Page 1

Name:Andri an Meli n phone:078104604 Andri anoMeli ni . co. nr

MyObj ecti ve:To work in acreative

and energeti c envi romentthathas greatcommuni cati on between people.

Andri anomeli ni . co. nr

Educati on Hi gh School " Oni si for Ghi bu "( 2003) Fi neArts degree" Desi gner i nteri or" " Colegi u deconstructi i "( 2007) degree" Desi gner i nteri or" " FUA"" UTM"( 2011)

Andri anomeli ni . co. nr ExP

Ski lls

LvL

3years

HI GH LEVEL

5years

HI GH LEVEL

2years

medi um LVL

4years

HI GH LEVEL Autocad

1year

medi um LVL J oomla

W ork experi ence " Conadodesi gn" { 20082010} «Desi gner» " I nteri er"{ 20102011} «I nteri or Desi gner» " Ki rsancom"20112012 «Desi gner»


«Pri vateBedroom»


«Pri vateBedroom»


«Pri vateHause»


«Pri vateHause»


«Pri vateHause»


«Pri vateHause»


«Pri vateHause»


«Pri vateHause»


«Pri vateHause»


«Pri vateHause»


«Pri vateHause»


«Pri vateHause»


«Ki dsCafe»


«Ki dsCafe»


«Ki dsCafe»


«Ki dsCafe»


«Ki dsCafe»


«LuxuryRoom»


«LuxuryRoom»


«Atti c Lounge»


«Atti c Lounge»


«CoffeeHouse»


«CoffeeHouse»


«Pri vateApartment»


«Pri vateApartment»


«Pri vateApartment»


«Pri vateApartment»


«Vi noteca»


«Vi noteca»


«Vi noteca»


«Ki dsRoom»


«Ki dsRoom»


«Pri vateBathroom»


«Pri vateBathroom»


«Pri vateBathroom»

Andriano Melini CV  
Andriano Melini CV  

My Interior design work

Advertisement