебютував із великим успіхом як виконавець у Дортмунді, після чого поїхав у довге концертне турне Німеччиною, Австрією й Італією. Після навчання в Л. Годовського в Берліні Нейгауз вивчав теорію композиції під керівництвом учня Танєєва, професора П.Ф.Юона. Пізніше поступив у Віденську академію музики до школи вищої майстерності, яку закінчив на відмінно. Після повернення на батьківщину Нейгауз здав екстерном у Петроградській консерваторії іспити і в 1916 р.почав свою педагогічну діяльність у Тбілісі. Повернувшись у Єлисаветград, працював у місцевому відділі народної освіти. Разом зі своїм троюрідним братом, відомим польським композитором К. Шимановським він організував камерне товариство, читає лекції, пропагує кращі зразки класичної музики. У 1920 році Нейгауз – професор Київської консерваторії, а від 1922 року починається його творча діяльність у Московській консерваторії. Генріх Нейгауз помер 10 жовтня 1964 року в Москві.

Іменини (за православним календарем): Аполлос, Еввула, Єлизавета (Елисавета), Епафродит, Захарія, Зосим (Зосим, Ізосим), Іван (Іоанн), Іоад, Кесар (Цезар), Кифа, Персид, Сава, Сосфен і Сопрон (Софроній).

Шукаємо родину!

Рудий красень-хлопчик, вік - близько року. Стане вам вірним другом і охоронцем. Телефонуйте: (095) 938-08-39. Чарівне щеня, вік - 3 місяці, шукає дім. Телефонуйте: (050) 761-90-25 (Тетяна).

Фотофакти Експозиція, приурочена пам’яті художниці Людмили Леонідівни Ходак (1943 – 2012), відкрилася в обласному художньому музеї в Кіровограді. Людмила Леонідівна Ходак народилася в селі Апрелівка Бобринецького району в сім’ї вчителів. Закінчила Одеське художнє училище імені М. Грекова (викладачі А. Чубін, Л. Токарєва, В. Соколов). Майже півстоліття пропрацювала викладачем Кіровоградської міської дитячої художньої школи ім. О. Осмьоркіна. Свій життєлюбний талант передавала своїм учням, донечці Оксані та онукам Ані й Андрійкові. Основна тема її творів – любов до Бога, до рідного краю. Їй вдалося показати глибоке проникнення в стилістику іконопису й уміння, не відступаючи від канонів, творчо переосмислити його багатовікову традицію. Ікони, написані Людмилою Ходак, виставлені в СвятоПокровській церкві та Спасо-Преображенському соборі. Фото надане адміністрацією обласного художнього музею.

Цуценята шукають дім, вік - 2 місяці, виростуть середнього розміру. Телефонуйте: (066) 198-45-42 (Оксана). Малюки, 4 дівчинки і 1 хлопчик, шукають хороших господарів. Телефонуйте: (066) 555-03-29 (Тетяна).

У Кіровоградській обласній бібліотеці для дітей ім. А.П.Гайдара відбувся третій етап Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України-2013» серед 42 кращих книгоманів із числа учнів 5-6-х класів, яким завершився Всеукраїнський тиждень дитячого читання на теренах області. За результатами конкурсу, які оголосив голова журі письменник Василь Бондар, його переможцями стали Катя Дужкова з Дмитрівської ЗОШ № 2 Знам’янського району та її ровесниця з Бобринця Заріна Корнієць. Школярки візьмуть участь у фестивалі дитячого читання «Книгоманія» за багаторічної підтримки львівської громадської організації «Форум видавців». Всі інші учасники конкурсу нагороджені дипломами та книгами їхніх улюблених дитячих письменників. Фото Анатолія Саржевського, спеціально для Новин Кіровоградщини.

7


www.novosti.kr.ua

Субота

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 13 квітня •

130 років тому народився (с. Губівка Компаніївського району) Дем’ян Бєдний (Юхим Олексійович Придворов) (1883-1945), пролетарський поет, один із основоположників літератури соціалістичного реалізму. Початкову школу закінчив у Губівці. З 13 років – учень Київської військово-фельдшерської школи. Військову службу відбував у Єлисаветградському шпиталі (1900-1904). Екстерном склав іспити в гімназії. За протекцією великого князя Костянтина Романова вступив на історико-філологічний факультет Петербурзького університету, був «Остроуховським» стипендіатом (зокрема, у 1913 році отримав від Єлисаветградського земства 200 руб.). Ранні твори писав російською та українською мовами. Друкуватися почав із 1899 року. Автор численних віршів, байок та пісень. Із 1912 року – член РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия), улюбленець кремлівських вождів. Зібрав одну з найбільших приватних бібліотек (понад 30 тисяч томів), яку подарував Літературному музею в Москві. Представлений в антології «Украина. Русская поэзия. ХХ век» (2007). • 130 років тому народився (хут. Козюрине Ростовської області) Семен Михайлович Будьонний (1883-1973) – військовий діяч, полководець. Герой громадянської війни, командуючий I Кінною армією, штаб якої у 1920-1921 перебував у Єлисаветграді. Встановлював радянську владу в Єлисаветградському та Олександрійському повітах. У жовтні 1920 р. зустрічав разом із К.Ворошиловим, О.Пархоменком, В. Примаковим агітпоїзд «Жовтнева революція», на якому Єлисаветградщину відвідали М.І.Калінін із наркомами А.В.Луначарським, М.О.Семашком. Єлисаветградське юнкерське кавалерійське училище було перейменовано на 5-у Українську кавалерійську школу ім. С.М. Будьонного (19211926). У 1948 та 1951 роках відвідував Онуфріївський та Олександрійський кінні заводи. Маршал Радянського Союзу (1935), тричі Герой Радянського Союзу (1958, 1963, 1968). • 100 років тому народився (с. Піщаний Брід Добровеличківського району) Василь Антонович Мацієвич (1913-1981), військовий діяч.

Іменини (за православним календарем): Авда, Аполлоний, Веніамін, Інокентій, Іона, Йосип і Іпат (Іпатій).

06.00 ϳäñóìêè 06.20 Ô³ëüì-êîíöåðò «À.Ïóãà÷îâà. ß ðóäà, ÿ - ³íøà...» 08.00 Ïðèñâÿòè ñåáå ôóòáîëó 08.20 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð 09.05 Æèòòÿ íà ð³âíèõ 09.25 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà 09.40 Äîñâ³ä 11.15 Õ/ô «Åñêàäðîí ãóñàð ëåòþ÷èõ» 13.55 Ïîãîäà 14.10  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà 15.05 Çîëîòèé ãóñàê 15.45 Åíåðãîáëîê 15.55 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè. Ïðåì’ºð-ë³ãà. «Øàõòàð» (Äîíåöüê) - «Çîðÿ» (Ëóãàíñüê) 17.45 Ãåðî¿ ñïîðòèâíîãî ðîêó 19.45 Âå÷³ð ïàì’ÿò³ Í.ßðåì÷óêà 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.25 Áåç öåíçóðè 22.00 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ 22.10 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.00 Òâ³é ãîëîñ 23.30 Åðà çäîðîâ’ÿ 23.50 ʳíî â äåòàëÿõ 00.40 Êëóá ãóìîðó 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 01.45 «Íàùàäêè» ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì 02.50 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà 03.05 Ä/ô «Óêðà¿íà. 1812» 03.30 Ä/ô «²ñëàíä³ÿ: ñàì íà ñàì ³ç âóëêàíîì» 04.25 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü 05.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.30 Îêîëèöÿ

1+1 06.00 Ðåìîíò+ 06.15 Õ/ô «Ì³é êîõàíèé âîðîã» 08.00 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 09.00 Õòî òàì? 10.15 Ì/ô «Åíãð³ Áåðäñ» 10.20, 10.45 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 11.05, 04.35 Ñâ³ò íàâèâîð³ò-4. Â’ºòíàì 12.05 Òà÷êè 12.35 Ãîëîñ êðà¿íè-3 15.50 «Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü» 16.30 Âå÷³ðí³é êâàðòàë 18.30 Ðîçñì³øè êîì³êà 19.30, 05.20 ÒÑÍ 20.00 Âåëèê³ ïåðåãîíè 21.50 Õ/ô «Ïîìðè, àëå íå çàðàç» 00.25 Õ/ô «Ïîìñòà» (2) 02.50 Õ/ô «Õèæàê»

День ДАІ МВС України. Iсторiя української ДАІ бере свiй початок із 14 квiтня 1997 року, коли Кабiнет Мiнiстрiв затвердив «Положення про Державну автомобiльну iнспекцiю Мiнiстерства внутрiшнiх справ». Взагалi службу було започатковано в далекому 1936 р. у складі Головного управлiння робiтничо-селянської мiлiцiї НКВС СРСР. У першi роки дiяльностi молодої Державтоiнспекцiї бракувало квалiфiкованих кадрів, патрульних автомобiлiв, радіозв’язку. Пiд час Великої Вітчизняної війни на плечi Державто-iнспекцiї лягли завдання підвищеної складності. Багато працівників брали участь у військових діях, а ті, хто залишився в особовому складі, проводили мобiлiзацiю автотранспорту на фронт, слідкували за дотриманням правил свiтломаскування пiд час бомбардування нiмецької авіації, гасили пожежi і т.ін. У пiслявоєнний перiод велику кiлькiсть автомобiлiв та мотоциклів із армії було спрямовано до народного господарства. Крiм органiзацiї та контролю за дорожнім рухом, працiвники ДАI безпосередньо брали участь у вiдновленнi автомобiльного парку країни. У 1-й половинi 60-х набрали чинностi єдинi на той час «Правила руху вулицями та дорогами». Розпочалося застосування iндикаторних трубок для виявлення водiїв у станi алкогольного сп’яніння, споруджувалися перші стацiонарнi пости для здійснення нагляду над заміськими дорогами, освоювалося виробництво екзаменаційних апаратів для оцiнювання теоретичних знань кандидатiв у водiї. Наприкінці 1990-х в Україні не тільки значно зросла кiлькiсть автомобілів, але й інтенсивність їх використання. Як наслідок – зріст кількості дорожньо-транспортних пригод та загиблих, а також рівня злочинності на трасах. Всі цi обставини підтвердили необхiднiсть посилення контролю зi сторони Державтоiнспекцiї, укрiплення та розширення її структури. Сьогодні Державтоiнспекцiя виконує завдання МВС України бере участь у пiдготовцi законопроектів, контролює хiд виконання нормативних актiв у сферi гарантування безпеки дорожнього руху, розробляє новi навчальнi програми та проводить активну роботу з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, бореться з трасовою злочинністю, розшукує викрадені транспортні засоби, попереджує аварiйність.

