Page 1

CS4. Ciències Socials de 4t d’ESO  Edats Moderna i Contemporània (segles XV a XX) 

Apunts Incomplets ∙ Andreu Guiu Puyol, professor  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   

  Apunts Incomplets basats en el llibre de text de Vicens Vives   Enllaços i powerpoints:  El Web de les Ciències Socials   

1


Ciències Socials de Quart d’ESO

TEMA 1. INTRODUCTORI 3. Escriu en numeració romana: els números 1, 5, 10, 50, 100, 500 i 1000; els vint-i-un primers números, l’any 1714 i l’any actual.  4. Cronologia. Un segle és un període de _____ anys. El segle XX va començar l’any _____ i acabarà l’any ____. “a.C.” significa “abans de néixer Crist”; o sigui, abans del naixement de J________ de Natzaret. “d.C.” significa “d_________ de néixer Crist”. Un mil·leni són ________ anys, o sigui ____ segles. El segon mil·leni d.C. va començar l’any _______ i acabarà l’any ________. El dia 1 de gener de l’any _______ començarà el segle XXI i, també, el tercer ____________ d.C. 5. Números romans. A quins segles i mil·lennis pertanyen els següents anys?: Indica també si són de principi, mitjans o final de segle. Anys 218 aC, 33 dC, 711 dC, 1492 dC, 1808 dC, 1998 dC., 2025 dC. Situa’ls també en una línia del temps  6. Quadre i arbre genealògic de la teva família: 16 rebesavis, 8 besavis, 4 avis, 2

pares. Indica lloc de naixement i anys de naixement i, si s’escau, de defunció. parentiu Besavi patern Àvia materna

Lloc de naixement Riudarenes (Girona) Lorca (Granada)

cronologia 1890 - 1975 1925 -

professió Jornaler del camp Mestressa de casa

7. Períodes històrics. Completa el quadre, consultant l’eix cronològic de les pàgines inicials del llibre.  (Invents: el telescopi, la roda, el ferrocarril, la destral de mà, la ballesta) Edat

Obra d’art

Invent

Personatge

Cronologia

Prehistòria Antiga Mitjana Moderna Contemporània

8. En un full horitzontal, dibuixa una línia del temps del període 3000 aC- 2004 dC i situa totes les dades de l’exercici anterior. Aquest període comprèn _____ mil·lenis, és a dir ________ segles, és a dir _________ anys.  |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

9. En tres punts i a part, redacta un resum de la Prehistòria, de l’Edat Antiga i de l’Edat Mitjana, utilitzant els conceptes i les il·lustracions de l’eix cronològic de les pàgines inicials. Pots afegir una il·lustració característica de cada període. 


Ciències Socials de Quart d’ESO

TEMA 2. Els inicis de l’Edat Moderna 1. En aquest tema estudiarem l’època dels Reis C________, els grans d____________ geogràfics, el R____________ artístic i la R____________ religiosa (temes 1 i 2 del llibre de text) (consulta l’Índex inicial). El món fa uns ______ anys! 2. Gràfic cronològic dels segles XV i XVI (5, 38) 3. La societat a l’Europa del segle XV: n_______, pagesos, artesans i b___________. La societat es trobava profundament dividida entre els privilegiats (n_________ i cl_________) i els no p____________ (pagesos, artesans i burgesos). La n_________ i l’alta j___________ de l’Església gaudien d’honors i de càrrecs i estaven exempts de pagar i_________; eren amos de la majoria de les t________. La immensa majoria de la població estava formada per p_________, que sovint treballaven terres propietat dels n________ o de l’E_________; l’agricultura era de s____________ i només ocasionalment es produïen intercanvis o anaven a les f_____ o als m___________ (6) La b_________ (mercaders, comerciants) era un grup de gent rica de les ci_______; posseïen c___________ i l’invertien en empreses com________ o es dedicaven a fer p____________ de diners a nobles i m____________ (6). Un exemple pot ser el francès J__________ C_______, que tenia una empresa de comerç m_________: amb les seves naus ex_____________ teixits de _______ francesos i importaven s______ i e_____________; també es dedicava a fer p___________, fins i tot al rei de ________ (7) 4. Vocabulari:       

Medieval : Noblesa Clergat Alta jerarquia de l’Església Exempts Nobiliari

    

Mercantil Monarques, monarquia Espècies Subsistència ...

5. La monarquia dels Reis Catòlics: L’any 14____ ( a la segona meitat del segle ____) s’unien en matrimoni el príncep F______ d’A_______ i la princesa I________ de C____________. Més tard, Isabel es convertiria en _______ de Castella i F________ en rei de la Corona d’A_______. La C_________ d’Aragó o catalano-aragonesa estava integrada per tres Estats associats C___________, A_________, V__________, a més de les Illes B__________ i algunes possessions al Mediterrani (S_______, S__________ ...) com es veu al mapa de la pàgina 8 (8) El matrimoni d’I__________ i F___________, anomenats Reis C__________, va unir els dos regnes més extensos de la Península I____________ i es va crear una nova entitat política: la Monarquia H___________. Ara bé, cada territori conservava les seves pròpies f__________, m_________, ll_____ i i________________ (8). És el cas de Catalunya que va mantenir les seves institucions tradicionals (d’origen medieval), com la G____________ (govern català) i el Consell de C______ (govern de la ciutat de Barcelona) (9) 1


Una de les fites d’Isabel i Ferran va ser aconseguir la unificació dels territoris p______________ sota la seva a____________ reial. L’any 1492, uns mesos abans del descobriment d’___________, i després de d_____ anys de lluita, els Reis Catòlics van conquerir el regne m____________ de G____________ (s’acabaven 800 anys de dominació m____________ sobre territoris peninsulars); morta Isabel, F_______ el C__________ va envair i conquerir el regne de N__________ (pàg. 10 i mapa 11) En el terreny religiós es va intentar la u_____________ religiosa. La denominació de R_____ C_________, aplicada a Isabel i Ferran, els va ser concedida pel papa A__________ VI l’any 1494, després d’haver acabat la conquesta del regne musulmà de G___________. El Reis Catòlics van introduir el Tribunal de la Santa I_____________, encarregat de perseguir a heretges i falsos conversos. Van obligar els j________ a convertir-se al ca_____________, i els qui no ho van fer van ser perseguits i, finalment, el 1____ van ser e___________ (10) La reina Isabel va _______ el 1504. La Corona de Castella corresponia a la seva filla J_________. Però, a causa de la malaltia mental d’aquesta (J________ la B_____), Isabel nomenà Ferran r________t de la Corona de Castella fins que C________, el fill de J_________ i de F_______ el Bell (F________ el H________), fos major d’edat (11) El rei F________ morí el 1516. Finalment, les dues corones (regne de Castella i Corona d’Aragó) anaren a parar a una mateixa persona: C_________. A partir d’ara, els territoris de la Corona d’A_______ (i entre ells, C______________) començarien a dissoldre’s en una realitat que més tard es digué E___________ (observa el mapa 41) (11) 6. Mapa de la Península Ibèrica en temps dels Reis Catòlics i del descobriment d’Amèrica. Consulta els mapes de les pàgines 8, 11 i 21.  7. Arbre genealògic de Carles (11, 40)  8. Els grans descobriments geogràfics. A partir del segle ______ un seguit d’expedicions m____________ van amplia el món fins aleshores conegut pels eu__________, obrint noves rutes c_____________ i “descobrint” nous c__________ (14) Diversos factors o __________ van fer possible aquests grans d______________. La recerca de noves ________ comercials per accedit a productes de luxe que procedien d’O_________ com ara les e____________ de l’Extrem Orient o la s________ de la Xina. La lectura del “Llibre de les Meravelles”, on es narraven el viatge a la Xina del mercader venecià M______ P______, al final del segle XIII, estimularen la c______________ i l’afany per descobrir noves t________. Un seguit de descobriments científics i tècnics van facilitar la navegació: la c_____________ (p__________ com el de la pàgina 15), nous aparells com el t______, la b__________ i l’a____________; noves embarcacions més apropiades per a la navegació d’a________, com ara la c____________ (14) Els p_____________ van esforçar-se ben aviat per arribar a l’ O________ ( o sigui, a À______) vorejant les costes d’À________. Després de descobrir les illes M_______ i A_________, van seguir la costa africana cap al _____; després d’arribar a les illes del C____ V_____, arribaren al golf de G__________ (1460), traficant amb o___, i_______ i e__________ negres. Més endavant, B_________ Dias va arribar a l’extrem m_____________ d’Àfrica: el cap de les T___________ o de Bona E___________ (any _______). Anys més tard es va organitzar l’expedició definitiva, dirigida per V______ da 2


G________: els portuguesos es van endinsar a l’oceà Í_______ i van arribar a C________, una ciutat a la costa occidental de l’Í_________ (1498). Des d’allà, ja es podia navegar a les desitjades Iles de les E__________ (a l’actual Indo________) (14) Quan Portugal ja havia assolit la punta més m____________ d’Àfrica, les possessions atlàntiques de C________ s’havien limitat al descobriment de les illes C________ (14). Un navegant probablement nascut a Gè_______, C_______ Colom, tenia la convicció que la Terra era e________, però se l’imaginava més ________ del que ho és en en realitat i desconeixia l’existència del continent americà. Va presentar al rei de P_________ el seu projecte de navegar cap a l’o________ per tal d’arribar a Àsia; davant la n_________ de Portugal, Colom es va adreçar als R_____ C______ (Is_______ de Castella i F_______ d’A_______) que van acceptar les ambicioses demandes de Colom. El dia 3 d’_________ de 14__, Colom va sortir del port de P_____ (a Andal______) amb t_____ embarcacions; el 12 d’o______ arribava a l’illa de Gu_______, a l’arxi_____ de les B_______: era el descobriment d’A_______ per part dels eu_______ (malgrat que segles abans els v________ ja havien arribat a les c_______ d’Amèrica del Nord). Colom va fer _____ viatges més (mapa 16); va morir a l’any 15___ convençut que havia arribat a terres asià________, ignorant que havia topat amb un nou c____________ (16 i 17) 9. Les primers expedicions. Després dels primers viatges de C_______, successives expedicions continuaren l’expl_______ i conq_______ militar del “Nou M____”. L’italià A________ Vespucio (18) va ser el primer en assenyalar que el que tenien davant era un c___________ diferent a l’asiàtic. Vasco N_____ de B_______ ho va demostrar en travessar a peu l’i__________ de P___________ i descobrir l’oceà P___________ (46) L’any 15__ una nova expedició comandada pel portuguès Fernao de M________, finançada pel rei d’E_________ va salpar del port de Sevilla. El 15___, navegant per l’extrem s____ d’A________ van descobrir un pas estret que els va portar fins a l’oceà P______ (a partir d’ara anomenat “es_______ de M___________”). A les illes F_______, M_________ va morir en un enfrontament amb els i_________. Juan Sebastián E________ va fer-se càrrec de l’expedició, i el 15__ va aconseguir retornar a la península Ib__________ tan sols amb ___ dels 265 homes que havien iniciat el viatge. S’havia fet la _________ volta al planeta, demostrant l’e___________ del planeta T_____ (46) 10. La conquesta d’Amèrica. En la conquesta del territori americà, els espanyols van tenir una notable superioritat m__________: armes de _____, a____________ de metall, c_______ (un animal inexistent a Amèrica a_______ de l’arribada dels espanyols) i g________ de presa (46, 47). Els conqueridors es van llençar a la conquesta d’Amèrica motivats per les promeses de trobar-hi ____ i ___________ amb una gran facilitat. La colonització va tenir unes conseqüències d________________ desastrosos per als indígenes, a causa de les g__________ de conquesta, de les m____________ portades pels espanyols o per les dures condicions de t________ que els conqueridors van imposar als indis americans (observa la imatge __ de la pàg. ___) (46) Quan Colom i els seus van arribar a aquest _____ Món (Amèrica) creien equivocadament que havien arribar a l’Í_______ (a Àsia). Per això aquests territoris americans van ser anomenats les Í_________ i els seus habitants van ser anomenats i_______, tot i que els historiadors actuals prefereixen anomenar-los a_____________ (indígenes americans) (18) Abans de l’arribada dels eu___________, a Amèrica hi havien destacat tres civilitzacions prec_____________: els a__________ a M_______, els m_______ a l’Amèrica 3


C________ i els i________ als altiplans andins de l’actual Perú (18, mapa 19). Fou H_________ C_________, un hidalgo extremeny qui va dirigir la conquesta de M______, derrotant M___________, l’emperador dels asteques. Un altre ex____________, Francisco P_________, va dirigir la conquesta del P_____, manant assassinar l’emperador inca A____________ (47). Observa al gràfic 19 la situació de l’imperi ______. 11. Vocabulari           

Regne de Castella (mapa 8) Heretge Fals convers (10) Regent Orient Extrem Orient Pròxim Orient o Orient Mitjà Cartografia Portolà (14, 15) Timó (14, 17) Altiplans andins (19)

         

“Afers terrenals” Papat Jerarquia episcopal Septentrional, meridional Oriental, occidental Mèdici (6) Mecenes, mecenatge (6, 30) Fresc (33) Tema pagà ...

12. Mapa dels grans descobriments geogràfics (5, 15, 16, 46) El primer viatge de Colom (1492) La ruta de Vasco da Gama ( ______) La primera volta al món de Magalhaes i Elcano (__________) I altres conceptes ... 13. La Reforma protestant. S’acusava a l’Església ca________ d’haver-se allunyat de les seves funcions e__________ per ocupar-se cada vegada més dels afers t___________ . El relaxament dels c_________ del c________ (sacerdots), el desprestigi del p_______ (el càrrec ocupat pel Papa de Roma), la generalització de pràctiques abusives com ara la c________ de càrrecs eclesiàstics com ara el de bi______ o la venda d’in_____________ (promesa de p______ dels pecats a canvi de donar alm______ a l’Església) ... van generar un malestar creixent entre alguns cr_________ (26) Un frare a___________ anomenat M______ L_______ s’atreví a desafiar al Papa de Roma i el 1______ va negar el valor de les i_________________. La reforma lut_________ es fonamentava en idees com ara la “j_____________ per la ___”: el més important no són les “bones obres” sinó tenir ___ en Jesucrist i en l’E_________. “Si creus et s_________, si no creus, no et s__________”, va escriure L______ l’any 1_____. La doctrina de Luter o l______________, negava el poder del P_____ de Roma i de la j__________ episcopal (bis___, card__________ ...). També va prohibir el culte a les i__________ de la Verge i dels sants, i reduí el nombre de sagraments a dos: b__________ i e_____________. En lloc de sacerdots, els luterans tenen p________ que es poden c________ i tenir f________ (26) A més dels luterans, sorgiren altres grups protestants (calv_______, ang__________ ...) ; tots ells es negaren a acceptar l’obediència al P______ de R________, acusant-lo de servir més al D________ que no pas a Déu. Al llarg del segle XVI hi hagué p_____________ i guerres entre cat_________ i p_____________, son les anomenades “guerres de r___________”. Finalment, al n_____ d’Europa (per exemple, a S_______) 4


triomfà el protestantisme, mentre al s_____ (per exemple, a E___________) es mantenia el c______________ fidel al Papa de Roma (mapa 27) 14. Completa la taula 37. Torna-la a copiar a la llibreta en net. 15. El Renaixement. Si a l’Edat Mitjana l’art tenia una funció essencialment r_________ (recordem l’art r_________ i el g______, pàg. 1), en el Renaixement es recuperen les regles de l’art clàssic (l’art g_____ i r______ de l’Edat Antiga, pàg. 1). L’é_____ h_______ passà a convertir-se en el c________ de l’univers i els artistes del Renaixement es preocupen per plasmar en les seves obres un ideal de b_______. Els pintors, per exemple, utilitzen temes pagans (com el naixement de la deessa V_______), accepten el nu (molt mal v_____ a l’Edat M_______) i inventen la pe____________ (representar en una superfície plana la tercera d__________ o profunditat) (30) El Renaixement va néixer a I________ al segle XV (el Q_____________, 1400-1500), concretament a la ciutat de F___________, on la rica família dels M________ actuaven com a m____________ (protectors d’artistes). L’arquitecte Br____________ va ser l’autor de la c_____________ de la catedral de Florència. L’escultor D____________ és l’autor del “David” de b________ o de l’estàtua e___________ dedicada a un polític anomenat G_______________. El pintor B___________ és l’autor del “Naixement de Venus” i de “l’Al·legoria de la p____________” (30, 31) El Renaixement s’escampa per Itàlia i per l’Europa ________________ (mapa 23). Al segle XVI (C_______________, 1500-1600), la capital de l’art passà de F_____________ a R________. Els papes van exercir con a grans m__________s, encarregant obres com ara la construcció de la B__________ de Sant Pere del V_________, a la ciutat de R________; les obres van ser dirigides, inicialment, per l’arquitecte B____________; més tard hi va participar un artista genial: M_______ À__________. Miquel Àngel destacà com a a___________, e___________ i p_________. Com a arquitecte va dissenyar la c__________ gigantina de Sant Pere del V__________ (fotografia de la pàg. ______). Fou també un escultor excepcional: “___________” (pàg. 22) o “___________” (pàg. 32). Com a pintor, és l’autor de les pintures m_________ pintades al f______ (frescos) de la Capella S_________ de Sant Pere del Vaticà (32) Un altre geni del Renaixement va ser L_____________ da V______, autor de “La G__________”. Rafael, considerat com el cim de la pintura renaixentista, pintà moltes Madonnes (la Verge Maria amb el nen Jesús). Dues obres de Rafael: “L’E_______ d’A________” (23), on apareixen els grans f___________ de la G________ antiga, i “Les e____________ de la Verge” (obra pintada l’any _____, ____ anys després que Colom descobrís _________) 16. Nou obres del Renaixement italià. Retalla-les, enganxa-les i comenta-les, una a una. Pinta les obres pictòriques amb els colors originals.

