Page 1

6.

razred

ANG

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov,

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola


Angleščina, zbirka nalog za angleščino v 6. razredu osnovne šole Urednica zbirke:

Alenka Kepic Mohar

Avtorica: Urednica: Strokovni pregled: Lektorica angleškega besedila: Lektorica slovenskega besedila:

Marija Hočevar Valentina Praprotnik Špela Podlipnik Justi Carey Vera Jakopič

Ilustracije: Ilustracija na naslovnici: Slikovno gradivo:

Mojca Lampe Kajtna, Tanja Komadina Tanja Komadina Shutterstock

© Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2012 Izdala in založila: Za založbo: Glavni urednik: Vodja Izobraževalnega založništva:

Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2013 Peter Tomšič Bojan Švigelj Senja Požar Horvat

Prelom: Oprema: Tehnični urednik: Natisnila:

KULT, Oblikovalski studio, Simon Kajtna, s. p. Pia Rihtarič Peter Svetek Tiskarna Grafika Soča, d. o. o., Nova Gorica, 2013

Naklada: 1300 izvodov 1. ponatis

Vse informacije o knjigah Mladinske knjige Založbe dobite tudi na spletnih straneh: www.mladinska.com/sola in www.emka.si CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.111(075.2)(076) HOČEVAR, Marija, 1979Angleščina. Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole / avtorica Marija Hočevar ; ilustracije Mojca Lampe Kajtna, Tanja Komadina ; [slikovno gradivo Shutterstock]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Brihtna glavca) ISBN 978-961-01-2124-4 264974080

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela in njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.


CONTENTS 1.

WHAT DO YOU REMEMBER? (ponovitev snovi 5. razreda)

2. WHEN’S YOUR BIRTHDAY? (števila, datumi) 3. WHERE ARE YOU? (osebni zaimki, predlogi, wh-vprašanja) 4. HOW MANY PUPPIES? (a/an, množina) 5. ARE YOU A STUDENT? (glagol be) 6. WHOSE PHONE IS THIS? (svojilni ‘s, svojilni zaimki, some/any) 7. HAVE YOU GOT A CAMERA? (glagol have got) 8. WHAT DO YOU USUALLY DO? (present simple, ura) 9. WHERE’S THE BALL? (there is/are, krajevni predlogi) 10. CAN YOU DRIVE A CAR? (modalna glagola can in must)

3 5 12 23 31 46 57 73 89 94

TEST 1

44

TEST 2

99

Dragi ucenec, draga ucenka! Pred seboj imaš zbirko nalog in vaj za ponavljanje in utrjevanje anglešËine v 6. razredu. Naloge so sestavljene tako, da jih lahko rešuješ sam(a), priložene pa so tudi rešitve, da lahko preveriš pravilnost odgovorov. Vaje so zanimive, privlaËne in dovolj zahtevne, vsa snov pa se ponavlja skozi vsa poglavja, tako da nauËenega ne boš pozabil(a), ampak nadgrajeval(a). Da boš lažje razumel(a), kako se naloge lotiti, so vsa navodila v slovenskem jeziku. V prvem poglavju so naloge za ponavljanje in utrjevanje snovi iz 5. razreda, v preostalih devetih poglavjih pa je zajeta vsa snov posodobljenega uËnega naËrta. V uvodu vsakega poglavja se najprej sreËaš z deËkom Tomom in deklico Alice, ki v rubriki POMNIM na kratko povzemata vsebino poglavja in te tako na zanimiv in privlaËen naËin popeljeta v novo snov. Vsako poglavje zaokroži rubrika KAJ SEM SE NAU»IL(A), ki strnjeno povzema vse, kar si se v poglavju na novo nauËil(a). Zbirka vsebuje tudi dva preizkusa znanja, s katerima lahko preveriš svoj napredek in osvojeno znanje. Želim ti veliko užitka pri reševanju nalog. 2

Avtorica


1

WHAT Do YoU REMEMBER?

2. Predstavljaj si, da si Alex. Piši o sebi. Pomagaj si s podatki v okvirju in glagoli. I’m from

I haven’t got

I’m I’ve got

I like

I play

______________________________________________________ Name: Alex Age: 12 Figure: thin, tall Hair: short black Eyes: blue Country: England Nationality: English Brother: 1 Sister: 0 Sport: football Food: chicken

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

3. Sedaj predstavi še svojo prijateljico Tino. Pomagaj si s podatki v okvirju in glagoli. She’s from

She’s She likes

She hasn’t got She’s got

She plays

______________________________________________________ Name: Tina Age: 11 Figure: thin, short Hair: long brown Eyes: brown Country: Slovenia Nationality: Slovenian Brother: 0 Sister: 1 Sport: volleyball Food: cereal, yoghurt

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

4


2

WHEn’S YoUR BiRTHDAY?

PoMniM When’s your birthday?

What’s 20 divided by 5? Twenty divided by five equals four. What’s the date today? It’s 17th June.

My birthday is on 11th April.

When’s your birthday? It’s on 11th May.

1 _________________ 2 _________________ 3 _three ________________ 4 _________________ 5 _________________ 6 _six ________________ 7 _seven ________________ 8 _________________ 9 _nine ________________ 10 _________________

eleven 11 _________________ 12 _________________ 13 _________________ fourteen 14 _________________ 15 _________________ 16 _________________ seventeen 17 _________________ 18 _________________ nineteen 19 _________________ 20 _________________

ten 10 _________________ twenty 20 _________________ 30 _________________ 40 _________________ 50 _________________ 60 _________________ seventy 70 _________________ 80 _________________ 90 _________________ a hundred 100 _________________

a

stevil

1. Manjkajoča števila zapiši z besedo.

2. Poveži števila z besedo.

fifteen

twenty-five

thirteen

twelve

five

sixty-eight

fifty

eighty-six

forty-three

thirty-four

three

ninety-one

twenty

nineteen

fifty-two

5


2

WHEn’S YoUR BiRTHDAY?

3. Izračunaj račune in zapiši pogovor. + plus

What’s 15 plus 7?

________________________ ________________________

________________________ ________________________

________________________ ________________________

________________________ ________________________

________________________ ________________________

________________________ ________________________

− minus

× times

15 + 7 = 22 18 - 12 =

= equals Fifteen plus seven equals twenty-two.

________________________ ________________________

12 x 3 =

________________________

100 : 10 =

________________________

40 + 13 =

________________________

7 x 6 =

________________________

54 : 6 =

________________________

eighteen 24 — 6 = ________________________ 63 + 9 = ________________________ 13 x 2 = ________________________ 21 : 3 = ________________________ 88 — 20 = ________________________ 12 + 13 = ________________________ 6

: divided by

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

18 — 5 = ________________________ 99 + 1 = ________________________ 7 x 8 = ________________________ 24 : 8 = ________________________ 43 — 3 = ________________________ 33 + 27 = ________________________


2

WHEn’S YoUR BiRTHDAY?

datu m

fifth

twentieth

twenty-ninth sixth

1st

twenty-fourth eighteenth

second

fifteenth

third

thirteenth 11th

first

i

4. Izberi vrstilne števnike in dopolni tabelo.

eighth twenty-eighth twelfth

seventh

twenty-sixth sixteenth

eleventh

ninth

twenty-first

21st

2nd

12th

22nd

twenty-second

3rd

13th

23rd

twenty-third

4th

14th

fourth

fourteenth

24th

5th

15th

25th

6th

16th

26th

7th

17th

8th

18th

9th

19th

10th

20th

tenth

seventeenth

27th

twenty-fifth

twenty-seventh

28th nineteenth

29th 30th

thirtieth

5. Glavne in vrstilne števnike napiši z besedami v pravi balonček.

five

first

7


2

WHEn’S YoUR BiRTHDAY? FEB

6. Prevedi imena mesecev in izpolni križanko.

SEP

OKT NOV JUN

AVG MAJ MAR

DEC

JAN

APR

JUL 7. Zapiši rojstne datume po zgledu. MY BIRTHDAY: 7th March MY BROTHER’S BIRTHDAY: 15th May

8

MY BIRTHDAY: 22nd August MY SISTER’S BIRTHDAY: 1st April

It’s on the seventh of March.

When’s your birthday?

When’s your birthday?

It's on the ________________________.

__________________________________.

When’s your brother’s birthday?

_________________________________?

__________________________________.


REŠITVE 1 WHAT DO YOU REMEMBER? 1. Možni odgovori: 1. I’m Marija. 2. I’m eleven. 3. I like skiing, swimming and playing football. 4. I like pizza, pasta and biscuits. 5. It’s sunny. 6. I have lunch at one o’clock. 7. I live in a house. 8. On Mondays I ride my bike, do my homework and watch TV. 9. I’ve got a dog. 10. I’m wearing jeans, a jumper and socks. 11. I live with my mum, my dad, my brothers and my sisters. 2. ALEX: I’m Alex. I’m twelve years old. I’m thin and tall. I’ve got short black hair and blue eyes. I’m from England. I’m English. I’ve got one brother. I haven’t got any sisters. I play football. I like chicken. 3. TINA: She’s Tina. She’s eleven years old. She’s thin and short. She’s got long brown hair and brown eyes. She’s from Slovenia. She’s Slovenian. She hasn’t got any brothers. She’s got one sister. She plays volleyball. She likes cereal and yoghurt.

2 WHEN’S YOUR BIRTHDAY? 1. one, two, four, five, eight, ten twelve, thirteen, fifteen, sixteen, eighteen, twenty thirty, forty, fifty, sixty, eighty, ninety 2. twenty/20, fifteen/15, fifty/50, thirty-four/34 three/3, eighty-six/86, nineteen/19, twenty-five/25, five/5 ninety-one/91, forty-three/43, fifty-two/52, thirteen/13, sixty-eight/68 3. What’s 18 minus 12? Eighteen minus twelve equals six. What’s 12 times 3? Twelve times three equals thirty-six. What’s 100 divided by 10? One hundred divided by ten equals ten. What’s 40 plus 13? Forty plus thirteen equals fifty-three. What’s 7 times 6? Seven times six equals forty-two. What’s 54 divided by 6? Fifty-four divided by six equals nine. 1. okvirček: seventy-two, twenty-six, seven, sixty-eight, twenty-five 2. okvirček: thirteen, one hundred, fifty-six, three, forty, sixty 4. second, third, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, twelfth, thirteenth, fifteenth, sixteenth, eighteenth, twentieth, twenty-first, twenty-fourth, twenty-sixth, twenty-eighth, twenty-ninth 5. GLAVNI ŠTEVNIKI: five, thirty-three, thirteen, ninety-eight, twenty-eight, twelve, twenty, one hundred, sixty-seven, forty-five VRSTILNI ŠTEVNIKI: first, thirtieth, twenty-third, fifteenth, third, nineteenth, twenty-first, twelfth, eighth, tenth 6. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December 7. ... twenty-second of August. It’s on the fifteenth of May. When’s your sister’s birthday? It’s on the first of April. 8. 12th March/It’s the twelfth of March. 31st March/It’s the thirty-first of March. 1st May/It’s the first of May. 3rd May/It’s the third of May. 17th May/It’s the seventeenth of May. 2nd July/It’s the second of July. 9th July/It’s the ninth of July. 22nd July/It’s the twenty-second of July. 10th December/It’s the tenth of December. 13th December/It’s the thirteenth of December. 23rd December/It’s the twenty-third of December.

9. 15 + 18 = thirty-three 23 − 5 = eighteen 9 × 9 = eighty-one 100 : 10 = ten 37 + 20 = fifty-seven 7 + 8 = fifteen

91 — 11 = eighty 50 × 2 = one hundred 10 : 2 = five 43 + 8 = fifty-one 74 — 60 = fourteen 7 × 7 = forty-nine

10. seventeenth, twenty-third, thirtieth, fourteenth, twenty-fourth, sixteenth, eleventh, sixth 13th February, 22nd September, 5th December, 21st May, 31st January, 15th June It’s the twelfth of February. / It’s the twenty-ninth of March. / It’s the seventh of April. / It’s the eighteenth of May. / It’s the third of June. / It’s the sixteenth of July. / It’s the ninth of August. / It’s the second of September. / It’s the twenty-fifth of October. / It’s the fourth of November.

3 WHERE ARE YOU? 1. I - jaz, you-ti, he - on, she - ona, it - ono, we - mi/midva, you - vi/vidva, they oni/onadva 2. Sam and you - you, Amy - she, a window - it, a boy - he a chair - it, Tom and I - we, John and Lucy - they, a flower - it, you and your friends - you, a bike - it, My mum and I - we, presents - they 3. HE: Jack, my brother, her dad SHE: Tina, a sister, his mum, Rebecca, Monica IT: a watch, a house, a box, a TV, a car, a wardrobe YOU: Jack and you, you and your cousins WE: Anna and I, my dog and I, my brother and I, my friend and I THEY: cats, Peter and Sally, bananas, aunts, knives, children, Will and Tom 4. a) We always walk to school. b) They are twelve years old. c) It is for my dad. d) You are nice. e) She is a nurse. f) They are my students. g) They are brothers. h) He is watching TV. 5. my mum - she, a mouse - it, rulers - they, an orange - it, some people - they, cousin Tom - he, Tom and you - you, John - he, a table - it, legs - they, an old house - it, Sam and you - you, Pam and I - we, flowers - they, a woman - she, teeth - they, Sally and you - you 6. She, She, It, They, They / slika učiteljice in učencev They, It, He, he, He, They / slika dečka in psa We, We, I, I, She, She, They / slika otrok na igrišču I, It, She, She, we / slika dečka in deklice 7. TOM: I, I, I, She, She, I, He, They, We, We, He LUCY: She, She, She, She, He, He, They, They, It/He, It/He, They, They, It GRANDMA: She, They, He, He, he, They, We, They, It MAJA AND LINA: They, They, They, They, It, She, She, she, It 8. in the morning/zjutraj in the bag/v torbi in the bedroom/v spalnici in England/v Angliji in winter/pozimi My birthday is on 1st May./Rojstni dan imam 1. maja. on Friday/v petek On Tuesdays I play basketball./Ob torkih igram košarko.

I


AJ SKL E N

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja angleščine! Zbirka nalog vsebuje: • 130 raznovrstnih nalog v 10 tematskih sklopih, • stopnjevanje nalog glede na zahtevnost, • kratek povzetek snovi na koncu posameznih poglavij, • 2 preizkusa znanja za preverjanje naučenega, • rešitve v sredini zvezka. Gradivo je preizkušeno v razredu.

Na voljo tudi zbirke nalog za druge predmete in razrede! 4.

6.

5.

6.

razred

razred

razred

razred

ANG

ANG

MAT

SLO

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov,

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov,

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

CENA 6,95 €

www.mladinska.com/sola

U

U

U

Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole

AJ SKL E N

O

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov,

Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole

O

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

O

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

Profile for Andreja Petrovčič

Angleščina 6, zbirka nalog z rešitvami  

Zbirka Brihtna glavca, naloge za vajo in utrjevanje v 6. razredu OŠ

Angleščina 6, zbirka nalog z rešitvami  

Zbirka Brihtna glavca, naloge za vajo in utrjevanje v 6. razredu OŠ

Profile for andrejape
Advertisement