Page 1

EL TEATRO PETRA DF    R   

B , S


ElTeat ro Pet ra

EnMa n i z a l e s , d e1 9 8 5 , Ru b i a n o , Va l e n c i a , yu ng r u p o d ec o mp a ñ e r o se n t r ee l p ú b l i c od e l q u ee ne s ee n t o n c e s e r ae l p r i n c i p a l e v e n t ot e a t r a l d e l p a í s . " Es ef u ee l i n i c i od e t o d o . Ene s ef e s t i v a l y ov i c o s a sq u ed i j e : e s t oe sl oq u ey o q u i e r oh a c e re nmi v i d a " , a s e g u r a , s e n t a d oe nu ns o f ád e s ua p a r t a me n t oe ne l b a r r i od eLaMa c a r e n ae nBo g o t á . A p a r t i rd ea l l íc o mi e n z aac o n t a rl ah i s t o r i ad eu ns u e ñ o . " Qu e r í a mo sh a c e rt e a t r oc o n t e mp o r á n e o , a u n q u en os a b í a mo smu yb i e nq u ée r ae s o , l oq u es í t e n í a mo sc l a r oe r a q u ee l t e a t r od el o s s e t e n t an of u n c i o n a b a , q u ee s ed i s c u r s o F a b i oR u b i a n oe nl aR e v i s t aG e n t eC o l o mb i a

[ 4]


ElTeat ro Pet ra

p a r t i d i s t ap a n f l e t a r i oe r ai n ú t i l , n ot e n í al ami s maf o r t a l e z al l a maa p o y o ,s o b r et o d op o r q u en u n c ae s t u v i e r o nd e y , s o b r et o d o , l as e n s a c i ó n , t o d a v í an omu yc l a r a , d eq u el aa c u e r d oe nq u ey oh i c i e r at e a t r o " . f i n a l i d a dd e l t e a t r oe r aa r t í s t i c a , n op o l í t i c a " . Hi j od eu n ap a r e j ad ei n mi g r a n t e sd e l c a mp o , e l me n o r Enl aEs c u e l ae n c o n t r óaMa r c e l aVa l e n c i a , l amu j e r q u e d es i e t eh e r ma n o s , F a b i oc l a u d i c óa n t el oq u ee r as ud e s t i -s ec o n v e r t i r í ae ns up a r e j ad u r a n t e1 0a ñ o s ye ns uc ó mp l i n o . Tr a si n t e n t a rh a c e r l ee l q u i t ee n t r el a sa u l a sd ec i n c oc ed u r a n t emá sd e2 5 , l aq u el e y óas ul a d od e c e n a sd e c a r r e r a s d i s t i n t a s yu nb a r d es a l s a( LaRa t o n e r a , e l mi s mo o b r a s d et e a t r ol a t i n o a me r i c a n oh a s t aq u ed e s c u b r i e r o nLa q u el ep e r mi t í av i v i r c ó mo d a me n t er e c i é nc u mp l i d o sl o sq u e mad eJ u d a s , d eRo má nCh a l b a u d , l ap i e z aq u ee l i n c i 2 0a ñ o s ) , d e c i d i ód e d i c a r s ea l t e a t r o . p i e n t ed r a ma t u r g oa d a p t óp a r ac r e a rs up r i me r ao b r a , El " Yoq u e r í aq u ee s t u d i a r au n ac a r r e r a " , a f i r mad o ñ aS a r an e g r op e r f e c t o ;l amu j e rq u el ol e v a n t a b aal a sc i n c oy Ma r í a , l ama d r ed eF a b i o , c o nl as i n c e r i d a dd eq u i e nn o me d i ad el ama ñ a n ap a r ah a c e re j e r c i c i oyl ei mp o n í al a s a b el oq u ee ss e rp o l í t i c a me n t ec o r r e c t o . Qu i z áp o re s of é r r e ad i s c i p l i n ad e l e s c r i t o r , l aq u el os a c ód e l b a r p a r ap o Ru b i a n ol oi n t e n t óu n ayo t r av e z , p r i me r oe nme d i c i n an e r l oe nu ne s c e n a r i o . " Yos i e mp r eh es i d oc o mof u e r t e ( n op a s ó ) , l u e g oe nb i o l o g í a , b i o q u í mi c a , i n g e n i e r í ai n -a s e g u r aVa l e n c i a , yl ed i j e : ¿ Us t e de sq u eq u i e r eq u e d a r d u s t r i a l ye c o n o mí a , h a s t aq u es ei n s c r i b i óe nl aEs c u e l as ea h í c o mou ni d i o t aoq u i e r es e r a c t o r ? " . F a b i oc o n f i r ma S u p e r i o rd eT e a t r od eBo g o t á( " a u n q u et a mp o c ot e r mi -q u e" Ma r c e l af u el aq u ei mp u s ol ad i s c i p l i n ae nmi v i d a n é " ) . Es t an o c h e , yap e s a r d eq u es i e mp r es eq u e d óe s p e -t e a t r a l , e l l ao r g a n i z al o sh o r a r i o s , c u i d al o st i e mp o syl o s r a n d oaq u ee l me n o r" e s t u d i a r au n ac a r r e r a " , d o ñ aS a r ap r e s u p u e s t o s , e sl av o zd ema n d od e n t r od e l g r u p o " . Ma r í ae s t áa h í ,e np r i me r af i l a ,e ne le s t r e n od eI ma g o Mu n d i , l amá sr e c i e n t ec r e a c i ó nd es uh i j o . " Nu n c an a d i e Ho yy an os o np a r e j a . De j a r o nd es e r l oh a c e1 5a ñ o s , e n d emi f a mi l i ah af a l t a d oan i n g u n ad emi so b r a s . Es os ep l e n omo n t a j ed eOp i oe nl a sn u b e s , l an o v e l ad eRa f a e l Ch a p a r r oMa d i e d oq u eF a b i os u p os ec o n v e r t i r í ae nu n F a b i oR u b i a n oi n t e p r e t óa" D a n i e la k ae lT r i p l e p a p i t o "e nt e x t od ec u l t o , p e r o , c o n t r at o d op r o n ó s t i c o , s i g u i e r o nt r a V u e l os e c r e t o . , t r a n s mi t i d ae nl ad é c a d ad el o s9 0 b a j a n d oj u n t o s , c o n s o l i d a n d oe l T e a t r oP e t r a , e l g r u p oq u e p o r e s t o sd í a sc e l e b r as u s2 5a ñ o sd ev i d ac o nu n ap r o g r a ma c i ó ne s p e c i a le nLaCa s ad e lT e a t r oNa c i o n a le n Bo g o t á . " Es on u n c ae sf á c i l , n i s i e n d oa mi g o s , n i s i e n d o p a r e j a ,n ie s t a n d os e p a r a d o sc u e n t aRu b i a n o .Ene l g r u p os i e mp r eh a yp e l e a s , yc u a n d od i g op e l e a se sq u ee n t o d o s l o s e s t r e n o s e l g r u p os ea c a b a . Ha c e1 5d í a s t u v i mo s o t r oa g a r r ó n , c r e oq u er e a l me n t en u e s t r oo b j e t i v oe nl o s ú l t i mo s2 5a ñ o sh as i d ot e r mi n a r c o ne l g r u p o , l oq u ep a s a e sq u en oh e mo sp o d i d o " . Va l e n c i as e n t e n c i a : " F u ed i f í c i l " . Ye x p l i c a : " Ene s p e c i a l c u a n d ot e r mi n a mo s , p o r q u e u n oq u e d ah e r i d o , p e r oF a b i oyy oe n t e n d i mo s q u eu n od e l o sg r a n d e sp r o b l e ma sd ee s t ep a í se sq u el ag e n t en os a b e p e l e a r , p e l e a r e sn e c e s a r i o , p e r oe s on oq u i e r ed e c i r q u es i p e l e oc o n t i g oe n t o n c e s t eo d i o , yn oq u i e r ov o l v e r av e r t e " . Co moc o n c l u y eRu b i a n o : " P e l e a re sc o mov o mi t a r , h a y q u es a c a r l ai r aaa f u e r ayt o d o st a nt r a n q u i l o s " . Esae s ai r a , l aq u ei mp u l s a , l aq u er o mp e , l aq u emu e v e , a l aq u eF a b i os er e f i e r ec u a n d oh a b l ód e" 2 5a ñ o se n t r el a l u c i d e zyl ar a b i a " , c o mor e z a b ae l e s l o g a nd es ut e mp o r a d ad ea n i v e r s a r i o , q u ec o i n c i d i óc o nc o ne l e s t r e n od el a o b r a" I ma g oMu n d i ”e ne l 2 0 1 0 . Lami s mar a b i aq u ee s t áe ne l f o n d od el av i o l e n c i aq u eh a a t r a v e s a d oc a s it o d a ss u so b r a s , a s íc o moe lp a í sq u el e t o c óv i v i r , l ar a b i aq u e , a s e g u r a , l eh ap e r mi t i d os e r l oq u e e s . [ 5]


