Page 1

2.

razred

MAT

AJ SKL E N

Zbirka nalog z rešitvami za 2. razred osnovne šole

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 2. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja matematike! Zbirka nalog vsebuje: • 181 raznovrstnih nalog v 52 poglavjih po učnem načrtu, • strnjeno ponovitev učne snovi na začetku vsakega poglavja, • stopnjevanje nalog po zahtevnosti, • preizkus znanja za preverjanje naučenega s točkovnikom, • 15 problemskih nalog za urjenje logičnega razmišljanja, • naloge Za brihtne glavce, ki presegajo snov 2. razreda, • rešitve v sredini zvezka.

Gradivo je preizkušeno v razredu.

3.

4.

5.

razred

razred

razred

MAT

MAT

MAT

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

U

U

AJ SKL E N

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

AJ SKL E N

O

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

O

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 3. razred osnovne šole

AJ SKL E N

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

O

U

Na voljo tudi zbirke nalog za višje razrede!

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

• razumem tudi zahtevnejšo snov,

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

CENA 6,95 €

www.mladinska.com/sola

BG_MAT 2_oprema.indd 1

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola 11.7.22 10:11


KAZALO 1 Štejem od 0 do 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 Skupine po 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 Berem in pišem števila od 10 do 99 . . . . . . . . . . . 5 4 Razstavljam števila od 10 do 99 . . . . . . . . . . . . . . 6 5 Primerjam števila od 10 do 99 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 Urejam števila od 10 do 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 Skupine po 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8 Prepoznavam stotice, desetice in enice . . . . . . 10 9 Berem in pišem števila od 100 do 999 . . . . . . . . 11 10 Razstavljam števila od 100 d0 999 . . . . . . . . . 12 11 Primerjam števila od 100 do 999 . . . . . . . . . . . 13 12 Urejam števila od 100 do 999 . . . . . . . . . . . . . . 14 13 Neznani člen (seštevanje do 20) . . . . . . . . . . . . 15 14 Neznani člen (odštevanje do 20) . . . . . . . . . . . 16

29 Računam dvakratnike in polovice . . . . . . . . . . 31 30 Delim z 2 in 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

15 Seštevam dvomestna števila

42 Spoznavam dolžinske enote . . . . . . . . . . . . . . . 44 43 Merim dolžine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 44 Primerjam mase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 45 Merim maso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 46 Poznam uro: ure in minute . . . . . . . . . . . . . . . . 48 47 Poznam uro: četrtine ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 48 Merim čas: trajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 49 Merim čas: koledar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 50 Uporabljam merske enote . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 51 Uporabljam denar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 52 Iščem kombinacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

(brez prehoda čez desetico) . . . . . . . . . . . . . . . 17

16 Seštevam v vrstici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 17 Spoznavam preglednice za seštevanje . . . . . 19 18 Enostavnejše seštevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 19 Dopolnjujem do neke vsote . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 Odštevam dvomestna števila (brez prehoda čez desetico) . . . . . . . . . . . . . . 22

21 Odštevam v vrstici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 22 Uporabljam odštevanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 23 Prehod iz seštevanja v množenje . . . . . . . . . . 25 24 Uporabljam množenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 25 Množim z 2 in 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 26 Množim s 4 in 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 27 Množim z 10 in 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 28 Izbiram prave operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

31 Pemikam se po mreži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 32 Prerisujem vzorce v mrežo . . . . . . . . . . . . . . . . 34 33 Prepoznavam simetrijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 34 Ustvarjam simetrične like . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 35 Črte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 36 Rišem z ravnilom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 37 Prepoznavam geometrijske like . . . . . . . . . . . 39 38 Razlike med kvadratom in pravokotnikom . 40 39 Razvrščam like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 40 Prepoznavam geometrijska telesa . . . . . . . . . 42 41 Berem zemljevid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Problemske naloge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Preverim svoje znanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I–XXIV

RAZLAGA IKON:

Rešuj nalogo na praznih straneh na koncu zvezka (str. 65-67).

Zahtevnejše poglavje oziroma naloga, ki presega snov učnega načrta.

MAT 2 za tisk.indd 2

11.7.22 9:58


1

ŠTEJEM OD 0 DO 19

Pomnim Števila od 0 do 9 imajo samo enice.

• Števila od 0 do 9 zapisujemo samo z eno števko, z enicami: 8 = 8 E. • Deset enic sestavlja eno desetico: 13 E = 1 D 3 E

Tistim od 10 do 19 pa je treba dodati še eno desetico.

=

Vaje 1.

Preštej enice in desetice. Nato pod vsako sliko napiši ustrezno število.

2.

Desetice dopolni z enicami, tako da bo slika ustrezala zapisanemu številu.

15

11

17

14

Vaje za brihtne glavce 3.

Pod sliko pobarvaj ustrezno število v kvadratku.

11 4.

12

9

14

13

8

10

12

7

14

15

16

Ponazori zapisana števila z deseticami in enicami. devetnajst

štirinajst

sedemnajst

šestnajst

Za starše • Pomembno je, da se dlje časa ukvarjate s števili od 11 do 19, ker iz njihove izgovarjave ni očitno, kako se členijo, kot je to

kasneje pri številih, večjih od 20.

3

• Prehod z razčlenjevanjem števil otroku pomaga, da se izogne napakam: 15 = 10 + 5.

MAT 2 za tisk.indd 3

11.7.22 9:58


2

SKUPINE PO 10

Pomnim

• Za hitrejše štetje in računanje iz 10 enic sestavimo eno desetico: 10 E = 1 D.

Skupine po 10 oblikujejo desetice.

Desetice 2

To nam omogoča hitrejše računanje.

Enice 3

Imam 23 frnikol. To je 23 enic ali 2 desetici in 3 enice.

Vaje Preštej zvezde in zapiši število v preglednico.

1.

Desetice

Enice

Desetice

Enice

Desetice

Enice

Preštej barvice in število zapiši v preglednico.

2.

Desetice

Enice

Tu je ........ barvic.

Tu je ........ barvic.

Vaje za brihtne glavce 3.

Preštej jajca. Nato pobarvaj pravilen odgovor. 25

4.

7

52

73

37

27

Nariši toliko krogov, kot piše v preglednici. Desetice

Enice

Desetice

Enice

1

9

2

3

Za starše 4

• Z vajami na tej strani otrok utrjuje predstavo za količino, ki ustreza eni desetici. • Za lažje razumevanje povezave med količino in številom otroku pomagajte s spreminjanjem količine, igrajte se npr. s

frnikolami, zrnjem ...

MAT 2 za tisk.indd 4

11.7.22 9:58


3

BEREM IN PIŠEM ŠTEVILA OD 10 do 99

Pomnim

• Števila lahko zapisujemo na različne načine:

Prva števka predstavlja desetice, druga pa enice.

- s števkami: 54; - z besedami: štiriinpetdeset; - z deseticami in enicami: 5 D 4 E; - kot vsote: 50 + 4 ali 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1.

Števila od 10 do 99 imajo dve števki.

Vaje Zapiši ustrezna števila.

1.

4D5E

90 + 5

sedeminšestdeset

10 + 10+ 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

Z isto barvo pobarvaj različne zapise istega števila.

2.

70 + 3

štiriinšestdeset

enainpetdeset

50 + 1

7D3E

triinsedemdeset

60 + 4

30 + 20 + 1

5D1E 6D4E

30 + 40 + 3 30 + 30 + 4

Vaje za brihtne glavce 3.

Poveži, kar sodi skupaj.

• šestinšestdeset • dvainšestdeset • dvainsedemdeset • šestinsedemdeset

4.

• 62 • 76 • 72 • 66

triinosemdeset triindevetdeset enaindevetdeset enainosemdeset

• • • •

• 93 • 81 • 83 • 91

Nadaljuj po zgledu. oseminpetdeset = 58 = 5 D 8 E = 50 + 8

petinšestdeset =

štiriindvajset =

sedeminosemdeset =

dvainštirideset =

šestinsedemdeset =

Za starše • S temi skupinami števil se lahko na zabaven način igrate tudi ob igri loto.

MAT 2 za tisk.indd 5

5

11.7.22 9:58


4

RAZSTAVLJAM ŠTEVILA OD 10 DO 99

Pomnim Na svoj rojstni dan sem povabila za 2 D 3 E ljudi.

O! 23 gostov, to pomeni pa veliko daril.

• Število razstavimo tako, da ga zapišemo kot vsoto desetic in enic.

23 = 2 D 3 E = 20 + 3

Vaje 1.

2.

Izračunaj. 60 + 7 = . ........

2 + 30 = . ........

90 + 1 = . ........

6 + 10 = . ........

50 + 6 = . ........

80 + 5 = . ........

8 + 70 = . ........

4 + 20 = . ........

Poveži, kar sodi skupaj.

84

64

44

94

74

24

90 + 4

70 + 4

50 + 4

54

80 + 4

20 + 4

40 + 4

60 + 4

Vaje za brihtne glavce 3.

4.

Dopolni račune. 29 = ........... + 9

47 = 7 + ...........

36 = ........... + 30

51 = 50 + ...........

63 = 3 + ...........

82 = ........... + 80

79 = 70 + ...........

93 = ........... + 3

Predstavi vsote z bankovci po 10 € in s kovanci po 1 €, kot kaže primer.

43 € =      26 € =    

35 € =

Za starše 6

MAT 2 za tisk.indd 6

• Da bi otrok lažje razumel razstavljanje, naj uporablja tabelo za štetje:

Otrok se bo hitreje naučil razstavljanja števil tudi ob igri z denarjem (glej vajo 4).

Desetice

Enice

11.7.22 9:58


5

PRIMERJAM ŠTEVILA OD 10 DO 99

Pomnim

• Za primerjanje števil uporabljamo znake <, > in =. • Pri primerjanju dveh števil najprej pogledamo

36 je večje od 19 in manjše od 62.

Ja, 36 je za 19 in pred 62.

število desetic, nato pa število enic: 19 < 36. Rečemo: 19 je manjše od 36. 36 je večje od 19.

Vaje 1.

2.

Napiši P, če je trditev pravilna, in N, če je napačna. 86 je večje od 79. .........

28 je večje od 30. .........

37 je večje od 41. .........

56 je manjše od 54. .........

92 je večje od 68. .........

65 je večje od 56. .........

Med pare števil vpiši znak < ali >. 61 ......... 58

17 ......... 71

81 ......... 25

60 ......... 75

92 ......... 37

46 ......... 63

49 ......... 34

42 ......... 38

Vaje za brihtne glavce 3.

Vpiši ustrezna števila.

49 < ......... < 51

73 < ......... < 75

35 < ......... < 38

26 < ......... < 28

82 < ......... < 85

69 < ......... < 71

91 < ......... < 95

53 < ......... < 56

4.

Pobarvaj števila med 70 in 85, vključno z mejama. 68 93 91

5.

82 27 70

79 75 56

51 84 72

96 36 80

88 77 63

47 69 74

30 81 92

72 86 83

65 73 67

V vsakem okviru obkroži največje število z rdečo, najmanjše pa z modro barvo. 65 89

91 67

76 19

31 87

78 53

20 35

16 61

42 9

24 90

27 49

94 96

72 91

Za starše • Da otrok ne bi pomešal znakov > in <, mu povejte, da je večje število vedno na tisti strani, kjer je znak široko odprt, manjša

pa tam, kjer je znak zaprt.

MAT 2 za tisk.indd 7

7

11.7.22 9:58


6

UREJAM ŠTEVILA OD 10 DO 99

Pomnim Pred odhodom navadno štejemo nazaj: 5, 4, 3, 2, 1, gremo!

• Števila lahko urejamo na dva načina:

Rečemo tudi, da odštevamo. Števila so tako urejena v padajočem vrstnem redu.

– v naraščajočem vrstnem redu (od najmanjšega do največjega): 34 < 51 < 67 < 80; – v padajočem vrstnem redu (od največjega do najmanjšega): 95 > 74 > 41 > 19.

Vaje 1.

Dopolni zaporedja števil. 70 71 72

91 92 93 53 52 51

2.

37 36 35

Vpiši dana števila v naraščajočem vrstem redu: 68, 51, 93, 37, 75. 35

64

72

86

Vaje za brihtne glavce 3.

Razvrsti števila.

• v naraščajočem vrstnem redu:

• v padajočem vrstnem redu:

56, 39, 8, 75, 92, 40, 61, 7

..........................................................................

18, 84, 36, 52, 91, 23, 7, 96

..........................................................................

4. Pavel ureja svojo zbirko revij Moj planet, vendar ima pri tem manjše težave.

Številke revij so 65, 39, 56, 91, 78, 29, 82, 70, 53, 46 in 89.

Pomagaj mu urediti revije tako, da bodo njihove številke v naraščajočem vrstnem redu.

Za starše 8

• Tudi z recitiranjem izštevank, kjer števila izgovarjate enkrat v naraščajočem, drugič pa v padajočem vrstnem redu, boste

otroku pomagali, da se bo naučil razvrščati števila.

• Razvrščanje števil lahko otroku na igriv način približate tudi z različnimi vajami, npr. z urejanjem oštevilčene zbirke knjig,

enciklopedije ali s povezovanjem točk od 1 do ...

MAT 2 za tisk.indd 8

11.7.22 9:58


Rešitve 1. ŠTEJEM OD 0 DO 19 1 9 15 11 16 2

11 13 12 15

3

4

2. SKUPINE PO 10 1

Desetice Enice

2 2

5

1

Desetice Enice

4 3

Desetice Enice

7

Desetice Enice

4

3

8

25 37

4

3. BEREM IN PIŠEM ŠTEVILA OD 10 DO 99 1 48 2

95

70 + 3

67 t36

štiriinšestdeset

enainpetdeset

3

7D 3E

• šestinšestdeset • dvainšestdeset • dvainsedemdeset • šestinsedemdeset

50 + 1

triinsedemdeset

60 + 4

• 62 • 76 • 72 • 66

30 + 20 + 1

5D 1E 6D 4E

triinosemdeset triindevetdeset enaindevetdeset enainosemdeset

• • • •

30 + 40 + 3 30 + 30 + 4

• 93 • 81 • 83 • 91 I

MAT_2_resitve za tisk_koncne.indd 1

11.7.22 10:08


2.

razred

MAT

AJ SKL E N

Zbirka nalog z rešitvami za 2. razred osnovne šole

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 2. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja matematike! Zbirka nalog vsebuje: • 181 raznovrstnih nalog v 52 poglavjih po učnem načrtu, • strnjeno ponovitev učne snovi na začetku vsakega poglavja, • stopnjevanje nalog po zahtevnosti, • preizkus znanja za preverjanje naučenega s točkovnikom, • 15 problemskih nalog za urjenje logičnega razmišljanja, • naloge Za brihtne glavce, ki presegajo snov 2. razreda, • rešitve v sredini zvezka.

Gradivo je preizkušeno v razredu.

3.

4.

5.

razred

razred

razred

MAT

MAT

MAT

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

U

U

AJ SKL E N

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

AJ SKL E N

O

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

O

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 3. razred osnovne šole

AJ SKL E N

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

O

U

Na voljo tudi zbirke nalog za višje razrede!

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

• razumem tudi zahtevnejšo snov,

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

CENA 6,95 €

www.mladinska.com/sola

BG_MAT 2_oprema.indd 1

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola 11.7.22 10:11

Profile for Andreja Petrovčič

Matematika 2, Brihtna glavca  

Zbirka nalog za vajo in utrjevanje znanja pri matematiki v drugem razredu osnovne šole

Matematika 2, Brihtna glavca  

Zbirka nalog za vajo in utrjevanje znanja pri matematiki v drugem razredu osnovne šole

Profile for andrejape
Advertisement