__MAIN_TEXT__

Page 1

Letnik 10, {t. 51/ september - oktober 2016 30.000 brezpla~nih izvodov


Thermia toplotne črpalke

izdelano na

Švedskem

Zagotavljamo vam bolj topel dom ob bistveno nižjih stroških ogrevanja. j . Zanesljivo in brezskrbno. Dan za dnem, leto za letom.

LE

A++

T GAR

AN

Í Preko 90 let izkušenj proizvajalca Í Preko 40 let proizvodnje toplotnih črpalk Í Preko 25 let vestnega dela na slovenskem trgu Í Kar 5 let garancije na sistem

C IJE

Thermia Atec Popolnoma zanesljiva in preizkušena toplotna črpalka zrak/voda, ki z izjemno učinkovitostjo dosega velike prihranke pri ogrevanju starejših, slabo izoliranih objektov, kot tudi novogradenj.

Kontaktirajte nas! Z veseljem vam bomo svetovali, kako zmanjšati stroške ogrevanja in izboljšati kakovost bivanja v vašem domu. Konfigurirali vam bomo rešitev po meri in pripravili ponudbo sistema z izvedbo, izdelali energijski in finančni izračun, vezan izključno na vaš objekt. Uredili bomo vse, da boste uspešno pridobili nepovratna sredstva, ki so vam na voljo in ponudili najugodnješe možnosti financiranja investicije. Naši strokovnjaki vam bodo stali ob strani pred odločitvijo, med postopkom vgradnje in še leta po tem.

Zastopnik in distributer:

080 20 65

Atlas trading d.o.o. | Celjska cesta 45, 3212 Vojnik

Specialisti za varčno ogrevanje

03 425 54 00 | info@thermia.si | www.thermia.si


4

UVODNIK

Menjam Einsteina za Teslo

N

ikola Tesla je bil `e med {tudijem na fakulteti za elektrotehniko v avstrijskem Gradcu tako zagnan in vedo`eljen, da so profesorji svarili njegove star{e, da se mu lahko zme{a. Po mnogih `ivljenjskih vzponih in padcih je v Parizu patentiral svojo vodilno idejo, ve~fazni indukcijski elektromotor. V `ivljenju je ve~krat padel od izumitelja do cestnega kopa~a, se spet povzpel, prodal nekaj patentov, se boril z industrialci, zavistne`i in prevaranti ter s krajo svojega znanja in idej. Okrog 1900 so v elektrarno na Niagarskih slapovih postavili njegove generatorje, s ~imer je dokon~no premagal prevarantskega Edisona in njegove zastarele enosmerne generatorje. Tesla je genij z `ivljenjem polnim preobratov in epohalnih izumov, z idejami, ki {e danes burijo duhove. Na sre~o in po Teslovi zaslugi, danes vse uporabne in pametne stvari delujejo na elektriko. Energetsko gledano je planet danes pregret v glavnem zaradi slabih izkoristkov strojev, ki delujejo na fosilna goriva, od termoelektrarn do ropotajo~ih kosilnic za travo. Preko parnega stroja smo se prebili do bencinskih in dizelskih motorjev, sedaj pa je zadnji trenutek, da nas sre~a pamet in da pogon skoraj vsega prevzame elektromotor, s svojim skoraj 100% izkoristkom.

Pi{e: Simon Tihec

to~kama, zato bi z nadzemnim kontaktom med obema postankoma lahko dopolnjevali baterije. S tem bodo dosegli 70 % zmanj{anje emisij, poraba energije bo za 71% ni`ja, skupni stro{ki pa bodo padli za najmanj 50%. Brez izpuhov in z ob~utno manj hrupa bodo taki stroji zasedli tudi gradbi{~a v mestih do 2018.

Proizvajalec te`kih gradbenih strojev, Volvo, se resno ukvarja s prehodom od dizla na elektriko. Ugotovili so, da v kamnolomu drobilci in bagerji ve~ino ~asa delajo na enem mestu, torej jih s kablom lahko napajajo z elektriko. Veliki tovornjaki vozijo v glavnem med dvema

Pou~eni trdijo, da bodo elektri~ni avtomobili na cestah veliko prej, kot to pri~akuje ve~ina. Ameri{ki Tesla Motors se je z imenom firme poklonil genialnemu izumitelju in s svojim pristopom povzro~il nemir tudi pri vseh drugih proizvajalcih voze~ih {katel, med drugim tudi pri Chevroletu in General Motorsu. Ti so ugotovili, da uporabniki njihovih hibridov ve~ kot 90 % svojih vo`enj in 65% prevo`ene poti opravljajo samo z elektriko. Dobra sporo~ila pa {irijo tudi proizvajalci polnilnih postaj, ki jih avtomobilske tovarne vabijo na sestanke. Slednji trdijo, da so videli njihove na~rte in da je popolna elektrifikacija prometa tik pred vrati. Dobra vest za kupce je pove~ana konkurenca, ki bo povzro~ila zni`anje cen. VW, ki je dobro zamo~il s svojimi dizelskimi prevarami, se re{uje z najavo, da bo vse svoje modele ponudil tudi v izvedbi priklju~ni hibrid, enako zatrjuje BMW. Hyundai in Toyota pa obljubljata, da bodo vsa njuna vozila imela podvojen elektri~ni doseg do konca tega leta. Do danes se je zdelo, da se na avtomobilskem podro~ju ni~ ne dogaja, ka`e pa da se bodo spremembe zgodile skoraj ~ez no~. Poznavalci svetujejo velikim kupcem naftnih derivatov, da v svoje dolgoro~ne pogodbe dodajo nov pogoj. In sicer, da se o ceni in koli~inah lahko ponovno pogajajo, ko bo ve~ kot 10% vozil na cestah posamezne dr`ave elektri~nih. Zato moj poklon genialnemu Einsteinu, vendar je ta trenutek Tesla tisti, zaradi katerega je moje `ivljenje svetlo, toplo, udobno in varno. •


O PUBLIKACIJI

Revija VAR^UJEM ^ Z ENERGIJO je v celoti brezpla~na. Izhaja 5 krat letno. Naslednja, 52. {tevilka revije izide novembra 2016, letos bele`imo 10. leto izdajanja revije. Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. Naklada: 30.000 brezpla~nih izvodov Avtorji: Simon Tihec, Jo`ica Ekart, Nata{a Vodu{ek Fras, Boris Gojko{ek, Karl Bravc, Bojko Jerman, Andrej Gruden, Vili Zabret, Robert Sever, Yasin Jodeh, Miha Vake, Franc Marovt, Franc Pesjak, Toma` Apohal, Urban Martinu~, Mario Niki}, Tadej Mrak Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart Lektoriranje: Maja Tihec Tr`enje: Anja Mithans (031 350 461) Distribucija: tel.: 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: LEYKAM TISKARNA d.o.o. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Andrej Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta

Tel.: 02 686 10 81 Trans. ra~un: 9067 2000 0577 502 Dav~na {tevilka: SI20960166 E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni energetski portal:

www.varcevanje-energije.si - Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. - Vse pravice pridr`ane.

V 51. {tevilki revije Var~ujem z energijo se predstavljajo:

- Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije.

str. 1 Vitanest str. 2 Butan plin str. 3 Atlas trading str. 4 Knut str. 7 Celjski sejem str. 9 Seltron str. 10 Valher str. 12 Minergia str. 13 E-netsi str. 15 Lunos str. 16 E2E str. 17 Orca

- Dolo~enih promocijskih ~lankov v reviji, na `eljo naro~nikov, ne lektoriramo. Distribucija revije poteka v trgovskih velecentrih MERCATOR TEHNIKA in GRADNJA, specializiranih tehni~nih in gradbenih trgovinah, ter aktualnih sejemskih prireditvah - sejmih Dom, Energetika in MOS.

str. 18 Prof.El str. 19 Daikin str. 21 Tratnjek Samsung str. 23 GIZ DZP str. 25 Istrabenz plini str. 27 Dines LG str. 29 Energetika Ljubljana str. 33 Sonnenkraft str. 35 RWE str. 36 Tovarna meril Kovine str. 37 Weishaupt str. 38 Kamini Ko~evar

str. 39 Valher str. 40 Agni str. 40 TeraFlam str. 41 KWB str. 43 Kamini & dimniki Jelen str. 44 Ou~ek str. 47 Gorenje str. 48 Termo Shop str. 49 Dines str. 50 Mix str. 53 Veto str. 55 Dom-Titan

str. 56 Tersus str. 57 Tersus str. 58 Kronoterm str. 59 Henrik Hom{ak str. 60 Mavi str. 61 Tilia str. 62 Tersus str. 63 Koop str. 64 Airabela str. 65 Dulc str. 66 Mercator tehnika str. 67 Viessmann

str. 68 Vitanest str. 70 Armex armature str. 71 Zago`en str. 72 Wienerberger str. 73 Henkel Loctite str. 74 Henkel Ceresit str. 77 Kalcer str. 78 Fibran str. 79 Ream str. 80 Energija plus

5


MOS bo znova upravi~il sloves najve~jega tovrstnega sejma v regiji

49. MOS v Celju od 13. do 18. septembra – Poleg energetskih letos tudi brezpla~ni nasveti kako se lotiti gradnje in opremiti dom

49.

MOS, Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, ki bo letos na celjskem sejmi{~u od 13. do 18. septembra, prina{a {tevilne novosti, ki bodo {e obogatile ponudbo najve~jega tovrstnega sejma v regiji. V razstavnem programu bo v ospredju celovita ponudba vsega za gradnjo in obnovo doma, vklju~no z notranjo opremo oz. pohi{tvom, ki so mu v Celjskem sejmu namenili posebno sejemsko dvorano E. Ve~ja bo tudi ponudba kulinarike, ki so jo preselili v ve~jo, prenovljeno sejemsko dvorano C, ter ponudba kamping in karavaning opreme oziroma ponudbe za aktivno pre`ivljanje prostega ~asa v naravi. Bogat razstavni program ve~ kot 1500 razstavljavcev iz 35 dr`av, ki napovedujejo razli~ne sejemske popuste in ugodnosti, bo sooblikoval tudi spremljajo~i program. [e posebej bodo na svoj ra~un pri{li vsi, ki gradijo ali obnavljajo svoj dom, hi{o, stanovanje ali poslovni objekt, saj bodo lahko izkoristili tudi brezpla~ne nasvete neodvisnih strokovnjakov. V Celjskem sejmu so jih poimenovali s skupnim imenom MOSove svetovalnice. V sejemski dvorani E bodo obiskovalci lahko prisluhnili Andreji Jesenek, notranji oblikovalki, ki bo med drugim pojasnila kako se lotiti opremljanja malih prostorov, ali kako zasnovati otro{ko sobo, da bo rasla z otrokom. Pa tudi, da je prej kot o designu svetil potrebno razmi{ljati o svetlobi ter predstavila najpogostej{e napake pri opremljanju doma, ki zmanj{ujejo kakovost bivanja.

Kako se lotiti gradnje, se bodo obiskovalci lahko seznanili v sejemski dvorani J, kjer jim bo Martin Pelcl, MojMojster.net, pojasnil, kako najti dobrega izvajalca, kak{ni so dejanski stro{ki hi{e oz. kak{ni so stro{ki posameznih faz gradnje in koliko trajajo. Izvedeli pa bodo med drugim tudi, ali je izbrana parcela sploh primerna za gradnjo ter se seznanili s celotnim procesom gradnje od ideje do hi{e (celovita predstavitev vseh korakov od skic, iskanja projektanta do izbire izvajalca). Po nasvete o u~inkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije pa se bodo obiskovalci lahko odpravili na galerijo sejemske dvorane K. Neodvisni svetovalci ENSVET bodo med drugim odgovarjali na vpra{anja kako se lotiti izvedbe ukrepov za energetsko sanacijo stavb, kak{na sredstva za to so na voljo na

Eko skladu, pa tudi, kako se lotiti odprave vlage iz objektov, sanacije fasade in rabe de`evnice.

Mednarodni utrip za posel v tujini Bo pa MOS znova pravi kraj tudi za tiste, ki i{~ejo poslovne prilo`nosti zunaj meja Slovenije. [tevilni tuji razstavljavci, mednarodna poslovna sre~anja in skupinske predstavitve tujih dr`av odpirajo pot na nove trge. Najve~jo skupinsko predstavitev znova pripravlja Kitajska. V sejemski dvorani A bo od torka do petka (13.-16.9.) mogo~e obiskati Premium Brands China (PB China), kjer se bo predstavilo 100 kitajskih podjetij, ki i{~ejo poslovne prilo`nosti v JV Evropi. Organizirano bo tudi b2b sre~anje slovenskih in kitajskih podjetij (~etrtek, 15.9.).


AKTUALNI DOGODKI

7

Podjetniki do koristnih informacij tudi pri gospodarskem ministrstvu in na strokovnih dogodkih Na MOSu se bo celovito predstavilo tudi pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, katerega predstavniki bodo vse sejemske dni na voljo za posredovanje informacij o delovnih podro~jih ministrstva. Z namenom promocije lesa in lesnih izdelkov bo Direktorat za lesarstvo sejemski nastop dopolnil s promocijsko razstavo lesnih izdelkov ^ar lesa ter konferenco Les – poslovna prilo`nost za podjetni{tvo (sreda, 14.9.). Dnevno bo sicer ministrstvo pripravljalo talk showe z uspe{nimi slovenskimi podjetji in predstavljali primere dobre prakse vstopov na nove trge s pomo~jo dr`ave, primere modelov poslovne odli~nosti v podjetjih ter pomembno sooblikovalo tudi strokovni spremljajo~i program. Na MOSu bo med drugim {e tradicionalno sre~anje slovenskih ob~in, ki ga skupaj pripravljajo Celjski sejem, Mestna ob~ina Celje in Skupnost ob~in Slovenije (sreda, 14.9.). Letos se bodo posvetili prilo`nostim in pastem pametnih mest in skupnosti. V sredo (14.9.) bo na sejmi{~u Dan Slovenske vojske na MOS, v petek (16.9.) pa letna konferenca Zdru`enja slovenske fotovoltaike.

Na MOSu letos posebna dvorana pohi{tva in notranje opreme

Prvi dan vstopnice po 2 EUR, ostale dni ceneje na sejem po 16. uri Obiskovalci 49. MOS bodo prvi sejemski dan (torek, 13.9.) za vstopnico ponovno od{teli le simboli~na 2 evra. Ostale sejemske dneve pa lahko cenej{e vstopnice izkoristijo

vsak dan po 16. uri. Vstopnice se pocenijo za vse ciljne skupine, parkiri{~e pa bo vsak dan po 16. uri brezpla~no. V Celjskem sejmu obiskovalce vabijo, da si za la`je na~rtovanje sejemskega obiska dnevni program dogajanja ogledajo na www.ce-sejem.si. • Nata{a Vodu{ek Fras, Celjski sejem d.d.

PRAVI NASVETI, DOBRI NAKUPI, NOVI POSLI Mednarodni sejem obrti in podjetnosti Celjski sejem, 13.-18. september 2016

NAJPOMEMBNEJŠI POSLOVNI SEJEM V REGIJI VSE ZA GRADNJO, OBNOVO IN OPREMO DOMA KAMPING, KARAVANING IN KULINARIKA BREZPLAČNI NASVETI, UGODNI NAKUPI

1976

www.ce-sejem.si

eCE novice

2016

Vaš partner

CELJSKI SEJEM


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

8

[tirje letni ~asi, en sistem uravnavanja temperature – Daikin Altherma Compact

V

Ko se znajdemo v vlogi iskanja prave re{itve za na{o novogradnjo ali obstoje~ objekt, praviloma od novega ogrevalnega sistema pri~akujemo, da nam bo omogo~al udobje tako v zimskem, kot poletnem ~asu. Hkrati pa mora ta, novi ogrevalni sistem vklju~evati alternativni vir ogrevanja s prestrezanjem sonca.

Kompaktna toplotna ~rpalka Daikin Altherma Compact Za zahtevnej{e uporabnike kompaktna toplotna ~rpalka Daikin Altherma Compact predstavlja idealno re{itev. Ta sodobni ogrevalni sistem zdru`uje toplotno ~rpalko za ogrevanje in hlajenje (opcijsko) in hkrati omogo~a mo`nost priklopa solarnega sistema. Inovativna konstrukcija ima poleg sestavnih delov toplotne ~rpalke integriran zalogovnik (razli~nih velikosti), ki se ga prvenstveno ogreva z brezpla~no solarno energijo. ^e solarne energije ni na razpolago ali je ni na razpolago dovolj, se toplotna ~rpalka avtomati~no vklopi in segreje zalogovnik

na `eleno delovno temperaturo, ta pa se regulira v odvisnosti od zunanje temperature in sobne temperature (opcijsko). Ta na~in delovanja omogo~i, da se najprej prestreza solarna energija (za pripravo tople sanitarne vode kot tudi za ogrevanje), {ele nato se po potrebi dodatno vklopi toplotna ~rpalka. V primeru, da se izka`e potreba, je hkrati mo`no dograditi elektro grelec, ki predstavlja stabilen vir in stalno pomo~ toplotni ~rpalki zrak/voda. Toplotno ~rpalko Daikin Altherma Compact odlikuje kompakten, preto~en na~in priprave tople sanitarne vode. Sanitarna voda se pripravlja po dejanski potrebi, s pomo~jo dimenzioniranega toplotnega izmenjevalnika. Na ta na~in je topla sanitarna voda vedno sve`a in ne prihaja do mo`nosti nastanka {kodljivih bakterij (legionele). Tak{en na~in konstrukcije, oziroma

priprave tople sanitarne vode, potek tako, da iz hranilnika odvzame le toliko energije kot jo dejansko potrebujemo. S tem prepre~imo ogrevanje sanitarne vode na zalogo. Poleg na{tetih inovativnih tehni~nih re{itev vam toplotna ~rpalka Daikin Altherma Compact omogo~a povsem varno obratovanje. Daikin, z razvejano mre`o visoko usposobljenih serviserjev in mo`nostjo nadgradje toplotne ~rpalke, zagotovi povsem brezskrbno delovanje. Zato ne odla{ajte ter za neobvezujo~e svetovanje ob izbiri pravega ogrevalnega sistema za va{ objekt pokli~ite va{ega Daikin partnerja za Slovenijo, podjetje Seltron d.o.o., na brezpla~no telefonsko {tevilko 080 13 55 ali nas obi{~ite v Centru var~nega ogrevanja na Tr`a{ki cesti 85 A, v Mariboru. • Boris Gojko{ek, tehni~no prodajni svetovalec

Promocijsko sporo~ilo

/ ~asu, ko smo soo~eni z zelo spremenljivimi cenami energentov je {e posebej pomembno, da se pri izbiri ogrevalnega sistema odlo~imo za dolgoro~no u~inkovit in var~en sistem, ki nam bo zagotavljal var~no, varno in zanesljivo ogrevanje kot tudi hlajenje.


TOPLOTNA ČRPALKA ŠTEVILKA 1 NA TRGU

ZASTOPA IN PRODAJA: Seltron d.o.o., Tržaška cesta 85 A, 2000 Maribor, info@seltron.si, www.seltron.si

Za dodatno svetovanje se obrnite na Seltronove strokovnjake v Centru varčnega ogrevanja ali pokličite na:


10

AKTUALNO - ENERGETSKA ZAKONODAJA

Slovenija {e vedno v objemu premoga in nafte Ne zavedamo se lastnih potencialov trajnih virov energije

Pi{e: Jo`ica Ekart urednica revije

O

dlo~itve o energetiki namre~ pomenijo tudi odlo~itev o tem, kak{en zrak bomo dihali, kak{no gospodarstvo bomo razvijali, koliko okoljskih bremen bomo pustili na{im zanamcem ter kako socialno pravi~na bo energetska tranzicija za vse prebivalce, menijo na Greenpeacu. Slovenci smo energetsko zavozili na ve~ podro~jih. Gradimo ogromne in predrage elektrarne, namesto da bi uvajali pametno elektri~no omre`je in razpr{eno proizvodnjo elektrike in toplote. Nemci so lani, kljub izjemnemu gospodarskemu vzponu, porabili kar za 4,8% manj energije kot predlani, mi smo porabo zmanj{ali za borih 0,3%, verjetno zaradi slab{e kupne mo~i in ne zaradi var~evalnih ukrepov. Zato je na podro~ju var~evanja energije potrebno uporabiti vse mo`ne prijeme, zmanj{ati porabo na vseh podro~jih, uporabiti var~ne aparate in spremeniti navade.

Razvojna sredstva, ki bi se naj v Sloveniji namenjala za posamezno energetsko podro~je, glede na vir energije, {e niso predvidena, hkrati pa, ko nova zakonsko dolo~ena strategija stopi v veljavo, cilji za dr`avo niso zavezujo~i, hkrati se spra{ujemo ali bo mo`no brez konkretno za~rtanih investicij, cilje dose~i na rok. Po mnenju Zdru`enja za energetsko neodvisnost Slovenije, ZENS, je potrebna bistveno ve~ja zastopanost obnovljivih, bolje re~eno, trajnih virov energije, kjer v primerjavi z EU zaostajamo, posebaj s prestrezanjem energije zemlje, vetra in sonca. V novi energetski strategiji, ki bo za~rtana v novem EKS (Energetskem konceptu Slovenije) tudi ni predvideno pove~anje rabe le-te. Na Greenpeacu so o novo nastalem predlogu Energetskega koncepta Slovenije povedali:« Sicer Energetski koncept Slovenije zasleduje cilj »nizkooglji~nosti«. A ne sme se zgoditi, da bi pod slogani nizkooglji~nosti in trajnosti neupravi~eno dajal prednost jedrski energiji. V nadaljnjem postopku morajo biti vsi viri energije enakovredno ocenjeni in nujno si moramo odgovoriti na vpra{anji, kako zagotoviti pravo~asno in pravi~no opustitev premoga ter ali je jedrska energija za dr`avljane sprejemljiva, {e posebej gradnja dodatne jedrske elektrarne v Kr{kem (NEK II).

Energetska strategija z novim Energetskim konceptom zadeva vse dr`avljane Hkrati na Greenpeacu poudarjajo, da od EKS tako tudi {e naprej pri~akujejo, da bo sledil na~elu demokrati~nega odlo~anja, pri ~emer mora imeti civilna dru`ba mo`nost soodlo~anja in sodelovanja pri pripravi, ume{~anju in razvijanju strategij. Dolo~iti mora cilje na podro~ju oskrbe z energijo na podlagi verodostojnih projekcij gospodarskega in dru`benega razvoja, zagotoviti okoljsko in dru`beno sprejemljivo pridobivanje energije ter pri ocenjevanju in primerjanju tehnologij upo{tevati eksterne stro{ke vseh energetskih virov. Energetski koncept Slovenije mora zagotoviti pot tranzicije v energetski sistem, ki bo temeljil na u~inkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije ter predvidel prehod iz monopolne v mno`i~no in razpr{eno proizvodnjo energije, pri ~emer bodo dr`avljani, lokalne skupnosti ter mala in srednja podjetja vklju~eni v nove investicije. In nenazadnje, od Energetskega koncepta Slovenije pri~akujejo, da bo zagotovil vzpostavitev energetskega sistema, ki bo omogo~al ve~jo participacijo dr`avljanov in njihovo skupno odlo~anje o lastni prihodnosti. •


AKTUALNO - ENERGETSKA ZAKONODAJA Prihodnost slovenske energetike v ~asu rekordnih temperatur

Pri~etek prehoda v energetsko neodvisnost?

V letu 2016 podiramo globalni temperaturni rekord. Zato je nujnost energetske tranzicije {e toliko bolj o~itna in glasno trka na na{o dr`avljansko vest.

V zdru`enju ZENS menijo, da ni samo cilj preiti na okolju prijazne vire energije, ampak tudi tehnolo{ko urejevati njihovo rabo.

Natanko pred enim letom (avgusta 2015) smo s strani Ministrstva za infrastrukturo dobili prvi uradni vtis o prihodnosti slovenske energetike. Lani poleti je Ministrstvo odprlo javno obravnavo predloga usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS) – t.i. osnovnega razvojnega dokumenta, ki bi naj nastavil smernice slovenske energetike za naslednjih 20 oz. 40 let.

Katja Hu{

Nina [trovs

Kar sledi v novem energetskem konceptu je zaskrbljujo~e, saj ne ponuja odlo~ne poti prehoda na obnovljivo energijo, temve~ utira pot dolgoro~ni rabi jedrske energije v Sloveniji in kurjenju premoga v [o{tanju {e do leta 2054.

11

Raba trajnih virov je pri~etek prehoda v energetsko neodvisnost, ki bi morala biti v interesu tako dr`ave Bo`o Duki}, tajnik zdru`enja ZENS (Zdru`enje za energetsko neodvikot dr`avljanov. Sem spadajo voda, snost Slovenije) sonce, veter in geotermalna energija skupaj z lesno biomaso v vseh pojavnih oblikah ter energijo pridobljeno iz na{ih odpadnih surovin. Ob tem, da je nujno potrebno tako pridobljeno energijo u~inkovito uporabljati; ogrevalne sisteme po ve~stanovanjskih objektih hidravli~no uravnote`iti in namestiti termostatske ventile, javno in industrijsko razsvetljavo je potrebno nadomestiti z LED razsvetljavo, ter bi {e lahko na{tevali.

V sklopu javne razprave smo se takrat Greenpeace Slovenija in dru{tvo Focus zavzeli, da bi EKS zagotovil: strategijo za energetsko tranzicijo v sistem, ki temelji na u~inkoviti rabi energije in OVE, trajnostno, okoljsko in dru`beno sprejemljivo proizvodnjo in rabo energije, aplikacijo na~ela ’’energetska u~inkovitost na prvem mestu’’ (Energy Effiiciency First Principle), kakor tudi prehod na 100 % OVE do leta 2050, ter demokratizacijo energetskega sistema.

V Sloveniji imamo cca. 50 sistemov daljinskega ogrevanja, kjer se skoraj najve~ tro{i zemeljski plin in kurilno olje, nekaj pa jih je tudi z rabo lesne biomase. ZENS si prizadeva za pripravo daljinskega ogrevanja za javne objekte, npr. v Izoli z rabo energije morja, pa jim ne uspe pridobiti zagonskih sredstev za pripravo projekta. Zelo pogre{ajo pomo~ Direktorata za energijo na MZI, ki bi moral ob tem izkazati bistveno ve~ zanimanja. Zato je iluzorno pri~akovati, da bo v bli`nji prihodnosti mo`no zagnati ve~je projekte s prestrezanjem trajne geotermalne energije. Absurdno je, da ljubljanska toplarna ogreva z uvo`eno lesno biomaso. To je nesmisel prve vrste, ki ka`e v smeri, da slovenskega gospodarstva dejansko ne `elimo podpirati, da ne govorimo o pra{nih delcih (MP 10), ki ostajajo breme Ljubljan~anov.

Kaj se je z Energetskim konceptom dogajalo zadnje leto? Na za~etku leta 2016 je Ministrstvo predstavilo predloge, ki so prispeli tekom javne razprave, spomladi pa smo se udele`ili delavnice na temo “virov energije za trajnostno oskrbo Slovenije”. To je bila prva v seriji ve~ delavnic, ki bi jih naj Ministrstvo izvedlo v okviru posvetovalnega procesa o EKS. Po prvotnih na~rtih Ministrstva pa bi se naj javnost seznanila z osnutkom EKS `e konec leta 2016.

Sogovornik, g. Bo`o Duki}, utemeljuje vzrok - zakaj ne uspemo za`iveti javno zasebnega partnerstva in pravi: »V Sloveniji javno zasebno partnerstvo ni dobro razvito in se me{a z energetskim pogodbeni{tvom (contractingom), ker se le malokdo `eli poglobiti, ~eprav je nekaj projektov z izrabo geotermalne energije zelo uspe{no izvedenih ({ola Hru{evje; ob~ina Postojna; Podjetje E3 iz Nove Gorice in Ob~ina Vipava za dvorec Lanthieri, Podjetje E3 iz Nove Gorice).

A v ta na~rt lahko upravi~eno dvomimo. Glede na informacije, objavljene na spletni strani Ministrstva, dolgoro~ne energetske bilance in strokovne podlage, na podlagi katerih bi se naj EKS pripravil, {e niso bile naro~ene.

Pri JZP je na eni strani ob~ina in na drugi strani zasebni partner. Pri tem se odpirajo ve~ne dileme; kdo bo finaciral pripravo potrebnih projektov, ter rok trajanja pogodbenega odnosa. Nejasno in problemati~no je namre~ definirati npr. koliko ~asa bo dobavitelj dobavljal toplotno energijo, saj je od tega odvisen zaslu`ek vlagatelja.

^e bomo ostali odvisni od fosilnih goriv, bomo pristali v potencialno katastrofalni spirali kopi~enja emisij toplogrednih plinov in vse ekstremnej{ih posledic za podnebje. Premog bomo morali v Sloveniji nehati kuriti pred letom 2054. A ta proces mora biti voden premi{ljeno, pri ~emer mora biti zagotovljena pravi~na tranzicija za skupnosti, ki so trenutno odvisne od premoga (npr. nacionalni program poklicnih prekvalifikacij). In ~e se kot re{itev za podnebne spremembe dandanes velikokrat omenja jedrska energija, je to la`na re{itev. Karkoli bi jedrska energija lahko naredila za podnebje, naredi prepo~asi in s prevelikimi stro{ki, ~e upo{tevamo vse stro{ke skozi celotno `ivljenjsko dobo elektrarne.

Sicer pa je medijske promocije s strani dr`ave za projekte trajnih virov energije bistveno premalo. Tiste projekte, ki pa jih poznamo – primer Sto`ice, pa so bili `al negativni. V Kranju bele`imo vpeljan primer energetskega pogodbeni{tva z Mestno ob~ino Kranj in podjetjem El tec Mulej ( sedaj Petrol), vendar rezultati pogodbe javnosti `al niso predstavljeni. Velika ve~ina `upanov ob~in ~aka na nepovratna evropska sredstva, vendar vidnej{ih premikov medtem `al ni, utemeljuje tajnik zdru`enja ZENS, Bo`o Duki}.


12

ZDRAVA HI[A

Toplotne ~rpalke Mitsubishi Heavy Industries s Hyper inverter tehnologijo V podjetju Minergia vam svetujemo pri dolo~itvi primernega modela toplotne ~rpalke za va{ objekt. Toplotna ~rpalka Mitsubishi H.I. FDCW100 VNX-A - HMA100 je primerna tako za novogradnje kot tudi za adaptacije, hi{o lahko ogrevamo preko talnega gretja ali radiatorskega sistema saj ~rpalka zagotavlja 58°C vro~o vodo brez uporabe dodatnih grelcev. Tehnologija Hyper Inverter omogo~a ohranjanje nazivne mo~i ogrevanja do zunanje temperature -15°C. @e standardno je mogo~a povezava dodatnega toplotnega vira (npr. kotel, solarni sistem,...). Vgrajen je 9 kW elektri~ni grelec in dodatni grelec za odmrzovanje ledu v zunanji enoti, frekven~na ~rpalka in la`je upravljanje pa je mogo~e preko zaslona s slovenskim menijem. ^rpalka je kljub integriranemu INOX zalogovniku s preto~no spiralo (270 l) ena izmed najmanj{ih na trgu. Prednost preto~nega sistema je v tem, da se ne nabira vodni kamen in ni mo`nosti nastanka legionele. Za Mitsubishi toplotno ~rpalko je mo`no pridobiti subvencijo EKO-sklada. •

Obi{~ete nas v na{em salonu na Tr`a{ki 315 v Ljubljani ali na sejmu MOS v Celju med 13. in 18. septembrom v dvorani I, na prostoru 2.


Energetske obnove brez zraka Energetske obnove stavb so `e nekaj ~asa glavna skrb evropske in nacionalne politike na podro~ju energetike in varovanja okolja. To je sicer vsestransko koristno: pove~a se bivalni komfort, povi{a se vrednost nepremi~nin in povi{ati bi se moral tudi zdravstveni nivo obnovljenih objektov.

Ali je temu res tako? Na{e izku{nje in meritve ka`ejo nasprotno. Pri sanacijah so na prvem mestu fasade in ostalo kar se vidi, ljudje te`ko pla~ujejo za nekaj kar se ne vidi in celo manj ob~uti, to pa je zrak in prezra~evanje. Z izbolj{animi fasadami in zrakotesnimi okni se brez prezra~evanja, notranja klima spreminja

Zrak v paketu DEMO SALON

Smo uradni distributer za lokalne in centralne prezračevalne naprave z vračanjem toplote in vlage:

SVETOVANJE PRODAJA

www.prezračevanje.si

MONTAŽA E-NETSI d.o.o., Šmartinska 58, 1000 Ljubljana, tel.: 04 1684 833, e-netsi@siol.net, www.prezračevanje.si

na slab{e. Namesto da bi bilo bivanje bolj zdravo, je rezultat ravno obraten. Problem je v tem, da zdravstvene kakovosti zraka z na{imi ~utili ne moremo oceniti, ob~utimo le temperaturo in vonjave, vse ostalo (CO2, CO, hlape iz opreme in pohi{tva, trose plesni, ipd) pa ne zaznavamo, ob~uti pa vse to na{e telo. Podatek, da kar 30% Evropejcev trpi za alergijami in avtoimunimi boleznimi dihalnih organov, pove dovolj. Strokovne in korektne energetske sanacije stavb ne morejo potekati brez vgradnje higrosenzibilnega ali rekuperacijskega sistema prezra~evanja. • Mag. Bojko Jerman, E-NETSI d.o.o.

