Page 1

5-7 LET

NALOGE ZA KRATEK ČAS Brihtna glavca za cicibane vam ponuja bogato ilustrirane naloge za zabavno učenje, ki so bile prvič objavljene v priznanih revijah za otroke in . V zbirki nalog boste našli: • kakovostne vsebine, ki otroke motivirajo in so odlična predpriprava za vstop v šolo in prve šolske dni; • številne teme iz otrokovega vsakdana (letni časi, pust, počitnice, rojstni dan ipd.); • raznovrstne naloge za povezovanje, opazovanje razlik, štetje, ustvarjanje ipd.; • zanimive dejavnosti za skupno preživljanje prostega časa.

5-7 LET

5-7 LET

NALOGE ZABrihtna ZGODNJE OPISMENJEVANJE glavca za cicibane vam ponuja bogato ilustrirane naloge za

NALOGE ZA KRATEK ČAS

Naloge za zgodnje opismenjevanje Brihtna glavca za cicibane vam ponuja bogat izbor nalog za pripravo otrok na začetek pisnja.

zabavno učenje, ki so bile prvič objavljene v priznanih revijah za otroke in .

V zbirki nalog boste našli: • kakovostne vsebine, ki otroke motivirajo in so odlična predpriprava za vstop v šolo in prve šolske dni; • raznovrstne naloge za pripravo na opismenjevanje (prvo zapisovanje črk, orientacija, slušna in vidna zaznava, zlogovanje in glaskovanje); • zanimive dejavnosti za skupno preživljanje prostega časa.

V zbirki nalog boste našli: • kakovostne vsebine, ki otroke motivirajo in so odlična predpriprava za vstop v šolo; • številne teme iz otrokovega vsakdana (letni časi, pust, počitnice ...); • raznovrstne naloge za povezovanje, opazovanje razlik, štetje, ustvarjanje ...; • dejavnosti za skupno preživljanje prostega časa.

NA

LO GE

ZA KRATEK

BRANJE PISANJE RAČUNANJE

PRIPRAVA NA PISANJE

AS

5-7 LET

Č

NALOGE ZA KRATEK ČAS

Brihtna glavca za cicibane vam ponuja bogato ilustrirane naloge za zabavno učenje, ki so bile prvič objavljene v priznanih revijah za otroke in .

4-6 LET

V zbirki nalog boste našli: • kakovostne vsebine, ki otroke motivirajo in so odlična predpriprava za vstop v šolo; • številne teme iz otrokovega vsakdana (letni časi, pust, počitnice ...); • raznovrstne naloge za povezovanje, opazovanje razlik, štetje, ustvarjanje ...; • dejavnosti za skupno preživljanje prostega časa.

1. del NALOGE ZA KRATEK ČAS

BRANJE PISANJE RAČUNANJE

AS

NA

LO GE

ZA KRATEK

Č

4-6 LET

1. del NALOGE ZA KRATEK ČAS

PKE

GRAFOMOTORIKA, PRIPRAVA NA PISANJE

NALE

NALEPKE ZABAVNE NALOGE

ZABA NALOVNE GE

CENA 7,95 €

www.mladinska.com/sola

CENA 7,95 €

PKE

NALE

ZABA NALOVNE GE

EPKE

NAL

GRAFOMOTORIKA, PRIPRAVA NA PISANJE

KE

NALEP

ZABA NALOVNE GE

www.mladinska.com/sola

ZABAV NALOGNE E

CENA 7,95 €

BRANJE PISANJE RAČUNANJE

EPKE

NAL PKE NALE Z ABAV N

NALO E ZABA GE NALOVNE GE www.mladinska.com/sola

CENA 7,95 €

www.mladinska.com/sola

PKE

NALE

ZABA NALOVNE GE

E

PK E L A N

ZABA NALOVNE GE

E K P E NAL ZABA NALOVNE GE


Brihtna glavca za Cicibane Naloge za kratek čas Avtorica:

mag. Barbara Hanuš

Urednica: Ilustracije: Slikovno gradivo:

Aleksandra Lutar Ivanc Polona Lovšin (naslovnica) Ana Razpotnik Donatti (str. 8, 16–17, 22–23, 28–29, 36–37, 38–39, 41, 46–47, 48–49, 50–51, 52–53, 54–55) Peter Škerl (str. 4–5, 6–7, 10–11, 24–25, 26–27, 30–31, 32–33, 34, 42–43, 58) Mojca Cerjak (str. 14–15, 19, 44–45, 56–57) Samo Jenčič (str. 40) Silva Karim, arhiv MKZ

© Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2012 Izdala in založila: Za založbo: Glavni urednik: Vodja Izobraževalnega založništva:

Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2012 Peter Tomšič Miha Kovač Senja Požar Horvat

Oprema: Oblikovalca: Tehnični urednik: Tisk:

Pia Rihtarič Tomo Resnik, Pia Rihtarič Peter Svetek Tiskarna Grafika Soča, d.o.o., Nova Gorica, 2012

Naklada: 2500 izvodov 1. natis

Gradivo je bilo prvič objavljeno v revijah

in

.