ElTeat ro Pet ra

F a b i oR u b i a n oyMa r c e l aV a l e n c i ae nl aS e k i S a n o , s e d ed el aC o r p o r a c i 贸 nC o l o mb i a n ad eT e a t r o [ 6]


ElTeat ro Pet ra

s l a r g a s p a r ac o n f r o n t a r l ao b r ayt e n e r l ap o s i b i l i d a dd e La“ s e ñ o r as a n t í s i ma ” , ú l t i mob a s t i ó nd eu n af ep o c o má u l i r a l g u n o sa s p e c t o sd e l r i t moi n t e r n od el ao b r ayd el a p r á c t i c a , a c t u a d ap o rRo s aMa r í aCi f u e n t e s , c o nl ac o n -p l u i d e zd e l a r g u me n t o , d e s a r r o l l a n d op e r s o n a j e sc o mol a v i c c i ó nyf u e r z aq u en e c e s i t ae l p e r s o n a j ec o mop o l oi m- f Da n t a ” , c u y ac a r a c t e r i z a c i ó nn e c e s i t óu np l a n t e a mi e n t o p o r t a n t ed el ao b r a . F a b i oRu b i a n oq u i e na d e má sd es u“ s d e f i n i d o , p u e s t oq u ee s u nt o q u ec a p i t a l d e l c u e n t o : l a b u e nt r a b a j oc o mo“ J e s ú s ” ,e l“ j e f ed e lá l b u md el o s má e mb r ad e l b a j omu n d o , e l e r o t i s moyl ad e s g r a c i a . v i v o s ” ,e s c r i b i óyd i r i g i ól ao b r ayf u ee lc o r a z ó nd e lh Es d er e s a l t a r l ar e a l i z a c i ó nd e l v i t r a l p o r e l p i n t o r Da v i d g r u p o . z a n oyd el amú s i c ap o r e l mú s i c oya c t o r I g n a c i oRo Lo sa c t o r e sc r e a r o nme d i a n t es i t u a c i o n e sc a s i l ú g u b r e s Lo r í g u e z . e nl ap e n u mb r a , ma t i z a d a sc o nc á l i d o syd i v e r t i d o smo -d g r u p or e a l i z ós ut e mp o r a d ad e l 2 7a l 3 0d ema y od e me n t o s , u na mb i e n t ed es e mi e s p e c t a c u l a r i d a dyd et e a t r a - El 1 9 8 7e nl as a l ad e l t e a t r o" LaCa n d e l a r i a ”ye l r e s t od e l l i d a da u t é n t i c a s . ñ oc o n t i n u a ós ut r a b a j oe no t r a ss a l a sd eBo g o t á . • El g r u p oe r ac o n s c i e n t ed el an e c e s i d a dd et e mp o r a d a sa

R o s aMa r í aC i f u e n t e syF a b i oR u b i a n o : S e ñ o r aS a n t í s i mayJ e s ú s [ 7]


ElTeat ro Pet ra

De s p u é sd e“ ElNe g r oP e r f e c t o ”, l ap r i me r ao b r a , l a c o mot a mb i é nd ea f a n e syd e s c o n f i a n z a . F u n d a c i ó nCu l t u r a l P e q u e ñ oT e a t r oP e t r ap r e s e n t ó“ De s - Unmu n d oe ne l c u a l , l ai n a c t i v i d a dp u e d ea d o r me c e r , e n c u e n t r o s ” . o b l i g a n d oal ap e r s o n aaa c u d i raa q u e l l af a n t a s í aq u e Lap u e s t ae ne s c e n ad ee s t ao b r amo s t r óe la s p e c t o j a má sl l e g a , l l e v á n d o l ah a s t al ap r o f u n d at r i s t e z ayd e s e s d i a r i od el o sh a b i t a n t e sd el ac i u d a d , c o ns u ss u e ñ o syt e -p e r o , a l n op o d e r a l c a n z a r l oi r r e a l yl oi mp o s i b l e . mo r e s , a l e g r í a s , yd o l o r , l o sq u ea l r e p e t i r s eu n ayo t r av e z Lao b r ap r o c u r ói n t e r p r e t a re nf o r mat e a t r a l l av i d ad e v a na c u mu l a n d oh e c h o s q u ev a np r o p o r c i o n a n d op r o f u n -l o sc i u d a d a n o sd e n t r od el o sd i f e r e n t e ss i t i o se nq u eh a b i d i d a dyma d u r e za l s e r h u ma n o . t a nyl af o r mac o mol av i v i e n d ap u e d ei n f l u i re ne ls e r Esl av i d ac o t i d i a n ad e l h o mb r eyl amu j e r e nme d i od e h u ma n o . l at e r n u r a , e l a mo r yl at r a n q u i l i d a d , al av e zq u ed e l p e l i - Lat e mp o r a d ad el ao b r as ee x t e n d i óe ne l Au d i t o r i o g r oyl ab r u t a l i d a d , c o nmu c h o sd í a sl l e n o sd ee s p e r a n z a , Be l l a s Ar t e sd el aUn i v e r s i d a dNa c i o n a l . El l o smi s mo ss ee n c a r g a r o nd el ap r o d u c c i ó n , d i s e ñ o s , e s c e n o g r a f í a , p r o y e c t o sp u b l i c i t a r i o sye n t r e v i s t a s . Lo sf o n d o sr e c o l e c t a d o ss eu t i l i z a r o ne nr e f o r z a ru n a e s c e n a , c o l o c a r u n an u e v al u z , a d q u i r i r or e f o r ma r e l v e s t u a r i o , oc o mp r a r a l g u n o su t e n s i l i o sq u ead i a r i os er e q u e r í a n . Lap r o p u e s t ad eF a b i oRu b i a n of u ed e s d et o d op u n t od e v i s t a , i n t e r e s a n t e , t a n t oe ne l t e x t oc o moe nl ad r a ma t u r g i a , a u n q u es ud e s a r r o l l o , t a n t oe ne l t e x t oc o moe nl ad r a ma t u r g i a , d e j ac l a r oq u es et r a t ad eu nt r a b a j oa lq u el e f a l t ar e v i s i ó ne ns u sc o n t e n i d o st e má t i c o syl es o b r a n mu c h a sd el a sr e p e t i c i o n e s , c a c o f o n í a syl u g a r e sd er e l l e n o . El l e n g u a j ee s c a p a b aal ah i r i e n t ec o s t u mb r ed el a sn a r r a c i o n e se mp a l a g o s a syl i n e a l e sq u ea b u n d a np o re s t o s d í a se no t r a ss a l a s . Yn oh a yd u d ad eq u el ac o n t u n d e n c i a , e nv a r i a se s c e n a s , c o n d u c í aal ap i e z aau nc r e s c e n d oe x c i t a n t eyl o g r a d o . El c e n t r od el aa c c i ó nl oc o n s t i t u í a nl ac i u d a dys u s h a b i t a n t e s .Un ae s p e c i ed emo n s t r u o sc o n s t r u i d o sc o nl a p o e s í al a s t i me r ad eu nc r e a d o rq u en ov en i n g u n ae s p e r a n z ad es o l u c i ó np a r ac a d au n od ee l l o s : r e g r e s od es e g u n d oh e r v o rh a c i au ne x i s t e n c i a l i s moau l t r a n z aq u es e v ad e s g a s t a n d oe nl ame d i d aq u ec i r c u l ae s t ap i e z a , c a r g a d ad eb u e nr i t moya t mó s f e r al o g r a d a , p o r l o sc u a t r oc o s t a d o sd el ae s c e n a . Ci e r t ar e t ó r i c ae v i d e n t es ea b a l a n z a b as o b r el o sd i á l o g o syl o smo n o l ó g o sd el o sa n g u s t i a d o si n t e r p r e t a n t e s q u i e n e s , a d e má sd ea l i me n t a r u n ae n e r g í ab á r b a r a , d e n t r o yf u e r ad e l e s c e n a r i o , n op a r e ¬c e ne s t a ral aa l t u r ad el a s e x i g e n c i a sg e s t u a l e s . Re s a l t a b a , e n t r et o d oe l e s t i l o , l ai n t e n c i ó nyl ap r e o c u p a c i ó np o ru n ac o n s t r u c c i ó nd r a má t i c ap r o f u n d a ,má s q u e c o n v i n c e n t e . Ma r c e l aV a l e n c i ayE d d yD o n a t oe nl ao b r aD e s e n c u e n t r o s [ 8]


ElTeat ro Pet ra

E l e n c od ea c t o r e se nD e s e n c u e n t r o s [ 9]


ElTeat ro Pet ra

ec o mp l e me n t a rl ah i s t o r r i a . " Ma r í ae st r e s "n oe su n a Es t ap i e z at e a t r a ls ec o n c e n t r as o b r eEf r a i nyMa r í a . d b r aq u ep a s ói n a d v e r t i d a .Mu e s t r a b aau n amu j e rq u e S e i sa c t o r e sq u ei n t e r p r e t a nae s t o sd o sp e r s o n a j e sy ,a o u i e r es e r d u e ñ ad es uh i s t o r i a . Al f i n a l l amu e r t et r i u n f ay t r a v é sd eu n aó p t i c ao r i g i n a l ymo d e r n a , s ec o n s t r u y eu n a q l l at e r mi n aa c e p t a n d oq u e" l l a má n d o s ec o mos el l a ma , n u e v al e c t u r ad r a má t i c ad el at r á g i c an o v e l ad eI s a a c s . Lo e op u e d ep e n s a r e nd e s n u d e c e s"El l ae sMa r í a . Ne c e s a n u e v od ee s t aó p t i c ae s c o n s t r u i r u nn u e v oa r g u me n t oc o n n i a me n t eMa r í a . b a s ee nl a sp r e g u n t a sq u eq u e d a r o ns i nr e s p u e s t a , e nl a sr p u e r t a sq u ep e r ma n e c i e r o nc e r r a d a s , e nl o sc a mi n o sq u e P e r ol l e g ae l mo me n t oe nq u el ao b r a , ap e s a r d e l p r o p ó n os et r a n s i t a r o n . s i t od e l d i r e c t o rd e" n ot o c a rn i r o mp e rl ah e r mo s u r ad e r í a " , s ed e s p r e n d ed el ah i s t o r i aq u el ed i oo r i g e n( l ad e Es u n ah i s t o r i aq u ep r o y e c t al ami r a d as o b r eo t r a s mú l t i - Ma s a a c s )yr e f l e j al a sa n g u s t i a sd eu n amu j e rq u ea mae n p l e sh i s t o r i a sq u es ei n s i n u a r o ne nl at r a g e d i aa mo r o s ad e I l e n os i g l oXX. • Ma r í ayq u ej a má sl l e g a r o nat e n e r r e a l i d a de ne s ap r i me -p r ayf r á g i l v i d aq u en op a s ód eu n ab r e v ea d o l e s c e n c i a . Al f i n a l , Ma r í aq u i e r ee s c o g e r u nd e s e n l a c eyu nd e s t i n o q u en a z c a nd es up r o p i ayl i b r ed e t e r mi n a c i ó n , a u n q u e s e a nl amu e r t eyd e s t r u c c i ó n , p e r on oc o moa l g op a s i v oe i mp u e s t o . Ma r í amu e r ea n t e sd eh a b l a r , d ed e c i r , d ed e f e n d e r s u s s e n t i mi e n t o s . Ene s t ec a s oh a b l a , g r i t ayd e n u n c i at o d oa q u e l l oq u ee nl an o v e l ac a l l a .Co mop o d r í a h a b l a r u n aMa r í ad eh o yyd ema ñ a n ae nl ap e r s p e c t i v ad e o t r ad i me n s i ó nd e l a mo r . P o d r í as e r mu c h a s o t r a s , p e r oe n e s t ao b r aye ne s t ar e p r e s e n t a c i ó n , Ma r í ae st r e s . La sMa r í a s( Ad r i a n aHe r r á n , An aMa r í aVa l l e j o , Ma r c e l aVa l e n c i a )yl o sEf r a í n e s( F a b i oRu b i a n o , Lu i sF e r n a n d oBo h ó r q u e z , Al o n s oMa n r i q u e ) ma n e j a r o nu n ae s c e n o g r a f í as i mp l ep e r oa g r a d a b l e . Lo sa c o mp a ñ a b au n a mu s i c a l i z a c i ó nq u ea lp r i n c i p i od a b al ai mp r e s i ó n

E l d r a mad eMa r í a : T r e sv e c e sa ma r g o [ 1 0]


ElTeat ro Pet ra

E l s aP a t a r r o y oyJ a v i e r G u t i é r r e z [ 1 1 ]


ElTeat ro Pet ra

e b ep e n s a r s eq u es e r í an e c e s a r i oh a b e rl e í d ol a Es t ee su nmu n d on o c t u r n ol l e n od emu e r t o sv i v i e n t e s , Nod o v e l ap a r ai n s t a l a r s ee ne lv é r t i g od el ao b r ad et e a t r o , e nd o n d el o sp u n k ss ep a t e a nl o st e s t í c u l o s , l a ss i l l a se l é c -n o ,e ne le s c e n a r i of u n c i o n ac o na u t o n o mí a ,p o r q u e t r i c a s h a c e nl os u y oyl a s p r o s t i t u t a s h a b l a nc o nc o n f i a n z a .n d e má ss ee s c o g i óu ne x c e l e n t eg r u p od ea c t o r e sq u e Un od el o smo n t a j e st e a t r a l e sq u emá si n t e r é sd e s p e r t óe n a n t u v i e r o nl ai n t e n s i d a dd r a má t i c a ,e s c e n o g r a f í ay Bo g o t áf u eOp i oe nl a s n u b e s , a d a p t a c i ó nd el ao b r ae s c r i - ma u c e sq u et o d oe l t i e mp oe q u i l i b r a n d ol a ss i mb i o s i sv i d a / t ad eRa f a e l Ch a p a r r ol l e v a d aae s c e n ab a j ol ad i r e c c i ó n l e r t e ,d o l o r / p l a c e r ,d e s e s p e r a c i ó n / e s p e r a n z a ,q u e d eF a b i oRu b i a n o . El i n t e r é sd eOp i oe nl a sn u b e sr a d i c a mu r ma ne l e j ed el ah i s t o r i a .Lo sp a r l a me n t o st e x t u a l e sd e e nq u ee s u n at r a d u c c i ó nb i e nmú l t i p l e , c r u d ays u t i l me n t e a an o v e l a , s i r v e nal o s a c t o r e s p a r al u c i r s eya l p ú b l i c op a r a g r o t e s c ad el ac o mp l e j ao b r ae s c r i t ap o r Ch a p a r r o , n u t r i d a l n v o l u c r a r s ee nl af u e r z ap o é t i c ad el an a r r a t i v a . El d i r e c e nl a st a b l a sd eu ne x c e l e n t et r a b a j oa c t o r a l c o moe l d e i o r F a b i oRu b i a n oa f i r maq u emo n t ól ao b r ap o r q u ed e s Ál v a r oBa y o n ae ne l p a p e l d e“ P i n kT o ma t e ” , l ae s c e n o -t p u é sd el e e r l a . g r a f í ayl amu s i c a l i z a c i ó n . nc o mi e n z o , c l a r o , e su n ao b r ad u r ayf u e r t e , p o c o Noe s f á c i l v e s t i r al al i t e r a t u r ac o nt r a j ed et e a t r o , p o r q u e Enu s u a ls is ee s p e r aa b o r d a r l ad e s d ee li n i c i o . Es t áh e c h a , l o se l e me n t o sd el ap a l a b r au n i d o sal af a n t a s í ad e l l e c t o r ,u o mol an o v e l a ,d el o sr e t a z o sd r a má t i c o sq u es ev a n h a b i t u a l me n t en op e r mi t e nq u es ec o n v i e r t a ne nt a n g i b l e sc n i e n d op a r ad a re l s e n t i d od eu n ah i s t o r i aq u en ol oe s l a si má g e n e sd e l s u e ñ o . Ene s t ec a s os i n g u l a r , l at r a n s mu -u a n t o , e sa l g oa s í c o mou n ai n c u r s i ó ne nl oa p a r e n t e me n t e t a c i ó nh af u n c i o n a d ob a s t a n t eb i e nl aa t mó s f e r ae s ac l a v e t b s u r d od el o sp e r s o n a j e sq u ee s t á na l l í e ne l e s c e n a r i o . e t é r e aq u ec o n s t i t u y ee l a l mad eu n ao b r ad ea r t ep a s ód e la Es oh a c eq u ee l mo n t a j es e amá s i n c ó mo d op a r ae l e s p e c l i b r oal a st a b l a sc o na f o r t u n a d as u t i l e z a . t a d o r .

