Page 1

Onze gemeenschap van scholen kenmerkt zich door de netwerkvorm, waarin de voordelen van de grote, brede scholengemeenschap gecombineerd worden met de kleinschaligheid in de vier afzonderlijke scholen. Het geeft ons tevens de mogelijkheid om in de scholen een verschillende werkwijze toe te passen. Een leerling kan hierdoor kiezen welke werkwijze het beste bij hem of haar past. Elke school ontwikkelt met haar team, gebouw en sfeer een eigen pedagogisch-didactische aanpak.

Kleur je toekomst

informatiebrochure 2013-2014

Bestuursbureau OSG Hengelo Hazenweg 88, 7556 BM Hengelo Postbus 188, 7550 AD Hengelo Telefoon (074) 291 98 60 Site www.osghengelo.nl E-mail cedi@osghengelo.nl

Gilde College Vmbo TL, Vmbo KBL en Vmbo BBL Bandoengstraat 7, 7556 TE Hengelo Telefoon (074) 291 30 63 Site www.gildecollege.nl E-mail info@gildecollege.nl

Montessori College Twente Mavo, Havo, Atheneum en tweetalig Havo en Atheneum Sloetsweg 153, 7556 HM Hengelo Telefoon (074) 291 46 29 Site www.montessoricollegetwente.nl E-mail info@montessoricollegetwente.nl

‘t Genseler Praktijkonderwijs Jasmijnstraat 15, 7552 AH Hengelo Telefoon (074) 291 62 57 Site www.hetgenseler.nl E-mail praktijkonderwijs@osghengelo.nl

www.osghengelo.nl

Kleur je toekomst Ontwerp en realisatie: Team Nijhuis, Borne

Bataafs Lyceum Havo, Atheneum, Gymnasium en Masterclass Sloetsweg 155, 7556 HM Hengelo Telefoon (074) 291 33 28 Site www.bataafslyceum.nl E-mail informatie@bataafslyceum.nl


mijn nieuwe school Een dag uit het leven van een brugklasser

“We hebben nooit huiswerk!”

Donderdag Wat is het weer vroeg vandaag. Gelukkig hoef ik geen boekentas in te pakken, dat scheelt. Ik kleed me snel aan. Tijdens het ontbijt maak ik twee boterhammetjes klaar voor tussen de middag. Hmm..., broodje kaas, niet gek! Ik moet opschieten. Mijn vrienden wachten bij de fietstunnel. En ze wachten niet te lang, want te laat komen is op onze school geen pretje. Daar houden ze niet van. Op school zetten we de fiets in de stalling. Daarna lopen we naar de kluisjes waarin onze spullen liggen. Boeken hebben we bijna niet, want die staan op de iPad. En we nemen niets mee naar huis. Op onze Thuiswerkvrije school is er geen (T)huiswerk. Geen gesjouw met zware tassen en thuis is echt vrij. Gaaf. Uit het kluisje pak ik de spulletjes voor de eerste twee lessen. Mens en natuur staat op het rooster. Da’s leuk, met soms proefjes in het lab en computerwerk. Onderweg kletsen we nog wat over onze laatste acties op het sociale netwerk; daar hebben wij ‘s avonds mooi tijd voor. Als de les begint laat de juf op het Smartboard een rijtje woorden zien in knipperende letters. We moeten de betekenis zien te vinden. Leuk hoor, zo’n computergestuurd bord waarop je van alles kunt laten zien, zelfgemaakte dingen. Al snel moeten we aan de slag. Dat gepraat van de leraar duurt maar zelden langer dan een minuut of tien. O ja, die woordjes zijn niet zo moeilijk. Ik kan goed zoeken op de iPad en dan heb ik ze zo te pakken. In de pauze even langs de pasjesautomaat. Een hartige versnapering, dat gaat er altijd in. En dan weer bijpraten met mijn maatjes. Mijn vriend Gijs zit in 1B, dus die zie ik alleen in de pauzes. Een kwartiertje pauze is zo voorbij. Eigenlijk veel te kort. Na de pauze hebben we Mens en Maatschappij en gym (op het rooster staat lichamelijke opvoeding, maar dat vind ik gek klinken). Op mijn weekplanner zie ik dat er nog wel het een en ander gemaakt moet worden voor M&M. Als het me nou lukt om deze les alles te laten aftekenen, dan kan ik in de keuzeles mooi met Engels bezig, want daar hebben we volgende week dinsdag een proefwerk van. Die man van M&M is echt grappig, daar kun je mee lachen. En toch werk je wel hard bij hem. Gek hè? Ja, en gym is natuurlijk altijd prima. Dat hebben we maar liefst vier uur in de week, bijna elke dag dus! Het Gilde College vindt bewegen belangrijk. In de grote pauze koop ik in de kantine een kop soep. Vooral de tomatensoep vind ik lekker. Daar zitten echte balletjes in. In de kantine kun je ook tafeltennissen en tv- kijken. In de pauze kun je de muziek bijna niet horen. Daarvoor is het te druk. ‘s Middags hebben we na de les Nederlands een toets wiskunde. Dat vind ik niet zo moeilijk, wiskunde. We hebben een fijne leraar, die kan het goed uitleggen. En de sommen in het boek zijn simpel. Ik krijg vast een goed cijfer op mijn rapport. En na wiskunde, om twee uur, ben ik alweer vrij. Ik houd van de donderdag. Op naar de vrijdag!


