Page 1

Iztok Tomažič, Tatjana Vidic

Z IGRO V ČAROBNI SVET NARAVE

Priročnik vsebuje: • 3 tematske sklope (Človek, Pojavi, Živa bitja), • 22 dejavnosti, • 46 učnih listov na zgoščenki. Na spletni strani www.ucimte.com so objavljena tudi raznovrstna dodatna gradiva: učni listi za tiskanje, slike za projiciranje in kartice za zabavnejše učenje. Priročnik je lahko dragoceno gradivo tudi za vzgojitelje in aktivne starše.

24,94 €

Priročnik za naravoslovje v prvem triletju

Iztok Tomažič, Tatjana Vidic

Priročnik ponuja širok nabor preprostih naravoslovnih poskusov, ki jih lahko izvajate samostojno ali skupinsko in tako omogočite otrokom izkustveno učenje in trajnejše znanje. Aktivno učenje naravoslovja bo otrokom omogočilo lažje razumevanje osnovnih naravoslovnih pojmov in procesov ter jim dalo trdno podlago za nadgrajevanje naravoslovnega znanja v kasnejših letih šolanja.

Z IGRO V ČAROBNI SVET NARAVE

Priročnik za naravoslovje v prvem triletju

PRILOŽENA ZGOŠČENKA


Tematski sklop: ČLOVEK

POVEJ, KAJ SI VIDEL(A) Oblika dela: samostojno delo Cilj(i): • Učenec opazuje slike in našteje podrobnosti, ki si jih je zapomnil ob opazovanju slik.

Pripomočki, ki jih potrebujete za dejavnost: • slike, • štoparica, • projektor ali kopije slik. Kako izvedete dejavnost? a) Učencem najprej razdelite ali projicirajte sliko 1. b) Učenec sliko opazuje 30 sekund in nato pove ali zapiše, katere podrobnosti si je zapomnil. c) Postopek ponovite še za preostali sliki. č) Z učenci se pogovorite, kaj so si zapomnili pri posamezni sliki.

Naloga učencev Učenci opazujejo slike. Povedo ali zapišejo, kaj jim je ostalo v spominu po opazovanju posamezne slike. Za učitelja Če želite, lahko poskus ponovite čez en teden ali dva. Takrat učencem ne pokažite slik. Samo napišejo naj, kaj so si zapomnili. Nato skupaj z njimi ugotovite, katere podrobnosti s posamezne slike so si najbolj zapomnili. Fotografije, ki so pripravljene za projiciranje, najdete na www.ucimte.com, Z igro v čarobni svet narave.

22


Tematski sklop: ÄŒLOVEK

Slika 1

Slika 2

Slika 3

23


Tematski sklop: POJAVI

A Č

D

B

E C

g) Pazite na lego kozarčkov. Pomagajte si s fotografijo. h) Skozi obe slamici v stičišču (v kozarčku D) porinite buciko v radirko svinčnika, ki ste ga vstavili v lonček E. i) En kozarček označite. Ta kozarček bo začetni. Naloga učencev Učenci merijo, kolikokrat se kozarčki zavrtijo v eni minuti. Pri merjenju je pomembno, da si zapomnijo, kateri kozarček je začetni. Iz rezultatov sklepajo, ali je hitrost vetra velika ali ne. Če so kozarčki v 1 minuti naredili veliko obratov (60), pomeni, da je veter pihal hitro. Če so naredili malo obratov (15−20), pomeni, da je veter pihal počasi. Merjenje lahko opravijo večkrat v istem dnevu ob različnih urah ali pa ob različnih dnevih. Rezultate meritev lahko predstavite v grafu. Na osi x naj bodo podatki o dnevih meritev, na osi y pa število obratov lončkov.

68


Tematski sklop: POJAVI

IZMERIMO KOLIČINO PADAVIN Irena Hergan, Teja KovaË, Metoda Kolar, Iztok Devetak

OTIK OKOLJA

DOTIK OKOLJA 3

3

DELOVNI ZVEZEK ZA SPOZNAVANJE OKOLJA V tretjem RAZREDU OSNOVNE ©OLE

uËbenik, delovni zvezek (v dveh delih) in priroËnik za uËitelje

2. DEL

I ZVEZKI DOTIK OKOLJA: e popeljejo v svet družboslovja in naravoslovja ter jih seznanijo jem, v katerem živijo; ajo raznovrstne dejavnosti, ki učence navajajo na samostojno učenje; e navajajo na analiziranje podatkov, logično sklepanje in predvidevanje; očajo izkustveno učenje na konkretnih primerih; ajo bogato ilustrativno in slikovno gradivo.