Zakonodaja - onesna`evanje s trdimi delci Po dolo~ilih svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je letna mejna koncentracija PM10 za varovanje zdravja ljudi 20 µg/m3, medtem, ko evropski in na{i okoljski predpisi dopu{~ajo vi{je vrednosti v individualnih kuri{~ih. ARSO opravlja meritve pra{nih delcev v ve~jih mestnih sredi{~ih; Koper, Nova Gorica, Kranj, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Maribor, Murska Sobota ter Zasavje, kjer je onesna`enost zraka v Sloveniji najve~ja zaradi industrije, prometa, ter ogrevanja. Prekomerna onesna`enost se pojavlja v ~asu inverzije (vremensko stanje brez vetra) ter v ~asu brez padavin. ARSO opravlja meritve tudi na Iskrbi pri Ko~evski reki, kjer je zrak naj~istej{i, pa kljub temu rezultati meritev ka`ejo preseganja v poletnem ~asu zaradi cvetnega prahu.

Premer pra{nih delcev najve~krat opi{emo z izrazom »aerodinami~ni premer«, ki je definiran kot premer okroglega delca z gostoto 1 g/cm3. To pomeni, da se v zraku obna{a kot vodna kapljica definiranega premera. Delci enake oblike in velikosti, toda razli~ne gostote, imajo razli~en aerodinami~ni premer. Delci, ki imajo aerodinami~ni premer manj{i od 10 µm, `al prodrejo v dihalne poti (t.i. respirabilni delci).

@elite subvencijo za va{ novi kotel na polena ali pelete? Eko-sklad dodeljuje subvencije le za ogrevalne naprave, ki dosegajo emisije pra{nih delcev, manj{e od 400 mg/m3. Za pridobitev finan~ne spodbude Eko-sklada je potrebno ob nabavi in vgradnji nove kurilne naprave izpolnjevati pogoje razpisa, ki med ostalim zahteva vgradnjo kvalitetne opreme ter izpolnjevanje pogojev v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (URL RS, {t. 24/2013). Vrednost emisij pra{nih delcev mora biti manj{a od 40 mg/m³, vrednost emisij ogljikovega monoksida (CO) pa manj od 400 mg/m³. Pristojna dimnikarska slu`ba opravi pregled pravilne izvedbe dimnika, dimnega priklju~ka in dovoda zraka, oziroma prezra~evanja kotlovnice. • Jo`ica EKART, Vir: http://www.kocevje.ensvet.com

Promocijsko sporo~ilo

REŠITVE ZA DOBER ZRAK V VAŠEM DOMU:


14

ZDRAVA HI[A

Lunos - eden najbolj{ih prezra~evalnih sistemov za novogradnje in sanacije

Lunos v svetu `anje uspeh Lunosovi decentralni sistemi prezra~evanja v prednosti pred konkurenco

L

unos je bil v juniju izbran za najbolj inovativno blagovno znamko leta 2016. Uspeh je posledica nenehnega vlaganja v razvoj decentralnih prezra~evalnih sistemov in predstavitve nove generacije elementov sistema, ki delujejo u~inkoviteje in ti{je. Zanimive informacije o novem sistemu Lunos Nexxt in novi generaciji rekuperatorske enote e2 - nam je podal direktor podjetja LUNOS Milan Kuster, univ.dipl.in`.gr.. ^e se `elite izogniti pretirani vla`nosti in nastajanju plesni v stanovanjskih prostorih, ki so lahko {kodljive za ~lovekovo zdravje, potem brez omenjenega sistema preprosto ne gre. Z njegovo pomo~jo lahko imate vrata in okna nepredu{no zaprta, pa bo va{ prostor oskrbljen s sve`im zrakom.

Poglejmo razlike med centralnim in decentralnim sistemom za prezra~evanje Tisti, ki se na prezra~evalne sisteme ne spoznajo kaj dosti, zmotno mislijo, da gre pri centralnih in decentralnih sistemih za eno in isto stvar. Temu seveda {e zdale~ ni tako, ~eprav sta oba sistema namenjena prezra~evanju. Decentralni prezra~evalni sistem z rekuperacijo je podoben centralnemu, s to razliko, da ga je v primerjavi s slednjim, bistveno la`je vgraditi. Lahko ga razumemo kot poenostavljeno in cenej{o nadgra-

dnjo centralnih prezra~evalnih sistemov, obratovalni stro{ki pa so ni`ji. Ob tem ne potrebujemo prezra~evalnih kanalov, ki jih je potrebno ~istiti. Izvedba cevi po hi{i, kot je to potrebno pri centralnih sistemih, je stro{kovno precej ve~ji zalogaj“, pojasnjuje Milan Kuster. Sogovornik pojasnjuje, da je glavni namen vgradnje decentralnega prezra~evalnega sistema stalno dovajanje sve`ega zraka v bivanjske prostore „Samo sve` zrak lahko vase vsrka vse ne~isto~e, mikroorganizme in odve~no vlago, ki nastane v bivalnih prostorih. Ko je zrak zasi~en ga je potrebno odvesti in poskrbeti, da v na{ dom prite~e sve`i zrak. Ta ciklus mora te~i neprekinjeno, podobno kot dihanje pri ~loveku. Decentralni prezra~evalni sistem vstopni zrak {e filtrira in poskrbi za energetsko u~inkovitost izmenjave zraka. Dober prezra~evalni sistem deluje

Lunosove cene decentralnih prezra~evalnih sistemov so konkuren~ne, medtem pa njihova kakovost dale~ presega podobne izdelke ki so se v zadnjih letih pojavili na trgu.

nesli{no, brez ob~utka prepiha in z odli~no zvo~no izolacijo zunanjega hrupa.“

Dobitnik presti`nih nagrad LUNOS v letu 2016 predstavlja novo generacijo rekuperatorske enote e2 in njeno izvedenko za spalne prostore e2-neo, ki je {e ti{ja in u~inkovitej{a. Tehni~ni podatki razkrivajo zelo dobre karakteristike, ki dale~ presegajo konkuren~ne izdelke na trgu. Hrupnost pri dovajanju zraka skozi rekuperatorsko enoto LUNOS e2-neo je sedaj v primerjavi s predhodnim elementom zmanj{ana za ve~ kot 50% na vsega 11dB, kar je za ~loveka popolnoma

V letu 2016 je bila na trg lansirana nova generacija rekuperatorske enote e2 - najbolje prodajane prezra~evalne enote v Sloveniji. Podjetje LUNOS je leta 2012 predstavilo prvo generacijo rekuperacijske enote. Skupno je bilo do junija 2016 prodanih ve~ kot 700.000 enot e2, od tega v Sloveniji 3.500.


ZDRAVA HI[A

15

Novi Nexxt

nesli{no. Kot zanimivost naj povemo, da najbolj{i centralni sistemi na trgu dovajajo zrak skozi stropne difuzorje s sli{nostjo 17dB in ve~. Poleg omenjenih modificiranih sistemov pa so pri LUNOSU predstavili {e eno novost, LUNOS Nexxt, ki je poleg privatnih hi{ in stanovanjskih objektov idea-

len tudi za prezra~evanje in energetsko sanacijo javnih objektov, kot so vrtci, {ole,

OBI[^ITE NAS NA SEJMU MOS V CELJU, OD 13. DO 18. SEPTEMBRA V HALI L / 15

pisarni{ki prostori, bolni{nice in podobno, kjer je sve` zrak bistvenega pomena. Ob vsem povedanem ni presenetljivo, da je Lunosov novi decentralni prezra~evalni sistem Nexxt dobitnik presti`ne nagrade za najbolj{i industrijski proizvod 2016 v Evropi. PLUS X AWARD je Nexxt okronal tudi za najbolj{i produkt v letu 2016 iz podro~ja energetske u~inkovitosti. Izdelek pa je `e nominiran za {e eno presti`no nagrado GERMAN DESIGN AWARD 2017. Poleg tega je bil LUNOS izbran za najbolj inovativno blagovno znamko leta 2016. S svojimi dose`ki je podjetje dobesedno pometlo s konkurenco. •

Promocijsko sporo~ilo

Nexxt je novost na svetovnem trgu, s katero lahko skozi isto odprtino, ki je potrebna za e2, dose`emo izmenjavo do 130 kubi~nih metrov na uro ob energetskem izkoristku nad 90%. LUNOS Nexxt je poleg privatnih hi{ in stanovanjskih objektov idealen tudi za prezra~evanje in energetsko sanacijo javnih objektov, kot so vrtci, {ole, pisarni{ki prostori, bolni{nice in podobno, kjer je sve` zrak bistvenega pomena.


16

ZDRAVA HI[A

Se zavedate pomembnosti prezra~evanja?

Z

a kakovostno in zdravo bivanje v stavbah je nujno, da vse prostore redno in u~inkovito prezra~ujemo. Prenove starogradenj in gradnje novih sodobnih objektov so iz materialov, ki dobro tesnijo in tako omogo~ajo var~evanje z energijo, po drugi strani pa zahtevajo dobro prezra~evanje. Naravno prezra~evanje z odpiranjem oken je zamudno in predvsem energijsko zelo potratno. Z nezadostnim prezra~evanjem se v prostorih pojavlja onesna`en zrak - nezadostna koli~ina kisika, preve~ ogljikovega dioksida, pove~uje se dele` pra{nih delcev, bakterij, gliv (plesni). Posledice slabega prezra~evanja negativno vplivajo na zdravje (glavobol, srbe~e o~i, ka{elj, alergije) in po~utje. Prav tako se zaradi materialov, ki dobro tesnijo, pojavljajo te`ave z odve~nim kondenzom, ki se ve~inoma nabira na notranji strani okenskih stekel, na zidovih pa se pojavijo temni, vla`ni

made`i in kasneje plesen. Vse te te`ave lahko prepre~imo s kakovostnimi lokalnimi ali centralnimi prezra~evalnimi sistemi Blauberg. Ve~ o opremi Blauberg si preberite na www.blauberg. si ali povpra{ajte strokovnjake v podjetju E2E d.o.o. na telefonski {tevilki 01 620 94 32 ali elektronski po{ti info@e2e.si.

Kako skrbeti za vzdr`evanje sistema? Za ohranjanje kakovosti zraka, ki ga dihamo v prostorih, je s pravilnim ~i{~enjem potrebno poskrbeti tudi za redno vzdr`evanje prezra~evalnih sistemov. Zaradi vedno ve~jega

Odpravite plesen v prostoru!

Promocijsko sporo~ilo

^ĞƐŽŽēĂƚĞƐƚĞǎĂǀĂŵŝnjŽĚǀĞēŶŽǀůĂŐŽ͕ki se pojavlja na stenah ǀŽďůŝŬŝƚĞŵŶŝŚŵĂĚĞǎĞǀ͍ sƐĞƚŽůĂŚŬŽƉƌĞƉƌĞēŝŵŽƐƉƌĞnjƌĂēĞǀĂůŶŝŵŝŶĂƉƌĂǀĂŵŝůĂƵďĞƌŐ. dŽƐŽŶĂƉƌĂǀĞ͕ŬŝnjŵŝŶŝŵĂůŶŽŝnjŐƵďŽĞŶĞƌŐŝũĞŝnjēƌƉĂũŽƐůĂďnjƌĂŬ ŝŶŐĂŶĂĚŽŵĞƐƟũŽƐƐǀĞǎŝŵ͘dĂŬƓŶŽƉƌĞnjƌĂēĞǀĂŶũĞũĞĞŶĞƌŐŝũƐŬŽ njĞůŽƵēŝŶŬŽǀŝƚŽ͕ƉŽƚĞŬĂĞŶĂŬŽŵĞƌŶŽŝŶŶĞŶĞŚŶŽnjĂŐŽƚĂǀůũĂƐǀĞǎ njƌĂŬ͘EĂƉƌĂǀĞůĂƵďĞƌŐŽĚůŝŬƵũĞǀƌŚƵŶƐŬĂŶĞŵƓŬĂ ŬĂŬŽǀŽƐƚ͕ ƵŐŽĚŶĂĐĞŶĂŝŶĞŶŽƐƚĂǀŶĂŵŽŶƚĂǎĂ͘EĂƉƌĂǀĞƐĞŶĂŚĂũĂũŽŶĂ ƐĞnjŶĂŵƵŬŽƐŬůĂĚĂ͕ŬŝŬƵƉĐĞŵƉŽǀƌŶĞdel celotne ŝŶǀĞƐƟĐŝũĞ͘

ǁǁǁ͘ďůĂƵďĞƌŐ͘Ɛŝ

02 620 98 05

Talna centralna prezra~evalna naprava Blauberg.

Obi{~ite nas na Sejmu MOS 2016 v Celju, od 13. do 18. septembra. Najdete nas v dvorani L, razstavni prostor {t. 28. Veselimo se va{ega obiska!

zanimanja za prezra~evalne naprave, tudi zaradi zakonskih predpisov, ki so v pripravi, je vedno pogostej{e vpra{anje: »Ali se lahko plesen pojavi v prezra~evalnem sistemu in kak{ne so lahko posledice?« Odgovor na to podaja eno izmed vodilnih podjetij na podro~ju ~i{~enja prezra~evalnih sistemov, podjetje Inventiva d.o.o. »Ugodne razmere za razmno`evanje in rast plesni so stabilna temperatura, vir hrane in vlaga. Prah in razli~na umazanija, ki preidejo skozi filter va{e prezra~evalne naprave, so seveda zelo dober vir hrane. Prezra~evalni sistem je osnovan tako, da vzdr`uje stabilno temperaturo, bodisi gretje ali hlajenje, vlaga pa je dostopna iz okolja, vgrajenega hladilnega registra ali celo iz dodatnega vla`enja. V tak{nih ugodnih pogojih plesni spustijo spore, ki lahko povzro~ajo alergijske ali astmati~ne reakcije, pri 10-ih % populacije celo zelo hude. Prav tako lahko plesni, `ive ali mrtve, proizvedejo toksine, ki povzro~ijo

Lokalna prezra~evalna naprava Blauberg.

alergijske reakcije. Dalj{a izpostavljenost `e nizki koncentraciji tovrstnih toksinov lahko lahko vodi k trajni ob~utljivosti na kemikalije v okolju. Vzdr`evanje prezra~evalnega sistema je nujno potrebno, saj je od tega odvisno kak{en zrak dihate in kako zdravo `ivite. Va{ sistem gretja/hlajenja so plju~a va{ega doma. Sistem dejansko vdihne umazan in izdihne sve` zrak in tega ne smemo pozabiti.« Ve~ o vzdr`evanju in ~i{~enju sistemov najdete na www.inventiva.si ali pokli~ite 040 120 116. •

Za ve~ informacij ali brezpla~no informativno ponudbo pokli~ite uvoznika blagovne znamke Blauberg, podjetje E2E d.o.o., na telefonsko {tevilko 01 620 94 32 ali pi{ite na info@e2e.si. Obi{~ite tudi www.blauberg.si.


Boj z zidno plesnijo vnaprej izgubljena bitka? Boj z zidno plesnijo je ena najpogostej{ih te`av, s katero se sre~ujemo lastniki stanovanj in dru`inskih hi{. Na sre~o obstaja kar nekaj na~inov, da plesen odstranimo, {e bolje pa je da sploh prepe~imo njen nastanek.

Kako nastane zidna plesen Glavni krivec za nastanek zidne plesni je gotovo vlaga v toplem prostoru. V kombinaciji s kisikom in nekaterimi organskimi snovmi, ki se ho~e{ no~e{ znajdejo na stenah, nastanejo pogoji, ki zidno plesen ustvarjajo. Seveda ni nobeno presene~enje, da so tak{ni prostori najpogosteje kuhinje, kopalnice, pralnice in drugi topli prostori z veliko vlage. [e slab{e – kolonija zidne plesni se {iri s pomo~jo spor. Te iz ene manj{e kolonije kmalu ustvarijo mnoge dodatne kolonije. Iz vla`nega prostora, kot je kopalnica, se bo plesen torej kmalu raz{irila tudi na druge prostore. Spore se prena{ajo po zraku, kar ustvarja nezdravo bivalno okolje, {e posebej ~e v takih prostorih bivamo dalj{e ~asovno obdobje. Neprijetnosti pri vdihavanju prahu in spor so {e toliko ve~je pri ljudeh z alergijami ali tistih z ob~utljivimi dihali. @al so to najpogosteje otroci.

Brez

Kako se lotimo boja proti zidni plesni Najprej se moramo zavedati, da je treba re{itev, ki bo dolgoro~no zavrla razvoj plesni, resno na~rtovati. Pani~ne re{itve v smislu, da bi plesen denimo zgolj prebarvali v tem primeru ne pridejo v po{tev. Barva bi kmalu popokala in odpadla, plesen pa bi nadaljevala s svojim razra{~anjem. Mnogo bolj{a re{itev je, da plesen strokovno odstrani usposobljena oseba s primernimi sredstvi takoj nato pa se je modro lotiti prepre~evanja nastanka zidne plesni v prihodnje. Seveda je o taki preventivi smiselno razmisliti tudi ob na~rtovanju novogradnje.

Prezra~evalni sistem Najbolj{a re{itev za prepre~evanje nastanka zidne plesni je vgradnja prezra~evalnega sistema. Ta bo poleg tega, da bo iz prostora odstranil pogoje za nastanek plesni, poskrbel tudi za odli~en zrak in s tem zdravo bivalno okolje. Pri izbiri prezra~evalnega sistema pa bodite pazljivi na naslednje lastnosti, ki jih mora imeti dober prezra~evalni sistem, saj vam bodo poleg prepre~evanja nastanka plesni zagotovile {e drugo udobje in zdravje:

Zidna plesen je estetski problem, poleg tega pa ustvarja nezdravo bivalno okolje.

Zidna plesen svoje kolonije {iri s pomo~jo spor, ki poleg njihovega razra{~anja povzro~ajo tudi nezdrav zrak.

• dovod sve`ega zraka, • odvajanje izrabljenega zraka iz prostora, • ~i{~enje prahu, cvetnega prahu in `u`elk iz zraka, • za{~ita pred hrupom iz okolice, • rekuperacijo toplote in uravnavanje vlage v prostoru, • zni`anje stro{kov ogrevanja in hlajenja, • nizko porabo energije, • majhni stro{ki vzdr`evanja. Eden takih sistemov, ki je poleg tega {e cenovno ugoden in enostaven za vgradnjo, je tudi prezra~evalni sistem Orca, ki ga uporabljajo `e mnoga slovenska gospodinjstva. •

 2 0#0#-7 )# .0' # 8 ' ČŤ # 4 24'< 14%# 5+56'/#

\KFPGRNGUPK KPUNCDGIC\TCMC

2TG\TCČŹGXCNPKUKUVGOK1TECUQ K\TGFPQWČŹKPMQXKVK\CPGUNLKXQRCXCÉś FQOFGNCLQ\FTCXVWFKXGČŹFGUGVNGVKL

 YYYQTECGPGTI[GW

&QUQĆ&#x2019;PCPEKTCPLC UUVTCPK'MQUMNCFC (Velja za degradirana QDOQČŹLCQUVCNC do 25%). Ĺ° 2TKOGTPQ\CUCPCEKLG KPPQXQITCFPLG Ĺ° +\TGFPQVKJQFGNQXCPLG


18

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Porabite za ogrevanje ve~ kot ste predvideli? 5 mo`nih vzrokov zakaj va{ sistem za ogrevanje ni dovolj u~inkovit V podjetju Prof.el se `e desetletje ukvarjajo z izgradnjo sodobnih sistemov za ogrevanje in hkrati razvojem sodobnih regulacij za razli~ne sisteme ogrevanja. [e vedno opa`ajo, da se veliko investitorjev prehitro zadovolji s cenovno ugodnej{imi re{itvami za ogrevanje, kasneje pa izbrani sistem za ogrevanje ne zmore uresni~iti pri~akovane u~inkovitosti.

Zakaj so stro{ki ogrevanja lahko kljub zamenjavi sistema za ogrevanje {e vedno visoki? Marsikoga boli glava, ko ugotavlja, da tudi ob zamenjavi ogrevalnega sistema ali naprave poraba energije oz. mikroklima Glavni vzroki neu~inkovitosti ogrevalnega sistema so lahko: 1. Dotrajanost ali neprimerna nastavitev naprave za proizvodnjo toplote; 2. Distribucija toplote po objektu/hi{i ne odgovarja `eljam in potrebam uporabnika; 3. Neusklajenost proizvedene in porabljene energije; 4. Uporabnik ne spremlja, primerja oz. analizira tedenske/mese~ne porabe; 5. Slaba energetska u~inkovitost objekta/hi{e (prekomerno zra~enje… ).

odstopata od pri~akovanj. Od sistema za ogrevanje razumljivo pri~akujemo, da bo zanesljiv, u~inkovit in hkrati var~en, ter da ogrevanje deluje popolnoma avtomatizirano, brez na{ih skrbi. »Zanesljiv in var~en sistem za ogrevanje pa {e zdale~ ni samoumeven«, utemelji sogovornik mag. Igor Godec, direktor Prof.el.

Re{itev - regulator Dialog EQ! Regulator Dialog EQ (DEQ) je namenjen nadzoru in upravljanju {e tako zahtevnih sistemov za ogrevanje ali hlajenje. Podprt je z najsodobnej{o tehnologijo (IoT, Cloud) ter je odli~na izbira tako za velike kotlovnice kot privatne hi{e. Z regulatorjem DEQ boste lahko na daljavo enostavno spremljali

in nastavljali vse potrebne parametre svojega ogrevalnega sistema. Prednost regulatorja je pomembna tudi za monterje, ki lahko ob uporabi regulatorja DEQ vzpostavijo daljinski Direktor podjetja Prof.el, dostop do svojih vgrajenih g. Igor Godec sistemov. Monterji, ki imajo izku{njo z vgradnjo regulatorja DEQ, lahko kadarkoli preko mobilnika preverijo, ali vgrajeni sistemi za ogrevanje delujejo optimalno. Ve~ informacij dobite na www.profel.si ali na tel: 02 451 30 30. • Jo`ica Ekart

Regulator DEQ vam omogo~a: - 24 h spremljanje delovanja in upravljanje s sistemom na daljavo (ra~unalnik, tablica, pametni telefon), - varno shranjevanje vseh nastavitev v oblaku, - pregled in analizo delovanja sistema, - prijazen uporabni{ki vmesnik (WEB portal, lokalni WEB, aplikacija za mobilne telefone Android, iOS, Windows), - bele`enje in shranjevanje podatkov (~rna skrinjica v oblaku), - daljinsko pomo~ servisne ekipe, - daljinsko posodabljanje (up-grade) programske opreme.


19 Daikinovih izobra`evanj in le tako strankam zagotavljajo najvi{jo raven storitev.

Nova izku{nja ob nakupu va{e klimatske naprave ali ogrevanja

K

o nakupujete za vas primerno klimatsko napravo ni klju~no le, da ste pozorni, kateri model ustreza va{im potrebam. Da boste iz svoje klimatske naprave izvlekli maksimum, mora slednja biti tudi ustrezno in{talirana. Toda, kako veste ali ima va{ monter sistema za ogrevanje potrebno znanje in izku{nje? V podjetju Daikin stremimo k cilju, da se boste lahko zanesli na popolno udobje v svojem domu. S tem se ne osredoto~amo

le na tehnolo{ke dovr{enost opreme Daikin, temve~ tudi na in{talacije in ustrezen servis. Vodi nas poslanstvo, da vam zagotavimo najvi{jo kakovost na vseh ravneh.

“Home Comfort Expert” (HCE) program, za zagotovitev najvi{je kakovosti storitev V ta namen smo v podjetju Daikin razvili t. i. “Home Comfort Expert” (HCE) program, za zagotovitev najvi{je kakovosti storitev. Tisti poobla~eni distributerji in partnerji, ki so izbrani v na{ novi program “Home Comfort Expert”, so podvr`eni strogemu selekcijskemu nadzoru ter so dobro pou~eni o Daikin izdelkih. Redno se udele`ujejo

Za ve~ informacij kontaktirajte vam najbli`jega “Home Comfort Expert” strokovnjaka in pozabite na vro~ino leto{njega poletja. Seznam va{ih “Home Comfort Expert” partnerjev lahko najdete na www.daikin.si

Zakaj bi kupovali pri partnerjih, ki so del HCE programa? Zaradi ustrezne podpore in rednih treningov lahko Daikin monterji zagotovijo osebno svetovanje in povsem po meri naro~nika prilagojeno ponudbo. Zato vam ve~ ne bo potrebno skrbeti, ko boste izbirali najbolj{ega partnerja za va{o novo klimatsko napravo ali novi sistem ogrevanja.

Nova dimenzija nakupovanja novi Daikin razstavni prostori Izdelek najbolje spoznamo, ~e ga lahko spoznamo in stestiramo v prijaznem in mirnem okolju. Daikin “Home Comfort Expert” partnerji vam obetajo povsem novo izku{njo nakupovanja. V novih razstavnih prostorih najdete Daikin klimatske naprave in Daikin ogrevalne sisteme, za izbiro optimalne re{itev za va{ dom pa bodo poskrbeli na{i strokovnjaki.

In kaj boste vi imeli od tega? -

Obljubljeno Daikin kakovost. Brezpla~no profesionalno svetovanje. Privla~no ponudbo. Prijetno okolje, kjer si boste lahko ogledali, kaj nakupujete.

Nakupujte svojo klimatsko napravo ali ogrevalni sistem pri DAIKIN HCE strokovnjakih! Kaj boste vi imeli od tega?

Kako najbolje spoznati izdelek, kot tako, da ga lahko testirate v prijaznem in mirnem okolju? Naši “Home Comfort Expert” partnerji bodo poskrbeli, da bo vaše nakupovanje prestavljeno v popolnoma novo raven, z vrhunskimi razstavnimi prostori. V “Home Comfort Expert” razstavnih prostorih si boste lahko ogledali tako klimatske naprave kot ogrevalne sisteme in prejeli strokovno svetovanje iz strani strokovnjaka, da boste lahko izbrali optimalno rešitev za vaš dom. model FTXM-M/RXM

Za več informacij kontaktirajte vam najbližjega “Home Comfort Expert” strokovnjaka in pozabite na vročino letošnjega poletja. Seznam vaših “Home Comfort Expert” partnerjev lahko najdete na www.daikin.si ali na naši FB strani Daikin v Sloveniji.

Promocijsko sporo~ilo

- Obljubljeno Daikin kakovost - Brezplačno profesionalno svetovanje - Privlačno ponudbo - Prijetno okolje, kjer si boste lahko ogledali, kaj nakupujete


20

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplota doma z A+++? Samsung omogo~a nadpovpre~no u~inkovitost Nenadomestljive re{itve za povsem ekolo{ko ogrevanje ju`nokorejskega giganta

S

troga pravila energetske u~inkovitosti EU in zdravo razmi{ljanje uporabnikov, nove sodobne ogrevalne sisteme postavljajo pred povsem nove razvojne izzive.

V podjetju Tratnjek smo v letu 2016, po 20 letih sodelovanja z ju`nokorejskim gigantom, prevzeli zastopni{tvo za Samsung klimatizacijo. Pokli~ite nas in z veseljem vam bomo svetovali. mi, talnim ogrevanjem in konvencionalnimi radiatorji, termostat, in vse potrebne instalacije za oskrbo s toplo vodo (opcijsko tudi - neobvezni sistem daljinskega upravljanja).

Samsung toplotna ~rpalka Eko-MONOBLOK Samsung Eko-MONOBLOK sistem toplotne ~rpalke dom ogreje in oskrbi s toplo vodo. Ker je sistem reverzibilen, ga lahko tudi ohlajamo s pomo~jo hladilne vode. Zunanja mono enota toplotne ~rpalke se pove`e z rezervoarjem tople vode. Napaja se lahko tudi hibridno, s pomo~jo son~ne toplote in rezervnega kotla. Split sistem toplotne ~rpalke, ob navedenem, ponuja zunanjo enoto, hidro enoto in rezervoar tople vode. Poudarimo lahko, da toplotna ~rpalka v celoti ustreza pogojem za pridobitev eko subvencije Eko-sklada.

Samsung toplotna ~rpalka Eko-SPLIT Samsung Eko-SPLIT sistem ogrevanja s toplotno ~rpalko je zdru`ljiv z vsemi obi~ajnimi sistemi za distribucijo toplote in zagotavlja izjemno visoko energetsko u~inkovitost. Z enostavno namestitvijo in upravljanjem, lahko oskrbi dom z vodo, segreto na 55 stopinj Celzija, tudi pri zunanji temperaturi -25°C. Primer: pri zunanji temperaturi -10 stopinj sistem deluje z visokim izkoristkom 90 odstotkov. Celoten obseg novih toplotnih ~rpalk Samsung, mo~i od 4 do 16

kilovatov, dosega energijsko u~inkovitostjo A +++ ter, kar je za uporabnika klju~no deluje izredno tiho.

Samsung toplotna ~rpalka Eko-TDM 2 v 1 Samsung Eko-TDM 2 v 1 je edinstven sistem, ki ponuja hkratno delovanje sistema zrak/zrak in zrak/voda in sicer za potrebe ogrevanja in hlajenja. EKO sklad subvencije so zagotovljene za vse navedene modele T^.

Samsung toplotne ~rpalke dosegajo visoke COP faktorje, so cenovno ugodne in imajo mnogo zanimivih konkuren~nih prednosti Nova generacija kompresorjev sistem dvojnih rezil, s katerim se nihanja pri delovanju in vibracije zmanj{ajo za 75 odstotkov. Hkrati sistem med delovanjem proizvaja bistveno manj hrupa in dodatno pove~a zanesljivost sistema. Eko ogrevalni sistemi Samsung udobje pove~ajo z mo`nostjo upravljanja z brez`i~nim kompletom. Z enostavnim povezovanjem sistema in doma~ega brez`i~nega omre`ja, lahko uporabnik s z nekaj dotiki na zaslonu svojega pametnega telefona vklopi ali izklopi sistem in nastavi temperaturo. Samsung eko sistem ogrevanja je mogo~e povezati z drugimi podsistemi, zaradi ~esar je v primerjavi s prej{njo generacijo teh izdelkov {e bolj vsestranski. Podjetje Tratnjek vam s sistemi ogrevanja Samsung zagotovi najsodobnej{i sistem hlajenja in ogrevanja, za zasebne hi{e, stanovanja ali ve~je nestanovanjske objekte. Ve~ informacij o Samsung sistemih ogrevanja in hlajenja na strani www.tratnjek.si â&#x20AC;˘

Promocijsko sporo~ilo

Samsung sodi med najsodobnej{e proizvajalce klimatizacije, z ve~ kot 300.000 zaposlenimi v 54 dr`avah sveta. Na {tevilnih podro~jih sodobne tehnike `anjejo vodilno vlogo. Njihovi standardi kakovosti so izredno visoki, zato ni presenetljivo da je blagovna znamka Samsung v zadnjih letih globalno zavzemala zavidljivo 7. mesto (vir: Interbrand; Best Global Brands). Zadnje leto so na trg lansirali nove zahtevnej{e sisteme, skladne z najstro`jimi standardi energetske u~inkovitosti. Izbirate lahko med {tevilnimi opcijami ogrevalnih sistemov T^ Samsung. Njihova ponudba zavzema 9 mono inverter toplotnih ~rpalk Samsung ter 14 split inverterskih sistemov toplotnih ~rpalk; v razponu mo~i od 4 do 16 kilovatov. Tipi~en Samsung eko ogrevalni sistem s toplotno ~rpalko vsebuje zunanjo enoto, vodno enoto, povezano s son~nimi celica-


22

V @ARI[^U

Ministrstvo: Pospe{iti spodbujanje ukrepov u~inkovite rabe energije Medtem, ko u~inkovita raba energije v gospodinjstvih vzpodbudno raste, zadanih ciljev pri energetskih obnovah javnih stavb ne dosegamo. Ne dosegamo zastavljenih prihrankov energije in energetske obnove dr`avnih stavb Slovenija v letu 2015 ni dosegla cilja glede doseganja prihrankov energije in energetske obnove dr`avnih stavb. Tako bo treba med drugim pospe{iti spodbujanje ukrepov u~inkovite rabe energije preko Eko-sklada, ~im prej za~eti z energetsko obnovo stavb in oblikovati spodbude za ukrepe v industriji, ugotavljajo na ministrstvu za infrastrukturo. Obnova javnih stavb je namre~ vezana na ~rpanje evropskih kohezijskih sredstev iz obdobja 2014-2020, ~igar sistem se je lani {ele vzpostavljal. Tako so bili aprila letos (2016) izbrani prvi trije pilotni projekti energetske prenove stavb, julija pa objavljena prva povabila za izvedbo energetske prenove stavb oseb javnega sektorja, katerih ustanovitelj je dr`ava. Poleg tega bo potrebno prenoviti tudi shemo obveznega doseganja prihrankov energije dobaviteljev energije, izhaja iz poro~ila o izvajanju akcijskega na~rta u~inkovite rabe energije za leto 2015, objavljenega na spletni strani ministrstva.

Prispevek iz Eko-sklada »vrnil« 138 GWh ur prihrankov energije Potem ko je bilo leta 2014 s sredstvi prispevka za energetsko u~inkovitost - ta zbira Eko-sklad, ki potem subvencionira in spodbuja ukrepe u~inkovite rabe energije predvsem v gospodinjstvih - dose`enih 138 gigavatnih ur (GWh) prihrankov energije, oz. polovica cilja (262 GWh prihranka kon~ne energije na leto), je bilo lani prihrankov za 102 GWh, oz. pribli`no tretjina cilja. Omenjeni prispevek za

CILJI V LETU 2014 IN 2015 NISO DOSE@ENI Na podro~ju prenove dr`avnih stavb bi bilo vsako leto potrebno prenoviti okoli 23.148 kvadratnih metrov povr{ine stavb o`jega javnega sektorja) cilji v letih 2014 in 2015 niso bili izpolnjeni.

energetsko u~inkovitost sicer pla~ujemo vsi uporabniki daljinske toplote, elektri~ne energije ter trdnih, teko~ih in plinastih goriv.

