Page 1

Αγώνας Η.Β.

ΔΩ΢ΕΑΝ φοιτθτικό περιοδικό ποικίλθσ φλθσ

Τεύτος 4 ∙ Φλεβάρης 2012

The most travelling way for exploring the world Τα αδιζξοδα και οι πικανζσ λφςεισ

Ιςτορίεσ από το βουβό κόςμο


2

Ρ΢ΩΤΑΓΩΝΙΣΤΘΣ τ.4

Ρ΢ΩΤΑΓΩΝΙΣΤΘΣ Φοιτθτικό περιοδικό ποικίλθσ φλθσ

ΠΕΡΙΕΧΟ

ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ Δθμοκρατικι Κίνθςθ Κυπρίων Φοιτθτϊν ΑΓΩΝΑΣ Θνωμζνου Βαςιλείου Θλ. ταχυδρομείο: agwnasuk@googlemail.com Ιςτοςελίδα: www.agwnas.co.uk www.agwnas.com

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΘ ΟΜΑΔΑ Αλεξάνδρα Χριςτοδοφλου Ανδρζασ Ανδρζου Άντρεα Αντωνίου Βαλάντω Ραναγιϊτου Γιϊργοσ Λορδάνου Ελευκερία Κακκοφφα Ηινωνασ Τηιάρρασ Θρόδοτοσ Νικολαΐδθσ Κωνςταντίνοσ Μαλεκκίδθσ Μάριοσ Χατηθςάββασ Μιχάλθσ Μπενάκθσ, Ραναγιϊτθσ Σωφρονίου Ραςχάλθσ Ραςχάλθ Ρθνελόπθ Χαραλάμπουσ Ρρωτεςίλαοσ Σταφρου ΣΥΝΕ΢ΓΑΤΕΣ Ραράξενοσ Ταξιδιϊτθσ, Cy-metal.com

Γ΢ΑΦΙΣΤΙΚΘ ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΕΛΙΔΩΣΘ Ανδρζασ Ανδρζου

AIDS Beyond the fear and the prejudices there is a perfectly normal life. Σελ. 36-39

Νοθματικι Γλϊςςα Ιςτορίεσ από το βουβό κόςμο. Σελ. 30-32

BACKPACKING The most travelling way for exploring the world. Σελ. 22-25

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΘΜΙΣΕΩΝ Θρόδοτοσ Νικολαΐδθσ ΦΙΛΟΤΕΧΝΘΣΘ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Κοδωρισ Κου

PERSONALITY Learn about your seldf! Σελ. 20-21


Ρ΢ΩΤΑΓΩΝΙΣΤΘΣ τ. 4

3

΢υμφοιτθτζσ, ΢υμφοιτιτριεσ, Ο "Ρρωταγωνιςτισ" είναι ζνασ δθμιουργικόσ τρόποσ επικοινωνίασ με τουσ ςυμφοιτθτζσ μασ. Στόχοσ μασ είναι ο ςχολιαςμόσ τθσ επικαιρότθτασ, θ γραπτι εναςχόλθςθ με κζματα που αφοροφν τουσ φοιτθτζσ και θ καταγραφι όχι μόνο τθσ δικισ μασ άποψθσ, αλλά και τθσ δικισ ςασ.

ΜΕΝΑ TATTOO Τι να ξζρετε και από τι να προφυλάςςεςε. Σελ. 24-27

Κυπριακό Το αδιζξοδο και πικανζσ λυςεισ. Σελ. 20-23

Υπεφκυνοσ για το περιοδικό είναι το Κεντρικό Συμβοφλιο τθσ Δ.Κ.Κ.Φ. Αγϊνασ Θ.Β. Τα μόνα κείμενα όμωσ που εκφράηουν κατ' ανάγκθ τισ κζςεισ τθσ κίνθςισ μασ είναι αυτά που υπογράφονται από το Κεντρικό Συμβοφλιο. Γι' αυτό μπορείτε ελεφκερα να παρακζςετε και εςείσ απόψεισ και προβλθματιςμοφσ. Μθ διςτάςετε!

SEX GENDER Social expectations. The sexgender binary and its effect to society. Σελ. 18-19

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕ μια δθμοκρατικι, διεκδικθτικι ΕΦΕΚ Θ.Β! Σελ. 74-75

Καρκίνοσ Κρίςιμα ερωτιματα και τι πρζπει να γνωρίηετε. Σελ. 20-23

Φοιτθτικό περιοδικό Ρ΢ΩΤΑΓΩΝΙΣΤΘΣ http://www.facebook.com/group.php?gid=163084403708708


4

Φοιτθτικι Ταυτότθτα Ρρόκειται για τθν κάρτα θ οποία εκδίδεται ΔΩ΢ΕΑΝ από τον Οργανιςμό Νεολαίασ Κφπρου ςε ςυνεργαςία με το Υπ. Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ ςτουσ φοιτθτζσ – ανεξαρτιτωσ χϊρασ ςπουδϊν. Με αυτι αναγνωρίηεται επίςθμα θ ιδιότθτα ςου ωσ φοιτθτισ και δικαιοφςαι εκπτϊςεισ και προνόμια, μαηί και τθν Ευρωπαϊκι Κάρτα Νζων αλλά και τθν Κάρτα Νοςθλείασ.

European Youth Card Θ εκπτωκάρτα που ιςχφει ςε όλεσ ςχεδόν τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και που υποςτθρίηεται από το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, αγαπικθκε από 4.3 εκατομμφρια νζουσ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ για τισ θλικίεσ 13-30 χρόνων. Με μόνο €10 το χρόνο και αποκτάσ πρόςβαςθ ςε ςθμαντικζσ εκπτϊςεισ ςε περιςςότερα από 100 χιχιλιάδεσ καταςτιματα/επιχειριςεισ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Μερικά από τα πολλά προνόμια τόςο ςτθν Κφπρο όςο και ςτο εξωτερικό είναι: - μειωμζνεσ τιμζσ ςε τρζνα, μουςεία, κζατρα, πολυκαταςτιματα, ειςιτιρια, βιβλία κ.α. - ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια και καταςκθνϊςεισ

 INFO www.euro26.org.cy http://issuu.com/agonasuk/docs

Γράφει ο Ραςχάλθσ Ραςχάλθ

Οη αηηήζεηο γηα ηα βξεηαληθά παλεπηζηήκηα κέζσ UCAS είλαη θάηη πνπ απαζρνιεί αξθεηνύο ηειεηόθνηηνπο καζεηέο θαη ζηξαηηώηεο πνπ ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ ζπνπδέο ζην Η.Β. Πνιινί από απηνύο ηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο κε γλσξίδνληαο πσο γίλεηε ε αίηεζε γηα ηα βξεηαληθά παλεπηζηήκηα θαη ην πξαγκαηηθό θόζηνο πνπ πξέπεη λα πιεξώζνπλ, θαηαθεύγνπλ ζε δηάθνξα άηνκα γηα λα ηνπο ζπκπιεξώζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε αίηεζε, νη νπνίνη ππεξρξεώλνπλ ζην ηέινο ηεο εκέξαο ηνπο γνλείο απηώλ ησλ παηδηώλ πνπ ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ ζπνπδέο ζην Η.Β. Δλώ ην θόζηνο κηα αίηεζεο κέζσ UCAS είλαη 22 ζηεξιίλεο (πεξίπνπ 27 Δπξώ) νη ππνςήθηνη θνηηεηέο ρξεώλνληαη από 300 κέρξη 1300 Δπξώ. Η αίηεζε γηα ηα βξεηαληθά παλεπηζηήκηα κέζσ UCAS είλαη κηα απιή δηαδηθαζία πνπ γηα θάπνηνλ πνπ έρεη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο δελ δηαξθεί πεξηζζόηεξν από κηζή ώξα. Τα ζηάδηα γηα ηελ αίηεζε είλαη ηα αθόινπζα: Registration (Εγγραφή): Πξέπεη λα κπείηε ζηε ηζηνζειίδα ηνπ UCAS (www.ucas.com) θαη λα παηήζεηε Apply θαη κεηά ζην link Register. Δδώ απιώο θάλεηε εγγξαθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ UCAS, ην νπνίν είλαη αλαγθαίν γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ αίηεζε. • Τν πξώην ζηάδην ηεο αίηεζεο είλαη ηα Personal details πνπ απιά ζπκπιεξώλεηε όηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ εαπηό ζαο (π.ρ όλνκα, εκεξ. γέλλεζεο, Γηεύζπλζε, Υπεθνόηεηα θ.α.) • Τν επόκελν ζηάδην είλαη νη επηινγέο (Choices) παλεπηζηεκίσλ θαη θαη πηπρίσλ ησλ νπνίσλ ζέιεηε λα αθνινπζήζεηε. Γηθαηνύζηε δηαιέμεηε κέρξη 5 παλεπηζηήκηα. Πξώηα δηαιέγεηε ην παλεπηζηήκην θαη κεηά πνην πηπρίν από ην ζπγθεθξηκέλν παλεπηζηήκην ζέιεηε λα αθνινπζήζεηε.


5 • Τν ηξίην ζηάδην είλαη ην Education (Δθπαίδεπζε). Γειαδή ε εθπαίδεπζε ζαο κέρξη ζηηγκήο. Γηα παξάδεηγκα έλα άηνκν πνπ είλαη ηειεηόθνηηνο ζην Λύθεην Αθξνπόιεσο ζα πξέπεη λα γξάςεη ην Λύθεην Αθξνπόιεσο θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν όπνπ θνίηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Ακέζσο κεηά ζα πξέπεη λα επηιέμεηε κέζα από κηα ιίζηα ηελ επηινγή Cypriot Apolytirion (Απνιπηήξην Κύπξνπ) πνπ είλαη απιά ην Απνιπηήξην ηνπ Λπθείνπ θαη ηα καζήκαηα ηα νπνία παξαθνινπζήζαηε ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Λπθείνπ όπσο επίζεο θαη ηνπο βαζκνύο ζαο. (Αλ είζηε ηειεηόθνηηνη απιώο αθήζηε θελά ηα θνπηάθηα κε ηνπο βαζκνύο). Σην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ζα πξέπεη λα επηιέμεηε κέζσ ηεο ιίζηαο θαη ηα IELTS (εηδηθά γηα ηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη από δεκόζηα ζρνιεία) θαη όηη άιιν δίπισκα έρεηε (π.ρ ECDL). • Τν επόκελν ζηάδην είλαη γηα όζνπο έρνπλ θάπνηα εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ζέινπλ λα ηελ εηζάγνπλ ζηελ αίηεζε ηνπο. • Τν πέκπην ζηάδην είλαη ην Personal Statement πνπ πεξηγξάθεηε κε ιίγα ιόγηα γηαηί ζέιεηε λα αθνινπζήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη δηάθνξα άιια πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα, βξαβεία, ζπκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα, παξειάζεηο θ.α • Τν 6ν ζηάδην είλαη ηα ζηνηρεία απηνύ πνπ ζα ζαο γξάςεη ηε ζπζηαηηθή επηζηνιή πνπ ζπλήζσο είλαη έλαο θαζεγεηήο ή ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο. Πξέπεη λα εηζάμεηε ην όλνκα ηνπ θαη ην email ηνπ ζρνιείνπ ζαο γηα λα απνζηείινπλ ηε ζπζηαηηθή επηζηνιή ηελ νπνία εζείο δε ζα κπνξείηε λα δηαβάζεηε. • Τν ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ε πιεξσκή κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο ησλ 22 ζηεξιηλώλ γηα λα από-ζηαιεί ε αίηεζε ζαο.

Κάρτα Αςκενείασ Για να μθ βρεκείσ ποτζ εξ απροόπτου και ςε δφςκολθ κζςθ ςε περίπτωςθ που αντιμετωπίςεισ οποιοδιποτε ιατρικό πρόβλθμα, κα ιταν καλά να μεριμνιςεισ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκενείασ. -Θ Κάρτα παρζχεται ΔΩ΢ΕΑΝ από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία και ζχει ιςχφ για ζνα χρόνο. - Χρθςιμοποιείται από 170 εκατομμφρια Ευρωπαίουσ - Σου εξαςφαλίηει ακριβϊσ τθν ίδια μεταχείρθςθ και πρόςβαςθ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ του δθμοςίου με τουσ κατοίκουσ των χωρϊν – μελϊν τθσ Ε.Ε. - Ραροχι υπθρεςιϊν ακόμα και δωρεάν ι με πλθρωμι μόνο μικροφ μζρουσ των εξόδων.

 INFO http://ehic.europa.eu http://issuu.com/agonasuk/docs

Φοιτθτικό Δάνειο -Το φοιτθτικό δάνειο καλφπτει τα δίδακτρα ςτο Θ.Β. (μεγιςτο ποςό κατά το 2010/11 είναι £3.290) - Θ αποπλθρωμι ξεκινά μετά το πζρασ των ςπουδων και αφοφ ο δανειηόμενοσ κα λαμβάνει ετιςιο ειςόδθμα πζραν των £15.000. - Τα χριματα ςτζλνονται απευκείασ ςτο πανεπιςτιμιο και δεν χρειάηεται κάποια επιπλζον διαδικαςία από τον φοιτθτι. - Θ αίτθςθ ςυμπλθρϊνεται και θλεκτρονικά! -

 INFO http://direct.gov.uk http://issuu.com/agonasuk/docs


Written by Eleftheria Kakkoufa

Sometimes we never know which the right thing to do is. Why? Because we never know where is going to lead, whether the result will be good or bad, if it is going to make us happy or not but is good to take risks though. However, people are afraid of taking risks and especially when it comes to love. People are scared of being rejected because it is like a self-offence and their confidence is dropped and most of the times they get disappointed. There is no point of being afraid of rejection because if you do not take the risk you will never know the truth. We can achieve something we want as long as we believe in that. We CAN make it HAPPEN. Life is about taking risks. It is all about experiences which become memories or they can stay there forever but the only thing which is different is the picture which comes out of it and it is never the same. We all feel sad sometimes, miserable, unhappy or maybe the opposite. It depends on what is going on in our social life and generally if there is something specific bothering us and we cannot take it out of our mind.

6

Deep inside we all want to do crazy stuff that we won’t have the chance to make it real later in life or things that we did not have the opportunity to do before. Everyone needs something new and something that suits them at the same time. There are people who might want to live as they are and others who are curious to find out more and they never stop looking for new experiences. This is what makes them feel free, strong enough to live life to the most. But let’s say. Why do people want something new and different? Because it is like an escape, they are trying to find the truth about life, who they really are. They want to achieve something which might be an ambition or because they want to get away of something that hurts them or escape from the 'prison' of feeling unhappy and miserable.


Κεωρϊ πωσ τθ μφθςι μου ςτθ φιλοςοφία τθν οφείλω ςτον Νίκο Διμου. Πχι γιατί είναι ο καλφτεροσ φιλόςοφοσ τθσ Νζασ Ελλθνικισ Λογοτεχνίασ (τον ΢οΐδθ ποφ κα τον κατατάςςαμε άλλωςτε; Τον Καηαντηάκθ; Τθν Σϊτθ;). Οφτε γιατί υπιρξε ο καλφτεροσ Ζλλθνασ φωτογράφοσ (γιατί τι να πει κανείσ για τθν Ζλλθ Σουγιουλτηόγλου – Σεραϊδάρθ ι για τον Νίκο Διαμαντόπουλο;). Μάλλον, γιατί υπιρξε ο απόλυτοσ Ζλλθνασ κριτισ τθσ Ελλάδασ και -κυριότερα- τθσ Ελλάδασ τθσ μεταπολίτευςθσ.

8

Ο καυςτικόσ του λόγοσ για τθν μεταπολιτευτικι παπανδρεϊκι καταλθψιακι ετςικελικι κρατικοδίαιτθ γενιά ιταν πάντα αιρετικόσ. Δεν άρεςε ςε κανζναν. Οφτε καν ςτουσ πολζμιουσ αυτισ – κι αυτό διότι δεν ικελαν μια άλλουσ είδουσ πολιτεία και κοινωνία, ικελαν απλά τθν εξουςία, δικι τουσ . Οι αιρετικζσ του απόψεισ για το μακεδονικό, για τισ παραβιάςεισ του εναερίου χϊρου του Αιγαίου, για το κυπριακό, τθν καταγωγι των Ελλινων, τθν ελλθνικι επανάςταςθ, δε βρίςκουν ςφμφωνο οφτε τουσ (λίγουσ) χιλιάδεσ που διαβάηουν ςτισ μζρεσ μασ, οφτε τουσ (μετρθμζνουσ) διανοοφμενουσ. Βρίςκουν όμωσ το ςεβαςμό ςε κάκε άνκρωπο που ςκζφτεται πζρα από τα ςφνορα, τθν κουτοπόνθρθ διπλωματία και τον ιςτορικό φονταμενταλιςμό τθσ Ελλάδασ του Ραπανδρζου & Σία, και αγαπά όςο τίποτα άλλο τθν ελευκερία, τθν πραγματικι, τθ χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ πζραν του ςεβαςμοφ ςτο ζτερο (ςτθν αγάπθ του Νίκου Διμου, προφανϊσ, προςκζτω τθν τεχνολογία και τα γατιά).

Δεν πρόκειται για τον επικιδειο του ςοφοφ ανδρόσ. Δε ξζρω αν ζχει πολλά να δϊςει ι να

πει, πάντωσ δεν είναι ϊρα ακόμα. Θ -τζταρτθανάγνωςθ του εμβλθματικοφ “Θ δυςτυχία του να είςαι Ζλλθνασ” (23θ ζκδοςθ) με ζκανε να ταυτίςω τον αρχοντοχωριατιςμό και τθν ζπαρςθ του Ζλλθνα με του Ελλθνοκφπριου. Είναι άλλωςτε, μακρά, και θ αγάπθ του Νίκου Διμου για τθν Κφπρο, με αποκορφφωμα το ςχεδιαςμό τθσ ςθμαίασ του αντικατοχικοφ αγϊνα των Ε/κ με το πομπϊδεσ “Δεν ξεχνϊ” και τθν αιμορραγοφςα Κφπρο, αςχζτωσ αν θ παντιζρα πιρε χαρακτιρα φανταςιακό εκφράηοντασ απόψεισ και κζςεισ που διαφζρουν από τον δθμιουργό τθσ. Χειρότερα, δε, οι Ελλθνοκφπριοι, ταυτίηονται με το χειρότερο τφπο του Ζλλθνα. Ηοφμε ςαφϊσ ςε μία απόλυτθ αδυναμία αυτοκριτικισ και αυτογνωςίασ, διότι πζρα τθσ ελλθνικισ αμάκειασ και θμι-ςυνείδθςθσ, βριςκόμαςτε ςυνεχϊσ ςε μια ψυχοφκόρα και χαμζρπουςα κρίςθ ταυτότθτασ και βολζματοσ. Σαν να μθν αγαπάμε τουσ εαυτοφσ μασ, ι τθν καταγωγι μασ, διότι ποτζ δεν τθ γνωρίςαμε, ι χειρότερα, ποτζ δεν τθν κρίναμε άξια γνϊςθσ και εκτίμθςθσ. Κι είναι τθ μοναδικότθτά μασ που φτφνουμε κι απαρνιόμαςτε, ζωσ ότου μια εκνικι νίκθ (του φυςικοφ αερίου, του ακριβοφ κτιματοσ ςτθν Ρζγεια ι χειρότερα των 16 του Champions League) να μασ δϊςει τθν ιςχφ που ποτζ δε χάςαμε και νομίηουμε πωσ καινοφανϊσ κερδίςαμε, να υπερθφανευόμαςτε ςαν γφφτικο ςκεπάρνι τθν ταπεινι καταγωγι.


‘‘

Για να λυτρωθείσ από τα δεςμϊ που ςε τυραννούν, πρϋπει πρώτα να λευτερώςεισ τη νόηςη ςου από την πρωτόγονη προκατϊληψη και το ϋγκλημα τησ ϊγνοιασ όπωσ ο Ντοςτογιϋφςκι, ςε μια αυτοπραγμϊτωςη ελεύθερου ςυλλογιςμού.

Θ δυςτυχία του Ελλθνοκφπριου είναι τεράςτια διότι, ανάμεςα ςε όλα τα οικογενειακά, χωρικά, οικονομικά ςυμπλζγματα κατωτερότθτασ, το κυπριακό πρόβλθμα τίκεται ωσ δαμόκλειοσ ςπάκθ ςτο περιφανο -ςκυφτόκεφάλι του. Και εδϊ (όπωσ ςτον Ζλλθνα του Διμου τθσ ςτροφισ 46), θ άρνθςθ είναι θ μόνθ κζςθ του. Πςο δεν ξζρουμε ποιοι είμαςτε, τι κζλουμε χωρίσ ξεκακαριςμζνθ ςκζψθ και αίςκθμα ευκφνθσ ςτθν παλιά και -κυριότερα- ςτθ νζα γενιά (ςτροφι 81), θ μια εξάρτθςθ κα δίνει τθ κζςθ τθσ ςε άλλθ, ιςχυρότερθ και δεςμιότερθ.

Θ CIA, ο Κίςςιγκερ, ο Μακμίλλαν, ο Ντεκτάσ, ο Ετςεβίτ, ο Μεντερζη, ο Ερίμ, ο λόρδοσ Χάνι... Πλοι αυτοί. Ροτζ εμείσ. Κι όςο δεν αναγνωρίηουμε τα λάκθ μασ, ςτθ δίνθ τθσ παγκόςμιασ καταςτροφισ του περιοφςιου λαοφ από τον ξζνο δάκτυλο, όςο δεν υιοκετοφμε μια κζςθ για πορεία διάςωςθσ τθσ μοίρασ μασ, τόςο κα βουλιάηουμε ςτθν άρνθςθ τθσ πραγματικότθ-

’’

τασ που ρζει όπωσ και τα πάντα, καταλιγοντασ μοιραία να τρϊμε πζτρεσ -ςκζτο. Και όπωσ το ΑΚΕΛ με τον κομμουνιςμό, ζτςι και τα ζτερα κουςοφρια τθσ ε/κ ψυχισ, απόλαμβάνουν αςυλίασ μζχρισ ζωσ ότου απαλλαγοφμε από ξζνουσ ςτρατοφσ, ςυμφζροντα και κθδεμονίεσ. Και να απαλλαγοφμε δε κα το καταφζρουμε ποτζ – όχι για το ανζφικτο τθσ προςπάκειασ – διότι για να λυτρωκείσ από τα δεςμά που ςε τυραννοφν, πρζπει πρϊτα να λευτερϊςεισ τθ νόθςθ ςου από τθν πρωτόγονθ προκατάλθψθ και το ζγκλθμα τθσ άγνοιασ όπωσ ο Ντοςτογιζφςκι, ςε μια αυτοπραγμάτωςθ ελεφκερου ςυλλογιςμοφ.

Κι αν κάποιοσ αναρωτιζται γιατί δε γράφτθκε ποτζ ζνα βιβλίο για τισ παιδικζσ αρρϊςτιεσ που δζρνουν τον Ελλθνοκφπριο (με εξαίρεςθ το φιλότιμο, πλθν ατελζσ, De profundis του Μικελλίδθ), είναι γιατί ο Νίκοσ Διμου ζγραψε το βιβλίο του για τουσ Ζλλθνεσ που προβλθματίηονται. Και ςτθν Κφπρο, όλοι μοιάηουν μακάριοι, πτωχοί ςτο πνεφμα τουσ.

9


Ο οδικόσ χάρτθσ ςταματά ςε πολυμερι διάςκεψθ

Το Χρονικό ενόσ προαναγγελκζντοσ αδιεξόδου «Οι δφο πλευρζσ δίνουν τισ δικζσ τουσ ερμθνείεσ για το τι ςυνζβθ ςτο Greentree και αυτό είναι εφκολο ςε μια διαπραγμάτευςθ». Α.Ντάουνερ μετά το Greentree 1 «Αναμζνω ότι οι εςωτερικζσ πτυχζσ του Κυπριακοφ κα ζχουν επιλυκεί και κα μπορζςουμε να προχωριςουμε ακολοφκωσ ςε μια πολυμερι διάςκεψθ» «Συμφϊνθςαν ότι χρειάηονται περαιτζρω ουςιϊδεισ προςπάκειεσ τουσ επόμενουσ δφο μινεσ κακϊσ προχωροφμε ςτο τελικό ςτάδιο των διαπραγματεφςεων» Μ. Γκι-μουν μετά το Greentree 1 «Δεν υπάρχει τίποτε, είναι αποτυχία θ ςυνάντθςθ και πρζπει να το ποφμε ςτον κόςμο, δυςτυχϊσ» Δ. Χριςτόφιασ, 12.12.11 «Ο Γενικόσ Γραμματζασ του ΟΘΕ κα ςυγκαλζςει διεκνι διάςκεψθ ι με τθν ζκκεςθ του προσ το Συμβοφλιο Αςφαλείασ κα δθλϊςει ότι ζχει επζλκει το τζλοσ υπόκεςθσ» «θ ελλθνικι πλευρά φζρνει αντιρριςεισ, αλλά Γ.Γ. του ΟΘΕ είναι αποφαςιςμζνοσ» Ντερβίσ Ζρογλου, 27.1.2012

Και κάπου εδϊ οι υποκζςεισ και τα επιτθδευμζνα λόγια δίνουν τθ κζςθ τουσ ςτα γεγονότα, με ζνα ΟΘΕ να φαίνεται αποφαςιςμζνο να μθν αφιςει να πάνε χαμζνεσ όλεσ οι ςυηθτιςεισ που γίνονται τα τελευταία τζςςερα χρόνια. Ζνα μινυμα κακαρά αποκρυπτογραφθμζ-

10

νο από τθν Τουρκικι διπλωματία. Μια δοτι λοιπόν διευκζτθςθ επιτυγχάνεται με ςυναντιςεισ, κόντρα ςυναντιςεισ για να κατοχυρωκεί το αδιζξοδο. Θ κιρυξθ του αδιεξόδου ι καλφτερα θ μθ ςυμφωνία επί των εςωτερικϊν πτυχϊν του κυπριακοφ είναι το αποτζλεςμα τθσ «δοκείςασ μάχθσ» δια ςτόματοσ Αναπλθρωτι κυβερνθτικοφ εκπροςϊπου Οι ςυνομιλίεσ του Greentree2, ολοκλθρϊκθκαν με απόλυτο αδιζξοδο. Ζνασ ατελζςφοροσ διάλογοσ ςτο ψυγείο τθσ ςυντιρθςθσ. Θ ομολογθμζνθ λοιπόν αρνθτικι ςταςιμότθτα και οι ανεδαφικζσ ςυνομιλίεσ ςυνεχίηονται μζχρι το Μάιο με ςθμαδεμζνθ κατάλθξθ. Μια ςυνάντθςθ ςτο Greentree δεν κα μποροφςε να ιταν απλά μια ακόμα παρωδία . Και αυτι θ παρωδία εξελίχκθκε με εμπαιγμό εισ βάρουσ του λαοφ μασ. Με τον Ντερβίσ Ζρογλου επανειλθμμζνα ΔΘΜΟΣΛΩΣ να αναφζρεται ςε διηωνικό διαχωριςμό των αυξθμζνων πλειοψθφιϊν ςε ζνα κρατίδιο ςτο Βορρά, του αμιγοφσ εποικιςτικοφ πλθκυςμοφ και τθσ μειονότθτασ Τουρκοκυπρίων. Εντόσ αυτοφ του μορφϊματοσ οι «νόμιμοι πολίτεσ» κα απολαμβάνουν των 4 ελευκεριϊν αν και θ φπαρξι τουσ κα καταλφει κάκε αρχι διεκνοφσ δικαίου και ςυνταγματικισ τάξθσ. Με τον Αλεξάντερ Ντάουνερ δια αςφλλθπτων και προκλθτικϊν δθλϊςεων περί «Ρροεδρίασ Ελλθνοκυπρίων ςτθν Ε.Ε.» να τορπιλίηει το εςωτερικό μζτωπο. Κι όμωσ θ ενςυνείδθτθ


Ο Αλεξάντερ Ντάουνερ επιςτρζφει ςτο νθςί με αυξθμζνεσ εκχωροφμενεσ εξουςίεσ άςκθςθσ επιδιαιτθςίασ.

υπονόμευςθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ δεν ζτυχε καυςτικοφ ςχολιαςμοφ από τθ Κυβζρνθςθ αν και ο Ειδικόσ Σφμβουλοσ του ΟΘΕ ζχει απολζςει προ πολλοφ το τεκμιριο τθσ αντικειμενικότθτασ που επιςτρζφει ςτο νθςί με αυξθμζνεσ επιδιαιτθτικζσ αρμοδιότθτεσ και ενιςχυμζνο ρόλο. Με τον μπαϊρακτάρθ Αχμζτ Ντα-βοφτογλου να αναφζρεται ςε νομιμοποίθςθ του status quo ςε μια ενδεχόμενθ αποτυχία των ςυνομιλιϊν. Με τθν Τουρκικι πλευρά να μθν υποχωρεί οφτε ζνα πόντο από τα τετελεςμζνα τθσ ειςβολισ και κατοχισ Με τον Βρετανό Μόνιμο Αντι-πρόςωπο ςτο Συμβοφλιο Αςφαλείασ να επι-ςτρατεφει ςτο παιχνίδι των πιζςεων τον «μπα-μποφλα» τθσ αποχϊρθςθσ τθσ UNFICYP από το νθςί. Με τον Ρρόεδρο του ΔΘΣΥ ςε ρόλο κομπάρςου δια καρεκλοκινοφμενθσ δθλϊςεωσ να κυμάται ςιμερα ότι «ο Ρρόεδροσ δεν πρζπει να είναι ςυνομιλθτισ ςτο Κυπριακό».

Θ παρωδία κάπου ΕΔΩ τελειϊνει. Το παρα-ςκθνιακό όμωσ κζατρο ελζγχου ςυνεχίηεται. Θ χειρότερθ εκδοχι του Μποφρκενςτοκ είναι κακ’ οδόν.

Θ αποτυχία πλζον εδράηεται ςτθν αδυναμία να ςτθλιτεφςεισ τθν αδιαλλαξία τθσ άλλθσ πλευράσ, ςτθ διαπραγματευτικι μασ ανεπάρκεια δζςμευςισ τθσ ςε κζματα ουςίασ εντόσ του παιχνιδιοφ τθσ δοτισ διεκνοφσ διαςκζψεωσ . Στθν αδυναμία μασ να ετοιμάςουμε ζνα περίγραμμα λφςθσ που δεν κα κζτει τθ δθμοκρατία υπό διαπραγμάτευςθ, δεν κα κακιςτά τουσ πολίτεσ τθσ υπθκόουσ δεφτερθσ κατθγορίασ, δεν κα οικοδομθκεί ςε φυλετικάεκνοτικά–ρατςιςτικά κριτιρια, και δε κα επιδζχεται παρεκκλίςεων ςε κζματα διεκνϊν αρχϊν και κα ςυνιςτά τα όρια αςφάλειασ για τθ φυςικι και εκνικι επιβίωςθ του Κυπριακοφ Ελλθνιςμοφ, το οποίο να κζςουμε υπ’ όψιν τθσ Διεκνοφσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ. Στθν αδυναμία μασ να αξιοποιιςουμε τθν ευρωπαϊκι ιδιότθτα τθσ χϊρασ μασ, ηθτϊντασ τθν πιο ενεργό εμπλοκι τθσ Ε.Ε. ςτισ προςπάκειεσ λφςθσ.

Ωσ Αγϊνασ κεωροφμε ότι το δίλθμμα του ναυαγίου των ςυνομιλιϊν ι τθσ πολυμεροφσ διάςκεψθσ ζχει ωσ αρχι τθ δικι μασ αδυναμία και τραγικι πολιτικι. Υποτιμικθκε θ πολιτικι βοφλθςθ δια προτάςεων άκρωσ αντίκετων με τα δθμοκρατικά ιδεϊδθ και τα ειρθνιςτικά αιςκιματα του λαοφ μασ. Μια λφςθ που οικοδομείται ςτθ βάςθ του διαχωριςμοφ δεν μπορεί παρά να φζρει θμερομθνία λιξθσ. Θ νθφάλια επανεκτίμθςθ και θ αλλαγι πορείασ είναι επιβεβλθμζνθ. Οι υποχωριςεισ δε και τα διαπραγματευτικά «δϊρα» χωρίσ εκατζρωκεν δεςμεφςεισ και ουςιαςτικά ανταλλάγματα είναι «όνειρο απατθλό» ότι κα επιλφςουν το Κυπριακό. Θ πολιτικι των μονομερϊν υποχωριςεων ζφταςε ςτο τζλμα τθσ. Το ολοκλθρωμζνο άρκρο βρίςκεται εδϊ: http://agwnas.com/?p=4171

11


Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική και η Λύση του Κυπριακού γράφει ο Ηινωνασ Τηιάρρασ Διεκνολόγοσ - University of Warwick PhD (Cand.) Politics and International Studies zenonas.tziarras@hotmail.com

Θ φπαρξθ φυςικοφ αερίου ςτο «οικόπεδο 12» τθσ κυπριακισ Αποκλειςτικισ Οικονομικισ Ηϊνθσ, είναι πλζον επιςιμωσ επιβεβαιωμζνθ. Δεν κα κουράςω επαναλαμβάνοντασ τα νοφμερα τθσ ανακοίνωςθσ του προζδρου Χριςτόφια, οφτε τισ μελλοντολογίεσ που ακολοφκθςαν, αλλά οφτε και τα περί «ιςτορικισ μζρασ». Κα περιοριςτϊ ςε μια ςφντομθ αξιολόγθςθ τθσ ςθμαςίασ που ζχει θ φπαρξθ φυςικοφ αερίου ςτθν ΑΟΗ του κυπριακοφ Νότου για τθ Λφςθ του Κυπριακοφ Ρροβλιματοσ, παρακζτοντασ και αναλφοντασ κάποια, φαινομενικά «άςχετα», δεδομζνα που – εγϊ κεωρϊ ότι – ζχουμε μπροςτά μασ.

νθ με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο. Τα περί επιςτροφισ ςτα προ-74’ δεδομζνα είναι απλά εκτόσ πραγματικότθτασ, είτε αρζςει είτε όχι, είτε είναι δίκαιο είτε όχι. Ανάλυςθ: Το πιο πάνω δεδομζνο παρακζτω ςυνειδθτά χωρίσ να ζχω όμωσ ςκοπό μου τθν απόκάρρυνςθ για Λφςθ. Το παρακζτω απευκυνόμενοσ κυρίωσ ςε αυτοφσ που ζχουν παραιςκιςεισ, ψευδαιςκιςεισ, και ςκορποφν ψεφδθ και φροφδεσ ελπίδεσ, είτε ςυνειδθτά είτε αςυνείδθτα. Βζβαια, από αυτό το δεδομζνο προκφπτει θ ερϊτθςθ: τότε γιατί θ Τουρκία δεν το ζλυςε «χκεσ» αφοφ κάτι τζτοιο πολφ πικανϊσ να είχε και άλλεσ κετικζσ προεκτάςεισ για τθν ίδια; Κατ’ αρχιν να ποφμε το γνωςτό. Πτι δθλαδι για τθ Τουρκία το status quo ζχει μια δυναμικι πολφ ευνοϊκι - κάτι το οποίο αναιρεί τον τρόπο με τον οποίο χρθςιμοποιοφμε και τον ίδιο τον όρο «status quo», διότι τίποτα δεν φαίνεται να παραμζνει το ίδιο, πζραν τθσ γεωγραφίασ του ηθτιματοσ. Αυτό περιλαμβάνει και τισ δυναμικζσ που αναπτφςςονται μζςα ςτθν τουρκοκυπριακι κοινότθτα και τθν ζχκρα κατά τθσ Τουρκίασ.

Δεδομζνο 1ο: Θ Λφςθ του Κυπριακοφ, είτε οι Κφπριοι το κζλουν και τουσ αρζςει, είτε όχι, περνάει απ’ τθν Τουρκία (τουλάχιςτον – αν και μάλλον όχι μόνο – προσ το παρόν). Ανάλυςθ: Αυτό ςθμαίνει ότι καλζσ οι διαπραγματεφςεισ, και θ επαναπροςζγγιςθ, και οι ςυνομιλίεσ, τα δικοινοτικά και διακοινοτικά προγράμματα, αλλά θ Τουρκία ζχει τον τελευταίο λόγο. Και ασ μθν παρεξθγθκϊ. Τισ διεργαςίεσ που γίνονται ςε κοινωνικό και κοινοτικό επίπεδο τισ κεωρϊ ςχεδόν εξίςου ςθμαντικζσ με το διεκνζσ επίπεδο του προβλιματοσ (τθσ ειςβολισ και κατοχισ) - αν και τα δφο δεν πρζπει να αναλφονται ξεκομμζνα το ζνα από το άλλο - και κεωρϊ ότι κα αποφζρουν καρποφσ ςε βάκοσ χρόνου.

Από’ κει και πζρα θ περίοδοσ του «Σχεδίου Ανάν» ιταν, λζγεται, θ ςτιγμι που θ Τουρκία ζςπαςε τθ χρόνια αδιαλλαξία τθσ και ςτιριξε τθ Λφςθ – κάτι που κρατάει μζχρι και ςιμερα ςαν ςθμαία. Χωρίσ να κζλω να μπω ςτθ διαδικαςία ανάλυςθσ τθσ περιόδου του «Ανάν» κα πω τα εξισ απλά, και εξαιρετικά ελλιπι και ςφντομα: Θ εξωτερικι πολιτικι Ερντογάν και Νταβοφτογλου που ακολουκείται από το 2002 δεν διαφζρει από

Δεδομζνο 2ο: Θ Τουρκία είτε ςιμερα, είτε αφριο, είτε ΧΘΕΣ, λφςει το Κυπριακό, βγαίνει κερδιςμζ-

12


αυτι των κεμαλιςτϊν ςτρατθγϊν, τουλάχιςτον όςον αφορά το Κυπριακό και άλλα εκνικά τουρ-κικά κζματα. Τα αντιμετωπίηει όμωσ με ςφγχρονο τρόπο διότι αυτό απαιτεί θ χρονικι κοινωνικοπολιτικι και γεωπολιτικι ςυγκυρία – εξ ου και το δόγμα των μθδενικϊν προβλθμάτων κτλ.

ςφαιρα ςτθν ελλθνοκυπριακι κοινότθτα, οι κινδυνολογίεσ, θ αναποφαςιςτικότθτα των πολιτικϊν και θ αβεβαιότθτα και ο φόβοσ που περνοφςε ςτθν κοινωνία θκελθμζνα ι μθ, ζκανε τθν πρόβλεψθ του αποτελζςματοσ πολφ εφκολθ. Άρα, κι αυτό αποτελεί μόνο μια εκτίμθςθ, δεν κα ιταν παράλογο να υποκζςουμε ότι ο Ερντογάν προείδε το τι ζμελλε να γίνει βλζποντασ κετικά και ςτισ δφο πικανζσ εκβάςεισ τθσ κατάςταςθσ.

Θ Τουρκία γνϊριηε πολφ καλά ότι το «Ανάν» ιταν βολικό για τουσ ςτόχουσ τθσ – εδϊ δεν κα αςχολθκϊ με τθ δικοινοτικι του πτυχι. Ραράλλθλα γνϊριηε πολφ καλά πόςο μεγάλο πολιτικό αλλά και επικοινωνιακό κατόρκωμα κα αποτελοφςε θ ςτιριξι του Σχεδίου ςτα μάτια τθσ ΕΕ (που αποτελοφςε ζνα απ’ τουσ πρωταρχικοφσ ςτόχουσ τθσ εξωτερικισ τθσ πολιτικισ τότε) αλλά και τθσ Διεκνοφσ Κοινότθτασ γενικότερα – αφιςτε που βόλευε ΝΑΤΟ, Άγγλουσ και Αμερικανοφσ. Βζβαια, ιταν ηωτικισ ςθμαςίασ για τον Ερντογάν και το ΑΚ΢ το να κερδίςει τθν εφνοια τθσ ΕΕ τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο, αφοφ θ πάλθ του με το κεμαλικό κατεςτθμζνο (το οποίο εν τω μεταξφ προςπακοφςε να απότρζψει τθ ςτιριξθ του «Αναν») ιταν ςε ζνταςθ, και μια ευρωπαϊκι ϊκθςθ ςτουσ «Λςλαμοδθμοκράτεσ» του ΑΚ΢ κα μποροφςε να δϊςει το χαριςτικό κτφπθμα ςτουσ ςτρατθγοφσ – όπωσ και ζγινε βζβαια, αλλά με άλλουσ όρουσ, με περιςςότερθ κακυςτζρθςθ, και πιο μεκοδευμζνα.

Νζο Δεδομζνο (3ο): Ζχουν ανακαλυφκεί τεράςτιεσ ποςότθτεσ φυςικοφ αερίου ςτθν κυπριακι ΑΟΗ (Νότιο τμιμα). Θ Τουρκία από τθν αρχι δεν ζδειξε κανζνα ςθμάδι ςυνεργαςίασ, αντικζτωσ, παρουςίαςε μια ςτάςθ που προκάλεςε αςτάκεια ςτθν περιοχι και μια αντιπαραγωγικι διπλωματία. Ανάλυςθ: Σφμφωνα με πολλοφσ, το πρϊτο κομμάτι αυτοφ του νζου δεδομζνου, λογικά, πρζπει να αλλάξει και τα προθγοφμενα, τουλάχιςτον ωσ ζνα βακμό, δθμιουργϊντασ ζτςι προοπτικζσ λφςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ Τουρκία κα δει το μεγάλο ςυμφζρον που ζχει από τθ Λφςθ του Κυπριακοφ και το πόςο μπορεί να επωφελθκεί από τθ μελλοντικι ςυνεκμετάλλευςθ που αυτό κα τυγχάνει από τισ δφο κοινότθτεσ, κάτω από ζνα ομόςπονδο κράτοσ, αλλά και τισ πικανότθτεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ αυτοφ και τθσ ίδιασ ςτθν μεταφορά και κατανάλωςι του. Αυτό βζβαια δεν αποκλείεται να γίνει. Και κανείσ δεν αμφιςβθτεί τα κετικά που κα ζχει θ Τουρκία από κάτι τζτοιο.

Επιπλζον, πρζπει να κυμθκοφμε και τισ διαδθλϊςεισ των Τουρκοκυπρίων ςτα κατεχόμενα. Υπό αυτό το πρίςμα, θ ςτιριξθ του «Ανάν» κακϊσ και θ μερικι άρςθ ςτον περιοριςμό διακίνθςθσ ςτόχευαν, μεταξφ άλλων, ςτθν επαναφορά τθσ κοινωνικισ ςτακερότθτασ και ςυνοχισ ςτον κατεχόμενο Βορρά. Τζλοσ, ασ μθν ξεχνάμε ότι θ ατμό-

Ραρόλα αυτά μια τζτοια λογικι δεν λαμβάνει υπόψθ το δεφτερο ςκζλοσ του 3ου (νζου) δεδομζνου που παρακζςαμε – τθν επικετικι, εξαναγκαςτικι ςτάςθ τθσ Τουρκίασ απζ-

13


ναντι ςτισ προςπάκειεσ για τθν εξόρυξθ του φυςικοφ αερίου. Αυτι λοιπόν θ παράμε-τροσ από τθ μια δεν αποκλείει το γεγονόσ θ Τουρκία να αλλάξει ςτάςθ, αλλά από τθν άλλθ δε δίνει πολφ χϊρο για αιςιοδοξία. Ε-πιπλζον, ενϊ αυτό το νζο δεδομζνο για τθν Κφπρο ιταν ςε εξζλιξθ, νζεσ δυναμικζσ ανα-πτφςςονταν και ςτισ υπόλοιπεσ εξωτερικζσ ςχζςεισ τισ Τουρκίασ (π.χ. με τθν ΕΕ) αλλά και ςτο εςωτερικό τθσ.

να πάρει μερίδιο του ελζγχου του Λράκ, να αντιμετωπίςει τθ Συρία, να αντιςτακμίςει τθ περιφερειακι ιςχφ – αλλά να μθν ςυγκρουςτεί με το – Λράν, να ανταγωνιςτεί τθ ΢ωςία, να ελζγξει το Αιγαίο, και να ενταχκεί ςε μια ΕΕ που δεν τθ κζλει – χωρίσ ςθμαντικζσ παραχωριςεισ (πζραν κάποιων εςωτερικϊν μεταρρυκμίςεων που διατθροφν ςτθν ουςία τθν εςωτερικι τθσ ςτακερότθτα). Ραράλλθλα προςπακεί να λφςει το Κουρδικό ενϊ παρουςιάηει τουλάχιςτον μερικι ςφγκρουςθ περιφερειακϊν ςυμφερόντων (για παράδειγμα ςτο Λράν, ςτθ Συρία, και ςτθ Κφπρο) με τισ ΘΡΑ, το Λςραιλ, και ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Θ άμεςθ αντίδραςθ μετά τθ παρουςίαςθ αυτισ τθσ εικόνασ κα ιταν ότι το μόνο λογικό είναι να λφςει το Κυπριακό για να λιγοςτζψουν τα προβλιματά τθσ. Δεν ζδειξε όμωσ αυτό θ Τουρκία. Θ Λφςθ του Κυπριακοφ, θ ευρωπαϊκι τθσ ζνταξθ, και θ τουρκικι κοινι γνϊμθ ζρχονται να δζςουν ςε αυτι τθν ςτάςθ τθσ και να κακορίςουν τθ πολιτικι τθσ. Θ Λφςθ του Κυπριακοφ ζχει μεγαλφτερθ αξία μόνο αν οδθγιςει ςτθν Ευρϊπθ. Με αυτό τον τρόπο κα μπορζςει και θ τουρκικι πολιτικι ελίτ να δικαιολογιςει τθν «παραχϊρθςθ» των κυπριακϊν εδαφϊν που «κερδικθκαν» το 74’. Το τελευταίο είναι εξαιρετικά ςθμαντικό αφοφ θ «οπιςκοχϊρθςθ» ςτο ηιτθμα του Κυπριακοφ από οποιαδιποτε πολιτικι δφναμθ ςτθν Τουρκία χωρίσ τθ ςωςτι δικαιολόγθςθ, κα ιταν τραγικό λάκοσ, με ςοβαρότατο πολιτικό κόςτοσ. Ρζραν αυτϊν, θ Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι θ ΕΕ (ι, καλφτερα, κάποια κράτθ-μζλθ τθσ) δεν τθ κζλουν ςτουσ κόλπουσ τθσ για διάφορουσ λόγουσ, μζςα ςτουσ οποίουσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται το Κυπριακό. Το Κυπριακό είναι απλά ζνασ (ςοβαρόσ) λόγοσ για να τθν κρατάνε ζξω. Ζτςι προτιμάει να ανταποκρίνεται πρϊτα ςτισ δικζσ τθσ ανάγκεσ προςπακϊντασ να λφςει περιφερειακά τθσ προβλιματα ςε μια προςπάκεια να δθμιουργιςει ςτακερότθτα ςτθν περιοχι, οφτωσ ϊςτε να καταφζρει να αναδειχκεί ςε θγεμονικι δφναμθ. Σε αυτι τθ

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Σχετικά με τθν αναφορά ςτουσ Ευρωπαίουσ «ςφμμαχουσ ανζκακεν περνοφςε θ ΕΕ αλλά και τθ ςχετικά πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ που δθμιουργεί νζεσ πραγματικότθτεσ. Θ αλικεια είναι Ζτςι όπωσ ζχουν εξελιχκεί οι εξωτερικζσ ςχζςεισ τθσ Τουρκίασ ςτθν περιφζρεια και όχι μόνο, ςε ςυνάρτθςθ με εςωτερικζσ εξελίξεισ, θ τουρκικι πολιτικι δεν ζχει να κάνει απλά με υπολογιςμοφσ κόςτουσ-ωφζλειασ (τουλάχιςτον όςον αφορά ηθτιματα όπωσ το Κυπριακό), διότι αφενόσ θ πολιτικι αυτι είναι επθρεαηόμενθ από εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ διαφόρων ειδϊν, και αφετζρου διότι ο ορκολογιςμόσ, το κόςτοσ, και θ ωφζλεια ςτθν τουρκικι εξωτερικι πολιτικι διαφζρουν πολφ από τον κυπριακό ι τον ευρωπαϊκό. Το τελευταίο ζχει να κάνει με τθ γεωγραφία τθσ Τουρκίασ, τουσ γεωπολιτικοφσ και γεωοικονομικοφσ τθσ ςτόχουσ. Ράνω απ’ όλα όμωσ ζχει να κάνει με το γεγονόσ ότι θ Τουρκία αυτι τθ ςτιγμι βρίςκεται ςε ςτρατθγικά αδιζξοδα και διπλωματικά διλιμματα. Αυτό οδθγεί ςε λάκοσ αποφάςεισ, ςυχνά ανορκολογικζσ, απλά και μόνο διότι οι ςτρατθγικοί υπολογιςμοί που πρζπει να γίνουν, λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ και το εςωτερικό μζτωπο, δεν είναι μόνο πάρα πολλοί, είναι και αςφμβατοι μεταξφ τουσ. Δθλαδι, θ τουρκικι εξωτερικι πολιτικι βρίςκεται ςε μια περίοδο περιφερειοποίθςθσ όπου προςπακεί να προςεγγίςει τουσ Άραβεσ,

14


προςπάκεια οι τουρκικζσ πολιτικζσ ελίτ χρειάηονται όλθ τθ ςτιριξθ τθσ κοινισ γνϊμθσ που μποροφν να πάρουν, διότι για να φζρουν εισ πζρασ τισ πολιτικζσ τουσ πρζπει να παραμείνουν ςτθν εξουςία. Θ προϊκθςθ τθσ Λφςθσ του Κυπριακοφ από τθν Τουρκία (είτε για το φυςικό αζριο είτε για κάτι άλλο) χωρίσ εμφανι και άμεςα κετικά αποτελζςματα (ςωςτι δθλαδι δικαιολόγθςθ) για τθν Τουρκία και τον λαό τθσ, οι Τοφρκοι πολιτικοί πολφ δφςκολα κα προχωριςουν ςε κάτι τζτοιο. Πςον αφορά δε τθν Κυπριακι πολιτικι, ενϊ θ κατάςταςθ είναι τζτοια, ρίχνει ακόμα μεγάλο μζροσ των ελπίδων τθσ ςτθν δζςμευςθ τθσ Τουρκίασ για ζνταξθ, κζτοντασ ζτςι διάφορουσ ςτόχουσ τθσ ςε λάκοσ βάςθ.

Καταλθκτικά Εδϊ ζγινε μια απόπειρα για ανάλυςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ ςτο Κυπριακό βάςει κάποιων δεδομζνων που κεϊρθςα ςθμαντικά. Κανείσ δεν μπορεί να προβλζψει με ακρίβεια ι να μαντζψει τθν εξωτερικι πολιτικι μιασ χϊρασ, παρά μόνο να αναλφει, να παίρνει τα κατάλλθλα μζτρα αν πρόκειται για ζνα άλλο κράτοσ, και να περιμζνει. Δεν προτείνεται ότι θ Τουρκία δεν κα υποκφψει ςτα πραγματικά ςυμφζροντα που ζχει από τθ Λφςθ του Κυπριακοφ, ιδιαίτερα μετά τθν ανακάλυψθ του φυςικοφ αερίου. Ρροτείνεται ότι οι μθχανιςμοί υπολογιςμοφ και ςχεδιαςμοφ τθσ τουρκικισ εξωτερικισ πολιτικισ ςυχνά δεν ανταποκρίνονται ςτισ ορκολογικζσ προςδοκίεσ των υπολοίπων, και πωσ αν και θ Λφςθ του Κυπριακοφ και θ εξόρυξθ του φυςικοφ αερίου μποροφν να είναι κετικά για τθν Τουρκία με βάςει τον ορκολογιςμό των υπολοίπων, αυτό δεν ςθμαίνει ότι θ Τουρκία πιςτεφει το ίδιο. Θ Κυπριακι Δθμοκρατία καλείται να επιδείξει ςοβαρότθτα, αυτοςυγκράτθςθ, αναπτυξιακό ςχεδιαςμό, και όραμα. Ζνα νζο «Σχζδιο» Λφςθσ ςίγουρα κα ζρκει. Και όςο περιςςότερεσ παραχωριςεισ κάνει θ ελλθνοκυπριακι πλευρά, τόςο μεγαλφτερεσ οι πικανότθτεσ για Λφςθ. Αν θ Κυπριακι Δθμοκρατία προςφζρει ςτθ Τουρκία και φυςικό αζριο, οι πικανότθτεσ για Λφςθ ίςωσ να αυξθκοφν ακόμα περιςςότερο. Δεν πρζπει να ξεχνάμε όμωσ ότι θ Τουρκία ζχει και υποχρεϊςεισ ςτθν Κφπρο, και το φυςικό αζριο είναι ζνα ιςχυρό διαπραγματευτικό χαρτί το οποίο θ Κυπριακι Δθμοκρατία πρζπει να παίξει πολφ ζξυπνα χωρίσ να το παραχωριςει αβίαςτα. Το μζλλον κα δείξει. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ανάλθψθ ςωςτϊν και (νομικά, όχι θκικά) δίκαιων δράςεων, που ςκοπεφουν το γενικότερο καλό με μετριοπάκεια και ςοβαρότθτα, δεν πρζπει να κρίνεται από πικανζσ μελλοντικζσ και εγωκεντρικζσ αντιδράςεισ.

* Το παρόν άρκρο είναι ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ ομότιτλου άρκρου που παρουςιάςτθκε αρχικά ςτο Strategy International, http://strategyinternational.org/index.php/sectors/globalstrategiesglobal-diplomacyleadership/77-global-strategies/285-2012-01-05-09-35-50.

15


Συνζντευξθ ςτον Θρόδοτο

Νικολαΐδθ

αφιζρωμα

- Χρίςτο, πωσ κατζλθξεσ να αςχολείςαι με τθν τζχνθ του τατουάη; Κατά τθ διάρκεια τθσ παιδικισ θλικίασ και των εφθβικϊν ετϊν φοίτθςα ςτθν Σχολι Καλϊν Τεχνϊν του Δθμιτριου Δθμθτρίου. Αργότερα, άλλεσ μορφζσ πειραματιςμοφ μου με τθν τζχνθ περιλαμβάνουν τθ βαφι με ψεκαςμό (Spray Painting), θ ηωγραφικι εν δράςθ, θ φωτογραφία, ο ψθφιακόσ ςχεδιαςμόσ. Από το 2011 αςχολοφμαι επαγγελματικά με το τατουάη.

- Τι είναι το τατουάη με απλά λόγια; Το τατουάη ι αλλιϊσ δερματοςτιξία είναι θ διακόςμθςθ του ςϊματοσ με τθν χριςθ μελανιοφ, το οποίο ειςχωρεί μόνιμα ςτο δζρμα με τθ χριςθ βελόνων. Είναι μια πρακτικι που χρθςιμοποιείται διακοςμθτικά και κρθςκευτικά εδϊ και εκατοντάδεσ αιϊνεσ, και ςιμερα είναι δθμοφιλισ ςε πολλά μζρθ του κόςμου.

- Τι ςε τράβθξε ς’ αυτό; Κεωρϊ το τατουάη μια μοναδικι μορφι τζχνθσ που δεν μοιάηει με καμία άλλθ. Και αυτό διότι το τατουάη είναι μόνιμο, πολφ προςωπικό και ακριβό. Αυτι θ μορφι τζχνθσ ςου δίνει τθν δυνατότθτα όχι μόνο να δθμιουργιςεισ ζργα τζχνθσ ςτο κορμί των πελατϊν ςου τα οποία πολλζσ φορζσ προβάλλουν κομμάτια τθσ ηωισ τουσ, το παρελκόν , το μζλλον ι και τθν ενζργεια που αυτοί κουβαλοφν μζςα τουσ, αλλά επίςθσ ςου δίνουν τθν δυνατότθτα να γνωρίςεισ τθν ψυχι του ατόμου, τον εςωτερικό τουσ κόςμο, και να δθμιουργιςεισ ζνα τατουάη το οποίο κα είναι απόλυτα μοναδικό.

16


Ο Χρίςτοσ γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθ Λεμεςό. Από μικρι θλικία ηωγράφιηε, ςχεδίαηε, ζκανε γλυπτά και δθμιουργοφςε τζχνθ με ό,τι υλικό μποροφςε να βάλει ςτα χζρια του. Ρλζον αςχολείται επαγγελματικά με τθν τζχνθ του τατουάη και μασ μιλά για το πϊσ κατζλθξε εκεί. Για επικοινωνία μαηί του: - http://www.chriscosmostattoocyprus.com - https://www.facebook.com/ChrisCosmosTattooStudio

-`

- Ρωσ ξεκίνθςεσ; Νωρίσ ςτθ ηωι μου, ζδειξα μεγάλο ταλζντο και ενδιαφζρον για τισ τζχνεσ. Σποφδαςα Νοςθλευτικόσ Λειτουργόσ και πιρα το δίπλωμά μου ςτθ Γενικι Νοςθλευτικι το 2010, και αφοφ εργάςτθκα ςτο επάγγελμα για ζνα μικρό χρονικό διάςτθμα, αποφάςιςα να κάνω αλλαγι ςταδιοδρομίασ, κακϊσ ςυνειδθτοποίθςα ότι ικελα να είμαι ςε κζςθ να ενςωματϊςω το ταλζντο μου ςτθν τζχνθ ςτθν εργαςία μου. Το πρϊτο μου ενδιαφζρον για τθν τζχνθ του τατουάη ιρκε ςτθν θλικία των 22, και αμζςωσ μετά ξεκίνθςα τθν εκπαίδευςι μου ςε μια ιδιαίτερα αναγνωριςμζνθ ςχολι τατουάη ςτθν Ευρϊπθ.

- Τι ακριβϊσ κάνεισ; Συνδυάηοντασ τισ μεγάλεσ ικανότθτζσ μου ςτο ςχζδιο, με τισ ενδελεχείσ μου γνϊςεισ ςε κζματα υγιεινισ, παρζχω τθν τελευταία τεχνολογία ςτο τατουάη με ςφγχρονεσ μεκόδουσ, αυςτθρζσ αρχζσ υγιεινισ, ευρωπαϊκά πρότυπα, και δθμιουργϊ μοναδικά ζργα τζχνθσ για τουσ πελάτεσ μου, τα οποία αποτυπϊνονται μόνιμα ςτο κορμί τουσ. Επίςθσ ςτον ελεφκερο μου χρόνο αζρνινύκαη με τθ ηωγραφικι, και το ςχεδιαςμό ζργων όπωσ λογότυπα, κάρτεσ, πορτρζτα, για ανκρϊπουσ που κζλουν κάτι ςυγκεκριμζνο και αποκλειςτικό.

- Και ποιοσ είναι ο ςκοπόσ που κάνεισ αυτό που κάνεισ; Σκοπόσ και ςτόχοσ μου είναι όπωσ κάκε νζο άτομο που ξεκινά με όνειρα και φιλοδοξίεσ τθ ηωι του, να καταφζρω να ςυνδυάςω τον τρόπο ηωισ μου και τθν εργαςία μου με αυτό που αγαπϊ πάρα πολφ που είναι οι τζχνεσ, και να μπορϊ να ςυντθριςω τον εαυτό μου μζςα από αυτό. 17


Ρολφ μεγάλθ προςοχι πρζπει να δίνεται όταν επιλζγετε ζνα ςτοφντιο ςτουσ κανόνεσ υγιεινισ που τθρεί το ςτοφντιο τατουάη. Δυςτυχϊσ πολφσ κόςμοσ ξεχνά ι δεν αντιλαμβάνεται ότι θ διαδικαςία του τατουάη είναι μια ΕΡΕΜΒΑΤΛΚΘ ΜΕΚΟΔΟΣ. Χρθςιμοποιοφνται βελόνεσ οι οποίεσ τρυποφν το δζρμα για να ειςχωριςει το μελάνι που κα δθμιουργιςει το τατουάη ςασ. Επεμβατικζσ μζκοδοι είναι οι χειρουργικζσ επεμβάςεισ, μια αφαίρεςθ δοντιοφ ςτον οδοντίατρο. Αυτό ςθμαίνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν υγεία. Για το λόγο αυτό ο χϊροσ πρζπει να διατθρείται κακαρόσ ςε πρότυπα υγιεινισ νοςοκομείων, και να χρθςιμοποιοφνται τα κατάλλθλα υλικά και αςφαλι μζτρα προςταςίασ του πελάτθ. Πταν πθγαίνετε ςτον γιατρό ςασ αναμζνεται να χρθςιμοποιεί τα κατάλλθλα υλικά και ο χϊροσ να είναι κακαρόσ, και τα εργαλεία να είναι μιασ χριςθσ ι αποςτειρωμζνα. ΤΟ ΛΔΛΟ Ρ΢ΕΡΕΛ ΝΑ ΑΡΑΛΤΑΤΕ ΚΑΛ ΓΛΑ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΗ ΣΑΣ. Οι ςωςτζσ αρχζσ υγιεινισ ΚΟΣΤΛΗΟΥΝ. Και μθν ξεχνάτε ότι πάτε ςε ζνα καλλιτζχνθ για να ςασ κάνει ζνα ζργο τζχνθσ ςτο κορμί ςασ το οποίο κα παραμείνει εκεί για όλθ ςασ τθ ηωι. Αυτά μεταξφ άλλων είναι: -γάντια -ποδιζσ -πλαςτικά ςακοφλια μιασ χριςθσ -βελόνεσ μίασ χριςθσ

18


ΑΣΦΑΛΘ μελάνια. Τονίηουμε το αςφαλι γιατί δυςτυχϊσ υπάρχουν πολλζσ απομιμιςεισ μελανιϊν τα οποία κυκλοφοροφν ςτθν αγορά τα οποία δεν είναι αςφαλι. Ρεριζχουν ουςίεσ οι οποίεσ πολλζσ φορζσ είναι επικίνδυνεσ. Μελάνια που αγοράηονται από το ebay και άλλεσ μικροεταιρίεσ είναι ψεφτικα. Τα αλθκινά μελάνια είναι πολφ πιο ακριβά και πολφ δφςκολα μπορεί να τα προμθκευτεί κάποιοσ και ΜΟΝΟ από εγκεκριμζνουσ μεταπωλθτζσ των εταιριϊν.

Οι χϊροι πρζπει να απολυμαίνονται κατάλλθλα και τα υλικά που ξαναχρθςιμοποιοφνται να αποςτειρϊνονται. Οι αποςτειρωτζσ είναι μθχανιματα ςαν ζνα microwave τα οποία λειτουργοφν κάτω από μεγάλεσ κερμοκραςίεσ και πίεςθ για να αποςτειρϊςουν εργαλεία. Αυτά πρζπει να ελζγχονται ανα τακτά χρονικά διαςτιματα (ςυνικωσ κάκε 2 μινεσ) από μικροβιολογικά εργαςτιρια , τα οποία ελζγχουν ότι όντωσ ο αποςτειρωτισ είναι ςε κζςθ να καταςτρζψει όλουσ τουσ ιοφσ και ςπόρουσ που μπορεί να βρίςκονται ςτα εργαλεία. Τα εργαςτιρια παραχωροφν πιςτοποιθτικά. Ζχετε κάκε δικαίωμα να ηθτιςετε να ςασ δείξουν το πιςτοποιθτικό τελευταίου ελζγχου ςτο οποίο κα αναφζρεται θ θμερομθνία και κατά πόςο ζχει περάςει ι όχι τον τελευταίο ζλεγχο ο αποςτειρωτισ.

Οι ultrasonic cleaners είναι μικρζσ ςυςκευζσ οι οποίεσ απλά εκπζμπουν υπερθχθτικά κφμματα για να αφαιρζςουν κάποια κατάλοιπα απο μελάνι και βρωμιζσ. ΔΕΝ μποροφν να καταςτρζψουν ιοφσ και βακτιρια και ΔΕΝ μποροφν να αποςτειρϊςουν. Αν για οποιοδιποτε λόγο παρατθριςετε ότι κάποιο ςτοφντιο ΔΕN τθρεί αυτοφσ τουσ βαςικοφσ κανόνεσ υγειινισ καλό κα ιταν απλά να βρείτε κάπιοα δικαιολογία και να φφγετε. Μθν κζτετε τθν υγεία ςασ ςε κίνδυνο..

Σοςιαλιςτικό τατουάη

Επαγγελματικό τατουάη

Κοςμθτικό τατουάη 19


Personality deals with a wide range of a human stable behavior. The term ‘personality’ came from the Greek term ‘persona’ which has been used by Greek actors in theatre in the ancient years. It’s not easy to give only one definition to the term ‘personality’ as it has been given more than fifty ones so far. According to Allport, ‘everyone, it seems, knows what personality is, but none can precisely describe it’. Nevertheless most of the theorists supported some stable characteristics of personality and give the sense that is like a mixture of different traits such as behavior, thinking and acting of a human being. In a few words, it is about how the person uses to live and the habits they adopt. It deals only with the person as an individual being, influences of the environment of living and the mechanisms that person uses to defend from exogenous zones.

ng tomorrow they charged their closest people. Those who abuse drugs, alcohol, and tobacco are included to the id-dominated people; who tend to sacrifice everything just to feel safe, happy, and successful at the present time. Subsequently, ego operates the reality principle, that begins when the children confronts with the real world. The ego in contract with the id, seeks to satisfy the long-time pleasures such as career, memories, thoughts and wishes for the future. The person who is lacking an ego expresses his aggression and sexual impulses.

Superego is always among ego’s and id’s needs. It aims to seek to the ideal world, considers how the person ought to behave in the society. Basically, it deals with judgment, the ability to distinguish wrong with right. People without strong superegos possibly act careless and lenient with him.

There are plenty of theories about personality; however two of them are going to be discussed and compared in order to find individual differences between them which are psychodynamic and trait theory of personality.

Nonetheless, if Id and ego two are not in normal levels may cause confusion of mind and indirectly a disorder of personality. Possibly occur two kinds of anxiety, the neurotic and the moral anxiety; it depends on which interacting system the person lacks. The first one occurs when a person has been affected by id’s impulses that means had been punished by the manifested sexual desire. The second one occurs when a person receives punishment from the laws of morality. The person who has influenced from this anxiety tries to find a way out using defense mechanisms which are repression, rejection, reaction formation, projection, rationalization, displacement and denial. However, the most important defense mechanism has been considered the repression .

Freud, likened mind as an iceberg in which the biggest and unobservable area is hidden under the surface. In order to expand mind’s dynamic had parceled personality area in three parts called interacting systems including id, ego and superego. That is the reason why he named this area ‘unconscious’, however he called the upper region as ‘conscious’. He focused mainly on analyzing it with the theory of psychoanalysis. Firstly, Freud calls Id ‘unconscious psychic energy’, and it includes the basic needs to survive, to attack to perpetuate the species. If the person is conquered by id’s principle is likely to act childish, as an instance they live without think-I 20


supported that emotionality and extraversion factors which have been considered as basic dimensions are influenced by biological factors. The above psychologists have created a Personality Questionnaire which was aimed to discover these two dimensions. Moreover, Starke Hathaway (1960), one of the creators invented a test called ‘Minnesota Multiphasic Personality’. It purposes to give trait dimensions to personality with a range of questions specifying in tension to depression, femininitymasculinity and extraversion-introversion. After of Ensenck’s factors which were double dimension including introverted-extraverted and stable-unstable have been slightly expanded in ‘’Big Factor’’ factors (Costa & McCrae, 2006;John&Srivastrava,1999). These factors consist of conscientiousness, agreeableness, openness, neuroticism and extraversion.

Freud’s illustrated theory about personality Neo-Freudians found another theory named “psychodynamic’’, they firstly supported Freud his ideas about mind structure including the id, ego and superego. Furthermore, they agreed that personality takes a shape in childhood, also believed in the dynamics of anxiety and the defense mechanisms. Apparently, they rejected the idea of the impact could have the sex and aggressiveness in consuming motivations. Psychodynamic theory deals on how unconscious area is connected with day per day behavior.

Overall, to recapitulate what have been discussed in the above essay, personality has many different aspects. Nevertheless, it is hard to define it with one phrase or description has been given some similar characteristics among personalities such as the stable way of the person acts, behaves and think. Personality is an aspect that provides our uniqueness. People are all different even if they home similar traits.

Afterwards, they found tests in order to analyze the way a person sees in one random scheme according to their personality. The first one was an ambiguous picture and the people can create their own story. The second one was called ‘’Thematic Apperception Test’’ by Henry Murray (Psychology,p559). It’s about a few splashes of ink on a paper which they folded into two equal parts and the result of that is just a random scheme the test takers are able to imagine anything they want. People who see weapons or monsters might be more aggressive than the average. Going ahead with trait theory that defines the behavior that person has in different situations in life. Raymond B. Cattell used a technique to define traits called ‘factor analysis’ and to indicate which traits will be linked with one another. Enseynk (Psychology, p.569) 21


22


23


24


25


Someone has to say a few words about the application process and it might as well be me. The first thing to say is that failure is part of the game and you should not (always) blame yourself for it. One can fail at two levels. The first is failure to get accepted into a PhD program and the second is failure to get funding for the program. For some reason, once you receive an offer of acceptance for a doctoral program you have on average of one month to accept or reject the acceptance offer, even though the outcome of the funding application will be announced in May-June. What does this mean? That you have to gamble. You can get rejected for multiple reasons. Your application and your CV might be excellent, but it might be the case that there is no one directly related to your research project to supervise it. Or, it might be that most of the spots in the PhD program have been already filled by the university’s own masters students. Sometimes it might be just brute bad luck. So what should you do to maximise your chances? The first thing is not to take it personal. Failure is an integral part of the academia. Academics get turned down all the time. Articles are rarely accepted for publication by academic journal without corrections, abstracts for presentations are often rejected, applications for grants are (especially in the current economic mess) rarely successful and so on, you get the point. Don’t take it personal. In what follows I will mention a few important points to have in mind based on my personal experience . Obviously my experience relates to the British educational system, although I am guessing that what I say might apply elsewhere as well.

since it is the one that I am familiar with). The admissions board of each department is looking for different things. For example, in the admissions board of a politics department there will almost definitely be people that do not give a rat’s ass about anything that does not directly relate to the real world and therefore one needs to be specific about the non-academic impact of his or her proposed project. Once you identify the right department, you need to locate a couple of academics whose work is related to yours. I am not saying that it is never the case that PhD students get assigned to supervisors whose work is completely unrelated to that of the student. Universities are profitable organisations and PhD students are a source of revenue. That being said, your chances of getting admitted to a popular PhD program are significantly diminished if no one is particularly interested in your broad topic. Moreover, I don’t think that anyone wants to be supervised by someone who is not interested enough or is not qualified enough to give the best advice possible. Once you spot the academics of interest as it were, contact them. Many universities urge you

PhD application Here are a few ground rules: - Make sure that you apply to the correct department. - Make sure that the department has one or two persons whose research interests are related to your proposed project. - Contact those persons (even if the regulations explicitly say that you shouldn’t). -Make sure that your proposal is as good as it can get.

Let us start with the first one. The division of disciplines is a modern and largely arbitrary construct. For example, what (and who) goes into a Philosophy, Politics or Law Department varies according to the University. Sometimes legal and political philosophy is studied in Law and Politics departments respectively, whilst in some other cases it is con-fined within a large Philosophy department. The same applies to History and English departments where sometimes one can find the most brilliant political philosophers. (By the way, I am using political philosophy as a random example

26


γράφει ο Γιϊργοσ Ιορδάνου

not to contact the academics and rather send the application directly to general admissions. Don’t. You may not get an answer by those academics you contact, but you will definitely not get rejected for sending an email. On the other hand, if the academic is really interested she or he might reply back and might actually provide feedback and guidance. In any case, the more feedback the better, and the more familiar your name is to the ‘academic of interest’ the better. Of course, you should not be a spammer. The first email needs to include three short paragraphs: in the first introduce yourself and explain that you want to pursue PhD studies and in the other two (short!) paragraphs give a rough summary of your proposal. Nothing too much, nothing more than 500 words, and say nothing twice. If the academic does not answer the email, send the application anyway but don’t try to contact her/him again.

website is very helpful. The application should include: - An outline of your research project and its theoretical background - How your project relates to previous and current research in the subject - The significance of your project (intellectual, practical, etc) - The proposed methodology and why it is a good fit for your project - How your project relates to your previous research and experience - How your project fits with your proposed supervisor’s research interests and activities

Make sure that the sections of your funding application are structured accordingly, and make sure that you cover every one of these points in a clear and precise way. When one reads a lot of applications it is easy to skip a line or two, or even a paragraph, so make sure that the reader will not need to put too much effort to understand what you are saying and why it matters. Also, make sure that you do not include any conclusions about your research. Explain why it is important to actually perform the research and not why it is important to have a research that explains what you believe will be the outcome of the project. Finally, it is important to put as much effort into the application as possible. It might only be 500700 words or it might be 3500 words. Read the whole thing aloud and give it to others to read and give you feedback. As I mentioned before, if one or more academic agrees to review your paper, then your chances of getting funded are multiplied. Closing, I want to repeat the fact that failure is part of the game. It is easy to get depressed after a couple of rejections and abandon the effort. Remember, it is not about you, and there is so much that you can do to improve your application.

Funding application The funding application is often separate from the PhD application and therefore it is important to know your audience. In some cases, the reviewers will be the board members of the funding body, who might not have the slightest idea about what you are talking about. In these cases, you need to keep it simple, precise and explain why what you are doing (which they might not understand) is important and how it will affect the world and advance the reputation of the funding body. Remember, it is not about you. It is about how what you do matters to others. Recently thought, the decisions about scholarships and awards have been transferred to the relevant departments. The Economic and Social Research Council (ESRC) for example, recently created the Doctoral Training Centres (DTCs), where a number of scholarships are allocated to the University, and the University through the departments then decides who gets a studentship. In those cases, it might be better to relate the funding application to the reputation of the department and to the specific ‘research centres’ that are active within the department, as well as to possible group projects that might be currently running. The advice given in the Warwick’s ESRC DTC

27

Disclaimer: This post is based on my personal experience and there is absolutely no guarantee that what I say is correct, or that it will work for you. Obviously, this post expresses my personal views and not that of any organisation that I mention or I am affiliated with.


http://protes-stavrou.blogspot.com

The congress of the United States is about to vote on two pieces of legislation that could fundamentally change the internet as we know it, with numerous ramifications on the freedom of speech, the distribution of content and in the end the very behavior of the worldwide web. Those are SOPA (Stop Online Piracy Act) and PIPA (Protect IP Act). Though this article may not fit what I have accustomed my readers to, I believe it is fundamentally important for us Europeans and for internet users across the globe to show solidarity to the activist movement that has been gaining momentum. It is important to make sure that the internet remains a free and open space for every single human being on the planet, as it is in my view by far the greatest achievement of our time. The internet as we currently know it, is a tool that democratizes the whole world, by offering the opportunity to every single

28

individual, just like myself, to express his/her views for the things that matter the most. The internet has allowed humanity to make great strides forward, by liberalizing knowledge, opening up new possibilities in every field from science, to sports, to the way we act daily; opening up new opportunities for people with vision to do something that will improve their lives and potentially the lives of many others.


Censorship Îżn the Internet I for once, consider free internet as the greatest source I currently have access to. The fact that I am able to write this article, demonstrating my opposition to the two US laws is a clear indication of the power each of us currently can possess. After all the internet was proven catalytic in reinforcing the Arab Spring, the movement that deposed dictators across the Arab world (the process is still underway), while it is at the heart of every popular movement across the planet, such as the Occupy movements.

whatever other "lofty" ideal policymakers might put forward. For that I am joining the online strike today (January 18) by blackening the background of this website. I urge you to do the same if you have access to your website's backcode. It is of cardinal importance to ensure that the internet will remain a free space for every single user.

The implications of SOPA and PIPA can be far-reaching, by effectively creating a blacklist of all internet sources that fall under the term "piracy", by "facilitating" copyright infringement. Apart from the restrictions that can potentially be imposed, especially to user-generated content, these two pieces of legislation unilaterally promulgated by the USA will signal the start of an era whereby every single nation will consider it acceptable to restrict the internet in any way it sees fit, ostensibly to protect "public good" or

29


Αιεζηλέο εκπεηξίεο επαηζζεζίαο, αιιεινβνήζεηαο, έξσηα, αγάπεο θαη πόλνπ κέζα ζηνλ βνπβό θόζκν ησλ θσθαιάισλ. Μεγαλϊνοντασ ςτθν οικογζνεια, ςτα ςχολεία και ςτουσ χϊρουσ που κινοφμαςταν, ςυχνά ακοφγαμε για ανκρϊπουσ φτωχοφσ και άςτεγουσ που απεγνωςμζνα ηθτοφςαν τροφι και ςτζγθ· γονείσ και δάςκαλοι μασ ενθμζρωναν για άτομα με αναπθρίεσ και απϊλειεσ και τόνιηαν το γεγονόσ οτι και αυτοί είχαν δικαίωμα ςτθν μόρφωςθ και ςτθν ζνταξθ ςτθν κοινωνία. Θ ευκαιρία για να ηιςω κάτι τζτοιο μου είχε δοκεί λίγο πριν κλείςω 15 χρονϊν. Ζνασ μεγάλοσ ζρωτασ μζςα από τον οποίο είχα κτίςει τα όνειρά μου. Ζνασ άντρασ ο οποίοσ καταγόταν από τθν Συρία και ιταν δζκα χρόνια μεγαλφτερόσ μου. Μια προςωπικότθτα με πολλά χαρίςματα και με αρκετι ψυχικι δφναμθ που αντιμετϊπιηε τισ κακουχίεσ με χαμόγελο. Για μζνα υπιρξε άντρασ, ςφμβουλοσ, φίλοσ κι αδερφόσ. Δεν είχε βγάλει το ςχολείο όμωσ είχε δουλζψει ςκλθρά ςτθ ηωι του, ιταν άτομο κοινωνικό παρόλο που οι πλείςτοι γφρω του τον υποτιμοφςαν λόγο τθσ κϊφωςισ του. Είχε ζρκει ςτθν Κφπρο για να δουλζψει μαηί με τον αδερφό του και τον κείο του οι οποίοι ενοικίαηαν το ςπίτι ςτο υπόγειο τθσ κείασ μου που τυγχάνει να είναι κοντά ςτο δικό μου ςπίτι. Θ πρϊτθ φορά που τον είχα δει ιταν ςτθν ωραία παραλία τθσ Λάρνακασ όπου βαδίηαμε όλοι μαηί ζνα ανοιξιάτικο απόγευμα. ΢ϊτθςα να μάκω το όνομα του κοιτάηοντάσ τον διςτακτικά. Ευκφσ είχε πάρει ζνα μυτερό ξφλο και χάραξε ςτθν άμμο το όνομά του με λατινικοφσ χαρακτιρεσ, λεσ και με άκουςε τθν ϊρα που ρϊτθςα γι’ αυτόν. Από εκείνθ τθν μζρα κάκε απόγευμα βριςκόμουν ςτθ κεία μου και αυτόσ με χαμόγελο και ευγζνεια προςπακοφςε να επι-

30

κοινωνιςει μαηί μου. Μζρα με τθν μζρα μάκαινα περιςςότερα από πζντε νοιματα και με τθν βοικεια του αδερφοφ του μάκαινα και τθν αραβικι γλϊςςα. O ζρωτασ και το ενδιαφζρον μου γι’ αυτό τον άντρα με ωκοφςε να διειςδφςω ςτθν βουβι ηωι και με τθν γλϊςςα των νευμάτων να αναπτφςςονται ςυηθτιςεισ και ζνα ςωρό ςυναιςκιματα· εκεί που θ καρδιά μου χτυποφςε αδζςποτθ, το κορμί μου και ο κόμποσ ςτο λαιμό εμπόδιηε τθ φωνι μου, τα χζρια μου μιλοφςαν, το πρόςωπο και οι κινιςεισ μου εξζφραηαν ο, τι ικελα να ξεςτομίςω. Θ νοθματικι γλϊςςα είναι ζνασ από τουσ καλφτερουσ τρόπουσ επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ για τουσ κωφοφσ και για τουσ ακοφοντεσ που επικοινωνοφν μαηί τουσ. Κάκε χϊρα χρθςιμοποιεί διαφορετικι νοθματικι γλϊςςα και ςτισ μεγάλεσ χϊρεσ, κάκε πόλθ ζχει δικά τθσ, ξεχωριςτά νοιματα. Αυτό ςυμβαίνει λόγω γλϊςςασ, κουλτοφρασ, κρθςκείασ, θκϊν κτλ.


Στθ γειτονιά υπιρχε ζνα αγόρι ςυνομιλικο μου, ο οποίοσ ιταν κωφόσ. Ρροςπάκθςα να τον πλθςιάςω για να μπορζςουμε να γίνουμε μια παρζα και να ενιςχφςω ζτςι και το θκικό αυτϊν των ανκρϊπων, βιϊνοντασ μαηί κα καταλάβαιναν ότι κανείσ δεν είναι μόνοσ ςτθ ηωι. Ιταν πολφ ςθμαντικό το γεγονόσ ότι δφο κωφοί ηοφςαν ςτθν ίδια γειτονιά ανεξάρτθτα με τθν κατάγωγι και τθν κουλτοφρα του κακενόσ. Ζνα φκινοπωρινό πρωινό ςτο προαφλιο του ςχολείου κακϊσ κακόμουνα ςτα ςκαλιά, αντίκριςα να ζρχονται δφο κοπζλεσ και ζνα αγόρι νοθματίηοντασ. Αμζςωσ ςθκϊκθκα απάνω και τουσ πλθςίαςα ρωτϊντασ τουσ διάφορα πράγματα. Δυςκολευτικαμε λίγο να επικοινωνιςουμε όμωσ τα καταφζραμε. Θ διερμθνζασ τουσ θ οποία ιταν μαηί τουσ, μου ζδωςε τον αρικμό τθλεφϊνου μιασ κωφισ γυναίκασ θ οποία δίδαςκε κυπριακι νοθματικι γλϊςςα ςτθν ςχολι κωφϊν. Το ίδιο απόγευμα είχα ςτείλει μινυμα ςτθν κωφι δαςκάλα για να τθν ζβλεπα από κοντά. Κανονίςαμε να ςυναντθκοφμε ςτθν Λευκωςία, ς’ ενα κζατρο όπου Κφπριοι κωφοί και μθ, κα ανζβαηαν κεατρικι παράςταςθ. Θ ςυνεργαςία ξζνων και Κφπριων κωφϊν για τθ παρουςίαςθ μιασ κεατρικισ παράςταςθσ με απλι νοθματικι και παντομίμα, ζδειχνε ςτον κόςμο οτι παρόλεσ τισ διαφορζσ μεταξφ αυτϊν των κωφϊν, μποροφςαν όχι μόνο να επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ, αλλά και να δι-

αςκεδάςουν το κοινό. Τελειϊνοντασ, είχα χιμιξει ςτο πλικοσ με ςκοπό να τουσ γνωρίςω και να μάκω πράγματα. Τθν επόμενθ μζρα ανζβαινα τα ςκαλιά τθσ ςχολισ κωφϊν καυμάηοντασ τουσ κιπουσ δεξιά κι αριςτερά. Άνοιξα τθν μεγάλθ πόρτα και θ δαςκάλα με καλωςόριςε βγάηοντασ μια μεγάλθ κραυγι ζτοιμθ να με αςπαςτεί. Κάκιςα μαηί με τουσ άλλουσ και αρχίςαμε με το δακτυλικό αλφάβθτο. Τελειϊνοντασ το μάκθμα, καλθνφχτιςα τον κόςμο και βγικα ζξω ενκουςιαςμζνοσ. Ο πατζρασ μου είχε φτάςει εκείνθ τθν ϊρα ζξω για να με πάρει, και ςτο πίςω κάκιςμα κακόταν εκείνοσ. Ριγα και κάκιςα δίπλα του και τον αγκάλιαςα, αυτόσ με φίλθςε και κακϊσ ο πατζρασ μου οδθγοφςε το αμάξι, εγϊ του χειρονομοφςα το αλφάβθτο. Το χαμόγελό του φϊτιςε το πρόςωπό του και το χζρι του ακουμποφςε ςτο πόδι μου και εκείνθ τθ ςτιγμι του είχα υποςχεκεί ότι κα τα μάκαινα όλα και κα διαβάηαμε μαηί τα απογεφματα. Κάκε Ρζμπτθ απόγευμα, πιγαινα ςτθ ςχολι κωφϊν και ζφευγα το βράδυ. Στισ εκδθλϊςεισ ςτο ςωματείο κωφϊν και ςε διάφορουσ τόπουσ φρόντιηα να ιμουν παρόν. Είχα γνωρίςει αρκετοφσ κωφοφσ και αρκετά άτομα εμπλεκόμενα ςτον κόςμο τθσ ςιωπισ. Κακόμουνα και ζβλεπα προςεκτικά τισ ιςτορίεσ τουσ και τον τρόπο ηωισ τουσ, τα κακθμερινά κοινωνικά και ψυχολογικά προβλιματα που αντιμετϊπιηαν - τα οποία όμωσ δεν τουσ εμπόδιηαν να χαμογελοφν, να ελπίηουν και να ςυνεχίηουν να παλεφουν για τα δικαιϊματά τουσ. Μαηί με τισ ςθμειϊςεισ μου και τισ φυλλάδεσ μου, κακόμουνα μαηί του και νοθματίηαμε ςτο χαλί τρϊγοντασ χοφμουσ. Ανταλλάηαμε ςτα κρυφά κανζνα φιλί και πολλζσ φορζσ ξενυχτοφςα ςτο πλάι του και το ςκοτάδι δεν εμπόδιηε τθσ

31


επικοινωνία μασ. Κυμόμουν τθν τυφλοκωφι κοπελίτςα όταν είχα πλθςιάςει μια μζρα να τθν γνωρίςω. Ακουμποφςα τα χζρια μου απάνω τθσ και τθν ρωτοφςα, ακουμποφςε τα δικά τθσ ςε μζνα και μου απαντοφςε. Ζτςι και ςτο ςκοτάδι, όπου ολόκλθρο το κορμί μου ακουμποφςε ςτο δικό του, και το δικό του ςτο δικό μου ανταποκρινόταν.

Τθν μζρα που κα ζπαιρνα το δεφτερο δίπλωμά μου ςτθν ςχολι κωφϊν, γινόταν μια ςυνεδρίαςθ ςτθ διπλανι αίκουςα όπου υπιρχαν δφο κωφοί, αλλά δεν υπιρχε διερμθνζασ. Μόλισ είχα φτάςει εκεί μου ηιτθςαν να μπω μζςα και να μεταφράςω. Θ ςυνεδρίαςθ είχε τελειϊςει αργά βράδυ και οι κωφοί ςθκϊκθκαν να με ευχαριςτιςουν, όμωσ είχα προλάβει να τουσ ευχαριςτιςω πρϊτοσ για τθν ευκαιρία που μου είχε δοκεί. Αυτόσ είχε φφγει από τθν Κφπρο ζνα από εκείνα τα ανοιξιάτικα πρωινά. Θ παραμονι τουσ ςτο νθςί είχε λιξει και εντελϊσ απρόςμενα ο κείοσ τουσ, τουσ διζταξε να αποχωριςουν. Πταν ζμακα για τθν φυγι τουσ, κόντεψα να τρελακϊ ζτςι είχα αρχίςει εργαςιοκεραπεία, πιγαινα πιο ςυχνά ςτθ ςχολι κωφϊν, αςχολικθκα με το κζατρο μζχρι που πιγα φαντάροσ ςτθν εκνικι φρουρά. Κατά τθ διάρκεια τθσ διετοφσ κθτείασ μου ςτο ςτρατό, ακολουκοφςα ςεμινάρια ςτθν Κφπρο και ςτο εξωτερικό, ςυνόδευα κωφοφσ ςε διαλζξεισ, δικαςτιρια, εκδθλϊςεισ

32

οπουδιποτε και ςε οτιδιποτε μου ηθτοφςαν. Συνικωσ μετζφραηα ς’ ζνα οργανιςμό όπου εκεί ςυμμετείχαν εκτόσ από κωφά άτομα, κι άλλοι με απϊλειεσ όπωσ: τυφλοί, παραπλθγικοί, άτομα χωρίσ δάκτυλα, άτομα με μυϊκά και άλλα προβλιματα. Εξακολουκοφςα να πθγαίνω ςτθν ςχολι κωφϊν και να παρακολουκϊ μακιματα. Εκεί ςτθ ςχολι, είχα πλθςιάςει μια δαςκάλα κωφϊν για να τθν γνωρίςω καλφτερα. Μου είχε μιλιςει για τισ ςπουδζσ τθσ και τθν καριζρα τθσ κι ζτςι είχα αποφαςίςει να ςπουδάςω ςτο εξωτερικό ςχετικά με κϊφωςθ, με άτομα ςτθν ζνταξθ τθσ κοινωνίασ και άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Τα κζματα που αναπτφςςονται είναι αρκετά ενδιαφζροντα και βοθκοφν εμάσ πρϊτα ςε πολλζσ δικζσ μασ ανκρϊπινεσ αναςφάλειεσ. Θ εμπειρία μου ςτθν Κφπρο με βοθκά να κατάνοϊ και να βοθκϊ ευκολότερα τθν πορεία μου ςτο πανεπιςτιμιο. Εκείνο τον άντρα που είχα αγαπιςει τόςο πολφ δεν τον είχα ξαναδεί από τότε που ζφυγε. Θ μόνθ μασ επαφι είναι κάποιεσ αναπάντθτεσ κλιςεισ ςτο τθλζφωνο, κάποιεσ ςυναντιςεισ ςτα βουβά όνειρά μου και κάποιεσ αναμνιςεισ τθσ μορφισ του ςτα μάτια των κωφϊν. Απο αυτόν ζμακα να κάνω τα λόγια ηωγραφιά ςτον αζρα και να ακοφω οπτικά με τα μάτια του ζρωτα. Ακόμα δεν ταϋ χω μάκει όλα κι ακόμα δεν ζχω προςφζρει τίποτα.


Θζλεισ να ζχεισ ΡΑΝΤΟΥ μαηί ςου το περιοδικό μασ;


Social expectations and the formation of our identity. Is the sex/gender binary what it really is nowadays?

We live a world in which we think that we have free will and personal thought. The trouth is that the majority of our thoughts and beliefs are socially constructed. Products of the society and evolution. The issue of gender and sex is directly linked to that observation. The general belief claims that sexes are only two, male and female, and what defines them is the genitals. That’s why most of us are sexed as male or female at birth and gendered as masculine or feminine in later life. It’s obvious that binary sex and gender expectations surround us. Everything from restrooms to clothing to identification cards to religious rites of passage and sporting events relies on a sex/gender binary. When the shared social expectation of this sex / gender binary is disrupted via anatomical sex or gender role variation, the social response typically revolves around attempts to decrease the uncertainty and proclaim the person is question as unequivocally female or male. Given the stigma and secrecy that frequently accompany variations of sex, gender and sexuality, the lack of education and awareness about the continuum of sexual anatomy is understandable. The shroud of secrecy regarding the

variation of sex development lays in the rule of two clearly distinct sexes (male and female) disrupt the very foundation of our social structure, thus creating a breach in social order. Not only there are predominant social expectations for one’s anatomical sex to be congruent with one’s gender identity and role as a clearly feminine or masculine person. Moreover there is a social expectation for one’s sexual identity to be attracted to the anatomy and gender ‘‘opposite’’ one’s own. Thus, normalcy with regard to sex, gender and sexuality is reliant upon having clear, causal, and linear connections between anatomical sex, gender and role, and sexuality.

Of course it would be an omission not to state that sexuality is directly related to sex and gender and how society perceives it. The views of people vary and reality from the general belief are different and that’s why I found it necessary to give a clarification of what actually is and how gender and sex are defined. In that way, the diversity in sexuality will be more clear and understandable. 34


In fact, as Touche claims, sex is mainly something biological and is seen to have two and only two mutually exclusive possibilities, and every person is thought to fit into one of those categories. That has as a result those who are intersex to pass into a surgical intervention to get ‘fixed’ just because they will develop social and emotional problems when they grow up and they will experience their difference from the vast majority and realise that their bodies do not fit within the boundaries of normal.

Rubin believes that only when sex is understood in terms of social analysis and historical understanding, a more realistic politics of sex becomes possible. According to Foucault, sexuality in Western societies has been structured within an extremely punitive social framework, and has been subjected to very real formal and informal controls. For example, where in some places and times, the attraction to another man or another woman has been interpreted as evidence that the person is not really a man or a woman but a hybrid, and in some other cultures same sex is considered as unnatural, sinful and shameful, in some New Guinea societies for example, homosexual activities are obligatory for all males and homosexual acts are considered utterly masculine and in other cultures same sex love was a sign of virility and a sexual relationship between people of the same sex was crucial for the development of boys into men.

Therefore that shows us that sometimes the notion of sex can be. socially constructed In the other hand, gender is a social construction that arises from the biological sex and it consists of socially defined behaviours and traits that are considered normal for each sex. That varies over time and space. It’s true to say that in many societies, sex, gender and sexuality are understood in binary terms. It’s also been assumed that there is a logical order between sex, gender and sexuality

In short, whereas the western biopsychological model begins in the internal image and ends in arousal, the Sambia view for example begins with the interpersonal gaze and ends with the socio-sexual relation, since it is not possible for Sambia to conceptualise sexual interaction with the self. The future looks changing on that issue. Already in many places of the world, when it comes to define our sex, an option that states an indifference on the sex and gender separation.

Apart from the heterosexuality, which is the dominant of the sexualities, much of what we know to be fact about lesbian, gay, bisexual and transgendered life and culture are given to us as story, as narratives that transmit ideas, information and values about who queer people are. Something more than that is needed in order to understand some important aspects of it. 35


My life after I was diagnosed with HIV

You have the HIV virus since 2001. First of all, how was Aids understood before that, at the 80’s and how did that make you feel about it?

How did the stuff of the hospital deal with that situation?

To begin with the 80’s when the Aids became very known, it was a period when people were paranoid about Aids and especially Aids in relation to the homosexual people. The newspapers for example, were full of news of the "gay cancer" and the message seemed to be if you have sex with another man you would die horribly. Sex equated death for me. It is hard to understate the effects of the press sensationalism on a confused, vulnerable teen during this period - particularly the hateful disgusting stories in papers like the Daily Mail. One of my aunts who had never had a telephone had one installed. Her reason? She didn't want to catch Aids from a public payphone. I lived in terror of HIV. I was paranoidly careful when I started having sex, aged 20.

I still remember my utter disbelief at the result and the appalling way the woman in the clinic broke the news to me. Her exact words were (at a mild shriek) "You pick it up!". It was almost comical and my first reaction was to want to tell her that she needed to go on a course to learn how to deal with people. Her English was pretty ropey and I'm not sure she would have understood. Fortunately there happened to be an NHS doctor there on a routine visit (private clinics have to be licensed and supervised thank god) and she took me away and was far, far better. Her opening was "Well this is very unwelcome news isn't it?" She didn't let me go until I reassured her where I was returning to and who was around to look after me. I left the building in total shock. I phoned my best friends in utter disbelief. This could not be happening, is what I was thinking.

How did you realise that you have the virus?

How did you deal with the virus after that?

I was always concerned about the virus. Before taking the positive results, in February 2001, I finally got up the courage and went to a grotty little private clinic in London for a 15 minute HIV test. The result was negative. Of course: I'd never done anything to suggest it would be otherwise. The relief was indescribable. I felt I had a life in front of me again. What on earth had this crushing paranoia been about; this fear that was so great I hadn't even be able to mention it to my closest people. One day, I was sick in bed: I had a high fever, a murderously sore throat and my glands were up. It was a bit like flu, but… it wasn't. I remember almost jokingly thinking "I hope this isn't an HIV conversion illness... no don't be ridiculous, Peter, you're paranoid." On 27 November 2001 I went back to the clinic for another test, sure that everything was okay, but just wanting to reassure myself. But the results were not negative this time…

I visited a proper NHS clinic shortly afterwards and they confirmed the result. The doctor was again superb, full of talk about good prospects with modern medication, that my life expectancy wouldn't be affected etc. I still didn't "get" any of it. I was a sensible, educated, professional; I didn't take drugs and have unsafe sex like so many men I knew. I went off sick for 2 weeks, then went to South Africa to try to get my head round things. Upon my return I threw my resignation from my position at a City law firm. I didn't know what I wanted to do and wasn't thinking exactly right. I just knew I pretty much hated my job and had enough money to get by. Emotionally speaking, which were your feelings and reaction? I went into a period of denial emotionally. I tried to put off things to the future: it was likely to be a good ten to fifteen years before I needed treatment, if ever, I 36 rationalised. I was 30, I was fit, I was well…


‘‘

Για να λυτρωθείσ από τα δεςμϊ που ςε τυραννούν, πρϋπει πρώτα να λευτερώςεισ τη νόηςη ςου από την πρωτόγονη προκατϊληψη και το ϋγκλημα τησ ϊγνοιασ όπωσ ο Ντοςτογιϋφςκι, ςε μια αυτοπραγμϊτωςη ελεύθερου ςυλλογιςμού.

’’

Which was the treatment for the virus?

cer. I was going off to Australia for 3 weeks; when I was told I should start HIV medication immediately. I had both Aids and cancer. Double whammy. Nonetheless I had a lovely holiday in Australia before coming back to dark, cold, wet London.

After all these, I haven’t visited the clinic for 10 months, until I had a chest infection. They did some routine blood tests. They monitor two main things for a HIV+ person that I find it helpful to explain: CD4 level. The higher the better. This is the number of helper cells in your blood that fight off infections. 500 is a healthy level and reflects a reasonably robust immune system, whereas if it drops to zero your immune system is gone and you are dead. "Viral Load". This is the amount of HIV in your blood. The virus eats up your CD4 cells, so the lower the amount of it swimming around in your blood, the better. A count below 5000 means there isn't too much of doing damage, whereas ae 50,000 is considered dangerously high. These two things are interrelated. To give a visual representation of this, imagine a train track. The length of the track is the CD4 level. The longer the track, the better. If it's a really high number, at first glance that is superb, as you've got ages before reaching the end of it. The viral load is how fast the train in travelling down the line, eating up the track. The slower the train is going the better, obviously. If the train is hurtling along really fast this is bad news. In such a case it doesn't matter much how long the track is: it will soon reach the end of the line. Hopefully that makes sense.

The night I got back I tied a plastic bag over my head and tried to suffocate myself. What followed up? I started on the drugs for the virus, well aware of the all the horror stories of side effects. I felt claustrophobic, terrified: I hated the idea I had to poison myself until the end of my days with powerful drugs if I wanted to stay alive. I was scared I was going to turn into an "Aids skeleton" - losing the fat from my face; or having terrible stomach upsets and cramps I'd heard about. To anyone starting on treatment: NEVER read about effects on line. What actually happened was nothing. Nothing in the way of side effects that is. Apparently around 95% of people don't actually have any ongoing ones after the first few weeks of treatment. I was very lucky and had none at all at any stage. My viral load (the speed the train is going, remember) slammed to a halt. It went from 1.2 million down to undetectable within 6 weeks. That means that there is so little of the virus in your blood they can't accurately see any of it under a microscope. The brakes had been put on the train. They have remained on for 8 years now: the virus is still undetectable in my blood every test I have (I go four-monthly for check ups). The virus is still in my body: it hides in certain places (I think in some glands or possibly the brain), but cannot be found in the bloodstream. It's like banging moles over the head with a spade: I have to keep taking the drugs, or very rapidly it could come back and the lawn would be covered in mole hills again. They're hiding deep underground, and should

My CD4 had dropped from 591 to 181 in those 10 months. Below 200 is "Aids defining" - you are at risk of developing infections that your body is no longer capable of fighting off and you are particularly susceptible to certain Aids related infections. In other words my length of train track had been eaten up incredibly rapidly. The reason was my viral load was up at 1.2 million. This was effectively off the scale: this was a German InterCityExpress train tearing along at full speed. At some point after that, I had a mark on my leg: it was cut out and later confirmed as KS, the Aids related can37


our personal integrity. It is for me a spiritual journey, even though I am far from a believer in God. HIV has made me seize my deepest demons in life and deal with them. I have learned so much through this whole process. I have been able to help at least a dozen gay men who had recently been diagnosed with HIV themselves through chatting to them online and then on the phone. It was the spur for me to leave a job I hated, to move to the country, to get dog I so dearly wanted, and to try to create a business and a life I could be proud of. I still face huge challenges (particularly on the business front) that I really could do without, but hey that's life. I believe there is a very strong link between our emotional well-being and our immune systems: they are somehow linked perhaps in ways we don't understand. The drugs are the single massive factor in my being well, but my outlook also is a big factor. At the point where I *really* accepted that I had HIV and stopped hating taking the tablets, but instead looked forward to having them each day as a way of keeping myself well, everything changed for me.

stay there I keep taking the medication and it continues working so well. This application of the brakes then allowed (if you'll permit me the ongoing Playmobil train set references) the engineers to work on rebuilding the train track. My CD4 gradually notched up: 230, 300, 450, 650, 800.. It's been in the 800-900 range (remember 500 is a good healthy immune system) ever since. The train has stopped dead and I have a long line of track ahead of me. So, after living with HIV for ten years, what does HIV mean to you, in physical terms? Well. In physical terms, HIV means taking one tablet in the morning and two in the evening. I am a very fit, well 40 year old man. I'm 6'1, I'm 13.5 stone, I have a 32" waist and I if I haven't been at the pies I even sometimes have a 2 pack :) My blood pressure is absurdly good and my cholesterol is healthy. Those of you reading this who know me, know that I am healthy, look well, and am well. I get the odd cold: everyone does. Thanks to the drugs, I throw them off in the usual way. Since being on medication I really have never had any health related issues. No one knows the long term prognosis. On the basis of the last 10 years though, I'd say I'm fairly confident it won't be HIV that kills me: it is much more likely to be any of the things that anyone will face that will end their days. Who knows: there are possible problems associated with taking drugs for this length of time; on the other hand my very fit father dropped dead at 60 training for a marathon. Death comes.

What about relationships? Relationships are complicated. It is like the proverbial elephant in the room, being HIV+. It is always hard to decide when to talk about your status to someone. Obvious options are: At the start, thereby adding a huge weight and significance to something that might well not lead beyond a couple of dinners or a movie together. Before having any form of sexual contact, thereby freaking them out and making that experience artificially difficult and angst-laden. Alternatively after some sexual contact, but before penetrative contact (obviously with a condom). Again there are the same issues, but they are even more heightened. This is despite the minimal risks of having sex with someone who has an undetectable viral load even if a condom were to break (if there's no HIV in your bodily fluids logically you can't transmit it to anyone). Remember the existence of PEP, which wasn't available back in 2001 in the UK. (PEP is a course of drugs available if there has been accidental exposure to HIV). After having had sex a few times - thereby provoking understandable anger that he wasn't told; but also realising on a practical level that many relationships don't last beyond a few weeks anyway for any number of other reasons.

And what about emotional terms?

Emotionally things are more complicated. HIV is everything and it is also nothing. I believe life is quite a lot like a monkey throwing shit at you. You can try to avoid the monkey, but they're sometimes pretty good shots. All you honestly do is to try to deal with the shit that does hits you: that is within in your power: the rest is not. I literally wanted to die when I felt the overwhelming sense of shame and failure that being HIV positive represented to me. I almost let it destroy me. Out of the biggest breakdowns can come the biggest breakthroughs however. I don't believe life is ultimately about being comfortable and being well off materially. It is about what we learn, how we deal with others and about 38


so - but for those who are affected by HIV, the effects of this prejudice, and the fact it continues in 2011, is just abhorrent to me. 10 years on I realise, though, that the first step in countering people's prejudgment about those with HIV is talking about one's experiences, seeking to educate, and being visible. I know other people will feel sorry for me - this is almost as bad, even if it is meant well. I don't want people asking me whether I'm okay and assuming that a cold is anything other than a cold. I am *not* ill: I have a manageable condition, which in many respects is far easier to deal with (physically) than say diabetes. Life throws up some much worse things for people than HIV has done for me - at least since 2003.

The legal issues around disclosure (particularly when only safer sex is conducted) are more complex than you might assume. Whatever their position, it doesn't mean to many of us there isn't a simple moral duty to inform. Leaving it even later, to the point where the relationship gets serious, thereby even further adding to the sense of betrayal and possibly also throwing into doubt the whole sense of trust that has been built up. Get the idea My personal instinct always is to be upfront and straightforward and I came across many reactions. The stress of exactly when and how to say something and not knowing how guys will react - has for years tended to put me off even bothering looking for someone, I must admit. Being rejected hurts anyone: if it is because of this, it hurts even more.

Any prejudices you faced?

What advice would you give to people?

I have no question that there is for many people a sense of shame at being HIV+ which is linked to the fact that it is often transmitted sexually. It is however a virus: nothing more, nothing less. I would not feel shameful at having contracted malaria on holiday, or cholera, or TB: most illnesses are morally "neutral". If I had cancer people would be supportive - most, even if it had been caused by a risk factor such a smoking.

There are HIV positive people everywhere. There are over 85,000 in the UK. Think about your reactions to them and realise you don't have a clue who they may be. I've seen 18 year olds, middle aged women, an old posh guy, a pretty young woman in a suit, all in HIV clinics. Words hurt and reactions matter. There are nasty things out there like potentially lethal viruses: we don't need in life to make it considerably worse by our own human interactions Everybody should do everything to remain healthy. It is not worth it whatever the temptation and pressures to have unsafe sex. Most people who die of Aids today in Britain do so because their immune system is so compromised the drugs cannot help. Don't leave it that late. If you are HIV+ I want to above all reassure you from the bottom of my heart thatthere is life after diagnosis. It is not just any old life: it can be a quality fulfilled, wonderful life. Being positive is not what any of us has chosen and the path may be very hard at times, for some physically and for most emotionally. There is, however, so much hope. As with all things in life, much will be down to the way you react to what comes before you.

Because HIV is often related to sex though it carries that special little stigma that allows moral judgements and the application of Victorian prejudices that still prevail just under the surface in our society. Frankly I am tired of this. I don't care how many people you screw, no one "deserves" to contract a potentially lethal virus or indeed to die because they have sex. No one deserves to be the subject of stigma and prejudice because they were unfortunate enough to have contracted a virus through the most natural and common thing people of all sexualities enjoy: sleeping with each other. Yes, we need to educate about safe sex - hugely

39


Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ (όπωσ και όλα τα ζμβια ηϊντα), αποτελείται από χιλιάδεσ εκατομμφρια κφτταρα, διαφόρων μεγεκϊν, ειδϊν και εξειδίκευςθσ. Τα κφτταρα αυτά πεκαίνουν και ανανεϊνονται ςυνεχϊσ, με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ όπου τα κφτταρα μασ ςυντροφεφουν ςε όλθ μασ τθ ηωι. Θ ανανζωςθ των κυττάρων είναι αναπόφευκτθ, κακϊσ ζτςι ο οργανιςμόσ μασ αποτρζπει τθ φκορά και τθν τελικι εκφφλιςθ όλου του ςϊματόσ μασ. Θ ανάπτυξθ και θ επιβίωςθ του οργανιςμοφ μασ βαςίηεται ςτθν ελεγχόμενθ αφξθςθ και διαφοροποίθςθ των κυττάρων που τον αποτελοφν. Θ ίδια θ ηωι, ξεκινά από τον ηυγϊτθ, ζνα μόνο κφτταρο(ςυναποτελοφμενο από το ςπερματοηωάριο του άνδρα και το ωάριο τθσ γυναίκασ), με τελικό αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ ολόκλθρου ανκρϊπινου οργανιςμοφ. Στα ζμβρυα και ςτα νεαρά άτομα, το ςφνολο των κυτταρικϊν διαιρζςεων υπερτερεί αυτοφ του κυτταρικϊν κανάτων, με τελικό αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του οργανιςμοφ ςε μζγεκοσ – φανταςτείτε πόςο μικροί ιςαςτε όταν ιςαςτε δφο χρονϊν, και πόςο αναπτυγμζνοι τϊρα. Στα ενιλικα άτομα, υπάρχει μια αυςτθρά ελεγχόμενθ ιςορροπία ανάμεςα ςτον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό κι τον κυτταρικό κάνατο, με τθ δθμιουργία των νζων κυττάρων να καλφπτει τισ ανάγκεσ ανανζωςθσ των ιςτϊν. Ο αρικμόσ των διαιρζςεων ενόσ πολλαπλαςιαηόμενου κυττάρου κακορίηεται από τθν περιοριςμζνθ επάρκεια παραγόντων που βοθκοφν ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ του και των ςθματοδοτικϊν ςτοιχείων που υποβοθκοφν ςε αυτι. Επίςθσ, οι διαιρζςεισ βαςίηονται ςτο «εςωτερικό ρολόι» του κυτταρικοφ κφκλου, ο οποίοσ είναι διαφορετικόσ ςε κάκε κφτταρο, ςτο κόντυμα των τελομερϊν (ειδικϊν περιοχϊν ςτισ άκρεσ των χρωματοςωμάτων –των οργανιδίων που κωδικοποιοφν το DNA μασ) και ςτθ φυςιολογικι κυτταρικι γιρανςθ. Τα φυςιολογικά κφτταρα οδθγοφνται μζςα από τθν πορεία αυτι τθσ διαφοροποίθςθσ –ςε εμβρυικό επίπεδο- ςτθν αναπαραγωγι τουσ, ςτθ γιρανςθ και ςτο κάνατο. Ππωσ όμωσ κάκε τι που κάνει ο άνκρωποσ, ζτςι και θ ανανζωςθ αυτι δεν είναι τζλεια. Ρολλζσ φορζσ, ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ κυττάρων ενόσ ιςτοφ ανανεϊνονται με εξαιρετικά ταχείσ ρυκμοφσ, ςε βακμό που θ ανεξζλεγκτθ αυτι άκροιςθ κυττάρων οδθγεί ςε όγκο.

Τι είναι θ μετάλλαξθ ςτα κφτταρα; Κατά τθ ςυνεχι ανανζωςθ των κυττάρων, το DNA αυτοφ αντιγράφεται ςτο νζο κφτταρο με ζναν απλό τρόπο. Ο μθχανιςμόσ όμωσ δεν είναι αλάκθτοσ και το κφτταρο δεν είναι κλειςτό και απομονωμζνο ςφςτθμα. Αντικζτωσ, επθρεάηεται από διάφορουσ περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ, τουσ λεγόμενουσ και επιγενετικοφσ. Οι περιςςότερεσ βλάβεσ ςτο DNA των νεο-ςυντικζμενων κυττάρων διορκϊνεται από τουσ ίδιουσ μθχανιςμοφσ επιδιόρκωςθσ που διακζτει το

40

κφτταρο. Ζνασ μικρόσ αρικμόσ αλλαγϊν, ωςτόςο, δεν επιδιορκϊνεται και εγκακίςταται ςτο γονιδίωμα με τθ μορφι των μεταλλάξεων. Μετάλλαξθ, λοιπόν, είναι κάκε αλλαγι ςτο DNA ενόσ οργανιςμοφ που είναι κλθρονομιςιμθ, είτε ςε κυτταρικό επίπεδο (ςτο ςφνολο δθλαδι των ςωματικϊν κυττάρων), είτε ςτο επίπεδο ενόσ νζου οργανιςμοφ (ςτα ςπερματοηωάρια και ςτα ωάρια). Πςεσ περιςςότερεσ οι μεταλλάξεισ, τόςο μεγαλφτερθ είναι και θ πικανότθτα καρκινικισ γζννθςθσ ςτο γενετικό υλικό.


Ροια θ διαφορά όγκου και καρκίνου; Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ, ειδικά όςο μεγαλϊνουμε ςε θλικία, είναι γεμάτοσ από όγκουσ. Κι αυτό είναι φυςιολογικό. Ο όγκοσ ςυνικωσ παραμζνει ςτάςιμοσ ςε εξαιρετικά μικρό μζγεκοσ και τα κφτταρά του, τα οποία δεν ζχουν πλζον ρυκμιςμζνεσ τισ εξειδικευμζνεσ λειτουργίεσ τουσ, δεν επθρεάηουν τθ ςυνολικι απόδοςθ ενόσ ιςτοφ και του οργάνου ςτο οποίο ανικει. Θ αναπαραγωγι εντοφτοισ των ίδιων μεταλλαγμζνων απορυκμιςμζνων κυττάρων, μερικζσ φορζσ ακροίηει ςθμαντικό αρικμό αλλοιϊςεων ςτο γενετικό κϊδικα αυτϊν, οδθγϊντασ ζτςι ςτθν αφξθςθ του καρκινικοφ μεταςχθματιςμοφ τουσ. Τα καρκινικά κφτταρα ζχουν πλιρθ απϊλεια των φυςιολογικϊν λειτουργιϊν τουσ και ςε αντίκεςθ με ζναν μθ καρκινογόνο όγκο, θ κακοι-

Είναι ο καρκίνοσ κλθρονομικόσ; Οριςμζνοι άνκρωποι παρουςιάηουν προδιάκεςθ ςε οριςμζνουσ τφπουσ καρκίνου. Ο καρκίνοσ ςυχνότερα χαρακτθρίηει άτομα μεγάλθσ θλικίασ (>70), λόγω τθσ αυξθμζνθσ πικανότθτασ ςυςςϊρευςθσ αλλοιϊςεων και μεταλλάξεων του γενετικοφ υλικοφ, το οποίο οδθγεί ευκολότερα ςτθν ενεργοποίθςθ καρκινογόνων μθχανιςμϊν. Ραρατθροφμε, εντοφτοισ, καρκίνουσ που εμφανίηονται ςε άτομα μικρότερθσ θλικίασ. Τα άτομα αυτά ςυχνά ζχουν κλθρονομικι προδιάκεςθ, θ οποία όμωσ δεν είναι οφτε ο αποκλειςτικόσ και ςυχνότατα οφτε και ο κφριοσ παράγοντασ γζννθςθσ του καρκίνου. Θ διατροφι, ο τρόποσ ηωισ και το περιβάλλον ςτο

κειά τουσ βαςίηεται ςτθν ανεξζλεγκτθ αφξθςθ και ςτθ διικθςθ ςε εγγείσ ιςτοφσ. Ενϊ τα υπόλοιπα κφτταρα δρουν με γνϊμονα τθ ςυνολικι επιβίωςθ και λειτουργία του οργανιςμοφ, τα καρκινικά κφτταρα δρουν με τρόπο ϊςτε να πολλαπλαςιαςτοφν τα ίδια ςε βάροσ των υπολοίπων κυττάρων, εμποδίηοντασ τθ λειτουργία των οργάνων. Τα καρκινικά κφτταρα, λοιπόν, αναπαράγονται και πολλαπλαςιάηονται με ανεξζλεγκτο τρόπο και ζχουν τθν ικανότθτα να διθκοφν, να παρειςφρφουν δθλαδι, ςε γειτονικοφσ ιςτοφσ του ςϊματοσ, δθμιουργϊντασ αποικίεσ καρκινικϊν κυττάρων με ανάλογθ δράςθ, τισ μεταςτάςεισ. Τα καρκινογόνα κφτταρα, ζχοντασ χάςει τθ λειτουργία για τα οποία προορίηονταν, ζχουν πλζον μόνο ςκοπό τθν αναπαραγωγι τουσ. Τα μεταςτατικά κφτταρα ςυνεχίηουν τθν καρκινογόνο δράςθ, ενάντια ςτθ φυςιολογικι λειτουργία του οργανιςμοφ, με αποτζλεςμα τθν αλλοίωςθ και τελικι διάλυςθ των φυςιολογικϊν ιςτϊν, οδθγϊντασ τελικά ςτο κάνατο.

οποίο ηοφμε διαδραματίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ και δθμιουργία μεταλλάξεων ςτο γενετικό μασ κϊδικα. Κατθγορίεσ περιβαλλοντικισ επίδραςθσ ςτθν καρκινογζνεςθ είναι τα χθμικά καρκινογόνα, οι βλάβεσ από ακτινοβολία, θ κερμοκραςία, οι ιοί κ.λ.π και ονομάηονται προκλθτζσ μεταλλάξεισ. Ρζρα από τον περιβαλλοντικό και τον κλθρονομικό παράγοντα, δε λείπει ο αυκόρμθτοσ παράγοντασ, που οφείλεται ςε τυχαία ενδογενι γεγονότα του οργανιςμοφ. Ζτςι, ενϊ θ βάςθ του καρκίνου είναι γονιδιακι, παρατθροφμε πωσ δεν είναι ςυνικωσ μια κλθρονομιςιμθ αςκζνεια, παρά μόνο για μικρό αρικμό νεοπλαςιϊν, με μικρι ςυχνότθτα ςτο γενικό πλθκυςμό.

41


Ροιοι είναι οι περιβαλλοντικζσ παράγοντεσ που αυξάνουν τισ πικανότθτεσ μετάλλαξθσ και αλλοίωςθσ του γενετικοφ υλικοφ; Ρολλά χθμικά μεταλλαξιγόνα, κεωροφνται και καρκινογόνα, δεδομζνου πωσ ςτοχεφουν ςτθν τροποποίθςθ (αλλοίωςθ) του γενετικοφ υλικοφ, γεγονόσ που αποτελεί τθ μοριακι βάςθ τθσ καρκινογζνεςθσ. Τα χθμικά καρκινογόνα είναι είτε άμεςα καρκινογόνα είτε προκαρκινογόνα. Οι χθμικζσ αηωτοφχεσ ενϊςεισ που περιζχονται ςτο τςιγάρο και ςτον καπνό είναι άμεςα καρκινογόνα. Οι αφλατοξίνεσ, οι οποίεσ είναι ενϊςεισ που παράγονται από ςυγκεκριμζνο μφκθτα, μποροφν να καταναλωκοφν από ξθροφσ καρποφσ που παραμζνουν για μεγάλο διάςτθμα ςε υγρό περιβάλλον ι από μολυςμζνο γάλα και αποτελοφν προκαρκινογόνα που λειαίνουν το υπόςτρωμα για ςυγκεκριμζνεσ ουςίεσ του οργανιςμοφ για καρκινογζνεςθ (προκαρκινογόνα ουςία επίςθσ είναι το βενηο-απυρζνιο που επίςθσ βρίςκεται ςτο τςιγάρο και ςτισ εξατμίςεισ των αυτοκινιτων και ςτον καπνό των εργοςταςίων). Άλλεσ ενϊςεισ δεν προκαλοφν καρκίνο ςε καμία ςυγκζντρωςθ, αλλά ενιςχφουν τθ δράςθ καρκινογόνων, και ονο-

Ογκογόνοι Ιοί – Τι και ποιοι είναι; Ρζρα από τον κλθρονομικό και τον περιβαλλοντικό παράγοντα, υπάρχουν και ογκογόνοι ιοί. Αφοροφν μικρό ποςοςτό των καρκίνων και είναι ο HTLV (Human T-cell Leukemia Virus), οριςμζνα ςτελζχθ του ΘPV(ςτον οποίο κα αναφερκϊ και πιο κάτω), ο οποίοσ ςυνδζεται με αυξθμζνο κίνδυνο εμφάνιςθσ καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ, ο ιόσ τθσ θπατίτιδασ Β/C που ςυνδζεται με αυξθμζνο κίνδυνο εμφάνιςθσ θπατοκαρκινϊματοσ και θ προςβολι του ιοφ Epstein-Barr (EBV), ο οποίοσ ςυνδζεται με αυ-

42

μάηονται ςυν-καρκινογόνεσ. Σθμαντικό επίςθσ ρόλο παίηουν οι ακτινοβολίεσ, που ανάλογα με τθ φφςθ τουσ, μποροφν να προκαλζςουν είτε τροποποίθςθ του γενετικοφ μασ κϊδικα, είτε ολικι καταςτροφι του. Πλεσ οι ιονίηουςεσ ακτινοβολίεσ (κοςμικι, τφπου α,β,γ, ακτίνεσ Χ) προκαλοφν κραφςθ ςτα χρωματοςϊματα, που φζρουν το γενετικό μασ υλικό, αναλόγωσ τθσ ςυγκζντρωςθσ. Επίςθσ, δθμιουργοφν ελεφκερεσ ρίηεσ ςτον οργανιςμό, το οποίο ςθμαίνει πωσ είναι ανοικτι θ οδόσ για μετάλλαξθ του ςυγκεκριμζνου προςβλθκζντοσ κυττάρου από οποιαδιποτε ζνωςθ. Θ υπεριϊδθσ ακτινοβολία (UV), λόγω του μικουσ κφματόσ τθσ επιδρά μόνο ςτα κφτταρα τα οποία ζρχεται ςε επαφι (μάτια, δζρμα κ.λ.π) αλλά δε δρα ςε βάκοσ. Επίςθσ προκαλεί τθ δθμιουργία λανκαςμζνων ςυνδζςεων ςτθ γενετικι μασ πλθροφορία. Θ μεςογειακι διατροφι, θ τιρθςθ του κιρκάδιου ρυκμοφ του ςϊματόσ μασ (8ωροσ φπνοσ το βράδυ), θ ςυχνι άςκθςθ, θ ελαχιςτοποίθςθ του αλκοόλ και του τςιγάρου ςτθ ηωι μασ, θ γνϊςθ του οικογενειακοφ ιατρικοφ ιςτορικοφ και θ ςυχνι εξζταςθ είναι παράγοντεσ που μειϊνουν πολφ τισ πικανότθτεσ καρκινογζνεςθσ και αυξάνουν τθν πικανότθτα επιβίωςθσ και μακροθμζρευςθσ ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ.

ξθμζνο κίνδυνο εμφάνιςθσ λεμφϊματοσ ι καρκίνου του ρινοφάρυγγα αναλόγωσ του περιβαλλοντικοφ παράγοντα (Αφρικι-λζμφωμα, Αςία-ρινοφάρυγγασ). Οι ογκογόνοι ιοί δεν απότελοφν ιςχυρό παράγοντα καρκινογζνεςθσ και θ δράςθ τουσ εκδθλϊνεται με αργό ρυκμό, γεγονόσ που απαιτεί ςυςςϊρευςθ κι άλλων αλλοιϊςεων ςτο κφτταρο για τθν «επιτυχι» δράςθ του ιοφ. Ωςτόςο, θ αντιμετϊπιςθ των ιογενϊν μορφϊν καρκινογζνεςθσ, με ζγκαιρθ ανίχνευςθ και εξουδετζρωςθ των ιϊν, κα μποροφςε να αφαιρζςει ζνα ποςοςτό των ςυνολικϊν μορφϊν καρκίνου ςτον πλθκυςμό.


Μιπωσ θ κεραπεία του καρκίνου ζχει βρεκεί και οι φαρμακευτικζσ τθν αποκρφπτουν γιατί τα ζςοδα από τισ χθμειοκεραπείεσ και τα φάρμακα αντιμετϊπιςισ του είναι τεράςτια; Θ ερϊτθςθ αυτι είναι ςυχνι ανάμεςα ςτον πλθκυςμό που αρζςκεται να πιςτεφει ςε κεωρίεσ ςυνομωςίασ. Δυςτυχϊσ, θ κεραπεία δεν ζχει βρεκεί. Κι αυτό διότι ενϊ όλοι ονομάηονται καρκίνοι, είναι εξαιρετικά διαφορετικοί από είδοσ κυττάρου ςε άλλο είδοσ, ςτουσ διάφορουσ ιςτοφσ και όργανα. Επίςθσ, τα μόρια που επθρεάηουν τθν καρκινικι αλλοίωςθ ενόσ κυττάρου, τθν μεταλλαγι του ςε άλλο είδοσ κυττάρου και ςτθν μετζπειτα αποικία και μετάςταςθ είναι εκατοντάδεσ και διαφορετικά για κάκε είδοσ καρκίνου, ενϊ αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ με τρόπο πολλζσ φορζσ χαοτικό. Ζτςι λοιπόν, θ κεραπεία δεν είναι κάτι τόςο απλό όςο θ ελιά ι ζνα μυςτικό ελιξίριο από κάποιο πανάρχαιο φυτό, κακϊσ θ αντιμετϊπιςθ και -προβλζπεται πωσ- θ κεραπεία ςε κάκε καρκίνο (λζμφωμα, ςάρκωμα, λευχαιμία, μελάνωμα, μυζλωμα, α-

ςτροκφτωμα και τόςοι άλλοι πιο ςπάνιοι) κα είναι εντελϊσ διαφορετικι, οπότε κα βρεκεί – και είναι βζβαιο- ςε διαφορετικι χρονικι ςτιγμι. Είναι, όμωσ, προφανζσ από τισ ζρευνεσ πωσ θ πρόλθψθ του καρκίνου είναι πολφ πιο επιτυχισ πριν τθν ίδια του τθ γζνεςθ από τθ κεραπεία. Για παράδειγμα, ιδθ ςτο εμπόριο κυκλοφοροφν δφο είδθ εμβολίων για τον ιό του κθλϊματοσ (Θ΢V), το οποίο προςβάλλει ειδικά τα επικιλια του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ και ςχετίηεται με το 90% των περιπτϊςεων καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ. Τα εμβόλια αυτά αντιμετωπίηουν τα ςτελζχθ του ιοφ που ευκφνονται για το 70% των τραχθλικϊν καρκίνων τθσ γυναίκασ (ςτελζχθ 16 και 18) και το 90% των κονδυλωμάτων του γενετικοφ ςυςτιματοσ (ςτελζχθ 6 και 11). Οπότε, αυτό αποδεικνφει από μόνο του πωσ όχι μόνο γίνεται επίπονθ και αξιόλογθ ζρευνα για τον καρκίνο, αλλά τα καρποφόρα αποτελζςματά τθσ – τα οποία είναι χρονοβόρα και κοςτοβόρα και κάκε επιτυχία ςυνοδεφεται από εκατοντάδεσ αποτυχείσ προςπάκειεσ ζρευνασ- είναι διακζςιμα για το γενικό πλθκυςμό, με τον ίδιο τρόπο όπωσ είναι και για άλλεσ αςκζνειεσ και πακιςεισ.

Ο κάνατοσ ωσ προςταςία από τον ίδιο τον καρκίνο Θ κυτταρικι γιρανςθ, τελευταίεσ ζρευνεσ δεικνφουν, μπορεί να κεωρθκεί ζνασ μθχανιςμόσ προςταςίασ από τθν ίδια τθν καρκινογζνεςθ, κακότι θ βράχυνςθ των τελομερϊν (τα οποία ανάφερα πιο πάνω) όςο αυξάνεται θ θλικία οδθγεί ςε μεγαλφτερθ χρωμοςωμικι και γενετικι αςτάκεια, κάνοντασ τα κφτταρα να εμφανίηουν ευκολότερα καρκινικό φαινότυπο. Είναι λοιπόν, μια κεωρία που βάηει ςαν ςκόπελο ςτθν ακαναςία μασ τον ίδιο τον καρκίνο.

43


Γιϊργοσ Κακοφρθσ ςυνζντευξθ ςτον Ανδρζα Ανδρζου


Γιϊργο, κατά κοινι ομολογία, θ δθμοςιογραφία είναι ζνα από τα δυςκολότερα επαγγζλματα από πλευράσ ωραρίου. Επίςθσ δεν είναι καλά αμειβόμενο. Τι οδιγθςε ζναν άνκρωπο με πολλζσ προοπτικζσ ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα; Το πολλζσ προοπτικζσ είναι ςχετικό, κανείσ δεν ξζρει τι «προοπτικζσ» ζχει μζχρι να αρχίςει να δυολεφει και να τισ δθμιουργεί. Στο γιατί κάποιοσ κα ικελε να κάνει αυτι τθ δουλειά, προςωπικά τθν επζλεξα από το γυμνάςιο λίγο ιδεαλιςτικά, λίγο επειδι ζχω μεγάλθ περιζργεια να καταλάβω πωσ δουλεφει ο κόςμοσ και να κατανοιςω ποιζσ είναι οι λφςεισ για όςα ςυμβαίνουν. Και ίςωσ γιατί από τα λίγα πράγματα που νιϊκω πωσ μπορϊ να μάκω να κάνω είναι να γράφω και να ρωτϊ.

Τι ζχεισ ςυναντιςει μζχρι τϊρα ςτθν καριζρα ςου που δεν περίμενεσ ποτζ να ςυναντιςεισ; Δφο χρόνια δεν είναι καριζρα... Ζχω ςυναντιςει τισ πρακτικζσ δυςκολίεσ του τομζα των ΜΜΕ και βλζπω και καταλαβαίνω ςιγά ςιγά τουσ περιοριςμοφσ που βάηουν ςτθν προςπάκεια να κάνουμε τθ δουλειά μασ ο παράγοντασ χριμα (υπάρχει αρκετό; είναι βιϊςιμο το μζςο όπου δουλεφω). Ζτυχε να αρχίςω να δουλεφω τθν ίδια εποχι με τθν οικονομικι κρίςθ και νομίηω ιμουν λίγο ακϊοσ και δεν περίμενα να δω το πόςο ευάλωτοι είμαςτε και πόςο δφςκολο γίνεται κάποτε να νιϊςεισ πωσ κάνεισ τθ δουλειά ςου ςωςτά.

Ροια είναι τα πιο κετικά και ποια τα πιο αρνθτικά του επαγγζλματοσ; Τα κετικά είναι προφανι: δεν βαριζςαι ποτζ, ι βαριζςαι πολφ ςπάνια. Και θ κάκε μζρα, θ κάκε μζρα όμωσ, είναι εντελϊσ διαφορετικι από τθν προθγοφμενθ. Ζχεισ το ελεφκερο να είςαι περίεργοσ και να ψάχνεισ και το μόνο που ςε περιορίηει είναι ο χρόνοσ που πρζπει να παραδϊςεισ το κείμενο. Στα αρνθτικά είναι από τθ μία τα ωράρια που απορροφοφν πολφ περιςςότερο από τον χρόνο ςου από ότι άλλεσ δουλειζσ και το ότι εφκολα μπορείσ να κουραςτείσ περιςςότερο από ότι μπορείσ να αντζξεισ.

Υπάρχει όντωσ ελευκερία του λόγου ςτα κυπριακά ΜΜΕ; Ζχω ηιςει από πρϊτο χζρι μόνο ζνα ΜΜΕ ςτθν Κφπρο άρα δεν κα μποροφςα να ζχω εμπεριςτατωμζνθ γνϊμθ για όλα. Εγϊ νιϊκω πωσ ζχω ελευκερία του λόγου. Συμφωνϊ ςε μεγάλο βακμό με τουσ ςυνάδελφουσ ςτθν εφθμερίδα που δουλεφω και δεν ξζρω αν αυτό ςυμβαίνει κι αλλοφ. Ρεριοριςμόσ νομίηω υπάρχει ςε κάκε ΜΜΕ ανάλογα με το αν ζχει ιδεολογικι ταυτότθτα ο ιδιοκτιτθσ ι κάποιοσ αρχιςυντάκτθσ και τισ διαφθμιηόμενεσ εταιρίεσ. Υπάρχουν τρόποι να εκφραςτείσ ιδεολογικά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ, όμωσ ο μόνοσ κίνδυνοσ για τθν ελευκερία του λόγου είναι τα ενδεχόμενα διαπλεκόμενα ςυμφζροντα καναλαρχϊν και ιδιοκτθτϊν.

45


Σε προςωπικό επίπεδο, πωσ ςε ζχει βοθκιςει να εξελιχτείσ ςαν προςωπικότθτα θ εργαςία ςου; Ρροσ το παρόν με ζχει κάνει να ζχω λίγθ περιςςότερθ επιμονι και λίγθ περιςςότερθ οργάνωςθ, αλλά και να μάκω να κάνω υπομονι και να μθν ενεργϊ πάντα αντιδρϊντασ. Ζχω πολφ δρόμο μπροςτά μου ακόμα και ςε αυτό και ςε άλλα. Δζχτθκεσ ποτζ επικζςεισ ι λογοκριςία ςτθ δουλειά ςου; Ευτυχϊσ ι δυςτυχϊσ, όχι. Αυτι τθ ςτιγμι δεν κάνω κάποια δουλειά για τθν οποία να μπορϊ να δεχτϊ επίκεςθ ι λογοκριςία – απλά επιμελοφμαι τισ διεκνείσ ειδιςεισ και προςπακϊ, το κατά δφναμθν και όταν υπάρχει χρόνοσ, να βρίςκω και κάποιο κζμα δικό μου. Ζτςι ίςωσ απλϊσ να μθν ζτυχε ακόμα. Ροια είναι θ προςωπικι ςου φιλοςοφία ςε ςχζςθ με τθ δθμοςιογραφία και τον τρόπο εξάςκθςθσ τθσ; Θ δουλειά του δθμοςιογράφου είναι νομίηω ςε πρϊτο επίπεδο να μεταδίδει τισ πλθροφορίεσ και τα γεγονότα ςωςτά, χωρίσ να αφινει ςθμαντικά κομμάτια πίςω και χωρίσ να παραπλανεί για το τι ζγινε ςε μια ςυγκεκριμζνθ είδθςθ, είτε θκελθμζνα είτε χωρίσ να το κζλει. Από εκεί και πζρα χρειάηεται να μάκει να επιλζγει τι κα προβάλει περιςςότερο ςτθν είδθςθ, ποιο είναι το ςτοιχείο που νομίηει πωσ το κοινό πρζπει να ξζρει. Να δείχνει τι γνϊμθ ζχει, αλλά όςο πιο δίκαια μπορεί και χωρίσ να αφιςει τθν ερμνεία του να καλφψει τα γεγονότα. Ροια είναι θ κακθμερινότθτα ενόσ δθμοςιογράφου ςτα ζντυπα; Από ποφ αντλείσ ιδζεσ και ζμπνευςθ; Ο τομζασ μου, τα διεκνι, ζχουν τθν ιδιαιτερότθτα να μθν τελειϊνουν ποτζ. Τα γεγονότα εκεί ζρχονται μόνα τουσ, ςυνζχεια, και θ δουλειά μου είναι να τα φιλτράρω και να επιλζξω τί είναι πιο ςθμαντικό. Βζβαια όταν βρίςκω ζνα δικό μου κζμα, υπάρχει μεν μια διαφορά αλλά δεν είναι μεγάλθ. Δθλαδι δεν δθμιουργοφμε ιςτορίεσ από το πουκενά για να χρειαηόμαςτε ιδζεσ και ζμπνευςθ. Λςτορίεσ για άρκρα και ρεπορτάη ζρχονται από τον τομζα που ενδιαφζρει τον κακζνα αν ζχει τα μάτια του ανοιχτά (κάτι που δεν είναι πάντα εφκολο). Ροιουσ ςυναδζλφουσ εκτιμάσ τθ δουλειά τουσ; Εκτιμϊ περιςςότερο αυτό που κάνει θ Sevgül Uludağ με τισ ζρευνζσ τθσ για τισ πραγματικζσ τφχεσ των αγνοουμζνων και των δφο πλευρϊν, χωρίσ να τθν γνωρίηω προςωπικά αλλά μόνο από ότι δικό τθσ ζχω διαβάςει. Από τθ μία ακολουκεί τθν αλικεια και κάνει κάτι που δεν είναι αρεςτό ςτισ αρχζσ ακόμα και τισ ςυνκικεσ δικτάτοριασ που επικρατοφν ςτα κατεχόμενα και από τθν άλλθ ακολουκεί τθν αλικεια για τα όςα ζγιναν ακόμα και αν θ αλικεια είναι δφςκολθ και για τουσ κφπριουσ και ςτισ δφο πλευρζσ. Αν ςτισ ελεφκερεσ περιοχζσ είχαμε όλοι το κάρροσ και τθν πείρα να κάνουμε ότι κάνει (και ευτυχϊσ κάποιοι ςυνάδελφοι το ζχουν) τότε αν αναλογιςτεί κανείσ ςε πόςο πιο ςχετικά δθμοκρατικό κακεςτϊσ ηοφμε κα είχαμε ξεςκεπάςει ολόκλθρο το πολιτικό ςφςτθμα.

46


Ρωσ βλζπεισ τθν πολιτικι κατάςταςθ ςτθν Κφπρο ςιμερα; Οι Κυπριοι ηοφμε μια διπλι δικτατορία. Από τθ μία ζχουμε μια ςτρατιωτικι δικτατορία που προςπακεί να νομιμοποιιςει τον εαυτό τθσ υποβάλλοντασ ςτουσ Τ/Κ ότι χρειάηονται τθν Τουρκία για να μθν είναι κφματα και καλλιεργόντασ τον εκνικιςμό όςο μπορεί. Επειδι όμωσ οι οικονομικζσ ςυνκικεσ ςτα κατεχόμενα και θ απουςία πολιτικϊν ελευκεριϊν κάνει τθν κατάςταςθ όλο και πιο δυςβάςτακτθ και τουσ Τ/Κ ανιςυχουσ, το κατεςτθμζνο τθσ Τουρκίασ βρίςκει νζουσ τρόπουσ να επιβλθκεί αλλειϊνοντασ τθν δθμοκρατικι διαδικαςία που ζδιωξε τον Ντενκτάσ μζςω τθσ χειραγϊγθςθσ των εποίκων και «αγοράηοντασ» τα κατεχόμενα με τθν κάκοδο τουρκικϊν εταιριϊν. Από τθν άλλθ ζχουμε μια δικτατορία παρωχθμζνων αντιλιψεων και πρακτικϊν και μια γενιά πολιτικϊν που ίςωσ κα ικελε να ηει ςτο 1960 και να παλεφει για τθν Ζνωςθ αλλά νομίηει πωσ ηει ςτο 1980 και κάνει μακροχρόνιο αγϊνα για λφςθ του κυπριακοφ με το να βλζπει μόνο τθν κατοχι και να εκελοτυφλεί για το γεγονόσ πωσ το κυπριακό είναι επίςθσ και πρόβλθμα ςυνταγματικό και διαμοιραςμοφ εξουςίασ. Αυτι θ κομματικι ελίτ κεωρεί πωσ είναι αναντικατάςτατθ και αντί να θγείται και να μασ δείχνει τί και πϊσ μποροφμε να πετφχουμε ςτο μζλλον προτιμά να κρφβεται πίςω από τουσ φόβουσ και τα όχι μασ. Και ταυτίηεται με όλεσ τισ ςυντθρθτικζσ ιδεολογίεσ, είτε τον ςυντθρθτικό εκνικιςμό τθσ εκκλθςίασ είτε με τον ςυντθρθτικό μαρξιςμό τθσ λεγόμενθσ αριςτεράσ. Θ Κφπροσ αλλάηει, αναπόφευκτα. Δεν μπορεί για πάντα θ κατάςταςι τθσ να είναι ανϊμαλθ γιατί οικονομικά και πρακτικά δεν υπάρχει χϊροσ ςτθν Κφπρο για δφο κράτθ – θ οικονομία των περιοχϊν τθσ χϊρασ και οι κοινωνίεσ των δφο κοινοτιτων είναι αλλθλοεξαρτόμενεσ. Ακόμα και κινιςεισ όπωσ το άνοιγμα των οδοφραγμάτων που ζκανε ο Ντενκτάσ για τουσ δικοφσ του λόγουσ ςυνείςφεραν ςτο να αρχίςει ςιγά ςιγά μια ηφμωςθ και ζνασ ςυνδυαςμόσ των ιδεϊν και των αναγκϊν των ςθμερινϊν ανκρϊπων τθσ Κφπρου που χρειάηονται απλά ςτακερότθτα, δουλειζσ και προοπτικι. Σφντομα θ κοινωνία κα προςπεράςει και τουσ θγζτεσ των δφο πλευρϊν και τθν Τουρκία.

Ροια θ άποψθ ςου για τισ φοιτθτικζσ παρατάξεισ; Ρωσ κεωρείσ ότι πρζπει να εργάηεται και να προςφζρει ο μζςοσ πολιτικοποιθμζνοσ φοιτθτισ; Είναι χριςιμεσ ωσ χϊροι ανταλλαγισ ιδεϊν και ςυντονιςμοφ για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι και οι άμεςεσ ανάγκεσ των φοιτθτϊν μζςα ςε ζνα πανεπιςτιμιο, αλλά όχι για να μεταφζρουν τισ κόντρεσ των μθτζρων-κομμάτων μζςα ςτα πανεπιςτιμια. Χρειάηονται, όπωσ τα κόμματα, μόνο ςτον βακμό που μποροφν να αποτελζςουν οργανωτικζσ δομζσ για να ενεργιςει μια ομάδα φοιτθτϊν με ςυγγενείσ ιδζεσ για να τισ προωκιςει για το καλό του ςυνόλου. Πταν θ παράταξθ και το κόμμα γίνονται αυτοςκοπόσ όμωσ δθμιουργοφν οπαδοφσ και είναι πολφ εφκολο ζνασ φοιτθτισ (και το λζω ωσ πρόςφατοσ φοιτθτισ) να πζφτει ςτθν παγίδα να αντιγράφει αυτό που ζμακε ςτθ χϊρα του ι ςτο κομματικό μαντρί των γονιϊν του αντί να προςπακεί να απαντιςει ςτα προβλιματα που βλζπει μπροςτά του εκείνθ τθν ϊρα. Ο μζςοσ πολιτικοποιθμζνοσ φοιτθτισ δεν διαφζρει από τον μζςο πολιτικοποιθμζνο πολίτθ. Ρρζπει να κυμάται ότι δεν ζχει οφτε αυτόσ, οφτε θ παράταξθ το αλάκθτο, και να είναι εξ ίςου ζτοιμοσ να αμφιςβθτιςει τον εαυτό του και τθν παράταξθ για να τα κάνει καλφτερα.

47


49

- Αγγελικι, ποια είναι θ ςχζςθ ςου με το τραγοφδι και τθ μουςικι; Θ μουςικι μπικε ςτθ ηωι μου ςχετικά ςφντομα. Ράντα είχα πάκοσ με τθν μουςικι και ειδικά με το τραγοφδι. Γφρω ςτα 13 μου χρόνια ξεκίνθςα μακιματα κικάρασ και αργότερα μακιματα πιάνου. Με τθ βοικεια και τθν ενκάρρυνςθ τθσ δαςκάλασ του πιάνου και τθσ κικαρασ ξεκινθςα μακθματα φωνθτικθσ.

- Είναι εφκολο να αςχολθκείσ επαγγελματικά με αυτό το χϊρο; Για να αςχολθκει επαγγελματικα κανεισ με αυτο το χωρο ειναι ςαφωσ αρκετα δυςκολο. Ο χωροσ αυτοσ απαιτει πολυ ςκλθρθ δουλεια, αφωςειωςθ και ςαφωσ, οταν βλεπεισ τουσ κοπουσ ςου να ανταμειβωνται, δεν πρεπει να επαναπαυεςε. Ρρεπει ςυνεχωσ να δινεισ ςτο κοινο κατι καινουργιο.

- Τι ακριβϊσ κα ικελεσ να ζκανεσ αν ςου δινόταν θ ευκαιρία; Κζλω πάρα πολφ να δϊςω ςτο κοινό ζνα κομμάτι του εαυτοφ μου, διότι πιςτεφω πωσ τα τραγοφδια ενόσ καλλιτζχνθ είναι κομμάτι του εαυτοφ του. Κζλω να δϊςω τραγοφδια με τα οποία κα ταυτίηονται οι ακροατζσ και τα οποία κα ςυνδζουν με δίκεσ τουσ εμπειρίεσ. Το ςθμαντικότερο όμωσ που κα ικελα να πετυχω, εφόςον μου δοκεί θ ευκαιρία να αςχολθκϊ επαγγελματικά, είναι να αποτελζςω ζμπνευςθ και παράδειγμα και να περάςω το μινυμα ότι τίποτα δεν είναι ακατόρκωτο, όπωσ και για μζνα πολλοί καλλιτζχνεσ αποτζλεςαν ζμπνευςθ και από αυτοφσ παίρνω κάρροσ να ςυνεχίςω.

- Ροιουσ καλλιτζχνεσ εκτιμάσ και γιατί; Τα ακουςματα μου ειναι κυριωσ απο ξενο ρεπερτοριο. Καυμαηω αρκετουσ ξενουσ καλλιτεχνεσ, καινουργιουσ αλλα και παλιουσ. Για παραδειγμα Lauryn Hill, Annita Baker, D'Angelo και Tupac είναι καλλιτζχνεσ που καυμάηω για τθν μουςικι που ζδωςαν ςτο κοινό. Μια από τισ πιο αγαπθμζνεσ μου ξζνεσ τραγουδίςτριεσ είναι θ Beyonce θ οποία, κατά τθν γνϊμθ μου, δεν χαρίηει μόνο μουςικι ςτο κοινό αλλά και ικοσ. Είναι μια γυναίκα θ οποία δείχνει πόςο επιτυχθμζνθ μπορεί να γίνει μια γυναίκα και πωσ όλεσ οι γυναίκεσ ζχουν τθν δικι τουσ ομορφιά. Είναι πολφ ςθμαντικό να επιτφχεισ ςε αυτό το χϊρο με το ταλζντο και τθν προςωπικότθτα και αυτό είναι κάτι που με ζχει 'διδάξει'.


50


thodorisart.tumblr.com Facebook.com/thodorisart

51


Μπορϊ να πω πωσ είμαςτε θ γενιά που ζηθςε τεράςτιεσ αλλά και ραγδαίεσ αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ μασ.. Κυμάμαι όταν ιμουν ακόμα μικρι μου μιλοφςαν για τεχνολογία, για μθδενιςμό των απόςτάςεων κι ζφτιαχνα ςτο μυαλό μου εικόνεσ μαγικζσ. Ζβλεπα τον κόςμο του μζλλοντοσ ςαν μια μικρι γειτονιά που όλοι κα ηοφςαν αγαπθμζνα. Ρου να φανταςτϊ όμωσ πωσ κα γινόταν πραγματικά. Τϊρα 10 χρόνια, ίςωσ και περιςςότερα, από τότε βλζπω τον κόςμο που ονειρεφτθκα ςαν ζνα όνειρο που δεν κα πραγματοποιθκεί ποτζ. Θ τεχνολογία εξελίχτθκε τελικά και ότι χρειαηόμαςταν για να μθδενίςουμε τισ αποςτάςεισ τϊρα είναι πραγματικότθτα. Αλλά αλικεια, τισ μθδενίςαμε τελικά; Αλλάξαμε τον τρόπο που επικοινωνοφμε με τουσ άλλουσ και μαηί μ’ αυτόν αλλάξαμε κι εμείσ. Απομονωκικαμε ςτισ τεχνολογίεσ, ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι μασ, ςτα κινθτά μασ, και ξεχάςαμε να αςχολθκοφμε με τουσ ανκρϊπουσ που είναι δίπλα μασ. Και όλα αυτά γιατί κάποτε

54

μασ είπαν ότι μ’ αυτά κα ζρκουμε πιο κοντά με όλουσ όπου κι αν βρίςκονται. Ξζχαςαν βλζπετε να μασ διευκρινίςουν πωσ με τθν τεχνολογία κα ερχόμαςταν κοντά με όςουσ ιταν πολφ μακριά μασ κι όχι μ’ αυτοφσ που βρίςκονται δίπλα μασ. Με το διαδίκτυο αποκτιςαμε όςθ γνϊςθ ονειρεφτθκε ο άνκρωποσ ποτζ γιατί μασ δόκθκε θ δυνατότθτα να ανταλλάξουμε γνϊςεισ, απόψεισ, ιδζεσ και εμπειρίεσ με όλουσ τουσ χριςτεσ. Μάκαμε πωσ ηουν ςτα πιο απόμακρα μζρθ του πλανιτθ, είδαμε μζρθ που δεν κα βλζπαμε ποτζ, αναπτφξαμε ςχζςεισ και γνωρίςαμε άτομα που δεν κα γνωρίηαμε ποτζ και όλα αυτά πίςω από άψυχα αντικείμενα. Αυτά κρφβουν τον άνκρωπο που ζχουμε μζςα μασ, οι οκόνεσ, τα πλικτρα. Ξεχάςαμε να μάκουμε όμωσ κάτι πολφ πολφ ςθμαντικό!!! Να νοιϊκουμε.. να αγαπάμε αλθκινά με κάκε τρόπο.


Δυςκολευόμαςτε να κοιτάξουμε τον άλλο ςτα μάτια και να του μιλιςουμε με ειλικρίνεια, να του ποφμε τα ςυναιςκιματα μασ, ζςτω να ποφμε μια καλθμζρα και μια καλθνφχτα. Μάκαμε να ερωτευόμαςτε μζςα από τον υπολογιςτι μια ψεφτικθ εικόνα, κάτι φτιαχτό που ςτο τζλοσ μπορεί να απζχει πολφ από τθν πραγματικότθτα… Δεν λζω πολλζσ φορζσ μπορεί να πετφχει… Χάνεισ όμωσ το νόθμα του ζρωτα, του να ηεισ ςτιγμζσ μαηί με τον άλλο, να μοιράηεςτε μία κοινι κακθμερινότθτα, να λειτουργοφν όλεσ οι αιςκιςεισ με τθν παρουςία του.

Πταν ιμουν τεςςάρων, επτά, δζκα ετϊν κυμάμαι των εαυτό μου ςτουσ δρόμουσ να τρζχει, να χτυπά, να κρφβεται, να καβγαδίηει με τουσ άλλουσ. Κυμάμαι πωσ είχα ποδιλατο, πωσ για να δω τουσ φίλουσ μου χτυποφςα απλά τθν πόρτα και επιδίωκα να τουσ δω. Τϊρα τόςο και εγϊ όςο και τα παιδιά που βρίςκονται ς’ αυτι τθν θλικία τα αντικαταςτιςαμε όλα!! Τα παιδιά δεν παίηουν πια ςτουσ δρόμουσ με

τουσ φίλουσ τουσ αλλά κλειςμζνοι ςτα δωμάτια με τα θλεκτρονικά παιχνίδια. Δεν ψάχνουν να δουν τουσ φίλουσ τουσ κι οφτε ζχουν ανάγκθ να βρεκοφν μαηί τουσ, μποροφν να το κάνουν πίςω από τον υπολογιςτι και ςίγουρα τθν ςχζςθ που είχαμε εμείσ με τουσ δικοφσ μασ φίλουσ δεν τθν ζχουν μεταξφ τουσ. ` Αλλάξαμε, αλλάηουμε και κα ςυνεχίςουμε να το κάνουμε, αυτό που με πλθγϊνει είναι πωσ χάςαμε το νόθμα τθσ ηωισ… τθσ αλθκινισ ηωισ!! Χάςαμε τθν ανκρωπιά μασ, ξεχάςαμε πόςθ ανάγκθ είχαμε κάποτε τθν ςυντροφιά του άλλου, ζναν ϊμο να ακουμπιςουμε ςτα δφςκολα και κάποιον δίπλα μασ να χαρεί ςτισ χαρζσ μασ. Τθν χαρά και τθν κλίψθ τα μοιραηόμαςτε μια εκατοντάδεσ φίλουσ ςτο facebook. Αλλά αλικεια ποιόν νοιάηει πωσ αιςκάνεςαι απ’ αυτοφσ;; Ελάχιςτουσ!! Χακικαμε μεταξφ μασ, ξεφφγαμε από τον δρόμο μασ και δϊςαμε τόςθ αξία ς’ αυτά που ζγιναν για να μασ εξυπθρετιςουν και καταλιξαμε να τα υπθρετοφμε εμείσ ςτον βωμό του χριματοσ και του καταναλωτιςμοφ. Στο χζρι μασ είναι να το αλλάξουμε, εμείσ κα αποφαςίςουμε αν υπθρετοφμε εμείσ τθν τεχνολογία ι θ τεχνολογία εμάσ!

55


του Μάριου Χατηθςάββα

Η θνηλσλία δελ είλαη πιένλ ε ίδηα. Τα θαηεζηεκέλα θαη θάζεηη γλσζηό ζε όινπο καο αλαηξέπεηαη ζηγά-ζηγά θαη βξηζθόκαζηε δηαξθώο αληηκέησπνη κε λέεο θαηαζηάζεηο, ηε λέα ηερλνινγία θαη ηελ «πξνρσξεκέλε θνηλσλία». Η ηερλνινγία έρεη πιένλ θαηαθιύζεη ηε δσή καο κε θάζε είδνπο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, γηα όιεο ηηο ώξεο θαη όιεο ηηο αλάγθεο καο. Οηηδήπνηε πιένλ γύξσ καο είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Μπνξνύκε λα κείλνπκε πίζσ; Μπνξνύκε λα κελ αθνινπζήζνπκε; Καη βέβαηα όρη. Μέζα από απηή ηε ζηήιε ινηπόλ, ζα κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε γηα νηηδήπνηε θαηλνύξην θαη όρη κόλν έρεη λα θάλεη κε ηελ ηερλνινγία.... Έηζη γηα λα κελ κέλνπκε πίζσ αιιά θαη γηα λα κελ ράλνπκε θαη νηηδήπνηε θάλεη πην εύθνιε ηε δσή καο . Ο Ιαλνπάξηνο είλαη έλαο πνιύ ζεκαληηθόο κήλαο γηα ηνλ θόζκν ηεο ηερλνινγίαο. Όπσο θάζε ρξόλν, έηζη θαη θέηνο, κεηαμύ 10 – 13 Ιαλνπαξίνπ δηεμήρζε ζην Λαο Βέγθαο ησλ Η.Π.Α. ην "International Consumer Electronics Show (CES)". Τν CES είλαη ε κεγαιύηεξε έθζεζε ηερλνινγίαο ζηνλ θόζκν κέζσ ηεο νπνίαο γλσζηέο εηαηξίεο αλαθνηλώλνπλ ηα ηειεπηαία ηνπο πξντόληα θαη ηερλνινγίεο. Τν θεηηλό ζόνπ απνηέιεζε ην κεγαιύηεξν ζηε 44ρξνλε ηζηνξία ηνπ ζεζκνύ, κε πάλσ από 3100 εθζέηεο θαη πεξηζζόηεξνπο από 153,000 παξεπξηζθνκέλνπο από όιν ηνλ θόζκν. Πεξηζζόηεξα από 20,000 λέα πξντόληα αλαθνηλώζεθαλ ζην θεηηλό ζόνπ από ζηειέρε κεγάισλ πνιπεζληθώλ εηαηξηώλ όπσο ε Mercedes, Intel, Ford, Unilever, Ebay, Google, Facebool, Asus, Apple θαη άιιεο. Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ηνπ θεηηλνύ ζόνπ θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ηερλνινγηθνύ θόζκνπ κε δεθάδεο αληαπνθξηηέο από δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο λα θαιύπηνπλ ην γεγνλόο. Μεξηθέο από ηηο ηερλνινγίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θέηνο, είλαη ε λέα γεληά πάξα πνιύ ιεπηώλ θνξεηώλ ππνινγηζηώλ, γλσζηώλ σο UltraBooks, νη νζόλεο ηερλνινγίαο OLED, tablets Android κε ινγηζκηθό 4.0 Ice Cream Sandwich, smartphones λέαο γεληάο κε επεμεξγαζηέο 4 ππξήλσλ, κέρξη θαη εθηππσηέο 3D. Αλάκεζα ζηηο δηαζεκόηεηεο πνπ βξέζεθαλ ζην ζόνπ ήηαλ νη Justin Timberlake, Justin Bieber, Ludacris, 50 Cent, Wil.i.am, Wayne Brady, Jillian Michaels, LL Cool J, Ryan Seacrest, Will Smith θαζώο θαη ε Kelly Clarkson.

Ας δούμε όμως ηα ζημανηικόηερα εκθέμαηα ηοσ θεηινού CES.

56


OLED Οζόλεο "Organic Light Emitting Diode" ππόζρνληαη πην δσληαλά θαη έληνλα ρξώκαηα, πην γξήγνξν ρξόλν αληαπόθξηζεο (response time) θαη ιηγόηεξα απνηππώκαηα ζηελ ζπζθεπή ζε ζύγθξηζε κε ηηο νζόλεο LCD/LED. Η ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία κέρξη απηή ηελ ζηηγκή δελ είλαη επξέσο δηαζέζηκε, θάηη ην νπνίν θαηαζθεπαζηέο όπσο ε LG ππόζρνληαη λα αιιάμνπλ, αθνύ καο παξνπζίαζε ηελ κεγαιύηεξε OLED νζόλε ηνπ θόζκνπ. Πξόθεηηαη γηα κηα πςειήο επθξίλεηαο HDTV 55 ηληζώλ κε πάρνο κόιηο 4.1 mm θαη βάξνο 7.5 θηιώλ. Υπόζρεηαη πξαγκαηηθό ρξόλν αληαπόθξηζεο κηθξόηεξν ησλ 0.0001 milliseconds ( ν αληίζηνηρνο ρξόλνο ζε νζόλεο LCD θπκαίλεηαη ζήκεξα κεηαμύ 2 - 5 milliseconds).

4K Όρη, δελ αλαθέξνκαη ζε kilobytes, αιιά ζε έλα λέν είδνο ςεθηαθήο αλάιπζεο, ε νπνία πξνζθέξεη ππθλόηεηα pixel 4 θνξέο κεγαιύηεξε από απηή πνπ πξνζθέξνπλ νη Full HD 1080p νζόλεο, πξόηππν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα. Η LG παξνπζίαζε ήδε ηελ λέα ηεο νζόλε ηερλνινγίαο 4K 84 ηληζώλ, κε 3D θαη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν.

Ultrabooks Τνλ πεξαζκέλν Μάην ε Intel παξνπζίαζε ηελ λέα θαηεγνξία θνξεηώλ ππνινγηζηώλ Ultrabooks. Πξόθεηηαη γηα θνξεηνύο ππνινγηζηέο κε πάξα πνιύ ιεπηό ζθειεηό, δίζθνπο ηερλνινγίαο SSD θαη κπαηαξία κε κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. Σην θεηηλό CES πνιινί θαηαζθεπαζηέο, αλάκεζά ηνπο ε ASUS, HP, Lenovo θαη Acer παξνπζίαζαλ ηα πξντόληα ηνπο βαζηζκέλα ζηελ λέα απηή θαηεγνξία. Τελ παξάζηαζε έθιεςε ε Acer κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ πην ιεπηνύ θνξεηνύ ππνινγηζηή κέρξη ζηηγκήο, ηνπ Acer Aspire S5 κε κόιηο 15mm πάρνο θαη βάξνο 1.35 kg.

Quad-Core Phones Εηνηκαζηείηε γηα απίζηεπηα γξήγνξα smartphones ράξε ζηε λέα γεληά ηεηξαπύξελσλ επε-μεξγαζηώλ, Tegra 3 ηεο Nvidia θαη Snapdragon 4 ηεο Qualcomm's. Τα πξώηα θηλεηά κε quad-core επεμεξγαζηέο αλακέλνληαη λα θπθινθνξήζνπλ ηνπο πξώηνπο 3 κήλεο ηνπ 2012.

57


Brought to you by Cy-Metal.com

During the Christmas Holidays, two Rock-Metal bazaars took place in Cyprus. Organized by Cy-Metal.com with Rolling Stones Bar and Steel Fortress Rehearsal Studio the fairs took place in both Limassol and Nicosia Towns. It’s a fact that the Metal Scene on the island has risen and more metalheads are joining the events. The reason these fairs are happening is to bring Metalheads together, meet each other, exchange Records, buy, sell or trade CDs and other miscellaneous stuff related to Metal Music. In the Fairs that we hosted till now, we witnessed exchange of some really rare Vinyl Records, CDs, DVDs and lots of Merch like T-Shirts, Patches, etc. Enjoy some photos from the past fairs and make sure you’ll visit one some time. Souvlakia and Good Music is also a +1 for your visit !

58


CD REVIEW IRA IMPERIUM During the last couple of months Cy-Metal.com hosted a poll about the 3rd full-length album of Cyprus “Greatest” (in my humble opinion) metal band! ARRAYAN PATH! The third studio album entitled “Ira Imperium”, was released in November 2011 through Pitch Black Records, and many include it as one of the best metal albums of 2011. The album, features a guest appearance by the legendary Tony Martin (ex BLACK SABBATH) on the song Ira Imperium. This gave to the band some boost to climb higher on world’s metal charts. Let’s hope one day will see these Cypriots Brothers make it to the top.

On Cy-Metal.com 80 Votes were collected during the poll hosting, and fans’ favorite song on the album is "Emir of the Faithfull", the 7th track of the album, with 12 votes. With just 1 point less follows “The Fall Of Mardonius”.

http://www.pitchblackrecords.com/store/index. php?route=product/product&product_id=85

59


3 πατϊματα, 3 3γωνικζσ κορυφζσ ςε κάκε πλευρά του, 3 παράκυρα ςε κάκε μία από τισ 3 πλευρζσ κακενόσ από τα 3 πατϊματα του, ςτθν κορυφι κάκε πλευράσ του γραμμζνα 3 βιβλικά χωρία με 33 γράμματα το κακζνα, αποκλειςτικά 3γωνικά ι 6γωνικά δωμάτια, κ.λπ.

Αν βρεκείτε ποτζ ςτθ Μεγάλθ Βρετανία με αρκετό χρόνο και διάκεςθ να παραξενευτείτε, κατευκυνκείτε οπωςδιποτε προσ τθν αγγλικι επαρχία που κρφβει χιλιάδεσ μικρά εκκεντρικά ςθμεία, όπωσ για παράδειγμα τθν Οικία του 3 ςτο Rushton, 15 μόλισ μίλια βορειοανατολικά τθσ πόλθσ Northampton. Θ ιςτορία τθσ ξεκινάει το 1593 (3 x 3 x 3 x 59), όταν ο ψυχωτικόσ με τον αρικμό 3 Sir Thomas Tresham (“Tres-” ςθμαίνει “3”) ολοκλιρωςε τθν καταςκευι αυτοφ του 3κεματικοφ κτθρίου, το οποίο ζφερε 3 πλευρζσ μικουσ 331/3 ποδιϊν,

Εκκεντρικό; Σίγουρα.. Αριςτουργθματικό; Κα ςασ γελάςω, μιασ και κάτι τζτοιο είναι υποκειμενικό. Αν πάντωσ κζλετε να γίνεται μάρτυρεσ αυτισ τθσ 3γωνικισ ψφχωςθσ, κατευκυνκείτε προσ τθν πόλθ Rothwell, από εκεί βορειοανατολικά για 1 μίλι ζωσ τθν πόλθ Kettering και ςτθ ςυνζχεια 4 μίλια βορειοδυτικά ζωσ το Rushton. ΢ωτϊντασ πλζον τουσ ντόπιουσ για το Rushton Triangular Lodge ι επικοινωνϊντασ με τον τωρινό ιδιοκτιτθ ςτο 01536 710 761, ςφντομα κα εντοπίςετε τθν είςοδο του που για να τθν περάςετε κα χρειαςτεί να καταβάλλετε 1,5 bp.

Ρροτοφ ξεκινιςετε το ταξίδι ςασ μθν αμελιςετε να επικοινωνιςετε με το τοπικό τουριςτικό γραφείο


Το Halal Inn , αποτελεί τθν πρϊτθ (και ςίγουρα όχι τθν τελευταία) pub ςτθ Μεγάλθ Βρετανία που δεν ςερβίρει κανζνα αλκοολοφχο ποτό! Δθμιουργοί του, δφο Μουςουλμάνοι που ηοφν και εργάηονται ςτο Oldham τθσ Βορειοδυτικισ Αγγλίασ. Ππωσ εξθγοφν οι ίδιοι, αποφάςιςαν να ανοίξουν τθ ςυγκεκριμζνθ pub για να παρζχουν μια αξιοπρεπι διαςκζδαςθ ςε όλουσ τουσ Μουςουλμάνουσ τθσ περιοχισ που τθροφν πιςτά τισ παραδοςιακζσ Λςλαμικζσ διδαχζσ, οι οποίεσ ωσ γνωςτόν απαγορεφουν τθν κατανάλωςθ κάκε μορφισ αλκοόλ.

Κάπωσ ζτςι, ο καμϊνασ του Halal (που ςθμαίνει «επιτρεπτό» ςτα Αραβικά) μπορεί να απολαφςει ζνα χυμό από φρεςκοςτυμζνα φροφτα, ζνα φλιτηάνι καφζ ι τςάι, ι ακόμα και να δοκιμάςει παραδοςιακά πιάτα από τθ Μζςθ Ανατολι και τθν Αςία, ακοφγοντασ παράλλθλα Λςλαμικι μουςικι από τα μεγάφωνα του μαγαηιοφ. Για αλκοόλ βζβαια, οφτε λόγοσ! Ππωσ κάκε pub που ςζβεται τον εαυτό τθσ, το Halal διοργανϊνει βραδιζσ quiz με κεματολογία από το. Κοράνι και τον ιςλαμικό κόςμο. Θ διαςκζδαςθ όμωσ δεν περιορίηεται εκεί: θ pub διακζτει επίςθσ τραπζηι ςνοφκερ και βελάκια, ενϊ για τισ ανάγκεσ των πιςτϊν Μουςουλμάνων υπάρχει ξεχωριςτό δωμάτιο προςευχισ! O οικιςμόσ Oldham όπου βρίςκεται θ pub απζχει περίπου 8 ϊρεσ (και 60 βρετανικζσ λίρεσ) με τρζνο από το Λονδίνο (με αναχωριςεισ από το ςτακμό Euston), αλλά μόλισ 20 λεπτά (και 1,4 λίρεσ) από το Manchester. Βρίςκεται ςτθ διεφκυνςθ 175 Featherstall Road South, Oldham, OL9 6HS και παραμζνει ανοικτό από τισ 16:30 ζωσ τισ 23:30 κακθμερινά. Ο ππώηορ ηαξιδιωηικόρ οδηγόρ παραξενιάς για ηην Ελλάδα είναι γεγονόρ! Πύπγορ ηος Άιθελ, Σκάλα ηος Μιλάνος, πςπαμίδερ, μούμιερ και 196 άλλερ μοναδικέρ παπάξενερ ηοποθεζίερ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ παποςζιάζονηαι ζηιρ έγσπωμερ ζελίδερ ενόρ μοναδικού λεςκώμαηορ/οδηγού! http://www.strangler.gr


Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα

«Νζα Γενιά ςε Δράςθ»

Κζλετε να ζρκετε ςε επαφι με νζουσ ι οργανϊςεισ από κάποια άλλθ χϊρα; Σασ ενδιαφζρει θ «Ευρωπαϊκι Εκελοντικι Υπθρεςία»; Κζλετε να μάκετε τι είναι οι «ανταλλαγζσ νζων»; Είςτε διοργανωτισ δραςτθριοτιτων και αναηθτάτε εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ;

Μάκετε περιςςότερα ςτθ διεφκυνςθ: www.youth.org.cy

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΘΣΤΕ ΜΑΗΙ ΜΑΣ: ΕΚΝΛΚΘ ΥΡΘ΢ΕΣΛΑ Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΓΕΝΛΑ ΣΕ Δ΢ΑΣΘ» Ευγενίασ&Αντωνίου Κεοδότου 6, 1060 Λευκωςία Τθλ. 22-402620 Φαξ.22-402653 Email: info@youth.org.cy


Ευρωπαϊκι Εκελοντικι Υπθρεςία •Είςτε νζοι και κζλετε να προςφζρετε εκελοντικι υπθρεςία ςε κάποια χϊρα του εξωτερικοφ;

•Σασ ενδιαφζρει ο πολιτιςμόσ, ο ακλθτιςμόσ, θ κοινωνικι μζριμνα, οι τζχνεσ, το περιβάλλον, θ πολιτιςμικι κλθρονομία; •Κζλετε να ηιςετε ςτο εξωτερικό για περίοδο ζωσ και 12 μθνϊν;

Μάκετε περιςςότερα ςτθ διεφκυνςθ: www.youth.org.cy

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΘΣΤΕ ΜΑΗΙ ΜΑΣ: ΕΚΝΛΚΘ ΥΡΘ΢ΕΣΛΑ Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΓΕΝΛΑ ΣΕ Δ΢ΑΣΘ» Ευγενίασ&Αντωνίου Κεοδότου 6, 1060 Λευκωςία Τθλ. 22-402620 Φαξ.22-402653 Email: info@youth.org.cy


66

Διεκνισ δράςθ του Αγϊνα Ο ΚΑΘΕΝΑ΢ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟ΢ΥΕΡΕΙ ΣΑ ΜΕΓΙ΢ΣΑ ΢ΣΗΝ ΤΠΟΘΕ΢Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩ΢Η΢ ΣΗ΢ ΠΑΣΡΙΔΑ΢ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΠΟΤ ΒΡΙ΢ΚΕΣΑΙ Ή ΜΕ ΣΙ Α΢ΦΟΛΕΙΣΑΙ. ΥΣΑΝΕΙ ΝΑ ΣΟ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙ΢ΣΕΤΕΙ ΢Ε ΚΑΣΙ ΣΕΣΟΙΟ.

Οι φοιτητέσ του ΑΓΩΝΑ ςτο Ηνωμένο Βαςίλειο αντέδραςαν ςε δημοςίευμα του δικτύου BBC που γράφει, αναφερόμενο ςτην είδηςη του θανάτου του Ραούφ Ντενκτάσ, ότι «απεβίωςε ο τουρκοκύπριοσ πρώην πρόεδροσ».

«We are writing in response to your news item ‘Turkish Cypriot ex-President Rauf Denktash dies’, BBC News Channel (Friday 13 January) and currently featured on BBC News Online (http://www.bbc.co.uk/news/world-europe16557283).

by Mr Denktash aimed at persuading world public opinion that Turkish Cypriots could not co-exist with Greek Cypriots and, therefore, partition in one form or another was necessary.

Your report fails to clarify that ‘Turkish Republic of Northern Cyprus’ is in fact the area of the Republic of Cyprus that is currently under illegal Turkish occupation.

You state that ‘Mr Denktash became president of the territory when Cyprus split in 1974’. According to international law there is only one president in Cyprus and that is president Demetris Christofias. No such state as the ‘Turkish Republic of Northern Cyprus’ exists in Cyprus and Mr Denktash used to be the Turkish Cypriot leader or to be more precise leader of Turkey’s occupation regime. Numerous United Nations and Security Council resolutions such as 541 consider «the purported secession» of the occupied areas as «legally invalid» and calls on all states to respect the sovereignty of the Republic of Cyprus which officially encompasses the entire island (though the northern area is currently outside of its control). Your report does not mention that Mr Denktash used to be the foremost exponent of Turkish imperialism in our island who gave political ground to Turkish Cypriot extremists by forming the Turkish Terrorist organisation T.M.T., which caused the first inter-communal violence in the recent history of Cyprus. In other words, this policy of hate cultivated

We would like to request that you clarify your report and in particular amend your misleading caption to accurately describe Rauf Denktash as ‘leader’ rather than ‘president’ and to remove or clarify references to the so-called ‘Turkish Republic of Northern Cyprus’».


67

Η Κύπροσ έχει κάθε ςυμφέρον να ακούγεται η φωνή τησ ςε διεθνή φόρα. Ο ΑΓΩΝΑ΢ αποτελεί ένα ςημαντικό μετερίζι ςτην προςπάθεια διαφώτιςησ, ευαιςθητοποίηςησ, προώθηςησ και ςωςτήσ διεθνοποίηςησ του Κυπριακού προβλήματοσ.

Θλεκτρονικι διεφκυνςθ ανακοίνωςθσ http://agwnas.com/?p=3749

Προσ αυτή την κατεύθυνςη ήταν και η πρωτοβουλία μασ να αποςταλεί μήνυμά μασ προσ όλεσ τισ ΢οςιαλιςτικέσ Νεολαίεσ τησ ECOSY και IUSY ότι ο καθοριςτικόσ παράγοντασ για λύςη ςτο Κυπριακό είναι η Σουρκία.

Σο e-mail τθσ ECOSY όπωσ ζφκαςε ςε περιςςότερα από 30 εκατομμφρια θλεκτρονικά ταχυδρομεία ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Η επιτυχία αφτθ αντικατοπτρίηει για ακόμα μια φορά τθν δυναμικι παρουςία τθσ ΔΚΚΦ Αγϊνασ ςτο διεκνι χϊρο αφοφ ςυμμετζχει ενεργά ςτον ςυγκεκριμζνο οργανιςμό από το 1999.


ΦΩΤΟ-΢ΕΡΟ΢ΤΑΗ Επιμζλεια: Θρόδοτοσ Νικολαΐδθσ

Αναςκόπθςθ Οκτ. – Δεκ. 2011

Μεγάλθ θ ανταπόκριςθ των φοιτθτϊν του Πανεπιςτθμίου Κφπρου ςτο φιλανκρωπικό παηαράκι του «Αγϊνα» που πραγματοποιικθκε τθ Δευτζρα 3/10 ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ και τθν Σρίτθ 4/10 ςτα Κεντρικά Κτιρια του Πανεπιςτθμίου ςτθν Καλλιπόλεωσ.

Σο φιλανκρωπικό ζργο του «Αγϊνα» ςυνεχίςτθκε και ςτο ΣΕ.ΠΑ.Κ. ςτισ 28 Νοεμβρίου. Σο πιο ςθμαντικό απ’ όλα είναι ότι τουσ καρποφσ αυτισ τθσ επιτυχίασ κα τουσ γευτοφν παιδιά, ςυνάνκρωποι μασ, που δίνουν μάχθ με τον καρκίνο και άλλεσ ςυναφείσ πακιςεισ.

