Page 1

Od

4. le

ta

na pr ej

i c i C

zvezek

Igrarije in naloge v CICI ZVEZKIH , 2 so namenjene predšolskim otrokom od tretjega in četrtega leta naprej in spodbujajo malčkovo ustvarjalnost. Otrok:

PRIPOVEDUJE

RIŠE BARVA

POJE ... RAZISKUJE

www.mladinska.com/sola

7,50 €

07 Opremi CICI-zvezek_1,2_zadnja.indd 2

4/2/10 1:06 PM


Cici zvezek

Cici zvezek 2_april_2010.indd 1

4/2/10 12:46 PM


Naslov izvirnika:

Moj zvezek 1, 2, 3 (avtorice: dr. Vida Medved UdoviË, dr. Darja Skubic, dr. Anja Zorman, Irena Furlan, mag. Majda JurkoviË)

Priredba: Recenzentka: Ilustracije: Uredila: Lektoriral: Slikovno gradivo:

mag. Majda JurkoviË dr. Vida Medved UdoviË Damijan StepanËiË Metka Pušenjak Tine Logar arhiv MKZ

© Mladinska knjiga Zaloæba, d. d., Ljubljana, 2010 Izdala in zaloæila: Predsednik uprave: Glavni urednik: Vodja Izobraæevalnega zaloæniπtva:

Mladinska knjiga Zaloæba, d. d., Ljubljana, 2010 Peter TomπiË Miha KovaË Senja Poæar

Opremila: Prelom in priprava za tisk: TehniËni urednik: Tisk:

Peter Svetek, Manca Svara Barbara Jenko, Peter Svetek Peter Svetek, Manca Svara Tiskarna Grafika SoËa, d. d., Nova Gorica, 2010

Naklada: 2500 izvodov 1. izdaja Zvezek je natisnjen na okolju prijaznem papirju.

Vse informacije o knjigah Mladinske knjige Zaloæbe lahko dobite tudi na spletnih straneh: www.mladinska.com/sola in CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 373.2(076) JURKOVIČ, Majda Cici zvezek 2 / [priredba Majda Jurkovič ; ilustracije Damijan Stepančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ISBN 978-961-01-1326-3 1. Gl. stv. nasl. 250509312

Vse pravice pridræane. Brez pisnega dovoljenja Zaloæbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobËitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakrπnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru doloËila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Cici zvezek 2_april_2010.indd 2

4/2/10 12:46 PM


IGRAMO SE

5 DOMA IN NA IZLETU

16 IGRA Z ZVOKI

46 MOJ JEDILNIK

58 PRAVLJICE

68 MOJ RA»UNALNIK

82 3

Cici zvezek 2_april_2010.indd 3

4/2/10 12:47 PM


KAJ POMENIJO? POVEJ.

POBARVAJ.

RAZIščI.

NARIšI. DOPOLNI. POVEŽI.

IGRAJ. PLOSKAJ. ZAPOj.

4

Cici zvezek 2_april_2010.indd 4

4/2/10 12:47 PM


igram se s

igram se z

.

.

©PELA IN ROK Aleš Berger

STA BRATEC IN SESTRA. ON SE V STAJICI PRESEDA, ONA, VEČJA, ZRAVEN NJEGA KNJIGO S KRAVICAMI GLEDA. ROK IN šPELA, MALA SOSEDA.

igram se ...

5

Cici zvezek 2_april_2010.indd 5

4/2/10 12:47 PM


OGLEDALO

NARIšI SE.

VESEL

6

Cici zvezek 2_april_2010.indd 6

4/2/10 12:47 PM


ÆALOSTEN

7

Cici zvezek 2_april_2010.indd 7

4/2/10 12:47 PM


KDO SE VESELI?

NADALJUJ.

8

Cici zvezek 2_april_2010.indd 8

4/2/10 12:48 PM


POGLEJ SE V OGLEDALO. NARIŠI, KAKO SE VIDIŠ?

9

Cici zvezek 2_april_2010.indd 9

4/2/10 12:48 PM


IGRAČE IZ čESA SO IGRAčE? POBARVAJ JIH.

10

Cici zvezek 2_april_2010.indd 10

4/2/10 12:48 PM


NARIšI SVOJO NAJLJUBšO IGRAčO.

11

Cici zvezek 2_april_2010.indd 11

4/2/10 12:48 PM


PREŠTEJ IN NARIŠI

NARIšI TOLIKO PIK, KOLIKOR JE IGRAč.

12

Cici zvezek 2_april_2010.indd 12

4/2/10 12:48 PM


NARIšI TOLIKO IGRAč, KOLIKOR JE PIK.

13

Cici zvezek 2_april_2010.indd 13

4/2/10 12:48 PM


Od

4. le

ta

na pr ej

i c i C

zvezek

Igrarije in naloge v CICI ZVEZKIH , 2 so namenjene predšolskim otrokom od tretjega in četrtega leta naprej in spodbujajo malčkovo ustvarjalnost. Otrok:

PRIPOVEDUJE

RIŠE BARVA

POJE ... RAZISKUJE

www.mladinska.com/sola

7,50 €

07 Opremi CICI-zvezek_1,2_zadnja.indd 2

4/2/10 1:06 PM

Cici zvezek 2  

zbirka nalog za predšolskega otroka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you