O l o r e s , c o l o r e sys e n s a c i o n e s , u n ame z c l aq u es ev u e l v e p r o t a g o n i s t ae nl ao b r ad eC h a p a r r oye ne l mo n t a j ed eR u b i a n o . [ 1 2]


ElTeat ro Pet ra

Ese l mu n d oi n h u ma n od el ap e r v e r s i d a d , t r a mp ayc o n d e n a . Lao b r ad eRu b i a n op r o c l a móu nb e s t i a r i on a d a“ l i b r e s c o ”n i i n g e n u op o r q u es ec o l o c óe ne l p l a n od el aa n a l o g í ayl as e me j a n z a , c o n s e r v a n d ol o sp e r s o n a j e su n ae s p i r i t u a l i d a d , u n ac a r a c t e r i z a c i ó na f e c t i v a , ap e s a r d eq u el a i n t e n c i ó nd r a má t i c a , s ub r e v e d a dyc o n f l i c t o , n op e r mi t a n l ah o n d u r as i c o l ó g i c ays íu n ar i c aa f i r ma c i ó nd e la r me n t oyd e l a mb i e n t e . Un ao b r aq u eh a b l ad e l p a í s , d e l c o r a z ó nd el ag e n t eyd e l d o l o r q u ey an i s i q u i e r as es i e n t e . Co ne s t ap i e z a ,Ru b i a n or e t o móe s ae s t é t i c aq u et i e n e a d e p t o se n t r el o sj ó v e n e syq u eu s ae l e me n t o syc o l o r e s s i mi l a r e sal o sq u el o smu c h a c h o st r a n c ep r e f i e r e np a r a s u sn o c h e sd en i mb a , l amú s i c ae nv i v o , l o smo v i mi e n t o s ye l me t a l l ed i e r o nal ao b r au n ac o n t e mp o r a n e i d a da b s o l u t a .

[ 1 3]


ElTeat ro Pet ra

n c oc a n c i o n e ss ei n c l u y e ne nl ao b r a , c o mp u e s t a sp o r Lao b r a , p r o d u c i d ap o r F a b i oRu b i a n oyJ a v i e r Gu t i e r e z Ci o sd i r e c t o r e syc o nmú s i c ad eI v á nBe n a v i d e s , e xi n t e n os ó l ot i e n ep a r l a me n t o syg e n t ee ne le s c e n a r i o . P a r a l r a n t ed e l d ú oI v á nyLu d a , yd eLaP r o v i n c i a , q u i e nh o y a mb o se si mp o r t a n t el aa y u d aa u d i o v i s u a l ,e np a r t e g r a b a j ac o mop r o d u c t o r d eb a n d a s . p o r q u ea f i a n z al ao b r aye np a r t e , t a mb i é n , p o r q u ep e r mi -t o t a ls o n1 3a c t o r e se ne s c e n a ,c o mo :Elh o mb r e t eu na c e r c a mi e n t oa d i c i o n a l c o ne l p ú b l i c oq u ee s p e r ae l Ent F e r n a n d oGa r c í a )n os ó l os u f r ee la b a n d o n od es u d e s e n l a c e , n os es a b es i p r o p i o , d ea c u e r d oas u sc i r c u n s -( ma n t e( Ga b r i e l l eQu i n , a c t r i za u s t r a l i a n a ) . S i n oq u et a mt a n c i a s , oa c e p t a n d ol a sc o n d i c i o n e sa r g u mé n t a l e sd el o sa b i é nh a c ep a r t ed e l g r u p od eLo s Ap r e n d i c e s( c o nJ u l i á n a u t o r e s . má n ,Ma r c e l aVa l e n c i ayF é l i xAn t e q u e r a ) ,c u y o “ S i r v e , a d e má s , p a r ar e c u p e r a r e l p r i me r p l a n o . El v i d e o Ro e s t r o( Cé s a r Ba d i l l o ) l e se n s e ñ ad et o d o , i n c l u y e n d o q u eu t i l i z a mo s , p o re j e mp l o , c u e n t ac o s a ss i nn e c e s i d a d ma n ot e n e rc o mp a s i ó nn i p o rl o sd e má sn i p o rs í mi s mo s . d ed e c i r l a st e x t u a l me n t e ” , a f i r maRu b i a n o . Lao b r at i e n emu c h o s a s p e c t o s t é c n i c o s p e r os et r a t ad e Ha yt a mb i é nu nc i r c u i t oc e r r a d od et e l e v i s i ó nq u e " nme c a n i s momá s . Noh a yn a d ad es u p e r f i c i a l i d a d . S u mu e s t r ae s c e n a sq u en os u c e d e ne ne l e s c e n a r i oymi c r ó -u n t e n c i ó nt a mp o c oe s d e s c r e s t a r . Es , s i nd u d a , d r a má t i c ay f o n o se s p e c i a l e sq u ep e r mi t e ne s c u c h a rl o ss u s u r r o s , s e -i p r o f u n d a , t i e n eh i s t o r i ayc o n f l i c t o ” , d i c eRu b i a n o . c r e t o sq u en os ep u e d e nd e c i r ag r a n d e sv o c e s .

F a b i oR u b i a n oh a c eu s od et e c n o l o g í a sd ea u d i oyv i d e op a r ac o n t a r h i s t o r i a su r b a n a s [ 1 4]


ElTeat ro Pet ra

i s aou ns u e ñ oq u ee s me j o r o l v i d a r , d e p e n d ed el a s t e n Lap r o p u e s t ap a r t ed e“ Ti t oAn d r ó n i c o " , d eS h a k e s p e a - r i o n e sq u eh ag e n e r a d oe ne l e s p e c t a d o . r e , p i e z aq u ee sh o ya ú nmu ya t r a c t i v a . Ob s e r v aae s o ss p e r s o n a j e sc o moa r q u e t i p o sg r o t e s c o syd e s c u b r ee nl a a b i oRu b i a n o , a b o r d óe nl aMo s c ae l h o r r o rd e s d ee l c o n t i n u i d a dd es u s p e n s a mi e n t o s ya c c i o n e s v i o l e n t a s u n a F u mo r n e g r o , p a r o d i a n d oc o ni r r e v e r e n t et a l e n t oe s t ad e s l í n e ad et r a b a j oe nl aq u ei n v e s t i g a r . As í p l a n t aal o s p e r s o -h a r n a d ao b r a , b a r n i z a n d ol aa t r o c i d a dc o nu nd e j oi r ó n i c o n a j e s e nu ne s p a c i or e c t a n g u l a r yu b i c at r e s me s a s c o nc a -c u er i d i c u l i z aal o s p r o t a g o n i s t a s d el ah i s t o r i a , s i nq u ep o r j o n e r a sc o moú n i c ae s c e n o g r a f í a . Al r e d e d o r ys o b r ee l l a sq l l or e s u l t e nme n o sa b e r r a n t e s . i r ád e s a r r o l l á n d o s eu n aa c c i ó ni n t e n s aS o b r ee s a sme s a se s es u c e d e r á nb a n q u e t e s , v i o l a c i o n e s , a b o r t o s , mu t i l a c i o u d a zp u e s t ae ne s c e n ap r o v o c ae s p a n t oeh i l a r i d a d , n e s , t o d oa q u e l l oq u el o sp e r s o n a j e sd e c i d a ne ns ua f á n Laa t o d ome n o s i n d i f e r e n c i a . S i ne mb a r g o , n os er e c u r r ea l h i p o r s e r má sp o d e r o s o s . p e r r e a l i s mon i a l g e s t oe x p l í c i t o , s i n oq u es es u g i e r es i n e r r a ma r n i u n ag o t ad es a n g r e . Ru b i a n oe s t a b ac o n v e n c i d od eq u ee la n s i ad ep o d e rd t r a s v i s t el o s s e n t i mi e n t o s d el o s h o mb r e s , l o s v u e l v ec r u e s p e c t á c u l o , q u eb a j a b ad ei n t e n s i d a dc u a n d oe r a n l e s ei mp u n e s . Co ns u s v a l o r e s d e g r a d a d o s , e l c a mi n oq u e Ele c h o sl o sp e r s o n a j e se ne s c e n at a l v e zp o re x c e s od e c o n s t r u y e ne smu yi n c i e r t op o r q u es il amu e r t eg e n e r a mu u r r e a l i s mo , c o b r a b af u e r z ac u a n d od o s ot r e s p e r s o n a j e s má smu e r t e , n i n g ú ns i g n ov i t a l q u e d ae np i e , s ea c a b ól a s ee n z a r z a b a ne nu nd i á l o g o . s o c i e d a d , s ó l ou n amo s c ap u e d es o b r e v o l a r u n o sc a d á v e -s r e s . Al g ot a ni n s i g n i f i c a n t eyt a nmo l e s t o . Lai ma g e ne s r i b i a n oc o me n t óq u ed e j ól i b e r t a dal o sa c t o r e sp a r a d í c u l ayt a mb i é np r o d u c er e p u l s i ó n . Ye s o ss o nl o sd o s Ru e l e g i r l av e s t i me n t amá sa d e c u a d a , yq u ef u e r o na ñ a d i e n c o n d i me n t o sq u es u s t e n t a r o ne s t ee s p e c t á c u l o . d oe l e me n t o sc o n f o r mea v a n z a b a nl o se n s a y o s . Vi s t oe l e s u l t a d o , f u eu na c i e r t o . Au n q u el a sg a l a sq u el u c i e r o n Ti t oyT a mo r a , l o sj e f e sd el a sf a mi l i a se n f r e n t a d a s , s o n r og u s t a r a namu c h o sp o r e l a s p e c t oa n á r q u i c oq u eo f r e s e r e sp e r v e r s o s , p e r oe s a sp e r v e r s i d a d e sh a nl l e g a d oau n n í ae l c o n j u n t o . n i v e l t a l q u el o s h at r a n s f o r ma d oae l l o s e nc a s i c a r i c a t u r a sc u ma :u n as a l u d a b l eb o c a n a d ad ea i r ef r e s c oe n ye s a ss e ñ a l e sa s o ma nt a mb i é ne ns u sh i j o s . T o d ol oq u e Ens u a n t oal aa d a p t a c i ó nyc o n c e p c i ó ne s c é n i c a , yu n ai n d i c e n , t o d ol oq u eh a c e n , e sd eu ns i n s e n t i d oi mp r e s i o -c u i e t a n t er e f l e x i ó ns o b r el ad e n o d a d a ,i n e s c r u p u l o s ay n a n t e . Ya l c a b od e9 4mi n u t o sd ee s p e c t á c u l ol as a t u r a -q t e r n al u c h ap o r e l p o d e r . c i ó ne st a l q u et o d oe s op a r e c eu n ah i s t o r i e t aq u ep r o v o c ae

S h a k e s p e a r eal ac o l o mb i a n a [ 1 5]


ElTeat ro Pet ra

o ns e i st i e mp o s . Ca d au n ov amá sa t r á sq u ee l a n t e r i o r Al i sn os a b eq u es uh e r ma n aOl i v ah ad e s c u a r t i z a d oa S a s t al l e g a r a l i n i c i od el ah i s t o r i a . Ha s t ac o n t a r c o mof u e s ue s p o s op o r q u et e n í au n aa ma n t e , oq u i z á sd o s . P e r o h u ee mp e z ót o d oe l d r a ma . Ol i v as í s a b eq u eu n ad ee s a sa ma n t e se r aAl i s , q u i e nl e q p r e g u n t aae l l as i é l t a mb i é nh a b r ás u f r i d oe nme d i od e l s c a s ae s c e n o g r a f í af í s i c ae s r e mp l a z a d ap o r s o n i d o s c o n c i e r t od et r a i c i o n e s . “ Es t áh e c h op e d a z o s " , r e s p o n d e Lae u eu b i c a na l e s p e c t a d o r e nc a d au n od el o se s p a c i o sq u e Ol i v a , ys ema r c h aa r r a s t r a n d ol ama l e t ar e p l e t ad ed e s p o -q l o s | p e r s o n a j e s . Ol i v ayAl í s . v a no c u p a n d o . Esv o l v e r u n j o s . o c oal a“ r a d i o n o v e l a “ar e c r e a r l af a n t a s í a , ar e i n t e r p r e S o nd o sMa r c e l a s , Va l e n c i ayGa r d e a z á b a l , q u i e n e se n -p t a r c a d as o n i d o . Lo s t i e mp o s s o ne x a c t o s . Lac o c i n a , e l e s c a ma nr e s p e c t i v a me n t eaOl i v i ayAl i s . p a c i oe ne l q u es ed e s a r r o l l ab u e n ap a r t ed el ao b r a , e sv i r u a l me n t ed e s c r i p t i v ayl o ss o n i d o sc o mu n e sae s ee s p a Cu a l q u i e r ad el o sd o sp e r s o n a j e se su nr e t op a r au n a t i oa p a r e c e na c o mp a ñ a d o sd eg e s t i c u l a c i o n e sya d e ma a c t r i z , p u e sa l h e c h od eq u es o b r ea mb a sr e c a ea p e n a ss i n c e sl ó g i c o s . d e s c a n s ou nt e x t ol a r g oye n j u n d i o s o ,s ea ñ a d eq u ee ln mo n t a j el a so b l i g aae j e c u t a rv i r t u a l e sc o r e o g r a f í a sy , l o i u s t e db u s c ae ne s t ao b r as e d i me n t o sf i l o s ó f i c o s , p s i q u ee sa ú nmá sd i f í c i l , ap a r o d i a r e l l e n g u a j ec o r p o r a l d e l S o l ó g i c o s ,s o c i o l ó g i c o sop o é t i c o s ,n ol o se n c o n t r a r á . me l o d r a mas i nq u el ab u r l ad e s t i l ei mp o s t u r a .Ent o d o c a mp o c oh a l l a r áe ne l l ae x p l o r a c i o n e s a u d a c e s e nl az o n a c a s o , s u sc a r a c t e r i z a c i o n e sd e b e ni r má sl e j o sp a r aq u el a T el ap u e s t ae ne s c e n aod el aa c t o r a l i d a d . F o r mayc o n t e f u s i ó nd et r a g e d i ayc o mi c i d a dn os ed e s p e ñ ee nl af a r s a .d n i d os o na q u í u ne n o r meye v i d e n t el u g a r c o mú n . S i ne mYl ol o g r a n . b a r g o , t e x t o , p u e s t aya c t u a c i ó ne s t á ne ne l n i v e l d e l v i r u o s i s mo . As ue s f u e r z oe ne s es e n t i d oc o n t r i b u y en o t a b l e me n t ee lt t e x t o . Ru b i a n oOr j u e l ac o l o c amu yb i e nl a ss a l i d a si r ó n i ne s ed o mi n i ot é c n i c o , e ss e g u r oq u el o sr e s p o n s a c a syl o sa r r a n q u e sd ec i n i s mo , d emo d oq u el ah i s t e r i a Co l e s a r t í s t i c o s d ee s t ee s p e c t á c u l op u e d e na c o me t e r , c o nl a p r e v a l e z c as ó l oc u a n d oh a c ef a l t al l e g a r au nc l í ma x , e n -b smas o l v e n c i a , l amá sf r í v o l ad el a sc o me d i a sd ee n r e s e ¬g u i d ad i s i p a d op o ra l g ú nn u e v og i r od el aa c c i ó n . El mi o sye l má sa l t od el o sd r a ma sd eCh é j o v . r e s u l ¬t a d oe su ne s p e c t á c u l oq u es emu e v ec o n s t a n t e -d me n t ee n t r ed i v e r s o smá r g e n e s ,p e r oc o nu n ame l o d í a mu yd e f i n i d ayp u n z a n t e , ap r u e b ad eo í d o ss o r d o s .