een woord vooraf voor ouders/verzorgers Voor u ligt de brochure van het Gilde College. Deze is in het bijzonder bestemd voor ouders van toekomstige leerlingen, om u een beeld te geven van onze activiteiten en mogelijkheden. Zij is bedoeld als hulp bij het kiezen van de nieuwe school. De brochure begonnen we met een schets uit het schoolleven van een van onze brugklassers. Zo’n begin is goed, omdat het allemaal om de leerling draait.

Hij staat centraal in ons werken. In deze brochure besteden we veel aandacht aan de onderbouw, want daar krijg u vooral mee te maken in de nabije toekomst. Wij adviseren u om te lezen met het idee dat uw kind over uw schouder meeleest. Want hem gaat het vooral aan. In steeds hoger tempo volgen de ontwikke­lingen elkaar op, lijkt het wel. Voor het onderwijs betekent dit de invoering van nieuwe media, lessen in mediawijs, I-pad gebruik en een onderwijskundig concept dat daarop is afgestemd. Natuurlijk doet ook het Gilde College hieraan mee. Het Gilde College biedt uitdagend en inspirerend onderwijs met een diversiteit in didactische werkvormen,

waardoor het actieve leren gestimuleerd wordt en het blikveld verruimd. Wij willen een school zijn die zijn doelen, de diploma’s, bereikt op een manier die leerlingen aanspreekt. En naast de diplomagerichte weg willen we meer zijn. Een school waar de talenten van onze leerlingen optimaal benut worden. Want de bagage die wij onze leerlingen ook willen meegeven ligt voor een belangrijk deel op het gebied van kunst en cultuur, sport en maatschappelijke betrokkenheid. Niet alleen de mogelijkheid bieden ‘te doen waar je al goed in bent’, maar ookbegeleiden van ‘de eerste stappen in een wereld die onbekend voor je is’. Genieten van culturele uitingen, is iets wat je moet leren. Het Gilde College heeft als motto voor de komende jaren gekozen: de actieve school. Dat kun je zien aan tal van activiteiten die de school organiseert of waar de school bij be­trokken is. Het Gilde College neemt actief deel aan de samenleving. Het gaat dan om begrippen als proactief gedrag, een ondernemende houding en participatie. Voor het genereren van een dergelijke houding bij leerlingen is natuurlijk veel maatschappelijke activiteit noodzakelijk. Een proactieve, creatieve, participerende houding dient vanaf de schooltijd te worden aangeleerd. Het is een basishouding.

levert actieve leerlingen af. Deze leerlingen hebben een diploma, zijn maatschappelijk georiënteerd en kunnen omgaan met talent. De personeelsleden van het Gilde College gaan open en eerlijk met elkaar om. De dialoog is ons instrument. Want samen zijn wij verantwoordelijk voor de gang van zaken op onze school en samen willen wij de schouders eronder zetten. Wij beseffen dat het de leraar is die ertoe doet, die het verschil maakt. Dat gedrag maakt deel uit van de GildeStijl. U, als ouder, hebt in deze dialoog een prominente plaats. U bent immers ook deel van die samen­leving waarin wij als school willen participeren. Als ouder bent u betrokken en partner van de school. Onze school moet een plek zijn waar uw kind zich prettig en veilig voelt. U moet vertrouwen hebben in de medewerkers die samen met u uw kind begeleiden op weg naar volwassen­heid, op weg naar op “eigen benen” staan in onze complexe maatschappij. Een school kiezen die bij u kind past, is niet gemakkelijk. Wij wensen u en uw kind succes in de schoolkeuze.

Een actieve houding leidt tot het verleggen van grenzen en het creëren van kansen, en dat hebben we nodig in Hengelo. Van het Gilde College mag je een actieve bijdrage verwachten.

Meer informatie over de school vindt u op onze website www.gildecollege.nl Heeft u toch nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar op 074-2913063. En altijd via info@gildecollege.nl. Wij wensen u succes met het kiezen van de nieuwe school.

Een actieve school is gericht op het gewenste eindprofiel van de leerling. Een actieve school

Astrid de Jong, directeur

Informatiebrochure Gilde College 2013-2014

pag. 05


vmbo Van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs gaat een groot deel naar het VMBO. Het VMBO houdt rekening met de verschillen tussen leerlingen, door verschillende leer­ wegen aan te bieden. Een leerweg is eigenlijk een manier van leren. De één heeft het liefst heel veel praktijk, de ander kan beter met theorie uit de voeten. De gekozen leerweg bepaalt naar welke vervolgopleiding een leerling kan doorstromen. Het VMBO bereidt voor op later. De naam zegt het ook: Voorbereidend Middelbaar

Vertrouwde omgeving BeroepsOnderwijs. Een opleiding in het VMBO duurt vier jaar. Met een VMBO-diploma kan de leerling naar het MBO of naar het HAVO; dat ligt er maar net aan welke vakken op het VMBO zijn gevolgd en in welke leerweg examen is afgelegd. De praktijk leert dat veruit het grootste deel van alle VMBO-ers op het MBO verder gaat studeren. Voor wie wat meer moeite heeft met bepaalde aspecten van leren is er extra hulp. Dat heet leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Het is eigenlijk onderwijs op maat.

de complete school: het aanbod De school biedt de volgende leerwegen aan: 1 theoretische leerweg (TL) 2 kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) 3 basisberoepsgerichte leerweg (BBL) Bovendien heeft de school voor een selecte groep leerlingen met BBL niveau en leerwegondersteuning aparte groepen geformeerd. De leerlingen in deze groepen volgen sterk-leerwegondersteunend onderwijs en leerwerktrajecten. Zij hebben

een aangepaste lessentabel en leren veel buiten de school, op de stageplek. Leerlingen in de theoretische leerweg kiezen uiteindelijk een sector waarin zij eindexamen doen. De sectoren zijn economie, techniek en zorg & welzijn. Leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen kiezen een van de vier richtingen in bovenbouw: bouw, elektrotechniek, handel & administratie en zorg & welzijn.

Visie van de school Communicatie Het Gilde College is een kleinschalige school, die uitnodigt tot binnenkomen; een school waarin iedereen elkaar kent en ziet. Het is een school met een eigen gezicht, een rijke geschiedenis en een kansrijke toekomst. Het is een school met een heldere structuur en een open communicatie.

Betrokkenheid Respect voor elkaar en voor onze omgeving staan hoog in ons vaandel. Meewerken aan de toekomst van onze leerlingen doen we samen. Optimale begeleiding is werk van ons allemaal, opdat de leerling zijn talenten maximaal benutten kan.

Medewerkers van het Gilde College werken samen aan de ontwikkeling van de leerling. Dat moet plaatsvinden in een vertrouwde leeromgeving, waar leerlingen zich thuis voelen. Aspecten als veiligheid, aandacht, structuur en kleinschaligheid spelen hierbij een grote rol. Elke leerling heeft een mentor die de schakel wil zijn tussen thuis en school, en bij wie de leerling terecht kan.

Dynamiek Het Gilde College is een school in de maatschappij en is actief in relaties daar waar het de toekomst van de leerlingen ten goede komt. Het Gilde College onder­ houdt goede relaties met de toeleverende en de afnemende scholen daar waar het gaat om een warme overdracht. Ook onder­ houdt het Gilde College een netwerk met bedrijven, instellingen ten einde de praktijk en de actieve school optimaal te kunnen vormgeven. Het Gilde College biedt veel ruimte voor de betrokkenheid van de ouders.

Informatiebrochure Gilde College 2013-2014

pag. 07


Beleid Voor elke leerling wordt een klimaat geschapen waarin hij zich optimaal kan ontwikkelen. Het Gilde College wil dit realiseren door:

• een sterk mentoraat en persoonlijke begeleiding; • een sfeer van openheid en structuur; • een cultuur van leren leren en actief leren; • het bevorderen van talentontwikkeling; • een ondersteuningsaanbod teneinde het einddoel: het diploma te behalen; • het bevorderen van een eigen verantwoordelijkheidsbesef bij leerlingen.

Het onderwijs in de onderbouw De school is klein van omvang, telt zo’n 320 leerlingen. Nabijheid is een van de hoofdkenmerken. We kennen elkaar bij naam. We weten wat er omgaat. Onze school heeft in de onderbouw enkele in het oog springende kenmerken. Daarmee maakt uw kind al meteen kennis, als het in de eerste klas begint. Wij streven ernaar om in de klassen zo rond de 24 leerlingen te plaatsen. En het aantal docenten waarvan de klas les krijgt is beperkt tot ongeveer acht, doorgaans nog minder. Dat bereiken wij door verschillende vakken bijeen te brengen in leergebieden.

De leergebieden in de onderbouw zijn: 1 Nederlands 2 Engels 3 Wiskunde 4 Mens & Maatschappij (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer) 5 Mens & Natuur (Biologie, Natuurkunde, Scheikunde) 6 Techniek 7 Lichamelijke Opvoeding 8 Beeldende vakken (Tekenen, Handvaardigheid) Zo komt de samenhang tussen de vakken beter tot zijn De mentor ziet de klas zo’n zeven keer per week. Dat maakt een hechte band mogelijk, die nodig is voor een goede begeleiding en een regelmatig contact met de ouders.

Informatiebrochure Gilde College 2013-2014

pag. 09


• in elke reguliere les is een voor het vak bevoegde docent aanwezig; • elke les kent een korte instructietijd van maximaal 10 minuten; daarna zijn de leerlingen actief aan het werk, alleen of samen met anderen; • vrijwel elke dag heeft de leerling een speciaal lesuur waarin hij zelf kiest aan welk vak gewerkt gaat worden. Wij noemen dit de keuzeles.

Contact met thuis: wekelijks een rapportage

Van thuiswerkvrij tot thuiswerkarm De leerlingen in de klassen 1 en 2 verrichten al hun werk op school. Goed plannen en zelfstandig werken op basis van een weekplanner maakt het mogelijk al het maak- en leerwerk in de school te doen, in aanwezigheid van de docent. Als uw kind ‘s middags thuiskomt, is het echt vrij. En als aan het einde van de week de taak nog niet is gedaan, blijft de leerling op de vrijdagmiddag tot uiterlijk half vier op school om het werk af te maken. Ook daarbij is een docent aanwezig. Leerlingen die hun werk klaar hebben, zijn om een uur of twee vrij. Dit systeem noemen wij ThuiswerkVrij Onderwijs (TVO).

Thuiswerkvrij Onderwijs heeft enkele prettige kenmerken: • de leerling oefent, onder begeleiding en voortdurende controle van een docent, in het zelfstandig werken en leren; • de leerling is thuis echt vrij; al het werk is op school gedaan; • alle boeken en schriften blijven op school; • tijdens het maken van de opdrachten en het leren op school zijn er ruimschoots mogelijkheden vragen te stellen aan de begeleidende docent; • het leren verloopt effectief; • leerlingen moeten veel samenwerken. ThuiswerkVrij Onderwijs vraagt een andere inrichting van het onderwijs: • de leerling krijgt elke week een weektaak; • aan het einde van de week controleert de mentor of de leerling zijn taak af heeft; is de taak niet af, dan krijgt de leerling extra de tijd om zijn werk tot een goed einde te brengen;

De leerlingen werken op basis van een weekplanner. Daarin staat voor elk leer­ gebied wat er in de week gedaan moet worden. In de weekplanner zijn uiteraard ook toetsen en overhoringen opgenomen. Op de achterkant staat de planning voor de daarop volgende week. Die planning ligt voor ongeveer 80% vast; daarin kan dus nog iets gewijzigd worden. Aan het einde van de laatste vakles van de week zet de docent zijn paraaf op de weekplanner, als het werk gedaan is. Ook maakt hij soms een opmerking over gedrag of inzet. De mentor controleert aan het einde van de week of de weektaak naar behoren is uitgevoerd. Zo ja, dan is de vrijdagmiddag vrij. Zo nee, dan moet er nog even doorgewerkt worden. Elke week krijgt u een rapportage die u voor gezien moet tekenen en meegeven aan uw kind. Zo houden we regelmatig contact en blijft u voortdurend op de hoogte van de vorderingen die uw kind maakt.

De leergebieden Niet elk leergebied krijgt evenveel uren per week toebedeeld. Bovendien vraagt de keuzebegeleiding de nodige tijd. Wij hebben in klas 1 de volgende lessentabel. Leergebied

Lessen per week

Nederlands

3

Engels

3

Wiskunde

3

Mens & Maatschappij

3

Mens & Natuur

3

Techniek

2

Lichamelijke Opvoeding

4

Beeldende vakken

4

Praktische sectororiëntatie

0

Keuzeles

4

Culturele en kunstzinnige vorming

1

Culturele en sportieve keuzeactiviteiten

2

Totaal

32

In de keuzeles werkt de leerling volgens de weekplanner aan een vak naar eigen keuze. De keuzeles wordt begeleid door de mentor. De mentor geeft ook nog een ander vak, bijvoorbeeld wiskunde of Engels. En zo ziet de leerling zijn mentor een keer of zeven in de week. Een aparte mentorles is daarmee overbodig. Bewegen vinden wij belangrijk voor onze leerlingen. Daarom hebben wij in klas 1 maar liefst vier lessen lichamelijke opvoeding per week. Naast de verplichte moderne vreemde taal Engels bieden wij vanaf klas 2 Duits aan. In onze school krijgen de leerlingen geen les in de Franse taal.

Informatiebrochure Gilde College 2013-2014

pag. 11


Het VMBO: de leerwegen en de sectoren Een leerweg is de manier van leren die het best bij de leerling past. Wie goed kan leren en graag boven de boeken zit, kiest de theo­ retische leerweg. Wie het liefst met de handen werkt, volgt een beroepsgerichte leerweg. Een sector heeft te maken met het beroep dat de leerling later gaat uitoefenen. Wie in de zorg wil, kiest de sector zorg en welzijn. Wie een technisch vak ambieert, kiest voor de sector techniek. Ook de sector economie behoort tot de mogelijkheden op het Gilde College. De sectorkeuze is eigenlijk een keuze van een vakkenpakket. Elke leerling kiest altijd een combinatie van een sector en een leerweg. De theoretische leerweg op het Gilde College is beroepsgericht gekleurd. Deze leerweg heeft bij ons de volgende kenmerken: • De leerjaren 1 en 2 zijn thuiswerkvrij; • De leerjaren 3 en 4 bevatten elementen van thuiswerkvrij onderwijs. De leerlingen doen in klein klassenverband zoveel mogelijk werk op school, onder begeleiding van hun eigen, bevoegde, docenten; • De sectorkeuze is uitgesteld tot het einde van het derde leerjaar. Bij de overgang van klas 3 naar 4 kiest de leerling de sector waarin hij het examen gaat afleggen; • Ons streven is de leerling te plaatsen in kleine, homogene klassen. In de onderbouwperiode kijken we of de leerling in

de goede leerweg zit; • Voor TL-leerlingen die ‘meer’ in hun mars hebben, zijn afspraken gemaakt met het Montessori College Twente over de ‘opstroom’ naar havo; • Wij hebben zowel in de onderbouw als in de bovenbouw projecten waarin leerlingen kennis maken met verschillende takken van sporten. Wij maken daarbij gebruik van gespecialiseerde sportcentra; • De theoretische leerweg leidt op tot ROC niveau 3-4; • Leren buiten school is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Nauwe samenwerking met het ROC zorgt voor doorlopende leerlijnen. Contacten met het bedrijfsleven dragen bij aan een goed beroepsbeeld bij onze leerlingen. De kaderberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor leerlingen die wat meer praktisch ingesteld zijn. Zowel beroeps­ gerichte als theoretische vakken staan op het programma. Het niveau van de avo-vakken doet weinig onder voor dat van de theoretische leerweg. Deze leerweg heeft bij ons de volgende kenmerken: • De leerjaren 1 en 2 zijn thuiswerkvrij; • De leerjaren 3 en 4 bevatten elementen van thuiswerkvrij onderwijs. De leerlingen doen in klein klassenverband zoveel mogelijk werk op school, onder begeleiding van hun eigen, bevoegde, docenten;

• De sectorkeuze vindt plaats aan het einde van het tweede leerjaar. Bij de overgang van klas 3 naar 4 kiest de leerling de vakken waarin hij het examen gaat afleggen; • Ons streven is de leerling te plaatsen in kleine, homogene klassen. In de onderbouwperiode kijken we of de leerling in de goede leerweg zit; • Wij hebben zowel in de onderbouw als in de bovenbouw projecten waarin leerlingen kennis maken met verschillende takken van sporten. Wij maken daarbij gebruik van gespecialiseerde sportcentra; • De kaderberoepsgerichte leerweg leidt op tot ROC niveau 3-4;

• Leren buiten school is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Nauwe samenwerking met het ROC zorgt voor doorlopende leerlijnen. Contacten met het bedrijfsleven dragen bij aan een goed beroepsbeeld bij onze leerlingen. In de basisberoepsgerichte leerweg krijgt de leerling meer praktijk dan theorie. Het niveau van de avo-vakken is lager dan dat in de kaderberoepsgerichte leerweg. Deze leerweg sluit aan op niveau 2 bij het ROC. De kenmerken komen verder overeen met die van de kaderberoepsgerichte leerweg.

Informatiebrochure Gilde College 2013-2014

pag. 13


Het VMBO: de leerwegen en de sectoren Kiezen is een moeilijke opgave. In de basisen kadergerichte leerweg kiezen de leerlingen aan het einde van klas 2 een afdeling. In de theoretische leerweg kiezen de leerlingen aan het einde van klas 3 een sector. Daarom bieden wij in de klassen 1 en 2 voor alle leerlingen wekelijks twee lessen praktische sector-oriëntatie (pso) aan. Gedurende zes weken volgt de leerling lessen in de verschillende sectoren. Het Gilde College onderhoudt goede contacten met externe vakopleidingen zoals de Stichting Samenwerkingsverband Bouw te Enschede en de Vereniging Vakopleiding Bouwberoepen Almelo, het Samenwerkingsverband Praktijk Opleiding Schilderen en de Stichting Metaal-Elektro Opleiding Twente. Op een aantal belangrijke momenten van de schoolloopbaan profiteren de leerlingen van deze samenwerking:

• In de tweede klas krijgen zij de gelegenheid om, in het kader van de oriëntatie op studie en beroepen, praktijkgericht kennis te maken met de verschillende vakopleidingen. We onderscheiden in de praktische sectororiëntatie (pso) zes verschillende richtingen. Dit vergemakkelijkt de keuze die gedaan moet worden voor het derde leerjaar; • In het derde of vierde leerjaar bestaat de mogelijkheid voor leerlingen binnen de vakopleidingen stage te lopen, waarbij zij onderdelen van hun examen ter plekke afronden. • Leerlingen kunnen deelnemen aan initiatieven als de VMBO Carrousel en Hengelo goes techno; • Regelmatig geven de bedrijven gastlessen aan onze leerlingen. In het Twents Aansluitingsnetwerk vindt de samenwerking plaats tussen een groot aantal scholen van voorbereidend beroepsonderwijs en de ROC’s (MBO). Ook het Gilde College maakt hier deel van uit. De decaan kan u hierover meer vertellen.

Informatiebrochure Gilde College 2013-2014

pag. 15


Onderwijsondersteuning Op het Gilde College krijgt de zorg gestalte onder leiding van de zorgcoördinator. De zorgcoördinator ondersteunt de mentoren in hun rol als begeleider van hun klas. Het zorgteam wordt ondersteund door een aantal collega’s die een taak hebben in de zorg: de externe medewerkers, de dyslexiecoördinator, de rugzakcoördinator, de collega’s belast met taken rondom trainingen, taal, rekenen, remedial hulp en huiswerkbegeleiding. Er is een aparte folder over de onderwijsondersteuning beschikbaar. Het zorgteam van de school draagt zorg voor het vormgeven van het onderwijszorgprofiel van de school. De school is actief in het Samenwerkingsverband en maakt gebruik van

specifieke expertise van ketenpartners. De zorg in de school zet in op de preventieve en (licht) curatieve werking van de ondersteuning. De school werkt planmatig. Zij zet in op zorg en begeleiding. We gaan ervan uit dat elke leerling op de juiste plek zit en dat van begin af aan ook desgewenst de benodigde ondersteuning geboden kan worden. Magister is het administratie systeem voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen; leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen; op basis van

een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt het Gilde College de aard van de zorg. Deze zorg wordt planmatig uitgevoerd en evalueert ook de effecten van de zorg.

Informatiebrochure Gilde College 2013-2014

pag. 17


De actieve school Het Gilde College heeft een visie op de actieve school en de actieve leerling. In de schoolpraktijk wordt aan het gewenste eindprofiel herkenbaar gewerkt. Dat is allereerst mogelijk in de dagelijkse lespraktijk. Een belangrijk onderwerp in het onderwijs is het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerling. Het is een leerproces waarin de leerling op basis van zijn mogelijkheden (die zich in zijn groei ontwikkelen) door de docent wordt uitgedaagd om een stap vooruit te zetten. In dit leerproces kan expliciet aandacht worden gegeven aan het ontwikkelen van de karaktertrekken van een actieve houding. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het bewustwordingsproces van de mogelijke beroepskeuze, het proces van burgerschap en de activiteiten in het kader van sport en cultuur. Het Gilde College wil een actieve school zijn. Dat is herkenbaar aan de volgende punten: • een activerende didactiek en pedagogiek; • thuiswerkvrij onderwijs: alle leeractiviteiten op school; • actieve leerlingbegeleiding; • actieve keuzebegeleiding (praktische sectororiëntatie, voorlichting); • sport (sporttoernooien, sportoriëntatie); • bedrijfsdagen (stage, gastlessen, excursies); • kennismakingsdagen in klas 1 (Markelo) en klas 3 (Texel); • vakexcursies (Eaton, Twence, dierentuin Nordhorn); • actieve aandacht voor cultuur (ckv in alle leerjaren); • actief gebruik van ICT w.o. Sociale Media;

• maatschappelijke stage; • culturele en sportieve keuzeactiviteiten (csk).

De culturele en sportieve keuzeactiviteiten De culturele en sportieve keuzeactiviteiten (csk) richten zich op: • muziek; • drama (toneel) en dans; • fotografie en film; • sport; • beeldende kunst; • poëzie; • multimedia. Met deze laatste activiteiten zijn wij in het schooljaar 2012-2013 gestart. Wij denken na dit introductiejaar (een pilot) een manier te hebben gevonden om nog meer aandacht te geven aan de eigenheid van elke leerling, aan de ontwikkeling van zijn talenten. In GildeNieuws berichten wij regelmatig over onze inspanningen op dit gebied. (GildeNieuws is de digitale nieuwsbrief voor ouders van onze leerlingen.) Ook op de site van de school is informatie over de culturele en sportieve keuzeactiviteiten te vinden. Alle activiteiten worden aangeboden in maatschappelijke context. Dat betekent bijvoorbeeld genieten van kunst en muziek, door anderen gemaakt, zoals het bezoeken van voorstellingen en musea, maar ook zelf vormgeven en organiseren op plekken in

de maatschappij. Alle csk behoort tot de onderwijstijd. Tijdens de csk bestaan er geen jaarklassen. De leerlingen zijn ingedeeld in interessegroepen. In de regel zijn de leerlingen onder schooltijd op school aanwezig. Maar het is ook mogelijk dat een deel van de csk wordt aangeboden op een ander tijdstip, bijvoorbeeld ‘s avonds, in het theater, of op een andere plaats, bijvoorbeeld een sportschool. De csk-activiteiten worden niet met een cijfer op het rapport afgesloten. Maar de verworven competenties vormen wel een onderdeel van het curriculum en de doorstroom naar vervolgopleiding. In een portfolio kan de leerling zelf zijn activiteiten opnemen.

vmbo TL

vmbo KBL

vmbo BBL

4

vmbo TL

vmbo KBL

vmbo BBL

3

vmbo TL

vmbo KBL

vmbo BBL

2 1

Gilde College

Informatiebrochure Gilde College 2013-2014

pag. 19

Informatiebrochure 2012-2013  

Waar staat het Gilde College voor.