5


Ciències Socials de Quart d’ESO

TEMA 3. Els segles XVI i XVII 1. Cronologia dels segles XVI i XVII (39, 58)                 

Primera volta al món de M__________ i E__________ (46): Martí Luter trenca amb el Papa de Roma i inicia la Reforma protestant (27): Regnat de Carles I (39): Regnat de F Regnat de F Regnat de F Regnat de F Regnat de C Hernán C______ va dirigir la conquesta de l’Imperi a________ (Mèxic) (47): Francisco P________ va dirigir la conquesta de l’Imperi i_______ (47): Execució de Joan Sala, àlies S___________, bandoler català (51): 1634 La revolta catalana: La Guerra dels __________ (54): La Pau dels Pirineus (54): Regnat de Lluís XIV de França, el “rei ____” (59, 62): Teoria h_____________ de Galileu G__________ (58): Diego de ___________ pinta “Las Meninas” (59): Diego de V__________ (71):

2. Situa les dates en un eix cronològic dels segles XVI i XVII (39, 58)  3. L’imperi universal de Carles (40, 41). Carles, fill de J________ de C_________ i de F________ de Borgonya, va rebre una herència quadr______ (observa la llegenda del mapa de la pàg. ____). D’una banda, el regne de C___________, N________, la Corona d’__________, els territoris que els castellans estaven conquerint a ________________ i els territoris italians. De l’altra, els Països _____ (actualment, B________ i H_________), L_________ i el Franc C_________ (un territori a la frontera entre F________ i A_________). També va rebre (en aquest cas del seu avi M______________), l’arxiducat d’À________ i, a més, va ser elegit e__________ d’A__________ pels nobles alemanys (40 i mapa 41). Durant el seu regnat, Europa es dividí entre c____________ i p_____________. La pintura “C_________ V a la batalla de M____________, pintat per T_______, representa l’emperador lluitant contra els p___________ alemanys, seguidors de Martí L_______ (40 i imatge 41). Malalt i esgotat, Carles va a________ (deixar la cor____ o el tron, deixar de ser r____) en el seu fill F______ II (1556) 4. L’imperi hispànic de Felip II (42 i 43). Felip II, va heretar bona part dels territoris del seu pare, l’emperador C_________. Establí la cort * a M______, a la vora del riu M_________. Casat amb una princesa p__________, l’any 1581 es convertí també en rei de P____________. Va fer construir el monestir de San Lorenzo del ________, prop de Madrid: convent, palau r________ i p_________ on són enterrats els _____ d’Espanya (imatge 43). Un dels enemics de Felip II va ser A_________ contra la qual el rei envià la “Gran A___________ “, formada per seixanta-cinc g________ , coneguda també com la “Ar_______ * invencible”, que acabà destruïda

1


per una t________ prop de les costes b_________ (43). Eren els anys quan les “flotes d’Í_______”, procedents dels territoris __________ sota control de la monarquia hispànica, amb carregaments d’or i p________, eren assaltats per pirates i corsaris* a___________ i h_____________ (49) 5. Felip III (52). Va ordenar l’expulsió dels m_____________, descendents d’antics m____________ obligats a batejar-se (observa un camperol m________ conduint l’a_________ a un gravat del segle __________) 6. Felip IV (52). Va lliurar o delegar el poder en un home de confiança (el favorit, el “v_________”) anomenat comte-duc d’O___________, membre de la n__________ castellana. La política d’O_________ portarà a la revolta catalana de 1640, també anomenada Guerra dels _________ (52, 54). El pintor sevillà Diego V_______ va realitzar nombroses pintures per al rei i la seva família, com ara “Las ____________ “ (74) 7. Carles II (88). Va ser l’últim rei de la dinastia dels À_________ o Habs________. A la imatge 44, apareix pintant per Claudio C_______, rodejat de membres de la n________ i el c__________ ; també pots veure un retrat seu a la pàg. _____. Era conegut amb el nom de “El Hechiz______” i va morir sense d_________________ (era estèril), la qual cosa provocà l’anomenada Guerra de ____________ (88) 8. Catalunya al segle XVII (45, 51, 54) Dins de la monarquia hispànica, Catalunya conservava les seves institucions tradicionals: la G___________ i les C_____ catalanes (amb representants de la n________, el c_______ i de les principals ciutats). El v______, un càrrec que requeia sovint en nobles c____________, era el representant del rei a Catalunya (45). Catalunya estava dividida en disset v_______________ (mapa 45). Durant aquests segles de l’Edat Moderna, a les zones r________ de Catalunya es desenvolupà el b______________; els bandolers actuaven en quadrilles i es dedicaven als r____________, als s____________ i al c______________. Alguns bandolers van tenir força popularitat com ara Joan S______, àlies S_____________ (51): nascut a Viladrau, es casà amb la pubilla * del mas Serrallonga de Sant H_______ Sacalm; finalment, fou detingut prop d’un mas de Santa Coloma de F________, per una delació * de l'hereu * del mas, i dut a Barcelona, on després d'un llarg procés i tortures, fou ajusticiat * l’any 1634, en temps del rei ___________ (-) Al segle XVII, Catalunya es revolta contra el rei d’Espanya: és la r________ catalana del 16__ que va suposar l’inici de la Guerra dels ___________. Regnava Felip IV i els seu primer ministre, el comte-duc d’O___________ volia unificar els diversos territoris de la monarquia hispànica segons les lleis i les institucions de C___________ (54) La Guerra dels T_____ Anys (52) va enfrontar les monarquies h_____________ i fr__________ (60). La participació en la guerra requeria recursos mi_________ i ec______________. L’any 1626, Felip IV convocà les C_____ Cat____________; el rei va demanar als catalans que aportessin s___________ i més imp_________

2


(52). Des que va esclatar la guerra dels T_____ Anys (52), C____________ va ser zona de p____ de tropes del rei d’Espanya (54), és a dir, que com a conseqüència de la guerra entre F________ i Espanya, C___________ passà a ser teatre d’operacions m____________ . El rei Felip IV (el que surt al quadre “Las Me______” de Vel________), per mitjà del seu primer ministre el comte-duc d’O___________, envià l’exèrcit a Catalunya i exigí una llev__ o reclutament de _________ catalans a més dels all_______________ dels soldats. Tot això provocà enfrontaments entre pa__________ i so___________________, alguns amb violència a la comarca de La Sel___ on algunes poblacions foren s______________ i a_______________ pels t________ castellans (unitats d’infanteria). L’any 1640, l’anunci que les tropes passarien l’h________ a Catalunya i que aquesta pagaria (amb més imp________) les despeses mentre durés el conflicte, va contribuir a crear un ambient popular hostil a la política de la m____________ hispànica. El 7 de j____, diada de C______, uns ____ segadors van entrar a la ciutat de B_________________ per llogar-se a treballar. Els pa___________ es van am_________i van matar el v_________. Pau Cl______, president de la G_______________, assumí tot el poder i va buscar el suport de la monarquia f__________. Finalment, però, les tropes castellanes sufocaren la revolta cata__________; Barcelona va ser ass______________ durant més d’un a_______ i finalment ocupada militarment. Poc després, acabada la guerra entre Fr____________ i la monarquia hispànica, es va signar la Pau dels P_____________ que cedia el R_____________, el C______________, el V_____________, el C__________________ i part de la C_________________ al Regne de F___________. Catalunya va quedar territorialment muti____. Aquelles comarques són avui conegudes amb el nom de “Catalunya N____”, amb P_________ com a principal ciutat (54 i mapes 45 i 57) 9. Comenta el “M__________ del comte-duc d'O_________ (1624) (pàg. 52) "Vostra M_________ * ha de tenir com el negoci més important de la seva monarquia fer-se rei d'E________*; vull dir, Senyor, que no s'acontenti Vostra M__________ de ser rei de P_________, d'A______, de V__________, comte de B____________, sinó que treballi i pensi amb consell madur i s________* per reduir aquests regnes que formen Espanya a l'estil i a les ll_____ de C________".  10. Llegint una versió antiga de l’actual h_________ nacional català: “Els s_________________”. Fes un llistat de les malifetes que els soldats del rei causaven als pagesos:  11. Absolutisme (62). El monarca francès L______ _____ és considerat com l'exemple més clar de monarca a__________. El 1682 va abandonar P_____ i va traslladar la cort a V_________. El fastuós p_____, els j________ i les f_______ van permetre al rei mostrar el seu poder immens (observa’l a la pàg. ____). Tota la c_____ * girava al voltant de la seva persona convertida en el centre de p______, la persona més important de França, el gran astre: "el rei ______". Lluís _____ va convertir els n______ en c___________ i els entretenia amb festes i r__________. Per governar, Lluís _____ s'envoltà de c_________ i f_____________ i per controlar el territori va nomenar i__________ que eren els "u____ i les o_________" del monarca i que vigilaven que s'acomplissin les ordres. En la monarquia a___________ el monarca estava per sobre de tots els habitants del seu r_______ i tots eren els seus s___________, sotmesos a ell i governats per ell. Per a justificar

3


el seu poder a__________, es deia que l'autoritat del monarca provenia directament de D______, en nom del qual exercia el poder (64) 12. Galileu G_______ (64). Va perfeccionar el t_________ (ulllera de ll__________ a____________, imatge 64) i demostrà la teoria h___________ *, d’acord amb la qual és la T________ la que gira a l’entorn del _______ ( i no a l’inrevés com es creia des de feia seg_______) (64). Per la seva defensa de la teoria h_____________, tingué conflictes amb la Inq____________ (28) (un t________ que vetllava per la puresa de les idees r___________). Galileu va haver d’ abjurar o ren_______ de les seves idees. La cièn___ s’enfrontava a la reli____ . 13. L’art barroc (64). Després del Renaixement, apareix un nou moviment artístic anomenat “B_________”. Un dels grans artistes de l’època és l’italià _________, arquitecte i pintor (66 i 67). És l’època de la construcció del Palau de V___________ (64) o de la gran col________________ el·l______ a la plaça de Sant P________, al davant de la basílica de Sant P_______ del V________ (66). Dibuixa un plànol de la basílica i de la plaça (fotos 33 i 66):  Pintor del Barroc C R R V M

Italià Flamenc Holandès Holandès Andalús

Una obra representativa

Pàg. 68 69 69 65 70

Velàzquez

Andalús

59

14. Las Meninas de Velázquez. Situa sobre un croquis els personatges descrits en el següent text i en el text de la pàg. 74:  Las Meninas, representa una escena aparentment casual: el moment que l'encantadora infanta Margarida, de cinc anys, irromp a l'estudi del pintor, quan V___________ pinta un retrat dels seus pares (el rei F_______ IV i la reina M_________ que pots veure a la pàg. 52), les cares dels quals es reflecteixen al m_______ col·locat a la paret del fons. Acompanyen a la princesa els personatges de la seva petita cort: les dues dames d'honor, de qui pren l’apel·lació el quadre, pel fet de ser les "m________" (paraula d'origen portuguès) o donzelles de la infanta, una nana, un nan i un g____. En segon terme s'adverteixen les figures d'un cavaller i una dama, també acompanyants de l'infanta, i al fons, destacant sobre la claror d'una p________ oberta, un altre empleat de palau. En aquesta mateixa paret hi ha dos q_________ foscos, que són còpies de dues pintures flamenques * barroques. I finalment, a l'esquerra de l'espectador, V__________ en actitud de pintar el retrat dels r______ sobre una gran tela. Ens trobem davant d'un cas extrem de realisme: la pintura es confon amb la realitat, gràcies a un espai obert cap a l'espectador, al qual només faltaria que el m______ del fons li reflecti's les faccions, en comptes de les de F_____ i M______.

4


Ciències Socials de 4t d’ESO 

TEMA 1. El segle XVIII. L’Antic Règim    1. Etapes històriques de la hi________ de la hu______________:     La Preh__________. Es pot dividir en dos períodes: el Pa__________ (la humanitat viu de la  c_______  i  de  la  re_____________)    i  el  N______________  (es  descobreix  l’ag____________ i la ra_______________). No hi ha docu_______ es__________.   L’Edat  Antiga.  És  l’època  de  l’Egipte  f__________,  de  la  Gr_________  antiga,  de  l’Imperi  R________ , etc.   L’Edat Mitjana. Abasta els segles V al XV, uns ______ anys. El crist_________ ha triomfat a  Eu________. L’Islam s’expandeix pel nord d’À___________. És l’època dels cast______, dels  senyors fe__________, de l’art ro_________ de Taüll o de les catedrals g___________.   L’Edat  Moderna.  Des  del  descobriment  d’Amèrica  (14__)  fins  a  la  Revolució  Francesa  (17___). És a dir, els segles _______, __________ i __________.   Durant el present curs estudiarem l’Edat C_______________: de finals del segle ________  fins a l’actualitat.    Eix cronològic 3000 aC. ‐2000 dC. :                Eix cronològic 1450‐2010:                        2. L’Europa del segle XVIII (6). A l’inici del segle ______, la major part d'Eu_____ vivia en  l’anomenat  Antic  R________.  Una  ec___________  agr_________  tradicional  (sense  fàbriques  ni  tractors),  un  sistema  p____________  basat  en  la  mon__________  ab____________  i  una  societat  esta___________  on  la  no________  gaudia  de  molts  privi___________  .  Busca  imatges que representin aquests tres aspectes:    Economia agrària (47):  Política absolutista (6):  Societat estamental (12):  1


Ciències Socials de 4t d’ESO 

3. L’_______________ era  l’activitat  econòmica  més  important  (6).  Es  tractava  d'una  agricultura  de  s_______________  ,  i  amb  un  sistema  de  conreu  basat  en  la  rotació  t____________  amb  g________.  Els  rendiments  eren  molt  b________  i  s'orientaven  a  l'auto__________.  Els  intercanvis  es  feien  en  m_______  locals  o  regionals.  En  anys  de  seq___________  ,  les  males  coll__________  causaven  crisis  de  s____________:  períodes  d'escassetat d'a_________ i de puges de pr______, tant al camp com a la c___________. Un  any  de  mala  collita  generava  un  fort  augment  del  preu  del  b_______  i,  de  retruc,  un  encariment  del  _____,  l’aliment  bàsic  de  les  classes  po________.  Aquestes  crisis  generaven  f_____ i mi_______ i, sovint eren l'origen de r___________ populars.     Moltes  t_________  eren  a  mans  de  la  n___________  i  el  cl_______,  que  posseïen  grans  pr________________, transmeses de generació en g____________. En canvi, la majoria de la  població  eren  p____________  que  treballaven  les  terres  dels  seus  s________  a  canvi  del  pagament d’uns im____________.    Explica o busca sinònims:    Rendiments: __________________________________________________________________ .  Autoconsum:  Guaret:  Sequera:  Subsistència:  Clero:  Alt clero:  Noblesa:  Pagesos:    4.  Una  monarquia  absoluta  (6).  Des  del  punt  de  vista  polític,  el  rei  tenia  un  poder  a___________. Els partidaris de la monarquia a__________ justificaven l’autoritat del rei dient  que era D_____ qui entregava el seu poder als r_____ de la Terra i els mo_________ manaven  “en nom de Déu”. D’això se’n diu “monarquia a____________ de dret d_____”. (Ara en canvi  diem  que  els  polítics  manen  en  nom  del  ___________).  Aquest  sistema  p____________  concentrava  tots  els  p__________  en  la  persona  del  rei  i  no  retia  c___________  a  ningú.  En  conseqüència,  els  governats  eren  reduïts  a  la  condició  de  s___________,  que  no  gaudien  de  cap  tipus  de  d_____.  El  monarca  absolut  convocava  poques  vegades  al  Parlament,  una  institució composta per representants dels tres estaments (la no_________, el cl___________ i  la gent rica de les c______________).    Lluís  _____  de  França,  de  la  dinastia  dels  B_____________,  és  el  típic  model  de  monarca  a________________. El 1682 va abandonar P_____ i va traslladar la cort a V_________ (a uns  20  km  de  __________).  El  fastuós  p_____,  els  j________  i  les  f_______  van  permetre  al  rei  mostrar  el  seu  poder  immens.  Tota  la  c_____    girava  al  voltant  de  la  seva  persona,  el  gran  astre: "el rei ______".    Monarquia:  Súbdits:  2


Ciències Socials de 4t d’ESO 

Estament: Borbons:  Dinastia:    5. El comerç c__________ i el tràfic d'esclaus (8, 9). El segle XVIII va ser el de la gran expansió  del comerç m________europeu amb altres continents, sobretot amb A__________. Els vaixells  a____________,  f_____________,  h____________,  e_____________  i  p_____________,  transportaven productes colonials, procedents del tr________, com el s_______, el c_______,  el t_______, el c______  i el c______, cada vegada més utilitzats a E_____________.    La  base  del  comerç  c____________  era  l'anomenat  comerç  t___________,  que  tenia  en  el  tràfic d'esclaus procedents de l’Àfrica n_______ un dels seus elements essencials. Els esclaus  eren recollits a À_______, traslladats a A__________ en unes condicions penoses i venuts allà  per treballar de manera infrahumana a les pl___________ agrícoles. La destinació dels esclaus  era,  principalment,  les  illes  del  C_______  (com  ara  C_______),  el  B__________l  i  les  c______________  angleses  o  franceses.  Un  dels  punts  de  sortida  dels  e____________  af______________ era el Sen_____________ (8)    Tràfic:  Esclaus:  Plantacions:  Colònies:    Representa gràficament aquest comerç tr____________:                        Fes una bona redacció a partir de les tres imatges de les pàgines 8 i 9:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3


Ciències Socials de 4t d’ESO 

. .  .    6. Una societat e_____________ (10) . La societat de l’Antic Règim es dividia en dos grups ben  diferenciats:  els  privilegiats  (la  n__________  i  el  cl______)  i  els  no  privilegiats  (l'estament  popular  o  “t_______  estat”).  Cada  home  o  dona  pertanyia  a  un  e__________,  segons  el  seu  n______________, i era molt difícil l'a_________ social.    Els pri_____________. La n__________ i el cl______ eren els estaments privilegiats. Posseïen  la  major  part  de  les  t_________,  treballades  per  pagesos,  monopolitzaven  tots  els  c___________ ja fossin po_________, mi_____________ i, fins i tot, ecle________________; i  estaven ex__________ del pagament d'im________.    La noblesa vivia de les r__________ de les terres i acumulava grans riqueses, malgrat que els  nobles  menyspreaven  el  treball  f__________.  La  noblesa  gaudia  de  pri_________  honor_______  (  podien  portar  es______  i  tenien  un  b________  reservat  a  l'es________...)  i  fis___________  (estaven  exe__________  del  pagament  d’i______________)  (10).  Els  nobles  vivien  en  p_________  i  portaven  una  vida  oc_________,  plena  de  lu_______  i  despeses  sump_______ (ves_____, fe______ ...); observa el palau S_________, a P_________ (11).    El clero vivia també de les rendes generades per les terres propietat de l’Església (com sempre,  treballades per pa__________) i tambe del delme*. No era un grup homo_____, ja que l'a____  c________ gaudia dels luxes i els privilegis de la no______, mentre que el b_____ clero portava  una vida modesta. Dos exemples: el b_________ de Girona podia ser el fill d’un n_________ i  vivia al palau ep_____________, mentre el pà_______ de Breda tal vegada era el fill d’un humil  pa__________.    Els  no  pr______________.  Els  homes  i  les  dones  que  no  eren  ni  n___________  ni  cler_________ formaven l’estament p_________, l’immensa m_________ de la població (entre  un  90%  i  un  95%)  i  agrupava  persones  molt  diferents:  des  de  rics  b_______________  fins  a  humils treballadors del c_________ o de la ciu____________.     Quan  encara  no  hi  havia  fàbriques,  la  b____________  estava  formada  per  grans  co_____________,  banquers  i  “professions  liberals”  (met______,  adv____,  arq_________,  jut_____,  professors  uni_____________,  etc.).  Podem  dir  que  tenien  di________  però  no  tenien “t___________ de noblesa”. Més avall de la “pi____________ social” hi havia les classes  populars  ur_____________  (treballadors  ma__________,  petits  ar____________,  ser_________  i  cria_________,  sol_________,  etc.).  El  grup  més  nombrós  d’aquella  societat  eren els homes i les d___________ que treballaven la t____________: els p_____________ o  camp___________.  Clar  que  també  hi  havia  gran  diversitat  de  pa__________:  els  que  eren  propietaris de la ma__________ on vivien i de la te___________ que treballaven, els que eren  arrend____________ o masov_______, fins arribar als “jorna____________” o “pagesos sense  t___________”.  Els  pagesos  es  queixaven  dels  im___________  que  havien  de  pagar  als  “senyors” (el “senyor” podia ser un noble, com ara el d______ d’Alba o un eclesiàstic, com ara  l’ab_____ del monestir de Poblet)  4


Ciències Socials de 4t d’ESO 

Gran comerciant:    Ascens social:  Esmenta una forma d’ascens social:  Estar exempt:  Rendes:  Càrrecs polítics:  Càrrecs militars:  Càrrecs eclesiàstics:  Delme:  Clergues:  Urbanes:    Diferents tipus de pagesos:  Propietari agrari:  Pagès propietari:  Arrendatari:  Jornaler:    Casa d’Alba:  Poblet:  Culottes (11):  Ociosa:  Despeses sumptuàries (11):    7.  Llegeix  i  comenta  aquest  text  de  V__________,  escrit  al  segle  ________,  molt  abans  de  la  R_________  F______________:  “A  Franca,  un  n__________  és  molt  superior  a  un  co__________.  Jo  no  sé,  però  qui  és  més  ú________  a  un  Estat:  el  s_______  ben  engalanat,  que sap amb precisió a quina hora es _________ el rei i que es dóna aires de gr_________, o  un  ne________  que  enriqueix  el  seu  país,  dóna  ordres  al  C________  i  contribueix  a  la  f_________ del món” (11).    Comentari:  .  .  .  .  .  .   