Іменини (за православним календарем): Аврамій, Ахаз, Варсонофій, Василид, Геронтій, Євлогій, Юхим, Іван, Макар (Макарій), Марія, Сергій. При підготовці інформаційних матеріалів про ювілеї, пам’ятні дати тощо, розміщених у програмі телепередач, редакція Новин Кіровоградщини користувалася «Історичним календарем Кіровоградщини» Володимира Боська та іншими загальнодоступними джерелами.

8

16.40 ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó «Þðìàëà-2012» 20.00, 02.20 Ïîäðîáèö³ 20.30 Ò/ñ «Ôðîäÿ» 00.35 Õ/ô «Çîðÿíèé øëÿõ. ³äïëàòà» (2) 02.50 Ä/ô «Êîõàííÿ î÷èìà ÷îëîâ³ê³â» 03.40 Ä/ô «Êîëèøí³ ÷îëîâ³êè ç³ðîê» 04.30 Ä/ô «Äîìîñòðîé. Ìåæà òåðï³ííÿ»

ICTV 04.45 05.20 06.20 06.50 08.50 10.00 10.40 11.35 12.00 13.05 15.00 17.45 18.45 19.00 21.40 01.10 02.45 04.25

Øóñòåð Live «Æäè ìåíÿ» Õ/ô «Äæåíòëüìåíè óäà÷³» Ò/ñ «Ëþáà. Ëþáîâ»

Неділя

00.05 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.15 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 14.30 14.45 17.55

18.00 18.30

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà ͳ÷íèé ê³íîçàë Ìóçèêà «Åíåðãîìàí³ÿ». Îäåñüêà ÎÄÒÐÊ «Óäîñâ³òà». ³ííèöüêà ÎÄÒÐÊ Ìóëüòèïë³êàö³éí³ ô³ëüìè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ Îçèðíèñü! Àãðàðíèé ðåã³îí Ìóëüòèïë³êàö³éí³ ô³ëüìè Ñëóæó Óêðà¿í³ ß – Âàøà äèòèíà Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó 101 Ñèëüí³ äóõîì 12 áàë³â Âñ³ íà îäíîãî Ó íàðîäíîìó ñòèë³ Êîíêóðñ êðàñè «Ì³ñ ʳðîâîãðàä-2013» Ìîâà æåñò³â ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà Õ/ô äëÿ ä³òåé «Ìàêàðñë³äîïèò», 3 ñ. «ßñíà ñïðàâà». ×åðí³ã³âñüêà ÎÄÒÐÊ Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ Ê³ðîâîãðàäñüêà ô³ëàðìîí³ÿ ïðåäñòàâëÿº... Ê-Àâòî

19.00 Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº! ñ.Ôåä³ðêè, 2 ÷. 19.30 Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé – ä³òÿì 19.45 ˳í³ÿ çàõèñòó 20.15 Ñïîðòëåíä 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Ãóìîðèñòè÷íà ïðîãðàìà «Íàâêîëî ñì³õó» 22.30 Õ/ô «Êàðòàõåíà»

ÑÒÁ 05.35 06.30 08.00 09.00 10.05 10.45 12.40 16.05 17.15 19.00 22.00 00.10 01.15

Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè Õ/ô «Êóð’ºð» Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ ¯ìî âäîìà ÂóñîËàïîÕâ³ñò Õàòà íà òàòà Õîëîñòÿê-3 ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ ×åõîâîþ Õ/ô «Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³ ïðèãîäè Øóðèêà» Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-5 Ãîðä³ñòü Êðà¿íè Äåòåêòîð áðåõí³-3 Õ/ô «Â³ðí³ äðóç³»

ÍÒÍ + TTV 06.00 06.30 07.00 07.30 09.25 09.40 10.20 10.40 11.00 11.20 12.00 12.55 14.45 15.15 19.00 23.00 23.30 01.20 02.05 03.55 04.55

Ïðàâäà æèòòÿ Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà Çàë³çíèé Îñêàð Õ/ô «Õðåñòîíîñåöü» ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ³äâåðòî Music-ìàí³ÿ ³ä ïåðøî¿ îñîáèíè Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà Ó ðîçð³ç³ òèæíÿ Ãîëîâíèé ñâ³äîê Õ/ô «Áåç îñîáëèâèõ ïðèêìåò» Ä/ç «Õâîðîáè-âáèâö³» Ò/ñ «Øåðèô-2» Ò/ñ «Çðàäíèê» Ä/ç «Ðåàëüí³ çëî÷èíö³» Õ/ô «Çàì³íà-2. Îñòàíí³é óðîê» (2) Ãîëîâíèé ñâ³äîê Ðå÷îâèé äîêàç Àãåíòè âïëèâó Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 05.20 Ïðàâäà æèòòÿ

13 квітня 20.00 22.00 00.00 01.25 03.10 04.10

Õ/ô «Òóïèé ³ ùå òóï³øå» Õòî çâåðõó-2? Õ/ô «Âèïóñêíèé» (2) Õ/ô «Ïîëóïðîô³» Ñåìåðåíêè Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Íàâ³ùî ïåðåêëàäàòè Âåðã³ë³ÿ 04.25 Ö³íà ïîâåðíåííÿ 04.40 Ñîëîìîí ³ Ãîäåëå 04.55 Ìèêîëà Ëèñåíêî

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.10, 04.35 Õ/ô «Áîæåâ³ëüíèé ïðîôåñîð» 09.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê 11.00 Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³-2 12.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-5» 14.50 Õ/ô «Ïîëèí-òðàâà ã³ðêà» 16.50 Õ/ô «Ãîòåëü äëÿ Ïîïåëþøêè» 19.20 Õ/ô «Ïîâ³ð, âñå áóäå äîáðå» 21.20 Ò/ñ «Ñâîÿ ïðàâäà» 01.20, 03.50 Ò/ñ «Ìåíò ó çàêîí³-2»

ÒÅÒ 06.00, 11.40 Åðàëàø 07.15 Ì/ñ «Ëóíòèê» 07.40 Òâèíèñû 08.00 Òåëåïóçèêè 08.35 Ëåíòÿåâî 09.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.40 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 10.05 Ì/ñ «Âïåðåä, Äèåãî, âïåðåä!» 10.40 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà» 11.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 12.10 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 15.00 Ò/ñ «Ëþáèò íå ëþáèò» 17.00 Õ/ô «Äåòè Øïèîíîâ 3Ä» 18.45 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå ãîëîâû - 2» 20.35 Âèòàëüêà 22.00 Õ/ô «Äæîí Òàêåð äîëæåí óìåðåòü» (2) 23.45 Õ/ô «Äåòè êóêóðóçû-5. Ïîëÿ ñòðàõà» (3) 01.30 Äî ðàññâåòà

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.40 Ò/ñ «Ïîëþâàííÿ íà ìîíñòð³â» 06.30 Íîâèé ïîãëÿä 07.15 Ïàðàä ðàä 08.05, 10.00 Ðåâ³çîð-2 12.00 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³ 13.40 Ëþäè ÕÅ 14.00 Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ 14.40 Ôàéíà Þêðàéíà 15.10 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 17.20 Õ/ô «Á³ë³ Öèïîíüêè»

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.05 06.40 07.10 07.40 09.05 09.30 09.50 10.25 11.10 11.35 12.15 13.05 13.35 14.25 15.15 16.05 16.40 16.50 17.30 18.05 19.45 20.40 20.50 21.00 21.45 22.10

Ôàêòè Ñâ³òàíîê Êîçèðíå æèòòÿ Õ/ô «Âèõ³ä äðàêîí໠dzðêà YouTube Äà÷à Êâàðòèðíå ïèòàííÿ Çà êåðìîì Äèâèòèñÿ âñ³ì! Õ/ô «Ìè ç ìàéáóòíüîãî-2» Õ/ô «Á³é ç ò³ííþ-2. Ðåâàíø» Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ Ôàêòè. Âå÷³ð Õ/ô «Á³é ç ò³ííþ-3. Îñòàíí³é ðàóíä» Õ/ô «Ñìåðòåëüíà ñóòè÷êà» Õ/ô «Ãåìîãëîá³í» (2) Õ/ô «Íåâäàõè» (2) Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³»

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ

²ÍÒÅÐ 05.50 09.20 11.05 12.55

№ 14 (88) 4 квітня 2013 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 14 квітня •