Gospodinjstva za energijo porabijo za 40 mio EUR manj kot pred 5 leti V obdobju od leta 2011 do leta 2015 je bilo preko Eko-sklada dose`enih 740 GWh prihrankov energije, od tega v gospodinjstvih 654 GWh. To pomeni, da gospodinjstva za energijo porabijo okrog 40 milijonov evrov manj za energijo kot pred petimi leti. Poleg manj{ega uvoza energije in manj{ih emisij CO2 pa investicije v te ukrepe prina{ajo tudi delovna mesta.

Lani je bil po preliminarnih podatkih cilj v okviru te sheme (125,7 GWh prihrankov energije) mo~no prese`en, in sicer je bilo dose`enih 502,3 GWh prihrankov energije. Prese`ne prihranke bodo zavezanci lahko uveljavljali za doseganje svojih obveznosti v naslednjih treh letih. Najve~ji dele` prihrankov (56,6 odstotka) je bil dose`en z izvajanjem ukrepov v gospodarstvu - najve~ z ukrepom uvedbe sistema upravljanja energije in s celovito prenovo toplotnih postaj v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije. Nadalje je bilo 39 odstotkov prihrankov dose`enih v prometu, in sicer ve~inoma z ukrepom dodajanja aditiva pogonskemu gorivu.

Dobavitelji energije bodo glede prihrankov energije najbr` ustrezno nadzorovani

Najve~ prihranka dose`enega z razsvetljavo, kotli na lesno biomaso ter zemeljskim plinom Obveznost doseganja prihrankov energije se izpolnjuje {e s shemo obveznega doseganja prihrankov, v katero so vklju~eni dobavitelji energije. V okviru te sheme je bilo v letu 2014 dose`enih 66,3 GWh prihrankov energije, kar pomeni, da tudi v tem segmentu cilj (87 GWh) ni bil dose`en. Najve~ prihranka je bilo dose`enega z ukrepoma prenove razsvetljave in vgradnje kotlov na lesno biomaso oz. zemeljski plin.

V prihodnje bo treba metode za doseganje prihrankov energije in celotno shemo ustrezno oblikovati, tako da bodo zagotovljeni dodatni prihranki z ukrepi, to pomeni, da brez aktivnosti dobaviteljev energije do teh prihrankov ne bi pri{lo. Poleg tega je treba vzpostaviti ustrezen nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti dobaviteljev in pa verifikacijo izra~unavanja prihrankov energije,” so poudarili na ministrstvu. • Jo`ica EKART, VIR: STA

Uporaben primerjalnik stro{kov za zemeljski plin Na portalu Agencije za energijo najdete primerjavo stro{kov oskrbe z zemeljskim plinom, ki vam omogo~a, da spoznate dobavitelje zemeljskega plina in ponudbe na podlagi rednega cenika ter stro{ek omre`nine, ki je vezan na posamezno lokalno skupnost. Omogo~a informativni izra~un letnega zneska za predvideno porabo zemeljskega plina. Primerjava stro{kov oskrbe je izdelana izklju~no na podlagi ponudb rednega cenika, v katerega je vklju~enih najmanj 50 % in najmanj 250 odjemalcev pri posameznem dobavitelju. V primerjavo stro{kov dobave niso vklju~ene ponudbe na podlagi akcijskih oziroma paketnih cenikov. • Jo`ica EKART, https://www.agen-rs.si/primerjalnik

Gibanje kon~nih cen zemeljskega plina za standardne porabni{ke skupine (v cenah so vklju~ene vse dajatve, prispevki in davki) 1.7.2011

1.7.2012

1.7.2013

1.7.2014

1.7.2015

83,35

79,56

74,75

75,33

60,05

I2

81,99

77,19

66,86

70,83

61,31

I3

65,38

69,45

61,52

56,10

45,41

58,53

51,51

45,75

35,77

I1 Negospodinjski odjem

I4 Gospodinjski odjem

D1

93,76

100,19

71,30

69,66

67,91

D2

83,28

76,72

74,56

66,60

59,53

D3

73,51

74,37

70,13

76,68

57,32


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

23

Padec cen privablja vedno ve~ uporabnikov zemeljskega plina

Zmanj{anje porabe energije in prepre~evanje izgub energije postajata vse bolj pomembni usmeritvi ne samo evropske, ampak tudi slovenske energetske politike. Prav zato je v pripravi Energetski koncept Slovenije, katerega glavni cilji so zmanj{anje izpustov toplogrednih plinov, prehod v nizkooglji~no dru`bo ter zmanj{anje odvisnosti od uvoza in rabe fosilnih goriv.

Prihranki v 10 l. obratovanja sistema Sistem ogrevanja

Hi{a tip E

Prihranki v 20 l. obratovanja sistema Hi{a tip E

Hi{a tip C

Kondenzacijski kotel na kurilno olje

-968,68 EUR

-2.348,44 EUR

2.965,07 EUR

336,24 EUR

Kondenzacijski kotel na zemeljski plin

5.957,96 EUR

2.344,66 EUR

14.231,33 EUR

7.346,97 EUR

665,93 EUR

-1.683,29 EUR

9.936,01 EUR

4.268,71 EUR

3.406,08 EUR

-169,95 EUR

10.574,21 EUR

3.760,85 EUR

Toplotna ~rpalka zrak – voda Kotel na pelete

imajo nadpovpre~ne izkoristke in uporabnikom zagotavljajo dolgoro~ni prihranek.

Za kubi~ni meter plina zgolj 60 centov ali manj Po podatkih Agencije za energijo je bilo konec leta 2015 na distribucijsko omre`je zemeljskega plina pri nas priklju~enih nekaj ve~ kot 133.000 kon~nih odjemalcev, {tevilo uporabnikov pa iz leta v leto nara{~a. Operaterji distribucijskih sistemov so v lanskem letu distribuirali dobra 302 milijona kubi~nih metrov zemeljskega plina, kar je tretja najvi{ja distribuirana koli~ina po letu 2004. V primerjavi z letom 2014 je distribuirana koli~ina plina porasla za dobrih 15 %.

Preklopite na zeleno Energent, pri uporabi katerega nastaja malo CO2 emisij in zanemarljiva koli~ina pra{nih delcev ter bistveno manj drugih emisij kot pri kurilnem olju, bencinskem in dizelskem gorivu, naftnem plinu in lesni biomasi, je zemeljski plin. Kotel z visokim izkoristkom na zemeljski plin povzro~a za 50 % manj emisij CO2 od kotla na kurilno olje. Zemeljski plin je fosilno gorivo z najmanj{im oglji~nim odtisom, tehnologije na ta energent pa

Hi{a tip C

To dejstvo niti ni presenetljivo, saj so kon~ne cene zemeljskega plina v Sloveniji za gospodinjske odjemalce srednje porabni{ke skupine D2 z vsemi davki in dajatvami od druge polovice leta 2014 ni`je od povpre~ja EU28. »V zadnjem obdobju so se cene zemeljskega plina mo~no zni`ale. Gospodinjstvo lahko kubi~ni meter zemeljskega plina kupi za 60 centov ali manj z vsemi dajatvami in davki. Ko gre za ve~je koli~ine, celo za 40

centov,« pojasnjuje Urban Odar, direktor GIZ DZP. Ni`je cene v Sloveniji so posledica dobro delujo~ega doma~ega trga, ki se je v zadnjih letih krepko razvil.

Ustvarite dolgoro~ne prihranke O stro{kovni u~inkovitosti zemeljskega plina nazorno pri~a najnovej{a {tudija Laboratorija za okoljske tehnologije v zgradbah Fakultete za strojni{tvo, v kateri sta avtorja med drugim raziskovala, kak{ne prihranke dose`emo v 10, oziroma 20 letih obratovanja ogrevalnega sistema. Izsledki ka`ejo, da tako v primeru 180 m2 hi{e energijskega razreda C (manj potratna hi{a) in E (bolj potratna hi{a) dose`emo najve~je prihranke v primeru izbire kotla z visokim izkoristkom na zemeljski plin. Kotel z visokim izkoristkom na zemeljski plin je u~inkovit ogrevalni sistem, ki vam bo zagotavljal dovolj toplote tudi v ~asu ni`jih zunanjih temperatur. Dobava in zanesljivost delovanja ostajata nemoteni. Zemeljski plin vam zagotavlja konstantno in ~isto toploto, trpela pa ne bo niti va{a denarnica. Izbira je va{a. • www.zemeljski-plin.si

Promocijsko sporo~ilo

Hladna, meglena jutra in postopen padec temperatur `e naznanjajo pri~etek nove kurilne sezone. Slednja ne prina{a zgolj vi{jih izdatkov na ra~un ogrevanja, ampak pomembno vpliva tudi na ostale dejavnike, kot so skrb za okolje, energetska u~inkovitost, zanesljivost dobave, dolgoro~ni prihranki in {e bi lahko na{tevali. Tisto, kar bo razbremenilo va{e denarnice, zni`alo oglji~ni odtis ter zagotavljalo vi{je izkoristke, je premi{ljena izbira ogrevalnega sistema. Ni namre~ vseeno, ali za ogrevanje uporabljate drva, kurilno olje, toplotno ~rpalko ali zemeljski plin.


Kako u~inkovito kamin ogreje celo hi{o Predstavljamo prednosti toplozra~nega sistema ogrevanja s kamini Kamin ogreje izstopni ogrevalni zrak tudi do 120°C Sistem toplozra~nega ogrevanja kamina in kaminske pe~i deluje tako, da izkori{~amo toploto, ki jo oddaja obod kurilne naprave, s katero ogrejemo zrak. Za u~inkovito odvajanje toplote in s tem ogrevanje prostora potrebujemo stalno izmenjavo zraka. Sodobne pe~i so zasnovane tako, da zrak kro`i v prostoru med stenami kuri{~a in dodatnim zunanjim obodom. Omejen volumen zraka omogo~a, da se zrak segreje dovolj mo~no, da je kro`enje zraka u~inkovito in da pride do ~im hitrej{ega ogrevalnega u~inka. Izstopna temperatura ogrevalnega zraka pri pe~eh na drva in pelete se obi~ajno giblje med 100 in 120°C.

Kamin potrebuje kro`enje zraka z ventilatorjem Za pospe{itev kro`enja zraka se lahko uporabi dodatni ventilatorski sistem, ki pospe{i gibanje zraka in omogo~a hitrej{i in enakomernej{i prenos toplote od ogrevalnega telesa po celotnem prostoru. V primeru izpiha toplega zraka na nivoju tal pa se toplota {e hitreje in enakomerneje razporedi po prostoru. Ta na~in izpiha toplega zraka je zlasti primeren za prostore z visokimi stropovi, saj omili sicer zna~ilno toplotno plastovitost (topel zrak se zadr`uje pod stropom, pri tleh je hladno). Zna~ilnost za toplozra~no ogrevanje s kaminom je kratek ~as od netenja do pri~etka ogrevanja prostorov. Sistemi, ki

Foto: www.kamini.si

Toplozra~no ogrevanje s kaminom - razvod cevi

Prednosti toplozra~nega ogrevanja s kamini : - mo`na raba lastnega energenta (polen), - hitro, u~inkovito ogrevanje, - razvod toplote, - enakomerna razporeditev toplote, - odli~no za objekte z visokimi stropovi in novogradnje, - cenovno ugodno ogrevanje. so opremljeni z dodatnim ventilatorskim sistemom, le-tega kontrolirajo s temperaturnim senzorjem, da onemogo~ijo izpih premalo segreta zraka, ki bi povzro~al neprijeten ob~utek prepiha. Tovrstni sistemi so primerni za uporabo tam, kjer `elimo hiter u~inek toplote, hkrati pa ne potrebujemo dalj{ih akumulacijskih dob. Namenjeni so za ogrevanje od 50 do 110 m2 oz. prostornine do 300 m2.

Zrak kro`i v prostoru med stenami kuri{~a kamina in dodatnim zunanjim obodom kamina.

Toplozra~no ogrevanje s kaminom omogo~a razvod toplote po ve~ prostorih. S tem poskrbimo za razpr{itev toplote, kar zmanj{a oddano energijo pri izvoru in prepre~uje pregrevanja prostora, kjer se nahaja kamin. Pregrevanje lahko predstavlja problem, ki se pojavlja zlasti pri sodobni gradnji, saj so hi{e praviloma dobro izolirane, prostori, kamor se vgrajujejo kamini in pe~i, pa manj{i od ogrevalnih sposobnosti naprav. Postavitev toplozra~nega sistema je odli~no dopolnilo k nizkotemperaturnemu gretju, saj z njegovo uporabo lahko premestimo prehodna obdobja ob za~etku in koncu ogrevalne sezone. Na ta na~in zmanj{amo stro{ke ogrevanja celotnega sistema in v dneh, ko so zunanje temperature relativno visoke, ni potrebno greti celotnega sistema za dvig bivalne temperature. â&#x20AC;˘ Jo`ica Ekart, vir: www.kamini.si


Prihranite pri stroških ogrevanja!

8 NOVIH PAKETOV ENERGETSKIH REŠITEV ZA VAŠ DOM PRIHRANEK STROŠKOV OGREVANJA

- za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode

AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. 12. 2016

03 426 47 20

alenka.humar@istrabenzplini.si

PAKET

PLINSKA.2 21'(1=$&,-6. .$3(á á9$,//$17

DO 15 %

PAKET

21'(1=$&,-6. .$3(á9$,//$17 3/,16.$.2 723/271$á53$/.$9$,///$17

DO 15 % DO 70 %

PAKET

5(1-( 723/271$á53$/.$*25

DO 70 %

PAKET

$á53$/.$.5 52127( (50 723/271$

DO 70 %

PAKET

21'(1=$&,-6. .$3(á9$,//$17 3/,16.$.2 =9*5$-(1 1,035(72á1,0 0%2-/((5-(0

DO 15 %

PAKET

3/,16.$. .21'(1=$&,--6.$3((á9$,//$17 =/2á(1,0 0=81$1-,0% %2-/(5 5-(0

DO 15 %

PAKET

3/,16.$. .21'(1=$&,-6 6.$3(á á9$,//$17 62/$51$. .2/(.725-$9 9$,//$1 17

DO 15 % DO 50 %

PAKET

53$/.$ $'$,.,1 +,%5,'1$723/271$á5

DO 45 %

0%-*þ/"1",&5/"10/6%#"*/'*/"/$*3"/+& „ akcijske cene opreme „ NPäOPTUQMBāJMBOBPCSPLF „ brezobrestni kredit

02 22 843 43

info@plinarna-maribor.si

www.toplotna-crpalka.com • www.istrabenzplini.si • www.plinarna-maribor.si


26

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

ZA VELIKE PORABNIKE

Energetsko pogodbeni{tvo − na~in prenove ogrevalnega sistema brez lastne investicije

E

nergetsko pogodbeni{tvo (ang. Contracting) temelji na ideji prenove obstoje~ega sistema ogrevanja s financiranjem iz bodo~ih prihrankov energije, ki se zagotovijo z inovativnimi energetsko u~inkovitimi re{itvami. Zagotovilo prihrankov energije in prenova zastarelih potratnih sistemov ogrevanja brez lastnega finan~nega vlo`ka so za sodelovanje z Butan plinom prepri~ali `e {tevilne preudarne dru`be. Razbremenitev stro{kov poslovanja z energetskim pogodbeni{tvom Vse ve~ podjetij in ustanov se odlo~a za energetsko pogodbeni{tvo, saj stro{ki energije predstavljajo vedno ve~je breme pri poslovanju, investicija v prenovo pa je stro{kovno zahtevna in rizi~na. Partnerstvo med porabnikom in dru`bo Butan plin, kot izvajalcem energetskih storitev, omogo~a trajne prihranke iz naslova stro{kov energije brez lastnega finan~nega vlo`ka na strani porabnika. To pomeni, da Butan plin predstavlja investitorja, ki glede na obstoje~e stanje predlaga in vzpostavi najbolj u~inkovit in energijsko var~en sistem ogrevanja. Manj{a poraba energije pomeni ve~je prihranke denarja, ki se sprva v ve~ji meri uporabijo za povra~ilo investicije. Po dogovorjenem pogodbenem obdobju, ko je investicija v celoti izpla~ana, pa vsi dose`eni prihranki pripadejo naro~niku storitve. Butan plin ima na podro~ju energetskega pogodbeni{tva bogate izku{nje in se pona{a s {tevilnimi zadovoljnimi partnerji, ki so brez lastnega finan~nega vlo`ka na{li na~in za prenovo ogrevalnega sistema in optimizacijo stro{kov.

V Etiketi, d. d., vodilnem slovenskem podjetju tiskanih etiket, znaten dele` potrebne elektrike sedaj proizvedejo sami V dru`bi Etiketa, d. d., ki se pona{a s 50 let razvoja in vlaganja v opremo in znanje zaposlenih in je s svojimi izdelki prisotna v ve~ kot 20 dr`avah sveta, so se v drugi polovici lanskega leta odlo~ili za prenovo zastarelega in potratnega sistema ogrevanja na kurilno olje. Energetsko neu~inkovit sistem so zamenjali s sodobnimi kogeneracijskimi enotami za soproizvodnjo toplotne in elektri~ne energije.

S ciljem zni`anja stro{kov in posodobitve ogrevalnega sistema so se odlo~ili za prenovo po sistemu pogodbeni{tva. Investicijo v prenovo je prevzela dru`ba Butan plin, ki je po uskladitvi z naro~nikom in prou~itvi obstoje~ega stanja, predlagala vgradnjo dveh kogeneracijskih enot (20 kw) za proizvodnjo toplote in elektri~ne energije. Investicijo bo podjetje Etiketa popla~alo iz bodo~ih prihrankov energije. V Etiketi so pred prenovo uporabljali star kotel na kurilno olje. Sanitarno vodo so ogrevali s toploto iz kotlov oz. z elektriko iz omre`ja, medtem ko sedaj znaten dele` potrebne elektri~ne energije proizvedejo s kogeneracijo (SPTE). Toplotno in elektri~no energijo proizvedeno s kogeneracijo zagotavlja Butan plin. Butan plin je prevzel financiranje celotnega projekta prenove sistema, ob tem skrbi tudi za nemoteno delovanje vgrajene opreme. Podjetje Etiketa pokriva le dejanske stro{ke porabljene energije v objektu. Del prihrankov, ki nastanejo zaradi pove~ane energetske u~inkovitosti sistema, Etiketi omogo~ajo, da posluje z ni`jimi stro{ki za energijo, preostali del prihrankov pa je namenjen popla~ilu investicije. •

PAMETNI SISTEM ZA GOSPODINJSTVA OPTIMALNA RE[ITEV OGREVANJA S HIBRIDNIM SISTEMOM – DAIKIN ALTHERMA Hibridne re{itve ogrevanja omogo~ajo, da z ustrezno kombinacijo dveh virov energije dosegamo visoke prihranke, hkrati pa zagotavljajo udobno in zanesljivo delovanje. Pametni sistem vklju~uje dva vira − hibridno toplotno ~rpalko in plinski kondenzacijski kotel − bodisi na zemeljski ali uteko~injen naftni plin (UNP).

Promocijsko sporo~ilo

KAKO DELUJE IN ZAKAJ JE HIBRIDNI SISTEM TAKO U^INKOVIT? V obdobju ogrevalne sezone, ko zunanje temperature {e niso zelo nizke, deluje hibridna toplotna ~rpalka zrak/voda. Pri izredno nizkih temperaturah, ko delovanje toplotne ~rpalke ni ve~ ekonomi~no, ogrevanje prevzame plinski kondenzacijski kotel. V vmesnih pogojih pa lahko oba vira delujeta tudi isto~asno, ko plinski kotel izvaja podporo toplotni ~rpalki. Sistem prilagaja optimalno kombinacijo ogrevanja glede na temperaturne pogoje ter podatke o cenah elektrike in plina.


Promocijsko sporo~ilo

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

28

BIVANJU DAJEMO UTRIP. V Energetiki Ljubljana vam nudimo celovito energetsko reĹĄitev z dobavo okolju prijaznih energentov. NaĹĄi svetovalci so vam vedno pri roki.

www

â&#x20AC;˘ 080 2882 bivanjudajemoutrip.si

 S UL K UD Q H

N

 R N RO MV N D   R G J RY RU Q RV  X G RE MH

W

Velik prihranek s popusti za vgradnjo kotla na zemeljski plin Pri nakupu energetskih storitev vam v Energetiki Ljubljana nudijo ugodnosti tudi v obliki popustov ob vgradnji kondenzacijskega kotla na zemeljski plin in ob priklju~itvi na distribucijsko plinovodno omre`je zemeljskega plina. Popust za hi{o (eno/dvostanovanjska stavba) v tem primeru zna{a do 650,00 EUR oziroma 711,75 EUR z DDV. Najcenej{i paket ogrevanja, ki vklju~uje sodoben plinski kotel, tako lahko dobite

`e za 2.590,75 EUR z DDV. Popuste je mo`no pridobiti tudi v primeru zamenjave obstoje~ega kotla na zemeljski plin. V obeh primerih za izvedbo in nadzor vseh del poskrbijo v Energetiki Ljubljana.

Za vse tiste, ki bi radi {e pred ogrevalno sezono poskrbeli za ustrezno ogrevanje: rok za pridobitev popusta je podalj{an do 3. 10. 2016. â&#x20AC;˘

Ve~ informacij o ponudbi: T: 080 2882 ali S: www.bivanjudajemoutrip.si


CELOVITA ENERGETSKA OSKRBA. V Energetiki Ljubljana proizvajamo elektriko v soproizvodnji s toploto, zato je cenovno ugodnejĹĄa in okolju prijazna.

PLINU DODAJAMO ELEKTRIKO 3ULKUDQHNVLODKNRL]UDĂ?XQDWHQD bivanjudajemoutrip.si. Akcija za gospodinjske uporabnike velja do 30. septembra 2016. Plin

Elektrika

Prihranek

Akcijska cena ELEKTRIĂ&#x17D;NA ENER*IJA

â&#x20AC;˘ 080 2882 bivanjudajemoutrip.si

ZEMELJSKI Z ZEM EM PLIN VT (EUR/kWh)

MT (EUR/kWh)

/k kWh) ET (EUR/kWh)

EUR/Sm3

1HWRFHnDEUH]''9*

0,05579

0,02988

0,04981

0,2600

1HWRFHnD]''9

0,06806

0,03645

0,06077

0,3172

9 (nHUJHWiNi /MXElMDnD 1  elektriĂ?ne energije SURi]YHGHPR iz lesne biomase in V WHP GRGDWnR SUiVSHYDPR N YiÄŁMi NDNRYRVWi zUDND. *1HWRFHnD]DGREDYR]HPHlMVNHJDSlinDinHlHNWUiĂ?nHHnHUJiMHnHYNlMXĂ?XMHVWURÄŁNRYGRVWRSDGRGiVWUiEXFiMVNHJDRPUHĹ&#x20AC;MD]HPHlMVNHJDSlinDinHlHNWUiĂ?nHHnHUJiMH,SUiVSHYNRY,''9inGUXJiK GDMDWHY,SUHGSiVDniKVVWUDniGUĹ&#x20AC;DYH. PRnXGED YHlMD ]D JRVSRGinMVNH RGMHPDlFH ] inGiYiGXDlniP RGMHPniP PHVWRP JRVSRGinMVNi RGMHPDlFi ]HPHlMVNHJD SlinD ] lHWnR SRUDER ]HPHlMVNHJD SlinD RG 201 6P3 GR 10.000 6P3 SURGDMnH VNXSinH P62 GR P66 in JRVSRGinMVNi RGMHPDlFi HlHNWUiĂ?nH HnHUJiMH . 1D RVnRYi $NWD R nDĂ?inX GRlRĂ?DnMD in SUiND]RYDnMD GHlHĹ&#x20AC;HY SRVDPH]niK SURi]YRGniK YiURY HlHNWUiNH 8UDGni liVW 56, ÄŁW. 2216 , MH VHVWDYD SUiPDUniK YiURY ]D SURi]YRGnMR HlHNWUiĂ?nH HnHUJiMH GREDYiWHlMD HlHNWUiĂ?nH HnHUJiMH (nHUJHWiND /MXElMDnD, 9HURYÄŁNRYD XliFD 62, 1000 /MXElMDnD, ]D lHWR 2014, REMDYlMHnD nD VSlHWni VWUDni ZZZ.EiYDnMXGDMHPRXWUiS.Vi. 6SlRÄŁni SRJRMi ]D SURGDMR in nDNXS ]HPHlMVNHJD SlinD, 6SlRÄŁni SRJRMi ]D SURGDMR in nDNXS HlHNWUiĂ?nH HnHUJiMH ]D JRVSRGinMVNH in PDlH SRVlRYnH RGMHPDlFH WHU 6SlRÄŁni SRJRMi DNFiMH SlinX GRGDMDPR HlHNWUiNR VR REMDYlMHni nD VSlHWni VWUDni ZZZ.EiYDnMXGDMHPRXWUiS.Vi in GRVWRSni nD VHGHĹ&#x20AC;X SRGMHWMD.

CELOVITA ENERGETSKA OSKRBA. V Energetiki Ljubljana proizvajamo elektriko v soproizvodnji s toploto, zato je cenovno ugodnejĹĄa in okolju prijazna.

TOPLOTI DODAJAMO ELEKTRIKO 3ULKUDQHNVLODKNRL]UDĂ?XQDWHQD bivanjudajemoutrip.si. Akcija za gospodinjske uporabnike velja do 30. septembra 2016. 7RSORWD

Elektrika

Prihranek

Akcijska cena ELEKTRIĂ&#x17D;1A E1ER*IJA

â&#x20AC;˘ 080 2882 bivanjudajemoutrip.si

VT (EUR/kWh)

MT (EUR/kWh))

ET (EUR/kWh)

1HWRFHQDEUH]''9*1HWRFHQD]''99(QHUJHWLNL/MXEOMDQD1  elektriĂ?ne energijeSURL]YHGHPR iz lesne biomase iQ V WHP GRGDWQR SUiVSHYDPR N YiÄŁMi NDNRYRVWi zUDND.

1HWRFHQD]DGREDYRHOHNWULĂ?QHHQHUJLMHQHYNOMXĂ?XMHVWURÄŁNRYGRVWRSDGRGLVWULEXFLMVNHJDRPUHĹ&#x20AC;MDHOHNWULĂ?QHHQHUJLMHSULVSHYNRY''9LQGUXJLKGDMDWHYSUHGSLVDQLKVVWUDQLGUĹ&#x20AC;DYH.&HQD WRSORWQHHQHUJLMHVHREUDĂ?XQDYDYVNODGX]YVDNRNUDWYHOMDYQLPXUDGQLPFHQLNRP(QHUJHWLNH/MXEOMDQD. 1DRVQRYL$NWDRQDĂ?LQXGRORĂ?DQMDLQSULND]RYDQMDGHOHĹ&#x20AC;HYSRVDPH]QLKSURL]YRGQLKYLURYHOHNWULNH 8UDGQLOLVW56ÄŁW. MHVHVWDYDSULPDUQLKYLURY]DSURL]YRGQMRHOHNWULĂ?QHHQHUJLMH GREDYLWHOMDHOHNWULĂ?QHHQHUJLMH(QHUJHWLND/MXEOMDQD9HURYÄŁNRYDXOLFD/MXEOMDQD]DOHWRREMDYOMHQDQDVSOHWQLVWUDQLZZZ.ELYDQMXGDMHPRXWULS.VL. 6SORÄŁQLSRJRML]DSURGDMRLQQDNXSHOHNWULĂ?QHHQHUJLMH]DJRVSRGLQMVNHLQPDOHSRVORYQHRGMHPDOFH6SORÄŁQLSRJRML]DGREDYRLQRGMHPWRSORWHLQKODGX]DJHRJUDIVNRREPRĂ?MH0HVWQHREĂ?LQH /MXEOMDQDWHU6SORÄŁQLSRJRMLDNFLMHWRSORWLGRGDMDPRHOHNWULNRVRREMDYOMHQLQDVSOHWQLVWUDQLZZZ.ELYDQMXGDMHPRXWULS.VLLQGRVWRSQLQDVHGHĹ&#x20AC;XSRGMHWMD.


Integrirani paneli nadomestijo stre{no kritino na tem mestu

Imam streho primerno za son~no elektrarno?

S

once je v resnici odgovor na vsa energetska vpra{anja ~love{tva, od prehrane do solarne elektrike. Streha stavbe je neuporabljena in najbolj primerna ploskev za namestitev fotovoltaike, zato je pred monta`o potrebno presoditi, ali je primerna za ta namen. Sonce je v resnici odgovor na vsa energetska vpra{anja ~love{tva, od prehrane do solarne elektrike. Streha stavbe je neuporabljena in najbolj primerna ploskev za namestitev fotovoltaike, zato je pred monta`o potrebno presoditi, ali je primerna za ta namen.

Vpra{ajmo se Ameri~ani so ugotovili, da bi 40% potrebne elektrike lahko zajeli s strehami, vendar je samo 27% njihovih streh primernih za ta namen. Zato si je pred odlo~itvijo potrebno zastaviti nekaj vpra{anj. Na primer, kako raz~lenjena je moja streha, kam so obrnjene in kako so nagnjene njene povr{ine ter iz ~esa je narejena. Nato pa {e, ali je osen~ena, ali to lahko re{im z obrezovanjem dreves, kako stara je konstrukcija in ali lahko prenese dodatno obremenitev ter koliko panelov lahko namestimo nanjo. Odgovore na ta vpra{anja lahko ugotovimo kar sami, brez posebnih solarnih merilnikov ali ra~unalni{kih programov, ki znajo bodo~e solarne dobitke izra~unati do vata natan~no.

Razlika med vzhodno in ju`no stranico ni tako velika kot bi pri~akovali

usmerjenost to~no proti jugu z naklonskim kotom modulov 32°, izplen pa bo manj{i za 5%, ~e od tega odstopamo za 20°. Ker naklona strehe ne bomo spreminjali, module skoraj vedno montiramo vzporedno s kritino. Pri tem je najpomembneje omogo~anje prostega pretoka zraka tudi pod njimi, saj imajo hladnej{i moduli ve~ji izkoristek kot pregreti.

Nosilnost konstrukcije in stre{niki Tudi vzhod ni slab Jasno da je na jug obrnjena streha najugodnej{a, vzhod in zahod pa sta za okrog 15% slab{a. Krajev, kjer bi bilo ve~ brezobla~nih vzhodov kot zahodov ni, zato sta obe strani enako dobri. Nekateri pa zaradi popoldanske pove~ane porabe elektrike module raje pritrdijo na zahodno stran strehe. Pri nas je najbolj{a

Pri nas je upo{tevana obremenitev z debelo plastjo snega, zato je za vsako normalno ostre{je te`a modulov zanemarljiva. Dodatna obremenitev je obi~ajno enaka, kot ~e bi na kritino polo`ili {e eno plast stre{nikov. Na~in pritrditve se spreminja glede na vrsto kritine, ter omogo~a enostavno in varno sidranje. Lahko pa module namestimo tako, da so vgrajeni v streho stavbe in v celoti nadomestijo


AKTUALNO

31

Izbolj{ana lestvica energijske u~inkovitosti

P

otro{nikom prijazna in po{tena lestvica bo dala nov zagon ozna~evanju energijske u~inkovitosti, saj bo sistem jasnej{i, varnej{i in usmerjen v prihodnost.

Na~inov pritrditve modulov je toliko kot kritin

stre{no kritino na teh povr{inah. Na strehah z bitumensko kritino, stre{nike samo privzdignemo ter namestimo nosilne plo{~e, na ope~natih strehah pa je potrebno stre{nike odstraniti in jih nato namestiti nazaj. Solarni sistem postavljamo za naslednjih 40 let, zato vse preboje skrbno zatesnimo.

Osen~enost najbolj {kodi ^e stavba stoji na odprtem te`av ne bo. Kjer pa se nahajajo ovire, visoke stavbe, drevesa ali stebri bodo sence zmanj{ale proizvodnjo elektrike. Skupine modulov so vedno povezane v zanke, zato lahko senca na enem modulu povzro~i zmanj{ano produkcijo vseh modulov v tej zanki. Solarna elektronika ima re{itev tudi za te primere, na primer izdelek Solar Edge, ki za 10% izbolj{a u~inkovitost sistema, kljub delno osen~enim ploskvam. ^e druga~ne re{itve niso mo`ne se nakup takih dodatkov skoraj vedno spla~a. ^e pa se stavba nahaja na podro~ju z ve~ prahu v zraku, je ob~asno ~i{~enje modulov zelo koristen poseg. ^e streha ni previsoka, si to lahko privo{~imo `e s krta~o na dolgem ro~aju in curkom vode.

Evropski parlament je v mesecu juliju pri predlogu uredbe o ozna~evanju energijske u~inkovitosti potrdil svoje stali{~e pred pogajanji s Evropskim svetom glede lestvice energijske u~inkovitosti izdelkov. Zaradi hitrega tehnolo{kega napredka je potrebno prenoviti standardno lestvico od A do G za gospodinjske aparate. Ve~ina izdelkov na trgu namre~ izpolnjuje merila iz leta 2010 za uvrstitev v najvi{ji razred, zato se jim za ozna~evanje dodajajo plusi (A +, A ++, A +++), s stro`jimi zahtevami pa bi proizvajalce spodbudili, da energijsko u~inkovitost {e izbolj{ajo. Pogoji za uvrstitev v posamezne razrede bi morali biti dolo~eni tako, da bi lestvica lahko veljala vsaj deset let, kar pomeni, da ob uvedbi nove nalepke prakti~no {e ne bi smelo biti izdelkov, ki bi se lahko uvr{~ali v razred A ali v razreda A in B v skupinah, kjer je tehnolo{ki napredek {e posebej hiter. Ko bi izdelki iz razreda A na trgu dosegli 25-odstotni dele`, oziroma bi bila iz razredov A in B `e polovica prodanih izdelkov, bi Komisija morala za~eti postopek prevrednotenja lestvice.

