Page 1

HMC · Història del món contemporani Apunts Incomplets · Andreu Guiu Puyol, professor -----------------------------------------------------------------------------------

Darrera revisió: febrer 2017

1


Vídeos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Good bye, Lenin! Balseros Apocalyse now (primera part) Gandhi (segona part) La batalla d'Alger Paradise now Promises Diamant de sang

Enllaços 9. http://xtec.cat/~aguiu1/socials/hmc/materiesitemeshistoriadelmoncontemporani.htm 10. http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/index.htm 11. http://www.buxaweb.com/historia/temes/ 12. http://xtec.cat/~aguiu1/socials/materiesitemeshistoriadelmoncontemporani.htm 13. https://www.facebook.com/lescienciessocials 14. edu365 | Batxillerat 15. TEMES D'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA · Buxaweb 16. Vocabulari d'història contemporània 17. Personatges d'història contemporània 18. HMC, Armand Figuera jimdo page! 19. Models d'exàmens i criteris de correcció · juny 2013 i anteriors 20. Ciències Socials Toni Pitarch 21. 1r BAT | HISTORIATA 22. Història Contemporània- Sapiens.cat 23. PDFs Unitats · INS Premià 24. sjole - POWERPOINTS 25. sjole - CRONOLOGIES 26. Segle XIX - Página web de historiaipm 27. Primera meitat segle XX - Web historiaipm 28. Segona meitat segle XX - Pàgina web de historiaipm 29. Presentacions Sderra Marina 30. 1r Batxillerat. HMC i Hª de Catalunya 31. World Press Photo 32. Història en present: REVOLUCIÓ RUSSA 33. Història del món contemporani · El Web de les Ciències Socials ~ 34. Apunts Incomplets, basats parcialment en el llibre de Vicens Vives · Andreu Guiu

2


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

Tema 1. Les conseqüències de la Segona Guerra Mundial   

3. Recordem. Els dos bàndols de la Segona Guerra Mundial  (         ‐          ). Consulta vocabulari 203:    4. Introducció (212). Quan es va acabar la Segona Guerra Mundial una bona part d'E________ havia quedat  destruïda,  i  la  població,  d_____________.  Sobre  aquest  paisatge  de  runa  i  de  desolació  es  va  gestar  la  divisió  entre  els  a________,  cosa  que  va  fer  emergir  dues  noves  s_______________,  els  EUA1  i  l'_________2, que van entrar en competència i van relegar E___________ a un segon pla.    5. L'impacte demogràfic (212). La Segona Guerra Mundial va deixar un rastre de dev______________ com  cap  altre  c_______________  no  l’havia  deixat.  Més  de  _________________  d’éssers  humans  van  morir  durant  la  confrontació,  la  meitat  dels  quals  corresponia  a  l'URSS.  La  seguien  A____________  i  P___________,  però  aquesta  darrera  nació  va  ser  la  que  en  termes  relatius  va  tenir  més  pèrdues  (un  _______ de la població) i aquella en què es va produir el nombre més gran de víctimes c________: el 95%  del  total.  Si  es  compara  amb  l'escàs  5%  de  _______3  que  havien  mort  durant  la  P____________  Guerra  Mundial, el desastre pren la seva significació real. A les terribles dades de mortalitat, cal afegir‐hi el nombre  de f______, que va ser de 35 milions, i el de d________________, 3 milions.    D’això es dedueix una _______ dimensió de la catàstrofe: el profund impacte de la m_____________ entre  la població c_______, que va representar una mica més de la _________ de les víctimes totals. D'aquesta  manera,  la  S___________  Guerra  Mundial  va  comportar  la  desaparició  del  concepte  tradicional  de  r_____________4 i va inaugurar una nova era en la qual els conflictes tenien com a víctimes principals la  població  c________.  Les  poblacions  de  la  rereguarda  van  ser  sotmeses  a  una  sèrie  de  b_____________  sistemàtics  per  part  dels  dos  bà__________,  que  pretenien  terroritzar,  desm___________  i  posar  fi  a  la  capacitat  de  resistència.  Els  b_____________  buscaven,  també,  destruir  l’organització  i____________  i  econòmica de l’enemic i afeblir el potencial militar.  1

EUA: URSS: 3 Població civil: 4 Rereguarda: 2

1


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

Morts. Aquesta capacitat mortífera de la guerra s’explica no sols per la sofisticació de l’a_____________,  sinó per la seva dimensió de guerra t__________ i pel caràcter de les ocupacions n______ i j___________,  que van comportar l'assassinat5, la d______________6, l'extermini i el g____________ 7 de la població, com  també  la  pràctica  del  t___________  i  de  la  violència  sistemàtica.  També  cal  constatar  durant  la  p____________ l’elevat nombre de víctimes indirectes provocades per la d_____________, les f_______ i  les irradiacions de les bombes _______________.     Desplaçaments. A més, després del 1945 van continuar els d__________________ de població. A partir de  llavors  estaven  vinculats  a  l’alliberament  de  p__________  i  de  tr_____________  forçats  que  tornaven  al  seu país. També es relacionaven amb les modificacions de les f______________ i les expulsions de minories  e___________ com a conseqüència de la configuració dels nous estats feta a partir dels acords de p_____.   Milions d'al_________, po___________, txecs, eslovacs... van haver d’abandonar les terres buscar un nou  e________ on instal∙lar‐se. L'URSS va intentar repoblar amb contingents de població r_______ els territoris  que havia incorporat, mentre que moltes persones que havien sofert trasllats forçosos sota la dominació  n_____  van  tornar  als  seus  països.  Durant  la  immediata  postg________,  es  calcula  que  gairebé  _____  milions d'europeus van ser desplaçats forçosament, la major part dels quals eren d'origen ger__________8  (mapa  212,  text  213).  A  Àsia  prop  de  set  milions  de  j_______________  van  ser  re__________  des  de  C_________ i des de la X_______ (Manxúria9) cap a l’arxipèlag a que havia quedat reduït el nou Japó (207).    6. L'impacte econòmic (213). La Segona Guerra Mundial va tenir una dimensió econòmica formidable, i els  estats van posar la producció, la c___________ i la t__________ al servei de les necessitats bèl∙liques. En el  cas de la Gran Bretanya, dels Estats Units i del J_____ va significar la mobilització massiva de d_________ i  la seva incorporació al mon l_________.    A la fi del conflicte, la dev____________ era especialment important a l'Europa Oriental10, on el pillatge de  les ciutats (P____________), la pràctica de la "terra c____________”11 (URSS) i la destrucció de pobles i de  camps (Iu____________) van provocar la caiguda de la capacitat de producció.    A  l'Europa  O____________  les  ciutats  i  les  vies  de  comunicació  (carreteres,  ferrocarrils...)  van  ser  els  elements  més  afectats.  Pel  que  fa  als  b_____________,  només  sobre  Alemanya  els  al____________  van  llançar 48.000 t_________ de b_________ l'any 1942, 207.000 el 1943 i prop d'un m_______, l'any 1944.  Per la seva banda, el Japó havia quedat al caire de l’aniquilació, amb T_________ i els centres industrials  destruïts,  H____________  i  N___________  arrasades  per  les  bombes  a____________,  i  les  economies  c______________12 (Malàisia13, Indoxina14, Indonèsia) desorganitzades.    En  contrapartida,  els  països  que  havien  quedat  territorialment  al  marge  de  la  c__________  (de  la  g_________),  com  el  C_________,  A___________,  Su________,  Su____________  i  els  Estats  Units,  van  incrementar  la  riquesa.  Especialment  els  Estats  Units,  que  van  experimentar  un  fort  creixement  e______________ i van adquirir una posició h_____________15. Tambe la Unió S___________, malgrat les  d______________,  es  va  transformar  en  una  gran  p___________  mundial  gràcies  al  manteniment  de  la  seva  zona  industrial  a___________  i  al  control  militar  i  polític  que  va  exercir  sobre  les  noves  “d____________ p___________” (dictadures comunistes) de l'Europa Oriental. 

5

Exemples: els nazis quan van ocupar P_________ i els j___________ quan van ocupar grans zones de la X____. Genocidi: 7 Germànic: 8 Germànics (mapa 212): _______________________________________________________________________. 9 Manxúria (mapes 202 i 207): __________________________________________________________________ . 10 Territoris molt castigats, on es van enfrontar els exèrcits de l’Alemanya n___ i de la Rússia s_______ (mapa 206) 11 Terra cremada: 12 Economies co__________: l’Extrem O________ a___________________________________________ (mapa ____) 13 Mapa de la pàg. 14 Indoxina: 15 Hegemonia: 6

2


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

La reconstrucció d'E__________ semblava una empresa gairebé i____________, però la conservació parcial  de  la  indústria  b___________  a  la  Gran  Bretanya  i  a  F________  va  constituir  el  punt  de  partida  per  al  desenvolupament econòmic, principalment des del moment que es van anar restablint les comunicacions i  l'abastament de matèries p____________ i de fonts d'e_________, i des que els Estats Units hi va aportar  recursos f______________16.   7.  L'impacte  moral  (214).  La  brutalitat  de  les  actions  bèl∙liques  va  qüestionar  els  v___________  m__________ i polítics damunt els quals s'havia basat una bona part de la c___________ europea anterior.  Els d_______ humans havien estat conculcats17 sistemàticament i durant ______ anys s'havia imposat una  cultura  de  v____________,  de  terror  i  de  crueltat.  El  descobriment  dels  c_________  de  concentració  i  d'e____________  va  posar  en  evidència  les  dimensions  de  l'h__________18  nazi.  I,  en  un  altre  sentit,  les  bombes  a____________  llançades  sobre  H____________i  N___________  van  ser  interpretades  corn  una  veritable apocalipsi mundial. El descobriment de les massacres que havien practicat els s_____________ a  P____________ també va revelar una crueltat inesperada.   En aquest context els vencedors de la guerra van impulsar la creació d'un tribunal, que va definir un nou  concepte de d______ internacional: el de c_______ contra la humanitat. El judici de N_____________ (20  de  novembre  del  1945  ‐  30  de  setembre  del  1946)  va  permetre  fer  seure  al  banc  dels  acusats  d______________  nazis  davant  d'un  tribunal  format  per  m___________  dels  quatre  grans  estats  ven______________: els Estats Units, l'URSS, la Gran Bretanya i _________.  De totes maneres, pocs dirigents n_______ van arribar a Nuremberg. Alguns s'havien s_________ al final  de  la  guerra  (Hitler,  G___________),  uns  altres  havien  aconseguit  f_______  (Bormann19,  Eichmann20)  i  d'altres es van suïcidar durant el p_________ (Göring21). Dels vint‐i‐un processats més destacats, tres van  ser a__________; quatre van ser condemnats a penes d'entre deu i vint anys de p________; tres, a cadena  p___________,  i  onze,  a  m_______.  El  procés  va  permetre  fer  públic  el  balanç  de  les  atrocitats  del  n_____________ i va establir un precedent perquè en el futur els actes criminals comesos per responsables  p___________ i alts càrrecs m_________ no quedin i_________ (sense càstig).  8. Les c________________ de pau (215). L'organitzacio de la pau es va tractar en una serie de conferències  entre els a___________ a partir de l'any 1941 (Carta A_____________). Les més importants van ser les que  van  impulsar  els  tres  g________  (els  _______________________________________)  des  del  1943  a  Te‐ heran fins a la més decisiva, la de I________ (Crimea22), el febrer del 1945. lalta va marcar el moment de  més  col∙laboració  entre  els  aliats;  R___________,  S_________  i  C____________  van  decidir  la  desn___________  i  la  p___________  d'Alemanya  i  van  incorporar  França  en  el  repartiment.  Uns  altres  temes que van tractar foren les noves f_________ de P___________ i de l'URSS i es va decidir crear un nou  organisme internacional per garantir la p_____, l'O_________________________________ (ONU).   Perquè  aquestes  iniciatives  prosperessin,  calia  esperar23  la  derrota  completa  del  n_________,  l'enemic  c_________. I en aquell moment la situació havia canviat fins al punt que la desc_____________ ja definia  la relació entre els angloamericans24 i els s____________25. Es perfilava la divisió del món en dos b______,  que no va tardar a materialitzar‐se.  Derrotada A___________, la Conferència de P________ (juliol‐agost del 1945) va ser la darrera que van fer  els  tres  grans.  Van  fixar  la  situació  d'A______________,  sota  la  tutela  dels  aliats.  B____________  es  va 

16

Text i gràfica 226: ______________________________________________________________________________. Drets conculcats: 18 Holocaust ( pàg. ____): 19 Bor 20 Eich 21 Gö 22 Crimea: _______________________________________________________________________________________. 23 A l’abril 24 Anglooamericans: 25 Soviètics: 17

3


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

dividir en  quatre  zones,  amb  un  govern  interaliat26,  i  es  van  consolidar  les  fronteres  de  P___________.  L'enfrontament permanent entre S________ i T_________ va acabar amb acusacions mútues de pretendre  l'h____________ mundial, amb el domini soviètic sobre l'Europa ___________. Fins al 1955 no es va signar  el t______ de pau amb A________27 (201), que continuava ocupada pels a_______.   9. L'Organització de les Nacions Unides (ONU) (215). La necessitat de crear un organisme per substituir la  desprestigiada S___________ de N____________ ( 124) ja es va plantejar entre els aliats el 1941. Va ser a  la Conferència de San F___________ (abril‐juny del 1945) on es va aprovar la C______ de l'Organització de  les N____________ Unides (ONU), a la qual es van adherir els 46 estats f__________. Pretenia mantenir la  p______  i  la  s______________  internacionals  i  fomentar  la  co__________________  econòmica  i  social  entre les nacions. Establia la igualtat sobirana de tots els membres per resoldre els conflictes i el rebuig de  la  f__________,  la  no‐i______________  en  els  afers  interns  de  les  nacions  i  el  dret  dels  p__________  a  disposar d’ells mateixos.   Tots  els  estats  membres  de  l'ONU  estan  representats  amb  dret  de  vot  a  l'A_________  General,  òrgan  d__________  l'autoritat  del  qual  és,  bàsicament,  m_____,  perquè  només  pot  emetre  r_____________________.  A  més,  té  diversos  organismes  administratius  com  el  Consell  de  S____________. La figura pública de l'ONU és el Secretari General28. La seu de les N______ U________ es  troba a Nova Y______. Explica el significat de les sigles i les funcions d’aquestes organitzacions vinculades a  l’ONU:  

FAO:

ACNUR:

FMI:

UNESCO:

OMS:

 UNICEF:   10. Comentem:    Taula 212:  .  .  .  Mapa 212:  .  .  .  Piràmide 213:  .  .  .  Foto 213:  .  .  Gràfica 213:  .  26

Govern interaliat: Anchluss (201): 28 Ban Ki-moon, de C_______del Sud, és l’actual 27

4


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

. .  Foto inf. 214:  .  .  .  Mapa 215:  .  .  .  Foto 215 (Potsdam):   Text i foto 218 (Hiroshima):  .  .  .  Cartell 219:  .  .  .  . 

