Page 1

”МИХАЈЛО ПУПИН”, ВЕТЕРНИК

ОСНОВНА ШКОЛА

”Михајло Пупин”, Ветерник

ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

НАСТАВНИК (РАЗРЕДНО ВЕЋЕ,АКТИВ)

ПРЕДМЕТ Информатика и рачунарство

ШКОЛСКА ГОДИНА

2011/2012 РАЗРЕД Седми

Андреј Трифковић 1. ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА: Циљ образовно васпитног рада изборног програма јесте да се ученици оспособе за обављање сложенијих операција на рачунару. Задаци:1. Упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 2. Развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 3. Подстицање креативног рада са рачунаром; 4. Оспособљавање за коришћење рачунара. 2. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 1. Оспособљавање за примену рачунара у области информација и комуникација, 2. Упознавање ученика са опасностима на интернету и начинима заштите од њих, 3. Упознавање ученика са основама програма за снимање и обраду звука, 4. Упознавање ученика са основама програма за снимање и обраду видео записа, 5. Упознавање ученика са основама програма за цртање и графички дизајн, 6. Упознавање са образовним софтвером. 3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА СЕМИНАРИ):

4. ПИСМЕНИ, КОНТРОЛНИ И ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ: У току школске године предвиђенe су 4 практичне провере: 1. Новембар – час број 10; 2. Фебруар– час број 20; 3. Март – час број 26; 4. Јун – час број 36.

5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:

6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):

7. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Обрада планираних наставних садржаја пратиће,према могућностима, обраду наставних садржаја из предмета историје и географије.

1


”МИХАЈЛО ПУПИН”, ВЕТЕРНИК

8. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септ-Нов Нов-Дец Дец-Феб Феб-Март Март-Јун

1. НАСТАВНА ЦЕЛИНА, ТЕМА 1.1. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ИТД. Израда презентација Обрада видео записа Обрада звука Интернет Изборни модул – Цртање и графички дизајн

АКО НЕМА ПРОСТОРА ДОДАЈЕ СЕ НОВИ ЛИСТ

2

УКУПНО

БРОЈ ЧАСОВА ЗА ОБРАДУ

ВЕЖБЕ И ПОНАВЉАЊЕ

ПРОВЕРУ

5 3 2 4 4

4 3 1 1 5

1 0 1 1 1

10 6 4 6 10

18

14

4

36

ОСТАЛО

СВЕГА


”МИХАЈЛО ПУПИН”, ВЕТЕРНИК

8. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. НАСТАВНА ЦЕЛИНА, ТЕМА 1.1. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ИТД.

БРОЈ ЧАСОВА ЗА ОБРАДУ

АКО НЕМА ПРОСТОРА ДОДАЈЕ СЕ НОВИ ЛИСТ

3

УКУПНО

ВЕЖБЕ И ПОНАВЉАЊЕ

ПРОВЕРУ

ОСТАЛО

СВЕГА


”МИХАЈЛО ПУПИН”, ВЕТЕРНИК

9. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОДАТНОГ РАДА 1. НАСТАВНА ЦЕЛИНА, ТЕМА 1.1. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

СВЕГА ЧАСОВА

МЕСЕЦ

ОБУХВАТА УЧЕНИКЕ: УКУПНО 10. ДОПУНСКА НАСТАВА: ФОНД ЧАСОВА ОБУХВАТА УЧЕНИКЕ ИЗ ОДЕЉЕЊА: 11. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ НАЗИВ СЕКЦИЈЕ И ФОНД ЧАСОВА Напомена: Програм рада слободнох активности, учешће на такмичењима, обухват ученика, ради се на посебном листу који се умеће

12. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ ЛИТЕРАТУРЕ: 1. Иформатика и рачунарство за 7. разред основне школе –Д. Васић,М. Стојановић,Д. Маринчић.

13.. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ , НАБАВКА И ИЗРАДА: Рачунари (PIV) , штампач и скенер.

14. ЗАПАЖАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА:

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ДАТУМ: 25.08.2011

РЕДОВНА НАСТАВА ДОДАТНИ РАД ДОПУНСКА НАСТАВА НАСТАВНИК: Aндреј Трифковић

36 0 0

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ: ДИРЕКТОР:

4

УКУПНО ЧАСОВА: 36

plan  

plan informatika za 7. razred

plan  

plan informatika za 7. razred