^eprav lastniki ve~jih solarnih sistemov s svojo elektriko dobro zaslu`ijo, je novi namen fotovoltaike zagotavljanje energetske neodvisnosti uporabnika. Zato Nemci po novem subvencionirajo samo nabavo akumulatorjev za solarno elektriko. S tem se pribli`ujemo temeljnemu energetskemu in strate{kemu namenu solarnih sistemov, ki naj omogo~ajo razpr{eno proizvodnjo in vsaj delno neodvisnost od vedno bolj ranljivih velikih sistemov. Pri tem mislimo na vremenske ujme in vedno prisotno nevarnost kibernetskih napadov, ki lahko dobavo elektrike prekinejo za ve~ dni. â&#x20AC;˘

^e za dolo~eno skupino prodaja izdelkov iz energijskih razredov F ali G ne bi bila ve~ dovoljena, bi bila na nalepki ta razreda ozna~ena s sivo barvo, standardni spekter od zelene do rde~e pa bi veljal za razrede od A do E. Tako za dobavitelje kot za organe tr`nega nadzora bi morale biti metode za meritev absolutne porabe energije izdelka in testno okolje ~im bolj podobne resni~ni uporabi pri povpre~nem potro{niku, Komisija pa bi morala objaviti prehodne metode merjenja in izra~unavanja v zvezi z zahtevami za dolo~ene izdelke. Parlament se zavzema {e, da bi Komisija v roku od 21 mesecev do {estih let (odvisno od vrste izdelka) uvedla prevrednotene nalepke za obstoje~e skupine izdelkov, kar naj bi zagotovilo homogeno lestvico od A do G. Nalepka bi morala poleg podatka o energijskem razredu izdelka navajati tudi absolutno porabo energije v kWh na leto. â&#x20AC;˘

Tihec

Polona Bahun, VIR: NA[ STIK

Najprej energetska neodvisnost


32

SOLARNI SISTEMI

Kak{en akumulator izbrati za solarni sistem?

Z

nanje uporabnikov o akumulatorjih za oto~ne solarne sisteme hitro napreduje. Pomembno je, da za hrambo son~ne energije izberemo cikli~en in ne navadni avtomobilski akumulator. Ve~ina kupcev vgradi solarne sisteme z akumulatorji v vikende, plovila in avtodome. Tipi~na mo~ vgrajenih solarnih modulov za vikend je od 250 W do 1.000 W, za plovila in avtodome pa od 100 W do 150 W.

Kam namestiti akumulator? V solarne sisteme v vikendih najve~krat vgrajujemo svin~ene akumulatorje. Kadar so name{~eni v lo~enem in zra~nem prostoru, lahko uporabimo tudi akumulatorje s prostim elektrolitom. Slednji med polnjenjem in praznjenjem oddajajo pline, ki so nevarni in nezdravi za ljudi. Kadar pa posebnega prostora nimamo, moramo izbrati akumulatorje v AGM, GEL tehnologiji, ali akumulatorje s prostim elektrolitom s posebnim ventilom, ki zmanj{uje oddajanje plinov. Prostor za namestitev akumulatorjev mora imeti primerno temperaturo, najbolje med 20 do 25°C. Veliko kupcev `eli namestiti akumulatorje kar pod streho, da bodo najbli`je solarnim panelom. To je neugodno, saj so podstre{ja obi~ajno slabo izolirana, zato se poleti temperatura dvigne tudi do 50°C. Tako visoke temperature pa uni~ujejo akumulatorje in jim bistveno skraj{ujejo `ivljenjsko dobo. ^e temperatura okolice pade pod zmrzi{~e, se bo kapaciteta akumulatorja mo~no zmanj{ala, zato mora biti prostor primerno toplotno izoliran.

verzije GEL akumulatorjev, nad 800 ciklov pa nekateri AGM in GEL akumulatorji ter trakcijski in solarni 2V akumulatorji. Te skupine pomenijo isto~asno tudi cenovno raven akumulatorjev. Kupci se pogosto ne zadovoljijo s podatkom o {tevilu ciklov, veliko bolj jih zanima podatek, koliko let bo akumulator zdr`al. Odgovora ni mogo~e dati, saj vnaprej ne poznamo globine praznjenja, temperature okolja ter frekvence uporabe akumulatorja. Prav zaradi tega se proizvajalci zavarujejo s podatkom o {tevilu ciklov, ob dolo~enih pogojih. Ve~ji del kupcev v svoj novi solarni sistem vgradi cenej{e akumulatorje s kraj{o `ivljenjsko dobo. ^eprav bi izra~un v veliko primerih pokazal, da je nabava akumulatorja z ve~ kot 800 cikli, bolj ekonomi~na.

Zakaj regeneracija za solarni akumulator? Kak{na naj bo kapaciteta solarnega akumulatorja? V solarnem sistemu mora kapaciteta akumulatorjev ustrezati pri~akovani porabi elektrike v ~asu, ko ni na razpolago energije iz solarnih modulov. To je pono~i ali pa v primeru slabega vremena. Govorimo o avtonomiji solarnega sistema. Pri solarnih sistemih za vikende obi~ajno predvidimo 2-3 dnevno avtonomijo. Seveda pa je kapaciteta solarnih akumulatorjev odvisna tudi od energije, ki jo zagotavljajo solarni moduli. ^e se solarni sistem uporablja res samo ob vikendih, lahko ra~unamo, da bo v akumulatorjih shranjeno za 4 do 5 dni elektrike, ki jo bomo uporabili v primeru slabega vremena. Kolik{na bo resni~na zaloga elektrike pa bo odvisno od mo~i solarnih modulov in vremenskih pogojev. Standardne svin~ene akumulatorje je priporo~ljivo prazniti le do polovice. ^e imamo 12 V solarni sistem, zna{a resni~na napetost 12,2V. Sicer pa imajo solarni regulatorji to za{~ito `e vgrajeno, lahko pa izklopno napetost tudi nastavimo. Zato ob nakupu ne smemo pozabiti, da nam bo na razpolago le polovica nazivne kapacitete akumulatorjev.

Katero tehnologijo akumulatorja izbrati? ^e imamo na voljo poseben zra~en prostor, lahko izbiramo med vsemi tehnologijami: AGM, GEL in teko~i elektrolit. Enostavnega odgovora na vpra{anje, kak{en tip akumulatorja izbrati, ni. Zato je morda bolje, da jih razdelimo v tri skupine, po kriteriju {tevila ciklov praznjenja, kar poenostavljeno pomeni `ivljenjsko dobo akumulatorjev. Do 400 ciklov prenesejo poltrakcijski akumulatorji s teko~im elektrolitom in lahke verzije AGM akumulatorjev. Od400 do 800 ciklov prenesejo AGM in lahke

V oto~nih solarnih sistemih so akumulatorji najve~ji stro{ek. Cene solarnih modulov so padle, razmeroma draga sta {e soliden regulator in razsmernik. Zato priporo~amo regeneracijo cikli~nih akumulatorjev, zlasti teh, ki so dra`ji. Obnovo solarnih akumulatorjev predvidimo takoj po drugem letu, ~e solarni sistem uporabljamo le ob vikendih. ^e ga uporabljamo pogosteje pa `e po prvem letu uporabe. Z regeneracijo, ki je cenovno sprejemljiva, se `ivljenjska doba solarnih akumulatorjev izredno podalj{a.

V trendu Li-ion akumulatorji za solarne sisteme Obiskovalci sejma Intersolar v Nem~iji spremljamo ponudbo solarnih akumulatorjev, ki se je v zadnjih letih silovito spremenila. Danes svin~eni akumulatorji zajemajo le {e tretjino ponudbe, vse ostalo so zasedle dra`je Li-ion baterije. Pri nas je to razmerje ravno obratno, verjetno zaradi ni`je kupne mo~i in var~evalne miselnosti. Na Li-ionski osnovi je na razpolago vrsta razli~nih tehnolo{kih razli~ic. Za solarne sisteme so se uveljavile zlasti LiFePO4 baterije, skraj{ano LFP baterije. Njihova `ivljenjska doba zna{a pribli`no 2.000 ciklov, pri 100% praznitvah. Bolj{i ponudniki so predstavili 48V baterijske bloke s 50 Ah ter 60 Ah kapaciteto, ki jih lahko modularno povezujemo. Baterijske bloke enostavno vlo`imo v prilagojeno omaro, podobno kot UPS baterije. Proizvajalci za tak{ne LFP bloke dajejo 10 let garancije, vendar le v kompletu z ustreznimi polnilci in razsmerniki. Za LPF akumulatorje potrebujemo {e poseben solarni regulator, saj je ve~ina solarnih regulatorjev na trgu namenjena svin~enim akumulatorjem. â&#x20AC;˘ Velog d.o.o., Karl Bravc


SOLARNI SISTEMI

33

Kam z elektri~no energijo, proizvedeno s pomo~jo son~ne elektrarne, ko se izte~e pogodba o odkupu Slika 2

Slika 1

V podjetju Sonnenkraft razvijamo sisteme za prihodnost, zato smo letos na trg postavili nekaj aplikacij za pretvorbo elektri~ne energije v toplotno. Poleg modernih ogrevalnih naprav z mo`nostjo kori{~enja vi{ka elektri~ne energije, proizvedene s son~no elektrarno, takoimenovanih Âťsmart grid readyÂŤ sistemov obsega na{ asortiman {e druge hidravli~ne module za kori{~enje prese`kov elektri~ne energije. Eden takih je modul

=1,ä$-7(9$â 0(6(ý1,5$ý81 =$(/(.75,.2 6RQÞQHHOHNWUDUQHNRQ¿JXULUDQH SRVHEHM]D6ORYHQVNLWUJNL XVWUH]DMRQRUPDWLYRP]DSULNORS QDRPUHüMH  639VLVWHPRPSONNENKRAFT SRNULYDWHVYRMHSRWUHEHSR HOHNWULÞQLHQHUJLMLUD]OLNRSD SRãLOMDWHYRPUHüMH(OHNWUR GLVWULEXWHUWRUD]OLNRRGãWHMHRG YDãHJDPHVHÞQHJDUDÞXQD]D HOHNWULÞQRHQHUJLMR  2UJDQL]LUDPRWXGLPRQWDüRLQXUHGLPRGRNXPHQWDFLMR]DSULNORS QDRPUHüMH 

BS-PV3 s preto~nim elektri~nim grelcem, ki je moduliran od 0 do 3 kW v odvisnosti od prese`kov, elektri~ne energije, ki je na voljo. Modul se lahko namesti na takoreko~ katerikoli hranilnik toplote najsibo hranilnik ogrevalne vode ali pa hranilnik tople sanitarne vode. Kompaktna izvedba omogo~a hitro monta`o in enostavno uporabo z nastavitvijo `eljene temperature v hranilniku. (Slika 1) Druga izvedba takoimenovanega PV grelnika pa je elektri~ni grelnik, ki se vgradi v hranilnik toplote s pomo~jo prirobnice. (Slika 2) S kori{~enjem vi{ka elektri~ne energije proizvedene s son~no elektrarno stremimo k ve~ji energijski u~inkovitosti in neodvisnosti. â&#x20AC;˘ Tadej Mrak

Your future is renewable â&#x20AC;&#x201C; with us since 1993

N:S U HX EUH]''9

=DYHĂžLQIRUPDFLMSLĂŁLWHQDRá&#x201A;&#x2C6;FH#VRQQHQNUDIWFRP

LI T Ă&#x201E; T TOP-QUA

MADE I N AUSTRI A

www.sonnenkraft.si

Promocijsko sporo~ilo

Pred leti, v ~asu razcveta son~nih elektrarn, se nih~e ni spra{eval, kam z elektri~no energijo po izteku pogodbe o odkupu s stani elektro distributerja. V Sloveniji se prve pogodbe izte~ejo {ele ~ez pet ali ve~ let in nih~e o tem {e ne razmi{lja. Popolnoma druga~na je situacija v Severnem delu Evrope predvsem v Nem~iji. Porast son~nih elektrarn v Nem~iji se je za~el nekoliko prej in ravno v naslednjih letih si obetajo iztek ve~ine odjemnih pogodb z distributerji. Kot ka`ejo napovedi je trg z elektri~no energijo relativno nasi~en, kar pomeni zelo slabe odkupne cene elektri~ne energije. Lastnik son~ne elektrarne bo za svojo energijo, ki jo bo oddal v omre`je dobil zelo malo denarja, zato gredo trendi v smer kori{~enja te energije za lastne potrebe. Najve~ji problem, ki se tukaj pojavlja je skladi{~enje elektri~ne energije. Na trgu sicer obstaja veliko razli~nih baterijskih sistemov, ki pa so relativno dragi in neu~inkoviti. Glede na to, da predstavlja ve~inski dele` rabe primarne energije v gospodinjstvu ogrevanje je smotrno elektri~no energijo pretvarjati v toplotno in jo koristiti za ogrevanje.


SOLARNI SISTEMI

34

Upravi~enost investicij v son~ne elektrarne v letu 2016

N

i zanemarljivo, da so cene za solarne (fotovoltai~ne) module, z 16 -18 odstotno u~inkovitostjo, padle `e na 0.40 EUR/Wp.

Pi{e: Jo`ica Ekart urednica revije

Kako uspe{no son~no energijo prestrezajo drugi Novica, da so v ^ilu za nacionalno omre`je dosegli odkupno ceno elektrike iz son~nih elektrarn po 26.06 EUR/MWh je v marsi~em zgovorna, v Zdru`enih Emiratih (Dubai) dose`ena cena 26.78 EUR/MWh predstavlja svojevrstno prelomnico, enako velja za Mehi~ane, kjer cena za solarno elektri~no energijo dosega rekord, to je 31.79 EUR/ MWh, pove sogovornik, g. Darko Fius, ~lan Zdru`enja za energetsko neodvisnost Slovenije. ^ile sicer premore veliko ve~ sonca. V primerjavi z njimi ga je v Sloveniji skoraj za polovico manj (faktor 0,65). Vendar bi kljub temu elektri~na energija, ki bi jo proizvedla son~na elektrarna v Sloveniji v tem primeru (ob istih pogojih), stala pribli`no 40.09 EUR/MWh. Kalkulacija poka`e, da bi cena elektri~na energije, ki bi jo proizvedla son~na elektrarna zna{ala pribli`no 52.12 EUR/MWh. V ^ilu najve~ uva`ajo plin; 80 odstotkov je skupnega uvoza (plinski tankerji in terminali, LNG, uteko~injeni naravni plin (metan), ki je nedvomno zelo draga oblika uvoza. Tr`na cena elektrike iz plinskih elektrarn zna{a 42.09 EUR/MWh, kar predstavlja v primerjavi s trenutnimi cenami elektri~ne energije iz solarnih elektrarn skoraj 100% vi{jo ceno. Uva`ajo tudi premog (97 odstotkov), cena elektri~ne energije je nekoliko vi{ja, 51.05 EUR/MWh. ^e primerjamo razmere v Sloveniji se izka`e, da cena elektri~ne energije iz hidro elektrarn v letu 2016 zna{a 53.73 EUR/MWh, iz termo elektrarn pa 59.11 EUR/MWh. V korist SE je zanimiv {e podatek, da so na odprtem trgu (mednarodni trgi) cene za fotovoltai~ne module za son~ne elektrarne padle `e na 0.40 EUR/Wp (16-18 odstotna u~inkovitost panelov), doda sogovornik, g. Fius.

Stanje fotovoltaike v Sloveniji V letu 2015 se je opazila popolna ustavitev investicij v nove son~ne elektrarne. ^e je bilo leta 2014, vsaj po uradni statistiki, na elektri~no omre`je priklopljenih 44 novih son~nih elektrarn, so bile v lanskem letu samo {e tri. Tako kot v letu 2014 tudi v lanskem letu ni bilo razpisa za nove subvencionirane projekte v obnovljive vire energije (OVE). Majhno upanje na podro~ju son~nih elektrarn obeta v decembru 2015 sprejeta nova uredba o samooskrbi z elektri~no energijo (UL RS 97/2015, 11. december 2015). Uredba omogo~a namestitev majhnih elektrarn, ki izkori{~ajo mo~ sonca vode ali vetra. Posamezna elektrarna ne sme biti ve~ja od 11 kW, podana pa je tudi letna kumulativna kvota 10 MW. Elektrarne bodo vklju~ene v sistem neto obra~una elektri~ne energije in so namenjene izklju~no samooskrbi, saj se vi{ki proizvedene energije ne bodo pla~evali. Uredba je veljavna od 15. januarja 2016, dejanskega u~inka pa {e ne ka`e, saj njeno uveljavitev omejujejo druge {e nesprejete oziroma neusklajene uredbe.

Son~ne elektrarne v Sloveniji Podatki o instalirani mo~i novih son~nih elektrarn v lanskem letu temeljijo na Registru deklaracij za proizvodne naprave elektri~ne energije iz obnovljivih virov, zaradi ~esar se razlikujejo od dejanskega stanja na trgu. Datumi izdaje deklaracij so lahko tudi nekaj mesecev

Statisti~ni podatki fotovoltai~nega trga v letu 2015 v Sloveniji [tevilo novih son~nih elektrarn v letu 2015

3

Skupna mo~ novih son~nih elektrarn v letu 2015

235 kW

[tevilo vseh son~nih elektrarn

3367

Skupna mo~ vseh son~nih elektrarn

257,6 MW

Proizvedena elektri~na energija iz son~nih elektrarn

266 GWh

Dele` proizvedene elektri~ne energije iz son~nih elektrarn

1,9 %

Dele` fotovoltaike med obnovljivimi viri energije

27,1 %

Letni prihranek emisij CO2

175,6 kt CO2-eq

[tevilo zaposlenih ljudi na podro~ju fotovoltaike v Sloveniji

200 – 300

[tevilo podjetij

10 – 25

[tevilo raziskovalcev na podro~ju fotovoltaike v Sloveniji

> 30

Letni promet

> 100 mio. €

Dele` letnega prometa, ki se nameni za raziskave

0,1 – 10 %

za dejanskim priklopom son~ne elektrarne na elektri~no omre`je. Prva son~na elektrarna v Sloveniji je bila name{~ena leta 2001. Po nekajletnem premoru in nato hitri rasti son~nih elektrarn v letih 2011 in 2012, se je trg leta 2013 povsem ustavil. V letu 2015 so bile postavljene le tri nove son~ne elektrarne. Konec leta 2015 je bilo v Sloveniji name{~enih 3367 son~nih elektrarn v skupni mo~i 257,6 MW.

Vi{ina porabljenih sredstev za podpore OVE v letu 2015 V letu 2015 je bilo skupno izpla~anih 147,1 mio € za podpore proizvodnji elektri~ne energije iz OVE. Od tega so son~ne elektrarne dobile 46,3 % oziroma 68,1 mio €. Vi{ina izpla~anih podpor se je v letu 2015 zvi{ala za dobrih 11 % v primerjavi z letom 2014, pri ~emer pa se je dele` podpor za son~ne elektrarne zvi{al za slabih 10 %. Podatki o fotovoltai~nem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, spodaj navajamo tri iz katerih so ~rpani zgornji statisti~ni podatki. • Javna agencija Republike Slovenije za energijo (http://www.agen-rs.si/) Statisti~ni urad Republike Slovenije (http://www.stat.si/) Borzen d.o.o. (http://www.borzen.si/)


NAJCENEJŠA JE ELEKTRIKA, KI JE NE PORABITE. Preklopite na RWE – brezplačno, hitro in enostavno – in opremite svoj dom s sodobnimi varčnimi žarnicami LED.

RWE-jeve pakete žarnic LED lahko odplačujete obročno, prihranek pri porabi električne energije pa bo takojšen in dolgotrajen.

ITE N A R DI PRIH

TU * O K L A H LETNO! 100 €

Žarnice LED proizvajalca General Electric: porabijo 80 % manj elektrike kot navadne žarnice, zagotavljajo od 15.000 do 25.000 ur delovanja, nudijo kakovostno dnevno svetlobo (2700 K).

ZANESLJIV PARTNER ZA DOBER TOK! VEČ INFORMACIJ

080 36 36 www.rwe.si

* Izračun temelji na porabi električne energije povprečne slovenske družine s štirimi člani, ki živi v stanovanju, je naročnik produkta IDEAL (dobavitelja RWE) in uporablja en paket LED-žarnic – Orion.


36

NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

Caterpillar z IR kamero Samo ta pametni telefon ima vgrajeno FLIR kamero ter omogo~a zelo kvalitetno termografsko slikanje. Ljubitelji osmero kotnih Cat telefonov vedo, da preka{ajo zahteve voja{kih standardov, so neob~utljivi na sol, prah, vlago, de`, tresljaje,son~no sevanje in temperaturne {oke. Ohi{je iz karbonskih vlaken in nerjave~ega jekla brez {kode zdr`i padec z vi{ine1,8 m, 5 m pod vodo 60 minut ter lahko stalno deluje od -25 do +55°C. Zaradi mase 225 g pa spada bolj za pas kot v `ep. Termokamera prikazuje barvno in numeri~no temperaturno lestvico, v centru ekrana pa to~kasto od~itava temperaturo povr{ine. Video in termo slika se prekrivata, zato je natan~nost opazovanja presenetljivo visoka, zato je odli~en energetski pripomo~ek. Izdelek Cat S60, cena 622 EUR, www.catphones.com •

Laserski radar Naslov ni to~en, saj oddaja novi proizvod radarski snop, ki pa je zelo ozek, podoben laserju. Prednost so natan~ne meritve nivoja teko~in ali drugih materialov, brez da bi meritev motili vgrajeni grelniki, pregrade, vrte~i me{alci, spirale ali ostanki medija na teh delih. Na meritev ne vplivajo niti pare ali pene, ki se naredijo na povr{ini medija, zato je novi na~in merjenja zelo zanesljiv. Merilec je poleg prehrambene in kemi~ne uporaben tudi v naftni industriji, saj je neob~utljiv na gostoto, pritisk, kemi~no sestavo ali temperaturo v posodi. Monta`a je enostavna, saj je oddajna antena ( valovi s frekvenco 80 GHz) izjemno majhna, potrebujemo samo odprtino z navojem 3/4 cole, zato je primeren tudi za majhne reakcijske posode. Izjemna natan~nost meritve, samo +-2 mm, omogo~a uporabo tudi tam, kjer je vsebina zelo dragocena, izdelek Vegapuls 64, www.vega.com •

Novi te~aj Revolucionarni in inovativni te~aj bo omaram kon~no povrnil polno uporabnost. Vgrajen je v vrata in obod omare ter ne ovira uporabnika, kot to povzro~ajo {trle~i obi~ajni te~aji. Slednji so mote~i zlasti v manj{ih omaricah za kopalnice. Poleg mo`nosti natan~nega nastavljanja polo`aja vrat ima vgrajeno {e avtomatiko za mehko zapiranje in celo odpiranje vrat brez ro~aja, samo s pritiskom na vratno krilo (»push« sistem). Za vgradnjo uporabimo prstno frezalo, saj se ves mehanizem nahaja pod povr{ino. Primeren je za najmanj 18 mm debele stranice, imajo pa tudi izvedbo za vrata iz aluminijastega okvirja. Vrata lahko tehtajo do 20 kg, zato prenese 2100 mm visoka in 600 mm {iroka vrata iz iverice ali podobnih materialov. Kot odpiranja zna{a 105°, te~aj AIR, proizvajalec Salice, www.salice.com •

Zlo`ljivi lijak Lijaka za prelivanje teko~in v sodobni kuhinji, med kampiranjem ali delavnici ne moremo nadomestiti z nobenim drugim izdelkom. Zaradi oblike povsod zasede dragocen prostor. Re{itev je zlo`ljivi lijak, izdelan iz pralne odporne gume, ki ga lahko vedno znova raztegnemo, uporabimo, operemo in spet zlo`imo. Ker ima uho z luknjo, ga lahko tudi obesimo in prihranimo {e ve~ prostora. Zdr`i vse, od vrele vode do ohlajenih teko~in, (od - 40 do 230°C) izumitelj pa je na to idejo pri{el ob opazovanju meha starega fotoaparata, ki se raztegne samo ko ga potrebujemo, druga~e je zlo`en. Izdelujejo dve velikosti, s premerom 127 in 80 mm, v razli~nih barvah, prenese pranje v pomivalnem stroju. Izbira v spletnih trgovinah je zelo velika, izdelek pod nazivom »flexible collapsible funnel« najdemo v ve~ prodajnih portalih, cena okrog 9 €. •


NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

37

Rezalnik mav~nih plo{~ Rezanje mav~nih plo{~ je razmeroma enostavno. Najprej z no`em potegnemo po zgornji strani, plo{~o nato prelomimo in s spodnje strani prere`emo {e plast kartona. Novo orodje sestavljata dve polovici s kro`nima reziloma, ki re`eta samo kartonsko plast, in mo~ni magneti, ki ju dr`ijo skupaj. Dva pregibna podstavka se med rezanjem umakneta in spet izsko~ita, ko orodje potisnemo preko roba plo{~e. Mo~ni magneti oba dela dr`ijo to~no v pravem polo`aju, rez je vedno natan~en. Po potegu plo{~a po~i kot steklo, dobimo ~ist rez brez dodatnih posegov. Odli~no re`e tudi krivine, kar je prej bilo mo`no samo z `ago in obilo prahu. Na izstopni strani je rezanje potrebno malo upo~asniti, da imata oporna podstavka ~as, da izsko~ita in dr`ita obe polovici v polo`aju. Izdelek Goldblatt Blade Runner, cena okrog 55 €, http://www.ebay.com •

Protivlomna svetila Nov brez`i~ni za{~itni sistem, z Bluetooth upravljanjem s pametnim telefonom, sestavljajo LED svetila z vgrajenimi smart moduli. Slednji se nahajajo v svetilu in se vklju~ijo ob izpadu elektrike, ali pa se pri`igajo po nastavljenem programu in dajejo vtis, da so stanovalci doma. Moduli so samou~e~i, sledijo gibanju stanovalcev ter se zaporedno vklju~ujejo v skladu z obi~ajnim gibanjem, od vhoda, po stopnicah, v to ali ono sobo. Zaznajo tudi zvok zvonca, in se kljub prazni hi{i pri`igajo, kot da bi nekdo prihajal k vratom. Imajo vgrajen {e po`arni detektor, pri ~emer se pri`gejo svetila, ki omogo~ajo varen izstop iz stavbe. Vlo`ki so opremljeni z baterijami za ve~kratno polnjenje, zato delujejo tudi ~e nih~e ni pritisnil na stikalo. Svetilnost kot 60 W `arnica, komplet treh svetil z moduli, izdelek BeON Home, cena 200 USD, www.beonhome.com •

Splittoplotne črpalke Weishauptove toplotne črpalke Split so ugodna rešitev z enostavno montažo za stavbe s toplotno potrebo do 15 kW.

• večmilijonkrat dokazana tehnologija za novogradnje in modernizacijo • pozimi ogrevati, poleti hladiti • regulacija prijazna do uporabnika • prostorsko varčen dizajn, znotraj in zunaj • ogrevanje do -20°C zunanje temperature

Obiščite nas na 49. mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti – MOS v Celju! Celjski sejem, 13.-18. september 2016 Najdete nas v dvorani L, razstavni prostor št. 37

Za obiskovalce, ki se boste v času sejma odločili za ogled in strokovno svetovanje, pripravljamo nagradno igro z bogatimi nagradami.

Weishaupt d.o.o. Teharje 1 • SI-3000 Celje Telefon

(03) 425 72 50 (03) 425 72 60 (03) 425 72 59 Telefaks (03) 425 72 80 info@weishaupt.si • www.weishaupt.si


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

38

Najve~ji slovenski salon kaminov odpira svoja vrata

S

eptembra se v [empetru pri Celju odpira salon kaminov, kakr{nega v Sloveniji doslej {e ni bilo. Gre za salon prese`nikov, saj je na pribli`no 400 kvadratnih metrih razstavljenih ve~ kot 30 razstavnih eksponatov, od kaminov, kaminskih pe~i, vrtnih kaminov, kaminskih dodatkov in ostalega materiala. Uredili so ga pri podjetju Kamini Ko~evar, ki s svojo 35-letno tradicijo sodi v sam vrh slovenskih ponudnikov kaminov in kaminske tehnike. Med {tevilnimi slovenskimi uporabniki njihovih kaminov so si ugled pridobili z zanesljivostjo, inovativnimi re{itvami in modernim dizajnom, med tujimi partnerji

pa jim njihovo strokovnost in kompetentnost priznavajo tudi najve~ji igralci s podro~ja kaminske tehnike, saj so jim ekskluzivno zastopstvo v Sloveniji podelili kar trije: Ruegg, Piazzetta in MCZ. Tako skupaj s prenovljenim salonom prvi~ v Sloveniji odpirajo tudi fran{izo vodilnega proizvajalca kaminov, podjetja Ruegg. Poseben del salona je tako namenjen Ruegg Studiu, kjer je kupcem na ogled najnovej{a ponudba izdelkov tega uglednega {vicarskega podjetja, ki pomeni sinonim za kakovost in inovacije na podro~ju kaminske tehnike. Odslej imajo tudi slovenski uporabniki mo`nost preveriti in primerjati razli~ne kaminske mo`nosti na enem mestu, hkrati pa neposredno za~utiti, kak{en je ob~utek ob plamenih v kaminu. Najbolj radovednim

bodo pri Kaminih Ko~evar omogo~ili celo to, da bodo v izbranem kaminu sami zakurili. Obiskovalci bodo lahko izbirali med modernimi, tradicionalnimi, minimalisti~nimi ali rustikalnimi kamini, ki se harmoni~no vklju~ujejo v prostor ali izstopajo kot velik kontrast. V Kaminih Ko~evar so s tem salonom slovenskim kupcem kaminov pribli`ali velik izbor velikosti, oblik, funkcij in tehnik kaminov, vse z namenom, da uporabnika nazadnje pripeljejo do njegovega, povsem individualno oblikovanega kamina. Izkoristite otvoritvene ugodnosti in jih obi{~ite v najve~jem razstavno-prodajnem salonu kaminov, KAMINI KO^EVAR na Juhartovi ulici 19 v [empetru v Savinjski dolini, s katerim boste dali piko na i va{emu domu. Ve~ informacij najdete na spletni strani www.kamini.si . â&#x20AC;˘

-XKDUWRYD 6,-äHPSHWHU 7 LQIR#NDPLQLVL ZZZNDPLQLVL

,]NRULVWLWHRWYRULWYHQRDNFLMVNRSRQXGER

Promocijsko sporo~ilo

1DMYHÄ&#x20AC;MLUD]VWDYQL VDORQNDPLQRYLQ SHÄ&#x20AC;LY6ORYHQLML


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

39

Kako so v zaporih Dob prihranili 500.000 EUR letno! V de`elah gozdov, ki redno pogozdujejo in delajo z naravo, ne primanjkuje biomase in lesa. Les je ~udovito darilo narave iz katerega se da proizvajati stole, mize, igra~e ali glasbila. Lesene dodatke imajo vgrajene vsi luksuzni avtomobili kot so Bugatti, Bentley ali Rolls Royce. Brez lesa enostavno ne gre. V Sloveniji potekajo akcije pogozdovanja, tako taborniki, kot tudi skavti pomagajo pri skrbi za sanacijo gozdov. Pomembnosti gozda se zavedamo tudi pri podjetju Valher d.o.o., kjer smo se v letu 2016 odlo~ili podpreti Sklad za nakup dreves in s tem dodatno pogozdovanje.

Cene lesnih pelet so v zadnjih 2 letih padle in {e bodo Zaradi velike povr{ine gozdov, ki pokriva Slovenijo in tudi zaradi katastrofalnega `ledu, ki se je zgodil v letu 2015, imamo v Sloveniji prekomerne koli~ine lesa, ki ga je potrebno porabiti. Les vsako leto znova zraste in spada med trajnostne lokalne ener-

getske vire. Cene peletov so pred 2 letoma dosegale pribli`no 350 EUR na tono. Danes peleti prvega razreda `e dosegajo cene 250 EUR na tono. Peleti obstajajo v ve~ verzijah. Peleti za doma~o rabo so velikosti 6 mm, za industrijsko rabo pa le ti merijo 8 mm. V primerjavi s kurilnim oljem vlada na trgu pelet izjemno huda konkurenca, cene pa bodo gotovo {e padle.

Zgodba o zaporih Dob Pri pregledu stanja ogrevanja v Sloveniji opazimo, da je v uporabi veliko razli~nih sistemov. Od plina in elektrike v mestih, kot sistemov na drva, pelete, olje in oglje na

pode`elju. Stara navada je `elezna srajca in spremeniti navado je te`ko. Ali pa tudi ne, Miha Vake, univ. dipl. med. kom. ~e je nova re{itev veliko bolj ugodna. Slovenske zapore Dob so pred leti ogrevali na nafto iz uvoza. Letni stro{ek ogrevanja je zna{al okoli 1 milijon EUR. Pred kratkim so ogrevanje preuredili na ogrevanje na lesno biomaso. Po novem je letni znesek za energent polovico manj{i. V~asih so za ogrevanje namenili 1 milijon EUR tujcem, danes pol milijona EUR pripada doma~im kmetom in gozdarjem za les. Les je torej doma~ energent, ki se izpla~a. ^e se ho~ete ugodno ogrevati, razmislite o ogrevanju na lesno biomaso. Dejstvo je, da malo ve~ji objekti, ob prehodu iz olja na les, dosegajo prihranke v vi{ini 500 tiso~akov EUR. Zima naj bi letos bila ponovno huda. Se boste ponovno pustili peljati na led in se ogrevali na olje, ali pa boste svojo kurilnico preuredili na biomaso? â&#x20AC;˘ Miha Vake, www.valher.si

Promocijsko sporo~ilo

Les je slovenski nacionalni interes


40

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

RIKA â&#x20AC;&#x201C; polovi~na poraba, dvojno udobje RIKATRONIC 4 - kaminske pe~i na polena s samodejnim v`igom

Promocijsko sporo~ilo

RIKA modeli z novimi tehni~nimi dose`ki, poleg osnovnega ro~nega delovanja, nudijo tudi mo`nost elektronskega nadzora in programirano v`iganje s ~asovnim zamikom. Kuri{~e lahko pripravite zjutraj, z ogrevanjem pa pri~nete {ele zve~er, saj se avtomatski v`ig lahko nadzoruje in spro`i tudi preko mobilnega telefona, medtem ko ste vi na poti. Samodejni v`ig Rikatronic 4 je nova komponenta elektronskega nadzora modelov pe~i s patentiranim sistemom. Uporabniku asistira pri vseh korakih ogrevanja, od pri`iganja do nalaganja in samodejno zagotavlja najvi{jo mo`no u~inkovitost in prijaznost do okolja. Pri zgorevanju polen dose`emo lahko tudi do 50 % manj{o porabo lesa.

