__MAIN_TEXT__

Page 1

Letnik 9, {t. 46/ september - oktober 2015 30.000 brezpla~nih izvodov


Toplotna črpalka OPTIMA SAN 300, morate jo imeti! NAJVEČ ELEKTRIČNE ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH PORABIMO ZA OGREVANJE SANITARNE VODE ƒ COP 3,14 testiran po najnovejšem standardu, uvršča toplotno črpalko OPTIMA SAN med najučinkovitejše toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode, na Evropskem trgu.

ƒ Inovativni sistem razslojevanja in možnost dodatnega vira ogrevanja.

ƒ Vgrajene vrhunske komponente. ƒ Sodoben dizajn.

®

Tržaška cesta 85 A, 2000 Maribor, e-mail: info@seltron.si, www.seltron.si.

Za dodatno svetovanje se obrnite na Seltronove strokovnjake v Centru varčnega ogrevanja ali pokličite na:


www.veto.si

ogrevanje vodovod OreYraĺevanje kopalnice keramika -ͱHEͱLG>ÁƴJH:ED>Á ÁABƈGBÁHJ>RJ:ƴ>N:EGBÁKBKL>FBÁ ÁDͱLEBÁG:ÁE>KGͱÁ;BͱF:KͱÁ ÁHEBGKDBÁBGÁͱECGBÁDͱLEBÁ ÁKͱE:JGBÁKBKL>FBÁ ÁAJ:GBEGBDBÁBGÁ@J>EGBDBÁNͱ=>Á ÁJ:=B:LͱJCBÁ ÁJ>@ME:<BCKD:ÁL>AGBD:Á Á<>NGBÁBGÁR:LBKDͱN:EGBÁKBKL>FBÁ ÁBGƈL:E:<BCKDBÁF:L>JB:EÁ ÁABƈG:ÁD:G:EBR:<BC:Á Á@ͱJBEGBDBÁ Á=BFGBDBÁ ÁƴJH:ED>Á ÁͱF:JB<>ÁBGÁJ:R=>EBE<BÁ ÁL:EGͱÁͱ@J>N:GC>Á ÁJ>@ME:<BC>ÁBGÁL>JFͱKL:LBÁ ÁJ:RL>RG>ÁHͱKͱ=>Á Á?BELJBÁBGÁG:HJ:N>ÁR:ÁF>Aƴ:GC>ÁNͱ=>Á ÁͱJͱ=C:ÁBGÁHJB;ͱJÁR:ÁFͱGL>JC>Á Á=JM@BÁ=Jͱ;GBÁF:L>JB:EÁ $>J:FBƴG>ÁHEͱƈƴB<>Á ÁK:GBL:JG:ÁD>J:FBD:Á ÁDͱH:EGBƈDͱÁHͱABƈLNͱÁ ÁLMƈÁD:;BG>Á ÁDͱH:EGBƈD>ÁBGÁDMABGCKD>Á:JF:LMJ>Á ÁDͱH:EGBƈDBÁ=ͱ=:LDB ą,!.) VETO 3+50).E  02O$!*.! -E3T!

LJUBLJANA www.veto.si

KRANJ www.eltron.si

RADOMLJE www.vodoterm.si

R

NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER www.megaterm.si

R

CELJE www.slada.si

RADOVLJICA www.ȯver.si

®

VETO Veletrgovina d.o.o. | !QMĴHĴDU@© ©©+ITAKI@M@©| t. ©©© | e. HMENUDSN RH | www.veto.si | .&1$5 -)$ ©5.#.5.# ©/1$91 ij$5 -)$ ©*./ +-("$ ©*$1 ,(*


UVODNIK

4

TE[ in solarizacija de`ele

E

nergetika je srce ekonomije vsake dr`ave, vendar je lahko tudi kamen okoli vratu, ~e se odgovorni odlo~ajo napa~no.

Pi{e: Simon Tihec

Nevarni so politiki, njihov cikel traja par let, nato krivdo prevzame nova garnitura z izgovori, da so {ele od v~eraj v sedlu in za ravnanja prej{nje vlade ne morejo odgovarjati, kolo neodgovornosti pa se zakotali v nov krog. Vsem nam pa zgre{eni projekti ostanejo za dolga desetletja, saj bo termoelektrarna delovala skoraj do 2050. Projekt so razni mehi in rotniki poleg tehni~nih razlogov opravi~evali z ubogimi rudarji, ki bodo ostali brez dela. Kon~na cena je za ve~ kot 120% vi{ja od za~etne, kar je abnormalno, saj nismo postavljali nepredvidljivega vesoljskega centra, ampak navaden, malo ve~ji kotel na lignit, kakr{nih je po svetu na stotine. Zato so sedaj, mnogo prepozno, na delu preiskovalci, ampak lisica je `e odnesla kuro. Najnevarnej{i del pa {ele pride, saj se lahko zgodi, da so {tevilke o zalogah lignita prenapihnjene in bomo premog uva`ali. Najbli`ja je zgrajena in nikoli aktivirana tovarna aluminija v hrva{kem Obrovcu, kjer je o delovanju ali propadu odlo~ala prva {tevilka za decimalno vejico, ki je ozna~evala odstotek aluminija v rudi. [tevilko so »strokovnjaki« prenapihnili, rezultat pa so ru{evine tovarne. V na{em primeru tak{en scenarij pomeni, da bomo v dr`avo prisiljeni dova`ati milijone ton okoljsko spornega kuriva in ga kaditi sebi pod nos. ^e primerjamo termoelektrarno na lignit z 16 drugimi viri elektrike, med njimi plinsko, vodno, biomasno, nuklearno, geotermalno, naftno, vetrno ali fotovoltai~no, se lahko samo primemo za glavo. Elektrarna na lignit ima v primerjavi z 16 drugimi viri elektrike najvi{je eksterne stro{ke, dale~ najslab{i vpliv na okolje, zaseda drugo mesto na lestvici strupenosti za prebivalstvo in je v vrhu lestvice naprav, ki najbolj iz~rpavajo naravne vire. Zato pri nas nikoli ne bomo imeli poceni elektrike, saj bomo dolgove, ki so `e vgrajeni v njeno ceno, odpla~evali desetletja. Morda je edina svetla to~ka projekta mo`nost isto~asnega se`iganja lesnih ostankov v peletirani ali pra{kasti obliki, s ~imer zmanj{ujejo oglji~ni odtis tak{nih vulkanov toplogrednih plinov tudi v svetu. Takoj zdaj se moramo osredoto~iti na re{itve, kako se bomo prebili skozi bli`nja desetletja, saj z izrabo temnih energij, premogom, nafto ali uranom, povzro~amo do sedaj nevideno onesna`evanje. Sonce je nedvomno najmogo~nej{i vir energije na planetu, vsi ostali, so samo kaplja v morju son~nih `arkov. Kar pomeni, da je sonce edini sprejemljivi energent ~love{tva. Potrebujemo samo 0,3 % povr{ine Sahare, ki bi jo opremili z dana{njimi sprejemniki toplote, pa bomo lahko z elektriko oskrbeli vso Evropo. Spremembe so nujne, saj je dolgoro~no pre`ivetje vrste »~lovek« pod vpra{ajem. Ampak, vse ni tako ~rno. V pripravi je slovenski energetski koncept, ki je v javni razpravi in zagotovo ena najbolj{ih vesti zadnjih let. Delni vzrok za njegov nastanek je pritisk EU, delno pa spoznanje, da smo na to~ki preloma in da moramo spremeniti obna{anje zaradi nas in okolja. V njem so opisani trije stebri energetike, elektri~na energija, toplota in transport. Pri tem bo

transport najtr{i oreh, saj predvideva tudi prehod na dobro organiziran mno`i~ni javni prevoz in zmanj{evanje {tevila osebnih vozil. Au, to pa bo {e bolelo. Po mnenju dr. Petra Novaka, znanega slovenskega energetika, izvajanje energetskega koncepta pomeni na tiso~e novih delovnih mest, ki bodo vir novih in kvalitetnih izdelkov z vseh podro~ij. Pri enakem udobju kot ga poznamo danes, bomo zmanj{ali kon~no skupno porabo energije, z uvajanjem sonaravnih virov pa prihranili dve milijardi evrov, ki jih vsako leto dajemo za uvoz energije. Pri tem bi dana{njo porabo obdr`ali, vendar je v prihodnje nebi ve~ pove~evali, kar je pravzaprav oblika var~evanja. Naslonili se bomo na jedrsko, vetrno, fotovoltai~no in hidroenergijo, kjer {e imamo rezerve. Jedrska elektrarna, iz katere dobimo 1/3 elektrike bo delovala {e trinajst let, v tem ~asu pa bomo pripravili nove re{itve. Po njegovem mnenju je biomasa predragocena da bi jo neposredno se`igali v majhnih kuri{~ih. Bolj gospodarno jo je spreminjati v plinasto in teko~e gorivo, saj s kemi~no pretvorbo dobimo mo`nost shranjevanja in uporabe v obdobjih brez sonca ali vetra. Dr. Novak je izjemno navdu{en nad toplotnimi ~rpalkami, saj s pogonom na zeleno elektriko dose`emo takoj{nje zmanj{anje porabe energije za 75%. Vse sodobne in sonaravne tehnike bodo energijo, zagotovo tudi elektriko, podra`ile, vendar je to nepomembno, saj gre za planet in naslednje generacije. Na{a je skuhala to godljo in bo ceno prehoda pa~ morala pla~ati. •


5

Revija VAR^UJEM ^ Z ENERGIJO je v celoti brezpla~na. Izhaja 5 - krat letno. Naslednja, 47. {tevilka revije izide novembra 2015. Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. Naklada: 30.000 brezpla~nih izvodov Avtorji: Simon Tihec, Jo`ica Ekart, Gregor Globo~nik, Bojko Jerman, Igor Kozlar, Bo{tjan Viher, Mitja Herti{, Davor Zaver{nik, Henrik Hom{ak, Matej Majcan, Katarina Ho~evar, Nata{a Vodu{ek Fras, Ale{ Babi~, Yasin Jodeh, Karmen Kompara, Vili Zabret, Nu{ka Marn Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart Lektoriranje: Maja Tihec Tr`enje: Anja Mithans (031 350 461) Distribucija: tel.: 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: LEYKAM TISKARNA d.o.o. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Andrej Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta

Tel.: 02 686 10 81 Trans. ra~un: 9067 2000 0577 502 Dav~na {tevilka: SI20960166 E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni energetski portal:

www.varcevanje-energije.si - Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. - Vse pravice pridr`ane.

V 46. {tevilki revije Var~ujem z energijo se predstavljajo:

- Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije.

str. 1 Vitanest str. 2 Seltron str. 3 Veto str. 6 Celski sejem str. 7 Kamini Klemenc str. 8 Lesoteka str. 9 Raimax str. 10 Termoglas str. 11 Lumar str. 12 Titan str. 13 E-netsi str. 14 Nilan

- Dolo~enih promocijskih ~lankov v reviji, na `eljo naro~nikov, ne lektoriramo. Distribucija revije poteka v trgovskih velecentrih MERCATOR TEHNIKA in GRADNJA, enotah AMZS, specializiranih tehni~nih in gradbenih trgovinah, ter aktualnih sejemskih prireditvah - sejmu Dom in MOS.

str. 15 e2e str. 16 Klivent str. 30 Biomasa str. 35 Henkel str. 36 Energetika Maribor str. 38 Prof.El str. 39 GIZ DZP str. 41 Ekodom str. 43 Ream str. 45 Sonnenkraft str. 46 Tersus str. 48 Viessmann

str. 49 AMZS str. 50 Ogrevanje in hlajenje str. 51 Mavi str. 53 Energija plus str. 55 Dines str. 57 Orca str. 59 Airabela str. 61 Knut str. 62 Ekosen str. 63 Gorenje str. 64 Kronoterm str. 65 Nix

str. 67 Daikin str. 68 Weishaupt str. 69 Valher str. 70 Istrabenz plini str. 71 KWB str. 72 Tilia str. 73 Herz str. 74 Dulc str. 75 Koop str. 76 Inovateh str. 77 Teraflam str. 79 ZT-[kafar

str. 80 Rajmax str. 81 Caleffi str. 82 Grundfos str. 83 Zago`en str. 84 Armex armature str. 85 Kalcer str. 86 Fibran str. 87 Mercator tehnika str. 88 Atlas trading


DOGODKI

6

48. MOS letos od torka do nedelje Na sejmu 1500 razstavljavcev iz 36 dr`av

N

ajve~ji sejem v regiji 48. MOS bo letos v Celju od torka do nedelje (8.-13. september 2015). V Celjskem sejmu so letos ohranili simboli~no vstopnino prvi dan sejma, ko bodo obiskovalci za vstopnico od{teli le 2 evra.

Najve~ji sejem v regiji 48. MOS bo letos v Celju od torka do nedelje (8.-13. september 2015). V Celjskem sejmu so letos ohranili simboli~no vstopnino prvi dan sejma, ko bodo obiskovalci za vstopnico od{teli le 2 evra. Ostale sejemske dneve pa lahko obiskovalci cenej{e vstopnice izkoristijo vsak dan po 16. uri. Sejemsko dogajanje bodo popestrile posebne vsebine za posamezne ciljne skupine, veliko novosti pa napovedujejo tudi razstavljavci. V Celjskem sejmu obiskovalce vabijo, da si dnevni program dogajanja pred obiskom sejmi{~a ogledajo na www.ce-sejem.si. Vsebina MOSa bo letos {e bogatej{a, saj so v Celjskem sejmu skupaj z razli~nimi partnerji pripravili kar nekaj novosti, vsebinskih dopolnitev programa, ki izhajajo iz potreb in prioritet gospodarstva ter dr`ave. V ta segment sodi tako aktivno pre`ivljanje prostega ~asa v naravi, zato za vse ljubitelje kampiranja na

MOSu pripravljajo 1. veliko razstavo kampinga in karavaninga, kot tudi opozarjanje na pomen lesa kot strate{ke surovine, ki jo v Sloveniji mnogokrat uporabljamo na neprimeren na~in s premalo dodane vrednosti v procesu predelave. Leto{nji MOS bo prvi~ v Sloveniji na enem mestu celovito predstavlja podro~je e-mobilnosti.

brezpla~no vsem obiskovalcem sejmi{~a. Na leto{njem sejmu bodo poleg hitre polnilnice zagotovili {e 15 brezpla~nih parkirnih mest za elektri~na vozila s priklju~kom 230V, 16 A.

Videti in preizkusiti bo mogo~e elektri~ne avtomobile, motorje, skuterje in kolesa. Predstavljene bodo elektri~ne polnilnice, novosti na podro~ju baterij ter svetovni trendi. Na strokovnem posvetu prvi sejemski dan (8.9.) se bodo v Celju s klju~nimi akterji na tem podro~ju posvetili vpra{anjem prilo`nosti na podro~ju e-mobilnosti za slovensko gospodarstvo, znanost in turizem.

Na 48. MOS bodo sicer tradicionalno najbolj zastopana podjetja, ki so ponudniki izdelkov in storitev na podro~ju zaklju~nih del v gradbeni{tvu, najbolj{i doma~i in tuji ponudniki izdelkov in storitev za ogrevanje, hlajenje in prezra~evanje, ter materialov za energetsko u~inkovito gradnjo ali obnovo stanovanjskih in industrijskih stavb. Rde~a nit predstavljenih vsebin bo energetska u~inkovitost in odgovornost do okolja.

V Celjskem sejmu bodo prvi dan MOSa (8.9.) na sejmi{~u odprli tudi hitro polnilnico za elektri~na vozila 2 x 22 kW, ki bo na voljo

U~inkovita raba energije in okolju prijazni izdelki {e vedno v osredju {irokega razstavnega programa sejma

Obiskovalcem 48. MOS bodo brezpla~ne nasvete o u~inkoviti rabi energije in uporabi


DOGODKI

7

pri realizaciji energetskih ukrepov v lokalnih skupnostih.

Energetski svetovalci tudi o lesu Za sodobne energijsko u~inkovite stavbe je v primerjavi z obi~ajno gradbeno prakso zna~ilno, da je v skupnem {tevilu novogradenj vedno ve~ji dele` objektov grajenih iz lesa, med drugim pojasnjuje dr. Miha Praznik, ki bo na MOSu predstavil primere energijsko u~inkovitih novogradnje iz lesa ter prenove stavb z uporabo lesa. Njegovi kolegi pa pripravljajo {e predavanja o lesenih hi{ah, o kurilnih napravah na lesno biomaso in prakti~nih izku{njah pri ogrevanju na lesna goriva.

obnovljivih virov energije posredovali neodvisni energetski svetovalci mre`e ENSVET. Vsak dan bodo za individualna svetovanja obiskovalcem sejma na voljo {tirje energetski svetovalci, ki bodo izvedli {e posebna predavanja. Skladno z zavezami, ki jih je na{a dr`ava sprejela na podlagi zahtev evropske direktive o energetski u~inkovitosti, pa bodo energetske teme v ospredju tudi tradicionalnega Dneva gospodarske diplomacije

(11.9.) in sre~anja slovenskih ob~in na MOS (9.9.). Predstavniki ob~in se bodo pogovarjali o prilo`nostih in pasteh energetsko u~inkovite obnove javnih stavb. Posvetili se bodo pomenu energetskega pogodbeni{tva

O strate{kem pomenu lesa bo govora tako na strokovnem dogodku (9.9.), kjer pri~akujejo tudi dva pristojna ministra, v atriju sejmi{~a, kjer bo prikazana celotna zgodba slovenskega gozda, posebna pa{a za o~i pa bo tudi dr`avno tekmovanje gozdnih delavcev (12.9.). â&#x20AC;˘ Nata{a Vodu{ek Fras

48. MOS bo mogo~e od torka do sobote obiskati med 9.00 in 19.00 uro, zadnji sejemski dan (nedelja, 13. september) pa se bodo sejemska vrata zaprla ob 18.00 uri.


8

EKOLO[KA ZAVEST

Instantna ekolo{ka ozave{~enost v Sloveniji Znani slovenski naravovarstvenik in svobodni raziskovalec Anton Komat v spodnjem ~lanku slikovito orisuje realnost ~lovekove ekolo{ke zavesti - koliko nam dejansko pomeni spremeniti navade in biti strpnej{i do narave in okolja. Povzemamo blog. V Sloveniji se je razpasla manira instantne ekolo{ke ozave{~enosti, kot so uga{anje lu~i, lo~eno zbiranje odpadke in kori{~enje javnega prevoza. Ob tem se {tevilni po~utijo ozave{~ene, da lahko samozadovoljno `ivijo naprej v skladu z mantrami potro{ni{ke mentalitete. Nekateri so odlo~nej{i, odre~ejo se kreditnim karticam, telefonom, kupujejo lokalno pridelano hrano in opu{~ajo gledanje TV. Poznam take, ki so prodali stanovanje in kupili majhno posest na de`eli. Toda tudi ti ne morejo popolnoma odrezati popkovnice, ki jih ve`e s ponorelim svetom. Razlog je njihova fizi~na odvisnost od priklju~kov za elektri~no energijo, javni vodovod in komunalne storitve. Visoka stopnja neodvisnosti bi bila mo`na v ekovasi, samozadostni do te mere, da bi bil odklop mogo~. Odklop od pono-

%LVWYRMHRÄĽHPVNULWR Lesoteka hiĹĄe gradimo masivne lesene objekte, kot so GUX{LQVNHKLxHYLNHQGLSRVORYQLLQWXULVWLĂšQLREMHNWLYUWFL 7DNRYQL]NRHQHUJLMVNHPNRWSDVLYQHPVWDQGDUGX=DGQMH NLMHYVHPQDPYSRQRVYDPSDNRWMDPVWYRGDJUDGLPR ]GUDYR LQ QDMEROMxH MH PDVLYHQ OHVHQ YUWHF kPDUWQR SUL 6ORYHQM *UDGFX  P2 velik masiven lesen objekt, QDUHMHQSRVLVWHPX&/7+ĂšHULQVND]QDPND/HVRWHND*RRG

relega sveta bi omogo~ali ekonomska, energetska in prehranska samozadostnost z uporabo lokalnih virov, pa popolna recikla`a odpadkov, tudi lokalni vrtec in osnovna {ola, te`je pa bi bilo pri zahtevnej{ih storitvah zdravstvenega sistema. V Sloveniji ne premoremo nobene ekovasi, ~eprav ima tudi ta manj{ina ljudi pravico, da `ivi po svojih zamislih. V tujini je zgledov ni~ koliko, vklju~no z lokalno valuto, ki omogo~a {e vi{jo stopnjo avtonomije. Skupnosti delujejo v skladu z gesli: avtonomija, svoboda, samouprava. Majhne samozadostne skupnosti vse bolj postajajo novodobne refugije najbolj ozave{~enih ljudi, ki so obupali nad brezupnimi poskusi re{evanja sveta pred propadom in se raje posve~ajo re{evanju sebe pred ponorelim svetom. To ni umik

/,)(SDVHXNYDUMD]L]GHODYRPDOLKOHVHQLKREMHNWRYNRWVR YUWQHKLxNHPRELOQHKLxNHSLVDUQHSRVWDMHLWG(QDNRNRW /HVRWHNDKLxHWXGL/HVRWHND*RRG/,)(VOHGLĆ&#x201A;OR]RĆ&#x201A;MLYLVRNH HVWHWLNHLQXSRUDEQRVWLWHUYLVRNHELYDQMVNHNDNRYRVWL

5D]OLNDMHYVOHKHUQHPGLKXSRJOHGXREÄĽXWNX LQ NDNRYRVWL ELYDQMD 9 PDVLYQHP OHVHQHP REMHNWXERYVDNGDQYDxQDMEROMVSURxÄĽHQLQ ]DGRYROMHQGDQYYDxHP{LYOMHQMX

obupancev, to je zgled drugim, da je mo`en druga~en svet, ki ga tudi `ivijo.

Slovenski Machu Pichu Nastajanje novodobnih refugijev me spominja na dobo teme, ki je po razpadu Rimskega imperija za nekaj stoletij zagrnila Evropo. Staroselci so bili, zaradi vdorov plenilcev in golega pre`ivetja, prisiljeni se umakniti v te`ko dostopne kraje, vi{inske utrdbe â&#x20AC;&#x201C; refugije, imenovane tudi gradci. Pri nas so jih arheologi odkrili ve~ kot trideset, najbolj znani so Rifnik pri Celju, Tonovcev gradec pri Kobaridu, Ajdovski gradec pri Sevnici in Ajdna pri @irovnici. Do`ivetje Ajdne je nekaj nepozabnega, to je misti~en prostor, ki {iroko razpira krila duha, to je slovenski Machu Pichu!

6WRSLWH]QDPLYNRQWDNWNPDOXERPRSRQRYQRRUJDQL]LUDOL QL]GQHYRYRGSUWLKYUDWNMHUVLERVWHODKNRRJOHGDOLSDVLYQR GUX{LQVNRKLxRSRVLVWHPX&/7LQSRNXNDOLYQRYLPDVLYQL OHVHQLYUWHFWHUREĂšXWLOL]DNDMMHPDVLYQDOHVHQDKLxDWDNR ]HOREROMxDSUHGGUXJLPLLQYDPGDQDMYHĂš]DYDxGHQDU

ZZZOHVRWHNDKLVHVL ZZZOHVRWHNDJRRGOLIHFRP


EKOLO[KA ZAVEST Sporne so zgolj tiste re{itve, ki prina{ajo profit Nikakor nisem nasprotnik tehnolo{kega razvoja in razcveta ustvarjalnega in`enirskega duha. Sem pa borec proti temu, da kapital financira zgolj tiste in`enirske re{itve, ki nosijo profit, in re{uje samo tiste probleme, katerih re{evanje prina{a profit. S tem pa kapital, ne samo zavira razvoj najbolj{ih tehnolo{kih re{itev, temve~ s proizvajanjem vedno novih nere{enih problemov tlakuje pot ~love{tva v uni~enje. Vergil je zapisal: »Facilis descensus Averno.« (Pot v pekel je lahka), Livij pa je ponudil re{itev: »Periculum in mora.« (Nevarnost je v odla{anju). Hudo se pi{e dru`bi, ki ne upo{teva niti dva tiso~ let starih anti~nih modrosti.

Sanjske obljube trajnostnega razvoja? Zelena gibanja v svetu so se rodila v 70. letih s knjigo Nema pomlad« Rachel Carson in z izdajo Meje rasti Rimskega kluba leta 1972. To je bil ~as svetovnih kampanj za re{itev kitov in ohranjanj de`evnega pragozda. Gibanja so bila mno`i~na in tako vplivna, da jim je morala prisluhniti politika. Posledica je bil Svetovni vrh v Riu de Janeiru 1992. Romanti~na vznesenost zelenih je bila na vrhuncu, obljube so bile sanjske, pojavil se je nov koncept – »trajnostni razvoj«, a je v naslednjih dvajsetih letih do`ivel popolno zlorabo kapitala in politike. Dokaz je bil `e Rio +20 leta 2012, ko so lahko le {e bele`ili katastrofalno poslab{anje planetarnega ekosistema in perspektive ~love{tva.

Neoekologisti – nova vrsta zelenih gibanj Za~ele so se velike »zelene« prevare in hkrati z njimi se je pojavila nova podvrsta zelenih gibanj, na~elovali so jim t. i. neoekologisti. Sprva del zelenih gibanj so sedaj `e postali prevladujo~e zeleno gibanje v svetu. Pojav neoliberalcev v ekonomiji in neoekologistov v dru`bi na prvi pogled nima ni~esar skupnega. »Nei« so dogmati~ni fanatiki v promociji najbolj uni~evalne oblike kapitalizma, neoekologisti pa naj bi se borili za varovanje okolja in narave. Jezik obojih temelji ve~inoma na jeziku kvantitativne znanosti in ekonomskih analizah. Oboji so zrasli ob krizah, so glasni, dobro pla~ani in prepri~ani, da imajo najbolj{e re{itve. Neoekologisti se s samo naravo ne ukvarjajo ve~: narava je bolj odporna kot smo do nedavnega mislili, saj se zlahka prilagaja ~lovekovim posegom. Napredka ~loveka ne smemo omejevati, ~lovek res

uni~uje naravne habitate, toda narava ustvarja vedno nove. Nesmiselno se je boriti proti izsekavanju Amazonije, proti industrijskemu kmetijstvu, proti potro{ni{tvu. Prihaja ~as znanosti, ki bo re{ila vse probleme, povezane z napredkom: biotehnologija, sinteti~na biologija, geoin`eniring in nove zelene tehnologije. In prav pri novih zelenih tehnologijah so neoekologisti najglasnej{i. Hkrati so za~eli cenovno vrednotiti »ekosistemske storitve«, ki se lahko kupujejo in prodajajo kot blago, cenovno vrednotijo in tr`ijo se tudi izpusti CO2. »Nei« in neoekologisti so neverjetno povezani. Oboje preveva tehno/tr`ni optimizem in oboji prisegajo na veliko trojko Big Science/ Big Tech/Big Money. Denar je seveda na prvem mestu.

9

Neoekologi s kapitalskim interesom Neoliberalni kapitalizem re{uje zgolj probleme, ki nosijo profit. To je hkrati luknja, skozi katero te~e denar od »neov« k neokologistom. Ti odpirajo samo tiste probleme in tiste »zelene« re{itve, za katerimi stoji kapitalski interes. Ne premorejo govoriti o duhovnih dimenzijah ~loveka, povezanosti z naravo, ali etiki in morali. Ta spoznanja so za nas, ekologe tradicionalnega kova, pomembna. [e vedno prisegamo na »meje rasti«, ostro odklanjamo potro{ni{tvo in i{~emo re{itve v spoju tradicionalnih znanj prednikov in najnovej{ih spoznanj znanosti. • UR, vir: www.publishwall.si/anton.komat Anton Komat, svobodni raziskovalec, naravovarstvenik


10

ZDRAVA HI[A

8 napak ki jih ne smete naredite pri izbiri oken

P

odjetje Termoglas ima ve~ kot 35 let izku{enj na podro~ju gradbeni{tva. Izdelujemo in vgrajujemo pvc okna, vrata in sen~ila. Na{a bogata tradicija steklarske proizvodnje vam jam~i za kvalitetno izolacijsko steklo. V zadnjih letih z nara{~anjem raznih ponudnikov oken opa`amo, da so stranke o nekaterih pomembnih dejstvih premalo informirane ali zmotno prepri~ane ali pa zavedene s strani ponudnika. @elimo opozoriti na 8 napak, ki si jih ne morete privo{~iti pri izbiri izvajalca za nakup va{ega novega stavbnega pohi{tva. 1. Nepoznavanje kakovosti oken in stekla Pred nakupom oken pridobite dovolj verodostojnih informacij o kakovosti in izvoru profila, trdnosti okovja in o toplotni izolaciji zasteklitve. Ker so si okenski profili na videz zelo podobni, si morda predstavljate, da tudi v kakovosti ni bistvenih razlik, vendar tak{no mi{ljenje pogosto vodi do napa~ne odlo~itve. 2. Neprimerna zasteklitev Steklo zavzame 70% povr{ine okna. Za zmanj{anje izgub je smotrno razmisliti o energetsko u~inkoviti zasteklitvi. Izbirate lahko med 2-, 3- ali celo 4-slojno zasteklitvijo, po mo`nosti s toplimi medstekelnimi distan~niki. Vendar pozor, saj vsaka vrsta zasteklitve prinese svoje prednosti (bolj{a toplotna u~inkovitost, manj{i vdor vro~ine) in tudi pomanjkljivosti (manj{a prepustnost svetlobe, pove~ana te`a krila in s tem ve~je pove{anje). Katera zasteklitev je najprimernej{a za vas, vam svetujejo proizvajalci. 3. Nakup brez ra~una, nakup brez garancije Nakup brez ra~una, zmanj{ana ponudba za stopnjo DDV-ja je za marsikoga mamljiva ponudba. Vpra{ajte se, kako varen je tak{en nakup v resnici. ^ez ~as se lahko poka`ejo pomanjkljivosti. Pomembno je da vam prodajalec daje pisno garancijo. 4. Nepoznavanje izvora proizvodnje Na kakovost oken in stekla vpliva tudi natan~na proizvodnja. Naro~ilo pri trgovcih je precej tvegano z vidika kakovosti, saj okna dolo~eni uva`ajo predvsem iz tehnolo{ko manj razvitih dr`av. V Sloveniji je veliko trgovcev, ki lahko ~ez no~ ustavijo svoje poslovanje in tako na koncu kupec

nega, nekakovostna monta`a, reklamacije, posledi~no slaba volja in nervoza .... ^e bi vse to se{teli, vam razlika v ceni verjetno ne bi ve~ predstavljala problema pri odlo~itvi.

ostane brez servisne podpore in garancije. Pred nakupom se dobro pozanimajte, kje izdelujejo okna in ali si je mo`no proizvodnjo tudi ogledati. 5. Podizvajalci Na kakovost vgradnje zelo vpliva izku{en monter in kakovostni vgradni materiali. Kakovostna vgradnja bo zagotovila dobro tesnjenje in dobro funkcioniranje oken. Termoglas ima lastno vgradnjo z certificiranimi monterji. 6. Nakup najcenej{ih oken Najcenej{e je v~asih najdra`je. Nekakovostni izdelki, zamujanje, nespo{tovanje dogovorje-

7. Prevelika cenovna odstopanja v ponudbah obi~ajno pomenijo velika razhajanja v kakovosti izdelka in storitve Ko boste med seboj primerjali ponudbe, boste najverjetneje zmedeni zaradi odstopanj. Nujno preverite, zakaj prihaja do cenovnih razlik in ali gre za primerljivo kakovost profila, stekla, okovja, ali so razlike pri dodatnih delih. Preverite izku{nje strank. 8. Varnost naj ne bo na zadnjem mestu Naj{ibkej{i ~len stavbe so okna, vrata in steklo. Smiselno se je pozanimati kak{no za{~ito vam nudijo okenski sistemi. Termoglas v vsa okna vgrajuje nadstandardno skrito okovje z mo`nostjo proti vlomnih dodatkov. Pri novih oknih {teje vse, vsak detajl. Poleg kakovostnega okenskega profila in stabilnega okovja tudi kvalitetna vgradnja in izolacijsko steklo. Stranka mora biti pred nakupom o vsem tem seznanjena. Pri Termoglasu ni presene~enj! So samo zadovoljne stranke. â&#x20AC;˘


100% LUMAR %$$Iõ=B?CJ=HC 100% PASIVNO

IZKORISTIT E 100% SUBVENC EKO SKLAIJE DA

PASIV Kubus

LUMARJEVA CERTIFICIRANA IN OPTIMIRANA D5G=JB5H9<BC@C;=>5õ=GHCDCJ5=A9F= BU^dfY^gcjYXbcgUb^Y"=bX]j]XiU`bU\]UnU\hYjUXfi[UøYbdf]ghcd  nU\hYjU_U_cjcghbcgjYhcjUb^Y cX`]øbY[UUf\]hY_hU]bigdcgcV`^Ybc Y_]dcghfc_cjb^U_cj _]VcXcjUYgUb^Ydf]dY`^U`]XcifYgb]ø]hjY" =b_U^^Y`YdY _chifYgb]ø]h]gjc^YgUb^Y3

T: 02 421 67 50 I: www.lumar.si

Arh: Lumar

]jYh]bU^Vc`^Y


12

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Uponor SICCUS Suhomonta`ni sistem ploskovnega ogrevanja Uponor

P

ri adaptacijah starih zgradb se pogosto pojavijo potrebe po vgradnji talnega ali stenskega ogrevanja, saj se obi~ajno investitorji odlo~ijo za vgradnjo ogrevalnega sistema, ki bi deloval najbolj u~inkovito in tudi najbolj var~no. Nemalokrat pa se ob tak{ni odlo~itvi pojavijo te`ave z razpolo`ljivo vi{ino tal, ki je potrebna za zadostno toplotno izolacijo in vgradnjo talnega ogrevanja, in pa problemom maksimalno {e dovoljene obremenitve talne konstrukcije (npr.: pri lesenih medeta`nih konstrukcijah). Ena od re{itev omenjenih te`av je sistem suhomonta`nega talnega ogrevanja Uponor SICCUS, ki omogo~a hitro in ~isto vgradnjo s pomo~jo posebnih suhomonta`nih talnih plo{~. S tem je zagotovljena takoj{nja vselitev (tal ni potrebno su{iti pred vgradnjo zaklju~nih talnih oblog).

Samo {tirje osnovni elementi sistema: suhomonta`na izolacijska plo{~a, plo{~a za prenos toplote, ogrevalna cev in PE folija

Hitro prekrivanje sistema talnega ogrevanja s Knauf Brio plo{~ami (foto: Bernd Dücke) Posebna oblika utora (v obliki ~rke omega) na plo{~i za prenos toplote omogo~a odli~en prenos toplote

[tirje prefinjeni elementi Sistem Uponor SICCUS je sestavljen iz {tirih elementov: suhomonta`ne plo{~e, plo{~e za prenos toplote, ogrevalnih cevi ter PE folije. V kombinaciji s suhomonta`nimi, predfabriciranimi plo{~ami iz mav~nih vlaken (npr. Knauf Brio) se dose`e zelo majhna stati~na obremenitev (samo 25 kg/m2). To predstavlja pomembno prednost pri vgradnji tega sistema na lesene konstrukcije (lesene hi{e). Sama sestava tal zagotavlja odli~ne pogoje za hitro regulacijo temperature (hiter odzivni ~as).

Suhomonta`ne plo{~e za vsakr{no podlago Integrirani utori na suhomonta`ni plo{~i se popolnoma prilegajo plo{~i za prenos toplote in Uponorjevim ogrevalnim cevem. Suhomonta`no plo{~o je potrebno enostavno polo`iti na tla, katera morajo biti poravnana, in, ~e je potrebno, tudi dodatno toplotno izolirana. V tako polo`ene plo{~e je potrebno vstaviti plo{~o za prenos toplote tam, kjer so predvidene ogrevalne cevi. Na

vi{ina samo 43 mm. Pri novih zgradbah se bo vgradna vi{ina pove~ala med 56 mm in 65 mm, kar je odvisno od specifi~nih zahtev po dodatni udarno-zvo~ni izolaciji. Poleg navedenega nudi Uponor {iroko paleto proizvodov za sistem vodovoda, radiatorskega ogrevanja in ploskovnega ogrevanja. Za detajlne informacije kontaktirajte podjetje TITAN d.d., ki je uradni zastopnik podjetja Uponor v Sloveniji. • Vili Zabret, TITAN d.d.

Razdelitev plo{~e za prenos toplote z enostavnim krivljenjem

Prednosti:

koncu se vgradijo {e Uponorjeve ogrevalne cevi (MLCP 14x2 mm ali PE-Xa 14x2 mm). Razmak med cevmi je odvisen od ogrevalnih zahtev in je lahko 150 mm, 225 mm ali 300 mm. Med Uponorjevo suhomonta`no plo{~o in suhomonta`no predfabricirano plo{~o iz mav~nih vlaken je potrebno vgraditi PE folijo debeline min. 0,2mm.

• nizka vgradna vi{ina tal: od 43 mm • kratek ~as vgradnje • ~e se kombinira s suhomonta`nimi talnimi plo{~ami so tla takoj pohodna • minimalna stati~na te`a: 25 kg/m2 s suhomonta`nimi talnimi plo{~ami in 61 kg/m2 s cementnim estrihom KB 650 • primerno za univerzalno uporabo suhomonta`nih plo{~ • hiter odzivni ~as z majhno akumulacijo • popolna svoboda pri postavljanju opreme in pohi{tva, ni vidnih radiatorjev, ki ovirajo kreativnost pri projektiranju • toplotna oddaja preko velike povr{ine omogo~a ni`jo temperaturo zraka za 1-2°C v primerjavi s konvencionalnimi radiatorji.

Vgradna vi{ina Pri modernizaciji stare zgradbe ali tudi gradnji nove zgradbe je konstrukcijska vgradna vi{ina sistema talnega ogrevanja izredno pomembna. Sistem Uponor SICCUS je najtanj{i suhomonta`ni sistem vgradnje talnega ogrevanja saj zna{a minimalna vgradna


13

Rekuperacija je najcenej{i prezra~evalni sistem

P

razra~evanje z rekuperacijo stane okoli 6.000 - 7.000 eur, medtem ko stane higrosenzibilno prezra~evanje okoli 1.500 eur. Izgleda, da je rekuperacija hudo draga zadeva. Vendar videz vara.

