Page 1

• NARAVNA ŠTEVILA • RAČUNANJE DO 20 • RAČUNANJE DO 100 • GEOMETRIJA • MERJENJE • OBDELAVA PODATKOV • DELI CELOTE U

O

Vsebina AJ SKL E N

Besedilne naloge z rešitvami za 2. razred osnovne šole

Matematika MAT razred

2.

Matematika Besedilne naloge z rešitvami za 2. razred osnovne šole Besedilne naloge v obliki bloka Matematika so namenjene ponavljanju in utrjevanju znanja posameznih matematičnih vsebin, ki jih morajo učenci usvojiti v 2. razredu osnovne šole. Naloge so razdeljene po matematičnih sklopih, usklajenih z učnim načrtom. Vsak list v bloku je zaključena, samostojna enota s točkovnikom in sprotnim preverjanjem. Poleg raznovrstnih besedilnih nalog nekateri listi vsebujejo tudi klasične naloge za ponavljanje in urjenje logičnega mišljenja.

AJ SKL E N

O

U

Avtorici: dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek Urednica: Aleksandra Lutar Ivanc Ilustracije: Tanja Komadina Fotografije: Shutterstock

Besedilne naloge za 2. razred vsebujejo: • raznovrstne naloge za pregledno utrjevanje znanja v 26 matematičnih sklopih: – naravna števila, – računanje do 20/100, – geometrija, – merjenje, – obdelava podatkov, – deli celote; • rešitve nalog in samopreverjanje s točkovniki.

Izdala in založila: Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2013 Za založbo: Peter Tomšič Glavni urednik: Bojan Švigelj Vodja Izobraževalnega založništva: Senja Požar Horvat Oblikovanje in prelom: Pia Rihtarič Natisnila: Tiskarna Grafika Soča, d. o. o., Nova Gorica, 2013 Prva izdaja, naklada 1800 izvodov © Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2013. Vse pravice pridržane. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 51(075.2)(076) MANFREDA Kolar, Vida Matematika. Besedilne naloge z rešitvami za 2. razred osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustracije Tanja Komadina ; fotografije Shutterstock]. 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Brihtna glavca) ISBN 978-961-01-2673-7 1. Urbančič Jelovšek, Mateja 266620416

CENA 7,95 €

Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

www.mladinska.com/sola in www.emka.si

OVITEK_BG MAT 2 BLOK.indd 1

4/22/13 12:27 PM


KAZALO

1 Števila do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Primerjam števila .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 Seštevam do 10 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 Odštevam do 10 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 Manjkajoči člen pri seštevanju in odštevanju .. . 9 6 Računam s tremi števili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7 Denar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 8 Liki .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9 Seštevam od 10 do 20 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 10 Odštevam od 10 do 20 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 11 Seštevam do 20 s prehodom .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 12 Odštevam do 20 s prehodom .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 13 Seštevam in odštevam do 20 s prehodom . . . . . . . . . 25 14 Merim dolžine .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 15 Računam z deseticami .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 16 Števila do 100 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 17 Primerjam števila do 100 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 18 Prištevam enice .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 19 Odštevam enice .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 20 Kombiniram .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 21 Prištevam in odštevam desetice .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 22 Množim .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 23 Delim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 Polovica in četrtina .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 25 Računam do 100 brez prehoda .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 26 Računam do 100 s prehodom .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

S

ALI

OZNAČI, KAJ SI SE NAUČIL/-A:

1 ŠTEVILA DO 20 2 PRIMERJAM ŠTEVILA 3 SEŠTEVAM DO 10 4 ODŠTEVAM DO 10 5 MANJKAJOČI ČLEN PRI SEŠTEVANJU IN ODŠTEVANJU 6 RAČUNAM S TREMI ŠTEVILI 7 DENAR 8 LIKI 9 SEŠTEVAM OD 10 DO 20 10 ODŠTEVAM OD 10 DO 20 11 SEŠTEVAM DO 20 S PREHODOM 12 ODŠTEVAM DO 20 S PREHODOM 13 SEŠTEVAM IN ODŠTEVAM DO 20 S PREHODOM 14 MERIM DOLŽINE 15 RAČUNAM Z DESETICAMI 16 ŠTEVILA DO 100 17 PRIMERJAM ŠTEVILA DO 100 18 PRIŠTEVAM ENICE 19 ODŠTEVAM ENICE 20 KOMBINIRAM 21 PRIŠTEVAM IN ODŠTEVAM DESETICE 22 MNOŽIM 23 DELIM 24 POLOVICA IN ČETRTINA 25 RAČUNAM DO 100 BREZ PREHODA 26 RAČUNAM DO 100 S PREHODOM

OVITEK_BG MAT 2 BLOK.indd 2

4/22/13 12:27 PM


1.

