Page 1

Helena StrmËnik

Šola za kljunasto flavto

Šola za kljunasto flavto

PalËkove igrarije za TonËka in Tinko Učbenik za drugi razred kljunaste flavte za osnovno glasbeno izobraževanje

PalËkove igrarije za TonËka in Tinko Mladega glasbenika v svet kljunaste flavte popelje zgodba o Tončku in Tinki, ki na sodoben način usvajata igro na kljunasto flavto. Vsebinsko bogata in privlačna snov, popestrena s prikupnimi ilustracijami, učenca še dodatno motivira

Šola za kljunasto flavto

za igranje inštrumenta. Vsebine so razporejene po težavnosti, tako da lahko pedagog učinkovito izbira med glasbenim gradivom (od slovenskih ljudskih pesmi do skladb različnih avtorjev, s poudarkom na baročni literaturi). Izjemna dragocenost in kakovost učbenika je opremljenost skladbic z drugim, spremljevalnim glasom, ki otroka že ob prvem stiku s kljunasto flavto uvaja v skupinsko muziciranje, najprej z učiteljem in nato s svojimi vrstniki.

21,20 €

Učbenik za drugi razred kljunaste flavte za osnovno glasbeno izobraževanje


Helena StrmËnik

Šola za kljunasto flavto PalËkove igrarije za TonËka in Tinko Učbenik za drugi razred kljunaste flavte za osnovno glasbeno izobraževanje


Nota gis1 Tončka in Tinko poznaš že iz prvega zvezka. Igrata in muzicirata na kljunasto flavto kot ti. Nekaj prijemov za tone pa še nista usvojila. Tako bomo zdaj nadaljevali učenje novih prijemov na kljunasti flavti. Seznanil se boš s prijemom gis1. Ta ton ima več različnih prijemov. Na svojem inštrumentu preizkusi, kateri je zate najboljši.

1. Mama M.* Strmčnik

To pesmico si že igral. Poskusi jo zaigrati na noti gis.

2. Zajček učenjak

#### 3 j œ & 8 œ œ . Zaj - ček naš # ## # 3 œ œ œ . J & 8 Tekoče

2

####

j œ œ

j œ œ œ.

œ œ œ. J

dol - go - uh,

j œ œ œ. & œ œ J Kje med zaj - ci je še tak,. # ## # œ œ œ œ œ œ œ J & J J

Prir. M. Strmčnik Besedilo Danilo Gorinšek

œ œ œ œj œ œj . œ J prav re - sni - čno ni œ œ œ œ œ odœ muh. œ. J J J

œ œ œ œj œ J kje œ šeœ takœ jeœ œu J J

-

j œ œ. če - njak? œ œ. J

* Maks Strmčnik (slovenski skladatelj)

3


3. Živali so šle

j 6 j œ. œ j œ œ œ œ j œ œ œ œ œ . &Pripovedujoče 8 œ œœœœ J œ œ . œ œ.j œ J .Huj - >ra!. 6 Žij - vaœ- li œsoœšle œpo œdve œinJ œdve, œhuj - >ra!. œ œbilœinœken -Jgu &8 œ œ œ œ œ œ œ œJe slon œ J J > j > j ‰ Œ. Œ j 6 j . ‰ Œ Œ j œ œ œ &8 œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj 6 j . . j Œ Œ Œ Œ ‰ j ‰ &8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ . >œ . œ œ. >œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & J J J J J > > J œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ & ru! J JHu - ra! JHuj - ra! JSo sto-pa - le skup Jpo dve Jin dve. JJej & œ œ œ œ œJ œ Jœ œ œj œ œj œ œj œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ j j œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J œ œ j œ. œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ & œ j J œ. œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ slon bil in ken gu ru, ko ra ka le v÷bar - ko, v÷bar - ko so šle, & œda œbi œse œreš’œ-le# œvo J & œ œ œ œ œj œ # œ œ œ œj œ . œ . œ œ œ # œ œj œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ œj œ # œ œ œ œj œ . œ . œ œ œ # œ œj œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ. œ & J œ J œ. œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ de. In sku paj & J šle so v÷bar - ko prav vse, œda œbi œse œreš’œ-le# œvo - œde.. œ J jœ œ #œ. œ. œ œ #œ j & œ œj œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œj œ œJ & #œ. œ. œ œ œ #œ œ œ J œ œ œ œ œ œ œ œ. œ Pripovedujoče

