__MAIN_TEXT__

Page 1

Letnik 7, {t. 36/ september - oktober 2013 30.000 brezpla~nih izvodov


TOPLING

BARBATUS d.o.o. www.barbatus.si

Visoka tehnologija, ekoloĹĄka ozaveĹĄÄ?enost, naravni resursi, strokovnost z vizijo za prihodnost ‡/DVWHQUD]YRMLQYLVRNDWHKQRORJLMD‡8SRUDEOMHQLYLVRNRNYDOLWHWQLPDWHULDOL 866WHHO ‡7HVWLUDQRQDLQĂĽWLWXWX7*0$YVWULMD LQNRQWUROLUDQRSUHNR%$)$LQĂĽWLWXFLMHY1HPÄ€LML‡&HUÀÀFLUDQRQDWUJX9HOLNH%ULWDQLMH+(7$6²0&63URGXFW&HUWLĂ€FDWLRQ ‡9JUDMHQHNRPSRQHQWHSUL]QDQLK(8SURL]YDMDOFHY'DQIRVV$HURYLW$66FKQHLGHU(OHFWULF/HQ]H8QLWURQLFV‡3ULVRWQL QDWUJX(8YYHÄ€NRWGUçDYDK‡6WDOHQUD]YRMQRYLKLQL]EROMĂĽHYDQMHREVWRMHÄ€LKWHKQRORJLM]DL]JRUHYDQMHOHVQHELRPDVH

KOTLI NA PELETE TOPLING BT • Visoko kvalitetni, kompaktni in ekoloĹĄki kotli na pelete! • Regulacija Danfoss, enostaven, uÄ?inkovit celodnevni nadzor nad delovanjem kotla - sistema ogrevanja, gretja sanitarne vode, upravjanje preko sobnega termostata. • KuriĹĄÄ?e je izdelano iz visoko kakovostnega ognjevarnega litega jekla in obloĹženo z ognje odpornim betonom-ĹĄamotom; visoka odpornost na toplotne obremenitve. • Kotli moÄ?i od 20 kW do 500 kW. • Testirano v TGM Avstrija. • Zalogovnik velikosti 185kg standardno; opcija 315kg in 120kg

SASP PROFESIONALNI SISTEMI • Popolnoma avtomatizirani, linija dobave biomase, izgorevanja, nadzor delovanja in kontrola sistema. • MoÄ?i od 250 kW do 3,5 MW. • Celovita izvedba od projekta, izdelave in montaĹže po vsej Evropi. • Energenti za ogrevanje: industrijski peleti, lesni sekanci, Ĺžagovina, slama. • Zagotovljena visoka kakovost izgorevanja lesne biomase z vsebnostjo vlage do 60%. • Enostavno upravljanje in tehniÄ?na podpora. • Testirano na APAVE InĹĄtitutu Francija.

KOTLI NA POLENA MOÄŒI OD 15KW DO 80KW KOMBINIRANI KOTLI 3BT OD 25 KW DO 50 KW KOMPAKTNI KOTLI BT COMPACT OD 25 KW DO 50 KW

Prodajno komercialna podpora in zastopanje: BARBATUS d.o.o.

PE PreradoviÄ?eva ulica 22 2000 Maribor

darko@barbatus.si / www.barbatus.si 040 128 035 08 205 32 65 08 205 32 66


UVODNIK

4

Var~evanje s premalo u~inka

R

aziskave, ki so jih opravili na dveh oddaljenih koncih sveta, ka`ejo podobno sliko.

Ameri~ani na primer, so poslu{ali opozorila energetikov in ekologov, zato se vedno pogosteje odlo~ajo za nakup u~inkovite bele tehnike, vgrajujejo toplotno izolacijo, zamenjujejo obi~ajne `arnice z var~nimi in rahlo zni`ujejo ogrevalno temperaturo na sobnih termostatih. Pa to {e ni vse. Kar 77% anketiranih lastnikov hi{ trdi, da so zavrgli stare in namestili var~ne sijalke, 50% pa jih je zamenjalo stara okna s sodobnimi. Druga polovica jih trdi, da so vgradili sodobno var~no klimo ter novi kotel z visokim izkoristkom. Kljub vsemu temu pa so njihovi ra~uni za energijo vi{ji.

Pi{e: Simon Tihec

var~evalni motiv bo izginil. Zato bodo ra~uni, kljub uga{anju `arnic, kraj{emu tu{iranju ali nakupu nove pe~i, morda {e vedno rastli. Kljub temu pa je var~evanje z energijo v porastu. Ĺ tudija, v kateri so zajeli nekaj sto uporabnikov po vsej dr`avi je pokazala, da ljudje spreminjajo svoje doma~e navade. Pri tem bolj ~isto perilo perejo v hladni vodi, termostat nastavijo ni`je kot obi~ajno, polnilce telefonov pa po uporabi potegnejo iz vti~nic. Ĺ tevilo takih ljudi je v enem letu posko~ilo od 60 na 91% vpra{anih, kar je res veliko.

Kako je to mogo~e? Raziskovalci so za ta pojav na{li {tiri vzroke. Prvi je lahko ta, da so morda nekateri dobavitelji energije po~asi, vendar vztrajno dvigovali cene, ki izni~ijo prihranke, ki so jih tam dosegli uporabniki. Pod drugim se skriva mno`ica na~eloma var~nih naprav, od pametnih telefonov, do plo{~atih TV sprejemnikov, stabilnih in prenosnih ra~unalnikov, ki pa se vsi napajajo iz elektri~nih vti~nic. Pri tem pa uporabniki sploh ne opazimo, koliko elektrike v resnici porabi taka mno`ica var~nih naprav. Tretji vzrok je prepri~anje, da var~ne sijalke porabijo tako malo elektrike, da lahko ostanejo stalno vklju~ene. Enako velja za nov grelnik vode, ki je tako var~en, da se lahko za dalj{i ~as in z u`itkom postavimo pod vro~ tu{. ^etrti in najve~ji vzrok pa je mnenje uporabnikov, ki nima nobene povezave z resni~nostjo. Izkazalo se je, da so ljudje v anketi malo pretiravali, saj je var~no `arnico kupilo samo 13%, kar je dale~ od tistih 77%, ki so jih obkro`ili v anketi. Ve~ina Ameri~anov je torej prepri~anih, da so na podro~ju var~evanja z energijo naredili veliko, obljubljenih prihrankov pa ni dovolj, zato ne vidijo smisla v kupovanju novih var~nih izdelkov. Zato bo potrebno omejiti reklame, v katerih trdijo, da bo neki izdelek uporabniku prihranil denar, saj te obljube obetajo preve~. Denarja namre~ ne bo prihranil var~en izdelek ampak samo var~en uporabnik, tega pa ne sli{imo v nobeni reklami. Zaradi rasti cen energije bodo stro{ki presegli prihranke in

Na na{i strani oceana pa Nemci ugotavljajo, da ljudje v toplotno izoliranih stavbah toploto razmetavajo, in to toliko bolj, kolikor bolje je stavba izolirana. Tudi poraba elektrike za ogrevanje sanitarne vode je veliko vi{ja, kot mislijo uporabniki. Meritve v izoliranih stavbah so pokazale, da so resni~ni prihranki mnogo ni`ji kot izra~unani, in da so stanovalci neizoliranih hi{ veliko bolj{i var~evalci. Ugotovili so torej, da prihrankov ne prina{a toplotna izolacija, ampak na~in obna{anja stanovalcev. Nekaj podobnega se dogaja na podro~ju avtomobilov. Proizvajalci uvajajo vedno nove izbolj{ave, ki v resnici pove~ujejo porabo, morali pa bi jo zmanj{evati. Dober primer je hidravli~ni volan, ki porabo vozila pove~a povpre~no za 0,3 litra na 100 kilometrov. Potrebujemo pa ga samo kadar parkiramo, na ravni cesti pa sploh ne. Drugi dober primer je uvajanje desetin tipal, ki naj bi spet zmanj{ala porabo goriva. Pa to spet ni res. Signale je potrebno voditi v za{~itenih kablih z opletom iz bakrene `ice, ki so izdelani podobno kot kabli za TV. Izmerili so, da v povpre~nem sodobnem avtu s seboj vozimo najmanj 30 kilogramov bakra, ki se nahaja samo v opletu, ne v kablu. Nekdo je rekel, da so gospodarji sveta zaposlili najbolj{e tehnike in in`enirje, ki za njih izumljajo vedno nove telefone in dizajnerske avtomobilske kljuke, samo zato, da se nebi lotili izdelave stvari, ki jih svet res nujno potrebuje. Zato je zadnji ~as, da se za~nemo vsak dan na novo spra{evati, kaj v resnici potrebujemo. •

V 36. {tevilki revije Var~ujem z energijo se predstavljajo: str. 1 Atlas Trading str. 2 Topling str. 3 Xella porobeton SI str. 6 Celjski sejem str. 7 Conetra INT str. 8 Center energetskih re{itev str. 9 Dulc str. 11 Topling - Senko str. 12 Bio planet str. 13 Mercator tehnika str. 14 [trus str. 15 Henkel Slovenija str. 17 Roto str. 18 Kramar solar str. 20 Airabela

str. 21 Energa sistemi str. 22 Jadran Se`ana str. 24 Tilia str. 25 THS str. 26 Vaillant str. 38 Klimateh str. 41 Termo-tehnika str. 42 Sonnenkraft str. 43 Energija plus str. 45 Ream str. 48 e2e str. 49 Termo Shop str. 50 Buderus str. 51 Ogrevanje hlajenje str. 52 Eko futura

str. 53 Vitanest str. 55 Viessmann str. 55 Henrik Hom{ak str. 56 Pegas str. 57 E-netsi str. 57 AMZS str. 58 Grundfos str. 59 Elektro Gorenjska str. 61 Seltron str. 62 Klivent str. 63 Tersus str. 64 Istrabenz plini str. 66 Arhsol str. 67 Emos si str. 68 Ellatron

str. 69 Danfoss str. 70 Tehnobiro str. 71 Caleffi Hidrotermika str. 72 Ekom str. 73 Paletka str. 74 Inovateh str. 75 @ivimo var~no str. 75 Isospan str. 76 Dru{tvo vzdr`evalcev str. 77 KWB str. 78 Agni str. 79 [tern str. 80 Energetika Ljubljana str. 81 Herz str. 82 Titan

str. 83 PVC Nagode str. 84 Armex armature str. 85 Kamini Ko~evar str. 85 Zago`en str. 86 Marles PSP str. 87 Monta`a Je`ek str. 88 Grah lighting str. 91 Velux str. 92 Fibran str. 93 Kalcer str. 95 Veto str. 91 Dines


V @ARI[^U

5

Zeleno nam je ljubo Potro{nikom nam je mar za zelene izdelke Zelena elektronika {e ni uveljavljen pojem, saj se pri prodaji tovrstne tehnike ne podajajo podatki o okoljevarstvenem aspektu teh izdelkov, vendar pa je nam potro{nikom gotovo mar, kdo je med vodilnimi po inovacijah na podro~ju trajnostnega razvoja njihove proizvodnje elektronike. Revija ENERGETSKI SVETOVALEC VAR^UJEM Z ENERGIJO je v celoti brezpla~en. Izhaja 5 - krat letno. Naslednja, 37. {tevilka revije izide novemra 2013. Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. Naklada: 30.000 brezpla~nih izvodov Avtorji: Simon Tihec, Jo`ica Ekart, Franci Mithans, Marjan Poto~an, Darko Pereti}, Tadej Mrak, Pia Jakobi~, Gregor Deu, Sre~o Arta~, Vili Zabret, Milan Poga~ar, Gregor Filipi~, Matja` Valen~i~, Bo{tjan Tischler, Maja Gal, Gregor Bizjak, Toma` Rifelj, Tanja Germ, Katja Li~en Pajenk, Andrej Gruden, Nu{ka Marn, Kramar Jo`e, Yasin Jodeh Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart Lektoriranje: Maja Tihec Tr`enje: Anja Mithans (031 350 461) Distribucija: tel.: 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: LEYKAM TISKARNA d.o.o. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Andrej Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta

Tel.: 02 686 10 81 Trans. ra~un: 9067 2000 0577 502 Dav~na {tevilka: SI20960166

Vabimo, da spremljate vodilna podjetja z elektroniko v Vodniku Greenpeaca; Greener Electronics, ker vam je mar kak{en okoljski odtis povzro~ate z va{imi novimi elektronskimi napravami. Vsak dan se ve~ ljudi zana{a na ra~unalnike, prenosnike, tabli~ne ra~unalnike in pametne telefone z namenom, da bi svoje `ivljenje poenostavili in naredili bolj zabavno. Elektronski pripomo~ki lahko naredijo na{e `ivljenje bolj{e, ampak hitrost s katero jih nakupujemo, in tako tudi zamenjamo ali zavr`emo, ima resni~ne posledice na na{ planet. Potro{niki so izrazili `eljo za bolj zelene elektronske pripomo~ke in industrija je pokazala, da so mo`ne izbolj{ave, vendar le, ~e vodilna elektronska podjetja uporabijo njihovo zmo`nost in inovacije v okviru trajnosti izdelkov.

Greenpeace nadzoruje izbolj{ave Greenpeace u~inkovito vzpodbuja proizvodnjo trajnostnih naprav elektronike, pri ~emer gre predvsem za stimuliranje izbolj{evanja procesov proizvodnje, ki tro{i manj in je trajnostno naravnana. V letu 2011 je Greenpeace ponovno osredoto~il in posodobil svoja energijska merila, da spodbudi podjetja k izbolj{avi svoje korporativne politike in tudi prakse v zvezi z energijo in podnebjem. Okoljevarstvena merila so Energija in podnebje, Zeleni izdelki, Trajnostne operacije, vodilna podjetja pa so: Winpro, HP, Nokia, Acer, Apple in Dell.

Vodnik Greener Electronics Vodnik Zelena elektronika - Greener Electronics pomaga izpostaviti konkuren~ne, inovativne vidike

sektorja potro{nikov elektronskih naprav in prav zadnja izdaja prika`e inovacije in pozitivne spremembe. Pi{e: Jo`ica Ekart urednica revije VAR^UJEM Z ENERGIJO

Acer se dvigne po lestvici, zahvaljujo~ delno ambiciozni zavezi za zmanj{anje emisij toplogrednih plinov. [tevilo podjetij, vklju~no s HP, Apple in Dell, je izbolj{alo svoje dose`ke pri odkrivanju in zmanj{evanju konfliktnih mineralov znotraj njihove dobavne verige. Izdaja priro~nika vklju~uje tudi vrednotenje dveh indijskih podjetij, HCL Infosystem in Wipro. Wipro zaslu`i prvo mesto na lestvici, saj dru`ba blesti pri poslovanju k izbolj{avi energije iz obnovljivih virov in {ir{e tudi z odli~no strategijo za ubla`itev emisij toplogrednih plinov.

S pove~anim pritiskom potro{nikov bodo podjetja preusmerila pozornost na re{itve slabo potro{ene energije. Medtem ko je industrija stopila nekaj korakov v pravo smer, so glavni in klju~ni problemi kljub temu ostali: vedno ve~ ljudi po vsem svetu pridobiva dostop do elektronskih naprav in s tem se razmerje med hitrostjo zbiranja in porabe naprav hitrostno ve~a in posledi~no s tem se ve~a koli~ina strupenih odpadkov. Ve~ino podjetij s tak{no verigo odpadnih odpadkov prihaja iz vzhodne Azije. Zraven tega mora {e ve~ina podjetij za~eti sodelovati, da ustvarijo pogoje za razvoj bolj ''zelene'' elektronike in s tem prepre~ijo pogubne u~inke podnebnih sprememb. S pravilnim potro{ni{kim pritiskom na ta vpra{anja in probleme se lahko podjetja osredoto~ijo na re{itve slabo potro{ene energije, ter za~nejo graditi trg elektronike k bolj{i in bolj zeleni prihodnosti. •

E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni energetski portal:

www.varcevanje-energije.si - Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. - Vse pravice pridr`ane. - Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije. - Dolo~enih promocijskih ~lankov v reviji, na `eljo naro~nikov, ne lektoriramo. Distribucija revije poteka v trgovskih velecentrih MERCATOR TEHNIKA in GRADNJA, enotah AMZS, specializiranih tehni~nih in gradbenih trgovinah, ter aktualnih sejemskih prireditvah - sejmu Dom, Megra, MOS in sejmu AMBIENT.

Vodnik ocenjuje podjetja glede na njihovo celotno politiko in prakso okoljevarstvenih vpra{anj -ne na specifi~ne izdelke.


6

DOGODKI

46. MOS – jesenski sejem vabi Skoraj 1.600 razstavljavcev iz 34 dr`av z veliko nacionalno predstavitvijo Tur~ije na ~elu Sedem spodbudnih dni za spoznavanje novosti in ugodne nakupe Najve~ja poslovno-sejemska prireditev regije, tradicionalni 46. MOS bo letos v Celju potekal med 11. in 17. septembrom. Obeta se bogato sejemsko dogajanje na razstavnem in spremljajo~em programu. Razstavljavci napovedujejo {tevilne novosti in sejemske ugodnosti. Prvi~ se bo na sejmu odvila velika nacionalna predstavitev kak{nega gospodarstva. Celotna sejemska dvora-

na A bo v znamenju Tur~ije, ki `eli aktivnega sodelovanja z na{im gospodarstvom, zato bo del dogajanja tudi veliko B2B sre~anje slovenskih in tur{kih podjetnikov v ponedeljek, 16. septembra, za spoznavanje in sklepanje novih poslovnih partnerstev z dr`avo s 74-milijonskim trgom. Nacionalni nastop Tur~ije pripravlja Istanbulska gospodarska zbornica (ITO).

Celovita ponudba za u~inkovito obnovo ali novogradnjo – Vse za industrijo – Nove tehnologije in tehnolo{ki procesi Na 46. MOS so tradicionalno najbolje zastopana podjetja, ki so ponudniki izdelkov in storitev na podro~ju zaklju~nih del v gradbeni{tvu (energijsko var~na okna, stre{na okna in vrata, notranja in zunanja sen~ila, razli~ne stre{ne kritine, gradbena keramika, opa`ni sistemi in fasadne plo{~e). Predstavili se bodo najbolj{i doma~i in tuji ponudniki izdelkov in storitev za ogrevanje (pe~i, kamini, {tedilniki, radiatorji, toplotne ~rpalke), hlajenje in prezra~evanje, ter materialov za energetsko u~inkovito gradnjo ali obnovo stanovanjskih in industrijskih stavb. Ogledati pa si bo mogo~e tudi stroje in opremo za kovino, les, elektro in varilno tehniko, ~istilne

naprave in komunalno opremo, predstavili se bodo ponudniki notranjega pohi{tva in opreme, gospodinjskih aparatov in opreme za dom, {port in aktivno pre`ivljanje prostega ~asa na prostem. Zastopan bo tudi `ivilski in gostinski program, osebna in gospodarska vozila ter blago {iroke potro{nje. Razstavni program bodo dopolnjevale predstavitve tujih dr`av in zbornic. Predstavile se bodo banke in zavarovalnice, ponudniki telekomunikacijskih storitev, ra~unalni{tva – prvi~ si bo mogo~e v `ivo ogledati delovanje podjetja v oblaku v organizaciji Skupine stroka.si - in finan~nega svetovanja.

Energetska u~inkovitost tudi sicer pomembno sooblikuje sejemsko dogajanje Razstavljavci izpostavljajo energetsko var~nost in okoljsko prijaznost svojih izdelkov in sto-


DOGODKI ritev, obiskovalci pa bodo znova lahko obiskali tudi Energetsko svetovalno to~ko, kjer jim bodo brezpla~no svetovali strokovnjaki energetsko svetovalne mre`e ENSVET (sejemska dvorana L). Svetovalci ENSVET sicer na MOSu pripravljajo {e posebna predavanja o uporabi lesne biomase in toplotnih ~rpalk, o optimalni izbiri, nabavi, delovanju in vzdr`evanju kurilne naprave, o pripravi tople vode s pomo~jo sprejemnikov son~ne energije, o ukrepih za toplotno za{~ito obstoje~ih stanovanjskih stavb. Predstavili bodo primer sanacije starej{e dru`inske hi{e ter prakti~ne izku{nje odprave posledic poplav, govora pa bo tudi o cenah energije in posameznih energentih ter u~inkoviti rabi in var~evanju z elektri~no energijo.

Uveljavljenim projektom se bodo pridru`ili {e novi – MOSova do`ivetja za sprostitev in zabavo 46. MOS bo letos ponudil {tevilne uveljavljene projekte (dan gospodarske diploma-

7

Center energetskih re{itev v Ljubljani vabi z nagradami cije, sre~anje ob~in na problemski konferenci, strokovna podjetni{ka svetovanja OZS, razglasitev rezultatov nagradnega nate~aja Energetsko u~inkoviti objekti 2013…) kot tudi nove. Sejem bo med drugim prizori{~e zaklju~nega dogodka Mojster leta 2013 priloge Deloindom, ~asopisne hi{e Delo, posebno dogajanje pripravlja guru marketinga Ale{ Lisac. MOSova do`ivetja pa znova prina{ajo najbolj{e za vse generacije v dvorani M, adrenalinski in outdoor park, vse skupaj pa bo dopolnjevalo {e glasbeno-plesno dogajanje na osrednjem odru v atriju sejmi{~a.

Izpolnite vpra{alnik in sodelujte v Veliki nagradni igri Centra energetskih re{itev (CER), ki bo potekala od 5.9. do 5.10.2013. Potegujete se lahko za eno izmed {tirih bogatih nagrad partnerjev CER-a, v skupni vrednosti 2.000 EUR. Med udele`ence Velike nagradne igre bomo 5. oktobra 2013 iz`rebali 4 nagrajence, ki bodo prejeli eno izmed glavnih nagrad: kamin in monitel v skupni vrednosti 500 EUR (podarja: Petrol), bon za nakup stavbnega pohi{tva Jelovica v vrednosti 500 EUR (podarja: Jelovica), tablico Apple iPad mini 16GB v vrednosti 500 EUR (podarja: Knauf Insulation), ter barve in barvni {tudiji dveh prostorov v vrednosti 500 EUR (podarja: JUB). Slike so simboli~ne. Dnevno bo v CER-u organizirana igra »met na ko{«, kjer bomo izmed udele`encev, ki bodo v treh poizkusih vsaj enkrat zadeli ko{ z ozna~enega mesta, iz`rebali nagrajenca, ki bo prejel prakti~no nagrado. Pravila in nagrade bodo objavljene na https://www.facebook.com/CenterEnergetskihResitev.

Ve~ o dnevnem programu dogajanja, informacijah o razstavljavcih in drugih koristnih informacijah za obisk sejma na www.ce-sejem.si •

01 530 22 00 info@inovatehno.si

Pokličite vaš TELECONTROL in pravočasno vklopite ogrevanje ter nastavite želeno temperaturo.

TELECONTROL OMOGOČA:

ƒ Vklop in izklop ogrevanja; ƒ Meritve in nastavitve temperature; ƒ Tedenski program delovanja; ƒ Vklop in izklop drugih naprav; ƒ Nadzor objekta-detekcija in alarm:

vlom, požar, plin, poplava; ƒ Avtomatsko sporočanje alarma na

5 telefonskih številk; ƒ Komunikacija v slovenščini.

D A L J I N S K I V K LO P I N I Z K LO P S P L I T K L I M AT S K I H N A P R AV

Vse kar potrebujete je

TELEFONSKI KLIC! HALO KLIMA PREDNOSTI:

ƒ Popolna brezžična komunikacija

s klimatsko napravo; ƒ Enostavna uporaba s pomočjo

klica ali SMS sporočila; ƒ Združljivost s klimatskimi napravami

različnih proizvajalcev; ƒ Dostop le registriranim

uporabnikom; ƒ Komunikacija v slovenščini.

IDEALNO ZA VIKENDE IN POČITNIŠKE HIŠE

Conetra Int d.o.o., Borovec 11, 1236 Trzin

D A L J I N S K O K R M I L J E N J E O G R E VA N J A IN NADZOR OBJEK TOV


re ig ne ! d ra itev g { na h re ke tski i l ve rge e e t di a en u am entr z Ne C

sredi{~e energetske u~inkovitosti svetovanje – re{itve – dogodki • O energetski prihodnosti z Mitjo Petkov{kom in drugimi gosti ~etrtek, 5. 9. 2013, ob 17.00 • Prihaja zima. Kako poskrbeti za ustrezno za{~ito doma? ~etrtek, 19. 9. 2013, ob 16.30 • Obnovljiva energija iz malih hidroelektrarn in vetra – Kje so ovire? petek, 4. 10. 2013, ob 12.00; Dan odprtih vrat - sobota, 5. 10. 2013 ob 11.00 • Z Modrim svetom in najmlaj{imi do u~inkovite rabe energije petek, 18. 10. 2013, ob 10.30 • Super (energetski) vikend v Centru energetskih re{itev s sejmom Alternativna mobilnost Ustvarjalne delavnice s Hi{kom petek, 15. 11. 2013, ob 11.00 U~inkovito do prihranka denarja in energije petek, 15. 11. 2013, ob 16.00 in sobota, 16. 11. 2013, ob 10.00

Brezpla~no energetsko svetovanje Energetsko svetovanje s poudarkom na kakovosti bivanja, rabi obnovljivih virov energije in u~inkoviti rabi energije spodbuja ob~ane k spremembam bivalnih navad, na~rtovanju smotrnej{ih investicij ali k izvedbi ustreznih ukrepov v obstoje~ih stavbah. V Centru energetskih re{itev vsak ~etrtek ob 17. uri poteka tudi brezpla~no neodvisno Energetski svetovalec energetsko svetovanje. Energetski svetovalec Matja` Valen~i~ Matja` Valen~i~ je z izobra`evanjem, informiranjem in svetovanjem ob~anom za podro~je stavb in gospodinjstev prepoznaven svetovalec za u~inkovito rabo energije v {iroki rabi. Ob~ane spodbuja k pove~anju kakovosti bivanja ob u~inkovitej{i rabi energije v stavbah. Z njimi je v stiku v raznih dejavnostih energetskega svetovanja za ob~ane, v promocijskih projektih u~inkovite rabe energije in v medijih, zlasti s pomo~jo strokovno informativnih ~lankov in z vrsto predavanj. Nasveti so usmerjeni v pove~anje kakovosti bivanja, ni`anja stro{kov za energijo, zamenjavo fosilnih z obnovljivimi viri energije, varovanju okolja … Svetovanje v CER-u je aktualno, sledi spremembam zakonodaje in trendom v gradbeni{tvu ter opozarja na mo`ne napake pri vgradnji sodobnih tehnologij.

• Omizje: Kako porabiti manj? petek, 6. 12. 2013, ob 11.00 • Kako finan~no podpreti pametne odlo~itve za energetsko prenovo doma v letu 2014 ~etrtek, 13. 12. 2013, ob 16.00 Vsi dogodki se bodo izvajali v Centru energetskih re{itev, BTC, Ljubljana. Center energetskih re{itev, BTC, [martinska 152, Dvorana 2, JUG, 1000 Ljubljana • www.cer-slo.si • info@cer-slo.si

www.facebook.com/CenterEnergetskihResitev, www.energertika.net/cer

Izdajatelj: Energetika.NET d.o.o., Tehnolo{ki park 24, 1000 Ljubljana • urednistvo@energetika.net www.energetika.net • www.energijadoma.si


V @ARI[^U

9

Je bilo to poletje vro~e? [e veliko huje bo! Temperaturni rekordi bodo {e padali. Do konca stoletja bodo marsikje najhladnej{i poletni meseci toplej{i od najtoplej{ih danes, napovedujejo znanstveniki. Vro~inski valovi pa bodo `e ~ez nekaj let prizadeli dvakrat ve~ja obmo~ja kot zdaj. Opozorila, da je segrevanje ozra~ja resen problem, poslu{amo `e dolga leta, a ~eprav spremembe `e ob~utimo, si {tevilni {e vedno zatiskajo o~i. Morda pa jih bodo streznila dognanja, do katerih so znanstveniki pri{li s pomo~jo novih ra~unalni{kih modelov. Ugotovili so, da je veliko {tevilo ekstremnih vro~inskih valov v zadnjem desetletju bolj zaskrbljujo~e, kot so menili doslej. Obmo~ja, ki jih bodo vro~inski valovi prizadeli, se bodo do leta 2020 podvojila, do leta 2040 pa po~etverila, so v reviji Environmental Research Letters zapisali nem{ki in {panski znanstveniki. Najbolj bodo na udaru tropski kraji, sledijo jim Sredozemlje, Bli`nji vzhod, deli Zahodne Evrope, osrednja Azija in ZDA. “V {tevilnih regijah bodo do konca stoletja najhladnej{i poletni meseci toplej{i od najtoplej{ih danes,” je dejal Dim Coumou z In{tituta za raziskovanje podnebja v Potsdamu. Po njegovih besedah se temu lahko izognemo le, ~e zmanj{amo izpuste ogljikovega dioksida v ozra~je. A ukrepati moramo takoj. Na dogajanje v naslednjih 30 letih, pravijo avtorji raziskave, namre~ `e ne moremo ve~ vplivati. Ve~ {e bolj intenzivnih in geografsko bolj obse`nih vro~inskih valov v prihodnosti je torej `e dejstvo. Lahko pa danes poskr-

bimo za to, da se bo proces po treh desetletjih umiril in da se bodo temperature stabilizirale. To se bo zgodilo, ~e bomo izpuste ogljikovega dioksida omejili. V nasprotnem primeru bomo do leta 2100 vro~inske valove bele`ili `e na 85 odstotkih kopnega, na 60 odstotkih pa bodo ekstremni. Kako se bodo dogodki razvijali po letu 2040, je torej odvisno od nas. “Zelo verjetno je, da se bo dol`ina, pogostost in intenzivnost vro~inskih valov na ve~ini kopnega stopnjevala,” je v lanskem poro~ilu zapisal Medvladni odbor o podnebnih spremembah (IPCC). Zdaj se je izkazalo, da je stanje bolj alarmantno, kot so menili. Od za~etka industrijske revolucije se je povpre~na temperatura na na{em planetu dvignila za 0,8 stopinje, v zadnjih 50 letih pa za pol stopinje. • Jo`ica Ekart, vir 24ur.com, avtor: D.L.


10

OGREVALNI SISTEMI

Sistemi na lesno biomaso Topling Spoznajte nove SASP (sistemi za avtomatsko izgorevanje lesne biomase) sisteme Topling Funkcionalno enoto sistema Topling SASP za izgorevanje lesne biomase tvori {estih glavnih sklopov - toplovodni kotel ali parni kotel, uplinjevalni del, zalogovnik z doziranjem, multiciklon z dimnovodnimi cevmi in ventilatorjem dimnih plinov, komandni pult za upravljanje sistema, ter prostostoje~i jekleni dimnik. Sistem je zasnovan tako, da omogo~a izgorevanje lesne biomase (`agovina, sekanci, drobni lesni material, kot so veje, slama, ipd.) z dovoljeno vla`nostjo energenta do 60%. Na~in dovajanja energenta v uplinjevalni del se lahko menja v odvisnosti od vrste energenta, mo`no pa je dovajanje s pol`em ali hidravli~nim batom. Uporabnik lahko po potrebi in `elji kotel nalaga z lesnim materialom, predvsem poleni tudi na ro~ni na~in s sprednje strani! Sistem deluje tako, da se energent iz zalogovnika z dozirnikom transportira v uplinjevalni del s pomo~jo pol`nega ali hidravli~nega dozirnika. V uplinjevalnem delu se odvija proces delnega uplinjanja in delnega izgorevanja lesne biomase, kar privede do ustvarjanja plinske faze, upihnjene v kuri{~e kotla. V kuri{~u kotla se odvija zgorevanje plinske faze in trdih ostankov lesne biomase. Sistem funkcionira popolnoma avtomatsko in je voden na osnovi potreb za toplotno energijo uporabnika. V kotlovnici se in{talira komandni pult za upravljanje sistema, nastavljanje in spremljanje sistema. Opcija sistema je avtomatsko ~i{~enje pepela (zahteva stranke). Sistem je izveden v skladu z EU standardi (EN292-1:1991, EN2922 :1991, EN12953-2, EN12953 -3, EN12953 -4 EN12953 -5 EN60204 -1, EN50 081-1, EN 303-5, EN 287-1, EN288-3, DIN 4702).

Preverjena kakovost in materiali SASP sistemi TOPLING imajo vgrajene komponente priznanih EU proizvajalcev

SASP sistem 550 kW na lesne sekance /celovit prikaz/

dokumentacije ali ogleda objekta; ogled kotlovnice je v potrditveni fazi obvezen. Sledi priprava dokumentacije za kotlovnico, proizvodnja sistema, monta`a z zagonom sistema, izobra`evanje upravitelja kotlovnice, predaja sistema v uporabo. Jam~imo servis in podporo obratovanja po potrebi.

TOPLING izvaja in nudi podporo od idejne zasnove do kon~ne izvedbe oz. proizvodnje ter monta`e sistema in zagotavlja tehnolo{ki na~rt kotlovnice AEROVIT A/S, UNITRONICS, Schneider Electric, Lenze, Danfoss, uporabljena plo~evina pa je od visoko tehnolo{ko usposobljenega proizvajalca US Steel Ko{ice. K vsakemu sistemu izvedemo tudi hidravli~ni dozirnik energentov do kotla iz pripravljenega zalogovnika. Prav tako na sistem ve`emo in dobavimo v lastni proizvodnji izdelan zalogovnik toplote. Ponudbo pripravimo na osnovi prejete

Ponujeno opremo, izdelavo in izvedbo celotnega sistema in delov po ponudbi – projektu v celoti izvaja podjetje TOPLING z lastnim kadrom in zaposlenimi. Proizvodnja poteka na sodobnih in vrhunskih CNC strojih in napravah, pod stalno kontrolo procesa proizvodnje, z zagotavljanjem dogovorjenih rokov izdelave. TOPLING proizvodnja je usklajena s sistemi ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 in DIN EN ISO 3834-3, ter podkrepljena s ustrezno podporno tehni~no ekipo in 160 zaposlenimi. Zaupajo nam kupci {irom EU – zaupajte nam tudi vi in nas kontaktirajte na podjetje BARBATUS d.o.o. tel.: 040 128 035 ali tel.: 08 205 32 65. • Darko Pereti} Napisati SASP sistem na lesne sekance 3 x 2MW, sistem obratuje 365 dni v letu 24 ur na dan! Sherif Group Glina.


Popolna toplina vašega doma...

ŠTEDILNIKI IN KAMINI

PREDNOSTI SENKO ŠTEDILNIKOV ZA CENTRALNO OGREVANJE: • Štedilniki so obloženi s šamotno opeko na način, da se maksimalno izkorišča vsa nastala toplota, s tem dosežemo manjšo porabo goriva pri ogrevanju prostora. • Na zadnji strani štedilnika je vgrajen dovod zunanjega zraka za izgorevanje, s tem se izognemo porabi toplega zraka v prostoru v katerem se živi - obvezno za nizkoenergijske in pasivne hiše. • Priključek za dimnik je po višini nastavljiv za 30 mm. • Plošče za kuhanje debeline 8 mm.

LETI GARANCIJE LET IZKUŠENJ

GREEN LABEL

ŠTEDILNIKI NA TRDA GORIVA ZA CENTRALNO OGREVANJE BREZ PEČICE

ŠTEDILNIKI NA TRDA GORIVA ZA CENTRALNO OGREVANJE S PEČICO

KURIŠČA KAMINOV ZA CENTRALNO OGREVANJE

TOPLING PROFESIONALNI SISTEMI ZA IZGOREVANJE LESNE BIOMASE - SASP: • Idealna rešitev za rastlinjake, sušilnice žita, večstanovanjske zgradbe, javne ustanove (šole, bolnice, občine,…), proizvodna podjetja, trgovske centre, hotele… • Izbira med energenti (industrijski peleti, lesni sekanci, žagovina ali slama), kateri lahko vsebujejo do 60% vlage • Veliki prihranki in povrnitev investicije • Našim sistemom zaupajo investitorji in partnerji iz veliko držav EU med drugim: Velike Britanije, Irske, Nizozemske, Francije, Madžarske, Italije, Hrvaške,.. • Nudimo ponudbo s celovito rešitvijo: svetovanje in ogled prostora za kotlovnico, izdelava in izvedba montaže kotlovnice na ključ, zagon sistema in izobraževanje, poprodajna podpora in servis

ODLOČITE SE ZA KORAK V PRAVO SMER PRI IZBIRI SISTEMA OGREVANJA IN PARTNERJA ZA VAŠO KOTLOVNICO!

Prodajno komercialna podpora in zastopanje: BARBATUS d.o.o. PE Preradovičeva ulica 22 2000 Maribor

darko@barbatus.si / www.barbatus.si 040 128 035 08 205 32 65 08 205 32 66


12

SOLARNE TEHNOLOGIJE

Ali je res, da obstaja kolektor, ki ima nad 86 % izkoristek?

K

onec poletja je pravi ~as za razmi{ljanja o prihajajo~ih hladnej{ih dnevih. Vemo, da se vsi energenti dra`ijo, sonce pa sveti ne glede na to ali ga koristno izkoristimo ali pa le ob~udujemo njegovo mo~. Kako lepo bi bilo, ~e bi lahko tudi v hladnih jesenskih in prihajajo~ih zimskih dneh ogrevali na{a stanovanja s soncem. Z najnovej{im kolektorjem podjetja GreenLand Systems je sedaj to {e bolj realno pri~akovati. V podjetju GreenLand Systems, katerega lastnik je Slovenec, `ive~ v Avstraliji `e preko 30 let, so namre~ na trg poslali kolektor, ki je sposoben pretvoriti kar 86 % vpadne energije v toploto. Ta dose`ek jim je uspel

Vakuumski Heat Pipe kolektor serije ORANGE

s kolektorjem serije Orange, ki je trenutno naju~inkovitej{i kolektor med vsemi nekoncentriranimi sistemi. Omenjeno so dosegli s celo vrsto tehni~nih izbolj{av, ki so patentno za{~itene po vsem svetu. Upravi~eno smo lahko ponosni na to, da se je slovensko

znanje zopet potrdilo v svetu. Vse kolektorje podjetja GreenLand Systems lahko naro~ite in dobite v njihovem h~erinskem podjetju Bio Planet iz Ljubljane. • RS


Nakup

24

Preprosto prihranim. Pika.

do obrokov brez obresti

VPe k>r potre?ujete W> Dr>Anjo in opremo S>ťeD> Aom> ,?iťŕite n>ťe poPloS>lni@e po SPej 0loSeniji in Pe prepriŕ>jte Centri Tehnike: a GALSđŕin> Ȋ!CLRCPȊ2CFLGICȊHBMTĒŖGL? Ȋ4GN?TQI?ȊA Ȋ ȊȊȊȊȊa reĒi@eȊzȊ!CLRCPȊ2CFLGICȊ PCēGAC Ȋ !CQR?ȊQTM@MBCȊ ȊȊȊȊ ȊȊȊȊȊa $LrnG> />ADLn>Ȋ Ȋ!CLRCPȊ2CFLGICȊ%MPLH?Ȋ0?BEML? Ȋ*HSRMKCPQI?ȊA Ȋ Ȋ%MPLH?Ȋ 0?BEML? ȊȊȊȊȊ• Koper Ȋ!CLRCPȊ2CFLGICȊ)MNCP Ȋ)MJMBTMPQI?ȊACQR?Ȋ ȊȊȊȊȊ• KrťkoȊ Ȋ!CLRCPȊ2CFLGICȊ)PĒIM Ȋ !CQR?ȊIPĒIGFȊēPRCTȊ? ȊȊȊȊȊ• )GR?IG>n>Ȋ Ȋ!CLRCPȊ2CFLGICȊŕPLSŖC Ȋ.MRȊIȊQCHKGĒŖSȊ ȊȊȊȊȊ• Ljutomer !CLRCP 2CFLGIC 4CQL? *HSRMKCP ?@GLQI? *HSRMKCP  • *>ri?or - !CLRCP 2CFLGIC +?PG@MP 2Pē?ĒI? ACQR?   • *urPk> 0o?ot> - !CLRCP 2CFLGIC +SPQI? 1M@MR? .JCQC   • /oD>ťk> 0I>tin> - !CLRCP 2CFLGIC

0ME?Ä’I? 1J?RGL? 2PÄ“GÄ’Ĺ–C   • -oPtojn> - !CLRCP 2CFLGIC .MQRMHL? 2PÄ“?Ä’I? ACQR?   • Ptuj !CLRCP 2CFLGIC .RSH -PKMÄ’I? ACQR?   • 0eSni@> - !CLRCP 2CFLGIC 1CTLGA? 1?TQI? ACQR? @   • 0IoSenPk> iPtri@> - !CLRCP 2CFLGIC 1JMTCLQI? GQRPGA? *HS@JH?LQI? ACQR?   • 0IoSenPke Konji@e - Center 2eFnGIe 1JMTenQIe )MnHGAe "eJ?TQI? AeQt?   • Velenje - Center 2eFnGIe )GBrGĹ–eT? AeQt?   • Ä?>le@ - Center 2eFnGIe Ä‘?JeA CeJHQI? AeQt?   • in ĹĄe oPt>le tehniĹ•ne proA>j>lne P toSrPtno ponuA?o

Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana


14

VZDR@EVANJE

Pomen tehni~nega vzdr`evanja v industriji

S

amo vzdr`evanje je zelo pomemben dejavnik na podro~ju industrije. Namen tovrstnih aktivnosti v industriji, je pove~ati zanesljivost delovanja strojev in naprav, kot tudi izbolj{ati rezultat stro{kov v vseh industrijskih panogah.

Ob skupnem obisku distributerja ter predstavnika Henkel Tehnologij, se ugotovijo potrebe in zahteve po uporabnosti izdelkov. Bistven pomen v pravilni uporabi izdelkov, imajo predstavitve. Namen predstavitev, je teoreti~no, kot tudi prakti~no pokazati na~in uporabe in zanesljivost izdelkov. Pri predstavitvah se uporablja tudi demonstracijsko orodje, ki je izdelano posebej za tovrstne namene. V kolikor je distributer `e seznanjen z podjetjem, lahko kontaktira predstavnika, mu pojasni stanje v podjetju, ter se nato skupaj (podjetje, distributer in predstavnik) dogovorijo za predstavitev. Ciljna skupina podjetij za predstavitve, so tako ve~ji industrijski objekti, ko so: Termo in hidro-elektrarne, tovarne kjer se izvajajo razli~ni transporti teko~in ali prahov, `ivilska industrija, premogovniki, proizvodnja vozil,‌.

Za izvajanje aktivnosti, je obi~ajno zadol`ena posebna skupina ljudi v podjetju, lahko pa so prisotni tudi zunanji izvajalci. Pri vseh tehnolo{kih procesih prihaja do loma sestavnih delov strojev ali orodja, izrabe materiaAvtor: mag. Marjan Poto~an lov in s tem zastojev. Zastoji pri delu pa povzro~ijo veliko materialno in s tem tudi finan~no {kodo. Treba je hitro ukrepati, kar pa vselej ni mogo~e, ~e ne razpolagamo z znanjem in ustreznimi sredstvi. Henkel Slovenija ima za tak{ne namene izobra`evanja posebej zadol`ene osebe-predstavnike, ki koordinirajo delo ter kontakt z odgovornimi osebami v podjetjih. Prav tako, je vzpostavljena prodajna mre`a izdelkov, ki se vr{i preko distributerjev, ki so prav tako vklju~eni v projektne aktivnosti. Vloga distributerjev je predvsem v vzpostavitvi prvih kontaktov (kot

tudi kasnej{e delo) med podjetjem (oddelkom vzdr`evanja) in predstavnikom Henkel Tehnologij. Zaradi la`jega delovanja in sledlivosti aktivnosti, je delovanje v projektu dokaj jasno za~rtano.

Z tovrstne namene izvajanja predstavitev, je bilo v Henkel Tehnologijah, nabavljeno predstavitveno orodje. Pomen orodja je tudi v mo`nosti la`jih izvedb prakti~nih predstavitev v podjetjih in hitrih prikazov uporabe izdelkov. Za namen la`jih predstavitev in uporabe izdelkov, je Henkel – Loctite izdal vsestransko uporaben vodnik, s katerim si lahko pomagate pri re{evanju te`av. V njem je predstavljeno re{evanje posami~nih problemov, skupine izdelkov, ki omogo~ajo odpravljanje te`av in katalo{ka {tevilka Loctite izdelka. Na spletni strani www.henkel.si, boste na{li {e podrobnej{e predstavitve in obrazlo`itve. Za izhodi{~e predstavitev izdelkov, za vsak posami~en primer, lahko slu`i prav omenjen katalog. •


Vedno poskrbim, da imamo na zalogi zadostno količino Loctite izdelkov za vsakodnevne potrebe pri vzdrževanju!

m.loctite-resitve-za-vzdrzevanje.si

FM/MP3 Micro SD Line in Polnilna baterija

Ob NAKUPU Loctite izdelkov prejmete radio. Za BREZPLAČNO predstavitev izdelkov Loctite pokličite:

(02) 22 22 288 Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ulica 23, SI 2000 Maribor

tel: 02 22 22 288

www.loctite.si


16

NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

Pi{e: Simon Tihec

Brezroba {koljka Nova ideja omogo~a vrhunsko higieno, prihranek ~istil in prenehanje kupovanja WC ra~ke. Razdelilec curka vode je patentiran, pretok vode pa oblije vso notranjo povr{ino {koljke. Ker ni zavihanega roba, ni skritih mest za nastanek oblog, zastoj umazanije in neprijetne vonjave. Curek je tako usmerjen, da uspe{no spira povr{ine tudi kadar sta koli~ina in pritisk vode ni`ja kot obi~ajno, polnitev 6 litrov pa popolnoma zado{~a za o~i{~enje {koljke, oblika Renova pa za to potrebuje samo 4,5 l. Zunanjo obliko {koljke izdelujejo v treh variantah, vse tri so predvidene za stensko monta`o, posebna glazura KeraTect pa pove~uje neoprijemljivost notranjih povr{in. [koljke serije Rimfree, oblike Renova 1, 4U in iCon, proizvajalec Keramag, www.keramag.com •

Brezdoti~ni prenos

Izpiranje vodovoda

Za prenos elektri~ne mo~i do 100 W in vseh vrst signalov. Omogo~a enostavno in hitro vgradnjo, odporen proti brizgajo~i vodi, umazaniji, olju in prahu, galvansko lo~en ter izoliran, zato uporabnik ni v nevarnosti. Priklopimo ga s standardnim ve~polnim vtika~em in je neob~utljiv na elektromagnetna sevanja. Za vgradnjo v premikajo~e in vrte~e naprave, kjer prenos s kabli ali drsnimi kontakti ni mo`en. Poleg elektrike prena{a krmilne in druge signale do 100 Mbit/s, med oddajno in sprejemno enoto pa so lahko zrak, steklo, sol in vse vrste neprevodnih materialov. Deluje ne glede na hitrost premikanja ali {tevilo obratov posameznega dela. Ohi{je iz eloksiranega aluminija, zdr`i temperature od -20 do +60°C, Izdelek Inpud Slk, www.mesa-systemtechnik.de •

Te`ave z legionelami so stalnica onkolo{kega in{tituta. Vzrok so tudi premajhni pretoki in zastajanje vode v redko uporabljanih odsekih. Ta problem se lahko pojavi v javnih ali tovarni{kih prostorih, hotelih sezonskega zna~aja in tudi doma. Re{itev je ob~asno odpiranje pip, ki ga samodejno opravi nova naprava. Na pipo privijemo prirejen elektromagnetni ventil, ki ga nadzira stikalna ura na baterije, pipo pa odpremo. Avtomatika bo v nastavljenih intervalih odpirala izbrane pipe, izpu{~ala stoje~o vodo iz cevi in varovala napeljavo pred bakterijami, brez da bi potrebovali toplotne ali klorne {oke. Dodamo lahko nivojsko stikalo in vodo iz kadi uporabimo. Monta`o izvedemo brez orodja in elektri~nega priklopa, izdelek Flush, pogon 4x AA 1,5 V, max. tlak in temp. 7 bar, 70°C, www.aqua-sanitec.com •

^rpalka za dodajanje

MSR 145

Namenjena poenostavljenemu dovajanju za{~itnih antikorozijskih sredstev v cevovode centralnega ogrevanja. Inhibitorji omogo~ajo protikorozijsko varovanje notranjih sten cevovodov in zagotavljajo za{~ito za jeklene, aluminijske ter bakrene dele napeljav. Poleg tega omogo~ajo kondicioniranje ogrevne vode v sistemih talnega ogrevanja iz polimernih cevi, saj zmanj{ujejo difuzijo kisika in razsoljujejo sistem. Posodo s ~rpalko priklju~imo na manometer s pipico ali posebej prirejeno mesto. Akumulatorski vrtalnik, ki ga priklju~imo na os na vrhu posode poganja vgrajeno ~rpalko, ki potisne vsebino v cevni sistem pod tlakom 10 bar. Potrebno {tevilo obratov najve~ 500, posoda 2 litra, vzdr`evanje ni potrebno, izdelek FüllDOS 3220, www.syr.des •

Je najnovej{i samodejni, miniaturni zapisovalnik podatkov, ki mu lahko priklju~imo tipalo za merjenje temperature in vla`nosti zraka, pritisk, osvetljenost in merjenje pospe{kov v treh oseh. Opremljen je s {tirimi priklopi za tipala in si lahko v eni meritvi zapomni 2 milijona vrednosti, s hitrostjo do 50 meritev v sekundi. Izdelajo ga v obi~ajni ali vodoodporni izvedbi, vgrajena litijeva baterija pa omogo~a brez zamenjave neprekinjeno merjenje do dve leti. Prenos podatkov v ra~unalnik izvedemo preko USB vti~a med meritvami ali ko so zaklju~ene. Najnovej{a verzija omogo~a {e brez`i~no od~itavanje, majhen ekran visoke lo~ljivosti pa ogled, ocenjevanje in nadzor vrednosti med delovanjem. Ekran vklju~imo ro~no, ker sveti ga od~itamo tudi v popolni temi, www.msr.ch •


NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

17

Kantainer Izdelan po na~elih japonskega Kanban logisti~nega sistema, ki temelji na teko~i in vitki proizvodnji ter oskrbi delovnih mest ravno v pravem trenutku. Ta sistem uporablja tudi ve~ velikih proizvajalcev avtomobilov v Evropi. Kantainer je prilagojen temu na~inu dela, opremljen z vratci, ki so hkrati pokrov in odjemno mesto. Prozorni zgornji pokrov omogo~a nadzor vsebine, prepre~uje dostop ne~isto~am in me{anje razli~nih elementov, delilnik v notranjosti pa zagotavlja enakomeren dotok delov. Zaradi zaprte izvedbe je v Kantainerju lahko do 25% ve~ vsebine, etiketa spredaj in zadaj omogo~a hitro prepoznavanje in prepre~uje napake. Do sedem napolnjenih {katel lahko zlo`imo eno na drugo, vratca onemogo~ajo nehoteno odpiranje in zagotavljajo enostaven ter ergonomski odvzem materiala, www.minitec.si •

www.roto.si ttel.: e l. : 0 80 2 25 080 22 52

Biološke hišne

čistilne naprave

delujejo varno in zanesljivo, skoraj neslišno in brez smradu ter so neobčutljive na nihanja temperature v okolju. Strošek porabe eletrične energije Roto čistilne naprave znaša le 6,1 € letno na osebo (0,1 kWh/ dan na osebo). • Dostava v 7-10 dneh, • 24 urni servis • Slovenski proizvod • V skladu z EU standardi • V Sloveniji vgrajenih preko 3.500 čistilnih naprav

Lestev z dodatkom Delo na lestvi spada med nevarna opravila, ki lahko postanejo varnej{a, ~e uporabljamo posebne pripomo~ke. Posebna patentirana platforma, ki jo pritrdimo na vrh lestve, je opremljena z vstopnimi vratci in omogo~a varno ter udobno delo na vi{ini. Izdelana je iz varjenega aluminija, dovoljena dol`ina lestve pa zna{a 8 m. Sedaj za delo lahko uporabimo obe roki, gumirana stojna ploskev pa omogo~a delo brez ~asovne omejitve. Lestev ima spodaj dodatek za {ir{o oporo, priporo~ena je dodatna pritrditev lestve s trakom na stabilne dele stavbe. Stojna povr{ina 40 x 40 cm, te`a dodatka 10 kg, vratca z varnostnim zati~em, naslon na zid z mehkima kolescema, ime izdelka Painters Mate, proizvajlec Easi-Dec, www.easi-dec.co.uk •

Listotech za tla in zid Nova in izjemno odporna talna obloga spominja na profilirane lesene letve za oblogo teras. Ni iz lesa, niti plastike temve~ iz umetnega polimeriziranega kamna, zato ne potrebuje vzdr`evanja, se ne kru{i ali cepi, odporna je na vse vremenske vplive ter slano vodo, plesni in bakterije. Dva prednapeta `i~na vlo`ka dajeta zadostno trdnost za polaganje na podpore v razdalji 50 cm, neposredno v pesek ali pritrjevanje na zid s pomo~jo profilnih letev. Segmente lahko re`emo, vrtamo brez vklju~enih vibracij, vija~imo ali lepimo, polagamo s presledkom ali tesno skupaj, re`e pa zatesnimo s silikonom. Letve so do 4m dolge, debele 3 cm, izdelane v 5 barvnih niansah, hladno krta~ena povr{ina ne drsi, proizvajalec Listotech, izdelek Adaxite, www.listotech.it •

Še vedno nimate kanalizacije? Polietilenski

zbiralniki deževnice

• Enostavna in poceni vgradnja • 100% nepropustnost in dolga življenska doba • Z zbiralniki zmanjšamo porabo vode iz vodovoda - privarčujemo do 50 € mesečno. • Omogočajo lastno zalogo vode in s tem zalivanje v sušnih mesecih • Deževnica je mehka voda in je zato zelo primerna za pranje perila. • Od 500 - 50 000L • Oprema za filtriranje in črpanje vode


V rubriki Strokovnjaki odgovarjajo objavljamo odgovore strokovnjakov na prejeta vpra{anja bralcev.

Son~na elektrarna s sledenjem sonca Mario: Kak{na je najve~ja elektrarna s sistemom za sledenje v Sloveniji?

Odgovor: Pove~anje donosa son~ne elektrarne dose`emo s sledenjem, obra~anjem sprejemne povr{ine modulov k soncu. Poznamo dva tipa sledenja: enoosno in dvoosno. Pri enoosnoem, dnevnem sledenju se moduli obra~ajo od vzhoda proti zahodu, njihov naklon pa ostaja enak ali pa ga ro~no nastavljajo vsakih nekaj tednov. Pri dvoosnem sistemu moduli dnevno sledijo soncu isto~asno pa se spreminja tudi njihov naklon, tako da je sprejemna povr{ina modulov vedno pravokotna na sevanje sonca. Po javno dostopnih podatkih je bila prva slovenska elektrarna s sledilnim sistemom name{~ena na strehi hangarja podjetja Flycom d.o.o. ob letali{~u v Lescah, nazivna mo~ 16 kW, leto izgradnje 2005. Sledilni sistem ni deloval zadovoljivo, zato so tisti moduli sedaj fiksni. Najve~ja slovenska son~na elektrarna s sledilnim sistemom je MFE Der`i~ mo~i 432 kW je bila postavljena v Dobovi leta 2011. Na zemlji{~e je postavljenih 90 sledilnikov na katerih je 1.800 modulov, torej elektrarna obsega 90 panelov po 20 modulov mo~i 4,8 kW. U~inkovitost modulov, ki sledijo soncu, je pribli`no 35% ve~ja kot pri nepremi~nih modulih. Vendar imajo sledilne elektrarne precej pomanjkljivosti: investicija je ob~utno ve~ja, potrebna je ve~ja povr{ine za postavitev elektrarne zaradi prepre~evanja sen~enja modulov in vzdr`evanje sledilnega sistema je zahtevno in drago. Glede na ceno modulov, ki je bila s protidumpin{kim ukrepom pribli`ana 500 €/kW, sledilne elektrarne niso ve~ konkuren~ne. Ve~ podatkov najdete na slovenskem portalu za fotovoltaiko. •

Zamenjava pe~i Vpra{anje: Pe~ na olje, staro 12 let `elim zamenjati z novo na pelete ali drva. Ogrevam 420 m2 za kar mislim, da potrebujem 40 kW pe~. Ali pe~ na pelete potrebuje zalogovnik toplote ter katere peletne pe~i so najbolj{e. Tudi bojler ima 12 let, ali ga je smiselno zamenjati z novim?

Odgovor: Kako zmogljivo pe~ potrebujete je odvisno od kvalitete gradnje in izolacije stavbe. Na pogled bi lahko 40 kW pe~ zadostovala, vendar bo najbolje, da se oglasite pri energetskem svetovalcu, ki lahko na osnovi podatkov kar natan~no izra~una toplotne potrebe. Zalogovnika na~eloma ne potrebujete, ker peletni kotel deluje podobno kot oljni. ^e potrebujete subvencijo Eko sklada, pa bo potrebno zalogovnik toplote postaviti, saj je to njihova zahteva. Izbira kotla sloni na ve~ predpostavkah. Predlagamo, da izberete kotel, v katerem koli~ina vode ni najmanj{a, saj lahko to pomeni ve~ vklopov zaradi majhne termi~ne mase. Pomemben je {e na~in ~i{~enja dimnih cevi v kotlu in gorilnika. ^e delamo vse ro~no, to pomeni prah in umazanijo, ~e pa bo avtomatsko, pa bo zagonski ~as prvega vklopa dalj{i, saj pe~ opravlja samo~i{~enje. Kotel naj bo opremljen {e z lambda sondo, ki zagotavlja nadzor nad kvaliteto zgorevanja, zato bo izkoristek naprave vi{ji. Kvalitetne peletne kotle izdelujejo Biotech, ETA, Gilles, Froling, Herz, KWB, SHT ali Solarfocus. Bojler ni velik stro{ek, preden pa kupite novega bi bilo dobro pregledati stanje notranjih sten obstoje~ega, saj je mo`no, da je dobro ohranjen. •

Referenca delovanja solarnih sistemov Kramar Solar Po ve~letnem testiranju na{ih vakuumskih kolektorjev, pri razli~nih kupcih na vseh lokacijah po Sloveniji, so na{i kolektorji brez napak in delujejo s 100 % mo~jo, posledi~no reklamacij na delovanje kolektorjev nimamo. Prihranki pri ogrevanju sanitarne vode se gibljejo vse do 95 % tudi tam, kjer je poraba tople vode ogromna, prihranki pri dogrevanju hi{ pa do 75 % stro{kov ogrevanja. Son~ni UV `arki so brezpla~en vir energije, ki jo za ogrevanje potrebujejo na{i kolektorji Kramar Solar in jo spremenijo v toploto za ogrevanje tudi v zimskem obla~nem vremenu. Tako se vsaka investicija, ki jo izvedemo na objektu, povrne v roku 4 do 5 let, kar pomeni v nadaljevanju vsaj 20 let brezpla~ne energije . • Kramar Jo`e


Tematska priloga revije Var~ujem z energijo

Uporabnost toplotnih ~rpalk zrak - voda preglednicami ponudnikov ponudnikov ss preglednicami

Preglednice za la`je odlo~itve

O

grevanje s toplotnimi ~rpalkami je zanimivo iz ve~ razlogov. Prvi je zagotovo udobje, saj je pogonsko gorivo elektrika, ki je stalno na razpolago. Prednost je tudi njena razmeroma stabilna cena, avtomatsko delovanje toplotnih ~rpalk brez prelaganja kuriva in odna{anja pepela, ter zanesljivost delovanja. Pomemben razlog je tudi okoljska prijaznost teh toplotnih strojev in njihov izjemno visok izkoristek, s katerim se ne more primerjati nobena druga naprava s podro~ja toplotne tehnike.

Prihranki in standardi V primerjavi z drugimi na~ini ogrevanja, so toplotne ~rpalke dolgoro~no ena bolj{ih re{itev, ~eprav so ob nakupu dra`je od kotlov na olje, plin ali pelete. Stro{ek ob vgradnji lahko zmanj{a podpora Eko sklada in dejstvo, da se bo vlo`en denar skozi prihranke kuriva vrnil uporabniku najkasneje v petih letih. Z najugodnej{e ceno in najni`jimi stro{ki ob vgradnji se pona{ajo toplotne ~rpalke zrak/ voda, zato smo se ob pregledu izdelkov in ponudnikov osredoto~ili samo na tovrstne proizvode. Da bi zmogljivost in koristnost teh toplotnih strojev lahko med seboj primerjali, jih proizvajalci prepustijo akreditiranim in{titucijam, ki njihovo koristnost, ki je zajeta v grelnem {tevilu COP, izmerijo na osnovi standardov, ki veljajo v EU. Toplotne ~rpalke za ogrevanje prostorov in sanitarne vode so testirane po SIST EN 14511, tiste za ogrevanje sanitarne vode pa po SIST EN 255-3 ali SIST EN 16147. Kjer je v tabelah naveden eden od teh standardov, to pomeni, da so podatki verodostojni in da vse take izdelke lahko primerjamo med seboj brez pomislekov. Izdelki, ki teh navedb nimajo, so preizku{ani po drugih standardih, zato neposredna primerjava u~inkovitosti med obema skupinama ni zanesljiva.

Razvoj toplotnih ~rpalk in hladiv omogo~a vedno u~inkovitej{e zajemanje toplote iz okolja

Samo najpomembnej{i podatki V tabelah smo navedli samo podatke, za katere mislimo, da so odlo~ilni ob nakupu, vse to pa v koli~ini, ki jo povpre~en bralec {e lahko prenese. V prospektih proizvajalci navajajo {e druge podatke, s tabelami pa prekrijejo celotne strani, kar je za na{ namen odlo~no preve~. Poleg izdelka in grelnega {tevila COP, je najpomembnej{i podatek priklju~na mo~ ~rpalke. ^e je ta nizka, jo lahko priklju~imo neposredno na razvod v stavbi, ~e je visoka, pa bo ve~inoma potrebno prestopiti v vi{ji tarifni razred, vgraditi mo~nej{e varovalke ali urediti trifazni priklop. Sledijo podatki o velikosti naprav in o potrebnih pregledih, ki jih tudi v{tevamo med stro{ke. Kratek tekst s pojasnili in telegrafskim opisom lastnosti pa vsebuje najnujnej{e informacije o tem, ~emu je izdelek namenjen in kaj lahko od njega pri~akujemo. V tabelah smo zajeli izdelke tistih proizvajalcev in ponudnikov, ki so se odzvali na{emu povabilu in nam poslali podatke ter slike naprav, zato seznam ne zajema vseh proizvodov s tega podro~ja. • Tihec


UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

20

Primerjava u~inkovitosti toplotnih ~rpalk

G

relno {tevilo COP poka`e u~inkovitost toplotne ~rpalke, ta pa je odvisna od vira toplote, temperaturnega re`ima in konstrukcije naprave. Da bi lahko u~inkovitost razli~nih izdelkov med seboj primerjali, mora biti COP ugotovljen po standardu EN 14511, ki dolo~a tudi temperaturo vira in ponora toplote za vse tipe ~rpalk, ki zajemajo toploto zraka, zemlje in vode. Letno grelno {tevilo (SPF) pa opi{e u~inkovitost naprave v grelni sezoni. U~inkovitost je COP To {tevilo je razmerje med grelno mo~jo in se{tevkom porabljene elektrike za delovanje kompresorja, energijo za odmrzovanje uparjalnika v ~rpalkah zrak/ voda, ter porabo elektrike za pogon ventilatorjev, obto~nih ~rpalk in regulacije. Na u~inkovitost vplivajo tudi velikost in izvedba uparjalnika ter kondenzatorja, vrsta hladiva, tip kompresorja in dodatnega prenosnika toplote. Trenutna tehni~no-

ekonomska meja se nahaja pri temperaturni razliki okrog 5 K med kondenzacijo in temperaturo predtoka ter enako temperaturno razliko med virom in uparjanjem. S primerno konstrukcijo uparjalnika in kondenzatorja (uporaba toplote na vi{jem nivoju v podro~ju pregretja hladiva, vgradnja dodatnega toplotnega prenosnika za izbolj{anje grelnega {tevila), pa lahko omenjeno temperaturno

razliko 5 K zmanj{amo na 2 K, kar omogo~a pri nazivnih pogojih (temperatura vira 10°C, temperatura predtoka 35°C) grelna {tevila do 6, za toplotne ~rpalke voda/ voda. Izbolj{ani kompresorji z brezstopenjsko regulacijo mo~i lahko grelno {tevilo izbolj{ajo za 3 do 10 %. Proizvajalci {e ugotavljajo, da je vpliv razli~nih vrst hladiv majhen in zna{a do 5%. COP se zni`a, ~e v ~rpalkah voda/ voda temperaturo

Sodoben dizajn in tiho delovanje omogo~ata postavljanje T^ v bivalne prostore

predtoka povi{amo, na primer, od 35 na 55°C, enako se zgodi ob padanju temperature zunanjega zraka v ~rpalkah zrak/ voda. Za oba primera je zni`anje COP posledica pove~evanja temperaturne razlike med virom toplote in `eleno temperaturo predtoka.

Visokotemperaturna Toplotna Ä?rpalka Daikin Altherma

9 OdliÄ?na za prenovo ogrevalnega sistema in povezavo na

Distribucija klimatskih naprav in toplotnih Ä?rpalk Toplotne Ä?rpake Daikin Altherma – Naravna izbira ObiĹĄÄ?ite nas v naĹĄem razstavnem salonu na Ĺ martinski cesti 58A v Ljubljani. Tu vam bomo nudili strokovno svetovanje, izraÄ?une toplotnih izgub in kvalitetno tehniÄ?no podporo ter vam tudi priporoÄ?ili usposobljenega monterja, ki bo poskrbel za primerno vgradnjo sistema. Vabljeni.

visokotemperaturne radiatorje 9 Temperatura izhodne vode do 80°C brez uporabe elektriÄ?nih grelcev 9 OmogoÄ?a do 3x niĹžje stroĹĄke ogrevanja v primerjavi z ogrevalnimi sistemi na osnovi elektriÄ?ne energije ali fosilnih goriv 9 Invertersko krmiljen vijaÄ?ni kompresor prilagaja moÄ? delovanja dejanskim potrebam po ogrevanju 9 MoĹžna bivalentna povezava z obstojeÄ?im sistemom ogrevanja 9 MoĹžna prikljuÄ?itev na sonÄ?ne kolektorje 9 Preprosto upravljanje 9 Okolju prijazna toplotna Ä?rpalka z nizkimi izpusti CO2 - evropski znak za okolje (Eco-label) SonÄ?ni prikljuÄ?ek (izbirno) SonÄ?ni prikljuÄ?ek (izbirno)

Rezervoar za Rezervoar za gospodinjsko gospodinjsko toplo vodo toplo vodo

Zunanja enota Zunanja enota

Notranja enota Notranja enota

XXXBJSBCFMBTJtJOGP!BJSBCFMBTJt5


21

COP je odvisen od temperaturne razlike med virom toplote, uparjenjem in kondenzacijo

Zato bo COP tem vi{ji, ~im ni`ja bo potrebna temperatura predtoka, zaradi ~esar so nizkotemperaturna ogrevanja vedno v prednosti.

Letno grelno {tevilo SPF Seasonal Performance Factor izra~unamo iz razmerja med toploto, ki jo dovedemo grelnemu mediju in celotno porabljeno elektri~no energijo v vsej sezoni. Pri tem pa upo{tevamo {e porabo energije v celotnem sistemu, torej tudi energijo za odmrzovanje, letne toplotne potrebe stavbe, kakovost izdelave toplotne ~rpalke, pravilnost izbire glede na resni~ne toplotne potre-

be, u~inkovitost zalogovnika toplote, obratovalno karakteristiko ter u~inkovitost sistema regulacije ~rpalke in stavbe. Da bi bila u~inkovitost teh toplotnih strojev ~im vi{ja, bo potrebno ~im bolj zmanj{ati razliko temperatur med virom toplote in temperaturo predtoka, ter z brezstopenjskim krmiljenjem kompresorjev zmanj{ati porabo elektrike. Na trgu je poleg dobrih veliko slabih izdelkov, ki so poceni, vendar imajo zelo nizka grelna {tevila, zato je pozornost ob nakupu vedno na mestu. • Povzeto po ~lanku avtorja Bojana Grobov{ka, u.d.i.s.


22

UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

Toplotne da, ampak... Mo`nost vgradnje toplotne ~rpalke v obstoje~e stavbe ni odvisna od tipa ali mo~i naprave, temve~ od stavbe. Zato je najprej nujno potrebno ~im bolj natan~no ugotoviti resni~ne toplotne potrebe objekta, nakup ~rpalke je {ele drugi korak.

Motnje ob vgradnji Poseg bo s stali{~a motenj za stanovalce minimalen, ~e grelna telesa ostanejo, staremu kotlu pa samo dodamo toplotno ~rpalko, ki je lahko srednje ali visokotemperaturna. Srednje mote~ poseg je, ~e poleg vira toplote zamenjamo {e radiatorje. Najbolj mote~a pa je vgradnja nizkotemperaturne ~rpalke in nizkotemperaturnega, talnega, stenskega ali stropnega ogrevanja. Kateri poseg bomo izbrali je odvisno od ve~ dejavnikov, v glavnem odlo~a stanje stavbe.

Najenostavneje, kotel + T^ Kotlu dodamoT^ zrak/ voda, ta pa deluje samo, dokler temperatura predtoka 45°C zadostuje. Nato ogrevanje prevzame kotel, vklope in izklope obeh pa dolo~a grelna krivulja na avtomatiki in zunanja temperatura. Napravi bosta zato delovali z najbolj{im u~inkom, radiatorji v stavbi pa bodo vedno ravno prav topli. Vse predelave se dogajajo samo v kotlovnici, zato motenj za stanovalce ni. Izmerili so, da z bivalentnim sistemom sestavljenim iz T^ grelne mo~i 8 kW, in kotla na kurilno olje z izkoristkom 80%, letno prihranimo 700 €, ki bi jih porabili, ~e bi imeli samo kotel na olje, pri ~emer poraba olja pade skoraj za polovico.

Ventilatorski konvektorji lahko nadomestijo talno ogrevanje v manj{ih prostorih

Kotel ven – visokotemperaturna T^ noter V tem primeru bo toplotna pri -20°C zunaj, dosegala 80°C v predtoku. To si lahko privo{~imo samo v stavbah, ki so zadovoljivo toplotno za{~itene ter ustrezajo sodobnim standardom (spec. topl. obrem max 50 W/m2). Delamo samo v kotlovnici, radiatorji in razvod ostanejo nedotaknjeni, krmilna avtomatika pa je praviloma `e vgrajena v toplotno ~rpalko. ^e so ventili na radiatorjih zastareli jih zamenjamo s sodobnimi termostatskimi. Stro{ki za ogrevanje bodo zagotovo ni`ji, prav tako izpusti CO2, prostor kjer se je prej nahajal rezervoar za olje, pa uporabimo za druge namene.

Zunanja enota odvzame zraku toploto in jo po{lje v stavbo

skimi konvektorji, ki so veliko manj{i. Izkoristek T^ bo zaradi ni`jih temperatur predtoka kar za 27% vi{ji, v primerjavi z visokotemperaturno toplotno. ^e predtok od 30 do 45°C zadostuje za ogrevanje, bomo v stavbi s 14 kW toplotnih potreb v primerjavi s kotlom na olje z 80% izkoristkom, na leto prihranili kar 1.000 €.

Radiatorji ven – talno ogrevanje noter Nizkotemperaturna T^ noter – radiatorji ven S tem ukrepom lahko zmanj{amo potrebno temperaturo predtoka na najve~ 45°C, ker vgradimo ve~je in u~inkovitej{e radiatorje. Mo`na je {e zamenjava starih radiatorjev s sodobnimi ventilator-

To je zelo radikalen gradbeni poseg, pri katerem se morajo stanovalci izseliti. V vse prostore vgradimo talno ogrevanje, toplota pa bo pri{la iz nizkotemperaturne T^ zrak/ voda. Sedaj zadostuje predtok 35°C, s ~imer smo stro{ke zni`ali na najni`jo raven, izkoristek toplotne pa dvignili. Obi~ajno se stro{ki prepolovijo in ostanejo najni`ji, tudi v primerjavi z vsemi drugimi na{tetimi kombinacijami. Kanale za cevi talnega ogrevanja lahko frezamo kar v obstoje~i estrih, predelava pa traja najve~ dva dni. Ker vi{ina tal ostane enaka, tudi vrat ali stopnic ni potrebno prilagajati na novi nivo. V prostorih, kjer vgradnja talnega ni mo`na, pa lahko {e vedno namestimo nizkotemperaturne konvektorje. Zamenjava starega sistema s toplotno ~rpalko v obstoje~ih stavbah se praviloma vedno spla~a, pogoj je le izra~un toplotnih potreb. Praviloma so stro{ki vgradnje najve~ji takrat, ko je temperatura predtoka najni`ja, dolgoro~na korist najvi{ja, nagrada pa je nato {e najvi{je bivalno ugodje. • Tihec


UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

23

Toplotna ~rpalka za sanitarno se spla~a

T

opa voda ob vsakem ~asu spada v samoumevni standard prebivalcev razvitega sveta.

Toplotne ~rpalke za sanitarno vodo so koristni toplotni stroji ki zmanj{ujejo stro{ke

Govorimo o majhnih T^ Najprej je potrebno lo~iti velike sisteme, za preskrbo ve~stanovanjskih enot od majhnih. Majhen sistem je tisti, ki ima zalogovnik vode manj{i od 400 litrov, volumen cevnega razvoda do najbolj oddaljene pipe s toplo vodo pa ni ve~ji od treh litrov. Vse kar je ve~je, spada v velike sisteme, ki imajo ostrej{e zahteve. Med njimi, enkrat dnevno ogrevanje celotne vsebine nad 60°C, izstopna voda mora imeti 60°C, vsebina se ne sme ohladiti pod 55°C, zaustavitev cirkulacije tople vode v cevovodih sme trajati najve~ 8 ur na dan in podobno. Zato je `e ob na~rtovanju potrebno paziti, da bo na{ sistem spadal med majhne.

Pametni vgradijo kanale Na 300 litrskem zalogovniku, ki ima obi~ajno {e priklop za dogrevanje s soncem, je pritrjena toplotna ~rpalka z batnim kompresorjem, grelne mo~i okrog 1,8 kW. Vir toplote je zrak, ki ga zajema ventilator, ter izpihuje ohlajenega v prostor. Kritiki pogosto dodajajo, da bi bilo naprave brez zra~nih kanalov potrebno prepovedati, saj z ohlajevanjem prostora, v katerem stojijo, same sebi zmanj{ujejo u~inkovitost. Kanali za zrak naj ne bodo dalj{i od 10 m, naprava naj vedno zajema zunanjega, ohlajuje pa naj izbrani prostor v kleti. Lopute v kanalih naj omogo~ajo spremembo toka zraka, saj ~e ga usmerimo proti bivalnim prostorom, lahko poleti celo delno ohlajujemo zrak v stavbi. Naprave vodo obi~ajno ogrejejo do 55°C, nekatere do 60°C. Za protilegionelno pregrevanje je potrebno celotno vsebi-

no ob~asno ogreti na 60°C, saj se legionele razvijajo med 25 in 55°C. Zato ima elektri~ni grelnik v zalogovniku dve nalogi, v hladnih dneh dogreje vodo, ter ob~asno preventivno pregreje napravo. Prostornina 300 litrov zadostuje za 5 oseb, ogrevalni ~as pa zna{a od 8 do 9 ur.

U~inkovitost T^ dolo~a uporabnik U~inkovitost je odvisna od razmer, v katerih toplotna ~rpalka deluje. Poleti to zagotavlja topel zunanji zrak, pozimi pa morda postavitev v kurilnici, poleg kotla, saj odpadna toplota dogreva zrak v prostoru. ^e bo uporabnik nastavil visoko `eleno temperaturo vode, bo od visokega COP ostalo le malo, zato je u~inkovitost teh naprav odvisna od njega. V novej{i {tudiji so merili u~inkovitost ter ugotovili, da srednji letni COP zna{a 1,9 kar pravzaprav ne govori v prid tem napravam. Zlasti zato, ker s tem ne kompenziramo izgub, ki nastanejo v proizvodnji elektri~ne energije ter v skupni bilanci ne prina{ajo okoljske koristi. Strokovni kritiki teh meritev pa opozarjajo, da so preve~ splo{ne ter da ne ka`ejo prave slike, saj s prilagoditvijo

delovanja resni~nim potrebam uporabnikov, izkoristek strmo naraste.

