Page 1

UNITAT 1 [CA] 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Clàusula d'exempció de responsabilitat Amb aquest lloc d’Internet, la Comissió Europea pretén fomentar l'accés del públic a la informació relativa a les seves iniciatives i a les polítiques de la Unió Europea en general. El nostre objectiu consisteix a vetllar per l'actualitat i exactitud de l'esmentada informació. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyalin. No obstant això, la Comissió no assumeix cap responsabilitat en relació amb la informació inclosa en aquestes pàgines. L'esmentada informació:

10 11

és de caràcter general i no aborda circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets;

12 13

no ofereix necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada;

14 15 16

conté en algunes ocasions enllaços amb pàgines externes sobre les quals els serveis de la Comissió no tenen cap control, i respecte de les quals declinen qualsevol responsabilitat;

17 18 19

no ofereix assessorament professional o jurídic (si es vol efectuar una consulta d'aquest tipus, cal dirigir-se sempre a un professional qualificat).

20 21 22 23 24

Cal tenir en compte que no pot garantir-se que un document disponible en línia reprodueixi exactament un text adoptat oficialment. Així doncs, únicament es consideren autèntics els textos legals de la Unió Europea publicats en les edicions impreses del Diari Oficial de la Unió Europea.

25 26 27 28 29 30 31 32

Pretenem reduir a un mínim els problemes sorgits per errors de caràcter tècnic. No obstant això, algunes dades o informacions que figuren a les nostres pàgines poden haver estat creades o estructurades en arxius o formats no exempts d'errors, fet pel qual no podem garantir que el nostre servei no quedi interromput o afectat de qualsevol altra manera per aquests problemes. La Comissió no assumeix cap responsabilitat respecte dels problemes esmentats, que puguin ser fruit de la consulta d’aquestes pàgines o d'altres d’externes, objecte de la retramesa.

33 34 35 36 37

Aquesta clàusula d'exempció de responsabilitat no té per objecte limitar la responsabilitat de la Comissió de manera contrària al que disposen les normatives nacionals aplicables, ni tampoc excloure’n la responsabilitat en els casos en què, en virtut de les esmentades normatives, no es pugui excloure.


UNIDAD 1 [ES] 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cláusula de exención de responsabilidad Con el presente sitio Internet, la Comisión Europea pretende fomentar el acceso del público a la información relativa a sus iniciativas y a las políticas de la Unión Europea en general. Nuestro objetivo consiste en velar por la actualidad y exactitud de dicha información. Trataremos de corregir los errores que se nos señalen. No obstante, la Comisión no asume responsabilidad alguna en relación con la información incluida en estas páginas. Dicha información:

10 11

es de carácter general y no aborda circunstancias específicas relativas a personas u organismos concretos;

12 13

no ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada;

14 15 16

contiene en algunas ocasiones enlaces con páginas externas sobre las que los servicios de la Comisión no tienen control alguno y respecto de las cuales declinan toda responsabilidad;

17 18 19

no ofrece asesoramiento profesional o jurídico (si desea efectuar una consulta de este tipo, diríjase siempre a un profesional debidamente cualificado).

20 21 22 23 24

Téngase en cuenta que no puede garantizarse que un documento disponible en línea reproduzca exactamente un texto adoptado oficialmente. Así pues, únicamente se consideran auténticos los textos legales de la Unión Europea publicados en las ediciones impresas del Diario Oficial de la Unión Europea.

25 26 27 28 29 30 31 32

Pretendemos reducir al mínimo los problemas ocasionados por errores de carácter técnico. No obstante, algunos datos o informaciones contenidos en nuestras páginas pueden haber sido creados o estructurados en archivos o formatos no exentos de errores, por lo que no podemos garantizar que nuestro servicio no quede interrumpido o afectado de cualquier otra forma por tales problemas. La Comisión no asume responsabilidad alguna respecto de dichos problemas, que puedan resultar de la consulta de las presentes páginas o de aquellas otras externas objeto de reenvío.

33 34 35 36 37

La presente cláusula de exención de responsabilidad no tiene por objeto limitar la responsabilidad de la Comisión de forma contraria a lo dispuesto por las normativas nacionales aplicables, ni excluir su responsabilidad en los casos en los que, en virtud de dichas normativas, no pueda excluirse.

38

http://europa.eu.int/geninfo/legal_notices_es.htm


UNITÉ 1 [FR] 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Clause de non-responsabilité Le présent site de la Commission européenne vise à promouvoir l'accès du public aux informations relatives à ses initiatives et aux politiques de l'Union européenne en général. Notre objectif est de diffuser des informations exactes et à jour. Nous nous efforcerons de corriger les erreurs qui nous seront signalées. Toutefois, la Commission n'assume aucune responsabilité quant aux informations que contient le présent site. Ces informations:

10 11

sont exclusivement de nature générale et ne visent pas la situation particulière d'une personne physique ou morale;

12 13

ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour;

14 15 16

renvoient parfois à des sites extérieurs sur lesquels les services de la Commission n'ont aucun contrôle et pour lesquels la Commission décline toute responsabilité;

17 18 19

ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié).

20 21 22 23 24

Notez aussi qu'il n'est pas possible de garantir qu'un document disponible en ligne reproduise exactement un texte adopté officiellement. Seul fait foi le texte de la législation de l'Union européenne publié dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne.

25 26 27 28 29 30 31 32

Nous souhaitons limiter autant que possible les inconvénients occasionnés par des erreurs techniques. Cependant, certaines données ou informations présentes sur notre site peuvent ne pas avoir été créées ou structurées dans des fichiers ou des formats exempts d'erreurs, de sorte que nous ne pouvons garantir que notre service ne sera pas interrompu ou autrement affecté par de tels problèmes. La Commission décline toute responsabilité quant aux problèmes de ce type pouvant résulter d'une utilisation de ce site ou de tout autre site extérieur auquel il renvoie.

33 34 35 36 37

La présente clause de non-responsabilité n'a pas pour but de limiter la responsabilité de la Commission de manière contraire aux exigences posées dans les législations nationales applicables ou d'exclure sa responsabilité dans les cas où elle ne peut l'être en vertu des dites législations.

38

http://europa.eu.int/geninfo/legal_notices_fr.htm


UNITÀ 1 [IT] 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Clausola di esclusione della responsabilità Il presente sito della Commissione europea consente al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle sue iniziative e, più in generale, alle politiche dell'Unione europea. L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione aggiornata e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà a correggerli. La Commissione non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute nel sito. Tali informazioni:

10 11

sono di carattere esclusivamente generale, e non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o ad un organismo determinati;

12 13

non sempre sono necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate;

14 15 16

sono talvolta collegate con siti esterni sui quali i servizi della Commissione non hanno alcun controllo e per i quali la Commissione non si assume alcuna responsabilità;

17 18 19

non costituiscono un parere di tipo professionale o legale (per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato).

20 21 22 23 24

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile in linea riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

È nostra cura ridurre al minimo le disfunzioni imputabili a problemi tecnici. Parte dei dati o delle informazioni presenti nel sito potrebbero tuttavia essere stati inseriti o strutturati in archivi o formati non esenti da errori. Non possiamo pertanto garantire che il servizio non subisca interruzioni o che non sia in altro modo influenzato da tali problemi. La Commissione non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali problemi derivanti dall'utilizzazione del presente sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati. La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di limitare la responsabilità della Commissione in violazione di disposizioni della legge nazionale applicabile, né di escluderla nei casi in cui non può essere esclusa in forza di detta legge.

38

http://europa.eu.int/geninfo/legal_notices_it.htm


UNIDADE 1 [PT] 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Declaração de exoneração de responsabilidade A Comissão Europeia gere este sítio Web com o objectivo de melhorar o acesso do público à informação sobre as suas iniciativas e sobre as políticas da União Europeia em geral. Pretendemos que estas informações sejam actualizadas e rigorosas. Procuraremos corrigir todos os erros que nos forem comunicados. Todavia, a Comissão não assume qualquer responsabilidade relativamente à informação contida neste sítio. Esta informação:

10 11

é de carácter geral e não se refere a factos específicos relativos a um indivíduo ou a uma entidade determinada;

12 13

não é necessariamente exaustiva, completa, rigorosa ou actualizada;

14 15 16

está por vezes ligada a sítios externos sobre os quais os serviços da Comissão não têm qualquer controlo e pelos quais não assumem qualquer responsabilidade;

17 18 19

não constitui um parecer profissional ou jurídico (se precisar de aconselhamento específico, deverá sempre recorrer a um profissional devidamente qualificado).

20 21 22 23 24

Recorda-se que não se pode garantir que um documento disponível em linha reproduza exactamente um texto adoptado oficialmente. Por conseguinte, só a legislação da União Europeia publicada, na sua versão papel, no Jornal Oficial da União Europeia é considerada autêntica.

25 26 27 28 29 30 31 32

É nosso objectivo minimizar os inconvenientes causados por erros técnicos. Todavia, determinados dados ou informações constantes do nosso sítio podem ter sido criados ou estruturados em ficheiros ou formatos que não isentos de erros, com a consequência de não podermos garantir a não interrupção ou a não perturbação do serviço devido a tais problemas. A Comissão declina qualquer responsabilidade por eventuais problemas que surjam na sequência da consulta deste sítio ou de quaisquer sítios externos a ele ligados.

33 34 35 36 37

A presente declaração de exoneração de responsabilidade não se destina a limitar a responsabilidade da Comissão de uma forma que contrarie o disposto na legislação nacional aplicável, nem a excluir a sua responsabilidade nos casos em que tal não é permitido por tal legislação.

38

http://europa.eu.int/geninfo/legal_notices_pt.htm


UNITATEA 1 [RO]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Clauza exonerării responsabilităţii Prin intermediul acestui site, Comisia Europeană îşi propune să promoveze accesul publicului la informaţii referitoare la iniţiativele sale şi la politicile Uniunii Europene în general. Obiectivul nostru consistă în a veghea asupra actualităţii şi exactităţii acestor informaţii. Vom încerca să corectăm greşelile semnalate. Cu toate acestea, Comisia nu-şi asumă nici o responsabilitate în legătură cu informaţiile incluse pe acest site. Aceste informaţii: • sunt de caracter general şi nu vizează circumstanţe specifice referitoare la persoane sau organisme concrete; • nu sunt neaparat exhaustive, complete, exacte sau actualizate; • uneori sunt relaţionate cu site-uri externe asupra cărora serviciile Comisiei n-au nici un control şi pentru care nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate; • nu oferă asistenţă profesională sau juridică (dacă doriţi o astfel de consiliere, adresaţi-vă întotdeauna unui cadru calificat).

20 21 22 23 24

A se avea în vedere faptul că nu se poate garanta că un document disponibil on-line să poată reproduce întocmai un document adoptat oficial. Astfel, se consideră autentice doar textele legislative ale Uniunii Europene publicate în ediţii tipărite ale Buletinului său Oficial.

25 26 27 28 29 30 31 32

Vrem să reducem la minimum problemele ocazionate de erori de caracter tehnic. E posibil totuşi ca anumite date sau informaţii prezente pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fişire sau formate presărate cu greşeli, de aceea nu putem garanta că serviciul nostru n-ar putea fi întrerupt sau afectat în vreun fel de astfel de incidente. Comisia nu-şi asumă nici o responsabilitate în legătură cu astfel de probleme care ar putea rezulta din utilizarea acestui site sau a celor relaţionate cu el.

33 34 35 36 37

Această clauză de exonerare a responsabilităţii n-are ca obiectiv limitarea responsabilităţii Comisiei contrar dispoziţiilor normativelor naţionale aplicabile, nici excluderea responsabilităţii în cazul în care, în virtutea acestor normative, nu se poate exlude.

unitat 1  

Clàusula d'exmepció de responsabilitat

unitat 1  

Clàusula d'exmepció de responsabilitat

Advertisement