Page 1

9.

razred

SLO

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 9. razred osnovne šole

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov,

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola


SLOVENŠČINA Zbirka nalog z rešitvami za slovenščino v 9. razredu osnovne šole Avtorica: Avtorica preglednic: Ilustratorka: Urednica: Lektor: Slikovno gradivo:

Mojca Cestnik Milena Čuden Tanja Komadina Aleksandra Lutar Ivanc Tomaž Petek arhiv MKZ, Shutterstock

© Mladinska knjiga Založba, d. d., 2012 Izdala in založila: Za založbo: Glavni urednik: Vodja Izobraževalnega založništva:

Mladinska knjiga Založba, d. d., 2012 Peter Tomšič Bojan Švigelj Senja Požar Horvat

Oblikovanje in prelom: Oprema: Natisnila:

Pia Rihtarič Pia Rihtarič Tiskarna Grafika Soča, d. o. o., Nova Gorica, 2012

Naklada:

3000 izvodov

Prva izdaja Obiščite tudi spletne strain www.mladinska.com/sola in www.emka.si

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6(075.2)(076) CESTNIK, Mojca Slovenščina. Zbirka nalog z rešitvami za 9. razred osnovne šole / avtorica Mojca Cestnik ; ilustracije Tanja Komadina ; [slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - (Brihtna glavca) ISBN 978-961-01-2122-0 262254080

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela in njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.


KAZALO

1. ZA NASLOVNICO TINTINA REKORDNIH 1,3 MILIJONA EVROV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

2. BORIS PAHOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3. PORABJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

4. MOJA PRIJATELJICA MATEJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

5. PRIPOVEDUJEM O ŽIVLJENJU OSEBE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

6. REGIJSKI PARK ŠKOCJANSKE JAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

7. IZ ZDRAVNIKOVE ORDINACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

8. SPOMENIK ALEKSANDRINKAM IN GRENKEMU MORJU. . .

58

9. GOLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

PREGLEDNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

REŠITVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I–VIII


1. POGLAVJE

Za naslovnico Tintina rekordnih 1,3 milijona evrov PONOVIL/-A BOM:

• značilnosti publicističnega,

praktičnosporazumevalnega, uradovalnega in strokovnega besedila, • kako se napiše uradna prošnja.

V svetu so samo še štiri takšne naslovnice Tintina, ki so delo Belgijca Georga Remija. Mo. Z., Delo.si ned, 3. 6. 2012, 09:45 Pariz – Anonimni ljubitelj je za redko naslovnico stripa Tintin v Ameriki iz leta 1932 na sobotni dražbi v Parizu odštel rekordnih 1,34 milijona evrov. V svetu so samo še štiri takšne naslovnice Tintina, delo Belgijca Georga Remija, ki je pisal in risal pod psevdonimom »Tintin v Ameriki« Herge. Prejšnji lastnik je naslovnico leta 2008 kupil za dobrih 764.000 evrov, kar je bil do danes najvišji znesek, plačan za izdelek te zvrsti, piše Slovenska tiskovna agencija. Na naslovnici otroški pustolovec Tintin, oblečen v kavboja, sedi na skali s svojim psičkom ob strani, od zadaj pa se proti njemu s tomahavki v roki tihotapijo trije Indijanci. Režiser Steven Spielberg je lani posnel film Tintin in njegove pustolovščine: Samorogove skrivnosti 3D in naj bi se kmalu lotil tudi nadaljevanja filma. (Vir: http://www.delo.si/druzba/panorama/za-naslovnico-tintina-rekordnih-1-3-milijona-evrov.html, dostop 3. 6. 2012.)

1. Odgovori na vprašanja. a) Kje in kdaj je bilo objavljeno besedilo? b) S katerim namenom je bilo napisano besedilo?

4

Foto: JOEL SAGET/AFP

ZA NASLOVNICO TINTINA REKORDNIH 1,3 MILIJONA EVROV


c) O čem predvsem govori besedilo? č) Kateri so sestavni deli tega besedila? d) Kaj je značilno za naslov?

2. Izberi pravilno trditev. A To besedilo je subjektivno in zasebno.

C To besedilo je objektivno in javno.

B To besedilo je objektivno in zasebno.

Č To besedilo je subjektivno in javno.

To besedilo je publicistično. Navedi vsaj dve značilnosti besedila, s katerima boš utemeljil/-a to trditev.

3. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja.

Matej Dolenc Polzela 10 3313 Polzela

Polzela, 16. 6. 2012

Mizarstvo Kovač Braslovče 14 3314 Braslovče PROŠNJA ZA POČITNIŠKO DELO Spoštovani! Spodaj podpisani Matej Dolenc sem v tem šolskem letu končal 9. razred OŠ Polzela in se vpisal na Srednjo mizarsko šolo Slovenj Gradec. Štiri leta sem v šoli sodeloval v modelarskem krožku in z lesom veliko delal tudi doma. Med letošnjimi počitnicami bi rad pomagal mizarju in si pridobil nove izkušnje. Zato vas prosim, če bi me lahko sprejeli na krajše počitniško delo. Že vnaprej se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. Matej Dolenc Prilogi: – življenjepis – spričevalo zaključnega razreda osnovne šole

5


a) Kje in kdaj je nastalo besedilo? b) S katerim namenom je bilo napisano besedilo? c) Kateri so sestavni deli tega besedila? č) Ali sta sporočevalec in naslovnik v enakovrednem ali neenakovrednem govornem položaju? Utemelji svojo trditev, tako da navedeš primer iz besedila.

d) To besedilo je uradovalno. Navedi vsaj dve značilnosti besedila, s katerima boš utemeljil to trditev.

4. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja.

KAJ SO GENI? Načrti za vsa živa bitja so zapisani v genih. V njih so tako zapisi za različne lastnosti, kot je velikost ali barva ploda, ki se prenašajo iz roda v rod. Geni so sestavljeni iz deoksiribonukleinske kisline, imenovane tudi DNK. Tudi bakterije, ki so zelo majhni, enocelični organizmi, imajo lastno DNK. Prav tako jo ima vsaka rastlinska ali živalska celica. DNK je kratica za deoksiribonukleinsko kislino. Vsa skrivnost je v njeni zgradbi – dolgi, lestvi podobni molekuli, ki se zvija v obliki dvojne vijačnice. Zaporedje molekul, ki gradijo DNK, določa, kaj se bo dogajalo v celici. V celičnem jedru je večje število kromosomov. Te gradi tesno zvita DNK. Pri človeku lahko DNK posamezne celice, če bi jo razvili, doseže dva metra dolžine, v celotnem telesu pa kar sto bilijonov kilometrov. Vsa živa bitja imajo kromosome, vendar ne enakega števila: človek jih ima 46, paradižnik 24. Polovico kromosomov dobimo od očeta, polovico od matere, tako da imamo dve kopiji vsakega kromosoma, vsako od enega od staršev. (Vir: Hawks, N., Gensko spremenjena hrana, Radovljica, Didakta, 2001.)

a) Kje in kdaj je bilo objavljeno besedilo? b) S katerim namenom je bilo napisano besedilo?

6


REŠITVE 7. Po smislu, npr.

1. POGLAVJE 1. a) Objavljeno je bilo na spletni strani časopisa Delo 3. 6. 2012. b) Da bi bralci izvedeli več o prodaji naslovnice stripa in ceni. c) O prodaji naslovnice stripa. č) Naslov, podnaslov, navedba pisca besedila, besedilo, slika. d) Večje črke, izpuščen glagol, novica, ki pritegne.

Jerneja Novak 1. OŠ Celje 3000 Celje

Anže Kovač 1. OŠ Celje 3000 Celje

2. Č Besedilo je publicistično, saj ima značilno zgradbo (naslov, podnaslov, kraj pisanja), značilen naslov.

PROŠNJA ZA UČILNICO NA PROSTEM

3. a) Na Polzeli, 16. 6. 2012. b) Da bi sporočevalec zaprosil za sprejem na počitniško delo. c) Naslov sporočevalca, kraj in datum, naslov naslovnika, zadeva, nagovor, vsebina, pozdrav, podpis. č) Sporočevalec in naslovnik sta v neenakovrednem govornem položaju, saj sporočevalec naslovnika vika (vas prosim). d) Ima značilno zgradbo, je uradno, zasebno, objektivno besedilo.

Spoštovani g. ravnatelj,

4. a) V knjigi Gensko spremenjena hrana leta 2001. b) Da bi bralce seznanili, kaj so geni. c) Veliko je strokovnih besed. č) Strokovnjakom in vsem, ki jih ta tema zanima. d) Besedilo je objektivno, saj pisec ne razkriva mnenja, občutkov. e) Veliko strokovnih besed, objektivno, ni namenjeno širši javnosti, ampak tistim bralcem, ki jih to področje zanima.