3 3

4. Peter in volk

. œ œ . . . . . . . . S. Prokofjev . . œ . . . ## 2 . œ œ œ . œ œ œ œ œ œ. œ œ œ . œ.  œ œ . œ œ œ œ & 4 # œ. . œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. . # # . œ. œ œ. . œ œ œ œ œ œ œ . . Œ œ œ œ & #œ Ritmično

4

4

Ameriška ljudska, prir. M. Strmčnik


5. Kaj mi poje ptičica

& c œ. œ œ œ œ œ œ Veselo

5

M. Kozina, prir. M. Strmčnik Besedilo Fran Milčinski

œ. œ ˙ œ. œ #œ œ J

œ. œ œ #œ œ œ

1. Kaj mi po- je pti - či-ca, pti - či - ca si - ni - čka? 2. Kaj od-me-va mi ko-rak, ko po ste - zi sto - pam; Do- bra vo-lja je 3. Kaj mi po-tok žu-bo-ri, ko po kamnih ska - če?

&c œ œ œ œ & œ. #œ œ œ œ œ

œ œ

˙.

1. to si pi - ši za u - ho, 2. bo - di dan na dan ve - sel, tej, 3. na vsej šir-ni zem - lji

œ

œ œ

& œ. œ œ œ œ œ 1.–2.

œ œ œ

Œ

œ œ œ œ

˙.

1. z÷nami vštric ne poj-de - jo. 2. pa boš la-hko sre - čo ujel.

œ œ

naj - bo

-

lja,

œ œ œ œ

œ œ œ

œ

˙

œ. #œ ˙ œ. œ #œ œ J

˙

mi - le je - re, ki - sle cme - re smej se, vri-skaj, pe - smi pi - skaj, li - ca rde-ča, smeh in sre - ča,

œ

œ

œ œ

Œ .. œ . œ œ œ œ œ 3.

œ œ œ œ .. œ

œ œ œ œ

œ Œ Ó

..

Œ .. œ œ œ

3. to zaklad je, hej, ju - hej!

œ œ œ

5


6. Bourée

œ œ œ

œœ œ œ œ œ c & œœœ œ c Œ Œ & Lahkotno

6 alt*

œ œ œ œ .. œ

œ œ œ

Œ .. œ œ œ

j œ œœœ œœ œ œœ œ . #œ. œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œœœ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œJ  . & . œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ . & œ œ œ œ œ œ & œ œœœ œ &

* alt - izvaja učitelj

6

j œ œ œ œ œ #œ. œ . œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ  . œ œ œœ

..

J. Krieger, prir. M. Strmčnik

..

.. ..

Bourée je starodavni ples francoskega izvora.


7. Entrée

7 alt

+ œ œ 

œ œ +

&C œ œ œ œ œ  œ #œ #œ #œ #œ œ œ &C Slovesno

œ

+ œ #

L. Mozart, prir. M. Strmčnik

œ œ œ œ

œœœœ

Fine U j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ. œ w .. &œ œ œ œ œ œ #œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ U  .. &

œ œ œœ œ œ  œ & & 

œ

œ 

œ œœ œ œ œœœœ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ & & œ œ 

8a

& œ .. &œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ œ œ

œ 

œ œ œœœœ

œ . J

Œ

D.C. al Fine

œ œœœœœœ

r œ

r œ œœ 

7


r œ 

Nota z dvojno piko œ ..

r œ œ œœ 

r œ

œ ..

r œ œ œ melodija 8.œ Francoska

œ œ. 2 j œ œ œ &4 œ Spevno

8

2 & 4 œj œ

œ

& œ #œ œ

œ . œj œ œ

& œ ..

œœœ

& œ.

œ

& œ #œ œ &

œ.

& œœœ

œ

œœœ

œ

r œ œ . œj œ œ œ œ œ .

œ œ œ œ œ œ .. &

8

œ œ œ œ œ œ. J

œ #œ œ

œ œ. J

r œ  

œœœ œ

œ œ œ œ œ œ œœœ œ J

P. I. Čajkovski, prir. M. Strmčnik

œ

œ œ œ œ œ œ. J œ œ œ.

œœœ

œ

œ œœœœ J œ œ

œ œ J

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ

œœœ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J

œ œ œ œ œ œ. J

œ

œ.

j œ œ œ œ œ j œ œ

œ

œ #œ œ

œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. J œ œ

œ

œ

r œ œ.


Tonom, ki si sledijo po poltonih, rečemo kromatika.

9. Mačja pesem

& c œ œ œ bœ Nagajivo

9

Jaz sem ma - la Če pred no - to

& c œ #œ œ œ

œ #œ œ Œ

mu - ci - ka, je vi - šaj,

œ #œ œ Œ

& œ œ œ œ

œ #œ nœ Œ

po kla - vir - ju gor ka - dar pa sto - ji

& œ #œ œ œ to - na

pol

. œ  & pi - san

U

.

Fine

U

To

je

.

œ

svet

po

b

s÷ta - čka - mi

œ

.

& œ b Jœ ‰ n œ b œJ ‰ 

œ #œ œ œ

1.

œ

 

moj

svet,

œ œ ‰ œ œ ‰  J J

œ œ œ œ

.

tip - kah

œ œ œ œ

ca - pljam.

œ œ bœ œ

čr - nih

se i - gram, pol nav - zgor,

œ #œ nœ bœ

in dol ni - žaj,

nav - zdol.

& œ œ bœ œ

ra - da to - na

œ #œ nœ Œ

& œ œ œ bœ

2.

œ #œ œ #œ

F. Bjorn, prir. M. Strmčnik

œ 

moj

œ #œ nœ Œ

D.C. al Fine

tja v÷en dan.

bœ œ œ

9


10. Angloise iz zvezka malega Mozarta Tekoče

10 alt

&c 

œ œ œ œ c œ & &

œ

œ œ

œ

 œ #œ œ œ œ œ œ 

œ œœœ œœ œ œ  œ #œ œ œ œ #œ #œ œ œ œœ

L. Mozart, prir. M. Strmčnik

œ œ œ œ

œ œ 

œ œœœœ œœœœ œ œ œœœœ œ œ œœœœ œ œ & œ j œ œ œ œ œ œ œ œ #œ. œ . & œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ  œ . . & #œ œ œ

Œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ Œ

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ & œ œœ œ œ œ œ  œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ Œ Œ œ Œ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ  œ œ œ œ Œ & œ œ œœœœœœ œ œœœ œ œœœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ & œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ. œ . #œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ  œ . . & œ #œ œ œ œ & œ 

10

Œ Œ


11. Oj, Triglav, moj dom

## c j œ œ. œ œ œ & Himna

11

## c j œ œ œ œ œ. & ## œ & &

##

œ œ œ

œ #œ œ œ

œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ J J

J. Aljaž, prir. M. Strmčnik

j j ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j ‰ œ œ œ #œ œ œ j ‰ œ œ œ #œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

j ‰ œ ‰ œj

. ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ j œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ & ## œ œ œ œ # œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ # œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ . &

œ J œ J

## œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ . j j j ‰ ‰ œ œ œ œ œ . œ & œ œ œ œœ J ## œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ ‰ .. œj œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj & & &

## ##

œ. œ  œ # œ œ . œ œ œ œ œ J J

œ œ

j œ #œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J

 

Œ ‰ .. Œ ‰ ..

11


12. Divertimento

#3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & 4 œ œ  œ  #3 & 4 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ . œ Œ œ œ # œ œ œ œ & œœœœœ  # & œ œ œ  Œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ Lahkotno

12

 œ œ œ # œ & œ œ # #

W. A. Mozart, prir. M. Strmčnik

œ #œ œ Œ œ 

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ bœ œ Œ œ

œ Œ œ œ œ œ

œ Œ œ

#  #œ œ Œ œ œ œ œ # œ Œ Œ œ Œ œ Œ œ # œ & œ # œ œ # & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ #

&  œ œ œ œ  œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ  # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ  œ & œ œ œ

12


Nota gis2 13. Allegro J. Brahms, prir. M. Strmčnik

alt

14. Preljubi šent Lenart

14

Slov. ljudska, prir. M. Strmčnik Veselo œ œ œ œ # ## 6 œ œœœœ œœœ œ œœœœœ œœ œœ J & 8 J Pre - lju -bi šent Le-nart, ka - ko si ti lep, ’maš maj-čke-no fa - ro, pa do - sti de-klet. # ## 6 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œœœœœœ œœ œœ & 8 J

&

### œ œ œ

œœ œœ œ J

œœ œ œ J J

œ œœœ œ ‰ Œ J

Pa ni - ko - li več, pa ni - ko - li več ne grem od Le-nar-ta preč. # ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ &

13


### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ Œ &

Kadar boš na rajžo šel je pesmica, ki si jo igral že v prvem zvezku.

15a

### 2 œ œ œ œ œ œ œ & 4

Tokrat pa jo prični na tonu e2.

15. Na kolenu

### 2 œ œ œ œ œ & 4 Živo

15

1. Di - či, di - či, 2. Di - či, di - či,

œ

di - ča, di - ča,

œœœœ œ

Slov. ljudska, prir. M. Strmčnik

œ

ur - no na ko - nji - ča, de-ček ni- ma bi - ča,

### 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ & 4 œ œ œ œ œ œ 2. ### œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ . &

### œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ & do- bro o - se - dla-ne - ga!

14

de-ček ni- ma

œ œ œ œ œœœ

1.

na ko - nji -ča

vra -ne -ga,

œœœœ œœœ

U œ œ œ œ œ œœ .. U

še o-strog, da po-gnal bi konj-ča v÷log.

œ œ œ œ œ œ œ ..


Naravna a-molova lestvica 16a

œ œœœœœ œ œ œ œ œœœ  &c œ œ œ 16. Vltava (odlomek)

alt

œ.

œ.

œ. œ œ œ œ Jœ œ œJ œ . J J œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ 6 œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ &8 6 & 8 œj œ Široko

16

B. Smetana, prir. M. Strmčnik

j‰ j œ œ œ œ. œ œ œ œ J J œ J . œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ & #œ œ . & œ

œ

œ œ J

. . œ œ œ œ œ œ. œ œ . œ œ œ œ J J & J J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & #œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ . œ j .. œ . œ & œ J J J œ J œ b œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œœœœ ‰ . œœœœ œ œ œ . & 1.

2.

15


Kazalo Nota gis1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Mama 2. Zajček učenjak 3. Živali so šle 4. Peter in volk 5. Kaj mi poje ptičica 6. Bourée 7. Entrée Nota z dvojno piko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8. Francoska melodija 9. Mačja pesem 10. Angloise iz zvezka malega Mozarta 11. Oj, Triglav, moj dom 12. Divertimento Nota gis2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13. Allegro 14. Preljubi šent Lenart 15. Na kolenu Naravna a-molova lestvica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 16. Vltava 17. Češnjev cvet 18. Trije listki 19. Andantino 20. Sladko, kislo 21. Kolo 22. Menuet Nota h2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 23. Mam'ca, povej, povej 24. Ptički po zraku letajo 25. Pleši, pleši, črni kos 26. Tribučko kolo 27. Komar se je oženil 28. Oj, lani sem se ženil 29. Jaz pa grem na zeleno travco 30. Moje dekle 31. V dolinci prijetni 32. Na lepi, modri Donavi 33. Perice 34. Pojdi in povej na gori 35. Menuet Naravna e-molova lestvica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 36. Školjka 37. Pevec 38. Kozaška uspavanka

118

Nota ais2 in naravna in harmonična h-molova lestvica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 39. Hiša vzhajajočega sonca 40. Veseli plemič 41. Koračnica princa Ruprechta Nota es2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 42. Uspavanka 43. Atte katte nuwa 44. Tri ptičice 45. Božična pesem 46. En hribček bom kupil 47. Kekčeva pesem 48. Zlata roža 49. Očetov nasvet 50. Gumi arabicum 51. Bežimo, tecimo 52. Contredance 53. Scherzo Harmonična e-molova lestvica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 54. Allegro Melodična e-molova lestvica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 55. Majski ples Nota b2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 56. Palčkova jutranja telovadba 57. Grazioso B-durova lestvica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 58. Lajnar Enharmonični ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 59. Mala skladba 60. Škrjanček poje 61. Pojte, pojte, drobne ptice 62. Vsak, kdor na Island se poda 63. Allegretto 64. Potrkan ples Naravna, harmonična in melodična g-molova lestvica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 65. Tujec, popotnik 66. Canarie 67. Katjuša 68. Kalinka 69. Je tamkaj sredi polja 70. Predrznost 71. Zeleni rokavčki 72. Dudaš 73. Mrak


Nota es1 in c-molova lestvica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 74. Labodi 75. Mazurka

Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Triola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 76. Amazing grace 77. Deset malih Indijančkov 78. Nmau čez izaro 79. Rigaudon

Zaključna beseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Preglednica prstnih prijemov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Viri in literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Nota c3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 80. Gozdič je že zelen 81. Bratci veseli vsi 82. Rondo 83. Passepied 84. Rundtanz 85. Spev sužnjev 86. Otožna pesem 87. El Condor Passa 88. Menuet 89. Divji jezdec 90. Angleški ples 91. Gavota 92. Zbor lovcev 93. Anglaise 94. Gavota 95. Trobentna pesem 96. Klepet ob kavi 97. Courante 98. Bourée 99. Alemaine 100. Romanca 101. Andante 102. Romanca 103. Mussete 104. Allegro 105. Bourée 106. Watkins Ale 107. Rdeča hiša 108. Gavota 109. Selingerjev ples - rondo 110. Pizzicato polka 111. Lovska pesem 112. Tower Hill 113. Pesem mlatičev 114. Bourée 115. Rondo 116. Largo 117. Uspavanka 118. Pa vse igr'ce so preč 119


Zaključna beseda Pred vami je nova zbirka Šola za kljunasto flavto, ki pedagogu in mlademu glasbeniku prinaša kakovosten izbor pesmic in raznovrstnih skladbic in s pripovedjo o Tinki in Tončku prijazno nagovarja in usmerja k lastni igri na glasbilo in prvemu muziciranju. Vesela sem, da so izbrane vsebine potrjene kot učno gradivo – učbenik za poučevanje kljunaste flavte, ki se bo stopenjsko nadgrajeval za vsak posamezen razred. Prvi del s podnaslovom Palčkove igrarije za Tinko in Tončka je namenjen učencem prvega razreda osnovnošolskega glasbenega izobraževanja, drugi del Palčkove igrarije za Tončka in Tinko pa učencem drugega razreda. Snopiči izbranega notnega gradiva so nastajali na osnovi mojih dolgoletnih pedagoških izkušenj in vsakodnevnega druženja z otroki, ki imajo še prav posebej radi takšno glasbo. Ko prelistate prva dva učbenika za kljunasto flavto, lahko ugotovite, da prinašata zanimiv izbor pesemskega gradiva, z besedili ali brez njih, iz slovenskega ljudskega izročila in umetne skladbe slovenskih in tujih avtorjev. Prepričana sem, da prikupna zgodbica o Tinki in Tončku, skupaj z ilustrativno podobo, še dodatno spodbuja mladega glasbenika, da z veseljem in vztrajnostjo osvaja osnove igranja kljunaste flavte. Dodano vrednost k skladbicam ponuja tudi drugi spremljevalni glas, na katerega igra učitelj ali sošolec. Posamezne priredbe in novonastale spremljave so delo skladatelja – mojega moža Maksa Strmčnika. Brez njegove podpore in spodbud bi zagotovo ne nastala ta dodatna soustvarjalna vrednost notnega gradiva. In prav ta dodana vrednost še bolj motivira otroka v procesu glasbenega ustvarjanja in poustvarjanja in s tem dopolnjuje tudi sooblikovanje njegovega celostnega razvoja; malega solista usmerja v igranje v duetu.

Zahvala Ob zaključni besedi se srčno zahvaljujem svojemu možu – skladatelju Maksu Strmčniku za njegove soustvarjalne namige in inovativen pristop v zapisu spremljevalnega glasu k posameznim izbranim skladbicam.

Mladim glasbenikom pa želim veliko veselja pri igranju in muziciranju!

122

Helena Strmčnik profesorica flavte


Šola za kljunasto flavto

PalËkove igrarije za TonËka in Tinko Učbenik za drugi razred kljunaste flavte za osnovno glasbeno izobraževanje Avtorica: Recenzenti: Ilustratorja: Slikovno gradivo: Uredila: Lektorirala: Notografiral:

Helena Strmčnik dr. Barbara Smolej Fritz, Andrej Zupan, Mateja Bajt Jelka Godec Schmidt, Matjaž Schmidt arhiv MK Metka Pušenjak Vera Jakopič Andrej Lenarčič

© Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2012 Izdala in založila: Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2012 Za založbo: Peter Tomšič Glavni urednik: Bojan Švigelj Vodja Izobraževalnega založništva: Senja Požar Horvat Oprema: Oblikovanje in prelom: Tisk:

Peter Svetek Peter Svetek Korotan - Ljubljana, d. o. o., 2012

Naklada: 1000 izvodov 1. izdaja Vse informacije o knjigah Mladinske knjige Založbe lahko dobite tudi na spletnih straneh: www.mladinska.com/sola in www.emka.si CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 780.8:780.642.1(075) STRMČNIK, Helena Šola za kljunasto flavto 2 [Glasbeni tisk] : palčkove igrarije za Tončka in Tinko : učbenik za drugi razred kljunaste flavte za osnovno glasbeno izobraževanje / Helena Strmčnik ; [ilustratorja Jelka Godec Schmidt, Matjaž Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MK]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ISMN 979-0-709008-22-3 262735616

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) – v nadaljevanju Pravilnik – je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na dopisni seji, ki je potekala v času od 22. do 29. maja 2012 sprejel sklep (št. 6130-1/2012/89) o potrditvi učbenika. Šola za kljunasto flavto 2. del, Palčkove igrarije za Tončka in Tinko, učbenik za 2. razred kljunaste flavte za osnovno glasbeno izobraževanje, avtorice Helene Strmčnik se potrdi kot učbenik za 2. razred kljunaste flavte za osnovno glasbeno izobraževanje. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela in njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.


Helena StrmËnik

Šola za kljunasto flavto

Šola za kljunasto flavto

PalËkove igrarije za TonËka in Tinko Učbenik za drugi razred kljunaste flavte za osnovno glasbeno izobraževanje

PalËkove igrarije za TonËka in Tinko Mladega glasbenika v svet kljunaste flavte popelje zgodba o Tončku in Tinki, ki na sodoben način usvajata igro na kljunasto flavto. Vsebinsko bogata in privlačna snov, popestrena s prikupnimi ilustracijami, učenca še dodatno motivira

Šola za kljunasto flavto

za igranje inštrumenta. Vsebine so razporejene po težavnosti, tako da lahko pedagog učinkovito izbira med glasbenim gradivom (od slovenskih ljudskih pesmi do skladb različnih avtorjev, s poudarkom na baročni literaturi). Izjemna dragocenost in kakovost učbenika je opremljenost skladbic z drugim, spremljevalnim glasom, ki otroka že ob prvem stiku s kljunasto flavto uvaja v skupinsko muziciranje, najprej z učiteljem in nato s svojimi vrstniki.

21,20 €

Učbenik za drugi razred kljunaste flavte za osnovno glasbeno izobraževanje

Profile for Andreja Petrovčič

Šola za kljunasto flavto 2, učbenik  

Učbenik za drugi razred osnovnega glasbenega izobraževanja za kljunasto flavto

Šola za kljunasto flavto 2, učbenik  

Učbenik za drugi razred osnovnega glasbenega izobraževanja za kljunasto flavto

Profile for andrejape
Advertisement