vezek Dotik okolja 3 zaključuje serijo. Tako kot so napredovali učenci, je val tudi delovni zvezek in zdaj učence že vodi v samostojno delo, analiziranje v, branje grafov ... V njem najdejo veliko zanimivosti iz domačega okolja in no “nešolsko” vprašanje, na katerega si bodo odgovorili sami. dr. Metka Kralj, recenzentka

mka.si ladinska.com/sola

8,40 €

2012.indd 2

Oblika dela: demonstracija Cilj(i): • Učenci merijo količino padavin.

2/29/12 9:31 AM

stran 5–6

Pripomočki, ki jih potrebujete za dejavnost: • plastenka, • ravnilo, • papir, • svinčnik, • milimetrski papir. Kako izvedete dejavnost? a) Za izdelavo merilnika, s katerim boste ujeli padavine, potrebujete plastenko prostornine 1 L ali 0,75 L. Plastenko odrežite na mestu, kjer se ožina plastenke konča, nekje na 2/3 od spodnjega roba. b) Odrezani del vstavite v plastenko tako, kot prikazuje fotografija. c) Izdelava merilnega traku: iz milimetrskega papirja odrežite trak, ki ga boste kas- neje nalepili na plastenko. Na traku označite 0 cm, 1 cm, 2 cm … č) Trak nalepite na plastenko šele, ko bodo v njej zbrane padavine, in sicer tako, da bo oznaka 0 cm prekrivala spodnji rob plastenke. d) Ob napovedi, da bodo vaš kraj zajele padavine, postavite plastenko na prosto v bližini šole. Da plastenke ne bi kaj prevrnilo, jo lahko postavite v keramičen lonček s peskom ali jo zakopljete v tla. e) Ko padavine ponehajo, plastenko prinesite v raz- red, jo obrišite in opremite z merilnim trakom. f ) Skupaj z učenci odčitajte količino padavin v cm.

69


Tematski sklop: POJAVI

MED OBLAKI Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar, Claudio Battelli

OTIK OKOLJA

DOTIK OKOLJA 2

2

DELOVNI ZVEZEK ZA SPOZNAVANJE OKOLJA V drugEM RAZREDU OSNOVNE ©OLE

uËbenik, delovni zvezek (v dveh delih) in priroËnik za uËitelje

2. DEL

I ZVEZKI DOTIK OKOLJA: očajo spoznavanje okolja z vsemi čutili; ajo raznovrstne dejavnosti s področja okolja, naravoslovja žboslovja; ncih vzpodbujajo vedoželjnost tudi s pomočjo nalepk za reševanje nalog zovalnih listov; bujajo izkustveno učenje in otroka navajajo na samostojno delo; bogato ilustrativno in slikovno gradivo.

e na začetku osnovne šole ni lahko pripraviti delovnega zvezka, biti hkrati vodnik za odrasle, ki otroka učijo, in privlačen za otroka. olja ima ti dve lastnosti, predvsem pa otroke vzpodbuja k nemu delu, pogovoru in izražanju lastnega mnenja. dr. Metka Kralj, recenzentka

mka.si ladinska.com/sola

8,40 €

2012.indd 2

2/15/12 1:09 PM

stran 5–6

Oblika dela: samostojno delo Cilj(i): • Učenci opazujejo oblake. • Učenci s pomočjo določevalnega ključa prepoznavajo oblake. • Učenci vedo, da lahko z oblaki napovedujemo spremembo vremena. Pripomočki, ki jih potrebujete za dejavnost: • določevalni ključ za določanje vrste oblakov, • daljnogledi (otroci jih lahko prinesejo v šolo). Kako izvedete dejavnost? Učence peljite v bližino šole. Postavijo naj se na odprto mesto, od koder bodo lahko opazovali oblake. Pri opazovanju naj si pomagajo z daljnogledi. Če želite, lahko na teren prinesete tudi veliko ogledalo, da lahko otroci oblake opazujejo v ogledalu. Pri tem pazite, da ogledala ne razbijete. Učence opozorite, naj ne gledajo v sonce. Naloga učencev Učenci z daljnogledom opazujejo oblake. Opazujejo, ali se oblaki premikajo, ali se premikajo hitro ali počasi, ali spreminjajo obliko. Nato nekaj oblakov narišejo v zvezek in jih z uporabo določevalnega ključa poimenujejo. Učenci naj poskušajo napovedati, kakšno vreme obetajo oblaki. Preden končajo delo, naj v oblakih iščejo motive – živali, prevozna sredstva …

74


Tematski sklop: POJAVI

DOLOČEVALNI KLJUČ ZA DOLOČANJE VRSTE OBLAKOV Oblaki na višini pod 3 km – NIZKI OBLAKI STRATUS: v ozračju tvorijo sloje – videti so kot odeje, ki prekrivajo ozračje. Iz teh oblakov običajno dežuje ali rosi. Če jih opazimo zgodaj zjutraj, ko se hitro dvigujejo v ozračje, pomeni, da se nam obeta lepo vreme.

NIMBOSTRATUS: spominjajo na temne ponjave, ki se razprostirajo v ozračju. Obetajo dolgotrajne padavine.

STRATOKUMULUS: so kepasti oblaki v sivih ali belih odtenkih. Te oblake spremljajo padavine, ki niso dolgotrajne ali obsežne.

KUMULUS: so oblaki, ki jih opazimo kot velik kup. Napovedujejo jasno vreme, če le niso visoko. Ko postanejo grbasti, napovedujejo močne nalive, še posebno poleti.

KUMULONIMBUS: spominjajo na trdnjavo. Prinašajo dež, točo, grmenje, strele. Zgornji del oblaka je po navadi v obliki nakovala. Ko se oblak povečuje, se oblikuje dokaj raven spodnji del oblaka in zgornji del, ki spominja na cvetačo.

75


Tematski sklop: ŽIVA BITJA

KAJ JE ŽIVO BITJE? Oblika/metoda dela: frontalna, skupinsko delo/praktično delo Cilj(i): • Učenci prepoznajo, imenujejo in primerjajo živa bitja in nežive predmete. Potrebščine, ki jih potrebujete za izvedbo dejavnosti: • različni neživi predmeti (kamen, umetno cvetje, radirka, žoga, igrača, veja ...), • živa bitja (pajek s stene učilnice, lončnica, ribe in polži iz šolskega akvarija, mah, goba ...), • učna lista za učence Kaj je živo bitje? in Živo, nekoč živo, neživo. Kako izvedete dejavnost? a) Učenci se na podlagi dela s konkretnimi materiali opredelijo, kateri materiali so živi, kateri so bili živi nekoč in kateri so neživi. Materiale narišejo. b) Učenci rešijo učna lista Kaj je živo bitje? in Živo, nekoč živo, neživo. c) Skupaj z učenci ugotovite, katere so lastnosti živega, ki ga ločijo od neživega. č) Z učenci raziskujete okolico šole, kjer iščete objekte, ki so živi, so bili živi nekoč in so neživi. Učenci izdelajo preglednice in stolpične diagrame. Naloga učencev Učenci opazujejo, primerjajo in razvrščajo objekte na žive, nekoč žive in nežive. Razložijo svoje odločitve. Za učitelja Predstave otrok, kaj je živo Otroci imajo v različnih obdobjih različne predstave o tem, kaj je živo. Piaget je ugotovil, da otroci do petega leta starosti večinoma nimajo predstav, kaj je živo. Od šestega do sedmega leta starosti otroci pripisujejo življenje stvarem, ki so kakorkoli aktivne; se premikajo ali oddajajo zvok. Med osmim in devetim letom starosti otroci pripišejo stvarem življenje le, če se te premikajo. Pred desetim letom otroci razlagajo fizikalne pojave z vidika namere objekta, da ta nekaj povzroči (sonce je vroče, ker

98


Tematski sklop: ŽIVA BITJA

želi ogreti ljudi). Med devetim in enajstim letom pa otroci stvarem, ki se samostojno premikajo, pripisujejo lastnost živega (reka, Sonce). Po enajstem letu otroci življenje mnogokrat pripisujejo le živalim in rastlinam. S pridobivanjem znanja se predstave otrok o pojavih močno spreminjajo in prehajajo od animističnega pogleda do pojmovanja biološke funkcije. Lastnosti živega Poleg tega, da se živo bitje (žival) premika, obstaja še nekaj lastnosti, na podlagi katerih lahko trdimo, da je nekaj živo. Na spletnem naslovu www.ucimte.com, Z igro v čarobni svet narave, je opisanih nekaj lastnosti živih bitij. Učenci prve triade bodo težko razumeli lastnosti živega, zato ne omenjamo vseh. Opis lastnosti prilagodimo učencem. @ Dodatne informacije za učitelje so objavljene na spletni strani www.ucimte.com, Z igro v čarobni svet narave. Organizmi so zgrajeni iz celic Metabolizem Homeostaza Odzivanje na dražljaje Rast in razvoj Razmnoževanje Spreminjanje skozi čas