UGOTOVI ZAPOREDJA IN JIH NADALJUJ.

1

4

7

1

3

5

20

18

16

2.

1 ŠTEVILA DO 20

3T

PREČRTAJ ŠTEVILO, KI NE SODI V VREČO.

2 11

10 8

4 6

15

10 20

5

3 15

20

6

12 9

17

3T 3.

KATERO ŠTEVILO JE VEČJE OD 13 IN MANJŠE OD 15?

1T 4.

MAJA JE STARA 8 LET. ZA 5. ROJSTNI DAN JE DOBILA DRUŽABNE IGRE. KOLIKO ČASA IMA DRUŽABNE IGRE?

RAČUN:

ODGOVOR: 2T

OD 9 TOČK SEM DOSEGEL/-LA BG MAT 2 NALOGE BLOKI.indd 1

TOČK.

1 4/19/13 12:15 PM


NAMIGI: 1. naloga: Natančno poglej zaporedje in ga nadaljuj z dodajanjem treh oziroma dveh števil na liku ali pa z odvzemanjem dveh števil na liku. 2. naloga: V prvo vrečo ne sodi liho oziroma neparno število. V drugo vrečo sodijo samo števila, ki se jim prišteva število 5. V tretjo vrečo sodijo števila, ki se jim prišteva število 3. 3. naloga: Napiši si števila od 13 do 15, nato pa natančno po navodilu odgovori na vprašanje. 4. naloga: Od Majine starosti odštej 5 ali pa si nariši svečke za torto od petega do osmega rojstnega dne.

REŠITVE: 1.

1 ŠTEVILA DO 20

UGOTOVI ZAPOREDJA IN JIH NADALJUJ. 1

4

7

10

13

16

19

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2 3T

2.

PREČRTAJ ŠTEVILO, KI NE SODI V VREČO.

10

2 11

10

4 6

8

15 20

3 5

15

17

20 12

6 9 3T

3.

KATERO ŠTEVILO JE VEČJE OD 13 IN MANJŠE OD 15? 14 1T

4.

MAJA JE STARA 8 LET. ZA 5. ROJSTNI DAN JE DOBILA DRUŽABNE IGRE. KOLIKO ČASA IMA DRUŽABNE IGRE?

RAČUN: 8 – 5 = 3 ODGOVOR: Maja ima družabne igre 3 leta. 2T

OD 9 TOČK SEM DOSEGEL/-LA

BG MAT 2 NALOGE BLOKI.indd 2

TOČK.

1

4/19/13 12:15 PM


1.

3 SEŠTEVAM DO 10

REŠI NALOGE.

KOLIKO DENARJA JE V HRANILNIKU? KOLIKO MORAM PLAČATI ZA OBA IZDELKA?

RAČUN:

RAČUN:

ODGOVOR:

ODGOVOR: 2T 2T LINA IMA DVA BRATA. VSAK BRAT IMA ENO SESTRO. KOLIKO OTROK JE V TEJ DRUŽINI?

1 KEPICA = 1 EUR KOLIKO BO NUŠA PLAČALA ZA VSE KEPICE SLADOLEDA? RAČUN:

ODGOVOR: ODGOVOR: 1T

VODENKE STANEJO

EUR.

PERESNICA STANE

KOLIKO JE VSEH AVTOMOBILČKOV?

EUR.

RAČUN:

RAČUN: TO JE SKUPAJ

2T

ODGOVOR: EUR. 2T OD 11 TOČK SEM DOSEGEL/-LA

BG MAT 2 NALOGE BLOKI.indd 5

2T TOČK.

5 4/19/13 12:15 PM


NAMIGI: Vse naloge imajo slike. Z njimi si pomagaj pri seštevanju.

REŠITVE: 1.

3 SEŠTEVAM DO 10

REŠI NALOGE.

KOLIKO DENARJA JE V HRANILNIKU? KOLIKO MORAM PLAČATI ZA OBA IZDELKA?

RAČUN: 1 EUR + 2 EUR + 2 EUR + 1 EUR + 1 EUR + 2 EUR = 9 EUR

RAČUN: 7 EUR + 2 EUR = 9 EUR ODGOVOR: Za oba izdelka moram

ODGOVOR: V hranilniku je 9 EUR.

plačati 9 EUR.

2T

2T LINA IMA DVA BRATA. VSAK BRAT IMA ENO SESTRO. KOLIKO OTROK JE V TEJ DRUŽINI?

1 KEPICA = 1 EUR KOLIKO BO NUŠA PLAČALA ZA VSE KEPICE SLADOLEDA? RAČUN: 1 EUR + 2 EUR + 3 EUR = 6 EUR

ODGOVOR: V tej družini so trije

ODGOVOR: Nuša bo za vse kepice

otroci. 1T

VODENKE STANEJO PERESNICA STANE

4 6

EUR.

2T

KOLIKO JE VSEH AVTOMOBILČKOV?

EUR.

RAČUN: 3 + 4 = 7

RAČUN: 4 EUR + 6 EUR = 10 EUR TO JE SKUPAJ 10

sladoleda plačala 6 EUR.

ODGOVOR: Vseh avtomobilčkov

EUR.

je 7. 2T

OD 11 TOČK SEM DOSEGEL/-LA

BG MAT 2 NALOGE BLOKI.indd 6

2T TOČK.

5

4/19/13 12:15 PM


1.

POVEŽI LIKE Z NJIHOVIMI POIMENOVANJI.

KROG

TRIKOTNIK

8 LIKI

PRAVOKOTNIK

KVADRAT 6T

2.

NADALJUJ RISANJE KVADRATOV, TAKO DA RIŠEŠ VEDNO MANJŠE KVADRATE. KOLIKO KVADRATOV TI JE ŠE USPELO NARISATI?

5T

3.

V LIKE VPIŠI IMENA ŽIVALI, ČE VEŠ, DA:

MIŠ NI V KROGU.

ŽABA NI V KROGU IN NI V TRIKOTNIKU.

OPICA NI V KVADRATU.

OD 14 TOČK SEM DOSEGEL/-LA BG MAT 2 NALOGE BLOKI.indd 15

3T TOČK.

15 4/19/13 12:15 PM


NAMIGI: 1. naloga: Natančno si oglej like. Naj te ne zavede, če so nekateri zasukani. 2. naloga: Poskusi nadaljevati vzorec. Kot lahko vidiš, je vsak naslednji kvadrat zasukan glede na prejšnjega. Poskusi jih narisati čim več. Bodi natančen/-na in uporabljaj ravnilo. 3. naloga: Dobro razmisli, katera trditev ti bo najbolj v pomoč: če miš ni v krogu, še vedno ne veš, ali je v trikotniku ali v kvadratu. Kaj pa žaba in opica? Ali lahko za katero od njiju točno določiš, v katerem liku je?

REŠITVE: 1.

POVEŽI LIKE Z NJIHOVIMI POIMENOVANJI.

KROG

TRIKOTNIK

8 LIKI

PRAVOKOTNIK

KVADRAT 6T

2.

NADALJUJ RISANJE KVADRATOV, TAKO DA RIŠEŠ VEDNO MANJŠE KVADRATE. KOLIKO KVADRATOV TI JE ŠE USPELO NARISATI? PET.

5T

3.

V LIKE VPIŠI IMENA ŽIVALI, ČE VEŠ, DA:

ŽABA

MIŠ NI V KROGU. ŽABA NI V KROGU IN NI V TRIKOTNIKU. OPICA NI V KVADRATU.

OPICA MIŠ 3T

OD 14 TOČK SEM DOSEGEL/-LA

BG MAT 2 NALOGE BLOKI.indd 16

TOČK.

15

4/19/13 12:15 PM


1.

ŠTEJ PO 10 NAPREJ IN ŠTEVILA ZAPISUJ V BARVNE KROGLICE. 10

2.

20 4T IZRAČUNAJ, KOLIKO DENARJA BI PORABIL/-A, ČE BI KUPIL/-A POSAMEZNE IZDELKE.

3.

15 RAČUNAM Z DESETICAMI

EUR

+

EUR =

EUR

EUR +

EUR =

EUR

EUR

+

EUR =

EUR

EUR

+

EUR =

EUR

EUR

+

EUR =

EUR

5T

TISA IMA 20 nalepk, MARIJA PA JIH IMA 10 VEČ KOT TISA. MARK IMA TOLIKO nalepk, KOT JIH IMATA TISA IN MARIJA SKUPAJ.

KOLIKO NALEPK IMA MARIJA?

RAČUN:

ODGOVOR:

KOLIKO NALEPK IMA MARK?

RAČUN:

KOLIKO NALEPK IMAJO VSI TRIJE SKUPAJ?

RAČUN:

ODGOVOR:

ODGOVOR: 6T

OD 15 TOČK SEM DOSEGEL/-LA BG MAT 2 NALOGE BLOKI.indd 31

TOČK.

31 4/19/13 12:15 PM


NAMIGI: 1. naloga: Vsakemu naslednjemu številu prištej 10. 2. naloga: S slike natančno preberi cene predmetov in jih vpiši v seštej.

. Nato cene posameznih predmetov

3. naloga: Za lažje računanje si nalepke nariši.

REŠITVE:

1.

15 RAČUNAM Z DESETICAMI

ŠTEJ PO 10 NAPREJ IN ŠTEVILA ZAPISUJ V BARVNE KROGLICE. 10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 4T

2.

IZRAČUNAJ, KOLIKO DENARJA BI PORABIL/-A, ČE BI KUPIL/-A POSAMEZNE IZDELKE.

40 EUR

3.

10 EUR = 50 EUR

+

30 EUR +

20 EUR = 50 EUR

80 EUR

+

40 EUR = 120 EUR

70 EUR

+

10 EUR = 80 EUR

80 EUR

+

60 EUR = 140 EUR

TISA IMA 20 NALEPK, MARIJA PA JIH IMA 10 VEČ KOT TISA. MARK IMA TOLIKO NALEPK, KOT JIH IMATA TISA IN MARIJA SKUPAJ. KOLIKO NALEPK IMA MARIJA?

RAČUN: 20 + 10 = 30

ODGOVOR: Marija ima 30 nalepk.

ODGOVOR: Mark ima 50 nalepk.

KOLIKO NALEPK IMA MARK?

5T

RAČUN: 20 + 30 = 50

KOLIKO NALEPK IMAJO VSI TRIJE SKUPAJ?

RAČUN: 20 + 30 + 50 = 100

ODGOVOR: Vsi trije skupaj imajo 100 nalepk.

OD 15 TOČK SEM DOSEGEL/-LA

BG MAT 2 NALOGE BLOKI.indd 32

6T TOČK.

31

4/19/13 12:15 PM


• NARAVNA ŠTEVILA • RAČUNANJE DO 20 • RAČUNANJE DO 100 • GEOMETRIJA • MERJENJE • OBDELAVA PODATKOV • DELI CELOTE O

Vsebina U

AJ SKL E N

Besedilne naloge z rešitvami za 2. razred osnovne šole

Matematika MAT razred

2.

Matematika Besedilne naloge z rešitvami za 2. razred osnovne šole

AJ SKL E N

O

U

Besedilne naloge v obliki bloka Matematika so namenjene ponavljanju in utrjevanju znanja posameznih matematičnih vsebin, ki jih morajo učenci usvojiti v 2. razredu osnovne šole. Naloge so razdeljene po matematičnih sklopih, usklajenih z učnim načrtom. Vsak list v bloku je zaključena, samostojna enota s točkovnikom in sprotnim preverjanjem. Poleg raznovrstnih besedilnih nalog nekateri listi vsebujejo tudi klasične naloge za ponavljanje in urjenje logičnega mišljenja.

Avtorici: dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek Urednica: Aleksandra Lutar Ivanc Ilustracije: Tanja Komadina Fotografije: Shutterstock

Besedilne naloge za 2. razred vsebujejo: • raznovrstne naloge za pregledno utrjevanje znanja v 26 matematičnih sklopih: – naravna števila, – računanje do 20/100, – geometrija, – merjenje, – obdelava podatkov, – deli celote; • rešitve nalog in samopreverjanje s točkovniki.

Izdala in založila: Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2013 Za založbo: Peter Tomšič Glavni urednik: Bojan Švigelj Vodja Izobraževalnega založništva: Senja Požar Horvat Oblikovanje in prelom: Pia Rihtarič Natisnila: Tiskarna Grafika Soča, d. o. o., Nova Gorica, 2013 Prva izdaja, naklada 1800 izvodov © Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2013. Vse pravice pridržane. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 51(075.2)(076) MANFREDA Kolar, Vida Matematika. Besedilne naloge z rešitvami za 2. razred osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustracije Tanja Komadina ; fotografije Shutterstock]. 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Brihtna glavca) ISBN 978-961-01-2673-7 1. Urbančič Jelovšek, Mateja 266620416 Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

OVITEK_BG MAT 2 BLOK.indd 1

CENA 7,95 €

www.mladinska.com/sola in www.emka.si

4/22/13 12:27 PM

Bg mat 2 blok listalnik  

Besedilne naloge z rešitvami za 2. razred osnovne šole