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Ñâ³ò ïðàâîñëàâ’ÿ Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð Òîê-øîó «Äðóæèíà» Ïîäîðîæóé ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? Áëèæ÷å äî íàðîäó Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè Ãðàºìî â àðì³þ Êðîê äî ç³ðîê Ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ. ªâðîáà÷åííÿ Êóìèðè ³ êóìèð÷èêè Øåô-êóõàð êðà¿íè  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ Ïðåì’ºðà. Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ Ïîãîäà Òåëåïðîåêò «Êîðîëåâà Óêðà¿íè» Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü Óêðà¿íñüê³ õ³òè «Ñëîâ’ÿíñüêèé áàçàð». Êðàùå Ãîëîâíèé àðãóìåíò Îô³ö³éíà õðîí³êà ϳäñóìêè òèæíÿ Òî÷êà çîðó «Ñëîâ’ÿíñüêèé áàçàð». Êðàùå (ïðîäîâæåííÿ) Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà Åðà á³çíåñó. ϳäñóìêè Òîê-øîó «Äðóæèíà» Êëóá ãóìîðó ϳäñóìêè òèæíÿ Ãîëîâíèé àðãóìåíò Òî÷êà çîðó Ôîëüê-music Ä/ô «Âåñíà ï³ä íàãëÿäîì: êîëè â÷åí³ ðîçøèôðîâóþòü ïðèðîäó» Áëèæ÷å äî íàðîäó «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò.Ùåðáàòþê

05.50 06.55 07.45 08.05 08.35 09.10 10.25 11.30 12.00 12.35 13.00 16.15

Ñâ³òàíîê Êâàðòèðíå ïèòàííÿ Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè Äà÷à Îñíîâíèé ³íñòèíêò Äèâèòèñÿ âñ³ì! Îë³ìï³Ëÿïè Êîçèðíå æèòòÿ Ìóëüò îñîáèñòîñò³ Êðèì³íàëüíèé îáëîì Õ/ô «Ñìåðòåëüíà ñóòè÷êà» Õ/ô «Á³é ç ò³ííþ-3. Îñòàíí³é ðàóíä» Ôàêòè òèæíÿ Õ/ô «Áðèãàäà. Íàùàäîê» Õ/ô «Ìè ç ìàéáóòíüîãî-2» Ò/ñ «Òàêñ³» Õ/ô «²ìëà» (2) Õ/ô «Êîðîëåâà ïðîêëÿòèõ» (2) Ïðî-Z³êàâå.ua

15.55 19.00 20.00 22.00 01.50

Óêðà¿íà ìຠòàëàíò!-5 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â Îäèí çà âñ³õ Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè Õ/ô «Äîâãîî÷³êóâàíå êîõàííÿ»

ÍÒÍ + TTV 05.45 06.10 07.45 11.30

Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà Õ/ô «Áåç îñîáëèâèõ ïðèêìåò» Ò/ñ «Øåðèô-2» Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó. ÌÄÁ ïðîòè çðàäíèê³â Áàòüê³âùèíè Àãåíòè âïëèâó Õ/ô «Ìàð³ÿ ç Íàçàðåòà», 2 ñ. Ò/ñ «×êàëîâ» Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü Òåëåë³êàðíÿ Ìè éäåìî â ãîñò³ Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ Ó ðîçð³ç³ òèæíÿ Ñïîðòòàéì Êàðò-áëàíø Ò/ñ «Äà¿øíèêè» Ä/ç «Òàºìíèö³ êðèì³íàëüíîãî ñâ³òó» Õ/ô «Äæîêåð» Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó Ðå÷îâèé äîêàç Àãåíòè âïëèâó Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè Ïðàâäà æèòòÿ

12.00 13.00 15.00 19.00 19.20 19.40 20.00 20.30 21.00 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 21.25 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 21.50 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 23.00 06.00 Ìóçèêà 06.30 «Ðîçìîâà áåç íîòàö³é». 23.30 ×åðí³ã³âñüêà ÎÄÒÐÊ 02.10 07.00 «Ïîâ³ð ó ñåáå». Äîíåöüêà 02.45 ÎÄÒÐÊ 03.45 22.50 07.30 Ìóëüòô³ëüìè 05.10 23.00 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 05.30 23.35 àíàëîãîâà ìåðåæ³ ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 00.45 08.00 Ðàíêîâèé êîìïàñ 01.20 08.30 Ó íàðîäíîìó ñòèë³ 05.40 Ò/ñ «Ïîëþâàííÿ íà ìîíñòð³â» 02.00 09.00 Ê-Àâòî 06.50 Ïàðàä ïîðàä 02.10 09.30 Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà 02.30 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ 08.00 Çàïèòàéòå ó ë³êàðÿ 03.40 10.30 Îçèðíèñü 08.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ 11.00 Ìóëüòèïë³êàö³éí³ ô³ëüìè Øòàíè» 04.30 11.20 Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê 09.00 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 05.05 11.35 Ìîâà æåñò³â 10.00 Ì/ô «Ñêóá³ äó! ϳðàòè íà 12.00 Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº! àáîðäàæ» 1+1 ñ.Ôåä³ðêè, 2 ÷. 11.35, 22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó 06.00 Õ/ô «Ïîìðè, àëå íå çàðàç» 12.30 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 13.00 Õòî çâåðõó-2? 07.50 Ìóëüòô³ëüì 12.45 Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó – 15.00 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 08.10 Ðåìîíò+ 101 15.25 Õ/ô «Á³ë³ Öèïîíüêè» 09.00 Ëîòåðåÿ «Ëîòî-çàáàâà» 13.00 Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé – 10.10 Ì/ô «Åñê³ìîñêà» ä³òÿì 10.15, 10.40 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 13.15 12 áàë³â 11.05 Êóë³íàðí³ êóðñè ç Þ.Âèñîöüêîþ. 14.15 Ñïîðòëåíä ²òàë³ÿ. Âåíåö³ÿ 14.45 ˳í³ÿ çàõèñòó 11.45 Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà 12.40 Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó ìåðåæà 13.55 ̳íÿþ æ³íêó-7 15.15 Õ/ô äëÿ ä³òåé «Ìàêñèìêà» 15.15 Õ/ô «Äðóæèíà ãåíåðàëà» 16.30 Ìóëüòô³ëüì «Åíå¿äà» çà 19.30, 02.45 ÒÑÍ-òèæäåíü ìîòèâàìè ïîåìè ²âàíà 20.15 Ãîëîñ êðà¿íè-3 Êîòëÿðåâñüêîãî 22.30 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 17.40 ßïï³ 23.30 Ùî? Äå? Êîëè? dzðêîâ³ â³éíè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 00.30 Õ/ô «Æèòòºâà ñèëà» (2) àíàëîãîâà ìåðåæ³ ²ÍÒÅÐ 18.00 Ñèëüí³ äóõîì 18.30 Âñ³ íà îäíîãî 06.15 Õ/ô «Ïàâóòèíà Øàðëîòòè» 19.00 Ïîãëÿä 07.45, 12.20 ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü 19.45 Ä/ñ «Ãðà äîë³» ãóìîðó «Þðìàëà-2012» 09.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî 20.00 ß - Âàøà äèòèíà 20.15 Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 10.20 Îðåë ³ Ðåøêà 20.45 Çàñèíàéêà 11.20 Ñìà÷íå ïîáà÷åííÿ 21.00 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà 14.20 Êîíöåðò «Ïàðàä ç³ðîê» 21.30 Ä/ñ «Áèòâà íàö³é» 16.10 Ò/ñ «Çàâäàííÿ îñîáëèâî¿ âàæëèâîñò³. Îïåðàö³ÿ «Òàéôóí»» 22.00 Ïîãëÿä 22.30 Õ/ô «Â³ííåòó â äîëèí³ ñìåðò³» 20.00, 03.20 Ïîäðîáèö³ òèæíÿ 20.45 Âåëèê³ òàíö³ ÑÒÁ 23.15 Õ/ô «Íå³äåàëüíà æ³íêà» 05.05 Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè 01.15 Õ/ô «Ñòð³ëîê» (2) 04.05 Ä/ô «Îëåêñ³é Áóëäàêîâ. Íó, âè, 05.45 Õ/ô «Â³ðí³ äðóç³» 07.20 ¯ìî âäîìà áë³í, äàºòå!» 08.35 Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ ICTV 10.30 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 05.30 Ôàêòè 11.30 Ò/ñ «Ìàòè é ìà÷óõà» 18.45 19.30 21.50 23.45 01.05 03.10 04.45

14 квітня 17.45 Õ/ô «Òóïèé ³ ùå òóï³øå» 20.00 Õ/ô «Áðþñ âñåìîãóòí³é» 23.25 Õ/ô «Ìàøèíà ÷àñó â äæàêóç³» (3) 01.40 Õ/ô «×îðíå çîëîòî» 04.00 Çèìà íà䳿 04.30 Ìîâ÷àçíå áîæåñòâî 04.40 Òà ùî ïîðó÷

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.40 Ïî䳿 07.00 Õ/ô «Ãîòåëü äëÿ Ïîïåëþøêè» 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî 10.00 Ãåðî¿ åêðàí³â 11.00 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-5» 14.00 Íàéðîçóìí³øèé 15.45 Õ/ô «Êàòèíå ùàñòÿ» 19.00, 03.50 Ïî䳿 òèæíÿ 20.00, 21.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 23.00 Âåëèêèé ôóòáîë 00.30 Ò/ñ «Øàõòà» 04.35 Õ/ô «Ïîëèí - òðàâà ã³ðêà»

ÒÅÒ 06.00 07.15 07.40 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 10.40 11.05 11.40 13.20 15.25 17.10 19.00 20.00 22.00 00.00 01.30