Samostojno delovanje je pogoj Dodatna prednost toplotnih ~rpalk je, da so samostojne, torej strogo lo~ene od ogrevalnega sistema stavbe. ^e jih pove`emo, bomo povzro~ili vzporedno delovanje, pri katerem posredno in hidravli~no spojimo sanitarno toplo vodo z ogrevalno, pri ~emer ne bo jasno, kdo sedaj koga ogreva ali hladi. Tudi vmesni kombiniran zalogovnik toplote je vpra{ljiv, saj lahko le redko zagotovimo temperaturno plastenje. Sanitarna topla voda

ima vedno prednost pred ogrevanjem, zato lahko avtomatika zaradi majhnih temperaturnih razlik prehitro in po nepotrebnem reagira, kar spet povzro~a izgube. Ob pravilni uporabi so toplotne ~rpalke za sanitarno vodo zelo koristne, ~e pa so temperaturne razmere preslabe, tega ni kriv sistem. ^e jih pravilno vgradimo in uporabljamo so koristne, ~e so slabo izbrane in instalirane, pa se korist lahko hitro izena~i z navadnim elektri~nim ogrevanjem. V vsakem primeru so v poletnem ~asu odli~no dopolnilo oljnemu ali plinskemu ogrevanju vode, saj uporabljajo obnovljive vire. • Tihec


24

UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

Visokotemperaturne toplotne ~rpalke za industrijo in obrt

V

preteklih desetih letih so toplotne ~rpalke postale standardna re{itev za ogrevanje enodru`inskih hi{. Med vsemi ogrevalnimi sistemi se danes skoraj 30% kupcev odlo~i za ta na~in ogrevanja. Odkar so na razpolago tudi visokotemperaturne toplotne ~rpalke, pa se zanje odlo~ajo tudi v industriji, kar bodo pospe{ila zlasti sodobna hladiva.

Ochsnerjeve velike s predtokom do 98 stopinj in mo~jo do 750 kW

Primernost hladiva za visokotemperaturno delovanje dolo~a kriti~na temperatura, to je to~ka, pod katero je

mo`no plin pod dolo~enim tlakom uteko~initi, nad njo pa je to mo`no samo, ~e sistem ponovno ohladimo.

Potrebujejo 100 °C V industriji potrebne temp. predtoka zna{ajo 100°C in ve~, zato potrebujejo posebne

Zaupanja vredno ogrevanje že od leta 1923.

Toplotne črpalke

EcoAir 400

Najboljša kurilnica v Sloveniji!

zrak - voda

COP 4.9

Zunaja temperatura -22°C, ogrevanje do +65°C, glasnost 30 dBA

ŠVEDSKA KVALITETA

EcoZenith i250

EcoAir

EcoZenith i550 Pro

V mrzlih podnebnih razmerah visokega severa lahko le vrhunski izdelki kvalitetno opravijo svojo vlogo. CTC združuje kakovost z inovativnimi tehničnimi lastnostmi in zagotavlja brezhibno in čisto delovanje z optimalnim izkoristkomin dolgo življenjsko dobo. CTC vam nudi najboljšo kvaliteto za sprejemljivo ceno. Ekskluzivni uvoznik in zastopnik Ljubljanska cesta 89, 8000 Novo mesto

Tel.: 07/33 24 442, Fax: 07/33 23 209 info@tilia.si in www.tilia.si


UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

25

COP industrijske ~rpalke, ki greje in hladi hkrati, je vi{ji od ogrevalne toplotne ~rpalke

naprave. Problem pa ni v tehniki temve~ v hladivih.

vode v velikih zalogovnikih toplote, eksergijske izgube so majhne, u~inkovitost pa visoka. DuPont trenutno razvija hladivo z delovno oznako DR-2, ki ima zelo visoko kriti~no temperaturo, 171°C, je okolju prijazno, delovni tlak pa nizek.

Hladivi, ki sta danes obi~ajni, R410 in R134, imata zelo nizko kriti~no temperaturo, zato lahko z njima dosegamo predtoke do 80°C. Amoniak (R717) pa ima kriti~no temperaturo pri 133°C, vendar jo lahko dose`emo samo ob povi{anem tlaku v sistemu, zato so tak{ne naprave bolj komplicirane. Novo hladivo R245fa ta problem odpravlja, saj z njim `e ob nizkih tlakih dose`emo temperature do 154°C. Trenutno ga preizku{ajo razli~ni proizvajalci toplotnih strojev, zato lahko `e naslednje leto pri~akujemo ponudbo ~rpalk s predtokom do 120°C.

V industriji se pojavlja veliko odpadne toplote, ki postane vir toplote za T^. V u~inek tak{ne naprave lahko sedaj poleg grelne pri{tejemo {e hladilno funkcijo, s ~imer toplotni koeficient COP naraste. Toploto lahko zajemamo iz hladilnih krogov kompresorjev ali iz hladilnih tokokrogov drugih vodno hlajenih naprav.

Kot hladivo uporabljajo tudi CO2, ki je okoljsko neopore~en, ima zelo nizko kriti~no temperaturo, 31°C. Toploto oddaja v {irokem nadkriti~nem obmo~ju, kar je primerno zlasti za ogrevanje

Stro{ki vgradnje velikih toplotnih ~rpalk v industriji so veliko vi{ji, kot na stanovanjskem podro~ju, saj zna{ajo od 120 do 300 € na kilovat mo~i. Vendar se bodo razmeroma hitro povrnili, saj naprave

Vir toplote – hladilni sistemi

Velike toplotne z amoniakom visoke tlake dosegajo z vija~nim kompresorjem

delujejo u~inkovito in ve~ ur dnevno. Zato doba vra~anja vlo`enega denarja traja od 2 do 5 let. Danes industrija zajeto toploto v glavnem uporablja za pripravo tople vode za ogrevalne sisteme, v bodo~e pa bodo visokotemperaturne toplotne ~rpalke toploto oddajale neposredno v proizvodnjo.

Trenutno dosegajo evropski proizvajalci velikih toplotnih ~rpalk temperature do 98°C (n.pr. Ochsner), japonski (KobeSteel LTD) pa trenutno `e prodaja visokotemperaturne T^, ki dose`ejo celo 165°C na izstopni strani. Take temperature in nova hladiva pa bodo v kratkem omogo~ila mno`i~no uporabo toplotnih ~rpalk tudi v industriji. • Tihec


26

UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

Hladiva – toplotni delovni konji Delovanje vseh toplotnih strojev, hladilnikov, toplotnih ~rpalk ali klimatskih naprav omogo~ajo hladiva, ki so delovne teko~ine. Omogo~ajo prenos toplote z ni`jih na vi{ja temperaturna obmo~ja pri ~emer morajo izpolnjevati {e ve~ drugih kemijsko – fizikalnih zahtev.

Idealnega hladiva ni Naloga hladiva ni samo prenos toplote, temve~ tudi stabilnost in trajnost, saj mora brez {kode prenesti stalne spremembe temperature in prehajanje iz teko~ega v plinasto stanje. Bilo naj bi ~im manj {kodljivo okolju, nestrupeno za ljudi, `ivali in rastline, brez vpliva na {tevilne materiale uporabljene v kompresorju in cevovodih toplotne ~rpalke, ter kon~no tudi cenovno ugodno. Ve~ina dana{njih hladiv {e vsebuje halogene elemente, fluor, klor in brom, ki razkrajajo ozonsko plast. Zato stalno razvijajo nova hladiva, ki bi imela dobre termodinamske lastnosti ter ~im bolj{o toplotno prestopnost med hladivom in kovino. Zmrzi{~e mora biti ni`je od najni`je mo`ne temperature v ~rpalki, kriti~ni tlak in temperatura pa ~im vi{je nad obratovalnim obmo~jem naprave. Tlak potreben za kondenzacijo naj bo ~im ni`ji, tlak uparjanja ~im vi{ji, notranje trenje

ali viskoznost v teko~em ali plinastem stanju ~im manj{a, vsebnost vode pa ~im ni`ja.

Pomembna je varnost Hladiva so lahko strupena in vnetljiva, zato jih po standardu ASHRAE razvr{~ajo v {est skupin. Strupenost lahko vpliva na na~in uporabe, saj tak{nih snovi ne smemo uporabljati v napravah za klimatizacijo in prezra~evanje,saj bi v primeru okvare z njimi lahko zastrupili uporabnike. Hladiva v primeru okvare in izpusta ne smejo vplivati na `ivila, zato nekatera od njih niso primerna za naprave za ohlajevanje in skladi{~enje hrane. V skupinah (A1, A2, A3, B1,B2, B3), je A1 najmanj nevarna, B3 pa najbolj. S ~rko je ozna~ena toksi~nost, s {tevilko (1,2 ali 3) pa vnetljivost. Pri nas predpise in standarde s tega podro~ja uveljavlja in nadzira Agencija Republike Slovenije za okolje, pri ~emer upo{tevajo nacionalne in EU predpise.

[tiri naravna med hladivi Med hladiva, ki jih najdemo v naravi spada amoniak (NH3), ki ga sre~amo v napeljavah velikih hladilnic, za delovanje pa potrebujemo visoke tlake, do 40 bar. Drugo uporabno hladivo je tudi me{anica propana

Nekaj proizvajalcev `e ponuja u~inkovite toplotne ~rpalke s hladivom CO2

in butana, ki ga prodajajo v jeklenkah za kuhanje. Ti ogljikovodiki in njihove me{anice so zelo uporabne v hladilni tehniki, glavna pomanjkljivost pa je njihova vnetljivost. Naslednje odli~no hladivo je voda, ki je primerna za delovanje v industrijskih visokotemperaturnih ~rpalkah,ni vnetljiva ali strupena. Vodne toplotne ~rpalke delujejo v obmo~ju od 80 do 150°C, s testnimi napravami pa so Japonci dosegli celo 300°C. Glavna pomanjkljivost vode kot hladiva je nizka volumska toplotna kapaciteta (kJ/m3), zato so kompresorji veliki in dragi. ^etrto hladivo je CO2, ki je nestrupen, ni vnetljiv ali koroziven. S stalnimi izbolj{avami mu zni`ujejo delovni tlak, trenutno pa z njim {e ne dosegamo zadovoljivega COP {tevila. Mnogi proizvajalci trdijo, da bodo v petih letih CO2 toplotne postale standardni izdelek za splo{no uporabo. • Tihec

Zakaj hibrid geoTHERM? Ker naredi vaš objekt ˝zelen˝!

geoTHERM in ecoTEC VUW 236 Besedo hibrid lahko od danes naprej mirno povezujete tudi z ogrevalnimi napravami. Pri Vaillantu vam ponujamo toplotno črpalko geoTHERM moči 3 kW (zrak/voda ali zemlja/voda), ki jo povežete s plinsko kondenzacijsko napravo ecoTEC VUW in vzpostavite učinkovit, varčen, ter predvsem ekološko sprejemljiv odnos z vašim ogrevalnim sistemom. Sistem samodejno preklopi med delovanjem na elektriko ali plinom oz. bolj varčnim načinom ogrevanja preko pametne regulacije. Subvencija države preko Eko Sklada j.s.


PONUDNIKI TOPLOTNIH ^RPALK

ZRAK - VODA

PEGAS d.o.o. 041 623 728 I www.pegas.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip LG THERMA-V Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 12 kW / COP 4,49 Elektri~na priklju~na mo~ 2,67 kW Dodatni elektri~ni grelnik 6,0 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -20 °C / 55 °C Prostornina zalogovnika tople vode ni potreben Nivo hrupa 53 dB(A) Servisni pregled Ni potreben - po `elji na 2 leti 105 kg / zunanja 1380 x 950 x 330 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 52 kg / notranja 850 x 490 x 313 mm

ZRAK - VODA

Termo-tehnika d.o.o. 03 703 16 20 I www.kronoterm.com TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip T^2… ECO.. Toplotna mo~ 1,96 kW Grelno {tevilo COP (EN 255/3 (A20/W15-45) 4,3 Elektri~na priklju~na mo~ 0,45 kW Dodatni elektri~ni grelnik 1,5 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode +7 (-7) °C / 55 (75) °C Prostornina zalogovnika tople vode 230, 300 L Nivo hrupa 48 (56) dB(A) Te`a naprave / dimenzije (230/300 L) 125 (156) kg / 1550 (1860) x premer 670 mm

ZRAK - VODA

Termo-tehnika d.o.o. 03 703 16 20 I www.kronoterm.com TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip T^Z ZV … EVT Toplotna mo~ od 8,1 do 29,8 kW Grelno {tevilo COP po EN 14511 (A2/W35) od 3,8 do 4,4 (odvisno od modela) Elektri~na priklju~na mo~ 2,1 do 7,5 kW (odvisno od modela) Dodatni elektri~ni grelnik 6 kW (do mo~i 23 kW) Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -25°C / +65°C Nivo hrupa 48 do 56 dB(A) Dimenzije do mo~i 15 kW V x [ x G 1630 x 880 x 560 mm Dimenzije nad 15 kW mo~i V x [ x G 1900 x 1450 x 650 mm

ZRAK - VODA

REAM d.o.o. 080 98 98 I www.ream.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Mitsubishi Electric ECODAN Ime toplotne ~rpalke / Tip PUHZ-SHW112YHA/EHSC-YM9B Toplotna mo~ 11,2 kW Grelno {tevilo COP 3,6 (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 3,1 Dodatni elektri~ni grelnik 3/6/9 kW -15°C /55 °C Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -2°C/60 °C Prostornina zalogovnika tople vode L / Nivo hrupa 52 dB(A) Servisni pregled Enkrat letno zunanja -134 kg / 1338x1050x330 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G notranja - 53 kg (brez vode) / 800x530x360 mm

Ogrevanje predstavlja ogromen stro{ek, zaradi tega je LG izdelal inovativno, energetsko visoko u~inkovito toplotno ~rpalko Therma-V, ki je enostavna za monta`o in uporabo, prijazna do okolja in var~na. Injektorska tehnologija V2 omogo~a u~inkovito delovanje pri -15°C, deluje pa brez dodatnega grelnika ali zalogovnika toplote. Uporabna je v sistemu talnega, radiatorskega in konvektorskega gretja, ter isto~asnega ogrevanje sanitarne vode, odlikuje pa se tudi po minimalnih stro{kih vzdr`evanja. Primerna za ogrevanje in hlajenje vseh vrst stanovanjskih prostorov, bazenov, sanitarne vode.

Po testiranju na {vicarskem in{titutu NTB (www.wpz.ch) sodijo v skupino naju~inkovitej{ih toplotnih ~rpalk za segrevanje sanitarne vode v Evropi. Na voljo so z 230 ali 300 l bojlerjem. Nadalje so mo`ne izvedbe z ali brez vodenega zraka, pri ~emer slednje omogo~ajo tudi dovajanje toplote iz sosednjih prostorov. V kolikor pa `elimo zajemati toploto zunanjega zraka tudi v hladnej{ih dneh potem izberemo izvedbe z odtaljevanjem (NT). Vgrajena regulacija OPTITRONIC omogo~a krmiljenje T^, kot tudi dodatnih virov ogrevanja (el. grelca, kotla,…) ima serijsko vgrajen antilegionelni program. Na voljo pa so tudi izvedbe s PV in SGR programom, ki so trenutno aktualne v zahodni Evropi. Ustrezajo subvencijam EKO SKLADA. Primerne so za ogrevanje v objektih z radiatorskimi sistemi, saj omogo~ajo doseganje 65°C temperature predtoka. Omogo~eno delovanje v ekstremnih pogojih celinskega podnebja, z nizkimi zunanjimi temperaturami (do -25°C) in visoko vlago (okrog 0°C). [iroko obmo~je delovanja omogo~a EVI kompresor in dodatni toplotni izmenjevalec, ki energijo hlajenja kompresorja dodaja v ogrevalni sistem. Enostavna monta`a za vse monterje centralnih kurjav. Vgrajena regulacija TERMOTRONIC 3000 omogo~a krmiljenje T^, kot tudi vseh ostalih delov ogrevalnega sistema v hi{i (me{alni krogi, bojler, bazen, SSE, hlajenje,…). Serijsko vgrajen WEB modul omogo~a upravljanje T^ preko interneta na enostaven na~in, brez nalaganja dodatnih programov. Na voljo so mo~i od 8 do 30 kW, za ve~je objekte se lahko ve`e v kaskado tudi do 8 T^. Primerne za stanovanjske, velike javne in poslovne objekte. Ustrezajo subvencijam EKO SKLADA. Sistemi ECODAN-ZUBADAN nudijo {tevilne kombinacije glede na potrebno mo~ delovanja in se lahko namestijo v novih stanovanjskih hi{ah, bodisi nizkoenergijskih ali klasi~no grajenih, lahko pa jih uporabimo za posodobitev potratnih starih sistemov ogrevanja. Na voljo so v kombinaciji z notranjo kompaktno enoto z 200 litrskim bojlerjem sanitarne vode ali z notranjo enoto hydrobox, ki omogo~a priklop na obstoje~i bojler. Zubadan zagotavlja 100% mo~ delovanja do -15°C z.t. za pripravo sanitarne/ogrevalne vode brez pomo~i elektro grelca. Deluje do zunanje temperature -25°C. Subvencije Eko sklada. Model ERSCVM2B poleg ogrevanja sanitarne vode in ogrevanja omogo~a tudi hlajenje.

ZRAK - VODA

REAM d.o.o. 080 98 98 I www.ream.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Mitsubishi Electric ECODAN Ime toplotne ~rpalke / Tip PUHZ-SW75VHA/EHST20C-YM6B Toplotna mo~ 8,0 kW Grelno {tevilo COP 3,6 (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 2,2 kW Dodatni elektri~ni grelnik 3/6 kW -15°C /50 °C Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -2°C/60 °C Prostornina zalogovnika tople vode 200 L Nivo hrupa dB 51 dB(A) Servisni pregled Enkrat letno zunanja - 75 kg / 1338x1050x330 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G notranja - 127 kg (brez vode) / 1600x595x680 mm LEGENDA

27

COP – oznaka COP je najpomembnej{i podatek, ki pomeni grelno {tevilo ali izkoristek T^ A°C – temperatura zunanjega zraka / W°C – temperatura predtoka, razmere pod katerimi je bilo izmerjeno grelno {tevilo

Sistemi Ecodan POWER INVERTER, z delovanjem do -20°C, dosegajo izredno dobre rezultate ogrevanja in omogo~ajo pripravo sanitarno/ ogrevalne vode s temperaturo 55°C pri zunanji temperaturi -10°C (brez pomo~i elektri~nih grelcev) in so najbolj primerne za talno ogrevanje. Na voljo so v kombinaciji z notranjo kompaktno enoto z 200 litrskim bojlerjem za sanitarno vodo ali z notranjo enoto hydrobox, ki omogo~a razli~ne kombinacije sistemov ogrevanja. Subvencije Eco sklada.


28

PONUDNIKI TOPLOTNIH ^RPALK

ZRAK - VODA

Seltron d.o.o. 02 671 96 00 I www.seltron.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip Rotex - HPSU compact 304 4 kW / COP 2,85 (A-7/W35) Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP COP 4,07 (A2/W35), (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 4 kW Dodatni elektri~ni grelniki 9 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -25°C / 35°C Prostornina zalogovnika tople vode 300 L Nivo hrupa 48 dB(A) Servisni pregled 1 x letno Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 87 kg / 595 x 615 x 1945 mm

ZRAK - VODA

Seltron d.o.o. 02 671 96 00 I www.seltron.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip OPTIMA SAN 300/1 Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 1,8 kW / COP 3,8 (SIST EN 255-3) Elektri~na priklju~na mo~ 2 kW Dodatni elektri~ni grelnik 1,5 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -7°C / 60°C Prostornina zalogovnika tople vode 300 L Nivo hrupa 45 dB(A) Servisni pregled 1 x letno Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 98 kg / 1800 x premer 640 mm

ZRAK - VODA

Viessmann d.o.o. 02 480 55 50 I www.viessmann.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Vitocal 222-S, Ime toplotne ~rpalke / Tip tip AWT-AC 221.B13 Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 3,30 do 12,69 kW / COP 3,70 (SIST EN 16147) Elektri~na priklju~na mo~ 5,8 kW Dodatni elektri~ni grelnik 9 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -20°C /55°C Prostornina zalogovnika tople vode 170 L Nivo hrupa 65 dB(A) Servisni pregled letni pregled zun. enota - 113 kg / 1255 x 975 x 340 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G not. enota - 197 kg / 1829 x 600 x 680 mm

Toplotna ~rpalka HPSU Compact zrak/voda je odli~na re{itev za var~no ogrevanje bivalnih prostorov in pripravo tople sanitarne vode. Omogo~a minimalne stro{ke za ogrevanje, saj kot energent uporabimo obnovljiv vir energije - zrak. Preko dodatnega toplotnega izmenjevalca lahko v sistem vklju~imo son~no energijo ali kateri drugi dopolnilni vir energije (npr.: toplovodni kamin ali kotel na olje). Kompaktne dimenzije omogo~ajo enostavno postavitev v manj{e kotlovnice. V{e~en izgled omogo~a postavitev tudi v bivalni prostor.

Toplotna ~rpalka OPTIMA SAN predstavlja u~inkovit in cenovno ugoden vir pridobivanja energije za pripravo tople sanitarne vode. U~inkovit kompresor razvit v koncernu Hitachi omogo~a ogrevanje sanitarne vode, brez uporabe elektro grelca do 55°C. Zahvaljujo~ vgrajenemu dodatnemu izmenjevalcu lahko vodo ogrevamo tudi z dodatnimi viri, kot so solarni kolektorji ali kotel na polena. Za trajno za{~ito hranilnika sanitarne vode pred korozijo skrbi vgrajena tokovna anoda. Toplotna ~rpalka omogo~a zajem ali oddajo zraka iz drugega prostora. Uporabimo jo lahko tudi za ohlajanje ali razvla`evanje. Enostavno upravljanje omogo~a regulator s preglednim zaslonom na dotik. Kompaktne split toplotne ~rpalke zrak/voda za novogradnjo in posodabljanje starih ogrevalnih sistemov, z integriranim ogrevalnikom sanitarne vode, ki je ne bo nikoli zmanjkalo. Za split toplotne ~rpalke je zna~ilno, da so sestavljene iz tihe notranje enote in delovne zunanje enote. Za vgradnjo te vrste izvedbe ni potrebno polagati zra~nih kanalov ali prebijati sten. Primerne so za novogradnje in za posodobitev starih sistemov, za ogrevanje in za hlajenje prostorov. Vsebujejo hidravli~ne komponente, kot so prenosnik toplote (kondenzator), ogrevalnik sanitarne vode, ~rpalko ogrevalnega krogotoka, preto~ni grelnik ogrevalne vode, tripotni preklopni ventil in regulacijo toplotne ~rpalke Vitotronic 200. Omogo~ajo ogrevanje, hlajenje in pridobitev subvencije Eko sklada.

ZRAK - VODA

Viessmann d.o.o. 02 480 55 50 I www.viessmann.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE

Vitocal 161-A,

Ime toplotne ~rpalke Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP Elektri~na priklju~na mo~ Dodatni elektri~ni grelnik Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode Prostornina zalogovnika tople vode Nivo hrupa Servisni pregled Te`a naprave / dimenzije V x [ x G

tip WWKS 1,67 kW / COP 3,7 (SIST EN 16147) 0,85 kW 1,5 kW 5 °C / 65 °C 300 L 56 dB(A) po potrebi 160 kg / 1812 x 761 x 666 mm

ZRAK - VODA

Tilia d.o.o. 07 332 44 42 I www.tilia.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip EcoAir 406, 408 6 / COP 4,9 – 8/ COP 4,9 (A7/W35) Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 1,3 - 1,7 kW Dodatni elektri~ni grelnik V notranji enoti 15 ali 18 kW, v stopnjah po 300W Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -22 °C/ 65 °C Prostornina zalogovnika tople vode 250 - 550 Nivo hrupa 31 – 42 dB(A)/10m Servisni pregled Letni pregled je priporo~ljiv, ni pa obvezen! Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 406/120kg, 408/126kg / 1750x1245x545

LEGENDA

Toplotna ~rpalka Vitocal 161 A ogreva sanitarno vodo u~inkovito in energijsko var~no. Vir toplote je zrak, ki se nahaja v notranjosti zgradbe. Odli~no bo delovala v prostorih kjer je toplote v izobilju, na primer v pekarnah. Obratuje lahko neodvisno od drugih virov toplote. Opremljena je z vsemi komponentami potrebnimi za u~inkovito in var~no ogrevanje sanitarne vode. Vitocal 160 A pride h kupcu dokon~no sestavljena in jo je potrebno samo postaviti v prostor, priklju~iti na razvod vode, omogo~iti odtekanje kondenzata in obratovanje z obto~nim ali odvodnim zrakom.

Toplotne ~rpalke CTC EcoAir 400, v mo~eh 6, 8, 10, 15 in 20 kW so popolne in izjemno tihe ~rpalke zrak/voda, ki zagotavljajo nizko ali visokotemperaturno ogrevanje va{e hi{e in sanitarne vode s temperaturami do 65°C pri zunanjih temperaturah vse do -22°C z izjemnimi COP – do 4,9 pri A7/W35 po EN 14511! Toplotno ~rpalko integriramo v obstoje~ ogrevalni sistem s pomo~jo regulacije EcoLogic PRO ali pa izdelamo celovit ogrevalni sistem z notranjima enotama EcoZenith i550 Pro ali i250. Ogrevanje prostorov, sanitarne vode, bazena, EnergyFlex zasnova, subvencije Eko sklada.

COP – oznaka COP je najpomembnej{i podatek, ki pomeni grelno {tevilo ali izkoristek T^ A°C – temperatura zunanjega zraka / W°C – temperatura predtoka, razmere pod katerimi je bilo izmerjeno grelno {tevilo


PONUDNIKI TOPLOTNIH ^RPALK

ZRAK - VODA

Tilia d.o.o. 07 332 44 42 I www.tilia.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip EcoAir 410, 415, 420 10/ COP 4,9 – 15/COP 4,7 – 20/4,6 (A7/W35) Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 2,2 – 3,2 - 3,8 kW Dodatni elektri~ni grelnik V notranji enoti 15 ali 18 kW, v stopnjah po 300 W Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -22 °C/ 65 °C Prostornina zalogovnika tople vode 250 - 550 Nivo hrupa 31 – 42 dB(A)/10m Servisni pregled Letni pregled je priporo~ljiv, ni pa obvezen! 410/195kg, 415/205kg, 420/210kg Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 1175 x 1375 x 610 mm

ZRAK - VODA

Tersus d.o.o. 01 2573 256 I www.tersus.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Atlantic / Ime toplotne ~rpalke / Tip Alfea Excellia 11 DUO Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 11,2 kW / COP 4,3 (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 2,51 kW ( 35°C /7 °C) Dodatni elektri~ni grelnik 3 x 3 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -25 °C / +60 °C Prostornina zalogovnika tople vode 190 L Nivo hrupa 53 dB(A) Servisni pregled Priporo~ljivo 1 x letno 146 kg (z vodo 350 kg) Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 1800 x 600 x 648 mm

29

EcoAir 400 je toplotna ~rpalka zrak/voda za zunanjo namestitev. V povezavi z notranjima enotama EcoZenith i550 Pro in i250 ali regulacijo EcoLogic Pro / Family zagotavlja ogrevanje va{ega doma in sanitarne vode s temperaturami do 65°C pri zunanjih temperaturah do -22°C. CTC EcoAir ima izjemne izkoristke COP celo do 4,9, pri pogojih A7/W35 po standardu EN 14511 (v izra~unu je upo{tevana tudi energija, porabljena za odtaljevanje, ventilator in obto~no ~rpalko). Ogrevanje prostorov, sanitarne vode, bazena, EnergyFlex zasnova, subvencije Eko sklada.

Toplotna ~rpalka Atlantic omogo~a visoke izkoristeke, COP 4.3, vgrajena var~na obto~na ~rpalka Wilo, razred A, Simens vremensko vodena regulacija s SLO menijem, High Power inverter zunanjo enoto ter integriranim 190 l bojlerjem z izredno veliko povr{ino izmenjevalca 1.9 m2, koaksialnim izmenjevalcem z zalogovnikom 16 l, {irokim razpon delovanja +35°C DO -25°C, mo~ T^ ohrani tudi pri negativnih zunanjih temperaturah, pri -7°C je ta {e vedno v okvirih nazivne mo~i, zmo`na je ogrevati vodo do temp. 60°C tudi pri -20°C zunanje temp. samo kot T^ brez uporabe el. grelcev. Sistem ne potrebuje glikola ali protizmr. sredstva, uvr{~ena je na seznam eko sklada, primerna tako za radiatorsko ogrevanje kot talno ogrevanje, {tevilne dodatne re{itve regulacije, oddaljenega nadzora in nadzora ve~ ogrevalnih krogov.

ZRAK - VODA

Tersus d.o.o. 01 2573 256 I www.tersus.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE Atlantic / Ime toplotne ~rpalke / Tip Explorer Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 1,8 kW / COP 3,8 Elektri~na priklju~na mo~ 0,525 kW Dodatni elektri~ni grelnik 1,8 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode 0°C / 62°C Prostornina zalogovnika tople vode 200 L Nivo hrupa 37 dB(A) Servisni pregled Priporo~ljivo 1 x letno Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 200 kg / 1630 x 676 x 625 mm

Toplotna ~rpalka za sanitarno vodo z vodenim zrakom, prihrani do 80 % energije v primerjavi z obi~ajnim grelnikom vode. Deluje do 0°C, z grelnim {tevilom COP do 3.8. S toploto v zraku ogreje sanitarno vodo s pomo~jo u~inkovitega rotacijskega kompresorja ter Danfoss termoekspanzijskega ventila. Sistem je okolju prijazen in uporablja Atlantic tehnologijo. Ta zajema visokokakovosten emajl, za{~ito O'Pro, pla{~ni grelec ni v stiku z vodo, vgrajena avtomatska periodi~na protilegionelna za{~ita z dodatnim grelcem, zato bo voda vedno neopore~na. Narejeno v Franciji.

ZRAK - VODA

KLIMATEH d.o.o. 059 961 856 I www.klimateh.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip Daikin ERLQ008CV3/EHVX08S26C9W Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 7,40-10,02kW / COP 4,45/3,53 Elektri~na priklju~na mo~ 1,66/1,64 kW Dodatni elektri~ni grelnik 9 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -25°C /55 °C Prostornina zalogovnika tople vode 260L Nivo hrupa 48-62 dB(A) Servisni pregled 1x letno zunanja 56 kg/ 832 x 735 x 307 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G notranja 46 kg/ 890 x 480 x 344 mm

Daikin Altherma je popoln sistem gretja in proizvodnje gospodinjske tople vode, ki temelji na tehnologiji uporabe zraka za toplotno ~rpalko. Predstavlja prilagodljivo in stro{kovno var~no alternativo grelniku na fosilna goriva. Vklju~uje tudi mo`nost hlajenja. Visoko energijsko u~inkovite toplotne ~rpalke z napredno tehnologijo kompresorja pretvarjajo neuporabljeno in izlo~eno toploto iz okoli{kega zraka, v uporabno toploto.

ZRAK - VODA

KLIMATEH d.o.o. 059 961 856 I www.klimateh.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip Atlas Aquamax 300 Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 3 kW / COP 3,6 Elektri~na priklju~na mo~ 0,83 kW Dodatni elektri~ni grelnik 3 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -7°C / 30-65°C Prostornina zalogovnika tople vode 300 L Nivo hrupa 48 dB(A) Servisni pregled 1 krat letno Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 113 kg / 1920 x premer 650 mm

LEGENDA

Tehnolo{ko dovr{ena toplotna ~rpalka Atlas Aquamax je rezultat dolgoletnih izku{enj in najsodobnej{e tehnologije. Z njo prihranimo povpre~no 60-70% stro{kov energije za ogrevanje sanitarne vode. Je mnogo bolj energijsko u~inkovita in ekonomi~na alternativa elektri~nemu grelcu, kotlu na plin ali kurilno olje in je odli~na dopolnitev sistema za ogrevanje na biomaso. Ima dolgo `ivljenjsko dobo in komaj sli{no delovanje Mitsubishi rotacijskega kompresorja.

COP – oznaka COP je najpomembnej{i podatek, ki pomeni grelno {tevilo ali izkoristek T^ A°C – temperatura zunanjega zraka / W°C – temperatura predtoka, razmere pod katerimi je bilo izmerjeno grelno {tevilo


30

PONUDNIKI TOPLOTNIH ^RPALK

ZRAK - VODA

Conetra int d.o.o. 01 530 22 00 I conetra.int@siol.net TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE TOSHIBA ESTIA Ime toplotne ~rpalke / Tip HWS-1403XWHT6-E / HWS-1103H8-E (notr. / zun. enota) Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 11,2 kW / COP 4,69 (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 2,39 kW Dodatni elektri~ni grelnik 6 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -20 °C /45 °C Prostornina zalogovnika tople vode 150/210/300 L Nivo hrupa 29 / 50 dB(A) (notr. / zun. enota) Servisni pregled po potrebi, priporo~ljivo na dve leti notr. enota 50 kg / 925x525x355 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G zun. enota 93 kg / 1340x900x320 mm

ZRAK - VODA

E2E d.o.o., uvoznik in distributer za DAIKIN 02 620 98 06 I www.e2e.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip DAIKIN 8 kW LT nizkotemp. z vgrajenim bojlerjem 7,4 (maks. 10,0 kW), Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP COP 4,45 pri A7W35 (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 3,3 kW (inverter od samo 18% do 100%) Dodatni elektri~ni grelnik 3, 6 ali 9 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -25°C / 15-55°C, sanitarna voda do 60°C Prostornina zalogovnika tople vode 260L Nivo hrupa 49 dB(A) Servisni pregled 1 x letno zunanja 56 kg / 735 x 832 x 307 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G notranja 126 kg / 1732 x 600 x 728 mm

ZRAK - VODA

E2E d.o.o., uvoznik in distributer za DAIKIN 02 620 98 06 I www.e2e.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip DAIKIN 11 kW HT 80°C (2 kaskadna kompresorja) Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 11,0 kW, COP 3,08 pri A7W80 Elektri~na priklju~na mo~ 6,35 kW (inveterska tehnologija) Dodatni elektri~ni grelnik Ni vgrajen (opcijsko 6 kW) Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -25°C / 25-80°C, Prostornina zalogovnika tople vode 200 ali 260L Nivo hrupa 52 dB(A) Servisni pregled 1 x letno zunanja 120 kg / 735 x 832 x 307 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G notranja 147kg / 1732 x 600 x 728 mm

ZRAK - VODA

Dines d.o.o. 01 438 39 15 I www.dines.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip Fujitsu Waterstage WOYK112LCT 11kW, 14kW, 16kW / COP 3,6 pri 2A/35W Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 3,4kW / 4,15kW / 4,34kW pri 2A/35W Dodatni elektri~ni grelnik 9 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -25 °C / 60 °C (pri -20°C) Prostornina zalogovnika tople vode Zalogovnik ni potreben Nivo hrupa 53 dB(A) Servisni pregled 1 x letno Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 99kg / 1920 x 900 x 77 mm

ZRAK - VODA

Dines d.o.o. 01 438 39 15 I www.dines.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip Fujitsu Waterstage WOYA08LDC 6kW, 8kW, 10kW / COP 3,3 pri 2A7/35W Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 1,35kW / 1,78kW / 2,45kW pri 2A/35W Dodatni elektri~ni grelnik 6 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -20 °C / 55 °C (pri -7°C) Prostornina zalogovnika tople vode Zalogovnik ni potreben Nivo hrupa 56 dB(A) Servisni pregled 1 x letno 42 kg/ zunanja 620 x 790 x 290 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 42 kg/ notranja 800 × 450 × 457 mm LEGENDA

Toplotna ~rpalka TOSHIBA ESTIA dosega vrhunske vrednosti energetske u~inkovitosti. Vgrajen dvojni batni rotacijski kompresor in vektorsko IPDU invertersko krmiljenje zagotavljata brezhibno regulacijo in optimalno upravljanje. Naprava za odtajevanje s temperaturno regulacijo omogo~a za{~ito pred zaledenitvijo. Toplotna ~rpalka TOSHIBA ESTIA ima vgrajeno 2- consko regulacijo temperature vklju~no z mo`nostjo za zni`anje temperature pono~i. Zunanja enota TOSHIBA ESTIA je izredno tiha, v funkciji no~nega delovanja se glasnost lahko zni`a za 7 dB. T^ TOSHIBA ESTIA omogo~a integracijo in krmiljenje obstoje~ega ogrevanje. Na razpolago so modeli ogrevalne mo~i. 8kW, 11kW, 14kW in 16kW v kombinaciji z razli~nimi dodatnimi el. grelci, 3kW, 6kW in 9kW. DAIKIN je vodilni proizvajalec toplotnih ~rpalk in ima prav na podro~ju toplotnih ~rpalk ve~ kot 50 let izku{enj. DAIKIN je prvi proizvajalec, ki je prejel oznako ECOLABEL. Nizkotemperaturni sistem DAIKIN Altherma LT ima zaradi vi{je energijske u~inkovitosti manj{i vpliv na globalno segrevanje kot druge toplotne ~rpalke. Pokli~ite E2E d.o.o. za brezpla~en izra~un porabe in prihranka energije za va{o hi{o! Primerna za ogrevanje in hlajenje hi{ in stanovanj kot tudi bazenske vode. Priporo~amo vgradnjo v kombinaciji s talnim ogrevanjem ter nizkotemperaturnimi radiatorji (slab{i izkoristek).

DAIKIN HT visokotemperaturna toplotna ~rpalka je ena izmed redkih toplotnih ~rpalk na trgu, ki lahko samostojno brez dodatnega elektro grelca zamenja va{o obstoje~o oljno ali plinsko pe~ ter pe~ na trdo kurivo. Pokli~ite uvoznika za DAIKIN - podjetje E2E d.o.o. za brezpla~en izra~un porabe in prihranka energije. Posredovali vam bomo tudi imena najbolj{ih monterjev v va{i bli`ini! Visokou~inkovita toplotna ~rpalka namenjena za priklop na radiatorje. Primerna za ogrevanje hi{ in stanovanj ter bazenske vode.

FUJITSU WATERSTAGE T^ ZRAK VODA model HIGH POWER z grelno mo~jo 11 kW, 14 kW ali 16 kW, za ogrevanje prostorov (radiatorsko in talno ogrevanje) in sanitarne vode. WATERSTAGE High Power T^ je lahko v enofazni ali trifazni izvedbi. S teko~inskim vbrizgavanjem hladiva v kompresorju dose`e visoke temperature predtoka. Tehnologija omogo~a, da pri zelo nizkih temperaturah T^ ohrani skoraj celotno nazivno mo~ ogrevanja. Edinstven koaksialni toplotni izmenjevalec skrbi za u~inkovit prenos toplote iz hladilnega plina na vodo.

FUJITSU WATERSTAGE T^ ZRAK VODA model KOMFORT z grelno mo~jo 6kW, 8kW ali 10kW, za ogrevanje prostorov (radiatorsko in talno ogrevanje) in sanitarne vode. Komfortna serija je namenjena uporabi v manj zahtevnem okolju. Govorimo o var~nih hi{ah z nizkotemperaturnim ogrevanjem. Edinstven in u~inkovit koaksialni toplotni izmenjevalec skrbi za dober prenos toplote. Vgrajen krmilnik je uporabniku prijazen in enostaven za uporabo. Mo`no je dograditi razli~ne dodatke, od brez`i~nega upravljanja do kompleta za ogrevanje bazena idr. Primerna za ogrevanje, hlajenje, ogrevanje bazenske vode, sanitarne vode. Na spisku Eko sklada za subvencijo.

COP – oznaka COP je najpomembnej{i podatek, ki pomeni grelno {tevilo ali izkoristek T^ A°C – temperatura zunanjega zraka / W°C – temperatura predtoka, razmere pod katerimi je bilo izmerjeno grelno {tevilo


PONUDNIKI TOPLOTNIH ^RPALK ZRAK - VODA

Robert Bosch d.o.o. 01 583 91 51 I www.junkers.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip SUPRAECO A AE Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 6.0 kW / COP 4,1 (po SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 2,0 kW Dodatni elektri~ni grelnik 13,0 kW (modulacijski grelniki, nastavljivi) Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -20 °C / 65 °C Prostornina zalogovnika tople vode 185 L 49,9 dB(A) Nivo hrupa (v odmiku 1m, skladno z ISO EN 11203:2009) Servisni pregled Priporo~ljiv servisni pregled 1x letno Zunanja enota : 140 kg / 1223 x 820 x 665 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G Notranja enota : 122 kg / 1660 x 600 x 615 mm

ZRAK - VODA

Robert Bosch d.o.o. 01 583 91 51 I www.junkers.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip SUPRAECO W SWI Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 3,5 kW / COP 4,3 (po SIST EN 255-3) Elektri~na priklju~na mo~ 2,6 kW Dodatni elektri~ni grelnik 2 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -10°C / 60°C Prostornina zalogovnika tople vode 260 L Nivo hrupa 40 dB(A) Servisni pregled Priporo~ljiv servisni pregled 1x letno Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 108 kg / 1835 x 700 x 735 mm

ZRAK - VODA

VETO d.o.o. 01 580 91 00 I www.veto.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE De Dietrich De Dietrich Ime toplotne ~rpalke / Tip HP Inverter 8 MR HP Inverter 11 TR/MR Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 8,45 kW / COP 4,01 11,1 kW / COP 4,28 Elektri~na priklju~na mo~ 2,1 kW 2,59 kW Dodatni elektri~ni grelnik 2-4-6 kW - enofazni 4-8-12 kW - trofazni Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -20°C / 55°C -20°C / 55°C Prostornina zalogovnika tople vode vgrajen zalogovnik 40 L Nivo hrupa – oddaljenost 5 m 36 dB(A) 40 dB(A) Servisni pregled na eno leto na eno leto 75 kg 121 kg Te`a naprave / dimenzije (v×{×g) – zun.enota 943 x 950× 417 mm 1350 x 950× 417 mm Te`a naprave / dimenzije (v×{×g) – notr. enota 70 kg / 900 x 600 × 500 mm

ZRAK - VODA

VETO d.o.o. 01 580 91 00 I www.veto.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE De Dietrich Ime toplotne ~rpalke / Tip Sanitarna T^ Kaliko 300 EH Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 1,7 kW / COP 3,4 Elektri~na priklju~na mo~ 0,5 kW Dodatni elektri~ni grelnik 1,6 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -5°C / 51°C Prostornina zalogovnika tople vode 265 L Nivo hrupa 35,2 dB(A) Servisni pregled ni potreben Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 123 kg / 2000 x premer 690 mm

31

Toplotna ~rpalka Junkers SUPRAECO A AE se sestoji iz zunanje enote (kompresor, ventilator in uparjalnik) ter notranje enote (bojler, dodatni elektro grelci, obto~ne ~rpalke in regulacija). Je preverjena in zanesljiva izbira za ogrevanje (tako radiatorsko, kot talno) in pripravo tople sanitarne vode. Enostavna monta`a, upravljanje in vzdr`evanje so poleg njene zanesljivosti samoumevni. Junkers se pona{a z dolgo tradicijo in vrhunsko kvaliteto. V ve~ kot 100 letni zgodovini so Junkersovi in`enirji bili pionirji na podro~ju ogrevalne tehnike, ter z inovacijami spreminjali miselnost in uvajali novosti na trg. V toplotni ~rpalki Junkers SUPRAECO A AE so {e vgrajeni filtri, polnilne pipe, obto~ne ~rpalke, vremensko vodena regulacija za 2 ogrevalna kroga.

Toplotna ~rpalka Junkers SUPRAECO W SWI je klasi~na toplotna ~rpalka za sanitarno vodo z visokim izkoristkom (COP). Serijsko ima mo`nost priklju~itve kanalov za vodeni zrak in vgrajeno anodo za za{~ito 300 litrskega bojlerja pred vodnim kamnom. Ima posebnost - omogo~a priklju~itev na fotovoltai~ni modul oziroma prilagoditev delovanja tako, da lahko, ~e `elite z njo, izkori{~ate samo brezpla~no elektri~no energijo pridobljeno iz sonca. V tem na~inu delovanja je toplotna ~rpalka popolnoma neodvisna od elektri~nega omre`ja – odli~na re{itev za vse obstoje~e objekte, kjer ste ali pa nameravate namestiti fotovoltaiko. Mo`na priklju~itev na fotovoltai~ni modul. HP Inverter omogo~a ogrevanje, hlajenje prostorov ter pripravo tople sanitarne vode. T^ zrak/voda je idealna kot dopolnitev ogrevalnemu sistemu, saj se enostavno priklju~i k obstoje~emu kotlu na olje, plin ali lesno biomaso. Primerna je tudi za novogradnje, kjer deluje kot samostojen vir ogrevanja. Ima inverterski na~in delovanja, tiho in u~inkovito deluje do – 20 ˚C. V notranji enoti je vgrajena elektronska ~rpalka A energijskega razreda in 40 litrski zalogovnik ogrevalne vode (zaloga energije za odtaljevanje). [iroka paleta izdelkov od 4 kW do 27 kW z napredno vremensko vodeno regulacijo Diematic iSystem, ki omogo~a nadzor tudi najbolj kompleksnih multienergijskih sistemov. Subvencija Eko sklada, meritve po standardu SIST EN 14511. Tehni~no dovr{ena sanitarna T^ Kaliko samostojno ogreje sanitarno vodo do 65˚C. [e vi{je temperature vode dose`e s pomo~jo vgrajenega el. grelca, mogo~a pa je tudi kombinacija s kotlom (plin, olje…). U~inkovito tehnologijo ogrevanja sanitarne vode dokazuje visok izkoristek ter tehni~ne karakteristike kot so npr. vgrajen rotacijski kompresor, vgrajen aluminijasti kondenzator velike povr{ine speljan po zunanjem obodu grelnika, ki prepre~uje stik plina s pitno vodo ter emajlirana notranjost grelnika, ki je za{~itena preko trajne Titanove anode. Priklju~ki za zrak so name{~eni s strani kar omogo~a postavitev enote v nizek prostor (do 200 cm). Deluje med -5˚C do +35˚C, upravljanje je zelo enostavno, pri ~emer je upravljalno enoto z LCD displejem mo`no prestaviti v bivalni prostor. Subvencija Eko sklada, meritve po standardu SIST EN 16147.

ZRAK - VODA

VITANEST d.o.o. 080 1959 I www.vitanest.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE MITSUBISHI ELECTRIC – ECODAN sistem v Ime toplotne ~rpalke / Tip deljeni izvedbi z zunanjo enoto serije ZUBADAN: PUHZ-SHW112YHA/EHST20C-YM9A 11,2 kW / COP 4,46 (A7/W35) oziroma 3,34 (A2/W35) Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 2,51 (A7/W35) oziroma 3,35 (A2/W35) Rezervni elektri~ni grelnik 9 kW (3-6-9) Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -25°C / 60°C Prostornina rezervoarja za sanitarno vodo 200 L Nivo hrupa 52 dB(A) za zun. enoto in 28 dB(A) za notr. enoto Servisni pregled Ni potreben – opravi se lahko po posebnem dogovoru zun. enota - 134 kg / 1350 x 950 x 330 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G not. enota - 122 kg / 1600 x 595 x 680 mm LEGENDA

Sistem ECODAN se prodaja v kombinaciji z dvema serijama zunanjih enot s tehnologijo inverterskega prilagajanja mo~i delovanja glede na potrebe (serija ECODAN, ki ogreva do -20°C zunanje temperature in serija ZUBADAN, ki ogreva do -25°C zunanje temperature in je specificirana v tej predstavitvi) in dvema tipoma notranjih enot za pripravo ogrevalne vode (enote CYLINDER UNIT z 200 l rezervoarjem za sanitarno vodo, ki je specificiran v tej predstavitvi ali enote HYDRO BOX brez rezervoarja).

COP – oznaka COP je najpomembnej{i podatek, ki pomeni grelno {tevilo ali izkoristek T^ A°C – temperatura zunanjega zraka / W°C – temperatura predtoka, razmere pod katerimi je bilo izmerjeno grelno {tevilo


32

PONUDNIKI TOPLOTNIH ^RPALK

ZRAK - VODA

ENERGA SISTEMI d.o.o. 059 063 366 I www.energasistemi.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip Daikin ERLQ11CW1 / EHVH16S26C9W Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 11,33 kW / COP 3,60 (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 2,92 kW Dodatni elektri~ni grelnik 9 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode A -25°C / W 55°C Prostornina zalogovnika tople vode Zalogovnik 0 L / bojler tople sanitarne vode 260 L Nivo hrupa 51 dB(A) Servisni pregled 1x letno Zunanja: 114 kg / 1345 x 900 x 320 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G Notranja: 129 kg / 1732 x 600 x 728 mm

DAIKIN ALTHERMA je idealna re{itev za pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje v kombinaciji z nizkotemperaturnimi sistemi ogrevanja. Sistem je idealna re{itev za novogradnje in eta`na stanovanja s talnim ogrevanjem, konvektorskim ogrevanjem ali ogrevanjem z nizkotemperaturnimi radiatorji. Split sistem toplotne ~rpalke za ogrevanje hi{e in tople sanitarne vode z integriranim 260l bojlerjem. Ustreza zahtevam Eko sklada.

ZRAK - VODA

ENERGA SISTEMI d.o.o. 059 063 366 I www.energasistemi.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip TERMOPUMP C2/300 HE Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 2,6 kW / COP 4,00 (SIST EN 255-3) Elektri~na priklju~na mo~ 0,65 kW Dodatni elektri~ni grelnik / Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode 7°C / 60°C Prostornina zalogovnika tople vode 300 L Nivo hrupa dB(A) Servisni pregled Priporo~en 1x letno Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 156 kg / 1870 x premer 670 mm

ZRAK - VODA

Airabela d.o.o. +386 8 2053025 I www.airabela.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip Visokotemperaturna Daikin Altherma 11kW Toplotna mo~ (kW)/ Grelno {tevilo COP ** 11 / COP 3,07 (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 3,57 kW Dodatni elektri~ni grelnik (kW) 6 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -25°C / 80°C Prostornina zalogovnika tople vode 200-500 L Nivo hrupa (zvo~ni tlak) 40 dB(A) (not. enota), 52 dB(A) (zun. enota) Servisni pregled Za`elen 1x letno pred za~etkom ogrevalne sezone 705x600x695 (notranja enota), 1345x900x320 (zunanja enota) Dimenzije V x [ x G 1335x600x695 (rezervoar za sanitarno vodo 200L)

ZRAK - VODA

Airabela d.o.o. +386 8 2053025 I www.airabela.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Nizkotemperaturna Daikin Altherma 8kW z Ime toplotne ~rpalke / Tip integriranim rezervoarjem za sanitarno vodo 8 / 3,53 COP Toplotna mo~ (kW)/ Grelno {tevilo COP** (Eurovent rating standard 6/C/003-2006) Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 2,27 kW Dodatni elektri~ni grelnik (kW) 3, 6 ali 9 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -25°C / 55°C Prostornina zalogovnika tople vode 180L in 260L Nivo hrupa (zvo~ni tlak) 28 dB(A) (notr. enota), 49 dB(A) (zun. enota) Servisni pregled Za`elen 1x letno pred za~etkom ogrevalne sezone 735x832x307 (notranja enota) Dimenzije V x [ x G 1732x600x728 (zunanja enota)

Toplotna ~rpalka je primerna za postavitev v klet, shrambo ali kurilnico, kjer lahko hkrati koristimo hladilni efekt (temperatura v prostoru mora biti med +7 in + 35º C). V ponudbi je velika izbira tipov in litra`. V bojlerju je vgrajen toplotni izmenjevalec za priklop son~nih kolektorjev, kotlov ali toplotne ~rpalke za ogrevanje objekta. Ustreza zahtevam Eko sklada

Visokotemperaturna toplotna ~rpalka Daikin Altherma predstavlja alternativo obstoje~im visokotemperaturnim generatorjem toplote, npr. pe~em na biomaso, kurilno olje ali plin, saj lahko segreje vodo do 80°C za potrebe ogrevanja z radiatorji in za uporabo tople vode v gospodinjstvu. Invertersko krmiljenje nepretrgoma prilagaja delovanje sistema dejanskim potrebam po ogrevanju, zato je temperatura optimalno vzdr`evana ne glede na zunanje in notranje dejavnike. Idealna za prenove ogrevalnih sistemov, kjer se uporabljajo visokotemperaturni radiatorji.

Nizkotemperaturna toplotna ~rpalka Daikin Altherma je optimalno na~rtovana in izdelana za izpolnjevanje potreb po u~inkovitosti, udobju in namembnosti novo zgrajenih hi{. Operativno obmo~je delovanja toplotne ~rpalke je do temperature izstopne vode 55°C, kar omogo~a priklju~itev na vse vrste nizkotemperaturnih oddajnikov toplote. Je kompaktnih oblik in ima zelo visoke izkoristke ter nizke izpuste CO2. Dodatna prednost za potro{nike je tudi subvencija Eko sklada, do katere so upravi~eni ob nakupu te ~rpalke. Odlikujejo jo zelo visoki izkoristki in nizki izpusti CO2, ima subvencijo Eko sklada in je primerna tako za ogrevanje kot tudi za hlajenje.

ZRAK - VODA

Jadran d.d. Se`ana 05 7391 256 I www.jadran-energetika.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip Panasonic WH-SXF09D3E5 Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 9 kW / COP 4,74 (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 1,9 kW Dodatni elektri~ni grelnik 3 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -15°C / 55°C Prostornina zalogovnika tople vode OPCIJA 200-300L Nivo hrupa 49 dB(A) Servisni pregled Priporo~en letni pregled Zunanja enota 107kg / 1340x900x320mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G Notranja enota 47kg / 892x502x353mm

LEGENDA

Panasonic Aquarea toplotna ~rpalka za ogrevanje prostorov in sanitarne vode prihrani do 80% stro{kov ogrevanja. Na primer, Aquarea sistem 9 kW ima COP koficient 4.74: za vsak kW porabljene energije, vrne 4.74 kW energije, kar je 3.74 kW ve~ kot obi~ajno elektri~no gretje, kar je enako 80% prihranku. S 100% mo~jo deluje do -15C. Ustreza normativom EKO Sklada.

COP – oznaka COP je najpomembnej{i podatek, ki pomeni grelno {tevilo ali izkoristek T^ A°C – temperatura zunanjega zraka / W°C – temperatura predtoka, razmere pod katerimi je bilo izmerjeno grelno {tevilo


PONUDNIKI TOPLOTNIH ^RPALK

ZRAK - VODA

Jadran d.d. Se`ana 05 7391 255 I www.jadran-energetika.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip Immergas AUDAX 10 Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 11,28 kW / COP 3,97 (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 2,97 kW Dodatni elektri~ni grelnik 2-4-6 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -15°C / 55°C Prostornina zalogovnika tople vode OPCIJA 200 - 1000L Nivo hrupa 69 dB(A) Servisni pregled Priporo~en letni pregled Te`a naprave / dimenzije V x [ x G Zunanja enota 167kg /1160x1382x401mm

ZRAK - VODA

PREALPI d.o.o. 05 303 26 45 I www.prealpi.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE HITACHI YUTAKI S RAS 5 HRNME-AF / Ime toplotne ~rpalke / Tip RWM 5.0 FSN3E Toplotna mo~ / 6,3 / 12 /16,3kW Grelno {tevilo COP A2/W35 3,4 (SIST EN 14511) Dodatni elektri~ni grelnik 6 kW Min. temperatura zraka -20°C Temp. ogrev. vode Max. 60°C Nivo hrupa zunanja enota 46 (42) dB(A) Te`a naprave / dimenzije V x [ x G - zun. enota 108 kg / 1380 x 950 x 370 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G - notr. enota 61 kg / 820 x 520 x 360 mm

ZRAK - VODA

PREALPI d.o.o. 05 303 26 45 I www.prealpi.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE HITACHI YUTAKI S80 RAS 5 HRNME-AF / Ime toplotne ~rpalke / Tip RWH 5.0 FSNFE Toplotna mo~ 12 /16 kW COP A7 / W35 * 4,27 (SIST EN 14511) COP A7 / W65 * 2,56 (SIST EN 14511) Sezonski energijski razred SCOP A+ Min. temperatura zraka -20°C Temp. ogrev. vode Max. 80°C Prostornina zalogovnika sanitarne vode 195 L ali 250 L Nivo hrupa zunanja enota 46 (42) dB(A) Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 108 kg / 1380 x 950 x 370 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 162 kg / 706 x 595 x 695 mm

ZRAK - VODA

THS d.o.o. 02 462 48 10 I www.ths.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip IDM IL Complite in Al Twin 7 – 30 kW / COP do 4,23 pri +2/35°C Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 1,64 kW – 7,68 kW Dodatni elektri~ni grelnik Odvisno od modela Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -20°C Prostornina zalogovnika tople vode Odvisno od modela Nivo hrupa 54 dB(A) Temperatura predtoka 62°C Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 310-488 kg / 1830 x 910 x 780 mm

ZRAK - VODA

THS d.o.o. 02 462 48 10 I www.ths.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE PANASONIC toplotne ~rpalke tipa SDF, Ime toplotne ~rpalke / Tip SDC, SXF in SXC 3 – 16 kW / COP do 3,5 pri +2/35°C Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 0,64 kW - 3,78 kW Dodatni elektri~ni grelnik Odvisno od modela Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -20°C Prostornina zalogovnika tople vode Odvisno od modela Nivo hrupa 47 – 53 dB(A) Temperatura predtoka 55°C – 65°C Zunanja enota 66 -107 kg Te`a naprave notranja enota 43 – 51 kg LEGENDA

33

Immergas Audax inverter monoblok toplotna ~rpalka za ogrevanje prostorov in sanitarne vode se lahko uporablja kot samostojni vir ogrevanja ali pa kot del sistema (npr. plinski grelnik solarni sistem – toplotna ~rpalka): sistem ogrevanja sestavljajo med seboj kompatibilne naprave in s pomo~jo regulacije omogo~ajo maks. izkoristek glede na trenutne zunanje temperaturne pogoje delovanja. Audax toplotno ~rpalko lahko uporabljamo tudi za hlajenje prostorov. Na voljo so mo~i 6, 8, 10, 16 in 18 kW. Ve~ informacij na www.jadran-energetika.si Ustreza normativom EKO Sklada.

Toplotne ~rpalke Yutaki-S so namenjene ogrevanju in hlajenju posameznih stavb s toplotnimi potrebami od 2,3 do 32 kW. Visoke COP vrednosti omogo~a nivo plo{~ati izmenjevalec toplote, predtok vode pa odvisno od zunanje temperature lahko dose`e 60°C. Izdelki spadajo med nizkotemperaturne ~rpalke s samodejnim odtaljevanjem kondenzatorja. Pripravi sanitarno vodo do 60°C, ohlajuje prostore do zunanje temperature 46°C, avtomatska nastavitev omogo~a poletno hlajenje in pripravo sanitarne vode. Serijsko krmiljenje dveh ogrevalnih krogov ter tople sanitarne vode. Mo`nost hlajenje objekta, ogrevanja bazenske vode. Primerna za subvencijo Eko sklada.

Visokotemperaturne dvostopenjske toplotne ~rpalke lahko zamenjajo kotel na olje ali plin. Predtok do 80°C lahko dosegajo tudi ob nizkih zunanjih temperaturah, zato je mo`no ogrevanje z radiatorji. Dosega visoka COP {tevila zaradi kaskadne zasnove z dvema freonskima krogoma ter invertrskim krmiljenjem obeh kompresorjev. Mo`na je {e daljinska brez`i~na kontrola, antilegionelni program, tedenski program delovanja in sobna kompenzacija nastavljene temperature ogrevne vode. Zagotavljanje temperature ogrevalne vode 80°C do zunanje temperature -20°C brez dodatnih elektri~nih grelcev. Serijsko krmiljenje dveh ogrevalnih krogov ter tople sanitarne vode.

Toplotna ~rpalka je primerna za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode, talno ogrevanje in hlajenje, stensko ogrevanje in hlajenje, konvektorsko ogrevanje in hlajenje, radiatorsko ogrevanje. Ostalo: - 3x2 leti garancije - upravljanje preko pametnega telefona - visok COP - visoko udobje - sodobna in v prihodnost usmerjena regulacija Toplotna ~rpalka je na seznamu za subvencijo Eko sklada.

Toplotna ~rpalka je primerna za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode, talno ogrevanje in hlajenje, stensko ogrevanje in hlajenje, konvektorsko ogrevanje in hlajenje, radiatorsko ogrevanje, kaskadno delovanje do 4 enot, ve~ ogrevalnih krogov s pomo~jo zalogovnika. Ostalo: - 2 leti splo{ne garancije - 5 let garancije na kompresor - T-CAP tehnologija - delovanje do – 20°C - upravljanje preko telefona - invertersko delovanje Toplotna ~rpalka je na seznamu za subvencijo Eko sklada.

COP – oznaka COP je najpomembnej{i podatek, ki pomeni grelno {tevilo ali izkoristek T^ A°C – temperatura zunanjega zraka / W°C – temperatura predtoka, razmere pod katerimi je bilo izmerjeno grelno {tevilo


34

PONUDNIKI TOPLOTNIH ^RPALK

ZRAK - VODA

Kovintrade d.d. 03 42 88 602 I www.buderus.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip BUDERUS WPL 10 K Toplotna mo~ / grelno {t. COP 2,6 kW / COP= 3,7 (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 9,5 kW Dodatni elektri~ni grelnik 9 kW Min.temperatura zraka / Temp. ogrevalne vode -20°C / 60°C Prostornina zalogovnika tople vode 120 ali 200 L Nivo hrupa 57 dB(A) Servisni pregled Servisni pregledi niso potrebni Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 245 kg / 1270 x 650 x 650 mm

Naprava se pona{a z visoko zmogljivostjo in energijsko var~nostjo. Vgrajen je zelo u~inkovit izmenjevalnik, omogo~en pa je {e lahek dostop do vseh komponent s prednje strani, ki poenostavi servisiranje. Opremljena je z mehkim zagonom motorja ~rpalke, ki odpravlja tokovne sunke ob startu. Kompresor je zelo tih ter zvo~no in vibracijsko izoliran od ohi{ja. Naprava ima vgrajen regulator, ki poleg ogrevanja omogo~a tudi ogrevanje sanitarne vode, saj zna{a temperatura predtoka do 65°C.

ZRAK - VODA

Kovintrade d.d. 03 42 88 602 I www.buderus.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip BUDERUS WPT 270 /2 Toplotna mo~ / grelno {t. COP 3,5 kW / COP= 4,3 (EN 255-3) Elektri~na priklju~na mo~ 2,6 kW Dodatni elektri~ni grelnik 2,0 kW Min.temperatura zraka / Temp. ogrevalne vode -10°C / 70°C Prostornina zalogovnika tople vode 270 l Nivo hrupa 40 dB(A) Servisni pregled Servisni pregledi niso potrebni Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 245 kg / 1080 x premer 670 mm

ZRAK - VODA

TERMO SHOP d.o.o. 03 586 70 43 I www.termoshop.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE TERMO SHOP PUHZ-SHW112YHA + Ime toplotne ~rpalke / Tip HYDROBOX MZ Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 11,2 kW / COP 4,46 (A7/W35) (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 2,5 kW (A7/W35) Dodatni elektri~ni grelnik ni potreben Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -25°C / 60°C Prostornina zalogovnika tople vode Opcija 200 -1000 L Nivo hrupa 51 dB(A) Servisni pregled Priporo~en na 1 leto Zunanja: 134 kg / 2350 x 950 x 330 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G Notranja: 50 kg / 820 x 500 x 360 mm

Nova ~rpalka za sanitarno vodo ima visok COP in nizke stro{ke delovanja, saj 75% toplote zajame v okolju, deluje pa lahko tudi na fotovoltaiko. Ko zajema notranji zrak prostore hladi in razvla`uje, deluje v razponu od 5 do 35°C. Zunanji zrak lahko zajema po izoliranem kanalu dolgem do 30 m, v razponu od -10 do + 35°C. Velik osvetljen ekran omogo~a enostavno nastavljanje, zalogovnik vode je za{~iten s termoglazuro Duoclean, elektri~ni grelec pa vsebino ogreje do 70°C.

Split inverterska toplotna ~rpalka za hladnej{a podnebja s patentirano tehnologijo Zubadan, ki garantirano deluje pri zunanji temperaturi – 25°C in polno grelno mo~ ohranja vse do -15°C, svojim uporabnikom omogo~a do 30 % bolj{i izkoristek kot ostale toplotne ~rpalke. Posebej primerna je za renovacijo starej{ih stavb z radiatorskim ogrevanjem, saj dose`e temperaturo 60 °C. Ustreza zahtevam Eko sklada. Ve~ info na www.termoshop.si ali 080 88 33.

ZRAK - VODA

TERMO SHOP d.o.o. 03 586 70 43 I www.termoshop.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip TERMOPUMP C2/300 HE Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 2,6 kW / 4,00 (SIST EN 255-3) Elektri~na priklju~na mo~ 0,65 kW Dodatni elektri~ni grelnik ni potreben Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode 7 °C / 60°C Prostornina zalogovnika tople vode 300 L Nivo hrupa dB(A) Servisni pregled Priporo~en na 1 leto Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 156 kg / 1870 x premer 670 mm

Visoko u~inkovita izvedba toplotne ~rpalke za ogrevanje sanitarne vode ima vgrajen kompresor, posebej razvit za toplotne ~rpalke, termo ekspanzijski ventil ter energetsko var~en ventilator z EC motorjem. Vgrajen avtomatski anti-legionelni program ter nastavitev delovanja po ~asovniku. Ustreza zahtevam Eko sklada. Ve~ info na www.termoshop.si ali 080 88 33

ZRAK - VODA

ECOFUTURA d.o.o. 02 620 86 81 I www.ecofutura.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE DAIKIN ALTHERMA LT ERLQ008CV3 / Ime toplotne ~rpalke / Tip EHVX08S26C9W Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 10,02 kW / COP 3,53 (pri A2/W35, EN14511) Elektri~na priklju~na mo~ 2,01 kW Dodatni elektri~ni grelnik 9,0 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -25°C / max. 55°C Prostornina zalogovnika tople vode 260L Nivo hrupa ZUNANJA ENOTA 48 dB(A) NOTRANJA ENOTA 28 dB(A) Servisni pregled 1X NA LETO Zunanja: 56kg / 735X832X307 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G Notranja:126kg / 1732X600X728 mm

LEGENDA

Nova generacija nizkotemperaturnih toplotnih ~rpalk DAIKIN Altherma LT predstavlja nov pristop uporabniku prijaznega upravljanja z mo`nostjo nadzora porabe, prilagajanja tarifnim sistemom in daljinskim izklopom. Sezonska grelna {tevila teh naprav so bistveno izbolj{ana in med najvi{jimi v teh razredih. Predvsem pa je izbolj{ano odmrzovanje in pa delovanje pri najni`jih zunanjih temperaturah. Primerna tudi za hlajenje. Primerna za subvencijo Eko sklada.

COP – oznaka COP je najpomembnej{i podatek, ki pomeni grelno {tevilo ali izkoristek T^ A°C – temperatura zunanjega zraka / W°C – temperatura predtoka, razmere pod katerimi je bilo izmerjeno grelno {tevilo


PONUDNIKI TOPLOTNIH ^RPALK

35

ZRAK - VODA

ECOFUTURA d.o.o. 02 620 86 81 I www.ecofutura.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE SAMSUNG EHS TDM Zunanja: RD080PHXEA Ime toplotne ~rpalke / Tip Notranja: NH080PHXEA Bojler: NH300WHXES Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 7,97 kW / COP 3,35 (pri A2/W35, EN14511) Elektri~na priklju~na mo~ 1,97 kW Dodatni elektri~ni grelnik 4 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -20°C / max. 55°C Prostornina zalogovnika tople vode 300L Nivo hrupa 49 dB(A) Servisni pregled 1X NA LETO Zunanja: 71 kg / 880 x 798 x 310 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G Notranja: 45 kg / 564 x 1024 x 412 mm

SAMSUNG EHS je edinstven celovit sistem komfortnega ogrevanja in hlajenja va{ega doma s samo eno zunanjo enoto. Ogrevanje poteka preko sistemov zrak/ voda in zrak/ zrak, hlajenje pa preko sistema zrak/ zrak. Sistem EHS tako omogo~a u~inkovito komfortno uravnavanje temperature v vseh letnih ~asih in to ob minimalnih investicijskih in obratovalnih stro{kih. Visok izkoristek 90% pri -10°C. Primerna za hlajenje, priklop za solarne kolektorje.

ZRAK - VODA

Atlas Trading d.o.o. 03 425 54 00 I www.atlas-trading.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip Thermia Atec 10,5 kW Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP COP 3,9 (pri A2/W35, EN14511) Elektri~na priklju~na mo~ 2,3 kW Dodatni elektri~ni grelnik 3-15 kW, 5-stopenjski Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -20°C / 65°C pri -10°C Prostornina zalogovnika tople vode 200 L ali ve~ Nivo hrupa 51 dB(A) Servisni pregled Servis ni potreben Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 150 kg / 1016 x 564 x 1477 mm

ZRAK - VODA

Atlas Trading d.o.o. 03 425 54 00 I www.atlas-trading.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip Vesttherm VT 3131 ECO 1,9 kW Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP COP 4,1 (A15W15-45, EN255/3) Elektri~na priklju~na mo~ 0.46 kW Dodatni elektri~ni grelnik 2 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -10 °C / 55 °C Prostornina zalogovnika tople vode 270 L Nivo hrupa 52 dB(A) Servisni pregled Servis ni potreben Te`a naprave / dimenzije 130 kg / 1916 x premer 707 mm

ZRAK - VODA

Horizont skupina, d.o.o. - distributer Coolwex za EU 080 35 16 I www.horizont.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE TER HLAJENJE Ime toplotne ~rpalke / Tip Coolwex Exclusive Duo 300, 11.2kW Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 11,2 kW/COP 2,73 (A2W35) (SIST EN 14511) Elektri~na priklju~na mo~ 3/6/9 kW Dodatni elektri~ni grelnik 6 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode - 25°C(max 60°C) Prostornina zalogovnika tople vode 300 L (opcija z 200 L) Nivo hrupa notranja 15 dB(A), zunanja 52 dB(A) Servisni pregled, na koliko ~asa ni podatka notr. enota 225 kg/ 1820 x 750 x 600 mm Te`a naprave / dimenzije V x [ x G zun. enota 134 kg/ 1350 x 950 x 330

ZRAK - VODA

Horizont skupina, d.o.o. - distributer Coolwex za EU 080 35 16 I www.horizont.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip Coolwex Wave 300 Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 1,8 kW COP 3,7 (A2/W35) (SIST EN 255-3) Elektri~na priklju~na mo~ 2 kW Dodatni elektri~ni grelnik 6 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -7°C do 55°C Prostornina zalogovnika tople vode 300 L (opcija tudi 230 L) Nivo hrupa 49 dB(A) Servisni pregled, na koliko ~asa letni servisi Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 105kg / 1370 x 750 x 670 mm

LEGENDA

Thermia Atec postavlja nov standard med toplotnimi ~rpalkami zrak/voda. Na osnovi enega najvi{jih letnih grelnih {tevil na trgu zagotavlja maksimalni prihranek na letni ravni. Zahvaljujo~ edinstveni akusti~ni zasnovi je Atec ena najti{jih toplotnih ~rpalk na trgu. Funkcija hlajenja zagotovi udobno notranjo klimo tudi v najbolj vro~ih poletnih dneh. V kolikor imate bazen, boste s toplotno ~rpalko bistveno zmanj{ali tudi stro{ke ogrevanja bazenske vode. Thermia Atec je obenem pripravljena za povezavo z aplikacijo Thermia Online, ki omogo~a nadzor sistema na daljavo, kar je posebej uporabno kadar ste odsotni, ali ko potrebujete pomo~ serviserja.

Toplotna ~rpalka VT313x je plod bogatih 40-letnih izku{enj danskega proizvajalca Vesttherm, ki velja za pionirja v proizvodnji sanitarnih toplotnih ~rpalk v Skandinaviji. Vesttherm je prvi v Evropi izdelal tovrstno enoto `e v za~etku 70. let prej{njega stoletja in vse od takrat vodi razvoj v svoji panogi. VT313x je sodobna in tehnolo{ko napredna naprava namenjena pripravi tople sanitarne vode v tri- do {est~lanskem gospodinjstvu. VT313x ima mo`nost priklopa prezra~evalnih cevi, torej lahko ~rpa toploto iz drugega prostora ali od zunaj, kar dodatno izbolj{a u~inkovitost – tako je primerna za vgradnjo v manj{i prostor. Rotacijski kompresor, nizkotemperaturna izvedba, priklop zra~nih kanalov za vodeni zrak, opcija s solarnim izmenjevalcem. Toplotne ~rpalke Coolwex predstavljajo zanesljivo in var~no re{itev za radiatorsko in talno ogrevanje v hi{ah starej{e gradnje, novih hi{ah ter eta`nih stanovanjih. Ena enota omogo~a poleg ogrevanja hi{e, sanitarne vode tudi hlajenje. S preizku{eno moderno tehnologijo ogrevajo celotno hi{o in sanitarno vodo `e za 56 € na mesec, celo do -25°C brez elektrogrelca, pa {e izjemno zanesljive in enostavne za uporabo ter vgradnjo so. Z uporabo japonske INVERTERSKE Flash injection tehnologije in nadstandardno dimenzioniranega kompresorja Mitsubishi s 130% zmogljivostjo dosegajo 100% grelno mo~ tudi pri -15°C brez elektrogrelnika. Za renomirane toplotne ~rpalke Coolwex s 16 letno tradicijo v Europi in Sloveniji ter ve~ deset tiso~ zadovoljnjimi kupci, je zagotavljena do 5 letna garancija. Popolno celoletno ogrevanje sanitarne vode za eno-, dvo-, in ve~~lanska gospodinjstva. Toplotne ~rpalke za ogrevanje sanitarne vode Coolwex odlikujejo tehnolo{ke re{itve, ki omogo~ajo vsakoletne prihranke, samostojno var~no ogrevanje vode in izjemno dolgo `ivljenjsko dobo. Stro{ek grevanja sanitarne vode zna{a le 11 € na mesec. Preprosta namestitev na vse vrste ogrevanja (pe~ na kurilno olje, plin, pelete, solarni sistem…), privla~na oblika in estetska dovr{enost, omogo~ata postavitev kjerkoli v prostoru. S {irokim temperaturnim spektrom, tihim delovanjem in visoko u~inkovitostjo se uvr{~ajo na vodilno mesto var~nega ogrevanja sanitarne vode v Sloveniji ter Europi.

COP – oznaka COP je najpomembnej{i podatek, ki pomeni grelno {tevilo ali izkoristek T^ A°C – temperatura zunanjega zraka / W°C – temperatura predtoka, razmere pod katerimi je bilo izmerjeno grelno {tevilo


36

PONUDNIKI TOPLOTNIH ^RPALK

ZRAK - VODA

Sonnenkraft 040 259 384 I www.sonnenkraft.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip Sonnenkraft HP12M Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 4-12 kW / COP 4,0 (A2/A35) Elektri~na priklju~na mo~ 6,5 kW Dodatni elektri~ni grelnik / Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -20°C / 60°C Prostornina zalogovnika tople vode ni potreben Nivo hrupa 41 dB(A) (5m) Servisni pregled na 2 leti Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 150 kg / 1642 x 951 x 951 mm

ZRAK - VODA

Vaillant d.o.o. 01 280 93 40 I www.vaillant.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip geoTHERM VWL 82/3 S Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 7,4 kW/ COP 4,0 Elektri~na priklju~na mo~ 1.8 kW Dodatni elektri~ni grelnik 6 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode -20°C / 62°C Prostornina zalogovnika tople vode 175 L Nivo hrupa 48 dB(A) Servisni pregled Redni letni pregled Te`a naprave / dimenzije V x [ x G 214 kg / 1800 mm x 600 mm x 840 mm

ZRAK - VODA

Vaillant d.o.o. 01 280 93 40 I www.vaillant.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE Ime toplotne ~rpalke / Tip geoTHERM VWL BM/2 Toplotna mo~ / Grelno {tevilo COP 1.6 kW / COP 3,4 Elektri~na priklju~na mo~ 0.6 kW Dodatni elektri~ni grelnik 2 kW Min. temperatura zraka / Temp. ogrev. vode 8°C / 55°C Prostornina zalogovnika tople vode 260 L Nivo hrupa 48 dB(A) Servisni pregled Redni letni pregled Te`a naprave / dimenzije 175 kg / 1706 mm x premer 700 mm

Toplotna ~rpalka tipa zrak/voda kompaktne izvedbe. Invertersko vodeni kompresor, ventilator in obto~na ~rpalka zagotavljajo visoka grelna {tevila in natan~no prilagajanje potrebam objekta. Twin-x tehnologija prenosa toplote pove~a izkoristek hladilnega procesa. Patentirana oblika lamel uparjalnika zmanj{a {tevilo odtaljevalnih krogov. Krmilnik omogo~a vodenje solarnega sistema, oljnega kotla, elektro grelnikov in nadzor na daljavo.

Toplotna ~rpalka geoTHERM VWL 82/3 S je izvrstna re{itev za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Zaradi enostavne in{talacije, postavitev zunanje enote do 30 m od notranje enote, izredno tihega delovanja in visokih temperatur dvi`nega voda, ki jih dose`e (62°C) in mo`nosti podalj{anja garancije na 10 let, je primerna tako za novogradnje, kakor tudi za starej{e objekte. Toplotna ~rpalka je na voljo v mo~eh od 6 do 17 kW, ima integriran elektri~ni grelec za podporo ogrevanju, kot tudi za odtaljevanje zunanje enote, visoko u~inkovite ~rpalke in vremensko vodeno regulacijo. Zaradi visokega izkoristka (COP= 4.0)primerna za najvi{je subvencije Eko Sklada j.s.

Toplotna ~rpalka geoTHERM VWL BM/2 za ogrevanje vode koristi toploto zraka iz prostora, tako da lahko prostor v katerem stoji, tudi ohlaja. Toplotna ~rpalka je opremljena z elektri~nim grelcem za dogrevanje in izmenjevalcem toplote za priklju~ek naprave za centralno ogrevanje, kadar temperatura zraka v prostoru pade pod +8°C oz. kadar je potreben dodaten izvor toplote. Zaradi tihega delovanja, vgrajene regulacije, maksimalne temperature vode: 55°C in mo`nost izvedbe lo~enega zajema zraka brez dodatnih nastavkov je idealna re{itev za vsako hi{o. Zaradi visokega izkoristka izpolnjuje kriterije za subvencije Eko Sklada j.s.


UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

37

Ogled objekta z energetsko u~inkovitim hibridnim sistemom

E

nergetsko u~inkovit hibridni sistem ogrevanja je sistem, ki ima vsaj tri razli~ne vire energentov, od tega vsaj dva iz skupine obnovljivih virov. Energetsko u~inkovit hibridni sistem ogrevanja je sistem, ki ima vsaj tri razli~ne vire energentov, od tega vsaj dva iz skupine obnovljivih virov.

Vrhunsko krmiljenje zmanj{a stro{ke Ogledali smo si tak sistem v stavbi blizu Ljubljane, ki ga je po idejnem projektu izvedel na{ sogovornik, po izobrazbi energetski manager. Klju~ni element in prednost tega sistema je krmilnik, ki na osnovi trenutnih izkoristkov, toplotnih potreb in cene posameznega vira energije, izbere tistega, ki je v danem trenutku najugodnej{i. O sodobnej{em in energetsko u~inkovitej{em sistemu je pri~el razmi{ljati ob skorajda dnevnih spremembah cene energenta, ki ga je uporabljal za ogrevanje stavbe. Ker se z visokimi stro{ki energentov, predvsem v kurilni sezoni, soo~a prav vsak od nas, je bilo potrebno razmi{ljati, na kak{en na~in bi bilo mogo~e ogrevalne stro{ke vsaj razpoloviti in postati neodvisen od samo enega vira energije. Nastal je stro{kovno sprejemljiv in energetsko u~inkovit sistem, ki upo{teva tudi vse podro~ne predpise in standarde, ki veljajo na podro~ju Republike Slovenije in Evropske unije.

Popolna prenova Izvedli so temeljito prenovo energetskega sistema dvostanovanjske hi{e s skupno kotlovnico, ki je za ogrevanje uporabljala plin. Predvideli so vgradnjo in uporaba treh virov energije; son~no energijo, zajemanje toplote zraka s toplotno ~rpalko in zemeljski plin. Pred izdelavo projekta so opravili energetski pregled hi{e in izdelali energijsko bilanco v skladu z direktivo EPBD, ki je osnova za izdajo Energetske izkaznice za stavbo. Na tej osnovi so izdelali projekt strojnih instalacij, ki je predvidel tudi celovito obnovo vodovoda in ogrevanja. Strojne instalacije so izdelane z materiali proizvajalca Viega v tehnikah Profipress, Sanpress in

Prestabo, uporabili so RG-navojne fitinge ter bakrene in inox cevi za ogrevalni sistem, za vodovod pa sistem Raxofix.

Krmiljenje in nadzor Projekt elektroinstalacij in sistema za krmiljenje je zajemal vse razvode, napeljavo za upravljanje in izdelavo krmilnega sistema. V projektu so upo{tevali smernice za razvoj in izdelavo sistema za krmiljenje po mednarodnem standardu SIST EN ISO 50001, ki je osnova za u~inkovito uvajanje sistema upravljanja z energijo. Krmilni sistem nadzira delovanje in upravljanje postrojenja v odvisnosti od trenutne cene posameznega energenta, toplotnih potreb in trenutnega izkoristka posameznega vira. Sistem je modularno nadgradljiv in ga lahko uporabimo tudi za energetsko upravljanje ve~jih objektov. V elektroprojektu so predvideli tudi osnove pilotnega projekta, ki v povezavi z lokalnim dobaviteljem elektrike omogo~a priklop, od~itavanje in posredovanje podatkov za druge energente do distributerja oziroma ponudnika posameznega vira, vse to pa deluje preko {tevca elektri~ne energije. Pomemben del projekta je bila tudi izdelava vmesnika, ki naro~niku omogo~a neposreden nadzor nad porabo posameznih energentov v realnem ~asu. Uporabnik lahko do vseh teh podatkov dostopa ob vsakem ~asu preko obi~ajnega telefona, interneta ter mobilnega telefona ali tabli~nega ra~unalnika. Vsi podatki se so~asno arhivirajo na stre`niku, da jih je mo`no naknadno uporabiti za statisti~no obdelavo. Mo`en je celo nadzor in upravljanje sobnih termostatov, termostatskih ventilov in razli~nih drugih stikal v stavbi. Upravljanje in nadzor na daljavo deluje tudi v obratni smeri, saj bo uporabnik na svoj mobilnik prejel avtomatska sporo~ila, v kak{nem stanju je sitem in kdaj je dosegel nastavljene vrednosti.

Prihranek preko 70% Vgradnjo inteligentnega hibridnega energetskega sistema so izvedli v ~asu od julija do oktobra 2012, dokon~ali pa so ga novembra istega leta, torej tik pred za~etkom ogrevalne sezone. Do sedaj zbrani podatki so pokazali, da so bili cilji in pri~akovanja investitorja izpolnjeni, saj so se stro{ki za ogrevanje zmanj{ali za ve~ kot 70% v primerjavi s stanjem pred obnovo. Vlo`en denar se bo investitorju povrnil v

sedmih letih, pri ~emer pri~akovana `ivljenjska doba vgrajene opreme zna{a 15 let. Ker ima stavba sedaj na razpolago ve~ energetskih virov, bo uporabnik manj odvisen od rasti cen energentov, saj bo vedno uporabil tistega, ki je trenutno najcenej{i. Projekt je uspel, saj je investitor to~no vedel kaj ho~e, pri ~emer je dosegel velike prihranke energije ter vse napeljave izvedel s kakovostnimi materiali. Dodatna prednost je tudi daljinski nadzor nad delovanjem, ki pove~a udobje uporabnika. Na{ sogovornik je prepri~an, da lahko samo kombinacija znanja in vgradnja vrhunskih naprav in materialov zagotovi nadpovpre~en rezultat. Prednosti tega projekta pa se ne kon~ajo pri denarju, saj je pomembno tudi udobje, pove~ana varnost, poenostavjeno servisiranje, zmanj{anje tveganja, zanesljivost oskrbe in kon~no tudi ugoden vpliv na okolje. • UR


UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

39

Prenova ogrevalnega sistema

Z

elo aktualna tema v zadnjem ~asu je prenova ogrevalnega sistema zaradi zmanj{evanja stro{kov ogrevanja, ki nara{~ajo preko vsake razumne meje. Toplotna ~rpalka med najpogostej{e izbranimi Okoljska ozave{~enost, smernice EU, ali radiatorsko) ter vi{ina izbrane temperature var~evanje in predvsem tudi predpisi o dopu- v prostoru. stnih emisijah {kodljivih plinov v ozra~je Kako pristopiti k spodbujata zamenjavo starih kotlov na olje in obnovi ogrevalnega sistema plin. Najpogostej{a alternativa v dana{njem Pri starej{ih zgradbah, kjer je sistem ~asu je vgradnja toplotne ~rpalke. Gotovo najbolj raz{irjene so T^ zrak- centralnega ogrevanja `e nekoliko zastarel, voda, saj je tehnologija v zadnjih letih ponavadi lastnik obnovi {e kak{en ventil, tako napredovala, da ni ve~ problemati~no raztezno posodo ali prezra~evalni lon~ek, pogosto pa se pozabi na pripraviti ustrezno toplo vodo tudi v razmerah, Razlika 2°C prinese tehnolo{ko vodo, ki v sistemu kro`i `e leta. Stara ko zunanja temperatutudi do 10% razlike v tehnolo{ka voda je ponara pade pod -20°C. Ker za vgradnjo T^ zrak-voda stro{ku za ogrevanje. vadi zelo umazana in predstavlja resno gro`njo ni potrebno izvajati ve~ja gradbena dela, je stro{ek vgradnje T^ zrak- nemotenemu delovanju. Na geografskih podro~jih, kjer je v vodi voda bistveno manj{i kot pri ostalih vrstah. Izvedba vgradnje toplotne ~rpalke zrak voda tudi veliko vodnega kamna, so ogro`eni cevni razvodi, kot tudi sama grelna napraje hitra, ~ista in poceni. va. Priporo~am, da se ob zamenjavi grelne Toplotne ~rpalke z naprave, vodni sistem ogrevanja temeljito inverterskimi kompresorji izpere in o~isti s pomo~jo ustreznih kemikaSodobne toplotne ~rpalke so opremljene lij. Po temeljitem o~i{~enju se ogrevalni sisz inverterskimi kompresorji s teko~inskim tem napolni z vodo in ustreznimi za{~itnimi vbrizgavanjem hladiva, kar je bistveno za kemikalijami, ki cevni sistem in ogrevalno doseganje velike mo~i gretja pri nizkih zuna- napravo ustrezno za{~itijo proti koroziji in njih temperaturah. Inverterski kompresor nalaganju vodnega kamna. prilagaja obrate glede na potrebe in s tem {e Velja, da se v radiatorskih sistemih nalaga dodatno zmanj{uje porabo energije, obrabo feromagnetna nesnaga, ki prihaja iz radiagibljivi delov in zmanj{uje hrupnost enote. torjev in ~rnih cevi, pri talnem gretju pa v ceveh rastejo alge in se razvijajo bakterije. Pimer odli~ne Z ustrezno obdelavo in pripravo tehnolo{ke toplotne ~rpalke Fujitsu vode, bo va{ sistem dolgo ~asa deloval in bo Primer odli~ne toplotne ~rpalke zrakvoda je Fujitsu-jeva serija WATERSTAGE. WATERSTAGE ima prijazen uporabni{ki vmesnik, preko katerega nastavljamo parametre delovanja in individualne zahteve. Lahko se dogradi brez`i~na internetna povezava, preko katere toplotno ~rpalko nadzorujete in upravljate na daljavo preko ra~unalnika ali telefona. Ko zamenjamo staro oljno pe~ z novo sodobno toplotno ~rpalko, lahko v povpre~ju pri~akujemo do 75% ni`je stro{ke ogrevanja. Na prihranke vpliva ve~ dejavnikov - debelina izolacije objekta, vrsta oken, na~in ogrevanja (talno

Fernox je vodilno svetovno podjetje za pripravo in obdelavo tehnolo{ke vode in vzdr`evanje ter ~i{~enje ogrevalno-hladilnih sistemov. Od va{ega monterja zahtevajte, da vam ob menjavi ogrevalne naprave tudi o~isti in za{~iti razvod vode!

brezhibno za{~iten pred korozijo in nalaganjem vodnega kamna. Proizvode za obdelavo tehnolo{ke vode lahko najdete v na{i poslovalnici Dines its d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana. Zastopamo proizvajalca FERNOX, ki proizvaja magnetne filtre, vse vrste kemikalij za obdelavo tehnolo{ke vode pri ogrevanju, hlajenju in solarnih sistemih. Kemikalije so pakirane v razli~nih embala`ah, ki so primerne za razli~no doziranje v sistem. ^e `elite kemikalije vna{ati brez posebnih pripomo~kov jih dobite v pr{ilki z nastavkom za standardni radiatorski odzra~evalni ventil~ek. Kemikalije so lahko pakirane tudi v navadnih plastenkah in so primerne za doziranje preko pre~rpalnega sistema FERNOX Powerflow, ki omogo~a ~i{~enje sistema ali posameznega radiatorja, polnjenje in praznenje sistema, filtriranja vode in doziranja razli~nih sredstev za ~i{~enje in za{~ito. Kot zanimivost naj povem, da v Veliki Britaniji velja predpis, ki zahteva ~i{~enje sistema ob vsaki menjavi ogrevalne naprave s strani poobla{~enega izvajalca. • Gregor Deu uni.dipl.ing.el.


40

UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

Toplotna ~rpalka in talno ogrevanje - prava kombinacija

S

tavba stara 28 let z uporabno povr{ino 200 m2, je ve~inoma ogrevana s talnim ogrevanjem, manj{i del z radiatorji in ni toplotno izolirana. Lastnik stavbe, dr. Alojz Poredo{ se je odlo~il, da bo stavbo ogreval s toplotno ~rpalko zrak/ voda, zato je iz kotlovnice odstranil stari kotel na olje in cisterno. Je predstojnik katedre za toplotno in okoljsko tehniko ljubljanske univerze, zato je po vgradnji ~rpalke skrbno meril njene u~inke. Pri tem je sodeloval tudi proizvajalec toplotne ~rpalke, Termo-tehnika Kronov{ek, ki je ugotovitve uporabil ter izbolj{al krmiljenje odtaljevanja. Vgradili so dra`jega, ki deluje V primerjavi z vgradnjo sodobnega ogrevanja na plin ali kurilno olje, je bil

nakup ~rpalke dra`ji za okrog {tiri tiso~ evrov. Pri tem je Eko sklad prispeval 1.500 €, zato je bila kon~na cena za toliko ni`ja. Vgrajena toplotna ~rpalka odda za 12 kW toplote pri temperaturi zunanjega zraka 2°C in temperaturi predtoka 35°C. Naprava ima grelno {tevilo COP 3,7 in elektri~no priklju~no mo~ 3,6 kW. Ugotovili so, da je toplote dovolj in da je naprava uspela v stavbi vzdr`evati temperaturo med 22 in 23°C. V februarju, ko je temperatura za dalj ~asa padla globoko pod ni~lo, se je nekajkrat vklju~il vgrajen elektri~ni grelnik mo~i 6 kW, ki pa je deloval samo 10 ur. Grelno krivuljo so nastavili tako, kot da bi bili povsod nizkotemperaturni radiatorji, zato je temperatura predtoka nihala med 38 in 55°C.

Nekaj ugotovitev in posledic Lastnik ugotavlja, da so, kljub splo{nemu prepri~anju, toplotne ~rpalke primerne tudi za ogrevanje stavb, ki {e nimajo sodobne toplotne izolacije. Kljub prepri~anju, da bi poleg toplotne morali vgraditi {e kotel za premostitev najhladnej{ih dni, se je pri tej stavbi pokazalo, da to ni potrebno. Proizvajalec ~rpalke je analiziral meritve v Poredo{evi hi{i in prilagodil svoj program za odtaljevanje zunanjega izmenjevalca. Kadar je zunaj hladno, zra~na vlaga pa visoka, se lamele hitro zaledijo.

V meritvah in analizi podatkov so sodelovali tudi {tudenti

U~inek je podoben kot v doma~em hladilniku, ~e led na debelo prekrije stene zamrzovalnika, deluje kot izolator in hlajenje {e komaj deluje. Zato je potrebno izmenjevalec ~im hitreje odtaliti, toploto pa doda elektri~ni grelnik ali jo odvzamejo stavbi, s tem pa se u~inkovitost toplotne zmanj{uje. Kronov{ek je program odtaljevanja uspel skraj{ati za 70%, ter s tem ob~utno pove~al u~inkovitost svojega izdelka. Ugotovili so tudi, da bi lahko zmanj{ali porabo elektrike za obto~ne ~rpalke. ^e pove~ajo pretok se zmanj{a potrebna temperatura predtoka, grelno {tevilo toplotne pa se pove~a, zato bodo ~rpalke zamenjali z u~inkovitej{imi.

Prihranki Kljub temu, da so mnogi odkimavali, je lastnik stavbe trdil, da bo toplotna ~rpalka zadostovala, kar se je tudi zgodilo. Vseh meritev {e niso analizirali, vendar so rezultati `e zdaj dobri. Skupni stro{ek za ogrevanje hi{e in pripravo tople sanitarne vode od 3. oktobra lani, ko se je za~ela ogrevalna sezona, do konca leto{njega aprila, je bil 675 €. V tem ~asu je toplotna ~rpalka oddala 21.400 kilovatnih ur toplote, za kar bi potrebovali okrog 2300 litrov kurilnega olja, zanje pa bi morali pla~ati okrog 1.900 €. V enem letu bo zato prihranek zna{al 1.225 €. ^e bi ogrevalni sistem v celoti predelali na talno ogrevanje in opustili {e tistih nekaj radiatorjev, bi bil prihranek {e ve~ji. Lastnik ugotavlja, da se bo nalo`ba povrnila v letu in pol, kar je izjemno kratek ~as vra~ila, ki pa samo dokazuje, da so nizkotemperaturni sistemi v povezavi s toplotno ~rpalko dale~ najbolj{a re{itev. • Povzetek ~lanka Deloindom, avtor Barbara Primc

Zunanja enota ob stavbi ter zalogovnik toplote za vodo in ogrevanje v kotlovnici


UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

Eko sklad o toplotnih ~rpalkah

41

NAJVEČJI SLOVENSKI PROIZVAJALEC TOPLOTNIH ČRPALK

V

ve~ini dr`av razvitega sveta so politiki odlo~ili, da bodo s spodbudami pospe{evali uporabo obnovljivih virov. To so isti politiki, ki {e vedno sodelujejo v absurdni igri, ki vsem sodelujo~im {e vedno obljublja neskon~no rast na kon~nem planetu.

ZMANJŠANJE STROŠKOV OGREVANJA ZA

Ker je `e dolgo jasno, da se ra~un ne bo iz{el, je potrebno vklju~iti vse mo`ne zavore, da se ne prekucnemo preko to~ke s katere ni povratka. Ena od zavor je prestrezanje toplote okolja, ki jo nato uporabimo za ogrevanje in hlajenje prebivali{~ vedno bolj razvajenega, »razvitega« dela ~love{tva.

Ogrevanje s toplotno črpalko

60%

Toplotne ~rpalke zagotovo pomagajo Pri nas se organizacija, ki podpira kupce okolju prijaznih toplotnih strojev, imenuje Eko sklad. Vsak, ki z ra~uni doka`e, da je svoj ekolo{ko nedopusten in zastarel ogrevalni sistem na fosilna goriva zamenjal s sodobno toplotno ~rpalko, bo dobil podporo. Kar pomeni, da mu bo sklad povrnil del zneska za nakup in vgradnjo toplotnega stroja. Kdor kupi povpre~no napravo bo dobil povrnjenih okrog 1.000 , kupci u~inkovitej{ih strojev pa do 1.500 . Tak{no obna{anje pa ima ve~ stranskih u~inkov, ki so skoraj vsi dobri. Za kupca pa je najpomembnej{i prihranek denarja, saj bo toplotna ~rpalka ob~utno zni`ala ceno ogrevanja njegovega doma.

v Sloveniji

991€ LE T NI STROŠEK

Vsa pojasnila so na spletu Podrobna razlaga in seznam proizvodov, ki so dovolj dobri, da dobijo podporo, se nahaja na spletnem naslovu http://www. ekosklad.si/pdf/SUB2013/Seznam_tc.pdf. Vsi rumeno ozna~eni proizvodi spadajo v zgornji kvalitetni razred in jih lahko kupimo in vgradimo brez pomisleka. V seznamu se nahaja okrog 500 izdelkov, med katerimi bomo zagotovo na{li pravega za na{ namen. Pri tem je potrebno vsaj povr{no prebrati kak ~lanek na to temo in potem pridobljeno znanje uporabiti ob odlo~itvi. Nekaj teh naprav smo predstavili v tabelah v tej {tevilki, druge pa najdemo na spletu, pri proizvajalcih ali pri posrednikih. •

Ogrevanje evanje hiše hiš z radiatorji in segrevanje sanitarne vode.

Ogrevanje s kurilnim oljem

Tihec

OL LJE E

TNI STROŠE LE K

2510€

Tabele Eko sklada s toplotnimi ~rpalkami lahko pomembno pomagajo pri odlo~itvi


42

UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

U~inkovito ogrevanje s toplotno ~rpalko HP12M

T

oplotna ~rpalka HP12M podjetja Sonnenkraft je prvo, krstno leto, uspe{no prestala in prvi odzivi kupcev so odli~ni. Sistem se je izkazal predvsem kot zelo u~inkovit pri nizkih zunanjih temperaturah in visokotemperaturnem ogrevanju. Tehnologija dodatnega prenosa toplote na ogrevalni medij pred vstopom v kondenzator ka`e svoje prednosti predvsem na podro~ju, ko za~nejo grelna {tevila toplotnim ~rpalkam obi~ajno padati. Temperatura teko~ine hladilnega medija na izstopu iz uparjalnika je {e vedno relativno visoka in vi{ja, kot je temperatura povratnega voda iz ogrevalnega sistema. Toplotna ~rpalka HP12M ima zato vgrajen dodaten prenosnik toplote, s katerim lahko izkoristimo odpadno toploto hladilnega medija po kondenzaciji. S tem ne samo predgrejemo ogrevalno vodo, temve~ tudi podhladimo hladilni plin toplotne ~rpalke.

Uparjalnik HP12M

Toplotna ~rpalka Sonnenkraft HP12M

Temperatura hladilnega medija pred in za du{ilnim ventilom je ni`ja in s tem tudi izkoristek toplote okoli{kega zraka. Seveda se lahko temu procesu popolnoma prilagodimo le s frekven~no vodenim kompresorjem. Toplotna ~rpalka HP12M ima frekven~no voden kompresor, kot tudi uparjalnik. Dodatno pa k regulaciji mo~i

pripomore tudi frekven~no vodena obto~na ~rpalka. Vsi ti faktorji bistveno pripomorejo k ve~ji u~inkovitosti toplotne ~rpalke, predvsem pa zmanj{ajo pregrevanje hladiva na izstopu iz uparjalnika. Pregrevanje je sicer nujno potrebno za prepre~itev mo`nosti vstopa teko~ine v kompresor, vendar pa je {kodljivo za izkoristek sistema in grelno {tevilo. Z elektronsko vodenim du{ilnim ventilom dosegamo minimalno pregrevanje in manj{amo rabo elektri~ne energije kompresorja. Navzven se u~inki ka`ejo predvsem v nizki rabi elektri~ne energije ob zelo nizkih zunanjih temperaturah in doseganju visokih temperatur ogrevalnega medija. • Tadej Mrak


Najugodnejša* cena zemeljskega plina v Sloveniji do konca leta 2014.

ZEMELJS KI PLIN

0,3535 € /Sm3 (brez DDV )

Cena z DDV

: 0,43127 €

/Sm 3

Dodaten plus! Prvih 500 kupcev bo še dodatno nagrajenih s popustom v vrednosti 20 €**! *Na dan 20. 8. 2013. **Popust v vrednosti 20 € bo upoštevan pri obračunanem znesku za dobavljen zemeljski plin, za mesec december 2013 (10 €) in april 2014 (10 €).

Izpolnite spletni obrazec na www.energijaplus.si in postanite naš kupec zemeljskega plina

Posebna ponudba velja do 10. 10. 2013. Več na www.energijaplus.si, 080 21 15, info@energijaplus.si in na vseh prodajnih mestih.

*Na dan 20. 8. 2013.