U n ac o me d i ad eu n at r a g e d i a [ 1 6]


ElTeat ro Pet ra

Ob r aq u ep r e s e n t óe l T e a t r oP e t r a , d e n t r od e l c i c l oc o ne l q u ec e l e b r ós u s2 5a ñ o s , e nl aCa s ad e l T e a t r oNa c i o n a l . Lah i s t o r i aa p e l a , c o nu n ab u e n ad o s i sd eh u mo r , au n a r e l e c t u r ad ed o sa r q u e t i p o sd en u e s t r ac u l t u r a : P i n o c h o , e l mu ñ e c op r o t a g o n i s t ad el ao b r ad eCo l l o d i q u es ec o n v i r t i óe ne j e mp l od el oq u el ep u e d ep a s a rau nn i ñ os i d e s o b e d e c eomi e n t eas u sma y o r e s ; yF r a n k e n s t e i noe l mo d e r n oP r o me t e o , e l c i e n t í f i c oq u e , as uma n e r a , t a mb i é n d e s o b e d e c e , a l a t r e v e r s eac r e a r v i d aap a r t i r d er e t a z o sd e c a d á v e r e sye n e r g í ae l é c t r i c a , yq u ec o moc a s t i g oc r e au n mo n s t r u oq u el ot e r mi n a r ád e s t r u y e n d o . Enl ao b r a ,l av e r s i ó nd e lc i e n t í f i c on os el l a ma F r a n k e n s t e i n , s i n oDo c t o rV, i n t e r p r e t a d op o rF a b i oRu b i a n o , u n ae s p e c i ed ed i c t a d o rq u et i e n eu ng r u p od en i ñ o s t í t e r e se n c e r r a d o s , s o me t i é n d o l o sama l t r a t o sye x p e r i me n t o sc r u e l e s , v a l i é n d o s ed e l mi e d oa l e x t e r i o rc o mo s up r i n c i p a l a r map a r aa l e j a r l o sd ec u a l q u i e r t e n t a c i ó nd e f u g a . S i ne mb a r g o , P i n o c h ol o g r as u p e r a r e l mi e d oyc o n s t r u y ed i f e r e n t e smá q u i n a sc o nl a sq u ei n t e n t af u g a r s ec o n s u sc o mp a ñ e r o s , h a s t aq u e , f i n a l me n t e , l ol o g r a . Ene s t ep u n t oe si mp o r t a n t ed e s t a c a r l ar e c u r s i v i d a dd e l T e a t r oP e t r ap a r ag e n e r a re s c e n a sd es u s p e n s o , c o mol a

D ei z q u i e r d aad e r e c h a : N i c o l á sC a n s i n o , J a c k e sT o u k h ma n i a n , Ma r c e l aV a l e n c i a , F e r n a n d oG a r c í a , L i l i a n aE s c o b a r yJ u l i á nC a i c e d o [ 1 7]


ElTeat ro Pet ra

e n t a rd i s t i n t o sr o l e s , e nl o sq u es eme z c l ad en u e v ol a “ Bu s c a b ai ma g i n a r c ó mof u ee s ee n c u e n t r oe n t r ee s p a - s r o v o c a c i ó n , l ai r r e v e r e n c i a , e l h u mo r n e g r o , l aa mb i g ü e ñ o l e syn a t i v o ss i nj u z g a r l o , s i nh a l l a rc u l p a b l e s . Yos u -p a d , e l s u e ñ oyl ap e s a d i l l a , c o n v e r t i d a st o d a se nl at r a s p o n g oq u el o si n d í g e n a sf u e r o nc o mos o mo sa ú nh o y ,d i e n d ap o é t i c ad el ae s c e n a . Es t ac o p r o d u c c i ó ni n s t a l a ód e d e s c o n f i a d o sp e r oc o mp l a c i e n t e sc o nl o se x t r a ñ o s . Ye nt u e v oe nl a st a b l a se l u n i v e r s od eRu b i a n oys u st r a v i e s a s e l c a s od el o se s p a ñ o l e s , t a mb i é nh u b ou np o c od et o d o ” ,n n c ó g n i t a s . S o ni má g e n e sv i o l e n t a s , p o r q u eaRu b i a n ol o e x p l i c aF a b i oRu b i a n oa c e r c ad eI ma g oMu n d i , c o p r o -i x c i t ae lh e l a d of i l od el o sc u c h i l l o s , e le r o t i s mod el a s d u c c i ó nc o ne l g r u p oMe d e a7 3q u ef u el ap r i me r ad el ae ma s a c r e sye l h o r r o r d el a sc a r c a j a d a s . t e mp o r a d aq u ec e l e b r ól o s2 5a ñ o sd e l T e a t r oP e t r a . a so b r a sd e l T e a t r oP e t r as í q u eh a yv i o l e n c i a . Un a Un ao b r aq u er e f l e x i o n as o b r ee l d i s c u r s od el av í c t i ma , Enl i o l e n c i aq u ee n c a n t a , q u ec o n mu e v e , q u es a c u d e , q u e t o ma n d oc o mot e l ó nd ef o n d o , a s í p a r e c e , e l v i a j ed el o sv s t i mu l a . P o r q u el av i o l e n c i ad el af i c c i ó ne sl aú n i c av i o e s p a ñ o l e s a Amé r i c ayt o d oe l p r o c e s od el ac o n q u i s t ayl ae e n c i aq u en o sh a c eme j o r e ss e r e sh u ma n o s ,d e s d el o s c o l o n i z a c i ó n .P e r oe s t av e zl o se s p a ñ o l e sn os o nl o sl t i e mp o se nq u eAr i s t ó t e l e sh a b l a b ad el ac a t a r s i s ,h a s t a ma l o sn i l o sa b o r í g e n e sl o sb u e n o s . n u e s t r o sd í a s . De s d el o st e x t o sd eS h a k e s p e a r e , q u i z á sl o s sv i o l e n t o sd el ah i s t o r i a , h a s t al ac a t a r a t av e r b a l d el a En“ I ma g oMu n d i ” , t o d o ss o nc u l p a b l e s . Enu ne s p a c i o má r a ma t u r g i ad eF a b i oRu b i a n o . • e s c u e t o , d ee x t r e mas i mp l e z a , l o sa c t o r e sj u e g a nar e p r e - d