Nadgradnja dejavnosti Kako lahko dejavnost povežemo z okoljem, v katerem živijo otroci? Ena od možnosti je, da otroke peljete v bližnjo okolico šole (ob živo mejo, ob rob gozda). S seboj vzemite rokavice za pobiranje smeti, vrvice (8 m) in posode za materiale (za vsako skupino po dve posodi). Učence na terenu razdelite v manjše skupine. Vsaka skupina naj vzame en komplet naštetih materialov. Na terenu naj učenci z vrvico naredijo krog in v posode naberejo čim več materialov, tudi različnih živali in rastlin, ki jih najdejo v krogu. V razredu učenci materiale zložijo na pladnje in ugotavljajo, kaj je živo, neživo in nekoč živo. Vse, kar opazujejo, naj tudi narišejo.

99


Tematski sklop: ŽIVA BITJA

Učenci lahko tudi preštejejo, koliko različnih materialov (organizmov) posamezne skupine imajo na pladnjih. Podatke naj vnašajo tako, kot prikazuje preglednica 1. Iz lego kock lahko izdelajo stolpce, iz katerih bo razvidno število materialov posamezne skupine (slika 1 a). Na tablo lahko narišete stolpičnik, kot prikazuje slika 1b. Z učenci se pogovorite o rezultatih.

OBJEKT

Varnost otrok Pred odhodom v naravo otroke primerno 12 zaščitite s sredstvi proti komarjem in klopom.

ŠTEVILO

11 NEŽIVO

10 9

NEKOČ ŽIVO

8 7

ŽIVO

6

Preglednica 1: Zbiranje podatkov o materialih5 4

12

12

ŠTEVILO

11

IVO

3

ŠTEVILO

10

1

8

7

7

6

6

ŠTEVILO ŠTEVILO

NEŽIVO NEKOČ ŽIVO ŽIVO

5

5

a)

ŽIVO

9

8

VO

NEKOČ ŽIVO

10

2

9

Č ŽIVO

NEŽIVO

11

ŠTEVILO ŠTEVILO

EKT

Tematski sklop: ŽIVA BITJA

4 3

4 3 2

2

1

1

NEŽIVO NEKOČ NEŽIVO NEKOČ ŽIVO ŽIVO ŽIVO ŽIVO

b)

Slika 1: Primer stolpičnika; a) lego kocke in b) grafični prikaz

100

1.1.SKUPINA SKUPINAUČENCEV 2. SKUPINA SKUPINA UČENCEV 2. UČENCEV UČENCEV


Iztok Tomažič, Tatjana Vidic

Z IGRO V ČAROBNI SVET NARAVE

Priročnik vsebuje: • 3 tematske sklope (Človek, Pojavi, Živa bitja), • 22 dejavnosti, • 46 učnih listov na zgoščenki. Na spletni strani www.ucimte.com so objavljena tudi raznovrstna dodatna gradiva: učni listi za tiskanje, slike za projiciranje in kartice za zabavnejše učenje. Priročnik je lahko dragoceno gradivo tudi za vzgojitelje in aktivne starše.

24,94 €

Priročnik za naravoslovje v prvem triletju

Iztok Tomažič, Tatjana Vidic

Priročnik ponuja širok nabor preprostih naravoslovnih poskusov, ki jih lahko izvajate samostojno ali skupinsko in tako omogočite otrokom izkustveno učenje in trajnejše znanje. Aktivno učenje naravoslovja bo otrokom omogočilo lažje razumevanje osnovnih naravoslovnih pojmov in procesov ter jim dalo trdno podlago za nadgrajevanje naravoslovnega znanja v kasnejših letih šolanja.

Z IGRO V ČAROBNI SVET NARAVE

Priročnik za naravoslovje v prvem triletju

PRILOŽENA ZGOŠČENKA

z igro v čarobni svet narave  
z igro v čarobni svet narave  

Priročnik za naravoslovje v prvem triletju OŠ

Advertisement