Page 1

Hominum causa jus constitutum est.

ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ åæåêâàðòàëüíîå èçäàíèå

# 1, ÿíâàðü-ìàðò 2004 ãîäà

 ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ: ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÀÏÏÀÐÀÒÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÀÄÂÎÊÀÒΠÐÔ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÅ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÀÏ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÂÎÏÐÎÑÛ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ, Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÈÕ Â ÄÅËÀÕ ÏÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÞ ÌÈÐÎÂÛÕ ÑÓÄÅÉ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÀÄÂÎÊÀÒÓÐÛ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ôîòîãðàôèè íà îáëîæêå: Ïðèñÿæíûå ïîâåðåííûå Âîëîãäû, ôîòîãðàôèÿ 1907-1917 ãã. Ïåðâîå îáëàñòíîå ñîáðàíèå Âîëîãîäñêîé êîëëåãèè çàùèòíèêîâ, 17-19 äåêàáðÿ 1937 ã. Ñîáðàíèå àäâîêàòîâ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, 26 ìàÿ 1962 ã.


ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, # 1, ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2004 ÃÎÄÀ

Óâàæàåìûå êîëëåãè! Ñîâåò àäâîêàòñêîé ïàëàòû ó÷ðåäèë èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü, êîòîðûé áóäåò èçäàâàòüñÿ åæåêâàðòàëüíî. Ïåðåä Âàìè ïåðâûé íîìåð îôèöèàëüíîãî èçäàíèÿ àäâîêàòñêîé ïàëàòû Âîëîãîäñêîé îáëàñòè: «Áþëëåòåíü àäâîêàòñêîé ïàëàòû Âîëîãîäñêîé îáëàñòè». Èçäàíèå äàííîãî áþëëåòåíÿ ñâÿçàíî ñ íåîáõîäèìîñòüþ îïåðàòèâíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ àäâîêàòîâ î âàæíåéøèõ ñîáûòèÿõ â äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ïàëàòû, ïîääåðæàíèÿ âçàèìîñâÿçè â íàøåé êîðïîðàöèè àäâîêàòîâ. Íàñòîÿùåå èçäàíèå áóäåò îñâåùàòü âàæíåéøèå ðåøåíèÿ ïðèíÿòûå Ôåäåðàëüíîé ïàëàòîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è àäâîêàòñêîé ïàëàòîé Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, çàòðàãèâàþùèõ èíòåðåñû êàæäîãî àäâîêàòà.  èíôîðìàöèîííîì áþëëåòåíå ìû áóäåì èíôîðìèðîâàòü Âàñ îá èçìåíåíèÿõ â çàêîíîäàòåëüñòâå, ðàñïðîñòðàíÿòü ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðàáîòû êîëëåã-àäâîêàòîâ, îñâåùàòü äåÿòåëüíîñòü ñîâåòà è êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè. Íàäåþñü, ÷òî íàñòîÿùåå èçäàíèå ïîìîæåò îðãàíèçàöèîííîìó, ïðàâîâîìó, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ñòàíîâëåíèþ íîâîé àäâîêàòóðû, ñïëî÷åíèþ àäâîêàòñêîãî ñîîáùåñòâà Âîëîãîäñêîé îáëàñòè. Áóäó î÷åíü ðàä óñëûøàòü êàêèå-ëèáî ïðåäëîæåíèÿ îò àäâîêàòîâ ïî ïîâîäó èçäàíèÿ áþëëåòåíÿ, à òàêæå ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðåñíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïóáëèêàöèè. Óâåðåí, ÷òî äàííûé áþëëåòåíü îêàæåò äåéñòâåííóþ ïîìîùü àäâîêàòàì â èõ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðåçèäåíò àäâîêàòñêîé ïàëàòû Âîëîãîäñêîé îáëàñòè Ñ. Ñ. Èâàíîâ

Ïðåçèäåíò àäâîêàòñêîé ïàëàòû Âîëîãîäñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷ Èâàíîâ Íà ôîòîãðàôèÿõ: Âñòðå÷à â àäâîêàòñêîé ïàëàòå ñ ýêñïåðòîì Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ ÑØÀ Ðè÷àðäîì Áëþ (Richard N. Blue) Èäåò çàñåäàíèå Ñîâåòà àäâîêàòñêîé ïàëàòû Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Ñ. Ñ. Èâàíîâ. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ — Â. À. Âèíîãðàäîâ, Ñ. Í. Ãàâðèëîâ, À. È. Çàìóðàêèí, Â. Í. Êîðåøêîâ, Í. Ï. Êî÷ìèíà, Ë. Ô. Ïåðìèíîâà, À. È. Ðàêîâ, Ë. Á. Ñîêîëîâà, Î. Ã. Ñóðìà÷åâ, Ï. À. Òîëñòîáðîâ, À. Â. Øàëàãèí


ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, # 1, ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2004 ÃÎÄÀ

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÏÀËÀÒÀ ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

 àäâîêàòñêîé ïàëàòå Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 10 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ñîñòîèò 355 àäâîêàòà. Èç íèõ â ã. Âîëîãäå — 166 àäâîêàòîâ, â ã. ×åðåïîâöå — 125 àäâîêàòà, â ñåëüñêèõ ðàéîíàõ — 64 àäâîêàòà. Ïðèîñòàíîâëåí ñòàòóñ àäâîêàòà ñîãëàñíî ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Îá àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè è àäâîêàòóðå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ó 15 àäâîêàòîâ. Çà ïåðèîä ñ íîÿáðÿ 2002 ãîäà ïî 10.02.2004 ãîäà â êâàëèôèêàöèîííóþ êîìèññèþ ïîäàíî 99 çàÿâëåíèé îò ëèö, ïðåòåíäóþùèõ íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà àäâîêàòà. Èç íèõ 46 ïðåòåíäåíòîâ ñäàëè ïîëîæèòåëüíî êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí è èì ïðèñâîåí ñòàòóñ àäâîêàòà. 18 ïðåòåíäåíòîâ ãîòîâÿòñÿ ê ñäà÷å ýêçàìåíà. Ñîçäàíî êîëëåãèé àäâîêàòîâ — 26 26, àäâîêàòñêèõ 104. Íå îïðåäåáþðî — 4, àäâîêàòñêèõ êàáèíåòîâ — 104 ëèëèñü ñ ôîðìîé àäâîêàòñêîãî îáðàçîâàíèÿ — 10 àäâîêàòîâ. Çà 2003 ãîä ïðîâåäåíî 18 çàñåäàíèé ñîâåòà è 20 çàñåäàíèé êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè àäâîêàòñêîé ïàëàòû.

119002, ã. Ìîñêâà, ïåð. Ñèâöåâ Âðàæåê, ä. 43 ò. 787-28-35; ò. 787-28-36

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ: Ïðåçèäåíò — Ñåìåíÿêî Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ ò. 787-28-35 105; 787-28-36 Âèöå-ïðåçèäåíòû — Ãàëîãàíîâ Àëåêñåé Ïàâëîâè÷ ò. 241-62-84 110 Êàëèòâèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ ò. 241-96-84 Ñîðîêèí Þðèé Ãåííàäüåâè÷ ò. 241-96-84 111 ÀÏÏÀÐÀÒ: Ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà — Áîðîäèí Àíäðåé Áîðèñîâè÷, ò. 241-92-89 108 Ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà — Ìèçèêîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà, ò. 241-89-81 107 Ãëàâíûé áóõãàëòåð — Ïðîñêóðÿêîâà Èðèíà Âèòàëüåâíà, ò. 241-33-09 Ñòàðøèé ñïåöèàëèñò — Ñàìêîâ Þðèé Ñåðãååâè÷, ò. 787-28-35 121 Ñïåöèàëèñò — Êàðïîâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà, ò. 787-28-35 116 Ñïåöèàëèñò — Ðÿáóõèíà Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà, ò. 787-28-37 120 Ñïåöèàëèñò — Ëîáóíåö Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ò. 787-28-35 118 Ïîìîùíèê ïðåçèäåíòà — Ìàãóòà Ïàâåë Ñåðãååâè÷, ò. 787-28-35 113 Ñïåöèàëèñò — Øêóðàòîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà, ò. 787-28-35 115 Ñåêðåòàðü — Ãèçàòóëèíà Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà ò. 787-28-35 101, 102, 103: 787-28-36 Âîäèòåëü — Ãîðåëîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ò. 787-28-35 Âîäèòåëü — Íàñòþøåíêî Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ ò. 787-28-35

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ: Ïðåçèäåíò — Èâàíîâ Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷, ã. Âîëîãäà ò. 72-02-73 Âèöå-ïðåçèäåíòû — Òîëñòîáðîâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ ã. Âîëîãäà, ò. ð. 72-10-22 Êî÷ìèíà Íàäåæäà Ïåòðîâíà, ã. ×åðåïîâåö ò. 88202-554298 ÀÏÏÀÐÀÒ: Óïðàâëÿþùàÿ äåëàìè — Õàðëàìîâà Îëüãà Êîíñòàíòèíîâíà ò. 72-02-73 Ãëàâíûé áóõãàëòåð — Êîíüêîâà Îëüãà Áîðèñîâíà Ïîìîùíèê ïðåçèäåíòà — Øàäðèíà Þëèÿ Ñåðãååâíà

ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÀß ÏÀËÀÒÀ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÎÂÅÒ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ:

160001 ã. Âîëîãäà óë. Áàòþøêîâà, ä. 11, îô. 509 ò. 72-02-73

Èâàíîâ Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷ Êî÷ìèíà Íàäåæäà Ïåòðîâíà

- 1 -


ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, # 1, ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2004 ÃÎÄÀ

ÐÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß:

Òîëñòîáðîâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ Âèíîãðàäîâ Âÿ÷åñëàâ Àðñåíòüåâè÷, ã.×åðåïîâåö, ò. 88202-552308 Êîðåøêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, ã. Âîëîãäà ò. ð. 72-51-90 Ïåðìèíîâà Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà, ã. ×åðåïîâåö ò. ð. 88202-210990 Ðàêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, ã. ×åðåïîâåö ò. ð. 88202-552308 Ñîêîëîâà Ëþáîâü Áîðèñîâíà, ã. ×åðåïîâåö ò. ð. 88202-505666 Øàëàãèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, ã. Âîëîãäà ò. ð. 72-05-94

Ïðåäñåäàòåëü — Àëè-Ìàìåä Àðèô Àëèåâè÷ ã. Âîëîãäà, óë. Ì. Óëüÿíîâîé, ä. 14; ò. 72-05-94 Íèêóëèí Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷ ã. Âîëîãäà, óë. Ì. Óëüÿíîâîé, ä. 14; ò. 72-55-72 Ñâåòëîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà ã. ×åðåïîâåö, Ñîâåòñêèé ïðîñïåêò, ä. 49 ò. ð. 88202-518381 Âåñåëîâà Èðèíà Þðüåâíà ã. ×åðåïîâåö, Ñîâåòñêèé ïðîñïåêò, ä. 45 ò. ð. 88202-518381

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß: Ïðåäñåäàòåëü — Èâàíîâ Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷, àäâîêàò Çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ — Çàìóðàêèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, àäâîêàò ã. Âîëîãäà, ò. ð. 72-51-90 Çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ — Ãàâðèëîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, àäâîêàò ã. ×åðåïîâåö, ò. ð. 88202-576034 Ñåêðåòàðü — Þðîâà Íèíà Êóçüìèíè÷íà, àäâîêàò ã. Âîëîãäà, ò. ð. 25-28-42

ÊÎËËÅÃÈÈ ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ: ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ» 160004, ã. Âîëîãäà óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, ä. 100«à» ò. 72-34-54 Ïðåäñåäàòåëü — Æèãàëîâ Àíäðåé Ñåðãååâè÷ ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÇÀÙÈÒÀ» 160011, ã. Âîëîãäà, óë. Ãåðöåíà, ä. 44 ò. 75-16-20, ôàêñ 75-45-11 Ïðåäñåäàòåëü — Ëþòèêîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷

Èçîòèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, àäâîêàò ã. ×åðåïîâåö, ò. ð. 88202-553817 Êóðîïòåâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà, àäâîêàò, ã. ×åðåïîâåö, ò. ð. 551472 Ñèâêîâ Þðèé Ëåîíèäîâè÷, àäâîêàò, ã. ×åðåïîâåö, ò. ð. 88202-501752 Ñàõàðîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ìèíþñòà ÐÔ ã. Âîëîãäà, ò. ð. 72-95-21 Ðàéëÿí Îëüãà Ìèõàéëîâíà Çàì. íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ Ìèíþñòà ÐÔ, ã. Âîëîãäà, ò. ð. 72-13-19 Æàâîðîíêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà ñóäüÿ îáëàñòíîãî ñóäà ã. Âîëîãäà, ò. ð. 73-92-32 Ëåìåøîâ Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ ñóäüÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà ã. Âîëîãäà, ò. ð. 72-05-40 Âëàñîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå ã. Âîëîãäà, ò. ð. 72-51-92 Ñìèðíîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷, Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå ã. Âîëîãäà, ò. ð. 72-11-62

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÀËÜßÍÑ» 160001, ã. Âîëîãäà, óë. Áàòþøêîâà, ä. 11, ê. 509 ò. 72-02-73 Ïðåäñåäàòåëü — Èâàíîâ Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷ ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÑÒÀÒÓÑ» ã. Âîëîãäà, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, 3-510, ò. 25-21-21 Ïðåäñåäàòåëü — Òåëåãèíà Òàìàðà Ôåäîðîâíà ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÑÒÀÍÄÀÐÒ» 160014, ã. Âîëîãäà, óë. Ãîãîëÿ, ä. 110, ò. 76-99-21 Ïðåäñåäàòåëü — Àáèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÞÐÊÎÍÀ» 160031, ã. Âîëîãäà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19, ò.25-94-77 Ïðåäñåäàòåëü – Êîïåéêèí Þðèé Þðüåâè÷ «ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«16» 160035, ã. Âîëîãäà, óë. Ïóøêèíñêàÿ, ä. 4, ò. 72-83-36 Ïðåäñåäàòåëü — Êóâàåâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷

- 2 -


ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, # 1, ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2004 ÃÎÄÀ

ÏÅÐÂÀß ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ 160035, ã. Âîëîãäà, óë. Ì. Óëüÿíîâîé, ä. 14, ò. 25-28-42 Ïðåäñåäàòåëü — Òîëñòîáðîâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÀÐÃÓÌÅÍÒ» 162600, ã. ×åðåïîâåö, Ñîâåòñêèé ïðîñïåêò, ä. 49, êàá. 5 ò. 88202-551473 Ïðåäñåäàòåëü – Ëóêüÿíîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ «ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄ» 160035, ã. Âîëîãäà,, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 53, îô. 207 ò. 25-37-27

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«×ÅÐÅÏÎÂÅÖÊÀß ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÀÄÂÎÊÀÒ ÏËÞÑ» 162600, ã. ×åðåïîâåö, áóëüâàð Äîìåíùèêîâ, ä. 36 ò. 88202-571529 Ïðåäñåäàòåëü — Ðûæîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒλ 160001, ã. Âîëîãäà, óë. ×åëþñêèíöåâ, ä. 9, îô. 201 ò.76-55-23 Ïðåäñåäàòåëü — ×óãëîâ Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷

×ÅÐÅÏÎÂÅÖÊÀß ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÂÀØÅ ÏÐÀÂλ 162600, ã. ×åðåïîâåö, Ñîâåòñêèé ïðîñïåêò, ä. 49 ò. 88202-554298; 55-14-72 Ïðåäñåäàòåëü — Ôîêè÷åâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÏÐÀÂλ 160014, ã. Âîëîãäà óë. Ãîðüêîãî, ä. 91, êàá. 313 ò. 24-16-54 Ïðåäñåäàòåëü — Äóðõååâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÇÀÐÅ×ÅÍÑÊÀß» 162600, ã. ×åðåïîâåö, óë. Êðàñíîäîíöåâ, ä. 15 ò. 88202-210990 Ïðåäñåäàòåëü – Ïåðìèíîâà Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ «ÑÔÅÐÀ» 160001, ã. Âîëîãäà, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, ä. 3 ò. 79-50-79 Ïðåäñåäàòåëü — Ìîðèí Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÞÐÑλ 162600, ã. ×åðåïîâåö, Ñîâåòñêèé ïðîñïåêò, ä. 69«à» ò. 88202-556468 Ïðåäñåäàòåëü — Ñíóðíèöûí Èâàí Èâàíîâè÷

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠÃ. ×ÅÐÅÏÎÂÖÀ 162600, ã. ×åðåïîâåö, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 27 ò. 88202-552308 Ïðåäñåäàòåëü – Ðàêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«×ÅÐÅÏÎÂÅÖÊÀß ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÏÐÀÂÎÂÀß ÇÀÙÈÒÀ» 162600, ã. ×åðåïîâåö, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 3«à» ò. 88202-230223 Ïðåäñåäàòåëü — Ìàìåäîâà Ýëüìèðà Íàäæàôîâíà

×ÅÐÅÏÎÂÅÖÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ162614, ã. ×åðåïîâåö, ïð. Ëóíà÷àðñêîãî, 45, 2-é ýò. îô. 3 ò. 88202-536027 Ïðåäñåäàòåëü — Ñó÷êîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÏÐÈÑßÆÍÛÉ ÏÎÂÅÐÅÍÍÛÉ» 162600, ã. ×åðåïîâåö, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 40 ò. 88202-501752 Ïðåäñåäàòåëü — Ñèâêîâ Þðèé Ëåîíèäîâè÷

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÐÅÍÎÌÅ» 162606, ã. ×åðåïîâåö, óë. Ì. Ãîðüêîãî, ä. 51, êàá. 4 ò. 88202-505666 Ïðåäñåäàòåëü — Ñîêîëîâà Ëþáîâü Áîðèñîâíà

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ «ØÅÊÑÍÈÍÑÊÀß» 162560, ï. Øåêñíà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 8, îô. 5 ò. 8251-22556 Ïðåäñåäàòåëü — Òèõîìèðîâà Ëàðèñà Ñåðãååâíà

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ«ÀËÜßÍÑ» Ã. ×ÅÐÅÏÎÂÖÀ 162622, ã. ×åðåïîâåö, Ñîâåòñêèé ïðîñïåêò, 99«à», 1 ýò. ò. 88202-551381 Ïðåäñåäàòåëü — Çóåâñêàÿ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ «ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ» 162100, ã. Ñîêîë, óë. Äîáðîëþáîâà, ä. 6 ò. 8233-31859 Ïðåäñåäàòåëü — Àíôèìîâ Íèêîëàé Âàëåíòèíîâè÷

ÏÅÐÂÀß ×ÅÐÅÏÎÂÅÖÊÀß ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒΠ162600, ã. ×åðåïîâåö, óë. Òðóäà, ä. 58 ò. 88202-556245 Ïðåäñåäàòåëü — Øàõîâ Èëüÿ Íèêîëàåâè÷

- 3 -


ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, # 1, ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2004 ÃÎÄÀ

ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈÅ ÁÞÐÎ:

ÁÅËßÅÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ ã. ×åðåïîâåö, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 35, êâ. 161 ò. 88202-508161

ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÅ ÁÞÐÎ «ÏÀÐÒÍÅл 160001, ã. Âîëîãäà, óë. Âåòîøêèíà, ä. 36, îô. 300 ò. ôàêñ 75-85-30 Óïðàâëÿþùèé ïàðòíåð — Àëåêñàíäðîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷

ÁÅÐÅÇÊÈÍ ÂÈÒÀËÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Àâêñåíòüåâñêîãî, 3-24, ò. 76-06-12 ÁÎÉÍÅÑ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ ñ. Øóéñêîå, óë. Íàñàäíîãî, ä. 2, êâ. 3, ò. 8249-21757

ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÅ ÁÞÐÎ «ËÅÂÈ×ÅÂ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 160001, ã. Âîëîãäà, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, ä. 21 ò. ôàêñ 75-66-53, ò. 72-52-39 Óïðàâëÿþùèé ïàðòíåð — Ëåâè÷åâ Âÿ÷åñëàâ Âàëåðüåâè÷

ÁÎÉÖΠÍÈÊÎËÀÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× ã. Óñòþæíà, ïåð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 18 ò. 8-237-21864 ÁÓËÀÂÊÈÍ ÌÈÕÀÈË ÅÃÎÐÎÂÈ× Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë., ã. Ïèêàëåâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 29, êâ. 51, ò. 881266-43632

ÔÈËÈÀË ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÃÎ ÁÞÐÎ «ËÅÂÈ×ÅÂ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 162600, ã. ×åðåïîâåö Ñîâåòñêèé ïð., ä. 45 ò. 88202-518381 Âåñåëîâà Èðèíà Þðüåâíà

ÁÓÐËÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ ã. Â. Óñòþã, Ðåâîëþöèîííûé ïåð., ä. 3, ò. ð. 8-238-2-32-42;

ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÅ ÁÞÐÎ «ÞÑÒÈÊλ 160000, ã. Âîëîãäà óë. Ëåíèíà, ä. 9 ò. 72-94-64 Óïðàâëÿþùèé ïàðòíåð — Êóòóìîâ Îëåã Àëåêñååâè÷

ÁÓÐΠÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÍÔÈËÎÔÜÅÂÈ× ñ. Ëèïèí Áîð, óë. Ñìèðíîâà, ä. 10 ò. ð. 8258-21217 (ñóä) ÂÅÐÆÁÈÖÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÈÑÎÂÈ× ã. ×åðåïîâåö, Ñîâåòñêèé ïð., ä. 30«á» ò. 88202-517377

ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÅ ÁÞÐÎ «ÃÓÐÍßÊ È ÏÀÐÍÅÐÛ» 162600, ã. ×åðåïîâåö, óë. Ñòàëåâàðîâ, ä. 56«à» ò. 88202-571677; ôàêñ 55-25-71 Óïðàâëÿþùèé ïàðòíåð — Ãóðíÿê Òàìàðà Ïàâëîâíà

ÂÎÄÈÍΠÎËÅà ÈÃÎÐÅÂÈ× ×åðåïîâåöêèé ð-í, ï. Áîòîâî, óë. Ëåíèíà, 26-20 ò. 88202-668565 ÂÎÐÎÍΠÞÐÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× ã. ×åðåïîâåö, ïð. Ïîáåäû, ä. 49, êâ. 5 ò. 88202-51-73-77

ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈÅ ÊÀÁÈÍÅÒÛ: ÀÐÇÀÌÀÑΠÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÎÑÈÔÎÂÈ× ã. Âûòåãðà, óë. 25 Îêòÿáðÿ, 3-61 ò. 8-246-23432

ÃÀÂÐÈËΠÍÈÊÎËÀÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Ìåäóíèöèíñêàÿ, 19«à»-16 ò. 71-96-57

ÁÅÁÀ ÑÅÐÃÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ã. ×åðåïîâåö, óë. Ìèðà, 27 ò. 88202-567729; 57-54-34

ÃÀËÀÍΠÈËÜß ÌÀÐÊÎÂÈ× ã. ×åðåïîâåö, óë. Êîìàðîâà, ä. 11, îô. 34 ò. 88202-574151

ÁÅËΠÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Êîíåâà, ä. 8, êâ. 12 ò. 73-31-12; 75-09-33

ÃÎÐÅ ÌÈÕÀÈË ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ã. Êèðèëëîâ, óë. Ãîñòèíîäâîðñêàÿ, 14, ò. 8257-31756

ÁÅËÎÇÅÐÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÂÈÒÀËÜÅÂÍÀ ñ. Íþêñåíèöà, óë. Ñòðîèòåëåé, 87, îô. 12 ò. 8247-28907

ÃÐÓÇÄÅ ÈÂÀÍ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Ãàëêèíñêàÿ, 103-14 àâòîîòâåò÷èê 75-86-36

- 4 -


ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, # 1, ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2004 ÃÎÄÀ

ÄÀÍÈËÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ã. Áåëîçåðñê, óë. Áåëîçåð, 4

ÊËÅÂÖΠÂÀÑÈËÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× ã. Òîòüìà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 15-2 ò. 8239-22392

ÄÀÍÈØÅÂÑÊÈÉ ÀÐÒÅÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Çîñèìîâñêàÿ, ä. 71, ò. 75-62-32

ÊÎÇËÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ ã. Âîëîãäà, óë. ×åëþñêèíöåâ, ä. 9-203 ò. ð. 72-95-11

ÄÅÌÀÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ ã. Âîëîãäà, óë. Ê. Ìàðêñà, 117«à», êâ. 127 ÄÅÍÈÑΠÈÃÎÐÜ ÈÂÀÍÎÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Äîáðîëþáîâà, 26-6, ò. 25-31-92

ÊÎÍÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ ã. Ãðÿçîâåö, ïðîñïåêò Ëåíèíà, 52 ò. 8255-21247

ÄÎÁÐÛØÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Ìàëüöåâà, 33-123 ò. ð. 25-19-79;

ÊÐÀÑÎÂÑÊÈÉ ÌÈÕÀÈË ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, 65-9 ò. 76-27-49

ÄÎËÃÈÍÖÅ ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ï. Âîæåãà, óë. Ñâÿçè, 9, ò.ä. 8-244-22624

ÊÐÅÌËÅ ÂÀËÅÐÈÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ× ñ. Ñÿìæà, óë. Ñîñíîâàÿ, 33

ÄÎÐÎÔÅÅ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Ãåðöåíà, 116-8, ò. 74-36-08

ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ ï. ×àãîäà, óë. Êèðîâà, 5«á»-6 ò. 8241-22014

ÅÐÌÎËÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ ã. ×åðåïîâåö, óë. Ïðîñïåêò Ïîáåäû, 68-11 ò. 88202-526683; 501793

ÊÓÒÓÌΠÞÐÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Ìèðà, 38, ò. 25-17-24 ÊÓ×ÅÐΠÌÈÕÀÈË ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ã. ×åðåïîâåö, óë. Áàáóøêèíà, 8-57

ÆÀÐÀÂÈÍÀ (ÏÈÐÎÃÎÂÀ) ÎËÜÃÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ ã. Ê-ãîðîäîê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 1«à»

ËÅÎÍÒÜÅ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÊÓÇÜÌÈ× ã. Âûòåãðà, Àðõàíãåëüñêèé òðàêò, 6

ÆÈÄÊΠÂÀËÅÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ã. Ãðÿçîâåö, ïð. Ëåíèíà, ä. 52, ò. 8255-21247

ËÈÒÂÈÍΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ× ã. Òîòüìà, óë. Âîðîøèëîâà, 11-10 ò. 8-239-21751 (ñóä)

ÇÀÁÅËÈÍÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÅÎÍÈÄÎÂÈ× ã. Âåëèêèé Óñòþã, óë. Êðàñíàÿ, 101 ò. ð. 8238-25005;

ËÎÑÊÓÒΠÀËÅÊÑÅÉ ÈÃÎÐÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Íîâãîðîäñêàÿ, 29-31, ò. 71-61-09

ÇÅËßÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ ã. ×åðåïîâåö, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 60-53 ò. 88202-527152; 501793

ÇÀÉÖÅÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ ã. ×åðåïîâåö, óë. Þáèëåéíàÿ, 29-18

ÇÈÌÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÞÐÜÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Êîçëåíñêàÿ, 33-529

ÌÀËÀÔÅÅÂÑÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Ìèðà, 92-520 ò. 72-51-24

ÊÀÇÀÊΠÂÀÑÈËÈÉ ÏÀÂËÎÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Âîçðîæäåíèÿ, 24-32 ò. 23-75-02

ÌÀÌÅÄÁÅÊΠÈÁÐÀÃÈÌ ÕÀËÈÔ ÎÃËÛ ã. Âîëîãäà, óë. ×åëþñêèíöåâ, 9, êàá. 336 ò. 25-97-68

ÊÀÇÀÐÊÈÍ ÂÀÑÈËÈÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ× Òàðíîãñêèé ãîðîäîê, óë. Ïèîíåðñêàÿ, 14 ò. 8248-21179

ÌÀÑËΠÌÈÕÀÈË ÈÂÀÍÎÂÈ× ï. ×àãîäà, óë. Ñòåêîëüùèêîâ, 7«à», ò. 8241-22613

- 5 -


ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, # 1, ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2004 ÃÎÄÀ

ÑÓÐÌÀ×Å ÎËÅà ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Áàòþøêîâà, 9-43, ò. 72-11-12

ÕÐÓËÅ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ× ã. ×åðåïîâåö, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20-148

ÑÓÕÀÐÅ ÂÀËÅÐÈÀÍ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× ã. Õàðîâñê, ïë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 1

ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ ã. Óñòþæíà, ïåð. Áîãàòûðåâà, 13«à» ò.ä. 8237-22561 (ñóä)

ÒÈÒΠÞÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Êîçëåíñêàÿ, 33-529, ò. ð. 25-17-24

×ÈËÈÊΠÄÌÈÒÐÈÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Âîðêóòèíñêàÿ, 16-6, ò. 73-39-14

ÒÎÊÌÀØΠÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ã. ×åðåïîâåö, Ìåíäåëååâà, 3 ò. ð./ôàêñ 88202-5732-26

×ÓÌÀÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ ã. ×åðåïîâåö, óë. Ãîðüêîãî, 51-18 (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. ×åðåïîâåö, 6. àá. ÿùèê 4) ò. 88202-555551

ÒÎÌÈËΠÂËÀÄÈÌÈÐ ÂËÀÑÎÂÈ× ã. Ê-ãîðîäîê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 1«à», ò. 8240-21226

×ÓÏÐΠÞÐÈÉ ÏÀÂËÎÂÈ× ã. Âåëèêèé Óñòþã, óë. Êðàñíàÿ, 101, ò. 8238-25005

ÒÐÀÉÍÈÍ ÈËÜß ËÜÂÎÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. ×åðíûøåâñêîãî, ä. 112«à», êâ. 40 ò. 8921-23723-47

ØÅÑÒÀÊΠÀËÅÊÑÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ã. Â.Óñòþã, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 60, ê. 16

ÓÄÀËÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ ã. Âîëîãäà, óë. Äîáðîëþáîâà, 26-5 ò. 25-31-92

ØÈÍßÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÂÀËÅÐÜÅÂÍÀ ã. Âîëîãäà, óë. Ãàëêèíñêàÿ, 81, ò. 75-04-12

ÓÑÒÜßÍÖÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ ã. Âîëîãäà, óë. Êîíåâà, ä. 16«à», êâ. 71, ò. 74-26-86

ØÈÍßÊΠÑÅÐÃÅÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Ãàëêèíñêàÿ, 81, ò. 75-04-12

ÓÕÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ ï. Êàäóé, óë. Ñâÿçè, ä. 9, ò. 8242-21580

ØÈËÎÂÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ã. Íèêîëüñê, óë. Êðàñíàÿ, ä. 104, 2-é ýòàæ ò. 2-14-07 (ÇÀÎ «Íèêîëüñëåí»); 2-17-23 (ÎÀÎ «Ñëóæáà áûòà»)

ÔÀÉÇΠÏÀÂÅË ÌÀÍÑÓÐÎÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Íîâãîðîäñêàÿ, ä. 23, êâ. 188 ò. 71-97-70

ØÓÌΠÂÀÑÈËÈÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ× Áàáóøêèíñêèé ðàéîí, ï. Þðìàíãà, 42.

ÔÅÄÎÐΠÀËÅÊÑÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ã. ×åðåïîâåö, óë. Ëåíèíà, 80, êàá. 28 ò. 88202-518766, ôàêñ 518453

ßÑÒÐÅÁΠÌÈÕÀÈË ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ× ã. ×åðåïîâåö, óë. Êîìàíäàðìà Áåëîâà, 47-17 ò. 88202-238244; 501825

ÔÈËÀÒΠÑÅÐÃÅÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Êîçëåíñêàÿ, 33-529,ò. 25-17-24 ÔÐÎËÓÊΠÀÍÀÒÎËÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ñ. Âåðõîâàæüå, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 31, êâ. 6 ò. 8-259-21274 (ñóä)

Àäâîêàòû íå îïðåäåëèâøèå àäâîêàòñêîãî îáðàçîâàíèÿ: ÊÎÑÒÛÃÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ ÒÎ×ÈËΠÌÈÕÀÈË ÅÂÃÐÀÔÎÂÈ× ÁÅÑÊÀØÊÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÊÎØÓÒÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ÏÎËÛÑÀÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÕÐÓÑÒÀËÅ ÎËÅà ÂÀËÅÐÜÅÂÈ× ÌÀÒÐÅÍÊÈÍ ÀÍÄÐÅÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× ÌÅÊÅÐΠÂÀËÅÐÈÉ ÏÀÂËÎÂÈ×

ÔÓÍÒΠÄÌÈÒÐÈÉ ÃÓÐÜÅÂÈ× ã. Ãðÿçîâåö, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 43 ïî÷òà Ãîðüêîãî, ä. 72 ÕÐÅÍΠÂÀËÅÐÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 103«á»-1 ò. 21-40-07

- 7 -


ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, # 1, ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2004 ÃÎÄÀ

ÌÈÍÀÊΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 6, ê. 327, ò. 72-15-42

ÏÓÃÀ×ÅÂÀ ÌÀÐÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ ã. Õàðîâñê, óë. Ïóøêèíà, 7-50, ò. 8239-21345

ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ ã. ×åðåïîâåö, óë. Ëåíèíà, ä. 41, îô. 3 ò. 88202-640249

ÐÀÉËßÍ ÀËÅÊÑÅÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. ×åõîâà, 8-117 ÐÅÌÅÇΠÀÍÄÐÅÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Íîâãîðîäñêàÿ, ä. 1, êâ. 102

ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ ã. Áåëîçåðñê, Ñîâåòñêèé ïð., 49

ÐÎÃÎÇÈÍ ÂÀÑÈËÈÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ× ï. Êàäóé, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 5-36 ò. 8242-51122

ÌÎËÎÒÊΠÂËÀÄÈÌÈÐ ËÅÎÍÈÄÎÂÈ× ã. ×åðåïîâåö, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 43-33 ò. 88202-553213; 54768

ÐÎÌÀÍÎÂÀ ÍÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ ñ. Ëèïèí Áîð, óë. Ñìèðíîâà, 10 ò. ä. 8258-21295

ÍÅÑÒÅÐÓÊ ÐÓÑËÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ã. ×åðåïîâåö, óë. Êðàñíîäîíöåâ, 86 ò. 88202-549770

ÐÛÍÖÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÈ× ï. Øåêñíà, óë. Ëåíèíà, 56

ÍÈÇÎÂÖÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ËÅÎÍÒÜÅÂÍÀ ã. Â. Óñòþã, Ðåâîëþöèîííûé ïåð., ä. 3 ò. ð. 8238-2-32-42

ÑÅÄÅËÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ ã. Âîëîãäà, óë. Ôðÿçèíîâñêàÿ, 36-82 ò. 8921-722-43-33

ÍÈÊÅØÈÍÀ ÈÐÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ ã. Âîëîãäà, ò. 76-87-76 ÎÁÛÌÀÕÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ ã. Áàáàåâî

ÑÅÐΠÑÅÐÃÅÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Äçåðæèíñêîãî, 15-130 ò. 73-62-22; 23-84-83

ÎËÅÉÍÈÊΠÎËÅà ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Ãàãàðèíà, 54«à»-69 ò. îô. 72-84-54, ïî÷òó Ñîâåòñêèé ïð, 20

ÑÈÇÛÉ ÅÂÃÅÍÈÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ× ã. Êèðèëëîâ, óë. Ãîñòèíîäâîðñêàÿ, 14 ò. ð. 8257-31756;

ÎÑÈÏΠÑÅÐÃÅÉ ÞÐÜÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Ìèðà, 38, ò. 25-17-24

ÑÌÅÐÄÎÂÀ ÀÍÍÀ ÃËÅÁÎÂÍÀ ã. ×åðåïîâåö, Ñîâåòñêèé ïð., 49, ò. ð. 88202-554298

ÏÀÍÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ ã. Íèêîëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 81, ò. 8254-22698

ÑÌÈÐÍΠÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ñ. Íþêñåíèöà, óë. Øêîëüíàÿ, 5«à»-1 ò. 8247-29391

ÏÀÐÔÅÍΠÞÐÈÉ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ× ã. Áàáàåâî, óë. Ãàéäàðà, 26, 2 ïîäúåçä, ò. 8243-22417

ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÂÅÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ ã. Âîëîãäà, óë. Ãàãàðèíà, 71-59, ò. 21-42-96

ÏÅÒÅËÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ× ã. Âîëîãäà, ï. Ìîëî÷íîå, óë. Ìèðà, 7-87, ò. 76-40-90

ÑÎËÎÂÜÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ ã. ×åðåïîâåö, Ñîâåòñêèé ïð., 49 ò. ð. 88202-554298

ÏÎÇÄÍßÊΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ã. Âîëîãäà, óë. Âîðîâñêîãî, 16-6 ÏÎÆÈËΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ× ñ. èì. Áàáóøêèíà, óë. Ìèðà, 19-1, ò. 8245-21186 (ñóä)

ÑÎÊÎËÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ ñ. Âåðõîâàæüå, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 10 ò. 8-259-21274 (ñóä)

ÏÎËÅÒÀÅ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÅÍÈÀÌÈÍÎÂÈ× ã. Òîòüìà, óë. Ãóùèíà, 24«à», ò. 8-239-23703

ÑÒÐÎÃÀÍΠÍÈÊÎËÀÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ× ã. ×åðåïîâåö, óë. Ê. Áåëîâà, 19-118, ò. 88202-213489

- 6 -


ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, # 1, ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2004 ÃÎÄÀ

ÂÎÏÐÎÑÛ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ, Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÈÕ Â ÄÅËÀÕ Â ÏÎÐßÄÊÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß Ó ÌÈÐÎÂÛÕ ÑÓÄÅÉ

ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ïðè ÂÅÐÕÎÂÍÎÌ ÑÓÄÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè

Óâàæàåìûå êîëëåãè!  íàñòîÿùåå âðåìÿ çàêîíîäàòåëüíî óðåãóëèðîâàí âîïðîñ îïëàòû òðóäà àäâîêàòîâ, ó÷àñòâóþùèõ â êà÷åñòâå çàùèòíèêîâ â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå ïî íàçíà÷åíèþ îðãàíîâ äîçíàíèÿ, îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ, ïðîêóðîðà èëè ñóäà (Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 4 èþëÿ 2003 ãîäà # 400, Ïðèêàç Ìèíþñòà ÐÔ è Ìèíôèíà ÐÔ îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà # 257\89 í îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàñ÷åòà îïëàòû òðóäà àäâîêàòà). Êàçàëîñü áû, ñ ïðèíÿòèåì âûøåóêàçàííûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ âñå ïðîáëåìû ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé òðóäà àäâîêàòà, â ñëó÷àå ó÷àñòèÿ åãî â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå â êà÷åñòâå çàùèòíèêà ïî íàçíà÷åíèþ îðãàíîâ äîçíàíèÿ, îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ è ñóäà, ðåøåíû. Óâû, Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî Äåïàðòàìåíòà ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå ÐÔ ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè îòêàçàëîñü ïðîèçâîäèòü îïëàòó òðóäà àäâîêàòîâ çà ó÷àñòèå èõ â êà÷åñòâå çàùèòíèêîâ â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå ïî íàçíà÷åíèþ ìèðîâûõ ñóäåé, ññûëàÿñü íà îòñóòñòâèå ôèíàíñèðîâàíèÿ ýòîé êàòåãîðèè äåë è íåîáõîäèìîñòè çàêîíîäàòåëüíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ äàííîãî âîïðîñà. Íàøè íåîäíîêðàòíûå îáðàùåíèÿ â Ñóäåáíûé äåïàðòàìåíò ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå ÐÔ î ïðèíÿòèè ìåð ïî îïëàòå òðóäà àäâîêàòîâ íå ïðèâåëè ê ïîëîæèòåëüíîìó ðåçóëüòàòó.  ñâÿçè ñ ýòèì ñîâåò àäâîêàòñêîé ïàëàòû ðåêîìåíäîâàë àäâîêàòàì âîçäåðæàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå ïî íàçíà÷åíèþ ìèðîâûõ ñóäåé äî ðåøåíèÿ âîïðîñà îá îïëàòå òðóäà àäâîêàòîâ. Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ìû ïîñòàâèëè â èçâåñòíîñòü Ôåäåðàëüíóþ ïàëàòó àäâîêàòîâ ÐÔ, Ñóäåáíûé äåïàðòàìåíò ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå ÐÔ, ìèðîâûõ ñóäåé è èíûå çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíû.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ðóêîâîäñòâî Ôåäåðàëüíîé ïàëàòû àäâîêàòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèíèìàåò àêòèâíûå ìåðû ê ðåøåíèþ äàííîé ïðîáëåìû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Íàäåþñü, ÷òî â ñêîðîì âðåìåíè äàííàÿ ïðîáëåìà áóäåò ðåøåíà. Ïîñëåäíÿÿ ïåðåïèñêà ïî âîïðîñó îïëàòû òðóäà àäâîêàòîâ ïóáëèêóåòñÿ â äàííîì áþëëåòåíå.

ã. Âîëîãäà, 160001, óë. Ìèðà, ä. 36, (8172) 72-88-67; /ôàêñ: (8172) 72-88-67 Ïðåçèäåíòó àäâîêàòñêîé ïàëàòû Ñ. Ñ. Èâàíîâó Ìèðîâîìó Ñóäüå ïî ñóäåáíîìó ó÷àñòêó # 30 Â. Í. Êîíäðàøèõèíó Óâàæàåìûé Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷! Ìèðîâîé ñóäüÿ ïî ñóäåáíîìó ó÷àñòêó # 30 Êîíäðàøèõèí Â. Í. ïîâòîðíî îáðàòèëñÿ â óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà ïî âîïðîñó íåÿâêè àäâîêàòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ñóäåáíîì çàñåäàíèè ïî íàçíà÷åíèþ ìèðîâîãî ñóäüè. Îáðàùåíèå âûçâàíî òåì, ÷òî íà ó÷àñòêå ñëîæèëîñü êðàéíå êðèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå — çà ïîñëåäíèå øåñòü ìåñÿöåâ ïî âèíå àäâîêàòîâ ñîðâàíî áîëåå òðèäöàòè óãîëîâíûõ äåë. Åùå äåñÿòü äåë, íàçíà÷åííûõ íà ÿíâàðü 2004 ãîäà, íàõîäÿòñÿ ïîä óãðîçîé ñðûâà. Ñ ìîìåíòà ïåðâîãî îáðàùåíèÿ ìèðîâîãî ñóäüè óïðàâëåíèåì Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà ïðèíèìàëèñü ìåðû ê ðàçðåøåíèþ äàííîãî âîïðîñà. Òàê, íàìè â íîÿáðå è äåêàáðå 2003 ãîäà â Ñóäåáíûé äåïàðòàìåíò íàïðàâëÿëèñü ïèñüìà ïî âîïðîñó îïëàòû ñóäåáíûõ èçäåðæåê ïî óãîëîâíûì äåëàì, ðàññìàòðèâàåìûì ìèðîâûìè ñóäüÿìè. Íà ïîñëåäíèé çàïðîñ ïðèøåë îòâåò, â êîòîðîì ñêàçàíî, ÷òî â öåëÿõ çàêîíîäàòåëüíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ äàííîãî âîïðîñà Ñóäåáíûì äåïàðòàìåíòîì ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé Çàêîí «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â ÷àñòè îïëàòû èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ÷åðåç îðãàíû Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà ïðîöåññóàëüíûõ èçäåðæåê, â òîì ÷èñëå, ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé òðóäà àäâîêàòà. Âåðõîâíûì Ñóäîì ÐÔ â ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâà çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû ïðèíÿòî ðåøåíèå î âíåñåíèè íàçâàííîãî çàêîíîïðîåêòà â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ (Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ îò 25.12.2003 ã. # 24). Òàêæå ó÷òåíî íàøå ïðåäëîæåíèå î òîì, ÷òîáû çàêîí ðàñïðîñòðàíÿëñÿ íà ñëó÷àè, êîãäà îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âûïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ àäâîêàòó, èìåëè ìåñòî äî ââåäåíèÿ åãî â äåéñòâèå, ò.å. ñ 01.01.2003 ãîäà. Îäíîâðåìåííî ñîîáùàåì, ÷òî çàäîëæåííîñòü ôåäåðàëüíîãî áþäæå-

Ïðåçèäåíò àäâîêàòñêîé ïàëàòû Âîëîãîäñêîé îáëàñòè Ñ. Ñ. Èâàíîâ

- 8 -


ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, # 1, ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2004 ÃÎÄÀ

òà ïåðåä àäâîêàòàìè, ïðèíèìàâøèìè ó÷àñòèå â ñóäåáíîì çàñåäàíèè ïî íàçíà÷åíèþ ìèðîâûõ ñóäåé, èìååòñÿ è â äðóãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè. Íàïðèìåð, â Òâåðñêîé îáëàñòè îíà ñîñòàâëÿåò áîëåå ìèëëèîíà ðóáëåé, îäíàêî èíôîðìàöèè î ñðûâå ñóäåáíûõ çàñåäàíèé â óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà ïî Òâåðñêîé îáëàñòè íå ïîñòóïàåò. Ïîýòîìó óáåäèòåëüíî ïðîøó ïåðåñìîòðåòü ïîçèöèþ àäâîêàòñêîé ïàëàòû Âîëîãîäñêîé îáëàñòè è ïðèíÿòü ìåðû ê íåäîïóùåíèþ ñðûâîâ ñóäåáíûõ çàñåäàíèé.

íåîáõîäèìî çàêîíîäàòåëüíîå óðåãóëèðîâàíèå ýòîãî âîïðîñà. Íà íàøå îáðàùåíèå Ñóäåáíûé äåïàðòàìåíò ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå ÐÔ ïðèñëàë àíàëîãè÷íûé îòâåò.  ýòîé ñâÿçè ÔÏÀ ÐÔ âûíóæäåíà áûëà îáðàòèòüñÿ â àäðåñ Âèöå-ïðåìüåðà ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Êóäðèíà À.Ë. ñ ïðîñüáîé ïðîâåðèòü îáîñíîâàííîñòü îòêàçà â îïëàòå òðóäà àäâîêàòîâ è ïîãàøåíèè çàäîëæåííîñòè. Îòâåò ïîêà íå ïîëó÷åí. Äëÿ ñâåäåíèÿ íàïðàâëÿþ Âàì êîïèþ ïèñüìà â Ìèíôèí Ðîññèè. Âèöå-ïðåçèäåíò À. Ï. Ãàëîãàíîâ

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Â. à Êóòóçîâ

Íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà ïðè Âåðõîâíîì ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè Â. Ã. Êóòóçîâó

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÏÀËÀÒÀ ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 119002, ã. Ìîñêâà, ïåð. Ñèâöåâ Âðàæåê, 43 òåë.: (095) 787-28-35 ò./ô.: 787-28-36 e-mail: advpalata@mail.ru îò 22. 01. 2004 ã.

Êîïèÿ: Ãëàâíîìó Ôåäåðàëüíîìó èíñïåêòîðó àïïàðàòà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè Ñ. Â. Ïàñòóõîâó Ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà ñóäåé Âîëîãîäñêîé îáëàñòè Ç. Ç. Ñïèðèäîíîâîé Íà÷àëüíèêó Äåïàðòàìåíòà ïî îáåñïå÷åíèþ ìèðîâûõ ñóäåé Âîëîãîäñêîé îáëàñòè Å. À. Ìàìîíîâó Ïðîêóðîðó Âîëîãîäñêîé îáëàñòè À. Â. Êîðíèëàåâó

Ïðåçèäåíòó àäâîêàòñêîé ïàëàòû Âîëîãîäñêîé îáëàñòè Ñ.Ñ. Èâàíîâó Óâàæàåìûé Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷! Ôåäåðàëüíàÿ ïàëàòà àäâîêàòîâ ÐÔ ðàññìîòðåëà Âàøå îáðàùåíèå ïî âîïðîñó îïëàòû òðóäà àäâîêàòîâ, ó÷àñòâóþùèõ â äåëàõ â ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ ó ìèðîâûõ ñóäåé. Äåéñòâèòåëüíî, â 2003 ã. âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòêàçûâàëè â îïëàòå àäâîêàòàì çà ó÷àñòèå â äåëàõ ó ìèðîâûõ ñóäåé, ññûëàÿñü íà íåóðåãóëèðîâàííîñòü â çàêîíå ýòèõ ïëàòåæåé è îòñóòñòâèå ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îçàáî÷åííîñòü ðóêîâîäèòåëåé ðÿäà àäâîêàòñêèõ ïàëàò îòñóòñòâèåì îïëàòû òðóäà àäâîêàòîâ è çíà÷èòåëüíûå ñóììû çàäîëæåííîñòè, ðóêîâîäñòâî ÔÏÀ ÐÔ îáðàòèëîñü â Ìèíþñò Ðîññèè ïî äàííîìó âîïðîñó, à ïîçæå - â àäðåñ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå ÐÔ, ñ÷èòàÿ îòêàç â îïëàòå òðóäà àäâîêàòîâ íåîáîñíîâàííûì. Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè ÐÔ ïîääåðæàëî íàøó ïîçèöèþ è íàïðàâèëî ïèñüìî òàêæå â Ñóäåáíûé äåïàðòàìåíò ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå ÐÔ. Îäíàêî áûë ïîëó÷åí îòâåò, ñóòü êîòîðîãî ñâîäèëàñü ê òîìó, ÷òî

Óâàæàåìûé Âåíèàìèí Ãðèãîðüåâè÷! ß, êàê ïðåçèäåíò àäâîêàòñêîé ïàëàòû Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, òàêæå êàê è Âû, îáåñïîêîåí ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèåé ïî âîïðîñàì ñðûâà ñóäåáíûõ çàñåäàíèé ïî óãîëîâíûì äåëàì ó ìèðîâûõ ñóäåé Âîëîãîäñêîé îáëàñòè. Îäíàêî, äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû íåäîñòàòî÷íî ïðèçâàòü àäâîêàòîâ ê âûïîëíåíèþ íåîïëà÷èâàåìîãî òðóäà, êîòîðûé îíè è òàê âûïîëíÿþò óæå áîëåå îäíîãî ãîäà, à íåîáõîäèìî êàðäèíàëüíî ðåøèòü äàííûé âîïðîñ. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî åùå ðàç ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ýòîé ïðîáëåìå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐÔ è Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ññûëêà ðóêîâîäñòâà Ñóäåáíîãî Äåïàðòàìåíòà ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå ÐÔ íà òî, ÷òî ðåøåíèå âîïðîñà îïëàòû òðóäà àäâîêàòîâ çà ó÷àñòèå â äåëàõ ïî íàçíà÷åíèþ ìèðîâûõ ñóäåé íà 1 èþëÿ 2003 ãîäà

- 9 -


ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, # 1, ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2004 ÃÎÄÀ

òðåáóåò çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïóòåì âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íåñîñòîÿòåëüíà. Äàííàÿ ïîçèöèÿ ÿâëÿåòñÿ îøèáî÷íîé. Ôåäåðàëüíûé Êîíñòèòóöèîííûé çàêîí îò 31.12.1996 ãîäà # 1-ÔÊÇ (â ðåäàêöèè îò 04.07.2003 ãîäà) «Î ñóäåáíîé ñèñòåìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â ï.2 ñò.33 ïðåäóñìàòðèâàåò: «Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè Àðáèòðàæíûõ ñóäîâ è ìèðîâûõ ñóäåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå óòâåðæäåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì íîðìàòèâîâ è óêàçûâàåòñÿ îòäåëüíûìè ñòðîêàìè â ôåäåðàëüíîì áþäæåòå». Òî åñòü, âîïðîñ ôèíàíñèðîâàíèÿ îïëàòû òðóäà àäâîêàòîâ ïî íàçíà÷åíèþ ìèðîâûõ ñóäåé íå òðåáóåò çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ.  ïèñüìå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.10.03 ã. # 09-10715-ÌÊ, àäðåñîâàííîì â Ìèíôèí Ðîññèè (ê ïîðó÷åíèþ Àïïàðàòà Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè # ÊÀ-ÏÀ5562ï), ãîâîðèòñÿ, ÷òî âñå ïðîáëåìû, â òîì ÷èñëå è ôèíàíñîâûå, âêëþ÷àÿ ìèðîâûõ ñóäåé, áûëè óðåãóëèðîâàíû â ïðîöåññå ñîãëàñîâàíèÿ ïîçèöèé ñ Ìèíôèíîì ÐÔ, Ñóäåáíûì äåïàðòàìåíòîì ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèìè çàèíòåðåñîâàííûìè âåäîìñòâàìè ïî ïðîåêòó ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ðàçìåðå îïëàòû òðóäà àäâîêàòà, ó÷àñòâóþùåãî â êà÷åñòâå çàùèòíèêà â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå ïî íàçíà÷åíèþ îðãàíîâ äîçíàíèÿ, îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ, ïðîêóðîðà èëè ñóäà».  ýòîé ñâÿçè íåò îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â îïëàòå òðóäà àäâîêàòà, ó÷àñòâóþùåãî â êà÷åñòâå çàùèòíèêà ïî íàçíà÷åíèþ ìèðîâîãî ñóäüè. Ïðåçèäåíò Ôåäåðàëüíîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñåìåíÿêî Å. Â. íàïðàâèë ïèñüìî â àäðåñ Ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Ðîññèè À. Ë. Êóäðèíà, â êîòîðîì óêàçàë íà íåïðàâîìåðíîñòü äåéñòâèé Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå ÐÔ, ñâÿçàííûõ ñ îòêàçîì îïëàòû òðóäà àäâîêàòîâ çà ó÷àñòèå â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå ïî íàçíà÷åíèþ ìèðîâûõ ñóäåé (ïèñüìî # 251 îò 23.12.2003 ãîäà). Ïîëàãàþ, ÷òî îáñóæäåíèå äàííîé ïðîáëåìû íà ñîâåòå ñóäåé Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè áåç ó÷àñòèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðóêîâîäñòâà àäâîêàòñêîé ïàëàòû ÿâëÿëîñü îøèáî÷íûì ðåøåíèåì. Êàê ìíå ñòàëî èçâåñòíî èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñîâåò ñóäåé çàñëóøàë ïîçèöèþ ðóêîâîäñòâà Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà ïðè Âåðõîâíîì Ñóäå ÐÔ ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ïî äàííîé ïðî-

áëåìå. Íå çàñëóøàâ ïîçèöèþ àäâîêàòîâ, ñîâåò ñóäåé îñóäèë ðåøåíèå ñîâåòà àäâîêàòñêîé ïàëàòû è ïîçèöèþ àäâîêàòîâ. Äàííûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ñåðüåçíåéøåé ïðîáëåìû ÿâëÿåòñÿ ôîðìàëüíûì è íå êîíñòðóêòèâíûì. ß ïîëàãàþ, ÷òî â öåëÿõ íîðìàëüíîãî îòïðàâëåíèÿ ïðàâîñóäèÿ ìèðîâûìè ñóäüÿìè íà òåððèòîðèè Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, ôåäåðàëüíûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü íàäëåæàùåå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ýòîé äåÿòåëüíîñòè, à íå ðåøàòü ñòîëü ñåðüåçíûå ãîñóäàðñòâåííûå çàäà÷è çà ñ÷åò óùåìëåíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ àäâîêàòîâ. Ïðåäëàãàþ Âàì îáñóäèòü äàííóþ ïðîáëåìó ñ ðóêîâîäñòâîì àäâîêàòñêîé ïàëàòû, ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäñòâîì äåïàðòàìåíòà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé, ñîâåòîì ñóäåé, ìèðîâûìè ñóäüÿìè è âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè è íàéòè ðàçóìíîå ñïðàâåäëèâîå ðåøåíèå. Ïðèëîæåíèå: 1. Êîïèè ïèñåì Ôåäåðàëüíîé ïàëàòû àäâîêàòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñ óâàæåíèåì, Ïðåçèäåíò àäâîêàòñêîé ïàëàòû Âîëîãîäñêîé îáëàñòè Ñ. Ñ. Èâàíîâ

- 10 -


ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, # 1, ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2004 ÃÎÄÀ

Óâàæàåìûå êîëëåãè! Ïî÷òè äâà ãîäà ÿ ñîáèðàþ ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè âîëîãîäñêîé àäâîêàòóðû äëÿ òîãî, ÷òîáû íàïèñàòü êíèãó. Ó ìåíÿ ê Âàì óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà ïðåäîñòàâèòü äëÿ ýòîé êíèãè ñâîþ êðàòêóþ áèîãðàôèþ è ôîòîãðàôèþ (áóäåò âîçðàùåíà). Âîëîãîäñêàÿ àäâîêàòóðà èìååò ñâîè äàâíèå òðàäèöèè. Ïî ìîèì äàííûì, íà÷èíàÿ ñ 1866 ã. äî íàøåãî âðåìåíè, â äîëæíîñòè àäâîêàòà ïî íàøåìó êðàþ, ñîñòîÿëè ëèáî ñîñòîÿò 1125 ÷åëîâåê. Ñðåäè àäâîêàòîâ ïîëó÷èâøèõ èçâåñòíîñòü ïî âñåé Ðîññèè, ìíîãèå íà÷èíàëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â íàøåì êðàå. Ýòî îòåö èçâåñòíîãî õóäîæíèêà Âëàäèìèðà Ôàâîðñêîãî — À. Å. Ôàâîðñêèé; ó÷àñòíèê â äåëå «÷åðâîííûõ âàëåòîâ» — À. À. Ñàáëèí; ñûí èçâåñòíîãî ôîòîõóäîæíèêà — À. À. Êàðåëèí; àäâîêàò çàùèùàâøèé ñîöèàëèñòà-ðåâîëþöèîíåðà È. Ï. Êàëÿåâà — Â. À. Æäàíîâ; ó÷àñòíèê I ñúåçäà ÐÑÄÐÏ â Ìèíñêå — Ê. À. Ïåòðóñåâè÷. Ñåêðåòàðåì ó âîëîãîäñêèõ àäâîêàòîâ ðàáîòàë â 1902-1903 ã., íàõîäÿñü â ññûëêå, îäèí èç ëèäåðîâ ïàðòèè ñîöèàëèñòîâ-ðåâîëþöèîíåðîâ — Á. Â. Ñàâèíêîâ. Íî îñòàþòñÿ íåèçâåñòíûìè òûñÿ÷è àäâîêàòîâ, êîòîðûå ðàáîòàëè â èíòåðåñàõ âîëîãæàí, çàùèùàÿ èõ ïðàâà. Èìåííî îá ýòîì ïèøåòñÿ êíèãà. Ñ Óâàæåíèåì, àäâîêàò Îëåã Ñóðìà÷åâ.

Î. Ã. ÑÓÐÌÀ×ÅÂ

ÀÄÂÎÊÀÒÛ ÁÎËÜØÎÉ ÃÓÁÅÐÍÈÈ (Ê âîïðîñó îá èñòîðèè Âîëîãîäñêîé àäâîêàòóðû) ñèòñÿ ê Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ñóäåáíàÿ ðåôîðìà ïðèøëà â 1865 ã., òî åñòü ÷åðåç 1 ãîä ïîñëå åå íà÷àëà. 13.12.1865 ã. Àëåêñàíäð II ñâîèì Âûñî÷àéøèì âåëåíèåì óòâåðäèë ìíåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà «Îá îïðåäåëåíèè ïóíêòîâ äëÿ Îêðóæíûõ ñóäîâ ïî Íîâãîðîäñêîé è Òâåðñêîé ãóáåðíèÿì».  Óñòþæíå è Áåëîçåðñêå áûëè ñîçäàíû îêðóæíûå ñóäû. Ïåðâûé, ñ îäíèì îòäåëåíèåì äëÿ óåçäîâ: Óñòþæåíñêîãî, Òèõâèíñêîãî, Áîðîâè÷ñêîãî è äëÿ óåçäà Âåñüåãîíñêîãî, Òâåðñêîé ãóáåðíèè è, âòîðîé, ñ îäíèì îòäåëåíèåì äëÿ óåçäîâ: Áåëîçåðñêîãî, Êèðèëëîâñêîãî è ×åðåïîâåöêîãî. Íî òàêîå ïîëîæåíèå äåë íå óñòðàèâàëî èçâåñòíîãî ãîðîäñêîãî ãîëîâó ×åðåïîâöà Èâàíà Àíäðååâè÷à Ìèëþòèíà, êîòîðûé äîáèëñÿ èõ ëèêâèäàöèè, êàê ðàñïîëîæåííûõ íà îêðàèíàõ ñóäåáíûõ îêðóãîâ, ñ òåì, ÷òîáû îñòàâèòü îäèí öåíòðàëüíûé â ×åðåïîâöå, ïîæåðòâîâàâ äëÿ ýòîé öåëè ñâîèì ñîáñòâåííûì êàìåííûì äâóõýòàæíûì çäàíèåì. Âûñî÷àéøèì ïîâåëåíèåì â Âîëîãäå, íàðÿäó ñ ðÿäîì äðóãèõ óåçäíûõ ãîðîäîâ Âîëîãîäñêîé ãóáåðíèè, îðãàíèçîâûâàëñÿ ñóäåáíûé îêðóã Âîëîãîäñêîãî îêðóæíîãî ñóäà Ìîñêîâñêîé ñóäåáíîé ïàëàòû. Ìåñòîì ïðåáûâàíèÿ ñóäà îïðåäåëÿëàñü Âîëîãäà.  îêðóã âõîäèëè íå âñå óåçäû Âîëîãîäñêîé ãóáåðíèè, à òîëüêî Âîëîãîäñêèé, Ãðÿçîâåöêèé, Êàäíèêîâñêèé, Âåëüñêèé è Òîòåìñêèé. Âñå äîðåôîðìåííîå ñóäîïðîèçâîäñòâî â ýòèõ óåçäàõ óïðàçäíÿëîñü.  óåçäàõ ñîçäàâàëèñü ñúåçäû ìèðîâûõ ñóäåé, ôîðìèðîâàëèñü ó÷àñòêè ìèðîâûõ ñóäåé, îêðóæíûì

Èñòîðèÿ ïðèñÿæíîé àäâîêàòóðû â Âîëîãîäñêîé ãóáåðíèè íà÷èíàåòñÿ ñ 20 íîÿáðÿ 1864 ãîäà ïîñëå ââåäåíèÿ öàðåì Àëåêñàíäðîì II Ñóäåáíûõ Óñòàâîâ íà òåððèòîðèè Ðîññèè.  ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì 19 îêòÿáðÿ 1865 ãîäà î ââåäåíèè ñóäåáíûõ óñòàâîâ ïåðâûìè íîâûìè ñóäåáíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè áûëè Ïåòåðáóðãñêàÿ è Ìîñêîâñêàÿ ñóäåáíûå ïàëàòû, îòêðûòûå â 1866 ãîäó. Îäíîâðåìåííî ñ îðãàíèçàöèåé ñóäåáíûõ ïàëàò áûëè ñîçäàíû è îêðóæíûå ñóäû, ìèðîâûå ñóäåáíûå óñòàíîâëåíèÿ, ïðîêóðàòóðà è àäâîêàòóðà. Îêðóã Ïåòåðáóðãñêîé ñóäåáíîé ïàëàòû âêëþ÷àë â ñåáÿ òðè ãóáåðíèè: Ïåòåðáóðãñêóþ, Íîâãîðîäñêóþ è Ïñêîâñêóþ; îêðóã Ìîñêîâñêîé ñóäåáíîé ïàëàòû ñåìü ãóáåðíèé: Ìîñêîâñêóþ, Âëàäèìèðñêóþ, Êàëóæñêóþ, Ðÿçàíñêóþ, Òâåðñêóþ, Òóëüñêóþ è ßðîñëàâñêóþ.  1869 ã. ê îêðóãó Ìîñêîâñêîé ñóäåáíîé ïàëàòû áûëà îòíåñåíà òàêæå è Íèæåãîðîäñêàÿ ãóáåðíèÿ, ãäå áûë îòêðûò îäèí îêðóæíîé ñóä. Íî âñêîðå îêðóã Ìîñêîâñêîé ñóäåáíîé ïàëàòû óâåëè÷èëñÿ åùå çà ñ÷åò Ñìîëåíñêîé è Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèé, ãäå â 1870 ã. áûëè ñîçäàíû îêðóæíûå ñóäû. Õîòÿ èìïåðàòîðñêèé óêàç î ââåäåíèè â äåéñòâèå ñóäåáíûõ óñòàâîâ áûë îïóáëèêîâàí 20 íîÿáðÿ 1864 ã., íîâûå ñóäû â Ðîññèè ââîäèëèñü âïëîòü äî êîíöà XIX âåêà. Òàêîå ïîëîæåíèå áûëî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ó öàðñêîé àäìèíèñòðàöèè íå õâàòàëî ôèíàíñîâ è íå èìåëîñü äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ñïåöèàëèñòîâ ñ þðèäè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì äëÿ èõ îðãàíèçàöèè. Íà òó ÷àñòü Ñåâåðà, êîòîðàÿ òåïåðü îòíî-

- 11 -


ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, # 1, ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2004 ÃÎÄÀ

ñóäîì â äàëüíåéøåì íàçíà÷àëèñü óåçäíûå ñóäüè îêðóæíîãî ñóäà è âåñü ñóäåáíûé àïïàðàò ïðè óåçäíîì ñóäüå. 1.06.1874 ã. â ïîìåùåíèè ñóäà, òåïåðü ãëàâíîå çäàíèå Âîëîãîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, íà âòîðîì ýòàæå, ñîáðàëèñü ëèöà ñóäåáíîãî âåäîìñòâà, ÷èíû ïðî÷èõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ è ñîñëîâíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîãî îáùåñòâà, ìíîãî÷èñëåííàÿ ïóáëèêà, Ïðåîñâÿùåííûé Ôåîäîñèé, åïèñêîï Âîëîãîäñêèé è Óñòþãñêèé, Ïðåîñâÿùåííûé âèêàðèé Ïàâåë, åïèñêîï Òîòåìñêèé, íà÷àëüíèê Âîëîãîäñêîé ãóáåðíèè, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ñ. Ô. Õîìèíñêèé. Âñå ñîáðàâøèåñÿ áûëè ñêîíöåíòðèðîâàíû â çàëå óãîëîâíîãî îòäåëåíèÿ ñóäà è ïðåäñåäàòåëü îêðóæíîãî ñóäà, äåéñòâèòåëüíûé ñòàòñêèé ñîâåòíèê Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Íàóìîâ ïðîèçíåñ ñëåäóþùåå: «Âûñî÷àéøå óòâåðæäåííûì 12 äåêàáðÿ 1872 ã. ìíåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà áûëî îïðåäåëåíî ââåñòè, â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû òåêóùåãî ãîäà Ñóäåáíûå Óñòàâû 20 íîÿáðÿ 1864 ã., â ïîëíîì èõ îáúåìå â Âîëîãîäñêîì, Ãðÿçîâåöêîì, Êàäíèêîâñêîì, Âåëüñêîì è Òîòåìñêîì óåçäàõ Âîëîãîäñêîé ãóáåðíèè». 9.09.1874 ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå Âîëîãîäñêîãî îêðóæíîãî ñóäà ñ ó÷àñòèåì ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé ïî óãîëîâíîìó äåëó î çàäóøåíèè ñîëäàòñêîé äî÷åðüþ-äåâèöåé Àëåêñàíäðîé Ðóìÿíöåâîé ñâîåãî ïåðâîãî íîâîðîæäåííîãî ðåáåíêà è ïðèâëåêëî â çäàíèå ñóäà ìíîãî ïóáëèêè, ÷òî åé äàæå íå äîñòàâàëî ìåñòà íà ïðèãîòîâëåííûõ äëÿ ýòîãî ñêàìüÿõ è ïîòîìó íåêîòîðûì ãðàæäàíàì ïðèøëîñü ïîìåùàòüñÿ â ñóäåáíîì çàëå ñòîÿ. Ìíîãèì íå óäàëîñü ïðîéòè â çàë èç-çà åãî ïåðåïîëíåííîñòè ïóáëèêîé.  ÷èñëå ïðèøåäøèõ áûëî íåñêîëüêî äàì è äåâèö íå òîëüêî èç ñðåäíåãî, íî äàæå è èç èíòåëëèãåíòíîãî êðóãà. Çàñåäàíèå îòêðûëîñü â ïîëîâèíå äâåíàäöàòîãî ÷àñà äíÿ. Ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë ïðåäñåäàòåëü ñóäà Í. Ï. Íàóìîâ, â ñîñòàâå ñ ÷ëåíàìè ñóäà À. Ï. Òåéøåðîì è Â. Ï. Äîáðîâîëüñêèì. Îáâèíåíèå ïîääåðæèâàë òîâàðèù ïðîêóðîðà È. Ï. Êàðæàâèí, à çàùèòíèêîì ïî íàçíà÷åíèþ ñóäà áûë êàíäèäàò íà ñóäåáíûå äîëæíîñòè È. Ã. Êðóòèê-Ãîðòóáàíñêèé.  ñîñòàâ êîìïëåêòíûõ ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé âîøëî: 8 ÷èíîâíèêîâ, 1 êóïåö è 3 êðåñòüÿíèíà. Äåëî îêîí÷èëîñü âûíåñåíèåì îïðàâäàòåëüíîãî âåðäèêòà îáâèíÿåìîé. Ñóäåáíàÿ ðåôîðìà èìåëà áîëüøîå çíà÷åíèå â ñîçäàíèè ïðîôåññèîíàëüíîé þðèäè÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè â òîì ÷èñëå ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ íà çàùèòå èíòåðåñîâ ãðàæäàí ãðóïïû ïðèñÿæíûõ ïîâåðåííûõ, òî åñòü àäâîêàòîâ. Ìåíÿ âñåãäà èíòåðåñîâàëî êòî â Âîëîãîäñêîì ðåãèîíå çàíèìàëñÿ àäâîêàòóðîé? ß ñòàë

ñîáèðàòü èíôîðìàöèþ ïî äàííîé òåìå è êîå-÷òî ìíå îòêðûëîñü. Ñêîëüêî â èñòîðèè ðîññèéñêîé àäâîêàòóðû íåîïðàâäàííî çàáûòûõ èìåí, êàíóâøèõ â ëåòó íåïîâòîðèìûõ è óãàñíóâøèõ ìåíòàëüíûõ ìèðîâ? Èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü íåëîÿëüíà ïî îòíîøåíèþ ê ïðîâèíöèàëüíûì àäâîêàòàì. Ëèøü î íåêîòîðûõ èç íèõ óïîìÿíóë ìåñòíûé æóðíàëèñò è âîïðåêè îáñòîÿòåëüñòâàì ñëó÷àéíî ñîõðàíèëàñü ôîòîãðàôèÿ ó çíàêîìûõ èëè ðîäñòâåííèêîâ èëè áûëà íàïå÷àòàíà áèîãðàôè÷åñêàÿ çàìåòêà â êðàåâåä÷åñêîì èçäàíèè. Ñîâðåìåííèêè, è íûíå äåéñòâóþùèå âîëîãîäñêèå àäâîêàòû, ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå çíàþò îá èñòîðèè àäâîêàòóðû íà Âîëîãîä÷èíå è ýòî íå ñïðàâåäëèâî. Îáîáùàþùèõ èññëåäîâàíèé ïî èñòîðèè àäâîêàòóðû íà Âîëîãîä÷èíå íå ñóùåñòâóåò. Ïåðâûìè èñòîðèêàìè âîëîãîäñêîé àäâîêàòóðû áûëè ñàìè ìåñòíûå àäâîêàòû, òàê êàê ñîõðàíèëèñü íåñêîëüêî èçäàííûõ îò÷åòîâ î äåÿòåëüíîñòè êîíñóëüòàöèè ïðèñÿæíûõ ïîâåðåííûõ ïðè Âîëîãîäñêîì îêðóæíîì ñóäå â äîðåâîëþöèîííûé ïåðèîä. Ñ 5 ïî 12.02.1871 ã. èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â Âîëîãäó ïðèåçæàë ñòðÿï÷èé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî êîììåð÷åñêîãî ñóäà Èóñòèí Ðàáîðîâñêèé. Ïåðâûé ïðèñÿæíûé ïîâåðåííûé â Âîëîãäå — Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ Ñèïêî. Ïîìîùíèêè ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî â Âîëîãäå — êàíäèäàò ïðàâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ Ñàáëèí, Àëåêñåé Èâàíîâè÷ Øàìåíñêèé. ×àñòíûé ïîâåðåííûé — Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Æóêîâ. Îòêðûòèå êîíñóëüòàöèè ïðèñÿæíûõ ïîâåðåííûõ â Âîëîãäå ñîñòîÿëîñü â 1878 ãîäó.  1877 âåë äåëî â Âîëîãîäñêîì îêðóæíîì ñóäå ïðèñÿæíûé ïîâåðåííûé Àíäðåé Åâãðàôîâè÷ Ôàâîðñêèé ïðîòèâ Âòîðîâà. Íà 1886 îí áûë äîâåðåííûì ëèöîì Íèêîëüñêîé óåçäíîé çåìñêîé óïðàâû. Çàìå÷ó, ÷òî ýòî îòåö èçâåñòíîãî ðóññêîãî õóäîæíèêà Âëàäèìèðà Ôàâîðñêîãî. Ñîãëàñíî àäðåñ-êàëåíäàðþ Âîëîãîäñêîé ãóáåðíèè íà 1887 ãîä â Âîëîãäå â 1886 ãîäó çíà÷èëèñü «ïðèñÿæíûé ïîâåðåííûé ãóáåðíñêèé ñåêðåòàðü Ïåòð Èâàíîâè÷ Êàòðàíîâ, ïîìîùíèêàìè ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî óêàçàíû äåéñòâèòåëüíûå ñòóäåíòû — Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ Ãîëóáöîâ è Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ Ðîçàíîâ. ×àñòíûìè ïîâåðåííûìè íàçâàíû: «Äâîðÿíèí Àëüôîíñ ßêîâëåâè÷ Ñòðóìåíñêèé, êîëëåæñêèé ðåãèñòðàòîð ßêîâ Åìåëüÿíîâè÷ Åìåëüÿíîâ, íàäâîðíûé ñîâåòíèê Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ Âòîðîâ, Âåðõîâàæñêèé ìåùàíèí Ñòåïàí Ãàâðèëîâè÷ Çàïëàòèí, òèòóëÿðíûé ñîâåòíèê Ôåäîð Àíäðååâè÷ Ñìèðíîâ è ãóáåðíñêèé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð Âåíèàìèíîâè÷ Áåëÿíîâñêèé».

- 12 -


ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, # 1, ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2004 ÃÎÄÀ

 «Ïàìÿòíîé êíèæêå Âîëîãîäñêîé ãóáåðíèè íà 1893-1894 ãã.» óêàçàíû ïðèñÿæíûé ïîâåðåííûé Ï. È. Êàòðàíîâ è Ê. À. Ðîçàíîâ. ×àñòíûìè ïîâåðåííûìè çíà÷àòñÿ Ô. À. Ñìèðíîâ, Ä. Ä. Âòîðîâ, À. ß. Ñòðóìåíñêèé, Ñ. Ã. Çàïëàòèí è îêîí÷èâøèé êóðñ Ãîðûãîðåöêèõ çåìëåìåðî-òàêñàòîðñêèõ êëàññîâ — ß. Å. Åìåëüÿíîâ.  äðóãîì èñòî÷íèêå íà 1896 ãîä «ïðèñÿæíûì ïîâåðåííûì óêàçàí êîëëåæñêèé ñåêðåòàðü Ï. È. Êàòðàíîâ è êàíäèäàò ïðàâ Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ Ðîçàíîâ, ïîìîùíèêîì ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî — êàíäèäàò ïðàâ Àïîëëîí Àíäðååâè÷ Êàðåëèí. ×àñòíûìè ïîâåðåííûìè îïðåäåëåíû: ìåùàíèí Ñ. Ã. Çàïëàòèí, òèòóëÿðíûé ñîâåòíèê Ô. À. Ñìèðíîâ, íàäâîðíûé ñîâåòíèê Ä. Ä. Âòîðîâ, íå èìåþùèé ÷èíà ß. Å. Åìåëüÿíîâ».  1899 ãîäó â «Ïàìÿòíîé êíèæêå è àäðåñ-êàëåíäàðå Âîëîãîäñêîé ãóáåðíèè» ïðèñÿæíûìè ïîâåðåííûìè ïðîõîäÿò âñå òå æå ëèöà, à èìåííî: Ï. È. Êàòðàíîâ, Ê. À. Ðîçàíîâ, ïîìîùíèêîì ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî — äâîðÿíèí Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ Æäàíîâ. ×àñòíûìè ïîâåðåííûìè óêàçàíû: Ñ. Ã. Çàïëàòèí, Ô. À. Ñìèðíîâ, ß. Å. Åìåëüÿíîâ, ïîòîìñòâåííûé ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Âàñèëèé Õðèñòîôîðîâè÷ Áåëîçåðîâ, îêîí÷èâøèé êóðñ þðèäè÷åñêèõ íàóê Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ñèãîðñêèé». Íà 1901 ãîä, ñîãëàñíî «àäðåñ-êàëåíäàðþ», ïðèñÿæíûìè ïîâåðåííûìè çíà÷àòñÿ: Ï. È. Êàòðàíîâ, Ê. À. Ðîçàíîâ, Ï. À. Ãîëóáöîâ, Àðêàäèé Îñèïîâè÷ Ñîïîöüêî, Ïîìîùíèêàìè ïðèñÿæíûõ ïîâåðåííûõ óêàçàíû: Â. À. Æäàíîâ, Í. Â. Ñèãîðñêèé, Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ ×óäèíîâ. ×àñòíûìè ïîâåðåííûìè òàì æå óêàçàíû: Ñ. Ã. Çàïëàòèí, Ô. À. Ñìèðíîâ, ß. Å. Åìåëüÿíîâ, Â. Õ. Áåëîçåðîâ, Èâàí Íèêîëàåâè÷ Çûðèí, Âëàäèìèð Âÿ÷åñëàâîâè÷ Ãëóáîêîâñêèé.»  «Îò÷åòå î äåÿòåëüíîñòè êîíñóëüòàöèè ïîâåðåííûõ ïðè Âîëîãîäñêîì îêðóæíîì ñóäå çà 1902 ã.» ãîâîðèòñÿ, ÷òî â îò÷åòíîì ãîäó êîíñóëüòàöèÿ ñîñòîÿëà èç çàâåäóþùåãî ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî Í. Â. Ñèãîðñêîãî, ÷ëåíîâ: ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Àëôåðîâà, ÷àñòíîãî ïîâåðåííîãî Â. Õ. Áåëîçåðîâà, ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî Ëåîíàðäà Ïåòðîâè÷à Âèäåðìàí ôîí-Áàðàíîâñêîãî, ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî Ï. À. Ãîëóáöîâà, ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî Â. À. Æäàíîâà, ÷àñòíîãî ïîâåðåííîãî Ñ. Ã. Çàïëàòèíà, ïîìîùíèêà ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî Â. Â. Êàòèíîâà, ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî Â. Ô. Ìàêååâà, ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî Ê. À. Ðîçàíîâà, ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî À. Î. Ñîïîöüêî, ïîìîùíèêà ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî Ñ. Ñ. ×óäèíîâà, ïîìîùíèêà ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî Á. Ý. Øåíà, ñåêðåòàðåé: ïîìîùíèêà ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî Àäàìà Äèîíèñèåâè÷à Ðàá÷åâñêîãî, — ñ èþíÿ ïî ñåíòÿáðü âêëþ÷èòåëüíî, Í. Ê. Êíó-

òîâà, — ñ ÿíâàðÿ ïî ìàé âêëþ÷èòåëüíî è â äåêàáðå Áîðèñà Âèêòîðîâè÷à Ñàâèíêîâà â îêòÿáðå è íîÿáðå.  «Îò÷åòå î äåÿòåëüíîñòè êîíñóëüòàöèè çà 1903 ãîä ñêàçàíî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ñâîþ â 1903 ãîäó êîíñóëüòàöèÿ íà÷àëà â ñîñòàâå 13 ÷ëåíîâ, ïðè ñåêðåòàðå Á. Â. Ñàâèíêîâå, êîòîðûé â ïðîäîëæåíèå ãîäà âûáûë âìåñòå ñ îäíèì èç ÷ëåíîâ êîíñóëüòàöèè, à âìåñòî íåãî áûë èçáðàí Áîðèñ Íèêîëàåâè÷ Ìîèñååíêî. Íîâûõ ÷ëåíîâ áûëî ïðèíÿòî â êîëè÷åñòâå ïÿòè. 1.02.1903 ãîäà ñîñòîÿëîñü ãîäè÷íîå ñîáðàíèå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì À. Î. Ñîïîöüêî, êîòîðîå óòâåðäèëî îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè êîíñóëüòàöèè çà 1902 ãîä è èçáðàëî äëÿ çàâåäûâàíèÿ äåëàìè åå, ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî Í. Â. Ñèãîðñêîãî. Èç íîâûõ ÷ëåíîâ êîíñóëüòàöèè íà 1.01.1904 ãîä íàçâàíû: Ôðèäðèõ Ýäóàðäîâè÷ Áëîñôåëüä, Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Âèíîãðàäîâ, Ñåðãåé Àíäðååâè÷ Ãîðþøèí, Èâàí Íèêèôîðîâè÷ Êîçëîâ, Êàçèìèð Àäàìîâè÷ Ïåòðóñåâè÷.  àäðåñ-êàëåíäàðå Âîëîãîäñêîé ãóáåðíèè íà 1904-1905 ãã. íîâûõ ÷ëåíîâ íå ïðèâîäèòñÿ. Ñàíêò ïåòåðáóðãñêèé ïðèñÿæíûé ïîâåðåííûé Á. Ï. Ãàðòóíã çàùèùàë èíòåðåñû ðåäàêòîðà âîëîãîäñêîãî èçäàíèÿ îáâèíÿâøåãîñÿ ïî 1535 ñò. Óãîëîâíîãî Óëîæåíèÿ î íàêàçàíèÿõ è äîáèëñÿ îïðàâäàòåëüíîãî ïðèãîâîðà.  Âîëîãîäñêîì êàëåíäàðå-óêàçàòåëå íà 1907 ãîä âñòðå÷àþòñÿ èç íîâûõ ÷ëåíîâ: Àëåêñåé Àâêñåíòüåâè÷ Àëåêñàíäðîâ, Îðåñò ßêîâëåâè÷ Äîñòîéíîâ, Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Æåì÷óãîâ, ïîìîùíèê ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî Ìèõàèë Òèìîôååâè÷ Èãàåâ, ÷àñòíûé ïîâåðåííûé Íèêîëàé Àíäðååâè÷ Êóäðÿâûé, Áîðèñ Âèêòîðîâè÷ Òðîèöêèé, ïîìîùíèê ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî Ôðàíöèñê Ôðàíöèñêîâè÷ Øóñòåð.  «Îò÷åòå î äåÿòåëüíîñòè êîíñóëüòàöèè ïîâåðåííûõ ïðè Âîëîãîäñêîì îêðóæíîì ñóäå çà 1907 ãîä» ñîîáùàåòñÿ, ÷òî «Ê íà÷àëó 1907 ã. â Êîíñóëüòàöèè ñîñòîÿëî 18 ÷ëåíîâ.  îò÷åòíîì ãîäó èç êîíñóëüòàöèè âûáûëî 6 ÷ëåíîâ: Æåì÷óãîâ, Èãàåâ, Êðîíáåðã (óåõàëè), Âèêòîð Àíäðååâè÷ Êóäðÿâûé (îòêàçàëñÿ), Ñ. Ã. Çàïëàòèí è Ï. Í. Íèêîëàåâ (óìåðëè). Âíîâü ïîñòóïèëè 5 ÷ëåíîâ: Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷ Êîòëÿðîâ, Ïåòð Íèêîëàåâè÷ Íèêîëàåâ, Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Òðàïåçíèêîâ, Ô. Ô. Øóñòåð è Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ Ùóêèí. Ê 1.01.1908 ãîäà ÷ëåíàìè êîíñóëüòàöèè ñîñòîÿëî: ïðèñÿæíûõ ïîâåðåííûõ — 11, ïîìîùíèêîâ ïðèñÿæíûõ ïîâåðåííûõ — 5, ÷àñòíûõ ïîâåðåííûõ — 1. Âñåãî — 17 ÷åëîâåê.

- 13 -


ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, # 1, ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2004 ÃÎÄÀ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ! 10 ìàðòà 2004 ãîäà â 11 ÷àñîâ â àêòîâîì çàëå Âîëîãîäñêîé ãîðîäñêîé Äóìû ïî àäðåñó: ã. Âîëîãäà, óë. Êîçëåíñêàÿ, 6 (4-é ýòàæ) ñîñòîèòñÿ ñåìèíàð íà òåìó: «Íîâîå â óãîëîâíîì è óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âîïðîñû ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè àäâîêàòà â ñèñòåìå ðîññèéñêîãî è àìåðèêàíñêîãî ïðàâîñóäèÿ». Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äàííîì ñåìèíàðå, ïðîñèì çàáëàãîâðåìåííî èçâåñòèòü îá ýòîì àäâîêàòñêóþ ïàëàòó. ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅÌÈÍÀÐÀ ÍÀ ÒÅÌÓ: «ÍÎÂÎÅ Â ÓÃÎËÎÂÍÎÌ È ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ. ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÝÒÈÊÈ ÀÄÂÎÊÀÒÀ  ÑÈÑÒÅÌÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ È ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÃÎ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ»

êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò ÌÃÞÀ, ïðîôåññîð Âîëîãîäñêîãî èíñòèòóòà ýêîíîìèêè è ïðàâà Âëàñîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷. 12.30-13.00. Ïðåíèÿ ïî äîêëàäàì. Âîïðîñû. 13.00.-14.30. 3.00.-14.30. Îáåä. 14.30.-14.50. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ýòèêà àäâîêàòà: îáùèå ïîëîæåíèÿ, âêëþ÷àÿ êðàòêèé èñòîðè÷åñêèé àñïåêò. Äîêëàä÷èê çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè àäâîêàòñêîé ïàëàòû Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê Ãàâðèëîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷. 14.50.-15.50. Âîïðîñû ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè àäâîêàòà â ñèñòåìå àìåðèêàíñêîãî ïðàâîñóäèÿ. Äîêëàä÷èê: àäâîêàò øòàòà Íüþ-Ãåìïøèð Ìàðê Ëàðñåí. 15.50.-16.05. Ïåðåðûâ.

Îðãàíèçàòîðû ñåìèíàðà: Àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, Ñîþç þðèñòîâ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, Ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêîå ïðàâîâîå ïàðòíåðñòâî, þðèñòû øòàòà Íüþ-Ãåìïøèð (ÑØÀ). Ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà: Àäâîêàòû Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, ÷ëåíû Ñîþçà þðèñòîâ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, ñòóäåíòû þðèäè÷åñêèõ ÂÓÇîâ, þðèñòû øòàòà Íüþ-Ãåìïøèð (ÑØÀ). Íà÷àëî ñåìèíàðà 10 ìàðòà 2004 ãîäà â 11 ÷àñîâ. ã. Âîëîãäà, óë. Êîçëåíñêàÿ, äîì 6, áîëüøîé àêòîâûé çàë Âîëîãîäñêîé ãîðîäñêîé Äóìû (4-é ýòàæ). 11.00.-11.10. Îòêðûòèå ñåìèíàðà. Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî ê ó÷àñòíèêàì ñåìèíàðà ïðåçèäåíòà àäâîêàòñêîé ïàëàòû Âîëîãîäñêîé îáëàñòè Èâàíîâà Ñåðãåÿ Ñòåïàíîâè÷à è ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçà þðèñòîâ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè Ëóêè÷åâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à. 11.10.-11.55. Íîâîå â óãîëîâíîì çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äîêëàä÷èê: äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâ. êàôåäðîé ÍÈÈ ïðîáëåì óêðåïëåíèÿ çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà ïðè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Æåâëàêîâ Ýäóàðä Íèêîëàåâè÷. 11.55.-12.10. Ïåðåðûâ. Êîôå-áðåéê. 12.10.-12.30. Íîâîå â óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äîêëàä÷èê: çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

16.05.-16.45. Äåëîâàÿ èãðà ïî ñèòóàöèÿì ïî âîïðîñàì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè àäâîêàòà. Âåäóùèå: ïðåçèäåíò àäâîêàòñêîé ïàëàòû Èâàíîâ Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷, çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Ãàâðèëîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ è Çàìóðàêèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷. 16.45.-17.15. Ïðåíèÿ. Âîïðîñû. 17.15. Çàêðûòèå ñåìèíàðà.

test  

test test test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you