Page 1

berilo 3

3

Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Jožica Ciber Gruden

berilo 3 ZA tretji razred osnovne πole

ZA tretji razred osnovne šole

Kdo bo z nam i

Kdo bo z nami šel v gozdiček? In kdo s pravljicami, pesmicami in igricami v bralni kotiček? Vsi! Otroci in odrasli, ki jih beremo.

DELOVNI ZVEZEK za jezik

KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK? — berilo 3

Berilo 3, Kdo bo z nami šel v gozdiček? • razvija otrokove literarne, sporazumevalne in opismenjevalne zmožnosti; • ponuja pester izbor izvirne domače in tuje otroške književnosti, tako avtorske kot ljudske; • odlomki besedil so opremljeni z izvirnimi ilustracijami najboljših slovenskih in tujih ilustratorjev; • dolžina in zahtevnost besedil sta usklajeni in v skladu z bralnimi sposobnostmi otrok; • didaktična vprašanja izhajajo iz komunikacijskega modela poučevanja književnosti; • daljši odlomki iz nekaterih pravljic (branja v nadaljevanjih) učence spodbujajo k domišljijskemu nadaljevanju zgodbe ali k branju celotne knjige.

šel v gozdiček?

DELOVNI ZVEZEK za književnost

www.emka.si www.mladinska.com/sola 18,90 €

Berilo 3_oprema_2011_.indd 1

5/25/11 1:07 PM


BERILO 3 ZA TRETJI RAZRED OSNOVNE ŠOLE KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK? Avtorice: Ilustratorji: Recenzenti: Urednica:

dr. Vida Medved Udovič, mag. Tilka Jamnik, Jožica Gruden Ciber, prof. Jelka Reichman, Gorazd Vahen, Zvonko Čoh, Damijan Stepančič, Ančka Gošnik Godec, Marjan Manček, Matjaž Schmidt, Alenka Sottler, Marlenka Stupica, Suzi Bricelj, Kostja Gatnik, Lucija Marija Stupica, Milan Bizovičar, Marjanca, Jemec Božič, Mojca Cerjak, Danijel Demšar, Peter Škerl, Polona Lovšin, Adriano Janežič, Lidija Osterc, Maja B. Jančič, Uroš, Hrovat, Klavdij Palčič, František Blaško, Svjetlan Junaković, Christine Nöstlinger, ml., Dušan Petričić, Ernest Shepard, Kornej Čukovski dr. Igor Saksida, dr. Petra Kodre, dr. Ljubica Marjanovič Umek Aleksandra Lutar Ivanc

© Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2011 Izdala in založila: Za založbo: Glavni urednik: Vodja Izobraževalnega založništva:

Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2011 Peter Tomšič Miha Kovač Senja Požar Horvat

Oblikovanje in prelom: Opremila: Likovni urednik: Tehnični urednik: Tisk:

Manca Švara Manca Švara Pavle Učakar Peter Svetek Tiskarna Grafika Soča, d. d., Nova Gorica, 2011

Naklada: 1000 izvodov 1. natis Berilo je tiskano na okolju prijaznem papirju. Vse informacije o knjigah Mladinske knjige Založbe lahko dobite tudi na spletnih straneh: www.mladinska.com/sola in www.emka.si CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821-82(075.2) KDO bo z nami šel v gozdiček? : berilo 3 : za tretji razred osnovne šole / [sestavile] Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Jožica Gruden Ciber ; [ilustratorji Gorazd Vahen ... et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ISBN 978-961-01-1322-5 1. Medved-Udovič, Vida 254502656

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 57/06) ter Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na svoji 141. seji dne 14. 4. 2011 sprejel sklep št. 6130-1/2011/30 o potrditvi učbenika BERILO 3, Kdo bo z nami šel v gozdiček?, učbenik za slovenščino – književnost v 3. razredu osnovne šole, ki so ga sestavile dr. Vida Medved Udovič, mag. Tilka Jamnik in Jožica Ciber Gruden. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela in njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

2


Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Jožica Gruden Ciber

berilo 3 za tretji razred osnovne Šole

š i e m l a v n g o z z o d b i ček o d ? K

3


KAZALO Kajetan Kovič: Zlata ladja ................................................. 

8

Slovenski ljudski: Izštevanki ............................................................. 

9

Meta Rainer: ŽABECEDA......................................................................... 

10

H. C. Andersen: Cesarjeva nova oblačila................................... 

11

Marko Kravos: Moške igre in češpe s hrasta............................. 

16

Svetlana Makarovič: KOSOVIRJA NA LETEČI ŽLICI........................... 

19

(branje v nadaljevanjih) Vinko Möderndorfer: O tem, kako je smetnjak postal oblak 31 Ivan Cimerman: Uganka...................................................................... 

33

Vera Albreht: Uganka............................................................................ 

33

Srečko Kosovel: Otrok s sončnico..................................... 34 Niko Grafenauer: Kokosenzacija...................................................... 

35

Slovenska judska: Kaj sem prislužil................................................ 

37

Marjan Manček: Sreča ne počiva . .................................................. 

40

Josip Vandot, prir. Andrej Rozman Roza: Kekec in Pehta .......... 

42

Fran Milčinski: Kekčeva pesem............................................................ 

45

Lojze Kovačič: Tejko zida hišo........................................................... 

46

Bina Štampe Žmavc: POPRAVLJALNICA IGRAČ . ............................. 

49

Korejska ljudska, prir. Anja Štefan: Bistroumni deček................ 

52

Slovenska ljudska: Tri botre lisičice................................................ 

53

Slovenska ljudska: Kralj Matjaž ...................................................... 

58

Rezijanska ljudska: DVANAJST UJCEV . .............................................. 

60

Ela Peroci: Jurček in Pika v novoletni noči .............................. 

63

Astrid Lindgren: Bratec in Kljukec s strehe............................... 

65

(branje v nadaljevanjih) Majda Koren: Trije kupčki računov............................................... 

4

75


Tone Pavček: Pretepač . ....................................................................... 

78

Saša Vegri: KJE LAHKO IMAJO OTROCI LUKNJE............................... 79 H. C. Andersen: PALČICA......................................................................... 

80

Lojze Kovačič: Najmočnejši fantek na svetu............................ 

83

Primož Suhodolčan: Mobi zajec........................................................ 

87

Boris A. Novak: Ljubezenska za deklice....................................... 

94

Boris A. Novak: Ljubezenska za DEČKE.......................................... 

95

Milan Dekleva: Magnetni deček....................................................... 

96

Vinko Möderndorfer: Madonca, je svet fleten . ....................... 

99

Neža Maurer: Zlati copati................................................................... 100 Neža Maurer: TRI LUŽE .......................................................................... 100 Srečko Kosovel: Sonček boža tačice .............................................. 101 Miklavž Komelj: Nenavadno srečanje........................................... 102 Bina Štampe Žmavc: Opravičilo ...................................................... 103 Anja Štefan: Mandarine . .................................................................... 104 Niko Grafenauer: Pravljica ............................................................... 105 Josip Stritar: Žabja svatba ................................................................. 106 Slovenska ljudska: Sonce in mavrica ............................................ 107 Ivan Kalaš: Čigav je hrast?................................................................. 108 Christine Nöstlinger: Mini razreši kriminalni primer ............. 111 Ljudmila Prunk Utva: Kaj je videl Mižek Figa............................... 116 Dim Zupan: Katerega smo danes?.................................................. 118 Kajetan Kovič: Zdravilo ...................................................................... 119 Kornej Čukovski: Doktor Jojboli . ................................................... 120 (branje v nadaljevanjih) Saša Vegri: Jure kvak kvak................................................................. 127 Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš ........................................... 130 (branje v nadaljevanjih) Alan Alexander Milne: Medved Pu . .................................................. 138

5


Denis Poniž: Najlepša beseda ............................................ 141 Grigor Popovski: Roke............................................................................ 144 Polonca Kovač: Kaja in njena družina......................................... 146 Boris A. Novak: Elipsa............................................................................ 149 Boris A. Novak: Vogali besede HIŠA ................................................ 150 Feri Lainšček: PESEM – Križišče.......................................................... 151 Andrej Rozman Roza: Kamen modrosti......................................... 152 Peter Svetina: Kdo je na vrsti?.......................................................... 155 Desa Muck: Ko se želva izgubi.......................................................... 160 Lojze Kovačič: Možiček med dimniki............................................... 163 Kajetan Kovič: PAJACEK IN PUNČKA . ................................................. 167 Gregor Strniša: Jedca mesca.............................................................. 170 Tone Pavček: Požrešni volk . ............................................................ 173 Smiljan Rozman: ŠOLA .......................................................................... 174 Vitomil Zupan: Plašček za Barbaro............................................... 176 Boris A. Novak: MALA IN VELIKA LUNA............................................... 179 Kristina Brenkova: Deklica Delfina in lisica Zvitorepka..................................... 181 James M. Barrie: PETER PAN ................................................................. 184 (branje v nadaljevanjih) KRIŽEMKRAŽ PO EVROPI........................................................ 191 Francija: Au printemps/Spomladi diši........................................... 191 Španija: Cura Sana/Ozdravi............................................................. 192 Velika Britanija: Twinkle, twinkle, little star/ bleščEČA, blešČEČA zvezdica........................... 192 Makedonija: РОДЕНДЕН/Rojstni dan.............................................. 193 Češka: POVIDANI O PEJSKOVI A KOČIČCE .../ KAKO STA PSIČEK IN MUCA PORIBALA HIŠO........................ 194

6


Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon............................. 196 Niko Grafenauer: Glava........................................................................ 199 Frane Puntar: A ........................................................................................ 200 Slovenska ljudska: Bela kača s kronico . ..................................... 202 H. C. Andersen: GRDI RAČEK.................................................................. 204 Lojze Kovačič: ZGODBA O LEVIH IN LEVČKU..................................... 206 H. C. Andersen: KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA.................................. 213 Lilijana Praprotnik Zupančič: Zgodba o čisto pravi princeski................................................ 215 Franček Rudolf: MARSOVČKI................................................................. 216 Oliver Swift: Guliver med pritlikavci............................................. 221 Brata Grimm, prir. Laszló Varvasovsky: Bremenski mestni godci............................................................... 224 VIRI.......................................................................................... 228

Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Jožica Gruden Ciber

SLOVENŠČINA 3

SLOVENŠČINA 3 Berilo, delovni zvezek za književnost, DELOVNI ZVEZEK ZA JEZIK

delovni zvezek za kNjIžEVNOSt v tretjem razredu osnovne šole

S slikanico na rami

Novi delovni zvezek za književnost SLOVENŠČINA 3, S slikanico na rami, vsebuje naloge za poustvarjalne dejavnosti, vezane na književna besedila iz Berila 3, Kdo bo z nami šel v gozdiček? Prednosti: • upošteva otrokovo celostno dojemanje in doživljanje sveta, • razvija njegove sporočilne in literarne zmožnosti, • s pomočjo igre, gibanja, glasbenih in likovnih dejavnosti navaja otroke na učenje in razvijanje delovnih navad, • gradivo je oblikovno prilagojeno tudi učencem z bralnimi težavami.

BERILO 3

DELOVNI ZVEZEK ZA JEZIK

Dodatne poustvarjalne dejavnosti za besedila v berilu najdete v delovnem zvezku za književnost, SLOVENŠČINA 3, S slikanico na rami, MK, 2010.

ZVEZEK ZA OPISMENJEVANJE, 3. DEL

www.mladinska.com/sola

14,10 €

7


Srečko Kosovel

Iustrirala Jelka Reichman

OTROK S SONČNICO Nesem sončnico na rami, zlat metulj je vzplaval nanjo, sončnica se je nagnila, o, da ne bi se zlomila! Nesem sončnico na rami, v njej so zlata, zlata zrna, sončnica se je nagnila, o, da ne bi se zlomila! O, metulj razprl je krila, sapica je vzvalovila, sončnica se je nagnila, o, da ne bi se zlomila!

34

• Katera beseda je v pesmi najpomembnejša? Zakaj? • Katera barva »zasije« v pesmi? • Kaj se je zgodilo s sončnico? • Kateri verzi se ponavljajo v vsaki kitici? Preberimo jih skupaj.


Vinko Möderendorfer

Ilustrirala Maja B. Jančič

MA­D ON­C A, JE SVET FLE­T EN Ma­don­ca, je svet fle­ten! Koj ko zju­traj sa­nje za sa­bo pu­stiš, koj ko oči od­mi­žiš in še pre­den se či­sto zbu­diš,

še več: ta svet je edi­ni, pre­kra­sen in fin, ni ne či­sto na­ra­ven in ne po­pol­no­ma ume­ten – ma­don­ca, ta svet je res fle­ten!

99


Alan Ale­xan­der Mil­ne

Ilustriral Ernest Shepard

MED­V ED PU De­ček Chri­stop­her Ro­bin s svojimi prijatelji pri­prav­lja od­pra­vo na se­ver­ni pol. »Vsi sku­paj poj­de­mo na eks­pe­di­ci­jo,« je re­kel Chri­stop­her Ro­bin, po­tem ko je vstal in se tu­di on ma­lo po­kr­ta­čil. »Hva­la, Pu.« »Na eks­me­di­ci­jo?« je ra­do­ve­dno vpra­šal Pu. »Še ni­kdar ni­ sem bil na no­be­ni eks­me­di­ci­ji. Kam gre­mo?«

138


»Eks­pe­di­ci­ja, ne­umni sta­ri Me­do, ne eks­me­di­ci­ja. To je tuj­ka.« »O!« je vzkli­knil Pu. »Že vem.« To­da v re­sni­ci ni ve­del. »Od­kri­li bo­mo se­ver­ni pol.« »O!« je spet vzkli­knil Pu. »Kaj pa je se­ver­ni pol?« je vpra­šal. »Pač ne­kaj, kar od­kri­ješ,« je brez­skrb­no re­kel Chri­stop­her Ro­bin, ki tu­di sam ni pre­več ve­del, kaj je to. »O! Že vem,« je re­kel Pu. »Ali lah­ko med­ved­je pri od­kri­va­nju kaj po­ma­ga­jo?«

»Se­ve­da. In tu­di Za­jec in Ken­gu in sploh vsi. To je rav­no eks­ pe­di­ci­ja: vsi ho­di­jo eden za dru­gim v dol­gi vr­sti. Naj­bo­lje bo, da spo­ro­čiš še dru­gim, naj se pri­pra­vi­jo, jaz pa bom med­tem po­gle­ dal, če je pu­ška v re­du. In vsi mo­ra­mo vze­ti pro­vi­ant.« 139


»Kaj mo­ra­mo vze­ti?« »Hra­no.« »O!« je za­do­volj­no za­brun­dal Pu. »Zde­lo se mi je, da si re­kel pro­v i­ant. Ta­koj jim grem po­ve­dat!« in je od­cap­ljal. (Odlo­mek)

• Kam se od­prav­lja­jo ži­va­li s Chri­stop­her­jem Ro­bi­nom? • Ka­ko so se ob­ve­sti­li med se­boj? • Za­kaj je med­ve­dek Pu vzne­mir­jen? • Ali se ti zdi sme­šen? • Kako reče potovanju? Zakaj?

140


Bo­ris A. No­vak

ELI­P SA

ko

se

krog

na­ve­liča

kar

na­prej

in

na­zaj

kro­ži­ti

eni

krož­ni­ci

po in

isti gre

na

• Po zraku s pr­stom na­ri­ši krog, na­to pa še eli­pso. • Kaj se je zgo­di­lo s kro­gom v pe­smi?

iz­let

po

pro­sto­ru in

po­sta­ne eli­psa

149


Desa Muck

KO SE ŽELVA IZGUBI ... Mavricij je bil zelo rad pri babici. Tam je imel svojo domačo žival, ki mu je starši doma niso dovolili, želvo Cvetko. Sicer ni počel nič zabavnega, bila pa je zelo ljubka, ko je jedla solato iz roke. Mavricij jo je rad s prstom nežno božal po glavici in takrat je bila videti zelo srečna. Ker je babica živela v prvem nadstropju stare hiše z velikim vrtom in velikimi drevesi, je Mavricij Cvetko 160


Ilustriral Peter Škerl

večkrat nesel ven, kjer se je lahko namakala v lavorju z mlačno vodo ali jedla travo. Mavricij pa je pazil, da ne bi kam zašla ali se izgubila. Nekega dne je na tovornjak zelo lepo in natančno zlagal kamenčke, ki sta jih z babico zbirala na sprehodih ob reki. Šele ko je končal, je opazil, da Cvetke ni več pod grmom pri ograji, kjer se je še malo prej pasla. Zaman je pogledal pod vsak grm in odmaknil vse večje liste. Obupan je za pomnoč poklical babico. Čeprav je vse pretekanila, je tudi ona ni našla. Mavricij je glasno zajokal. Babica mu je obrisala nos in rekla: »Vse je v redu. Samo jesen se bliža in Cvetka se je najbrž izmuznila pod ograjo in se zakopala na travniku. Spomladi se bo zbudila in se vrnila domov.«

161


Mavricij se je ozrl po širnem travniku, ki se je od babičinega vrta raztezal vse do reke. Bil je neznanski. »Nikoli ne bo našla domov. Izgubila se bo!« »Kje pa!« je rekla babica. »Želve odlično vohajo. Kot kužki. In vedno najdejo domov.« Mavricij se je do večera pomiril, toda ko je prišel naslednjič k babici, ga je čakalo neprijetno presenečenje. Po velikanskem travniku za babičino hišo sta ropotala dva velika buldožerja. »Odkopala in zmečkala bosta Cvetko!« je prestrašeno kriknil Mavricij. »Ne verjamem, da je prišla tako daleč,« je rekla babica. »Saj veš, kako počasne so želve. Sploh pa se zakopljejo zelooo globoko, tako da tudi buldožer ne more do njih.« Toda Mavricij ji ni čisto verjel. Gotovo se ni zakopala tako zelooo globoko. Kako bi sicer dihala?! Pa tudi ne bi bilo prvič, da so se mu odrasli zlagali. Odločil se je, da bo sam prekopal ves travnik in rešil želvo. (Odlomek) • Si že gledal/-a kakšen detektivski film? Kateri? Kaj se je dogajalo? • Si že bral/-a kakšno napeto detektivsko zgodbo? Pripoveduj. • Si na računalniku že igral/-a kakšno detektivsko igro? Pripoveduj. • Kako si predstavljaš detektiva?

162


ENCI benci na kamenci. Ilustr. Zvonko Čoh. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. (Žlabudron)

KOSOVEL, S.: Medvedki sladkosnedki. . Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. (Velike slikanice)

GRAFENAUER, N.: Kadar glava nad oblaki plava. Ilustr. Kostja Gatnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. (Sončnica)

KOREN, M.: Eva in kozel. Ilustr. Suzana Bricelj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. (Deteljica)

GRAFENAUER, N.: Pedenjped. Ilustr. Lidija Osterc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. (Moja knjižnica)

KOVAČ, P.: Kaja in njena družina: povej mi o ločitvi. Ilustr. Maja B. Jančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. (Povej mi)

KALAŠ, I.: Drevesna tovarišija. Ilustr. František Blaško. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988. (Velike slikanice)

KOVAČIČ, L.: Možiček med dimniki. Ilustr. Milan Bizovičar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. (Velike slikanice)

KITAJSKE in korejske pravljice. Prev. Jože Zupančič. Prir. Anja Štefan. Koper: Lipa, 1956.

KOVAČIČ, L.: Najmočnejši fantek na svetu. Ilustr. Milan Bizovičar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977. (Velike slikanice)

KOMELJ, M.: Zverinice. Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. (Čebelica)

KOVAČIČ, L.: Zgodbe iz mesta Rič-Rač in od drugod. Ilustr. Milan Bizovičar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994.(Sončnica)

229


berilo 3

3

Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Jožica Ciber Gruden

berilo 3 ZA tretji razred osnovne πole

ZA tretji razred osnovne šole

Kdo bo z nam i

Kdo bo z nami šel v gozdiček? In kdo s pravljicami, pesmicami in igricami v bralni kotiček? Vsi! Otroci in odrasli, ki jih beremo.

DELOVNI ZVEZEK za jezik

KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK? — berilo 3

Berilo 3, Kdo bo z nami šel v gozdiček? • razvija otrokove literarne, sporazumevalne in opismenjevalne zmožnosti; • ponuja pester izbor izvirne domače in tuje otroške književnosti, tako avtorske kot ljudske; • odlomki besedil so opremljeni z izvirnimi ilustracijami najboljših slovenskih in tujih ilustratorjev; • dolžina in zahtevnost besedil sta usklajeni in v skladu z bralnimi sposobnostmi otrok; • didaktična vprašanja izhajajo iz komunikacijskega modela poučevanja književnosti; • daljši odlomki iz nekaterih pravljic (branja v nadaljevanjih) učence spodbujajo k domišljijskemu nadaljevanju zgodbe ali k branju celotne knjige.

šel v gozdiček?

DELOVNI ZVEZEK za književnost

www.emka.si www.mladinska.com/sola 18,90 €

Berilo 3_oprema_2011_.indd 1

5/25/11 1:07 PM

Berilo 3, kdo bo z nami šel v gozdiček?  
Berilo 3, kdo bo z nami šel v gozdiček?  

Učbenik za pouk književnosti po posodobljenem UN v tretjem razredu OŠ

Advertisement