Page 1

5.

razred

MAT

AJ SKL E N

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja matematike! Zbirka nalog vsebuje: • 284 raznovrstnih nalog v 60 poglavjih po učnem načrtu, • strnjeno ponovitev učne snovi na začetku vsakega poglavja, • stopnjevanje nalog po zahtevnosti, • preizkus znanja za preverjanje naučenega s točkovnikom, • 23 problemskih nalog za urjenje logičnega razmišljanja, • naloge Za brihtne glavce, ki presegajo snov 4. razreda, • rešitve v sredini zvezka.

Gradivo je preizkušeno v razredu.

6.

7.

8.

9.

razred

razred

razred

razred

MAT

MAT

MAT

MAT

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

AJ SKL E N

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

U

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

U

U

AJ SKL E N

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

Zbirka nalog z rešitvami za 9. razred osnovne šole

AJ SKL E N

O

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole

O

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

Zbirka nalog z rešitvami za 7. razred osnovne šole

O

AJ SKL E N

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

O

U

Na voljo tudi zbirke nalog za višje razrede!

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

• razumem tudi zahtevnejšo snov,

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

CENA 6,95 €

www.mladinska.com/sola

BG_MAT 5_oprema.indd 1

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola 11.7.28 15:36


Kazalo 11 Berem in zapisujem velika števila . . . . . . . . . . . 3

33 Osna simetrija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

12 Primerjam velika števila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

34 Rišem simetrične like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

13 Razčlenjujem velika števila . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

35 Vzporednice in pravokotnice . . . . . . . . . . . . . . 37

14 Zaokrožujem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

36 Večkotniki in štirikotniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

15 Ulomki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

37 Posebni štirikotniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

16 Ulomki po velikosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

38 Merim kote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

17 Urejam in primerjam ulomke . . . . . . . . . . . . . . . 9

39 Načrtovanje trikotnikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

18 Zapisujem ulomke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

40 Posebni trikotniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

19 Desetiški ulomki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

41 Prepoznavam točke na premici . . . . . . . . . . . . 43

10 Urejam in primerjam desetiške ulomke . . . . . 12

42 Krog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

11 Decimalna števila in desetiški ulomki . . . . . . . 13

43 Postopek načrtovanja likov . . . . . . . . . . . . . . . . 45

12 Berem in zapisujem decimalna števila . . . . . . 14

44 Načrtujem like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

13 Urejam in primerjam decimalna števila . . . . . 15

45 Sestavljam postopke načrtovanja . . . . . . . . . . 47

14 Zaokrožujem decimalna števila . . . . . . . . . . . . 16

46 Geometrijska telesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 47 Mreže geometrijskih teles . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

15 Seštevam naravna števila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

48 Različna geometrijska telesa . . . . . . . . . . . . . . . 50

16 Odštevam naravna števila . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

49 Povečujem geometrijske like . . . . . . . . . . . . . . 51

17 Seštevam in odštevam ulomke . . . . . . . . . . . . . 19

50 Pomanjšujem geometrijske like . . . . . . . . . . . . 52

18 Seštevam in odštevam decimalna števila . . . . . 20 19 Večkratniki in delitelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

51 Merim dolžino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

20 Množim naravna števila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

52 Merim čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

21 Množim z dvo- in večmestnimi števili . . . . . . 23

53 Merim maso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

22 Delim naravna števila z enomestnimi delitelji 24

54 Merim prostornino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

23 Delim naravna števila z dvomestnimi delitelji 25

55 Obseg geometrijskih likov . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

24 Računam približne vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . 26

56 Računam obseg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

25 Množim decimalna števila z 10, 100 in 1 000 27

57 Ploščina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

26 Množim decimalna števila z naravnimi števili 28

58 Enota za merjenje ploščine (1) . . . . . . . . . . . . . . 60

27 Delim cela števila, ko je količnik decimalno število . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

59 Enota za merjenje ploščine (2) . . . . . . . . . . . . . . 61

28 Delim decimalna števila z naravnimi števili . 30

29 Sorazmerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 30 Sklepni račun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 31 Berem in razumem grafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 32 Rišem grafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

60 Razlika med ploščino in obsegom . . . . . . . . . . 62

Problemske naloge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Preverim svoje znanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I–XXI

Razlaga ikon:

Rešuj nalogo na praznih straneh na koncu zvezka (str. 73-75).

Zahtevnejše poglavje oziroma naloga, ki presega snov učnega načrta.

