Page 1

DRUÆBA 4

4

delovni zvezek ZA DRUÆBO V »ETRtEM RAZREDU 9-letne OSNOVNE ©OLE

uËbenik, DELOVNI ZVEZEK IN priroËnik za uËitelje

S temami v uËbeniku in delovnem zvezku poskušamo uËencu približati in pomagati razumeti svet (samega sebe, druge ljudi, odnose med ljudmi ...), kar prispeva k njegovemu celovitemu razvoju osebnosti in aktivnemu sodelovanju v okolju.

DELOVNI ZVEZEK

PRIRO»NIK ZA U»ITELJE DRUÆBA 4 — delovni zvezek

U»BENIK

www.mladinska.com/ucbeniki

DRUÆBA 4


Druæba 4 Delovni zvezek za pouk druæbe v Ëetrtem razredu osnovne πole

Jaz, ti, mi vsi Avtorice:

Ana Burnik Kosi, Milena Poæun, Vladimira Prezelj

Ilustrator:

Peter ©kerl

Recenzentke:

Mihaela Ogrin, dr. Tatjana Resnik Planinc, Jana Zirkelbach

Uredniki:

Janka Laznik, Maruπka Æeljeznov SeniËar, Milivoj StankoviË

Lektorica:

Aleksandra Lutar Ivanc

Ÿ Mladinska knjiga Zaloæba, d. d., Ljubljana, 2007 Izdala in zaloæila:

Mladinska knjiga Zaloæba d. d., Ljubljana

Glavni direktor:

Milan Matos

Izvrπni direktor Programov:

Bojan Kuhar

Direktorica Zaloæniπtva uËbenikov:

Maja Jug Hartman

TehniËni urednik:

Peter Svetek

Prelom in priprava za tisk:

KULT, Oblikovalski studio, Simon Kajtna, s. p.

Opremila:

Barbara Jenko

Tisk:

Grafika SoËa, d. d., Nova Gorica, 2008

Tretji ponatis Naklada: 1500 Vse informacije o knjigah Zaloæbe Mladinska knjiga lahko dobite tudi na spletnih straneh mladinska.com/uËbeniki in

CIP - Kataloæni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjiænica, Ljubljana 3(075.2)(076.1) BURNIK Kosi, Ana   Druæba 4 : jaz, ti, mi vsi. Delovni zvezek za druæbo v Ëetrtem  razredu osnovne πole / Ana Burnik Kosi, Milena Poæun, Vladimira    Prezelj ; [ilustrator Peter ©kerl ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 ISBN 978-86-11-16349-9 1. Poæun, Milena 2. Prezelj, Vladimira 234746624

Na podlagi 25. Ëlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraæevanja (Uradni list RS πt. 115/2003) je Strokovni svet Republike Slovenije za sploπno izobraæevanje na seji dne 13. 3. 2005 sprejel sklep (πt. 613-2/2005/59) o potrditvi delovnega zvezka za pouk druæbe v Ëetrtem razredu osnovne πole, ki so ga napisale Ana Burnik Kosi, Vladimira Prezelj in Milena Poæun. Delovni zvezek je potrjen kot delovni zvezek za 3 (tri) πolska leta.

Vse pravice pridræane. Brez pisnega dovoljenja Zaloæbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobËitev, predelava in druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakrπnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru doloËil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

DRUZBA_4_DZ

2

18/2/08, 17:21


Kazalo 1. vaja: MOJE DRUŽINSKO DREVO ................................................................................ 4 2. vaja: DELOVNI DAN MOJE DRUŽINE ......................................................................... 6 3. vaja: LAHKO TUDI DRUGAČE ..................................................................................... 8 4. vaja: DOBRI IN PRIJAZNI ODNOSI ............................................................................. 9 5. vaja: S PRIJATELJI NISI SAM .................................................................................... 10 6. vaja: MOJ PROSTI ČAS .............................................................................................. 12 7. vaja: VABILO, OPRAVIČILO, PROŠNJA ................................................................... 13 8. vaja: DRUŽINSKI PRAZNIKI ....................................................................................... 14 9. vaja: NAJLJUBŠI MESEC ........................................................................................... 15 10. vaja: PROMETNI ZNAKI.............................................................................................. 16

copyright MKZ

11. vaja: NAČRT KRAJA ................................................................................................... 18 12. vaja: KJE SEM DOMA? ............................................................................................... 19 13. vaja: TLORIS UČILNICE IN MOJEGA DOMA ........................................................... 20 14. vaja: KDO JE KJE ŽIVEL? .......................................................................................... 22 15. vaja: OBRTNA IZPOLNJEVANKA .............................................................................. 23 16. vaja: UTRIP MESTA ..................................................................................................... 24 17. vaja: KULTURNI SPOMENIKI ..................................................................................... 26 18. vaja: REŠIMO PLANET ............................................................................................... 27 19. vaja: KAKO LAHKO POMAGAM PRI ZDRAVLJENJU PLANETA? .......................... 28

DRUZBA_4_DZ

3

18/2/08, 17:21


➜ str. 8—9

4

1. vaja: Moje družinsko drevo Pred tabo je družinsko drevo. Izpolni ga tako, da v pravokotnike vpišeš imena družinskih članov, v kvadratke pa nalepiš njihove fotografije. Če fotografij nimaš, lahko družinske člane narišeš ali opišeš.

MAMA:

copyright MKZ

STRICI IN TETE:

BABICA:

DRUZBA_4_DZ

4

DEDEK:

18/2/08, 17:22


1. vaja: MOJE DRUŽINKO DREVO

JAZ:

BRATJE IN SESTRE:

OČE:

copyright MKZ

STRICI IN TETE:

BABICA:

DRUZBA_4_DZ

5

DEDEK:

18/2/08, 17:22

5


➜ str. 10—11

6

2. vaja: Delovni dan moje družine S svojo družino preživiš veliko časa. V tabelo zapiši, kako poteka delovni dan tvoje družine. Zapise primerjaj s sošolci. JAZ

OČE

MAMA

ZJUTRAJ

DOPOLDAN

OPOLDAN

copyright MKZ

POPOLDAN

ZVEČER

Kdo ima največ prostega časa?

Kdo v vaši družini ima največ dela?

Zakaj je tako?

DRUZBA_4_DZ

6

18/2/08, 17:22


2. vaja: DELOVNI DAN MOJE DRUŽINE

BRAT/SESTRA

DRUGI

copyright MKZ S katerim izmed članov družine preživiš največ prostega časa?

Kako bi ti želel/-a preživljati prosti čas?

DRUZBA_4_DZ

7

18/2/08, 17:22

7


➜ str. 26—27

14

8. vaja: Družinski prazniki Na črte vpiši praznike, ki jih praznujete ti in tvoja družina. Izpolnjen koledar primerjaj s sošolcem. Pri katerih mesecih je največ podobnosti s koledarjem tvojega sošolca ali sošolke? JANUAR

FEBRUAR

MAREC

APRIL

MAJ

JUNIJ

copyright MKZ

DRUZBA_4_DZ

JULIJ

AVGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

14

18/2/08, 17:23


➜ str. 26—27

15

9. vaja: Najljubši mesec Ljudje so se nekoč, ko še niso poznali koledarja, ravnali po letnih časih. Zato so letne čase upodabljali v obliki risb, ki so jih risali na živalske kože ali stene jam in votlin. Izberi si najljubši mesec in ga na kratko predstavi s stavki ali z risbo.

copyright MKZ

DRUZBA_4_DZ

15

18/2/08, 17:23

Druzba 4, delovni zvezek  

delovni zvezek za druzbo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you