Uponor Siccus Suhomontažno talno ogrevanje

Suhomontažno talno ogrevanje za adaptacije Prednosti: Q Q Q Q Q

nizka vgradna višina hitra vgradnja; tla so takoj pohodna majhna teža majhna stisljivost hitra odzivnost in odličen prenos toplote

Za več informacij:

TITAN d.d. T (01) 8309 170 prodaja (01) 8309 168 tehnična služba F (01) 8309 171

E pc5@titan.si W www.titan.si www.uponor.si

Pri obi~anemu sistemu je potrebno dodati ceno kuhinjske nape in vertikalnih vodov za zrak, drage preboje strehe... torej obi~ajno prezra~evanje stane ve~, preko 2.500 eur. In kaj dobimo za ta denar: sicer vedno sve` zrak, vendar zrak zunanje temperature, ki je ne le nekomforten, ampak tudi povzro~a stro{ke z ogrevanjem, okoli 3,00 eur na m2 ogrevalne povr{ine na zimsko sezono, da stro{kov z dodatnim hlajenjem poleti ne omenjam. Rekuperacija je le na prvi pogled res draga, vendar je potrebno od{teti 25% subvencijo Eko sklada, potrebno je od{teti tudi stro{ek klasi~nega

prezra~evanja, ki ga v tem primeru prihranimo in tako se na prvi pogled visok stro{ek bistveno zmanj{a. Kar ostane se bo povrnilo v nekaj letih na ra~un ni`jih stro{kov za ogrevanje, torej je ta investicija po okoli 5-7 letih enaka klasi~nemu prezra~evanju, po tem ~asu pa prina{a vsako leto dolo~en finan~ni dobi~ek. Ob vsem tem {tetju denarja pa smo pozabili na komfort in zdravo notranjo klimo, ki ne le da nekaj {tejeta, {tejeta najve~ pri komfortnem bivanju. • Mag. Bojko Jerman, E-NETSI d.o.o. Ve~ na: www.prezra~evanje.si


14

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Nilan predstavlja novost 2015 serijo »Compact P Exclusive« Nilan Compact P Exclusive je nadgradnja, `e dobro poznane in uveljavljene osnovne enote Compact P. Poleg vseh funkcij in mo`nosti, ki izhajajo iz enote Compact P omogo~a Compact P Exclusive, v kombinaciji s toplotno ~rpalko zrak-voda, tudi primarno ogrevanje in hlajenje objektov, preko ogrevalnega/hladilnega sistema kot je talno, stensko ali konvektorsko ogrevanje/hlajenje. S Compact P Exclusive dobite popolnoma neodvisen sistem ogrevanja, prezra~evanja in hlajenja va{ega objekta ter zagotovljeno ogrevanje sanitarne vode ~ez vse leto. Tako ne potrebujete dodatnih ogrevalnih sistemov ali klimatskih naprav. Compact P Exlusive sistem zagotavlja popolno oskrbo s toplotno in hladilno energijo, na osnovi obnovljivih virov energije. Notranji osnovni enoti Compact P lahko priklju~imo {irok asortiman zunanjih enot Mitshubishi. Mo`ne so kombinacije toplotne mo~i od 4,0 pa vse do 12,0 kW ter hladilne mo~i od 3,0 do 10,0kW. S tem zadostimo vsem potrebam objektov, vse do velikosti 350 m2 bivalnih povr{in. Vse enote zagotavljajo delovanje do temp. zunanjega zraka -25°C, s temp. izhodne vode 55 pri zunanji temp. zraka celo -15°C, pa enostavno navdu{ijo. Enote zagotavljajo delovanje brez vsakr{nega dogrevanja z elektri~nim grelom in na letnem nivoju dajejo bistveno

bolj{e rezultate kot klasi~ne ON/OFF toplotne ~rpalke. Plinska povezava med enotama pomeni manj{e toplotne izgube in ve~jo varnost pred zamrznitvijo povezovalnih cevi, v primerjavi z vodno povezavo med enotama. Sistem »Compact P Exclusive« zagotavlja va{emu domu: - prezra~evanje z rekuperacijo (dvostopenjsko z “izkoristkom do 420% in brez limit delovanja), - toplozra~no ogrevanje s toplotno ~rpalko zrak-zrak, - zra~no hlajenje s toplotno ~rpalko zrakzrak, - celoletno ogrevanje tople sanitarne vode s toplotno ~rpalko zrak-voda, - primarno ogrevanje hi{e preko talnega ogrevanja s toplotno ~rpalko zrak-voda, - talno, stensko ali stropno hlajenje hi{e s toplotno ~rpalko zrak-voda, - pospe{eno ogrevanje tople sanitarne vode za ve~je porabnike - pripravo tople vode v dodatnem predbojlerju s T^ zrak-voda, - enostavno in zanesljivo regulacijo preko ene sobne enote CTS700, z mo`nostjo upravljanja preko internetne povezave z va{im ra~unalnikom. Sistem »Compact P Exclusive« deluje brez pomo~i elektri~nih grelcev, v modularni izvedbi na vsega 0,54 m2 notranje povr{ine.

Podobne naprave, z ve~ funkcijami, na evropskem trgu ne boste na{li. Sistem predstavlja optimum med funkcionalnostjo in ceno. To je vse, kar si v va{i hi{i lahko `elite. Sistem je zasnovan v smislu zagotavljanja max. udobja bivanja z min. letnimi stro{ki za ogrevanje, prezra~evanje in hlajenje. Osnova celotnega sistema je prezra~evalni sistem z rekuperatorjem, preko katerega se objekt prezra~uje poleti in pozimi, integrirana toplotna ~rpalka zrak-voda Exclusive pa omogo~a {e primarno ogrevanje/hlajenje objekta. Tako imamo ~udovito kombinacijo po~asi odzivnega sistema, kot je talno gretje in hitro odzivnega sistema, kot je toplozra~no ogrevanje. Tak{na kombinacija je po zadnjih svetovnih {tudijah najbolj{a re{itev za zagotavljanje udobja bivanja v stanovanjskih objektih, kar so pokazali {tevilni prakti~ni primeri. • Egon Vrabi~, ing. str - energetik


PREZRA^EVANJE

15

Lokalno prezra~evanje z rekuperacijo – re{itev za slab zrak in odve~no vlago!

Prava re{itev za slab zrak, vlago in plesen Prenove starogradenj in gradnje novih sodobnih hi{ so iz materialov, ki dobro tesnijo in hkrati zelo slabo prepu{~ajo vlago. Zato se celo v novih hi{ah pri tak{ni gradnji pojavljajo te`ave z odve~nim kondenzom, ki se ve~inoma nabira na notranji strani okenskih stekel, na zidovih pa se pojavijo temni, vla`ni made`i ter kasneje plesen. Enake te`ave nastopijo tudi takrat, ko v stari hi{i zamenjamo okna ali hi{o zapremo z novo energijsko u~inkovito fasado. Za kakovostno in zdravo bivanje je nujno potrebno, da vse bivalne prostore redno in u~inkovito prezra~ujemo. Naravno prezra~evanje z odpiranjem oken je zamudno in predvsem energijsko zelo potratno. Vse to lahko prepre~imo s samo eno lokalno prezra~evalno napravo Blauberg. Prisilno prezra~evanje s prezra~evalnimi napravami, ki vsebujejo rekuperator, je energijsko zelo u~inkovito, ni zamudno in je zelo enakomerno, saj nam nenehno zagotavlja sve` zrak.

Centralne prezra~evalne naprave Blauberg V ponudbi podjetja Blauberg se nahajajo tudi centralne prezra~evalne naprave, ki se prav tako nahajajo na seznamu Eko sklada. Odlikujejo jih najve~ji izkoristki vra~anja toplote, do 98 %. •

Za ve~ informacij ali brezpla~no informativno ponudbo pokli~ite uvoznika blagovne znamke Blauberg, podjetje E2E, d. o. o., na telefonsko {tevilko 02 620 98 05 ali pi{ite na info@e2e.si. Obi{~ite tudi www.e2e.si

Odpravite plesen v prostoru!

Kaj so lokalne prezra~evalne naprave z rekuperatorjem Blauberg? To so naprave za prezra~evanje, ki z minimalno izgubo energije iz prostora iz~rpajo slab zrak in ga nadomestijo s sve`im. Ta proces traja 70 sekund v tla~no smer in 70 sekund v sesalno smer. Tak{no prezra~evanje je energijsko zelo u~inkovito, poteka enakomerno in nenehno zagotavlja sve` zrak. V prostoru se tako ne kopi~ijo zdravju {kodljivi `lahtni plini, ki jih sicer odstranjujemo z nenehnim potratnim odpiranjem oken. Poleg tega nam prezra~evanje zvi{uje koncentracijo negativnih ionov, ki blagodejno vplivajo na na{e zdravje. Tiho delovanje (13dB(A)), nizka poraba energije zahvaljujo~ EC motorju, senzor vlage, fotoceli~ni senzor, G3 filter, nem{ka kakovost, moderna oblika in najvi{ja stopnja rekuperacije toplote (91 %) jih uvr{~a v sam vrh lokalnih prezra~evalnih naprav z rekuperacijo. Name{~anje je zelo enostavno, saj ne potrebujemo cevnega razvoda, temve~ le okroglo ali kvadratno odprtino ter elektri~ni priklju~ek. Lokalne prezra~evalne naprave se nahajajo na seznamu Eko sklada, ki kupcem povrne 25 % vrednosti celotne investicije. Lokalne naprave lahko v spomladanskih in jesenskih mesecih tudi izklopimo, kar ne velja za centralne naprave, pri katerih se ne glede na letni ~as zaradi cevnega sistema priporo~a nenehno delovanje.

^ĞƐŽŽēĂƚĞƐƚĞǎĂǀĂŵŝnjŽĚǀĞēŶŽǀůĂŐŽ͕ki se pojavlja na stenah ǀŽďůŝŬŝƚĞŵŶŝŚŵĂĚĞǎĞǀ͍ sƐĞƚŽůĂŚŬŽƉƌĞƉƌĞēŝŵŽnjůŽŬĂůŶŝŵŝƉƌĞnjƌĂēĞǀĂůŶŝŵŝŶĂƉƌĂǀĂŵŝ ůĂƵďĞƌŐ. dŽƐŽŶĂƉƌĂǀĞ͕ŬŝnjŵŝŶŝŵĂůŶŽŝnjŐƵďŽĞŶĞƌŐŝũĞŝnjēƌƉĂũŽ ƐůĂďnjƌĂŬŝŶŐĂŶĂĚŽŵĞƐƟũŽƐƐǀĞǎŝŵ͘dĂŬƓŶŽƉƌĞnjƌĂēĞǀĂŶũĞũĞ ĞŶĞƌŐŝũƐŬŽnjĞůŽƵēŝŶŬŽǀŝƚŽ͕ƉŽƚĞŬĂĞŶĂŬŽŵĞƌŶŽŝŶŶĞŶĞŚŶŽnjĂͲ ŐŽƚĂǀůũĂƐǀĞǎnjƌĂŬ͘EĂƉƌĂǀĞůĂƵďĞƌŐŽĚůŝŬƵũĞǀƌŚƵŶƐŬĂŶĞŵƓŬĂ ŬĂŬŽǀŽƐƚ͕ƵŐŽĚŶĂĐĞŶĂŝŶĞŶŽƐƚĂǀŶĂŵŽŶƚĂǎĂ͘EĂƉƌĂǀĞƐĞŶĂͲ ŚĂũĂũŽŶĂƐĞnjŶĂŵƵŬŽƐŬůĂĚĂ͕ŬŝŬƵƉĐĞŵƉŽǀƌŶĞ25% celotne ŝŶǀĞƐƟĐŝũĞ͘

ǁǁǁ͘ĞϮĞ͘Ɛŝ

02 620 98 05


16

PREZRA^EVANJE

Posebnosti prezra~evanja z rekuperacijo

S

krbi zaradi kondenza v prezra~evalnemu sistemu so popolnoma odve~, ~e je razvod izveden pravilno. Pri tem morajo biti vsi elementi prezra~evalnega sistema montirani znotraj toplotnega ovoja stavbe. Zato ni priporo~ljivo name{~anje razvoda v hladne prostore, podstre{je, gara`o ali hladno klet. Pri tem lahko vlaga za~ne kondenzirati v ceveh, kar omogo~a razvoj bakterij. Poleg tega kondenzacija povzro~a izgubo energije ter vpliva na temperaturo zraka, ki ga vpihujemo v prostor.

Nivo vla`nosti zraka Prezra~evanje z rekuperacijo bo v zimskem ~asu zrak v prostoru intenzivno razvla`evalo, saj zunanji zrak vsebuje zelo malo vlage. Ko pa vstopni zrak dogrejemo, se bo njegova relativna vla`nost {e zni`ala, lahko tudi do stopnje, ko postane zdravju {kodljiva. Temu se lahko delno izognemo s pravilno nastavitvijo koli~ine pretoka zraka. Ta mora biti v ~asu odsotnosti stanovalcev na minimumu, ko pa so prisotni, pa je priporo~ljivo vpihovati ravno toliko zraka, kot je potrebno in ne ves ~as v enaki koli~ini. Pred ~asom so dobavitelji razvili entalpijski izmenjevalec, ki poleg vra~anja toplote povrne tudi del vlage iz odpadnega zraka in sicer od 50 - 60 %, ki jo zajame iz vla`nih prostorov, sanitarij, pralnice in kuhinje. Koli~ine vrnjene vlage sicer ne moremo regulirati, se pa z vra~anjem la`je pribli`amo primerni stopnji zra~ne vlage, ki naj v zimskem ~asu zna{a okrog 50 %. V prezra~evalni sistem lahko vgradimo tudi vla`ilce zraka, z njimi pa nato to~no nastavimo `eleno koli~ino zra~ne vlage.

Odprto okno in delovanje prezra~evalne naprave ^etudi pustimo okno pomotoma odprto dlje ~asa, bo prezra~evalna naprava kljub temu v prostor dovedla in odvedla nastavljeno koli~ino zraka. Z odpiranjem oken samo spremenimo tok zraka oziroma smer gibanja. Skozi odprta okna bo pozimi vdiral hladen, poleti pa vro~ zrak, s ~imer povzro~imo v hi{i temperaturna nihanja, kar ni za`eleno.

V prehodnem obdobju pa odpiranje oken ni tak{en problem, saj se temperature zaradi odprtega okna ne bodo bistveno spremenile. Potrebno se je tudi zavedati, da uporabnik ni Âťsu`enjÂŤ prezra~evalnega sistema ali hi{e in si klimatske razmere {e vedno lahko nastavlja po svoji volji. Kljub prezra~evanju z rekuperacijo lahko ob~asno odpiramo okna, ne da bi s tem zmanj{ali njegovo u~inkovitost, vendar to delamo samo izjemoma, da omogo~imo sistemu prezra~evanja da kvalitetno opravlja svojo nalogo. â&#x20AC;˘ Tihec


Tematska priloga revije Var~ujem z energijo - www.varcevanje-energije.si

Ogrevanje na sodoben na~in

C

ena nafte je neverjetno nizka, glede na to, da lahke nafte ve~ ni. Pri tem mislimo na vrtine na kopnem, saj so tam podzemne zaloge `e mo~no na~ete.

Vrtanje v morju je bolj tvegano, zaradi vrtalnih plo{~adi in potrebne tehnike pa bo cena nafte v prihodnje zagotovo zrasla. Kljub takim napovedim, vseh sistemov ogrevanja ne moremo kar tako preklopiti na trenutno najugodnej{i energent, zato je potrebno vedno izbrati grelnik z najvi{jim izkoristkom, ne glede na to, kaj ga poganja, ali pa popolnoma preklopiti na obnovljive vire. V vsakem primeru pa je nujno najprej ~im bolj zmanj{ati porabo energije stavbe, ki jo je potrebno ogreti.

Prvi ukrep - stavba Var~no delovanje kateregakoli ogrevalnega sistema je mo`no samo takrat, ~e so toplotne izgube stavbe majhne. Prvi korak je vgradnja toplotne izolacije na vse obodne ploskve, za~nemo pa vedno s stropom proti neogrevani podstrehi ali z vgradnjo dodatne izolacije na stene mansarde, ~e je podstreha naseljena. Naslednji korak je vgradnja sodobnih oken in vrat, ki se dobro upirajo prehodu toplote. Oba omenjena

koraka lahko izvajamo tudi postopoma, stena za steno, okno za oknom, v ~asu nekaj let, s ~imer razmeroma velik stro{ek raztegnemo na dalj{e obdobje. Koristi toplotne izolacije nato nadgradimo z zatesnjevanjem. ^e okna in vrata tesnijo, je potrebno ugotoviti, ali se na drugih mestih pojavljajo netesnosti, na primer med razli~nimi sestavnimi deli hi{e. V vetrovni no~i bomo `e z dimno pali~ico na{li netesnosti, ki se lahko nahajajo na najbolj nenavadnih mestih, ob stiku dveh sten ali ob elektri~ni vti~nici. Bolj sodoben pristop omogo~a {e opazovanje s termokamero ali tla~ni preizkus z ventilatorjem, ki ga izvedejo med nadzorom tesnosti pasivnih hi{. Lovljenje prepihov je zelo pomembno tudi zaradi prepre~evanja pojava kondenza in nato plesni, saj nenadzorovano strujanje zraka hladi dele stavbe Kljub sodobnim gradbenim in strojni{kim prijemom, nekaterih netesnosti ni mo`no prepre~iti. Zaradi tega var~ne in pasivne hi{e

nimajo vrat proti podstrehi ali prehoda v klet iz stanovanjskega dela, saj jih {e ne znamo trajno zatesniti. Zato na podstreho ali v klet dostopajo od zunaj, iz balkona in iz vrta na primer, ve~ina takih stavb pa kleti sploh nima. Te stavbe pa imajo zato nadzorovano prezra~evanje z vra~anjem energije, ki je pogoj za doseganje visoke stopnje var~nosti. Pri tem zajemajo toploto, ki jo oddajajo stanovalci, razsvetljava in druge hi{ne naprave, saj z njo lahko pokrijejo vse toplotne potrebe, za povrh pa ogrejejo {e sanitarno vodo. Obi~ajno so {e postavljene v ugoden polo`aj za zajemanje energije sonca, zato je poraba energije izjemno nizka. Tak{ne var~ne stavbe v razli~nih izvedbah bodo v bodo~e postale standardni izdelek, enake pogoje pa bodo morale izpolnjevati tudi vse nove javne zgradbe in drugi ve~ji objekti. V EU stavbe porabijo 40% vse energije in oddajo 36% izpustov toplogrednih plinov, zato je var~evalni potencial na tem podro~ju res velik.


18

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Sodobni kotli na plin ali kurilno olje imajo viok izkoristek

Drugi ukrep - prehod na nizkotemperaturno ogrevanje Tak{na ogrevanja so zanimiva zlasti zaradi tega, ker jih lahko poganja sonce, vsi drugi energenti in celo odpadna toplota stavbe. ^e se ogrevamo nizkotemperaturno so tudi toplotne izgube avtomatsko manj{e. Lahko vgradimo talno, stensko ali stropno ogrevanje, ki jih instaliramo v nove in obstoje~e stavbe. Izbor sistemov je res velik, zato je mo`no predelati skoraj vse obstoje~e zgradbe. Ob novogradnji lahko cevi talnega ogrevanja polo`imo v estrih, s tem pa pridobimo toplotno vztrajnost, ki zlasti v monta`nih hi{ah izjemno pove~a ugodnej bivanja. Hi{a, ki ima stene iz dobrih izolacijskih materialov ne more akumulirati toplote, zato s toploto v estrihu premostimo no~no prekinitev ogrevanja, brez da bi stanovalci to opazili. Talno omogo~a {e enega najvi{jih termi~nih ugodij in skoraj idealno temperaturno slojenje med tlemi in stropom prostora. Temperatura tal je vedno ni`ja od temperature povr{ine ko`e, zato je sistem zdravstveno neopore~en. Zato talno ogrevana tla na otip nikoli niso topla, ob dotiku ugotovimo lahko le, da niso hladna. Pri tem se celotna tla spremenijo v mla~en radiator, ki prostora ne ogreva s kro`enjem toplega zraka ampak samo s sevanjem, kar je zelo ugodno.

Talno ogrevanje - priprava za mokri in suhi estrih

so preizku{eni in izjemno vzdr`ljivi, zato so okvare skoraj izklju~ene. Tudi popravilo cevi ni ni~ posebnega.

potrebno med najsodobnej{imi izdelki, ki delujejo v nizkotemperaturnem obmo~ju in so zaradi tega zelo u~inkoviti.

Tak{no ogrevanje pomanjkljivosti skoraj nima, razen vztrajnosti. [e najve~ja je pove~anje {tevila ljudi v prostoru, kjer lahko postane pretoplo in je potrebno zra~enje. Tudi son~no sevanje skozi okno doda vi{ek toplote, to pa lahko re{imo z spu{~anjem rolet, dokler se sistem ne uravnote`i. Talno je tudi edini sistem, s katerim lahko uspe{no ogrevamo cerkve, ogromne hale za monta`o letal ali odledimo nogometno igri{~e.

Sodobni kondenzacijski kotli poleg toplote dimnih plinov prestre`ejo tudi kondenzacijsko toploto vodne pare, ki se nahaja v njih. Zaradi pojava kondenzata izlo~enega iz hladnih dimnih plinov tak{ni kotli potrebujejo kislinsko odporen dimnik, ki je lahko kerami~en ali izdelan iz nerjave~e plo~evine. Kondenzat je potrebno prestre~i in ga razred~enega z de`evnico spustiti v okolje. Zaradi preteklih dolo~il, ko je izkoristek kurilne naprave dolo~ala tudi kurilna vrednost goriva, lahko kondenzacijski kotli na plin dosegajo izkoristke do 111% s plinom in 106%, ~e delujejo na kurilno olje. Izkoristek tak{nega kotla je tem vi{ji, kolikor je ni`ja temperatura predtoka, pri ~emer so stavbe z nizkotemperaturnim ogrevanjem spet v prednosti.

Grelniki na olje ali plin ^e ugotovimo, da bi bila popolna prenova sistema predraga, lahko samo z zamenjavo grelnika dose`emo ob~utno izbolj{anje. Za tiste, ki se previdno odlo~ajo in `elijo ~im manj vlagati, sta plinski ali oljni grelnik lahko zelo zanimiva. Izbrati je

Zrak v prostoru je zato lahko do 3째C hladnej{i kot obi~ajno, prihranek energije zaradi tega pa lahko zna{a do 12%. Temperatura predtoka zna{a najve~ 35째C, to pa zlahka dose`emo s soncem, toplotno ~rpalko ali drugim virom. Materiali za cevi Odli~na solarna kombinacija - fotovoltaika in termosolarni kolektorji


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

19

in enostavna vgradnja, pomanjkljivost pa zmanj{an u~inek, kadar temperatura zraka pade pod ni~lo. Razmerje med vlo`eno energijo za pogon in pridobljeno toploto je grelno {tevilo, ki ga ozna~ujejo s kratico COP. ^im vi{je je to {tevilo, tem ve~ja je koristna razlika med vlo`eno elektriko za pogon kompresorja in izstopajo~o toploto iz ~rpalke. Velja, da mora biti razmerje najmanj 1 proti 3, torej COP 3,0, ~e je ni`je, od vgradnje ne bomo imeli nobenih koristi. Najbolj{e toplotne ~rpalke dosegajo grelna {tevila preko 4, kar je odvisno tudi od tega, od kje zajemajo toploto. Zemlja je odli~en vir toplote za toplotne ~rpalke

Sodobne oljne ali plinske enote so majhne, u~inkovite in delujejo zalo tiho, zato je mo`na vgradnja tudi v bivalne prostore, kadar druga re{itev ni mo`na. Tudi zrak za zgorevanje zajemajo od zunaj, zato odpadejo vse skrbi povezane s prezra~evanjem ali vgradnjo zra~nikov.

Kotli na polena, pelete ali sekance Tudi na tem podro~ju je razvoj skokovito napredoval, saj nekateri sodobni sistemi omogo~ajo celo avtomatizirano nalaganje polen. Prednost vseh takih enot je uporaba obnovljivega vira, pomanjkljivost pa novi predpisi o izpustu delcev PM 10, zaradi ~esar bo na vse enote potrebno po~asi namestiti dodatne filtre, ne glede na to ali delujejo na sekance, pelete ali drva. Kotli delujejo obi~ajno v visokotemperaturnem obmo~ju, temperatura vode zna{a med 70 do 90°C, s ~imer proizvajalci prepre~ijo nizkotemperaturno korozijo. Ta je posledica kondenzacije dimnih plinov v notranjosti kotla, saj me{anica vlage in saj na~ne kotlovsko plo~evino. Zato morajo kotli na polena vedno obratovati s polno zmogljivostjo, saj le tako lahko delujejo z visokim izkoristkom. Vi{ek toplote se med delovanjem shranjuje v prigrajenem vodnem akumulatorju toplote, vse to pa je navedeno tudi v predpisih za vgradnjo. V njih je dolo~ena tudi velikost akumulatorja, ki je odvisna od mo~i kotla. Akumulator deluje kot bla`ilnik, ki toploto po~asi oddaja v sistem tudi potem, ko so drva `e odgorela. Najvi{ji izkoristek v tej skupini proizvodov dosegajo vplinjevalni kotli, v katerih dimni plini ki jih oddajajo gore~a polena, dogorevajo v posebni visokotemperaturni komori.

Sistemi na ogrevanje s poleni pa imajo eno pomanjkljivost. Uporabnik mora biti telesno sposoben, da drva prenese od skladi{~a do kotla, ga nalo`i, po zaklju~enem odgorevanju pa o~isti in odstrani pepel. Nasledni dan pa vse skupaj spet ponovi. Vendar je tak{no ogrevanje lahko zelo poceni, zlasti za lastnike gozdov, saj lahko samo z gozdnimi ostanki, ki jih naberejo med ~i{~enjem gozda, brez dodatnih stro{kov prebrodijo kurilno sezono. Kotli na pelete in sekance so bolj elasti~ni, saj lahko dovod kuriva natan~no nadziramo, na~in delovanja pa prilagajamo porabi toplote. Delovanje je popolnoma avtomatizirano in varno, saj so vgrajeni sistemi temeljito preizku{eni. Take kotle lahko vklju~ujemo tudi na daljavo ali s ~asovnim programatorjem, saj imajo vgrajene sisteme za v`ig kuriva.

Zelo udobne toplotne ~rpalke Njihove glavne prednosti so, da delujejo popolnoma samodejno, brez dimnika in vseh stro{kov povezanih s tem, ter lahko prostore ogrevajo pozimi in hladijo poleti. So toplotni stroji, ki so sposobni toploto nizkega nivoja dvigniti na uporaben nivo za ogrevanje sanitarne vode in stavb. Zajemajo toploto zraka, zemlje ali podtalnice, uporabna pa je tudi odpadna industrijska toplota. Tehni~no gledano delujejo na enak na~in kot hladilnik, le da je funkcija v tem primeru obrnjena. Sistem je zaprt, hladivo pa se pretaka v zaklju~enem tokokrogu. Dale~ najvi{je izkoristke dosegajo sistemi, ki zajemajo toploto zemlje ali podtalnice, saj sta ta dva vira toplote vedno na razpolago, temperaturni nivo pa je stalno vi{ji od 0°C. Prednost ~rpalk, ki zajemajo toploto zraka sta nizka cena

V skupini tovrstnih izdelkov se nahajajo specializirane toplotne ~rpalke, namenjene samo ogrevanju sanitarne vode s toploto okoli{kega zraka. Podobni izdelkih ve~jih mo~i pa so primerni za ogrevanje stavb in sanitarne vode. Slednje delimo {e na nizkotemperaturne, ki vodo ogrejejo do 40°C in visokotemperaturne, ki dosegajo 65°C ali ve~. Pri obeh je tehnika popolnoma enaka, le hladivo je drugo. Toplotna ~rpalka je u~inkovit toplotni stroj, ~e ga poganja {e »zelena elektrika« pa ima v primerjavi z drugimi generatorji toplote skoraj ni~eln vpliv na okolje.

Zajemanje toplote sonca Kljub vsem na{tetim ogrevalnim sistemom pa je son~na energija edini vir, na katerega se smemo nasloniti v prihodnosti. ^eprav so tudi les, veter in energija valov posledica son~nega sevanja, lahko na doma~em dvori{~u zelo uspe{no zajamemo tudi njegov toplotni del. Angle`i subvencionirajo postavitev termosolarnih sistemov, njihovo mo~ pa prera~unajo v kilovate in dajejo uporabnikom enako podporo, kot jo dobivajo tisti s fotovoltaiko. Sodobni vakuumski kolektorji dosegajo 80% opti~ni izkoristek, in lahko na kvadratni meter sprejemnika prestre`ejo do 2400 Wh energije. S tem se uvr{~ajo med naju~inkovitej{e naprave za prestrezanje energije sonca. Posebej u~inkovita je povezava toplotne ~rpalke s plo{~atimi termosolarnimi kolektorji. Pri tem kolektorje podhlajuje, s toploto visokega nivoja ogreva sanitarno vodo, ves sistem pa zaradi tega deluje z zelo visokim izkoristkom. Prednost termosolarnih sistemov je {e enostavnost, preglednost in preizku{ena tehnika, s ~imer je zagotovljeno dolgoletno delovanje brez okvar. • Tihec


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

20

REAM d.o.o. 080 98 98 I www.ream.si

Dulc d.o.o. 07 33 747 20 I www.dulc.si TOPLOZRA^NI SON^NI KOLEKTOR ZA BREZPLA^NO PREZRA^EVANJE IN DOGREVANJE PROSTORA

SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA ZA NI^ENERGIJSKE OBJEKTE Solinterra

T^ ZA PRIPRAVO OGREVALNE/ HLADILNE IN SANITARNE VODE Mitsubishi Electric Ecodan Power Inverter

T^ ZA PRIPRAVO OGREVALNE/ HLADILNE IN SANITARNE VODE Mitsubishi Electric Zubadan

Zunanje enote ECODAN POWER INVERTER so najbolj primerne za delovanje pri zunanjih razmerah, kjer ni ekstremno nizkih temperatur ali pa so primerne za uporabo v var~nih oziroma nizkoenergijskih hi{ah s talnim gretjem neodvisno od regije v Sloveniji. Ecodan POWER INVERTER enote z delovanjem do -20°C (naj{ibkej{i modeli do -15°C), dosegajo izredno dobre energetske izkoristke COP v ogrevanju. Sistem v kombinaciji z notranjo enoto hidrobox oz. s kompaktno notranjo enoto z 200l bojlerjem omogo~ajo pripravo sanitarno/ ogrevalne vode s temperaturo 55°C (brez pomo~i elektri~nih grelcev) pri zunanji temperaturi -10°C, kar dodatno prepri~a v uporabo toplotne ~rpalke Power Inverter za primarni vir ogrevanja.

Pri toplotnih ~rpalkah s tehnologijo ZUBADAN gre za preverjeno tehnologijo, ki je v kombinaciji z notranjimi enotami za pripravo vode idealna re{itev za ve~ino stanovanjskih objektov v Sloveniji. Enote ZUBADAN odlikuje nizka poraba energije, visoko grelno {tevilo COP, nezmanj{ana ogrevalna mo~ delovanja pri zunanji temperaturi -15°C s temperaturo ogrevalne vode 55°C ter delovanje pri ekstremno nizkih temperaturah, pri ~emer je garantirana temperaturna meja pri -28°C zunanje temperature. Zaradi nizke {umnosti lahko zunanjo enoto namestimo tudi v zelo gosto naseljena podro~ja, saj je nemote~a za okolico, notranjo enoto pa lahko po svojih `eljah namestimo kjerkoli v bivalnem prostoru.

SolarVenti

Najsodobnej{i sistem, namenjen investitorjem ki `elijo zgraditi skoraj ni~energijski objekt. Primarni vir energije je sonce. Energijo sonca se skozi poletje shranjuje pod objekt, v t. i. topli zemeljski zalogovnik. V zimskem ~asu se shranjena energija izkori{~a za ogrevanje objekta. Sistem dokazuje izredno velike prihranke energije - pri velikih objektih prihranek zna{a tudi do 90%, investicija se povrne `e v 5 letih. Najve~ji objekt s sistemom Solinterra je zgrajen v Novi gorici, dvoletno preizkusno delovanje ka`e odli~ne rezultate. Sistem lahko dopolnite s son~nimi PV celicami za proizvodnjo lastne elektri~ne energije. Va{ objekt na ta na~in, `e danes, lahko postane popolnoma energetsko neodvisen.

d

Toplo-zra~ni solarni kolektor Solarventi slu`i za prezra~evanje in dogrevanje prostorov z vpihovanjem ogretega zraka s pomo~jo son~ne energije. Ker ne potrebuje priklopa na elektriko obratovalnih stro{kov ni. Ventilator, ki se nahaja v kolektorju presre`e elektriko iz fotovoltai~ne celice. Topel zrak se skozi gibljivo alu cev (v steni) vpihuje v notranjost hi{e. Ob tem vpihani suh zrak razvla`uje in dogreva prostor. Toplo-zra~ni solarni kolektor Solarventi je zelo primeren za vgradnjo za po~itni{ke hi{e, kletne prostore, po~itni{ke objekte, kot tudi za stanovanjske prostore. Monta`a je enostavna, garancija velja 5 let. Vra~ilna doba 3-7 let, odvisno od velikosti kolektorja.

d

Varme

Varme d.o.o.

0590 11 371 I www.varme.si

6NDQGLQDYVNDRJUHYDOQDWHKQLND

SAMOSTOJNA TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE IN PROSTOROV MECATERM ARCTIQ in ARCTIQ EVI

TALNO OGREVANJE Z DESETLETNIM JAMSTVOM NA ZADOVOLJSTVO THERMOTECH

KOTLI NA PELETE ZA OGREVANJE SANITARNE VODE IN OBJEKTA VÄRMEBARONEN

Toplotne ~rpalke Mecaterm so samostojne toplotne ~rpalke tipa monoblok in imajo vodno povezavo z notranjo enoto. Ogrevajo tako objekte s talnim, kot tudi radiatorskim ogrevanjem. Oba modela odlikuje inovativna VFC tehnologija, ki omogo~a delovanje toplotne ~rpalke brez uporabe elektri~nega grelnika za dogrevanje. Notranje enote, ki so na razpolago so tri, vsebujejo zalogovnik, sanitarna voda pa se pripravlja sprotno s specialnim toplotnim prenosnikom, ki ima pet priklopov in je pregrajen. Toplotna ~rpalka ARCTIQ deluje do zunanje temperature -15 stopinj C, ARCTIQ EVI pa do -25 stopinj C. Brez uporabe elektri~nega grelca dosegajo 60/63 stopinj C ogrevalne vode, kar zaradi konstantnega ogrevanja ve~ kot zadostuje tudi za radiatorsko ogrevanje. Kotlovnica z vgrajeno Mecaterm toplotno ~rpalko je minimalisti~na in ne zavzema veliko prostora. Za ve~ informacij obi{~ite spletno stran www.varme.si ali www.mecaterm.si.

THERMOTECH je {vedsko podjetje in obenem najve~ji dobavitelj opreme za talno ogrevanje v Skandinaviji. Pri podjetju VARME d.o.o., kot generalnemu uvozniku sistemov talnega ogrevanja THERMOTECH, pripravimo vris poteka polaganja cevi v tlorise in izra~unamo potrebne nastavitve pretokov talnega ogrevanja po posameznih vejah. Na objekt dostavimo celoten material in na~rte polaganja z nastavitvami, ob tem pa zagotavljamo 10 letno jamstvo na zadovoljstvo in enakomerno porazdelitev toplote po povr{ini. Sistem talnega ogrevanja THERMOTECH lahko kombiniramo s toplotnimi ~rpalkami MECATERM ali drugimi son~nimi sistemi THERMOTECH, kotli na pelete ali drva VÄRMEBARONEN ter drugimi ogrevalnimi sistemi iz Skandinavije.

Kotli na pelete VÄRMEBARONEN so visoko kvalitetni kotli, ki imajo vgrajene inovativne peletne gorilnike tipa VIKING BIO. Peletni gorilniki imajo svojo regulacijo, nastavitve pa spreminjate preko barvnega zaslona na dotik. Imajo samo~istilno funkcijo, ki omogo~a avtonomno delovanje tudi, ko nismo doma. Vrsta dodatne opreme, ki je na razpolago, omogo~a tvorjenje celovitega ogrevalnega sistema. Tako lahko izbirate med {tevilnimi zalogovniki, bojlerji za sanitarno vodo, podajalci peletov in zalogovniki za pelete. Värmebaronen je v zadnjih letih na [vedskem prodal ve~ deset tiso~ kotlov na pelete. Njihova {iroka paleta izdelkov ponuja modele, ki ustrezajo vsem zahtevam. Ve~ lahko preverite na spletni strani www.varme.si.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Inovateh d.o.o.

21

031 237 355 I www.inovateh.si

GORILNIKI NA PELETE ZA CENTRALNO ALI TOPLOZRA^NO OGREVANJE PROSTOROV

PELETNI SISTEMI ZA CENTRALNO OGREVANJE PROSTOROV

PELETNI SISTEM ZA TOPLOZRA^NO OGREVANJE PROSTOROV

FENIX™ SPECIAL, OPTIMA in COMFORT (25-100 kW)

FENIX™ SPECIAL 28-45 kW

FENIX™ THERMOGEN 25 kW (do 100 kW)

Gorilniki na pelete Fenix™ so namenjeni predelavi obstoje~ih pe~i za centralno ali toplozra~no ogrevanje prostorov. Gre za najbolj enostaven in najcenej{i na~in prehoda na ogrevanje z lesnimi peleti. Za zagotavljanje najoptimalnej{e re{itve za vse vrste kotlov, lahko uporabnik izbira med modeli Special, Comfort in Optima. Vsi gorilniki s svojimi specifi~nimi karakteristikami zagotavljajo maksimalno prilagoditev obstoje~i pe~i in `eljam uporabnikov.

V primerih, ko va{a obstoje~a pe~ ni primerna za predelavo na ogrevanje z lesnimi peleti, je re{itev zamenjava celotnega sistema ogrevanja. Peletni sistemi Fenix™ so dobavljivi v dveh velikostih in sicer 7-28 kW in 20-45 kW. Primerni so za ogrevanje eno ali ve~stanovanjskih hi{. Sestavljeni so iz ve~namenskega kotla, gorilnika na pelete ter pripadajo~o opremo: transporter (pol`) in zalogovnikom za pelete.

Fenix™ Thermogen je toplozra~na pe~ na lesne pelete. Primerna je za ogrevanje prostorov, ki niso opremljeni s centralnim sistemom ogrevanja ali imajo visoke strope, kot so delavnice, skladi{~a, rastlinjaki in razni {otori. Z vpihovanjem toplega zraka poskrbite za me{anje zraka in tako prepre~ite razslojevanje zra~nih plasti, posledica pa so manj{e toplotne izgube ter prijetnej{i ob~utek v prostoru.

Odlikujejo jih vrhunsko elektronsko krmiljenje in dolga `ivljenska doba, uporabnik pa dobi mo`nost monta`e tako na pe~i na trda goriva kot na specialne pe~i za kurilno olje. Na voljo so gorilniki z razponom mo~i od 25 do 100 kW (odvisno od modela).

Mo`ne so razli~ne konfiguracije, tako da se da sistem montirati v {e tako majhen prostor. Z izkoristki nad 90% in emisijami dimnih plinov pod mejami, dolo~enimi s standardom SIST EN 303-5 je peletni sistem 7-28 kW upravi~en do nepovratnih finan~nih spodbud Eko sklada, ko so ta na voljo.

Nuvision d.o.o.

Pe~ se dobavi v enem kosu, je kompaktnih dimenzij in ne potrebuje nobenih dodatnih in{talacij za monta`o. Vse kar potrebujete je enostaven odvod za dimne pline, kar se da po navadi re{iti brez ve~jih problemov. Pe~i so serijsko na voljo za mo~i do 25 kW, po naro~ilu pa so dobavljive tudi ve~je mo~i (do 100 kW).

