Page 1

Андрій Баумейстер

Буття і благо Монографія

Вінниця Т. П. Барановська 2014


УДК 111.11+111.84 ББК 87.27 Б29 Монографія видана за підтримки «Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii» (Краків, Польща) Дослідження, що склало основу цієї монографії, здійснене за підтримки Інституту релігійних наук святого Томи Аквінського (Київ) Рекомендовано вченою радою філософського факультету Київського на­ціо­нального університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 24 лютого 2014 року)

Рецензенти: д. філос. наук, професор Білокобильский О. В. д. філос. наук Бистрицький Є. К. Науковий редактор д. філос. н. професор Олег Хома

Баумейстер, Андрій Б29 Буття і благо : монографія / А. Баумейстер. – Вінниця: Т. П. Барановська, 2014. – 418 с. ISBN 978-966-97244-9-6

Монографія Андрія Баумейстера «Буття і благо» є спробою дослідити онтологічні підстави практичної нормативності. Головну тезу автора можна сформулювати так: відповідь на питання про універсальну значущість практичних правил і норм безпосередньо залежить від відповіді на питання про сутнісні характеристики і цілі людського буття. Ми можемо відповісти на запитання «що я маю робити?» тільки якщо ми спробуємо відповісти на запитання «що означає вести повноцінне й осмислене життя?» або «що таке добре життя (eu-zên)?». УДК 111.11+111.84 ББК 87.27

ISBN 978-966-97244-9-6

© А. Баумейстер, 2014


Зміст Передмова ...................................................................................................... 7 Розділ перший. Метафізичний реалізм і постановка питання про благо .......................................................................... 15 1.1. Первинна єдність практики та онтології: попередні зауваги й формулювання основних завдань дослідження ............. 15 1.1.1. Практичне значення метафізики ................................................. 16 1.1.2. Картина реальності та об’єктивна реальність .......................... 20 1.1.3. Благо та нормативність ................................................................... 23 1.1.4. Онтологія як загальна теорія дійсності. Розриви первинної єдності ................................................................................. 25 1.2. Проблематизація реальності й питання про раціональні засади практики: перше наближення до теми «буття і благо» .......................................................................................... 29 1.2.1. Онтологічний реалізм і онтологічний конструктивізм ........ 29 1.2.2. Проблематизація онтологічного реалізму: вербальні практики та зовнішній світ ................................................................ 31 1.2.3. Структура дійсності й питання про критерії ........................... 34 1.2.4. Виправдання метафізичного реалізму ........................................ 42 1.2.5. Прагматичний реалізм і питання про об’єктивну значущість практичних норм ............................................................ 49

Розділ другий. Іманентне обґрунтування практик: Вітґенштайнова перспектива ..................................................... 59 2.1. Головні тези Вітґенштайнової програми ............................................ 60 2.2. Повернення від метафізики до щоденності: терапія «буття» ........................................................................................................ 70


4

Андрій Баумейстер Буття і благо

2.3. Апорії Вітґенштайнової програми. Проблема нормативності ............................................................................................ 75 2.4. Пошуки блага на тлі відмови від буття ............................................... 92

Розділ третій. Питання про буття та перспектива блага: деструкція фундаментальної онтології ................................ 102 3.1. Гайдеґерове питання про сенс буття в контексті практично-філософського повороту .................................................102 3.2. Теологічні джерела фундаментальної онтології: «Вступ до феноменології релігії» .....................................................110 3.3. Діалог з Аристотелем і метод герменевтичної деструкції ...................................................................................................124 3.4. Герменевтика фактичності ....................................................................143 3.5. Фундаментальна онтологія в «Бутті та часі» ................................151 3.5.1. Методологічна непрозорість постановки запитання про сенс буття .................................................................152 3.5.2. Фундаментальна онтологія: між пойетикою та практикою ........................................................................................165 3.6. Від фундаментальної онтології до мислення буття .......................187 3.6.1. Ревізія позицій фундаментальної онтології: уточнення онтологічного статусу тут-буття ..............................187 3.6.2. Пошук іншого начала мислення в трактаті «Внески до філософії (про подію)» (1936-1938) ....................191 3.6.3. Поезія як заснування буття: гімни Гельдерліна «Германія» та «Рейн» (1934/1935) ...........................................199 3.6.4. Світло буття: «Лист про гуманізм» ........................................202 3.7. Філософія Гайдеґера та сучасний практичнофілософський дискурс ...........................................................................206


Зміст

5

Розділ четвертий. Універсалістична версія практичної філософії: переваги й недоліки трансцендентальної прагматики ..................................................................................... 222 4.1. Засади й головні ідеї комунікативної філософії як сильної версії практичного універсалізму: стратегія Карла-Ото Апеля ..................................................................224 4.2. Принцип універсалізації Габермаса як спроба модифікації теорії граничного обґрунтування ..............................232 4.3. Спільні риси та розбіжності проектів комунікативної практичної філософії в Апеля й Габермаса ......................................237 4.4. Апорії та суперечності проекту комунікативної практичної філософії ..............................................................................242 4.4.1. Апорії трансцендентальної прагматики ..................................242 4.4.2. Спроба Габермаса розв’язати апорії трансцендентальної прагматики: ідеальна комунікація та життєсвіт .................................................253 4.4.3. Критика Габермасової версії трансцендентальної прагматики ...........................................................................................255 4.5. Обмеженість проекту комунікативної практичної філософії: релятивізація блага й цінностей .....................................267

Розділ п’ятий. Благо в світлі онтологічних засад ......................... 273 5.1. Реабілітація блага: проект практичної філософії Аласдера Макінтайра .............................................................................273 5.1.1. Реабілітація блага й теорія чеснот .............................................273 5.1.2. Чи є проект Макінтайра версією практичного релятивізму? .........................................................................................297 5.2. Благо, самість і людське буття: онтологічні засади практики за Чарльзом Тейлором ........................................................312 5.2.1. Два рівня бажань за Франкфуртом і теорія сильних оцінок Тейлора ...................................................................312


6

Андрій Баумейстер Буття і благо

5.2.2. Головні риси моральної онтології ..............................................317 5.2.3. Реабілітація блага та трансцендентальний аргумент ...........331 5.2.4. Чи є моральна онтологія Тейлора різновидом конструктивізму? ................................................................................336 5.3. Концепція блага в практичній філософії: онтологічні підстави людської діяльності ...............................................................344 5.3.1. Концепція блага: термінологічні уточнення й головні напрями інтерпретації ...................................................345 5.3.2. Буття і благо як трансценденталії: ens et bonum convertuntur ...........................................................................................349 5.3.3. Благо й досконалість: поняття абсолютно цінного буття .......................................................................................................352 5.3.4. Природа людини в онтологічному аспекті: буття, благо й практична нормативність ..................................................369

Післямова ................................................................................................... 384 Список скорочень ................................................................................................387 Література ..............................................................................................................388 Покажчик імен.......................................................................................................414 Про автора .............................................................................................................418

Андрій Баумейстер. Буття і благо: монографія.  

Монографія Андрія Баумейстера «Буття і благо» є спробою дослідити онтологічні підстави практичної нормативності. Головну тезу автора можна с...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you