V vsaki fazi zgorevanja se samodejno dovaja optimalna koli~ina zgorevalnega zraka. Za po~asnej{e zgorevanje in optimizirano zmogljivost ogrevanja z manj{imi koli~inami lesa, se lahko izbere ECO na~in. Utripanje zaslona v rde~i barvi uporabniku

naka`e optimalen ~asovni interval za dolaganje. Dela, potrebna pri ogrevanju s pe~jo, kot so dodajanje polen ali praznjenje pepela, so tu zmanj{ana na minimum. Vsi RIKA modeli delujejo znatno pod trenutno dovoljeno mejo emisij in imajo ve~jo u~inkovitost, kot zahtevajo pravila in predpisi. â&#x20AC;˘ Andrej Gruden

Za ve~ informacij ali ponudbo pokli~ite podjetje Agni d.o.o., na telefonsko {tevilko 01 620 94 32, pi{ite na info@agni.si., ali obi{~ite sletno stran www.agni.si.


41

Z roko v roki s trajnostjo

Novogradnja soseske Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, investitorja Stanovanjski sklad RS, ki bo predvidoma kon~ana konec leta 2016, je okolju prijazen objekt, ki ga sestavlja 52 stanovanjskih enot. Objekt F3 ima zadnji dve eta`i v celoti zgrajeni iz lesa in predstavlja dober primer trajnostne gradnje v Sloveniji. Objekt izkori{~a vse prednosti mesta, hkrati je dovolj oddaljen, da ponuja varen dom v objemu narave. Visokokakovostni gradbeni materiali in visoka kakovost bivanja narekuje slog gradnje te nove soseske. Zaznamujejo jo nizki objekti ter funkcionalna in moderna zasnova, hkrati pa je gradnja prilagojena vsem starostnim skupinam. V posameznih objektih lahko najdemo skupne prostore za dru`enje, zunanja okolica je urejena za spro{~eno pre`ivljanje prostega ~asa. Objekt F3, ki je {e v procesu gradnje, je zasnovan kot vzor~en, energijsko var~en objekt, v katerem bodo preizku{ali razli~ne tipologije stanovanj, sisteme in{talacij in podobno. Gre za celovito ve~stanovanjsko

Les je prihodnost Ker celotna struktura in namen objekta F3 sloni na var~nosti ter trajnosti, se ogrevalni sistem KWB na biomaso odli~no vklju~i v celoto objekta. Tokrat smo za ogrevanje vgradili na{ ogrevalni sistem na sekance in pelete - KWB Powerfire, 150 kW z dvojnim dozirnim sistemom. Gre za eno najbolj kompaktnih ogrevalnih naprav, ki lahko deluje tako na sekance kot na pelete, ter je odli~na izbira za toplotno oskrbo ve~jih stavb ali stanovanjskih objektov. V tem mo~nostnem razredu se KWB Powerfire odlikuje po najni`ji porabi energije. To dosega s kompaktno zgradbo sistema in najve~jim mo`nim prepre~evanjem mehanskega upora v obmo~ju transportne tehnike, hkrati pa ob tem za delovanje tro{i najcenej{i, okolju prijazen element – les. Sistem odlikujejo ni~ni izpusti CO2premi{ljen dovod zraka pa z rotirajo~im pretokom v priklju~eni ciklonski zgorevalni komori, omogo~a popolno izgorevanje, nizke izpuste ter s tem najbolj{e mo`no izlo~anje delcev pepela. Sistem je pri delovanju izredno tih, izpostaviti pa je potrebno tudi izjemno prakti~nost sistema. Celotno podno`je, vklju~no z gorilnim sistemom z vrtljivo re{etko, se lahko prakti~no izvle~e. To olaj{a delo servisnim strokovnjakom ter prihrani ~as in denar. Za maksimalno varnost je na voljo 10-letna garancija. Zunanje odvajanje pepela v 240-litrski veliki posodi za pepel poskrbi za nizke stro{ke upravljanja. • Ve~ o KWB ogrevanju prihodnosti lahko izveste na sede`u podjetja v @alcu, na 03 839 30 80 ali na spletni strani www.kwb.si

VRHUNSKI

OGREVALNI SISTEMI NA SEKANCE, PELETE IN POLENA.

NOVO EASYFIRE 1

Sedaj že od

5.960 € www.kwb.si

Promocijsko sporo~ilo

Nova soseska Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani

stavbo v {tirih vertikalnih lamelah. Posebnost objekta je, da je vsako lamelo zasnoval drug avtor.

*Slika je simbolična.

Razvoj in hkrati prilagajanje naravi sta pojma, s katerimi lahko opi{emo dana{nji ~as, ki ga zaznamuje vrsta tehnolo{kih, informacijskih in druga~nih pridobitev. Kot odgovor na te izzive se pojavljajo vedno novi koncepti bivanja. Odli~en taki primer predstavlja izgradnja novega objekta F3 v Ljubljani, ki ga ogreva na{ ogrevalni sistem na sekance in pelete KWB Powerfire, 150 kW. Uporaba kotlov na biomaso je v Sloveniji ena najbolj priljubljenih oblik ogrevanja. Vse ve~ lastnikov novogradenj se odlo~a za vgradnjo alternativnih ogrevalnih sistemov, s ~imer njihov obstoj deluje z roko v roki s trajnostjo. Dolgoro~no na~rtovanje trajnostnega razvoja terja dodaten premislek in pregled alternativnih oblik ogrevalnih sistemov. Visoka kurilna vrednost, dolgoro~no stabilna cena energenta, visok izkoristek in gotovost oskrbe, so najpomembnej{i faktorji ob nakupu novega ogrevalnega sistema.

Vodilno ogrevanje na biomaso


42

AKTUALNO

Barometer: Toplotne ~rpalke v EU

V

/EU trenutno deluje 1,7 milijona toplotnih ~rpalk, z njihovim delovanjem pa smo, prera~unano, prihranili za 8 milijonov ton nafte letno. Stanje in oceno rasti trga T^ je izvedel EurObserver, v raziskavi pa je sodeloval tudi In{titut Jo`ef Stefan. Toplotne stroje so razdelili glede na vir toplote v tri skupine, zemlja/ voda, voda/ voda in zrak/ voda, upo{tevali pa so {e zajeto energijo toplote odpadnega zraka. V pridobljeno energijo pa niso v{tete T^ za pripravo tople sanitarne vode, saj izdelki v glavnem ne dosegajo letnega grelnega {tevila, ki je v tej raziskavi dolo~eno kot spodnja meja.

Klima dolo~a izvedbo V severni Evropi toplotne ~rpalke uporabljajo izklju~no za ogrevanje prostorov, na jugu pa prodajo ve~ reverzibilnih naprav, ki prostore poleti tudi hladijo. Zaradi tega se statisti~nih podatkov, ki jih zbirajo posamezne dr`ave, ne da enostavno primerjati, niti po {tevilu prodanih enot niti glede na na~in, kako zajemajo energijo in za kaj jo porabljajo. Prodaja je v 2014 v primerjavi z letom prej iz dveh milijonov padla na 1,7 milijona prodanih enot. Spremembe so se dogajale predvsem v Franciji in Italiji, ki sta v primerjavi z drugimi netipi~na trga, saj je nihanje prodaje in {tevilo grelno-hladilnih naprav tukaj najvi{je. ^e ti dve dr`avi izpustimo, ugotovimo, da se je prodaja v EU pove~ala za 3,6 %. Od vseh prodanih je 88% toplotnih ~rpalk tipa zrak/voda, pove~ala pa se je tudi prodaja naprav za zajemanje toplote odpadnega zraka. Toploto pri tem v glavnem usmerijo v talno in radiatorsko ogrevanje.

Toplotne ~rpalke bodo {e v igri Evropski proizvajalci za toplotne ~rpalke so v svetovnem merilu vodilni na tem podro~ju. Ve~ji specializirani proizvajalci so Nibe, Stiebel Eltron in Danfoss, v ta posel pa so vstopili tudi proizvajalci kotlov za centralno ogrevanje (Viessmann, Bosch

[tevilo in vrsta instaliranih toplotnih ~rpalk v raznih dr`avah Evropske skupnosti

Thermotechnik, Vaillant, BDR Thermea in drugi), ki so svojo proizvodnjo raz{irili in izdelujejo tudi toplotne ~rpalke. Velik trg je privabil tudi azijska podjetja, ki se `e

desetletja ukvarjajo s klimatizacijo. Med njimi Daikin, Mitsubishi, Panasonic in Hitachi iz Japonske ter LG in Samsung iz Koreje. Ponujajo zlasti izdelke iz skupine zrak/voda, za prodor pa so uporabili svoj sloves in veliko finan~no mo~. Z nakupi podjetij v EU so pridobili njihove tr`ne dele`e in specifi~no znanje, vsi na{teti pa `elijo rasti in pove~evati prodajo. [vedski velikan Nibe, ki ima vodilni polo`aj v nordijskih dr`avah, je letos kupil dve severnoameri{ki podjetji, Waterfurnace in Enertech Global, s pridobljenega trga pa bo poskusil izriniti {ibkej{e konkurente. Podobno taktiko uporablja v EU, kjer cilja na zadnja neodvisna podjetja s tega podro~ja, na avstrijski Ochsner iz nem{ki Waterkotte.

Samostojni in hibridni sestavi Velike firme o~itno ocenjujejo, da bo trg za toplotne ~rpalke rasel naprej in zajel vse, od samostojnih do kombiniranih sistemov z obi~ajnimi kotli za ogrevanje. Slednji so {e posebej zanimivi, saj se kljub temu, da uporabljajo dva energenta, neneh-


AKTUALNO no prilagajajo temperaturi okolja in ceni posameznega vira energije. Hibridni sistemi so najve~krat sestavljeni iz plinske pe~i in toplotne ~rpalke, vse ve~ pa je tudi kombinacij s fotovoltaiko. Bosch je predstavil ra~unalni{ko voden sistem, ki kombinira toplotne potrebe, upo{teva temperaturo in oson~enje, ter ustvari zalogo elektrike v Li â&#x20AC;&#x201C; ion baterijah. Helioterm je predstavil toplotno ~rpalko zrak/voda, v kateri so solarni moduli name{~eni neposredno v zunanjo enoto. Proizvajalec Bartl ima hibridno napravo, v kateri ima toplotna ~rpalka dva razli~no zmogljiva kompresorja, s ~imer se naprava prilagaja koli~ini son~ne elektrike, ki je na razpolago. Fotovoltai~ni sestav z mo~jo 7 kWp omogo~a do 40% samopreskrbo z elektriko. Sonnenkraft ima svoj sistem, v katerem toplotne kolektorje kombinira s toplotno ~rpalko, s ~imer lahko ogreva stavbe brez dodatnih virov toplote. Naslednja zanimiva ideja proizvajalcev je uvedba certifikata Solar Keymark za toplotne ~rpalke (podobno kot za termosolarne naprave), s ~imer bi v EU dosegli vi{ji nivo kvalitete in zmogljivosti, pocenili stro{ke za vstop na ta trg in dosegli poenotenje certifikacijskih zahtev, ki se med posameznimi ~lanicami zelo razlikujejo.

Del proizvodnje toplotnih ~rpalk Stiebel Eltron v Holzmindnu v Nem~iji

Zagotovljena rast tudi v bodo~e Po desetih letih hitre rasti v novem tiso~letju je trg na podro~ju EU v zadnjih {tirih letih izgubil nekaj `ivahnosti. EurObserver ocenjuje, da gre za cikli~en pojav, ki je povezan z ohlajevanjem trga obstoje~ih nepremi~nin in novogradenj. Tudi padajo~e cene plina in nafte so za~asno zmanj{ale zanimanje in pove~ale prodajo kotlov, ki delujejo na ta dva energenta. Po sedmih letih zastoja na gradbenem podro~ju pa se je pri~el ponoven vzpon. Skandinavci za novogradnje zahtevajo, da je elektrika glavni vir energije, davke za elektriko zni`ujejo, za ogljikovodike (nafto)

43

Preverjanje delovanja toplotne ~rpalke v enodru`inski hi{i

pa zvi{ujejo. Na Danskem je vgradnja oljnih ali plinskih kotlov v novogradnje od 2013 prepovedana. Celo Britanci, ki vgrajujejo dale~ najmanj toplotnih ~rpalk v EU, so za~eli spoznavati njihove prednosti. Kljub {tudijam in podatkom natan~ne napovedi niso mo`ne. Poleg statistik temeljijo {e na vpra{alnikih, ki so jih izpolnjevali strokovnjaki v posamezni dr`avi. Jasno je le, da bo dele` toplotnih ~rpalk {e rasel. Veliko je odvisno tudi od vlad posameznih dr`av, saj subvencije omogo~ajo nakup teh razmeroma dragih toplotnih strojev. Najpomembnej{i pa je seveda klimatski razlog, saj je ero fosilnih goriv potrebno ~im prej zaklju~iti. â&#x20AC;˘ Tihec


44

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Hrup toplotnih ~rpalk Poleg zvi{evanja u~inkovitosti je danes ena glavnih prioritet pri razvoju toplotnih ~rpalk tudi zni`evanje hrupa le-teh. Kot primerjalna vrednost je seveda pomembna zvo~na mo~ toplotne ~rpalke, {e bolj pa je za uporabnike merodajen zvo~ni tlak – to je hrup, ki ga sli{imo na dolo~eni oddaljenosti od toplotne ~rpalke. Pri tem je glavno vodilo dovoljen maximalen hrup, v no~nem ~asu. ^e je pri nas ta meja zaenkrat {e nad 40 dB(a) pa je v tujini marsikje dale~ pod to mejo. V Avstriji so zahteve 35, pa tudi 30 dB(a) na meji parcele, v [vici pa ponekod tudi samo 28 dB(a). Doseganje teh mej je za toplotne ~rpalke velik izziv. Pri toplotnih ~rpalkah z variabilno mo~jo pa je seveda pomembno, da dobimo podatek o hrupu pri maximalni mo~i in ne samo pri mo~i v optimiranem obmo~ju delovanja (med 40 in 70 % mo~i).

Obi~ajna izvedba ohi{ja (levo) in TBS izvedba ohi{ja (desno)

Pri obi~ajni izvedbi ohi{ja se zrak v prostoru med uparjalnikom in ventilatorjem vrtin~i, kar povzro~a neprijeten zvok z nizkimi toni. Pri ohi{ju TBS je zagotovljen laminaren tok zraka od uparjalnika skozi ventilator.

Hrup je v razli~nih smereh od toplotne ~rpalke razli~en. Prav tako pa je odvisno ali so okrog nje ovire, ki bodo hrup odbijale ali absorbirale. Natan~en izra~un hrupa v odvisnosti od razdalje in smeri lahko najdete, za vsak model zunanje toplotne ~rpalke zrak/ voda, na strani: www.dimplex.de/schallrechner • Zapisal: mag. Franc Pesjak

Hrup je v razli~nih smereh razli~en

Pri DIMPLEXU so bili za zni`evanje hrupa izvedeni {tevilni ukrepi: • Dvojno elasti~no vpetje kompresorjev in njihova zvo~na izolacija, ki zmanj{uje prenos vibracij na ohi{je in potem v okolico (zvo~no izoliran vir hrupa) • Popolno zvo~no izolirano ohi{je z izolacijo, ki du{i hrup • Tih EC (elektronsko krmiljen in var~en) ventilator s posebno obliko elise (simulacija sovine peruti), kar dodatno zmanj{a hrup ventilatorja. • Velik premer ventilatorja – zaradi njegove velikosti – preko celega ohi{ja se lahko vrti z zelo nizkimi obrati, kar tudi pripomore k zelo tihemu delovanju • TBS – ohi{je , ohi{je, ki je zvo~no optimirano tako, da prepre~uje vrtin~enje zraka med uparjalnikom in ventilatorjem in sicer na na~in, da je ohi{je (pri izvedbah TBS) na prednji strani zo`eno povsem do premera ventilatorja. • Zmanj{evanje nizkih tonov – s posebnimi ukrepi na konstrukciji in izolaciji se je zvok nizkih tonov zmanj{al za preko 30% - nizke frekvence zvoka so druga~e najbolj mote~e v celotnem spektru hrupa.

Za model LA 9S-TU je hrup na razdalji 10 m samo: Smer

1

2

3

4

Zvo~na mo~ (dB(A))

27

25

31

25

Kvaliteta iz Nemèije že 40 let! Izberite poceni ogrevanje in preizkušeno kvaliteto po slovenskih cenah!

TOPLOTNE ÈRPALKE

Cenovno ugodna rešitev

Ena najtišjih toplotnih èrpalk na trgu (samo

Toplotne èrpalke zrak/voda za ogrevane in hlajenje 25 dB na 10 m pri LA9STU) velikih objektov

Izkoristite toploto zemlje ali podtalnice s toplotnimi èrpalkami moèi od 6 do 200 kW

Ouèek d.o.o. Martjanci 5 9221 Martjanci Tel: 02 525 23 1240 www.oucek.si

Prodaja: Tel: 031 396 623 E:info@dimplex.si www.dimplex.si

Izvedbe za obstojeèe in nove objekte tudi v 1625 barvnih odtenkih!

Poklièite takoj na 031 396 623 in si uredite poceni ogrevanje še letos!

Promocijsko sporo~ilo

* zmanjšajte stroške ogrevanja do 70% * izkoristite subvencije od 1000 do 2500 € * enostavno ogrevanje - brez dela in èišèenja * dolga življenska doba toplotih èrpalk * izjemno tihe izvedbe toplotnih èrpalk zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda * izvedba na kljuè od toplotnega vira do kotlovnice


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

45

Toplotna ~rpalka Mitsubishi Electric prava izbira!

V

/zadnjih letih so se mnogi `e prepri~ali o u~inkoviti in enostavni uporabi toplotnih ~rpalk Mitsubishi Electric. Kakovost, var~nost in u~inkovitost so le tri poglavitne lastnosti, ki odlikujejo toplotne ~rpalke tega izjemnega japonskega proizvajalca. Z zamenjavo zastarelega ogrevalnega sistema s toplotno ~rpalko poskrbimo za var~evanje in za ~istej{e okolje. Zamenjava je hitra in enostavna z minimalnimi posegi bodisi v obstoje~ bodisi v nov objekt. Pomembno je vedeti, da toplotne ~rpalke v primerjavi s plinskimi kondenzacijskimi in oljnimi kotli porabijo do 50% manj energije, prihranek pa je {e ve~ji pri ogrevanju sanitarne vode.

Toplotne ~rpalke z edinstveno tehnologijo Zubadan zagotavljajo neprekinjeno in zanesljivo ogrevanje tudi do -28°C zunanje temperature in so idealna re{itev za ve~ino stanovanjskih objektov v Sloveniji. Odlikuje jih nizka poraba energije, nezmanj{ana ogrevalna mo~ delovanja pri zunanji temperaturi -15°C, (s temperaturo ogrevalne vode 55°C brez vklopa dodatnih elektro grelcev) ter nizka {umnost delovanja notranje in zunanje enote. Poleg Zubadan tehnologije pa lahko izberete tudi toplotno ~rpalko z zunanjo enoto Ecodan z delovanjem do -20°C zunanje temperature. Primerne so za uporabo v var~nih, oziroma nizkoenergijskih hi{ah s talnim ogrevanjem in to neodvisno od regije v Sloveniji. Klju~nega pomena za energetsko u~inkovitost toplotne ~rpalke je tudi notranja enota s {tevilnimi patentiranimi tehnologijami. Glede na zna~ilnost hi{e, oz. stavbe, je mo`no toplotne ~rpalke Ecodan in Zubadan popolnoma prilagoditi zahtevam stranke. To pomeni, da obstaja mo`nost uporabe notranje enote Hydrobox ali kompaktne notranje enote z integriranim 200 l bojlerjem. Dolo~eni modeli notranjih enot toplotne ~rpalke Mitsubishi Electric omogo~ajo tudi hlajenje va{ega doma v poletnih dneh. Vse toplotne ~rpalke MItsubishi Electric se uvr{~ajo v visok razred sezonske energetske u~inkovitosti A++. Uporabniku je rokovanje s toplotno ~rpalko enostavno in prijazno.

Svojo toplotno ~rpalko Mitsubishi Electric lahko enostavno upravljate na daljavo preko WIFI vmesnika – MELCloud aplikacije MELCloud je aplikacija (komunikacija preko Wi-Fi vmesnika), s katero lahko na daljavo upravljamo klimatske naprave

in ogrevalne sisteme, med njimi tudi toplotne ~rpalke Ecodan. Aplikacija omogo~a enostaven nadzor nad napravami tudi ko ste zdoma ali ko `elite z njimi upravljati kar iz doma~ega naslonja~a s pomo~jo pametnega telefona, tabli~nega ali osebnega ra~unalnika. Povpra{ajte nas!

Klimatska naprava Mitsubishi Electric tudi greje [iroka paleta klimatskih naprav poleg var~nega hlajenja omogo~a tudi var~no ogrevanje. Razli~ni modeli od stenskih, talnih, kanalskih, stropnih delujejo tudi vse do -28°C zunanje temperature in zagotavljajo u~inkovito gretje v najbolj hladnih obmo~jih. Z enostavnim daljinskim upravljalnikom nastavite na ikono »son~ek« in va{a klimatska naprava se bo prelevila v pravo toplotno ~rpalko zrak/zrak.

Proizvodi Mitsubishi Electric dosegajo najvi{je standarde klimatizacije in so za dolgoro~no investicijo najbolj{a izbira bodo~ega, zadovoljnega uporabnika. •

Ne prezrite Toplotne ~rpalke Mitsubishi Electric so uvr{~ene na seznam Eko sklada za pridobitev nepovratne finan~ne spodbude. Pohitite in si priskrbite svojo subvencijo!

Obi{~ite nas v Trzinu, [pruha 19, pi{ite na info@ream.si ali nas pokli~ite na brezpla~no {tevilko 080 98 98. Svetovali vam bomo o pravilni izbiri toplotne ~rpalke zrak-voda ali vam posredovali naslov na{ega poobla{~enega monterja v va{i regiji.

Promocijsko sporo~ilo

Zakaj izbrati toplotno ~rpalko Mitsubishi Electric?


46

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotne ~rpalke Gorenje Blagovna znamka Gorenje in kakovost so omogo~ili preboj inverterskih toplotnih ~rpalk Gorenje na zelo zahtevne in razvite trge kot sta [vica in Avstrija, prav tako se toplotne ~rpalke Aerogor ECO Inverter vgrajujejo na Poljskem, Hrva{kem in v Srbiji.

Inverterske toplotne ~rpalke zrak-voda Prvo generacijo linije Aerogor ECO Inverter smo prenovili s 4 novimi modeli: • T^ zrak-voda Aerogor EVI Inverter 15 A (T^ razvita posebej za objekte ve~je do 200 m2, delno izolirane in z radiatorskim gretjem. Odlikuje jo izredno zmogljiv DC EVI Inverter kompresor, ki omogo~a tudi pri nizkih temperaturah doseganje zelo visokih grelni mo~i). • T^ zrak-voda Aerogor ECO COMPACT Inverter 10 – 13 A (kompaktna verzija dveh `e uveljavljenih modelov T^ z zaslonom na dotik in multifunkcijsko SMART upravljalno enoto). • T^ zrak-voda Aerogor ECO Inverter 5 A (T^ razvita posebej za pasivne hi{e s toplotnimi izgubami 3-5 kW. Odlikuje jo enostavna upravljalna enota in u~inkovit DC Inverter kompresor, ki zaradi frekven~ne modulacije vrtljajev kompresorja omogo~ajo to, da toplotna ~rpalka v vsakem trenutku proizvede le toliko grelne mo~i kot jo objekt potrebuje).

Energijski razred: A++ / SCOP35°C= 3,78 -3,92 Vremensko vodena regulacija in kakovostne komponente omogo~ajo doseganje visokih sezonskih COP (SCOP) in energijskega razreda A++. To potrjuje uvrstitev toplotnih ~rpalk Gorenje na seznam EKO sklada za leto 2016.

Zaslon na dotik je v slovenskem jeziku in poleg regulacije delovanja T^ omogo~a {e nekaj dodatnih funkcij: • Vremensko vodena regulacija z inverterskim kompresorjem. • Avtomatski preklop med re`imi delovanja OGREVANJE/HLAJENJE/ SANITARNA VODA. • Nastavitev ogrevalne krivulje s petimi to~kami. • Funkcija regulacije 2 me{alnih ogrevalnih krogov. • Regulacija 3-potnega preklopnega ventila za sanitarno vodo. • No~ni re`im delovanja – tiho delovanje. • Reducirano delovanje v ~asu po~itnic. • Shranjevanje tople sanitarne vode. • Regulacija vklopa 2 stopenjskega 6 kW el. preto~nega grelca.

Promocijsko sporo~ilo

Vse toplotne ~rpalke Aerogor ECO-EVI Inverter imajo serijsko vgrajene: • Obto~no ~rpalko A energijski razred. • Elektri~ni preto~ni grelec 6 kW (2-stopenjsko delovanje). • Varnostni set. Na{ cilj je zagotoviti uporabnikom topel dom in nizke ogrevalne stro{ke. • Mario Niki}, Produktni vodja, Gorenje d.d.


TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA Aerogor ECO Inverter 5/10/13 A | Aerogor EVI Inverter 15 A NAPREDNA INVERTERSKA TEHNOLOGIJA Toplotne črpalke Gorenje z novo invertersko tehnologijo omogočajo visoko učinkovito, okolju prijazno in stroškovno ugodno ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode. DC inverter tehnologija z regulacijo frekvence kompresorja omogoča visoko učinkovito delovanje, saj toplotna črpalka proizvaja toliko toplotne (ali hladilne) moči kot jo potrebuje objekt. Ogrevalne potrebe objekta se spreminjajo v odvisnosti od temperature okolice in toplotne izolacije objekta.

ZASLON NA DOTIK Upravljalna enota toplotne črpalke omogoča regulacijo delovanja s pomočjo zaslona na dotik. Upravljanje je tako lažje in bolj pregledno ter v slovenskem jeziku.

-25 °C

DO

4,9

DELOVANJE

R410A

7HKQLËQHVSHFLğNDFLMH

DO

TIHO

NIZKO

-25°C

TEMPERATURNO DELOVANJE

TEMPERATURE OKOLICE

DELOVANJE

$HURJRU(&2,QYHUWHU$

$HURJRU(&2,QYHUWHU$

$HURJRU(&2,QYHUWHU$

$HURJRU(9,,QYHUWHU$

(QHUJLMVNLUD]UHG

A+ / A+

A++ / A+

A++ / A+

A++ / A++

*UHOQDPRË [kW]

2,09 - 5,25

(OHNWULËQDYKRGQDPRË[kW]

0,54 - 1,35

*UHOQRĄWHYLOR&23[kW]

3,86 - 4,22

2JUHYDQMH $:

+ODMHQMH $:

Aerogor ECO Inverter 5 A

55 °C A A A B C D E F G

A

35 °C

4,57 – 10,50 0,91 – 3,05

A

3,80 – 4,71 4

4

kW

kW

55 °C A A A B C D E F G

A

35 °C

4,10 – 12,20 0,96 – 3,02

A

4,00 – 4,57 8

8

kW

kW

55 °C A A A B C D E F G

35 °C

1,53 - 4,92

A

A

6,60 - 14,60 3,80 - 4,46

9,5

9,5

kW

kW

55 °C A A A B C D E F G

(OHNWULËQDYKRGQDPRË[kW]

0,67 - 1,29

,]NRULVWHNSULKODMHQMX((5

1,59 - 2,88

1DSDMDQMH[9+]3K]

220-240/50/1

220-240/50/1

220-240/50/1

380-415/50/3

9DURYDOND]DWRSORWQRËUSDONR[A/tip]

1 x 1p/16A/C

1 x 1p/20A/C

1 x 1p/10A/C

1 x 3p/16A/C

9DURYDOND]DHOSUHWRËQLJUHOHF[A/tip]

1 x 1p/16A/C

3 x 1p/10A/C

3 x 1p/10A/C

1 x 1p/10A/C

7LSNRPSUHVRUMD

DC inverter (rotacijski)

DC inverter (dvojni rotacijski)

DC inverter (dvojni rotacijski)

Scroll EVI DC Inverter

0DNVLPDOQDL]VWRSQDWHPSHUDWXUDYRGH [°C] 52

55

55

55

7HPSHUDWXUQRREPRËMHGHORYDQMD[°C]

-25 do +45

-25 do +45

-25 do +45

1,10 – 3,50 62

BREZPLAČNE INFORMACIJE

2015

811/2013

-25 do +45

Za naročila in dodatne informacije nas kontaktirajte na: E-mail: toplotnecrpalke@gorenje.com Tel. št.: 080 48 48

2,30 – 3,22

0,97 – 2,98

55 2015

811/2013

2,40 – 3,03

30

38

A

35 °C

A

14

14

kW

kW

1,57 - 3,82

56 2015

5,56 - 10,00

Aerogor EVI Inverter 15A

1,14 - 3,64

29

2,34 – 7,91

Aerogor ECO Inverter 13 A

+ODGLOQDPRË[kW]

38

2,60 – 8,00

Aerogor ECO Inverter 10 A

69 811/2013

1,85 - 3,52

2015

Akcijska cena z montažo že od

5.799,00 € ##5 UJKITďDMUBDMN

811/2013


48

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Do toplotne ~rpalke brez visoke za~etne investicije

O

mo`nosti najema toplotne ~rpalke, ki za uporabnike predstavlja novo zanimivo prednost pred nakupom, smo se pogovarjali z direktorjem podjetja Termo Shop, g. Juretom [acerjem. Vsak objekt ali stanovanjska hi{a ni primerna za vgradnjo T^, sploh ~e pred tem ni ustrezno energetsko saniran. Kateri objekti so primerni za najem toplotne ~rpalke? Za najem ali nakup toplotne ~rpalke so primerni tudi objekti, ki imajo slab{o izolacijo. Pomembno pa je, da se temeljito preveri stanje objekta, obstoje~a izolacija in obstoje~a poraba energije za ogrevanje. Prav tako je pomembno, da se realno oceni, kdaj in v kolik{ni meri se na~rtuje energetska sanacija objekta, npr. izolacija strehe, sten, menjava oken, da je lahko izberemo ustrezno ~rpalko za objekt. Dodatna prednost pri najemu je ta, da v kolikor vam toplotna ~rpalka zaradi katerega koli vzroka ne ustreza, lahko leto po preteku minimalne dobe najema, toplotno ~rpalko vrnete in prenehate s pla~evanjem stro{kov najema. Ali lahko kupec izbira ~as najema toplotne ~rpalke ter koliko je najkraj{e obdobje? Kupec se lahko za najem odlo~a med 3, 7 ali 10 leti. Vedno pa ima tudi mo`nost pred~asnega odkupa. Po zaklju~ku najema dobi mo`nost odkupa toplotne ~rpalke po simboli~ni ceni 1,00 EUR. Ali je najem primeren samo za lastnike hi{, ki nimajo mo`nosti investirati v lastno toplotno ~rpalko ter ali je stro{ek najema toplotne ~rpalke ni`ji od mese~nega obroka ob nakupu? Najem je {e posebej primeren za tiste lastnike hi{, ki jim je pomembno, da nimajo skrbi s toplotno ~rpalko in njenim vzdr`evanjem ter garancijo. Celotno redno vzdr`evanje, podalj{ana garancija in tudi oddaljen nadzor nad delovanjem

Kako ukrepate v primeru, ~e delovanje toplotne ~rpalke ni optimalno in pride do motenj delovanja? Ali poskrbite za vrnitev ogrevalnega sistema v prej{nje stanje kot je bilo pred vgradnjo toplotne ~rpalke? V podjetju Termo Shop vedno zagotavljamo brezhibno delovanje na{ih vgrajenih naprav. Zato imamo organizirano tudi lastno servisno de`urno slu`bo, ki je na razpolago 24/7. Tako lahko, v kolikor je to potrebno, takoj ukrepamo. Prav zaradi tega v dolgoletni zgodovini {e nismo imeli tak{nega primera, da ne bi uspeli re{iti te`ave in bi morali vzpostavljati prvotno stanje, saj pred samo izbiro ~rpalke temeljito analiziramo stanje in za vsak objekt izberemo najbolj ustrezno re{itev. V kolikor bi do tak{nega primera pri{lo, pa je toplotna ~rpalka vedno vgrajena tako, da jo je mo`no enostavno vrniti v prvotno stanje.