Vse informacije o knjigah Mladinske knjige Založbe dobite tudi na spletnih straneh: www.mladinska.com/sola in www.emka.si.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 793.7(02.053.2) 373.2(02.053.2) HANUŠ, Barbara Brihtna glavca za cicibane : naloge za kratek čas : 5-7 let / avtorica Barbara Hanuš ; ilustracije Ana Razpotnik Donatti, Peter Škerl, Mojca Cerjak ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - (Zbirka Brihtna glavca) ISBN 978-961-01-2120-6 259835648

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, s fotokopiranjem, tiskanjem ali s shranitvijo v elektronski obliki.


O MENI MOJE IME JE

.

PIŠEM SE

.

STAR/A SEM

.

KATERE »RKE SESTAVLJAJO TVOJE IME? POBARVAJ JIH.

K V I A T Ž I U O U A V C N G JE S L O D M L Z A B O E N H E J I Š P U B R A M » F

R

D 3


ROJSTNI DAN MATEJ JE STAR ŠTIRI LETA. O»KA MU JE SPEKEL TORTO.

KATERA TORTA JE MATEJEVA? OBKROŽI JO.

KOLIKO PRIJATELJEV JE POVABIL? OBKROŽI PRAVO ŠTEVILKO.

8


PRAZNIKI ROJSTNI DAN NI EDINI PRAZNIK V LETU. KATERE PRAZNIKE POZNAŠ? KATERE PRAZNUJETE DOMA? POVEŽI PREDMETE, KI SO ZNA»ILNI ZA DOLO»EN PRAZNIK, S PRAVIMI NAPISI.

VELIKA NO»

7. ROJSTNI DAN

PUST

1. MAJ

8. FEBRUAR

NOVO LETO

9


POMLAD Z NALOGAMI BOMO POTOVALI OD POMLADI DO POMLADI. POZDRAVIMO POMLAD S PESMIJO. Napisal: Franci Lakovič Uglasbil: Jaka Pucihar Uredila: Katja Virant Iršič

DVIGNIL ZVON»EK JE ZVEDAVO SVOJO NEŽNO, BELO GLAVO, ZACINGLJAL JE PREKO TRAT: "GLEJTE, TU JE ZDAJ POMLAD!"

OGLEJ SI FOTOGRAFIJE POMLADNIH CVETIC. OBKROŽI TISTO, O KATERI POJE PESEM.

12


PO STAREM RIMSKEM KOLEDARJU JE BIL MAREC PRVI MESEC V LETU. 21. MARCA SE ZA»NE POMLAD. TAKRAT STA NO» IN DAN ENAKO DOLGA. DO PRVEGA POLETNEGA DNE, 22. JUNIJA, SE DAN PODALJŠUJE, SONCE PA VEDNO MO»NEJE OGREVA ZEMLJO. PTICE SE VRA»AJO V NAŠE KRAJE. KATERI IZREZ MANJKA NA FOTOGRAFIJAH? POVEŽI.

13


NA VRTU ZEMLJA SE JE OGRELA IN ŽE LAHKO SEJEMO IN SADIMO. NA­LE­PI PRA­VE SLI­»I­CE.

22

SE­JEM.

OPA­ZU­JEM.

OKO­PA­VAM.

ZA­LI­VAM.

PO­BI­RAM.

JEM.


VRT­NO OROD­JE OB­KRO­ŽI Z RDE­»O, VSE, KAR UPORAB­LJA­MO V KU­HI­NJI, PA Z ZE­LE­NO.

23


RIBE IN RIBICE V AKVARIJU SO TRI RIBE. KLARA BI JIH RADA IMELA PET. KOLIKO JIH MORA ŠE KUPITI? OBKROŽI PRAVO VRE»O.

V PRVEM AKVARIJU JE MANJ VODNIH ŽIVALI IN RASTLIN KOT V DRUGEM. PRE»RTAJ PET RAZLIK.

28


K VSAKI VELIKI RIBI NALEPI MAJHNO.

29


NOVEMBER IN DECEMBER 1. NOVEMBRA SE SPOMNIMO VSEH MRTVIH.

NA

PRINESEMO

DNEVI SO KRATKI IN

IN

.

PRIŽIGAMO TUDI OB

DECEMBRSKIH PRAZNIKIH. OKRASIMO

IN

»AKAMO, DA NAS OBIŠ»E KATERI IZMED TREH DOBRIH MOŽ: MIKLAVŽ, BOŽI»EK ALI DEDEK MRAZ.

DEDEK MRAZ SE ODPRAVLJA NA POT. OBKROŽI, KAJ BO OBLEKEL, IN PRE»RTAJ, »ESAR NE POTREBUJE.

44


POZIMI NARAVA PO»IVA. NA PRVI ZIMSKI DAN, 22. DECEMBRA, JE DAN NAJKRAJŠI. SONCE JE NIZKO NAD OBZORJEM. ZIMA JE NAJHLADNEJŠI LETNI »AS. NE SMEMO POZABITI NA PTICE, KI NISO ODLETELE NA JUG. VSAK PREDMET PREDSTAVLJA ENO »RKO. PREPIŠI JIH NA SPODNJE »RTICE. TAKO IZVEŠ, KAJ PTI»KA PROSI DE»KA VIDA.

I

S

N

T P

O

R

A

M

J Z

PTI»KA PRAVI:

,

.

45


5-7 LET

NALOGE ZA KRATEK ČAS Brihtna glavca za cicibane vam ponuja bogato ilustrirane naloge za zabavno učenje, ki so bile prvič objavljene v priznanih revijah za otroke in . V zbirki nalog boste našli: • kakovostne vsebine, ki otroke motivirajo in so odlična predpriprava za vstop v šolo in prve šolske dni; • številne teme iz otrokovega vsakdana (letni časi, pust, počitnice, rojstni dan ipd.); • raznovrstne naloge za povezovanje, opazovanje razlik, štetje, ustvarjanje ipd.; • zanimive dejavnosti za skupno preživljanje prostega časa.

5-7 LET

5-7 LET

NALOGE ZABrihtna ZGODNJE OPISMENJEVANJE glavca za cicibane vam ponuja bogato ilustrirane naloge za

NALOGE ZA KRATEK ČAS

Naloge za zgodnje opismenjevanje Brihtna glavca za cicibane vam ponuja bogat izbor nalog za pripravo otrok na začetek pisnja.

zabavno učenje, ki so bile prvič objavljene v priznanih revijah za otroke in .

V zbirki nalog boste našli: • kakovostne vsebine, ki otroke motivirajo in so odlična predpriprava za vstop v šolo in prve šolske dni; • raznovrstne naloge za pripravo na opismenjevanje (prvo zapisovanje črk, orientacija, slušna in vidna zaznava, zlogovanje in glaskovanje); • zanimive dejavnosti za skupno preživljanje prostega časa.

V zbirki nalog boste našli: • kakovostne vsebine, ki otroke motivirajo in so odlična predpriprava za vstop v šolo; • številne teme iz otrokovega vsakdana (letni časi, pust, počitnice ...); • raznovrstne naloge za povezovanje, opazovanje razlik, štetje, ustvarjanje ...; • dejavnosti za skupno preživljanje prostega časa.

NA

LO GE

ZA KRATEK

BRANJE PISANJE RAČUNANJE

PRIPRAVA NA PISANJE

AS

5-7 LET

Č

NALOGE ZA KRATEK ČAS

Brihtna glavca za cicibane vam ponuja bogato ilustrirane naloge za zabavno učenje, ki so bile prvič objavljene v priznanih revijah za otroke in .

4-6 LET

V zbirki nalog boste našli: • kakovostne vsebine, ki otroke motivirajo in so odlična predpriprava za vstop v šolo; • številne teme iz otrokovega vsakdana (letni časi, pust, počitnice ...); • raznovrstne naloge za povezovanje, opazovanje razlik, štetje, ustvarjanje ...; • dejavnosti za skupno preživljanje prostega časa.

1. del NALOGE ZA KRATEK ČAS

BRANJE PISANJE RAČUNANJE

AS

NA

LO GE

ZA KRATEK

Č

4-6 LET

1. del NALOGE ZA KRATEK ČAS

PKE

GRAFOMOTORIKA, PRIPRAVA NA PISANJE

NALE

NALEPKE ZABAVNE NALOGE

ZABA NALOVNE GE

CENA 7,95 €

www.mladinska.com/sola

CENA 7,95 €

PKE

NALE

ZABA NALOVNE GE

EPKE

NAL

GRAFOMOTORIKA, PRIPRAVA NA PISANJE

KE

NALEP

ZABA NALOVNE GE

www.mladinska.com/sola

ZABAV NALOGNE E

CENA 7,95 €

BRANJE PISANJE RAČUNANJE

EPKE

NAL PKE NALE Z ABAV N

NALO E ZABA GE NALOVNE GE www.mladinska.com/sola

CENA 7,95 €

www.mladinska.com/sola

PKE

NALE

ZABA NALOVNE GE

E

PK E L A N

ZABA NALOVNE GE

E K P E NAL ZABA NALOVNE GE

Cici Brihtna glavca, Naloge za kratek čas  

Zbirka nalog za otroke od 5. do 7. leta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you