041 886 484 I www.nuvision.si

ELEKTRI^NO TALNO OGREVANJE - GRELNE PREPROGE

EKO TERMODYNAMIC PANELI ZA VE^NAMENSKO OGREVANJE PROSTOROV

INFRARDE^I HVH PANELI

Elektri~no talno ogrevanje ima veliko prednosti pred klasi~nim talnim ogrevanjem; je povsem brez vzdr`evanja, investicija je nizka, sistem je idealen za adaptacije, porazdelitev toplote je po celotni ogrevalni povr{ini enakomerna, sistem pa je primeren za ve~ino pohodnih povr{in. Grelne preproge se polagajo na estrih, finalna talna obloga pa je lahko keramika, granit, in podobni materiali . Grelno preprogo je pred polaganjem finalne talne obloge potrebno najprej zaliti v (samorazlivno) izravnalno maso ali premazati z ustreznim lepilom. Ker je debelina grelnih kablov le 4 mm, se bo kon~na vi{ina tal le malenkost pove~ala. Obvezno priporo~amo da so estrihi primero izolirani, da toplota ne uhaja navzdol.

Prvi globalno z termodinami~no regulacijo. Edinstvena tehnologija panela omogo~a visoke prihranke pri porabi elektri~ne energije, saj je IR panel opremljen s patentiranim grelec s termodinami~no regulacijo, ki omogo~a do 30% ni`jo porabo kot klasi~ni paneli. EKO Termodynamic 7+ je edinstven produkt na trgu s to tehnologijo. EKO Termodynamic 7+ je namenjen za ogrevanje vseh vrst prostorov in za ljudi, ki si `elijo dolgoro~no zni`ati porabo elektri~ne energije in v svoj prostor umestiti estetski videz panela. IR ogrevanje spada med u~inkovite in trajnostne sisteme ogrevanja, inteligentni nadzor vam omogo~a nadzor povr{inske temperature med delovanjem. Zagotovljena je do 30% manj{a poraba elektri~ne energije, investicijski stro{ki pa so relativno nizki v primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja.

Infrarde~e plo{~e HVH (IR paneli) so obdelane s posebno povr{insko toplotno obdelavo – t.i.Thermocrystal in Thermoquarz kamni, zato HVH paneli nudijo kar 15% ve~jo sevalno mo~. Zunanja Thermocrystal povr{ina je izdelana na osnovi kremenovih kristalov, ki na prvi pogled deluje kot zrnata povr{ina plo{~e in pripomore k bistveno bolj{emu sevanju. Panel s tem, v primerjavi z gladko povr{ino IR panelov enakih dimenzij, pridobi 2,5-krat ve~jo povr{ino za prenos IR sevanja v prostor. Ti specifi~ni IR paneli omogo~ajo doseg IR `arkov v prostor celo do 6 metrov in u~inkovito segrevajo velike prostore. Enakomerno ogreti predmeti posledi~no pomenijo ni`jo porabo el. energije. Za ve~ informacij pi{ite na info@nuvision.si. Akcija v septembru -15%.


22

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Tersus d.o.o.

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Toplotna ^rpalka Atlantic – MODEL: Alfea Excellia Duo, 11.2 kW

01 2573 256 I www.tersus.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

T^ Alfea Excellia je namenjena za radiatorsko in talno ogrevanje prostorov. Je zunanje invertersko gnana toplotna ~rpalka, trifazna High Power enota ji omogo~a edinstven sistem vbrizga hladiva v kompresor. Deluje izredno u~inkovito in v {irokem temperaturnem razponu. Pri temp. -20°C {e vedno ogreva vodo do +60°C brez uporabe dodatnih elektri~nih grelcev. Dose`e edinstven letni koeficient u~inkovitosti (COP); primer T^ Alfea EXCELLIA DUO (model 11 kW) COP: 4.3. Notranja enota DUO je dobavljiva z 190l bojlerjem za sanitarno vodo, kakor tudi brez njega. Serijsko je vgrajena vremensko vodena regulacija, mo`na je dodatna oprema (sobni termostati, brez`i~ne in `i~ne sobne krmilne enote, nadzor preko web serverja). Sistem ne potrebuje glikola. Meniji na notranjih enotah so v slovenskem jeziku.

Toplotna ~rpalka SANDEN AquaEco2 Max

Kotel z gorilcem na Pelete BIAWAR Pellux 100

T^ SANDEN AquaEco2 Max je edinstven sistem ogrevanja sanitarne vode in centralnega ogrevanja (Eco Cute inovativna tehnologija) s hladilnim plinom CO2; naravnim hladivom, ki je negorljiv in povsem ekolo{ki. Brez te`av dosega temp. vode na izstopu med 65 °C do 90 °C ob COP med 3.5 – 4. U~inkovito ogreva ve~je koli~ine sanitarne vode (do 1200 l/65 °C). Odli~na je za ogrevanje in priprave sanitarne vode za stanovanja, hi{e, restavracije, frizerske salone... Termodinami~ne lastnosti hladilnega plina CO2 zagotavljajo odli~ne izkoristke tudi pri vi{jih izstopnih temp. Ima vgrajeno invertersko regulacijo, s samo 40 dB hrupnosti je ena najti{jih T^ na trgu. Ne potrebuje zunanje enote, postavimo jo v prostor in naredimo preboj stene. Dose`e izredno u~inkovito odtaljevanje z vro~im plinom (manj kot 2 min) in omogo~a 4 x hitrej{e ogrevanje kot sistemi s standardnim hladivom.

Kotel na pelete BIAWAR Pellux 100 nadome{~a sisteme z letno porabo kurilnega olja do 5000 l. Izgorevalna komora je name{~ena v spodnjem delu kotla s posodo za pepel. Kotel ohranja visok izkoristek zahvaljujo~ vertikalni konvekciji izgorevanja in avtomatskemu ~i{~enju gorilca za pelete. Kuri{~e in izgorevalna komora zahtevata minimalno vzdr`evanje, tubolatorji pa so opremljeni z motornim pogonom za avtomatsko ~i{~enje. Visok izkoristek in odli~na zasnova kotla se odra`ata v izredno majhnih koli~inah pepela. Nizka vi{ina kotla omogo~a vgradnjo v prostore z nizkim stropom. Kotel je opremljen z vremensko regulacijo za avtomatsko delovanje, ter omejevalnikom dimnih plinov. Omogo~a priklop regulacije me{alnega ventila in lambda sonde (senzor kisika). Spoznajte skandinavsko tehnologijo z odli~nim razmerjem kvaliteta – cena.

Airabela d.o.o. 08 20 53 025 I www.airabela.si TOPLOTNA ^RPALKA NAMENJENA ZA ZAMENJAVO POTRATNEGA PLINSKEGA KOTLA Hibridna T^ Daikin Altherma; EVLQ08CV3 (zunanja enota T^), EHYHBH08AV3 (notranja enota T^), EHYKOMB33AA (plinski kondenzacijski kotel)

PELETNI SISTEMI ZA CENTRALNO OGREVANJE PROSTOROV

TOPLOTNA ^RPALKA IDEALNA ZA NOVOGRADNJE Z ZELO MALO PROSTORA nizkotemperaturna Daikin Altherma monoblok

Zunanja enota

Zunanja enota, vse v enem

Hibridna toplotna ~rpalka Daikin Altherma je popolna kombinacija visoko kakovostne toplotne ~rpalke zrak-voda in naju~inkovitej{ega plinskega kondenzacijskega kotla. Namenjena je predvsem uporabnikom, ki `elijo zamenjati potraten plinski kotel ter tako prihraniti pri ogrevalnih stro{kih. Ker imamo dve tehnologiji zdru`eni v eno enoto in dva energenta (elektrika + plin), enota samodejno prera~unava glede na ceno energentov, glede na zunanjo temperaturo in glede na toplotne potrebe objekta, s katerim energentom je v danih pogojih najcenej{e ogrevanje objekta. Klju~ do velikih prihrankov je torej prilagodljivost, ki jo hibridna toplotna ~rpalka Daikin Altherma nudi uporabniku.

Nova monoblok toplotna ~rpalka Daikin Altherma je na voljo z mo~ema 5kW in 7kW, tako da predstavlja logi~no izbiro za domove, kjer ni na voljo veliko prostora za namestitev ogrevalnega sistema. ^rpalka ponuja »vse-v-enem« v zunanji enoti (torej nima notranje enote), ki je dovolj majhna, da se jo lahko vgradi skoraj povsod, tudi pod okensko polico. Njena glavna prednost je zelo preprosta vgradnja, saj ima zaprt freonski tokokrog, zato ni potrebe po delu s hladilnim sredstvom in ne potrebuje zagona s strani poobla{~ene osebe za rokovanje z F-plini. Ostale prednosti so {e visoka u~inkovitost (SCOP do 4,39), delovanje do -25°C zunanje temperature, najmanj{a prostornina in{talacije na trgu ter hiter in enostaven zagon.

Not. enota in plinski kondenz. kotel

Atlas Trading d.o.o. 03 425 54 00 I www.atlas-trading.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV

TOPLOTNA ^RPALKA ZA SANITARNO VODO

THERMIA ATEC 6-18kW

VESTTHERM VT 3131 ECO

Toplotna ~rpalka Thermia Atec nudi investitorju zanesljivo in dolgoro~no ekonomi~no re{itev ogrevanja, hlajenja ter priprave tople vode. Je preizku{en sistem z zelo velikim {tevilom instalacij v Sloveniji, od katerih je najve~ zahtevnih, slabo izoliranih objektov. Ker se zavedamo, da je kakovosten izdelek zgolj pogoj za dober sistem, najve~ pa je odvisno od izvedbe, nudimo kupcu storitev na klju~, od svetovanja do izvedbe vseh del ter poprodajnih storitev, vklju~no s 5-letno garancijo ter 24-h on-line podporo preko interneta. Vse toplotne ~rpalke Thermia so namre~ serijsko priklju~ene na stre`nik Thermia On-line (brezpla~na storitev v oblaku). Vse toplotne ~rpalke Thermia so izdelane v Arviki ([vedska), v tovarni z 90-letnimi izku{njami v ogrevanju in 40-letno tradicijo proizvodnje toplotnih ~rpalk. Toplotno ~rpalko Thermia spremlja 5-letna garancija in zagotovljen odziven servis z lastno servisno slu`bo slovenskega distributerja.

Toplotna ~rpalka Vesttherm izkori{~a energijo zraka za ogrevanje sanitarne vode in je namenjena pokritju potrebe povpre~ne dru`ine po topli vodi skozi celo leto. Novi model VT3131/32 ECO vsebuje napredno tehnologijo in kakovostne komponente, zasnova in izdelava sta dovr{eni do potankosti. Dosega najvi{ji standard energijske u~inkovitosti, je energijsko var~en in omogo~a prihranek do 70% stro{kov za pripravo tople sanitarne vode. Vse toplotne ~rpalke Vesttherm so proizvedene na Danskem (Esbjerg), v tovarni s 40-letno tradicijo proizvodnje toplotnih ~rpalk za pripravo tople sanitarne vode. Je eden najve~jih proizvajalcev na evropskem trgu in vodja tehnolo{kega razvoja sanitarnih toplotnih ~rpalk na Danskem. Toplotno ~rpalko Vesttherm spremlja 3-letna garancija in zagotovljen odziven servis z lastno servisno slu`bo slovenskega distributerja.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Orca Energija d.o.o. 02 320 71 80 I si.coolwex.com

Gorenje d.d., Ogrevalni sistemi 080 48 48 I www.gorenje.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE

Orca Exclusive Duo 200 / 300 (4-8 / 8-16 / 23)

Orca ZEUS ZSW 230 / 300 (0 / 1 / 2)

Toplotna ~rpalka Orca Exclusive DUO zagotavlja uporabnikom u~inkovito re{itev pri ogrevanju prostorov in sanitarne vode ter je primerna tudi za radiatorsko ogrevanje. Na voljo je v dveh izvedbah – manj{i, 200-litrski, in ve~ji, 300-litrski – in s tem zagotavlja, da tople vode ne bo zmanjkalo. Mo`nosti upravljanja ~rpalke preko spleta in bivalentnega ogrevanja sta idealni re{itvi za vse, ki `elijo od svoje toplotne ~rpalke le najbolj{e. Produkt je v celoti proizveden v Sloveniji iz najkvalitetnej{ih komponent dostopnih na evropskem trgu, kar dokazuje tudi popolna proizvajal~eva 5-letna garancija in certifikati strokovnih evropskih institucij. Storitev na klju~ – od svetovanja do izvedbe – pa dodano vrednost {e pove~a.

23

Orca Zeus ZSW je idealna re{itev, kadar je prostor omejen. Kljub temu da zasede malo prostora, dosega zavidljiv izkoristek energije in odli~no delovanje tudi v mrazu. Povrhu vsega pa deluje {e izjemno tiho in predstavlja stro{kovno u~inkovito re{itev, saj ob relativno nizki investiciji zni`a stro{ke ogrevanja sanitarne vode tudi do 75 %. Odli~ne grelne lastnosti dopolnjujeta dve velikosti zalogovnika za vodo – 230-litrski in 300-litrski – ter simpati~no oblikovanje, voden zrak in preprosta regulacija. Produkt je v celoti proizveden v Sloveniji, njegovo kakovost pa potrjuje tudi popolna 5-letna proizvajal~eva garancija. Odzivna servisna slu`ba je na voljo po vsej Sloveniji.

T^ ZA OGREVANJE, HLAJENJE IN SANITARNO VODO Tip: zrak-voda Model: Aerogor ECO Inverter 13 A

T^ ZA OGREVANJE, HLAJENJE IN SANITARNO VODO Tip: zrak-voda Model: Aerogor Compact 16 W

Toplotna ~rpalka Gorenje Aerogor ECO Inverter 13 A je optimalna za novogradnje in nizko energijsko hi{e, tudi do 70% prihranki, zadostuje subvenciji EKO sklada, 1.000 €. DC Inverter kompresor omogo~a optimalno prilagoditev potrebi po toploti ali hlajenju, nizki obratovalni stro{ke zaradi visokega COP od 4.0 do 4.7, merjeno po standardu EN 14511 (A7/W35). Maksimalna temperatura ogrevalne vode do 55°C omogo~a vgradnjo toplotne ~rpalke tudi v sisteme z radiatorskim ogrevanjem. Napredna vremensko vodena regulacijska enota omogo~a povezavo solarnih panelov. Omogo~a tudi delovanje v bivalentnih sistemih. Vgrajene ima preizku{ene komponente; Panasonic DC Inverter kompresor, {vedski SWEP toplotni izmenjevalec na vodni strani, Grundfos obto~na ~rpalka – energijski razred A. Deluje v temp. obmo~ju od –25 °C do +45 °C.

Toplotna ~rpalka Aerogor Compact 16 W je primerna za nove in obnovljene objekte (200 - 250 m2), z vra~ilno dobo od 3 do 7 let. Zadostuje subvenciji EKO sklada, 1.000 €. Zmerjen je odli~en COP, do 4.9; po standardu EN 14511 (A7/ W35). Maksimalna temperatura ogrevalne vode do 60°C, omogo~a vgradnjo T^ tudi v sisteme z radiatorskim ogrevanjem. Napredna regulacijska enota Siemens RVS 21 omogo~a regulacijo ve~ ogrevalnih krogov, vremensko vodeno regulacijo, ter regulacijo hlajenja, tudi ogrevanje bazena, solarnih panelov, ipd. Vgrajene ima preizku{ene komponente; Copeland Scroll ZH kompresor, {vedski SWEP toplotni izmenjevalec na vodni strani, Grundfos obto~no ~rpalko – energijski razred A, serijsko vgrajen 3 – potni preklopni ventil. Deluje pri pogojih od –20°C do +40°C.

EKODOM skupina d.o.o.

080 19 29

I www.ekodom.si

PANELI ZA OGREVANJE GOSTINSKIH OBJEKTOV, JAVNIH POVR[IN, ZIMSKIH VRTOV IN STEKLENJAKOV

PANELI ZA OGREVANJE INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV

PANELI ZA HI[NO OGREVANJE

Skupina IR ogrevalnih produktov, ki so posebej zasnovani tako, da s svojim na~inom delovanja kar najbli`je poustvarijo naravno ogrevalno klimo. Tako zagotovijo homogeniziran toplotni ambient tudi na prostem - npr. terasa - ali v zahtevnej{ih objektih, kot npr. rastlinjaki. Zelo priporo~ljivo je ogrevanje v rastlinjakih, ki z naprednim krmiljenjem in nadzorovanim segrevanjem zemlje omogo~i vegetaciji idealno mikroklimo in s tem opazno pove~anje pridelka. Idealno je za terase, predvsem z Sunboks Power iQ, ki omogo~ajo t.i. pulzno {irinsko modulacijo in ~asovno krmiljenje. S pestrim naborom produktov tako lahko zagotovimo npr.: podalj{anje sezone gostinske dejavnosti na prostem, ali simuliramo toplej{e klimatske pogoje ter ve~ji pridelek v rastlinjakih.

Sistemske IR ogrevalne re{itve, ki so projektirane in optimizirane za vsako situacijo in naro~nika posebej. Iz bogatega izbora IR produktov lahko zagotovimo unikatne in u~inkovite ogrevalne re{itve, ki v prvi vrsti zmanj{ujejo stro{ke, obenem pa tudi ob~utno izbolj{ajo klimatske pogoje v prostorih. Idealno je za poslovne prostore in predvsem neizolirana skladi{~a z visokimi stropovi, kjer se lokalno in ~asovno lahko omeji ~as ogrevanja. Redwellova svetovna inovacija, zmagovalka Red dot 2015 in prejemnica {tevilnih svetovnih nagrad je v tem segmentu razred zase.

Poleg zagotavljanja vi{jega toplotnega udobja, nudijo IR ogrevalni produkti tudi izjemen nabor oblikovnih izvedb. Grelna telesa tako niso ve~ oblikovni tujek v prostoru, temve~ lahko celo prispevajo k bolj{i podobi ambienta. Izbirate namre~ lahko med ve~ kot 15 najpresti`nej{imi, preverjenimi in inovativnimi blagovnimi znamkami z ve~ kot 150 razli~nimi oblikami. Zaradi enostavne vgradnje IR produktov lahko opremljate vsak prostor posebej, kar tudi olaj{a investicijo ter prehod na nov na~in ogrevanja. Ogrevanje z IR paneli priporo~amo vsem, ki `elite zmanj{ati stro{ke ogrevanja, imeti maksimalno udobje, zagotoviti zdravo mikroklimo, ter pozabiti na stro{ke vzdr`evanja. IR ogrevanje nadvse priporo~amo novogradnjam. Pri obstoje~ih objektih pa je IR ogrevanje idealno za lastnike velikih hi{, ki ne uporabljajo vseh prostorov, {e posebno za starej{e ljudi in invalide. Cena: od 129,00 eur + ddv naprej.

Za nasvet strokovnjaka pi{ite na info@ekodom.si

Zastopamo: Redwell, Sunboks, Vitalheizung, Heatscope, Celsius, Fahrenheit, JH Heater, Sunjoy, Infrapower, Welltherm, Redpur, Epan, Irtop, Etop,

Najve~ja izbira IR ogrevanja na enem mestu v Evropi.

I

www.irpoint.com


24

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Kovintrade d.d. Celje

03 42 88 604, 03 42 88 602

I www.buderus.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE, HLAJENJE IN PRIPRAVO SANITARNE VODE Buderus Logatherm WPL AR

UPLINJEVALNI KOTEL NA POLENA ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO SANITARNE VODE ABC DELTA »Touch«

STENSKI PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTEL S TOPLOTNO ^RPALKO ZA SANITARNO VODO Buderus Logamax plus GB 072, Logatherm WPT 270 I-S

Dvignite energetski standard va{ega doma na najvi{ji nivo. Toplota ~rpalka WPL AR z najvi{jim COP 5,1 (A7/ W35) na evropskem trgu, bo poskrbela za popolno udobje va{ega doma, saj vas bo pozimi grela poleti pa hladila. Enostavno upravljanje in najnovej{a regulacijska tehnika z vgrajenim vmesnikom za internet, vam bo zagotavljala preprosto upravljanje in spletno nadzorovanje naprave neposredno preko va{ega pametnega telefona ali tabli~nega ra~unalnika. Toplotne ~rpalke WPL AR so narejene po va{i meri, saj jih lahko z razli~nimi sistemskimi re{itvami uporabljate na ve~ na~inov (monoenergetske, bivalentne in kompaktne enote v obliki stolpa z vgrajenim bojlerjem). Ustrezajo vsem predpisom za povrnitev nepovratnih sredstev.

Ko je tehnologija premi{ljena do najmanj{e potankosti postane ogrevanje s poleni pravi u`itek. S kotlom Delta boste energent popolnoma izkoristili, imeli manj dnevnih nalaganj in si zagotovili popolno udobje. In kaj je {e najlep{e! V svoj dom boste vnesli doma~nost in ~arobnost ognja, kotel upravljali preko najnovej{e regulacije z zaslonom na dotik in sistem nadzorovali preko pametnega telefona ali tabli~nega ra~unalnika. Velik nalagalni prostor in vrata vam zagotavljata enostavno ~i{~enje in nalaganje polen tudi do 0,5m. Vrata je mo`no odpirati levo ali desno. Kotel Delta z izkoristkom nad 90% zagotavlja do 40% manj{o porabo polen glede na starej{e sisteme ogrevanja.

Stenski plinski kondenzacijski kotel GB 072 v kombinaciji s toplotno ~rpalko WPT 270 I-S za pripravo sanitarne vode, vam nudita vse tisto, kar potrebujete za perfektno ogrevanje svoje hi{e. Najsodobnej{a kondenzacijska tehnika vam zagotavlja optimalno energijsko u~inkovitost, toplotna ~rpalka pa vas razvaja z obiljem sanitarne vode. Kompaktna izvedba je prava re{itev tudi takrat, kadar ste na tesnem s prostorom. Popolno izgorevanje energenta, skrbi za var~no, zanesljivo in u~inkovito ogrevanje ter ~isto okolje. Z Buderus opremo si ne zagotovite samo prijetno toplega doma, temve~ tudi prijeten ob~utek zanesljivega servisa iz ene roke. En sistem, ena kontaktna oseba, ena hitra re{itev, ne glede na to kje `ivite.

Ustreza vsem predpisom za povrnitev nepovratnih sredstev.

NIX d.o.o. 01 563 42 10 I www.nix.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

TOSHIBA ESTIA 4 HWS-1404H8-E/HWS-1404WHT6-E

Innova eHPoca 3v1

ESTIA toplotne ~rpalke zrak-voda, so namenjene pripravi tople sanitarne vode, za ogrevanje hi{e, kakor tudi za hlajenje hi{e; za ta proces izkori{~a energijo zunanjega zraka. So cenovno zelo ugodne, ter okolju prijazne. V primerjavi z drugimi sistemi toplotnih ~rpalk so nabavni stro{ki izredno nizki. Ni posebnih zahtev glede izvedbe in{talacije (zemeljskih del, globokih izkopavanj). Idealna je za vgradnjo v individualne in vrstne hi{e, v ve~je stavbe, v novogradnje in za vgradnjo pri sanaciji starih zgradb. Poleg tega se lahko kombinira z obstoje~imi ogrevalnimi sistemi (olje, plin, peleti itd.) U~inkovitosti, ki jih dosega ESTIA so na najvi{ji stopnji. Mo`nost subvencije Eko sklada.

Toplotna ~rpalka INNOVA 3v1 omogo~a ogrevanje pozimi, hlajenje poleti in pripravo tople sanitarne vode. Vklju~uje dodatno elektronsko obto~no ~rpalko, kar zagotavlja visoko zanesljivost. Mo`na je priklju~itev solarnih konvektorjev, kakor tudi `e obstoje~ega sistema ogrevanja. Vklju~uje 8 enot z grelno kapaciteto od 7 kW do 23,6 kW. Mo`na izvedba notranje enote z vgrajenim 200 l hranilnikom sanitarne vode. Elektronska kontrola se lahko pove`e preko web serverja na PC, tablico ali pametni telefon. Sistem lahko preprosto upravljamo preko Internet Explorerja ali drugega brskalnika. Toplotna ~rpalka eHPoca DC inverter ima velik izkoristek ( COP ) tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. Mo`nost subvencije Eko sklada.

HERZ d.d. 01 896 2 165 I www.herz.si KOTEL NA POLENA PELLETFIRE

Kotel HERZ Pelletfire zdru`uje najbolj{e kar potrebujete – uplinjevalni kotel za cenovno ugodno kurjenje in peletni modul za avtomatsko delovanje, kadar zaradi odsotnosti ne moremo uporabiti polen. Uplinjevalni del kotla odlikuje inovativno zasnovana 2 vrtin~na zgorevalna komora iz trajnostno termi~no vzdr`ljivega materiala - termi~ne keramike. Rezultat unikatne zasnove zgorevalne komore so zgorevanje z visokimi izkoristki in odli~ne emisijske vrednosti zgorevanja ter izredna trajnost zgorevalne komore. Peletni modul odlikuje zanesljivo delovanje in udobje. Zasnova gorilnika z izrednim izgorevanjem, visokimi izkoristki ter patentirano samoo~i{~evalno zgorevalno re{etko, je identi~na kot jo uporabljamo v na{em kotlu na pelete. Izmenjevalnik toplote je enoten za oba dela kotla, kar poenostavi uporabo za stranko z enim priklopom na ogrevalno in{talacijo in dimnik. Regulacija T-Control poskrbi za re{evanje vseh zahtev povezanih z regulacijo ogrevanja, delovanjem gorilnika, kjer gorilnik prilagaja mo~ trenutnim potrebam po ogrevanju in daljinski nadzor preko pametnega telefona ali ra~unalnika.

PELETNI KOTEL PELLETSTAR

Kotel HERZ Pellestar je kotel, ki ga odlikujeta zanesljivo delovanje in komfortnost v delovanju. Omenjeno kotel HERZ Pelletstar dose`e z zasnovo gorilnika katerega odlikujejo izredno dobre emisijske vrednosti in izkoristki ter patentirana zgorevalna re{etka, ki se sama mehansko ~isti, izmenjevalnikom toplote z avtomati~nim ~i{~enjem ter na ta na~in zagotavljanjem konstantno dobrega prenosa toplote na ogrevalni medij ter delovanju skozi celotno kurilno sezono brez potrebe po rednem servisnem vzdr`evanju. Regulacija T-control poskrbi za re{evanje vseh zahtev povezanih z regulacijo ogrevanja, delovanjem gorilnika, kjer gorilnik prilagaja mo~ trenutnim potrebam po ogrevanju ter tudi daljinski nadzor preko pametnega telefona ali ra~unalnika.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI VITANEST d.o.o. 080 19 59 I www.vitanest.si TOPLOTNE ^RPALKE ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

MITSUBISHI ELECTRIC

MITSUBISHI ELECTRIC ponuja inverterske toplotne ~rpalke zrak-voda v deljeni izvedbi, sestavljene iz notranje enote za pripravo vode in zunanje enote. Izjemno u~inkovite subvencionira tudi EKO SKLAD. Na izbiro sta dve seriji zunanjih enot: ECODAN in ZUBADAN ter dve seriji kompaktnih notranjih enot: CYLINDER UNIT in HYDRO BOX. Na voljo so razli~ne kombinacije za razli~ne potrebe uporabnika v razponu od 4 do 23 kW ogrevalne mo~i. Na razpolago so tudi sistemi s hlajenjem v poletnem ~asu. Proizvajalec je izjemno zanesljivo in u~inkovito delovanje ZUBADAN serije zagotovil z uporabo posebne tehnologije z edinstvenim sistemom »Flash injection«, ki ohranja nominalno mo~ gretja do -15°C zunanje temperature, ogreva pa vse do – 28 °C zunanje temperature. Vse notranje enote so enostavne za namestitev. Notranja vodna enota z vgrajenim rezervoarjem sanitarne tople vode je visoka le 1,6 metra, volumen rezervoarja je 200 l. Notranja vodna enota brez rezervoarja meri le 800 V x 530 [ x 360 G mm. Izbira razli~nih zunanjih in notranjih enot z rezervoarjem sanitarne vode ali brez je odvisna od potreb uporabnika. Ve~ na www.vitanest.si

Viessmann d.o.o.

25

DINES d.o.o. 01 438 39 15 I www.dines.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV Fujitsu Waterstage HIGHPOWER – 11, 14, 16 kW

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV Fujitsu Waterstage COMFORT – 4.5, 6, 7.5 in 10 kW

Notranja enota z integriranim 190 l sanitarnim bojlerjem ali brez. Edinstvena tehnologija notranje enote s protito~nim koaksialnim izmenjevalnikom toplote omogo~a ogrevanje bivalnih in poslovnih prostorov tudi do zunanje temperature -25°C. Zaradi odli~nih karakteristik primerna za radiatorske sisteme. V kompletu s kompatibilno zunanjo enoto toplotne mo~i 11, 14, ali 16 kW je Fujitsu Waterstage energijsko u~inkovit vir ogrevanja, ki dosega ogrevalne temperature do 60°C brez pomo~i grelcev. Visok letni izkoristek. Letni stro{ek ogrevanja lahko zmanj{ate tudi za ve~ kot polovico. Za doseganje najbolj{ih rezultatov skrbi visoko zmogljiva Siemens-ova ogrevalna regulacija. Uporabniku prijazen programski vmesnik Siemens omogo~a enostavno upravljanje. Garancija: 3 leta.

Notranja enota z integriranim 190 l sanitarnim bojlerjem ali brez. Edinstvena tehnologija notranje enote s protito~nim koaksialnim izmenjevalnikom toplote omogo~a ogrevanje bivalnih in poslovnih prostorov tudi do zunanje temperature -20°C. V kompletu s kompatibilno zunanjo enoto toplotne mo~i 11, 14, ali 16 kW je Fujitsu Waterstage energijsko u~inkovit vir ogrevanja, ki dose`e ogrevalne temperature do 55°C brez pomo~i grelcev. Visok letni izkoristek. Letni stro{ek ogrevanja lahko zmanj{ate tudi za ve~ kot polovico. Za doseganje najbolj{ih rezultatov skrbi visoko zmogljiva Siemens-ova ogrevalna regulacija. Uporabniku prijazen programski vmesnik Siemens vam omogo~a enostavno upravljanje. Garancija: 3 leta.

02 480 55 50, brezpl. tel. {t. 080 10 11 I www.viessmann.si

PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTEL ZA OGREVANJE PROSTOROV in SANITARNE VODE Vitodens 222-F

TOPLOTNA ^RPALKA ZRAK / VODA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Vitocal 200-S 4,5 do 16 KW

LESNO UPLINJEVALNI KOTEL ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE, ZA POLENA DO DOL@INE 50 CM Vitoligno 100-S

Vitodens 222-F, kompakten plinski kondenzacijski energetski center ima mere kuhinjskega pohi{tva in se lahko tam tudi postavi kot ogrevalna centrala. Sploh ga ni opaziti in izvedba z visoko u~inkovito ~rpalko obratuje posebno tiho in var~no. Emajliran hranilnik tople sanitarne vode s prostornino 100 l (do 26 kW) ali 130 l (35 kW) skrbi za visoko udobje tople sanitarne vode. Prednost kotla je kompakten plinski kondenzacijski ogrevalni center z integrianim hranilnikom tople sanitarne vode, nazivna mo~ 4,8 do 35 kW oz. 4,8 do 26 kW. Normiran izkoristek: 98% (Hs)/ 109% (Hi). Sanitarno vodo ogrevamo preko plo{~nega prenosnika in emajlliranega hranilnika tople sanitarne vode s prostornino 100 l (35 kW: 130 l). Z njim lahko preprosto upravljamo z regulacijo Vitotronic z besedilnim in grafi~nim prikazom. Odlikuje ga energijsko var~na in visoko u~inkovita ~rpalka (energijski razred A).

Toplotna ~rpalka Vitocal cenovno ugodno koristi energijo iz okoli{kega zraka. Primerna je tako za novogradnje, kot tudi za posodobitev obstoje~ih sistemov. Brez te`av je mo`na tudi kombinacija z obstoje~imi proizvajalci toplote. Prednost toplotne ~rpalke je regulacija mo~i in DC inverter za visoko u~inkovitost pri obratovanju v delnem bremenu. Z njo dose`ete nizke stro{ke obratovanja zaradi visokega koeficienta u~inkovitosti. COP je po standardu EN 14511 do 5 ( zrak 7°C/voda 35°C ). Pri zunanji temperaturi -15°C je maksimalna temperatura vtoka do 55°C. Notranja enota ima pri izvedbi ogrevanje/hlajenje z integriranim preto~nim grelnikom ogrevalne vode visoko u~inkovito ~rpalko ogrevalnega krogotoka, prenosnik toplote, tripotni preklopni ventil, varnostno skupino in regulacijo. Regulacija se odlikuje s preprostim upravljanjem, besedilnim in grafi~nim prikazom.

Vitoligno 100-S je lesno uplinjevalni kotel s toplotno mo~jo od 25 do 80 kW. Odporna nalagalna komora in velika koli~ina kotlovne vode zagotavljata dolgo `ivljenjsko dobo. Velika vrata in nalagalni prostor za polena do 50 cm omogo~ata udobno nalaganje in ~as gorenja do 12 ur. V tem prostoru se lesna polena najprej posu{ijo, z odvzemom kisika pre`arijo, pretvorijo v oglje in popolnoma uplinijo. Lesni plin zgori v zgorevalni komori iz silicijevega karbida. Tako se gorivo izkoristi v najve~ji meri. Uplinjevalna tehnika z mo~nim sesalnim ventilatorjem zagotavlja visok izkoristek in nizke emisijske vrednosti. Kotel se upravlja z elektronsko regulacijo kotla Vitotronic 100,FC1.


26

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI TILIA d.o.o. 07 332 44 42 I www.tilia.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZRAK/VODA ZA OGREVANJE PROSTOROV iN SANITARNE VODE

CTC EcoAir 400

CTC EcoAir 400 je izjemno u~inkovita in tiha {vedska kompaktna toplotna ~rpalka zrak/voda za zunanjo namestitev, ki zagotavlja ogrevanje va{ega doma in sanitarne vode s temperaturami do 65째C pri zunanjih temperaturah vse do -22째C s COP kar 4,9. Inovativni sistem odtaljevanja minimizira {tevilo ciklov in ~as odtaljevanja, kar znatno izbolj{a u~inkovitost delovanja. Mo`nost priklju~itve direktno v obstoje~ ogrevalni sistem brez hranilnika, sistem s hranilnikom ali s sistemskim hranilnikom CTC. Energyflex zasnova nam omogo~a priklop razli~nih ogrevalnih virov, porabnikov in kasnej{e nadgradnje. Za nakup teh ~rpalk je mogo~e pridobiti nepovratna sredstva Eko Sklada RS.

INTELIGENTNI SISTEMSKI HRANILNIKI ZA PRIKLOP TOPLOTNIH ^RPALK CTC CTC EcoZenith

TOPLOTNA ^RPALKA ZEMLJA/VODA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE CTC EcoHeat 400

Paleta inteligentnih sistemskih hranilnikov CTC EcoZenith predstavlja domiselno in edinstveno re{itev za ogrevalne sisteme s toplotno ~rpalko, saj v eni sami napravi zdru`uje hranilnik ogrevalne vode, sistem ogrevanja sanitarne vode, regulacijo celotnega ogrevalnega sistema, dodatni vir ogrevanja s serijsko vgrajenim motornim me{alnim ventilom za ogrevalni sistem, obto~no ~rpalko, preusmerjevalnimi ventili in vsemi tipali.

CTC EcoHeat 400 (v mo~eh 6, 8, 10 in 12 kW) je popolna toplotna ~rpalka zemlja/voda ali voda/voda, ki v enem ohi{ju zdru`uje celotno kurilnico objekta: modul toplotne ~rpalke, hranilnik ogrevalne vode, sistem za ogrevanje sanitarne vode, potopni elektri~ni grelec, ki predstavlja nadomestni vir ogrevanja, regulacijo za krmiljenje celotnega ogrevalnega sistema in toplotne ~rpalke z barvnim zaslonom na dotik in mo`nostjo krmiljenja hlajenja v poletnih mesecih ter bivalentnim me{alnim ventilom ogrevalnega sistema, ki zagotavlja ogrevanje va{ega doma in sanitarne vode s temperaturami do 65째C z letnim izkoristkom preko 5,5.

Vgrajena regulacija z Energyflex zasnovo lahko krmili do tri me{alne ogrevalne kroge, pasivno hlajenje, toplotne ~rpalke CTC in druge ogrevalne vire, kot recimo, son~ne kolektorje, toplovodne kamine, kotle na pelete, dodatne hranilnike in podobno.

Za nakup teh ~rpalk je mogo~e pridobiti nepovratna sredstva Eko Sklada RS.

TITAN d.d. 01 830 91 70 I www.uponor.si RE[ITVE ZA ENODRU@INSKE HI[E

Uponor je vodilni mednarodni ponudnik vodovoda in re{itev notranje klime za stanovanjsko in poslovno gradbeno industrijo. Z dobavljanjem sistemov, ki ustvarjajo udobno okolje za `ivljenje, delo in prosti ~as, predstavljajo Uponorjeve re{itve pomembno vlogo v `ivljenju ljudi. V kombinaciji z zanesljivostjo in najbolj u~inkovito rabo energije, Uponorjeve re{itve omogo~ajo najbolj{o osnovo za notranje udobje. Ker trajnost dana{njih stavb postaja vse bolj in bolj pomembna, dela Uponor skupaj s strokovnjaki, da bi ustvarili bolj{e ~lovekovo okolje. Uponor je poznan predvsem po svojih ve~plastnih ceveh (Uponor Unipipe/MLC), katere proizvaja `e ve~ kot 25 let, ter po plasti~nih ceveh PE-Xa (Uponor Comfort Pipe Plus), katere proizvaja `e ve~ kot 40 let. Proizvodnja poteka v Nem~iji (MLC) in na [vedskem (PE-Xa), cevi pa so izdelane v skladu z najnovej{imi standardi (EN ISO 15875 za PE-Xa cevi in EN ISO 21003 za ve~plastne cevi). Oba materiala sta primerna tudi za uporabo pri sistemih ploskovnega ogrevanja/ hlajenja, med katere spadajo talno, stensko in stropno ogrevanje/hlajenje. Uponor nudi kompleten asortiman za te sisteme: od razdelilcev, razdelilnih omaric, cevi do sistemov pritrjevanja cevi in regulacije.

Za pritrjevanje cevi na podlago se uporabljajo razli~ni sistemi, od sistemskih plo{~ (NUBOS, TECTO, SICCUS), jeklenih mre` (CLASSIC) in pritrdilcev (TACKER). Obstajajo pa tudi sistemi z minimalno vgradno vi{ino (MINITEC).

Za dobro delovanje sistema talnega ogrevanja/hlajenja pa mora biti vgrajena tudi ustrezna regulacija. Na voljo je o`i~ena ali brez`i~na regulacija Uponor.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Valher d.o.o.