Jure [acer, direktor podjetja Termo Shop d.o.o.

so namre~ `e vklju~eni v sam najem, zato uporabnik nima nobenih skrbi kar se ti~e toplotne ~rpalke, samo izkori{~a prihranke, ki mu jih prina{a skozi leta in pla~uje najem. Hkrati je najem zelo primeren tudi za podjetja. Le-ta tako pridejo do pomembnih prihrankov pri ogrevanju brez visoke za~etne investicije, {e posebej takrat, ko so `e primorana v zamenjavo ali posodobitev ogrevalnega sistema. V primeru kredita kupec obi~ajno kupi samo toplotno ~rpalko in monta`o, zato storitve med seboj niso direktno primerljive, saj v primeru kredita niso zajeta celotna vzdr`evalna dela in podalj{ana garancija. Koliko primerov najema toplotne ~rpalke bele`ite in kak{ni so stro{ki najema za povpre~no slovensko stanovanjsko hi{o? Ker gre za novost na slovenskem trgu, trend povpra{evanja po najemu izredno hitro nara{~a. Stro{ek mese~nega najema pri povpre~ni hi{i se giblje med 90 in 120 EUR.

Ali opa`ate, da je fond energetsko nesaniranih objektov v Sloveniji velik? Pogosto naletite na investitorje, ki jim financiranje predstavlja veliko te`avo, da bi izvedli najprej energetsko sanacijo hi{e? Pred vgradnjo toplotne ~rpalke ni vedno nujno, da se izvede celotna energetska sanacija, saj imajo nekateri posegi precej dalj{o dobo vra~ila kot toplotne ~rpalke, zato se stranke obi~ajno kar hitro odlo~ijo za njeno vgradnjo. Le-ta obi~ajno prinese najve~ji prihranek med vsemi ukrepi. Se pa splo{no stanje, kar se ti~e energetske sanacije objektov v Sloveniji precej izbolj{uje, {e posebej v zadnjih nekaj letih. Imajo investitorji v nove toplotne ~rpalke enako dobre mo`nosti financiranja, posebej starej{e generacije ali mlade dru`ine z nizkimi dohodki? Kako uspe{ni ste pri teh marginalnih skupinah? Vsi nimajo enakih pogojev, saj nimajo enakih finan~nih zmo`nosti. Kljub temu pa, kjer je to le mo`no, ponudbo ~imbolj pribli`amo strankam. Imamo pa za najem toplotne ~rpalke tri osnovne pogoje: stranka mora biti prepri~ana, da je sposobna pla~evati najem za celotno dogovorjeno obdobje, najemnik ~rpalke mora hkrati biti tudi lastnik objekta, gradnja pa mora biti legalna. â&#x20AC;˘ Jo`ica Ekart

Ve~ informacij o najemu toplotne ~rpalke lahko bralci najdejo tudi na BrezplaÄ?na ĹĄtevilka

080 88 33

www.termoshop.si/najem Termo Shop d.o.o, Rimska Cesta 176 3311 [empeter v Savinjski dolini T: 03 586 70 43 I F: 03 586 70 44 I E: info@termoshop.si


sGHORYQDPRÅRGN:GRN: 678',20$56

sHQHUJHWVNDXÅLQNRYLWRVW$ sWHPSHUDWXUDRJUHYDQHYRGH& sGHORYDQMHRG&

7RSORWQHÅUSDONH)XMLWVX:DWHUVWDJH 8ÅLQNRYLWL VLVWHPL FHQWUDOQHJD RJUHYDQMD :DWHUVWDJH ÅUSDMR HQHUJLMR SUHGYVHP L] ]UDND REÅXWQR ]PDQMwXMHMR HPLVLMH &2 QH L]ORÅDMR wNRGOMLYLK VQRYL DOL XPD]DQLMH GHOXMHMR WLKR LQ ]DJRWDYOMDMR QL]NH VWURwNH REUDWRYDQMD 6LVWHPL RPRJRÅDMR WDOQR DOL UDGLDWRUVNR JUHWMH WHUSULSUDYRVDQLWDUQHWRSOHYRGHWDNR]DJRVSRGLQMVWYRNRW]DSODYDOQLED]HQ ,]NRULVWLWHVXEYHQFLMR(NRVNODGD

',1(675*29,1$6725,79(,1

W

=$6723$1-('22

HGLQHV#GLQHVVL

&HVWDQD%UGR/MXEOMDQD

ZZZGLQHVVL


50

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Ogrevanje z obnovljivimi viri energije – optimalna izbira

Z

aradi rasti cen konvencionalnih goriv vse ve~ ljudi izbira sisteme ogrevanja, ki uporabljajo obnovljive vire energije. Z razvojem tehnologije in izpopolnjevanju obstoje~ih sistemov, predstavljajo obnovljivi viri optimalno izbiro. Med obnovljive vire energije {tejemo tudi gozdno biomaso v obliki drv, lesnih pelet ali lesnih sekancev in son~na energija. Danes je na tr`i{~u veliko kakovostne opreme razli~nih sistemov ogrevanja, ki uporabljajo prav te energente.

Cepljena drva Cepljena drva do dol`ine pol metra in najve~ 25% vla`nosti se uporablja v najenostavnej{ih kotlih. Obstajajo klasi~ni koli za cepljena drva (kot so EKO-CK P, BIO-PEK/CET, BioSolid) in uplinjevalni (pirolizni) kotli (kot so BioTec in BioTec-L), ki imajo preko 90% izkoristek, ~e se pazi na kakovost ceplje-

nih drv. Poleg kotlov na trda goriva se vgrajuje akumulacijski zalogovnik (kot CAS) dolo~ene prostornine (vsaj 30–50 lit./kW).

Lesni sekanci Lesni sekanci so kot odpad lesne industrije/ gozdov, ki predstavljajo naslednji korak v avtomatizaciji ogrevalnih sistemov. Lesni sekanci (3–5 cm2) se shranjujejo v zalogovniku sekancev iz katerega se samodejno dovajajo do kotla (kot BIO-CK P Unit) in z gorenjem v kotlu/gorilniku segrevajo vodo centralnega ogrevanja.

Lesni peleti so najbolj zanimiva goriva iz gozdne biomase zaradi svoje ~isto~e, zavzemajo malo skladi{~nega prostora in omogo~ajo avtomatizacijo postopka ogrevanja. Lesni peleti gorijo v gorilniku za pelete (Cm Peletset), v kombiniranih kotlih (EKOCK P), v kotlih (PelTec /-L) s samodejnim ~i{~enjem mre`ice in dimovodnih kanalov ali v sobnih pe~eh na pelete (CentroPelet) kjer lahko segrevate zrak v prostoru v katerem je pe~ (Z, ZS) ali so priklju~ene na sistem centralnega ogrevanja (ZV, ZVB).

Uporaba son~ne energije Son~na energija je „brezpla~na“, je povsod. Lahko se kombinira z vsemi zgoraj opisanimi viri zaradi ve~jega skupnega izkoristka in ve~jega prihranka goriva. Pri nizkotemperaturnih sistemih ogrevanja se lahko uporablja tudi za dogrevanje. •

Centrometal d.o.o., Glavna 12, Macinec, Hrva{ka, www.centrometal.hr Generalni zastopnik za Slovenijo Mix d.o.o., Stegne 15, Ljubljana, Slovenija, www.mix.si

Promocijsko sporo~ilo

Obnovljivi viri energije

Lesni peleti


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

51

Kak{na toplotna ~rpalka je primerna za radiatorsko ogrevanje?

V

Sloveniji se po podatkih Eko sklada najve~ vgrajuje toplotne ~rpalke zrak-voda, preko 80 %. Obenem je ve~ina toplotnih ~rpalk vgrajena v starej{e objekte, kjer se `e zaradi specifi~nih zahtev po ve~ji toplotni mo~i in vi{jem temperaturnem re`imu pri~akuje nekoliko slab{i u~inek in ni`je letno grelno {tevilo, kar velja za vse toplotne ~rpalke, a se z ustrezno toplotno ~rpalko zrak-voda, kljub tem dejstvom, dosega zelo dobre rezultate.

Specifika trga v Sloveniji V Sloveniji prisegamo na toplotne ~rpalke zrak/voda, ~eprav jih najpogosteje vgrajujemo v objekte, katere smo gradili predvsem v 70. in 80-ih letih prej{njega stoletja in jih le redke tudi ustrezno adaptirali. Medtem, ko ostali tipi toplotnih ~rpalk (zemlja-voda in voda-voda) brez te`av pokrivajo ve~je zahteve po toploti in po vi{ji temperaturi, se ravno pri toplotnih ~rpalkah zrak-voda poka`ejo dokaj velike razlike med posameznimi tipi in modeli. Hkrati velja, da je ve~ina vgrajenih toplotnih ~rpalk ni`jega cenovnega razreda, saj je `al mnogim kupcem te`ko razumeti, da je za ekonomsko upravi~enost potrebno zagotoviti {e kateri kriterij ve~, kot le nizko ceno investicije.

Katere kriterije je potrebno upo{tevati pred nakupom? Ker gre za investicijo na dolgi rok, je pomembno predvsem upo{tevati ekonomske in tehni~no-funkcionalne u~inke sistema skozi `ivljenjsko dobo. Praviloma je namre~ najcenej{a investicija na dolgi rok tudi najdra`ja, pa {e to ob nepopolnem izpolnjevanju tehni~nih in funkcionalnih zahtev. Poleg same vrednosti investicije, je pomembno upo{tevati predvsem {e obratovalne stro{ke, stro{ke servisa, garancijsko ter `ivljenjsko dobo in {e kaj. Ve~ dejavnikov kot upo{tevamo, bolj realno sliko si bomo lahko ustvarili o stro{kih in prihrankih investicije v ~asu njene `ivljenjske dobe. S pomo~jo ugodnih ugodnih Eko kreditov lahko investicijo odpla~amo `e z ustvarjenimi prihranki in njenega financiranja prakti~no ne ob~utimo. Ostane bistvo – kako dolgo po odpla~ilu nam bo {e zagotavljala prihranke in kolik{ni bodo.

Pomembni kriteriji pri nakupu toplotne ~rpalke: -

Vrednost investicije, Izra~un pri~akovanih letnih obratovalnih stro{kov s programom proizvajalca, Stro{ki rednih servisov, Obveznosti uporabnika do nadzornih organov (ARSO – preizkus tesnosti), Garancijska doba in garancijski pogoji, Pri~akovani redni in izredni servisi po preteku garancije, Odzivnost in usposobljenost servisa, Cene rezervnih delov in razpolo`ljivost – samo pri uvozniku ali prosto na trgu, Pri~akovana `ivljenjska doba sistema. Thermia Atec – zasnovana za zahtevne pogoje

Ena izmed redkih toplotnih ~rpalk zrakvoda, ki se po izku{njah iz prakse zelo dobro obna{a v zahtevnej{ih objektih z radiatorskim ogrevanjem je Thermia Atec. Po statistiki dobavitelja je med vsemi, v Sloveniji vgrajenimi sistemi, najve~ vgrajenih prav v objekte starej{e gradnje s slabo izolacijo. Pri modelu Atec je proizvajalec uporabil tehnologije, ki zagotavljajo zelo stabilno in u~inkovito delovanje tudi v primeru zelo nizkih temperatur zunanjega zraka in potrebe po visoki temperaturi dovoda vode v sistem. Thermia Atec je kljub robustni zasnovi ohranila eleganten videz, ki je skladen z najsodobnej{imi smernicami oblikovanja, in zagotavlja tiho, skoraj nesli{no delovanje.

Teoreti~ni izra~uni in rezultati iz prakse Pri dimenzioniranju sistema Thermia ima vsak poobla{~en ponudnik na voljo program za izra~un potrebne mo~i, letnega grelnega {tevila, prihrankov energije in pokritja potre-

be po energiji in mo~i z izbrano toplotno ~rpalko. Izra~un upo{teva vrsto relevantnih dejavnikov, tudi natan~no lokacijo objekta in z njo povezane vremenske podatke. Tak izra~un je namenjen kupcu in slu`i kot obljuba in zagotovilo, kak{ne rezultate gre pri~akovati – ob upo{tevanju vstopnih podatkov, katere poda kupec. Poleg tega je v Sloveniji v obratovanju veliko sistemov Thermia Atec z vgrajenim merjenjem energije in uporabnikov, ki te podatke skrbno bele`ijo. V praksi se je pokazalo, da toplotna ~rpalka, vgrajena v sistem radiatorskega ogrevanja v povpre~no izoliranih objektih s povpre~no dimenzioniranimi radiatorji dosega letno grelno {tevilo med 3,2 in 3,4, kar je za sistem zrak voda izjemen rezultat, {e posebej ob upo{tevanju, da gre za visokotemperaturno delovanje. Vse navedeno pomeni, da je omenjena toplotna ~rpalka ena izmed najbolj primernih re{itev za ogrevanje zahtevnej{ih, slabo izoliranih objektov z radiatorskim ogrevanjem. • Yasin Jodeh


52

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Zanimive re{itve za ogrevanje in odgovori na nove trende

D

e Dietrich, renomirani svetovni proizvajalec ogrevalne tehnike z ve~ stoletno zgodovino nudi dolgoro~ne in var~ne re{itve ogrevanja, ki so primerne za modernizacijo ogrevalnih sistemov kot tudi za novogradnje. Zanesljivo delovanje, nizki stro{ki obratovanja ter energijska u~inkovitost njihovih naprav so plod konstantnega razvoja in dolgoletnih izku{enj.

^eprav je proizvajalec preteklo leto predstavil dva izjemno kakovostna, sodobna oljna kotla, ki ustrezata vsem strogim evropskim direktivam ter lahko nudita smiselno re{itev ogrevanja, bi izpostavili najbolj kompakten plinski kondenzacijski kotel na trgu, ki je po`el veliko uspeha tudi drugod po svetu.

{tevilnim stanovanjem tudi v Sloveniji. Za ve~je porabnike in hi{e s kotlovnico, se kotel lahko kombinira z akumulacijskim grelnikom razli~nih velikosti. Izjemno majhen kotel s sodobnim dizajnom (vi{ina 56, {irina 37, globina 36 cm te`a 25 kg) sovpada v vsak prostor v domu. Kotel v mini formatu je polno opremljen z vsemi elementi (ventili) za takoj{njo vgradnjo oziroma priklop na obstoje~o hi{no in{talacijo. Poleg vseh konkuren~nih prednosti, nas navdu{uje {e z izredno privla~no ceno. Prav gotovo je Naneo kotel z nepresegljivim razmerjem cena/kakovost.

S hibridnimi sistemi do neodvisnosti od cen energentov Stenski plinski kondenzacijski kotel De Dietrich Naneo navdu{i v u~inkovitosti in enostavnosti.

Stenski plinski kondenzacijski kotel De Dietrich Naneo je tehni~no enako zasnovan za celotni svetovni trg in ga pri ogrevanju objekta, kot pripravi tople sanitarne vode odlikujejo izjemni rezultati. Kotel v obeh na~inih delovanja (ogrevanje, priprava tople vode) po ErP direktivi sodi v A energijski razred, njegove komponente najvi{je kvalitete pa zagotavljajo visoko u~inkovitost ter zanesljivost delovanja kotla. Izdelan je iz kvalitetnih sestavnih delov, na ~elu s hitro odzivnim toplotnim prenosnikom iz litine silicij â&#x20AC;&#x201C; aluminij, ki omogo~a odli~en prenos toplote, visoke izkoristke ter `eleno temperaturo vode na pipi. Obenem kondenzacijska tehnologija z izkori{~anjem toplote vodne pare zagotavlja najvi{je izkoristke delovanja (do 109%) kotla, moduliran gorilnik pa deluje v razponu od 24 do 100% mo~i kotla. Posledi~no so prihranki veliki, emisije pa nizke. Najbolj prodajan model kotla Naneo je opcija s preto~nim grelnikom, ki nudi re{itev

Na dolgi rok se energetski trg in cene energentov spreminjajo, to pa pomembno vpliva tudi na stro{ke ogrevanja gospodinjstev. Temu vplivu se je lahko izogniti

De Dietrich je edini proizvajalec na trgu, ki je razvil hibridni sistem v kombinaciji oljnega kotla in toplotne ~rpalke zrak/voda. Izjemno kompakten multienergijski sistem v enem ohi{ju vsebuje {e 180 litrski hranilnik tople vode ter vse potrebne elemente ogrevalnega sistema. Regulacija avtomatsko prera~unava stro{ke ogrevanja, ki so odvisni od trenutnih cen energentov (olje/ elektrika) ter od izkoristka toplotne ~rpalke, ki pri ni`jih zunanjih temperaturah pada. Izjemno zanimiva hibridna re{itev je kombinacija plinskega kotla in toplotne ~rpalke zrak/voda. Proizvod dolgoletnih De Dietrichovih izku{enj tudi v tem primeru samostojno ali po `elji uporabnika dolo~a, kateri vir energije bo uporabljal za ogrevanje prostorov ter vode.

Hibridna izvedba, De Dietrich plinski kotel in T^ zrak/voda zavzame izredno malo prostora ter omogo~a dolgoro~ne prihranke ter zanesljivost ogrevanja vse dni v letu.

Hibridna izvedba, De Dietrich oljni kotel in T^ zrak/voda je komforten sistem primeren tudi za objekte z ve~jo potrebo po toplotni energiji.

De Dietrichovi hibridni sistemi po ErP direktivi sodijo v najvi{ji, A++ energijski razred. Tovrstne ogrevalne naprave so primerne za vse vrste stavb, za prenovo obstoje~e kotlovnice kot tudi za novogradnje. â&#x20AC;˘

Ve~ informacij o ogrevalnih sistemih De Dietrich pridobite na www.veto.si, preko elektronske po{te info@veto.si ali po telefonu 040 744 436.

Promocijsko sporo~ilo

Nizka investicija za ogrevanje na olje ali plin

z vgradnjo hibridnega sistema, ki izkori{~a vir, ki ob trenutnih cenah energentov in vremenskih razmerah omogo~a najve~je prihranke. Hibridni sistem obi~ajno sestavljata kotel ter toplotna ~rpalka, torej izkori{~a dva neodvisna vira, s ~imer zagotavlja zanesljivost ogrevanja prostorov vse dni v letu. Uporabnik ima vedno rezervni vir energije, ki deluje.


www.veto.si

ogrevanje vodovod preYraĺevanje kopalnice keramika -ͱHEͱLG>ÁƴJH:ED>Á ÁABƈGBÁHJ>RJ:ƴ>N:EGBÁKBKL>FBÁ ÁDͱLEBÁG:ÁE>KGͱÁ;BͱF:KͱÁ ÁHEBGKDBÁBGÁͱECGBÁDͱLEBÁ ÁKͱE:JGBÁKBKL>FBÁ ÁAJ:GBEGBDBÁBGÁ@J>EGBDBÁNͱ=>Á ÁJ:=B:LͱJCBÁ ÁJ>@ME:<BCKD:ÁL>AGBD:Á Á<>NGBÁBGÁR:LBKDͱN:EGBÁKBKL>FBÁ ÁBGƈL:E:<BCKDBÁF:L>JB:EÁ ÁABƈG:ÁD:G:EBR:<BC:Á Á@ͱJBEGBDBÁ Á=BFGBDBÁ ÁƴJH:ED>Á ÁͱF:JB<>ÁBGÁJ:R=>EBE<BÁ ÁL:EGͱÁͱ@J>N:GC>Á ÁJ>@ME:<BC>ÁBGÁL>JFͱKL:LBÁ ÁJ:RL>RG>ÁHͱKͱ=>Á Á?BELJBÁBGÁG:HJ:N>ÁR:ÁF>Aƴ:GC>ÁNͱ=>Á ÁͱJͱ=C:ÁBGÁHJB;ͱJÁR:ÁFͱGL>JC>Á Á=JM@BÁ=Jͱ;GBÁF:L>JB:EÁ $>J:FBƴG>ÁHEͱƈƴB<>Á ÁK:GBL:JG:ÁD>J:FBD:Á ÁDͱH:EGBƈDͱÁHͱABƈLNͱÁ ÁLMƈÁD:;BG>Á ÁDͱH:EGBƈD>ÁBGÁDMABGCKD>Á:JF:LMJ>Á ÁDͱH:EGBƈDBÁ=ͱ=:LDB ą,!.) VETO 3+50).E  02O$!*.! -E3T!

LJUBLJANA www.veto.si

KRANJ www.eltron.si

RADOMLJE www.vodoterm.si

R

NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER www.megaterm.si

R

CELJE www.slada.si

RADOVLJICA www.ȯver.si

®

VETO Veletrgovina d.o.o. | !QMĴHĴDU@© ©©+ITAKI@M@ | t. ©©©©| e.©HMENUDSN RH | www.veto.si | .&1$5 -)$ ©5.#.5.# ©/1$91 ij$5 -)$ ©*./ +-("$ ©*$1 ,(*


54

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Uponor NUBOS sistemske plo{~e Elegantna re{itev pritrjevanja cevi za talno ogrevanje

P

ri sistemu talnega ogrevanja se toplota dovaja v posamezen prostor preko cevi talnega ogrevanja, ki so polo`ene v tleh in zalite z estrihom. Na~in pritrjevanja cevi na podlago je lahko razli~en. Eden izmed najbolj u~inkovitih in najvarnej{ih na~inov je pritrjevanje cevi v sistemsko plo{~o s ~epki.

Va{e prednosti: • • • • • • • •

Opis sistema V primeru, da se v novogradnjo vgrajuje sistem talnega ogrevanja ali hlajenja, potem so Uponorjeve NUBOS sistemske plo{~e vsestransko uporabne, saj se lahko uporabljajo tako pri gradnji individualnih stanovanjskih zgradb, kot tudi ve~stanovanjskih zgradb in industrijskih zgradb. Popolno ravnovesje sestavnih delov sistema zagotavljajo prilagojene re{itve za vse priljubljene vrste estrihov, namembnosti in geometriji prostora.

To~na vgradnja cevi Pri monta`i, sistemske plo{~e omogo~ajo standardizirano in izredno hitro vgradnjo. Sistemske cevi so, s pomo~jo ~epkov na sistemski plo{~i, pritrjene na to~no dolo~enem mestu. Sama oblika plo{~e zagotavlja odmik cevi od plo{~e, tako da estrih lahko v popolnosti oblije cev. Zaradi tega je omogo~en popoln prenos izra~unane ogrevalne mo~i. Vsled fine regulacijske karakteristike je zagotovljeno ekonomi~no in energetsko u~inkovito delovanje. Udobje in varnost po ceni, ki ostane na tleh.

Sestavljen izolacijski sloj za prakti~no uporabo Prerez Uponor NUBOS sistemske plo{~e EPS 30-2 ka`e sestavljeno zgradbo izolacijskega sloja (oblika sendvi~a). V zgornjem delu se nahaja trden izolacijski sloj, ki zagotavlja stabilnost ~epka in neproblemati~no vpetje cevi pri polaganju. V spodnjem delu pa je izolacijski sloj bolj mehak in je namenjen za udarno-zvo~no izolacijo.

Hitra, samostojna vgradnja Uponor Nubos sistemske plo{~e so relativno velike (cca 1,25m2) in se obi~ajno polagajo od leve proti desni. Zaradi posebnega robu in prekrivne tehnike se polaganje izvr{i prakti~no brez odpadkov – vse odrezane plo{~e se lahko uporabijo v naslednji vrsti.

tri vrste plo{~ za razli~ne vrste vgradnje visokokakovostne robustne sistemske cevi v dveh dimenzijah diagonalno polaganje cevi brez pomo~i posebnih dr`al odli~no za cementni in samorazlivni estrih hitro polaganje prakti~no brez odpadkov okolju prijazen material iz recikliranega PS materiala sistemska varnost in kakovost zaupanja vredne blagovne znamke dodatni izravnalni seti za polaganje med vratnimi odprtinami in pred razdelilnimi omaricami

Sistemska raznolikost Dve vrsti sistemskih plo{~ z izolacijo in sistemska plo{~a brez izolacije naredi Uponorjeve NUBOS sistemske plo{~e univerzalno uporabne za sistem talnega ogrevanja in hlajenja. Plo{~e se optimalno prilegajo vsem geometrijskim oblikam prostora zaradi njihovega sistema prekrivanja plo{~ preko ene vrste ~epkov. To zagotavlja zanesljivo, enostavno in hitro polaganje brez odpadkov. Tudi pri diagonalnem polaganju cevi niso potrebna nobena dodatna dr`ala. Oblika ~epkov na sistemski plo{~i omogo~a, da se cev pritrdi na pravi globini in s to~no dolo~enim razmakom med cevmi (na voljo je 6 razli~nih pravokotnih cevnih razmakov). Razmak med cevmi pri vzdol`nem polaganju: 5,5-11-16,5-22-27,5-33cm. Razmak med cevmi pri diagonalnem polaganju: 7,5-15-22,5-30cm.

Cev za talno ogrevanje • • • •

Na sistemske plo{~e je mo`no vgraditi naslednje Uponorjeve cevi: Uponor Comfort pipe PLUS cevi 14x2mm Uponor Comfort pipe PLUS cevi 16x2mm Uponor MLCP cevi 14x2mm Uponor MLCP cevi 16x2mm


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Uponor Nubos sistemska plo{~a EPS 30-2 • idealno za hi{no in ve~stanovanjsko gradnjo • izolacija: EPS 040 DES sg • debelina elementa: 48mm • udarno-zvo~na izolacija: 28dB Uponor Nubos sistemska plo{~a EPS 11 • za prostore z ve~jimi obremenitvami (do 30kN/m2) • izolacija: EPS 040 DES (100kPa) • debelina elementa: 29mm • brez udarno-zvo~ne izolacije Uponor Nubos sistemska plo{~a 14-16 (brez izolacije) • za polaganje na `e vgrajeno toplotno izolacijo • debelina elementa: 18mm

Izravnalni set za enostavno polaganje cevi v »problemati~nih« conah Posebne izravnalne plo{~e za pritrjevanje cevi med vratnimi odprtinami in/ali pred razdelilnimi omaricami, ki imajo optimizirano {tevilo ~epkov. Ti elementi se enostavno prekrijejo z eno vrsto ~epkov na osnovni plo{~i, oba konca izravnalne plo{~e pa se prekrijeta. To velja tudi za kompleksne geometrije prostorov, vklju~no s po{evnimi vratnimi odprtinami, kjer se dose`e popolnoma tesna povr{ina.

Uponor Nubos Elegantna rešitev pritrjevanja cevi za talno ogrevanje

PritUjevanje cevi talnega ogrevanja s pomoþjo sistemskih plošþ s þepki Nubos sistemske plošþe omogoþajo hitro in zanesljivo pritrjevanje cevi talnega ogrevanja. Poleg teh osnovnih komponent nudi Uponor tudi ostale elemente, kot so razdelilci, razdelilne omarice, sobni termostati, termopogoni, regulacija, …

Zaklju~ek Uponor nudi gradbenim profesionalcem brezkompromisno kakovost, najbolj{e strokovno znanje in dolgoro~no partnerstvo. Za dodatne tehni~ne informacije se lahko obrnete na podjetje DOM-TITAN d.d., ki je generalni zastopnik dru`be Uponor v Sloveniji. • Vili Zabret, DOM-TITAN d.d.

DOM-TITAN d.d. T (01) 8309 170 prodaja (01) 8309 168 tehniþna služba E pc5@dom-titan.si

www.uponor.si

55


56

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

723/271(Ăż53$/.(

EXCELLIA

2EPRÄ&#x20AC;MH GHORYDQMD YQDÄ&#x20AC;LQXRJUHYDQMDYVHGR

-25°C ~ =P\T]YT]TcPZ^iPradiatorsko o kot talno ^VaTeP]YT_a^bc^a^e ~ ST[dYTY^eiT[^Â&#x192;Xa^ZT\cT\_TaPcda]T\ aPi_^]d!$Â&#x2014;2S^"$Â&#x2014;2 ~ cT\_TaPcdaPec^ZP60 °C, ~ VPaP]RXYP36 mesecev, ~ _aX\Ta]PiP_aXZ[^_]PobstojeÄ?  sistem^VaTeP]YPi^[YT\_[X]^\r ~ \T]Xeb[^eT]bZT\YTiXZd

LORIA ~ ?aX\Ta]PiPnovogradnje ~ eVaPYT]190 l bojleriPbP]XcPa]^ cPa] ]^ e^S^ ~ T]TaVTcbZ^visokouÄ?inkovita vita A+++ A+++*, ~ eaT\T]bZ^e^ST]PaTVd[PRXYP XYP ~ deaÂ&#x192;Ä&#x2020;T]P]PbTi]P\ Ekosklad-a, ~ \^Ä&#x2020;X#%'X] ZF ~ X]eTacTa

TOP C(1$

Promocijsko sporo~ilo

4]TaVTcbZXaPiaTS0eT[YPiP\^ST[P#X]%ZF

Uvoz in distribucija: CTabdbS^^D[XRP8eP]PBT[P]P $ "$ 1aTi^eXRP_aX;YdQ[YP]X C) !$&"!$%" !"$!$ %$$$www.tersus.si

Toplotne ~rpalke Atlantic tudi za radiatorsko ogrevanje

P

odjetje Atlantic je ve~ji evropski proizvajalec za toplotne ~rpalke in industrijski partner podjetja Fujitsu.

V Franciji imajo 9 proizvodnih obratov, kjer je zaposleno preko 4.500 delavcev, letni promet pa dosega 950 mil. EUR. ekskluzivni distributer toplotnih ~rpalk Atlantic za podro~je Slovenije in Hrva{ke je `e dlje ~asa podjetje Tersus d.o.o. Alfea Excellia predstavlja vrh ponudbe toplotnih ~rpalk Atlantic, ki so namenjene tako za radiatorsko kot talno ogrevanje prostorov. Zunanje invertersko gnane, trifazne High Power enote so opremljene z edinstvenim sistemom vbrizga hladiva v kompresor. Na ta na~in T^ Excellia delujejo izredno u~inkovito in v zelo {irokem temperaturnem razponu. Zmo`ne so delovati vse do -25°C zunanje temperature in do +35°C poleti. Pri zunanji temperaturi -20°C te edinstvene toplotne ~rpalke {e vedno ogrevajo vodo do +60°C brez uporabe dodatnih elektri~nih grelcev, kar jim zagotavlja edinstven letni koeficient u~inkovitosti, katerega zmore le malokatera toplotna ~rpalka danes na trgu. Koeficient u~inkovitosti COP je 4.3 (model 11 kW). Toplotna ~rpalka Atlantic Excellia je dobavljiva v obeh variantah. Notranja enota DUO z 190 l bojlerjem za sanitarno vodo kakor tudi brez njega. V notranji enoti so vgrajeni vrhunski sestavni deli (Simens, Wilo). Serijsko je vgrajena vremensko vodena regulacija, na voljo pa je {tevilna dodatna oprema, kot so sobni termostati, brez`i~ne in `i~ne sobne krmilne enote ali nadzor preko web serverja. Vsi meniji na notranjih enotah so v slovenskem jeziku. â&#x20AC;˘


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Elektri~ni radiatorji BEHA prekosijo konkurenco

57

NorveĹĄki elektriÄ?ni radiatorji Made in Norway

R

adiatorji BEHA prekosijo konkurenco z izredno veliko povr{ino ogrevalne ploskve in elektri~nega grelca, ki prepre~uje zgorevanje prahu in su{enje zraka. Izredne temperaturne nastavitve elekri~nega radiatorja Beha

Pri razvoju za elektri~ni radiator BEHA so norve{ki in`enirji imeli namen izdelati radiator, ki bo dobro grel tudi v najzahtevnej{ih podro~jih ter pri tem ogreval kar se da v nizkotemperaturnem obmo~ju. Enostavna monta`a, eleganten design, napreden triac elektronski nesli{en termostat, navdu{i {e tako zahtevnega uporabnika.

~ 4]^bcPe]PX]ePaÄ&#x2020;]PaTÂ&#x192;XcTeiP^VaTeP]YT_a^bc^a^e ~ ]Pe^[Y^b^aPi[XÄ&#x2020;]TSX\T]iXYTX]\^Ä&#x2020;X ~ iP]Tb[YXe^ST[^eP]YTX]S^[VPXe[YT]YbZPS^QP ~ eVaPYT]b^Q]XcTa\^bcPc ~ _aX[^T]bcT]bZX]^bX[TR

MoĹžnost regulacije preko pametnega telefona

Tudi za kopalnice, kjer je vlaga Radiatorji BEHA imajo stopnjo za{~ite IP24, kar jim omogo~a vgradnjo v kopalnice in druge vla`ne prostore, pod pogojem, da so vgrajeni na razdalji vsaj 60 cm od elementov kot so tu{ kabine, kadi in podobno. Vsi BEHA radiatorji imajo vgrajen varnostni termostat, ki izklopi radiator v primeru prekritja radiatorja. Radiatorji BEHA so brez ostrih robov in delujejo nizkotemperaturno, kar pomeni da jih brez te`av vgradimo in uporabljamo tudi v otro{kih sobah. Ve~ informacij najdete na: http://www.tersus.si/elektricno-ogrevanje-radiatorji-beha â&#x20AC;˘

ElektriÄ?no talno ogrevanje

~ 4]^bcPe]P\^]cPPcP[]TVP^VaTeP]YP ~ Â&#x192;eTSbZPcTW]^[^VXYPiPdÄ&#x2020;X]Z^eXc^^VaTeP]YT ~ $[TcVPaP]RXYT ~ eVaPYdYTbT_^SZTaP\XÄ&#x2020;]T?E2P[X[TbT]TcP[]T oQ[^VT

Uvoz in distribucija: Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani T: 01-2573-256, 031-235-200, 051-655-500 www.tersus.si

Promocijsko sporo~ilo

Zanimivo pri tem je, da so elektri~ni radiatorji BEHA opremljeni z izredno natan~nim elektronskim termostatom, kalibriranim na sobno temperaturo, tako da si lahko poljubno nastavite temperaturo v prostoru od +5°C do +30°C. Termostat ima vgrajeno tudi funkcijo proti zamrzovalne za{~ite, ki ohranja temperaturo v prostoru nad +5°C in za{~iti vodovodne instalacije pred zmrzaljo. Usklajenost elektronskega TRIAC termostata in nizkotemperaturnega grelca zagotavlja odli~no ekonomiko v delovanju, nizko porabo elektri~ne energije in var~nost.


58

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Izkoristki toplotnih ~rpalk so vse vi{ji

V

rednost, ki dolo~a u~inkovitost toplotne ~rpalke je grelno {tevilo COP (Coefficient of Performance â&#x20AC;&#x201C; koeficient u~inkovitosti). Gre za razmerje med pridobljeno energijo in elektri~no energijo, ki jo potrebujemo za delovanje toplotne ~rpalke. Pri pridobljeni energiji govorimo tako o pridobljeni toploti potrebni za ogrevanje kot tudi proizvedenim hladom, ki ga uporabnik rabi za hlajenje prostorov.

Promocijsko sporo~ilo

Pri toplotnih ~rpalkah je vrednost COP med 3,5 in 6. Vse pa je odvisno od pogojev, kakovosti toplotne ~rpalke in vira ogrevanja. Najvi{je izkoristke imajo toplotne ~rpalke voda-voda, najni`je pa zrak-voda, vendar je investicija v slednje toplotne ~rpalke neprimerno bolj poceni in enostavna kot pri toplotnih ~rpalkah, ki za pretvorbo toplote izkori{~ajo vodo, pa {e vedno imajo nad 3,5. V podjetju Termo-tehnika, ki proizvaja

Kronoterm toplotne ~rpalke pravijo, da so se izkoristki v zadnjih desetih letih zelo povi{ali. Pri toplotnih ~rpalkah so zrasli s 4,5 na 6, pri sistemih zemlja-voda s 4 na 4,8, pri sistemih zrak-voda pa s 3 na 4. V Termo-tehniki {e razlo`ijo, da je osnova za delovanje vseh toplotnih ~rpalk Carnotov proces, ki omogo~a, da se toplota ~rpa z nizkega na visok temperaturni nivo, za kar pa je potrebno dovesti delo v obliki elektri~ne energije. Osnova za visoko u~inkovitost je v tem, da se toplota, ki je shranjena v okolici toplotne ~rpalke (podtalna voda, zemlja, kamnine, zrak), na nizkem temperatur-


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

59

V novem objektu podjetja Termo-tehnika d.o.o., so opremili tudi nov laboratorij za testiranje novih modelov toplotnih ~rpalk s tremi testirnimi komorami, kjer bodo lahko testirali vpliv komponent in tehni~nih re{itev na dviganje u~inkovitosti toplotnih ~rpalk.

nem nivoju pre~rpa na visok temperaturni nivo, s ~imer ogreva medij za ogrevanje prostorov ali sanitarno vodo. Tako se za vsako vlo`eno enoto

elektri~ne energije v ogrevalni sistem vnese med {tiri in {est enot toplote, medtem, ko bi se pri elektri~nem ogrevanju vneslo samo ena enota toplote.

Opisan sistem omogo~a, da toplotne ~rpalke postajajo najbolj u~inkovit vir ogrevanja. • Franc Marovt, vodja razvoja Kronoterm

Filtriranje, meh~anje, dezinfekcija vode

Dvojni vodni filter za hi{o Big Blue Duplex je idealna re{itev za filtriranje in ~i{~enje vode celotne hi{e. Montira se na glavni vod vode (obi~ajno takoj za {tevcem vode v vodovodnem ja{ku). V dvojnem vodnem filtru sta name{~ena filtrirna vlo`ka, ki iz vode odstranita klor, slab vonj in okus, vsa mo`na organska onesna`enja, hormone, kloroform, trihalometane, PCB, pesticide, azbest in te`ke kovine (svinec, `ivo srebro, kadmij, arzen itd.). Vodni filter Matrikx® + Pb1 0,5 mcr, podpultni je namenjen filtriranju in ~i{~enju vode v kuhinji. Montira se na dovod hladne vode pod pomivalnim koritom. Filtrirana hladna voda se to~i na pipi pomivalnega korita. Vodni filter vsebuje filtrirni vlo`ek aktivno oglje (Carbon Block) Matrikx® + Pb1 0,5 mcr (WQ in NSF certificiran), ki iz vode odstrani klor, slab vonj in okus, vsa mo`na organska onesna`enja, hormone, kloroform,

trihalometane, PCB, pesticide, azbest in te`ke kovine (svinec, `ivo srebro, krom itd.). Filtracija 0,5 mcr iz vode odstrani protozoanske ciste Giardia, Cryptosporidium in enoceli~ne organizme. Ionska meh~alna naprava iz vode odstrani vodni kamen in s tem popolnoma odpravi te`ave povezane z odlaganjem vodnega kamna v ceveh, na grelcih, pralnih strojih, pomivalnih strojih, pipah, mre`icah pip, ventilih, umivalnikih, kopalnih kadeh, wc {koljkah, posodi, kozarcih in kuhinjskem priboru.

UV sterilizator vode je namenjen dezinfekciji mikrobiolo{ko neustreznih vod kot so kapnica, voda iz lastnih zajetij, vodnjakov in slabo vzdr`evanih vodovodov z najsodobnej{o UV tehnologijo. UV sterilizacija, ki je najprimernej{i in ~loveku najbolj prijazen na~in dezinfekcije vode, v vodi popolnoma uni~i za zdravje ~loveka zelo nevarne bakterije. Na voljo so tudi vodni filtri s filtrirnimi vlo`ki iz aktivnega oglja (Carbon Block) in Ster-O-Tap® 0,15 mcr kapilarno membrano, ki iz vode odstrani 99,9999 % bakterij. •

Promocijsko sporo~ilo

Vodni filtri iz vode odstranijo rjo, pesek, mivko, mulj, blato in fine delce ter s tem {~itijo pipe, naprave in celotno vodovodno omre`je pred po{kodbami, ki jih povzro~ajo navedeni delci. Vodni filtri z aktivnim ogljem (Carbon Block) zagotavljajo ~isto in vedno sve`o vodo, bolj{o od vode iz plastenk.


7 Ã&#x2014; v Sloveniji


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

61

[e bolj u~inkovita, zanesljiva in tiha toplotna ~rpalka CTC. Bolje preprosto ne gre.

Dva modela, CTC EcoAir 510M in CTC EcoAir 520M, sta zasnovana na dobro preizku{eni in izjemno u~inkoviti platformi ~rpalk prej{nje generacije, s kompaktnim hladilnim modulom in velikim robustnim uparjalnikom, ki zagotavlja tiho delovanje in u~inkovito ter hitro odtaljevanje tudi v pogojih visoke zra~ne vla`nosti, ki je zna~ilna za ve~ji del na{e kurilne sezone. Zvezno krmiljen kompresor je zasnovan tako, da najvi{je izko-

ristke ponuja v obmo~ju, ko ga krmilimo z ni`jimi obrati, torej v najve~jem delu sezone, velik hladilni modul pa zagotavlja, da izkoristek ne pade tako drasti~no kot pri konkuren~nih napravah, tudi kadar moramo kompresor pognati na vi{je obrate. Rezultat je presenetljivo visok sezonski izkoristek SCOP in energijski razred A+++. Druga leto{nja novost iz CTC je geotermalna ~rpalka z zvezno krmiljenim kompresorjem, CTC GSi 12. Ker ne potrebujemo zaloge ogrete vode za odtaljevanje, z inverterjem pa odpade tudi potreba po hranilniku za kompenzacijo {tevila vklopov, so v {vedski tovarni predelali hranilnik predhodnika EcoHeat in mu podvojili kapaciteto razpolo`ljive sanitarne vode, ogrevalna voda pa se s pomo~jo inovativnega krmiljenja odvaja direktno v ogrevalni krogotok objekta. Za povezavo s toplotnimi ~rpalkami tipa zrak/voda CTC

EcoAir 500M pa so na istem principu razvili novo notranjo enoto CTC EcoZenith i350, s katero ti paketi dosegajo izjemno energijsko u~inkovitost razreda A+++. Tudi nova generacija ~rpalk je izdelana v EnergyFlex zasnovi, zato jih lahko tudi kadarkoli kasneje u~inkovito in brez dodatnih stro{kov pove`emo v celovit sistem z drugimi ogrevalnimi viri, kot so kotli na polena, pelete, kurilno olje in plin, na njih lahko priklju~imo dodatne hranilnike, porabnike in celo ogrevanje bazena. Novi inverterski sistemi predstavljajo predvsem dobrodo{lo dopolnitev obstoje~ega prodajnega programa, celotna dru`ina ~rpalk ~etrte generacije, ki je v praksi pokazala izjemno dobre rezultate, pa ostaja v prodaji, saj je je njihova namestitev v {tevilnih primerih v praksi ravno tako u~inkovita. â&#x20AC;˘

Promocijsko sporo~ilo

[

vedski proizvajalec CTC nam letos predstavlja svojo novo, {e u~inkovitej{o peto generacijo toplotnih ~rpalk zrak/voda, ki je za spremembo tokrat opremljena z zvezno krmiljenimi inverterskimi kompresorji.


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

62

1(0ä.,,1)5$5'(ÿ,3$1(/,

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

=XiZXX]eTbcXRXYbZXX]^QaPc^eP[]Xbca^Â&#x192;ZX P[]X bca^Â&#x192;ZZX QaTibca^Â&#x192;Z^eeiSaTeP]YP _aT_a^bcP]P\TbcXcTe \^]^bcQaTiXÄ&#x2020;]TaTVd[PRXYT \^]cPPbcT]Pbca^__aT]^b]P QaTi^ZeXaYPX]iiP^Q[YT]X\Xa^Q^eX XieTSQPi[Pbc]X\\^cXe^\b[XZ^

Digel Heat IR nem{ki paneli DIGEL HEAT IR NEM[KI PANELI ne oddajajo samo toplote, ampak pripomorejo k ohranjanju na{ega zdravja. Infrarde~i valovi prodirajo v povr{ino na{e ko`e in vzpodbujajo presnavljanje. Zato ker se temperatura zraka ne dviguje neposredno, ob tem sprejemamo za dihanje bolj zdrav in hladnej{i zrak. Stalna povr{inska temperatura u~inkovito in trajno prepre~uje nastajanje plesni in tudi na ta na~in pove~uje udobnost na{ega bivanja. Naj gre bodisi za dru`inski portret na{ih najljub{ih ali pa za nepozabna dopustni{ka do`ivetja, oblikovalske mo`nosti so nadvse pestre in skorajda neiz~rpne. [e posebej opazni so seveda modeli velikih panelov za infrarde~e ogrevanje DIGEL HEAT LARGE, ki jih lahko uporabljate v skladu z va{imi individualnimi `eljami.

MoĹžnost regulacije preko pametnega telefona

~ 4[TZcaXÄ&#x2020;]XZ^_P[]XÂ&#x192;ZX aPSXPc^aiP^VaTeP]YT Z^_P[]XRTbdÂ&#x192;T]YTQaXbPÄ&#x2020; X]_TaX[P ~ APSXPc^aYT]P\T]YT] cPZ^^VaTeP]YdZ^_P[]XRT ZPZ^acdSXiPS^SPc]^ ^VaTeP]YTeZ^\QX]PRXYX bcP[]X\T[TZcaXÄ&#x2020;]X\P[X c^_[^e^S]X\^VaTeP]YT\

Uvoz in distribucija: CTabdbS^^D[XRP8eP]PBT[P]P $ "$ 1aTi^eXRP_aX;YdQ[YP]X C) !$&"!$%" !"$!$ %$$$www.tersus.si

Var~ni kopalni{ki radiatorji Terma Podjetje Terma sodi v sam vrh proizvajalcev kopalni{kih radiatorjev in je eden najve~jih proizvajalcev vgradnih elektri~nih grelcev za kopalni{ke radiatorje v Evropi. Terma elektri~ni kopalni{ki radiatorji slu`ijo za ogrevanje kopalnice, su{enje brisa~ in perila. Model Terma Domi ima vgrajen elektri~ni grelec mo~i 600 W z elektronskim termostatom z ve~stopenjsko regulacijo. Radiator je namenjen ogrevanju kopalnice, kakor tudi za dodatno ogrevanje v kombinaciji s talnim elektri~nim ali toplovodnim ogrevanjem. Radiatorji Terma so opremljeni z visoko zmogljivim elektronskim termostatom, ki preko mikroprocesorja uravnava temperaturo in tako v veliki meri zmanj{a porabo elektri~ne energije. Termostat je opremljen s funkcijo protizmrzovalne za{~ite, ki vklopi delovanje radiatorja, ko temperatura v prostoru pade pod +5°C. Radiatorji so tovarni{ko napolnjeni z oljem in jih ni potrebno polniti z vodo ali podobno. Radiatorji Terma - model Domi imajo prilo`ene stenske nosilce in priklju~ni kabel z 1f vtika~em. Odli~no se skladajo s sistemom talnega ogrevanja, opcijsko lahko izberete vzporedno delovanje. â&#x20AC;˘ Ve~ na: www.tersus.si


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

63

8 razlogov za zdravju, okolju in `epu prijazno ogrevanje

Ko pomislimo na ogrevanje, pomislimo na stro{ke, na u~inkovitost in okoljske dejavnike. Zakaj bi se, ob pestri ponudbi razli~nih sistemov, odlo~ili za elektri~no ogrevanje? Bo dovolj toplo tudi v najhuj{i zimi? Kako visok bo ra~un za elektriko? Je primerno kot osnovno ogrevanje? Ne bo videti ceneno? Danes so na voljo izjemno ekonomi~ni in u~inkoviti sistemi elektri~nega ogrevanja, ki nudijo pomembne prednosti v primerjavi s klasi~nimi na~ini ogrevanja. Monta`a je hitra, enostavna in poceni, stro{kov vzdr`evanja pa prakti~no ni. Tudi visoki ra~uni za elektriko bodo le {e spomin na ~ase, ko ste se greli z babi~ino »arhivsko« elektri~no pe~jo.

Priporo~amo IR panele MySun, sisteme IR talnega gretja ECOFLOOR in ECOFILM ali pa konvektorske radiatorje – za ekonomi~no in okolju prijazno ogrevanje. Elektri~no ogrevanje? Seveda! Zato ker: 1. Ni vzdr`evanja 2. Investicija je nizka 3. Monta`a je enostavna in poceni 4. Delovanje je nesli{no 5. Ni emisij v okolje 6. So idealni za objekte, ki jih ogrevate le ob~asno 7. Z ustreznimi termostati je ogrevanje mo`no popolnoma prilagoditi svojim potrebam (tudi Wifi in GSM termostati) 8. Ni nevarnosti pred zmrzaljo

IR panelili M S so iizjemno j MySun var~ni in ob tem zelo u~inkoviti. Zna~ilno zanje je, da ve~ino toplote v prostor oddajo s sevanjem (infrarde~imi `arki), tako ogrevajo povr{ino predmetov in

O pozitivnih lastnostih IR panelov poslu{amo `e vrsto let. Kako kvaliteten na~in ogrevanja so, pa lahko potrdijo {tevilni zadovoljni kupci.

n ne direktno zraka. Princip delovvanja panelov MySun je enak kkot pri soncu, zato tovrstno o ogrevanje velja za najbolj naravven in zdrav na~in ogrevanja. Z ustreznimi krmilniki lahko nadzor in upravljanje ogrevanja v ~asu va{e odsotnosti opravljate kar na daljavo, z mobilnim tele-

fonom ali tablico, to je {e kako prakti~no za po~itni{ke objekte, kamor prihajate samo ob~asno. Le dotik do vrhunskega ugodja. Pokli~ite nas na 07/477 88 20 in svetovali vam bomo pri izbiri prave in najbolj{e re{itve za elektri~no ogrevanje va{ih prostorov. •

Popoln sistem ogrevanja z MySun IR paneli – za vsak dom, pisarno ali delavnico

Promocijsko sporo~ilo

Prijetna toplota in ekonomi~no ogrevanje povsod, kjer si to `elite in potrebujete – Mi skrbimo, da vam bo toplo!


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Podjetje Airabela d.o.o. postavlja monterje na prvo mesto V ~asu ni`jih zunanjih temperatur monterji, arhitekturni biroji, projektanti in drugi mrzli~no i{~emo dobavitelje z ugodno ponudbo toplotnih ~rpalk kakovostnih znamk. Z leti in izku{njami kmalu ugotovimo, da za izbiro dobrega dobavitelja ni dovolj le ugodna cena, ampak cela vrsta dejavnikov, ki prispevajo k tistemu, kar nam zagotavlja dolgoro~ni uspeh: zadovoljstvo na{ih strank. Podjetje Airabela iz Ljubljane, ki po vsej Sloveniji zastopa priznane znamke toplotnih ~rpalk in tudi klimatskih naprav, svojim partnerjem nudi brezpla~no asistenco pri na~rtovanju, izbiri ter dobavi izdelkov.

Razumeti je treba potrebe monterjev in projektantov Direktor podjetja Airabela, Urban Martinu~ poudarja, da v podjetju monterjem in poslovnim partnerjem nudijo {tevilne brezpla~ne storitve, s katerimi jim pomagajo pri pridobivanju strank in strokovni podpori. »Strategija dela v na{em podjetju je druga~na od velike ve~ine drugih dobaviteljev, saj pridobljene kontakte, klice in povpra{evanja po nakupu in monta`i toplotnih ~rpalk ali klimatskih naprav s strani kon~nih potro{nikov posredujemo neposre-

dno na{im partnerskim monterjem. S tem jim omogo~imo ne le ugoden nakup in dobavo izdelkov, ampak neposreden dostop do strank,« pojasni Martinu~. Namesto direktne prodaje strankam, Airabela s tem sistemom podpira monterje iz vseh koncev Slovenije, saj strankam priporo~a najbli`jega in najustreznej{ega izvajalca iz njihove partnerske mre`e.

Z monterji si ne delijo le uspehov, ampak tudi vrednote V podjetju Airabela prisegajo na vrednote, ki so klju~ne pri delu s partnerji, monterji in dobavitelji. S ponosom povedo, da verjamejo in cenijo ambicioznost, iskrenost, razvoj, aktivnost, bistrost, eti~nost, lojalnost in afirmacijo. »Ve~ o na{ih vrednotah si lahko partnerji preberejo na na{i spletni strani, ob~utijo pa jih lahko enostavno tako, da sodelujejo z nami. Z rastjo podjetja in mre`e poslovnih partnerjev smo spoznali, da imamo z dobrimi monterji veliko skupnih vrednot. Tisti, ki prepoznajo, vedo, da bodo z nami pridobili strokovnega, stabilnega in fleksibilnega dobavitelja na dolgi rok,« pravi direktor podjetja Airabela.

Razstavni salon Airabela se spla~a obiskati V Airabeli pravijo, da njihovi partnerski monterji radi obi{~ejo njihov razstavni salon na [martinski 58A v Ljubljani. V lepem prostoru partnerske in nove zainteresirane monterje radi pozdravijo s prijaznim pogovorom, nudijo pa tudi koristne brezpla~ne strokovne vsebine. Monterji lahko v `ivo spoznajo izdelke, si ogledajo demonstracije, svetovalci podjetja Airabela pa za monterje po potrebi pripravijo tudi konkretne izra~une toplotnih izgub, simulacij delovanj toplotnih ~rpalk, izra~une in primerjave stro{kov z ostalimi energenti itd. ^e ste med bralci tudi monterji, projektanti ali arhitekturni biroji, ki i{~ete dobavitelja klimatskih naprav in toplotnih ~rpalk, priporo~amo, da se v Airabeli ustavite na kavi in spoznavnem pogovoru. • Toma` Apohal in Urban Martinu~

Promocijsko sporo~ilo

64


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Nevarni pra{ni delci iz na{ih kurilnih naprav

Toplozra~ni solarni kolektor SolarVenti®

Nevarni pra{ni delci zaradi ogrevanja z neustreznimi kurilnimi napravami pozimi resno ogro`ajo na{e zdravje. Pogosto sli{imo obvestila o prekomerni onesna`enosti zraka s pra{nimi delci PM10 in PM2,5, ki povzro~ajo obolenja dihal ter opozorila o zmanj{anju, oziroma pravilnem ogrevanju gospodinjstev z poleni, peleti ali sekanci.

SolarVenti je enostaven in u~inkovit toplozra~ni solarni kolektor za prezra~evanje ter dogrevanje prostora. Prezra~uje ter dogreva stanovanjske hi{e, po~itni{ke hi{e, zidanice, gara`e, kleti, mobilne hi{e, avtodome, ali plovila s prestrezanjem son~ne energije.

Za prezra~evanje in ogrevanje prostora brez el. priklopa

Sestava in financiranje SolarVenti solarne kolektorje proizvajajo na Danskem in certificirajo v Nem~iji, kjer je solarni kolektor med podobnimi kolektorji pridobil zelo dobre ocene. V dokaz, da je kolektor SolarVenti ustrezno u~inkovit, je mo`nost pridobitve eko subvencije Eko sklada, subvencionirajo 20% nalo`be, ob 3 izvedenih ukrepih pa je prakti~no za vas brezpla~en. Okvir solarnega kolektorja se v celoti sestoji iz aluminija, odpornega na sol, pritrditev je iz nerjave~ega jekla, ventilator iz plastike in prednja plo{~a iz leksana. SolarVenti solarni kolektorji so zelo primerni za hi{e ob morju.

Kako deluje SolarVenti? Toplozra~ni kolektor za obratovanje prestreza energijo sonca, zato priklop na elektri~no omre`je ni potreben. PV celica, name{~ena v kolektorju, proizvaja elektriko (12V) za obratovanje ventilatorja. Zunanji zrak vstopa v kolektor skozi perforirano plo{~o na hrbtni strani kolektorja, v notranjosti kolektorja se segreje in ventilator ga vpiha v hi{o skozi cev v steni. V kolektorju se temperatura zraka dvigne za 15°C do 40°C (odvisno od velikosti kolektorja). Poleg zagotavljanja sve`ega zraka se s tem v prehodnih obdobjih tudi prostor dogreva. Vpihani Pri tem pomeni oznaka PM delce (angle{ko particulate matter), UFP pa zelo fine delce (angle{ko ultra fine particles). Sestava delcev je odvisna od njihovega izvora. V glavnem velja, da se manj{i in svetlej{i delci zadr`ujejo v zraku dalj ~asa. Ve~ji delci (s premerom ve~jim kot 10 mikrometrov) se zadr`ujejo v atmosferi nekaj ur, medtem ko manj{i delci (manj{i od 2,5 mikrometra) lahko ostanejo v atmosferi ve~ tednov. Iz atmosfere jih navadno odstranijo padavine. • Jo`ica EKART, Vir: http://www.kocevje.ensvet.com

- Enostavna monta`a na steno ali streho, - brez priklopa na elektri~no omre`je, - brez obratovalnih in vzdr`evalnih stro{kov, - odporen na vse vremenske vplive, - zvi{a bivalno udobje, prezra~i in izsu{i prostor, - `ivljenjska doba najmanj 15-25 let, - prihranek pri ogrevanju, vra~ilna doba 4-7let, - garancija 5 let, - subvencija Eko sklada v vi{ini 20% celotne nalo`be.

ogreti zrak ima majhno relativno vlago, kar pomeni, da lahko sprejme veliko vlage in vlago odna{a iz prostora, kar je idealno za razvla`evanje zaprtih prostorov, ter za odpravljanje te`av z `e kondenzirano vlago - plesnijo v prostoru. Obratovanje je avtomatsko in popolnoma BREZ OBRATOVALNIH TER VZDR@EVALNIH STRO[KOV! •

Promocijsko sporo~ilo

Pra{ne delce lo~imo po velikostnih razredih: PM10 – grobi delci z aerodinami~nim premerom med 2,5 µm in 10 µm, PM2.5 – drobni delci z aerodinami~nim premerom med 1 µm in 2,5 µm, PM1.0 – fini delci z aerodinami~nim premerom pod 1 µm, UFP – ultra fini delci z aerodinami~nim premerom pod 0,1 µm.

65


Korak do pravih rešitev

Nakup

24

do obrokov brez obresti

Vse za gradnjo in obnovo vašega doma. Obiščite nas: • Ajdovščina - Center tehnike in gradnje, Vipavska cesta 6, 05 364 48 00 • Brežice – Center tehnike in gradnje, Cesta svobode 31, 07 495 39 52, 07 495 39 50 • Gornja Radgona - Center tehnike in gradnje, Ljutomerska cesta 6, 02 564 24 18 • Koper - Center tehnike in gradnje, Kolodvorska cesta 4, 05 662 69 10 • Krško – Center tehnike in gradnje, C. Krških žrtev 132 a, 07 488 06 72 • Ljubljana - Center tehnike in gradnje, Pot k sejmišču 32, 01 560 61 00 • Ljutomer - Center tehnike in gradnje, Babinska 1, 02 585 80 10 • Maribor - Center tehnike, Ulica Eve Lovše 1, 02 333 50 98 • Murska Sobota - Center tehnike in gradnje, Plese 1, 02 521 46 08 • Nova Gorica – Center tehnike in gradnje, Industrijska cesta 6, 05 334 33 26 • Postojna - Center tehnike in gradnje, Tržaška cesta 59, 05 721 47 26 • Ptuj - Center tehnike in gradnje, Ormoška cesta 30, 02 749 53 40 • Sevnica - Center tehnike in gradnje, Savska cesta 20b, 07 816 32 10 • Slovenska Bistrica - Center tehnike in gradnje, Ljubljanska cesta 72, 02 805 59 58 • Slovenske Konjice - Center tehnike in gradnje, Delavska cesta 12, 03 757 48 73 • Velenje - Center tehnike in gradnje, Kidričeva cesta 53, 03 898 87 10 • Žalec - Center tehnike in gradnje, Celjska cesta 7, 03 713 66 00 • in še ostale tehnične prodajalne s tovrstno ponudbo po Sloveniji.

Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana


Viessmann d.o.o., C. XIV. divizije 116a, 2000 Maribor tel.: 080 10 11 I E-mail: viessmann@viessmann.si I www.viessmann.si

Toplotna ~rpalka

Vitocal 100-S Je u~inkovita in cenovno ugodna toplotna ~rpalka za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ki koristi toploto iz zraka in se uvr{~a v energetski razred A++/A+. Grelno {tevilo COP do 4,8 (po EN 14511) pomeni, da bomo za en vlo`en kilovat elektrike, dobili tudi do 4,8 kW toplote. Blagovna znamka Viessmann zagotavlja, da smo vgradili zanesljivo napravo, ki bo u~inkovito delovala dolga leta (servis zagotavlja lastno h~erinsko podjetje Viessmanna v Sloveniji). Naprava je tako prilagodljiva in var~na, da lahko deluje tudi v kombinaciji z lastnim fotovolta~nim sistemom. S tem zagotovimo neodvisnost in neprekinjeno delovanje tudi med izpadi elektri~nega omre`ja.

Srce toplotne ~rpalke se nahaja v zunanji enoti, ki je lahko name{~ena na steni stavbe ali prosto, v okolici. Ventilator in uparjalnik ohladita zunanji zrak, zajeto toploto pa kompresor dvigne na vi{ji nivo. Vro~e hladivo nato po cevovodu prispe v stavbo, kjer toploto odda ogrevalnemu sistemu, kar se zgodi v skoraj nesli{no delujo~i notranji enoti. V njej se nahajajo uparjevalnik, krmilni ventil, obto~ni ~rpalki, raztezna posoda, dva lo~ena prenosnika toplote za ogrevanje in sanitarno vodo ter krmilna elektronika. Enota je majhna ( G 360, [ 450, V 880 mm) zato jo lahko namestimo v gospodarskih prostorih hi{e ali v kleti.

upravljanje in nadzor delovanja s pametnim telefonom. Brezpla~na aplikacija Vitotrol App med drugim omogo~a tudi reguliranje temperature ali party obratovanje. ^e ima hi{a `e vgrajen ogrevalni sistem, lahko toplotna ~rpalka deluje v kombinaciji z njim, torej bivalentno. Obi~ajno je to koristno samo v ~asu izjemno nizkih zunanjih temperatur, saj s kombiniranim delovanjem premostimo pove~ane toplotne potrebe, oba sistema pa lahko vedno delujeta energetsko najbolj u~inkovito in koristno za denarnico lastnika.

Prilagodljivo delovanje in ve~ razli~ic Kadar so toplotne potrebe manj{e, bo

Daljinsko in tudi bivalentno V Vitocal 100-S lahko dogradimo WLAN modul Vitoconnect 100, s ~imer omogo~imo

krmilje brezstopenjsko zmanj{alo {tevilo vrtljajev kompresorja. S tem se bo toplotna ~rpalka natan~no prilagodila trenutni porabi toplote in oddala samo toliko energije, kot jo potrebujemo za ogrevanje prostorov in vode. Prostore pa lahko tudi hladimo, z dodatno hladilno funkcijo Âťactive coolingÂŤ. Spreminjanje nastavitev je enostavno, saj so vrednosti na displeju v slovenskem meniju. Toplotno ~rpalko Vitocal 100-S izdelujejo v devetih variantah, z nazivnimi toplotnimi mo~mi od 4,5 do 15,3 kW. Za delovanje v kombinaciji z obstoje~im ogrevanjem pa se lahko odlo~amo med tremi paketi razli~nih mo~i, ki zajemajo {e 300 litrski bivalentni ogrevalnik sanitarne vode. â&#x20AC;˘

Izkoristite sejemski popust in nas obi{~ite na sejmu MOS (razstavni prostor {t. 8 v hali L) ali nas pokli~ite na brezpla~no {tevilko 080 1011

Promocijsko sporo~ilo

Dve lo~eni enoti


68

SODOBNI SISTEMI

Kako bodo [vicarji s stisnjenim zrakom v tunelu shranjevali energijo

S

on~ne in vetrne elektrarne proizvedejo veliko elektri~ne energije tudi v ~asu nizkega povpra{evanja. Zato je shranjevanje in aktiviranje vi{kov energije, v trenutku ko se poraba pove~a, temelj popolnega prehoda na obnovljive vire. Tla~enje vi{kov elektrike

Globoko pod {vicarskimi Alpami se nahaja tunel, po katerem so odva`ali vi{ke materiala iz pred kratkim odprtega najdalj{ega `elezni{kega tunela na svetu, pod Gotthardom. Strokovnjaki univerze ETH v ZĂźrichu so predlagali shranjevanje energije s pomo~jo stisnjenega zraka, ki ga bodo v ~asu prese`kov elektri~ne energije s kompresorji tla~ili v ta predor ali namensko skopane votline globoko v gorah. Te jame bi slu`ile kot ogromne tla~ne posode s

stisnjenim zrakom. Ko bi bilo potrebno, bi pretok zraka obrnili in stisnjen zrak pretvorili nazaj v elektri~no energijo s pomo~jo turbin, ki poganjajo generatorje. Nadejajo se, da bo sistem uspe{no deloval, spodbudil uporabo obnovljivih virov in dal [vici vlogo energetskega akumulatorja Evrope.