Åðàëàø Ì/ñ «Ëóíòèê» Òâèíèñû Òåëåïóçèêè Ëåíòÿåâî Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» Ì/ñ «Âïåðåä, Äèåãî, âïåðåä!» Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà» Ì/ñ «Ôèêñèêè» Ì/ô «Íåçíàéêà íà Ëóíå» Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» Õ/ô «Äåòè Øïèîíîâ 3Ä» Õ/ô «Ãîðÿ÷èå ãîëîâû-2» Äàåøü ìîëîäåæü! Âèòàëüêà Õ/ô «Ïëàòîí» (2) Õ/ô «Ëóêîâûå íîâîñòè» (3) Äî ðàññâåòà


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 14 (88) 4 квітня 2013 року Життя

Кохання не чекає запрошення

Вікторія Семененко, Новини Кіровоградщини

Неділя... Сніжана полюбляла вихідні, адже могла зайнятися, чим завгодно, чи просто відпочити від напруженого тижня. Вона не поспішала вставати з ліжка. Спочатку солодко потягнулася, покрутилася ще під теплою ковдрою. Сонячне проміння легенько торкнулося її щоки, мов побажало хорошого дня. І жінка вирішила обміркувати плани на сьогодні, але, про що б не думала, все її не влаштовувало. Набравшись сили-волі, на рахунок три Сніжана скочила з ліжка. Попрямувала на кухню і поставила на плиту чайник, потім заглянула в доньчину кімнату. Її Іринка ще солодко спала. Донька була школяркою. Ще рік - і вона закінчить школу. Сніжана, глянувши на доньку, згадала свої шкільні роки. І думки, як пташки, порхнули в молодість. Жінка в одну мить відчула себе такою ж десятикласницею, як і її Іринка. Тоді життя просто било ключем. Спочатку Сніжана згадала перший клас - вчительку й однокласників, а потім мимоволі вимальовувалось знайоме обличчя з великими сірими очима, щирою посмішкою, прямим чорним волоссям, яке гармонійно було вкладене в модну зачіску. Це було обличчя першого кохання. «І що це ти мені згадався?» - сама себе запитала Сніжана після того, як від думок її відволік чайник, який свистом нагадав про себе. Сніжана зробила собі чаю з бергамотом, який любила ще зі школи, і вмостилась на стільчику в кухні, смакуючи улюбленим напоєм. І знову пригадалося… «Дійсно, а що там Ромка? Моє перше шкільне кохання…» І думка за думкою отак вишикувались, немов у шеренгу. Вона тоді була малим дівчиськом, але відсіч могла дати будь-кому. І дівчатам, які заздрили її вроді, розуму й виваженості, і хлопцям, які постійно смикали її за довгі русяві косички і по черзі носили її сумку додому. А вона вже тоді зупинила свій вибір на веселому і говіркому Ромкі, посмішка якого

Історія

ніби осявала весь клас і наповнювала його позитивною енергією. Вона тоді полюбила цю посмішку і милі ямочки на щоках. Коли Сніжана зрозуміла значення своїх почуттів до Роми, то стала сміливішою, в її діях була рішучість, а в словах - упевненість. Її врода теж запала Ромі в душу, і він без будь-якого дозволу прийшов до неї додому. Коли Сніжана відкрила двері, на порозі стояв Рома з букетом білих лілій. Лілії їй ніколи не дарували... Вона стояла у вечірній сукні рожевого кольору, з гарною зачіскою, яка підкреслювала її тонкі риси обличчя. Рома її запросив на зустріч, а вона посмішкою дала йому згоду. То було перше кохання, яке не чекало зайвих слів і пояснень, коли погляди говорять самі за себе. Вечірні прогулянки, напоєні ароматом соковитих яблук, нагріті солодкими поцілунками й обіймами, освічені дрібними зірками… Все було як у казці. Три роки зустрічей пролетіли на одному подиху. Шкільні роки минули, і вже згодом на домашню адресу Роми прийшла звістка про службу в Збройних силах України. Довго прощалися… І здавалося, те прощання було останнім, таким теплим і до болю рідним, а в Сніжани виникло відчуття, що воно більше не повториться. І не повторилося… Після довгого вірного року чекання, дівчина щасливо побігла до перону, де просиділа

цілу ніч, аби на ранок зустріти коханого. Коли побачила його здалеку, на серці знову стало радісно, коли підійшла ближче - похмуріло. Він був чужим, дивився на неї не так, як раніше, не обіймав так тепло і не цілував так пристрасно, як колись. Його почуття до дівчини вивітрилися, а вона не могла йому цього пробачити. Він сказав просто: «Не кохаю». Сказав, як ножа встромив у спину, а вона стояла, не хитаючись… Не плакала, бо сльози нікому не показувала, бо виплакала всі, коли рік мучилася без нього. І все минуло... Сніжана не чекала пояснень, гордо розвернулася і пішла, а там, за спиною, чужим поглядом дивилося її перше кохання… Життя налагодилося через три роки. Довго не могла забути, пробачити, впустити в серце іншого, а коли наважилася, поступово почала відчувати себе щасливою. Валентин - старший за неї на десять років, зате добрий, зі зрілими поглядами на життя. Тільки з ним вона могла забути своє перше шкільне кохання. Зіграли весілля. Жити поїхали на Західну Україну, залишивши свої перші почуття у своїй рідній Малій Висці… Там усе почалося з чистого аркуша… …- Ма, - втретє повторила донька, яка не могла зрозуміти задумливого погляду мами. - Мамо, що з тобою? - наливаючи собі чаю з бергамотом, який теж любить, як і мама. - Що, Іринко? - вернулася в реальність Сніжана. - Про що ти думала? - допитувалася донька. - Та так, молодість свою згадала. І знаєш, вкотре зрозуміла, що вдячна Богу за те, що ти в мене є. Від розмови відволік дзвінок у двері. Донька перша відреагувала і відчинила. На порозі стояв Валентин. - Мамо, татко з нічної зміни повернувся! Жінка зіскочила зі стільчика і, як завжди, поцілунком зустріла свого чоловіка, з яким у шлюбі проживають уже майже двадцять років: в радості і щасті, любові і злагоді, і тільки спогади час від часу виринають у пам’яті…

Битва на Синіх Водах

Олег Храпаченко, краєзнавець, спеціально для Новин Кіровоградщини

(Закінчення. Початок у №№12 та 13)

Ще про козирі Ольгерда. Литовська держава до битви закріпила терени Малого Поділля. Тому міць операційної бази Ольгерда переважала татарську… Людність Великого Поділля, чиї терени слугували тилом орд у війнах (а кочівники зазвичай поводилися розбещено), насьорбавшись монгольського «раю» (подоляни тривалий час жили на засадах соціальних принципів законів Чингісхана), зазнавши релігійного тиску (на Поділлі існував лише один дерев’яний монастир), приязно зустріли пропозиції литвинів про перехід під егіду Гедиміновичів, у державі яких збереглися елементи вічевої демократії. Без сумніву, знав Ольгерд про успіхи молдован і угорців, що громили татар. Тому мало гіперболічного у хроніці Стрийковського про перебіг битви. Панцирі й кольчуги, зроблені з високовуглецевої криці з Європи, довгі списи, самостріли (убивча сила яких сильніша за силу луків), відгодована кіннота, загартоване у війнах військо, посилене добровольцями - дружинами волинських, київських, чернігово-сіверських князів, вміла тактика призвели до погрому трьох царків, які мало що могли протиставити противникові. Постійні війни, чума викосили безліч воїнів. Озброєння виявилося слабшим, аніж у супротивників. Татари майже не використовували списів, самострілів. Бронебійних ромбованих стріл, виготовлених, до того ж, з низьковуглецевої криці, бракувало, а ближній бій, нав’язаний військом Ольгерда, зменшував ефект від їх використання. Союзників не було. Слабенькими були й ідеологічні засади улусників перед битвою. Для слов’ян бій зі степовими хижаками був справою,за яку можна було без роздумів віддати життя. Насамперед для українців і білорусів, які перебували більше ста років у татарському ярмі. У степовиків, де закони Чингісхана відмирали, залишалась ідея захисту кочовищ. Та, на думку дослідників, вона мала абстрактний характер у світогляді степовиків через відсутність сталої осідлості.

Після погрому

Після битви Гедиміновичі взялися за розбудову Поділля. Почали з’являтися замки, церкви, монастирі. Наповнилися людьми міста і села. Рештки орд відкочували до районів Причорномор’я. Чи зрозуміли литовці значення битви? Певно, не до кінця. В історії війн між литовцями й татарами часто траплялися випадки втрати завойованих земель. Найбільше елементи невпевненості проявилися у 16 столітті, коли Польща поновила претензії на Поділля. Тоді й згадали про битву, діставши вцілілі літописи й документи. Та й кримські татари постійно нагадували, що були володарями теренів улуса й Поділ­ля. Зазначу, що ні історики царської Росії, ні СРСР 40 - 50-х років 20 століття не мали сумнівів щодо битви. Суперечки тривали щодо місця, позиції Мамая. Несподівано в роки незалежності України проблема загострилася. З’явилися роботи, автори яких стверджували, що битви взагалі не було. Розбудову татарами земель улуса замовчували. Що на це можна сказати? Те, що існувало сім міст на Правобережній Україні, довели археологи. Це городище Велика Мечетня на правому березі Південного Бугу, городище Солоне на річці Солоній - правій притоці Гнилого Сланця, городище Аргамаклі-сарай - на правому березі річки Громоклеї, городище Ак-мечеть на правому березі Південного Бугу біля села Ак-мечеть, городище Гамаклеїв в усті річки Гамаклей у районі злиття її з Південним Бугом, городище Торговиця на річці Синюсі поряд із Новоархангельськом. Однак суперечка триває, набираючи політичного забарвлення. Певно, декому важко визнати, що Україна звільнилася від татарського ярма на 120 років раніше від ПівнічноСхідної Русі. А Синьоводська битва посідає таке ж місце в історії, як і Куликовська. Та не варто болісно реагувати на подібні висловлювання. Сьогодні не існує жодної монографії щодо історії західного улуса Золотої Орди. Словом, у дослідників Синьоводської битви попереду багато роботи й цікавих відкриттів.

Післямова

Упевнений, що в читачів після ознайомлення з попереднім матеріалом виникла думка: а звідки автор знає про події 1362 року? Основними джерелами для написання нарису стали свідчення російських, українських, білоруських, молдавських, арабських літописців, польських, угорських і литовських хронік, книги про мандри європейців і арабів теренами України у XIV столітті. Багато інформації надали карти України того часу - їх сьогодні є близько 266 штук. Цим же, до речі, фактажем користувалися, створюючи історичні праці, М. Грушевський, Д. Яворницький, В. Татішев, О. Карамзін, В.  Пашуто, М. Веселовський, Д. Веселовський, І. Молчановський, А. Насонов, В. Тізенгаузен, Б. Греков, М. Гумільов, В. Єгоров, Ф. Шабульдо, Д. Іловайський. Окрім того, опрацювавши кількасот робіт істориків XIX XXI століть, автор також використав безсумнівні факти з їхніх публікацій. Чимало даних надали грамоти, ярлики, археологічні звіти XIX - XXI століть. Було відібрано інформацію, найбільш значиму сьогодні. Водночас із величезною обережністю доводилося ставитися до компільованих робіт, котрими переповнений політизований Інтернет. Більша довіра була до праць, котрим уже не одне сторіччя. Тобто роботам, які не шельмувала державна еліта царської Росії та СРСР, демократи, ліберали, націоналісти, комуністи, монархісти. Якби наприкінці XX століття розгорнута інформація про монголо-татарську окупацію та Синьоводську битву була відома громадськості, то чи відбувся б регрес в Україні та СНД економіки, політики, культури, соціальних і міжнаціональних стосунків? Принципи ведення психологічної війни, інформаційне зомбування населення, механізм руйнації державотворення, способи створення суперсолдатів і методи введення прогресивних технологій завойовники з Азії добре знали. На жаль, із інформацією про весь аспект подій 1362 року ознайомлено небагато людей…

www.novosti.kr.ua День сміху

У вас уся спина біла…

За матеріалами Вікіпедії

На думку деяких дослідників, традиція жартувати 1 квітня походить ще від античного фестивалю Деметрія, який відбувався на початку квітня і в основі якого лежала легенда про викрадення богом підземного світу Аїдом доньки богині Деметри - Прозерпіни. Пошуки доньки ні до чого не призвели - адже її крики були лише обманною луною. Ще одна гіпотеза пов'язує святкування Дня сміху з весняним рівноденням за Григоріанським календарем. Є також версія про походження традиції з подій, що описані в віршах із одинадцятого по п'ятнадцятий глави двадцять восьмої Євангелія від Матфея. За цією версією, у день, що відповідає сучасному 1 квітня, відбулося Воскресіння Христове, а римська варта могили, поширивши неправдиві відомості про те, що тіло нібито було вкрадене учнями Христа, стала зачинателем звичаю поширення неправдивої інформації (розіграшу). Цей день не внесено ні в які календарі знаменних дат і всенародних свят, але його цілком можна віднести до міжнародних, оскільки він із однаковим успіхом відзначається й у Росії, і в Німеччині, і в Англії, і у Франції, і в Скандинавії, і навіть на Сході. В одних країнах 1 квітня називають День сміху, в інших - День дурня. У цей день кожен може пожартувати над кимсь, тож ніхто не застрахований від розіграшів, і навіть найсерйозніші люди мимоволі посміхаються. До речі, є ще одна версія походження свята. До другої половини XVI століття європейський новий рік починався наприкінці березня. До цієї події готувалися, ходили один до одного в гості, дарували подарунки. Сама зустріч Нового року відбувалася 1 квітня. Пізніше, за наказом французького короля, початок року офіційно стали відзначати 1 січня, але багато підданих продовжували святкувати 1 квітня. Щоб позбутися старих традицій, їх стали називати «першоквітневими дурнями», стало модним їх розігрувати і висміювати. Пройшли роки, а традиція зустрічати перший день квітня жартами залишилася. Головне - щоб жарти були добрими і покращували настрій. День сміху відзначається зараз практично у всьому світі, але ніде не є вихідним. У США його називають «святом серця, а не держави». Професор Стенлі Теп із інституту здоров'я в Окхерсті (Каліфорнія) стверджує: «30 хвилин сміху на день дозволяють пацієнтові, котрий переніс інфаркт міокарду, уникнути повторного нападу в найнебезпечніший період перші півроку після нападу - і потім жити повноцінним життям. Здоровим же людям ця кількість сміху подовжує життя на роки, іноді на десятиріччя». Найпопулярнішими жартами американських школярів залишається кинутий на дорогу прив'язаний гаманець чи аркуш паперу, що чіпляється позаду з написом «Чекаю стусана». Не відстають від дітей і дорослі. Мати може подати на стіл шоколадні тістечка, всередині яких суцільна вата, чи торт, заповнений ганчір'ям. Ще один розіграш, популярний у містах, де є зоопарки. Один співробітник мимохідь кидає іншому: «Тобі телефонувала міс Фокс або містер Леон (що означає лисиця або лев) і просили перетелефонувати їм за номером…» Далі дається телефон відділу звіринця, де перебувають лисиці чи царі звірів. Довірливий співробітник телефонує і просить служителя покликати міс Фокс. Працівник зоопарку, думаючи, що над ним жартують, намагається відповісти якомога дотепніше, чим викликає обурення того, хто телефонує... Як припускають науковці, в Україну це свято прийшло з Німеччини, ймовірно, на початку XVIII століття. Його називали ще брехливим днем, або Марією-брехухою, одним із народних прізвиськ Марії Єгипетської - святої VI століття, день вшанування якої за старим стилем збігається з 1 квітня. Того дня дівчата дурили людей аби верховодити майбутнім чоловіком. Для цього дня маємо приповідку: «Першого квітня — брехня всесвітня!»

9


НОВИНИ Кіровоградщини

www.novosti.kr.ua Футбол

Потрібно робити висновки

На жаль, безрадісним виявився для вболівальників Кіровоградщини 23-й тур чемпіонату України з футболу в першій лізі. Адже ПФК «Олександрія» у рідних стінах крупно (1:4) програв лідеру першості – ФК «Севастополь» (фрагмент матчу – на знімку), а кіровоградська «Зірка» в гостях мінімально (0:1) - ФК «Полтава». Олександрійський клуб дуже серйозно попрацював, готуючись до свята великого футболу в рідному місті: потужна рекламна кампанія, презентація нової сувенірної продукції, приваблива дисконтна програма, оновлений дизайн всього КСК «Ніка» і чаші стадіону, система швидкого харчування, акція «Подаруй дитині книжку», шоу барабанщиків, ідеально підготовлений футбольний газон, присутність близько п’яти тисяч вболівальників повинні були б надихати місцеву футбольну команду на яскраву, а головне – результативну гру. І вона такою була, але, на жаль, лише в першому таймі. Нинішня зустріч була 12-ю в історії протистояння команд. До цього жодного разу гостям не вдавалося не тільки виграти на полі КСК «Ніка», але й здобути бодай 1 очко. Тут слід зазначити, що в нинішньому сезоні підопічні Андрія Купцова востаннє програвали аж у 6-му турі. І програли вони саме ФК «Севастополь» (0:3). І саме севастопольці знову змогли здолати наших земляків вже на їхньому полі. У перші 15 хвилин господарі поля швидкими фланговими атаками намагались розхитати захист гостей. Одним із найактивніших у складі олександрійців був Антон Кіча. Постійно намагалися створювати проблеми захисту суперників Василь Грицук і В’ячеслав Шевченко, але реальної загрози голкіперу гостей Олегу Чуваєву вони так і не створили. Севастопольці також не відсиджувалися в обороні, а відповідали своїми швидкісними випадами. І один із них на 20-й хвилині призвів до взяття воріт Руслана Зарубіна. Колишній гравець львівських «Карпат», маріупольського «Іллічівця» та збірної України Денис Кожанов підхопив м’яч на лівому фланзі на своїй половині поля, пройшов до штрафного майданчику та обігрався в стінку з Сергієм Ткачовим. Причому ця нехитра, на перший погляд, комбінація стала повною несподіванкою для захисників олександрійців. А Кожанов прорвався у штрафний господарів на побачення з голкіпером суперників і пробив у дальній кут, під опорну ногу Зарубіну. Після цього «Севастополь» контролював

гру, намагаючись бути кращим у більшості єдиноборств. До речі, це і призвело до голу у ворота гостей. Артур Карноза на правому фланзі ближче до кута власного штрафного майданчика не дозволив м’ячу вийти за бокову лінію. Але півзахисник тут же помилився з передачею і це призвело до навісу Василя Грицука в штрафний гостей. А там захисників і голкіпера севастопольців Чуваєва здивував найкращий бомбардир олександрійців В’ячеслав Шевченко. Олександрійський Шева пробив у падінні через себе, завадити м’ячу опинитися в сітці воріт ніхто не зміг. Глядачі ТРК «Футбол» із десяток разів насолоджувались цим маленьким футбольним шедевром. Наприкінці першого тайму двічі мав нагоду відзначитись Артур Карноза, який здалеку перевіряв надійність кіпера господарів поля, але після його ударів м’яч у лічених сантиметрах пролітав повз рамку воріт. Олександрійці в першому таймі дещо більше володіли м’ячем, але по-справжньому гострих моментів більше не створили. У перерві Олег Кононов і Андрій Купцов провели заміни, розраховуючи на підсилення атакуючих дій. Вже на початку другого тайму В’ячеслав Шевченко, отримавши класну передачу від Євгена Пічкура, забарився з ударом, а позиція для взяття воріт була просто ідеальною. Іще в одному випадку господарі могли вийти вперед, коли Василь Грицук віддав передачу на Євгена Банаду, але той пробив не влучно. Хтозна, якби господарі поля реалізували ці моменти – можливо, й болючої поразки вдалося б уникнути? Але потім, як холодний душ, став пропущений м’яч у виконанні досвідченого дебютанта гостей Олександра Ковпака. І знову, як і в ситуації з першим пропущеним, помилилися захисники. Адже оборонці не завадили

подати м’яч на дальню штангу, де капітан «Севастополя» Маріуш Левандовський без перешкод зробив передачу на Ковпака, якому залишилося тільки підставити ногу і потім зробити свій традиційний кульбіт. «Олександрія» намагалася переламати хід зустрічі, але не вийшло. Севастопольці впевнено контролювали м’яч, а при втраті відразу організовували потужний пресинг і повертали його собі, при цьому не забуваючи насідати на ворота господарів. А трохи згодом той же Ковпак оформив дубль, коли пробив із дуже гострого кута, і тут уже помилився Руслан Зарубін. Підопічні Андрія Купцова ще намагалися чинити опір, але гостей було не зупинити. Як наслідок 4-й м’яч забив Олександр Жабокрицький, який змінив Ковпака і скористався панікою в штрафному майданчику олександрійців. Мав змогу той же Жабокрицький вже у компенсований час відзначитися ще раз. Але тут нашим землякам відверто пощастило після удару в падінні головою з близької відстані. Отже, севастопольці своєю грою наглядно продемонстрували, що недарма вважаються головними претендентами на підвищення в класі. Щодо олександрійців, то їм потрібно зробити висновки з такої болючої поразки і в наступних матчах намагатися реабілітуватися в очах своїх відданих вболівальників. До речі, це фіаско не вплинуло на турнірне становище ПФК «Олександрія», який продовжує утримувати за собою третю сходинку турнірної таблиці. Але «Севастополь» випереджає наших земляків вже на 5 очок і разом із алчевською «Сталлю» (алчевці попереду олександрійців на 4 пункти) мають одну гру в запасі. Невдало провела свій поєдинок на виїзді проти ФК «Полтава» і кіровоградська «Зір-

Легка атлетика

У ФЛАКО - новий керманич

На звітно-виборній конференції Федерації легкої атлетики Кіровоградської області її президентом одноголосно обраний Геннадій Заболотний. Нагадаємо, що попередній керівник обласної федерації Ірина Саєнко добровільно склала з себе повноваження в жовтні 2011 року. З цього моменту і до сьогоднішнього обов’язки президента виконував віце-президент ФЛАКО Олег Соколовський, який і прозвітував про виконану роботу. Робота федерації велася відповідно до статуту, завдання з популяризації королеви спорту вирішувалися, а наші атлети виступали на всеукраїнських змаганнях під гаслом «Ні старту без медалі!». У цей період також систематично

10

№ 14 (88) 4 квітня 2013 року

велися переговори з потенційними кандидатами на пост президента. Але одні претенденти відмовлялися, інші занадто довго роздумували, а відсутність президента створювала певні проблеми для розвитку легкої атлетики в області. Кандидатура Геннадія Заболотного, який із ентузіазмом сприйняв пропозицію очолити ФЛАКО, отримала підтримку президента ФЛАУ Ігора Гоцула. І хоча Геннадій Заболотний до цього зі спортивною діяльністю пов’язаний не був, але він має багатий досвід організаторської та суспільно-політичної роботи. І саме організаторські здібності в першу чергу повинні допомогти новому президенту ФЛАКО для налагодження тісної взаємодії з усіма зацікавленими сторонами, покликаними допомогти королеві спорту Кіровоградщини ще голосніше заявити про себе на всіх рівнях. Геннадій Заболотний не приховує, що сподівається на підтримку тренерів, спортсменів і любителів легкої атлетики, які допоможуть йому чітко розставити пріоритети і зробити нашу федерацію однією з кращих в Україні. Вже зараз почалася робота з пошуку спонсорів для того, щоб відновити виплату стипендій нашим провідним легкоатлетам, проводити обласні змагання на високому організаційному рівні й вирішувати наболілі проблеми легкої атлетики.

ка». Мало того, що грати довелося під снігом та дощем на важкому полі, так ще через хворобу не зміг керувати діями своїх підопічних головний тренер кіровоградців Ілля Близнюк. Перші 20 хвилин «Зірка» впевнено володіла ініціативою, мала декілька гольових моментів (особливо активними були Кочура та Насібулін), але стара хвороба - невміння реалізувати здобуте - далася взнаки. Особливо це було помітно у другому таймі, коли господарі поля лише лічені рази переходили на половину поля кіровоградців. У першій же половині лише на 20-й хвилині ФК «Полтава» відносно вирівняла гру. Дві нагоди у складі господарів мав Артур Сірик, та надійно зіграв Євген Ширяєв. У перерві футбольного матчу вдалося поспілкуватися з Ігорем Кисловим, свого часу одним із кращих бомбардирів «Зірки», а нині головою ФСТ «Україна» в Полтаві. Він зазначив, що, якби «Зірка» реалізувала хоча б один із моментів у першому таймі, гра пішла би зовсім інша, а також звернув увагу на помилки наших захисників під час гольової контратаки господарів на 43-й хвилині. За такої гри на перше місце виходять не футбольні вміння гравців, а морально-вольові якості. А ще хто перший припуститься помилки у захисті. З настроєм на гру, морально-вольовими якостями, бажанням у гравців «Зірки» все було нормально, але однієї-єдиної помилки за гру припустилися саме вони. На 43-й хвилині «Зірка» пропустила швидку контратаку, а захисники дозволили Зєлєнєвичу вийти на ударну позицію і невідпорно пробити у дальній верхній кут. Ширяєв був безсилий... Другий тайм протікав (враховуючи дощ) одноманітно: «Зірка» всією командою атакувала, ФК «Полтава» захищався, застосувавши тактику дрібного фолу. Свій останній шанс врятувати бодай очко гості втратили на 90-й хвилині, коли Насібулін влучив у поперечину воріт Кучинського. «Зірка» старалася, билася, але долю матчу вирішила єдина помилка, виправити яку, на жаль, не вдалося. Після цього туру кіровоградська команда опустилася на 7-му сходинку в турнірній таблиці. Наступний матч «Зірка» повинна була грати з «Оболонню», яка знялася зі змагань, і 3 очки підопічні Близнюка отримають автоматично. Але тепер нашим тренерам потрібно заповнювати непередбачувану паузу. А от ПФК «Олександрія» свій черговий поєдинок зіграє 7 квітня в Харкові з «Геліосом», із яким кіровоградці зустрінуться 13 квітня на своєму полі. Отже, віримо в наші команди і чекаємо перемог.

Калейдоскоп подій Збірна України здобула повний комплект нагород на престижному міжнародному турнірі серії IJF(призовий фонд 100 тисяч доларів) з дзюдо в Туреччині. І дуже приємно, що серед володарів медалей був і представник Кіровоградщини Дмитро Лучин. У перших двох раундах наш земляк здолав господаря змагань Ердаля Багача та грузинського дзюдоїста Левана Жоржоліані. На жаль, у третьому поєдинку українець поступився єгиптянину Рамадану Дарвишу, і шлях до п’єдесталу пройшов через втішну сутичку. Тут Дмитро був сильнішим за італійця Доменіко ді Гвідо, а в бронзовому протиборстві підопічний Віталія Дуброви здобув перемогу над досвідченим голландцем Хенком Кролом. Також на п’єдестал пошани в Самсуні піднялися Віталій Дудчик із Дніпропетровської області, який здобув срібло, а також чемпіон світу та Європи, киянин Георгій Зантарая, який поповнив свою колекцію нагород ще одним золотом. В командному заліку українці посіли четверте місце - слідом за командами Німеччини, Франції та Росії. Продовжує радувати своїх вбо-

лівальників кіровоградський велогонщик Артем Шевцов. У минулому він виблискував в Україні та на міжнародній арені серед юніорів, а в цьому році, змагаючись із більш досвідченими чоловіками, наш земляк не пасе задніх. Спочатку Артем здобув шосте місце у крос-кантрі на престижній міжнародній велогонці Cyprus Sunshine Cup із маунтинбайку. А згодом на чемпіонаті України з маунтинбайку вихованець Кіровоградської обласної школи вищої спортивної майстерності в індивідуальній гонці серед чоловіків фінішував третім і здобув бронзову нагороду. В кроці від п’єдесталу пошани на цих змаганнях у юніорок зупинилася наша Олена Демидова, яка стала четвертою. П’ятий результат в індивідуальній гонці до свого активу занесла ще одна кіровоградка - Ксенія Федотова 28-31 березня в місті Рівне проходили ігри зимового Кубку України з пляжного волейболу в закритих приміщеннях серед юнаків 2000 – 2001  р. н., в яких узяли участь 12 команд. Другими тут стали вихованці ДЮСШ-3 Кіровоградського міськспортвідділу, підопічні Маргарити Кольцової Ігор Свиридов та Антон Матвєєв.

Сторінку підготував Юрій Ілючек, спеціально для Новин Кіровоградщини


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 14 (88) 4 квітня 2013 року Смачного

www.novosti.kr.ua

Це цікаво!

Суп індіанців

Курятина - 300 г, олія - 2 ст.л., цибуля - 1 шт., морква - 2 шт., часник - 2 зубчики, картопля – 3-4 шт., консервована кукурудза – 1 баночка, зелень кропу і петрушки, сіль, мелений чорний перець. Курятину вимити, обсушити і нарізати на невеликі шматочки. У сковороді розігріти 1 ст.л. олії, покласти м’ясо і смажити його 5 хвилин. Додати 100 мл гарячої води, зменшити вогонь і трошки протушкувати м’ясо. Під час посту можна готувати такий суп без м’яса. В окремій каструлі закип’ятити 2 л води, покласти в неї тушковане м’ясо і варити 20 хвилин. Цибулю очистити, вимити й нарізати дрібно. Моркву вимити, очистити і нарізати кружечками. Часник очистити й порубати. Овочі злегка підрум’янити на маслі, що залишилося, а потім перекласти їх у каструлю з м’ясом. Картоп­ лю вимити, очистити і нарізати брусочками. Висипати її в каструлю з м’ясом і овочами і варити на слабкому вогні протягом 10 хвилин. Кукурудзу відкинути на сито, додати в суп, посолити, поперчити і варити 5 хвилин. Зелень промити холодною проточною водою, обсушити і порубати. Суп розлити по тарілках і додати зелень.

Торт у кружці

На одну порцію: борошно - 4 ст.л., цукор - 3 ст.л., яйця - 1 шт., масло вершкове - 3 ст.л., молоко - 3 ст.л., олія - 3 ст.л. Візьміть будь-яку велику кружку і покладіть туди цукор, борошно, потім додайте яйце і гарненько все перемішайте. Далі додайте молоко, вершкове масло (розтоплене) і олію. Потім збийте все до однорідної маси. Блюдо необхідно випікати в мікрохвильовій печі близько 2-3 хв. на максимальній потужності.

Ваше здоров’я

Як прогнати застуду прянощами

Незвичайне застосування зубної пасти

1. Знімає роздратування від укусів комах, від порізів і пухирів. 2. Пом’якшує біль від опіків. 3. Дозволяє приховати недоліки шкіри. Прискорює процес загоєння пошкодженої шкіри після видалення прищів на обличчі. 4. Дозволяє вичистити нігті на руках до блиску. 5. Допомагає пригладжувати волосся. Гелєві зубні пасти - це гель для волосся. 6. Допомагає позбавлятися від уїдливих запахів часнику, риби, цибулі. 7. Видаляє складні плями з одягу і килимів. 8. Упорядковує брудне взуття.

9. Видаляє плями від кольорових олівців та фломастерів на пофарбованих стінах. 10. Вичищає до блиску срібні ювелірні вироби. 11. Видаляє подряпини з комп’ютерних дисків. 12. Підходить для чищення клавіш інструментів. 13. Видаляє неприємний запах з пляшечок для годування малюків. 14. Очищає підгорілі металеві і чавунні поверхні. 15. Запобігає запотіванню окулярів для плавання.

Психологія життя

ТОП-10 фраз, що призводять до звільнення

Кориця

В кориці є багато антибактеріальних речовин, тому її добре застосовувати для профілактики грипу. Щоб зробити профілактичний засіб, заваріть 0,5 ч.л. меленої кориці окропом. Сюди ж додайте дрібку чорного перцю. Пийте по склянці такого чаю з медом кожні 3-4 години. Цей чай з кориці й перцю допоможе вам не заразитися, коли всі навколо вас чхають і кашляють.

М’ята

В м’яті є ефірні масла (ментол), дубильні речовини, вітаміни і флавоноїди. Все це разом гарантує вам швидке позбавлення від кашлю. Не дарма ж ще із старовини м’яту використовували для лікування кашлю. Отже, заваріть 2 ст.л. сухого листя м’яти в 1 л води, додайте сюди кілька крапель ефірної олії м’яти перцевої. Зробіть інгаляцію цим настоєм.

Гірчиця

Якщо ви переохолодилися і перші ознаки застуди вже дають про себе знати, попарте ноги в гарячій воді з додаванням чорної гірчиці. Після такої ванни для ніг їх треба сполоснути теплою водою і надіти теплі шкарпетки. Лягайте в ліжко і відпочивайте.

Кардамон

Для лікування застуди відмінно підходить кардамон, який має здатність видаляти

надлишки слизу з пазух носа і бронхів. Для приготування лікувального чаю проваріть 9 насіннин кардамону і 7 бутонів гвоздики, 1/2 ч.л. свіжого натертого імбиру і 1 паличку кориці в киплячій воді (500 мл) протягом 5 хвилин. Налийте в склянку чай, додайте молоко і доведіть все до кипіння. Пийте чай вприкуску з медом.

Куркума

Куркума може не тільки надавати стравам жовтий колір. З її допомогою можна лікуватися від бронхіту, а також усунути перші ознаки болю в горлі. Перед сном випивайте склянку гарячого молока, попередньо закип’ятивши в ньому 1 ч.л. куркуми. Якщо у вас болить горло, то в цьому випадку вам допоможе такий засіб: у 1 стак. гарячої води розведіть 1 ч.л. куркуми і 1/2 ч.л. солі. Полощіть цим настоєм рот по 3-4 рази на день. Для цього достатньо набрати в рот настій і тримати його кілька хвилин.

Зроби це!

Як легко кинути палити? Для людини, що палить, але вирішила кинути цю згубну звичку, просто необхідний цей продукт, і справа тут не тільки в його смакових властивостях. Вітаміни, мікроелементи, незамінні амінокислоти, велика кількість ефірних масел в імбирі допоможуть легко кинути палити. * У імбиру присутні органічні сполуки, які істотно знижують вміст ліпідів у крові, перешкоджаючи таким чином розвитку атеросклерозу - головного ворога курців. Додайте до цього те, що імбир розріджує кров. * Імбир - чудовий відхаркувальний засіб. При болісному «кашлі курця» немає нічого кращого, ніж пожувати шматочок імбиру з медом або зробити пару ковтків імбирного чаю - ви звільнитеся також від неприємного запаху з рота.

* Вчені довели, що імбир пригнічує ріст пухлинних клітин, уповільнює старіння організму, покращує стан шкіри, виводить токсини. * Кожного разу, коли долає бажання покурити, кладіть в рот шматочок імбиру – це набагато перевершує ефект протитабачних льодяників і жувальних гумок. Посмоктуючи або розжовуючи імбир, ви відчуваєте його незабутній смак, і нестерпне бажання сунути в рот сигарету відпадає. * У період «зав’язування» вам допоможе напій, основою якого є імбир. Приготувати його нескладно: подрібнений корінь імбиру необхідно змішати з соком одного лимона і залити кип’яченою водою. За смаком додати мед.

1. Викресліть зі свого словника слова «О Боже!», «Ох!» і «Ой, мамо!».

Звільнення не забариться, якщо ви у відповідь на пропозицію шефа зробити щонебудь відповідаєте саме цими фразами. І не тому, що ваш шеф не любить Бога, а тому що ці фрази він сприймає як агресію на свою адресу, натяк на те, що його розпорядження – за рамками здорового глузду.

2. «А хіба мені платять за це?»

Аналізом того, за що ви одержували зар­ плату, займетеся після звільнення. Заяву покладіть на стіл – і ви вже вільні від роботи, що виходить за рамки платіжної відомості. Якщо ви впевнені в тому, що запропонована вам робота виходить за рамки ваших обов’язків, скажіть про це начальству іншою фразою.

3. «Учора був такий вечір, що…»

…шеф змушений вирішувати: поставити вас перед фактом звільнення зараз чи після того, як ви вимовите цю фразу ще кілька разів протягом цього тижня. Або наступного… Можливо, ви просто ділитеся в цій фразі своєю радістю, але шеф чує в ній інше: «Після вчорашнього я - не працівник». Повторіть цю фразу двічі на тиждень, і шеф вирішить, що ви в принципі не працівник.

4. «Я додам вас у друзі на „Одноклассниках”».

що ви вважаєте його недоумком і… Здрастуй, звільнення!

6. «Я вже все зробив. Це комусь потрібно?»

Виголошуйте цю фразу кожен раз, щойно завершите якийсь етап у своїй роботі. І у вас з’являться всі шанси на звільнення. А заодно і можливість подумати про те, кому потрібні результати вашої праці. Постійно виконуючи роботу достроково й акцентуючи на цьому увагу, ви змушуєте шефа запідозрити себе в недбалому ставленні до роботи. Або в неприборканому бажанні продемонструвати свою перевагу. Обидві якості несумісні з успішною кар’єрою.

7. «Це не входить у коло моїх прямих обов’язків».

Якщо ви влаштувалися працювати офісменеджером, а вас просять зробити фінансовий звіт, то ви праві. Але звільнення підійде до вас впритул, якщо ви вимовлятимете цю фразу щоразу, щойно виникне найменше відхилення від ваших обов’язків. Зробіть шефу невелику послугу, погодившись підмінити секретарку, що захворіла, наприклад. І це вам зарахується.

8. «Це не моя проблема».

Звільнення насамперед наздоганяє саме тих, хто хоче відокремитися від колективу. А хіба не цей зміст закладений у цій фразі? Не ваша проблема? Тоді ви не з нами, на жаль…

9. «І це все, на що вони здатні?»

Вам така пропозиція не здається просто безтактною? Адже це фактично запрошення відчинити двері в приватне життя одне одного. Зрозумійте: дистанція між підлеглими та шефом повинна бути апріорі. І не намагайтеся її порушити. Це карається майже так само, як порушення державного кордону.

Ця фраза найчастіше вимовляється, коли співробітникам видають нові ручки або блокноти, офіс прикрашають новими квітами в горщиках. Міняють телефони, кондиціонери, вікна тощо. Зневажаєте тих, хто працює над покращенням ваших умов праці? Вітаємо зі звільненням!

Хочете підкреслити свою перевагу над шефом і таким чином наблизити своє звільнення? Виголошуйте цю фразу в присутності шефа якнайчастіше. Зрештою він зрозуміє,

Якщо дуже хочеться, вимовляйте цю фразу після роздумів, а не одразу після того, як вам дали доручення. Шеф у такій фразі чує лише небажання працювати. А навіщо йому такий співробітник?

5.«Це так просто!»

10. «Зробити це неможливо».

Сторінку підготувала Ольга Березіна, спеціально для Новин Кіровоградщини

11


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

№ 14 (88) 4 квітня 2013 року

Кіровоградщини

Гаряча лінія

Борги наші

Василь Назаренко, спеціально для Новин Кіровоградщини

Ùе у січні до обласного контактного центру звернувся мешканець району Òабурище, що у Світловодську. Пенсіонер-інвалід скаржився на бездіяльність місцевої влади з ліквідації підтоплення. Òоді була зима, хай і тепла. Зараз - весна. Òа сама проблема знову нагадала про себе, але серйозніше. Оператори контактного центру за минулий тиждень зафіксували немало звернень стосовно підтоплення підвалів талою водою з озера поблизу Табурища. «Протягом 2-х місяців, - говориться в звіті Кіровоградського обласного контактного центру - "Гарячої лінії" голови ОДА, - озеро в районі Табурище виходить з берегів та затоплює найближчі двори та підвали будинків. На цей час підвали мешканців повністю затопила вода. Жителі всього району Табурище не знають, куди звертатися і що робити (міська влада просто закриває на це все очі і робить вигляд, що нічого не відбувається). Люди просять підказати, коли ж воду будуть відкачувати, що робити мешканцям, адже паводок 2013 року ще навіть не розпочався. А що ж тоді робитиметься під час паводку у квітні?» Поки що відповіді на це питання не знає ніхто. Як стверджує влада, щоб не допустити ще більших проблем у Табурищі, працюють. Так, міськвиконком пояснив, що «послуга зі зниження рівня ґрунтових вод нижньої частини міста відновлена з 22 лютого (після оплати електроенергії), робота насосних станцій виконується у звичайному режимі у нічний час з 23:00 до 6:00». Інформацію про проведення робіт під-

твердив і перший заступник голови облдержадміністрації Віктор Серпокрилов під час понеділкової апаратної наради. Проте він наголосив і на тому, що проблему слід усунути принципово. - Було декілька звернень міської влади міста. Я прошу департамент житлово-комунального господарства і заступника голови обласної адміністрації Чернявського розібратися в ситуації і обов’язково постійно займатися цією проблемою, - сказав він. Посадовець нагадав, що проблема давня і для Кіровоградщини - доволі серйозна. Світловодський міськвиконком займався розробкою відповідної документації, що пройшла експертизу. Розібратися, наскільки документація актуальна, і внести пропозиції з подальшої роботи в цьому напрямку - і доручив Віктор Серпокрилов згаданим посадовцям. Трохи історії. Проблема так званого «нижнього міста» у Світловодську сягає зведення Кременчуцької ГЕС. Історично на місці теперішнього району знаходилося село Табурище, яке існувало до зведення ГЕС, а в подальшому, в 60-х-70-х роках минулого століття, будівництво велося без належної інженерної підготовки території. В результаті район фактично опинився в ямі - між Табурищанським мисом і насипами залізничного полотна та об’їзної автодороги. Вода звідти відкачується лише примусово - за допомогою всього двох насосних станцій. Рівень ґрунтових вод там постійно коливається. Другою резонансною проблемою, що відобразилася у зверненнях на «Гарячу лінію», стала затримка зарплат педагогам Знам’янки за березень. Одними з перших її озвучили освітянські профспілки міста.

довідКа. Станом на 1 квітня 2013 року від початку роботи обласного контактного центру - «Гарячої лінії» позитивно вирішено 84% проблем, порушених у зверненнях. Загалом станом на цю дату їх надійшло 55765.

Номер телефону лінії - 0 800 500 238. Дзвінки зі стаціонарних телефонів - безкоштовні, з мобільних - згідно з тарифами оператора. Номер ICQ - 629149355. «Гаряча лінія» у Skype - garyacha_liniya. Також у заявників є можливість зв’язатися із операторами функцією зворотнього дзвінка. Вона стане в нагоді тим, хто не зміг додзвонитися з першого разу. Для цього вам варто зайти на сторінку «Лінії», що знаходиться на сайті Кіровоградської облдержадміністрації (http://kr-admin.gov.ua) та ввести номер свого телефону у відповідне поле. Звернення ініціювали голови профспілкових комітетів ЗОШ №№ 1, 2, 3, 6, 7 та Будинку дитячої та юнацької творчості. За їхньою інформацією, учителі цих навчальних закладів отримали лише по 150 - 200 грн. Керівництво міста пообіцяло виплатити лише частину зарплати наступного тижня, мотивуючи скрутним фінансовим становищем міського бюджету. Проблема також стала предметом обговорення на понеділковій нараді в облдержадміністрації. - Питання дійсно є, я його знаю, - запевнив Віктор Серпокрилов. - Бюджет Знам’янки досить напружений. Щонайменше на 70% він залежить від надходжень, які міський бюджет отримує від залізниці. На сьогодні існує проблема перенесення виплат заробітних плат залізничникам на початок наступного місяця на підприємствах Одеської залізниці. І це миттю «потягнуло» те, що місто несвоєчасно отримало в повному обсязі відповідні надходження. Тому зараз міськвиконком вживає заходи, також пов’язані з перенесен-

ням термінів виплати зарплат педагогів також не на кінець, а на початок місяця. Але, зазначив посадовець, це не знімає з влади відповідальності. Над цим зараз працюють фахівці обласного фінансового департаменту та міськвиконкому, готуючи документи для вирішення проблеми. Звернувся він і до керівництва обласного управління Держказначейства, яке повинне не просто прикриватися інструкціями, що регламентують дії його працівників, а думати, що за цим стоять люди. Надати позичку міському бюджету Знам’янки для виплат педагогам, своєчасно поставивши це питання перед Державною казначейською службою, вважає Віктор Серпокрилов, можна. - Зрозуміло, що людям, як мовиться, не зрозуміти ці наші технічні проблеми, що є така інструкція, через яку ми не можемо надати позичку Знам’янці. Все повинно вирішуватися в межах закону, але з урахуванням інтересів людей, - наголосив він.

Фотофакти Фото Олени Карпенко, Новини Кіровоградщини

Виставка смішних фотографій, приурочена до Дня сміху, відкрилася на площі Кірова у Кіровограді 1 квітня. На знімках місцевих майстрів – кумедні життєві ситуації тощо.

обласний інформаційний тижневик

«Новини Кіровоградщини» № 14 (88), 4 квітня 20013 року

12

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації КГ № 553/130Р від 29 квітня 2011 року, видане Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області. Газета виходить щочетверга з 4 серпня 2011 року. Тираж 41230 примірників.

Передплатний індекс: 00037

Засновник - ТОВ «Мобі-Експрес» Видавець - ТОВ «Редакція газети «Україна-Центр» Номер надруковано у друкарні «СТПРЕС» (Кривий Ріг, вул. Окружна, 12, тел.: (056) 404 35 88). Свідоцтво про реєстрацію Держкомтелерадіо України ДК №2794 від 19.03.2007.

Замовлення № 356.

Контакти: Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7 (бізнес-центр «Ельворті»), офіс 301. Тел.: (0522) 35-40-74 (редактор); 35-40-68, 35-40-69, 35-40-73 (рекламний відділ); Інтернет: www.novosti.kr.ua; переписка з читачами: 25002, Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7, офіс 301.; електронна пошта: info@novosti.kr.ua

Диво-писанку встановлять на цьогорічний Великдень у Кіровограді. Öе розмальоване яйце – на кшталт того, що встановили перед мерією торік і яке стало одним із найкращих в Україні.

Редактор - андрій Лисенко. Думки авторів публікацій не завжди збігаються з позицією редакції газети. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен тощо несуть автори публікацій. Надіслані на редакційну пошту матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали, позначені РЕКЛАМА, публікуються на правах реклами. Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець. При використанні матеріалів газети посилання обов’язкове. При використанні матеріалів у мережі Інтернет обов’язкове активне гіперпосилання на www.novosti.kr.ua

Новини Кіровоградщини №14 (88)  

Номер тижневика Новини Кіровоградщини від 4 квітня 2013 року.