I ma g oMu n d i f u el ap r i me r ad es e i sp r o d u c c i o n e sp a r ac e l e b r a r s ua n i v e r s a r i o . [ 1 8]


ElTeat ro Pet ra

Es t ao b r ah a c ep a r t ed eu n at r i l o g í a , e nl aq u ec a d ap i e z a d au np u n t od ev i s t ai n d e p e n d i e n t es o b r eu n ami s ma r e a l i d a d . Es t áb a s a d ae ne s c r i t o sd eMa k oS a g u r u ,e s c r i t o ry p i l o t oj a p o n é sd e s a p a r e c i d oe nl as e g u n d ag u e r r amu n d i a l . Ma k oS a g u r us ep r e g u n t ó : ¿ Qu és u c e d ec u a n d oe l a s e s i n a t od e s a p a r e c ee nu n as o c i e d a d ?Él mi s mor e s p o n d e : S i e l a s e s i n a t od e j ad ee x i s t i r , e so b v i oq u el a sp o b l a c i o n e sc a mb i a ns uc o mp o r t a mi e n t o . Má sa d e l a n t ed e s c u b r i óq u ee l a s e s i n a t on op u e d ed e s a p a r e c e r p o r c o mp l e t o , q u ea l me n o ss en e c e s i t au nn ú me r omí n i mod ea s e s i n a t o s c a d ac i e r t ot i e mp o : u n oc a d ac i e nd í a s . Dee s t ama n e r a s er a c i o n a l i z a nl a smu e r t e sv i o l e n t a s , ye v i t aq u es ep r o d u z c a np o r l ai r a , e l d o l o r , l ae n a j e n a c i ó n , i n t e r e s e sp a r t i c u l a r e soi d e a l e sp o l í t i c o s .Ela s e s i n a t oc o mod e c i s i ó n p e r s o n a l d e s a p a r e c eys ec o n v i e r t ee nu np r o c e d i mi e n t o i n s t i t u c i o n a l .

Ma r c e l aV a l e n c i a , p o r t a g o n i s t ad ee s t emo n t a j ee x p u e s t oe ne l X I I F e s t i v a l I b e r o a me r i c a n od eT e a t r o [ 1 9]


ElTeat ro Pet ra

[ 20]


ElTeat ro Pet ra

El 2 5d ema r z od e2 0 1 2e l n o v e l i s t ac o l o mb i a n oHé c t o r Ab a dF a c i o l i n c ep u b l i c ó l as i g u i e n t ec o l u mn ae ne l p e r i ó d i c oEl Es p e c t a d o r q u emá st a r d ed a r í amu c h od e q u éh a b l a r .

d e s t i l au n al e c h ev e n e n o s a , é s t ap u e d ep r o d u c i r e c z e ma , p e r oc a s i n u n c ae smo r t a l . T a mb i é ny os éq u ee l t e a t r oe s i n o c e n t e ,i n o f e n s i v o ,i n c l u s oú t i l ,s éq u es uv e n e n on o ma t a , ys i ne mb a r g omer e p e l e . P a r ae l f ó b i c o , d en a d av a l el ap r u e b ar a c i o n a l d el ai n o c e n c i ad e l o b j e t od es uf o b i a . Al q u el et i e n ef o b i aav o l a r n ol es i r v e nl a se s t a d í s t i c a ss o b r el op o c op r o b a b l e sq u e s o nl o sa c c i d e n t e sa é r e o s . Den a d al es i r v eq u el ac u l e b r a t a l s e ad el a sq u en oa t a c a nan a d i e ; s i t i e n ef o b i ap o rl a s c u l e b r a s d al omi s moq u ep i q u eon o . Al q u eo d i ae l t e a t r o n ol ei mp o r t aq u eaé l s eh a y a nd e d i c a d oa l g u n o sd el o s ma y o r e s g e n i o s d el al i t e r a t u r a : S h a k e s p e a r e , I b s e n , Lo p e , S ó f o c l e s ,Ch é j o v … Loh i c i e r o n ,s í ,p e r oh a c es i g l o s , [ 21 ]


ElTeat ro Pet ra

t a l s e ad el a sq u en oa t a c a nan a d i e ; s i t i e n ef o b i ap o r l a sr e p r e s e n t a c i ó n —t i e n e nq u ee x a g e r a r ,d r a ma t i z a r :d a n c u l e b r a s d al omi s moq u ep i q u eon o . Al q u eo d i ae l t e a t r oa l a r i d o s , l o r a n , l ag e s t i c u l a c i ó ns ee n f a t i z ap a r aq u ep u e d a n ol ei mp o r t aq u eaé l s eh a y a nd e d i c a d oa l g u n o sd el o sv e r s ed e s d ee l g a l l i n e r o , l av o ze si mp o s t a d a , n oh a b l a n ma y o r e s g e n i o s d el al i t e r a t u r a : S h a k e s p e a r e , I b s e n , Lo p e ,n u n c ac o mou n o , p a r e c eq u et o d o sh u b i e r a nn a c i d oe n S ó f o c l e s ,Ch é j o v … Loh i c i e r o n ,s í ,p e r oh a c es i g l o s , Ch i l eoe nGa l i c i a , d e b e ng r i t a ri n c l u s os u ss u s u r r o s . S i c u a n d oe l l o sye l t e a t r oe s t a b a nv i v o s , a l mi s mot i e mp o .e s t á nb r a v o s , p a r e c e ni r a c u n d o s ; s i e s t á nt r i s t e s , s emu e s T a mb i é nHo me r oe r au ng e n i o , ye s c r i b i ól a so b r a sc u m- t r a nd e s o l a d o s ; s i e s t á nc o n t e n t o s , d e b e np a r e c e rp l e n o s , b r e s d el aé p i c a , p e r o¿ aq u i é ns el eo c u r r e , h o y , h a c e r c a n -r a d i a n t e s ; c a d as o n r i s ae su n ac a r c a j a d a , l ar i s ae sy au n a t a r e sd eg e s t a ? c r i s i se p i l é p t i c a ;u nmí n i moa n t o j os ec o n v i e r t ee nr i j o . P o rr e a l i s t aq u es e ae l e s c e n a r i o , e ss i e mp r ed eme n t i r a s . Al g u i e nc o nf o b i aa la v i ó n ,e ng e n e r a l ,n ot i e n en a d aP o rmi n i ma l i s t ayd e s n u d oq u es e a ,t o d omo n t a j ee s c o n t r al o s p i l o t o s e nt i e r r a . Yon ot e n g on a d ac o n t r al o s a c - mu c h o . Ll o r a n , s ee mp e l o t a n , g r u ñ e ny , l op e o r d et o d o( s i t o r e s ,c r í t i c o s ,e s c r i t o r e s ,e mp r e s a r i o sod i r e c t o r e sd ee st e a t r omo d e r n o ) , i n v o l u c r a na l p ú b l i c o : p r e t e n d e nq u e t e a t r o . Lo sf e s t i v a l e ss o nd i g n o s , l o st e a t r o sh e r o i c o s . Lo sl ag e n t ed el ap l a t e as ev u e l v au na c t o rmá s ,t a nma l o t e a t r e r o ss o np e r s o n a s , e ng e n e r a l , t a ni n o f e n s i v a syú t i l e sc o moe l l o s . T ej a l a nd e l c o d o , t eo b l i g a nad e c i ra l g o , t e c o mol o ss a p o s . S u so b r a sd e s t i l a nu nv e n e n ob l a n c u z c op r e g u n t a n , t er e t a n , t eo f e n d e n , t er e g a ñ a n , s eb u r l a n . q u en oma t a . F u e r ad e l e s c e n a r i os o ns i mp á t i c o s , i n t e l i g e n t e s , c u l t o s . Mec a e nmu yb i e n , e nu nc o me d o roe n Al q u el et i e n ef o b i aal o ss a p o s , l ef a s c i n a nl o ss a p o s , u n ae s q u i n a , e l Ne g r oAg u i r r e , Ra mi r oOs o r i o , An a ma r t ap e r oe nl á mi n a soe nl i b r o . T a mb i é namí mef a s c i n ae l d eP i z a r r o , Ca r l o sJ o s éRe y e s , I b s e nMa r t í n e z , Gi l b e r t ot e a t r ol e í d o . Ot r a s l a d a d oa l c i n e , c o ns u se f e c t o sd er e a l i í d e m, Oma r P o r r a s , S a n d r oRo me r o , t a n t o so t r o s : p e r s o -d a dc a d av e zmá sp e r f e c t o s . Go z oc o nl o sd r a ma sa b s n a s e x t r a o r d i n a r i a s . P e r oe n c a r a ma d o s y ae ne l t a b l a d od et r a c t o s ,l e í d o s ,oc o ne s et e a t r omo d e r n oq u es el l a ma s u sg e s t o s ,ma q u i l l a d o s ,d i s f r a z a d o s ,s ec o n v i e r t e ne nc i n e . Co mou nh o me n a j ea l F e s t i v a l d eT e a t r o( q u ed e b e mo n s t r u o s . e x i s t i r , ya p o y a r s e , yp r o t e g e r s e , c o mol o sa v i o n e s , l a sc u “ Nos e a sd r a má t i c o ” , l ed i c eu n oau na mi g oc u a n d oe s t ál e b r a syl o ss a p o s ) ,e ne s t o sd í a sp i e n s ol e e raAr t h u r e x a g e r a n d o . Lo sa c t o r e se ne l t e a t r o—p r e c i s a me n t ep o r Mi l l e r , aHa r o l dP i n t e r , aMo l i è r e . P e r oa l q u emei n v i t ea l l of a l s ayp o c oc o n v i n c e n t eq u ee sc u a l q u i e rt e a t r ol ec o n t e s t a r ée nl a t í n : v a d er e t r o . •

[ 22]


ElTeat ro Pet ra

Es t af u el ar e s p u e s t ad eF a b i oRu b i a n o , p u b l i c a d a e l 1d ea b r i l e ns ub l o g : h a y t e a t r o . b l o g s p o t . c o m. Co mor e s p u e s t aa‘ Co n t r ae l t e a t r o ’ . Enf o r mad ec a r t aa Hé c t o r Ab a dF a c i o l i n c ep o r s uc o l u mn ac o n t r ae l t e a t r o .

P a r al a sf o b i a sh a yt r a t a mi e n t o s . Bi e np o d r í ac u r a r s ey v o l v e r a l g ú nd í aat e a t r o . Vaat e n e r q u ev e r mu c h a so b r a s ma l a sp a r aa l c a n z a r u n ab u e n a , a s í s u c e d et a mb i é nc o nl a l i t e r a t u r a . Ys í , l os é , h a yg e n t eq u ed i c eq u el an o v e l ay a s ee s c r i b i óyq u en oh a yq u ee s c r i b i rmá s , d el ami s ma ma n e r aq u eu s t e dd i c eq u ee l t e a t r oy an oe s t áv i v o . Af i r ma c i o n e s t e me r a r i a s , p e r oy ad el u g a r c o mú n , c o moe l f i n d el ah i s t o r i a , f i nd e l a r t e , f i nd e l f i n . Ap o c a l í p t i c o s d ec a t á l o g o . Al v e r e l t í t u l omee mo c i o n é , p e n s éq u eh a b í aa r g u me n t o ss ó l i d o s , p e r oc a s i d ei n me d i a t ol l e g ól as o r p r e s ayl a v e r g ü e n z a . Ha b l au s t e dd e la mo ra lc i n ed o n d en oh a y e s o s g e s t o s f e o s d e l t e a t r oq u el ec r i s p a n . S i t a n t oh o r r o r l e p r o d u c e n , s u p o n g oq u eo d i a r áe l c i n ee x p r e s i o n i s t ad el o s a ñ o s2 0d o n d en a d ad el oq u ea l l í s u c e d es ep a r e c eal a r e a l i d a d , q u ee su n ad el a se x i g e n c i a sq u eu s t e dh a c e , o i n t u y oq u ed e t e s t aKu s t u r i c ap o rl oa n t i n a t u r a l d el ag e s t u a l i d a d , oq u et a mb i é ns i e n t ef o b i ac o na l g ú nKu r o s a wa . Ens ur e e mp l a z oa s u moq u ed i s f r u t amá s l a s p e l í c u l a s b a s a d a se nn o v e l a sd eJ a n eAu s t e nol a sh e r ma n a sBr o n t ë , d o n d et o d oe smu yl i mp i oyl o sg e s t o sme d i d o s . Ene s ami s mal í n e as o s p e c h oq u en od i s f r u t au s t e dl a p i n t u r ad el o se x p r e s i o n i s t a s , od el o so b j e t i v i s t a sc o mo [ 23]


ElTeat ro Pet ra

[ 24]


ElTeat ro Pet ra

e c a sd ea l a b a n z a ) aJ u l i oMa r i oS a n t oDo mi n g o , e ne l c o me t i óe r r o r e sn os o l oh i s t ó r i c o s , d ec o n c e p t oyd ea r g u - mu me n t oo p o r t u n o , s ec o mp o r t óc o mou ns a p o , yp o d r í a me n t a c i ó n ,s i n od er e d a c c i ó n ,c o mou n i rHo me r oy mo p e n s a r t a mb i é nq u ee s ee se l ú n i c ot e a t r oq u el eg u s t a , e l c a n t a r d eg e s t a . Oj a l áa l g ú nd í ar e c t i f i q u e . J u l i oMa r i o , q u ea n t eé l n oh a r í ag e s t o sd ep á n i c os i n or e e r e n c i a s . S i e s eg e s t oc e r c a n oa l d eu ns a p on omed i o El t e a t r oe smá sd el oq u eu s t e dd i c e . Yl o sa c t o r e ss o nv e d o , d e b i ós e r p o r q u eu n od el o st r a t a mi e n t o se f e c t i v o s má sq u es a p o s . Deh e c h o , h a ns i d ol o sme n o ss a p o sc o n mi c o n t r al a sf o b i a se sl ae x p o s i c i ó nal ot e mi d o , op o r q u et a l e l e s t a b l e c i mi e n t oyc o nl o sp o d e r e se c o n ó mi c o s . v e zu s t e dn ol os e a . Yol et e n g ou np o c od emi e d oac i e r t o ss a p o s , yp o d r í a Det o d a sma n e r a sl oi n v i t oaq u es et r a t e . • p e n s a r q u ea l e s c r i b i r u s t e du na r t í c u l o( c o ng e s t oy

[ 25]


ElTeat ro Pet ra

DESPUÉSDEHABERPRESENTADOUNEXPERI MENTOP ERF ORMATI VO, DONDEELACTORCOMP ARTÍ AELES P ACI OTEA-

, , , F TRALCONMEDI OSELECTRÓNI COS ENHI ENAS CHACALESYOTROSANI MALESCARNÍ VOROS ABI OR UBI ANOOF RECI Ó UNAOBRADEACTORESQUEHABLAS OBREUNAREALI DADDELAQUE, DI CE, S EHACENECES ARI OHABLAR.

F a b i oR u b i a n oyMa r c e l aV a l e n c i ae nl aS e k i S a n o , s e d ed el aC o r p o r a c i ó nC o l o mb i a n ad eT e a t r o [ 26]


ElTeat ro Pet ra

E n t r e v i s t ap u b l i c a d ae nE l E s p e c t a d o r e n1 9 9 9

[ 27]


El Teatro Petra  

Uno de los colectivos teatrales más prominentes del país.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you