5


Ciències Socials de 4t d’ESO 

8. Completa  la  pir____________  social  de  la  pàgina  següent  (10).  Una  manera  gr`____________  de  representar  la  so______________  de  l’Àntic  Rè________________: 

6


Ciències Socials de 4t d’ESO 

9. La    Il∙lustració  (12).  Els  il∙lustrats  del  segle  XVIII  eren  p__________  o  intel∙lectuals  que  defensaven  valors  com  ara  el  mètode  c__________,  la  confiança  cega  en  la  r____  *,  el  pr________  o  la  tolerància  *.  La  raó  i  la  c________  ens  il∙lustren,  ens  donen  llum;  en  canvi,  l’igno____________ ens fa viure en la foscor intelectual i ens fa creure en supers___________ i  mira_________.  Entre  aquests  pensadors  o  f___________  cal  destacar  tres  francesos:  M______________,  R______________  i  V________________.    Observa  a  la  pàg.  5,  una  r_________ d’i_____________ discutint sobre les noves i________ en un saló de P________;  una altre r_________ la pots veure a la pàg. 12, amb V__________ com a tertulià.     Alguns  reis  absoluts  es  van  deixar  influenciar  per  algunes  idees  i______________;  és  l’anomenat  “________________________”  amb  un  lema  que  diu  “tot  per  al  ______________________________  (15).  Però  quan  va  esclatar  la  R_____________  F____________ tothom va entendre que les “noves i_________” podien ser molt perill______.    Lourdes, 1858:  Fàtima, 1917:     Mo____________    va  defensar  la  divisió  de  poders  (l__________,  e____________  i  j__________), amb la qual cosa criticava l’acumulació de poders en mans d’una sola persona  (el  m__________)  pròpia  de  l’ab________________.  El  poder  __________  fa  les  lleis  i  ha  d’estar en mans dels dip_______ del Par_________; el poder ___________ aplica les lleis (les  porta  a  la  pràctica)  i  ha  d’estar  en  mans  dels  min________;  el  poder  _________  ha  de  ser  independent  i  l’han  de  tenir  jutg____  i  trib__________  (13).  Observa  a  la  pàg.  15  una  de  les  dues c________ del P____________ anglès del segle ________ .     Ro____________ va plantejar el principi de s__________ * nacional: el poder polític ha  d’emanar del lliure consentiment de tots els ci___________, expressat mitjançant el v___. El  sobirà no ha de ser el ____, sinó el p__________. Podem considerar R________ com el pare de  la dem____________ moderna (13).                        Montesquieu [                            ], Rousseau [                           ] i Voltaire [                          ]  Raó:  Tolerància:  Sobirania:  Monarca:  Despotisme:  7


Ciències Socials de 4t d’ESO 

Dèspota: Ciutadà:    10. La divisió de poders a l’actualitat. Va costar molt però, finalment, podem dir que les idees  pol______________ de M________________ han tingut molt è______.      Espanya. Els màxims òrgans o inst_________________ dels "tres p________" polítics a  l'E__________  actual:  El  poder  ________  està  en  mans  de  les  Corts,  que  és  un  parlament  bi_________ (format per dues cambres: el _____ de Diputats i el Se______). El poder ______  està  en  mans  del  ______  central,  integrat  pel  ______  del  Govern  i  pels  ministres.  El  poder  _______ és exercit per _____ o magistrats: el Tribunal _____ és el màxim organisme d'aquest  poder.     Catalunya. El govern autònom català: La ___________, govern autònom de Catalunya,  està  integrada  pel  Parlament  o  poder  ___________    i  pel  Consell  Executiu  o  Govern  de  la  Generalitat,  que  representa  el  poder  ____________.  El  Consell  Executiu  està  integrat  per  _________,  com  ara  el  Conseller  d'Ensenyament,  la  C__________  de  J__________,  etc.  i  presidit pel __________ de la Generalitat . El Parlament català té 135 _________; la seva seu  es troba al Parc de la __________ de Barcelona. La seu del Govern de la Generalitat es troba a  la Plaça de ______ _______  de Barcelona.     Més exemples de la “divisió de poders”. Les lleis que ens obliguen a pagar impostos són  aprovades pel poder ___________. El ministre de H________, màxim responsable de recaptar  els impostos, és un membre del poder ____________. El jutge Garzón és un membre del poder  _______________.  Només  el  poder  _________  pot  condemnar  a  algú  a  penes  de  presó.  El  diputat R__________, líder del PP, és un membre de poder ____________, però no forma part  del  g___________  (no  té  el  poder  ex_____________).  Actualment,  el  rei  no  té  po______  po_________.  El    conseller  d’Educació  forma  part  de  l’e__________  català;  a  Catalunya,  els  membres  del  govern  de  la  G______________  no  s’anomenen  mi__________  sinó  co_______________.    Qui aprova el codi de circulació?: __________________________________________________ .  Qui posa les multes de trànsit?:  Qui dicta la pena en cas de judici per atropellament?:    11.  La  revolució  americana  o  el  naixement  dels  E_________  U___________  d’A________________  (16,  17).  Observa  al  mapa  8  com  els  països  e___________  havien  con_________  i  col___________  A_____________.  Les  tretze  colònies  br____________  establertes a la costa est d'Amèrica del _____ (de color ______ al mapa 17) van protagonitzar,  al  segle  XVIII,  la  primera  insurrecció  colonial  contra  una  me____________  i  van  constituir  el  primer  exemple  de  govern  fonamentat  en  les  idees  d'ig_______  i  de  lli_________.  Els  c________  americans  (descendents  de  blancs  e____________)  no  estaven  d'acord  amb  les  taxes  i  els  i_________  (especialment  sobre  el  te),  ni  tampoc  amb  el  m__________  comercial   que  Anglaterra  exercia  sobre  el  seu  territori  (només  els  vai____________  bri_____________  podien  importar  o  exportat  mercaderies).  A  més,  com  que  la  llei  no  els  donava  cap  8


Ciències Socials de 4t d’ESO 

representació al P__________ de Londres, van declarar la seva intenció de no o_______ unes  lleis que els seus representants no havien v______.    El  __  de  j_______  de  1776  representants  de  les  t_______  colònies  reunits  a  la  ciutat  de  F_________  van  redactar  la  D___________  d'I_____________  dels  Estats  Units  d'Amèrica,  el  preàmbul de la qual va ser escrit per Thomas J_________ (imatge 17). La Gran Bretanya no va  acceptar aquesta D__________ i va esclatar una llarga g______. Després de la derrota infligida  als  anglesos  (britànics)  a  Yorktown  per  les  tropes  americanes  de  George  W_____________,  G_____ B___________ en va reconèixer la independència el 17____.    El nou Estat (és a dir, els ______*) va redactar, el 1787, la primera C__________ * escrita de la  història. El text constitucional assegurava la s___________ i l'equilibri de poders (e________,  l__________  i  j________),  establia  una  forma  de  govern  r_____________  (sense  rei),  amb  molts  poders  per  al  president,  i  una  estructura  f___________  *  per  al  nou  Estat.  La  capital  d’aquesta  “federació  d’estats”  seria  la  ciutat  de  W___________  (en  honor  del  primer  p___________ del nou país, George W___________)    La  bandera  del  nou  Estat  tindrà  t_______  estrelles  i  t________  b_______,  en  honor  dels  t_______ estats que van fundar la Unió (és a dir, els Estats U_________) (16). Al llarg del segle  XIX,  es  produirà  l’e__________  dels  EUA  cap  a  l’oest  (“la  c_________  de  l’O______”),  fins  arribar a la costa p_______, tal com es veu en el _______ de la pàg. 113. L’actual bandera té 50  ________ que representen els ____ “estats” o territoris autònoms que formen els _____.    Als inicis, només els bla_____ més rics tenien dret de v____; en canvi, les d______, els petits  propietaris  blancs,  els  no  p_____________  (treb_________,  cria_______,  etc)*,  la  població  n_______ * i els i________ * no podien v_____ ni ésser es________, quan hi havia eleccions. El  raci_________  marcarà  la  societat  nord‐americana  fins  a  ben  entrat  el  segle  _____  (  imatge  215)    A Europa els "aires de llibertat" que venien d'Amèrica van reforçar els sentiments d'hostilitat  contra la monarquia a__________ i van inspirar la Revolució F__________ (16)    Revolució:  Colònies britàniques:  Gran Bretanya és una illa formada per A_________, G__________ i E_____________ (34)   Metròpoli:  Monopoli comercial: (“mono”, un sol) ...  .  EUA, EE.UU., USA:  Constitució:  Federal:  Petits propietaris:  No propietaris:  Negres:  Indis:    9


Ciències Socials de 4t d’ESO 

Mapa del naixement i creixement dels EUA (8, 17, 113):   

Comenta la bandera actual dels EUA.  10


Ciències Socials de 4t d’ESO 

                                    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    12.  La  Guerra  de  Successió  i  l’arribada  dels  B_________  al  tron  e__________  (18,  19).    El  darrer rei de la c____ * d'Àustria, C______ II, es va morir l’any _______ sense descendència. Va  nomenar hereu el príncep francès Felip de B______, net del rei f________ Lluís XIV.  Una part  dels països europeus, com ara la Gran Bretanya, estava totalment en contra del nou monarca,  perquè significava un enfortiment dels ________ a Europa (Borbons a F__________ i Borbons  a  E____________).  El  candidat  que  van  oposar  a  Felip  V  era  l'a________  *  C________  d'Àustria. Dos candidats per a s___________ al rei mort.     Aquest enfrontament va originar l'anomenada Guerra de S____________, que, a més de  ser un conflicte i______________ (europeu), també va ser un conflicte i__________ a Espanya.  Mentre  que  C___________  es  va  mostrar  fidel  al  nou  monarca  borbònic,  una  part  dels  11


Ciències Socials de 4t d’ESO 

territoris de  la  Corona  d'_____________  (  i  entre  ells,  Catalunya)  va  donar  suport  al  c___________ austríac, com a forma de rebuig de la política c______________ i u___________  * que representaven els Borbons i que ja s'havia aplicat a F________ . A l’acabar la guerra, amb  el T_______ d’U_________, la Gran Bretanya es va annexionar G____________ (mapa 23)     Acabada la guerra a nivell e___________, reconegut F_______ ____ de Borbó com a rei  d’Espanya, només B___________ i algunes altres ciutats de Catalunya es continuaven oposant  a  l'ocupació  b____________.  Barcelona  va  estar  ass_________  (rodejada  i  atacada  per  t__________ i per m_______) durant ____________ mesos, tal com veus al dibuix de la pàg.  _______. Molt sobrepassats en nombre, i completament envoltats de soldats bo___________,  els  ca___________  van  escollir  la  resistència  fins  la  m_______.  Uns  40.000  homes  anaren  encerclant  la  c_______,  a  l'interior  de  la  qual  i  sota  el  comandament  de  R_______  de  C__________,  uns  6.000  combatents  la  defensaven.  Les  tropes  bor___________  estaven  formades  per  cast____________  i  fr____________  dirigides  pel  d___  de  Berwich,  un  brillant  m_________ francès; és a dir, que el rei francès Lluís ____ “el rei Sol” donava suport m_______  al seu n___ Felip V.      L'11  de  s____________  de  17___  les  tropes  de  Felip  V  van  ocupar  Barcelona  (imatge  ___).  Una  s__________  després  c____________  (es  rendia)  C___________,  a  la  Catalunya  in_________;  tota  la  nació  ca______________  quedava  s___________  per  la  força  de  les   a__________ a l'autoritat de F______ V de Borbó.     L'ocupació  de  B_____________  i  la  conquesta  total  del  territori  català  van  tenir  unes  conseqüències  p____________  immediates.  Felip  V  de  Borbó  va  castigar  C_____________  suprimint les seves institucions polítiques: el C_______ de C_____  barceloní (ins__________  que g__________ la ciutat), la G_____________ de Catalunya, les C_______ Catalanes. I l'any  1716 es va publicar el “D_______ de Nova P_______”, que imposava el model c_________ a  Catalunya. Tots els c___________ polítics del Principat (és a dir, del territori c____________)  eren nomenats pel rei i podien accedir‐hi persones de qualsevol regió del territori e_________.  També hi va ser imposat el c_________ com a idioma oficial (19).     La  proclamació  de  Felip  V  com  a  rei  va  significar  la  implantació  a  Espanya  de  la  d___________  borbònica,  que  també  regnava  a  F________  .  L’actual  rei  d’E___________,  _____  ____________,  és  un  descendent  d’aquest  ___________  ____  retratat  a  la  pàg.19.  L’Onze  de  Setembre  és  actualment  la  “Diada  n___________  de  C________________”  [resistència o derrota?].     Annexió:  Casa:  Gran Bretanya:  Arxiduc:  Corts:  Nova Planta:   Els Segadors:      12


Ciències Socials de 4t d’ESO 

Llegeix i comenta el fragment del __________________________ (19):  .  .  .  .  .  .  .  .  Gràfic dels dos bàndols de la Guerra de Successió (18, 19):                                    13. Eix cronològic o línia del temps on situarem temes i dates explicades en aquest tema (5):                            

13


Ciències Socials de 4t d’ESO 

TEMA 2. Les revolucions liberals    Estudiarem  en  aquest  tema  les  revolucions  li___________  contra  la  monarquia  a______________  i  contra  els  privilegis  de  la  n__________  i  del  c____________.  Podem  dir  que  la  primera  revolució  l___________  va  ser  la  R_____________  F_____________  iniciada l’any ___________.     1. Fem una breu cronologia, observant les imatges i llegint els textos:    1714 (18):  1776 (17):  1789 (24):  1791 (29):  1793 (30):  1799 (imatge 34, text 31):  1814‐1815  (36,  68):  derrotat  N_____,  els  B_______  tornen  a  regnar  a  Fr_____  i  a  Es__________  1830 (38): una nova revolució l_______ enderroca per sempre més els B_______ a França.  1868 (imatge 74, text 76):   1870‐1871 (40):    Enderrocar:  Eix cronològic del període 1770‐1840 (70 _____, 7 ___________):                                  2. La  Revolució  Francesa  (26  a  33).  Va  ser  una  revolu____  popu_______  contra  la  mon______  abs________  i  contra  els  privilegis  de  la  n_______  (  o  aristo_____)  i  del  cl________; va iniciar el camí cap a la ll_____________ i la dem_______. El que fa passar a  França va tenir una enorme tras___________; Eu_________ no tornaria a ser com abans  després  dels  canvis  introduïts  per  la  R_________  F____________  i  per  les  guerres  na_________________.  1


Ciències Socials de 4t d’ESO 

Anomenen “Antic  Règim”  al  sistema  so_____,  po________  i  ec___________  que  predominava  a  Europa  ab______  de  la  R_________  Francesa.  A  les  vigílies  de  la  R____________, la gran majoria de la població francesa estava formada per p_________  (o cam_________), sotmesos als n___________ i als alts e___________, als quals pagaven  i___________ i prestaven s________ (com ara tr________ de franc durant uns dies a les  terres  del  senyor).  La  burgesia  (negoc______,  banq______,  professions  li__________,  comer_______  i  art__________)  es  queixava  dels  privilegis  dels  n________  i  volia  més  poder  p_________.  Nobles  i  cl___________  no  pagaven  i__________;  a  més  els  nobles  eren els únics que podien accedir a càrrecs p_________ (min_____, alc_______…) i a llocs  de  comandament  de  l’e_________  .  Lluís  _____  (26),  de  la  di_________  o  família  dels  Bo______,  era  el  rei  de  França  i  governava  el  país  sota  els  principis  de  l’a________________ .    Comenta el dibuix 26:              Davant  dels  greus  problemes  ec_____________  de  l’Estat  francès,  el  rei  va  convocar  “E_______ G____________”, nom que a França rebien unes a_____________ semblants a  les  nostres  Corts;  hi  van  acudir  membres  de  la  n____________,  de  l’Es____________  i  també  diputats  representants  de  les  ciutats  (  l’anomenat  “Tercer  E________”  o  tercer  estament  ).  Aquesta  reunió  es  celebrà  al  palau  de    V____________,  prop  de  París.  Els  representants  del  T______  Estat  van  manifestar  que  representaven  a  la  majoria  del  p_______  francès  (bur________,  art_________,  camp_________,  etc…)  i  s’enfrontaren  amb els representants dels dos est____________ o grups privilegiats (la nob_______ i l’alt  cler____).  El  juny  de  17___  aquests  representats  del  Tercer  Estat  van  crear  una  “A___________  Nacional”  i  van  jurar  que  no  es  dissoldrien  fins  a  dotar  França  d’una  C_____________ ( text 26 i imatge de la pàg. ____).    Estaven  en  contra  de  l’a____________;  volien  que  les  lleis  fossin  aprovades  per  l’A___________  (o  parlament)  i que  una  llei  fonamental  o  C_____________  estigués  per  damunt  de  tothom,  el  r____  inclòs.  El  4  d’agost  van  abo___  (suprimir,  derogar)  el  f____________ (o sigui, els drets que els nobles tenien sobre els cam____________). Uns  dies després van aprovar un document revolucionari: la “Declaració dels D____ de l’Home  i  del  C________”;  s’han  acabat  els  pr_________,  doncs  “els  homes  n________  lliures  i  _______”, d’acord amb l’article __ (27 i 43)    Totes aquestes accions van provocar l’oposició dels n________ i també del r___. Però els  diputats o representants del T_______ Estat no estaven sols: el 14 de j______ de _______  hi va haver una in______________ (aixecament, revolta) popular a P_______, on el poble   va  assaltar  la  fortalesa  militar  de  la  B__________,  alliberant  els  pr_____  i  obtenint  a_______ (27). L’any 17___ el rei va intentar fugir, fou d______________ i el van retornar  2


Ciències Socials de 4t d’ESO 

a _________. (text i imatge 29) Més endavant, el rei seria em_________ i destronat: es va  proclamar la R____________ (text i imatge 30). La Revolució Francesa entrava en la seva  etapa  més  ra________  o  extremista.  Els  j____________  (liberals  d’esquerres  dirigits  per  R_______________) van proclamar el sufragi u_________ (és a dir el dret de v_______ per  a tothom, inclosos els pob____); és l’època del Terror en que el mateix rei L__________, la  reina  M_____  ____________,  molts  n__________  i  partidaris  de  la  m______________  foren  executats  a  la  gui________  (30).  A  la  imatge  33,  observem  ________________  __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________.    Un lema:  Una nova bandera (38):  Un himne:     3. L’Imperi napoleònic (34, 35). Finalment, un jove militar ambiciós, N____________  B_______________,  amb  el  suport  de  la  bu________  moderada,  va  donar  un  cop  d’e_________*  i  va  fer‐se  amb  el  p__________  (1799).  L’any  18____  es  va  proclamar  e________________,  iniciant  una  etapa  de  conquestes  que  va  estendre  les  idees  li_______  per  una  gran  part  d’Europa.  El  1808  envaí  E_________  on  imposà  un  rei  estranger,  el  seu  germà  J_____  B_______________.  Finalment,  l’any  ________,  fou  derrotat  pels  ang________  a  la  batalla  terrestre  de  W___________  (mapa  34  i  text  35).  Morí  a  l’illa  de  Santa  H_______,  en  mig  de  l’Atlàntic,  com  a  presoner  dels  an_____________ ( 35)    Cop d’estat:  Mapa 34: Napoleó havia nascut a ____________, a l’illa de ___________________.    4. L’Europa  de  la  Restauració  (36  a  38).  Els  vencedors  de  Napoleó  van  intentar  esborrar els canvis provocats per la Revolució F________ i per N_________; és a dir, volien  restaurar l’A______ R_______ i l’absolutisme m________. Però la llavor de la llib______ ja  estava sembrada. Els l_________, contraris a l’absolutisme monàrquic van ser perseguits i  molts  van  passar  a  la  cl_____________  *.  Al  llarg  del  segle  XIX  hi  hauran  tres  grans  o_______  r___________  (revolucions  liberals)  que,  finalment,  acabaran  destruint  l’A______  R________  i  imposant  un  nou  sistema  polític  anomenat  l_____________  (38,  39). La pintura “La Llibertat guiant el p_______”, pintada per D____________, representa  una d’aquestes re__________ li_______: la del 18___, que va enderrocar definitivament la  monarquia dels _________ a  França (38)    Interpreta la imatge “L’ur_____ i el f___________” (39):              3


Ciències Socials de 4t d’ESO 

5. Comenta el mapa 36: Europa l’any _____, després de la caiguda de N____________:    Gibraltar:  La Santa Aliança:    Regne Unit:  Alemanya (40):  Itàlia (40):  Estats Pontificis:  Imperi Austríac:  Imperi Rus:  Imperi Turc:    6. El  liberalisme  (37).  És  una  ideologia*  hereva  de  la  Il∙lust______  i  de  la  Revolució  F_______.  L'Estat  ha  de  garantir  els  ______  dels  ciutadans,  és  a  dir,  les  __________  fonamentals dels individus: llibertat de c__________ o de pens________, de reli______ o  de c_____, d'exp_________, de reu_____ ...    L’i_________  lliure  és  un  c_________  (visqui  al  c______  o  la  c________)  i  el  conjunt  de  ciutadans constitueix la n_______, que és la que té la s___________ . Les grans decisions  polítiques les ha de decidir no el rei sinó una ass_________ o Pa____________ elegit pel  s________  o  v____  dels  ci___________,  tot  i  que  en  principi  limita  el  dret  de  vot  als  c____________  que  disposen  de  prou  recursos  econòmics  (sufragi  restringit  o  c__________).    La voluntat de la nació s'expressa mitjançant l'elaboració de lleis per part del P_________,  i la C____________ és la gran llei. Finalment, estableix també la d________ de p_______  (ex_________, le___________ i ju___________), perquè el poder no sigui mai ab________  o dictat____ (37)    Ideologia:  Censatari:    7.  Els liberals eren demòcrates?. A partir de la lectura del text Ho Sabíes? de las pàg.  33, respon a la pregunta utilitzant aquests tres conceptes: “Sufragi censatari o restringit”,  “sufragi universal masculí”, “ciutadanes passives” (32) i “moviment s__________”  (154):    Els  l____________  del  segle  XIX  defensaven  el  sufragi  r___________  (dret  de  vot  per  la  gent  r_______).  En  canvi,  els  “demòcrates”  i  els  “repu_____________”  defensaven  el  sufragi  u____________  masculí  (dret  de  ______  per  a  tothom,  rics  i  p_________).  Més  tard  van  aparéixer  les  s__________________,  que  demanaven  el  dret  de  vot  per  a  les  d___________ (154), que les dones no fossin “ciu____________ pa_________” (32)        4


Ciències Socials de 4t d’ESO 

8. Acoloreix  la  imatge  i  comenta  la  pintura  “___________________________________”   d’E_________ D____________, seguint les qüestions plantejades a l’exercici de la pàg. 38:   

Comentari:

5


Ciències Socials de Quart d’ESO

TEMA 3. Industrialització i Obrerisme Correspon als temes ___ (pàgines 44 i següents) i ___ (84 ...) del llibre de text 1. Algunes dates de la Revolució Industrial (114, 128, 188)    

Primera revolució industrial (46): Segona revolució industrial (54): James Watt (1736-1819) [48]: Henry Ford (1863-1947) [55]:

1732 [49]: 1733 [49]: 1769 [48]: 1785 [49]: 1807 [50, 51]: 1829 [50]: 1830 [30]: 1833 [90]: 1838 [54]: 1848 [92]: 1848 [60]: 1859: 1864: el figuerenc Narcís Monturiol 1869 [54]: 1876 [54]: 1879 [54]: Edison 1879 [101]: 1885 [54]: Daimmler i Benz 1887 [54]: 1888 [54]: 1889 [137]: L'enginyer Gu 1895 [54]: Els germans 1903 [54]: 1906 [54]: 1931: L'Empire State Building 2. Situa les dades de l’exercici anterior en un gràfic cronològic:

1


Ciències Socials de Quart d’ESO

3. La Revolució Industrial (44). Entre el 1780 i el 1_____ es va produir a la _____ ________ (especialment a A____________), i més endavant es va estendre per E______ i pels E______ __________, una tr_______________ radical dels sistemes de p________ de béns: la R___________ Industrial. Les m__________ van anar substituint la feina manual (feta amb ei______ senzilles) i els antics a_____________ van deixar pas a o_________ concentrats en grans f_____________. A més, una nova _______ d'energia, el ________, es va aplicar a les m___________ i als nous mitjans de transport (f___________). La industrialització va donar pas a un nou sistema e____________ ( a una nova forma d’organització de l’ec___________), el c_______________, basada en la propietat p_________ i la lliure i_____________ (aquells que tinguin ca________ poden utilitzar-lo per a crear e________). La i__________________ va fer créixer les c________, on molts pagesos pobres acudien a la recerca de treball a les noves f___________ i va generar l'aparició de dues noves classes socials: la b____________ i el p____________. Anomenem pr______________ al conjunt de tr___________ i tr_______________ de les fàbriques (44). Entre el 1870 i el 1______, l'economia dels països i________________ va experimentar un nou període d'expansió, que es coneix com a S__________ Revolució Industrial (54). 4. Quadre. La revolució i____________ i les revolucions lib________ van transformar radicalment la s________________, l’ e______________ i la p_______ de la vella Europa: Abans Societat estamental pròpia de l’Antic Règim

Després

Absolutisme polític Agricultura de subsistència Eines manuals El carro i la diligència Els grans velers La noblesa Predomini de la població rural Energia animal, eò____, llenya, carbó v_____ Els artesans Telers i filadores manuals El taller artesanal La falç i l’aixada

5. Màquines, vapor i fàbriques (48, 49) El primer sector econòmic que es va me____________ fou la indústria t________ del c_____: convertia el c_______ en f______ i aquest en t__________. Les primeres màquines que es van introduir al sector tèxtil estaven accionades per la força h__________ i posteriorment per energia h______________ (per això les fabriques se situaven al costat dels ______). Però la font d'energia que va revolucionar la p__________ i els sistemes de t__________ va ser el v________. L'invent de James _______, la màquina de vapor (17___), que feia servir c_______ com a combustible, va permetre per primera vegada abandonar les energies t_______________. Aquests canvis van impulsar la generalització del sistema f__________ de producció. Aquest sistema consisteix en la concentració d'o_________ i de m______________ en grans edificis industrials: les f_____________, on es produeix la 2


Ciències Socials de Quart d’ESO

d___________ del treball, és a dir, cada obrer fa només una petita part de la c____________ de producció. Un altre sector capdavanter de la industrialització va ser el de la indústria s____________ (producció de ferro i a_______). Abans es produïa ferro, però en poques quantitats, ja que els alts forns funcionaven amb carbó v__________ * de poder calorífic e______. L'invent que va permetre la producció de ferro en grans q___________ va ser la utilització, per part de l’inventor D______ (1732), del carbó de c______ *, de gran potència c____________. El carbó de coc permetia fondre el mineral de ferro als alts f_______ (observa el dibuix de la pàg. ____). La demanda de ferro, provocada per la renovació de les eines a__________, les màquines t________ i la construcció del f___________, estimulà aquesta indústria s_________________. Carbó vegetal: Carbó de coc: 6. Quatre comentaris de dibuixos i recreacions històriques. Redacta correctament: a) Interior d’una f________ t__________ moguda per l’energia del v____________ (48): . . . . . . . . b) Esquema de la indústria s_______________, productora de f______ i acer (49): . . . . . . . . . c) El V_________ Ay____________, una fàbrica t__________ de T_____________ (90): . . . . . . . . . . d) Una c__________ in_________________ catalana de principis del segle _____ (103): 3


Ciències Socials de Quart d’ESO

4


Ciències Socials de Quart d’ESO

7. La revolució dels transports (50, 51). Des de mitjan segle XVIII, a la Gran __________ i en una bona part d'E_______, es va produir una millora dels mitjans de comunicació t_____________, com a conseqüència de la necessitat d'ampliar els m___________ de venda de la producció a__________, mi________ i i_____________ (blat, carbó, teixits, etc.) Així doncs, es van reparar c________ i es van construir c________ per millorar el transport f________ (als rius). Però el fenomen realment innovador va ser la incorporació de la màquina de v________ al transport t_________ i al m_________. Des de feia temps, a les mines de _________, el mineral era transportat amb unes v____________ que anaven damunt uns r_____, primer de f______ i, més endavant, de f_______. La primera innovació va ser la construcció d'un carril de ferro proveït d'una p___________ sobre la qual se situaven les rodes; aquest mecanisme impedia que el ferrocarril d____________ fàcilment. La segona inn__________ va ser la invenció, feta pel britànic S________________, de la l______________ ( a principis del segle _______), que accionava el ferrocarril per mitjà d'una __________ de _________ (imatge _____). La primera línia de passatgers va unir les ciutats angleses de M_________ i L___________ (1830). El primer ferrocarril que va funcionar a C_____________ i a Espanya feia el trajecte B________M________, el 18___. Posteriorment, la màquina de vapor va ser aplicada al t___________ marítim i els vaixells de v________ van substituir els de v_______ (ve_________). El canvi també generà una nova demanda s____________, ja que els b______ [el cos, l’estructura] dels nous vaixells de vapor eren de ferro. Els primers v_________ de v________ van començar a funcionar als ________ ___________ vers el 1807, i el 18____ els vaixells podien travessar l'Atlàntic en ____ dies. Observa, a la pàg. 51, el M__________, vaixell de _______ primitiu amb dues rodes de p______, navegant pel riu M________________ (EUA) 8. Capitalisme, burgesos i proletaris (56, 57). La industrialització va consolidar l'existència d'una societat de c___________ articulada al voltant de dos grans grups: la b___________ i el p____________. La primera es va convertir en el grup h______________ (el que tenia més poder p_________ i e____________) de la nova societat, perquè era la propietària de les i__________ i dels n___________ (emp________, cap________, fabr________, banq_____s, com_______...) El p__________, en canvi, constituïa la mà d'o______ que treballava a les fàbriques a canvi d'un s____________. Observa a la pàg. 44 el contrast entre ........................................................................... ............................................................ Si a la pàg. 10 hi ha representada la societat de l’_________ _________, a la pàg. 57 es presenta la “nova societat i___________” del segle ________: la b___________ ha substituït la ___________ com a nova classe dirigent. Afegeix comentaris a la piràmide social de la pàg. 57:

5


Ciències Socials de Quart d’ESO

Sinònims de burgès: c______________, e______________, pa________, i_____________, a_______, p_____________. Sinònims de proletari: t_______________, o__________, op__________, ass_________________. 9. La misèria obrera ( 56, imatge 57, 93). En augmentar el nombre de treballadors de les f____________, va sorgir una nova classe social: el pr___________ industrial i urbà, també anomenat “classe o__________”. Aquests treballadors, poc qualif______ laboralment, feien una feina mecànica, r__________ i sotmesa al ritme de la m________ i a la d___________ laboral de la fàbrica. Les c______________ de vida i de treball dels obrers durant les primeres d__________ de la industrialització eren molt p_____________ (vivien al dia, sense la seguretat que dóna .....................................................................................................................). La j__________ laboral a la fàbrica era de ____ a ____ hores diàries, d____________ inclosos, i el s_________ d'un obrer no era suficient per mantenir una família. Això obligava a treballar les d________ i els n______ (imatge ____), que rebien un s_______ inferior al dels homes. A més, als tallers no hi havia cap condició h_________, cosa que provocava la proliferació de les m__________. No existia cap mena de l_____________ [lleis] que fixés les condicions de feina i els salaris els fixava a________________ cada e___________. La majoria d'obrers provenien del medi r_______ (pobles i masos) i havien emigrat a les ciutats i___________ per trobar-hi una f______. S'instal·laven en b______ que no reunien les condicions necessàries de s___________ ni h________ (sub________). La majoria dels carrers no estaven a_________ i no tenien c_____________ i als habitatges hi vivien moltes persones en un espai molt reduït (imatge _____). No és pas estrany, doncs, que la tuberc________ o les epidèmies de t_______ o de c_________ s'hi estenguessin amb una gran rapidesa. 6


Ciències Socials de Quart d’ESO

11. La resposta obrera: el mov__________ obrer (57, 97, 99, 100). La primera reacció dels obrers va ser oposar-se al m_____________ *, perquè el consideraven responsable de l'a_____ i dels s__________ baixos. La seva protesta es va aferrissar en la d____________ de màquines i en l'i__________ d'establiments industrials. Els treb__________ van començar a adonar-se que formaven una c________ social diferent, amb uns problemes c_________ i uns o___________ propis (c____________ de classe). Es comencen a crear a______________ per ajudar econòmicament els seus membres en cas de m________ o a______. Els governs (defensors dels interessos de la b__________) van reaccionar en contra de la formació de s___________ obreres, la majoria de les quals van ser declarades i__________. Quan, el 18____, es van derogar a la Gran Bretanya les lleis que p___________ aquestes associacions, es fundaren els primers s__________. A Espanya la primera organització s__________ va ser l'Associació de T_________ de B___________ (1840). L'objectiu dels s____________ era millorar les c_____________ de treball dels obrers. Les primeres r________________ * que van fer van ser aquestes quatre: defensa del dret d'a_____________, r__________ de la jornada laboral, millores s__________ i r___________ del treball infantil.   

Un himne de lluita: la _______________ (“En peu pàries de la terra, en peu ...”) Una diada de lluita obrera: el ________ de _______ (60) Una bandera de lluita obrera: __________________ (60)

Maquinisme: Reivindicacions: Derogar: 12. Marxisme (60, 101). Amb la consolidació de la societat industrial van sorgir p____________ que denunciaren la m_________ dels obrers i les d______________ socials del capitalisme. Aquests i_____________ criticaven la concentració de la riquesa en mans d'una mi________ (la burgesia) i proposaren uns nous models d'o______________ social basats en formes de propietat c__________. A mitjan segle XIX, els alemanys K____ M______ i Friedrich E________ van denunciar l'e____________ de la classe obrera per part de la b__________ i van defensar la necessitat que es dugués a terme la r_____________ obrera per destruir el c___________. Per mitjà de la revolució, el p______________ (o classe o_________) aconseguiria el poder polític i crearia un Estat o________ que socialitzaria la propietat, que passaria a mans de l'Estat. La burgesia i els grans terrat___________* serien ex_____________; les fà________, les mi_____, els ba_______, les te______ i les empr_______ passarien a ser “propietat de tots”. L’objectiu final seria aconseguir una societat c___________, sense classes (ni rics ni _________, igualitària) A partir del darrer terç del segle XIX els m__________ van proposar crear partits o________ socialistes, que van proliferar arreu d'Europa. Tenien com a objectiu dur a terme la r___________ ob________, però també defensaven la participació en la vida política i es presentaven a les e___________. D'aquesta manera, els diputats s__________ al P____________ impulsarien una l___________ (unes lleis) més favorable als treballadors, com ara la jornada l____________ de ____ hores. L’any ______ (fa uns _____ anys), els socialistes espanyols, dirigits per Pablo _________, van fundar el ________ (___________________________________); poc després, van crear un s_________ obrer, la _______ (_________________________________________) (101) 7


Ciències Socials de Quart d’ESO

13. Anarquisme (61, 101). L'anarquisme aplegà un conjunt de p______________, entre els que destaca el rus B___________ que tenien en comú tres principis bàsics: l'exaltació de la ___________ i______________ i de la solidaritat social; la crítica de la p____________ p___________ i la defensa de formes de propietat c_____________ *; i el rebuig de l'a_____________, principalment de l'E_________ ( govern, parl_________, polic__, exè_______, jut_______ ... ) Els anarquistes s'oposaven a tenir qualsevol p____________ en les e__________ i estaven en contra de l'organització dels treballadors en p_______ polítics. Alguns van defensar l'acció v___________ contra els pilars del capitalisme (la b__________, l'E_______ i l'E____________). Uns altres van patrocinar la creació de s______________ revolucionaris (anarcos_____________) per millorar d'aquesta manera la condició ob________ i impulsar la revolució s_______ (dels pobres contra els _______). Dos exemples d’a_____________ anarquistes a la Barcelona de finals del segle ______: la bomba contra el g__________ Martínez _________ (imatge 100) o la bomba llançada des del ci______ pis del Teatre del L________; observa a la imatge 98 ................................................................................................................................................... Terratinent: . Propietat col·lectiva: . Propietat privada: . Condició obrera: . 14. La segona r____________ i___________: el triomf de la _____ indústria (54) Al final del segle ______, el món va entrar en una nova fase del procés d'in______________. És l'anomenada ___________ Revolució Industrial, en què la preeminència econòmica de la _____ ____________ va cedir el pas a noves potències industrials, com A____________, els E________ ________ i el J_______. Al final del segle XIX, l'e_______________ i el p____________ desbancaren el carbó. Nous invents permeten produir electricitat en c_________ h__________________* i traslladar el corrent elèctric fins a les f_____________ i les ciu____________. L'electricitat va tenir nombroses aplicacions en la indústria (força m________ de les màquines), en els t___________ (ferrocarril, t__________...), en els sistemes de comunicació (t__________, t__________, r_______ ...), en l'oci (f___________, c________________. ..) i en l'e_____________. A mitjan segle XIX, es va començar a extreure p____________ als Estats Units. La invenció del m_______ d'e____________, va possibilitar-ne la utilització com a combustible per a l’a_______________ (inventat l’any 1_____ per dos enginyers alem________), un mitjà de transport que va ser fonamental al segle XX. Amb els tr__________ i els ferrocarrils m__________________ * es van innovar els transports urbans i l'aplicació d'un motor d________ a la navegació marítima va permetre augmentar la rapidesa i la capacitat dels vaixells. L'a___________ va ser la darrera de les grans innovacions: el p________ vol amb avió va ser el que van fer el 1903 els germans W_________ (EUA) Amb la utilització del ciment armat es van edificar els primers gratacels (imatge ___). La p__________ en s_______ * va néixer als Estats Units i la fàbrica d'automòbils de l’empresari H______ F_______ va ser una de les primeres a implantar una c__________ de 8


Ciències Socials de Quart d’ESO

p____________ * d'automòbils . El resultat fou una producció e_______________ i ma_________ amb uns c___________ de producció reduïts (taula ______), la qual cosa va permetre estendre el c___________ a sectors més amplis de la població. Les inversions de c_________ tan elevades que necessitaven les innovacions tecnològiques estimularen la c_________________ industrial i les empreses es van fer cada vegada més ______.     

Centrals hidroelèctriques: utilitzen el salt de l’____________, als em_______________, per a fer e____________ e_______________. Ferrocarrils metropolitans: Producció en sèrie: fabricar productes idèntics i en grans quantitats; les c________ i t_________ de l’aula estan fabricades en s________. Cadena de producció: no es l’operari o t__________ el que es mou, sinó que és el producte a fabricar el que va passant per d________ de diferents operaris... Producció estandard___________: tots els auto_________ idèn_____________; és sinònimm de pr_________ en sèrie.

15. Interpreta el dibuix inferior de la pàgina 60, fent una redacció d’unes 10 línies:

9


Ciències Socials de Quart d’ESO 

TEMA 4. Catalunya i Espanya al segle XIX    1. Arbre genealògic de la dinastia borbònica (de la fa___________ dels B__________)  a Espanya;  consulta les pàgines 19, 21, 22, 65, 168 i  233.                                                  2. Fases polítiques (65) i personatges ( 64 a 83 i 130) del segle _______:    Cronologia  Període  Personatges  1788‐1808          1808‐          1814‐          1833‐          1868‐          1875‐‐          1


3. Imatges; redacta correctament unes dues línies per cada apartat:    1808 (83):      1808 (64):      1808 (66)      1812 (67):      1814 i anys següents (69):      1824 (71):      1831 (68):      1833 (72):      de 1843 a 1868 (74):      1845 (65):      1848 (92):      de 1868 a 1874 (77):      1873 (64, 77):      de 1875 a 1898 (78):      1892 (81):      1893 (98, 101):      1898 (79):  2


4. Espanya i Catalunya al segle XIX:     A  l'Estat  espanyol  el  segle  ________  significà  l'arribada  d'una  nova  dinastia,  els  B___________,  i  l'aplicació dels principis de l'a_________________ monàrquic (18). Recorda que poc després que les  seves  tropes  ocupessin  Barcelona  l’___  de  setembre  de  _____,  el  rei  borbó  ____________  V  va  castigar  Catalunya  amb  el  Decret  de  _______  ________,  suprimint  les  institucions  polítiques  pròpies: les _______ Catalanes i la G___________ (18, 19).    Durant  el  segle  XIX  Espanya  va  viure  un  difícil  procés  de  canvi  polític:  de  l’ab___________  al  lib______________.  Els  primers  intents  de  dur  a  terme  una  revolució  l_________  es  van  produir  com a reacció davant la invasió n___________ (1808‐1814), però va ser després de la m____ del rei  F_______ ___ que va culminar la instauració a Espanya del l_____________(64).    A partir d'aquest moment, els monarques van veure limitats els seus p______ per la C__________ i  el  P____________.  Però  els  liberals  m___________  van  imposar  un  règim  polític  amb  una  participació  molt  r____________  (dret  de  ____  restringit  a  les  persones  ri______)  i  amb  unes  llibertats  lim________.  Els  intents  de  d_______________,  sobretot  durant  el  S__________  Democràtic (1868‐1874) van fracassar (64).    En  el  conjunt  espanyol,  la  i_________________  va  tenir  lloc  amb  retard  respecte  als  països  més  industrialitzats. El XIX és el s______ del “fracàs de la R___________ Industrial a Espanya”, mentre  Cat__________  es  convertia  en  “la  fàbrica  d’E__________”.  Així,  al  començament  del  segle  XX  Espanya  continuava  sent  un  país  a___________  on  tan  sols  uns  quants  nuclis  reduïts  s'havien  industrialitzat (C__________, el País B_____ i  M________)(84).    5.  La  Guerra  del  Francès  i  la  crisi  de  l’Antic  Règim  (66,  67):  la  Revolució  F________  i  les  Guerres  N_____________  van  desestabilitzar  tot  Europa.  En  aquella  època,  el  rei  espanyol  era  ____________  que  tenia  com  a  primer  ministre  a  M_______  G_________  (l’amant  de  la  reina).  L’any  18___,  Napoleó  va  aprofitar  les  desavinences  entre el  pare  _______  i  el  fill_________ per  a  c___________a B_________ (França), on els va fer a_________ ; aleshores, Napoleó va nomenar rei  d’Espanya  el  seu  g_______  J_______  B____________.  Mentrestant,  les  tropes  na______________  havien  envaït  Espanya,  fet  que  provocà  la  r__________  del  poble  de  M____________  contra  els  ocupants f___________. Començava la “G_______ del F_________” (mapa _____). La única ciutat  que  no  va  caure  en  poder  dels  francesos  va  ser  C_________  on,  en  plena  guerra,  es  van  reunir  r____________  dels  territoris  espanyols  i  l’any  18___  van  aprovar  una  llei  anomenada  “C____________  de  C________”,  que  defensava  les  idees  del  l_____________,  la  sobirania  __________,  la  divisió  de  _______,  els  d________  dels  c____________  i  el  s__________  u____________.    Les Corts:  Pepe Botella:   Abdicar:      Mossèn  Pere  Xifre:  una  llegenda  diu  que  durant  la  Guerra  del  F_______,  el  poble  d’H__________    va  patir  molt,  va  ser  incendiat i saquejat. I que un  capellà anomenat Mossèn _____   _______,  va  plantar  cara  als  francesos  dalt  de  la  T______  d’Ararà, que és la segona més a_____ del poble.       3


6. La  restauració  de  l’a___________________  (68,  69).  Derrotat  Napoleó,  el  rei  _____________  tornà  a  Espanya  el  18_____.  Els  l_________  pretenien  que  el  monarca  jurés  *  immediatament  la  Constitució  del  1812,  mentre  els  a_______________  van  pressionar  perquè  es  restaurés  l’a______________.  Ferran  VII  va  donar  suport  als  a___________  i  molts  l_________  van  ser  em___________  o  ex__________;  altres  van  haver  d’e___________  *  o  van  passar  a  la  c_____________ *. El final del regnat de Ferran ___ està marcat pel conflicte d__________ * ; dos  personatges es disputaran la successió del rei: la seva filla ________ i el seu _______ C__________  (136,  137);  a  la  mort  del  rei,  l’any  18____  es  va  iniciar  la  primera  g________  c___________,  una  autèntica  guerra  civil  *  entre  els  a_____________  o  c__________  (que  donaven  suport  a  C_________)  i  els  l____________  o  i___________  (que  donaven  suport  a  ____________);  els  c_______ foren derrotats. Els carlins es distingien per la v_______ v__________ (imatge 64). Durant  el  segle  XIX,  hi  haurà  tres  g________  ca___________:  a  la  tercera,  el  pretendent  *  carlí  es  feia  anomenar __________ (text i imatge 72).    Exili:  Clandestinitat:  Guerra civil:  Pretendent: aspirant a    7. La i__________________ de les c___________ a________________ (70, 71). Durant el regnat de  F____________  es  va  produir  la  i_____________  de  les  colònies  que  Espanya  tenia  a  _____________  . Els  rebels  americans,  dirigits per  homes com  ara  S_______  B__________, es  fan  enfrontar violentament amb les tropes espanyoles (imatge ____); al final, aconseguiren alliberar‐se  de  la  dominació  espanyola,  creant  noves  r_____________:  des  de  M__________  fins  a  A____________.    Comenta el mapa 71:  .  .  .  .  .  8. El regnat d’Isabel II (74). La reina Isabel II (1833‐18__) va donar suport als liberals m__________,  o  cons_____________,  que  eren  partidaris  de  la  s_________  compartida  entre  el  ___  i  les  __________  (el  rei  o  la  reina  continuaven  intervenint  en  la  p___________),  volien  un  sufragi  c________ molt l________ (que només permetia votar i ser elegits els ciutadans de les classes altes:  n_________ i b__________) i eren contraris a la llibertat de c_______ o de r_________ (quadre  75)    9. El S_______ D______________ (76, 77). El S__________ abasta els anys ___________ a _______.  La reina Isabel va ser d___________ per la Revolució de 18_____. Els revolucionaris defensaven un  liberalisme  més  d_____________,  com  es  pot  llegir  en  la  pr_______  revolucionària  de  la  pàg.  76;  volien  s________  u_____________  per  a  escollir  unes  noves  C_________.  La  reina  va  tenir  que  ex_________  i  un  militar  català,  el  general  P_______,  va  convèncer  A_________  de  S________  (príncep italià) perquè fos _____ d’E__________. Però Amadeu va dimitir molt aviat i aleshores les  Corts proclamaren la R____________ (77), en mig d’una enorme inestabilitat p__________ ; un dels  presidents d’aquesta efímera * Primera R___________ va ser el català Francesc P___ i ___________  (77). El període comprès entre la Revolució de 18___ i la fi de la Primera R___________ és conegut  amb el nom de S_________ Democràtic.    Efímera:  Sexenni:  4


10. La R______________ m____________ (78). I finalment, els B__________ tornaren a ocupar el  tron  espanyol.  Militars  com  el  general  M________  C__________  i  polítics  cons___________  com  Antonio  C_________  del  C________  donaren  suport  al  retorn  d’A________  de  Borbó  (  fill  d’___________) que va regnar amb el nom d’A________ XII. Comença un període conegut amb el  nom de R____________ m____________.    11.  La  crisi  del  ____  (79).  A  finals  del  segle  _____,  es  produeix  la  “crisi  del  ____”.  Després  de  la  independència  de  les  colònies  americanes,  a  principis  del  segle  _____,  algunes  illes  del  mar  ________ continuaren sota sobirania e___________ (mapa 71): era el cas de l’illa de C_______. A  finals  del  segle,  els  c__________  es  van  aixecar  en  armes  contra  la  dominació  espanyola:  és  “la  G_________  de  C_______”.  La  fi  del  conflicte  arribà  l’any  ______,  quan  els  ______________________________  (E___)  van  declarar  la  guerra  a  ________,  ajudant  els  insurrectes  *  c__________.  Després  d’una  breu  guerra,  la  flota  dels  EUA  va  derrotar  la  flota  e___________ i Espanya va perdre les seves últimes colònies a A__________ i a À______: C______,  P_______ ________ i les F_________.    Colònies i metròpolis. Si ____________ era la metròpoli, C_________ era la c__________.  Insurrectes:  Flota:    12. Comenta, amb detall, el dibuix de la pàg. 79: 

  13.  Comenta  la  frase  del  poema  de  l’any  18___  (pàg.  79):  “A  guerrejar  contra  g_________,  em  porten,  mare  estimada.  Els  fills  p____________  a  C_____  van  a  morir  i  els  dels  p____________  a  casa seva es queden ...”:              14.  El  naixement  del  ca_____________________  (80).  Al  llarg  del  segle  XIX  es  produeix  un  moviment  cultural,  conegut  com  la  R_________  que  reivindicava  l´ús  del  català  com  a  llengua  l________  i  de  c_________,  amb  personatges  com  Àngel  G________  o  J_______  V___________  (80).  A  final  del  segle,  homes  com  V_________  A_____________  impulsaven  una  nova  ideologia  política: el c_______________ (81). L’any _______, Valentí A_______ (caricatura de la pàg. ____) va  redactar  un  manifest  anomenat  “M__________  de  G_________”,  dirigit  al  r____  d’Espanya  5


(A__________ XII) on manifestava que malgrat que no volia atacar la “g_________ u__________ de  la p__________ e______________”, desitjava que s’implantés “un sistema r___________” (que avui  anomenaríem  “a___________”)  per  a  evitar  “els  m________  que  el  c____________  *  ens  causa”  (text  81).  A  més  de  tenir  una  ll_________  o  idioma  propi,  no  oblidem  que  al  llarg  d’aquest  segle  _____  quan  Catalunya  inicia  un  important  procés  d’in______________,  que  també  la  fa  dife________ (90).    Greuges:    Centralisme:    Autonomia:    Foto:           15.  El  M______________  a  Catalunya  (142).  A  finals  de  segle  ______  apareix  un  moviment  a________  anomenat  M____________,  amb  arq__________  destacats  com  Lluís  D___________  i  M__________ i Antoni G__________. Molts edificis modernistes, com ara el parc G_______, la casa  B_________ o la casa M_________ (coneguda també com “La P_________”) eren encàrrecs que la  nova  burgesia  b___________  (amos  de  f__________  i  negocis)  feien  als  arquitectes  m_______________, en aquest cas a A_________ G________. A__________ G__________ va morir  a ____________ l’any _________, atropellat per un _______ (142).         

6


16. Comenta  el  quadre  “Els  a__________________________________________”  de  F____________  __  ___________,  seguint  els  t_______  apartats  de  la  pàgina  83.  A  la  pàgina  130  _______________________________________________________________  ________________________________________________________________________. 

7


17. Comenta  el  quadre  “La  ____________________________”  del  pintor  c___________  R__________  C_____________  (141),  seguint  els  t_______  apartats  de  la  pàgina  83.  Prèviament  observa  a  la  pàgina  98  ___________________________________________  ________________________________________________________________________: 

8


Ciències Socials de Quart d’ESO

TEMA 5. Imperialisme i Primera Guerra Mundial 1. Eix cronològic del període 1869-1919 (107, 54):

2. Comentem les il·lustracions, evitant repetir el peu d’imatge: 107: 109: 109: 110: 110: 111: 112: 112: Magrib: Metròpoli: Colònia: Indígena: Estratègic: 3. Comentem el mapa 113 (els imperis colonials cap a l’any ............): Estats Units: Argentina: Marroc: Senegal: Kenya: Congo: Colònia del Cap: Canal de Suez: Índia: Indoxina: Indonèsia: Hong kong: Tússia: Austràlia: 4. L’època de l’i________________ (106 i següents). Estudiarem el període 1875-1919 ( darrer _______ del segle ______ i els primers anys del segle XX): és l’època de l’im_____________ (amb la creació de grans imperis c_____________) i de la S_________ R__________ Industrial ( ús de l’el____________ com a nova font d’en_________, 1


Ciències Socials de Quart d’ESO invenció de l’a____________, etc., etc.) Aquesta època de l’imperialisme acabarà amb un conflicte d’àmbit mundial. La “G_____ G________” o Primera Guerra Mundial. Durant el darrer ______ del segle _____ i els primers anys del segle ____, els països industrialitzats del món van viure una llarga i feliç etapa de ____. Va ser la "B_____ É_______", l'època daurada dels grans imperis. Durant aquesta època, un seguit de grans i______ (au________, tel_______, rà_____, el_________...) van facilitar un ràpid progrés. Les grans c________ (París, Londres, Berlín, Viena...) es van il·lu___________ i els grans vaixells de v_____ van fer més fàcil viatjar pel _____. L'art (140), sobretot a E________, va viure una etapa de c_____ i revolució (im________, cu________, ab__________ ... ) Però aquest benestar va ser possible perquè les grans p________ havien conquerit moltes terres (c_________) a l'À______ i a l'À______ i les exp________: els venien els seus productes ind_____________ i n'obtenien primeres m_________ (co____, te, co______, di________...). L'èxit d'aquest benestar va desencadenar les a_________ d'altres grans potències i la compe____ per les colònies va causar moltes fri_________ entre elles. Tot això va portar, entre altres cau________, a la P_____ G_____ M________ (19___-19___). 5. L’art en el tombant del segle (127 i 140 i següents). Indica any, obra, autor, estil artístic: 1863: 1872: 1877: 1883: 1884-1886: 1886: 1887-1889: 1888: 1889: 1902: 1906: 1908: 6. El colonialisme: la formació de grans imperis colonials (108 i següents) Els països més avançats, especialment els e__________ van ocupar territoris en altres parts del món, principalment a l'À_______ i a l'À______. Aquest procés és conegut amb el nom de co___________ o im________________. Com ja hem dit, els països rics buscaven nous m_______ on vendre els productes produïts a les noves f_________, territoris on obtenir primeres m_________ (mi_______, co____, cau______ ...) tan b__________ com fos possible; alguns territoris colonials també serviran perquè m_________ d’europeus poguessin e___________; en altres casos, es tractava de conquerir més i més c_________ per satisfer l’o_______ n_________, terres on els m_________ feien mèrits i aconseguien m_________ i a_________. Els principals països que es van llançar a aquestes c_________ eren e_________ (el Regne ______, F______, A__________, B_______, I________ ...), però també ho van fer dues noves p____________: els ______ i el J_______ (mapa 113) El fenomen contrari al colonialisme és la __________________ (206, 207), que va tenir lloc després de la S_________ G_________ M__________. Al dibuix 206, l’escombra _______________________________________________________________________. 2


Ciències Socials de Quart d’ESO 7. Comentem les imatges: 117: 119: 119: 119: 120: 121: 122: 123 (mapes): 123 (víctimes): “Aliats”: en el cas de la Gran Guerra, eren els 8. Mapa simplificat: Imperi Austrohongarès, Sèrbia, Viena, Sarajevo, Belgrad, nacionalitats ... (116, 117):

9. C____________ de la Primera Guerra Mundial (116, 117):

 La rival________ colonial. Les disputes col_________ entre les potències eu________ per a veure quina podia controlar més territoris a l’À_______ , À_____ o Oc________. Al_______ i Gran B____________ disposaven de potents flotes o marines de g______.  L’exaltació n____________ (patrio_____ agressiu). Així, s’accentuà la rancúnia que França tenia a A______________ des de l’annexió per part a____________ dels territoris fronterers d’Al_________ i Lo_________ (que pots localitzar al mapa _____).  El conflicte dels B__________. També la zona dels B_________, al sud-_____ d’Europa, es convertí en un pol______ a causa de les rei_______ de moltes nacionali_________ opri_________ (com ara Bòs______), sotmeses per la política exp__________ de l’Imperi austro-h__________. Aquest Imperi oprimia nacionalitats (ètn____ o pob______) com ara els bos_____, els eslo_____, els croa_____, els tx______, els eslova____, etc. (mapes _____ i 117)  La política de formació de dos bl____ o a_________ militars enfrontades: la Triple Al______________ i la Tri______ En______________ . Si un país entrava en guerra, els demés els seguirien, com una ca_____________ (183)  Aquestes rivali___ va portar a una descontr_______ cursa ar____________; l’arma més mortífera d’aleshores era l’a__________ (mort___, obu_____ i can______). Per això s’anomena el període anterior a la PGM com el de la “pau a___________” (182) 3


Ciències Socials de Quart d’ESO

10. Els dos bàndols de la guerra (mapa 117):

11. L’inici de la guerra. Les que hem vist abans eren les causes prof_____. La causa immediata o guspi__ * es va produir a la zona dels ___________. Va ser l’assassinat per un estudiant n___________ servi de l’arx_________ F________ F__________, nebot de l’em______________ i h______ al tron imperial austroh_________. Aquest magni____ es va produir el juny de _______ a la ciutat de S__________ , capital de B______, regió aleshores sotmesa a l’Imperi austroh__________. Àustria-Hongria va declarar la guerra a una nació anomenada S________, acusant-la d’haver instigat l’assassinat. En les setmanes següents, els mecanisme d’a_____________ es desencadenaren i els països eu__________ es van anar d____________ la guerra els uns als altres (117)  Gavrilo Princip era membre del grup nacionalista s______ que defensava l'ús de la violència amb l'objectiu que l'Imperi a_________________ abandonés B_______ per unificar-se amb S__________. Després de l’assassinat, va ser empresonat però com que no tenia 20 _______ no se li va aplicar la pena de m_____ i va ser condemnat a 20 ______ de p________. Va m_____ de tuber_________ l’any 1918.  Guspira: el det______, l’esp_______ que fa esclatar ______________________ .  Magnicidi: 12. El desenv_______ de la guerra (118). La primera fase de la guerra es coneix amb el nom de “guerra de mo___________”: les tropes alemanyes van ocupar Bèl_____ i el nord de F_______. Els fr_____ de combat es van estabilitzar i va començar una llarga “g______ de posicions o de tr___________” entre els exèrcits al__________ i fr__________ (imatge _____). La vida a la trin____ era miserable: fan__, fre__, hu______, ra_____ i la fetor dels cad______ en descomposició. Al front or______ lluitaven alemanys contra russ___. L’any 1917 es van produir dues novetats: en primer lloc, els EUA van entrar a la guerra, contra Al___________, al·legant atacs dels subm_____ a____________ contra els seus vaixells (com ara l’enfonsament del vaixell de v______ “Lu____________”); en segon lloc, la retirada de l’exèrcit rus com a conseqüència de l’arribada al poder de L______ (Revol______ R______). Els invents i avenços tècnics propis de la Revolució _______ van permetre utilitzar moltes armes noves, més mortí_______: ca______, me________, els primers t______, els primers a_______, g______ asfixiants, etc...

4


Ciències Socials de Quart d’ESO

 Lusitania: gran vaixell de vapor b_________, de luxe, amb quatre x_____________. Un transat_________ que feia la travessia de l’A__________ nord. L’ 1 de maig de 1915, el L___________ va sortir de Nova Y______ amb 1.959 pa_____________. El dia 7 fou torpe_______ per un s____________ a___________ davant la costa d’I___________. Es va enfonsar en 18 minuts i es va arrossegar fins al fons del mar. Hi van morir 1.198 passatgers, dels quals 234 eren ciutadans nord-a__________; una de les causes de l’entrada dels EUA en la guerra, d____ anys més tard. 

Personatges: Indica nom, cognom, activitat i any de defunció:

5


Ciències Socials de Quart d’ESO

13. El final de la guerra (118). La guerra va acabar amb la derrota del bàndol de les “potències centr____” i dels seus aliats: A_____________, A_________H__________, B_________ i l’I__________ T_________ (de color _______ al mapa 183). La guerra va acabar el novembre de ______. Més tard, el tractat de V_________ va imposar dures c___________ a A____________: pèrdues t______________ a Europa (mapes ____), pèrdua de les c___________ a ultramar, reducció del seu e__________, pagament de fortes r______________ econòmiques pels danys causats (especialment a Fr_______). El Tractat de V________ havia estat una im__________ i una pau h_________, cosa que va crear entre els a____________ un profund ress____________ i desigs de reven___ que, anys més tard, seran aprofitat per H__________ per arribar al poder. 14. Conseq__________ de la guerra: pèrdues h________ (m______, f______, m___________) [quadre 123], pèrdues mat_________ i una forta remodela____ del m_____ d’Europa (125). L’Imperi Austro-h___________ es va desin_________: van sorgir nous estats: A________, H_________, T___________...; Sèrbia i altres territoris de l’antic Imperi Austro- ________ van donar lloc a un nou estat: Iu________. L’Imperi rus s’havia convertit en la _______ i havia acceptat la independència d’ E_________, L________, L__________ i P_________ (mapa 125) 15. Repassem les imatges. Els homes se’n van al f______ i les dones treballen a les fàbriques de m_________ o com a i____________ (119).La inf________ br________ avança, amb el suport d’una nova màquina de guerra: el _______ de _______ (106). Abans de la Primera G______ M_______, milions d’e__________ e_________ a ult________, especialment a A_________ del ________; els russos penetren a S_________ (109). Els colonitzadors eu_______ reclutaven soldats i__________ per a sotmetre els territoris que conquerien (107). El s______ britànic: conquerir un imperi c_________ continu, entre Eg______ i la Colònia del ____ (113). Un vaixell mix___ (ve_____ i va______ al mateix temps), creuant el C______ de S______ (inaugurat l’any _____, unia la mar __________ i la mar _______ i escurçava la ruta entre la Gran ________ i l’Í__________) (111). Durant la PGM, Espanya es va mantenir _________ (117). Les dones su___________ continuaven rei_________ el dret de ______ (l’autèntic s__________ u_____________) (119). Els primers aeroplans de g______ deixaven caure les bombes ma___________ (121). Pel Tractat de V___________, els territoris d’A________ i L________ van retornar a F_________ (123). A l’acabar la PGM, el president dels EUA, W________, va ser un dels s________ del _______ de __________ (122); va proposar la creació d’una “S________ de N___________”, una organització m_________ que hauria d’assegurar la _____ (un precedent de l’actual ______) (123). El país que més baixes m________ va tenir a la PGM va ser _________ (123)

6


Ciències Socials de Quart d’ESO

16. Completa els mapes i comenta les principals diferències entre els mapes d’Europa, abans (117) i després (125) de la Primera Guerra Mundial: Mapa d’Europa l’any _______.

 Potències “centrals”.  “Aliats”.  Estats neutrals.

Mapa d’Europa l’any _______.

 Nous estats sorgits de la desmembració de l’imperi austro-hongarès.  Nous estats separats de Rússia, després de la revolució comunista de 1917.  Turquia.  Alemanya (7 i 20). El territori numerat com a 20 és la Prússia o________.  La Rússia comunista de L_____ ( més tard anomenada Unió Soviètica o URSS).  L’Imperi Austrohongarès

 Sèrbia

 Alemanya (195)

 Polònia

L’Imperi rus

7


Ciències Socials de Quart d’ESO

Tema 6. Període d’entreguerres 1. Introducció. El període comprés entre el tractat de pau de V_______ signat l’any ____ i l’inici de la __________ Guerra Mundial, és conegut amb el nom de període d’e______________. Durant aquest v_______ anys cal destacar aquests tres te_____ històrics: la consolidació d’un Estat comunista a R________ (l’URSS, també anomenada Unió S__________), el “c_______” de 19___ i la crisi econòmica dels anys t_________ i l’arribada al poder, en alguns països europeus, de dictadures f__________ (146) Període d’entreguerres: 19___ - 19___ La dècada dels “f_________” anys vint: La dècada dels “h_________” anys trenta: URSS: Crac: el valor de les a_________ de la B______ de Nova Y______ va caure en picat. 2. Cronologia (147)           

1917: Triomf de la Revolució b_____________o co______________ a R_____________ 1919: A__________ és castigada al Tractat de pau de ______________ 1922: Marxa sobre R________ (els feixistes prenen el poder a ________) 1924: mor el líder comunista _________ 19__: mort Lenin, ________ es converteix en el nou líder de R__________ (151) 19__: amb el c______ de la Borsa de ____ ________ s’inicia un període de c______ e___________ coneguda amb el nom de G_____ D___________ 19___: Hitler i els n________ arriben al poder a A_________________ 1937: L’Alemanya na_____ s’annexiona À_____________ 19___: F________ guanya la Guerra Civil amb l’ajuda de H_________ (mapa 205) 19___: comença la Segona Guerra M_________ 1939-1945: ______________________________

3. Quatre dirigents polítics; indica nom, ideologia i país:

1


Ciències Socials de Quart d’ESO

4. Eix cronològic 1914-1945. 5. Imatges: Els dos grans dictadors feixistes, H_______ i M__________ s’entrevistaren a la ciutat a_________ de Munic l’any 1938 (146). El t______ N______________ i la t___________ ( reis de R________ ) fotografiats molts abans de la Re_____________ (148). Lenin, acompanyat per T________ i S_________ , s’adreça al poble ar______ (“els soviets”) durant la r_______________ de 191__ ; entre els r_______________ hi havia ob________, pa________, ma_________, so_________, in____________, do______ ... (149). Un cartell de pr_____________ presenta al dictador St__________ com un home bondadós, “el p______” de tots els p_______ o nacionalitats que vivien a l’URSS, eu_______ o as_____________ ; però la realitat era molt di__________(151 i mapa 150). Contrast entre la bona vida de les classes _________ durant la dècada de _______ i l’emigració d’e______________ cap als _________________ (152). La dona dels anys _____ i _______: ......................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ................................................................................................. (154, 155) Per a fer la r___________ anterior, utilitza aquests c__________: sufragistes, tres ocupacions laborals, analfabetisme, a la garçon, faldilles, xarleston. Redacta amb correcció; utilitza la coma, el _________________ i el punt. Dibuix de l’any _______ que caricaturitza tres dictadors europeus: M_________ a Itàlia, H________ a _________ i F________ a E___________ (159). A la ciutat italiana de _______, Benito M__________, amb uniforme f___________, es dirigeix a les m_________ (159). Adolf H_______ i altres membres del partit n________, uniformats, l’any de l’arribada al poder (_________) (161). Un membre d’un grup paramili__________ nazi vigila davant d’un comerç j__________; “Compreu només en c__________ a_____________”, diu el cartell, com si els .............................................................................................................. (162). Un lema molt perillós a una concentració nazi a la ciutat alemanya de N_________________: “A____________ ________________” (163). Un lema del feixisme italià: “............................................................................” (165). Gràfic 164: als EUA, durant els anys __________________, ..................................................................................................... ...................................................................

6. La Revolució Russa i la formació de l’URSS. Al principi del segle ___, Rússia vivia encara sota el domini del poder absolut del t____ o emperador. La intervenció de R_____ a la PGM, contra els moderns exèrcits a____________, va ser un desastre: milions de p________ van ser cridats a f______ (reclutats), els c____________ militars eren inc___________, la i_________ russa no podria proporcionar l’a__________ necessari, la f______ va arribar a les ciutats. Tot això va accentuar el malestar pop_____ (entre ob_____ i pag_____) i va facilitar l’esclat de la r_________ [148] La revolució tingué dues fases: fe_______ i oc________. El febrer de 19__, les masses af__________, agrupades en “s_________” (grups re_____________) de s________ farts de la guerra, obrers explotats a les fà_________ i cam_______ pobres o sense 2


Ciències Socials de Quart d’ESO

t_______ pròpia, van iniciar un moviment re______________ a la ciutat de Sant P_____________ que va provocar la caiguda i abd___________ del ts___ N________ II. Es va crear un govern p_____________. Mesos després, l’o_______ de 1917 va esclatar una segona revolució: aquesta vegada els soviets van ser dirigits pel partit “bolx________ “ (partit d’ideologia socialista mar________ dirigit per L________) [148, 149] Lenin va dirigir el primer govern re_____________, prenent importants mesures, destacant aquestes tr______: exp____________ de les t__________ de la nob____________ que en un primer moment van ser r______________ entre els pagesos pobres, control de les fàbriques per part dels o_________, i r________ de la P________G________M____________ (signant la pau amb A_____________). Aquestes mesures volien destruir el poder de la no________ terrat____________ i a la bu________ i pretenien donar el poder als ca__________ (la “falç”) i als o________ (el “m_________”) [149]

Comenta un cartell de pr____________ p____________: “El ca_________ Lenin neteja el món d’e__________________”.

El partit bolx_________ va canviar el nom pel de PCUS (P______ C__________ de la U______ S______________), el partit ú_______ *, amb L_______ al capdavant fins a la seva mort esdevinguda l’any 19____. El nou Estat rus va passar a denominar-se URSS (Unió de R_____________ S_____________ S______________). Ja en temps d’S_________ es va produir la co__________________; és a dir, es van dictar lleis suprimint la propietat p_______. Els ban_____, les ter_____ de conreu, les fà________, les bot_________, els mitjans de tra______, la distribució com__________, etc. van passar a mans de l’E________ (198). En lloc d’una economia c____________, l’URSS defensa una economia c________________, sense bur__________. 3


Ciències Socials de Quart d’ESO

CCCP: Partit únic: Abdicar: Camarada: Mapa 150: ...................................................................................................................... .............................................................................................................................................. ..................................................................................................... 7. Dels feliços anys v____ a la crisi del 19___ (152 a 157). A principis del segle XX, els _____ es convertiren en una gran p________ econòmica; va començar el consum______ propi de l’”American ____ of _____” (l’estil de vida del país de l’Oncle ______). Els anys v_____ van ser, sobretot pels E____, una època d’expansió e____________ (la “prosperity”). L’euf_________ econòmica va fer que molta gent demanés cr___________ als b_______ per a comprar ac__________ a la B___________. La B______ és un mercat on es compren i es v______ accions, uns pa______ que acrediten que qui els té és l’amo d’una part d’una empresa pel v______ que li marca l’acció; j______ a Borsa vol dir c__________ accions a un preu i v____________ quan aquest puja (però això mai no se s_____) (153) La c_____ econòmica. A finals d’o_________ de 19__, les accions de la B_______ de Nova Y_____ van començar a baixar de v________, en picat (com es veu a la gràfica de la pàg. _____). Es va crear un p_______ col·l_________. Aquells que havien demanat c_______ per comprar a_______ no els van poder tornar i els b______ es van trobar sense d________; bastants van fer f_________ . La crisi de 1929 s’havia iniciat a la b_________ i a la b________, però es propagà també a la i____________, el c______ i l’a____________. Des dels ____, la crisi e___________ es va estendre per Eu_______ i a gran part del m___. Aquests anys de crisi econòmica són coneguts amb el nom de la “G_____ D___________” (156) La conseqüència més greu de la crisi va ser l’augment e____________ de l’a______ (gràfica 164); la pob______ i la f____ van afectar m_______ de persones. A partir de 1929, doncs, es va produir un profund ma_________ social amb nombroses vag____, viol_________ i mani_________. No ens ha d’estranyar que aquesta crisi e____________ i s__________, iniciada l’any 19__ i que es va allargar durant la dècada de 19____, facilités l’establiment de d___________ i debilités les d_____________. Aquesta crisi, doncs, va ser una de les causes pr__________ de la S_______ G_________ M__________ (157) 8. Els feixismes. Fou en aquest període d’entreg________ quan van sorgir un dels fenòmens més perversos de la història: uns sistemes polítics anomenats “f____________”. La paraula “fei_________” prové del mot italià “fas____” (“fe___” de vares que envolten una d________). Els feixismes es basen en una ideologia irr________ basada en el suport incondicional al líd___ ; és antidem______; justifica el t_______, és militar___ i menysprea el pacif_____; el seu nacionalisme exal____ i agre_____ pot arribar al r_______ més brutal (els alemanys com a “raça” superior; els j______ com a “raça” inferior). Numera les ____ o ______ característiques de la ideologia feixista que acabem de detallar. Estudiarem dos tipus de fei_________: el fei__________ italià i el n_________ alemany (158 a 163) 4


Ciències Socials de Quart d’ESO 

Comenta aquests cinc símbols, indicant a quina ideologia p__________ o creença r____________ pertanyen: el fascio (159), la esvàstica (161, 163), l’estel de David (.........), la falç i el martell (209, 247); el “yugo y las flechas” (237, 239)

9. El feixisme italià. Els feixistes italians estaven dirigits per B________ M____________. Vestits amb camisa n___________ i sota el símbol del fas_______, practicaven la violència contra els si_________ obrers d’ideologia soc___________ o ana______________; per això ben d’hora van rebre importants pagaments de propietaris de f_________ (burgesia) i grans te____________. L’any 19__, els feixistes italians van organitzar una “marxa sobre ________”, reclamant el po______; el rei V______ M________ III va nomenar M_______________ primer m_________. Mussolini, convertit en “d_______ “ (el cap, el co_________) va implantar a Itàlia una d______________, amb una ideologia irracional basada en la fe c_______ en el lí_____ (“Mussolini sempre té la r____”, deien els fe________) (158, 159) 5


Ciències Socials de Quart d’ESO

10. El naz________ alemany. Recordem que l’any ______, a punt d’acabar la __________ Guerra Mundial, el k_________ G________ II va ab_________ del seu càrrec i es va proclamar la R___________. És l’anomenada R__________ de W___________, c_________ alemanya on es va signar la nova cons_________ de_____________. Durant els anus vint i trenta, els n______ van aprofitar les llibertats pròpies d’una d___________ per a destruir-la i implantar una d______________. El 19___, Ad_____ Hi___________ es convertia en el “fü_________” (el cap, el c___________) d’un partit d’extrema d______ anomenat “na____”. Molts afili______ a aquest partit no perdonaven la hu____________ que va sofrir Al______________ (derrotada a la _____) al Tractat de __________ . Més tard, als anys t________, la c_________ econòmica mundial va portar la f________ de molts bancs alemanys, tancament de f__________, a_____ i mal____ social. El 1932 hi havia més de ____ milions de des____________ a Alemanya. Aquesta situació va reforçar els partits extrem____ (co______________ i na______) (161). Observa a la gràfica 161 com l’augment de l’a________ ( o deso________) va anar paral·lela amb el creixement dels v_____ que rebia el partit n_______ (161) El partit nazi va prometre que lluitaria contra l’a_____ i contra la hu_____________ del tractat de V__________; practicava la violència contra els partits d’es__________ (socia________ i comun_______) i, a partir de prejudicis r_____________, carregava als j_________ la responsabilitat de tots els m________ so______________. Els grans propietaris in___________, temorosos d’una revolució com_________, van començar a fi___________ el partit na_____. Finalment, Hitler va ser nomenat c__________ (primer m__________) d’A________________ a principis de l’any 19__ (161). Un cop en el poder no va trigar gaire a destruir la dem___________, clausurant el Par________, suprimint les llib_______, declarant tots els p________ fora de la llei, i va reconèixer el partit nazi com a partit ú_____. Aquesta Alemanya n______ va ser batejada amb el nom de “III R_______” (“r_______” significa “imp_______”). El partit nazi va aconseguir convertir Al__________ en una gran pot_______; l’Estat va fer fortes in____________ en obres públiques (com ara au____________) i en la indústria de l’arm________ i l’atur va desaparèixer. El preu va ser, però, la pèrdua de la ll________, el gen_________ contra el poble j________ i la g_______ (és a dir, la S_____ G____ M______) (162, 163) L’es________ “Ein V_____, ein R_____, ein F________” (194) resumeix la perversa ideologia n____. El poble alemany és una “ra_____ su_______”, amb un enemic mortal, els j_________. Totes les terres on vivien gent de llengua a___________ havien d’incorporar-se a la Gran A_________ (el R_____ o l’Imperi); l’exp_______ del Tercer Reich es va realitzar abans i durant la S_____ G_____ M______ (mapa 195) Els jueus (en castellà, j__________) són membres d’una comunitat; la seva religió tradicional (que no tots practiquen) és el j_____________, el seu Déu és _______, el seu temple és la _____________, el seu símbol és ________________, el seu dia festiu és ______________. Actualment hi ha un Estat jueu que es troba al Pròxim __________, a l’extrem o____________ de la mar M_______________; es tracta d’ ________________. Democràcia: Dictadura: 6


Tema 7. La Segona Guerra Mundial   

1. Eix cronològic:    2. Comenta les imatges (unes dues o tres línies per cada imatge):    Cartell amb mapa (194):   .  .  La guerra llampec (196):  .  .  Mapa 197:  .  .  Cartell 197:  .  .  Mapa 199 (Belsen, Auschwitz, Mauthausen):   .  .  Camp de concentració de M_____________ (198):  .  .  Dibuix 201:  .  .    En  una  guerra  podem  distingir  les  c_________,  els  c________________  (194),  el  d__________________ del conflicte (196) i, finalment, les co___________________ (200).  Abans,  durant  i  després.  Podem  dir  que  una  guerra  és  un  conjunt  de  b____________  i  altres esdeveniments bèl∙lics.    3.  Les  causes  de  la  Segona  Guerra  Mundial  (194).  Els  orígens  r________  de  la  Segona  Guerra M________ cal cercar‐los en el T__________ de V_____________ que va fomentar  la h_____________ i el re________________. Molts al_____________ no van acceptar les  i________________  de  V_______________  i  això  va  estimular  l’a_______  o  el  desig  de  r___________.  Una  altra    causa  va  ser  la  crisi  del  __________    que  va  crear  molt  descontentament  entre  la  població,  aprofitat  pel  partit  n_________  per  a  fer‐se  amo  d’A________________.  Una  tercera  causa  va  ser  la  política  exterior  a______________  i  d’ex___________________  militar  per  part  de  l’A______________nazi  (durant  els  anys  t_____________,  abans  de  la  guerra).  Una  quarta  causa:  la  política  de  rearm_________________  per  part  de  l’Alemanya  nazi  va  fomentar  un  clima  de  tensió  preb___________ a Europa. Hem vist ____ causes de la ______________________ (194).    1


4. La  marxa  cap  a  la  guerra,  durant  els  anys  __________  (194).  Abans  que  comencés  la  Guerra  Mundial,  es  va  produir  la  intervenció  de  l’Itàlia  f_____________  i  de  l’Alemanya  n_______  a  favor  del  bàndol  franquista  durant  la  G__________  C________  espanyola.  L’any  ________,  l’Alemanza  n_______  va  ocupació  militarment  A_________  (“Anch________”),  on  s’havien  introduït  les  teories  n_________  (els  austríacs  han  de  format  part  de  la  Gran  A_____________).  El  mateix  any  _____,  Alemanya  van  exigir  a  Tx________________  que  li  entregués  el  territori  dels  S____________,  on  vivia  gent  de  parla a_____________ (194). Pel que fa a les aliances, l’any _____ havia signat pactes amb  __________  i  ____________  (195)  i  un  anomenat  “pacte  g______________________”  (entre  l’Alemanya  de  H_____________  i  l’URSS  d’S____________)  per  a  repartir‐se  P____________ (195).     L’any  1939  Hitler  va  reclamar  a  P___________  que  li  lliurés  el  “corredor  de  Danzig”  (territoris que separaven Alemanya de la P_________ oriental); aquest corredor era l’única  sortida de P__________ al mar, com veus al mapa de la pàg. ____). La negativa de Polònia  va  ser  l’excusa  per  la  qual,  el  setembre  de  _______,  l’Alemanya  nazi  va  invadir  P______________.  Aleshores,  els  “a___________”  (F_______________  i  G_______  B_____________)  van  declarar  la  guerra  a  _________________,  en  un  intent  de  frenar  l’expan____________  al______________.  Així  van  començar  la  _________________________________________ (text 195 i mapa 195).    5.  Mapa  d’Alemanya  i  Àustria  (123,  125,  194,  195).  Situa:  Alemanya,  Àustria,  Berlín,  Prússia oriental, “el corredor de Danzig”, els Sudets, Polònia, Txecoslovàquia ...    6. Els dos bàndols de la Segona Guerra Mundial:                            7. El desenvolupament del c_____________ (19___ ‐. 19__ )     a) Les victòries de l’_____:     Guerra llampec:     Batalla d’Anglaterra:  2


 Batalla de l’Atlàntic:     Afrikakorps:     Operació Barba‐roja:     Pearl Harbour:      b) Europa  sota  el  nazisme.  Les  victòries  de  l’Eix  van  fer  que  bona  part  d’E__________  quedés sota control de l’Alemanya n_________ i que el sud‐est d’Àsia quedés en mans del  _________  (mapa  197).  Els  alemanys  van  trobar  col∙l_____________________  entre  la  població civil dels països ocupats, però també és cert que molts dels que no van acceptar  el nou ordre n_______ van organitzar la “R___________________” de manera clandestina.  La  G_________  i  les  ___  van  implantar  un  règim  de  violència  i  t_________  sobre  la  població  dels  països  ocupats.  Els  r____________  podien  ser  de___________,  to______________,  de____________  o  ex______________.  Especialment  criminal  va  ser  la persecució nazi contra els j________ coneguda amb el nom d’H_______________.    Col∙laboracionista:  Població civil:  Clandestí:  Gestapo:  SS:  Deportació:  Holocaust (198, 199):  .  .  c) El triomf dels al_____________:     Midway:     El Alamein:     Stalingrad:     Normandia:     30 d’abril de 1945:     8 de maig de 1945:     Hiroshima i Nagasaki:    3


 2 de setembre de 1945:      30 abril 1945, Hitler es suïcida a la ciutat de ___________; el 8 de ________ de ________  Alemanya  capi______  (es  rendeix).  Però  a  l’Extrem  O_______  asiàtic,  els  j__________________  continuaven  combatent.  Per  tal  de  precipitar  la  rend_______  ja_______________, el president nord________ Tr_____________ va decidir utilitzar una  arma  n_____,  la  b________  a_____________,  sobre  les  ciutats  ja___________  d’H____________ i N_______________ (agost _______). El 2 de _____________ el Japó va  c______________. La Segona Guerra Mundial s’havia a___________.    

8. Les conseqüències de la guerra. Quan es va acabar la guerra, _______________ estava  materialment  d________________  i  en  aquesta  situació  dues  noves  potències,  els  ____________________  i  ________________  van relegar  E____________  a un  segon  pla  (Europa  va  perdre la  importància  que tenia en  el  món fins  aquell moment). La  guerra  va  causar  uns  ____  ______________  de  morts,  gairebé  la  m__________  dels  quals  van  correspondre a l’________, seguida d’A______________ (quadre 200). Per primera vegada  en  la  història  de  la  h____________________,  la  majoria  de  víctimes  no  eren  m________________,  sinó  p____________  c____________  (200).  Hi  van  haver  també  importants  destruccions  m____________________,  sobretot  a  causa  dels  b_____________________.  La  guerra  va  deixar  un  impacte  m_________  profund  i  més  quan  es  va  conèixer  l’H_____________  o  les  conseqüències  de  la  __________  _____________ (200). Pel que fa a Alemanya (derrotada pels a____________), després de  jutjar i castigar els líders n_______________, se la va dividir en dos ______________ (203)   

4


9. Més imatges de la Segona Guerra Mundial.                                 

 

5


6


Tema 9. El món a partir de 1945   

.

.

.

.

.

.

1. Els darrers ____ p_____________ dels EUA. Indica un esdeveniment propi del seu mandat.  I una pàgina del llibre on se’n faci esment:    33.Harry S. Truman 1945–1953……………………………......................................………………………………………….  34. Dwight D. Eisenhower 1953–1961 ………………………………………………………………………………………...  35. John F. Kennedy 1961–1963………………………………………………………………………………………………..  36. Lyndon B. Johnson 1963–1969  37. Richard Nixon 1969–1974  38. Gerald R. Ford 1974–1977  39. Jimmy Carter 1977–1981  40. Ronald Reagan 1981–1989  41. George H. W. Bush 1989–1993  42. Bill Clinton 1993–2001  43. George W. Bush 2001–2009  44.Barack Hussein Obama Jr. 2009–actualitat 

1


2. Eix cronològic del període 1945‐2010.  3. Els tres vencedors de la Segona Guerra Mundial (dibuix 201):     

4. Cronologia. Fes frases llargues:                                      

1945 (ONU, 201):  1946 (Japó, 218):  1947 (Índia, 206):  1948 (Alemanya, 203):  1948 (Israel, 207):   1949 (OTAN, 202):  1949 (Xina, 224):  1950 (Corea, 204):  1951 (Picasso, 317):  1953 (Stalin, 221):  1955 (Varsòvia, 202, 222):  1957 (CEE, 216):  1957 (Sputnik, 308):  1959 (Cuba, 205):   1960 (Kennedy, 214):  1961 (Berlín, 203):  1962 (Algèria, 206):  1963 (khruixtxov, 221, 230):  1965 (Palestina, 207):  1967 (Che, 223):  1968 (King, 215):   1969 (Armstrong, 308):  1969 (Supermarket Lady, 333):  1975 (Joan Carles, 247):  1975 (Vietnam, 204):  1985 (Gorbatxov, 228):  1989 (Berlín, 213, 228):  1990 (Alemanya, 228):  1991 (URSS, 229)  1991 (www, 308):  1992 (UE, 276):  1997 (Bin Laden, 299):  2001 (Nova York, 295, 296):  2002 (Euro, 281):  2003 (Saddam, 296, 294):  2


5. La  Guerra  Freda  (202  a  205).  L’URSS  c___________  i  els  EUA  c_____________  havien  lluitat com a “ali________” contra l’Alemanya nazi; acabada la guerra, però, es convertiren en  enemics  irreconciliables,  les  dues  superp________  que  es  disputaven  el  co_______  del  planeta.  Europa  es  va  dividir  en  dues  zones:  l’Europa  Occ__________  aliada  als  ____  i  l’Europa Or_________ aliada a l’_________; una imaginari “t_______ d’_________” separava  un  món  de  l’altre  (202).  Alemanya  va  quedar  dividida:  la  ______________________  aliada  amb els EUA i la ___________________________ sota influència soviètica (203).     Anomenem  G_______  F__________  a  la  situació  d’a________________  (enemistat,  enfrontament)  entre  dos  b_______  (grups)  de  països,  liderats  per  les  dues  superp_______:  els  EUA  i  l’U______.  Va  ser  un  enfr__________  tens,  però  no  va  arribar  mai  a  una  confrontació bèl∙li___ (mi_______) entre les dues potències, bé que aquestes van iniciar una  cursa  d’ar___________  desenfrenada  (dibuixos  ____).  En  alguns  casos  sí  hi  va  haver  enfrontament  militar,  però  ind_____________,  sense  que  sov___________  i  nord‐ a____________  (“russos”  i  “americans”)  s’enfrontessin  directament.  Tres  conflictes  de  la  G_______ F__________: la Guerra de C_______ (Corea del _____ contra Corea del ______),  la Guerra del V__________ (Vietnam del Nord, dirigit per un govern c____________, contra  Vietnam del S_____, ajudat pels EUA) i la crisi dels m__________ (a l’illa de C_______) (204,  205)    Es va arribar a un equilibri de forces militars entre els dos blocs, l’anomenat “e_________ del  t_______”,  ja  que  amb  l’armament  a_______  podien  destruir  el  món  sencer  diverses  v________.  Durant  els  anys  de  la  “guerra  freda”  es  va  estar  a  prop  de  la  guerra  nuclear  (o  sigui, de la T_____ G______ M______). Per exemple quan els soviètics van intentar instal∙lar  m________ a l’illa de Cuba (a pocs quilòmetres del territori dels ____)     Explica la crisi del míssils (205) :             Dos models de societat. Al bloc c________ occidental predominava la propietat p______  dels  mitjans  de  producció  (fà_______,  ban___,  terr____,  bo_____  …)  i  els  empr______  (la  burgesia) tenien i tenen llibertat per a crear neg______ i buscar el màxim bene_______.    En canvi, al bloc comunista (la _______ i els seus aliats) tota l’economia estava en mans de  l’E_____,  es  practicava  la  pla________  econòmica  (era  l’Estat  qui  decidia  els  béns  que  s’havien de pro_____, els pre___ de venda, etc). L’economia era dirigida per f__________ de  l’Estat (en lloc de per emp_______ o burgesos). A nivell polític,  als països comunistes es van  suprimir les lli_______ i es va implantar la di_________ de partit ú_____. Els que protestaven  contra el govern podien patir diferents tipus de repressió (o càstig): pena de m_____, reclusió  en  un  c_____  de  tr_____,  ingrés  en  un  h______  ps________  o  l’e______  forçat  (és  a  dir,  haver d’abandonar el seu p_____). La ______ va convertir en aliats a la força, els països de  l’Europa o________ (222)    L’escultura de la pàg. 333 ...    3


6. Quadre comparatiu de l’època de la Guerra Freda:    El bloc occidental capitalista  El bloc oriental comunista      “l’Est”    Els EUA    202  la OTAN    202  Washington      la Casa Blanca        el KGB    Europa occidental        República Democràtica Alemanya  203    Alemanya Oriental o RDA  203  Berlín Oest      d__________ pluri__________  dictadura amb partit únic    la lliure in__________  la planif________    Capi________________  Co_______________    les fàbriques: propietat p_______  les fàbriques: propietat de l’E____    Vietnam del    204    Corea del Nord  204  Tr  Stalin    J.F. Kennedy  Nikita K  221  Ronald Reagan  Mikhail G  228  el wi  el wo    la b________ (els empresaris)  els funcionaris de l’E_____    Taiwan (la petita Xina capitalista)    224    l’astronauta Gagarin  308    7. Descriu, un a un, aquests quatre dibuixos i caricatures que simbolitzen la Guerra Freda:    192:  203:  208:  230:    

4


8. Europa, de la Guerra Freda a l’euro (202, 216). Acabada la SGM, Europa va quedar dividida  en  dues  z_______  d’i________________.  Els  països  de  l’Europa  de  l’E_____  van  quedar  sotmesos a l’U________ ( exemples: P__________ i R_____________, mapa 203); eren països  “comunistes” on l’e_____________ estava controlada per l’Estat i la p____________ estava  controlada  per  un  “partit  únic”,  el  partit  comunista).  En  canvi,  els  països  de  l’Europa  Occidental eren “cap________________”, la majoria aliats econòmicament i militarment amb  els _______ (exemples: F__________ o  el R______ _______, mapa 203).     Així  doncs,  en  aquest  món  bi__________  propi  del  període  anomenat  “Guerra  F_______”,  Europa va quedar dividida en dues zones separades per un imaginari “t______ d’a________”  (mapa  203).  La  partició  d’A____________:  poc  després  de  la  derrota  nazi  l’any  1945,  es  va  produir  la  divisió  d’Alemanya  en  dos  Estats:  la  ______  (_____________________  _________________)  aliada  dels  ______  i  la  _______  (_______________  ____________________ ) sota influència de l’____________ (203).    Va ser a l’Europa O__________ (“capi___________”) on es va començar a gestar l’actual UE.  En  efecte,  l’any  1957  es  fa  signar  el  “T______  de  R_________”  que  donà  vida  al  “Mercat  C_____ Europeu”, després anomenat _____ (_____________ _________________________)  i  actualment  anomenat  ____  (________________  _____________).  Es  buscava  crear  una  gran  àrea  on  pugessin  circular  lliurement  els  tr______________,  els  ca______________  (diners per a invertir) i les me_____________________ (216). Aquest procés va culminar amb  l’entrada en circulació d’una moneda ú_________, l’e_________ (pàg. 289)    El  mapa  277  mostra  el  procés  d’ampliació  de  l’actual  UE.  Des  de  l’Europa  del  “_____”  a  l’Europa  dels  “vint‐i‐set”.  Els  s___  països  fundadors  van  ser  ____________________________________________________________________;  durant  molt  anys  Espanya  en  va  estar  exclosa:  no  s’acceptaven  d______________  .  Durant  els  darrers  ________  anys,  després  de  la  caiguda  del  comunisme,  molts  països  de  l’Europa  o_________ s’han fet ca____________ i han entrat a _____________________ (un exemple:  P _______________)    9.  Dibuixa  un  mapa  de  les  dues  Alemanyes  (1949‐1990).  La  reunificació  d’Alemanya  es  va  produir l’any _____ (228), ____ anys abans del teu naixement. Consulta els mapes 222 i 275:  

5


10. La  descolonització  (83).  S’anomena  descolonització  al  procés  ....................................  ...................................................................................................................................................  .................................................................................; aquest procés va tenir lloc entre els anys  …........................................................... La descolonització no va ser uniforme. En alguns casos  es va fer de manera pacífica. En altres, aquests processos d’inde__________ foren v_______ i  tra_______.  A  l’Índia  el  moviment  d’i___________  es  va  caracteritzar  per  la  r__________  pacífica  dirigida  per  G_______  contra  els  colonitzadors  ang________.  En  el  món  à____,  destaca la in___________ d’Algèria: la negativa de Fr_______ a descolonitzar aquest territori,  va  portar  a  un  cruel  guerra  entre  els  independentistes  alg_________  i  els  colonialistes  fra_________ (83)    11. El retrobament de l’Est i d’Occident (87 a 89).  Als anys __, els moviments pa______ (com  el que es veu a la pàg. __) prenien cada vegada més força als països occidentals. Mentre que  la U______ s’entestava a igualar el poder militar dels E____, i això arruïnava la seva economia  (la població russa patia un baix n_____ de vida). En aquesta situació va arribar al poder a la  Unió Soviètica un líder anomenat M________ G________ i va iniciar una política de r_______  (la “perest_______”). De fet, però, el comunisme era irre_________ i al moment en què es va  obrir a la ll________ es va desfer com un castell de cartes. Així, a finals de l’any _____, contra  tot  pro______,  la  Unió  S______  es  va  trencar  i  es  va  descompondre  en  una  multitud  de  re_______ (R______, Uc______, Le_____, Es______, Li_______, etc.) (87)    L’any  19__,  aprofitant  els  vents  de  llibertat  que  bufaven  a  la  U______,  es  van  produir  una  sèrie de revolucions antico_________ a la majoria de països de l’Europa de l’____: Ho______,  Po______,  la  A________  comunista,  Tx__________,  Bu_________  i  R__________.  Un  fet  emblemàtic  de  tot  aquest  procés  va  ser  la  c________  o  destrucció  del  m______  de  Berlín,  que  havia  estat  el  símbol  de  la  divisió  d’Europa  en  dos  b_____.  En  el  cas  de  Romania  el  president C________ i la seva dona van ser e________ el dia de N______ del mateix any (87 a  89)    Tres motius d’aquestes revolucions anticomunistes (89):       

6


12. Mapa d’Europa en temps de la guerra freda, entre 1948 (divisió d’A__________ en dos  estats) i 1990 (reunificació d’A________). Escriu al mapa el nom de tots els països europeus.  Pinta’l amb  dos colors (79)       Països de l'Europa O________ (capitalista), la majoria aliats amb els ___    Països de l'Europa Oriental (c____________), la majoria aliats amb l’____      13. Mapa d'Europa a l'actualitat, després de la caiguda del comunisme a l'Europa ______, la  reunificació  d'___________,  la  descomposició  de  l'URSS,  la  fragmentació  violenta  de  Iu__________,  i  el  trencament  pacífic  de  Txeco________.  Indica  el  nom  dels    nous  països.  Pinta’l amb tres colors:       Països sorgits de la descomposició de l'URSS.  279    Països sorgits de la descomposició de Iugoslàvia (fronteres inestables)  268    Altres països ex‐comunistes.  268    L'Europa dels _____ ( l’actual "Unió Europea", abans CE o CEE)  284    14. Les 15 repúbliques de l'antiga Unió Soviètica (279). Dibuixa un mapa:                                15. Les repúbliques de l'antiga Iugoslàvia (268, 282). Dibuixa un mapa:    E   C   B_______ i Herzegòvina  S_______ i Montenegro  Macedònia     

7


Tema 7. Catalunya i Espanya al segle XX 1. Eix cronològic: 1898-2008 (______ anys, _______ dècades)  2. Temes del llibre: 66: 166: 232: 252: 3. Grans fases històriques, segles _____ i ______ (66, 168, 234, 254)   

    

Regnat d’Isabel II (72 a 75): 1833Sexenni Democràtic (76): La Restauració monàrquica:  Regnat d’Alfons XII i regència de Maria Cristina d’Habsburg (78):  Regnat d’Alfons XIII (168 a 171): Segona República (172 a 179): Guerra Civil (180): Dictadura de Franco (234): Transició a la democràcia (247, 254): Monarquia i democràcia (260 a 271):

4. Monarquia. Regnat d’Alfons XIII (1902-1931)

1


2


El 190_ el nou rei ______________ va arribar a la majoria d’____ (168). L’any 19__ es va produir la Setmana T__________ de B___________, una revolta p________ contra l’enviament de tropes al M_________ (169); el govern i l’ex_______ espanyols es volien apoderar de la zona n______ del M_________, també coneguda amb el nom de R_____ (mapa 169); durant la Setmana T_________, els revoltats aixecaren _________ als carrers de __________ fins que l’ex________ aplastà la revolta; el pedagog i lliur____________ anarquista Francesc F_________ i G__________ fou executat, acusat d’incitar la revolta (dibuix 169). L’any _____, els c___________istes aconseguiren que el govern e________ autoritzés la creació de la M_____________ (169). La Mancom_________ (169). A començament del segle XX, el catal__________ polític té molta força. El partit més important és la Lli____ Regionalista, que compta amb líders com Francesc Cam___ i Enric P____ de la R____. L’any _______, els catalanistes aconsegueixen que el govern esp________ autoritzi un nou òrgan de govern: la M____________ de Catalunya, que permet coordinar els esforços i els recur______ de les quatre d______________ catalanes. P____ de la Ri____ és el primer presi______ de la Mancomunitat, la qual desenvolupa la creació d'infraestructures (ca_____________, xarxa tel___________) i impulsa les institucions culturals (muse____, bibli_________) i educatives (esco________). Pompeu F______ és un dels filòlegs que més destaca en el procés de normalització de la ll________ catalana (216). La Mancom__________ va ser suprimida durant la Dictadura del general Miguel __________ de _________, que als anys ______ va perseguir el catala__________ (text i imatge 171). Els catalanistes reclamaven que Catalunya tingués algun tipus de govern au_________; recorda que pel Decret de N_____ P________ de l’any _________ (19), Catalunya havia perdut les seves ins_____________ pròpies (C_______ o Parlament i Gene_____________). La CNT. L’any 19__ es crea un sindicat a__________ anomenat ____ (_________ _________________________), que es convertirà en el més important de C_______ (168). Monarquia amb dictadura. La Dictadura de __________________. L’any _____, amb el consentiment del rei _________________, el general Miguel ______________________________, fa un cop d’e__________ i implanta una dictadura a Espanya: ell mateix justifica el cop d’estat amb aquests arguments (text 171):

3


5. La Segona RepĂşblica (1931-1936):

4


La Segona República. El ___ d’a______ de 19___ es proclama la R__________ a _______ (dibuix 172) i a _____________ (foto 223); el rei __________ va a___________ i a__________ el país (172). Hi havia molt entusiasme popular a favor del nou règim democràtic. Els dos presidents de la S__________ República es____________ van ser Niceto __________ _______________ i M__________ A____________ (dos polítics rep________________, el segon fotografiat a la pàgina ____). Durant aquests anys t_________, els republicans d’esquerres intenten ref________, mod________, democ________ Espanya, però van topar amb gent que tenia molt poder: els m___________, els b__________ i els la_____________________ (176).

5


Reformes. Aquests republicans van decidir que l’Estat deixaria de pagar una mena de salari als s_________________, es volia prohibir les escoles r______________, promovent una educació l__________ (sense re_________); també es van autoritzar el d_________ i el matrimoni c_________. Pel que fa a la reforma a_________, es volia expropiar les grans f__________ o grans propietats a____________ (l______________) que no es c__________________ i lliurarles als j____________ o pagesos s_____ t__________; a regions com ______________ i E__________________ hi havia centenars de m_______________ de j_____________ , en una situació de m_________, mentre que la p_________ de les terres en concentrava en mans d’uns quants centenars de f__________ l________________ (176). Observa el mapa _____ que assenyala les p____________ amb més l____________isme). Observa a la fotografia, uns j_____________ and_____________ d’ideologia a________________ que s’havien revoltat a la localitat de ________ ____________ detinguts per la _____________________ (any 1932). Els revolucionaris cridaven: “la t_________ per a qui la t_______________”, és a dir: _____________________________________________________________________.

Generalitat republicana. Durant la Segona R____________ espanyola, Catalunya va aconseguir l’a______________, és va convertir en una “regió a_______________”, sense separar-se d’E__________. L’any 1931 es va crear un nou partit: l’E____________ R_____________ de Catalunya. El mateix 1931, arran de la victòria electoral d'E_________ R___________, Macià proclama la R_________ catalana (174); però hagué de renunciar a aquesta decisió i , a canvi, va esdevenir el primer pre___________ de la nova G______________ de Catalunya, en temps de la R______________ (223). Els partits d’esquerres defensaven –en teoria- els interessos de les classes p__________ (arte____________, boti_____________, pag___________, ob__________ de fà_________ ...). L’any 19____, el govern espanyol era de _________ (178) , mentre el president de la Generalitat era ______ _____________, un home de l’ERC (____________________ ________________); l’octubre de 19____ , Lluís Companys es va revoltar contra el govern espanyol, però va fracassar en el seu intent de proclamar l’Estat C________ i fou e__________________ (text i foto 178). A Espanya, el f_____ de l’any 1936 hi hagué eleccions generals, amb la victòria de una coalició de partits d’e_________________ anomenada “F______ P_____________” (179); poc després esclatava un cop d’estat contra la R___________ democràtica, com si les forces c____________________ volguessin recuperar per la força de les a_______ allò que havien perdut a les ur_______ (179). 6


6. Els dos bĂ ndols de la Guerra Civil (179 a 183):

7


7. Mapes de la Guerra Civil (187, 189). Situa-hi Burgos, Madrid, Bilbao, València, Barcelo-

na, Lleida, el front d’Aragó, la batalla de l’Ebre... Pinta els mapes de dos colors. Afegeix una llegenda...

Llegenda:

Evolució de la guerra:

8


8. Els anys del franquisme (234). El r_______ polític franquista va ser una

d____________ oposada al co_____________, a la de___________ pluripartidista i (en nom de la “unidad de E___________) contrària a tot tipus de reivindicació ca_________________. El general F__________ F______________ acaparava tots els poders: era el “Jefe del E__________”, el “G________________ de los Ej______________” i el “jefe” de l’únic partit legal: la F___________ (FET y de las JONS). Aquest militar també era anomenat amb un títol feixista: “C___________”; i a les monedes de l’època es podria llegir: “C_________ de Espanya por la g_________ de D__________”. El P____________ democràtic, les e_______________ lliures i els partits polítics van ser suprimits i Franco legislava (feia les _______) per decret-llei. El poder de Franco era v____________ (per tota la vida) i podia nomenar s_____________. Pel que fa a Catalunya, va a_________ o suprimir l’E______________ d’autonomia de 1932 i va perseguir la seva lle________ (234). Durant la Segona Guerra Mundial, Franco es va mantenir més o menys “ne________”, però tenia simpaties per ____________ i va enviar la “_______________ ____________” ( uns 47.000 soldats i comandaments) per a lluitar a favor d’A___________ i contra R_______________ (235). Observa a la foto 235, __________ _____________________________________________________________. Acabada la Segona G________ M__________ s’inicia la G__________ F_____________ i l’any ________ l’Espanya de Franco va pactar amb el V____________ (el Papa de Roma) i amb els __________ ______________ (235). Durant els anys de la post____________ hi havia molta m__________________; l’escassetat d’a____________ va fer que el govern imposés la c______________ de ra____________________ per a intentar repartir entre la població alguns a____________ de primera necessitat (pa, ____, s_________, p__________, a______ ...). En aquesta època va sorgir un mercat n___________ anomenat e_______________; consistia en vendre clan__________ (d’amagat) aquells productes de primera necessitat, a un p______ superior a l’autoritzat (237).

9


A diferència de la Rep________, el franquisme ( i el seu partit únic, la F___________) considerava la dona com a inferior a l’home: m______ i e_________ submisa; “________________________________________________________________” (article 59 del Codi C_____ de 1958) (238, 239). Anys 60. Franco es rodeja de ministres de l’_______ __________ (“L’O_____ de ______”, un grup catòlic cons________ i elitista). L’any _______ nomena successor: es tracta del príncep __________________________, nét del rei ________________ (240). Són anys de gran creixement e__________________: els primers t_______________ i els ut_________________ (com ara el “Sis-_________” de _______) eren dos símbols de la nova “societat de c______________” (241). El frigoríc e__________ substituirà _______________________, la cuina de butà en lloc de __________________. Molts a________________ emi_____________ de la seva terra i buscaven feina a Catalunya; la foto 242 mostra __________________________________________________________ ________________________________; observa el mapa ______. Altres espanyols emigraven a països de l’_______________ Occidental, com ara A__________, F_____________ o S___________ (text 242 i gràfica 243). Catalunya sota el règim franquista. L’any 1939 acabava la guerra però començava una duríssima repressió sobre els v______________. El mateix president de la G______________, Lluís C_____________ va ser af______________ a M_____________ l’octubre de _______ (244) . En el cas de Catalunya, cal destacar la repressió contra la llengua pròpia: ___________________________________________________ (imatge 249). Alguns grups guerrillers, els anomenats “m__________”, intentaren continuar la “guerra” contra F____________, com mostra el mapa 244; el maquis més famós fou en Quico S_________, que fou abatut a Sant C___________. A mesura que passaven els a_______, l’op___________ contra la dictadura f__________ anava creixent (244). Un dels partits que més van lluitar contra el f____________ va ser el PSUC, comunista (_______________________________________________________________). També a la clandes___________, es va crear un nou sindicat de treballadors anomenat “_______________________________” (els treballadors no tenien dret a crear s_____________ lliures ni a exercir el dret de v__________). Cal destacar també l’oposició al franquisme per part de molts estudiants u________________ (imatge ______). L’any 1971 va néixer l’A_____________ de C_______________ que demanava “ll____________, a__________________ i e______________ d’a_______________”. Tota aquesta op_____________ era il·legal, clan___________ i molt arriscada (multes, tortura, presó i alguna pena de mort). Anys 70. L’any _______, una organització terrorista o de lluita a_____________ nascuda al País B_________, anomenada _____, va assassinar al número ____ del règim franquista: l’a__________ Luís ____________ _______________, que en aquell moment era el president del Govern espanyol (246). ETA són les sigles d’_______________________________ (______________ _________________). El ___ de n_______________ de _______ moria el dictador F___________, després d’una llarga agonia (246). Dos dies després, ___________________________________ ______________________________________________________________ (foto 247).

10


9. La transició i la democràcia. Introdueix en aquesta cronologia, altres esdeveniments com ara el naixement de TV3 ( any 1983), l’entrada a la CEE (actual UE) l’any 1985, les Olimpíades de Barcelona de l’any ____________, l’arribada de l’euro i la fi de la p____________ ( any 2002) o l’anomenat “Trío de les Açores” (any 2003). 1977 (254): 1977 ( i 252): 1978 (255): 1980 (256): 1981 (259): 1982-1996 (260): . . 1996-2004 (262): 11 de març de 2004 (263): 14 de març de 2004 (263): 2004-2010 (263): 1980-2003 (264): 2003-2011 (264):

11

CIÈNCIES SOCIALS 4t ESO  

CIÈNCIES SOCIALS 4t ESO Història. Edats Moderna i Contemporània (segles XV a XX)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you