02 67 40 290

27

I www.VALHER.si

Ogrevalna tehnika

KOTEL NA PELETE Specialni peletni kotel VALHER PK

DVOKURI[^NI KOTEL NA PELETE Dvokuri{~ni kotel VALHER DKP

KOMBINIRANI UPLINJEVALNI IN PELETNI KOTEL Kombiniran uplinjevalni kotel VALHER UPX-P

Sodobni jekleni kotli PK na pelete. Kuri{~e je izdelano iz kvalitetne kotlovske plo~evine debeline 5 mm, ki omogo~a veliko odpornost na temperaturo in korozijo. Njegova vertikalno postavljena izgorevalna komora omogo~a maksimalne izkoristke in u~inkovito zbiranje pepela na dnu kotla ter enostavno ~i{~enje. Za ekolo{ko zgorevanje peletov skrbi mikroprocesorska regulacija z LCD displejem v integraciji z zra~no hlajenim gorilnikom, pol~nim transporterjem in zalogovnikom. Ohi{je kotla je pra{no barvano ter u~inkovito izolirano s kvalitetno toplotno izolacijo iz steklene volne visoke gostote. Kotel Valher PK izpolnjuje normative izkoristkov za Ekolo{ki sklad Republike Slovenije. A ste vedeli, da so izkoristki modela VALHER PK20 pri AA+ peletih tudi nad 94%! Vabljeni k obisku na{e spletne strani na: www.VALHER.si .

Sodobni jekleni kotli DKP na pelete. Kuri{~e je izdelano iz kvalitetne kotlovske plo~evine debeline 5 mm, ki omogo~a veliko odpornost na temperaturo in korozijo. Posebnost kotla je kuri{~e za pelete, ki je name{~eno na najni~ji to~ki, in name{~en peletni gorilnik lastnega razvoja in izdelave. Za ekolo{ko zgorevanje peletov skrbi mikroprocesorska regulacija z LCD displejem v integraciji z gorilnikom, pol~nim transporterjem in zalogovnikom, ki lahko sprejme 195 kilogramov peletov. Ohi{je kotla je pra{no barvano ter u~inkovito izolirano s kvalitetno toplotno izolacijo iz steklene volne visoke gostote. Dvokuri{~ni kotel predstavlja re{itev, ki je prakti~na in uporabna hkrati. Gre za enega bolj priljubljenih izdelkov podjetja VALHER, ki je uvr{~en tako v Avstrijski kot Slovenski eko sklad. Ve~ informacij o izdelku najdete na: www. VALHER.si

Sodobni jekleni kotli na uplinjevanje UPX-P z dvema lo~enima kuri{~ema za leseno biomaso in pelete. Zmagovalna kombinacija uplinjevalnih in peletnih kotlov v enem. Uporabljajo najbolj napredno tehnologijo nadzora zgorevanja za regulacijo primarnega in sekundarnega izgorevalnega zraka ter modulacijo glavnega ventilatorja. Tak{en na~in upravljanja kotla z inovativnimi re{itvami druge (pirolizne) izgorevalne komore pripomore k doseganju izredno nizkih vrednosti emisij in visokemu izkoristku. Izdelek odlikujejo velika nalagalna odprtina, povsem lo~ena regulacija primarnega zraka, sekundarnega zraka in sesalnega ventilatorja ter popolnoma hladna nakladalna vrata (Hyper Cool). Avtomatski v`ig drv je na voljo kot opcija. S kombinacijo teh dveh sistemov je mo`no prilagodljivo in optimalno delovanje - popolnoma avtomatsko, popolnoma ekolo{ko, popolnoma u~inkovito v razmerju cena/zmogljivost.

Ogrevalna tehnika

Valher d.o.o.

02 67 40 290

I www.VALHER.si

KOTEL NA PELETE Peletni kotel VALHER STP

SET ZA NADGRADNJO KOTLA NA PELETNI SISTEM VALHER GP PELETNI GORILNI SET

KLASI^EN KOTEL NA DRVA Kotel na polena VALHER STK

Kompaktni jekleni kotli STP na pelete je plod slovensekga znanja. Kuri{~e je izdelano iz kvalitetne kotlovske plo~evine debeline 5 mm, ki omogo~a veliko odpornost na temperaturo in korozijo. Posebnost kotla je kuri{~e za pelete, ki je name{~eno na najni`ji to~ki, in name{~en peletni gorilnik lastnega razvoja in izdelave. Za ekolo{ko zgorevanje peletov skrbi mikroprocesorska regulacija z LCD displejem v integraciji z gorilnikom, pol`nim transporterjem in zalogovnikom, ki lahko sprejme 150 kilogramov peletov. Pol`ni transporter je skrit v samem zalogovniku in ni viden. Ohi{je kotla je pra{no barvano ter u~inkovito izolirano s kvalitetno toplotno izolacijo iz steklene volne visoke gostote. IZPOLNJUJE POGOJE EKO SKLADA ZA SUBVENCIJO V VI[INI 25% !

Peletni gorilni{ki komplet GP je samostojni komplet sestavljen iz gorilnika, regulacije, pogona ter zalogovnika peletov, volumna 150 kg. Namenjen je monta`i na razli~ne kotle na trda goriva. Celoten set je plod lastnega Slovenskega razvoja in dolgoletnih izku{enj. Tehnologija gorilnika omogo~ata optimalno izgorevanje in zaradi hkratnega hlajenja delov izpostavljenih visokim temperaturam tudi dolgo `ivljenjsko dobo izdelka. Sistem motorno krmiljenih loput zagotavlja dodatne prihranke, saj prepre~uje hlajenje kotla pri zaustavljenem gorilniku. Zaradi tehnologije me{anja primarnega in sekundarnega zraka se gorilnik pona{a z nizkimi vrednostmi emisij {kodljivih plinov. Zasnovano, razvito in narejeno v Sloveniji.

Klasi~ni jekleni kotli STK na trda kuriva. Kuri{~e je izdelano iz kvalitetne kotlovske plo~evine debeline 5 mm, ki je odporna na visoke temperature in korozijo. Velika nalagalna odprtina omogo~a uporabo debelej{ih polen, kar zagotavlja dolgotrajno delovanje z enim polnjenjem. Enostavno ~i{~enje in trajno dober izkoristek je zagotovljen z lahkim dostopom do ravnih izmenjevalnih povr{in. Ohi{je kotla je pra{no barvano in u~inkovito izolirano s toplotno izolacijo iz steklene volne visoke gostote. Vrata kotla lahko prilagodimo za levo ali desno odpiranje. Kotli so za varovanje proti pregretju serijsko opremljeni z varnostno hladilno spiralo, na katero je potrebno priklju~iti termi~no varovalo. Na zadnji strani kotla se nahajajo hidravli~ni priklju~ki.


28

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI VETO d.o.o.

01 580 91 00, 040 744 436 I www.veto.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZRAK/VODA namenjena za ogrevanje in hlajenje prostorov ter pripravo tople sanitarne vode Stiebel Eltron WPL AC(S) 15/25

KOTEL NA PELETE namenjen za ogrevanje prostorov ter pripravo tople sanitarne vode Windhager BioWIN 2 (3 – 26 kW)

STENSKI PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTEL namenjen za ogrevanje prostorov ter pripravo tople sanitarne vode De Dietrich NANEO

Zasnova kompaktne inverterske toplotne ~rpalke nudi {tevilne mo`nosti sodobnega ogrevanja in hlajenja ter prednosti, ki jih je vredno izkoristiti tako pri novogradnjah kot pri prenovi objektov. Naprava dosega visoke temperature dvi`nega voda (do 65˚C) in s tem predstavlja idealno re{itev za vgradnjo v starej{e objekte z radiatorskim sistemom. Ekskluziven inverterski Scroll kompresor skupaj z drugimi vrhunskimi komponentami omogo~a izjemno prilagodljivost naprave glede na dejanske potrebe po ogrevanju objekta, zato je toplotna ~rpalka primerna tudi za prenove, novogradnje, manj{e in ve~je objekte, eno- ali ve~ dru`inske hi{e…

Nepremagljiv v udobju, izjemno var~en, varen in zanesljiv kotel na pelete BioWIN 2 namenjen za centralno ogrevanje eno- in ve~ dru`inskih hi{. Odlikujejo ga vrhunske tehni~ne lastnosti, popolnoma avtomatsko ~i{~enje in odstranjevanje pepela, inovativno in avtomatsko dovajanje pelet z eno, tremi ali z osmimi sesalnimi sondami, mno`ica alternativnih re{itev za skladi{~enje pelet, 6 mo`nih razredov udobja in {e mnogo drugih izjemnih lastnosti.

Stenski plinski kotel Naneo je enako tehni~no zasnovan za celotni evropski trg in izkori{~a vse prednosti kondenzacijske tehnologije. Odlikujejo ga visoka u~inkovitost, zanesljivost ter komponente najvi{je kvalitete. Njegove kompaktne dimenzije, ob te`i le 25kg, ga uvr{~ajo med najmanj{e naprave te kapacitete na trgu. S sodobnim dizajnom v mini formatu sovpada v vsak prostor v domu. Kotel je polno opremljen z vsemi elementi (ventili) za takoj{njo vgradnjo oziroma priklop na obstoje~o hi{no in{talacijo. Je preprost za uporabo zahvaljujo~ inovativni upravljalni enoti z LCD zaslonom in prikazom v slovenskem jeziku. Prigraditi mu je mogo~e 80 ali 130 litrski grelnik, na voljo je tudi s preto~nim grelnikom iz nerjavnega jekla.

S svojo celotno zasnovo omogo~a najvi{je udobje z izjemno nizko porabo energije. Premi{ljen in lep dizajn ter tiho delovanje kompaktne zunanje enote omogo~a umestitev le-te v vsako okolje. Zaprt hladilni krog toplotne ~rpalke obenem omogo~a njeno preprosto namestitev. Naprava ima toplovodno povezavo z grelnikom/hranilnikom vode, ki v prostoru zavzame malo prostora.

Peletni kotel potrebuje vsega 1,5 m2 povr{ine in je primeren za postavitev tudi v majhne odprtine. Ker ne potrebuje hranilnika ogrevalne vode, {e dodatno prihranite pri prostoru, denarju in energiji. Neposredno na kotel je name{~ena sodobna upravljalna enota InfoWIN s ~itljivimi in jasnimi sporo~ili v slovenskem jeziku poro~a o obratovanju kotla. BioWIN 2 je kotel, ki mu zado{~a, da se redna servisnovzdr`evalna dela opravijo zgolj vsake 2 leti oz. najkasneje po porabi 16 ton peletov. Skratka kotel, ki prepri~a v vseh detajlih.

KNUT d.o.o. 01 788 99 16 I www.knut.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE, HLAJENJE IN SANITARNO VODO

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE, HLAJENJE IN SANITARNO VODO

Model: NIBE F1255 - zemlja - voda

NIBE F2040-12 - zrak - voda

Toplotna ~rpalka NIBE F 1255 je inverterska toplotna ~rpalka zemlja - voda. Podjetje NIBE je `e s prej{njim modelom inverterske toplotne ~rpalke zemlja-voda (F 1150) predstavilo novost na slovenskem trgu. Zahvaljujo~ inverterski tehnologiji je tako letni COP, kot sezonski COP (SCOP) izredno visok, kar nam stro{ke ogrevanja zmanj{a tudi do 85 %. SCOP je kar 5,4 po standardu EN14825 (A0/35). Model toplotne ~rpalke F 1255 ima serijsko vgrajen inverterski kompresor, frekven~no krmiljene var~ne obto~ne ~rpalke, bojler, preklopni ventil, el. grelec in regulacijo. Model toplotne ~rpalke F 1255-16 ima razpon ogrevanja od 4 do 16 kW, model F 1255-8 pa od 1,5 do 8 kW. Maksimalna temperatura ogrevanja, brez uporabe grelca, zna{a 65°C.

Toplotna ~rpalka NIBE F 2040 je inverterska T^ v monoblok izvedbi. Omogo~a ogrevanje in hlajenje z minimalnimi stro{ki, kar je zasluga visokega COP - 3,9 po standardu EN 14511 (A2/W35) oz. 4,7 (A7/35). Toplotna ~rpalka F 2040, s kompaktno notranjo enoto VVM 500, tvori celovit sistem ogrevanja. Izredno napredna regulacija omogo~a krmiljenje do {tirih temperaturnih re`imov, ter sanitarne vode. Omogo~a priklop do dveh dodatnih virov ogrevanja (olje, plin, sonce…), ter krmiljenje preko interneta. Notranja enota ima serijsko vgrajen preklopni in me{alni ventil (za primer dogrevanja s kaminom ali kotlom na drva), dve var~ni obto~ni ~rpalki, el. grelec, regulacijo, ter preto~ni bojler. Ker dosega temperaturo 58°C je primerna tako za talno kot radiatorsko ogrevanje.

[e vi{je izkoristke ter {e ni`jo porabo energije dosega v kombinaciji s tehnolo{ko dovr{eno sanitarno toplotno ~rpalko De Dietrich KALIKO. To je prepri~ljiva re{itev, ki prina{a ekolo{ko in gospodarno alternativo za novogradnje in tudi starej{e stavbe.

KWB, mo~ in toplota iz biomase d.o.o. 03 839 30 80 I www.kwb.si KOTEL NA PELETE KWB Easyfire 1 - 10 / 15 / 20 kW

KOTEL NA POLENA KWB Classicfire 18 / 28 kW

Preverjen ogrevalni sistem na pelete KWB Easyfire 1 ima vgrajen gorilni sistem, ki ga uporablja `e 40. 000 zadovoljnih KWB uporabnikov. Kakovost in udobje sta tudi pri vstopnem kotlu produktne dru`ine KWB igrala poglavitno vlogo pri razvoju. Comfort 3 regulacija z vrtljivim kolescem omogo~a izjemno preprosto in intuitivno upravljanje, stoje~i toplotni izmenjevalec in visoko u~inkoviti virbulatorji zagotavljajo u~inkovit prenos toplote, preizku{en gorilni sistem, s potiskom od spodaj, pa poskrbi za izjemno ~isto izgorevanje. Enostavno polnjenje sprejemnika goriva, opcijsko samodejno polnjenje goriva ter samodejno ~i{~enje sistema znatno vi{ajo udobje. Poznana KWB kakovost in cenovna dostopnost kotla sta glavna aduta popolnoma novega ogrevalnega sistema na pelete Easyfire 1.

Popolnoma nov ogrevalni sistem na polena Classicfire 2 omogo~a najnaprednej{i na~in zanesljivega in klasi~nega ogrevanja na polena do dol`ine 55 cm. KWB deljivnosljiv sistem omogo~a preprosto in hitro instalacijo kotla (zgolj v treh delih), visokotemperaturna vrtin~asta komora zagotavlja popolno izgorevanje, s 185 litri najve~ji polnilni prostor v razredu pa zagotavlja izjemno dolge intervale polnjenja. Mo`nost nadgradnje s peletnim modulom, ki kotlu omogo~a ogrevanje na pelete ter popoln nadzor s pomo~jo regulacije Comfort 4 in krmiljenje s spletnim vmesnikom Comfort Online zaklju~uje krog produkta, ki se zaradi tehni~ne naprednosti, izkoristka in udobja uvr{~a v sam vrh panoge.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI SELTRON d.o.o.

080 13 55 I www.seltron.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZA PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

HIBRIDNA T^ S PLINSKO KONDENZACIJSKO ENOTO ZA OGREVANJE ALI HLAJENJE IN PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE Rotex HPU HYBRID zrak-voda/plin

Seltron OPTIMA SAN zrak-voda

Toplotna ~rpalka OPTIMA SAN je odli~en primer zdru`itve energetske u~inkovitosti in vrhunskega dizajna. Vgrajen sistem razslojevanja zagotavlja, da je uporabniku na voljo maksimalna koli~ina ogrete vode, hkrati pa zmanj{a {tevilo vklopov in izklopov toplotne ~rpalke, ter tako zagotavlja dalj{o `ivljenjsko dobo kompresorja in toplotne ~rpalke kot celote. OPTIMA SAN omogo~a ogrevanje sanitarne vode do 60 °C tudi pri ni`jih temperaturah prostora. Dodaten toplotni izmenjevalec in diferen~ni regulator omogo~ata ogrevanje sanitarne vode tudi z uporabo dodatnega vira kot je kotel ali solarni sistem. OPTIMA SAN je mo`no upravljati tudi preko pametnega telefona (iphone) ali tabli~nega ra~unalnika (ipad).

HPU HYBRID s plinsko kondenzacijsko enoto predstavlja izjemno re{itev na podro~ju toplotnih ~rpalk. Primerna je tako za novogradnje kot za prenove. Uporabimo jo lahko za nizkotemperaturno talno ogrevanje, stensko ogrevanje, visokotemperaturno radiatorsko ogrevanje ali kombinacijo na{tetega. ^e imamo v objektu stensko ogrevanje ali konvektorje, lahko HPU HYBRID v poletnem ~asu uporabimo tudi za hlajenje. Za ogrevanje sanitarne vode ima notranja enota vgrajen preto~ni grelnik. HPU HYBRID je primerna tudi za adaptacijo starej{ih radiatorskih ogrevalnih sistemov oz. za ogrevalne sisteme, ki potrebujejo izhodno temperaturo do 80 °C. Sistem pametno izbira najbolj ekonomi~en na~in delovanja: delovanje samo s toplotno ~rpalko, samo s plinskim kondenzacijskim kotlom ali hkratno delovanje obeh sistemov, kar zagotavlja optimalno kombiniranje prednosti toplotne ~rpalke in plinske kondenzacijske tehnike za dosego maksimalne var~nosti ogrevanja. HPU HYBRID je prostorsko var~na in odli~na re{itev za zamenjavo dotrajanega stenskega plinskega kotla.

E2E d.o.o. 02 620 98 05 I www.e2e.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

Daikin Altherma LT: ERLQ008CV3/EHVH08S26CB9W

Daikin Altherma HT: ERRQ011AY1/EKHBRD011ADY1

S SUBVENCIJO DAIKIN SKLADA

1000 EUR Japonska blagovna znamka DAIKIN ima v Evropi najve~ji tr`ni dele` med vsemi proizvajalci toplotnih ~rpalk, samo v Evropi je bilo prodanih `e 300.000 toplotnih ~rpalk. DAIKIN je sinonim za kakovost, zanesljivost, varnost in u~inkovitost. DAIKIN ALTHERMA LT je toplotna ~rpalka namenjena novogradnjam, ter dobro izoliranim zgradbam in je pri tem do 5-krat bolj u~inkovita od klasi~nih sistemov ogrevanja. Zaradi izjemne modulacije kompresorja se med vsemi svojimi konkurenti najbolj prilagaja toplotnim potrebam pri ogrevanju va{ega doma in s tem pripomore k manj{i porabi elektri~ne energije. V kolikor i{~ete varno, zanesljivo in u~inkovito re{itev za ogrevanje va{ega doma, je to zagotovo DAIKIN ALTHERMA LT. Na voljo ve~ modelov.

29

DAIKIN je s 50-letno tradicijo pri proizvodnji toplotnih ~rpalk najbolj inovativno in razvojno naravnano podjetje v svoji bran`i. Rezultat inovativnosti je tudi toplotna ~rpalka DAIKIN ALTHERMA HT, ki je najbolj u~inkovita toplotna ~rpalka za radiatorske sisteme. Pri delovanju uporablja dva kaskadna kompresorja in deluje popolnoma brez elektri~nih grelnikov. Zagotavlja najvi{jo stopnjo varnosti, saj lahko pri -25°C zunanje temperature proizvaja radiatorsko vodo s temperaturo 80 °C. Druge prednosti so kakovost, zanesljivost in u~inkovitost. DAIKIN ALTHERMA HT v povpre~ju letno porabi vsaj 300 EUR manj elektri~ne energije kot konkuren~ne visokotemperaturne enokompresorske toplotne ~rpalke. Na voljo ve~ modelov.

KOMBINIRANI KOTEL ZA KURJENJE NA POLENA ALI PELETE, Z REGULATORJEM Seltron OPTIMA KKO

Kombiniran kotel OPTIMA KKO je namenjen za ogrevanje objektov z razli~nimi toplotnimi potrebami in ogrevalnimi sistemi. Omogo~a uporabo dveh ekolo{ko in cenovno ugodnih energentov - kurjenje na polena ali pelete. Prehod med energentoma je izjemno preprost in nezahteven. Skupaj z integriranim zalogovnikom za 135 kg pelet, zasede le 0,9 m2. Vsi deli so lahko dostopni in jih s pomo~jo {~etke in sesalnika preprosto o~istimo ter kotel pripravimo za nadaljnje obratovanje. Kotel OPTIMA KKO je edini v svojem rangu, ki je opremljen z zmogljivim regulatorjem PROMATIC® KUD10, ki zraven regulacije kotla omogo~a tudi reguliranje ogrevalnega sistema z vremensko vodeno regulacijo ali avtomatski preklopom med kotlom OPTIMA KKO in morebitnim obstoje~im kotlom v sistemu, ~e je to potrebno.

Termo-tehnika d.o.o., 080 23 22 03 703 16 20 I www.kronoterm.com TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE OBJEKTOV T^Z ZV 13 EVT

Visokotemperaturna toplotna ~rpalka zrak/ voda za zunanjo postavitev z vremensko odvisnim prilagajanjem dejanskim potrebam objekta ter krmilnikom Termotronic 3000. Odlikujeta jo posebna SUPER EVI in TERMODIS sistema, ki zagotavljata u~inkovito delovanje tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. Za izredno tiho delovanje skrbi antivibracijsko vpetje, dvojna zvo~na za{~ita ter bioni~no oblikovane lamele ventilatorja. AVTO-OPTI defrost sistem odtaljevanja uparjalnika, korita, odtoka kondenzata in ventilatorja za u~inkovito delovanje sistema v vseh vremenskih razmerah. Idealna izbira za prenovo kurilnic, saj je toplotna ~rpalka primerna za starej{e objekte z radiatorskim ogrevanjem. Naprava je v celoti razvita in proizvedena v SLOVENIJI.

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE OBJEKTOV WPLV-14-S1 NT

Toplotna ~rpalka zrak/voda Kronoterm z variabilnim delovanjem. Edinstvena toplotna ~rpalka v dveh razli~icah WPLV-09-S1 NT in WPLV-14-S1 NT je idealna za novogradnje s talnim ogrevanjem. Velika prednost je notranja enota, hidravli~ni modul z integriranim zalogovnikom, ki predstavlja hidravli~no lo~nico v sistemu. Poleg omenjenega, v procesu odtaljevanja potrebno toploto vzame iz integriranega zalogovnika in ne direktno iz ogrevalnega sistema, kar nudi {e dodatno udobje bivanju. Toplotna ~rpalka ima edinstven sistem za{~ite pred vremenskimi vplivi, ki se vizualno dopolnjuje z ostalimi modeli ogrevalnih toplotnih ~rpalk Kronoterm. S povezavo na storitev cloud.kronoterm, ki je za uporabnika popolnoma brezpla~en, postane upravljanje toplotne ~rpalke zabava, nadzor nad stro{ki pa zelo uporabna aplikacija.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

30

MAVI Maribor d.o.o. KOTEL ZA CENTRALNO OGREVANJE NA TRDO GORIVO DEFRO KDR 25 PLUS

Podjetje DEFRO je najve~ji proizvajalec kotlov za centralno ogrevanje na Poljskem. Kotel DEFRO KDR 25 PLUS je tradicionalni plo~evinasti kotel za kurjenje na trda goriva (les, premog). Narejen iz visoko kakovostne kotlovske plo~evine debeline 6 mm. Kotel je standardno opremljen z ventilatorjem za dovod zraka in kotlovsko regulacijo S3P, katera nadzoruje delovanje ventilatorja, temperaturo dimnih plinov in dveh obto~nih ~rpalk. Visok izkoristek kotla zagotavlja ve~-to~kovni vpih zraka v kuri{~e in PID krmiljenje ventilatorja (frekven~no delovanje). Razpon mo~i od 12 do 50 kW in velika vrata za nalaganje ter veliko kuri{~e (tudi do dol`ine polen 50 cm) omogo~a {iroko obmo~je uporabe in veliko prilagodljivost uporabniku. Uporaba kotla je priporo~ljiva v kombinaciji s hranilnikom toplote. Garancija kotla je 4 leta.

02 23 50 300 I www.mavi.si

KOMBINIRANI KOTEL ZA CENTRALNO OGREVANJE NA TRDO GORIVO (LES, PELETI, PREMOG) DEFRO DUO UNI 25

TOPLOZRA^NI KOTEL NA TRDO GORIVO DEFRO NP

Podjetje DEFRO je najve~ji proizvajalec kotlov za centralno ogrevanje na Poljskem. DEFRO DUO UNI 25 je kombiniran plo~evinasti kotel na trdo gorivo, s katerim lahko kurimo drva, premog in pelete. Kotel lahko deluje ro~no ali avtomatsko preko dozirnega pol`a, kateri dovaja gorivo v kuri{~e iz dograjenega zalogovnika (leva/desna izvedba postavitve). Narejen je iz visoko kakovostne kotlovske plo~evine debeline 6-10 mm, ter ustrezno izoliran s kameno volno. Kotel je standardno opremljen z ventilatorjem za dovod zraka, kotlovsko regulacijo K1P, katera nadzoruje kompletno delovanje kotla (ventilator, dozirni pol`, 4x obto~na ~rpalka, 1x me{alni ventil, delovanje po zunanji temperaturi in termi~no varovanje kotla), dozirnim pol`em, zalogovnikom za gorivo, tipalom za merjenje temperature dimnih plinov in sistem za ga{enje v primeru povratnega ognja v zalogovnik (gasilec). Visok izkoristek kotla zagotavlja lo~eno kuri{~e za drva in pelete, ter PID krmiljenje ventilatorja (frekven~no delovanje). Razpon mo~i od 15 do 50 kW in samodejni preklop delovanja (drva/peleti) omogo~a {iroko obmo~je uporabe in veliko prilagodljivost uporabniku. Uporaba kotla je priporo~ljiva v kombinaciji s hranilnikom toplote. Garancija kotla je 5 let.

Podjetje DEFRO je najve~ji proizvajalec kotlov za centralno ogrevanje na Poljskem. DEFRO toplozra~ni kotel NP je namenjen za kurjenje trdega goriva (kosovni premog in les) z zelo visokim izkoristkom, ki daje 100% ~isto toploto. Namenjen je za ogrevanje industrijskih prostorih npr. delavnice, velikih dvoran, skladi{~…. Prenos toplote se ustvari med prenosom zraka in toplote skozi velike povr{ine toplotnega izmenjevalnika, katerega ustvarja ventilator. U~inkovitost delovanja in izgorevanja lahko nastavimo preko loput za nastavitev primarnega in sekundarnega zraka na vratih. Velika vrata za nalaganje ter veliko kuri{~e omogo~a {iroko obmo~je uporabe in veliko prilagodljivost uporabniku. Dobavljiv je v dveh mo~eh 35 in 70 kW. Garancija kotla je 2 let.

GSM: 041

383 383

www.biomasa.si

V SLOVENIJI VARČNO IN UDOBNO O OGREVAMO ŽE VEČ KOT 2500 OBJEKTOV

Novo v ponudbi SEKANCI in PELETI

POLENA in PELEETTII ZLATO PRIZNANJE SEJMA ENERGETIKA 2012 012

C CII NC AN SEKA

POLENA AVTOMATSKI VŽIG PRI KOTLU NA POLENA

Kotli Kot tli na llesno bi biomaso (7 – 1000 kW)

PELETI

Kogeneracija na

lesni plin


PRAKTI^NI NASVETI

31

Lahkotno ~i{~enje odtokov Gladke odto~ne cevi iz plastike omogo~ajo enostavno monta`o in nemoten pretok odplak. Kljub temu pa se zaradi razli~nih vzrokov odtok lahko zama{i, posledice pa so vedno neprijetne. Takrat pomaga samo stara dobra „zajla“, s katero prodremo do zama{enega dela, ga predremo, ostanke pa speremo z vodo. Orodje lahko kupimo v vsaki trgovini in z njim sami re{imo problem.

Glavna pomanjkljivost, `vi`ganje Kdor je ~epel pred kuhinjsko omarico in ti{~al jeklenico v odtok ve, da se najkasneje med izvlekom pojavi vi{ek umazane jeklenice. Slednja za hrbtom ~istilca `ivi svoje `ivljenje, opleta in tol~e naokrog, da zanke kar `vi`gajo. Pri tem ostanki umazane vode z jeklenice brizgajo po elementih, jih lahko po{kodujejo, svoje dobijo tudi tla. Med prodiranjem v zama{eno cev je potrebno jeklenico stalno vrteti, saj s tem omogo~imo enostavnej{e prodiranje skozi zavoje, zama{eni del pa s tem dobesedno postrugamo s sten cevi. Pri tem v jeklenici pove~amo napetost, ki se z divjim opletanjem spro{~a med izvlekom. Delno lahko pomaga prekrivanje tal in pohi{tva s PVC folijo, ampak samo delno.

zvita, posebna glava, podobna vrtalni, pa omogo~a podajanje in vra~anje jeklenice v kaseto. Profiji jo namestijo na vrtalko, ki omogo~a vrtenje v obe smeri, zato je prodiranje in ~i{~enje hitro in udobno. Svojo kaseto smo izdelali iz zelo poceni materialov, za sestavo porabili dobro uro ~asa. Telo je izdelano iz Baumax vedra (1,2 €), meter dolge elektri~arske pocinkane monta`ne letve (1,4 €), 8 inox vijakov M6 s podlo`kami (6 €), kosom lepilnega traku in delom odlomljenega ro~aja lopate. Vedru odre`emo gornji rob z ro~ajem, obod razdelimo na {est enakih delov, {est navpi~nih rezov pa zaklju~imo 8 cm nad dnom. Vse reze s flomastrom rde~e barve prostoro~no nari{emo na vedro, da delo hitreje te~e. Nato zvijemo monta`no letev, zadostujejo mo~nej{e kle{~e, {e la`je pa delo izvedemo v prime`u. Nato na letev v spodnjem delu privijemo leseni ro~aj z dvema lesnima vijakoma, ta komplet pa na dno vedra z dvema inox vijakoma. Sledi pregibanje, vrtanje in privijanje delov zgornjega dela vedra, s tem zo`imo vstopno odprtino za cev in kaseta je dokon~ana. Nato vanjo porinemo jeklenico, v tem primeru dol`ine 10 metrov, ter leseni ro~aj prilepimo na kovinski podalj{ek.

Presenetljivo odli~no delovanje Ideja ukradena pri profesionalcih Problem lahko re{i samo kro`na kaseta, podobna tisti, kot jo imajo profesionalne naprave. V njej je jeklenica ves ~as varno

Ni trajalo dolgo in teti se je spet zama{il kuhinjski odtok. Mu~no delo, ki je prej potekalo slabi dve uri, smo sedaj opravili v minutah, ~e odmislimo snemanje in name{~anje PVC kompleta pod pomivalnim koritom. Z

Jeklenica se samodejno in natan~no zvije nazaj v okrov

Razen jeklenice stanejo vsi ostali deli okrog 15 €

eno roko vrtimo kaseto, z drugo podajamo jeklenico in jo ob~asno fiksiramo z vijakom, da postrga umazanijo s cevi. Ko je ~ep sli{no popustil, jeklenico sti{~imo nazaj v kaseto, navija se samodejno in lepo sede v okrov. ^e pri delu uporabljamo {e rokavice, lahko takoj sedemo k mizi, saj je vse ~isto. Na{o novo napravo nato speremo s curkom vode, da bo ~ista do~akala novo odma{evalno nalogo. • Tihec


32

NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

Orodna zapestnica V zapestnici se skriva 25 razli~nih orodij, vsak ~lenek vsebuje enega ali ve~. Med njimi klju~ za matice, razli~ne kri`ne in plo{~ate izvija~e, inbus klju~e, rezalec stekla, no` v obliki kavlja in seveda odpira~ za steklenice, ki je skrit v sponki, s katero zapestnico pripnemo na roko. Izdelek ima {e 26 dodatek, s katerim ji lahko dodamo kvalitetno {vicarsko ro~no uro, ki je vodotesna do 100 m globine. Prednost tega orodja pred drugimi je {e ta, da ga lahko vzamemo s seboj na letalo. Izdelano je iz orodnega jekla, silo posameznega orodja lahko pove~amo s primernim prelaganjem ~lenkov. Med no{njo na zapestju orodij sploh ne ~utimo, izdelujejo pa jo v dveh povr{inskih za{~itah, svetle~e jeklo ali ~rno brunirano. Izdelek pod imenom Tread proizvaja Leatherman, cena med 150 do 200 dolarjev (brez ure), www. leatherman.com •

Protipoplavni komplet Namenjen hitri samopomo~i posameznikov, ki jim bivalne prostore, gara`o ali klet zaliva poplavna voda. V njem se nahaja potopna ~rpalka za umazano vodo, ki lahko pre~rpa delce do velikosti 20 mm. Dodana je 6 m dolga cev, opremljena s hitro spojko. Vse skupaj se nahaja v plasti~ni {katli, ki bo na polici po~akala do naslednjega vdora vode. ^rpalka posesa vodo do 25 mm globine, ima prigrajeno nivojsko stikalo, da se samodejno vklju~i ko nivo vode naraste in 10 m dolg priklju~ni kabel. Z mo~jo 370 W bo vodo potisnila 6,5 m visoko, deluje s kapaciteto 180 l/ minuto, ima vgrajeno za{~itno termi~no stikalo, vse komplet pa tehta 8 kilogramov. Kljub temu, da lahko posamezne dele kupimo posebej, je prednost kompleta v njegovi priro~nosti, saj delov ni potrebno iskati, ko za~ne vdirati voda, www.lowara.de •

Nastavljiva WC {koljka [koljka se od normalne vi{ine brezstopenjsko zni`a do 80 mm. Za hrbtno stekleno plo{~o se skriva mehanizem in vodila, vse pa se nahaja v okviru za predstensko monta`o. Deluje brez elektrike, enako kot nastavljanje vi{ine pisarni{kega stola, s plinsko vzmetjo. Ob pritisku na gumb se samodejno dvigne in nato pod te`o telesa spusti na `eljeno vi{ino. Na vgrajen okvir nato privijemo {koljko po izbiri, te`ko do 28 kg. Kotli~ek je priklju~en z rebrasto raztegljivo cevjo, priklop na stabilno kanalizacijo pa je elasti~en. Ve~krat nagrajen sistem je primeren za dru`ine z ve~ generacijami in za starajo~o populacijo, nem{ke banke pa vgradnjo ugodno kreditirajo. [koljka omogo~a skoraj najnaravnej{i polo`aj za defekacijo in to je ~epenje, kar trdijo tudi zdravniki. Izdelek »Viega Eco Plus Höhenverstellbares WC-Element«, cena ogrodja okrog 500 €, www.viega.de •

Nagrajeni getair

Podobne prezra~evalce poznamo `e dolgo, ta pa je na leto{njem sejmu ISH dobil posebno nagrado. Najprej 70 sekund ~rpa zrak iz prostora, ki struja preko kerami~nega vlo`ka, ki mu odda toploto, nato pa ventilator spremeni smer vrtenja, in zunanji zrak ogret vstopa v prostor. Trenutno je najti{ji, najmanj{i in najbolj u~inkovit v svojem razredu. Izvrtina v zidu ima premer 162 mm, zid pa mora biti debel najmanj 265 mm. Vstopna odprtina je samo 45 mm debela, zaradi tega je naprava skoraj nesli{na, izvod na fasadi in v sobi pa neopazen. Prezra~evalni komplet sestavljata dve taki enoti, ki delujeta isto~asno – ena odvaja, druga dovaja zrak v prostor. Naenkrat lahko prezra~ujemo do dva srednje velika prostora, saj pripire pod vrati zagotavljajo zadosten pretok znotraj stavbe, izdelek Getair, www.getair.eu •

Elektronsko jajce Novi merilnik meri ter zapisuje temperaturo in vlago med transportom, skladi{~enjem, stanjem na polici trgovine ali med obdelavo rju. Merilnik se termi~no jajc v inkubatorju. preodziva na spreu membe v okolju na enak na~in kot se jajca v njegovi okolici, zato taka meritev natan~no ve posnema prave razmere. Lahko ga potopimo pod vodo (tip ki meri samo temperaturo), baterijo pa lahko zamenja uporabnik sam. Podatke zajamemo s priklopom na USB vhod ra~unalnika in dobimo graf ali {tevilsko tabelo. Jajce ima zeleno utripajo~o diodo, ki javlja da merilnik deluje, pogostost meritve vsaki dve sekundi ali do 12 ur, izbor starta in zaklju~ka meritve tudi za 6 mesecev naprej. Meri od 0 do 60°C, vlago od 0 do 95%, shrani ve~ kot 32.000 meritev in jih pomni, kljub temu ~e baterija odpove izdelek OM-CP-EGGTEMP, cena 149 €, www.omega.de •


NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

33

Varovalni kotni ventil Kanalizacijsko dvigalo Za umivalnike, ki so name{~eni v bolni{nicah ali otro{kih vrtcih, ki morajo uporabnike za{~ititi pred opeklinami. Termostatski ventil v kotni izvedbi lahko samo z enim klju~em sprostimo, ter izvedemo termi~no dezinfekcijo s pretokom vro~e vode. Vtaknjen klju~ omogo~a poteg ro~ice naprej, pri ~emer postane viden rde~ obro~, ki vzdr`evalca opozarja, da je termostatska funkcija ventila izklju~ena. Ventil nato zaklenemo v polo`aju, ki omogo~a samo pretok vode do temperature 39°C. Ventil je pripravljen za enostavno naknadno vgradnjo na dovod tople vode pod umivalnikom, priklju~ek 3/8 omogo~a monta`o brez prehodnih kosov. Ima vgrajen {e filter ne~isto~ in vlo`ek, ki prepre~uje povratni pretok, priklju~ki so barvno ozna~eni, izdelek Hansaminimat, www.hansa.de •

Za{~itne naprave za delo v kanalizaciji omogo~ajo varen vstop, vra~anje ali re{evanje iz tesnih podzemnih prostorov. Novo dvigalo za ljudi in material lahko ena oseba postavi v dobri minuti, saj so vsi spoji opremljeni s sistemi na klik ali na zati~, sestava pa poteka brez uporabe orodja. Glavna prednosti so stabilnost, nosilnost in lahkost sestavnih delov, razstavljeno napravo pa lahko preva`amo `e v manj{em vozilu. Ograja isto~asno {~iti odprtino v tleh ter slu`i kot stabilizator in ogrodje dvigala. Oba vitla sta lahka in opremljena z zaporo proti padcu, najvi{jo varnost pa dose`emo, kadar osebo varujemo z obema hkrati. Kratek ~as postavitve omogo~a pogosto prestavljanje in delo na ve~ mestih, nosilnost enega vitla je 181 kg za osebe in 282 kg za material, izdelek dvigalo MSA/XTIRPA, us.msasafety.com •

Pipa Axor Starck V Zanimiv izdelek, ki je kombinacija kovine in kristalnega stekla. Ro~ica za odpiranje in izbiro temperature iztekajo~e vode se lahko nahaja na levi ali desni strani, kar izberemo ob monta`i. Med odpiranjem se najprej pojavi vrtinec v navpi~ni cevi, ki se nato dvigne in v laminarnem toku izlije po `lebu, pretok 4 l/min. Zgornji del s steklenim ustjem lahko vrtimo v vse smeri in snamemo s pritiskom na skriti gumb, ki odpre Easy Click povezavo. Zgornji del lahko peremo v stroju za pomivanje posode. Pipa je prejela ve~ nagrad za oblikovanje, od Reddot Award do Design plus priznanja, avtor je oblikovalec Philippe Starck. Izdelek ni primeren za uporabo v javnih ali delno javnih prostorih. Izdelujejo jo v ve~ izvedbah, kovinski del je srebrn, medeninast ali obarvan, stekleni pa prozoren ali peskan, www.hansgrohe-int.com •

Toplotna in plin pod enim pokrovom Okolju prijazen sistem z visokim izkoristkom, zaradi majhnosti primeren za stavbe brez kurilnice. Pod okrovom na steni se nahajata toplotna ~rpalka in plinski kotel, v zunanji enoti pa ventilator, kompresor in uparjalnik. Kadar toplotna ne more pokriti potreb se vklju~i {e plinski kotel, ki lahko deluje samostojno ali skupaj s ~rpalko. Inteligentno krmilje opravi preklop, ko je to energetsko najugodnej{e. Sistem je zanesljiv in varen, saj en energent lahko nadomestimo z drugim. Stavbo ogrevamo s talnim ogrevanjem ali radiatorji, saj lahko temperaturo predtoka dvignemo do 65°C, kljub temu da je zunaj -30°C (kadar toplotna in kotel delujeta hkrati). Izbiramo lahko med dvema kombinacijama. V prvi nam plinski kotel vse leto preto~no ogreva sanitarno vodo, bojler ni potreben, stavbo ogreva toplotna, v mrazu pa {e plin. Druga kombinacija je primerna za hotele in ve~je stavbe. Pri tem vodo ogreva toplotna ~rpalka, plin je samo rezerva, v sistemu se nahaja {e bojler, za postavitev pa potrebujemo ve~ prostora. Izdelek EXCLUSIVE MONO/SINGLE HYBRID, Orca Energija d.o.o, tel. 080 35 10. •


34

VZDR@EVANJE

Novost iz Henkla: hibridno lepilo Loctite 4090

L

epila imajo pozitiven u~inek pri vseh vrstah konvencionalnih izvedb spojev, ker omogo~ajo prenos ve~jih obremenitev. Zelo u~inkovita je uporaba polimernih materialov pri razli~nih konstrukcijah ali popravilih, ki se izvajajo v razli~nih tehnologijah. Lepila so nelo~ljivo povezana s konstrukcijo tak{nih spojev, kar pa posledi~no pomeni, da se lepila oziroma polimerni materiali sre~ujejo z vedno ve~jimi zahtevami in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati. Le zelo kvalitetna lepila lahko pove~ajo zanesljivost prenosa obremenitve in pri~akovano `ivljensko dobo sestavljenega sklopa.

Novo lepilo na hibridni osnovi Za omenjene zahtevne pogoje obratovanja je Henkel razvil popolnoma novo lepilo na »hibridni osnovi«. Dvokomponentno lepilo LOCTITE 4090 je inovativno hibridno lepilo, ki zdru`uje klju~ne prednosti strukturnih (trdnost) in trenutnih lepil (hitrost). Poleg tega zagotavlja hitro fiksiranje pri nizkih temperaturah (5°C), nizko stopnjo meglenja, dobro odpornost na UV svetlobo ter dalj{i odprti ~as izdelka za lepljenje ve~jih povr{in. Je torej kombinacija epoksi in cianoakrilata.

Re{uje razli~ne izzive Hibrid zagotavlja kvalitetno in vsestransko lepljenje ter re{evanje razli~nih izzivov, ki se pojavijo pri oblikovanju, konstruiranju in sestavljanju. Ima tudi zelo dobro odpornost na udarce in vibracije, saj je dovolj `ilavo, da se zoperstavlja visokim obremenitvam. Lepilo se lahko uporablja do temperature 150°C, in to celo v zra~nostih do 5 mm. Lahko je izpostavljeno okoljskim dejavnikom, saj ima dobro odpornost na vlago. Ob omenjenih prednostih pa ima tudi sposobnost lepljenja razli~nih materialov kot so les, plastika, kovine, steklo...

Spoj lahko obremenimo `e po 10 minutah Lepilo strjuje po dvokomponentnem sistemu in se me{a v me{alni konici, ki so prilo`ene pakiranju. Tako je lepilo vedno ustrezno zme{ano med obema komponentama, kar omogo~a strjevanje `e po 2-3 minutah. Lepilo kot tako je primerno za zelo hitro lepljenje ali popravila, saj se zlepni spoj lahko obremeni `e po cca. 10 minutah. • Gregor Globo~nik


Uspeh zagotovljen na vseh terenih Nevarni skoki. Trdi pristanki. .ULWLฤ€QHVLWXDFLMH=DWR VHSURL]YDMDOFLYR]LO$79 ]DQHVHMRQDL]GHONH]QDPNH LOCTITE QDPHQMHQH YDURYDQMXWHVQMHQMXLQ VSDMDQMXNLVRDOWHUQDWLYD WUDGLFLRQDOQLPPHWRGDP YDURYDQMDLQWHVQMHQMD LOCTITE ]DJRWDYOMD ]DQHVOMLYRVWYDUQRVWLQ RSWLPDOQRGHORYDQMH=D XVSHKQDQDMWHรงMLKWHUHQLK

Preverite, kako vam lahko pomagamo zagotoviti uspeh, na: loctite-uspeh.si

([FHSWDVRWKHUZLVHQRWHGDOOPDUNVXVHGDERYHLQWKLVSULQWHGPDWHULDODUHWUDGHPDUNVDQGRUUHJLVWHUHGWUDGHPDUNVRI+HQNHODQGRULWVDIร€OLDWHVLQWKH86*HUPDQ\DQGHOVHZKHUHย‹+HQNHO$* &R.*D$


36

ZELENA ENERGIJA

Okolju prijazno - vozimo na metan

J

avno podjetje Energetika Maribor zadovoljuje energetske potrebe odjemalcev Podravske regije a se obenem zaveda svoje vpetosti v lokalni prostor in pomena zagotavljanja kakovostnega bivalnega okolja. Tako so v `elji po zagotovitvi ekolo{ko prijaznih energentov, skupaj z Mestno ob~ino Maribor, odprli prvo polnilno postajo za popolnoma naraven stisnjen zemeljski plin (CNG) v Podravju, pod blagovno znamko Metan (skupen projekt Energetike Maribor, Energetike Ljubljana, Energetike Jesenice in Energetske agencije za Podravje). »Dostop do polnilne postaje je hiter in preprost, nahaja se na Zagreb{ki cesti v Mariboru, omogo~a pa kapaciteto do 60 te`kih vozil ter vsaj toliko ostalih, osebnih in dostavnih vozil. Polnjenje je enostavno, varno in hitro. V Sloveniji sta tovrstni polnilni postaji `e tudi v Ljubljani in na Jesenicah, tako lahko resni~no prevozimo Slovenijo na ~istej{i energent. In da si boste la`je predstavljali, kako kalori~en je, naj povem, da smo naredili preizkus in se z avtomobilom na metan odpeljali iz Maribora v Portoro`. Za pot dolgo 260 km, smo potro{ili 9,7 € « pove direktor Javnega podjetja Energetika Maribor, mag. Alan Perc, ki doda: »Mnoge evropske dr`ave so `e dobro pokrite s polnil-

ZAKAJ BI SE VOZNIKI ODLO^ILI ZA UPORABO CNG? • Do 40% manj{a poraba. • Nizki stro{ki vzdr`evanja in dolga `ivljenjska doba motorja. • Okolju prijazna vo`nja. • Brez trdih delcev pri izgorevanju (saje, prah). • Do 95% manj izpustov du{ikovih oksidov (v primerjavi z dizelskim gorivom). • Do 25% manj izpustov C02 (v primerjavi z bencinskim gorivom). • Odli~ne vozne lastnosti (dinamika vo`nje, pospe{ki). • Visoki varnostni standardi.. • Nizka stopnja hrupa v primerjavi z motorji z notranjim izgorevanjem na druga pogonska goriva. nimi postajami na metan, tako je nakup tak{nega vozila, ki je cenovno primerljiv z vozili na dizelsko gorivo, resni~no nalo`ba v ~isto okolje, obenem pa na ta na~in dolgoro~no privar~ujemo pri stro{kih poti.

Tudi ni bojazni v primeru, da smo na podro~ju, kjer {e ni tovrstne polnilne postaje. V tem primeru lahko uporabimo dizelsko gorivo, saj so avtomobili prilagojeni obema vrstama energentov.« Za ~istej{e okolje pa je v Mariboru poskrbel {e Marprom z nakupom novih avtobusov. Ti po mestu vozijo na metan. »Veseli nas, da je projekt podprt tudi s strani lokalne skupnosti, na nas pa je, da prepri~amo v prvem koraku ve~je porabnike, javne zavode, podjetja z velikim voznim parkom, taksi slu`be v smotrnost nakupa novih vozil za ~istej{e okolje. In verjamemo, da bomo s pozitivnim zgledom prepri~ali tudi ob~ane, da bo naslednji avto, ki ga bodo kupili na metan, cenej{i in okolju prijaznej{i energent. V prid temu pa govori {e informacija, da lahko na obmo~ju na{e ob~ine vsa vozila na metan parkirajo brezpla~no na zato ozna~enih mestih,« zaklju~i Perc. • Bo{tjan Viher


38

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Ali imate ogrevanje in hlajenje va{ega objekta pod nadzorom? REGULATOR DIALOG EQ – perfektna re{itev Zakaj potrebujemo dober regulator? ^e ste vgradili dober kotel, toplotno ~rpalko ali prezra~evalni sistem, {e ne pomeni, da je va{ sistem tudi optimalno delujo~. Za optimalno delujo~ sistem ogrevanja ali hlajenja, glede na va{e specifi~ne potrebe, je nujno potreben dober in enostavno delujo~ sistem nadzora in upravljanja ter dobra regulacija.

Zakaj prepustiti nadzor za ogrevanje in hlajenje profesionalcem? Regulator Dialog EQ ni navaden regulator, temve~ je »nau~en«, da namesto vas samostojno nadzira in upravlja z va{im sistemom. S pomo~jo tehnologije povezovanja »v oblak« omogo~a, da z njim komunicirate kar s pomo~jo telefona, tablice ali ra~unalnika. To pomeni, da lahko vedno in povsod spremljate delovanje va{ega sistema ali upravljate z njim. Brez skrbi, za varnost je poskrbljeno, saj poteka komunikacija z

»oblakom« le po varni (kriptirani) povezavi. Regulator vam tako zagotavlja udobje, brezskrbnost, var(~)nost in dolgo `ivljenjsko dobo sistema.

Regulator Dialog EQ ni povpre~en regulator Razvili so ga slovenski raziskovalci s podro~ja ogrevanja in avtomatizacije, v praksi preverili njegovo u~inkovitost in ga prilagodili za popolnoma avtomatiziran daljinski nadzor ogrevalno/hladilnih sistemov. Namenjen je za uporabo v hi{ah, blokih, poslovnih zgradbah, industrijskih objektih, manj{ih in ve~jih toplotnih postajah, kotlovnicah na biomaso ter sistemih prezra~evanja.

POMEMBNO: Vas zanima letni izkoristek va{ega sistema? Regulator Dialog EQ vas lahko informira o porabljeni ali proizvedeni energiji va{ega sistema. Vsakodnevno boste lahko spremljali {tevilo vklopov, delovnih ur ipd. Vse te izredno pomembne informacije vam lahko

regulator posreduje tudi na va{ telefon. Regualtor Dialog EQ je namre~ zasnovan tako, da se posku{a prilagoditi raznovrstnim `eljam in potrebam kupcev.

Vizualizacija delovanja S pomo~jo regulatorja Dialog EQ lahko va{o kotlovnico opremimo tudi z vizualizacijo (SCADA). Ena vodilnih doma~ih dru`b s podro~ja toplotnih ~rpalk TERMO SHOP d.o.o. nam je `e zaupala izdelavo vizualizacije njihove kotlovnice. Delovanje le-te si lahko ogledate na www.deq.si. • PROF. EL d.o.o.


ZEMELJSKI PLIN

SE SPLAČA IN POPLAČA Prihranki in stroški ob menjavi peči na OLJE Sistem za ogrevanje na zemeljski plin zahteva do trikrat nižjo začetno investicijo.

INVESTICIJA

Zemeljski plin

Lesna biomasa:

Toplotna črpalka (zrak / voda)

3.181€

4.512€

9.574€

PRIHR

A

N EK ENERGIJSKO

ENERGIJSKO

VARČNA HIŠA

POTRATNA HIŠA

Zemeljski plin

Lesna Toplotna črpalka biomasa (zrak / voda)

20.037€

13.411€

Zemeljski plin prinaša najvišje prihranke v življenjski dobi ogrevalnih sistemov.

14.355€

Lesna biomasa

Toplotna črpalka (zrak / voda)

10.472€

5.272€

5.956€

DOBA VRAČANJA INVESTICIJE

Investicija v sistem za ogrevanje na zemeljski plin se povrne več kot enkrat hitreje.

ENERGIJSKO

ENERGIJSKO

Zemeljski plin

Zemeljski plin

VARČNA HIŠA

POTRATNA HIŠA

2.07 let

Lesna biomasa

Zemeljski plin

4.37 let

Toplotna črpalka (zrak / voda)

3.99 let 8.57 let

Lesna biomasa

5.64 let

Toplotna črpalka (zrak / voda)

8.36 let

ŽIVLJENJSKA DOBA

20

20

15

Zemeljski plin

Lesna biomasa

Toplotna črpalka (zrak / voda)

let

let

Za več informacij obiščite

www.zemeljski-plin.si

let

Zemeljski plin ima dolgo življenjsko dobo in bo vaš dom ogreval vsaj 20 let.

Podatki povzeti po študiji, ki jo je izdelal Laboratorij za okoljske tehnologije v stavbah (LOTZ), Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, maj 2014


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

40

Miti o ogrevanju z IR paneli, 1. del

V

okviru Ekodom skupine, g. Mircho H. Mavrin, vodi mednarodno ekipo ekspertov na podro~ju IR tehnologije.

Gre za konstruktorje in oblikovalce, katerim skupna strast so inovacije. Na sejmu MOS bo premierno predstavljen prvi slovenski proizvod IR ogrevanja. Redwell ART, kopalnica, zasebna vila, Bled

mo, ter pozabiti na stro{ke vzdr`evanja. IR ogrevanje nadvse priporo~amo novogradnjam. Pri obstoje~ih objektih pa je IR ogrevanje idealno za lastnike velikih hi{, ki ne uporabljajo vseh Svetovalec Mircho H. Mavrin, Ekodom prostorov, {e posebno za starej{e ljudi in invalide. Zelo priporo~ljivo je za ogrevanje v rastlinjakih, ki z naprednim krmiljenjem in segrevanjem zemlje omogo~i vegetaciji idealno mikroklimo in s tem opazno pove~anje pridelka. Idealno je za terase, predvsem z izbranimi IR paneli, ki omogo~ajo t.i. pulzno {irinsko modulacijo in ~asovno krmiljenje. To pomeni, da na podlagi razmer lahko v prostoru prilagajamo mo~ in jakost IR svetlobe. Idealno je za poslovne prostore in predvsem neizolirana skladi{~a z visokimi stropovi, kjer se lokalno in ~asovno omeji ~as ogrevanja.

Izbira ogrevalnih sistemov je izredna, kako naj investitor zazna sebi primeren sistem ogrevanja? IR ogrevanje je globalno uveljavljeno ve~ kot 80 let. Energetska stroka je IR ogrevanje do nedavnega zavra~ala kot primarni vir ogrevanja. Zakaj menite, da direktno pretvarjanje elektri~ne energije v toploto ni sporno? Pretvorba elektri~ne energije v toploto je dejansko neekonomi~na. Vendar za ogrevanje z IR paneli velja nasproten u~inek. Ne smemo ena~iti elektri~nih radiatorjev, termoakomulacijskih pe~i, in `are~ih “infer” s sodobnimi IR grelnimi elementi. Pri sodobnem IR ogrevanju se namre~ elektri~na energija neposredno ne pretvarja v toploto. IR svetloba v celoti obseva predmete v prostoru, molekule se za~nejo na povr{ini predmetov hitreje gibati, kar rezultira v toploto. Celoten prostor postane homogeno ogrevalno telo. Bolje osve{~ena stroka je IR ogrevanje sprejela in ga priporo~a za vgradnjo kot primarni vir ogrevanja. Dru`be, kot so Petrol, Elektro Ljubljana in denimo Merkur, zaradi velikega povpra{evanja, sledijo svetovnim trendom na tem podro~ju.

Komu priporo~ate ogrevanje z IR paneli in kako izbrati primerno mo~? Ogrevanje z IR paneli priporo~amo vsem, ki `elite zmanj{ati stro{ke ogrevanja, imeti maksimalno udobje, zagotoviti zdravo mikrokli-

Pri IR ogrevanju se investicija z ve~anjem bivalne povr{ine in {tevilom prostorov linearno pove~uje. Torej, ~e imamo prostor, velik cca. 10 m2, bo investicija v primerjavi z ostalimi sistemi zelo ugodna. Zato je pomembno, da se pred odlo~itvijo o zamenjavi ogrevalnega sistema obrnete na nevtralne usposobljene strokovnjake, ki bodo preu~ili situacijo in predlagali optimalno, neobvezujo~o re{itev. V Ekodom skupini smo razvili inovativno aplikacijo EIPO – Energetski izra~un porabe objekta, s katero na enostaven na~in ob vnosu vseh potrebnih parametrov predvidimo optimalno re{itev za vas. Aplikacijo smo razvili skupaj z projektanti in arhitekti z namenom enostavne in pregledne izbire optimalnega ogrevalnega sistema. Dileme med izbiro toplotne ~rpalke, IR panelov, pe~i na pelete ali drva, pe~i na plin ali klime sedaj ni ve~. Za tiste, ki je {e ne poznate organiziramo izobra`evalne seminarje. Vabimo k ogledu spletne strani www.ekodom.si. Ve~ informacij pa dobite na brezpla~ni svetovalni {tevilki 080 19 29. V naslednji {tevilki revije VAR^UJEM Z ENERGIJO, ki izide v mesecu novembru - ve~ o {tudiji ekonomi~nosti ogrevanja z IR paneli za izbran stanovanjski objekt, ter primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi – toplotnimi ~rpalkami. •

IR ogrevanje je za ~love{ki organizem od vseh oblik ogrevanja najbolj podobno naravnemu procesu segrevanja (sevanja)

Najhitreje rastoči ogrevalni sistemi IR PANELI

TOPLOTNE ČRPALKE

BOMASA

FOSILNA GORIVA Vir: ABI Research, TechNavio, Pike Research, BI Intelligence Estimates

Sunboks Power iQ, zimski vrt, zasebna hi{a, Ljubljana


ogrevanje za industrijo

EKODOM skupina d.o.o., Sajevec 31, 1310 Ribnica

Največja izbira IR ogrevanja - na enem mestu v Evropi -

2010

SVETOVNA NOVOST

Sunboks Power iQ - do 30% manjša poraba elektrike od konkurence na trgu - glasovno upravljanje preko pametnih naprav-tudi izven doma - Apple Homekit kompatibilno Premiera na celjskem MOSu od 8. do 13. sep. 2015

ogrevanje za javne prostore, gostinstvo in vrtnarstvo

ogrevanje za dom za vsak okus

www.irpoint.com

energetski paket

EKODOM

Najcenejša elektricna energija v Sloveniji.

Zelena. Brez vezave in omejitev.

100 % obnovljiva energija za dom brez DDV

z DDV:

KAKO DO PAKETA EKODOM 2015 - DO NAJCENEJŠE IN OBNOVLJIVE ENERGIJE?

VT (€/kWh)

0,058800 EUR/kWh

0,071736 EUR/kWh

Ce vaš objekt ne ustreza kriterijem energetsko varcnih gradenj, potrebujete za pristop k paketu EKODOM 2015 naprave, ki dvigujejo ucinkovitost rabe energije in nižajo stroške v vašem domu.

MT (€/kWh)

0,031800 EUR/kWh

0,038796 EUR/kWh

ET (€/kWh)

0,050800 EUR/kWh

0,061976 EUR/kWh

Poslovni in industrijski uporabniki - s prilagojenimi indvidualnimi paketi do še nižijh cen - poklicite 080 19 29.

&HQLNHOHNWULþQHHQHUJLMH]DSDNHW(.2'20   M  MHYH HY YHOMDY OMDY M HQR QRG G    GDOMH GDO DOMH M %UH] MH UH]YH] YH DYH%UH DYH H ]þD DVRYQHRP PHMLWYH H H

W W W. E KO D O M . S I

-

i n f o @ e ko d o m . s i

EKODOM skupina

EKODOM sku kupin na d.o.o., Sajevvecc 31, 31, 1310 1 0 Ribn Ri ica Ri ca

CENIK elektric elektric ricne ne ener nergije v paketu pake uE EKODO KODOM ODO D M 22015


42

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotne ~rpalke Ecodan, Zubadan in klimatske naprave Mitsubishi Electric Zakaj izbrati T^ zrak/voda? Toplotne ~rpalke v primerjavi s plinskimi kondenzacijskimi in oljnimi kotli porabijo do 50% manj energije. Prihranek je {e ve~ji pri ogrevanju sanitarne vode. Primer - gospodinjstvo porabi dnevno pribli`no 200l sanitarne vode ogrete na 55°C. Na letni ravni je to v energetski vrednosti 3.300 kWh, pri porabi toplotne ~rpalke pa lahko to porabo zmanj{amo vsaj za dve tretjini, kar znese le 1.100 kWh. Drug klju~en faktor, da lahko toplotno ~rpalko zrak voda izberemo za primarni ogrevalni sistem, je {e hitra in enostavna vgradnja z minimalnimi posegi bodisi v obstoje~ ali nov objekt.

Zakaj izbrati toplotno ~rpalko Mitsubishi Electric? Poleg preverjene tehnologije Zubadan, ki zagotavlja neprekinjeno in zanesljivo ogrevanje tudi do -28°C zunanje temperature, je klju~nega pomena za energetsko u~inkovitost toplotne ~rpalke tudi notranja enota s {tevilnimi patentiranimi tehnologijami, uporabniku pa je rokovanje s toplotno ~rpalko s tem {e prijaznej{e. Glede na zna~ilnost hi{e oz. stavbe je mo`no toplotne ~rpalke Ecodan, Zubadan popolnoma prilagoditi zahtevam stranke. To pomeni, da obstaja mo`nost uporabe notranje enote Hydrobox, ki je nadgradnja obstoje~ega ogrevalnega sistema ali pa je mo`na vgradnja kompaktne notranje enote z 200 l bojlerjem.

Enostavno upravljanje toplotne ~rpalke ECODAN ali klimatske naprave na daljavo preko WIFI vmesnika – MELCloud aplikacije – NOVOST 2015! Novost na trgu je MELCloud aplikacija (komunikacija preko Wi-Fi vmesnika), s katero lahko na daljavo upravljamo klimatske naprave in ogrevalne sisteme, med njimi tudi toplotne ~rpalke Ecodan. Aplikacija omogo~a enostaven nadzor nad napravami tudi ko ste zdoma ali ko `elite z njimi upravljati kar iz doma~ega naslonja~a s pomo~jo pametnega telefona, tabli~nega ali osebnega ra~unalnika. Prenos brezpla~ne aplikacije je mo`en na spletnih mestih Google Play, App Store … Za brez`i~no upravljanje toplotnih ~rpalk Ecodan generacije 2015 je

potreben uporabni{ki vmesnik Mitsubishi Electric PAC-WF010-E za klimatske naprave pa MAC-557IF-E.

U^INKOVITO GRETJE TUDI S KLIMATSKO NAPRAVO MITSUBISHI ELECTRIC

DO -25°C ZUNANJE TEMPERATURE Klimatske naprave smo v~asih uporabljali le za hlajenje v vro~ih poletnih dneh. @e nekaj let se trend uporabe klimatskih naprav Mitsubishi Electric spreminja k njihovi uporabi skozi celo leto, tako za hlajenje kot za ogrevanje. Klimatske naprave Mitsubishi Electric, proizvedene z visoko tehnologijo, omogo~ajo tudi izredno u~inkovito gretje bivalnih ali pisarni{kih prostorov vse do zunanje temperature -25°C. Modeli z oznako VEHZ so namenjeni ekstremno nizkim temperaturam, pri ~emer je izredno pomembno, da nam naprave pri zunanji temperaturi -15°C nudijo polno deklarirano ogrevalno mo~. Za la`jo predstavo ekonomskega vidika uporabe klimatskih naprav za ogrevanje, je primer klimatska naprava stenske izvedbe MSZ-FH25VEHZ, ki jo priporo~amo za hlajenje in ogrevanje

Edinstvena tehnologija Zubadan za u~inkovito gretje do -28°

prostorov do 40 m2. Ogrevanje z omenjeno napravo nam v povpre~ni ogrevalni sezoni predstavlja stro{ek v vi{ini 101,64 € (upo{tevaje testirano letno porabo 924kWh in povpre~ne cene elektri~ne energije 0,11 €/kWh). O odliki, var~nosti in ostalih prednostih klimatskih naprav Mitsubishi Electric so prepri~ani `e mnogi uporabniki. •

Nudimo vam svetovanje o pravilni izbiri toplotne ~rpalke zrak-voda ali klimatske naprave. Na{i strokovnjaki vam bodo z veseljem odgovorili na va{a vpra{anja. Obi{~ite nas v Trzinu, na [pruhi 19 ali nas pokli~ite na brezpla~no {tevilko 080 98 98. www.ream.si


ZL多


44

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Nova Thermia Diplomat Inverter Geotermalna toplota iz povsem nove perspektive Ste pripravljeni na energijo prihodnosti? Spoznajte novo toplotno geotermalno ~rpalko Thermia Diplomat Inverter, ki pridobiva toploto iz zemlje, podtalne vode ali geotermalnega vira tako u~inkovito, kot nobena druga toplotna ~rpalka na trgu. Je najbolj inovativna in izjemno fleksibilna geotermalna toplotna ~rpalka z modulacijo mo~i, namenjena objektom s 6 do 16 kW potrebe po toplotni mo~i.

Najvi{ji SPF (letno grelno {tevilo) Thermia Diplomat Inverter ima vi{je letno grelno {tevilo (SPF) od konkuren~nih toplotnih ~rpalk - tudi ~e ne upo{tevamo na{e izredno u~inkovite metode za pripravo tople vode, ki na{o prednost pred tekmeci {e dodatno pove~a. Uporablja namre~ edinstveno tehnologijo HGW, ki omogo~a zelo u~inkovito pripravo tople sanitarne vode med tem, ko toplotna ~rpalka ogreva prostore. Thermia Diplomat Inverter poleg omenjene funkcije izkori{~a tudi odpadno toploto, saj je inverter name{~en na kondenzatorju, tako usmeri vso odpadno toploto neposredno v vodo. Inverter tehnologija prilagaja mo~ glede na potrebe in je opremljen s {tevilnimi funkcijami za natan~en nadzor in regulacijo.

Natan~no prilagajanje potrebam Variabilna hitrost kompresorja v Thermia Diplomat Inverter omogo~a neprestano prilagajanje mo~i potrebam v objektu – iz sekunde v sekundo. Edinstven regulator, ki nadzira vse sestavne dele toplotne ~rpalke, tlak hladiva na razli~nih mestih in temperature skozi celoten krogotok zagotavlja vedno najbolj u~inkovito in zanesljivo delovanje toplotne ~rpalke. Kompresor s tehnologijo Inverter Scroll (spiralni) je razvit posebej za

Visokotehnolo{ka proizvodnja toplotnih ~rpalk v tovarni Thermia v Arviki na [vedskem

aplikacijo v toplotnih ~rpalko in omogo~a zanesljivo delovanje tudi pri 65°C visoki temperaturi dovoda v radiatorje. Poleg tega je toplotna ~rpalka zmo`na pove~ati mo~ tako, da pokrije potrebo po toploti tudi, kadar je zunaj najbolj hladno.

Zelo vro~a sanitarna voda z najni`jimi stro{ki Toplotne ~rpalke Thermia `e vrsto let proizvajajo ve~ tople vode pri vi{jih temperaturah, z ni`jimi stro{ki od konkurentov. To je deloma posledica HGW tehnologije s kondenzatorjem vro~e pare »de-superheater«, skrbno zami{ljenim sistemom, ki omogo~a pripravo tople vode, medtem, ko toplotna ~rpalka ogreva prostore. Tudi, ko deluje toplotna ~rpalka v re`imu 30°C za talno ogrevanje, dosega sanitarna voda v integriranem grelniku sanitarne temperaturo do 70°C in ve~. ^eprav morda zveni zapleteno, vas kot uporabnika naj ne skrbi – vsi stanovalci se lahko brez te`av tu{irajo ali okopajo v miru, tople vode ne bo nikoli zmanjkalo.

Nova regulacija Thermia z barvnim zaslonom na dotik

Pametni nadzor Thermia Diplomat Inverter je krmiljena preko preprostega in stilskega barvnega zaslona na dotik. Prva stvar, ki jo sre~ate, je drsnik, za nastavitev temperature. Serijsko vgrajen daljinski nadzor Thermia Online omogo~a upravljanje udobja v va{em domu na daljavo preko spleta ali aplikacije na va{em mobilniku.

Maksimalni prihranek energije in denarja Thermia Diplomat Inverter lahko zmanj{a stro{ke ogrevanja tudi do 85 odstotkov, odvisno od va{ega obstoje~ega vira ogreva-

• Thermia je pred dobrimi 40 leti prva na [vedskem za~ela izkori{~ati geotermalno toploto. • Thermia Diplomat Inverter prilagaja svoje delovanje spremembam zunanjih pogojev. • Upravljajte delovanje sistema na daljavo, kjerkoli `e ste. • Na{i izku{eni strokovnjaki vam bodo stali ob strani, pred, med in po vgradnji. • Vsi na{i izdelki so razviti izdelani v na{i tovarni v Arviki na [vedskem. • Thermia Diplomat Inverter vam daje ve~ vro~e vode kot katera koli druga geotermalna toplotna ~rpalka na trgu.

nja. Je tako u~inkovita, da presega najvi{jo stopnjo u~inkovitosti po kasifikaciji energijske nalepke in se uvr{~a v najvi{ji energijski razred A++. Po standardu EN14825 dosega letno grelno {tevilo (SCOP) 5,40 v nizkotemperaturnem re`imu 0/35 in SCOP 4,25 v visokotemperaturnem re`imu ogrevanja 0/55. Standard ne upo{teva inovativnega na~ina priprave sanitarne vode s tehnologijo Thermia HGW, ki {e dodatno pove~a prihranek energije na letni ravni.

@elite izvedeti ve~? Obi{~ite nas na spletu (www.thermia.si) ali nam pi{ite (info@thermia.si) ali pokli~ite 080 20 65. Z veseljem vam bomo svetovali pri izbiri najbolj ustrezne re{itve ogrevanja za va{ dom. Dogovorili se bomo za ogled situacije in pripravili ponudbo sistema z izvedbo. Pripravili bomo energijski in finan~ni izra~un, vezan izklju~no na va{ objekt. Poskrbeli bomo, da boste pridobili nepovratna sredstva, ki so vam na voljo. Ponudili vam bomo najugodnej{i na~in financiranja investicije.

Premierno v Evropi na sejmu MOS Na sejmu MOS v Celju bomo prvi~ v Evropi predstavili toplotno ~rpalko Thermia Diplomat Inverter. Bodite med prvimi, ki bodo imeli mo`nost spoznati najnovej{e tehnologije toplotnih ~rpalk Thermia, obi{~ite nas med 8. in 13. septembrom v hali L celjskega sejma, prostor {t. 13. • Yasin Jodeh, Atlas Trading d.o.o.


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

45

Konec mita â&#x20AC;&#x201C; investicija v solarni sistem se ne izpla~a! Solarni sistemi {e nikoli tako dostopni ! Mit, ki pravi da je investicija v solarni sistem zelo visoka, ne dr`i. K temu so pripomogli tudi politiki, ki podpirajo vgradnjo termo solarnih sistemov po vsej Evropi.

Robotiziranje zni`uje ceno Tehnologija in robotizirana proizvodnja sprejemnikov son~ne energije so bistveno zni`ale investicijo v solarni sistem. Danes za nakup solarnega sistema za pripravo tople vode ni ve~ potrebno od{teti {tiri in ve~ tiso~ evrov.

Ni`ja cena, vi{ja nepovratna sredstva Na eni strani pocenitve opreme, na drugi strani povi{anje vzpodbud â&#x20AC;&#x201C; nepovratnih sredstev EKOSKLADA, ter {e dodatna nepovratna sredstva pri proizvajalcih opreme, so povrnitev investicije v solarni sistem zmanj{ali na 3-5 let. Investicija se tako prakti~no izena~i z investicjo v T^ za pripravo tople vode (1.500-2.000 â&#x201A;Ź z odbitimi subvencijami). Prednost solarnega sistema je bistveno dalj{a `ivljenjska doba (do 25 let), ter skoraj ni~elna poraba elektri~ne energije, kar pomeni veliko hitrej{o amortizacijo solarnega sistema!

Son~ni sprejemnik je vedno klju~ni del sistema

Da bi si lahko `e danes zagotovili brezskrbno prihodnost in neodvisnost se posvetujte z enim izmed poobla{~enih solarnih instalaterjev podjetja SONNENKRAFT (www.sonnenkraft.si) Poleg dr`avnih spodbud pa podjetje SONNENKRAFT svojim kupcem podeljuje {e dodatna nepovratna sredstva do vi{ine 2.500 â&#x201A;Ź. Ve~ informacij na www.sonnenkraft-subvencija.si. â&#x20AC;˘ Igor Kozlar

JESENSKA AKCIJA

SONNENKRAFT-OV SOLARNI SISTEM Ĺ E NIKOLI TAKO UGODNO =DUDGLXYHGEHQRYLKHQHUJHWVNLKL]ND]QLF(U3RJUHYDOQLKQDSUDYSUD]QLPRVYRMDVNODGLĂŁĂžD 7DNRVLODKNR]DJRWRYLWHHQNUDWQRXJRGQRVRODUQRUHĂŁLWHY

SONNENKRAFT COMPACT 300L

SISTEM ZA PRIPRAVO TOPLE VODE Â&#x2021; NRP66(6.(&2$/8 P2) Â&#x2021; &203$&7ERLOHU'+:%3 â&#x20AC;˘ povratna skupina z regulacijo â&#x20AC;˘ raztezna posoda Â&#x2021; SURWL]DPU]RYDOQDWHNRĂžLQD Pokrije do 70 % potreb po topli vodi v gospodinjstvu! =DVHWMHPRĂĽQRSULGRELWL nepovratna sredstva v viĹĄini do 1100 â&#x201A;Ź ¡ SONNENKRAFT 200 â&#x201A;Ź ¡ Ekosklad do 900 â&#x201A;Ź

SEDAJ *: SAMO

,â&#x201A;Ź 1.750

Prijave na SONNENKRAFT subvencijo: ZZZVRQQHQNUDIWVXEYHQFLMDVL &HQDQHYVHEXMHPRQWDĂĽHSULWUGLWYHQHNRQVWUXNFLMHLQ''9 &HQDYHOMDGRRGSURGDMH]DORJ=DWLVNDUVNHLQGUXJHQDSDNHQHSUHY]HPDPRRGJRYRUQRVWL

ZZZVRQQHQNUDIWVL_LQIR#VRQQHQNUDIWVL

SOLAR ENERGY MADE BRIGHTER


46

P

rednosti ogrevanja z infrarde~im sevanjem so visoka u~inkovitost, enostavna priklju~itev, patentirana tehnologija sevanja ter samo 7% dele` oddajanja toplote s konvekcijo, s ~imer sistem omogo~a energijsko var~no ogrevanje. Toplota, ki jo ob~utimo na soncu, pred kaminom ali pe~jo, je infrarde~e sevanje. Za razliko od ultravijoli~nega ali rentgenskega, to dolgovalovno sevanje izjemno pozitivno vpliva na po~utje ljudi. S toplimi povr{inami, ki jih ustvarijo infrarde~i grelniki, bo bivanje ugodno toplo tudi pri ni`ji temperaturi zraka v prostoru. Zaradi tega bo izguba energije med zra~enjem manj{a, saj bo toplota shranjena v ogretih stenah. Strokovnjaki podjetja so razvili poseben material iz ogljikovih vlaken, ki elektriko pretvarja v infrarde~e sevanje. Za prenos toplote zrak ni potreben, saj se sevanje brez izgub {iri do predmetov, sten ali stropov, kjer se spremeni v toploto, nato pa enakomerno ogreva prostor. Tako so stene vedno tople in suhe, relativna vla`nost zraka je vi{ja, ni dviganja prahu, krvni obtok in krepitev imunskega sistema uporabnika pa se pove~ata.

Popoln sistem infrarde~ega ogrevanja nek plesni na zidovih. Ob~utek toplote je enakomerno porazdeljen po prostoru, s ~imer se izognemo pojavu vro~e glave in hladnih nog.

Novost: karbonsko-grafitna poliamidna plo{~a Infrarde~i grelniki INFRAPOWER ustrezajo zahtevam za za{~ito virov in okolja ter ne vsebujejo svinca in PVC. Paneli imajo vgrajeno karbonsko-grafitno poliamidno plo{~o, ki je u~inkovitej{a od vseh drugih obi~ajnih elektri~nih prevodnikov toplote, je vzdr`ljivej{a od jekla ter visoko u~inkovita (pribli`no 93 %). Povr{ina plo{~e zato lahko dose`e visoko temperaturo, kar dodatno pove~a u~inkovitost in prihranke. V primerjavi z izdelki, ki imajo vgrajena le karbonska vlakna, so novi INFRAPOWER paneli izredno varni, obstojni in u~inkoviti. Anodiziran aluminijast okvir zagotavlja trdnost, nosilci na hrbtni strani pa enostavno monta`o v

vseh polo`ajih. Pet vgrajenih varnostnih senzorjev {~iti izdelek pred pregrevanjem, obojestranski aluminijasti za{~itni plo{~i pa zagotavljata popolno ozemljitev. Paneli so testirani na napetost 110 V ali 230 V.

Sestava materiala Prevoden polimer na bakrenih stikih in posebna sestava plo{~e s srebrnimi nanodelci prepre~ujeta nastanek vro~ih to~k in isker pri visokih temperaturah povr{ine. Zaradi visokokakovostne epoksi smole v zgornji in spodnji plasti so paneli zelo obstojni in ognjevarni. Robovi so dobro zatesnjeni, zato ni nevarnosti uhajanja vode ali elektrike. Ker so paneli izredno tanki (0,6 do 1,4 mm), jih je mogo~e namestiti kamorkoli. Karbonsko- grafitni poliamidni prevodnik je varen, obstojen in u~inkovit. Grafitna vlakna so temperaturno odporna, odli~no prevajajo toploto in se zelo malo raztezajo, zato so primerna za elektri~ne grelnike. â&#x20AC;˘

Odlike infrarde~ih grelnikov Infrarde~i grelniki INFRAPOWER so do 50 % cenej{i od obi~ajnih sistemov ogrevanja in debeli samo 2,5 cm. Za priklop zadostuje vti~nica, za pritrditev na steno, strop ali premi~no stojalo nekaj vijakov, za postavitev na tla pa stojalo, ki ga lahko dokupimo. Sobni termostati omogo~ajo izbiro ter ustavrjanje razli~no toplih predelov v enem prostoru. Vso elektriko spremenijo v toplotno sevanje, ne su{ijo zrakan ter ne povzro~ajo dvigovanja prahu. Delujejo nesli{no in prepre~ujejo nasta-

Var~ni elektri~ni radiatorji BEHA Var~ni elektri~ni radiatorji BEHA nudijo odli~no, ekolo{ko in ekonomi~no re{itev za ogrevanje prostorov. Enostavna monta`a radiatorjev, eleganten design, napreden triac elektronski nesli{en termostat navdu{i {e tako zahtevnega uporabnika. Radiatorji BEHA prednja~ijo pred konkurenco tudi z izredno veliko povr{ino ogrevalne ploskve in elektri~nega grelca, kateri prepre~uje zgorevanje prahu in su{enje zraka. Pri razvoju radiatorja so in`enirji v podjetju BEHA, katero le`i kak{nih 150 km JZ od Osla, Norve{ka imeli v mislih dve bistveni lastnosti. Kako izdelati radiator, kateri bo kljuboval in dobro grel tudi v najzahtevnej{ih, polarno hladnih podro~jih Norve{ke ter pri tem ogreval kar se da v nizkotemperaturnem obmo~ju. Uspeli so skonstruirati odli~en izdelek, ki zmore zadovoljiti potrebe po ogrevanju v zahtevnem skandinavskem okolju.


SUBVEN

do

LAD SK

723/271(ý53$/.(

JA EKO CI

1000 €

723/271$ÿ53$/.$=1$-%2/-ä,0 5$=0(5-(00('.9$/,7(72,1&(12 ‡ 2GOLĀHQL]NRULVWHN&23 ‡ 9JUDMHQDHQHUJHWVNRYDUĀQDIUHNYHQĀQDREWRĀQDĀUSDOND:LOR ‡ 6LPHQVYUHPHQVNRYRGHQDUHJXODFLMDYVORYHQVNHPMH]LNX ‡ )XMLWVXLQYHUWHU]XQDQMDHQRWD VDQLLWDDUQQR YRGR R ‡ ,]YHGEDªYVHYHQLHQRWL©LQWHJULUDQOERMOHU]DVDQLWDUQRYRGR PRGHO'82

‡ .RDNVLDOQLL]PHQMHYDOHF]]DORJRYQLNRPO ‡ 2KUDQMDQMHPRĀLWRSORWQHĀUSDONHWXGLSULQHJDWLYQLK]XQDQMLK K ]XXQDQQMLK WHPSHUDWXUDK PLQLPDOQDSRWUHEDSRGRGDWQHPRJUHYDQMX]HOJUHOFL

UHYDQQMXX ] HOJUUHOFL

‡ =PRçQDRJUHYDWLYRGRGRWHPSƒ&WXGLSULƒ&]XQDQMH & ]XQDDQMHH WHPSHUDWXUHVDPRNRW7ÿEUH]XSRUDEHHOJUHOFHY DOQHHJD VUHGGVWYYD ‡ 6LVWHPQHSRWUHEXMHJOLNRODDOLGUXJHJDSURWL]PU]RYDOQHJDVUHGVWYD ‡ 8YUåĀHQDQDVH]QDP(NRVNODGDPRçQRVWQHSRYUDWQHÀQDQĀQH WQH ÀQQDQĀQQH  N: :

VSRGEXGH(NRVNODGDYYLåLQLGRĄ PRGHOLN:

‡ 3ULPHUQDWDNR]DUDGLDWRUVNRRJUHYDQMH NRWWDOQRRJUHYDQMH ‡ 2JURPQLSULKUDQNLSULRJUHYDQMXWXGLGR QLçMLVWURåNLRJUHYDQMDYSULPHUMDYLVNXULOQLPROMHP ‡ PHVHFHYJDUDQFLMH

Širok razpon delovanja -25°C do +35°C

.

Mednarodni sejem obrti in podjetnosti

&(/-6.,6(-(06(37(0%(5 Uvoz in distribucija: Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani 01 2573 256 I 031 235 200 I 051 655 500 I tersus@siol.net I www.tersus.si

Dvorana I Razstavni prostor: 8


48

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Kondenzacija povi{a izkoristek

P

lin - zemeljski in uteko~injen - ter olje bodo {e dolgo najpomembnej{i energenti na toplotnem tr`i{~u. Omejeni viri in emisije CO2, ki se spro{~ajo pri zgorevanju pa zahtevajo zelo var~no ravnanje s fosilnimi gorivi. S kondenzacijsko tehniko je na voljo ena od naju~inkovitej{ih tehnologij proizvajanja toplote. Inovativen razvoj bo {e v prihodnosti omogo~al varno, gospodarno in okolju prijazno ogrevanje s plinom in oljem. Razlika med nekdanjo klasi~no ogrevalno tehniko in kondenzacijsko tehniko je, da slednja koristi na~rtno povzro~eno kondenzacijo vodne pare iz dimnih plinov. Klasi~na ogrevalna tehnika lahko ogrevalnemu sistemu dovaja le reakcijsko toploto iz zgorevalnega procesa in padec temperature pod rosi{~e vodne pare v dimnih plinih se zaradi korozije prepre~uje. S kondenzacijsko tehniko pa se lahko dodatno koristi kondenzacijska toplota vodne pare v dimnih plinih, kar vodi do izkoristkov do 98 % (nana{ajo~ se na kalori~no vrednost goriva Hs). To pomeni, da se energija, ki jo vsebuje gorivo, do preostanka 2 % torej skorajda do fizikalne meje – pretvori v koristno toploto. Sodobna kondenzacijska tehnika je zato ena od naju~inkovitej{ih tehnologij za pretvorbo energije. Seveda pa sodobna kondenzacijska tehnika zahteva tudi materiale, ki so primerni za kondenzacijo – kot npr. plemenito, nerjavno jeklo.

Regulacija zgorevanja, ki se kalibrira sama Razvoj samokalibrirne, neprekinjeno delujo~e regulacije zgorevanja predstavlja pomemben mejnik v plinski kondenzacijski tehniki. Kakovost zemeljskega plina se regionalno zelo razlikuje, posledi~no zaradi izvor plina od razli~nih dobaviteljev in strukture omre`ja zemeljskega plina. V prihodnosti se bodo zemeljskemu plinu pridru`ili {e drugi plini, kot so uteko~injen zemeljski plin (Liquefied natural Gas – LNG), plini po EASEE specifikacijah (European Assotiation for the Streamlining

Z učinkovitimi ogrevalnimi sistemi podjetja Viessmann prihranite do 50 % stroškov energije.

Plinski kondenzacijski kotel z ogrevalnikom sanitarne vode Vitodens 222-F

Toplotna črpalka zrak/voda Vitocal 200-S za ogrevanje prostorov in sanitarne vode

Viessmann je eden od internacionalno vodilnih proizvajalcev učinkovitih ogrevalnih, industrijskih in hladilnih sistemov. Naši proizvodi so energetsko varčni in okolju prijazni. Če želite ponudbo, se povežite z nami na naši spletni strani www.viessmann.si/ponudba

Viessmannovi ogrevalni sistemi in uspešen zimski šport: visoka učinkovitost in vrhunska tehnika zagotavljajo najboljše uspehe.

Viessmann d.o.o. C. XIV. divizije 116a · 2000 Maribor tel.: 02 480 55 50 · faks: 02 480 55 60 E-mail: viessmann@viessmann.si


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI of Energy Exchange) in bio zemeljski plin. Iz tega bo izhajala {iroka paleta kakovosti plina, s katerimi bodo obratovale plinske kondenzacijske naprave, ne da bi se jim pri tem zni`ala u~inkovitost in zanesljivost. Idealen odgovor na ta izziv je samokalibrirna regulacija zgorevanja, kot npr. Lambda Pro Control, ki takoj prepozna nihanja kakovosti plina in jih avtomatsko kompenzira. Lambda Pro Control koristi ionizacijsko elektrodo nadzora plamena in z njo stalno meri elektri~no prevodnost plinskega plamena. Elektri~na prevodnost daje informacijo o vsebnosti kisika v plamenu, oz. o trenutnem razmerniku zraka (). ^e se kakovost plina spremeni, se prestavi tudi razmernik zraka in Lambda Pro Control ustrezno odpre ali

zapre plinski regulacijski ventil. Ker je koli~ina plina odvisna tudi od dejanske mo~i gorilnika, se zajema tudi {tevilo vrtljajev ventilatorja in slu`i kot krmilna veli~ina za prestavitev koli~ine plina. Tako zagotavlja z Lambda Pro Control stalno regulirano zgorevanje trajno visoko obratovalno zanesljivost ter stalno enako visok izkoristek – ne glede na vrsto in kakovost plina.

Varno tudi v prihodnosti: dopolnitev kondenzacijske tehnike z obnovljivimi viri energije Kondenzacijsko tehniko je mo`no kombinirati z vsemi sistemi za kori{~enje obnovljivih virov energije. Vedno pogosteje najdemo v sodobnih ogrevalnih sistemih kombinacijo plinskega kondenzacijskega kotla s solarnim sistemom za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanja prostorov ali sodobnim ogrevalnim kotlom na lesno biomaso ali toplotno ~rpalko. Solarni sistemi za ogrevanje sanitarne vode kot doplonitev kondenzacijskega kotla so `e zelo raz{irjeni, saj lahko gospodinjstvo preko leta prihrani do 60 % energije, ki jo potrebuje za ogrevanje sanitarne vode. Vedno bolj pa se uveljavlja tudi podpora ogrevanja prostorov s son~no energijo, saj je s tem mo`no pokriti do 35 % (v dobro toplotno izoliranih hi{ah {e ve~) celotne toplotne potrebe hi{e. Kondenzacijski kotel se lahko kombinira tudi s toplotno ~rpalko. V teh sistemih zna{a dele` toplotne ~rpalke pri pokrivanju letnega ogrevalnega dela 90 %, temu ustrezni so prihranki plina. Vedno pogosteje se za tak{ne kombinirane sisteme uporabljajo cenovno privla~ne toplotne ~rpalke zrak/voda v split izvedbi, ker ob privla~ni ceni same toplotne ~rpalke tukaj tudi ni potrebno investirati v vir toplote. •

Izberite celovito rešitev V poslovnih enotah AMZS bomo na enem mestu kakovostno poskrbeli za vašo varno mobilnost. tehnični pregled registracija in zavarovanje vozila homologacija servis in vzdrževanje vozila strokovni pregled rabljenega vozila pred nakupom

365/24/7 AMD/AMTK A I T

49

www.amzs.si amzs.si


50

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Hitachi S Combi â&#x20AC;&#x201C; japonska kakovost sedaj v enem ohi{ju! Japonska kakovost v va{em domu HITACHI je japonski proizvajalec toplotnih ~rpalk, ki je znan po tehnolo{kem razvoju in kakovosti izdelkov. Prav zato vam poleg 3-letne garancije na toplotne ~rpalke ponuja 5-letno garancijo na kompresorje. V Sloveniji je vsem kupcem na voljo brezpla~no servisiranje ob morebitnih napakah na Hitachi toplotnih ~rpalkah, seveda v ~asu garancije.

Kaj je HITACHI S COMBI 60 °C? HITACHI S COMBI je toplotna ~rpalka, ki ustreza novogradnjam in starej{im slab{e izoliranim hi{am. Pri novogradnjah je odli~na prav zato, ker za celotni ogrevalni sistem potrebujete le 0,45 m2 prostora. Toplotna ~rpalka v enem ohi{ju skriva sanitarni bojler velikosti 200 ali 260 litrov, kar zadostuje za 5 ali ve~ oseb v gospodinjstvu. Pri slab{e izoliranih hi{ah toplotno ~rpalko HITACHI S COMBI brez te`av priklju~imo na radiatorje, saj nam omogo~a ogrevanje vse do 60°C. HITACHI toplotne ~rpalke so znane po visokih izkoristkih in velikih mo~eh kompresorjev tudi v mrzlih zimah. ^e boste uporabili obstoje~ sanitarni bojler ali pa sanitarne vode ne potrebujete, je za vas na voljo HITACHI stenska naprava. Za neizolirane hi{e predlagamo toplotno ~rpalko HITACHI

www.heatandcool.si

YUTAKI S80, ki s tehnologijo dveh kompresorjev ogreje radiatorsko vodo do 80 °C.

Zakaj izbrati toplotno ~rpalko HITACHI? HITACHI toplotne ~rpalke so zelo zanesljive, u~inkovite in imajo zelo dolgo `ivljenjsko dobo. Glede na kakovost so dosegljive po sorazmerno nizkih cenah, prav tako pa se nahajajo na listi Eko Sklada.

HITACHI brezpla~ne dodatne funkcionalnosti! Vse toplotne ~rpalke HITACHI S COMBI ter HITACHI S brez dopla~ila ponujajo funkcijo hlajenja. Lahko se odlo~ite med talnim pohlajevanjem ali hlajenjem s konvektorji. Prav tako vse Hitachi toplotne ~rpalke brez dopla~ila omogo~ajo priklop na dve temperaturni coni, kar pomeni, da pri kombinaciji talnega in radiatorskega ogrevanja ne potrebujemo dragih dodatnih me{alnih sistemov. Brez dopla~ila je Hitachijevim uporabnikom na voljo tudi regulacija za priklop na plavalni ali masa`ni bazen, z mo`nostjo vodenja drugega vira ogrevanja. â&#x20AC;˘ Matej Majcan

Prava izbira za radiatorsko ogrevanje

Za nasvet pokli~ite distributerja, podjetje Ogrevanje in hlajenje d.o.o., na telefonsko {tevilko 051 805 815 ali pi{ite na info@heatandcool.si. Ve~ na www.heatandcool.si. COP 4,36

vencijo o Eko sklada a

'YRVWRSHQMVNDWRSORWQDĂžUSDONDHITACHI Yutaki S80 MHQDPHQMHQD]DPHQMDYLVWDUHJDRJUHYDOQHJDVLVWHPD QD]HPHOMVNLSOLQDOLNXULOQRROMHWHUMHSULPHUQD]D SULNOMXĂžLWHYQDradiatorski ogrevalni sistem'RVHJD WHPSHUDWXURRJUHYQHYRGHGRÂ&#x192;&WXGLSUL]XQDQMLK UD]PHUDKGRÂ&#x192;&,]ELUDWDNĂŁQHWRSORWQHĂžUSDONHYDP YNRPELQDFLML]UDGLDWRUMLRPRJRĂžDvelik prihranek.

051 805 815

info@heatandcool.si


52

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Tehnologija toplotnih ~rpalk zrak-voda Mitsubishi Electric

S

istem s toplotno ~rpalko zrak-voda MITSUBISHI ELECTRIC v deljeni izvedbi (split sistem) je ekolo{ko naravnan, gospodarni ogrevalni sistem nove generacije z invertersko tehnologijo. Je prijazen do okolja, energetsko var~en in u~inkovit. Inverterska tehnologija omogo~a prilagajanje mo~i delovanja skozi vso sezono ogrevanja, kar zagotavlja var~no ogrevanje in visoke prihranke. Ne le energetska var~nost, tudi izjemno toplotno udobje in enostavna instalacija so lastnosti, zaradi katerih je ogrevalni sistem s toplotno ~rpalko vedno bolj v sredi{~u pozornosti. Zunanje enote sistema s toplotno ~rpalko zrak-voda so na razpolago v dveh verzijah: Ecodan in Zubadan, slednja s patentirano invertersko tehnologijo »FLASH INJECTION« zaradi katere je celotna zmogljivost sistema na voljo do -15 °C zunanje temperature, podro~je delovanja pa vse do -28 °C zunanje temperature, kar je idealno tudi za pripravo tople sanitarne vode. Serija T^ Zubadan je na razpolago nazivnih mo~i ogrevanja 8,11,14 in 23 kW. Sistem je primeren za ogrevanje ve~jih objektov. Naprave lahko pove`emo v kaskadni sistem z najve~ 6 enotami enakih mo~i, kar predstavlja maksimalno nazivno ogrevalno mo~ 138 kW. Z rotacijsko funkcijo je omogo~ena izmenjava delovanja enot v sistemu, kar zagotavlja enakomerno obremenitev vseh enot. Notranje hidro enote sistema Ecodan so majhnih dimenzij in estetsko oblikovane, zato se jih lahko namesti kamorkoli v prostoru, ne le v prostor namenjen strojnici. Vsi klju~ni sestavni deli so vgrajeni v enoti, pomembni deli pa so spredaj zaradi la`jega servisnega dostopa. Glede na potrebo po topli sanitarni vodi sta na voljo dve varianti, brez ali z 200 litrskim rezervoarjem sanitarne vode. Notranje hidro enote sistema Ecodan sanitarno vodo segrejejo do 60 °C, s programom za preventivno toplotno dezinfekcijo sanitarne vode (proti legioneli) do 70 °C, poleg tega naprave dosegajo temperaturo ogrevalne vode 60 °C tudi na dovodu. Inovativna funkcija avtomatskega prilagajanja pa meri sobno temperaturo in zunanjo temperaturo ter na tej podlagi izra~una potrebno mo~ za ogrevanje prostora, kar pomeni, da je

temperatura dovoda krmiljena avtomatsko glede na zahtevano zmogljivost ogrevanja, medtem ko se v prostoru stalno vzdr`uje optimalna temperatura. Na ta na~in je zagotovljena vedno najustreznej{a mo~ ogrevanja, izognemo pa se tro{enju energije. Poleg tega sistem ocenjuje bodo~e spremembe sobne temperature in prepre~uje nepotrebno dviganje in zni`evanje temperature dovoda. Funkcija samodejnega prilagajanja pove~uje udobje in energetski prihranek ter obenem ne zahteva dodatnih nastavitev. V primeru ogrevalnega sistema z dvema razli~nima vrstama oddajnikov toplote (talno gretje + radiatorji) sistem Ecodan omogo~a nastavitev dveh razli~nih ogrevalnih krogov. Urnik delovanja za vsako obmo~je je mo`no nastaviti lo~eno s pomo~jo daljinskega upravljalnika. Z obratovanjem ogrevalnega kotla, bi za kurilno olje letno porabili pribli`no 3 krat ve~. Investicija v ogrevalno toplotno ~rpalko zrak-voda ne omogo~a le ve~je udobje in prihranek stro{kov ogrevanja ampak pomeni tudi odgovorno ravnanje do na{ega okolja. Nakup visoko u~inkovitih modelov spodbuja tudi EKO SKLAD s subvencijami. • Karmen Kompara, Vitanest d.o.o.


PO PRAVO REŠITEV V ENERGIJO PLUS

Nismo novi. Smo pa drugačni. Zaokrožena, konkurenčna ponudba energentov in storitev na področju oskrbe z energijo je strateška razvojna usmeritev naše družbe. Prepričani smo, da sta zaupanje in pravočasen pretok informacij osnovni pogoj za dober poslovni odnos. Zato v Energiji plus vedno prisluhnemo vašim željam in iščemo ustrezne rešitve, utrjujemo vezi in zaupanje. Poleg električne energije v Energiji plus poskrbimo tudi za zemeljski plin in lesne pelete, svetujemo o učinkoviti in gospodarni rabi energije ter ponujamo trgovsko blago; darilne bone, okoljsko-energetske knjige za otroke, 2-delno garnituro orodja Unior in novost v ponudbi – LED sijalke, ki jih je možno kupiti na vseh prodajnih mestih. Preko spleta so 24 ur na dan na voljo eStoritve, brezplačno, brez čakalne vrste. Napredna mobilna aplikacija ePLUS pa omogoča enostaven vnos in sporočanje porabe tako za elektriko kot zemeljski plin, pregled porabe, izdanih računov in plačil za različna časovna obdobja, informativne obračune in še veliko več.

Za vse vas smo pripravili posebni paket DVOJNI PLUS, s katerim si boste na preprost način zagotovili elektriko in plin z garancijo cen do konca leta 2016, ki se zvišale zagotovo ne bodo, lahko pa se znižajo. Torej odlično rešitev in pri tem še prihranek.

Naše kupce cenimo, sledimo tržnim trendom in uvajamo moderne rešitve, ki vam prihranijo čas in denar. Naši kupci so deležni konkurenčnih cen, najkakovostnejših storitev in ugodnosti, ne glede na velikost porabe ali izbran paket. Smo dobavitelj, na katerega se lahko zmeraj zanesete in ki priskoči na pomoč takrat, ko je to najbolj potrebno. Prav zato smo ob zadnjih poplavah 1.200 našim kupcem za odpravo posledic namenili preko 60.000 EUR pomoči.

Pridružite se družini zadovoljnih kupcev, posredujte nam svoje podatke in si s tem zagotovite naštete ugodnosti. Pripravili bomo vse, da bo prava rešitev takoj tudi vaša.

V kolikor pa zemeljskega plina ne potrebujete in še niste kupec Energije plus, je za vas prava rešitev paket NOVI NA PLUSU, ki prav tako garantira navzgor omejeno ceno elektrike do konca leta 2016.

Izkoristite priložnost, ne bo vam žal!

Na voljo smo vam: • na vseh naših prodajnih mestih (v Mariboru, Ptuju, Slovenski Bistrici, Gornji Radgoni in Murski Soboti), • na brezplačni telefonski številki 080 21 15, • na info@energijaplus.si ali • na www.energijaplus.si.

Prepričani smo, da nam prav zaradi partnerskega odnosa zaupa 150.000 gospodinjstev in 10.000 poslovnih kupcev po vsej Sloveniji katerih število narašča tako, da se v preteklem letu lahko pohvalimo z eno najboljših rasti tržnega deleža v Sloveniji.

PAKET DVOJNI PLUS Združite ELEKTRIKO in PLIN v enem paketu ter ju do konca leta 2016 plačujte po NIŽJI CENI, na eni položnici. Preverite obstoječe cene električne energije in zemeljskega plina na vašem računu in jih primerjajte s cenami v paketu Dvojni plus.

ITE N A R PRIH ponudbo no

z izjem

VT (€/kWh)

Cena brez DDV

Cena z DDV

0,05999

0,07319

MT (€/kWh)

0,03399

0,04147

Cena brez DDV

Cena z DDV

ET (€/kWh)

0,05299

0,06465

0,3190 (€/Sm3)

0,3892 (€/Sm3)

Ponudba velja za vse gospodinjske kupce do 30. 9. 2015.

080 21 15 www.energijaplus.si


54

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Ogrevanje s peleti, kot pomemben nadomestek za fosilna goriva

K

o se ljudje odlo~ajo o investiciji v ogrevalni sistem, se pri~akovano odlo~ajo racionalno in izbirajo sistem glede na ceno, udobje in var~nost delovanja. Trenutno so peleti eden izmed pomembnih alternativ za fosilna goriva. Uporabljamo jih lahko skoraj v vseh ogrevalnih sistemih: sistemih z radiatorskim ogrevanjem, vodno/zra~nim ogrevanjem, talnim ogrevanjem, itn. Prednosti, ki govorijo v prid ogrevanju s peleti so: 40 – 60 % ni`ji stro{ki v primerjavi s fosilnimi gorivi, so trajen obnovljiv, okolju prijazen vir, ki daje podoben komfort kot ogrevanje s fosilnimi gorivi. Lesni peleti {e vedno veljajo za enega izmed cenej{ih energentov, saj se uvr{~ajo takoj za lesno biomaso in toplotnimi ~rpalkami. [e pomembneje je, da cena pelet v zadnjih letih postopno pada, kar je predvsem posledica pove~evanje proizvodnih zmogljivosti, ki v tem trenutku po na{i oceni presegajo povpra{evanje.

Peletni kotel OPTIMA PKO Peletni kotel OPTIMA PKO je sodoben kotel na pelete, ki zajema trenutne trende v ogrevanju. Kotel je izredno ekonomi~en in dosega do 93,2 % izkoristek delovanja, hkrati pa je s svojo enostavno in inovativno zasnovo izredno preprost za rokovanje in vzdr`evanje ter robusten, kar je klju~no za dolgotrajno brezskrbno delovanje. OPTIMA PKO je primeren za var~no, udobno in zanesljivo ogrevanje objektov, ne glede na izbran ogrevalni sistem. Pri var~nosti pa ne govorimo samo o var~nosti delovanja, ampak tudi o var~nosti pri potrebnem prostoru za postavitev. Kotel

`ivljenjsko dobo celotnega sistema ogrevanja in var~no delovanje. V kolikor imate v va{em ogrevalnem sistemu {e dodaten kotel, ki ga `elite obdr`ati, bo regulator PROMATIC KPD poskrbel za avtomatski preklop med delovanjem peletnega kotla in delovanjem g `e vgrajenega g j g kotla, va{ega ~e bi to bilo potrebno.

skupaj z zalogovnikom za 135 kg pelet zaseda le 0,90 m² talne povr{ine, z zalogovnikom za 75 kg pelet pa le 0,75 m², kar je za {tevilne uporabnike zagotovo pomembno, {e posebej v kurilnicah z omejenimi povr{inami.

Delovanje sistema kot celote Na podlagi {tevilnih izku{enj in bogatega znanja z razli~nimi ogrevalnimi sistemi, se v podjetju SELTRON zavedamo, da samo dober kotel ni zagotovilo za dobro delovanje ogrevalnega sistema kot celote. Za potrebe peletnega kotla OPTIMA PKO smo v SELTRON-u namensko razvili nov in izjemno zmogljiv regulator PROMATIC KPD, ki zdru`uje funkcionalnost kotlovnega in vremensko vodenega regulatorja ogrevanja. Regulator poleg uravnavanja delovanja kotla skrbi tudi za regulacijo ogrevalnega kroga in ogrevanje sanitarne vode ali polnjenje hranilnika toplote. Omogo~a brezstopenjsko regulacijo mo~i kotla, s ~emer delovanje natan~no prilagodi trenutnim potrebam stavbe po toplotni energiji. Z enostavno dodatno nastavitvijo lahko omejimo minimalno in maksimalno mo~ kotla in na tak na~in dose`emo optimalno {tevilo vklopov gorilnika ter s tem zagotovimo dolgo

V primeru, da va{ ogrevalni sistem `e zajema SELTRON regulatorje PROMATIC WDC, WXD ali CMP25-2, lahko regulator kotla PROMATIC KPD enostavno pove`emo z omenjenimi regulatorji v ogrevalni sistem kot celoto. Ko govorimo o povezovanju pa ne pozabimo na mo`nost povezave regulatorja s programskim paketom Selcontrol in posledi~no nadzor delovanja kotla s pomo~jo PC ra~unalnika. O vseh prednostih kotla si lahko dodatno preberete na na{i spletni strani www. seltron.si, ali nas pokli~ete na brezpla~no telefonsko {tevilko 080 13 55, kjer vam bodo na{i izku{eni strokovnjaki z veseljem svetovali in odgovorili na va{a vpra{anja. • Mitja Herti{


56

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotna ~rpalka je odli~na alternativa tudi uporabi zemeljskega plina in radiatorskega ogrevanja

Toplotna ~rpalka je odli~na alternativa zemeljskemu plinu in radiatorskemu ogrevanju Zakaj so toplotne ~rpalke izjemno zanimiva alternativa tudi za uporabnike zemeljskega plina? Ali je smiselno investirati v toplotno ~rpalko tudi ob nizki ceni zemeljskega plina? Ali je toplotna ~rpalka modra odlo~itev tudi v starih in slabo izoliranih stanovanjskih objektih z velikimi toplotnimi izgubami? Odgovore na ta vpra{anja daje primer dobre prakse, ki nam jo je predstavil Vitomir Petri~ iz Prevalj. Prenovil je 40 let staro zgradbo in ogrevanje z zemeljskim plinom zamenjal za ogrevanje s toplotno ~rpalko.

40 let stara hi{a predhodno ogrevana na plin

35% prihranek ob prehodu na ogrevanje s toplotno ~rpalko

Kaj vas je vzpodbudilo k odlo~itvi za prenovo ogrevalnega sistema? »Z dru`ino `ivim v individualni hi{i, zgrajeni konec sedemdesetih let. Objekt ima tri eta`e, ki skupaj merijo 190 m2. Hi{a je grajena iz opeke, prvotno brez izolacije. Prvih 20 let smo se ogrevali na kurilno olje in potro{ili vsako leto 3000 litrov kurilnega olja. To je bil `e takrat prvi znak za alarm. Tako smo se 20 let nazaj lotil prvih korakov prenove. Dodatna vzpodbuda je bila plinifikacija, zamenjali smo pe~ ter se pri~eli ogrevati z zemeljskim plinom in pre{li na porabo 600 kubikov na mesec. Ta poraba nas ni zadovoljila. Pred dobrimi desetimi leti smo «solidno« izolirali hi{o, vgradili nova lesena okna, , kupili novo pe~ in tako prihranili dodatnih 25 %.«

Zakaj ste kljub tem rezultatom odlo~ili za alternativo sicer cenovno ugodnemu zemeljskemu plinu in se odlo~ili za toplotno ~rpalko? »Ogrevanje na zemeljski plin resda na videz izgleda cenovno sprejemljivo, vendar le na videz. Na prvi pogled se namre~ zamenjava ogrevalnega sistema iz zemeljskega plina na toplotno ~rpalko ne poka`e kot dovolj racionalna nalo`ba. To pa nikakor ne dr`i. Kot vidite, imam shranjene vse ra~une, tako za porabo zemeljskega plina, kurilnega olja in tudi elektrike. [tevilke dovolj zgovorno ka`ejo dejstva, ki govorijo v prid toplotne ~rpalke.«

Kak{en ogrevalni sistem ste izbrali na osnovi lastnih zahtev in kak{ne prihranke dosegate? »Odlo~ili smo se za invertersko toplo-

Coolwex by Orca, sistem zrak - voda S toplotno ~rpalko Coolwex je g. Petri~ zelo zadovoljen

tno ~rpalko sistema zrak/voda, Coolwex by Orca Exclusive z zunanjo enoto Mitsubishi Zubadan. Smo veliki potro{niki sanitarne vode in `enske v hi{i `elijo tople radiatorje tudi v ~asu, ko jih ve~ina ugasne. Za ogrevanje sanitarne vode, 190 m2 solidno izoliranih bivalnih prostorov, kleti, ki je brez izolacije sedaj porabimo le 840 kWh elektrike. Pri ogrevanju na zemeljski plin je poraba zna{ala 2.900 m3 plina. Razlika pomeni kar 35% prihranek na letni ravni. Dve leti natan~no merim porabo elektrike za ogrevanje s toplotno ~rpalko Coolwex by Orca in podatki me vsak mesec ob pogledu na {tevilke znova in znova razveselijo.«

Zakaj ste se odlo~ili za toplotno ~rpalko Coolwex by Orca in ne za pe~ na lesno biomaso? »Prvi in glavni razlog je udobje. Smo precej dinami~na dru`ina. Slu`bene obveznosti so povezane z odsotnostjo od doma. Zato potrebujemo ogrevalni sistem, ki je v celoti avtonomen in ne potrebuje nikakr{ne pozornosti glede nabav energentov, razpolo`ljivih zalog kuriva v zalogovniku, prostora za skladi{~enje energenta, vzdr`evanje in ~i{~enje pepela in podobno. Tudi prostor v hi{i je `e povsem odmerjen specifi~nim aktivnostim dru`inskih ~lanov in ni dovoljeval sprememb, ki bi vplivale na kvaliteto `ivljenja. Zakaj prav toplotno ~rpalko Coolwex by Orca? Prepri~al me je sam produkt, odli~en design in kar je bilo zame izjemno pomembno - strokovna in profesionalna storitev – celoten tehni~ni

in servisni suport. Ker poznam konkuren~ne produkte, kakor tudi izku{nje z njimi, sem bil {e posebej pozoren pri izbiri produkta ter vrsto regulacije. Zelo sem zadovoljen s toplotno ~rpalko Coolwex by Orca, kakor tudi z enostavnim in natan~nim upravljanjem. Tako ~rpalka kot regulacija sta resni~no zadetek v polno.«

Ali je bila odlo~itev prenove iz ogrevalnega sistema z zemeljskim plinom na toplotno ~rpalko Coolwex by Orca odlo~itev, ki bi jo priporo~ali vsem, ki o prenovi razmi{ljajo? »Da. Prav vsem. Prvi argument, ki ga navajam vsem v podobni situaciji kot sem bil sam pred tremi leti, je ekonomi~nost. Moji ra~uni povedo vse. Drugi argument je udobje., Kljub temu, da imam sistem upravljanja oz. regulacijo tako reko~ v malem prstu, nastavitve le redko spreminjam. Spremembe niso potrebne, saj ~rpalka prakti~no vse opravi sama. Tretja to~ka pa je varnost, ki je zame in za mojo dru`ino izjemnega pomena. Investicija v toplotno ~rpalko Coolwex by Orca se mi je resni~no izpla~ala in se bo izpla~a tudi vsem, ki o tem {e razmi{ljajo ali se odlo~ajo« •

Dodatne informacije in strokovno svetovanje na: 080 35 10 ali na www.coolwex.com


RNO PRIME A TUDI Z KO ORS RADIAT ANJE. OGREV

Moje Orca ogrevanje

zmore

YHÏ

Ogrevanje tudi do -28°C zunanje temperature. &QPKʓLKUVTQɶMK Krmiljenje toplotne ȬTRCNMGRTGMQ interneta

2TCXQȬCUPQUK\CIQVQXKVG DTG\RNCȬGPRQUXGV\PCɶKOK R R UVTQMQXPLCMK

5

LET

'MQUMNCF /QʓPQUVƒPCPEKTCPLC CNKUWDXGPEKLG

5-letna RTQK\XCLCNȬGXC garancija

Proizvedeno v Sloveniji

'XTQRUMKEGTVKƒMCV MCMQXQUVK\C VQRNQVPGȬTRCNMG

080 35 10 www.coolwex.com

DARILNI D ARIL LN BON N

%5(=3/$Î1$/(71$* %5(=3/$Î1$/(71$*$5$1&,-$ %5(=3/$Î1$/(71$ 5(=3/ 5(=3/$Î1$/(71$*$ =3/$Î1$/(71$*$5 3/$Î1$/(71$*$5$ /$ /$Î1$/(71$*$5$1 $Î1$/(71$*$5$1&, $Î1$/(71$*$5$1& Î1$ Î1$/(71$*$5$1&,-$ 1$/(71$*$5$1&,-$ $/ /(71$ (7 71$ *$5$1&,-$

14%#(+0#0ȫ0'521&$7&'

549 € ] ]DRJUHYDOQHÏUSDONH

8'ȫ0#999%11.9':%1/

8'ȫ0#999%11.9':%1/

YDUÏQHJDRJUHYDQMD YDUÏQHJD YDUÏ Y DUÏQ ÏQHJ JD R RJUHYDQMD JUHY YDQMD DQMD

1.434€

do


58

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Zakaj je izbira monterja vsaj tako pomembna kot izbira toplotne ~rpalke?

P

redstavljajte si slede~e: Vrnete se z dopusta na morju in ugotovite, da je drobna kapljica, ki se je nabirala na eni izmed cevi v kurilnici, drobno lu`ico na tleh kurilnice spremenila v manj{e jezero, ki se je razlilo tudi po drugih prostorih. Vode ste se dovolj nau`ili `e na dopustu, zato nad tem razgledom niste prav ni~ navdu{eni. V telefonu hitro poi{~ete {tevilko monterja, ki je toplotno ~rpalko montiral, ga pokli~ete, on se ne oglasi, ali pa se oglasi in vam pove, da je na dopustu, da vam ne more pomagati ali pa vas morda kar zavrne, ~e{, da nima ~asa. Naslednji smiselni korak bi bil, da se obrnete na uvoznika, vendar se v tistem trenutku spomnite, da je monter “zalo`il” izvirnik navodil, kjer so bili zapisani kontaktni podatki uvoznika skupaj z garancijsko izjavo… No~na mora, kajne? Na{ namen ni namigovati, da si monter ne sme privo{~iti zaslu`enega letnega dopusta. Dale~ od tega. @elimo le poudariti, kako pomembno je, da izberete monterja, ki k monta`i pristopi strokovno in poskrbi, da prejmete navodila za uporabo z izpolnjeno garancijsko izjavo. Vsakemu izmed nas se namre~ lahko zgodi, da kak{en dokument zalo`i, vendar je potrebno v takem primeru priskrbeti nadomestek. Dol`nost uvoznika pa je, da v primeru odsotnosti monterja v doglednem ~asu priskrbi serviserja, ki bo te`avo odpravil, pa ~etudi le za~asno, dokler se va{ monter ne vrne z dopusta. Izbira monterja je torej ravno tako pomembna kot izbira toplotne ~rpalke. Lai~no povedano, ~e na drag in hiter {portni avtomobil v doma~i lopi namestimo poceni in nekvalitetne pnevmatike, najverjetneje njegov oprijem cesti{~a in ob~utek pri vo`nji ne bo tako dober, kot ~e to monta`o izvede izku{en vulkanizer, ki pri svojem delu uporablja pnevmatike priznanih proizvajalcev. S poceni pnevmatikami tudi bistveno pove~amo mo`nost, da bodo na mokrem in spolzkem cesti{~u v ovinku prevladali zakoni fizike in nas bo centrifugalna sila odnesla s ceste. Vendar vrnimo se k toplotnim ~rpalkam. Z izbiro bolj kvalitetnih ventilov se resda vrednost investicije lahko pove~a, vendar to hkrati pomeni, da se mo`nost prej navedenega scenarija bistveno zmanj{a. Enaka zgodba se ponovi npr. pri filtru nesnag. V kolikor se toplotna ~rpalka montira na obstoje~ sistem radiatorskega ogrevanja, je potrebna vgradnja

na seznamu dra`jih rezervnih delov. Se vam zdi smiselno, da pri monta`i privar~ujete sto evrov, vendar morate ~ez nekaj let vlo`iti ve~ sto evrov v zamenjavo kriti~ne komponente toplotne ~rpalke, ki je zatajila na ra~un nekvalitetne monta`e?

magnetnega filtra, ki poskrbi, da feromagnetni delci ne po{kodujejo obto~ne ~rpalke. Vsakdo namre~ `eli iz svojega ogrevalnega sistema iztisniti kar ~im dalj{o dobo ogrevanja brez skrbi in ve~jih popravil, vendar je to mogo~e le, ~e so vgrajene kvalitetne komponente in ~e monta`o vr{i kompetenten monter. Povr{no izdelani hidravli~ni spoji lahko vodijo v pu{~anje vode. Slabo izdelani spoji freonske povezave med notranjo in zunanjo enoto pa imajo lahko veliko huj{e posledice. Uhajanje hladiva je z ekolo{kega vidika sicer katastrofalno, vendar za kon~no stranko to ne nosi ve~jega finan~nega bremena. Veliko huje lahko servis problemati~ne enote udari po `epu, kadar je npr. v freonski sistem vdrla vlaga. Voda ima povsem druga~ne lastnosti od freona oz. hladiva, ki se uporablja v toplotnih ~rpalkah in poleg tega je visoko korozivna. Vlaga v freonskem sistemu tako lahko povzro~i hudo okvaro kompresorja ali prenosnika toplote. Obe komponenti sta kriti~ni za delovanje toplotne ~rpalke in sta

Predvidena `ivljenjska doba toplotne ~rpalke je petnajst do dvajset let. Predpogoj za to pa je seveda redno vzdr`evanje. Tudi pri toplotnih ~rpalkah velja enako kot povsod drugje: preventiva je bistveno enostavnej{a in bistveno cenej{a kot kurativa. Predviden letni servis toplotne ~rpalke ni pretirano obse`en in navadno ne zajema na~rtovane menjave komponent. Kot tak tudi ne predstavlja ve~jega stro{ka za kon~nega uporabnika. Je pa kriti~en za kvalitetno in u~inkovito delovanje toplotne ~rpalke. Kaj hitro se lahko zgodi, da ve~ji del povr{ine prenosnika toplote v zunanji enoti prekrije jesensko listje. Taka te`ava je hitro re{ljiva, vendar kaj pa usedline delcev, ki se nabirajo v dolgih letih uporabe? Pravi monter se bo zavedal, kako pomembna je zadovoljna stranka, tudi leta po monta`i in bo znal zunanjo enoto temeljito pre~istiti, da bo lahko u~inkovito obratovala, kot prvi dan po monta`i. Pomembno pa je tudi, da je monter iz va{e neposredne bli`ine – odzivnost monterja iz sosednjega mesta bo zagotovo bolj{a kot odzivnost monterja, ki bo oddaljen ve~ sto kilometrov. • Airabela d.o.o.

Kak{no vlogo pri vsem tem pa lahko odigra uvoznik toplotne ~rpalke? Uvoznik v tem primeru nastopa kot vezni ~len med kon~no stranko in monterjem. Pri podjetju Airabela d.o.o. smo se ravno iz tega razloga odlo~ili postaviti razstavni salon v samem osr~ju Slovenije, v na{em glavnem mestu, Ljubljani. Na [martinski cesti, eni od glavnih vpadnic smo tako postavili salon, kjer imamo razstavljene najbolj popularne modele toplotnih ~rpalk in klimatskih naprav. Vabimo vas, da nas obi{~ete in se pozanimate, katera toplotna ~rpalka ali klimatska naprava bi bila popolna izbira za va{ dom. Vedno se trudimo z na{imi nasveti ostati transparentni in iskreni, zato vam nikoli ne bomo svetovali nakupa, ~e bo o~itno, da toplotna ~rpalka ni prava re{itev za va{ primer. Salon Airabela se nahaja na [martinski cesti 58a v Ljubljani, nasproti [martinskega parka. Vsak delovnik se lahko pri nas oglasite, si klimatske naprave in toplotne ~rpalke ogledate v `ivo, se s strokovno usposobljenim osebjem posvetujete o pravilni izbiri. Z veseljem Vam bomo svetovali glede postavitve in vgradnje ter vam preko izra~una toplotnih izgub va{ega objekta, v kolikor to~nega izra~una {e nimate, podali tudi prvo oceno stro{kov ogrevanja. Menimo, da so iskreni nasveti in sr~nost bistvenega pomena za dober odnos in zadovoljne stranke, kar je seveda na{ kon~ni cilj. Vljudno ste torej vabljeni v na{ razstavni salon, kjer bomo ob prijetnem ambientu pokramljali ter skupaj poiskali najbolj{o re{itev za va{ objekt.


V podjetju Airabela se ukvarjamo z uvozom Daikin toplotnih črpalk, ki si jih lahko v živo pogledate v našem razstavnem salonu (Šmartinska c. 58a, LJ). Strokovno usposobljeno osebje vam bo pomagalo izračunati toplotne izgube vašega objekta, na podlagi katerih vam bomo svetovali izbor najprimernejšega modela in moči toplotne črpalke ter priporočili izkušenega monterja, ki bo poskrbel za strokovno vgradnjo. Vabljeni torej v naš salon, kjer bomo skupaj poiskali najboljšo rešitev za vaš objekt.


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

60

Novo v ponudbi najbolj{ih

K

nut d.o.o., ki je v 23 letih obstoja prepri~alo na stotine kupcev s kvalitetno dobavo in vgradnjo izdelkov za var~no ogrevanje, hlajenje in prezra~evanje, predstavlja inovacije.

Profesionalna re{itev za podjetja in gospodinjstva Kot odgovor na zahteve tr`i{~a po inteligentnem in var~nem upravljanju ogrevanja smo za vas razvili Heatapp! sistem. Upravljate ga s pomo~jo pametnega telefona ali tablice. Heatapp! aplikacijo lahko ve`emo na sistem z radiatorji ali talnim ogrevanjem, ne glede na vir - olje, plin ali toplotno ~rpalko. Brez`i~no krmiljenje vam omogo~a popolno regulacijo posameznih prostorov. Brez`i~ni aktuatorji se povezujejo z bazno postajo, da boste otimalno prihranili energijo in ogrevali takrat ko `elite in kolikor `elite. Heatapp! zmore {e ve~: bazna postaja po{ilja zahteve po ogrevanju posameznega prostora direktno ogrevalnemu viru po t.i. OpenTerm vmesniku. Ta dovr{ena aplikacija krmili potrebno mo~ ogrevanja hitro in natan~no. Vklop in izklop va{ega ogrevanja vam zagotovi u~inkovitost in neslutene prihranke pri ogrevanju.

Izgled aplikacije na tel. ali tablici

Se slabo po~utite zaradi slabega zraka? Imate te`ave s prezra~evanjem va{ega doma? Ljudje v povpre~ju pre`ivimo 90% ~asa v stavbah, kar je dovolj velik razlog, da preverite, ali ima va{ dom ugodno klimo. Neustrezno prezra~evanje in tesna izolacija va{ega doma, pogosto privedeta do po{kodb same stavbe in zdravstvenih te`av. Temu se da zlahka izogniti.

Zadihajte s kontroliranim prezra~evanjem get Air Decentraliziran prezra~evalni sistem z rekuperacijo toplote zagotavlja va{emu domu konstantno sve` in ~ist zrak. Ni~ ve~ zapiranja in odpiranj oken in neprijetnega prepiha. Z optimizirano getAir prezra~evalno enoto, va{ dom priskrbite ve~ sve`ega zraka z minimalnimi izgubami energije. Izbolj{ana notranja klima odli~no vpliva na va{e po~utje.

Na{ ostali prodajni program {vedske toplotne ~rpalke NIBE, kamini Contura, talno ogrevanje KNUT. Za dodatne informacije in ponudbo nas kontaktiraje na mail info@knut.si ali preko tel. na {t. 01 788 99 16

VABLJENI NA SEJEM MOS - HALA L, RAZSTAVNI PROSTOR 41


62

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Odpravite hladne stene, vlago ter visok ra~un za ogrevanje Pleskanje s termo kerami~no barvo Predstavljamo vam poseben termo kerami~ni premaz THERMOSUN, ki so ga razvili pri NASI za posebne potrebe oblaganja vesoljskih plovil. Ta poseben kerami~ni material, s kerami~nimi mikro kroglicami je vme{an v posebej prilagojeno akrilno osnovo. S tem je vzpostavljen t.i. {~it, ki odbija toploto nazaj v prostor, stena pa je ob tem hkrati paro prepustna. Ve~kratni nanosi termoizolacijskega premaza izbolj{ajo energijski izkoristek zgradb, z izkori{~anjem toplotnega valovanja v prostoru pa so kombinaciji z IR ogrevanjem naravnost optimalni, saj zgradba s tem pridobi na izolacijskih lastnostih. Kerami~ne votle kroglice, kot Âťminipe~niceÂŤ prevajajo toploto od izvora preko povr{in sten in stropov, termo kerami~ni premaz dokazano absorbira ~ezmerno vlago in jo odda nazaj v prostor.

Zakaj pleskati z barvo THERMOSUN? S termo kerami~nim premazom dejansko uravnavamo vla`nost notranjih povr{in stavbe, prispevamo k energijski var~nosti zaradi zmanj{anja toplotnih izgub zidu ter zagotovimo enakomerno temperaturo v prostoru, s tem pa posledi~no tudi stalno zdravo bivalno klimo. Termo kerami~ni premaz zahteva manj pogosto barvanje in ima odli~no elasti~nost (manj mo`nosti za pojav razpok), ter izredno dobro pokrivnost, posebej je uporaben za {tevilne te`ave pri za{~iti spomeni{ko varovanih objektov.

Sistem infrarde~ega (IR) ogrevanja najmanj prepolovi stro{ke ogrevanja Uporabnikom se je investicija v sistem infrarde~ega (IR) ogrevanja povrnila tudi v eni sezoni, povpre~no pa v dveh letih in pol, odvisno od energetskega stanja objekta in na~ina uporabe ogrevanja. Sistem deluje relativno preprosto, ogreva se z elektri~no energijo z t.i. infra rde~im sevanjem; predmetom v prostoru dvigne temperaturo, predmeti pa posredno segrevajo zrak. V nasprotju s klasi~nimi sistemi ogrevanja, kjer je proces nasproten, se najprej segreje zrak, nato predmeti.


63 Promocijsko sporo~ilo

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

BREZPLAČNA Za pripravo re{itve ogrevanja za va{ objekt pokli~ite na brezpla~no telefonsko {tevilko 080 30 10 ali pi{ite na elektronski naslov info@ekosen.si. Lahko nas obi{~ete v salonu v Mariboru ali v svetovalni pisarni v Ljubljani, BTC, Citypark.

Ve~ o sistemu infrarde~ega (IR) ogrevanja najdete na www.ekosen.si, ve~ o barvi THERMOSUN na www.thermosun.si. Za naro~ila lahko pokli~ete neposredno v trgovino na 02/620 81 99.

Sistem infrarde~ega (IR) ogrevanja omogo~a prihranke tudi 65 % stro{kov ogrevanja, relativno nizka investicija pa vam obenem omogo~i manj finan~nega tveganja. Ta na~in ogrevanja dokazano pozitivno vpliva na zdravje. Sistem odpravlja nastanke vlage kot tudi plesni, ter ob~utno podalj{a uporabnost nepremi~nine. Zaradi robustne izdelave IR panelov, je uporabnost sistema infrarde~ega (IR) ogrevanja najmanj trikrat dalj{a kot pri klasi~nih

sistemih gretja. Sistem ne potrebuje vzdr`evanja. Upravljanje je enostavno in omogo~a neprimerno ve~jo natan~nost reguliranja toplote od drugih sistemov. Sistem infrarde~ega (IR) ogrevanja se lahko postavi modularno in brez velikih posegov v zgradbo, saj ne potrebujete kotlovnice. Grelna telesa so videti ~udovito in se vklopijo v vsak prostor. SUNLIFE IR paneli omogo~ajo 10-letno garancijo. •

Vabimo vas na sejem MOS v Celju v Halo G med 8. in 13. septembrom 2015.

www.gorenje.si

NE ZATISKAJTE SI OČI PRED VISOKIMI STROŠKI OGREVANJA.

Znižajte jih do 75 %! Napredne ogrevalne in sanitarne toplotne črpalke Gorenje.

Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko: toplotnecrpalke@gorenje.com

080 48 48


64

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Kronoterm premika meje mogo~ega pri u~inkovitosti sanitarnih toplotnih ~rpalk Zgodba o uspehu podjetja Termotehnika se nadaljuje. Leta 2012 je njihova sanitarna toplotna ~rpalka T^2VZRT/E321ECO NT, na {vicarskem in{titutu osvojila najbolj{i rezultat u~inkovitosti med vsemi merjenimi toplotnimi ~rpalkami razli~nih proizvajalcev. Po standardu EN 16147 (A15 / W10-55), ki se je v zadnjih dveh letih `e uveljavil pri vseh proizvajalcih, je toplotna ~rpalka dosegla grelno {tevilo 3,1. V mesecu juliju 2015 pa so pri Termotehniki, v jubilejni 25-letnici prisotnosti na tr`i{~u, s sanitarno toplotno ~rpalko KRONOTERM WP2 LF-301E ponovili uspeh in presegli mejnik, ki ga na tem in{titutu med testiranimi toplotnimi ~rpalkami ni dosegel {e nih~e! Po standardu EN 16147 (A20 / W10-55) so dosegli najvi{ji rezultat med vsemi proizvajalci in sicer COP kar 3,8! Rezultati testa so vidni na www.wpz.ch

Kaj rezultat pomeni za kon~nega uporabnika?

tak{na toplotna ~rpalka nudi. Po konstrukcijskih izbolj{avah modela ECO, je sedaj mo`no segreti enako koli~ino vode {e z ve~ kot 10 % manj{imi stro{ki kot do sedaj. Razlika med ogrevanjem sanitarne vode s toplotno ~rpalko in segrevanjem s konvencionalnim virom ogrevanja je sedaj {e ve~ja v prid toplotnim ~rpalkam. Prav tako so zmanj{ali tudi porabo elektrike v stanju pripravljenosti za dodatnih 22%. Va{i prihranki so tako lahko {e ve~ji! Toplotna ~rpalka porabi namre~ le 23% stro{kov v primerjavi s klasi~nim elektri~nim bojlerjem.

Kaj rezultat pomeni za podjetje Termo-tehnika? Imeti najbolj{o toplotno ~rpalko na trgu je vsekakor velik privilegij, ampak za ta privilegij je bilo potrebno ogromno truda. Rezultat potrjuje vlo`en trud razvoja v obliki iskanja vedno bolj{ih in kakovostnej{ih re{itev, vedno bolj u~inkovitih komponent

Gole {tevilke kon~nemu uporabniku ne morejo predstaviti uporabnosti, ki jo

z mislijo na ~imbolj enostavno upravljanje za kon~nega uporabnika. V novih proizvodnih prostorih je {e bolj poskrbljeno za nadzorovan in kakovosten proces proizvodnje. S tako dobrimi produkti se odpirajo nova prodajna vrata v tujini, prav tako pa je tudi vedno ve~ slovenskih kupcev, ki cenijo tehnolo{ko dovr{ene izdelke in si `elijo s kupljeno napravo velike prihranke. Kljub najbolj{im rezultatom, se razvoj sanitarnih toplotnih ~rpalk nadaljuje. Po besedah lastnika podjetja g. Rudija Kronov{ka je sanitarna toplotna ~rpalka produkt, ki bi ga moral imeti vsak dom. Z uporabo toplotne ~rpalke Kronoterm var~ujemo in se borimo za bolj ~isto okolje (zmanj{ujemo oglji~ni odtis v ozra~ju), z nakupom pa podpiramo slovenska delovna mesta. Izku{nje strank in {tevilo montiranih naprav po domovih jasno ka`ejo, da je to produkt vreden zaupanja. • Davor Zaver{nik, mag. in`. log

Toplotna ~rpalka WP2 LF-301E je `e naprodaj pri vseh poobla{~enih trgovcih in monterjih proizvajalca Termo-tehnika.

1 št.

T O P L O T N E

Č R P A L K E

IZD

COP

3,8

OK

AZA

E

po st an EN dard (A20 1614 u /W 7 10-5 5)

CI

LASTEN RAZVOJ

D

IMEJTE TOPLO SANITARNO VODO ZA NAJMANJ DENARJA KOT KADARKOLI PREJ

IT Y GU

SLOVENSKI IZDELEK

NO V SLOV

JI

*Testiranje je izvedel renomirani švicarski inštitut WPZ iz Buchsa.

LA

NI

ODLIČEN REZULTAT grelno število COP 3,8 nas uvršča NA VRH PROIZVAJALCEV po standardu EN 16147 (A20 / W10-55).

E

PONOVNO PRVI V EVROPI

V NO V Š

I

VABLJENI NA RAZSTAVNI PROSTOR KRONOTERM OD 8. DO 13.9. V HALI L/04 WWW.KRONOTERM.COM Termo-tehnika d. o. o., Orla vas 27, 3314 Braslovče, T: 03 703 16 20, F: 03 703 16 33, info@kronoterm.com

*Za model WP2 LF-301E.


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

66

Sodobno ogrevanje na polena: IZJEMNO UDOBNO, U^INKOVITO, ZANESLJIVO… in {e nikoli tako DOSEGLJIVO!

V

mestu Seekirchen blizu Salzburga v Avstriji `e od leta 1921 podjetje Windhager skrbi za konstantni razvoj in svetovni napredek na podro~ju centralnega ogrevanja. Windhager je vizionarsko podjetje z bogato tradicijo, ki ponuja u~inkovito in visoko kakovostno tehnologijo kotlov na lesno biomaso. Eden izmed njihovih razvojnih biserov je uplinjevalni kotel na polena LogWIN Klassik, ki postavlja najvi{je standarde sodobnega ogrevanja. Kotel katerega odlikujejo tudi izredna prakti~nost, prilagodljivost ter enostavno upravljanje z enoto v slovenskem jeziku ima {tevilne prednosti pred konkurenti.

Zanesljivost delovanja ter u~inkovito in ~isto izgorevanje Izredno trdna in robustna zasnova z vrhunskimi komponentami zagotavlja dolgo `ivljenjsko dobo ter nizke vzdr`evalne stro{ke uplinjevalnega kotla. Patentirana, modularno sestavljena zgorevalna komora vzdr`i najvi{je termi~ne in mehanske obremenitve in zagotavlja dolgo `ivljenjsko dobo naprave, saj material zgorevalne komore ne predstavlja obrabljivi del kotla. Tudi velika polnilna komora je izdelana iz kvalitetne kotlovske plo~evine debeline 6 mm.

LogWIN Klassik odlikuje inovativno upravljanje izgorevanja LambdaTherm (Lambdasonda + Thermocontrol), ki omogo~a trajno in ~isto izgorevanje skozi celotno fazo gorenja ter zagotavlja stalen nadzor nad temperaturo zgorevalne komore. Obenem serijsko vgrajen ventilator pospe{uje proces v`iga in podpira nadzorovano izgorevanje. Preostanek pepela, ki vseeno ostane po dokon~anem izgorevanju, pa je mo`no preprosto odstraniti iz polnilne komore preko izredno prakti~ne prilagodljive posode za pepel. Posoda omogo~a preprosto odstranjevanje pepela brez prekomernega kajenja in razna{anja pepela po prostoru.

Prakti~ni detajli za va{e udobje XXL polnilna odprtina kotla LogWIN Klassik je za skoraj 1/4 ve~ja kot pri primerljivih kotlih, kar uporabniku omogo~a preprosto in udobno nalaganje 1/2 ali 1/3 metrskih polen.

IZKORISTITE TUDI DO 4.248 EUR* UGODNOSTI OB NAKUPU KOTLA WINDHAGER LOGWIN KLASSIK!

Velik polnilni prostor prostornine 145 litrov omogo~a dolgo ohranjanje `erjavice in preprosto nalaganje brez potrebe po ponovnem kurjenju. V zimskih dneh, ~e le hi{a ni zelo potratna, ve~inoma zadostuje samo enkrat dnevno polnjenje komore, saj je toplotne energije, ki jo kotel oddaja v hranilnik, dovolj na razpolago za ves dan. Z avtomatskim v`igalnim sistemom (opcijsko) kotel poskrbi za v`ig popolnoma sam – bodisi takoj, bodisi kasneje, ko se po dalj{em nedelovanju kotla ponovno pojavi potreba po ogrevanju bivalnih prostorov. Velika prednost v primerjavi z drugimi tovrstnimi kotli je, da ne potrebuje nobenega dodatnega materiala za v`ig, kar seveda prihrani ~as, ob dalj{i odsotnosti z doma pa naredi dom prijetno topel.

1. 10 % popust na ceno kotla LogWIN Klassik. Prilagodljiva nastavitev in za 1/3 manj{a tlorisna povr{ina

2. Pripadajo~i elementi pri vgradnji LogWIN Klassik so `e vklju~eni v ceno kotla.

Z mo`nostjo prilagajanja smeri odpiranja vrat kotla (levo ali desno) ter prilagodljivim priklju~kom cevi dimnih plinov, se LogWIN Klassik z lahkoto prilagodi razli~nim zahtevam vgradnje. Kotel je {e posebno primeren za sanacije kotlovnic tudi zaradi njegove kompaktne dimenzije oz. majhne tlorisne dimenzije, ki je za dobro tretjino manj{a od primerljivih konkuren~nih izdelkov ter omogo~a lahek transport kotla skozi vsaka vrata z odprtino 70 cm. •

• Inovativna vremensko vodena upravljalna enota InfoWIN, name{~ena neposredno na kotel, skupaj s tipali za merjenje temperature v hranilniku, omogo~a nadzor nad celotnim ogrevalnim sistemom ter s ~itljivimi in jasnimi sporo~ili v sloven{~ini poro~a o njegovem delovanju. • Vrhunski originalni Windhager ~rpal~ni sklop za dvig povratka z elektronsko ~rpalko in termi~nim vlo`kom 61˚C podalj{uje `ivljenjsko dobo kotla, zvi{uje njegovo zmogljivost ter zagotavlja optimalno slojno polnjenje hranilnika.

3. 50% popust na avtomatski v`igalni sistem s katerim kotel poskrbi za v`ig popolnoma sam. 4. Kotel LogWIN Klassik izpolnjuje stroge zahteve za pridobitev nepovratne finan~ne spodbude tudi do 2.000 eur** ob pogojih trenutnega odprtega javnega razpisa Eko Sklada. *

Ugodnost velja do 30.11.2015!

Uplinjevalni kotel na polena LogWIN Klassik – investicija vanj {e nikoli tako ugodna!

** Nepovratna finan~na spodbuda velja do zaprtja javnega razpisa Eko Sklada!

Ve~ informacij o kotlu pridobite na www.veto.si, preko elektronske po{te info@veto.si ali po telefonu 040 744 436 oz. 01 580 91 00.


Do Daikin Altherma toplotne črpalke povsem

brezplačno!

Vsi tisti, ki boste med 8. septembrom in 23. oktobrom 2015 postali ponosni lastniki nove DAIKIN Altherma toplotne črpalke, boste lahko sodelovali v žrebanju za povrnitev stroškov vašega nakupa tako notranje kot zunanje enote. Več informacij lahko poiščete na naši Facebook strani – Daikin v Sloveniji. 9-im srečnežem bomo stroške nakupa DAIKIN Altherma toplotne črpalke v celoti povrnili.

Postanite del DAIKIN družine in izkoristite ugodnosti, ki vam jih nudimo.

Več informacij lahko poiščite na naši FB strani – Daikin v Sloveniji.

Daikin v Sloveniji

Naročnik oglasa: Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH, Europaring F12/402, Campus 21, 2345 Brunn am Gebirge - Austria


Varčne toplotne črpalke

Umetnost tihe moči. Zanesljive, visoko učinkovite Weishauptove toplotne črpalke pridobivajo toploto iz zraka. Tega ne opravljajo samo vztrajno in zmogljivo, temveč tudi zelo tiho, za kar med drugimi skrbijo tudi posebno oblikovani ventilatorji, ki se po načinu delovanja zgledujejo po tihem letu sove. Weishaupt d.o.o., Teharje 1, 3000 Celje, (03) 425 72 50, www.weishaupt.si

Vabljeni v našo družbo. Obiščite nas na sejmu MOS, ki bo od 8. do 13. septembra 2015 na sejmišču v Celju. Našli nas boste v hali L, razstavni prostor številka 29. Veselimo se srečanja z vami.

To je zanesljivost.

gorilnik

kondenzacijska tehnika

solarni sistemi

toplotne črpalke


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

69

Slovenski energent, slovenski izdelek in slovenska delovna mesta Olje in plin iz uvoza sta riziko V Evropi in Sloveniji je veliko vrst ogrevalnih sistemov in na `alost {e vedno prevladujejo ogrevalni sistemi na fosilna goriva, ki so `al odvisni od nihanja cen na svetovnih borzah. Dolgoro~no je torej ogrevalni sistem na fosilna goriva lahko zelo drag, saj nikoli ne vemo, kako se bodo dvignile ali spustile cene energentov kot so olje ali plin. Problem pri olju je poleg relativno visoke cene tudi onesna`evanje, ki ga povzro~a. Plin v primerjavi z oljem onesna`uje manj, a ni na{.

Cena elektri~ne energije je dolgoro~no neznanka V porastu so sanacije stavb s pomo~jo toplotnih ~rpalk. Tak{na vrsta ogrevanja spada trenutno med vrsto alternativnih vrst ogrevanja in je odli~na izbira glede na udobno rokovanje in enostavnost uporabe ob predpostavki, da bo cena elektrike dolgoro~no nizka. Toplotna ~rpalka za obratovanje in ~rpanje energije iz zraka ali zemlje porabi tudi do 7.000 KwH energije letno. A problem je, da velik del elektri~ne energije pridobimo iz fosilnih goriv (TE[ 6) ali pa ga uvozimo iz tujine in transpor-

Miha Vake, univ. dipl. med. kom.

tiramo po dotrajani elektri~ni infrastrukturi. Dolgoro~nost tak{ne nalo`be je torej odvisna tudi od tega, koliko bremena za obnovo elektro omre`ja se bo prevalilo na uporabnike.

Les je slovenski nacionalni interes Zaradi velike povr{ine gozdov, ki pokriva Slovenijo in tudi zaradi katastrofalnega `ledu, ki se je zgodil lansko leto imamo v Sloveniji prekomerne koli~ine lesa, ki ga je potrebno uporabiti. Les vsako leto znova zraste in spada med trajnostne lokalne energetske vire. Kotli na biomaso Valher uporabljajo kot energent pelete ali polena. Mo`no pa bi bilo seveda tudi kurjenje olj~nih ko{~ic, lupine son~ni~nih semen,

papir ali koruzne stor`e. Varjeni kotli na pelete delujejo popolnoma avtomatsko in so veliko bolj priro~ni kot klasi~ni kotli na drva. Dosegajo pa tudi izkoristke okoli 93% in so v primerjavi z konkurenco iz tujine ugodnej{i ter zagotavljajo slovenska delovna mesta.

Kako izbrati pravi kotel na biomaso Pri odlo~itvi o opremi kurilnice je potrebno upo{tevati ve~ dejavnikov. Potrebujete pravega mojstra, ki vam bo pregledno, neodvisno in kakovostno zmontiral naro~eno opremo. Potrebujete pravi kotel, ki je primerna za va{o situacijo in potrebujete zanesljivega partnerja. V prodajnem programu proizvajalcev kotlov je ve~ razli~nih modelov, ki izpolnjujejo mo`nost pridobitve Eko sklada. Vi kot stranka, pa si lahko izberete re{itev na drva, pelete ali kombinirano re{itev, ki bo kurila tako drva kot pelete. â&#x20AC;˘


)JCSJEOBUPQMPUOBāSQBMLB

6þ*/,07*5";"74&7345& 0(3&7"-/*)4*45&.07 /PWB305&9IJCSJEOBUPQMPUOBāSQBMLBTQMJOTLP LPOEFO[BDJKTLPFOPUP305&9)16IZCSJE QSFETUBWMKBPEMJāOPSFÝJUFWPHSFWBOKB1SJNFSOBKF[B WTFWSTUFPHSFWBMOJITJTUFNPW5PQMPUOBāSQBMLB TBNPEFKOPJ[CJSBOBKWBSāOFKÝJOBāJOEFMPWBOKB

ROTEX HPU hybrid

XXXUPQMPUOBDSQBMLBDPNtwww.istrabenzplini.sitXXXQMJOBSOBNBSJCPSTJ

0EMJāOBQBLFUOBQPOVECB ;BNFOKBWBPCTUPKFāFPHSFWBMOFPQSFNF[OPWPWSIVOTLPIJCSJEOPUPQMPUOPāSQBMLP3PUFYWPEMJāOJ QBLFUOJQPOVECJ „VHPEOBBLDJKTLBDFOBPQSFNFJOTUPSJUWF „NPäOPTUQMBāJMBOBPCSPLF  alenka.humar@istrabenzplini.si

„CSF[PCSFTUOJLSFEJU NFTFDFW „CSF[QMBāOPTUSPLPWOPTWFUPWBOKFJOPHMFEOBEPNVinfo@plinarna-maribor.si


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

71

[tudija: Biomasa – ve~ dodane vrednosti na regionalni ravni

[tevilke govorijo v prid pridelavi, predelavi in uporabi biomase Na podro~ju t. i. KEM regije (modela klimatske in energetske regije) na avstrijskem [tajerskem so predstavljene {tevilke raziskave pokazale osupljive rezultate, ki govorijo v prid pridelavi, predelavi in porabi trde biomase. Energetski presek v regiji ka`e, da je 53 % uporabnikov za potrebe ogrevanja odvisnih od fosilnih energentov, preostalih 47 % uporabnikov pa stavi na uporabo trde biomase. Odstotek, ki za lastne potrebe uporablja biomaso, zagotavlja skupno 31 regionalnih delovnih mest, fosilni energenti pa zagotavljajo le 4,2 delovna mesta v neposredni lokalni skupnosti. Regionalni denarni odliv pri uporabi biomase je 0, 9 milijonov evrov, pri fosilnih energentih pa je {tevilka kar nekajkrat vi{ja, skupno in presega skupno 7,1 milijona evrov. Izmerjen dele` emisij toplogrednega CO2 zaradi fosilnih goriv je 31.100 ton letno, pri uporabi biomase pa je izmerjen dele` emisij na letni ravni zgolj 800 ton.

[teje regionalna dodana vrednost »Za dolgoro~en uspeh lokalnega okolja in samovzdr`nost posamezne regije je najpomembnej{e kako ustvariti regionalno

verigo zaposlovanja. Od primerne skrbi za gozdove, do pridelave, prevoza lesa ter izdelave trde biomase, ki je primerna za nadaljnjo uporabo v doma~ih ogrevalnih sistemih«, je ob tem dodal Peter Trauptmann, generalni direktor Avstrijske energetske agencije (AEA). Izra~un je pokazal, da je za pripravo enega terajoula (TJ) toplote iz biomase, potrebno 168 regionalnih delovnih ur, kar mo~no presega fosilne energente, ki za pripravo enega TJ toplote potrebujejo zgolj 21 regionalnih delovnih ur. Podatki raziskave so pokazali {estkrat ve~jo dodano vrednost pri pridelavi, predelavi ter uporabi biomase.

Vodilno ogrevanje na biomaso

Trezen razmislek Regionalne razvojne pobude so pomemben in izjemno vitalen del u~inkovitega in dolgoro~nega delovanja celotnega gospodarstva. Gozdovi v Sloveniji pokrivajo dobrih 58 % na{e povr{ine, lesna zaloga pa je ocenjena na 338 milijonov kubi~nih metrov. Lesni prirastek zna{a dobrih 8 milijonov kubi~nih metrov letno, izrabljamo pa zgolj 43 % prirastka, kar Slovenijo uvr{~a v skupino dr`av z izjemnim potencialom za stabilno in u~inkovito energetsko oskrbo.

VRHUNSKI

OGREVALNI SISTEMI NA SEKANCE, PELETE IN POLENA.

KWB priro~nik o gorivu ^e imate kakr{na koli vpra{anja ali se zanimate za nakup in prenovo ogrevalnega sistema, vas vabimo, da vzpostavite stik in se pozanimate o razli~nih mo`nostih energetske sanacije. Mo`nost pridobivanja subvencij EKO sklada za nalo`be v prenovo in vgradnjo kotla na biomaso ter mo`nost pridobitve KWB financiranja so zgolj dodatni razlogi za to, da prihodnost obarvamo zeleno. • KWB, mo~ in toplota iz biomase d. o. o.

*Slika je simbolična.

»V procesu pospe{ene uporabe biomase za potrebe ogrevanja se sistemati~no izpodriva poraba fosilnih energentov ob tem pa se vi{a potreba po regionalni delovni sili«. To je ena od ugotovitev {tudije, ki jo je na podro~ju {ir{e {tajerske regije izvajala Avstrijska energetska agencija (AEA). [tudija nakazuje dodano vrednost biomase, kot naravnega energenta in povezavo med uporabo in pridelavo biomase ter lokalnimi denarnimi tokovi regije.

NOVO EASYFIRE 1

Sedaj že od

5.960 € www.kwb.si Graf: Pridelava, predelava in uporaba biomase v {tevilkah.


72

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

CTC â&#x20AC;&#x201C; toplotna ~rpalka za va{ dom CTC je {vedski proizvajalec ogrevalne tehnike, ki v zadnjih desetletjih svoj razvoj posve~a izklju~no ogrevalnim sistemom s toplotnimi ~rpalkami in biomaso, saj nas nenehna rast cen energentov in podnebne spremembe silita k uvajanju u~inkovitej{ih in okolju prijaznih na~inov za ogrevanje na{ih domov.

^etrto generacijo toplotnih ~rpalk CTC danes sestavljajo izjemno zmogljive in u~inkovite toplotne ~rpalke zrak/voda EcoAir, toplotne ~rpalke zemlja/voda ali voda/voda EcoPart in EcoHeat, sistemski hranilniki EcoZenith ter ogrevalne regulacije EcoLogic. Ker proizvajalec ne var~uje pri materialih in uporablja najnaprednej{o tehnologijo ter presenetljive inovativne re{itve, te izjemno tihe ~rpalke dosegajo resni~no zavidljive izkoristke. Na {vedskem in {ir{em skandinavskem trgu, kjer so zime resni~no neusmiljene in ni prostora za poceni polovi~ne re{itve ter neu~inkovite naprave, dosegajo zavidljive tr`ne dele`e. Tudi v Sloveniji {tevilo prodanih naprav v zadnjih letih nenehno raste, saj se informacije o neverjetnih prihrankih pri ogrevanju med uporabniki bliskovito {irijo.

Celovit ogrevalni sistem ali nadgradnja obstoje~ega Toplotna ~rpalka s sistemskim hranilnikom tvori celovit ogrevalni sistem za ogreva-

nje objekta in sanitarne vode, pri katerem v ceni obeh naprav dobite vse potrebne komponente za delovanje. Kompaktno toplotno ~rpalko, ki predstavlja samostojni ogrevalni vir, priklju~imo na sistemski hranilnik, ki v eni napravi zdru`uje hranilnik ogrevalne vode, grelnik sanitarne vode, zmogljiv dodatni vir, ki lahko v primeru potrebe povsem samostojno ogreva va{ objekt, regulacijo za krmiljenje ogrevalnih krogotokov ter ogrevalnih virov z vgrajenim bivalentnim me{alnim ventilom s pogonom, ki skrbi za u~inkovito in enakomerno distribucijo energije v va{e ogrevalne krogotoke. Celotna dru`ina toplotnih ~rpalk in naprav CTC je izdelana v EnergyFlex zasnovi, ki omogo~a, da sistem kadarkoli kasneje u~inkovito in brez dodatnih stro{kov nadgradite v celovit sistem z drugimi ogrevalnimi viri, kot so kotli na polena, pelete, kurilno olje in plin, na njih lahko priklju~ite dodatne hranilnike, porabnike in celo ogrevanje bazena. ^e se poraba energije pove~a, lahko brez te`av dodate ve~

toplotnih ~rpalk. Ker pri CTC vedno mislijo na svoje zveste uporabnike, je novo toplotno ~rpalko mogo~e tudi preprosto integrirati v katerikoli obstoje~, a {e vedno funkcionalen ogrevalni sistem na kurilno olje ali drva in tako z majhno investicijo bistveno zmanj{ati stro{ke ogrevanja.

Resni~no dostopne cene Najbolj{e pa je, da so vam ti u~inkoviti in kvalitetni sistemi na voljo po resni~no dostopnih cenah. ^e namre~ upo{tevamo, da pri CTC z napravo vedno dobite tudi prakti~no vse potrebne komponente in poleg monta`e in cevnih povezav tu ni prakti~no nobenih dodatnih prikritih stro{kov, lahko hitro ugotovimo, da nas namestitev takega sistema na koncu ne bo stala ni~ ve~ od nakupa bistveno manj kvalitetne in zanesljive naprave, prihranki pri ogrevanju na letnem nivoju pa bodo bistveno ve~ji. â&#x20AC;˘


ESLJI V PA N A

r

(NRQRPLþQR • 9LVRNDYUHGQRVWJUHOQHPRþL &23

• Nizki stroški obratovanja • 3UHSURVWRY]GUåHYDQMHLQGROJDåLYOMHQMVNDGRED • Hitra amortizacija 2NROMXSULMD]QD • ,]NRULãþDQMHQDUDYQHWRSORWH 5D]OLþQLYLULWRSORWH • Zemlja, podtalnica, zrak HERZ d.d. Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija Tel.: +386 (0) 1 89 62 165, E-pošta: biomasa@herz.si

10 l

t na

zi sc u ze

et

od

NER RT

7RSORWQHþUSDONH+(5=

VAS Z

=PRþMRLQHQHUJLMRQDãH]HPOMH«

t1 vec ko


74

PRIMER IZ PRAKSE

Sistem Solinterra Energetski sistem v vrhu Evrope Sonce in zemlja, ni bolj{e kombinacije za najcenej{i vir ogrevanja in hlajenja Sistem Solinterra je bil nedavno prepoznan kot energetsko naju~inkovitej{i sistem v Evropi. Ta ogrevalni sistem prodornega in inovativnega dolenjskega podjetja Dulc se je odli~no izkazal z vgradnjo v Medpodjetni{kem izobra`evalnem centru MIC v Novi Gorici. Na javnem razpisu so kandidirali z novo ogrevalno tehnologijo in bili uspe{no izbrani. V centru MIC so poskrbeli za strojne instalacije na stavbi, ki so jih kasneje dali v najem. Center v Novi Gorici deluje od februarja 2014, uradno pa so ga namenu predali pred kratkim. Zadovoljni so tako investitor kot uporabnik, saj so opazni veliki prihranki energije, kar je bil glavni namen vgradnje Solinterra sistema ogrevanja.

Uporabnost sistema Solinterra Podjetje DULC d.o.o. se `e vrsto let ukvarja s strojnimi instalacijami in razvojem energetsko u~inkovitih ogrevalno-hladilnih sistemov. Razvili so sistem ogrevanja, hlajenja in prezra~evanja, ki izkori{~a son~no in zemeljsko toploto. S sistemom Solinterra so opremili `e nekaj samozadostnih, ni~ energijskih stanovanjskih hi{ po Sloveniji. MIC v Novi Gorici je prvi ve~ji objekt, kjer je izkoristek {e ve~ji. Kot pravi direktor podjetja, g. Matej Dulc, je u~inkovitost Solinterra sistema v tem primeru ve~ja zato, ker stavba potrebuje zelo veliko energije, sistem Solinterra pa omogo~a zelo velike energetske prihranke, saj v najve~ji meri izkori{~a energijo sonca in zemlje. V sistemu Solinterra je vklju~eno tudi ogrevanje sanitarne vode ter hlajenje in prezra~evanje objekta. Kot pravi g. Matej Dulc, je bila investicija okrog 40 odstotkov vi{ja od obi~ajne, vendar smo z najbolj{imi vgrajenimi instalacijami in napravami poskrbeli za nizke obratovalne stro{ke.

Ogrevanje 5.200 m2 velikega objekta pokrivamo le s soncem, razlika potrebne dodatne energije se pokrije z vgrajeno toplotno ~rpalko voda/voda.

Sistem Solinterra je prekosil pri~akovanja s prihranki ogrevanja in hlajenja V novogori{kem primeru se je investicija s sistemom Solinterra zvi{ala za {tiristo tiso~ evrov, a prihranki energije v primerjavi s klasi~no izvedbo so {e vi{ji, kot smo jih predvideli, to je ve~ kot 80.000 evrov letno (za ogrevanje, hlajenje, prezra~evanje ter segrevanje sanitarne tople vode). Potrebno je dodatno upo{tevati, da leto 2014 ni bilo najbolj son~no. Skupna poraba energije za ogrevanje, hlajenje, prezra~evanje in pripravo sanitarne vode v {oli zna{a le 5,6 kWh/m2 na leto!

Ogrevanje ve~inoma pokriva energija sonca Ogrevanje 5.200 m2 velikega objekta pokrivamo le s soncem, razlika potrebne dodatne energije se pokrije z vgrajeno toplotno ~rpalko voda - voda, pravi g. Matej Dulc in pove, da se bo investicija namesto v predvidenih 7 letih povrnila v 5 letih. Za hlajenje se izkori{~a energija podtalne vode in celotni objekt se hladi samo s pomo~jo energije podtalnice (free cooling). To je najcenej{i vir hlajenja. Prednosti sistema Solinterra je torej veliko: energija iz sonca in zemlje je brezpla~na, ekolo{ko neopore~na in brez emisij CO2, sistem omogo~a energetsko neodvisnost, kar danes ni nepomembno, tudi vzdr`evanje je poceni. Odlo~itev je seveda na strani posameznika. Kot ugotavlja g. Matej Dulc, je veliko ljudi {e skepti~nih do takih novosti, a tudi Slovenija na tem podro~ju zelo zaostaja za tujino. V podjetju Dulc v sistemu Solinterra vidijo zanesljivo prihodnost. ÂťStremimo k razvoju sistema naprej, s to tehnologijo `elimo prodreti tudi v tujinoÂŤ pravi direktor podjetja. â&#x20AC;˘


Kaj je tako zelenega pri lesnih peletih?

U

poraba ene tone lesnih pelet za ogrevanje nadomesti 455 litrov kurilnega olja ali 645 litrov propana ali 455 kubi~nih metrov zemeljskega plina ali 4.775 kWh elektri~ne energije. Zelo pomenljivo je, da lesni peleti z maso 1000 kg odpravijo 680 kilogramov emisij CO2. ^e primerjamo s kurilnim oljem lesni peleti prihranijo podobno koli~ino fosilnih goriv, kot ~e bi va{ avto zamenjali s Toyoto Prius za eno leto. Ne zavedamo se dovolj, da ta lesna biomasa zmanj{uje emisije toplogrednih plinov in {kodljivih emisij - CO2, `veplov dioksid in `ivo srebro, ter izlo~i petdesetkrat manj delcev ob uporabi visoko u~inkovite pe~i na pelete, kot pe~ na drva

brez EPA certifikata in dvakrat manj delcev, kot novej{e pe~i na drva z EPA certifikatom.

Lesni peleti in polena iz odpadnega lesa Sodobne gozdarske prakse izbolj{ujejo hitrost odstranjevanja ogljika iz ozra~ja in dejansko omogo~ajo mladim drevesom, da hitreje rastejo. Ve~ina lesnih peletov je izdelana iz odpadnega lesa ali ostankov pri predelavi lesa v lesni industriji in ne iz

Jo`ica Ekart, urednica revije Var~ujem z energijo

namensko podrtih dreves za proizvodnjo pelet. Obstaja tudi izjema tega pravila: gozdarske slu`be ob~asno sodelujejo s peletno industrijo, da odstranijo odmirajo~a in suha drevesa, ki predstavljajo nevarnost gozdnih po`arov, v gozdu pa pomenijo le navlako, ker ovirajo druga drevesa pri rasti.

Zgorevanje z malo {kodljivih emisij Kurjenje lesnih pelet v pe~i z visokim izkoristkom je ~istej{e kot organska razgradnja in


LESNA GORIVA trohnenje v gozdu. Zaradi tega dejstva velja les za oglji~no nevtralnega, namre~ les v ozra~je ne odda dodatnega CO2; medtem ko les raste CO2 med procesom fotosinteze porablja, ko gori CO2 sicer spro{~a, vendar ne ve~, kot ga je med rastjo porabil. Pe~i na pelete morajo imeti vsaj 80% stopnjo u~inkovitosti, ve~ina pa jih ima nekje med 85% in 93%.

Lesni peleti so 100% naravni Lesni peleti so 100% naravni, brez veziv, kemikalij ali {kodljivih dodatkov. Ve~ina lesnih peletov je izdelana iz ~iste `agovine in lesnih sekancev, ki nastanejo kot ostanki pri predelavi lesa in bi druga~e gnili na odlagali{~ih, ~e se ne bi porabili za izdelavo goriva za ogrevanje. Les vsebuje naravno snov imenovano lignin, ki ob stiskanju sprime `agovino in jo dr`i v enotni obliki, zato ni potrebe po dodajanju umetnih veziv. â&#x20AC;˘ VIR: www.drva-peleti.com

77

Krt za pelete Od na~ina odvzemanja pelet iz zalogovnika je odvisna tudi zanesljivost delovanja ogrevalnega sistema. V betonski zalogovnik pelet, ki je vkopan pod zemljo ob stavbi ne moremo vgraditi talnega odvzemalnega sistema. Re{itev je nova naprava, ki le`i na povr{ini pelet in ima okrog ustja zvezdasto name{~ene odvzemalne krta~e. S potiskanjem pelet v ustje cevi omogo~a odsesavanje do zalogovnika pred kotlom. Naprava je opremljena s tipalom nagiba, smer vrtenja krta~ pa ustje tako usmerja, da odvzema pelete po celotni povr{ini zalogovnika, zaradi ~esar ga lahko tudi popolnoma izprazni. Poraba energije za odvzem je nizka, saj so motorji sesalca in pogona krta~ zelo majhni. Med polnjenjem zalogovnika, napravo za odvzem dvignemo in obesimo pod strop, razdalja do stavbe najve~ 30 m, proizvod Maulwurf 6000-E3, www.mall.info â&#x20AC;˘


78

IN[TALACIJE

10 najpogostej{ih vodovodnih napak

V

oda ni samo `ivljenjska teko~ina ampak `ivljenje. Zato je pitna voda dragocenost, na kar pa obi~ajno pozabimo, saj je pri nas vedno na dosegu roke. Kvaliteto vode lahko zmanj{amo, ~e napeljave niso izvedene pravilno. V Nem~iji so pred nekaj leti odkrili ve~ kot 500 primerov oku`b z legionelo, trdijo pa da jih je {e ve~, saj je bolezen te`ko lo~iti od obi~ajne plju~nice. Kar 70% primerov so povzro~ile napeljave v zasebnih stavbah, zato so sestavili opis najpogostej{ih napak. Napak pa ne delajo samo instalaterji temve~ tudi doma~i mojstri, saj je vodovodna instalacija na videz enostaven projekt.

1 – Protipovratni ventil za vodomerom ^eprav je predpisan v DIN normah, ga zelo redko vidimo. Namenjen je prepre~evanju odtekanja vode iz doma~e instalacije nazaj v javno omre`je, kar se lahko zgodi ob izpadih. S tem lahko poslab{amo kvaliteto vode, zato mora biti ventil tako vgrajen, da ga s pomo~jo dodatnih armatur lahko ob~asno preizkusimo.

doma~e pipe onesna`i s ko{~ki mineralov in rje. To se dogaja tudi ob vzdr`evalnih delih na razvodih, zato lahko hi{ni razvod za{~itimo z vgradnjo filtra. Prepre~il bo po{kodbe tesnilnih elementov v pipah, ma{enje mre`ic perlatorjev in podobno. Z vgradnjo pa postopek ni zaklju~en, saj je potrebno izpiralne filtre ~istiti s protipretokom vsaka dva meseca, v armaturah s filtrom pa menjava vlo`ka vsakih {est mesecev.

3 – Manjkajo~ ali nevzdr`evan regulator tlaka Vgraditi ga je potrebno, kadar stojni tlak na vstopi prekora~uje 5 bar, ali kadar je potrebno tlak v napeljavi zaradi vgrajenih elementov. Praviloma ga vgradimo na vstopu hladne vode, za vodomerom. Ker je element {e posebno ob~utljiv na ne~isto~e, ima obi~ajno svoj filter, ki ga je potrebno ob~asno izprati, da bo armatura lahko delovala brez okvar.

2 – Filter neposredno za vodomerom ^eprav je voda iz vodnjakov kristalno ~ista, se na kilometre dolgi poti do

Filter na izpiranje ali z menjalnim vlo`kom prestreza ne~isto~e

6 – Nepravilen stalni priklop za polnjenje ogrevanja Neposredna povezava med napeljavo pitne in nepitne vode mora biti izvedena preko posebne varnostne armature, vsak druga~en priklop ni dovoljen. Posebne armature za ta namen uporabljamo v manj{ih in ve~jih ogrevalnih sistemih, kjer voda v obtoku izpareva ali uhaja zaradi netesnosti in jo je potrebno pogosto dopolnjevati. V doma~i kleti je to re{eno z gumijasto cevjo, ki jo samo ob~asno namestimo, kadar dopolnjujemo sistem. Armatura za stalen priklop mora vsebovati vse elemente, ki prepre~ijo morebiten povratni tok vode iz ogrevalnega sistema nazaj v instalacijo pitne vode.

4 – Nepravilen priklop grelnikov vode O tem bi lahko napisali poseben ~lanek, saj je napak ob monta`i res veliko. Najve~krat ugotavljajo, da manjkata protipovratni in celo varnostni ventil, ki ima v~asih celo zama{en izstopni vod, da s tem prepre~ijo kapljanje. Nepravilno in {e nevarno hkrati.

5 – Manjkajo~a ali slaba cirkulacija

V tem sestavu manjka protipovratni ventil za vodomerom

potrebna, v ve~jih razvodih pa je nujno tudi hidravli~no uravnote`enje.

Zelo pogosta tema med higieniki in var~evalci energije. Kadar je razvod tople vode do naslednje pipe dolg, je potrebno vgraditi ~rpalko za cirkulacijo. ^e je slednja bila {e pred kratkim po`iralec energije, so dana{nji izdelki izjemno var~ni in se samodejno vklju~ujejo, ko je to potrebno. Brez takih ~rpalk bi mnogi odseki zaradi zastajanja vode lahko postali goji{~a bakterij, zato je v dolo~enih pogojih vgradnja nujno

Stisnjena cev ob cirkulacijski pumpi naj bi regulirala obtok - nedopustno

Stalen priklop za polnjenje ogrevanja je dovoljen samo s posebno armaturo

7 – Neza{~itena zunanja pipa Vdor v hi{ni vodovodni sitem je najla`ji preko priklju~ka za vrtno cev. Obi~ajno je izveden enocevno, brez kro`ne zanke, zato je mo`nost zastajanja vode velika. ^e pipa ni za{~itena s protipovratnim ventilom, lahko

Zunanja pipa mora biti opremljena z za{~itno armaturo


IN[TALACIJE v razvod pitne vode potegne staro vodo iz vedra, bazena ali pa vodo, ki je posledica povratnega sunka visokotla~nega ~istilca. Tudi za ta namen obstaja na trgu ve~ armatur, izdelanih v skladu s predpisi, ki bodo prepre~ile neprijetne posledice v vodovodu.

79

s ~imer je zagotovljeno spiranje napeljav s sve`o vodo. Vir onesna`enja so lahko tudi pripravljeni odvodi za prizidek ali bodo~e stanovanje na podstrehi, ki dolga leta ostanejo neuporabljeni. Vzrok onesna`enj je lahko tudi razvod proti vrtni uti ali lovski sobi, ki sta redko uporabljeni.

8 – Nedovoljena povezava z razvodom de`evnice V ~asu var~evanja mnogi de`evnico hranijo za zalivanje ali izpiranje toalet. De`evna kaplja obi~ajno ne vsebuje klic, dobi jih med pretakanjem s strehe in kozi `lebove, saj izpira tudi pti~je kakce in razpadle liste, zato so cisterne idealen kraj za razmno`evanje. Pitno vodo in de`evnico moramo voditi v lo~enih hi{nih napeljavah. Kratkosti~ne povezave lahko nastanejo tudi naknadno in ne samo ob prvi monta`i, na primer kot sistem dopolnjevanja zalogovnika de`evnice med su{o. Tako dolivanje sme biti izvedeno samo preko odprtega prelivnega mesta, kjer pitna voda iz pipe te~e v lijak, ki je povezan s cisterno. Posebej pomembno pa je, da pipe iz katerih te~e de`evnica jasno ozna~imo.

9 – Pomanjkljivo varovanje kopalnih kadi To velja zlasti za kadi z masa`nimi

Kadi s curki in mehur~ki so polne redko uporabljenih cevi

in zra~nimi {obami. Po predpisih jih na dovodni strani priklju~imo enako kot navadne kadi. Nekateri proizvajalci vgrajujejo {e lo~en sistem za dezinfekcijo in izpiranje {ob, ki ima svoj priklop, od pitne vode pa ga lo~uje samo elektromagnetni ventil. Skozenj obi~ajno po posebnem programu vteka voda ali celo me{anica pitne vode in dezinfekcijskega sredstva. Tudi tukaj je potrebno dodatno prepre~iti prelivanje teko~ine nazaj v razvod pitne vode.

10 – Napa~na uporaba razvoda pitne vode Veliko uporabnikom {e ni jasno, da je ohranjanje ~isto~e pitne vode njihova naloga in ne projektanta ali instalaterja. Pri tem je mi{ljena redna uporaba vseh izto~nih mest,

Redko uporabljane pipe in odcepi so leglo bakterij

Zato naj po razvodu tople vode te~e voda ogreta na najmanj 60°C, po cirkulacijskih vodih pa najmanj 55°C. Var~evanje na teh mestih in v na{tetih primerih ni smotrno in lahko uporabnikom povzro~i veliko stro{kov in slabe volje, zato se mu izogibamo. • Tihec


80

IN[TALACIJE

Filtriranje, meh~anje, dezinfekcija vode Javno dostopni podatki analiz vode ka`ejo, da prakti~no vsa pitna voda vsebuje poleg finih delcev {e klor, pesticide, {kodljive organske spojine in te`ke kovine. Klor je zelo strupen plin, ki se je v prvi svetovni vojni uporabljal kot bojni strup. Danes se zaradi njegove lastnosti, da ubije bakterije in druge mikroorganizme, uporablja za dezinfekcijo pitne vode. Pri kloriranju pitne vode nastane v reakciji med klorom in razpadajo~imi organskimi snovmi, mno`ica kancerogenih klorovih spojin, ki predstavljajo veliko tveganje za ~lovekovo zdravje. Onesna`enje vode s pesticidi, {kodljivimi organskimi spojinami in te`kimi kovinami pa je posledica onesna`evanja predvsem zaradi industrijske in kmetijske dejavnosti, del onesna`enja je pa tudi naravnega izvora. Za filtriranje vode so na voljo vodni filtri, ki se namestijo na glavni vod vode ali pod pultom v kuhinji. Odstranjevanje klora, pesticidov, {kodljivih organskih spojin, slabega vonja in okusa se vr{i na osnovi absorpcije na izjemno veliki povr{ini aktivnega oglja. Vodni filter, ki poleg aktivnega oglja vsebuje {e patentiran filtrirni medij KDF® 55 odstrani iz vode tudi te`ke kovine. Ta

poleg izredne ~istilne sposobnosti {e zavira rast mikroorganizmov in podalj{a `ivljenjsko dobo aktivnemu oglju. Podpultni vodni filter, ki vsebuje 0,15 mikronsko kapilarno membrano Ster-O-Tap® iz vode odstrani tudi 99,9999% vseh bakterij. Priporo~ljivo je izbrati NSF certificiran vodni filter. Vodo v kateri so prisotne bakterije (kapnica, voda iz vodnjakov, lastnih zajetij ali slabo vzdr`evanih vodovodov), je potrebno dezinficirati. Najprimernej{i in ~loveku najbolj prijazen na~in je dezinfekcija z UV sterilizatorjem

vode, ki v vodi popolnoma uni~i za zdravje ~loveka zelo nevarne bakterije. Obloge vodnega kamna na grelcih vode so vzrok ve~je porabe energije in vodijo v okvare grelcev. @e samo 3 mm debele obloge vodnega kamna na grelcih pove~ajo porabo energije za 25%. Ionska meh~alna naprava na principu ionske izmenjave odstrani vodni kamen in tako 100% odpravlja vse te`ave povezane z odlaganjem vodnega kamna. • Henrik Hom{ak

Prijetna toplina bivanja ... PVC OKNA, VHODNA VRATA, GARAŽNA VRATA IN SENČILA

www.rajmax.si

Tel.: 03 809 04 95

GSM: 051 641 232


6NYDOLWHWQRYRGRGR]GUDYMD 9DUQDÏLVWDLQSULMHWQD

6HULMD/(*,20,;® (OHNWURQVNLPHĞDOQLYHQWLOVSURJUDPRP]DWHUPLÏQRGH]LQIHNFLMR Ƒ 8SRUDEOMDVHJDYFHQWUDOQLKVLVWHPLK]DSULSUDYR LQGLVWULEXFLMRWRSOHVDQLWDUQHYRGH

Ƒ *OHGHQDYUVWRVLVWHPDXSUDYOMDYHÏSULODJRGOMLYLK SURJUDPRYWHUPLÏQHGH]LQIHNFLMHSURWLOHJLRQHOL

Ƒ 6VKUDQMHYDQMHPYVHKSDUDPHWURYYDUKLYRPRJRÏD SUHJOHGQDGGHMDQVNLPGRVHJDQMHPWHPSHUDWXULQ WUDMDQMDWHUPLÏQHGH]LQIHNFLMH

=]DĞÏLWRVLVWHPDGRYDUQHYRGH Hidrosanitarni sistemi

ZZZFDOHIƜVL


82

IN[TALACIJE

Za najbolj{e z najbolj{imi GRUNDFOS jesenska akcija ALPHA2/2 L in MAGNA3 ~rpalk

Z

malne in solarne sisteme tople sanitarne vode. Ne povzro~a hrupa in ne potrebuje dodatnega vzdr`evanja.

a~nite jesen pripravljeni na ogrevalno sezono. Priskrbite si svojo Grundfos ~rpalko, ob tem pa izkoristite {e ugodnosti, ki vam jih letos ponujamo.

ALPHA ~rpalke za ogrevalne sisteme so energetsko naju~inkovitej{e na trgu obto~nih ~rpalk. Zdaj {e izbolj{ane, z ve~ funkcijami in posebnimi ugodnostmi v ~asu jesenske akcije.

ALPHA2 L ~rpalka za ogrevalne sisteme - Nadzorni na~in: s proporcionalnim diferencialnim tlakom, konstantnim tlakom in konstantno stalno hitrostjo - Enostaven na~ina izbora delovanja s pritiskom na gumb.

^rpalka ALPHA2 Prenovljena ALPHA2 ~rpalka – poleg standardnih prednosti: - Funkcija AUTOADAPT - Funkcija no~no zni`anje - Prikazovalnik LED

Prednosti ~rpalke: - Enota za spremljanje in nadzorna plo{~a v kontrolni omarici - Senzor diferencialnega tlaka - Na voljo tudi dvojne izvedbe - Ohi{je ~rpalke iz litega `eleza in nerjave~ega jekla - Za{~ita motorja - Vklju~ena izolacija za ogrevalne sisteme - Funkcija Autoadapt

Letos predstavljamo izbolj{ano ~rpalko s {tirimi novimi prednostmi: - Zanesljiv zagon - Za{~ita pred suhim tekom - Nastavitev poletni na~in - Onemogo~en dostop magnetnim delcem V ~asu od 15.9. do 31.12.2015 nudimo kupcem petih ~rpalk ALPHA2/2 L posebno ugodnost. Po opravljenem nakupu se registrirajte na spletni strani: www.alphavoucher. com in prejeli boste darilni bon v vrednosti 10 eur. Unov~ite ga lahko na bencinskih servisih Petrol po Sloveniji. Akcija velja do razprodaje zalog ~rpalk/darilnih bonov.

Posebna promocijska akcija od 1.9. do 31.12.2015: ob nakupu treh MAGNA3 ~rpalk– prejmete vmesnik Grundfos GO. Ta vam omogo~a komunikacijo z va{o MAGNA3 ~rpalko.

MAGNA3 – ustreza tudi zahtevnej{im sistemom

Ve~ informacij o ~rpalkah in seznam poobla{~enih Grundfos prodajalcev najdete na www.grundfos.si. •

Obto~na ~rpalka z mokroteko~im rotorjem za ogrevanje, hlajenje, geoter-

Katarina Ho~evar, dipl. ekon.

ZA NAJBOLJŠE Z NAJBOLJŠIMI „Grundfos črpalka Alpha2 je lepega izgleda, visoke kakovosti in enostavna za montažo.”

RIR GIST AJTE RE

KUPITE

KUPUJTE NA

PO

S

EB

NA

P RI LOŽ N O

ST

Matej Poljanšek, inštalater Žiri

!

Ob nakupu 5 Alpha2\2L črpalk prejmete darilni bon v vrednosti 10eur, ki ga lahko koristite na bencinskih črpalkah. Tukaj registrirajte vaš nakup in prejeli boste darilo: www.alphavoucher.com Promocijska akcija traja do 31.12.2015 oz. do izteka zaloge črpalk/darilnih bonov

4 NOVE PREDNOSTI


IN[TALACIJE

83

Biolo{ke ~istilne naprave Zago`en

V

podjetju Zago`en so na{li re{itev, kako narediti ~istilne naprave znova preproste in zanesljive. Skupaj z nem{kim partnerjem ATB, ki deluje na podro~ju ~istilnih sistemov za biolo{ke ~istilne naprave, so zdru`ili najbolj{e lastnosti preizku{enih ~istilnih naprav. Poleg `e uveljavljenih biolo{kih ~istilnih naprav Zago`en, PUROOÂŽ ELEMENTS in AQUAmaxÂŽ, so z profesiolnalnim programom ~istilnih naprav naredili korak dlje v boju za ~isto okolje. Profesionalne ~istilne naprave Zago`en so namenje ~i{~enju odpadnih voda za velikosti od 49 populacijskih enot (PE) do 5000 PE. Njihova uporaba je primerna tako za stanovanjska obmo~ja in naselja, kot tudi za javne ustanove, hotele, gostinske objekte, prehrambeno industrijo, izobra`evalne ustanove... Standardiziran sistemi tipskih ~istilnih naprav velikosti do 250 PE je nastal na podlagi majhnih biolo{kih ~istilnih naprav za ~i{~enje odpadne vode podjetja Zago`en, ki so `e uveljavljene na slovenskem trgu. Profesionalne ~istilne naprave Zago`en so preproste za vgradnjo in

Ko izbirate ~istilno napravo zahtevajte ODLI^NOST uporabo, kvalitetne in hkrati ekonomi~na re{itev ~i{~enja odpadnih voda. Program profesionalnih ~istilnih naprav Zago`en odlikuje kvaliteta polietilenskih posod, narejene iz prvovrstnega materiala in so prijele slovensko tehni~no soglasje, ki zagotavlja minimalno 50 letno `ivljensko dobo ohi{ja. Tehnolo{ko dovr{eni ~istilni moduli so izdelani s strani vrhunskih nem{kih

strokovnjavkov, ki s svojimi izdelki kreirajo vrh evropske tehnologije ~i{~enja odpadne vode. Nudijo visoko zmogljivost ~i{~enja odpadne vode, saj rezultati meritev tudi za ve~ kot polovico presegajo zakosko dolo~ene standarde. Vrhunska tehnologija modularnega sistema gradnje uporabnikom omogo~a posodobitve in izpopolnitve s pomo~jo prilagodljive programe opreme. Za vgradnjo, zagon in redno vzdr`evanje ~istilne naprave bodo dolgoro~no poskrbeli zanesljivi ter odzivni strokovnjaki podjetja Zago`en d.o.o. â&#x20AC;˘

Za svetovanje o izdelkih podjetja Zago`en d.o.o. pokli~ite na 03/713 14 20 ali pi{ite na elektronski naslov: cistilne.naprave@zagozen.si


84

VAR^EVANJE VODE

Je pitna voda samoumevna? Kljub vro~ini je bilo leto{nje leto dobro. Rezervoarji podtalnice, ki so pri nas glavni vir pitne vode, so polni, gosta mre`a potokov in rek namaka pokrajine, voda iz na{ih pip pa je ena najbolj{ih v Evropi. ^e kdo misli, da to velja povsod, se moti. Kdor na italijanski meji sede na avtobus in se po sredozemski obali pelje skozi mondene kraje do [panije, bo vodo moral vzeti s seboj, saj na tej poti voda iz pipe nikjer ni pitna.

Veliko nevarnosti Kljub sodobnim filtrirnim napravam, se ~i{~enja onesna`enih voda lotijo samo tam, kjer druge mo`nosti ni. V Kaliforniji so vsi viri tako onesna`eni z arzenom, uranom in nitrati, da bo edina re{itev predelava morske vode v pitno. ^e na svoje vire ne bomo pazili, se kaj podobnega lahko zgodi tudi nam, saj je mo`nosti {e preve~. [kodljivi mikroorganizmi iz farm, razna gnojila, sredstva za zatiranje {kodljivcev in plevelov, sprane strupene snovi s cest in urbanih povr{in, vse to imamo tudi pri nas. Probleme imamo tudi pri nas. Dele rek {e vedno obremenjujejo prevelike koli~ine industrijskih in komunalnih odplak, v podtalnici pa se koli~ina nitratov, pesticidov in ponekod tudi kloriranih organskih po~asi pove~uje. Onesna`enje je najbolj izrazito v severovzhodnem delu Slovenije in v okolici Celja. ^e dodamo {e vsak dan ve~je {tevilo novih kemi~nih spojin, za katere nih~e ne ve, kako bodo delovale ko se bodo sre~ale v okolju, je slika ogro`enosti {e bolj neprijazna. Na sre~o ima narava svoj obrambni mehanizem in sposobnost samo~i{~enja, vendar pa ima ta lastnost tudi svojo mejo, kot vse drugo na planetu.

Ponikalni blok in biolo{ka ~istilna naprava OneToClean

Kako jaz re{ujem vnuke Z â&#x20AC;&#x153;jazâ&#x20AC;? smo mi{ljeni mi vsi. Z vgradnjo ponikalnic bomo ~im ve~ ~iste de`evnice poslali na pomo~ plastem zemlje, ki {e komaj filtrirajo pronicajo~o nesnago. Stro{ek nakupa in vgradnje je majhen, {e posebej ~e se dela lotimo sami. Cena vgradnje biolo{ke ~istilne naprave je vi{ja, ampak tudi koli~ina o~i{~enih odplak bo velika, korist za okolje pa ogromna. Zato se takih nakupov pravi Zemljan ne loti zaradi zakonodaje ampak zaradi ohranjanja ~iste pitne vode. Izku{nje so pokazale, da najbolje in brez okvar delujejo ~istilne nem{kih proizvajalcev, ~eprav bo mogo~e kdo trdil, da delam reklamo. Zadnji rok za vgradnjo je po novem konec leta 2017. Ker v podtalnico nevarne odplake odtekajo 24 ur na dan, bi se bilo vgradnje pametno lotiti `e sedaj in ne {ele zadnji trenutek. â&#x20AC;˘ Tihec


GRADNJA

85

Izolacija iz penjenega stekla

O

tem materialu se govori redkeje, prav tako se {e redko uporablja. Lastnosti te izolacije pa so prepri~ljive, in ~e bi jih bolje poznali, bi ugotovili, da gre za material, ki re{i marsikatero te`avo. Izolacija iz penjenega stekla pomaga re{evati probleme tam, kjer drugi materiali odpovejo. 9 lastnosti, omogo~ajo raznovrstno rabo Vodotesnost – zagotavlja nam jo sestava iz ~istega stekla, ki ne vpija vode.

Negorljivost – spada v najvi{ji po`arni razred A1 po EN 13501.

Odpornost na {kodljivce – ne gnije in ne trohni, lahko se uporablja v tleh in pod zemljo, saj ni primerna za gnezdenje in razmno`evanje `ivali ter kaljenje semen.

Zadr`evanje prehoda pare – izolacija ne vsrkava vlage in je ne prevaja, deluje kot parna ovira. Prepre~uje vdor radona.

Visoka tla~na trdnost brez deformacije – tudi s ~asom in ob dolgotrajni obremenitvi se trdnost ne spreminja.

Enostavno oblikovanje – lahko jo obdelujemo s preprostimi orodji (strojno ali ro~no `ago). Ekolo{ka sprejemljivost – ne vsebuje {kodljivih primesi, da se jo recilirati.

Dimenzijska stabilnost – steklo ne nabreka in se ne kr~i, ne upogibanja, leze ali uklanja. Kislinska / kemijska odpornost – odporna je na organska topila in kisline.

Kje uporabiti penjeno steklo? V tleh: Za izolacijo pod talno plo{~o, ker je 100% vodotesna, odporna na zmrzal in izredno nosilna ter za prepre~itev toplotnega mostu med talno plo{~o in zidom. Prepre~uje tudi prodor kapilarne vlage iz kletnih konstrukcij v zidove.

Na zidovih: Za izolacijo kletnih zidov na podro~ju z visoko podtalnico in za izolacijo fasade, ki ji poplavne vode ne bodo {kodile. Na notranji strani zunanjih zidov – nobenih te`av s kondenzom ne bo.

Na strehi: Za izolacijo ravne strehe, kjer `elimo pohodno povr{ino – na pohodnih poteh se izolacija ne bo pogrezala ali stiskala. S penjenim steklom se lahko izolira streho objekta, ki je v rabi za parkiri{~e.

Zakaj ravno Foamglas penjeno steklo? Ker nam pri ve~ji tla~ni trdnosti ponuja bolj{o toplotno izolativnost od podobnih proizvodov.

Za ponudbo in dodatne informacije se oglasite v trgovini Kalcer ali obi{~ite spletno stran www.kalcer.si.


Temeljenje sodobnih hi{ Poleg pove~anja energijske u~inkovitosti obstoje~ih in novo grajenih stavb, je dol`nost vseh udele`encev gradnje, da temeljito razmislijo o spremenjenih pogojih gradnje in posledi~no morebitnih vplivih na stavbo. Temeljenje na izolacijski podlagi je prav gotovo eden izmed tovrstnih novih na~inov, kjer staro znanje in obstoje~a gradbena praksa nista ve~ ustrezna. Zaradi enostavne, mnogo hitrej{e, pa tudi cenej{e izvedbe temeljenja v primerjavi s klasi~nimi pasovnimi temelji, se je temeljna plo{~a tudi v Sloveniji zelo hitro uveljavila. Za razliko od dr`av severneje od nas ima Slovenija bolj ali manj potresno ogro`ena podro~ja in re{itve, ki veljajo v Avstriji ali Nem~iji, ni mogo~e le prekopirati. [iroke in poglobljene raziskave fakultet za arhitekturo in gradbeni{tvo ter gradbenih in{titutov o obna{anju podizoliranih temeljev v primeru potresa, so kot najustreznej{o re{itev kontroliranega obna{anja nizkoenergijske stavbe potrdile FIBRANovo inovativno re{itev. SEISMIC temeljna blazina je tako postala za zdaj edini preverjeni sistem temeljenja na podizolirani temeljni plo{~i. TEMELJNA BLAZINA SEISMIC je nadgradnja dosedanjega na~ina izvedbe toplotno izolirane temeljne plo{~e. Temeljna blazina je kompozit (med seboj povezani, zlepljeni sloji) temeljne plo{~e, toplotne in hidro izolacije, ki ob potresnih sunkih deluje sovpre`no in zaradi njene delne pro`nosti tudi kot du{ilec potresnih sil. Temeljna blazina polo`ena na betonski podlagi ne dovoljuje nekontroliranega zdrsa, s ~imer se posredno {~itijo tudi in{talacijski vodi. Podrobnej{e informacije najdete na www.fibran.si, odgovor na konkretna vpra{anja pa pri na{i tehni~ni slu`bi. Za trajno u~inkovito toplotno izolativnost v zemlji, vlagi in vodi se uporabljajo toplotne izolacije z najni`jo vodovpojnostjo pod vplivom difuzije, npr. WD(V)1 in najni`jo

vodovpojnostjo pod vplivom dolgotrajne potopitve WL(T) 0,7, ~emur ustrezajo izolacije FIBRANxps. Inovacija temeljne blazine, ki temelji na varnosti energijsko u~inkovitih stavb na potresno ogro`enih obmo~jih, je nov pristop gra-

Najoptimalnej{e re{itev SEISMIC temeljne blazine

dnje na temeljni plo{~i v svetu, zato smo za pomo~ pri na~rtovanju in izvedbi na spletni strani pripravili podrobnej{a pojasnila in re{itve. Za investitorje, projektante smo ves ~as na razpolago, da tako pomemben element, kot so temelji stavbe, ne bi bil grajen napa~no. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6a. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

finalni sloj estrih penjena folija AB temeljna plošča FIBRANxps SEISMIC1) FIBRANhydro SEISMIC T-1,8sk/sk2) FIBRANhydro T-3sk3) FIBRANxps1) podložni beton gramozni tampon zemlja FIBRANxps 300-L geotekstil FIBRANxps ETICS GF (“cokel”)

1) 400-L, 500-L ali 700-L 2) Hidroizolacija- obojestransko samolepilna 3) Hidroizolacija- enostransko samolepilna

Temeljna blazima SEISMIC z dvoslojno toplotno izolacijo in vmesnim samolepilnim hidroizolacijskim slojem predstavlja najoptimalnej{o re{itev. Pred name{~anjem podlo`nega betona in naprej prvega sloja toplotne izolacije FIBRANxps posebno pozornost namenimo in{talacijam. Na natan~no polo`eni prvi sloj toplotne izolacije FIBRANxps ustrezne debeline nalepimo samolepilno hidroizolacijo. Na nalepljeni sloj dvostransko samolepilne hidroizolacije postavimo opa` temeljne plo{~e. Postopoma odstranjujemo za{~itno folijo hidroizolacije in FIBRANxps SEISMIC polagamo na lepljivo hidroizolacijsko povr{ino previdno in natan~no, zaradi mo~ne lepljivosti je korekcija zelo te`ka. Pred monta`o armature morebitne {pranje zatesnimo s PU peno. Sledi polaganje armature z distan~niki in betoniranje. Opomba: Obvezen prera~un licenciranega statika (spisek statikov na www.fibran.si)


i n m e j z I i k s sejem ! i t s u p o p

Nakup

24

do obrokov brez obresti

OBIŠČITE NAŠE POSLOVNE PARTNERJE IN IZKORISTITE SEJEMSKE POPUSTE* AS SISTEM d.o.o.

ATLAS TRADING d.o.o.

CREINA d.d.

EUROTHERM d.o.o.

Pritrdilna tehnika

Toplotne črpalke

Peči

Kotli za centralno ogrevanje

KOVINTRADE d.d.

MOLAN d.o.o.

ORCA ENERGIJA d.o.o.

Štedilniki v inox izvedbi

Spojke in spiralne cevi za zrak

VELUX d.o.o.

Stavbno pohištvo

GORENJE KERAMIKA d.o.o.

HERZ d.d.

Keramične ploščice

Armature Simpaty in termostatski kompleti

TOVARNA MERIL KOVINE d.d.

ARCONT IP d.o.o.

LIP BLED d.o.o.

Toplotne črpalke in peletne kaminske peči

Merilna tehnika

Stavbno pohištvo

Stavbno pohištvo

GLIN NAZARJE d.o.o.

GORIŠKE OPEKARNE d.d.

KOGRAD IGEM d.o.o.

URSA SLOVENIJA d.o.o.

KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK s.p.

Stavbno pohištvo

Opečni zidak GO MAX 29 PU

Prešani izdelki (tlakovci, robniki ipd.)

Steklena volna

Čistilne naprave in rezervoarji

Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana

*Popusti so navedeni v Knjižici ugodnosti, ki jo prejmete na posameznem razstavnem prostoru (zgoraj navedenih partnerjev) in veljajo v času od 8.9. do 30.9.2015 v vseh poslovalnicah M Tehnika s tovrstno ponudbo. Popusti se med seboj ne seštevajo. Centri tehnike in gradnje: • Ajdovščina - Center tehnike in gradnje, Vipavska cesta 6, 05 364 48 00 • Brežice – Center tehnike in gradnje, Cesta svobode 31, 07 495 39 52, 07 495 39 50 • Gornja Radgona - Center tehnike in gradnje, Ljutomerska cesta 6, 02 564 24 18 • Koper - Center tehnike in gradnje, Kolodvorska cesta 4, 05 662 69 10 • Krško – Center tehnike in gradnje, C. Krških žrtev 132 a, 07 488 06 72 • Ljubljana - Center Tehnike in gradnje BTC , Šmartinska 152, 01 547 44 44 - Center tehnike in gradnje, Pot k sejmišču 32, 01 560 61 00 • Ljutomer - Center tehnike in gradnje, Babinska 1, 02 585 80 10 • Maribor - Center tehnike in gradnje, Tržaška cesta 14, 02 333 50 88 • Murska Sobota - Center tehnike in gradnje, Plese 1, 02 521 46 08 • Nova Gorica – Center tehnike in gradnje, Industrijska cesta 6, 05 334 33 26 • Postojna - Center tehnike in gradnje, Tržaška cesta 59, 05 721 47 26 • Ptuj - Center tehnike in gradnje, Ormoška cesta 30, 02 749 53 40 • Sevnica - Center tehnike in gradnje, Savska cesta 20b, 07 816 32 10 • Slovenska Bistrica - Center tehnike in gradnje, Ljubljanska cesta 72, 02 805 59 58 • Slovenske Konjice - Center tehnike in gradnje, Delavska cesta 12, 03 757 48 73 • Velenje - Center tehnike in gradnje, Kidričeva cesta 53, 03 898 87 10 • Žalec - Center tehnike in gradnje, Celjska cesta 7, 03 713 66 00 • in še ostale tehnične prodajalne s tovrstno ponudbo po Sloveniji.

Celjski sejem, 8.-13. september 2015 Korak do pravih rešitev


Visoka družba Toplotnih črpalk e na Š lan

dskem ve

izde

Vajene zavidanja tekmecev.

Diplomat Inverter

MEGA Inverter

Atec

Povsem nova, izjemno učinkovita geotermalna toplotna črpalka z modulacijo moči, ki vam zagotovi maksimalno udobje in največ tople vode z najnižjo porabo energije na trgu.

Večjim in velikim objektom namenjena geotermalna toplotna črpalka, ki prilagaja delovanje trenutnim pogojem in zagotavlja maksimalne prihranke energije in denarja.

Popolnoma zanesljiva in preizkušena toplotna črpalka zrak/voda, ki je tako učinkovita, da dosega velike prihranke pri ogrevanju starejših, slabo izoliranih objektov, kot tudi novogradenj.

Kontaktirajte nas! Z veseljem vam bomo svetovali, kako zmanjšati stroške ogrevanja in izboljšati udobje vašega doma. Če boste želeli, bomo prišli na ogled, konfigurirali rešitev po meri in pripravili ponudbo sistema z izvedbo. Izdelali bomo energijski in finančni izračun, vezan izključno na vaš objekt. Uredili bomo vse, da boste uspešno pridobili nepovratna sredstva, ki so vam na voljo. Ponudili vam bomo najugodnješo opcijo financiranja investicije. Naši strokovnjaki vam bodo stali ob strani pred odločitvijo, med postopkom vgradnje in še leta po tem.

Zastopnik in distributer:

080 20 65

Atlas trading d.o.o. | Celjska cesta 45, 3212 Vojnik 03 425 54 00 | info@thermia.si | www.thermia.si

Specialisti za varčno ogrevanje

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 46  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 46  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement