Issuu on Google+

“แล้ วสอนว่าอย่าไว้ ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำ าเหนือกำาหนด ถึงเถาวัลย์พนั เกี่ยวที่เลี ้ยวลด ก็ไม่คดเหมือหนึง่ น้ำ าใจคน”


สุภาษิตสอนใจ