Page 1

4.

razred

ANG

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje,

• razumem tudi zahtevnejšo snov,

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola


Angleščina, zbirka nalog za angleščino v 4. razredu osnovne šole Urednica zbirke:

Alenka Kepic Mohar

Avtorica: Ilustratorka: Ilustracija na naslovnici: Slikovno gradivo: Urednica: Lektorica:

Marija Hočevar Mojca Lampe Kajtna Tanja Komadina arhiv MKZ Tihana Kurtin Jeraj Justi Carey

© Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2011 Izdala in založila: Za založbo: Glavni urednik: Vodja Izobraževalnega založništva:

Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2013 Peter Tomšič Bojan Švigelj Senja Požar Horvat

Prelom: Oprema: Tehnični urednik: Natisnila:

KULT, Oblikovalski studio, Simon Kajtna, s. p. Pia Rihtarič Peter Svetek Tiskarna Grafika Soča, d. o. o., Nova Gorica, 2013

Naklada: 1800 izvodov 2. ponatis

Za evalvacijo se založba zahvaljuje Osnovni šoli Šenčur, prof. Jolandi Regouc.

Vse informacije o knjigah Mladinske knjige Založbe dobite tudi na spletnih straneh: www.mladinska.com/sola in www.emka.si CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.111(075.2)(076) HOČEVAR, Marija, 1979Angleščina. Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole / avtorica Marija Hočevar ; ilustracije Mojca Lampe Kajtna, Tanja Komadina ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - (Brihtna glavca) Podrejeni nasl. v kolofonu: Zbirka nalog za angleščino v 4. razredu osnovne šole ISBN 978-961-01-1807-7 264973568

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela in njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.


CONTENTS 1.

HELLO! I’M ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. IN MY BAG I’VE GOT ... 3. MY FAVOURITE TOY IS ... 4. I LIKE ... 5. I HAVEN’T GOT ... 6. IN MY BEDROOM THERE’S ... 7. SHE’S GOT ... 8. I’M WEARING ... 9. I CAN ...

..............................

9

...........................

20

.........................................................

33

........................................

44

....................

51

...............................................

63

...........................................

71

........................................................

78

Dragi učenec, draga učenka! Pred seboj imaš zbirko nalog in vaj za ponavljanje in utrjevanje angleščine v 4. razredu. Naloge so sestavljene tako, da jih lahko rešuješ sam(a), v sredini pa so priložene tudi rešitve, s pomočjo katerih lahko preveriš pravilnost odgovorov. Vaje so zanimive, privlačne in dovolj zahtevne, vsa snov pa se ponavlja skozi vsa poglavja tako, da naučenega ne boš pozabil(a), ampak nadgrajeval(a). Da boš lažje razumel(a), kako se naloge lotiti, so vsa navodila podana v slovenskem jeziku. Zbirka je razdeljena na devet poglavij, ki zajemajo vso snov poso­ dobljenega učnega načrta. V uvodu vsakega poglavja se najprej srečaš z dečkom Tomom in deklico Alice, ki v rubriki POMNIM na kratko povzemata vsebino poglavja in te tako na zanimiv in privlačen način popeljeta v začetek poglavja. Vsako poglavje zaokroži rubrika KAJ SEM SE NAUČIL(A)?, ki strnjeno povzema vse, kar si se v poglavju na novo naučil(a). Zbirka vsebuje tudi dva preizkusa znanja, s katerima lahko preveriš svoj napredek in osvojeno znanje. Želim ti veliko užitka pri reševanju nalog.

Avtorica


1

HELLo! i’m ...

Pomnim Hello. My name is Tom.

Who’s this? It’s … What’s your name? I’m … How old are you? I’m … How are you? Fine, thanks. What’s your favourite number? My favourite number is ...

Hi! I’m Alice.

1. Preberi.

Hello. I’m John.

Hi. My name is Sam.

Hello, I'm Pam.

My name is Dora.

Woof! I’m Lucky.

Miaow! I’m Ruby.

2. Napiši vprašanja in odgovore.

Who’s this?

It’s _____________________.

___________________?

It’s _____________________. 56282137

___________________?

It’s _____________________.

___________________?

It’s _____________________. 3


1

HELLo! i’m ...

10. Dopolni povedi.

ABOUT M E

Hello! I’m _________________. (What’s your name?) ____________________. (How are you?) I’m _________________. (How old are you?)

My _____________________________________. (What’s your favourite number?) 11. Dopolni pogovor.

Hello, I’m ____________.

How are you, Pam? Goodbye!

Hi, I’m ____________.

Fine, _____________.

See you _____________!

Hello, I’m ________. Woof!

Miaow, I’m _______.

How ____________?

_________, thanks.

Miaow! Bye. Woof! See you ____________! Hello! ___________________? How are you? Goodbye. 6

______! I’m nine. _________________. _______ you ________________.


1

HELLo! i’m ... Hi!

_______!

What’s your favourite number?

____________________ ____________________.

ME

How old are you?

____________________.

Bye, bye. _______ you __________________. 12. Oblačke ustrezno razvrsti tako, da boš sestavil(a) pogovor med Tino in Alexom.

Hi. I’m Alex. I’m nine.

How are you? Bye, Alex.

It’s ten.

What’s your favourite number?

Hi. I’m Alex.

Hello.

What’s your name?

Fine, thanks.

I’m Tina.

See you tomorrow.

How old are you, Tina?

Hello.

7


1

HELLo! i’m ...

Kaj sem se naučil(a)? • • • •

Pozdraviti in se posloviti (Hello./Hi., Goodbye./Bye./See you tomorrow.). Povedati, kako se počutim (Fine, thanks). Povedati, kako mi je ime (I’m ...) in koliko sem star(a) (I’m ...). Šteti, seštevati in odštevati do 10 (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten). Vprašalnica Who’s this?

Prevod Kdo je to?

Raba Vpraša po osebi.

Primer It’s John.

What’s your name?

Kako ti je ime?

Vpraša po imenu.

I’m Pam. My name’s Pam.

How are you?

Kako si?

Vpraša po počutju.

Fine, thanks.

How old are you?

Koliko si star(a)?

Vpraša za starost.

I’m nine.

What’s your favourite number?

Katera je tvoja najljubša številka?

Vpraša po najljubši številki.

My favourite number is three.

Who is = Who’s (kdo je) What is = What’s (kaj je, katera je)

It is = It’s (to je) I am = I’m (jaz sem) My name is = My name’s (ime mi je)

moj slovarček Angleška beseda

8

Slovenski prevod


REŠITVE 1 HELLO! I’M ... 2.

It’s John. Who’s this? It’s Sam. Who’s this? It’s Pam. Who’s this? It’s Dora.

6. It’s yellow and green, It’s yellow and blue. It’s blue and green. It’s yellow, blue and green. 7. Who’s this? SAM, PAM, DORA What’s this? NOTEBOOK, PENCIL, PEN, BAG, RULER

3. ten-10, nine-9, eight-8, four-4, six-6, one-1, seven-7, three-3, five-5, two-2

8. rjavo ravnilo-a brown ruler, vijolično pero-a purple pen, rumena radirka-a yellow rubber, zelen svinčnik-a green pencil, črna torba-a black bag 9. Can I borrow your rubber, please?, What’s this? What’s your name?, How are you?

4. eight, seven, six, five five, six, seven, eight six, five, four, three 6. LUCKY

10. I’ve got a yellow rubber., I’ve got a blue pencil., I’ve got a purple pen., I’ve got a black ruler., I’ve got a green book.

7. seven, six, ten, one five, two, three, nine, eight

11. I’ve got five pencils., I’ve got seven felt tips., I’ve got two pens., I’ve got four rulers., I’ve got three rubbers., I’ve got two sharpeners.

8. nine, name, Hi, Sam, nine, this, cat, tomorrow, Goodbye. 9. six-6, five-5, ten-10, three-3, two-2, one-1, eight-8, four-4, seven-7

12. I’ve got four yellow pencils., I’ve got three green pencil-cases., I’ve got seven purple notebooks., I’ve got two orange pens., I’ve got six brown rulers., I’ve got five blue rubbers.

10. svoje ime, Fine,thanks., starost, My favourite number is (številka).

13. HELLO!

11. Sam, Pam, thanks, tomorrow Lucky, are you, tomorrow, Ruby, Fine, How old are you?, Hi/Hello, Fine, thanks., See you tomorrow. Hello./Hi, My favourite number is (številka)., I’m (starost)., See you tomorrow.

14. I’m (ime). I’m (starost). I’m fine. Slovenia, Slovenian/Slovene, ime učitelja-ice, ime šole My favourite number is (številka). My favourite colour is (barva).

12. Hi. I’m Alex. What’s your name? How old are you, Tina? What’s your favourite number? How are you? See you tomorrow.

16. What is your name?, I’m ten., My favourite colour is purple., How old are you?, Can I borrow your rubber?, I’m from Slovenia.

Hello. I’m Tina. I’m nine. It’s ten. Fine, thanks. Bye, Alex.

2 IN MY BAG I’VE GOT ... 1. pencil-svinčnik, pen-pero, felt tips-flomastri, pencil-case-peresnica, sharpener-šilček, bag-torba, rubber-radirka, book-knjiga, notebookzvezek, glue-lepilo, ruler-ravnilo 2.

What’s this? It’s a ruler. What’s this? It’s a pencil-case. What’s this? It’s a pen. What’s this? It’s a rubber.

3. green-zelena, blue-modra, brown-rjava, red-rdeča, purple-vijolična, black-črna, yellow-rumena, white-bela, orange-oranžna, pink-roza 4. vijolična torba, dve barvici, rumena radirka, zelena puščica, črna knjiga, modro pero 5.

ALEX: Can I borrow your sharpener/pen, please? Here you are. TINA: Can I borrow your glue/rubber/pencil, please? Here you are.

15. nine, England, colour, five, school, teacher, bag, pencil-case, purple

17. How are you? The pen is red., I’m from Slovenia., Who’s this? 18. Dear Penfriend, Hello. I’m Pam. I’m six. I’m from England. I like my school. It’s fun. Write soon! Pam 19. Dear, Sam, nine, England, English, love/like, blue, three, name, are you, colour, favourite 20. Napišeš pismo s svojimi podatki; Dear, svoje ime, starost, najljubša številka, najljubša barva, Slovenia, Slovenian, English, teacher, ime učitelja, ime šole, school, imena prijateljev, podpis

3 MY FAVOURITE TOY IS ... 1.

... robot. What’s this? ... dinosaur. What’s this? ... car. What’s this? ... lorry. What’s this? ... doll. What’s this? ... ball.

2. Yes, it is. (Is it a rubber? Is it a pencil-case? Is it a doll?) No, it isn’t. (Is it a bag? Is it a lorry?) I


AJ SKL E N

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja angleščine! Zbirka nalog vsebuje: • 115 raznovrstnih nalog v 9 tematskih sklopih, • stopnjevanje nalog glede na zahtevnost, • kratek povzetek snovi na koncu posameznih poglavij, • slovarček novih besed, • 2 preizkusa znanja za preverjanje naučenega, • rešitve v sredini zvezka. Gradivo je preizkušeno v razredu.

Na voljo tudi zbirke nalog za druge predmete in višje razrede! 4.

5.

5.

4.

5.

razred

razred

razred

razred

razred

ANG

MAT

MAT

SLO

SLO

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov,

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov,

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

CENA 6,95 €

www.mladinska.com/sola

U

U

U

U

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov,

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

AJ SKL E N

O

se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh.

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

O

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov,

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

O

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

O

Z lahkoto do znanja

AJ SKL E N

O

U

Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

Z lahkoto do znanja

• Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh.

Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola

Profile for Andreja Petrovčič

Angleščina 4, zbirka nalog z rešitvami  

Usklajeno s posodobljenim UN za 4. razred OŠ

Angleščina 4, zbirka nalog z rešitvami  

Usklajeno s posodobljenim UN za 4. razred OŠ

Profile for andrejape
Advertisement