Page 1

STANDARDI ZNANJA

Ocenjevalna lestvica: 10, 9 točk = odl (5) 8, 7 točk = pdb (4) 6, 5 točk = db (3) 4, 3, 2 točki = zd (2) 1, 0 točke = nzd (1)

KRITERIJI Z OPISNIKI IN TOČKAMI ZA OCENJEVANJE PISNIH IZDELKOV Kriterij / točke 0 točk 1 točka 2 točki Vsebina je neustrezna Vsebina je delno Vsebina je ustrezna glede na glede na nalogo. ustrezna.mestoma je nalogo.Učenec vključuje CONTENTS/ preveč nepotrebnega skoraj vse potrebne vsebina ponavljanja ali premalo informacije. informacij. -Besedišče je preveč Besedišče je skromno. Besedišče je ustrezno glede pomanjkljivo za najbolj Učenec besedišče na nalogo. Učenec včasih VOCABULARY/ osnovno razumevanje. ponavlja, ne uporablja besedišče ponavlja, vendar Besedišče -Skoraj vse povedi novih besed. vključuje tudi nekatere nove (PRAVOPIS) vsebujejo pravopisne Mnoge povedi vsebujejo besede. napake. pravopisne napake. Nekaj povedi vsebuje pravopisne napake. -Jezikovna sredstva so Uporablja predvsem Jezikovna sredstva so GRAMMAR/ nepravilna, neustrezna in/ osnovne slovnične večinoma pravilna in ustrezno Jezikovna ali zelo skromna. strukture, vendar se tudi rabljena. Včasih uporabi sredstva pri teh pojavljajo napake, kompleksnejše strukture – ki pa v celoti ne ovirajo tudi z napakami, ki presegajo razumevanja. raven. - Misli so tako Misli so izražene Misli so ustrezno in dokaj STRUCTURE/ fragmentarne ali nelogično razumljivo. Pojavlja se logično nanizane. Stavki so Zgradba in izražene, da je sporočilo nedoslednost pri nizanju povezani, uporabljena so tudi koherentnost moteno. Kohezivnih (npr. le-teh. povezovanje kohezivna sredstva. Zgradba besedila zaimki, dol.členi, stavkov je šibko. besedila je vidna. substitucije, izpusti, vezniki) sredstev ni.

3 točke Vsebina je ustrezna. Učenec vključuje vse potrebne informacije in jih mestoma primerno in ustvarjalno širi. Besedišče je ustrezno. Učenec vključuje nove besede, mestoma uporablja besedišče, ki presega povprečna pričakovanja. Skoraj nobena poved ne vsebuje pravopisnih napak.

__________________________


KRITERIJI IN OPISNIKI S TOČKAMI ZA OCENJEVANJE GOVORNEGA SPORAZUMEVANJA

Kriteriji /točke SPLOŠNA SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST

1 točka - Premalo komunikacije za ocenjevanje. - Pogovor ne steče. - Učenec se ne odziva na vzpodbudo in pomoč.

2 točki - Učenec se v razgovor vključuje le ob izdatni učiteljevi podpori. - Ne obvlada komunikacijskih strategij. - Njegovi odzivi so kratki/enobesedni/neb esedni. - Pogovor je komajda razumljiv.

3 točke - Učenec govori z večkratnimi, daljšimi prekinitvami. - Pogovor se nadaljuje le ob sogovornikovi oz. učiteljevi vzpodbudi in pomoči. - Uporaba kohezivnih sredstev ni prisotna.

SLOVNICA IN - Jezikovnih struktur KOHERENCA ni mogoče razbrati, oziroma so povsem neustrezne.

- Učenec uporablja le strukture opredeljene z minimalnimi standardi. - Napake so zelo pogoste in večkrat onemogočajo razumevanje. - Večkrat reagira samo z besedo, ne s povedjo.

- Uporablja le temeljne jezikovne strukture. - Manjše napake so pogoste, a še ne ovirajo razumevanja.Večje napake so občasne.

4 točke - Učenec aktivno sodeluje v pogovoru oz. samostojno pripoveduje. - govori pretežno tekoče, z manjšimi zatikanji - občasno potrebuje manjšo vzpodbudo sogovornika oz. učitelja - deloma uporablja kohezivna sredstva - pri povezovanju in razvijanju misli potrebuje občasno pomoč. - ustrezno uporablja pričakovane jezikovne strukture - pojavi se nekaj redkih napak, ki ne ovirajo razumljivosti - izjemoma uporabi zahtevnejšo strukturo

5 točk - Učenec aktivno sodeluje v pogovoru oz. samostojno pripoveduje. - aktivno uporablja komunikacijske strategije (skrbi, da pogovor/pripoved ne zamre) - misli samostojno povezuje (uporablja kohezivna sredstva) in razvija - ne potrebuje vmesne vzpodbude učitelja. Učenec ustrezno uporablja enostavne in občasno tudi bolj zahtevne strukture. - Napak skoraj ni.


BESEDIŠČE

- Učenec ciljnega besedišča ne obvlada. - Besedišče je tako skromno, da sporočila niso razumljiva.

- Ciljno besedišče je zelo omejeno in ponavljajoče. - Učenec večkrat ne najde ustreznega izraza. - Napake v rabi besed so pogoste.

IZGOVORJAV - Premalo komunikacije Učenca je mogoče A za ocenjevanje. razumeti s stalnim naprezanjem.

- Ciljno besedišče je pomanjkljivo. - Besedišče je omejeno in ponavljajoče. - Napake so pogostejše in deloma otežujejo razumljivost. - Učenec pogosto potrebuje učiteljevo pomoč. Učenca je mogoče razumeti z nekaj težavami.

SEŠTEVEK VSEH TOČK : 4 = OCENA

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE GOVORNEGA SPORAZUMEVANJA

- Ciljno besedišče je v mejah pričakovanega. - Besedni zaklad je raznolik, a le redko presega pričakovano besedišče. - Izraze izbira situacijam primerno z redkimi napakami. - občasno potrebuje vzpodbudo učitelja. Učenca je mogoče razumeti zlahka, brez težav.

-Uporablja večino ciljnega besedišča. - Besedni zaklad je raznolik in občasno presega pričakovano besedišče. - izraze izbira situacijam primerno, skoraj brez napak. Učenca je mogoče razumeti zlahka, brez težav.


Kriteriji /ocena SPLOŠNA SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST

SLOVNICA IN KOHERENCA

BESEDIŠČE, VSEBINA

IZGOVORJAVA

nzd (1)

zd (2)

- Premalo komunikacije za ocenjevanje. - Pogovor ne steče. - Učenec se ne odziva na vzpodbudo in pomoč.

- Učenec se v razgovor vključuje le ob izdatni učiteljevi podpori. - Ne obvlada komunikacijskih strategij. - Njegovi odzivi so kratki/enobesedni/ nebesedni. - Pogovor je komajda razumljiv. - Jezikovnih - Učenec uporablja le struktur ni strukture, opredeljene z mogoče razbrati minimalnimi standardi. oziroma so - Napake so zelo pogoste in povsem večkrat onemogočajo neustrezne. razumevanje. - Večkrat se odzove samo z besedo, ne s povedjo. - Učenec - Ciljno besedišče je zelo ciljnega omejeno in ponavljajoče. besedišča ne - Učenec večkrat ne najde obvlada. ustreznega izraza. - Besedišče je - Napake v rabi besed so tako skromno, pogoste. da sporočila niso razumljiva. Premalo Učenca je mogoče razumeti s komunikacije za stalnim naprezanjem. ocenjevanje.

db (3)

pdb (4)

- Učenec govori z večkratnimi, daljšimi prekinitvami. - Pogovor se nadaljuje le ob sogovornikovi oz. učiteljevi vzpodbudi in pomoči. - Samostojno slabo povezuje in razvija misli.

odl (5)

- Učenec aktivno sodeluje v pogovoru oz. samostojno pripoveduje. - Govori pretežno tekoče, z manjšimi zatikanji. - Občasno potrebuje manjšo vzpodbudo sogovornika oz. učitelja. - Pri povezovanju in razvijanju misli potrebuje občasno pomoč. - Uporablja le temeljne - Ustrezno uporablja pričakovane jezikovne strukture. jezikovne strukture. - Manjše napake so - Pojavi se nekaj redkih napak, ki pogoste, a še ne ovirajo ne ovirajo razumljivosti. razumevanja. Večje - Izjemoma uporabi zahtevnejšo napake so občasne. jezikovno strukturo.

- Učenec aktivno sodeluje v pogovoru oz. samostojno pripoveduje. - Aktivno uporablja komunikacijske strategije (skrbi, da pogovor/pripoved ne zamre). - Misli samostojno povezuje (uporablja kohezivna sredstva) in razvija. - Ne potrebuje vmesne vzpodbude učitelja.

- Ciljno besedišče je pomanjkljivo. - Besedišče je omejeno in ponavljajoče. - Napake so pogostejše in deloma otežujejo razumljivost. - Učenec pogosto potrebuje učiteljevo pomoč. Učenca je mogoče razumeti z nekaj težavami.

- Ciljno besedišče je v mejah pričakovanega. - Besedni zaklad je raznolik, a le redko presega pričakovano besedišče. - Izraze izbira situacijam primerno z redkimi napakami. - Občasno potrebuje vzpodbudo učitelja.

- Uporablja večino ciljnega besedišča. - Besedni zaklad je raznolik in občasno presega pričakovano besedišče. - Izraze izbira situacijam primerno, skoraj brez napak.

Učenca je mogoče razumeti zlahka, brez težav.

Učenca je mogoče razumeti zlahka, brez težav.

Učenec ustrezno uporablja enostavne in občasno tudi zahtevnejše jezikovne strukture. - Napak skoraj ni.


Kriteriji ocenjevanja pisnih in ustnih izdelkov  
Kriteriji ocenjevanja pisnih in ustnih izdelkov  

kriteriji ocenjevanja pri angleščini

Advertisement