BG MAT 5.indd 2

11.7.29 10:08


1

Berem in zapisujem velika števila

Pomnim Pomnim Branje velikih števil je preprosto!

• Vsako mesto v številu ima svoje ime: enica, desetica, stotica, tisočica … Za lažje branje delamo presledke med skupinami treh števk, od desne proti levi. Milijardice Smd Dmd Md 1 0

Milijonice Sm Dm 5 6

M 4

Tisočice St 3

Dt 8

T 7

Stotice Desetice Enice S D E 5 2 1

Samo v skupine po tri števke jih moraš razdeliti.

Primer: število 10 564 387 521 preberemo 10 milijard 564 milijonov 387 tisoč 521, zapišemo pa deset milijard petsto štiriinšestdeset milijonov tristo sedeminosemdeset tisoč petsto enaindvajset.

Vaje

Vaje za brihtne glavce

1. Prepiši števila in naredi ustrezne presledke med skupinami treh števk. a. 235450611

→ ............................................

b. 6878043

→ ............................................

c. 23546701

→ ............................................

č. 67035421400 → ............................................ d. 545023899 → ............................................

2. Obkroži v številu:

a. mesto tisočic 280 400 954; 56 400; 3 980 802 b. mesto desetmilijonic 540 098 563; 93 873 001; 100 780 651

3. Zapiši s številko.

a. osem milijard štiristo enaindvajset milijonov petsto dvainšestdeset tisoč: .................................................................................... b. petinosemdeset milijonov sto devetinpetdeset: ................................................................

4. Poveži pare.

72 547 300 •

• 435 milijonic 240 tisočic 72 000 245 • • 453 milijonic 1 tisočica 687 032 000 • • 72 milijonic 435 240 000 •

547 tisočic 300 enic

• 72 milijonic 245 enic 453 001 000 • • 687 milijonic 32 tisočic 5. Na katerem mestu stoji števka 3 v naslednjih številih? a. 238 457 209: .................................................... b. 398 002 421: .................................................... c. 6 324 000: . ........................................................ č. 67 932 128: .......................................................

6. Ugani, kdo sem. Sem število, večje od 1 milijona in manjše od 2 milijonov. Na mestu stotisočic imam števko 7, na mestu desetic je 2, števka na mestu desettisočic je trikratnik števke na mestu desetic, števka na mestu stotic je enaka števki na mestu desetitisočic. Na mestu enic in na mestu tisočic je števka 0. ....................................................................................

Za starše

• Obravnavali bomo števila do milijarde. • Otroku lahko velika števila na zanimiv način približate tako, da mu pokažete knjige, zemljevide ipd., kjer so predstavljene površine in število prebivalcev različnih dežel. Otrok bo sam opazil, kako koristna so velika števila pri geografiji.

BG MAT 5.indd 3

3

11.7.29 10:08


2

Primerjam velika števila

Pomnim Vau! Na računalniški igrici sem osvojila 2 346 443 točke.

• Če imata števili različno število števk, je večje tisto z več števkami. 6 050 000 < 72 000 400

Jaz pa 2 346 523. Boljši sem od tebe!

• Če imata števili enako število števk, ju začnemo primerjati od leve proti desni. 150 580 015 < 150 600 245

Vaje za brihtne glavce

Vaje 1. Primerjaj števila in vstavi znak < ali >.

4. Obkroži števila, ki so večja od 1 790 000 in manjša od 2 000 000.

a. 153 000 245

...... 53 180 245

795 000, 1 845 630, 1 594 700,

b. 2 460 500

...... 24 605 000

1 998 700, 178 900 500

c. 10 000 000 000 ...... 9 999 999 999

č. 98 274 624

...... 898 384 165

2. Primerjaj števila in vstavi znak < ali >. a. 153 000 245

<

153 080 245

b. 286 340 016

...... 286 345 016

c. 2 987 342

......

2 987 042

č. 34 640 013

......

37 894 013

3. Uredi števila od najmanjšega do največjega.

5. Vpiši ustrezno število. Možnih je več rešitev. a. 4 456 320 < ..................... < 4 456 322 b. 25 640 000 < ..................... < 25 840 000 c. 89 323 001 < ..................... < 89 523 001 č. 7 654 137 < ...................... < 8 656 137

6. Razvrsti mesta od največjega do najmanjšega.

2 767 850 , 1 754 230 000

Peking: 24 569 000 prebivalcev New York: 21 903 623 prebivalcev Tokio: 35 197 000 prebivalcev Seul: 22 742 000 prebivalcev

....................................................................................

1: . ..............................................................................

....................................................................................

2: . ..............................................................................

....................................................................................

3: . ..............................................................................

....................................................................................

4: . ..............................................................................

175 423 000, 21 645 700, 210 780 000,

Za starše

4

BG MAT 5.indd 4

• Načeloma so na tej stopnji obravnavana števila do razreda milijonov, vendar se lahko v nalogah včasih pojavijo tudi večja števila. • Otrok mora vaditi glasno branje velikih števil.

11.7.29 10:08


3

Razčlenjujem velika števila

Pomnim Luna je od Zemlje oddaljena 300 000 + 80 000 + 4 000 + 400 km.

• Števila lahko razčlenimo v obliki vsot: 5 804 200 = 5 000 000 + 800 000 + 4 000 + 200

Hočeš reči 384 400 km?

• Števila lahko razčlenimo v obliki vsote zmnožkov: 5 804 200 = (5 · 1 000 000) + ( 8 · 100 000) + (4 · 1 000) + (2 · 100)

Vaje 1. Razčleni števila v obliki vsot. a. 8 070 503 = ...................................................... .................................................................................... b. 27 000 140 = . .................................................. .................................................................................... c. 10 803 000 = .................................................... ....................................................................................

2. Razčleni števila v obliki vsote zmnožkov. a. 5 053 400 = (.... · 1 000 000) + (.... · 10 000) + + (.... · 1 000) + (.... · 100) b. 1 490 060 = (.... · .............) + (.... · .............) + + (.... · ........) + (.... · ....)

Vaje za brihtne glavce 4. Katera števila predstavljajo razčlenitve v obliki vsot in vsot zmnožkov? a. 50 000 000 + 900 000 + 200 + 30 + 9 = ..................................................................................... b. 500 000 000 + 7 000 000 + 1 000 + 300 + + 40 + 2 = ........................................................ c. (9 · 10 000 000) + (1 · 100 000) + + (7 · 10 000) (4 · 10) = ................................. č. (6 · 100 000 000) + (7 · 100 000) + + (6 · 10 000) (4 · 10) = .................................

5. Reši nalogo. 

a. 7 000 000 + 400 000 + 30 000 + 500 =

Zbiralec umetnin je za platno Pabla Picasa odštel trideset milijonov evrov, za sliko Joana Mirója sedem milijonov evrov, za risbo Pierra Paula Rubensa dvesto tisoč evrov in za grafiko Andyja Warhola petsto evrov. Koliko denarja je odštel za vse umetnine?

74 003 050 7 430 500 7 043 005 704 300 500

............ + ............ + ............. + ..... = .............

c. 10 803 000 = ....................................................

3. Pobarvaj pravilen odgovor. 

b. (1 · 10 000 000) + (7 · 10 000) + (4 · 100) + (3 · 10) = 100 700 430 17 040 300 1 700 430 10 070 430

Zapiši rezultat v obliki vsote zmnožkov. .................................................................................... ....................................................................................

Za starše

• Otrok bo znaka < in > verjetno bral 'bolj majhen kot' in 'bolj velik kot'. Spodbujajte ga, naj raje uporablja pravilna matematična termina 'manjši od' in 'večji od', saj se bo v srednji šoli ves čas srečeval le s tema izrazoma.

BG MAT 5.indd 5

5

11.7.29 10:08


4

Zaokrožujem

Pomnim Slovenija ima 2 milijona prebivalcev.

• Z zaokroževanjem laže primerjamo velika števila med seboj. Zaokroževanje je koristno, ko govorimo o številu prebivalcev, razdaljah, cenah … Približna vrednost računalnika, ki stane 1 499 €, je 1 500 €. • Zaokrožujemo na desetice, stotice, tisočice … Če število 70 674 zaokrožimo na stotice, dobimo 70 700. Če število 89 134 zaokrožimo na desetice, dobimo 89 130.

Vaje

Vaje za brihtne glavce

1. Zaokroži števila na desetice. 75 767

.............

b. 230 122

.............

c. 764 596

.............

č. 2 989 278

.............

a.

4. Zaokroži števila in dopolni preglednico. število

37 899

.............

b. 7 410 577

.............

c. 210 117

.............

č. 5 125 674

.............

3. Zaokroži števila na stotice in dopolni preglednico.

na desetice na stotice na tisočice

874 267

87 975 902

2. Zaokroži števila na stotice. a.

2 050 189, če smo natančni.

1 578 378

5. Zaokroži število 17 273 829.

a. Na tisočice: b. Na desettisočice: ........................................... ................................................................................... c. Na milijonice: ...................................................

nižja stotica

število 17 854 541 948 129 912

višja stotica

6. Obkroži pravilen odgovor. Leta 2007 so v neki tovarni v prvem trimesečju izdelali 21 000 vozil, v drugem trimesečju 38 000 in v tretjem 12 000. Približno koliko vozil so izdelali v celem letu? 50  000

60  000

70  000

Za starše

6

BG MAT 5.indd 6

• Z zaokroževanjem števil se otrok nauči bolje ocenjevati red velikosti rezultatov, ki jih dobi med računskimi operacijami.

11.7.29 10:08


5

Ulomki

Pomnim • Pobarvanih je

Joj, pozabil sem malico. Mi, prosim, daš pol svoje?

5 kroga. 8

• 5 je števec (toliko koščkov je pobarvanih). • 8 je imenovalec (na toliko delov je razdeljen krog).

1 1 preberemo »polovica«, preberemo »tretjina«, 2 3 1 preberemo »četrtina«. 4 Sledijo »petina«, »šestina« …

Vaje

Vaje za brihtne glavce

1. Zapiši z ulomkom: 

Ne bo šlo. 5 sem že 8 pojedla. Zadovoljiti se boš moral le z grizljajčkom.

4. Povej, kolikšen delež krogov in trakov je obarvan z modro.

a. polovica: → b. dve tretjini: →

c. pet osmin: →

č. tri četrtine: →

2. Pobarvaj ustrezno število koščkov v krogih. 1 3

2 6

3 8

3 12

1 2

5 6

3. Pobarvaj ustrezen delež trakov. 2 5 1 3

5. Pobarvaj ustrezen delež likov. 1 2 

3 4 

    

2 5 

    

1 2 

6. Reši nalogo. 

Maks je pico razrezal na osem enakih kosov. Pet jih je pojedel. Pobarvaj pet kosov in zapiši z ulomkom, koliko kosov mu je še ostalo. Ostalo mu je:

4 9

Za starše

• Z otrokom čim večkrat uporabljajta ulomke pri vsakdanjih opravilih, npr. pri branju kuhinjskih receptov, gledanju na uro itd.

BG MAT 5.indd 7

7

11.7.29 10:08


6

Ulomki po velikosti

Pomnim

• Ulomke lahko prikažemo na številski premici. 0

Imenovalec pove, na koliko delov moramo razdeliti celoto.

1

2 4

2

4 4

7 4

2 < 1. 4 7 • Če je števec večji od imenovalca, je ulomek večji od 1: > 1. 4 4 • Če sta števec in imenovalec enaka, je ulomek enak 1: = 1. 4 • Če je števec manjši od imenovalca, je ulomek manjši od 1:

Vaje

Vaje za brihtne glavce

1. Vstavi znak < , > ali =.

3 5 11 … 1     c. … 1     d. …1 4 3 11 8 3 16 b. … 1     č. … 1     e. …1 5 12 18 a.

2. Zapiši ulomke, ki jih na številski premici predstavljajo točke A, B, C in D. 0

1 A

A=

2 C

    B =

B

    C =

3

4. Na številski premici označi števila od 1 do 5. Zapiši jih še z ulomki, na primer 4 , 8 ... 4 4 0

1 4 4

5. Na številski premici označi naravna števila, potem pa vstavi še ulomke. 9 6 1 12 ; ; ; 4 4 4 4

D

    D =

0

3. Označi ulomke na številski premici. 8 19 3 10 14 ; ; ; ; 5 5 5 5 5 0

Če želimo na številski premici prikazati 7 , moramo enoti razdeliti 4 na štiri dele.

1

2

1

6. Označi ulomke na številski premici. 1 8 14 2 8 ;  ;  ;  ; 6 6 6 3 3

3

4

5

1 0 6

1

2

3

2 3

Za starše

8

BG MAT 5.indd 8

• Otrok mora ulomke brati na glas in dobro obvladati matematično besedišče, ki obsega najpogostejše ulomke: polovica, tretjina, četrtina, petina, šestina itd.

11.7.29 10:08


Rešitve 1. Berem in zapisujem velika števila 1 a. 235 450 611 b. 6 878 043 c. 23 546 701

č. 67 035 421 400 d. 545 023 899

2 a. 280  400  954 ; 56  400 ; 3  980  802 b. 5 4 0 098 563 ; 9 3 873 001 ; 1 0 0 780 651

 95 000 – 1 845 630 – 1 594 700 – 4 7 1 998 700 – 178 900 500 5 Na primer: a. 04 456 320 < 04 456 321 < 04 456 322 b. 25 640 000 < 25 740 000 < 25 840 000 c. 89 323 001 < 89 423 001 < 89 523 001 č. 07 654 137 < 08 000 000 < 08 656 137 :Tokio    2: Ciudad de México 6 1 3: Seul     4 – New York

3 a. 8 421 562 000 ; b. 305 042 168 ; c. 85 000 159 4 72 547 300 • 72 000 245 • 687 032 000 •

• 435 milijonic 240 tisočic • 453 milijonic 1 tisočica • 72 milijonic 547 tisočic

300 enic 435 240 000 • • 72 milijonic 245 enic 453 001 000 • • 687 milijonic 32 tisočic

5 a. desetmilijonice b. stomilijonice c. stotisočice č. desttisočice 6 1 760 620

3. Razčlenjujem velika števila 1 a. 8 000 000 + 70 000 + 500 + 3 b. 20 000 000 + 7 000 000 + 100 + 40 c. 10 000 000 + 800 000 + 3 000 2 a. (5 ⋅ 1 000 000) + (5 ⋅ 10 000) + (3 ⋅ 1 000) + (4 ⋅ 100) b. (1 ⋅ 1 000 000) + (4 ⋅ 100 000) + (9 ⋅ 10 000) + (6 ⋅ 10) c. (1 ⋅ 10 000 000) + (8 ⋅ 100 000) + (3 ⋅ 1 000)

2. Primerjam velika števila 1 a. 153 000 245 > 53 180 245 b. 2 460 500 < 24 605 000 c. 10 000 000 000 > 9 999 999 999 č. 98 274 624 < 898 384 165 2 b. 286 340 016 < 286 345 016 c. 2 987 342 > 2 987 042 č. 34 640 013 < 37 894 013

3 a. 7 430 500

b. 10 070 430

4 a. 50 900 239 b. 507 001 342

c. 90 170 040 č. 600 760 040

 7 200 500 evrov 5 3 (3 ⋅ 10 000 000) + (7 ⋅ 1 000 000) + (2 ⋅ 100 000) + (5 ⋅ 100)

4. Zaokrožujem

  767 850 < 21 645 700 < 175 423 000 3 2 < 210 780 000 < 1 754 230 000

1 a. 75 770 b. 230 120

c. 764 600 č. 2 989 280

2 a. 37 900 b. 7 410 600

c. 210 100 č. 5 125 700

  I

Resitve mat 5 za tisk.indd 1

11.7.29 10:04


5.

razred

MAT

AJ SKL E N

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja matematike! Zbirka nalog vsebuje: • 284 raznovrstnih nalog v 60 poglavjih po učnem načrtu, • strnjeno ponovitev učne snovi na začetku vsakega poglavja, • stopnjevanje nalog po zahtevnosti, • preizkus znanja za preverjanje naučenega s točkovnikom, • 23 problemskih nalog za urjenje logičnega razmišljanja, • naloge Za brihtne glavce, ki presegajo snov 4. razreda, • rešitve v sredini zvezka.

Gradivo je preizkušeno v razredu.

6.

7.

8.

9.

razred

razred

razred

razred

MAT

MAT

MAT

MAT

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

AJ SKL E N

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

U

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

U

U

AJ SKL E N

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

Zbirka nalog z rešitvami za 9. razred osnovne šole

AJ SKL E N

O

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole

O

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

Zbirka nalog z rešitvami za 7. razred osnovne šole

O

AJ SKL E N

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

O

U

Na voljo tudi zbirke nalog za višje razrede!

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

• razumem tudi zahtevnejšo snov,

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

CENA 6,95 €

www.mladinska.com/sola

BG_MAT 5_oprema.indd 1

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola 11.7.28 15:36

Profile for Andreja Petrovčič

Matematika 5, Brihtna glavca  

Zbirka nalog za vajo in utrjevanje pri matematiki v petem razredu osnovne šole

Matematika 5, Brihtna glavca  

Zbirka nalog za vajo in utrjevanje pri matematiki v petem razredu osnovne šole

Profile for andrejape
Advertisement