         

5


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

              .  .  .  .  .  .  .  .  .             

6


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

7


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

8


Història del món contemporani. INS Vescomtat de Cabrera 

Tema 2. La formació de blocs    1. Eix cronològic 1914‐2000:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2. La Guerra Freda i la política de blocs (1945‐1991) (222). El panorama polític que va quedar després de  la  Segona  Guerra  Mundial  va  estar  condicionat  per  l'enfrontament  entre  les  dues  potències  v_____________:  els  Estats  Units  i  la  U_____  S__________.  L'any  1946,  el  primer  m___________  br____________  W__________  Churchill  va  constatar  la  divisió d'E_________  en  dos  b_______  (I'Europa  ca___________ i l’Europa co____________), separats pel que ell va anomenar "teló d'a______" (imaginari,  no  real).  Aquests  dos  blocs  representaven,  de  fet,  dos  sistemes  p____________,  dos  models  e____________  i  dues  formes  d'organització  s__________  oposades  i  irreconciliables.  Quadre  per  a  comparar el capitalisme i el comunisme a nivell ideològic, polític, econòmic i social:                                                    Les  relacions  entre  els  dos  blocs1  van  passar  per  etapes  de  gran  t__________  internacional  (Guerra  F_________),  amb  enfrontaments  a  Europa,  com  els  que  van  comportar  la  divisió  de  B________,  i  amb  conflictes  bèl∙lics  al  Tercer  Món2  (Co______,  V___________,  etc.).  Davant  la  impossibilitat  de  destruir  el  rival sense posar en perill tota la h____________, els Estats Units i la Unió Soviètica van anar obrint pas al  d______ i a la d___________ (etapa de c______________ p__________).    Els dos blocs, però, no van ser m____________ i al seu interior  van sorgir veus que posaven en dubte  el  lideratge  de  les  p__________  i  alhora  reivindicaven  el  dret  a  elegir  un  c_______  propi.  A  partir  de  la  desc_______________ i amb l'aparició de països nous que proclamaven el seu no‐a_______________3, el  món va anar esdevenint cada vegada més multip________4.    Acabada  la  _____________________________,  destruït  l'enemic  c_________,  el  f__________,  les  dues  "s__________________” vencedores (els EUA i l'_________) volien garantir el seu p_______, assegurar‐se  a_________ i zones d'i_____________ al món i consolidar el seu m________ social, econòmic i polític.  1

Blocs: Tercer Món: primer volia dir els no-al_________ ni amb els _______________; ara són els països ________. 3 No-alineament: 4 De bipolar a m______________: 2

1


Història del món contemporani. INS Vescomtat de Cabrera 

3. Antics  a_________,  enemics  nous5:  la  Guerra  F________  (224).  Eliminades  les  potències  f____________6, les grans opcions ideològiques del món es reduïen a la pràctica a dues: el c____________,  de llarga tradició a Occident7, i el s____________, els orígens del qual remuntaven també al segle XIX8, però  que tenia la seva plasmació política en la Revolució Soviètica9. La primera opció estava liderat pels ______;  la  segona,  per  l'________.  Cada  “opció  ideològica”  defensava  un  model  molt  diferent  pel  que  fa    a  la  p_____________, a l’ec______________ o a la so_________________.    El  bloc  c______________  agrupava  un  conjunt  ampli  de  països  de  l'Europa  O____________,  Amèrica  del  Nord10  i  Amèrica  del  Sud,  A______________  i  el  J________11.  Els  seus  principis  bàsics  eren  la  llibertat  d'i____________ i de comerç12, el predomini del m________13, la propietat p_____________ dels mitjans  de  producció  (la  t________,  les  fà__________,  els  ba________,  els  mitjans  de  tr__________,  etc.)  i  una  escassa  in_____________  de  l'Estat  en  la  vida  ec_____________.  L'existència  de  cl____________  contraposades  (t______________  i  propietaris14)  i  les  diverses  situacions  de  r___________15  eren  una  conseqüència del seu sistema econòmic. El sistema polític era, en general16, el liberald___________, amb  par___________,  eleccions  (sufragi  u__________  m___________  i  f____________),  governs  elegits  a  través  de  p_________  (multip____________),  que  representaven  opcions  ideològiques  diferents,  i  llib______________  individuals17  i  col•lectives  garantides  per  una  c_____________.  Numera  ______  característiques del “c_____________”      L'altre  bloc  ideològic  o  polític  era  el  s_______________18,  anomenat  aleshores  socialisme  r____  o  c_______________.  Tenia  com  a  centre  l'URSS  i  ràpidament  es  va  anar  imposant  en  molts  països  de  l'Europa  O__________  o  de  l'E____.  Propugnava  la  desaparició  de  la  propietat  p__________  i  del  m________.  L'economia  havia  de  ser  planificada  i  controlada  per  l'E_________.  L'objectiu  últim  era  fer  desaparèixer les c__________ socials, les d________________ i l'ex___________19. Políticament, tot i que  es presentava com un sistema “democràtic”20 que representava els interessos de la immensa m__________  de  la  població,  el  socialisme  proposava  un  sistema  en  què  _____  hi  havia  partits  lliures21  ni  llibertat  d'o__________  i  la  política  estava  controlada  pel  partit  ú_________  (el  partit  c______________  de  cada  país). Numera ______ característiques del “c________________”    Totes dues op__________ eren clarament a_______________, fins al punt que el triomf de l'una significava  la  desaparició  de  l'altra.  El  terme  G__________  F________  defineix  precisament  aquesta  situació  internacional extremament t_________ en la qual les dues s__________________, els Estats Units i la Unió 

5

És a dir, els Potències feixistes: 7 Occident: 8 Socialisme al segle XIX: 9 Revolució Russa: la de febrer de 1917 contra la m__________ a__________ dels R__________; i la d’octubre del mateix any, dirigida per L_____, origen de la “Rússia c__________” o, millor dit, de la Unió S__________ (pàg. ____) 10 C______________ i els _______. 11 Un J_____ desmili______, aliat comercial dels _____ (S_____, Toyota, Ni______, Sharp, Sanyo, Toshiba, Yamaha, Hitachi, Honda, Ca______… són emp________________ c___________________ j_____________________) 12 Llibertat d’indústria i de comerç: 13 El lliure “mercat”: allí on es troben l’o________ i la d__________, els fabricants i els con_________. Amb les seves lleis com ara la de l’__________ i la d__________________, inclòs el mercat lab_______________. 14 Uns posen el t________ a canvi d’un s___________, i els altres posen el c__________ a canvi d’obtenir b________. 15 Diversitat de 16 No sempre, hi ha països capitalistas amb règims polítics dic________________, com ara l’Espanya de F_________. 17 Exemples. Llibertats _________: la d’expressió o la de pe_______________. Llibertats o drets c_________: el dret de v_____ o rl de m___::__________. 18 El concepte “s____________” pot tenir molts s________________. L’actual PSOE defensa el sistema c___________ 19 La ideologia marx_________ considera que les relacions labo_____ en el sistema c________________ es basen el “l’e__________ de l’h________ per l’h___________”. 20 Els països comunistas s’autoa_________________ “democràcies po_____________”. 21 En lloc de pluri____________, hi havia un règim polític de partit ___________. 6

2


Història del món contemporani. INS Vescomtat de Cabrera 

Soviètica, van iniciar una c________ d'a___________ i van mantenir, l'una enfront de l'altra, una actitud de  conf____________ permanent, malgrat que no van arribar ______ a un enfrontament armat d__________.    4. Els  orígens  de  la  ruptura  (225).  La  Conferència  de  I________  havia  dividit  Europa  en  dues  zones  d'inf__________.  El  dirigent  soviètic  S_________  volia  aprofitar  la  victòria  sobre  A_____________  per  iniciar  l'expansió  mundial  del  comunisme.  L'URSS  estava  decidida  a  conservar  totes  les  conquestes  que  havia fet durant la Guerra Mundial i a mantenir la seva zona d'i_____________ a l'e____ d'Europa. Per això,  amb el suport de l'exèrcit soviètic, va impulsar la formació de les anomenades “d_____________ populars”,  amb una economia s_______________22 i una política exterior alineada amb la s___________. Aquest va  ser  el  cas  de  Po________,  Ro___________,  Ho_______,  Tx_________________,  Bu___________,  l'Alemanya Or___________, Al___________ i Iu____________. En aquests estats, el partit c____________  va  acabar  aconseguint  el  control  exclusiu  del  p_________  i  va  marginar  completament  les  altres  forces  polítiques. D’això se’n diu “règim de partit ú___________”.    Per la seva banda, els Estats Units, per tal de refermar el domini a l'Europa O____________, entre el 1946 i  el 1948 van obligar a e____________ els comunistes dels governs de c__________ que s'havien format a  molts  països  (França,  Itàlia,  Bèlgica  i  Dinamarca).  Es  tractava  d’impedir  el  progrés  c____________  per  Europa.  Així  va  passar  a  G_________  l'any  1946,  en  què,  davant  la  por  que  triomfessin  les  guerrilles  c______________  (que  havien  tingut  un  paper  essencial  en  la  derrota  del  n___________),  les  forces  br__________ hi van intervenir per frenar‐ne el progrés (foto de la pàg. _______).   

Mapa de  les  “dues  Europes”  durant  la  _________________;    afegeix  una  llegenda.  Els  països  de  l’Europa  __________  estan  marcat  amb  la  f____  i  el  m________  del  mapa225,  o  són  les  anomenats  s_______________ de l’URSS del mapa 282). Quan tu vas néixer, l’any_____, _______________________ .    22

Economia s

3


Història del món contemporani. INS Vescomtat de Cabrera 

5. El Pla  Marshall  i  la  resposta  soviètica  (226).  La  tensió  entre  els  blocs  va  derivar  en  r___________  l'any  1947.  Aquest  mateix  any  T___________,  president dels EUA, va oferir suport polític i militar a  tots  els  països  que  se  sentissin  amenaçats  pel  c_______________.  Per  això,  va  augmentar  el  nombre  de  tr________  a  Europa,  va  procedir  a  instal∙lar  b________  militars  a  G_______  i  a  T___________ i va crear una agència d'informació, la  CIA  (C___________  I______________  A______),  al  servei d'aquesta causa.    En aquesta línia, el secretari d'estat23 americà George  M____________  va  exposar,  l'any  1947,  que  la  reconstrucció  europea  constituiria  la  millor  arma  contra  l'avanç  del  c_____________  i  per  això  va  presentar  un  programa  d'a______________  a  Europa:  el  Pla  M____________.  Aquest  pla  oferia  una  ajuda  en  forma  de  c__________  i  d______________  que  havien  de  repartir‐se  entre  els  països  que  l'acceptessin.  Evidentment,  el  Pla  Marshall  va  ser  rebutjat  per  l'URSS  i  pels  països  de  l'E____,  que  van  denunciar  l'a________  americana  com  a  element  de  control  i  de  dependència  respecte  als  _______________.     6. La  crisi  alemanya  i  el  blocatge  de  Berlín  (227).  El  primer  escenari  de  l'enfrontament  entre  els  dos  b_______  va  tenir  lloc  a  A____________.  A  l'acabament  de  la  Segona  Guerra  Mundial  aquest  país  havia  quedat  dividit  en  q_______  zones  d'ocupació  militar  controlades  pels  v______________:  s___________,  nord‐americans, b_________ i f__________. Els acords de Potsdam24 preveien la reconstrucció d'Alemanya  sota un règim democràtic, però l'any 1948 els aliats occidentals25 van decidir, de manera u____________26,  unificar els seus territoris i van anunciar la intenció de crear un Estat f________ alemany separat de la zona  ocupada per l’________.    La  capital,  B________,  dividida  en  q________  zones  d'ocupació,  es  trobava  en  territori  s__________27.  L'URSS va decidir tancar la frontera i aïllar el sector o_____________  de la  ciutat.  El b_____________  de  Berlín  va  durar  gairebé  un  a____.  Els  Estats  Units  hi  van  respondre  establint  un  p______  a_____  (foto  _____)  ininterromput  per  a__________28  la  zona  o_______  de  la  ciutat.  Mentrestant,  es  preparava  una  constitució  que  va  donar origen  a  la  _________________________________  (RFA)  el  maig  de  1949,  amb  capital a Bo______.    Davant  els  fets  consumats,  els  soviètics  van  impulsar  a  la  seva  zona  la  creació  de  la  _______________________________________  (RDA)  l'octubre  del  1949,  amb  capital  al  B________  o________,  mentre  la  zona  oest  va  continuar  sota  control  de  la  ________.  Així  es  va  consolidar  la  d____________  entre  el  bloc  occidental  i  l'oriental,  que  Churchill  va  popularitzar  amb  el  nom  de  _____________________29.  Molt  més  ______,  les  autoritats  de  l'Alemanya  de  l'_____,  a  instàncies  de  l'________, l’any ________ van decidir aixecar un m_____ que dividia la ciutat en dos s___________ que va  esdevenir el símbol de la Guerra _________.        23

Secretari d’e Ciutat a___________ pròxima a Berlín. 25 Aliats occidentals: 26 Unilateral: 27 Millor dit, en territori alemany sota control de 28 P____ aeri de B_________: bl____, car______, benz____, medi________, ali________... 29 Imaginari o real?. Observant el mapa _____ podem veure per on passava aquest imaginari “_______________” 24