S spoštovanjem

5. a) Nastalo je ob tem, ko je nekdo našel zvezek. b) Prvotno govorjeno besedilo. Zapisani so le dobesedni navedki. c) Besede so preproste, vsakomur razumljive. č) Subjektivno (Ni kaj, pa bolj pazi na svoje stvari.). d) Besede so preproste, razumljive vsakomur, gre za prvotno govorjeno besedilo. Besedilo je subjektivno. 6. a) Besedilo A: o roditeljskem sestanku Besedilo B: o izvoru besede čokolada Besedilo C: o izostanku Miha Kovača Besedilo Č: o nenavadnem dogodku v Londonu b) V besedilu B. c) Besedilo Č. č) Besedilo A Besedilo B Besedilo C Besedilo Č

Besedilo A Besedilo B Besedilo C Besedilo Č

Zasebno X

Javno

Subjektivno X

X X

pišem Vam v imenu učencev 8. b-razreda. Na uri oddelčne skupnosti smo se pogovarjali, da bi bilo zelo koristno, če bi lahko imeli učilnico na prostem. Tako bi v vročih poletnih dneh lahko odšli ven in se učili pod krošnjami dreves. Tam bi lahko uredili tudi gredice in tako bi pouk naravoslovja in biologije lahko imeli tudi zunaj, v naravi. Upamo, da boste naši prošnji ugodili.

Jerneja Novak, predstavnica 8. b-razreda 8. a) Besedili sta bili napisani z namenom, da pisci izrečejo sožalje. Takšno besedilo imenujemo sožalje. b) Prvo besedilo je neuradno, saj piše prijateljica svoji prijateljici ali sošolki, jo tika in imenuje le po imenu. Drugo besedilo je uradno, saj sodelavci izrekajo sožalje g. Korenu in ga vikajo.

2. POGLAVJE 1. A, C 2.

Objektivno X X

X

Celje, 16. 6. 2012

X

praktičnosporazumevalno strokovno uradovalno publicistično

BESEDILO 1

BESEDILO 2

Podatki o rojstvu

26. 8. 1913 slovenski družini v Trstu

26. avgusta 1913

Podatki o šolanju

leta 1919 slovenska OŠ v Trstu; 1930 klasična gimnazija v Kopru, matura 1935; študij teologije opustil; matura v Bengaziju; študij italijanske književnosti

NI PODATKOV

Podatki o času med 2. svetovno vojno

1940 vpoklican v italijansko vojsko; 1941 v Libijo, 1941 v Bogliac pri Gardskem jezeru; 1943 v Trst, pridruži se OF; 1944 ga domobranci predajo gestapu, v koncentracijska taborišča; 15. 4. 1945 osvobojen

zapori in koncentracijska taborišča

Podatki o literarnem ustvarjanju

avtor romanov Mesto v zalivu (1955), Parnik trobi nji (1964), Nekropola (1967), Spopad s pomladjo (1978), Zgodba o reki, kripti in dvorljivem golobu (2003); piše tudi novele, potopise, dnevnike in eseje

Grmada v pristanu, Parnik trobi nji, Zatemnitev, Nekropola in Spopad s pomladjo; prevodi v številne evropske in svetovne jezike

a) V obeh besedilih. b) V besedilu 1.

I


AJ SKL E N

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 9. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja slovenščine! Zbirka nalog vsebuje: • 146 nalog v 9 poglavjih po posodobljenem učnem načrtu, • 57 nalog v rubriki Vaja dela mojstra za dodatno ponovitev in utrditev snovi, •

naloge Za brihtne glavce, • rešitve v sredini zvezka.

Na voljo tudi zbirke nalog za nižje razrede in druge predmete! 9.

7.

9.

8.

razred

razred

razred

razred

MAT

ANG

SLO

SLO

Zbirka nalog z rešitvami za 9. razred osnovne šole

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov,

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov,

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

CENA 7,95 €

8

www.mladinska.com/sola

U

U

U

Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole

AJ SKL E N

O

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov,

Zbirka nalog z rešitvami za 7. razred osnovne šole

O

O

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 9. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

Profile for Andreja Petrovčič

Slovenščina 9, zbirka nalog z rešitvami  

zbirka Brihtna glavca

Slovenščina 9, zbirka nalog z rešitvami  

zbirka Brihtna glavca

Profile for andrejape
Advertisement