68

27/10/11: Σο πάρτι του «Αγϊνα» με τον ΚΩ΢ΣΑ ΚΑΡΑΦΩΣΗ ςτο νυκτερινό κζντρο NUOVO προςζλκυςε τουσ νζουσ που ξζρουν να διαςκεδάηουν με τθ ψυχι τουσ! Ο κόςμοσ χόρεψε και απόλαυςε ηωντανά γνωςτζσ μεγάλεσ επιτυχίεσ του καλλιτζχνθ, που μαηί με τον DJ Mάριο εκτόξευςαν τθ διαςκζδαςθ ςτα φψθ!


ΦΩΤΟ-΢ΕΡΟ΢ΤΑΗ

Αντικατοχικι διαδιλωςθ 15 Νοεμβρίου ζξω από τθν Σοφρκικθ Πρεςβεία. Ο «Αγϊνασ» δυνατόσ ςτθν πρϊτθ γραμμι του μετϊπου προσ απελευκζρωςθ των κατεχομζνων μασ.

΢υμμετοχι «Αγϊνα» ςτο 38ο ΢υνζδριο τθσ ΠΟΦΕΝ, το οποίο αποτελεί ίςωσ τθ ςθμαντικότερθ πολιτικι πράξθ κάκε χρόνο για ολόκλθρο το φοιτθτικό κίνθμα, 27/12/2011.

24/12/11: Αντικατοχικι Εκδιλωςθ – Παρζμβαςθ «Αγϊνα» ςτο Οδόφραγμα τθσ οδοφ Λιδρασ. Διανομι εντφπων, αφιςοκόλλθςθ, διανυκτζρευςθ και θ απόδειξθ ότι θ Δράςθ μιλάει πιο δυνατά από τα λόγια.

69


ΦΩΤΟ-΢ΕΡΟ΢ΤΑΗ

΢τισ δφο ψυχαγωγικζσ εκδρομζσ του «Αγϊνα» ςε Κζρκυρα (28-30/10/11) και Μζτςοβο (3-4/12/11) ηιςαμε ανεπανάλθπτεσ ςτιγμζσ χαλάρωςθσ και διαςκζδαςθσ!

Χριςτουγεννιάτικο LIVE «Ενάντια ςτο ρατςιςμό και κάκε μορφι βίασ» ςτο RED, 26/12/2011.

Οι μπουάτ μασ πραγματοποιικθκαν ςε πολλζσ πόλεισ Ακινα, Θεςςαλονίκθ, Ιωάννινα, Λευκωςία, Πάφο.

70


Θ πρϊτθ επίςθμθ παρουςίαςθ του βιβλίου ‘Βερεγγάρια, Το Ξενοδοχείο των Βαςιλιάδων’ πραγματοποιικθκε με απόλυτθ επιτυχία. Κοινό και ςυντελεςτζσ είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν το ςυγγραφζα, να μάκουν άγνωςτεσ πλθροφορίεσ για το κρυλικό ξενοδοχείο και να αποκτιςουν το δικό τουσ αντίτυπο!

Ο Ανδρζασ ςτθν εκπομπι ‘Από μζρα ςε μζρα’

Άποψθ από το χϊρο

Με το προςωπικό του βιβλιοπωλείου

Με τθ Μελίνα Καραγεωργίου (παρουςιάςτρια ΡΙΚ)

Οι ςυντελεςτζσ τθσ παρουςίαςθσ

Με τθ ςυμμακιτρια και φίλθ του Άντρια Νικολάου

΢υνομιλϊντασ με αναγνϊςτεσ που παραβρζκθκαν

Ερωτιςεισ από το κοινό

Με τθν οικογζνεια του

ΒΙΒΛΙΟΡΑ΢ΟΥΣΙΑΣΘ, 12 Ιανουαρίου 2012 Βιβλιοπωλείο ΡΑ΢ΓΑ


ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑΣ ΢υμφοιτιτρια/ςυμφοιτθτι,

Στο επίκεντρο τθσ πολιτικισ μασ ςκζψθσ και πρακτικισ, βρίςκεται ο άνκρωποσ ωσ ξεχωριςτι προςωπικότθτα, με δικαίωμα ςτθν ελευκερία, τθ δθμοκρατία και τθν οικονομικι ευθμερία αλλά και ωσ μζλοσ μιασ κοινωνίασ με ςεβαςμό ςτουσ κεςμοφσ, τθν αξιοκρατία, το περιβάλλον και τισ επερχόμενεσ γενεζσ.

Το ότι θ νεολαία είναι το πιο προοδευτικό και το πιο επαναςτατικό κομμάτι του λαοφ, είναι μια αναγκαιότθτα για τθ ςυνεχι εξζλιξθ τθσ κοινωνίασ, εχζγγυο για τθν πρόοδο και τθν ευθμερία ενόσ ολόκλθρου λαοφ. Θ νεολαία είναι πάντοτε αυτι που κα τολμιςει να αμφιςβθτιςει το κάκε κατεςτθμζνο, αυτι που κα βρίςκεται πάντοτε ςτθν πρϊτθ γραμμι του αγϊνα για τθ διεκδίκθςθ ενόσ καλφτερου μζλλοντοσ για τθν πατρίδα και το λαό. Ρόςο μάλλον θ Κυπριακι Νεολαία, θ οποία ηει εδϊ και 37 χρόνια ςε μια θμικατεχόμενθ πατρίδα και θ οποία γίνεται κακθμερινά μάρτυρασ τθσ καταπάτθςθσ ςτοιχειωδϊν ανκρωπίνων δικαιωμάτων του Κυπριακοφ λαοφ ςτθν ίδια του τθν πατρίδα… Εμείσ οι Κφπριοι φοιτθτζσ, αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ Κυπριακισ νεολαίασ, ζχουμε χρζοσ να αποτελοφμε πρεςβευτζσ τθσ υπόκεςθσ μασ ςτο χϊρο που ςπουδάηουμε. Να οργανωκοφμε ςτον αγϊνα για τθ ςωτθρία και τθ λευτεριά τθσ Κφπρου. Να αντιλθφκοφμε ο ρόλοσ μασ δεν είναι απλϊσ να ςπουδάςουμε, όταν θ πατρίδα μασ βρίςκεται κάτω από κατοχι. Το ρόλο μασ αυτό, δε κα είμαςτε ςε κζςθ να τον επιτελζςουμε ορκά χωρίσ τθ ςωςτι γνϊςθ και τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι μασ. Γνϊςθ από τον κακζνα μασ και τθσ τελευταίασ λεπτομζρειασ του κυπριακοφ προβλιματοσ αλλά και των ςυνδικαλιςτικϊν μασ προβλθμάτων. Συμμετοχι του κακενόσ από εμάσ με ςυνζπεια και επιμονι ςε κάκε δραςτθριότθτα που μασ αφορά.

Αναγκαία και απαραίτθτθ προχπόκεςθ του δθμοκρατικοφ ςοςιαλιςμοφ, είναι θ εμπλοκι του πολίτθ ςτθ διαμόρφωςθ των κοινωνικϊν κεςμϊν και ςτθ διαχείριςθ των δθμοςίων υποκζςεων. Θ γνϊςθ, οι ςτόχοι, θ άποψθ για το ευρφτερο κοινωνικό ςχιμα είναι αυτό που επιδιϊκουμε για τον κάκε πολίτθ. Να ζχει ο κακζνασ ολοκλθρωμζνθ κοςμοκεϊρθςθ, ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ. Στόχοσ μασ είναι θ καταςτολι κάκε μορφισ ανιςοτιτων, θ ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτα κοινά, θ ικανοποίθςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων: ίςθ πρόςβαςθ ςτθν παιδεία, τθν υγεία, τθν απαςχόλθςθ, τισ κοινωνικζσ παροχζσ. Επιδίωξθ μασ δεν είναι θ ιςοπζδωςθ αλλά ο μεταςχθματιςμόσ τθσ κυπριακισ κοινωνίασ ςε κοινωνία δικαιοςφνθσ και αξιοκρατίασ, ευθμερίασ και ανάπτυξθσ. Ωσ Κίνθςθ Σοςιαλιςτικι και Δθμοκρατικι, κεωροφμε ότι θ οικονομικι ανάπτυξθ πρζπει να εξυπθρετεί τθν κοινωνικι ευθμερία. Ριςτεφουμε ςτθν ορκότθτα τθσ κρατικισ παρζμβαςθσ ςτθν ελεφκερθ αγορά, με μζτρα όμωσ που να τθ διορκϊνουν χωρίσ να τθν υποκακιςτοφν, για λόγουσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και επικυμθτισ κατανομισ του ειςοδιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα άτομα που λόγω θλικίασ, αςκζνειασ ι ειδικϊν αναγκϊν δε ςυμμετζχουν ςτθν παραγωγι, αλλά και για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ όπωσ και τθσ ίδιασ τθσ αγοράσ από μονοπωλιακζσ τάςεισ. Θ φορολογικι πολιτικι επίςθσ και οι δθμόςιεσ δαπάνεσ, πρζπει να αποφαςίηονται με κριτιριο τθν καταλλθλότθτα τουσ για τθν προϊκθςθ των ςτόχων τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ. Σθμαςία για εμάσ δεν ζχει θ ποςότθτα αλλά θ ποιότθτα του κράτουσ: πρζπει να είναι αποτελεςματικά και κοινωνικά δίκαιο. Ρροςβλζπουμε ςε ζνα κράτοσ πρόνοιασ, όχι ςε ζνα κράτοσ περιοριςμϊν και απαγορεφςεων.

Θ Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑΣ, επζλεξε ςυνειδθτά να υπθρετιςει τουσ Κφπριουσ φοιτθτζσ, τον Κυπριακό λαό ςτο ςφνολο του, αλλά και τον κόςμο ολόκλθρο, από το δυςκολότερο, το πιο απαιτθτικό και το πλζον αγωνιςτικό μετερίηι… Επζλεξε ςυνειδθτά τον ςοςιαλιςμό, τθν επανάςταςθ, τθ ριξθ με το ςακρό κατεςτθμζνο. Ζπειτα από 36 χρόνια αγϊνων, ποικίλων κυςιϊν, υπομονισ και επιμονισ, θ Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑΣ όχι μόνο παραμζνει ακλόνθτθ και αμετακίνθτθ από τισ ιδρυτικζσ τθσ αρχζσ και διακθρφξεισ, αλλά μπορεί να υπερθφανεφεται για τθ δικαίωςθ των επιλογϊν και των προςπακειϊν τθσ, αφοφ ςιμερα παρατθροφμε μια ςτροφι όλων των ιδεολογιϊν προσ το ςοςιαλιςμό. Θ ιδεολογία που πρεςβεφει ο Αγϊνασ είναι θ ιδεολογία του δθμοκρατικοφ ςοςιαλιςμοφ, τθσ ςοςιαλδθμοκρατίασ. Ο δθμοκρατικόσ ςοςιαλιςμόσ απότελεί τθ ςφγχρονθ αριςτερά, με ςαφι ανκρωποκεντρικό προςανατολιςμό και με τουσ κοινωνικοφσ κεςμοφσ να κακοδθγοφνται προσ προςταςία των μθ προνομιοφχων, προσ ςυγκράτθςθ τθσ αςφδοτθσ εκμετάλλευςθσ εκνικϊν πόρων και δυνατοτιτων, προσ ςυνεχι μείωςθ του χάςματοσ κατανομισ τεχνογνωςίασ και κεφαλαίου ςε παγκόςμια κλίμακα.

Κακικον τθσ Κίνθςθσ μασ, κεωροφμε πάντα τον αγϊνα προσ ενίςχυςθ των αξιϊν και των ςτόχων που περιγράψαμε πιο πάνω. Το κεωρθτικό πλαίςιο βεβαίωσ, μπορεί εκ των υςτζρων να το αςπάηονται και τθ ςοςιαλδθμοκρατικι ιδιότθτα κατά το δοκοφν να ςφετερίηονται. Από το Κ.Σ τθσ ΔΚΚΦ Αγϊνασ Θ.Β. 72


ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡ΢ΙΑΚΟ • Θ λφςθ να ςυμμορφϊνεται με το Ευρωπαϊκό κεκτθμζνο, όπωσ αυτό διατυπϊνεται και ςτον Καταςτατικό Χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ • Να περιλαμβάνει χάρτθ αποχϊρθςθσ των ξζνων ςτρατευμάτων αλλά και μθχανιςμοφσ αποχϊρθςθσ των εποίκων • Να αποτελεί μετεξζλιξθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και ΟΧΙ κατάργθςθ τθσ και εγκακίδρυςθ νζου κράτουσ • Να ςζβεται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τισ ανκρϊπινεσ ελευκερίεσ και να εξαςφαλίηει το δικαίωμα επιςτροφισ ΟΛΩΝ των προςφφγων ςτα ςπίτια τουσ • Να προβλζπει αποχϊρθςθ όλων των ξζνων ςτρατευμάτων από τισ τρίτεσ χϊρεσ ςτθν Κφπρο και να αποκλείει εγγυιτριεσ δυνάμεισ με επεμβατικά δικαιϊματα • Τα κζματα αςφαλείασ να εμπλζκονται μόνο ςτα πλαίςια των Ευρωπαϊκϊν Σωμάτων • Να διαςφαλίηονται πλιρωσ τα δικαιϊματα των Τουρκοκυπρίων και των άλλων μειονοτιτων ςτθν Κφπρο • Θ ενότθτα του χϊρου, του κράτουσ και τθσ οικονομίασ να διαςφαλίηονται ςτθν πράξθ • Διακρίβωςθ τθσ τφχθσ των αγνοουμζνων.

Επανατοποκζτθςθ του Κυπριακοφ δε ςθμαίνει άρνθςθ ςτο διάλογο. Διάλογο, όμωσ, με τθν Τουρκία ςτο εδϊλιο του κατθγορουμζνου. Κεωροφμε ότι μόνο με τθν επίτευξθ λφςθσ τθσ διεκνοφσ πτυχισ του προβλιματοσ μποροφμε να προχωριςουμε ς’ ζνα δθμοκρατικό εςωτερικό διάλογο.

Θ ουςία του Κυπριακοφ προβλιματοσ, κακορίηει με ςαφινεια πωσ ο αγϊνασ του Κυπριακοφ λαοφ είναι αγϊνασ για τθν απελευκζρωςθ του τόπου μασ. Καμιά λφςθ του Κυπριακοφ δε μπορεί να γίνει αποδεκτι, αν δεν προνοεί τθν αποκατάςταςθ μιασ ενιαίασ, ανεξάρτθτθσ, κυρίαρχθσ, αδζςμευτθσ Κυπριακισ δθμοκρατίασ, πατρίδασ όλων των νόμιμων κατοίκων τθσ. Ωσ Αγϊνασ, πιςτοί ςτθ Δθμοκρατία, τθ Δικαιοςφνθ και ςτο δίκαιο Αγϊνα του λαοφ μασ, διαβεβαιϊνουμε τουσ πάντεσ ότι κα μασ βρουν εμπόδιο ςε οποιαδιποτε ετεροβαρι, άδικθ, μθ λειτουργικι και καταςτροφικι λφςθ. Από το Κ.Σ τθσ ΔΚΚΦ Αγϊνασ Θ.Β.

Ρολλοί είναι αυτοί που επιμζνουν μζχρι ςιμερα να προςπακοφν να παρουςιάςουν το Κυπριακό ςαν διακοινοτικι διαμάχθ, ςαν μια αναμζτρθςθ ανάμεςα ςτουσ Ελλθνοκυπρίουσ και τουσ Τουρκοκυπρίουσ, ςαν κζμα επομζνωσ διευκζτθςθσ εδαφικϊν ποςοςτϊν και ςυνταγματικϊν λεπτομερειϊν. Για τον κάκε αλθκινό πατριϊτθ, είναι κακαρό πωσ το πρόβλθμα του τόπου μασ είναι πρόβλθμα ειςβολισ και ςυνεχιηόμενθσ κατοχισ τθσ ανεξάρτθτθσ Δθμοκρατίασ τθσ Κφπρου από τθν Τουρκία και μόνο ωσ τζτοιο πρζπει να αντιμετωπίηεται. Αυτό που ανζκακεν προτείνουμε ωσ τακτικι επίλυςθσ του Κυπριακοφ προβλιματοσ είναι θ επανατοποκζτθςθ του, ωσ κζματοσ διεκνοφσ, ωσ κζματοσ ξζνθσ επιδρομισ, παραβίαςθσ του διεκνοφσ δικαίου και καταπάτθςθσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. 73


55

Στα παιχνίδια μικροπολιτικισ, απαντάμε με Αγϊνεσ Είμαςτε τθσ άποψθσ ότι από όποιο ιδεολογικό χϊρο και αν προζρχεται ο κακζνασ μασ, δίνει τθ δικι του μάχθ, διεξάγει το δικό του τίμιο και ανιδιοτελι αγϊνα μζςα από τθ δικι του οπτικι γωνία, με μοναδικό ςτόχο μια καλφτερθ κοινωνία, ζναν καλφτερο κόςμο, ζνα καλφτερο αφριο. Είναι γι’ αυτό που ελπίηαμε ότι φζτοσ δεν κα παρατθροφνταν φαινόμενα, από ςυγκεκριμζνθ παράταξθ του Θνωμζνου Βαςιλείου, που αφενόσ κίγουν τθν προςωπικι αξιοπρζπεια πολλϊν ςυμφοιτθτϊν μασ και αφετζρου οδθγοφν τθν πολιτικι αντιπαράκεςθ ςε επικίνδυνα μονοπάτια. Θ ΔΚΚΦ Αγϊνασ ΘΒ, όπωσ αποδεικνφει με τθ διαχρονικι τθσ ςτάςθ και δράςθ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, αποτελεί τθν κφρια φωνι ενάντια ςτθν πόλωςθ και ςτθ διάςπαςθ του φοιτθτικοφ κινιματοσ. Με ςωςτζσ και προςεγμζνεσ κζςεισ κατοχυρϊνει από τθ μια τθ διάκεςθ για αγωνιςτικι και δυναμικι διεκδίκθςθ των αιτθμάτων των φοιτθτϊν και από τθν άλλθ τθν ενότθτα και τθ

ςυνεργαςία ανάμεςα ςε όλεσ τισ τάςεισ και παρατάξεισ του Θνωμζνου Βαςιλείου. Στα πλαίςια αυτισ τθσ πολιτικισ προτείνουμε, για όλα τα προβλιματα, ξεκάκαρεσ λφςεισ και επιδιϊκουμε τθ μζγιςτθ ςυνεργαςία με όλεσ ανεξαίρετα τισ παρατάξεισ. Μια ςυνεργαςία που δεν περιορίηεται ςε επίπεδο θγεςιϊν αλλά αγγίηει όλουσ τουσ φοιτθτζσ. Μια ςυνεργαςία που κεμελιϊνεται ςτθν καλλιζργεια κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και φιλίασ ανάμεςα ςε όλα τα μζλθ τθσ Κυπριακισ φοιτθτικισ Κοινότθτασ του Θνωμζνου Βαςιλείου. Το εκνικό αλλά και τα φοιτθτικά προβλιματα είναι κοινά και δεν επιδζχονται παραταξιακζσ αποχρϊςεισ και ςκοπιμότθτεσ. Στουσ αγϊνεσ για διεκδίκθςθ τουσ δεν πρζπει να αποκλείεται κανζνασ, αλλά μζςα από μια ςωςτι και ειλικρινι ςυνεργαςία να ςυμβάλουμε όλοι ςτθν οικοδόμθςθ, ςιμερα, του δικοφ μασ αφριο. Ασ αναλογιςτοφν, λοιπόν, κάποιοι και κυρίωσ ασ προβλθματιςτοφν για το που οδθγοφν τθ φοιτθτικι κοινότθτα τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ προτοφ να είναι αργά. Κεντρικό Συμβοφλιο ΔΚΚΦ Αγϊνασ ΘΒ


ΔΕΝ ΕΡΑΙΤΟΥΜΕ

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕ! Θ Δθμοκρατικι Κίνθςθ Κυπρίων Φοιτθτϊν Αγϊνασ Θ.Β. κατθγορεί τισ φοιτθτικζσ παρατάξεισ του Δ.Σ. τθσ ΕΦΕΚ Θ.Β. για κοροϊδία τόςο των υποςτθριχτϊν τουσ όςο και ολόκλθρου του Κυπριακοφ φοιτθτόκοςμου του Θνωμζνου Βαςιλείου με προεκλογικζσ υποςχζςεισ για δικεν νζα πνοι που αποδείχκθκαν πυροτεχνιματα. Το μόνο που κατάφεραν οι παρατάξεισ από τισ προθγοφμενεσ εκλογζσ μζχρι ςιμερα είναι: 1. Να οδθγιςουν τον ςφλλογο ΕΦΕΚ Θ.Β. ςε αδικαιολόγθτθ αδράνεια και ανικανότθτα να αντιμετωπίςει τα φοιτθτικά προβλιματα. 2. Ο Σφλλογοσ να μείνει ακατάρτιςτοσ και να χάςει τθν ετιςια χορθγία από τθν Ραγκφπρια Ομοςπονδία Φοιτθτικϊν Ενϊςεων (τθν μοναδικι οικονομικι ςτιριξθ του Συλλόγου, αφοφ δεν ζγιναν εκδθλϊςεισ για να μαηζψει άλλουσ πόρουσ). Πςον αφορά το εκλογικό ςφςτθμα ςτισ εκλογζσ τθσ ΕΦΕΚ Θ.Β. (δθλαδι τον τρόπο κατανομισ των 9 εδρϊν του Δ.Σ. και εκλογισ των υποψθφίων ςτισ εκλογζσ) κα κζλαμε να τονίςουμε ότι ςυνδικαλιςτικά θ αντιπροςϊπευςθ ςε μια Φοιτθτικι Ζνωςθ πρζπει να γίνεται με τθν απλι αναλογικι για να μθν χάνονται οι «μικρζσ» παρατάξεισ και να μθ γίνεται θ Φοιτθτικι Ζνωςθ οργάνωςθ μόνο μιασ παράταξθσ – τθσ μεγαλφτερθσ. Δυςτυχϊσ, θ ΕΦΕΚ Θ.Β. αποτελεί τθν μόνθ παράταξθ-μζλοσ τθσ ΡΟΦΕΝ ςτθν οποία ιςχφει από τθν ίδρυςθ τθσ το 1993 (!) θ ενιςχυμζνθ αναλογικι, θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ

δυςανάλογα μεγάλθ εκπροςϊπθςθ του πρϊτου ςυνδυαςμοφ ςτο Δ.Σ. εισ βάροσ των υπολοίπων (και κυρίωσ των «μικρϊν») ςυνδυαςμϊν, αλλοιϊνοντασ τθ βαςικι δθμοκρα-τικι αρχι ότι κάκε ψιφοσ μετράει το ίδιο. Με βάςθ αυτό το ςφςτθμα, γίνονταν δφο κατανομζσ εδρϊν. Ρζρςι, για παράδειγμα, ςτθν πρϊτθ κατανομι οι παρατάξεισ ζλαβαν ζδρεσ με βάςθ τθ δφναμι τουσ, αρκεί να υπερζβαιναν το εκλογικό μζτρο των εκλογϊν [2,900 οι φοιτθτζσ που ψιφθςαν : 9 ζδρεσ = 323 ψιφουσ = 11%]. Θ 9θ (και τελευταία) ζδρα μζνει αδιάκετθ και μοιράηεται ςτθ δεφτερθ κατανομι, όμωσ μόνο ανάμεςα ςτισ παρατάξεισ που είχαν υπερβεί το 11%! Καταλιγοντασ καλοφμε όλουσ τουσ δθμοκρατικοφσ φοιτθτζσ να εμποδίςουν τθν κακυπόταξθ τθσ ΕΦΕΚ Θ.Β. ςτισ μικροκομματικζσ βλζψεισ τθσ κάκε παράταξθσ που ςυμμετζχει τα τελευταία χρόνια ςτο Δ.Σ. τθσ ΕΦΕΚ Θ.Β. Θ Δθμοκρατία ςτο μαηικό χϊρο – ςε μια Φοιτθτικι Ζνωςθ - απαιτεί όχι τθ φίμωςθ των «μικρϊν» αλλά τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ αντιπροςϊπευςθ τθσ ςτθ λιψθ αποφάςεων. Ο Αγϊνασ Θ.Β. πιςτεφει ότι για τθν ςθμερινι κατάντια του ςυλλόγου ΕΦΕΚ Θ.Β. θ ευκφνθ βαραίνει όλεσ τισ παρατάξεισ οι οποίεσ μετά τισ εκλογζσ τθσ 19θσ Φεβρουαρίου επζδειξαν και επιδεικνφουν ζνα αδικαιολόγθτο εφθςυχαςμό και αδιαφορία. Από το Κ.Σ τθσ ΔΚΚΦ Αγϊνασ Θ.Β.


dgvdsgsg gsg  
dgvdsgsg gsg  

gsgsgsg gsgsgsg gs