Najbolj{i izkoristek doslej Tak{no shranjevanje energije ni ni~ novega, nov je visok izkoristek, ki ga bodo dosegli pri tem. Tunel so na obeh koncih hermeti~no zatesnili, tlak v njem bo 33 bar, med komprimiranjem pa se zrak segreva do 550 °C. Tako vro~ ne sme v komoro, zato ga morajo hladiti. Vi{ek toplote bodo shranili in ponovno uporabili med pretvarjanjem tlaka nazaj v elektriko, saj se med ekspandiranjem zrak zelo ohlaja. Dosegli bodo 72% izkoristek (drugi projekti od 45 â&#x20AC;&#x201C; 50%, saj te toplote ne uporabijo), s ~imer se pribli`ajo izkoristku turbin v hidroelektrarnah. S kamerami za globo-

Vro~ zrak odda toploto kamnom v izoliranem zalogovniku

Vstopna loputa v 5 m debelem betonskem ~epu

komorsko snemanje (33 bar je globina 330 m) bodo nadzirali kako se kamnine odzivajo na tak pritisk, pojava potresov pa ne predvidevajo. â&#x20AC;˘ Tihec

'&+0568'0#24+.1Äż0156 KUPIĹ 612.1601ĂŞ42#.-1in KLIMO

vrednost klime/5<*,8#

21&#4+/1 Prodajna akcija velja za nakupe od 13. do 30. septembra 2016, pri pooblaĹĄÄ?enih monterjih VITANEST.

www.vitanest.si Uvoz in distribucija klimatskih naprav, toplotnih Ä?rpalk in sistemov za prezraÄ?evanje z rekuperacijo toplote VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-poĹĄta: vitanest@vitanest.si

MODRA Ĺ TEVILKA

080 19 59


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

69

Mitsubishi Electric, talna toplotna ~rpalka zrak – zrak, za optimalno ogrevanje in hlajenje prostorov

Notranja enota

MFZ-KJ25VE2

MFZ-KJ35VE2

MFZ-KJ50VE2

Zunanja enota

MUFZ-KJ25VEHZ

MUFZ-KJ35VEHZ

MUFZ-KJ50VEHZ

2,5 (0,5-3,4)

3,5 (0,5-3,7)

5,0 (1,6-5,7)

8,5

8,1

6,5

A+++

A++

A++

Hlajenje

Moč nominalna (min-max)

Gretje

kvalitetno hladilno grelno toplotno ~rpalko zrak-zrak. Talna namestitev notranje enote nudi veliko toplotno udobje. Naprava je modernega dizajna, razporeditev zraka s pomo~jo patenta gibanja lamel pa je optimalna.

kW

SEER Razred energetske učinkovitosti Odvzem moči (nazivna)

kW

0,540

0,940

1,410

Moč nominalna (min-max)

kW

3,4 (1,2-5,1)

4,3 (1,2-5,8)

6,0 (2,2-8,4)

SCOP

4,4

4,3

4,2

Razred energetske učinkovitosti

A+

A+

A+

Prijavljena pri temperaturi referenčne zasnove zmogljivost pri mejni delovni temperaturi

kW

3,5 (-10°C)

3,6 (-10°C)

4,5 (-10°C)

kW

1,6 (-25°C)

2,3 (-25°C)

3,3 (-25°C)

Odvzem moči (nazivna)

kW

0,770

1,100

1,610

Mere notranje enote

mm

Raven hrupa notranje enote (SPL)

600-750-215

hlajenje

dB(A)

20-25-30-35-39

20-25-30-35-39

27-31-35-39-44

gretje

dB(A)

19-25-30-35-41

19-25-30-35-41

29-35-40-45-50

dB(A)

49

50

56

Raven hrupa notranje enote (PWL) hlajenje Mere zunanje enote

mm

550-800-285

matski na~in delovanja ter na~in delovanja z nihanjem lamel. Notranja enota deluje zelo tiho, od 19 dB(A) pri najni`ji hitrosti ventilatorja pri modelih 25 in 35, zato je primerna za spalne in bivalne prostore. Vsebuje katehinski filter za odstranjevanje bakterij in se hitro ter enostavno ~isti. Napravo upravljamo prek daljinskega upravljalnika, tudi z nastavitvijo tedenskega ~asovnika. Opcijsko pa lahko vgradimo Wi-Fi vmesnik s katerim jo pove`emo s pametnim telefonom, tablico ali ra~unalnikom in z njo upravljamo na daljavo. Dovolj je le, da imamo dostop do interneta. • Vir: Vitanest d.o.o., september 2016

880-840-330

Raven hrupa zunanje enote (SPL) hlajenje / gretje

dB(A)

46 / 51

47 / 51

49 / 51

Raven hrupa zunanje enote (PWL) hlajenje

dB(A)

59

60

63

Območje delovanja (zunanja temperatura)

Kot zgornje lamele se, s pomo~jo daljinskega upravljalnika, spreminja v 5 razli~nih smeri plus avto-

Hlajenje

°C

-10 ~ +46

-10 ~ +46

-10 ~ +46

Gretje

°C

-25 ~ +24

-25 ~ +24

-25 ~ +24

Za dodatne informacije nas brezpla~no pokli~ite prek {tevilke 080 1959 ali obi{~ite spletno stran www.vitanest.si

Promocijsko sporo~ilo

Uporaba toplotne ~rpalke zrak – zrak za ogrevanje prostorov pomeni velik prihranek elektri~ne energije in enostavno re{itev ogrevanja razli~nih prostorov. Posebej primerne za ogrevanje so klimatske naprave uvr{~ene v razred energetske u~inkovitosti A+++, A++ in A+, le te imajo najvi{ji oziroma zelo visok kazalnik sezonske energetske u~inkovitosti, tako imenovani SCOP. Najzanesljivej{e in najprimernej{e kot edini vir gretja prostora pa so klimatske naprave, ki ogrevajo tudi do -25°C zunanje temperature, kot na primer MITSUBISHI ELECTRIC, talni modeli MFZ-KJ VEHZ. Naprava predstavlja var~no in izjemno hitro ter enostavno re{itev ogrevanja prostora. Vgradnja je enostavna in hitra, v enem dnevu tako reko~ ujamete dve muhi na en mah, re{itev za ogrevanje in hlajenje hkrati, s


70

VAR^EVANJE VODE

Pre~rpalni ja{ek za odpadno vodo Premajhen je prenevaren

Kanalizacijska omre`ja {~itijo prebivalce pred boleznimi, krajino pred onesna`evanjem, pitno podtalnico pa pred vdorom fekalij. Po vsej dr`avi je v manj{ih krajih prav zdaj v gradnji na desetine kanalizacijskih omre`ij, po katerih bodo zbrane odplake odtekle v ~istilne naprave, od tam pa o~i{~ene nazaj v okolje. Hi{ne greznice bodo postale preteklost, okolje pa bo za{~iteno.

Za nekatere â&#x20AC;&#x201C; problem ^e je vas ali kraj bolj podolgovate oblike, tla pa skalnata, se na~rtovalci zaradi stro{kov vkopavanja odlo~ijo za bolj plitve izkope za kanalizacijske cevi. Ta prihranek pa pomeni, da bo skoraj v vsakem kraju nekaj hi{ imelo svoj odtok pod nivojem zbirne kanalizacijske cevi. Ker voda in odplake ne te~ejo navzgor, je ob takih stavbah potrebno vgraditi napravo, ki hi{ne odplake zbere na enem mestu ter jih nato ob~asno in samodejno pre~rpa v javno kanalizacijo. Edina mo`na re{itev je vgradnja pre~rpalnega ja{ka, ki pa bo uporabniku povzro~al dodatne stro{ke. Prvi in

Pre~rpalni ja{ek Saphir za vmesno skladi{~enje odplak pred pre~rpavanjem v kanalizacijo

enkratni stro{ek bo nakup in vgradnja, stalni pa elektrika za pogon ~rpalke in stro{ki vzdr`evanja. Slednji lahko vrtoglavo narastejo, ~e se lastnik nespametno odlo~i za nakup cenenih izvedb, pri ~emer je ~rpalka glavni element. Slednja bo morala delovati dolga leta brez zastojev in pre~rpavati godljo sestavljeno iz jedkih odplak, plinov, ma{~ob, pralnih pra{kov, ostankov hrane, papirja, urina ter klobas raznih oblik in barv.

Ob nakupu je potrebno dobro pretehtati, kak{no prostornino ja{ka potrebujemo. Za dru`insko hi{o, v kateri stanuje do pet stanovalcev potrebujemo vsaj 800 litrsko izvedbo. Pri tem ne gre samo za koli~ino odplak ampak za rezervo ob izrednih dogodkih. ^e zmanjka elektrike, ~rpalka ne bo delovala, torej potrebujemo rezervno prostornino. ^e se pokvari ~rpalka, serviser pa ne utegne prej kot ~ez dva dni, potrebujemo rezervno prostornino. ^e izpade katero od nivojskih stikal, brez panike, imamo rezervno prostornino. Podobno se odlo~amo, ~e gre za ve~stanovanjsko stavbo, pri ~emer vgradimo enega ali ve~ dovolj velikih rezervoarjev in obi~ajno {e rezervno ~rpalko. ^e bomo izbrali dovolj zanesljive elemente, pa lahko na svoj pre~rpalni ja{ek kar pozabimo, saj bo brezhibno deloval dolga desetletja. â&#x20AC;˘ Dodatne informacije in pojasnila: www.cistilnenaprave-dezevnica.si in na 01/78 69 270. Tihec


VAR^EVANJE VODE

71

Lu~ka je napovedala Kdor zadnjih nekaj let bere sporo~ila in ugotovitve, ki jih je dr. Lu~ka Kajfe` prena{ala iz poro~il medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC), ve, da zadeve te~ejo to~no tako, kot je napovedovala. Med drugim tudi opozorila v zvezi s padavinami. Protipovratna loputa, nizek stro{ek, ogromna korist

Je kriva kanalizacija? V slovenskem dnevniku se je pred dnevi na prvi strani pojavil velik naslov: »Kanalizacija spet ni po`irala vode«. ^lanek se je nana{al na poplavo v delu Maribora, ki je bila posledica poletne nevihte. @upan manj{ega kraja je dan prej ob podobnem vzroku izjavil, »da so se pojavile stoletne vode«. Nobena od trditev ni prava, saj sta oba pojava na{a nova stvarnost. Kanalizacija vedno znova ne bo mogla odvesti novih padavin, `upan pa bo svoje stoletne vode lahko opazoval ob vsaki naslednji mo~nej{i nevihti. Povpre~ni nevihtni oblak lahko vsebuje ve~ milijonov ton vode in za 15 klasi~nih atomskih bomb energije. Proti naravi smo torej brez mo~i, vendar lahko druga~e ukrepamo.

Najprej loputa, nato ~rpalka Po zadnji nevihti je potrebno hitro ukrepati, saj je naslednja lahko `e za vogalom. ^e je kletno poplavo povzro~ila voda, ki jo je pritisk de`evnice potisnil po odto~ni cevi nazaj v stavbo, lahko po zelo neprijetnem ~i{~enju to v bodo~e prepre~imo. V odto~no cev je potrebno vgraditi protipovratno kanalizacijsko loputo, pri ~emer je dobro, da ne izberemo najcenej{e izvedbe. Znanec, ki ima hi{o

Visoko in nizkonapetostna potopna ~rpalka zagotavljata visoko varnost

pod bregom, je vgradil zaporedno kar dve loputi, saj je pritisk v kanalizaciji zaradi velikega padca razmeroma visok. Medtem, ko si njegovi sosedje pulijo lase in ob vsakem mo~nej{em de`ju tekajo z vedri naokrog, je njegova klet ostala ~ista in suha. ^e je vzrok kletne poplave vdor vode od zunaj, je v tla kleti najbolje izrezati kvadratni ja{ek, zabetonirati njegove stene in dno ter vanj polo`iti potopno ~rpalko. Skrbna zatesnitev ja{ka z betoniranjem lahko prepre~i vdor podtalnice, ~e bo njen nivo nenormalno narasel. Ta instalacija nam bo v pomo~ tudi, ~e bomo klet ponovno ~istili, saj bomo prostor lahko prali z visokotla~nim ~istilcem, nesnaga pa bo odtekala v novi ja{ek in od tu v okolico stavbe. ^e bo med hi{no poplavo zmanjkalo elektrike, nas re{i druga, nizkonapetostna potopna ~rpalka. Poganja jo akumulator, name{~en na polici nad njo. Za obe izvedbi izberemo ~rpalko vi{je kvalitete, ki je ne zaustavijo ve~ji ko{~ki nesnage. Zaradi prigrajenega potopnega stikala bo sistem deloval samodejno. Ko se bomo za{~itili na vsaj enega od opisanih na~inov pa bomo pridobili ~as za premislek, kak{nih {ir{ih ukrepov se lahko lotimo, ~e bo naslednja nevihta {e huj{a. • Tihec

Ker nam ni vseeno za prihodnost voda

Na{a osnovna usmeritev v celostno ponudbo izdelkov za urejanje podzemne infrastrukture zunanje okolice stanovanjskih objektov pa je zbrana pod blagovno znamko AQUAcare: biolo{ke ~istilne naprave Zago`en, profesionalne ~istilne naprave Zago`en, zbiralniki za pitno vodo, de`evnico in odpadno vodo AQUAstay, ponikovalna polja AQUAway, AQUAoil lovilci olj in ma{~ob, vodomerni termo ja{ki, kanalizacijski ja{ki in peskolovi, kanalski pokrovi, kanalizacijske, vodovodne in drena`ne cevi.

Biolo{ke ~istilne naprave Zago`en Ko kupujete ~istilno napravo, zahtevajte ODLI^NOST! Skupaj z nem{kim vodilnim partnerjem ATB, ki deluje na podro~ju ~istilnih sistemov za biolo{ke ~istilne naprave, smo zdru`ili najbolj{e lastnosti preizku{enih ~istilnih naprav in razvili dve liniji ~istilnih naprav. ^istilne naprave Zago`en imajo nizko porabo elektri~ne energije in delujejo zanesljivo ter povsem avtomatizirano, brez nastavljanja ventilov ter dodajanja biolo{kih ali kemi~nih preparatov. ^istilne naprave izdelujemo od 2 do 5.000 PE, kar zagotavlja

pokritost za vse potrebe od gospodinjstev do poslovnih objektov, javnih ustanov, ipd. V podjetju Zago`en zagotavljamo kvalitetno lastno slovensko izdelavo, priklop in zagon ~istilnih naprav ter drugih produktov za var~no in ekolo{ko rabo vode.

Z zbiralnikom za de`evnico do ni`jih mese~nih stro{kov S kakovostnim zbiralnikom za de`evnico podjetja Zago`en d.o.o. boste pripomogli k trajnostnem razvoju in prihranili pri stro{kih komunalnih storitev. Proizvajamo zbiralnike od 2.000 do 50.000 litrov volumna. •

Za brezpla~no svetovanje in pomo~ nas pokli~ite na telefonsko {tevilko 03 71 31 420, 051 654 665 ali nam pi{ite na info@zagozen.si. Ve~ na www.zagozen.si.

Promocijsko sporo~ilo

V

/podjetju Zago`en d.o.o., `e 40 let skrbimo za lasten razvoj in izdelavo okolju prijaznih izdelkov.


72

DOBRO JE VEDETI

Preden kupimo sijalko ali `arnico za na{ dom Izbira svetila za doma~o rabo vetila delimo na `arnice in sijalke. V `arnicah svetlobo izseva, do belega `arenja segreta, kovinska nitka. Danes jih skoraj ni ve~, saj jih nadome{~ajo halogenske `arnice, ki imajo okrog 30 odstotkov bolj{i izkoristek, dvojno trajanje in oddajajo bolj belo barvo svetlobe.

S

Pri sijalkah, za razliko od `arnic, svetlobo izseva kovinska para, v beli stekleni cevi, najrazli~nej{ih oblik. Izkoristek je okrog pet krat bolj{i, kot pri `arnicah. Posebna oblika sijalk so svetle~e diode (LED), ki neposredno izsevajo svetlobo.

Merske enote pri svetilih Obi~ajen podatek pri `arnicah vat (W) ni ve~ aktualen. Pomemben je svetlobni tok v lumnih (lm), kar je napisano na embala`i svetila, lahko pa tudi na svetilu. Barva svetlobe se podaja primerjalno z barvo raz`arjene snovi pri razli~nih temperaturah, podanih v kelvinih (K). Za stanovanja so primerna svetila, ki sevajo svetlobo od 2.700 do 3.500 K. Barvo svetlobe z ni`jo temperaturo vidimo kot rde~kasto, z vi{jo temperaturo pa modrikasto. Oboje je sicer neugodno in za stanovanjske prostore neprimerno. Barva svetlobe je podana na embala`i, lahko tudi na svetilu in sicer s temperaturo v K. Lahko je dodatno podana tudi opisno, npr. toplo bela. Pomembno za svetila je razpoznavanje barv v njihovi svetlobi. Ob nakupih navadno sku{amo pogledati obla~ilo na mestu osvetljenem z dnevno svetlobo. Razpoznavanja barv ob umetni svetlobi se podaja z indeksom Ra. Najbolj{i Ra 100 imajo halogenske `arnice. Ve~ina svetil ima manj{i Ra, ta naj zna{a vsaj 80, in je lahko ozna~ena na embala`i sijalke.

Zmote za `arnice in sijalke Svetloba t.i. Âťneonskih `arnicÂŤ naj bi utripala in {kodovalo o~em. Neonske cevi so se uporabljale samo za svetle~e napise in nikoli v stanovanjih. Pred desetletji je pri pali~nih fluorescentnih sijalkah bilo mote~e trepeta-

Svetlobni toki navadnih `arnic obi~ajnih mo~i, ki ve~inoma niso ve~ v prodaji: Mo~:

15 W

25 W

40 W

60 W

75 W

100 W

150 W

200 W

Svetlobni tok:

90 lm

220 lm

415 lm

710 lm

930 lm

1340 lm

2160 lm

3040 lm

nje svetlobe, ~esar `e dolgo ni ve~. Slabost ve~ine sijalk je, da vsebujejo majhno koli~ino `ivega srebra. Njegova zdravstvena {kodljivost nastopi samo pri razbitju. Ob pazljivem ravnanju in oddaji pregorelih sijalk na ustrezna mesta ni nevarnosti. Morebitna zdravstvena {kodljivosti svetle~ih diod ni znana.

Ostali vplivi na svetlobne razmere v prostoru Na svetlobne razmere v prostoru mo~no vpliva barva okolja. Pri temnem pohi{tvu in opremi bo prostor vedno ostal tema~en. Pomembne so tudi svetilke. Npr. sen~nik lahko barvo svetlobe spremeni in absorbira (pre)veliko svetlobe. Svetilom svetlobni tok s staranjem upada, na koncu dobe trajanja je lahko za ve~ deset odstotkov manj{i. K slabljenju prispeva tudi postopno nalaganje prahu na svetilih in svetilkah. Zaradi dolgega trajanja, zlasti LED sijalk, tudi do 20 let, ob tem upo{tevajmo tudi lastno staranje in posledi~no slabljenje vida. Ob zamenjavi z novimi svetili je prav primerna prilo`nost za pove~anje osvetljenosti prostorov, ki je marsikje premajhna.

Zamenjava svetila ^e smo bili z osvetlitvijo zadovoljni, vgradimo enako svetilo. @arnico nadomestimo s sijalko ali halogensko `arnico. Pogosto ni podatka o svetlobnem toku, temve~ samo o vatih (W).

Sijalke pri isti mo~i sevajo pet krat ve~ji svetlobni tok. Tako npr. 100 W `arnico zamenjamo z najmanj 20 W sijalko. ^e jo ho~emo zamenjati z halogensko `arnico pa je potrebna mo~ najmanj 70 W. Ob tem ni priporo~eno pove~ati mo~i v vatih, ker bi se svetilka lahko pregrela, po{kodovala ali celo povzro~ila po`ar. V primerjavah se kot merilo {e vedno ponavadi pojavljajo `arnice. Na embala`i sijalk in halogenskih `arnic najdete podatek koliko vatno `arnico nadome{~ajo. Nadomestno svetilo mora imeti enak navoj ali vti~. Pri svetilkah s steklenimi kapami upo{tevamo dimenzijske omejitve. Sijalke so lahko dalj{e, ali debelej{e od dosedanjih `arnic. V tem primeru preostane samo vgradnja halogenske `arnice, ki ima praviloma enake mere kot `arnica. Ponekod je pomembna tudi hitrost delovanja. Za senzorsko krmiljene svetilke so primerne samo halogenske `arnice in LED sijalke, ki ob vklopu takoj polno zasvetijo.

Smer razvoja Postopoma bodo prevladale svetle~e diode, t.i. LED sijalke. Sedaj se izdelujejo samo za manj{e svetlobne toke, do 850 lm. Imajo veliko bolj{i izkoristek od ostalih sijalk, slabost je le njihova visoka cena. â&#x20AC;˘ Robert Sever dis, ie energetski svetovalec mre`e ENSVET


To n d a c h T u n i n g .


Ergonomska OBLIKA Izboljšan OPRIJEM

10 m IS! GRAT

Nepogrešljiv izdelek. Profesionalna izbira. • Originalna vrvica za tesnjenje navojev • Zanesljiva in obstojna • Takojšnje tesnjenje pod visokim pritiskom • Hitra, čista in enostavna uporaba • Sedaj ergonomsko oblikovana z izboljšanim oprijemom Priporočila različnih proizvajalcev

Proizvodnja

Sestavljanje & nameščanje

Vzdrževanje


GRADNJA IN OBNOVE

75

Za spoje kot nove! Imate stare in dotrajane silikonske spoje v kopalnici ali kuhinji? Sedaj jih lahko enostavno in hitro popravite z novim posebnim silikonom Ceresit RE-NEW! Delo lahko opravite popolnoma sami, brez dodatnega orodja in brez predhodnega odstranjevanja starega silikona. Ceresit RE-NEW omogo~a, da le z eno potezo osve`ite izgled spojev, zapolnite luknje na starem silikonu in prepre~ite rast plesni! Menjava silikona je dosedaj bilo te`ko in naporno opravilo. Najprej je bilo potrebno odstraniti star silikon in o~istiti fuge, kar obi~ajno zahteva strokovnjaka in posebno orodje. Sedaj lahko pozabite na to!

Izziv plesni Stari in po{kodovani spoji predstavljajo tveganje za dom in stanovalce: vlaga

Priporo~amo, da pred uporabo silikona Ceresit RE-NEW spoje o~istite z univerzalnim ~istilom Ceresit Stop Plesen

lahko prodre in po{koduje stene. Kjer je vlaga, pa je slej kot prej tudi plesen. Inovacija Ceresit RE-NEW deluje z u~inkom edinstvene Henkel Silicotec tehnologije na osnovi vode, ki omogo~a vodoodpornost, elasti~nost, popolno

tesnjenje spoja in dolgotrajno za{~ito proti plesni. Edinstvena formula s trofaznim delovanjem v prvi fazi prekrije plesnive made`e, nato v drugi prepre~i nadaljnjo rast plesni ter v tretji fazi onemogo~i nastanek nove plesni. â&#x20AC;˘

Ceresit RE-NEW je `e na voljo pri va{em trgovcu! Ve~ info na www.stopvlaga.si ali na tel. {t.: 02 22 22 279

Promocijsko sporo~ilo

Opravilo je odslej zelo preprosto. Tudi tistim, brez izku{enj, ne bo predstavljalo nobenih te`av: tubo z aplikatorjem namestite na spoj in z enakomernim iztiskanjem silikona iz tube nadaljujete po spoju. ^e je potrebno, tubo povlecite v obratni smeri za dodatno zgladitev silikona. Sve`i silikon je tako nanesen in zglajen, o razpokah in dotrajanem starem silikonu pa ve~ ni sledu. Ceresit RE-NEW je idealna re{itev za vsakogar, prihranimo ~as in denar.


76

AKTUALNI RAZPISI

Novih 10 milijonov evrov za energijsko prenovo ve~stanovanjskih stavb Eko sklad je v Uradnem listu objavil nov javni poziv za eta`ne lastnike stavb Nove eko subvencije za starej{e ve~stanovanjske stavbe Nov javni poziv za nepovratne finan~ne spodbude za nove skupne nalo`be ve~je energijske u~inkovitosti starej{ih ve~stanovanjskih stavb eta`nim lastnikom nudi vi{je spodbude za obse`ne in bolj kakovostne prenove ve~stanovanjskih stavb. In sicer za nove nalo`be v ve~jo energijsko u~inkovitost starej{ih ve~stanovanjskih stavb (toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, optimizacija sistema ogrevanja, obse`na energetska obnova), namenja kar deset milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Na Eko-skladu subvencije prilagajajo za razli~ne ciljne skupine Do subvencije so poleg eta`nih lastnikov, ki so fizi~ne osebe, letos prvi~ upravi~eni tudi lastniki stanovanj, ki so pravne osebe, prvi~ pa so na voljo tudi vi{je spodbude za obse`ne in bolj kakovostne prenove ve~stanovanjskih stavb. Socialno {ibki eta`ni lastniki {e vedno lahko pridobijo spodbudo v celotni vi{ini njihovega dele`a pri sofinanciranju nalo`be. Vlogo, ki je dostopna na spletni strani Eko sklada, mora upravnik, predsednik skupnosti lastnikov ali drugi

poobla{~enec oziroma skupni predstavnik upravi~enih oseb obvezno oddati {e pred za~etkom izvajanja del. Da bi k odlo~itvi za energijsko obnovo ve~stanovanjske stavbe spodbudili vse lastnike stanovanj v ve~stanovanjskih stavbah, javni poziv Eko sklada omogo~a, da nepovratno finan~no spodbudo prejmejo vsi lastniki stanovanj (fizi~ne osebe, stanovanjski skladi, gospodarske dru`be in drugi) in ne samo fizi~ne osebe kot doslej.

Obse`na energijska prenova bo sedaj veliko bolje sofinancirana Skladno s smernicami dr`ave in EU bodo spodbude bolj usmerjene in vi{je za obse`no energijsko prenovo stavb. Tako bodo spodbude za izvedbo le enega ukrepa (toplotne izolacije fasade, toplotne izolacije strehe oziroma stropa proti neogrevanemu prostoru ali optimizacije sistema ogrevanja) ni`je v primerjavi s preteklimi leti, in bodo zna{ale do 20 odstotkov priznanih stro{kov nalo`be. Po drugi strani bodo vi{je nepovratne finan~ne spodbude, in sicer v vi{ini do 30 odstotkov priznanih stro{kov nalo`be, lahko dodeljene za izvedbo dveh ukrepov hkrati, ~e se bo en ukrep nana{al na optimizacijo ogrevalnega sistema, drugi pa na toplotno izolacijo na ovoju stavbe.

Prejmete lahko tudi do 40% subvencijo [e vi{ja spodbuda, do 40 odstotkov priznanih stro{kov nalo`be, pa bo namenjena ukrepu obse`ne energetske obnove ve~stanovanjskih stavb, ki bo vklju~evala hkratno izvedbo toplotne izolacije fasade, toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru in optimizacijo sistema ogrevanja, ter bo na~rtovana na podlagi projekta za izvedbo del. V ~asu izvajanja nalo`be obse`ne energetske obnove bo moral biti zagotovljen tudi projektantski in strokovni nadzor, kot ga dolo~ajo predpisi o graditvi objektov, kar bo prispevalo k bolj kakovostnim prenovam.

Brez projekta za izvedbo del in strokovnega nadzora ne gre Za zagotovitev dobro pripravljene, strokovno na~rtovane in nadzorovane nalo`be javni poziv omogo~a dodelitev dodatne spodbude v primeru, ~e bo nalo`ba toplotne izolacije fasade ali toplotne izolacije strehe oziroma stropa proti neogrevanemu prostoru izvedena na podlagi projekta za izvedbo del, in bo vklju~evala strokovni nadzor izvajanja nalo`be. Za izdelavo projekta za ukrep toplotne izolacije fasade bo dodatna spodbuda zna{ala do 50 odstotkov priznanih stro{kov projekta in nadzora, vendar ne ve~ kot {tiri tiso~ evrov, za toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru pa do 50 odstotkov priznanih stro{kov projekta in nadzora, vendar ne ve~ kot tri tiso~ evrov.

Socialno {ibki lahko prejmejo tudi do 100% sofinanciranja Eko-sklad tudi v novem javnem pozivu socialno {ibkim eta`nim lastnikom, ki so bili v ~asu oddaje vloge upravi~eni do denarne socialne pomo~i, ki ni bila izredna denarna socialna pomo~, omogo~a pridobitev subvencije v vi{ini sto odstotkov njihovega dele`a sofinanciranja nalo`be. Javni poziv in dokumentacija za prijavo bosta po objavi v Uradnem listu na voljo tudi na spletni strani Eko sklada. â&#x20AC;˘ Vir: revija Na{ stik, AVTOR: Polona Baluh


GRADNJA IN OBNOVE

Na podstre{ju potrebujemo dobro toplotno izolacijo, saj so podstre{ni prostori obi~ajno ni`ji od obi~ajnih, zato se hitro pregrejejo. Isto~asno pa bi iz istega razloga prav pri{la ~im tanj{a izolacija, da nam ne ni`a `e tako nizkih stropov pod po{evno streho. Steklena volna ni ve~ nadle`na bode~a zadeva – razvoj gre naprej.

Idealna re{itev – PAR Gold 4+ izolacijski filc Visokoizolativni filc z zelo nizko toplotno prevodnostjo λD = 0,032 W/mK je namenjen za uporabo povsod, kjer `elimo prihraniti prostor. Pri prenavljanju oz. saniranju starej{ih zgradb je prostor za vgradnjo sodobnih izolacijskih materialov pogosto omejen. Zahvaljujo~ nizki vrednosti toplotne prevodnosti λD = 0,032 W/ mK ISOVER PAR GOLD 4+ toplotno–izolacijskega filca iz steklene volne lahko dose`emo znatno izbolj{anje energijske u~inkovitosti – najbolj{o izolacijo za zmanj{anje stro{kov ogrevanja in visoko stopnjo bivalnega ugodja. Eko-sklad zahteva izolacijo debeline 30 cm, ~e ima le ta toplotno izolativnost 0,045 W/mK. Ker ima ISOVER PAR GOLD 4+ bolj{e lastnosti, zado{~a `e debelina 22 cm! Zaradi tega je lahko konstrukcija strehe bistveno tanj{a. Pri zmanj{anju debeline, za omenjenih 8 cm, pri stanovanjski povr{ini ca. 90 m2 to pomeni dodatnih 7 kubi~nih metrov zraka in pribli`no 2 m2 ve~jo uporabno povr{ino.

Nova generacija izolacij, ki so brez neprijetnega vonja in ne bodejo Tudi, kadar imamo prostora dovolj na razpolago, je pametno izbrati dobro izolacijo, ne najcenej{o. Optimalna re{itev je izbira izolacije razreda 0,034 W/mK - za streho je je po merilih Eko-sklada dovolj 24 cm. Cenovno je to idealna re{itev! Nova vrsta izolacije ISOVER UNI 4+ se lo~i od navadne rumene izolacije po tem, da ne vsebuje neprijetno di{e~ih veziv, saj zanje uporabljajo nenevarne dodatke. Zato izolacija ne smrdi in ne bode, poleg tega pa {e aktivno zbolj{uje kvaliteto zraka v prostoru! Od starih vrst izolacije se razlikuje `e na videz: namesto rumene barve so nove izolacije naravno bele barve. Pri vgrajevanju izolacije je zelo pomembno, da izolacija ne bode in da se ~im manj pra{i. Nova generacija izolacij ISOVER 4+ zagotavlja vse to. Izolacija se vedno kombinira s folijo, ki prepre~i, da bi se v strehi nabirala vlaga/voda in kvarila izolacijo in stre{no konstrukcijo. Da bo streha dobro izolirala in stre{na konstrukcija zdrava, morajo biti stre{ne folije pravilno izbrane in pravilno vgrajene. Za brezpla~en nasvet ob izbiri prave izolacije in folije so vam na voljo v trgovinah Kalcer, kjer boste dobili tudi vse drugo, kar potrebujete za prijetno bivanje v mansardi. Ker vedo, da so investicije v gradnjo velike, ne ponujajo akcijskih cen, ki bi veljale samo nekaj tednov, ampak se vedno potrudijo in pripravijo dobro ponudbo. Oglasite se! •

Promocijsko sporo~ilo

Steklena volna, ki ne bode in ne srbi

77


GRADNJA IN OBNOVE

78

Ugodje v podstre{nem stanovanju

M

ansardna stanovanja so ena najlep{ih. Vendar pa so ta ob slabi toplotni izolaciji, v vro~ih poletnih ali hladnih zimskih dneh, ne nujno tudi najprijetnej{a.

Ker je lastnik ljubiteljski Âťsam svoj mojsterÂŤ, so se dela lotili sami, in sicer postopno, prostor za prostorom. Dva prostora jim je uspelo sanirati pred vro~imi poletnimi dnevi. Stanovalce je prijetna klima ~ez poletje dodatno prepri~ala o pravilni odlo~itvi. Ob ekstremnih zunanjih temperaturah in vetrovnem vremenu pa se je v nesaniranih podstre{nih prostorih pozimi temperatura zraka, kar hitro spreminjala, medtem ko je bilo bivanje v prostorih, z obnovljenim stropom, prijetno.

- Na obstoje~o leseno oblogo z nizko ekspanzijskim PU lepilom nalepimo toplotno izolacijske plo{~e FIBRANxps ETICS GF. Pri rezanju si pomagamo z vro~o `ico in skalpelom ali pa tudi z `ago (lisi~ji rep) z drobnimi zobci. - S toplotno izolacijsko oblogo natan~no za{~itimo tudi {palete stre{nih oken, kjer je navadno na razpolago le malo prostora za namestitev toplotne izolacije v ve~jih debelinah.

Vro~e poletje ali hladna zima sta prav{nja za oceno kvalitete izvedene toplotne izolacije bivalnega podstre{ja. Dru`ina, ki `e vrsto let te`ko prena{a ekstremno poletno vro~ino in velik hlad sten mansardnega stanovanja pozimi, se je odlo~ila za dodatno notranjo izolacijo.

- S tankim nanosom izravnalnega kita je povr{ina pripravljena za nanos bele`a.

Nekaj dodatnih napotkov: - Ker PU lepilo ne zlepi v trenutku, pa~ pa v 10 minutah, za ta ~as izolacijske plo{~e podpremo s fleksibilnimi letvami. - Po pravilu stroke se izvede dodatno sidranje plo{~. - Originalni robovi FIBRANxps ETICS GF plo{~ so izvedeni stopni~asto (L-rob), zato na spojih ni toplotnih mostov. Manj{e linijske toplotne mostove, ki nastanejo na spojih naknadno rezanih plo{~ dobro zatesnimo z nizko ekspanzijskim PU lepilom. - Plo{~e FIBRANxps ETICS GF so izdelane z visoko toleranco (T3), s ~imer je zagotovljena ravnost izolirane povr{ine in je mo`en tanj{i nanos malte in zaklju~nih slojev.

Izvedba dodatne toplotne izolacije strehe z notranje strani po naslednjem postopku: - V vse kote in spoje med stre{ino in fasadno ter notranjo steno nalepimo tanek, penast in samolepilni tesnilni trak.

- Kot mehansko trdno oblogo izvedemo omet z utopljeno mre`ico po sistemu ETICS - toplotno izolacijskih ometanih fasad.

Za svetovanja smo na voljo na tel. {t. 07 39 39 525 in 07 39 39 515 ali el. po{ti nasvet@fibran.si ve~ informacij pa si lahko preberete na www.fibran.si

Promocijsko sporo~ilo

Z dograditvijo XPS toplotne izolacije na notranji strani, tako poleti kot pozimi, ob~utno izbolj{amo ugodje bivanja. Ko se odlo~imo za menjavo stre{ne kritine ali sanacijo fasade, odpravimo {e pomanjkljivosti toplotne za{~ite z zunanje strani, kot primer dobro toplotno izoliranega podstre{ja. â&#x20AC;˘


ZL¿


Našla sva pravo energijo za vsak dan.

› Električna energija in zemeljski plin na 1 položnici. › Nižja cena energentov do konca leta 2017. › Menjava dobavitelja brez dodatnih stroškov. › Vse informacije dobite na brezplačni številki 080 21 15. www.energijaplus.si

www.energijaplus.si

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 51  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 51  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement