Page 1

Alumnes: Rocío Trenado Óscar Ramírez Juan Pablo Martínez Andreu Jiménez 4º ESO A


1.- Aquest tribunal, en quin moment es va crear i amb quina finalitat? 2.- En aquest tribunal, quina classe de delictes es jutjaven? La Inquisició va ser una institució judicial creada pel Pontífex Romà Gregori IX l'any 1231 per lluitar en contra de les heretgies. El 1478 per iniciativa de Ferran el Catòlic i amb la finalitat de combatre als jueus, es crea la Inquisició Espanyola. La Inquisició Espanyola va ser establerta amb la butlla del papa Sixt IV autoritzava als Reis Catòlics a anomenar inquisidors en els seus regnes. Els seus successors que l'usaren com una poderosa arma. Tenia un pes social molt gran donat el seu prestigi i es lliurava de pagar molts impostos. També, rebia un tracte jurídic diferent al dels burgesos o camperols.

3.- Quina manera de procedir tenia el Tribunal de la Inquisició? Com actuava? La Inquisició, tenia un procediment per a actuar, i era el següent: 1er. Edicte de gràcia: 30 o 40 dies perquè l'acusat confessara el seu culpa, i no se li apliqués la pena de mort, presó perpètua, ni la confiscació de béns. O (segons les èpoques) Edicte de fe. 2on. Delació. Converteix tots els ciutadans en possibles col·laboradors del tribunal. 3er. Detenció: En una presó de la inquisició. 4t. Investigació: Per a restablir la veritat o no de l'acusació. 5é. Reu: Incomunicat, ignorava la identitat del delator i els càrrecs que se li imputaven, fomentant així la denúncia. 6é. Segrest de béns: Per a sufragar les despeses del procés i manteniment de l'acusat. 7é. Judici. El reu comptava amb un advocat defensor, que increpava el reu a què confessés els seus culpes, més que defensar-lo. Tot acabava en absolució o condemna. 8é. Acte de fe. Manifestació pública de la Inquisició a la recerca d'exemplaritat. **Si durant la investigació el reu confessava la seua culpabilitat, això era considerat prova. Si la confessió era parcial o l'evidència defectuosa, el reu era sotmès a turment. La mort en la foguera era la pena màxima, per a heretges reincidents o impenitents.


4.- Quina relació hi havia entre el Tribunal de la Inquisició i la Monarquia Absoluta? Era important el poder de l’església en la Monarquia Absoluta? A l’Antic Règim...: El rei rebia el poder de manera divina, i sols devia respondre davant Déu. Una frase que defineix molt bé açò és: “El rei és la llei.” Ell era el que manava i no necessitava donar explicacions a ningú, sols a Déu. Era una monarquia absoluta. El poder del rey tiene origen divino, la autoridad del Rey es designada por Dios y solo a éste le debe rendir cuentas....... El rey es la ley

5.- Com actuarà el Tribunal de la Inquisició front a les idees de la Il·lustració que arriben a Espanya des de França? La intervenció del Sant Ofici en la lluita contra la penetració d'idees revolucionàries franceses, a partir de 1789, es manifestava per exemple en un edicte inquisitorial de 13 de desembre de 1789 on es declarava que, s’havia prohibit la lectura d’uns papers en els quals es pretenia, segons ells, destruir l’ordre polític i social i la jerarquia de la religió cristiana. Qui els llegira pagaria dos-cents ducats. El Sant Ofici va mantenir intacte el seu aparell de vigilància, que preveia la presència de comissaris en els ports marítims i en les fronteres terrestres, així com la visita sistemàtica a les llibreries del regne, que estaven obligades a presentar un exemplar de l'Índex de llibres prohibits, així com un inventari anual de les seues existències.

6.- Quina reacció tindran els filòsofs i pensadors espanyols que escolten notícies del que està passant a França en època de la Revolució. Ací tens altre text que et pot ajudar. Els pensadors espanyols, reaccionaren amb ànim revolucionari davant el panorama i les notícies que els arribaven des de França. Tenien ganes de lluitar i fer el possible per a que es deixara d’oprimir el pensament, i finalment, que desapareguera el Sant Ofici.


7.- BUSQUEU MÉS INFORMACIÓ I COMENTEU LES 4 CARACTERÍSTIQUES IMPORTANTS QUE APAREIXEN A CONTINUACIÓ: 1. Visió teocèntrica del món. Teocentrisme: ideologia en la qual Déu és el centre de l’univers, i es pren com a mesura de totes les coses. Ell és qui atorga el poder polític al monarca qui l’exerceix sobre els ciutadans. Per contra, la Il.lustració defensava la llibertat de pensament i el pensament racional. També la Il.lustració defensava la importància que les persones havien de buscar la felicitat i deia que la Natura ha creat a l’home per a que arribe a ser feliç. A Espanya es volen defensar aquestes idees perquè es vol fer que Espanya s’aproxime als països europeus on s’estan desenvolupant les ciències i els nous pensaments.

2. Origen diví del poder del rei. El rei rebia el poder de manera divina, i sols devia respondre davant Déu. Una frase que defineix molt bé açò és: “El rei és la llei.” Ell era el que manava i no necessitava donar explicacions a ningú, sols a Déu. Era una monarquia absoluta.

3. Societat estamental. A l’Antic Règim, la societat estava dividida en tres estaments, dos privilegiats (noblesa i clero) i un no privilegiat (camperols, artesans...). A un estament, es perteneixia per naixement, i no es podia canviar d’un a un altre. Els privilegiats tenien un pes social molt gran donat el seu prestigi i es lliuraven de pagar molts impostos. També, tenien un tracte jurídic diferent a altres grups socials com burgesos i camperolat, a més d’ accedir a càrrecs polítics i econòmics de manera preferencial.

4. Condició de la dona a l’Antic Régim. En l’Antic Règim, la dona tenia una comesa fonamentalment domèstica. Tres eren les seues funcions bàsiques: ser bona mare i esposa, ordenar el treball domèstic, i perpetuar l'espècie humana. Alguns ideals describien a la dona ideal com: modesta, recatada, obedient, sacrificada, defensora del propi honor i del familiar, educadora dels fills, etc.


ASPECTES NEGATIUS

Aspectes positius

Ombres

Llums

La major part d’ombres del segle XVIII estan relacionades amb la Inquisició:

1-. Aparició de les idees il·lustració i del liberalisme.

1-. Va fer que moltes persones canviaren de religió per protegir-se d’ella.

2-. Gran augment en la demografia.

2-. Provocà que una gran multitud de cristians perseguiren i atacaren amb violència física als jueus per tota Espanya.

de

la

3-. Es defensava que els homes i les dones eren lliures des del seu naixement

3-. Utilitzava la tortura per a que els acusats confessaren.

4-. Es defensava que les persones tenien que ser totes iguals davant de la llei

4-. Tenia una suprema autoritat sobre la propietat, la vida, l’honor y les almes dels homes.

5-. Es va proposar la divisió de poders (executiu, legislatiu i judicial)

5-. No deixava contradir (Ex. La Terra era redona)

6-. La societat passa a expressar-se lliurement

la

religió.

6-. Prohibia la homosexualitat 7-. Els seus judicis solien acabar amb la mort dels acusats. Però, no tot era sobre la Inquisició: 8-. Es produïren moltes desigualtats socials i econòmiques dins i fóra dels propis països. 9-. Es crearen armes nuclears que han provocat grans destrosses al llarg de la història i conflictes bèl·lics que encara hui perduren. 10-. Gran augment de la contaminació i destrucció del medi ambient degut a l’ús inapropiat de màquines, combustibles i altres productes químics.

7-. La humanitat progressa i soluciona els problemes mitjançant l'ús de la raó 8-. Gran augment de pensadors ii de la circulació d'idees idees. 9-. Gran interès i desenvolupament de la ciencia. 10-. Els fenòmens de qualsevol branca de la ciència s'han de demostrar amb una experiència sensible, la qual aportava seguretat i fiabilitat. 11-. Es crea l'enciclopèdia que s'utilitza com a emmagatzematge de totes les idees dels il·lustrats i mitjà de formació cultural de la societat.

Qüestionari Inquisició  
Qüestionari Inquisició  

Inquisició