4


Història del món contemporani. INS Vescomtat de Cabrera 

Mapa de les “dues Alemanyes”, amb Berlín, Bonn i els països veïns (227 i 282):                                  Mapa dels “dos Berlins”, assenyalant també el Mur de Berlín (229):                                  7. Aliances  militars  dels  blocs  (227).  Els  Estats  Units  van  teixir  una  xarxa  d'a___________  i  de  pactes  militars  amb  l'objectiu d’_________ l'U______ i d'encerclar‐la. L'any 1949  es  va  signar  el  Pacte  A___________,  integrat  pels  EUA,  el  C_________  i  deu  països  de  l'Europa  o____________.  Fou  l'origen  de  l'OTAN  (___________________________________________),  un  organisme de cooperació m____________ sota la direcció de  W____________30. També es van crear pactes per la defensa  del P____________ i per a controlar l'Orient M________31.    Com  a  resposta,  l'URSS  i  els  països  de  l'Est  també  van  estrènyer els v___________. L'any 1949 es va crear el C_____________, una organització e_____________  del  bloc  socialista32,  i  l'any  1955  una  aliança  m____________,  el  Pacte  de  V________________,  que  unia  l'U______  i  els  països  de  l'Europa  de  l’_______  per  garantir  militarment  la  seguretat  i  la  integritat33  del  territori comunista (mapa __________).  30

W A la pàg. ____ localitzem un mapa de l’O__________ M____________, des d’Egi_______ fins a Afg____________: 32 Ens referim, com sempre, als països c____________________. 33 A l’hora de la veritat, també servia com a instru_______en mans de M______ per a tenir controlats als seus “aliats”. 31

5


Història del món contemporani. INS Vescomtat de Cabrera 

8. Per què Berlín es va convertir en el símbol de la guerra freda? (228)    Berlín era el s____________ evident de l'existència de dos blocs al pl_________. Una ciutat dividida en dos  s__________,  l'un  a  les  mans  de  les  potències  o___________,  aïllat  enmig  de  l'Alemanya  comunista  i  autèntica  p________  cap  al  bloc  c__________.  L'altre,  a  les  mans  dels  soviètics  i  capital  del  nou  Estat  c_____________ alemany, la ______. Entre els dos sectors hi havia una f_____________, però relativament  permeable. Molts ciutadans de la _______ o d'unes altres zones del bloc s_____________, s'hi escapaven  cap  al  Berlín  O__________.  Entre  el  1949  i  el  1961  _______________________d'alemanys  de  l'Est,  entre  els quals molts i______________ i c_____________, van fugir cap a O___________.    L'URSS exigia que el Berlín O____________34 quedés unit a la RDA o convertit en zona internacional sota  control de l'________, però els Estats Units s'hi varen _________. Com a resposta, la nit del 12 al 13 d'agost  del  __________  l'exèrcit  i  la  policia  de  la  ___________________________  van  rebre  l'ordre  d'aixecar  un  m_____ per tancar l'accés dels ciutadans del Berlín O___________ al Berlín O___________. El teló d'acer  s___________  esdevingué  una  r___________.  L’excusa  adduïda  per  les  autoritats  de  la  RDA  i  del  bloc  s____________  era  la  necessitat  de  frenar  l'entrada  d'e_________  i  de  s______________  des  de  la  zona  occidental  a  la  zona  comunista  (doc.  2);  però  la  realitat  era  una  altra:  _______  _______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________.     Durant t___________ anys Berlín i el seu mur van simbolitzar l'existència de dos models, de dues realitats  separades,  allades  i  enfrontades.  No  és  estrany  que  també  l'o____________  i  la  d______________  posterior  del  mur  (1989‐1990)  simbolitzin  la  fi  de  la  __________________,  de  la  divisió  del  món  en  b_________  i  la  caiguda  del  món  c_______________.  La    caiguda  del  Mur  de  Berlín,  a  finals  dels  anys  ______________, és analitzada a la pàgina ________.    9. Comentem:    Foto 223:  .  .  Foto 225 inferior:  .  .  Gràfica 226:  .  .  Caricatura 226:  .  .  Foto 227:  .  .  Foto 228:  .  .  Foto 229 central, i document!:  .  .  Foto 229 inferior:  .  .  .  34

Equivocat al llibre de text?

6


Història del món contemporani. INS Vescomtat de Cabrera 

10. Comenta amb detall aquestes dues fotos (títol, autor, cronologia, comentari):  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

7


Història del món contemporani. INS Vescomtat de Cabrera 

11. Comenta les tres fotos del fotoreporter fr_________ Henri Cartier‐Bresson:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

8


Història del món contemporani. INS Vescomtat de Cabrera 

► LA FUGIDA DEL GUÀRDIA DEL MUR DE BERLÍN El 15 d’agost de 1961 el soldat de l’Alemanya de l’Est Hans Conrad Schumann es va convertir en la primera persona en saltar el Mur, escapant-se de la RDA. Fou durant el tercer dia de construcció del Mur de Berlín estant ell de guarda amb tan sols 19 anys d’edat. La fugida fou captada pel fotògraf Peter Liebing. Peter Liebing és un fotògraf alemany conegut sobretot per aquesta fotografia. Aquells dies el mur sols consistia en una tanca de filferro d’espines. Mentre la gent de la part occidental cridava Komm rüber! (vine cap aquí!), Leibing va fer la foto quan el soldat saltava la tanca i culminava la seva fugida. Aquesta foto fou un símbol de la Guerra Freda i va ser premiada com a millor fotografia de 1961 per la Overseas Press Club. Segons diu en una entrevista al diari Corriere de la Sera, mai, ni tan sols en els moments més difícils de la seva vida a l’Oest, Schumann s’havia penedit de la seva opció. “Encara estic orgullós de lo que vaig fer … no tenia cap altra possibilitat, encara que vaig córrer un gran risc i vaig trencar tots els ponts amb el meu passat. Vaig perdre a la família, els amics, la feina… tot“. Durant el període posterior i fins la caiguda del mur, va rebre moltes pressions per tornar, sobretot dels seus pares, que li demanaven que tornés. "Vaig fer bé. En aquell moment no ho sabia, però després de la reunificació vaig saber que aquelles cartes les havia estat dictant la Stasi (la policia secreta de la RDA)“. Al 1989 va tornar a l’Est: “al tornar vaig descobrir que allò que vaig fer mai fou aprovat per alguns. Encara hi ha parents i vells amics que no em volen parlar“. Schumann, de 56 anys, en una depressió, es va treure la vida el dissabte 20 de juny de 1998 penjantse d’un arbre en un bosc prop de casa, on vivia amb la seva dona, a un poble de Baviera, Alemanya. No va deixar cap carta d’acomiadament. :: Fonts diverses

9


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

Tema 3. Guerra Freda: Corea, Vietnam, Suez i Cuba.    1. Introducció  [230].  La  rivalitat  entre  blocs,  la  Guerra  F_______,  es  va  manifestar  en  c__________  localitzats  fora  del  t_____________  de  les  grans  potències,  perquè  el  desafiament  es  produïa  indirectament entre aliats p____________1. Els conflictes s'han d'u_______ en el context del procés de  d______________2.  Totes  dues  potències  estaven  decidides  a  impedir  que  els  nous  països  i________________ s'a____________ amb el bloc r______.    2. La  guerra  de  Corea  (1950‐1953)  [          ].  Després  de  la  derrota  del  J_______3  a  l'acabament  de  la  Segona  Guerra  Mundial  el  n_______  de  la  península  de  Corea  va  ser  ocupat  per  les  tropes  s______________,  i  el  sud,  a  partir  del  paral.lel  ____,  per  les  n______________.  L'any  1949  es  va  consolidar la d___________ de Corea. Corea del ________, dirigida pel líder c__________________ Kim  Il S_____. Corea del ______, governada per una d_____________ militar pro______________4. Estimulat  per  la  victòria  m___________5  a  la  Xina,  l’any  ________  Stalin  va  animar  els  seus  aliats  de  Corea  del  ______  a  envair  Corea  del  ______.  L'_______  va  condemnar  l'agressió  i  va  acceptar  d'enviar‐hi  tropes  n__________________  comandades  pel  general  M______________.  Els  nord‐americans  van  iniciar  l'expansió  cap  al  ________,  però  la  intervenció  de  tropes  x____________s  els  va  obligar  a recular.  Per  evitar l'extensió del conflicte, T___________ destituí l’a_________________ MacArthur, partidari d’una  guerra  total  contra  la  ________  i  d’utilitzar  armes  n_______________.  El  conflicte  es  va  acabar  l'any  _______, que va consolidar la divisió de les dues __________. L'enfrontament va durar _____ anys i va  costar més d'un ___________ de morts. A més, va contribuir a accelerar la c_______ d'a_____________ i  va afavorir la reconciliació entre Washington6 i J_______ (l'antic enemic havia esdevingut un aliat valuós  per  frenar  el  c_____________).  Actualment,   _____________________________________________________________________________.    Completa i acoloreix el mapa de les dues Corees (230) i fes un esquema dels dos bàndols de la guerra:   

1

Aliats ___________: La fi dels 3 A la pàgina 207, observem 4 Dictadures m__________: règims p___________ on els militars gov______, solen ser d’extrema d_________. 5 Pàgina 252: 6 Washington: vol dir el go______ dels _________________ d’A_______________. 2

1


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

3. La guerra  del  Vietnam  (1957‐1975)  [          ].  Un  cop  finalitzada  la  guerra  d'independència  d'I_______________7 (vegeu el tema 12, pàgines ____________), els francesos van evacuar la regió i la  Conferència de G___________8 de l’any ________ va ratificar la divisió del territori en dos e________. El  dirigent comunista del Vietnam del ______ H___ ______ _____9 (biografia pàg. ______) va anunciar la  decisió  d'enviar  tropes  per  conquerir  el  Vietnam  del  ______,  el  règim  del  qual  era  pro________________. El 1960 els c______________ del Vietnam del ____ van fundar el Front Nacional  d'A_____________, el braç armat10 del qual, l'anomenat V__________, va donar suport a l'ofensiva de  Vietnam del ______ per aconseguir la r____________. El conflicte del ___________ va esdevenir llavors  un  altre  e____________  de  la  Guerra  Freda,  perquè  el  Vietnam  del  Sud  va  tenir  el  suport  dels  ________________,  i  el  Vietnam  del  Nord,  el  de  l'_______.  Aquest  va  ser  l'origen  d'una  _________  guerra que va durar gairebé ______ anys.    Els  nord‐americans  van  subministrar  t___________  i  a______________  al  govern  de  V___________del  ______. En temps del president John F. K___________ (1963) el conflicte es va int______________, però  l'ajuda  es  va  incrementar  al  màxim  sota  el  govern  del  president  Lindon  B.  J___________,  amb  la  presència de més de _______________ de soldats __________________ en territori v_______________.    Els Estats Units es van haver d'enfrontar a una p_________ organitzada en g____________11 que no es  rendia  fàcilment,  tot  i  utilitzar  recursos  com  la  guerra  q_________  en  els  terribles  b_____________  sobre  la  població  c__________  amb  bombes  incendiàries  de  n__________12.  Amb  el  temps  es  va  manifestar el d__________ d'una guerra i___________ i la dificultat d'obtenir una v__________ militar.  A  més,  el  desprestigi  internacional  que  aquell  conflicte  comportava  i  la  protesta  de  molts  joves  n_________________ per la intromissió al Vietnam van fer que s'obrís pas a la n_______________ pel  gener del 1968. L'any següent el president N__________ va defensar la r____________ progressiva de  tropes  estrangeres.  Però  per  mantenir  una  posició  de  f________  en  les  negociacions  els  EUA  van  incrementar  els  b_____________,  que  es  van  estendre  a  L_____  i  C____________,  en  un  intent  de  controlar l'anomenada _____ Ho Chi Minh, a través de la qual actuaven les tropes n________________.    Pel  gener  del  ______  les  converses  es  van  acabar  amb  la  signatura  dels  Acords  de  P_______,  que  van  concertar  un  ________________.  L’any  _______  es  va  completar  la  r___________  nord‐americana  i  a  l'abril d'aquell mateix any una ofensiva de tropes n_______________ i del V____________ va aconseguir  entrar  a  S__________  i  va  proclamar  la  u____________  de  tot  el  territori  sota  un  govern  c_______________.  Era  la  p________  i  l'única  d___________  militar  que  havia  rebut  el  poderós  e____________ dels Estats Units fins aleshores.     Tres fases de la història del Vietnam (cronologia i breu descripció).   Colonització (98): ___________________________________________________________________.   Descolonització (248, 249): ___________________________________________________________.  La Guerra del Vietnam: _______________________________________________________________.     Línia del temps:  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐        7

Indoxina: formada per V_________, L_______ i C__________, al segle XIX va passar a formar part de l’imperi c____________ de F__________. 8 Ginebra: ciutat de S________, centre d'interès mu__________ pel que fa a la diplo_______, seu d'algunes agèn_____ de l'ONU i de la Creu R_____. 9 Dades biogràfiques: 10 Braç armat: hi ha org_____________ que, per tal d’aconseguir els seus o_____________, tenen un braç polític (un p_________) i una organització “m____________” 11 Guerrilla: formada per ci________ organitzats en petits g______ armats que lluiten contra un ex____ més poderòs. 12 El n__________ o gasolina gelatinosa és capaç d’inci__________ toda forma de vida, deixant edificis i objectes intactes, per la seva capacitat d’expandir-se per l’oxigen. Una de les empreses fabricants és la n__________________ Dow Chemical C__________.

2


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

Completa i acoloreix tot el mapa dels dos V_______ (231) i fes un esquema  dels dos bàndols de la guerra:                             

3


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

4


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

4. El conflicte del canal de Suez13 [    ]. Un i_________ que ____ es va convertir en guerra oberta va  tornar a enfrontar els dos b______. A Egipte la monarquia havia estat enderrocada i s'hi havia instaurat  una república presidida per N______  14(Gamal Abd al‐Nasir). Per modernitzar el país el nou president va  projectar la construcció de la gran r__________ d'A_______15. Va demanar ajuda econòmica: els _____  la hi van negar i, en canvi, l'U_________ la hi va concedir. Això va fer decantar el nou govern egipci cap a  l'àrea  s___________.  A  més,  Nasser  va  decidir  nacionalitzar16  el  canal  de  S______  (1956),  una  de  les  r________ de trànsit marítim més importants del món17, controlada per f__________ i b___________.  Com a resposta, França i la Gran Bretanya, amb l'ajut d'I__________, van ocupar m___________ la zona.  Egipte  va  respondre  enf_________  quaranta  va___________  en  el  canal,  bloquejant‐lo.  A  més,  l’_________, que donava suport a Egipte, va amenaçà d'intervenir en el conflicte. Finalment, els _____  van  recomanar  als  seus  aliats18  que  es  r_____________  de  la  zona.  Actualment  està  administrat  per  E________ però obert al tràfic in________________.    Treballa  i  acoloreix  el  mapa  amb 4 colors (97)     _____ : mars  _____ : països àrabs  _____ : Israel, l’Estat jueu  _____  :  Gaza  i  Cisjordània,  territoris palestins  _____ : riu Nil  _____ : Canal de Suez  _____ : piràmides de Gizeh                        Esquema del dos bàndols del conflicte: 

13

Pàgina 97: Pàgina 254: 15 Assuan: gran obra d'eng_______ al riu N__ per tal de emmagatzemar aigua per al reg____ i generar el_________. 16 Nacionalització: 17 Exemple: petro____ que viatgen des del Pròxim O_____ cap a E_____, evitant circumval·lar el continent a_____. 18 Aliats dels EUA: 14

5


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

5. La crisi  dels  míssils  a  Cuba  [233].  Al  començament  de  la  dècada  del  1960  un  altre  conflicte  en  un  p_______ país, Cuba, va provocar un dels episodis més importants de la Guerra Freda perquè trencava el  domini nord‐americà al continent a__________19. El govern d____________ de Fulgencio B__________,  aliat dels EUA, va ser enderrocat per la g__________ n_______________20 de Fidel C_______ (1959). El  triomf  de  la  r_________  i  la  n_____________  consegüent  dels  recursos  econòmics  van  provocar  l'hostilitat dels Estats Units, que van declarar el b_________ econòmic a Cuba i van oferir el suport als  exiliats polítics c______ ajudant‐los per actuar contra el règim cas_______.     Bloqueig  ec___________.  Consisteix  en  no  permetre  que  les  empreses  dels  Estats  Units  puguin  in__________,  com_________  o  ve_________  a  Cuba;  l'ONU  ha  condemnat  repetidament  aquest  "embargo" o "bloqueo".    Nacionalitzacions  i  expropiacions.  El  govern  r_______________  dirigit  per  Fidel  C__________  va  n_______________  totes  les  propietats  que  les  empreses  nord‐a_____________  tenien  a  l’illa  de  C_______  i  va  expropiar  als  terrat__________  cubans  (ref__________  agrària).  En  resposta,  els  EUA  deixaren de comprar s__________ a Cuba, que començà a ser comprat per l'U_______. La major part de  la  bu__________  cubana  s'exilià  als  ________.  Mentrestant  es  va  inicià  una  gran  campanya  alfabe__________, amb bon èxit.     El  president  Eisenhower21  no  va  trigar  a  ordenar  el  finançament  d'organitzacions  paramilitars  (civils  armats) amb l'objectiu de derrocar o fer caure al règim ca__________ cubà. Els dos països acabarien per  . trencar  qualsevol  classe  de  r______________   L’any  1961,  diversos  grups  de  cubans  ex_________  a  Miami,  armats  i  entrenats  pel  govern  dels  _______  i  amb  el  suport  de  la  ______,  van  intentar  des______________  a  Playa  Girón  (  a  la  badia  de  C___________)  i    invadir  C_______,  però  foren  derrotats. Tot això va provocar que el govern de Fidel C_____________, inicialment nacionalista, acabés  aliant‐se amb l’U_________ i amb el bloc co__________________. El règim castrista acabà sent un règim  de partit ú_________, igual que els països de l’Europa O___________.   Les  autoritats  cubanes  van  signar  aleshores  un  a________  defensiu  amb  l'U_______  per  instal∙lar  m__________  n___________  que  havien  d'apuntar  cap  als  _____.  Els  soviètics  argumentaven  que  els  nord‐a____________ també havien instal∙lat mí__________a Eu___________ i a Turquia, apuntant cap a  l’_________. Detectada l'operació pels nord‐americans, el president K___________ va ordenar, l'octubre  del  ______,  el  b_____________  naval  de  Cuba  per  impedir  l'arribada  de  més  material  militar  que  transportaven els v__________ s___________. Finalment, després d'uns dies d'angoixa, el líder soviètic  K___________ va ordenar el retorn dels vaixells que navegaven cap a Cuba i es va comprometre a retirar  les armes n___________. Com a contrapartida, el govern de Kennedy va aixecar el bl___________ naval  de l'illa; però el boi________ econòmic va continuar.    Ampliació. Guantánamo és una ciutat al sud‐est de C______, en una regió dedicada al conreu de la   c________ de sucre i del c______; prop seu es troba la base nord‐americana de G_____________,  des  de  190222.  El  g_______  de  Cuba  considera  l'enclavament  il∙legal  i  des  de  196023  es  nega  a  rebre  el  simbòlic  pagament  anual  de  l'arrendament  de  5.000  d____.  Actualment,  la  b_____  de  G___________  s’ha  fet  tristament  famosa  ja  que  des  de  l’any  2002  ha  estat  utilitzada  com  a  pr_____  de  presumptes  t__________  vinculats  a  Al‐Q_________24  la  majoria  presoners  de  la  Guerra  de  l'Af_________  i  de  l'I______  (pàgines  316  i  317).  Al  ser  elegit  p__________  (gener  2009),  Barack  O_______,  va  prometre  tancar la p________ de Guantánamo, però...        19

“Amèrica per als a____________” (100): G_______ n____________: civils ar_______ que lluiten contra l’exèr_____ del govern en nom d’una “Cuba libre” 21 Ei______________, el successor de _____________. 22 Poc després de 23 Després de 24 Pàgina 315: 20

6


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

Treballa  i  acoloreix  el  mapa  de  Cuba  (233).  Situa  La  Florida,  Miami,  Cuba,  l’Havana,  Santiago,  Playa  Girón,  Guantánamo,  Haití,  República  Dominicana,  Puerto Rico, Jamaica, etc.    _____: Estats Units  _____: Cuba  _____: Amèrica Central i del Sud  _____: mars i oceans 

          Fes un esquema del dos bàndols del conflicte:                                          Identifica els personatges:  6.

7


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

6. Eix cronològic horitzontal en format DIN A3:    Línia amb els anys i dècades: 1945‐2015, 70 anys, 7 dècades, segles XX i XXI    Etapes de la Guerra Freda    Presidents dels Estats Units d’Amèrica    Dirigents  de  la  Unió  Soviètica  (URSS)  i  de  la  Rússia  actual  (Federació  Russa):  Lenin,  Stalin,  Hkrusxov,  Brèjnev, Andrópov, Txernenko, Gorbatxov; Ieltsin (1991‐1999), Putin (1999‐fins avui)    Alemanya    Vietnam    Cuba    Algèria    Catalunya    Espanya    Família (unes tres línies, bastant juntes): besavis, avis, pares, alumne    Altres esdeveniments puntual (tres línies): exemple, Apollo XI             

8


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

Tema 4. Guerra Freda i coexistència pacífica.    A cada paràgraf numera tot allò que es pugui numerar!  Subratlla les paraules clau!    1. Els primers signes del desglaç. Els primers signes de canvi dels dirigents de les grans potències es van  notar quan, a l'URSS, després de la mort de S_________ (l’any ________), al XX C_________ del P______1,  celebrat  el  febrer  del  1956,  el  nou  secretari  general  del  partit,  Nikita  K___________,  va  denunciar  públicament  els  errors  i  els  crims  de  l'es______________2  i  va  iniciar  l'anomenat  procés  de  de______________.  El  Congrés  va  aprovar  unes  noves  directrius  pel  que  fa  a  política  e__________  que  proposaven  la  coexistència  p____________  entre  els  blocs,  la  no‐exportació  de  la  r_____________  i  la  possibilitat d'accedir al socialisme per camins diversos, incloent‐hi la via d______________3.    Als  Estats  Units  els  canvis  van  ser  més  lents.  L'any  1956  fou  reelegit  el  president  republicà  E_____________,  que,  sense  canviar  la  política  ex__________,  va  allunyar  del  govern  els  antic_______________  més  radicals.  Així,  va  destituir  el  s___________  J.R.  M_________,  dirigent  de  la  repressió política coneguda amb el nom de caça de b_______. Amb l'expressió "caça de b___________" es  va denunciar la persecució duta a terme als EUA per l'anomenat Comitè d'Activitats A_____________; amb  l'objectiu de perseguir la in____________ comunista, feia servir mètodes inquisitorials4 contra tothom que  fos considerat sospitós d'idees progressistes o esq______________: denúncies a_____________, pressions  per d____________5, confecció de llistes n__________6 i marginació social i l____________. La persecució  va ser especialment dura contra els in______________ i els a___________7. Això passava en el país de la  “l_____________” i de la “de______________”.    Però el tomb més important de la política i__________ i e__________ nord‐americana es va produir amb  l'elecció, l'any _____, d'un president del Partit D____________8, John F. K____________. Alguns aspectes  del  seu  programa  de  govern,  la  Nova  F__________:  combatre  la  p__________  i  la  discriminació  r_________,    desenvolupar  la  ciència  i  la  t____________  (conquesta  de  l'e_______9)  i,  en  política  e________, optar per la c_______________ pacífica amb el bloc c_______________.    2. Cap  a  la  distensió  internacional.  L'any  1956  Nikita  K___________  va  anunciar  els  principis  de  la  c______________ pacífica. Va començar així un període de d__________ entre les dues s_______________  amb  la  intenció  de  frenar  la  cursa  a______________  i  aconseguir  un  e___________  e___________.  La  imparable c_________ d'armament, que feia cada vegada més probable la destrucció m__________ en el  cas  d'un  conflicte  bèl∙lic.  També  hi  havia  raons  e___________  que  aconsellaven  la  disminució  de  la  d__________ militar i la conveniència d'intensificar les relacions c_____________ entre els dos b________.     El  1959  K_____________  fou  el  primer  dirigent  soviètic  que  va  viatjar  als  Estats  Units  per  entrevistar‐se  amb el president E_____________. El 1961, després de l'elecció de K__________, va tenir lloc a V________  l'entrevista  entre  els  dos  màxims  dirigents.  L'anomenat  "telèfon  v___________"  10,  una  comunicació  directa, des del 1963, entre la Casa B_________ i el K___________. Per a frenar la curs a_______________  es  van  firmar  diversos  tr__________:  prohibint  determinades  p__________  nuclears  o  signant  els  Acords  SALT11. Tot i que parlem de clima de d_______________, hi va haver moments de tensió freqüents, com la  crisi dels m__________ de Cuba i la construcció del m_______ de Berlín.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En realitat, era una línia de tè____ o teletip, posteriorment es complementaria amb una línia telefònica. El tèlex és un dispositiu telegràfic de transmissió de dades escrites, actualment obso_____. 11 SALT vol dir ___________________________________________________; van ser unes converses per a li_______________ les armes n___________ es________________ i frenar la c________ ar_______________.

1


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

3. Torna la tensió. Al final de la dècada dels anys s____________  es van revifar les tensions dels anys de  la  Guerra  F___________:  la  intervenció  soviètica  a  l'A____________  a  favor  d’un  govern  co_______________; com a resposta, el president nord‐americà Jimmy C________, va impulsar un conjunt  de  s_____________  contra  l'URSS:  embargament  dels  c___________  que  exportaven  a  aquell  país  i  b____________12  als  Jocs  Olímpics  de  M___________  del  1980.  Per  la  seva  banda,  l'URSS  va  propiciar  el  boicot als Jocs Olímpics de Los A__________ l'any 1984.     Al començament dels anys 80 l'accés del republicà13 Ronald R_________ a la presidència dels EUA va portar  un nou r____________ de la tensió entre els blocs a causa de l'inici d'una política agressiva d'intervencions  m__________ amb l'objectiu de refermar el c___________ estratègic del planeta. Durant el seu mandat es  va dur a terme la invasió militar de l’illa de G__________14, va donar suport a la dictadura m___________15  d’El S_________, va decretar el b_______ econòmic a N___________ (els guerrillers s____________ havien  posat fi a la dictadura d'Anastasio S___________ i hi havien imposat un règim socialitzant).    Ampliació. La Nicaragua sandinista: règim s___________ vol un règim esq________, sense arribar a ser  un  règim  c__________,  però  amb  simpaties  per  algunes  propostes  del  « socialisme  r_____ »  (c__________),  intentant millorar la q_________ de vida dels més pobres (com ara la “creuada nacional  d’alfa____________). Aquest govern “san_______________” va haver de fer front a la insurrecció armada  de les forces de  c______‐revolucionaries d’extrema d______ (conegudes com "La Con____")  que  estaven  instruïdes per la _____ i finançades pel govern dels E______ U_____.    A  més,  per  in_____________  nord‐americana  hi  va  haver  un  rellançament  de  la  c______  nuclear  amb  el  “Pla  de  defensa  estratègica”16  anomenat  Guerra  de  les  G_____________  (1983),  que  permetia  fabricar  armes capaces de detectar i de destruir en v_____17 els caps nuclears dels míssils atacants (suposadament,  s____________)18.  Reagan va demostrar a Andrópox (el líder so_________) que a nivell tec___________,  l’URSS ja ___ podria competir amb els _____. Aquesta nova cursa d'armaments va acabar d'a____________  la feble e_____________19 soviètica va accelerar els c____________ que es van produir a la darreria de la  dècada del 19_____ a l'U_______.    4. Problemes interns dels blocs. Les dissidències al bloc comunista [      ].    Estats co__________ que es deslligaran o intentaran deslligar‐se de l’obediència a l’URSS:    - Xina, Mao, 1960: es trenquen les bones relacions entre ____________________________________.  - Hongria, Nagy, 1956: ________________________________________________________________.  - Txecoslovàquia, Dubček, 1958: ______________‐_________________________________________.  - Iugoslàvia, Tito, 1948: es trenquen les relacions entre l’URSS d’Stalin i la I___________ de Josip0 Broz T______.  - Albània, Hoxha, 1960: trenca amb l’URSS: _______________________________________________. 

 Dissidències20  de  Iugoslàvia  i  Xina  [      ].  Les  primeres  d______________  dins  el  bloc  comunista  van  sorgir a Iu_____________.  El dirigent c___________ Josip Broz, conegut com a mariscal T______ va decidir  mantenir‐se al marge del Pacte de V___________21 i es va convertir en un dels impulsors del moviment de  països  no  a____________,  en  contra  de  la  voluntat  d’  S___________.    La  Revolució  Xinesa  o  m____________ del 1949 i l'ingrés del país més p_______ del món al bloc comunista van ser acollits amb  entusiasme  per  l'U________  d’S___________.  Però  a  la  dècada  del  1960  les  reivindicacions  t_______________ xineses al riu Ussuri i una certa rivalitat en el li____________ del comunisme mundial 

12 13 14 15 16 17

Estratègica: d’abast m_______, vi_____ pels in_______ dels EUA; fa referència a l’ar______ nu__________.

18

Per què creus que aquesta “iniciativa” trencava l’anomenat “equilibri n________” o “equilibri del t_______”?: _______________________________________________________________________________ .

19 20 21

2


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

van radicalitzar  les  diferències  s___________________22.  La  Xina  de  M_____  va  fer  una  crida  als  països  c______________ perquè abandonessin el lideratge soviètic. Només A_________, un petit país euro_____,  hi va donar un suport explicit i va abandonar l'òrbita23 soviètica.     Revoltes  a  Hongria  i  a  Txecoslovàquia  [        ].  Els  intents  per  part  d’H_____________  de  declarar  la  n_____________  i  abandonar  el  Pacte  de  V___________,  van  acabar  quan  el  1956,  200  000  soldats  sov____________ i 2 000 carros de combat amb el suport de l'aviació, van envair el país. Els enfrontaments  van ser especialment violents a la capital, B____________. El dirigent de la revolta, Nagy, va ser deportat a  R___________ i e_____________ l'any 1958. L'any 1968 T_______________________ va' viure un procés  semblant  al  d'Hongria.  Alexander  D_______,  a  iniciar  un  procés  de  canvi  que  fou  anomenat  P_____________  de  Praga:  es  proposava  establir  el  que  va  ser  anomenat  "un  s_______________  amb  rostre  humà",  que  comportava  la  llibertat  d'e____________  i  una  certa  democratització,  però  que  no  posava en qüestió ni el s____________ ni el Pacte de V____________. El nou govern va posar en llibertat  els  presos  p___________,  va  abolir  la  c___________  de  la  premsa,  va  permetre  viatjar  a  l'e_______________ i va democratitzar l'elecció dels càrrecs dintre del p__________24. Aquests canvis van  desfermar un gran entusiasme polític i cultural entre la població, un fet que no tenia precedents a cap Estat  c____________. L’experiència va acabar malament, amb la in______________ de les tropes del Pacte  de  V__________,  que  van  ocupar  la  capital,  P__________.  El  dirigent  soviètic  que  va  ordenar  la  invasió  era  Br___________. L’URSS no volia que els seus s______________ s’escapessin de la seva òr____________.    5. Les dissidències al bloc occidental [    ]. El paper dels Estats Units al món va començar a ser fortament  contestat  a  l’  E__________  occidental  ca_______________.  La  seva  intervenció  a  Àsia,  sobretot  al  V_______________ era vista per molts ciutadans e____________ com una agressió inj_______________. I  sobretot  la  seva  política  a  l'Amèrica  L___________25  va  generar  crítiques  severes.  En  aquesta  zona  del  planeta,  els  EUA  defensaven  els  in______________  i  els  neg__________  de  les  grans  empreses  mu________________,  que  operaven  en  col∙laboració  amb  les  o________________26  locals.  L'administració27  nord‐americana  va  orientar  els  esforços  a  impedir‐hi  una  expansió  revolucionària  (una  nova  C_______)  que  posés  en  dubte  el  seu  li___________  al  continent  o  que  vulnerés  els  seus  int_____________28.    Així doncs, els Estats Units, que es presentaven davant el món com a defensors de la lli__________ i de la  de_____________,  no  havien  dubtat  a  oferir,  com  hem  vist,  el  suport  als  règims  d_______________  llatinoamericans (Hondures, El Salvador, Ni________, Paraguai, etc.) o a dur a terme intervencions militars  d_____________  dels  m___________29  (Guatemala  el  1954;  El  Salvador  el  1960;  la  República  D___________ el 1965) o a utilitzar la C______ per subministar ar____________ i ensinistrar o assessorar  grups c_____________30 (Xile el 1973; l'Argentina el 1976).    Exemple de les quatre maneres de ___________________________:    - Suport a dic_____________ militars ultra‐dr__________, el Xile del general P__________ i l’Ar_____________ del general Videla.  - In_________________ militars directes (els marines nord‐americans desembarquen al país): Grenada, República Dominicana.  - A______ a cops militars: Xile, Argentina.  - B__________ econòmic: Cuba, N____________.         

22 23 24 25 26 27 28 29

Quins interessos?:

30

D’aquests cops d’estat sorgiren dictadures similars a la franquista: d’extrema dr_______ i molt antic_____________. És el cas de la dictadura del general Pi___________, a X______.

3


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

6. Comenta:     Gràfic 231:  .  .  Caricatura 233:  .  .  Foto 234:  .  .  Foto 235:  .  .  Caricatura 236:  .  .  Foto 237:  .  .  Foto 238:  .  .  Caricatura 239:  .  .                                    Pintura 241:  .  .  .  Mapa 242:  .  .  .  .  Cartell 238  .  .

4


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

7. Els darrers _____ presidents dels Estats Units d’Amèrica:   

.

.

.

.

.

.

Indica un esdeveniment propi del seu mandat. I una pàgina del llibre on se’n faci esment:    33.Harry S. Truman 1945–1953 ……………........................………………………..............................................; pàg. ….  34. Dwight D. Eisenhower 1953–1961  35. John F. Kennedy 1961–1963  36. Lyndon B. Johnson 1963–1969  37. Richard Nixon 1969–1974  38. Gerald R. Ford 1974–1977 ……………………………………………………………................................................;  39. Jimmy Carter 1977–1981  40. Ronald Reagan 1981–1989  41. George H. W. Bush 1989–1993  42. Bill Clinton 1993–2001  43. George W. Bush 2001–2009  44. Barack Hussein Obama Jr. 2009–actualitat .......................................................................................;     8. Eix cronològic de les tres fases de la Guerra Freda (222 i següents):  

5


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

9. Mapa del planeta en temps de la _________________________ , afegint una lle___________ (221, 242). Atenció: les fronteres dibuixades són les  a______________; s’han de modificar, si cal.    

6


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

Tema 5. Descolonització. Àsia. 

1. Mapes.  Compara  el  mapa  107  (  “______________________________________________”  ),  amb  el  mapa 266 ( “ ________________________________________”):  .  .  .  .  .  1870‐1914 (86):  1945‐1991 (244):    Pàg.                             

1914

Dirigents independentistes  o nacionalistes  Algèria    Indoxina    Índia    Congo    Indonèsia        Sàhara Occidental    Angola    Rhodesia    Kenya    Senegal    Egipte      Yassir A     

1991

Comentari  

Vietnam        Rep. de Sud‐Àfrica                Xina Popular 

                         

2. Introducció  [        ].  La  fi  dels  i___________  colonials  o  procés  des________________,  després  de  la  Segona Guerra Mundial, constitueix un dels grans esdeveniments del segle ____. Cal recordar que si l'any  19141 el _____ % del territori m__________ era a les mans de les potències colonials europees2, en només  dues dècades (1945‐______) la majoria de les c____________ va aconseguir la independència. Si bé alguns 

1 2

Abans de Entre les que destacaven (107)

1


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

països van  assolir  la  independència  per  mitjà  d'a_______  pa_________  amb  les  metròpolis3,  d'altres  van  patir conflictes vi___________ o guerres d'a_______________ sagnants.    3. LES  PRIMERES  INDEPENDÈNCIES  ASIÀTIQUES  [          ].  Les  colònies  a________________  van  ser  les  primeres a iniciar el moviment desc_____________. Els dos focus principals van ser l'Índia b____________ i  les possessions franceses a In___________.    3.1.  La  independència  de  l'Índia.  Entre  totes  les  seves  possessions,  l'índia  era  el  domini  o  territori  c____________ més preuat de l’Imperi B______________4 (“la joia de la C__________”). Des del període  d'entreguerres existia a l'Índia el Partit del C__________, que reivindicava la i__________________. Sota el  lideratge  del  N________  i  de  G__________,  el  partit  va  créixer  de  manera  espectacular  gràcies  a  la  integració dels p_________ i de les classes populars u__________. Gandhi va elaborar una teoria de lluita i  de  r___________  contra  la  dominació  b_____________  coneguda  com  a  no‐v__________  i  d_____________  c______.  L'any  19425,  el  Partit  del  Congrés  va  ser  i_____________  i  els  seus  dirigents  i  militants6 van ser perseguits (60.000 d___________, 1.000 m______ i 2.000 ferits). El Partit del C_________  defensava una Índia independent i unida, formada per indis hinduístes7 i per indis m___________. Al seu  torn, la minoria is__________ havia creat la Lliga M__________, liderada per Mohammed Ali J__________,  que aspirava a la creació d'un Estat propi .    Acabada  la  _____________________,  l'any  1945,  amb  l'arribada  al  poder  de  la  Gran  Bretanya  del  l_____________8  Clement  A__________,  més  propens  a  la  descolonització  que  els  c_____________,  va  facilitar l'inici de n________________ i va fixar l'any 1948 com a data límit per abandonar la c___________.  Lord Mounbatten, el darrer v__________9 de l'Índia, es va reunir amb els líders del Partit del C__________ i  de  la  L________  Musulmana,  i  tots  van  acordar  un  procés  de  cessió  del  poder,  que  va  ser  revalidat  o  aprovat  pel  P____________  britànic  (Londres).  Finalment,  l'agost  del  __________,  l'índia  va  accedir  a  la  independència, però l'antiga colònia britànica va quedar dividida en dos e___________ diferents: la Unió  Í__________ i el P___________, poblats, respectivament, per h_________ i m_______________.    Mohandas  Karasmchad  G______,  anomenat  M_______  (del  s_________10,  "à_______  gran"),  va  estudiar dret a l'índia i a L___________, i va exercir com a a__________ a Sud‐à__________ (també colònia  b_____________).  L'any  1915  va  tornar  a  l'Í__________.  A  partir  del  _________11  es  va  enfrontar  a  la  d_______________ britànica per mitjà de la no‐v____________ a________ i de la no‐c_____________ amb  els  co_________________  br______________.  Entre  d'altres  mesures,  proposava  el  b__________12  als  t__________  britànics  i  sempre  vestia  el  khadi,  el  vestit  tradicional  que  consistia  en  una  t__________  de  c________ teixida a mà, de vegades per ell mateix. Altres mètodes de resistència no‐v____________ foren  les vagues de f______ o la “M________ de la s_____”13. Empr__________ en diverses ocasions, aviat es va  convertir  en  un  heroi  nacional.  Gandhi  es  va  oposar  al  sistema  de  c__________  i  a  les  divisions  entre  h__________  i  musulmans.  Defensava  la  integració  de  la  c________  més  baixa  :  els  pàrias  o  3

Metròpolis: De color _____________ al mapa dels imperis colonials cap a l’any_________ (pàgina _______). 5 En plena 6 Militants d’un p__________: 7 Hinduisme: religió poli________ que venera a déus com Brama, Vixnu, Shiva o Kali; reverencien els bramans (sa______________) i les v__________ , no mengen carn de v______ i només es casen amb una persona de la mateixa c________ (l'h______________ estableix el sistema s_________ de castes o grups socials molt tancats). Practiquen la cr_____________ o in_____________ dels cadàvers. 8 Partit laborista: 9 Virrei: 10 Llengua an__________, ara utilitzada com a llenguatge litúrgic o ceri___________ per l'hinduisme, la r___________ que predomina a l’Í__________. 11 Acabada la 12 No 13 Marxa de la sal: 1930, G________ va caminar 300 km fins a arribar a l’oceà Í________. Els consum_________ indis havien de pagar un im_________ sobre la sal, als bri___________, i no podien recollir-la lliurement. Els br__________ exercien una mena de mono________ sobre aquest producte. 4

2


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

“in_____________”. Gandhi gaudia de gran influència en les comunitats h________ i m_______________ i  s’oposava  a  la  part______  o  creació  de  dos  e____________.  Va  morir  assassinat  per  un  fanàtic  h__________ l'any _______. Després d'un multitudinari enterrament14, les c___________ de Gandhi foren  llençades al riu G_________.    Com  van  néixer  l’Í__________  i  el  P______________?  [            ].  G____________  i  el  Partit  del  C___________  es  van  manifestar  fermament  decidits  a  mantenir  l'Índia  u________.  Però  l'acord  va  ser  i______________  i  en  les  negociacions  amb  els  b____________  es  va  acordar  la  divisió  en  dos  e___________: la U________ Índia, que agruparia els territoris majoritàriament poblats per h_________, i  el P__________, dividit en dues zones, el Pakistan O___________ i el Pakistan O__________, que havia de  reunir  els  territoris  majoritàriament  m____________.  La  divisió  en  dos  estats  va  tenir  c____________  humans molt elevats. La v______________entre h___________ i m_____________________ van provocar  més  de  _____________  de  morts.  Hi  va  haver  un  è_________  ingent15  de  població,  potser  el  més  ________________________, que va afectar més de ____________ milions de persones. Davant el temor  de  r________________,  la  població  musulmana  de  l'Í________  va  cercar  refugi  al  P___________  i  la  població h__________ del Pakistan es va desplaçar cap a l'Í_________.     D'altra banda, l'existència d'un Pakistan Oriental, a una distància de ______ km de l'Occidental i poblat per  b_____________ de religió m___________, va acabar desembocant en una llarga guerra de s__________16  que va donar lloc al naixement de l'Estat independent de B________ D_____ el 1971.    Cal  fer  esment  també  dels  conflictes  a  la  regió  del  C__________,  sota  administració  índia  però  amb  població majoritàriament m____________, que continua sent un focus de t_________ entre els dos estats.  Avui  dia  encara  es  mantenen  oberts  els  l__________  per  les  f____________  a  la  zona  del  C_____________17. Actualment la Índia i el Pakistan són potències n_____________ ( o sigui, que disposen  de bombes n______________ i sovint s’am_______________ mútuament).    Població actual dels tres estats, afegint Xina i Catalunya. Indicant la font i l’any del c_________ o recompte.    Índia:  Pakistan:  Bangla Desh:  Xina:  Catalunya:    Dibuixa les banderes dels tres estats: Índia, Pakistan i Bangla Desh:            Dibuixa una gràfica de columnes (horitzontal) per a representar la població dels tres estats, comparant‐la  amb Catalunya (7,5 milions):         

14

Enterrament?: no; Ingent: 16 S 17 Dues potències nuclears: 15

3


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

Mapa, amb llegenda (250, 251). Tradueix els noms al català. Situa: el Caixmir, les capitals dels tres estats,  l’oceà  Índic,  etc.  Més  conceptes  a  situar:  burka,  el  darrer  amagatall  de  Ben  Laden,  Everest,  el  riu  Ganges  (dibuixa’l),  delta  del  Ganges,  Birmània,  ex‐república  soviètica,  illes  Maldives,  Taj  Mahal  (Agra),  etc.  Acoloreix: 

Llegenda:

4


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

3.2. ELs casos d'Indonèsia i d'Indoxina.    Durant  la  ________________________,  la  colònia  holandesa  d'Indonèsia  havia  estat  ocupada  pels  japonesos,  tal  com  es  veu  al  mapa  _______.  Al  cap  de  pocs  dies  de  la  rendició  n_______  (ja______________),  l'agost  del  1945,  el  moviment  nacionalista  encapçalat  per  Ahmet  S________,  de  caràcter  nacionalista,  socialista  i  islàmic18,  va  proclamar  la  independència  de  forma  u___________19.  Els  holandesos  no  la  van  acceptar  i  hi  van  respondre  amb  l'enviament  de  tropes  a  l'a_____________.  L’any  ______, la metròpoli va acabar reconeixent la independència d'I_______________.    Mapa  de  l’ar_____________  d’Indonèsia  (  _____).  Situa  els  noms  de  tots  els  estats  que  surten  al  mapa.  Acoloreix l’actual Indonèsia, situant el nom de  les principals illes. Busca el nom dels mars. El ts_________  del  sud‐est  asiàtic  (any  2004)  va  ser  generat  per  un  si________  submarí  amb  epicentre  vora  l'illa  de  Sumatra.   

Llegenda:                18

Tres característiques compatibles?:

19

Unilateral:

5


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

Paral•lelament, a  l’Indoxina  fr__________  (integrada  per  Vietnam,  L_____  i  C__________),  les  forces  comunistes  del  Viet‐minh  (lliga  vietnamita  per  la  independència),  sota  la  direcció  de  ________________,  van  proclamar  la  República  Democràtica  del  Vietnam,  amb  capital  a  H________  (setembre  del  1945).  França  va  reaccionar  enviant‐hi  tropes,  comandades  pel  general  L_________.  Després  de  l'espectacular  derrota  francesa  a  ________________________  (juliol  del  1954),  es  va  convocar  una  conferència  a  G___________20 en la qual França va acceptar la independència de Laos i Cambodja mentre que el Vietnam  quedava  dividit  en  dos  estats.  Les  dues  repúbliques  vietnamites  van  continuar  enfrontades  després  de  la  retirada  de  les  tropes  f_____________  i  la  guerra  va  prosseguir  durant  gairebé  _______  anys  amb  la  intervenció militar dels Estats Units (vegeu el tema _________).     Guerra d’Indoxina (contra els f____________):  Guerra del Vietnam (contra els n_____‐______________):    Un text que pots llegir a la pàgina ________: “Han construït més p____________ que e____________. Ens  han explotat i e_____________; s’'han inventat i______________ que han portat els nostres p__________ i  c______________ a una situació de p____________ extrema. Han explotat els nostres o____________ de  la manera més salvatge. Per aquestes raons, nosaltres, com a membres del govern p__________, declarem,  en nom de tot el poble del V____________, que ens deslliurem totalment de qualsevol relació colonial amb  la  França  i_____________  i  que  abolim  tots  els  privilegis  que  els  f_____________  s'han  atorgat  al  nostre  territori”. Fragments ada___________ de la Declaració d'independència del Vietnam, setembre del 1945.    4. EL NAIXEMENT DE LA REPÚBLICA POPULAR DE LA XINA    La  Xina,  anomenada  l'Imperi  C_________,  _____  havia  estat  convertida  en  una  c___________,  però  la  i_____________  de  les  potències  occidentals,  tant  econòmica  com  política,  havia  estat  enorme21.  L’any  _______, una revolució va derrocar l'emperador _____________ i va proclamar la R_____________ de la  Xina. Més tard, l’any 193722 els j____________ van envair i controlar bona part de la Xina. Això va fer que  s'unissin temporalment les forces del Guomindang (de d________) i els comunistes (d’e_____________) en  un  front  nacionalista  a_____________.  Després  de  la  c_______________23  japonesa,  el  1945,  els  enfrontaments  entre  les  dues  forces  van  recomençar  i  la  Xina  es  va  veure  immersa  en  una  guerra  c__________.  La  guerra  acabà  amb  la  victòria  dels  c____________________  que  l’any  _______  van  proclamar  la  República  P___________  de  la  Xina.  El  país  més  ___________________________  s'havia  incorporat  al  bloc  c______________.  Els  xinesos  antic___________________  es  van  refugiar  a  l'illa  de  F___________ (l’actual T___________), la “petita Xina c____________” ha pervingut fins avui gràcies a la  protecció dels ______________.    Sota el règim c__________, la Xina, liderada per Mao Z_______, va experimentar la transformació més gran  de  la  seva  història.  Tota  l'estructura  política  va  restar  sota  el  control  del  Partit  C___________  i  es  va  reprimir tota d_____________. Durant els anys c___________ la Xina va envair la regió del T________, el  Dalai‐L_______24 va creuar l’H_____________ i es va ex_____________ a l’Índia.    Del  model  soviètic  al  capitalisme.  Deixant  enrera  l’època  de  les  “comunes  populars”25  i  de  la  “Revolució  Cultural”26, després de la mort de M____ (l’any 1976), els nous dirigents es van proposar convertir el país  en  una  gran  potència  e______________  mitjançant  la  incorporació  d'algunes  pràctiques  del  c____________,  però  sense  canviar  el  règim  polític  de  predomini  absolut  del  Partit  C____________.  A  20

Ginebra: Un exemple, la ciutat de Hong K______ (mapa ______): 22 1937: 23 Capi 24 Dalai-L 25 Comunes: 26 Revolució Cultural: campanya violenta de m__________ organitzada pel líder del Partit C____________ de la Xina Mao Z_________, i dirigida contra alts cà__________ del partit i intel·lectuals als quals M____ i els seus seguidors van acusar de trair els ideals re______________. En el fons, una lluita violenta pel p_________. 21

6


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

partir d'aquell moment, la Xina va millorar notablement les seves relacions amb O__________, ja iniciades  després de la visita del president nord‐americà, Richard N_______, el 1972. La nova orientació econòmica i  el  seu  gran  nombre  d'h___________  fan  de  la  Xina  una  de  les  grans  p____________  mundials  del  segle  ________.    Mapa (_________________).Situa els noms de tots els estats que surten al mapa. Acoloreix: la Rep   

  5. Eix cronològic 1920‐2020: Xina, Índia colonial i els tres estats que en van sorgir, Japó, Espanya. Situa la  mort d’aquests personatges: Gandhi, Ho Chi Minh, Nehru, Kennedy, Che Guevara, Mao, Franco, ben Laden.     

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 7


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

   

8


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

Tema 6. Àrabs i israelians    1. ÀRABS I JUEUS. Els conflictes al Pròxim Orient: la creació de l'Estat d'Israel    Finalitzada  la  ___________  Guerra  Mundial,  i  en  un  context  internacional  impactat  per  l'horror  de  l'H____________,  els  jueus  e____________1  van  plantejar  la  necessitat  de  reagrupar‐se  i  de  poder  desplaçar‐se  a  P___________,  un  territori  poblat  per  à_________,  que  era  sota  administració  colonial  br_____________ i on vivien ja uns 600 000 j_______ que hi havien e____________ des de la primeria del  segle  XX.  L'any  1945,  l'organització  H_______2  (milícia  jueva)  va  iniciar  una  campanya  d'agitació  i  d'atemptats  per  forçar  la  retirada  de  la  Gran  Bretanya  i  pressionar  en  pro  d'un  E______  jueu.  L'any  _______,  una  resolució  de  l'ONU  va  proposar  la  partició  de  P____________  en  dos  estats,  un  de  j_____,  amb el 30% de la població i el 55 % del territori, i un altre de palestí. L'any 1948 va acabar el comandament  b_________ i Ben G______ va proclamar l'Estat d'I________.    El nou Estat jueu ____ va ser reconegut ni pels p__________ ni pels països à______ de la zona. La resolució  i_________________3 de crear un Estat jueu volia solucionar un problema però en creava un altre que va  donar lloc a un conflicte in___________. L'ex________ dels palestins dels territoris lliurats a I__________ i  la  seva  reclusió  en  c________  de  refugiats  van  tenir  com  a  conseqüència  l'esclat  de  la  primera  guerra  arabois___________  (1948‐1949).  La  guerra  va  començar  amb  un  atac  de  la  L_______  Àrab  (E______,  S______,  Aràbia  S_______,  J_______,  l'Iraq,  el  L______  i  el  Iemen)  que  va  ser  reprimit  per  l'exèrcit  i____________.  L'any  1949  es  va  signar  un  a___________4  que  suposava  el  reconeixement  del  triomf  absolut d'Israel: reconeixia la partició de J______________5 en dues zones i atorgava n______ territoris a  Israel, mentre que els territoris palestins quedaven reduïts a dues petites fr________ a la zona de G_____ i  Ci____________, sota l'administració d'E______ i J________.    Mapa d’Israel / Palestina l’any 1949, després de la ___________________________________ (254): 

1 2

La Haganà (en h_______, ha-Haganà ‫" ההגנה‬la defensa") fou una organització param_______ d'autod______ ju______ durant l'època del Mandat Britànic de P_________, entre 1920 i 1948; fou el predecessor de l'actual e_______ israelià (conegut com T_______) 3 4 5

És una antiga ciutat de molta importància per a les tres principals religions m_________ del món, cr_________, is_____ i ju__________. En 1980 el parlament d'I_________ la designà la seva capital e________ i indiv______, la qual cosa implicà l'annexió de la part oriental de la ciutat a la resta del municipi, acció no reconeguda per l'ONU. Els palestins, per altra banda, volen que la ciutat sigui la capital del futur estat p______.

1


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

2. Les guerres araboisraelianes ( 255 i 256)    Els països à_________6 no van acceptar mai la situació creada després de la guerra del 1949. Centenars de  milers de p_____________ havien hagut d'abandonar les seves t______ i no tenien un E______ propi. La  posició àrab va intentar, per mitjà de la g_________, recuperar els territoris i crear un Estat pa________.  Des del punt de vista internacional, la zona del P______ O________7 aleshores va quedar constituïda com  una  de  les  grans  àrees  de  t________  mundial.  Els  Estats  Units  van  fer  costat  a  I_______,  mentre  que  P__________  va  comptar  amb  l'ajuda  de  tots  els  països  à________  i  m___________  i,  d'alguna  manera,  també de la U______ S__________.    La segona guerra a________________ va tenir lloc l'any 1956,  arran del conflicte del canal de Suez. El líder  egipci  N_________  havia  n_____________  el  canal,  els  israelians  van  atacar  E_______  i  van  envair  la  península del S_______.   

Situa: els noms dels països àrabs, Israel i els països musulmans no àrabs; la regió del Pròxim Orient; els mars i oceans. Afegeix una llegenda:

          : països àrabs            : paÑisos musulmans no àrabs            : Pròxim Orient o Orient Mitjà

6

Països àrabs: hi predomina la llengua à_______ i la religió is__________; alguns són rics en p__________i gas n___________; observa la situació d’Israel, envoltada de _______________________. Els palestins també són àr________. L'Iran, Turquia i l'Af___________ són països musulmans de l'Orient Mitjà, però no són à_______ ni per ll___________ ni per cultura. Representa-ho al mapa. 7 Regió coneguda també amb el nom d’O________ M____________.

2


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

L'any 1967 va esclatar una tercera guerra a_______________ (Guerra dels S____ D_____). Per  p__________ una possible ofensiva àrab, els israelians van iniciar per s_____________ una acció de guerra.  En pocs dies van aconseguir a____________ el seu territori amb l'ocupació de Betlem, J______________,  Jericó, el S__________ fins a Suez i els alts del G________, i van esclafar els exèrcits j_______, s_______ i  e________, que intentaven aturar‐los. La Guerra dels Sis Dies va mostrar un exèrcit israelià enormement  p____________ i amb capacitat per establir una àrea de seguretat al voltant dels territoris d'Israel. L'any  1969, es va formar un nou govern a Israel, presidit per la laborista8 Golda M_______, que va intentar obrir  n_______________ amb els països àrabs. Però la m__________ d'atletes israelians als Jocs Olímpics de  M_______ el 19729 va frustrar el procés. I__________ respongué amb l'Operació Ira de Déu, en què els  responsables per la M__________ de Munic foren rastrejats i ass____________.    En  aquest  context  es  va  produir  la  q______  guerra  araboisraeliana.  Tropes  egípcies  i  sirianes  van  atacar  Israel el dia del Y_____K________ (festa sagrada dels jueus) de l'any 1973. Per primera vegada, els àrabs  van  mostrar  la  seva  p___________  militar.  Van  iniciar  una  guerra  econòmica  i  van  acordar  embargar10  el  p__________  destinat  als  Estats  Units,  reduir‐ne  la  p__________  i  augmentar‐ne  el  p_____  progressivament. La guerra acabà amb la victòria d'I_______, però amb grans pèrdues.    3. El problema palestí (    )    Els  palestins  van  ser  les  v_________  principals  de  la  nova  situació.  Sense  E_____  propi,  desplaçats  a  c______ de r_________11 als països veïns o sotmesos a l'autoritat d'I______ (Ga___, Cisj______________).  Entre  les  organitzacions  de  r____________,  entre  les  quals  destaca  l'O______________________________________________ (OAP, OLP) creada el 1964 i dirigida per Yasser  A_______. Per cridar l'atenció mundial, l'OAP va adoptar l'acció d______ i t_________ contra els interessos  d'I______.  A  partir  de  la  dècada  del  1970,  l'OAP  va  canviar  de  t_______  i  va  abandonar  les  accions  t______________.    El  primer  apropament  diplomàtic  entre  Israel  i  els  països  àrabs va  ser  amb  E_______  l'any  1977,  quan  el  president S_______ va reconèixer l'Estat d'I________. L'any 1978 es van signar els acords de Camp David12  entre Israel i E______, per iniciativa del president Jimmy C_______, pels quals Egipte reconeixia I______,  que  abandonava  els  territoris  ocupats  al  S_______.  Els  representants  p__________  es  van  mostrar  disposats a reconèixer Israel i a obrir negociacions per aconseguir la creació d'un Estat p_______.    El 1987, l'OAP va promoure un moviment d'insurrecció civil de la població àrab dels territoris ocupats per  Israel:  la  i__________  o  “guerra  de  les  ___________”.  La  consigna  palestina  "pau  per  territoris"13  va  desembocar  en  els  acords  d'Oslo  (1995),  amb  la  creació  d'unes  zones  autònomes  a  Cis____________  i  a  G_______  governades  per  una  Au_______  N___________  P_________,  presidida  per  Yasser  A_______,  i  l'inici d'un període de transició cap a la constitució d'un futur Estat p________. Els incompliments constants  per part d'Israel i la persistència del terrorisme palestí van provocar la segona i__________ (setembre del  2000)  i  sobretot  el  creixement  d'organitzacions  palestines  r________  (Gihad14  Islàmica,  H________).  El  conflicte  no  solament  no  està  resolt  en  l'actualitat,  sinó  que  constitueix  un  dels  f______  més  greus  d'i_____________ al món.    8 9

La M___________ de Munic són uns fets ocorreguts durant la celebració dels Jocs Olímpics de M_______ ( ciutat de la ______) el setembre de _______, quan 11 membres de l'equip de lluita d'I_____ van ser presos com a os_______ per militants p__________ pertanyents a l'organització Setembre Negre. Un intent fallit d'alliberament va acabar amb la mort de tots els at_________, cinc p___________ i un policia. 10 Retenir, impedir l’ex____________ de petroli procedent dels països a_____________ cap als ________. 11 12

C_______ D_________: campament m_______ de muntanya, als Estats Units; es considera un dels llocs de més alta s___________ del món.

13 14

Gihad i “jihad”: lluita en favor del Bé i en contra del "Mal" dins un context islàmic. Vulgarment ___

3


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

4


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

     

5


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

                                                                  Una cronologia del conflicte:  1949, Primera guerra araboisraeliana,   1956,  1967,  1972, Massacre de Munich  1973,  1978,  1987, Primera in  1993, Acords de  1995,  2000, Segona   2002, Israel inicia la construcció del Mur de C_______________,  2015,               

6


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

Tema 7. Descolonització i Tercer  Món    1. La independència del Magrib1 (         ):    El Marroc i Tunísia eren dos p____________ sota control de França. A tots dos països hi havia moviments  n______________ que s'oposaven al domini francès i que van organitzar grups a_______. L’any ________  es va proclamar la independència del ________, amb el rei M___________ V. Un any més tard, T_________  va accedir a la independència com a r_______________.    Darrers reis del Marroc  Mohammed V: 1957‐1961. Una dada:  Hassan II: 1961‐1999. Una dada:  Mohammed VI: 1999‐_____. El l’ac________ rei del Marrod, el de la f_______ adjunta.  

Espanya  també  es  va  veure  implicada  en  el  procés  de  descolonització  africà.  Posseïa  quatre  territoris  colonials  a  Àfrica:  I______,  el  Sàhara  O___________,  Guinea  E___________  i  el  nord  del  M________  (el  R____).  L'any  1956,  l’Espanya  de  F_________  va  acceptar  que  el  ____  s'incorporés  al  nou  regne  del  M________ i el 1969 li va lliurar també I_____. Un any abans havia accedit a la independència de Guinea  E____________ (________). El Sàhara O____________ va continuar vinculat a Espanya fins al 19752, quan  va  ser  cedit  al  M___________.  Aquest  fet  va  tenir  l'oposició  del  Front  P_________,  grup  polític  que  va  proclamar  la  República  Àrab  S___________  Democràtica  i  va  iniciar  una  guerra  amb  el  M________  per  aconseguir la independència del seu territori. Actualment el conflicte continua obert.                      El cas d'Algèria _____________________________________________________________________.     Mapa de les colònies espanyoles,  abans de la desc_____________:                       

1

El M______, significa "o____" en àrab, és la part de l'Àfrica del N____ que inclou el M______, A________ i T_________. Situa’l al mapa del món àrab. M___________, t____________ i a_____________: m__________ . 2 El M_________ va aprofitar el moment d’inestabilitat creat per l’agonia i la mort de F__________.

1


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

2. LA DESCOLONITZACIÓ SUBSAHARIANA (      )    Entre el 1955 i el 1965, a l’entorn de l’any _____, la in______________ dels països africans va ser un procés  c__________. Però el fet que Àfrica fos producte de l'artificiositat de les f_____________ que hi establiren  els  co_____________  eu___________  va  donar  origen  a  un  gran  nombre  de  conflictes  de  caràcter  è_________3.     El desvetllament de l'Àfrica Negra o Àfrica sub________________.     A l'Àfrica b___________, la majoria dels territoris van assolir la independència d'una manera p_________,  amb l'excepció de Kenya, on la insurrecció del grup __________ (dècada dels anys ______) va provocar més  de  _________  morts.  Kenya  va  aconseguir  la  independència  el  1963,  sota  la  presidència  de  J_______  K________, un dels dirigents del moviment rebel.    Un  dels  casos  més  conflictius  va  ser  el  del  Congo  B_______,  a  la  zona  equa___________.  L'any  1958,  el  M__________  Nacional  del  Congo,  dirigit  per  Patrice  L__________,  va  reclamar  la  independència,  acceptada  per  B___________  el  1960.  Però,  per  conservar  els  interessos  de  les  seves  companyies  m________, els belgues van donar suport al moviment s____________ a la zona minera de K___________  (rica  en  d__________,  c_________,  u_________...).  L'assassinat  de  L____________  el  1961  pels  secessionistes va desencadenar una guerra c_______ en la qual va haver d'intervenir l’______. El 1965, el  general M__________ va donar un cop d'Estat i va instaurar el seu poder personal a tots dos territoris; el  1966, l'antic Congo B______ va prendre el nom de Z________4.    Tradueix les dues pancartes d’una manifestació per _______________________________________ (259):  .  .  .    Document 259: En el moment de la in_________________, Lumumba li  va  recordar  al  rei  b____________,  que  durant  l’època  del  c________________, els negres no eren admesos ni als __________, ni  als  r__________________  ni  als  m______________  anomenats  “e_______________”,  a  més  de  les  e_______________  d’africans    a  mans dels c________________.                              3

Exemple d’è_________ al S________: els wòlof, els peul, els mandinga, etc. La principal diferència entre les ètnies és la __________. Un altre exemple : els t__________, un poble nò_________ del desert del Sà___________, no tenen e________ propi i viuen a Al_________, Lí_________, Mali o N´_______. Observa, al mapa _____, la forma de les fronteres d’aquests estats: ___________________________________________. 4 Actualment el país s’anomena R___________ D____________ del C________.

2


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

 La tardana descolonització de l'Àfrica Austral o Àfrica del s_______.    L'any  1961  els  colons  b__________  de  la  colònia  b__________  de  Sud‐à_________  van  declarar  la  independència  unilateralment5  i  van  consolidar  un  règim  d'a______________  (s_____________  racial)  en  relació amb la població negra, m____________ al país (70 %). Va començar una llarga lluita que va durar  més  de  ____________  anys,  protagonitzada  per  la  majoria  n_______  per  posar  fi  a  la  discriminació  i  aconseguir la independència r____ del país. En aquesta pugna hi van tenir un paper molt destacat Nelson  M_________ i el seu partit, el C______________________________.    La p___________ internacional i les s_____________ econòmiques contra la república racista de Sud‐àfrica  van  contribuir  de  manera  decisiva  a  la  posada  en  marxa,  l'any  1990,  d'un  procés  per  posar  fi  al  règim  d'a______________.  Va  començar  amb  l'alliberament  de  M___________,  la  derogació  de  les  lleis  d__________________  per  a  la  població  negra  i  la  redacció  d'una  nova  c_____________(1983).  Les  primeres  eleccions  m______________6  s'hi  van  celebrar  l’any  1994  i  van  donar  la  victòria  al  C_____________  Nacional  Africà.  M_____________  va  esdevenir  el  primer  president  n__________  del  país. Mandela va passar 27 ______ a la ________; Premi N_________ de la Pau; ha participat en la lluita  contra l’epidèmia de la ________7 . Ha mort al desembre de ______.    També a R____________ del Sud, els blancs van instaurar un règim de d_______________ racial que es va  mantenir  fins  al  1980,  quan  la  m_____________  negra  es  va  fer  amb  el  poder,  va  acabar  amb  l'a___________ i va proclamar el nou Estat de Z___________.     Mapa. Noms: situa estats, rius, mars i oceans. Colors: Europa, Àsia, països àrabs africans, Àfrica subsahariana; mars i oceans.  

5 6

7

Sufragi... La Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida ...

3


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

3. BANDUNG I EL NAIXEMENT DEL TERCER MÓN (   )     La  descolonització  va  posar  de  manifest  l'existència  d'un  fenomen  massiu  de  d_______________  econòmica  a  escala  p____________,  considerat  per  molts  el  p_____________  més  urgent  del  món  actual.  Les  _____  quartes  parts  de  la  humanitat  presenten  condicions  de  vida  pròximes  a  les  de  s______________8 i hi ha un v________ clar entre pobresa i c______________, perquè la majoria dels  països més pobres del món són antigues c______________.    A la Conferència de Pobles A_____________, convocada a B________9 el 1955, es van reunir els n_______   estats  sorgits  de  la  d_____________.  La  conferència  va  comptar  amb  la  presència  dels  grans  l_________  antic_______________  (Nehru  de  l’_______,  Nasser  d’E________  i  Sukarno  d’I____________)  i  representants  de  v___________  nacions  que  sumaven  més  de  la  m________  de  la  humanitat,  però  que  només  podien  disposar  del  _____  %  de  la  riquesa  mundial.  En  les  resolucions  finals,  els  assistents  van  expressar  clarament  la  voluntat  de  ser  n__________  i  d'allunyar‐se  de  la  política  de  b_________  (Guerra  F_________).  Entre  els  a_________  de  Bandung  en  destaquem  set  (numera’ls):  reafirmar  el  dret  dels  pobles a d__________________________ (autodeterminació), la condemna de tota d_________________  racial, la c________________ pacífica, el d_______________ i la prohibició d'armament a___________, no‐ a___________________  o  la  c_______________  internacional  en  la  lluita  contra  el  s____________________ econòmic.     El concepte “Tercer M______” va sorgir de la comparació de la situació d'alguns països amb la del tercer  e_______10 abans de la Revolució F__________. També volia designar els països que durant el període de la  Guerra  F_______  no  pertanyien  ni  al  bloc  o______________  (Estats  Units,  Europa  O___________,  Austràlia,  etc.),  ni  al  bloc  c____________  (Unió  Soviètica,  Xina,  Europa  O__________,  etc.).  Actualment,  desaparegut el bloc ____________, “Tercer Món” és sinònim de “països s___________________” o “països  p_____________”. I el “Quart Món”?11 

          8

Sub______________: sobrev______, viure al d_____, no poder est___________, amb la por de no poder fer front a les despeses extres motivades per una m_____________, amb la por d’arribar a la tercera e_________ i …, etc. 9 Ciutat situada a l’illa de J________, que forma part de l’I_________________. 10 Vocabulari 262. El tercer 11 “Quart

4


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

 L’Est i l’Oest, el Nord i el Sud (esquemes molt simplificats, massa!):    En temps de la Guerra Freda:   

        Actualment:   

5


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

Cinc característiques  dels  països  s__________________  (numera‐les):  renda  per  capita  b________  ,  desn________12,  altes  taxes  d’a________________,  gran  creixement  d___________  (molta  n______________)  i  excés  de  població  activa  ocupada  en  el  sector  p___________  (és  a  dir,  poc  sector  s________________  o  in________________).  Tres  exemples  de  països  sub_______________:  ______________ (Amèrica), _____________ (Àfrica), ________________ (Àsia).    Mapa 221: ___________________________________________________________________________ .  Mapa 262:                        Mapa 293:  Mapa 347:                         El neocolonialisme. Un exemple: el Delta del riu Níger (l’antiga Biafra).    Una  de  les  causes  del  subdesenvolupament  és  el  n____________________.  Sovint,  la  independència  p__________  no  va  anar  acompanyada  d'una  independència  e_____________:  manteniment  dels  i_________________  econòmics  de  les  m_____________,  inversions  de  capital  des  dels  països  rics  condicionant  les  decisions  dels  governs  teòricament  i________________,  etc.  Un  exemple  de  la  in______________ en els afers i___________, gairebé mai p_________, per part dels països més r______,  amb  conseqüències  t_____________  va  ser  la  guerra  de  N__________  (o  “Guerra  de  Biafra”):  als  anys  _____,  alguns  països  rics  occidentals  van  s____________13 econòmicament  i  m______________  la  s___________ de la regió del s____________ de Nigèria, B___________, molt rica en m___________ i en  p__________,  amb  l'expectativa  de  fer‐se  amb  el  control  de  les  seves  r____________  naturals.  Això  va  donar peu a una s__________ guerra civil entre el govern de Nigèria i els rebels de Biafra que va durar fins  al  1970  i  en  la  qual  van  morir  per  la  violència  mil__________  o  per  f______  i  malalties  més  de  _____  milions de persones. Darrera de la guerra hi havia disputes entre les e___________ britàniques, italianes,  franceses i nord‐americanes, per a veure qui es quedava amb els jaci______________ de pe_____________  al delta del riu Ní__________.    A finals de la dècada dels sei__________, les imatges de nens biafrenys afectats per la f_______, van donar  la volta al m____ (foto ________). Un grup de metges francesos, testimonis dels crims comesos van criticar  els  mètodes  de  la  Creu  R______14  internacional  a  la  guerra  de  B__________  i  van  crear  una  ONG15  independent anomenada “Metges sense f______________”.    Actualment,  any  _____,  la  te_______  i  l’aigua  po_________  d’aquella  regió  estan  extremadament  contaminades  per  vessa_____________  de  petroli.  Una  zona  on  hi  ha  “or  n___________”16,  un  dels  p_____________  de  millor  qualitat  del  planeta”17,  una  regió  “que  viu  una  autèntica  tragèdia  humana  i  eco_________  des  de  fa  c_____  dècades”.  La  companyia  petro__________  multi_________  Shell  (holandesa i bri____________) ha admès la seva responsabilitat en alguns vessaments. El Delta del Níger18  concentra  les  grans  qüe___________  que  avui  té  el  món:  repressió19,  drets  h__________,  desastre  e_________, acció de les mul_________________, exèrcits privats de seg____________, lluita arm______,  corr__________, tràfic d'ar______, etc.          12

Desnutrició vol dir fam?: Sostenir : 14 El “Moviment Internacional de la C_____ Roja i la Mitja L______ Roja, més conegut com a C_____ R_____, és un mov___________ humanitari internacional que aplega al voltant de 97 milions de v____________ arreu del món. 13

15 16 17

“L’or n________ de la mort”. Níger, Nigèria: no confonguis _______________________________________________________________ . 19 Repressió per part del govern i de l’exèrcit de N_________ contra els activistes i reb_________ del Delta. 18

6


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

             

       

7


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Acoloreix i  comenta  el  mapa  dels  països  anomenats  BRICS,  o  potències”emerg____________”.  En  economia,  BRICS  és  l'acrònim  d'un  grup  de  països  que  inclou  el  B_____,  R_______,  l'Í_______,  la  República  Popular  de  X______20  (en  anglès,  China)  i  Sud‐_________.  Són  països  ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________  (utilitza  conceptes  com Unió Europea, Occident, Grècia, Xipre, Espanya...).  

Fem inventari de totes les etiquetes de mercaderies procedents de països extracomunitaris: 

20

En milions d’habitants: población mundial: 7.100; Xina: 1.330; Índia: 1.210; Estats Units: 310; Brasil: 201; Rússia: 139; Unió Europea, 501; Espanya: 47; Catalunya: 7,5; Israel: 7,3.

8


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

Tema 8. La fi de la Unió Soviètica i la Guerra de Iugoslàvia  1.  LA  DESAPARICIÓ  DE  L'URSS  I  LA  FI  DEL  MÓN  BIPOLAR  (284).  Des  de  la  darreria  dels  anys  s_________ es va fer evident que el model s_________, desenvolupat a l'URSS i imposat als països de  l'E_____1,  entrava  en  c_____.  Podem  dir  que  el  “socialisme  soviètic”  o  el  “c_____________”  proporcionaven  i___________  social,  però  poca  ll__________  individual  i  poc  c______________.  L'enfonsament  final  del  b______  liderat  per  l'URSS  va  obrir  una  nova  e_________2  en  la  història  mundial.  L’URSS  o  U__________________  (vulgarment,  la  R_______  comunista)  es  va  trencar  __________ anys abans del teu n______________.  Una línea llarga per a comentar cada imatge. No copïis l’enunciat, siguis creativa o creatiu:   139:   140:   146: L’obrer   148: Foto   154:   215:   280: L’ Sputnik   281: Caricatura   282: Cartell   285: Glasnot   285. El sindicat polonès   286: 9 de novembre de   286: Lituània   287: desembre de 1991,   289: els mapes mostren   304 i 282: Polònia    Dirigents soviètics o russos (1917‐ 2012)     Nicolau II (136),   Lenin,   Stalin,   Khrushchev,   Brezhnev,   Gorbatxox,   Ieltsin,   Putin, 

2. Immobilisme i crisi del sistema soviètic  L'e________________ del model polític3 i la falta de ll____________4 generaven c___________, des  de  feia  temps,  tant  a  l'URSS  com  als  països  de  l'_______5,  sobretot  per  part  dels  j_____,  que  demanaven  r____________  i  llibertat  d'ex__________.  D'altra  banda,  aquest  clima  de  descontentament  es  va  fer  més  agut  i  perillós  per  al  sistema  a  causa  dels  problemes  e______________. Al començament de la dècada del 1970, el creixement econòmic i la indubtable  millora  del  nivell  de  vida  de  la  dècada  anterior  s'havien  e___________.  La  defensa  del  sistema  1 2 3 4 5

1


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

socialista tenia un c______ immens per a la població, ja que havia d'atendre  prioritàriament la de‐ fensa m_______ del bloc socialista enfront dels ____________, i es privilegiava el manteniment de  l'aparell m_______6 i la indústria d'a_____________. “Canons o mantega?”. Com a conseqüència els  nivells  d'o________  de  productes,  la  innovació  en  béns  de  c___________7  i  en  el  nivell  de  v___________  de  la  població  no  aconseguien  augmentar.  Als  anys  80  molts  e______________  i  dirigents p_________ soviètics van ser conscients que els països o____________, i especialment els  _____________, estaven avantatjats en el terreny e__________, c____________ i t_____________.  3. Les reformes de Gorbatxov (284)  Els canvis en el sistema e_____________ i p____________ de l'URSS semblaven inevitables i urgents.  Aquesta  tasca  la  va  dirigir  el  nou  líder  soviètic  M__________  G_____________,  que  va  accedir  al  poder  el  ________.  Les  reformes  iniciades  pel  nou  equip  dirigent  van  ser  qualificades  amb  dues  paraules que van servir de guia i de reclam p_______________: p____________ i g____________, és  a  dir,  r________________  (reforma)  i  tr________________.  Les  reformes  anaven  dirigides  a  tres  àmbits:   Procurar  sortir  de  l’estancament  e______________  (recorda  que  l’economia  soviètica  estava  en  mans d’empreses col∙lectives i es___________). Promoure la p____________ política de la població  (recorda que el ________8 tenia el m__________ de la política, era el partit ú_________). Millorar la  cohesió de les r____________ (recorda que la U_______ Soviètica era la suma de diverses nacions i  repúbliques,  a  cavall  entre  E__________  i  À___________).  Promoure  una  nova  política  i_______________  que  tenia  com  a  objectius  l'entesa  amb  O__________  i  el  final  del  control  ferri  sobre els països s_____________9.   Gor__________ es va proposar instaurar una nova era de bones relacions amb els _____________,  presidits  llavors  pel  republicà  Ronald  R__________,  reprendre  les  converses  sobre  reducció  d'a_______________ o posar fi a la presència de l'exèrcit soviètic a l'A___________ ____________  (RDA).  Aquesta  política  va  comportar  la  dissolució  del  P_________________________,  el  pacte  defensiu  entre  els  països  socialistes  que  equivalia  a  l'__________  a  O___________.  A  canvi  de  la  retirada soviètica de la _______, Gorbatxov no va exigir cap c________________.  4. La caiguda del mur de Berlín i l'enfonsament de les “democràcias populars”  La politica soviètica de reformes va obrir noves perspectives a l'__________________. La garantia de  no‐intervenció  m___________  per  part  dels  s_____________,  va  fer  possible  una  sèrie  de  canvis  interns  que,  amb  una  r______________  extraordinària,  van  provocar  la  fi  del  domini  dels  partits  c_____________  i  l'inici  de  r___________.  El  procés  r_____________  es  va  orientar,  en  el  terreny  polític,  a  aconseguir  formes  de  govern  p______________  i  d______________,  i,  en  l'econòmic,  a  introduir  un  sistema  de  propietat  pr____________  i  de  relacions  de  m_________.  O  sigui:  a  nivell  polític,  de  la  d______________  a  la  d______________;  a  nivell  econòmic,  del  c______________  (empreses estatals) al c________________ (empreses privades).  L'inici  d'aquests  canvis,  sense  precedents  des  de  la  fi  de  la  ______________________________,  va  tenir  lloc  a  P__________.  L'oposició  al  règim  comunista  estava  organitzada  al  voltant  del  sindicat  S_________________ (Solidarnoe) i del seu lider, Lech W____________. Els canvis més espectaculars  6 7 8 9

2


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

es van  produir  a  la  República  Democràtica  d'Alemanya,  on  el  govern  comunista  d'Erich  H_____________ es resistia a les r______________. Davant d'aquesta pressió p____________, una  part del Partit C____________ es va enfrontar a H_____________, en va forçar la d______________ i  el  novembre  del  _______  es  va  prendre  la  històrica  decisió  d'obrir  el  m____  de  B___________  i  permetre el lliure trànsit de ciutadans. L’any 1990 es van celebrar unes eleccions __________10 que  van donar la victòria als que defensaven la r______________ ràpida de les dues A_______________.  La  reunificació  es  va  fer  efectiva  l’octubre  del  ______,  data  en  la  qual  la  República  ____________________ va deixar d'existir. La nova capital de l’Alemanya re______________ serà la  ciutat de B__________.  A Txecoslovàquia, en  poc  temps es va  consolidar la d_________  del país, provocada  per les forces  nacionalistes  e____________,  i  que  va  donar  com  a  resultat  la  creació  de  la  República  T_______  (Tx_________)  i  de  la  República  Eslovaca  (Es_____________).  Actualment  (302  i  289)  ________________________________________________________________________________ .  A Romania, una insurrecció popular va fer caure el líder c___________ Nicolaie C____________, que  va ser jutjat juntament amb la seva d______, condemnat a mort i executat el desembre del _____. La  dècada  de  __________  també  va  veure  la  fi  de  règims  socialistes  i________________11  de  l’URSS,  com el de Iu____________ i el d'A____________.  Els problemes dels països de l'Est d'Europa per efectuar una t___________ del règim comunista de  partit  ú_______  al  règim  liberal  p_____________,  i  de  l'economia  p_____________12  a  la  de  m_________13 van ser de gran e_____________. No obstant això, al començament del segle _____,  els  països  europeus  de  l'antic  bloc  s____________14  ja  havien  adoptat  règims  liberals  capitalistes  i  havien apostat per la integració a la ____________________ (_________ 289).  5. La dissolució de l'URSS (287)  El conjunt de les r____________ empreses per G___________ era extremament a____________ i va  acabar  desencadenant  un  procés  que  va  d______________nt  completament  les  previsions  inicials.  Els  canvis  que  s'havien  de  produir  per  passar  d'una  economia  tan  c_______________15  a  una  economia de m___________ (capi______________) eren enormes i van desembocar en una caiguda  de la p______________ i en l'empitjorament del n_________ de vida de la població.  Als problemes e________________ s'hi van sumar les reivindicacions n_________________ que van  esclatar amb una força inusitada a les repúbliques b_____________16, a Armènia17, a l'Azerbaidjan, a  U____________, etc., on les r_____________ es van multiplicar. Quan es va obrir el d_______ polític  a  la  vida  soviètica,  es  va  fer  evident  la  dificultat  de  mantenir  la  unió  de  diferents  n___________,  è___________  i  r______________  que  configuraven  la  U_______  S______________,  un  Estat  p________________  que  s'havia  mantingut  unit  gràcies  a  una  política  c_____________  i  molt  a_____________.  10 11 12 13 14

Aquest concepte de ·socialisme” (sinònim de “c______________”) no té res a veure amb el “socialisme” del PSOE: aquest partit accepta l’economia de m_________ (economia capitalista) i la societat de c___________. Realment el PSOE no és un partit s______________ sinó socialde____________, que teòr______________ defensa repartir millor el p_________ entre pobres i ___________, acceptant el c____________________. 15 16 17

Mapa 290: Armènia i A_______________ (mapa 320) són dues

3


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

El juliol del 1990, les primeres eleccions convocades ll__________________ van donar la presidència  de  la  Federació  Russa18  a  Boris  Ieltsin,  membre  del  Partit  Comunista,  enfrontat  a  Gorbatxov  i  que  proposava el desmantellament ràpid de tot el sistema comunista.   A l'interior de la Unió Soviètica es va produir un enfrontament greu entre els que volien conservar el  sistema  (la  "vella  g___________"  comunista)  i  els  que  volien  portar  les  r____________  molt  més  enllà. La tensió va esclatar en l'intent de cop d'Estat a M___________, l'agost del _______, amb el  suport dels sectors més antir_______________ del vell P______19. Gorbatxov era de v____________,  lluny  de  Moscou,  i  va  ser  aïllat  pels  c______________.  El  gran  heroi  de  la  resistència  al  cop  va  ser  Boris  I__________,  president  de  la  Federació  Russa,  l'acció  decidida  del  qual  va  f_________    o  avortar el cop d'Estat.  L'autèntica h_________ del poder de l'URSS va ser, sens dubte, la nova República de R__________,  més  extensa,  poblada  i  rica  de  t_________  les  r____________  de  la  U______  S_____________.  En  pocs  mesos,  el  seu  president,  B______  Ieltsin,  va  iniciar  un  procés  que  tenia  com  a  objectiu  la  supressió  del  c_____________:  es  va  d_____________  el  Partit  Comunista  i  els  seus  béns  van  ser  c____________. Les repúbliques d'U_________, B__________, Uz_______________, G___________,  E_________,  L_________  i  L_________  es  van  declarar  i________________  i,  el  desembre  del  ________,  l'URSS  va  deixar  d'e__________.  Mikhail  G_____________  va  d____________  i  l'antiga  URSS es va fragmentar en s________ r_______________ independents. Llavors va començar l'ascens  polític  del  nou  dirigent  rus,  Boris  I_________.  Els  esdeveniments  posteriors  van  demostrar  que  la  creació d'un sistema polític d______________ a l'estil d'O__________ i, encara més, la reconducció  de tota l'economia des de la planificació c___________ (“comunisme”) al cap al lliure m___________  (capitalisme) no eren t______________ fàcils de r_____________. 

18 19

Mapa 289:

4


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

6. EL CONFLICTE BALCÀNIC (318)  Amb  l'enfonsament  dels  règims  c________________  a  l'Europa  de  l'_____,  el  problema  de  les  n_______________, latent durant moltes d______________20, ha emergit novament i amb una força  inusitada a la zona b______________. Mapes: nacionalitats (333) i estats(318).     

20

5


Història del món contemporani. Primer de batxilletat. INS Vescomtat de Cabrera 

7. Mapa de l’Europa actual. Fes una llegenda, utilitza colors:        

Estats membres de la Unió Europea (pàgina ______)  Canvis en el mapa d’Europa després de la dissolució de la Unió Soviètica (     )  Països excomunistes (     )  Estats actual que abans formaven part de Iugoslàvia (     )  Estats actual que abans formaven part de la Unió Soviètica (     )  Zones de Ucraïna que es volen unir a l’actual Rússia (     )  Estats membres de l’OTAN, organització o pacte militar entre Europa, Estats Units i Canadà  (     ) 

8. Busca informació dels següents personatges lligats a la història recent de Rússia o de Iugoslàvia:   

 

6

Història del Món Contemporani · Apunts incomplets  

Història del món contemporani de primer de batxillerat.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you