* A S J E N D O G NAJU A B D U N O P


44

UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

Odlo~ite se za Ecodan – toplotno ~rpalko nove generacije Zakaj toplotna ~rpalka Ecodan? Raziskave so na podlagi testov pokazale, da imajo inverterske toplotne ~rpalke ve~ji sezonski izkoristek (SCOP) v primerjavi s standardnimi napravami s tehnologijo vklop/izklop, in dosegajo bolj{e rezultate pri nizkih zunanjih temperaturah. Tudi zaradi tega je proizvajalec Mitsubishi Electric, kot vodilni proizvajalec toplotnih ~rpalk z invertersko tehnologijo, nadaljeval in nadgradil razvoj le teh. Predstavil je NOVO – tretjo generacijo Ecodan toplotnih ~rpalk zrak-voda. Toplotne ~rpalke so na voljo v kombinaciji z notranjo kompaktno enoto, z 200 litrskim hranilnikom sanitarne vode, ali z notranjo enoto hydrobox, ki se lahko uporabijo kot samostojni ogrevalni sistem ali pa kot povezava oz. zamenjava `e obstoje~ega potratnega ogrevalnega sistema v va{i hi{i. Notranja enota se pove`e z zunanjo enoto, ki z izjemno in `e dobro preverjeno tehnologijo Zubadan, nudi izbolj{ane karakteristike delovanja. Toplotno ~rpalko Ecodan ZUBADAN odlikuje nizka poraba energije in visoko grelno {tevilo COP ter skoraj nezmanj{ana mo~ delovanja pri ekstremno nizkih temperaturah (A-15/W55), deluje pa lahko do -25°C zunanje temperature. Nizka {umnost omogo~a, da lahko zunanjo enoto namestimo v gosto naseljenih podro~jih, saj je nemote~a za okolico, notranja pa je lahko name{~ena kjerkoli v bivalnem prostoru. Pomembno dejstvo je, da

Ecodan ZUBADAN toplotne ~rpalke `e ve~ let dokazujejo, da sistem deluje enostavno, nemoteno in predvsem zagotavlja prihranek stro{kov za kurilno sezono, oziroma za ogrevanje sanitarne vode. Poleg Ecodan ZUBADAN zunanjih enot, je proizvajalec predstavil nove zunanje enote Ecodan POWER INVERTER, z delovanjem do -20°C. Te dosegajo izredno dobre rezultate ogrevanja in omogo~ajo pripravo sanitarno/ ogrevalne vode, s temperaturo 55°C (brez pomo~i elektri~nih grelcev) pri zunanji temperaturi -10°C. Najbolj primerne so za delovanje pri zunanjih razmerah, kjer ni ekstremno nizkih temperatur (Primorska) ali pa za uporabo pri kombinaciji s tradicionalnim na~inom ogrevanja.

Uporaba Sistemi Ecodan nudijo {tevilne kombinacije glede na potrebno mo~ delovanja in se lahko namestijo v novih stanovanjskih hi{ah, bodisi nizkoenergijskih ali klasi~no grajenih, lahko pa jih uporabimo za prenovo ogrevalnega sistema v obstoje~ih stanovanjskih zgradbah.

Novosti: - Notranje enote Ecodan imajo vgrajeno novo regulacijo PAC-IF051B-E, ki omogo~a ve~ funkcij in nastavitev kot predhodna verzija. - Toplotna ~rpalka lahko deluje kot reverzibilna – omogo~a tudi re`im hlajenja (odvisno od notranje enote). - S sistemom lahko nadzorujemo dve ogrevalni coni

Prednosti Ecodan sistemov: - zanesljiva tehnologija Zubadan in Power Inverter, - patentirana tehnologija bojlerja z ogrevalnim krogom z najve~jo energetsko u~inkovitostjo, - hkrati ogreva prostore in proizvaja toplo vodo, - preprosta prilagoditev delovanja va{im `eljam tudi ko boste zdoma, - brez`i~no upravljanje, - mo`nost priklju~ka son~nih kolektorjev - sistem se samodejno prilagaja glede na trenutne zunanje in notranje razmere, na optimalno delovanje, kar ohranja porabo energije na najni`ji mo`ni ravni, - enostavno upravljanje in uporaba.

naenkrat (talno in radiatorsko ogrevanje). - Inteligentna povezava mo`nost kombinacije delovanja v povezavi z ostalimi viri ogrevanja. - Mo`nost povezave toplotnih ~rpalk v kaskado (do {est toplotnih ~rpalk, ki delujejo kot celota), kar je zelo primerno za ve~je objekte. Ecodan toplotna ~rpalka je odli~na re{itev za energetsko var~no ogrevanje va{ega doma.

Kaj preveriti pred nakupom toplotne ~rpalke zrak-voda? Energetska u~inkovitost: Vrednosti COP (izkoristek) so dober kazalec energetske u~inkovitosti ~rpalke. To vrednost je treba preveriti pri enakih pogojih (temperatura zunanjega zraka in temperatura ogrevalne

vode) ter pod enakimi merilnimi postopki - standard EN14511. Temperaturne omejitve: Ker toplotnih ~rpalk ne uporabljamo samo za ogrevanje prostora, ampak tudi za ogrevanje sanitarne vode, je potrebno paziti, da lahko toplotna ~rpalka dosega ustrezno visoko dovodno temperaturo tudi pri nizkih zunanjih temperaturah (pri -15°C dosegamo temperaturo vode 55°C brez uporabe elektri~nih grelcev – tehnologija ZUBADAN). Ogrevalna mo~: Preveriti je treba ogrevalno mo~ toplotne ~rpalke pri nizkih zunanjih temperaturah. Ve~ina proizvajalcev ogrevalno mo~ navaja pri zunanji temperaturi sedem stopinj Celzija, kjer pri novogradnjah potrebujemo zelo malo mo~i za ogrevanje. Vedno preverite in zahtevajte podatke o ogrevalni mo~i pri zunanji temperaturi -15°C (stopnji delovanja A-15/W55). Na podlagi tega podatka lahko ugotovite, katera toplotna ~rpalka ima {e dovolj mo~i, da samostojno ogreva vodo brez dodatne pomo~i vgrajenih elektri~nih grelcev in je sploh primerna za va{ objekt. Za vse informacije, svetovanje in ogled, nas pokli~ite na brezpla~no telefonsko {tevilko 080 98 98 ali nam pi{ite na info@ream.si. Z veseljem vam bomo odgovorili. • REAM d.o.o.


46

UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

Vesttherm – sanitarna toplotna ~rpalka prihodnosti

K

adar govorimo o ogrevanju sanitarne vode, ve~ina bralcev pomisli na toplotno ~rpalko za sanitarno vodo. V Sloveniji je temu tako zadnjih nekaj let, medtem ko je na Danskem tovrstna re{itev raz{irjena `e 40 let. Predstavljamo vam pionirja na tem podro~ju, danskega proizvajalca Vesttherm, ki `e od leta 1973 sledi na pogled preprostemu, a v praksi zahtevnemu vodilu: »ponuditi trgu izdelke za jutri, `e danes«. Zgodovina Vesttherm je 100% dansko podjetje, ki je `e leta 1973 pri~elo s proizvodnjo toplotnih ~rpalk za pripravo tople sanitarne vode. Z bogatimi izku{njami v hladilni{tvu, je v zgodnjih 70. letih razvilo idejo o uporabi principa “obrnjenega hladilnika” za pripravo tople vode. To je bila prva serijsko izdelana sanitarna toplotna ~rpalka v Evropi. Od samega za~etka je Vesttherm kot pionir v Evropi posve~al velik poudarek tehnolo{kemu razvoju. V 40 letih ozke usmerjenosti v razvoj in proizvodnjo sanitarnih toplotnih ~rpalk, je pridobil bogate izku{nje, ki ga uvr{~ajo med vodilne proizvajalce v Evropi in v svetu.

Toplotne ~rpalke najvi{je kakovosti Vesttherm je kakovostno ozave{~en proizvajalec, ki v svoje izdelke vlaga bogate izku{nje, znanje in tehnologijo, v procesu proizvodnje pa uporablja izklju~no kakovostne in preverjene komponente. Temelj za uspeh na evropskem in predvsem zahtevnem skandinavskem trgu je mo~an razvojni oddelek. Proizvodnja temelji na dosledni

Toplotne ~rpalke so proizvedene na Danskem, v mestu Esbjerg

kontroli kakovosti skozi celoten proces, zato je vsaka proizvedena toplotna ~rpalka skladna z visokim notranjim standardom kakovosti in u~inkovitosti. To je zagotovilo, da bodo kon~nemu uporabniku dobavljene toplotne ~rpalke najvi{je kakovosti. Zato Vestthermu zaupa {irok krog kupcev, med njimi mnoge znane evropske znamke in proizvajalci strojne opreme za ogrevanje.

Sledenje strogim EU standardom Proizvajalec, ki `e 40 let izdeluje toplotne ~rpalke in je prisoten na vseh zahtevnih in raznolikih trgih Evropske Unije, mora za uspe{no rast nenehno vlagati v razvoj, kot tudi potrjevati kakovost in u~inkovitost na razli~nih in{titutih v posameznih dr`avah EU. Pri tem velja, da imajo zahodno-evropske in skandinavske dr`ave izjemno stroge

in visoke standarde. Tako je Vesttherm uspe{no pridobil francoski certifikat NF, ki velja za te`ko dosegljivega, saj je eden od pogojev npr. visoka u~inkovitost pri razmeroma nizki temperaturi vstopnega zraka (+7°C) in visoki temperaturi sanitarne vode (53°C). Toplotna ~rpalka Vesttherm tudi pri tako nizki temperaturi zraka dose`e visoko temperaturo vode 62°C. Toplotne ~rpalke redno preizku{a pri akreditiranih in{titutih, kot so danski DTI, {vicarski WPZ in francoski CETIAT.

Standardi merjenja COP V Sloveniji sta sicer v veljavi standarda EN 255/3 (zrak 20°C/voda 15-45°C), v zadnjem letu pa se uveljavlja tudi novej{i standard EN 16147 (zrak 15°C/voda 55°C). Razlika v rezultatu med standardoma je bistvena, predvsem zaradi dejstva, da mnoge toplotne ~rpalke te`je dosegajo temperaturo vode 55°C pri temperaturi zraka 15°C. Tako

Mo~an razvojni oddelek je osnova za kakovostne in u~inkovite produkte


UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

47

Kondenzator je aluminijasta cev, nale`no pritrjena na pla{~ grelnika

bo toplotna ~rpalka, ki npr. dosega visok COP nad 4 po prvem standardu EN 255/3, dosegla COP okoli 3 po novem standardu EN 16147. Vesttherm izvaja nove meritve u~inkovitosti svojih toplotnih ~rpalk po slednjem, zahtevnej{em standardu. Osnovni model VT 313x dosega COP 2,8 po EN 16147 (cca 3,9 po EN 255/3), medtem ko dosega novi model VT 313x ECO zelo visok COP 3,1 po novem, oz. 4,3 po starem standardu.

Visoka u~inkovitost Vesttherm sodi med vodilne globalne proizvajalce toplotnih ~rpalk v smislu energijske u~inkovitosti in raz{irjenosti uporabe. Svoje izdelke testira na razli~nih akreditiranih in{titutih, da bi zagotovil uspeh na posameznih EU trgih. ^eprav so vrhunski rezultati `e dose`eni, se proizvajalec intenzivno usmerja v nadaljnji razvoj in izbolj{ave, ki prina{ajo vedno ve~ prednosti tako uporabnikom, kot okolju. Vesttherm s pomo~jo izmenjave informacij z uporabniki in razvojnimi partnerji neprestano izbolj{uje u~inkovitost svojih toplotnih ~rpalk. Tako je bil nedavno vklju~en v strate{ki razvojni projekt danskega Ministrstva za podnebje in energijo v sodelovanju z danskim tehni~nim in{titutom DTI, s ciljem razvoja ene najbolj okolju prijaznih toplotnih ~rpalk za sanitarno vodo na svetu.

Galvansko lo~en kondenzator Medtem, ko mnogi drugi proizvajalci toplotnih ~rpalk {e vedno uporabljajo staro tehnologijo vgradnje v vodo potopljenega bakrenega kondenzatorja za izmenjavo toplote med vro~im hladivom iz kompresorja in sanitarno vodo, Vesttherm izdeluje

toplotne ~rpalke po novi tehnologiji, kjer voda in toplotni izmenjevalec nista v neposrednem stiku. Razlog za prehod na novo tehnologijo je predvsem v varnosti uporabnika in dalj{e trajnosti toplotne ~rpalke – pri predhodni tehnologiji, ko je bakreni kondenzator potopljen v vodo, lahko zaradi naravne galvanizacije med razli~nimi kovinami nastane po{kodba kondenzatorja, hladivo pri tem preide v vodo, v naslednjem koraku pa voda vstopi skozi po{kodovan kondenzator v ob~utljiv hladilni krog toplotne ~rpalke in v kompresor, nastalo {kodo pa je te`ko ali celo nemogo~e popraviti. Vesttherm v vse svoje modele vgrajuje nale`ni kondenzator, ki je ovit okoli zunanje strani pla{~a grelnika in tako galvansko lo~en od sanitarne vode, saj gre za povsem suhi stik. Gre za nale`no aluminijasto cev, ki ni povsem okrogla, temve~ v obliki ~rke »D«, kar omogo~a tesen stik, dober prenos toplote in s tem visok izkoristek pri ogrevanju vode.

nega modela VT 313x ter najnovej{i, visokou~inkoviti model VT 313x ECO z novim rotacijskim kompresorjem. Oba modela vklju~ujeta uporabniku prijazen krmilnik v slovensken jeziku, nizkotemperaturno delovanje do -10°C in priklope za voden zrak z mo`nostjo priklju~itve zra~nih kanalov premera 160 mm. Medtem ko je model VT 3131 (ECO) na voljo z enim cevnim izmenjevalcem, je na voljo tudi solarna izvedba, model VT 3132 (ECO) z dvema izmenjevalcema za priklop dveh zunanjih virov energije.

Vesttherm v Sloveniji Dolga `ivljenjska doba Prav zaradi opisanih karakteristik, kakovostnih sestavnih delov, skrbno izbranih materialov, napredne tehnologije izdelave in stroge kontrole kakovosti znotraj proizvodnje, kot tudi strokovne vgradnje in zanesljivega servisa na strani slovenskega dobavitelja, je pri~akovana `ivljenjska doba toplotne ~rpalke Vesttherm vse do 30 let.

Predstavitev modelov Izmed {irokega nabora toplotnih ~rpalk je Vesttherm na slovenskem trgu prisoten z 270-litrsko toplotno ~rpalko v dveh razredih, in sicer novo izvedbo osnov-

@e drugo leto je Vesttherm dostopen tudi slovenskemu kupcu. Dobavitelj na slovenskem trgu je podjetje, specializirano za dobavo in izvedbo sistemov s toplotnimi ~rpalkami. Tako je toplotna ~rpalka Vesttherm kon~nemu kupcu vedno dobavljena v paketu s strokovno vgradnjo, kar je najbolj{e zagotovilo kakovosti in eden pogojev za uspe{no pridobitev subvencije Eko sklada. Toplotno ~rpalko Vesttherm spremlja 3-letna garancija in zagotovljen odziven servis z lastno servisno slu`bo slovenskega dobavitelja. • Ve~ informacij na www.vesttherm.si


48

UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

Posodobite ogrevanje

Nizkotemperaturna toplotna ~rpalka Daikin Altherma LT

Z

ima bo kmalu pred vrati in potrebna je zamenjava centralne pe~i s sodobnim sistemom ogrevanja. Tako se pojavi vpra{anje - kako se lotiti zamenjave? Ne glede ali va{ dom ogrevate s talnim ogrevanjem ali radiatorji, ne glede na starost va{e pe~i na olje, ogrevanje postaja z vsakim letom dra`je. Veliko se je govorilo in izkazalo se je, da toplotne ~rpalke zrak-voda postajajo vir ogrevanja naslednjih desetletij. Zamenjava obstoje~ega sistema ogrevanja s toplotno ~rpalko postaja vse bolj rentabilna in investicije se povrnejo v 5 - 6 letih. Na trgu je veliko ponudnikov, zato je te`ko vedeti kateri sistem je primeren za va{o hi{o in koliko boste privar~evali.

Izbira pravilne toplotne ~rpalke se pri~ne pri na~inu ogrevanja: talno ogrevanje ali radiatorji V kolikor ogrevate hi{o s sistemom talnega ogrevanja je pravilna re{itev enostopenjska oziroma nizkotemperaturna toplotna ~rpalka. Te vodo v idealnih pogojih segrejejo do 55 oziroma 65°C (vendar ne pri velikih minusih temperature zunanjega zraka). Medtem, ko je nizkotemperaturna toplotna ~rpalka pravilna izbira za talno ogrevanje, kjer je maksimalna potrebna temperatura 35°C, pa le-ta ni prava re{itev za radiatorsko ogrevanje. Sistemi radiatorskega ogrevanja potrebujejo vi{je temperature, tudi do 80°C, in v tem primeru potrebujete dvostopenjsko oziroma visokotemperaturno toplotno ~rpalko, katere ponudnikov je na trgu le nekaj.

Daikin in Hitachi – ponudba najkakovostnej{ih toplotnih ~rpalk zrak-voda

sedaj s toplotno ~rpalko Daikin Altherma HT ali Hitachi Yutaki S80 porabili le dobrih 600 â‚Ź.

Klimanano – o nas Za nas je vsaka hi{a svoj projekt. Nudimo vam svetovanje in izbor opreme za novogradnje kakor tudi za stare objekte ter poslovne prostore, pomagamo vam pri na~rtovanju, izvedbi in vzdr`evanju. Tak{nih projektov se lotevamo po najmodernej{ih standardih in uporabniku sku{amo na vsakem koraku pribli`ati neusahljiv dolgoro~en potencial izbrane energetske re{itve. Predvsem se posve~amo sanacijam starih in stro{kovno potro{nih sistemov s toplotno ~rpalko in/ali kombinacijo z obstoje~im virom ogrevanja. Energetski sistemi prihodnosti temeljijo predvsem na celovitosti okolju prijaznih energetskih re{itev z nizkimi obratovalnimi in vzdr`evalnimi stro{ki ob ve~jem individualnem udobju bivanja. Na{e re{itve na podro~ju obnovljivih virov so zato usmerjene v prihodnost in so dolgoro~ne z maksimalnim prihrankom. • Bo{tjan Tischler s.p. – Klimanano, 041 397 634, info@klimanano.si, www.klimanano.si

Za udoben in varÄ?en dom

Klimanano je podjetje z ve~ kot 20-letnimi izku{njami na podro~ju energetike, specializirani smo za zamenjavo starih pe~i s sodobnim virom ogrevanja – toplotno ~rpalko. In prav ve~letne izku{nje so pripomogle k ponudbi re{itev z najsodobnej{o in najkakovostnej{o opremo proizvajalcev Daikin z linijo toplotnih ~rpalk Altherma LT in HT ter Hitachi z linijo Yutaki S in Yutaki S80.

Toplotna Ä?rpalka "MUIFSNB-5 z montaĹžo Ĺže od &63[%%7

Do velikega prihranka s pravilno izbiro toplotne ~rpalke Praksa je pokazala, da z zamenjavo oljnih pe~i z nizkotemperaturno toplotno ~rpalko Daikin Altherma LT ali Hitachi Yutaki S pri talnem ogrevanju privar~ujete do 4-krat. Kar pomeni, da bi pri znesku 1500 â‚Ź, ki ste ga porabili za olje, pri toplotni ~rpalki porabili zgolj slabih 400 â‚Ź. Podobno je pri radiatorskem ogrevanju. Nizkotemperaturne toplotne ~rpalke se niso izkazale pri ogrevanju hi{ z radiatorskim sistemom, saj so to predvsem hi{e s slabo ali celo brez izolacije. Sedaj lahko po ve~ uspe{no prestanih zimah trdimo, da visokotemperaturna toplotna ~rpalka Daikin Altherma HT ali Hitachi Yutaki S80 zlahka pokrije potrebe po ogrevanju brez dodatnih virov ogrevanja in je primerljiva zamenjava. Celoletni izkoristek presega to~ko 3 (SCOP=3) - ~e ste za stro{ke ogrevanja prej porabili 2000 â‚Ź, bi Visokotemperaturna toplotna ~rpalka Hitachi Yutaki S80

;BVEPCKFJOQSJISBOFLFOFSHJKFWWBĂ?FNEPNV J[CFSJUFWJTPLPLBLPWPTUOFTUPSJUWFQPEKFUKB ,MJNBOBOPUFSJ[EFMLF%BJLJO 3PUFYJO)JUBDIJ LJTFVWSĂ?ĆŒBKPWTBNWSILMJNJOUPQMPUOJIĆŒSQBML Nudimo vam opremo z montaĹžo: tLMJNBUTLFOBQSBWFJOQSF[SBĆŒFWBMOFTJTUFNF tUPQMPUOFĆŒSQBMLF[BSBEJBUPSTLPPHSFWBOKF LJWBN PNPHPĆŒBKPQSJISBOFLEPQPSBCFGPTJMOJIHPSJW tUPQMPUOFĆŒSQBMLFJOUBMOPPHSFWBOKF[BOPWPHSBEOKF tW[ESäFWBOKFJOTFSWJTJSBOKF

041 397 634

info@klimanano.si

www.klimanano.si


UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

49

Slovenska kakovost, globalna merila

O

grevanje, hlajenje in prezra~evanje s pomo~jo toplotnih ~rpalk je re{itev, ki je ugodna tako za kon~nega uporabnika kot za okolje. Pri podjetju Termo shop smo se osredoto~ili na pridobivanje toplote in energije iz zraka in zemlje. Tak{ni sistemi, ki delujejo s pomo~jo toplotnih ~rpalk, so u~inkovita, ugodna in dolgoro~na re{itev za uporabnike. Specializirali smo se, tako na proizvodno kot tudi na storitveno dejavnost ter na podro~ju ogrevanja, hlajenja, klimatizacije in prezra~evanja namenili posebno pozornost u~inkoviti rabi energije ter sistemom za var~evanje z energijo. Posebej ponosni pa smo tudi na lastno proizvodnjo toplotnih ~rpalk, ki jih lahko prilagodimo specifi~nim zahtevam na{ih kupcev. Na{a zgodba je zgodba o tradiciji, pisati smo jo za~eli pred 21. leti. ÂťO~eÂŤ zamisli in razvoja podjetja Termo shop z razli~nimi oblikami sonaravnega na~ina ogrevanja je Franc [acer, ki je kot energetik, s petnajstletnimi izku{njami v kotlogradnji, leta 1987 v podjetju Gorenje Servis v Velenju sorazvil program toplotnih ~rpalk. Po zaustavitvi proizvodnje v Gorenju smo v Termo shopu sprejeli {e eno veliko odlo~itev in na{o dejavnost opremili {e z razvojem ter tako postavili smernice za zgodbo o uspehu. ÂťOd ideje do zagonaÂŤ je sporo~ilo, ki natan~no opisuje miselnost podjetja takrat in danes. V [empetru v Savinski dolini je locirana proizvodnja, razvoj in uprava podjetja.

Strnjen in optimiziran proizvodni in storitveni proces tako najbolje omogo~a svetovanje, iskanje optimalnih re{itev, izdelavo po meri ter kon~no vgradnjo toplotne ~rpalke. Za la`je delovanje imamo tudi lastni merilni laboratorij za preizku{anje toplotnih ~rpalk, v katerem lahko simuliramo temperature do – 30 °C. In da lahko strankam z gotovostjo nudimo najbolj{e, redno preverjamo tudi delovanje drugih toplotnih ~rpalk, ki so dosegljive na trgu. Danes tako zaposlujemo ve~ kot 25 strokovnjakov s podro~ja strojni{tva, elektrotehnike, elektronike in ekonomije. Na{i strokovnjaki so v 21-ih letih energetsko prenovili `e ve~ kot 20.000 slovenskih domov, poslovnih objektov ter ostalih gospodarskih ustanov. Mi skrbimo, da vam ni potrebno, je moto, ki je v vseh teh letih zadovoljil `e ve~ tiso~ strank, katerim Termo shop poleg kakovostnih storitev, izdelkov in monta`e nudi tudi celovito podporo in nenehno dosegljivost na{ih strokovnjakov. Smo eno izmed dveh slovenskih podjetij, ki sta polnopravna ~lana EHPA (Evropsko zdru`enje za toplotne ~rpalke). V lasti imamo tudi potrdila in certifikate, kot so TßV, spletni certifikat Excellent SME Slovenia, potrdila o kakovosti toplotnih ~rpalk, prav tako pa smo imetnik certifikata ISO 9001-2008. Slednjega smo pridobili tako za proizvodnjo, prodajo

kot za monta`o z namenom, da na{im strankam nudimo najkakovostnej{o storitev. Izdelke `e prodajamo v dr`ave, kot so Avstrija, Nem~ija, [vica, Italija, nekaj smo jih prodali tudi v Romunijo, Veliko Britanijo in [vedsko. Z vstopom Hrva{ke v Evropsko unijo pa je mo`nost za {iritev na biv{e jugoslovanske trge vedno ve~ja. [e posebej smo ponosni na Kosovo in Albanijo, kjer smo v zadnjih nekaj letih `e dodobra osvojili tr`i{~e in zaupanje strank. Vizija podjetja nadalje ostajajo zadovoljne stranke, skrb za kakovost in tradicijo s preudarno {iritvijo izdelkov in programskih palet. [e naprej nameravamo {iriti ponudbo in razvijati segment toplotne opreme; sem spadajo ventilatorski konvektorji, prezra~evalne naprave (rekuperatorji), industrijski kotli, industrijska ogrevalna tehnika, razvijalci pare, agregati za hladilnice ter ostalo hladilno tehniko. Znanje, tradicija, etika in odzivnost, so vodila, ki smo jih, in jih bomo zasledovali tudi v prihodnje. •

IZBERITE TERMO SHOP TOPLOTNO ČRPALKO – ZA VSE GENERACIJE Zakaj NAS IZBRATI?

20 LET

19

- 2012

E

2

VAM

I

Ĺ˝

Z

t , FSWTBLFHBLVQDBJOPCKFLUPCSBWOBWBNPJOEJWJEVBMOP t LFSQSJOBTEPCJUFWTFOBFOFNNFTUV w0%*%&+&%0;"(0/"w t LFSTF[BWFEBNP EBKFTUSPLPWOBNPOUBäBWSFEOBWTBKUPMJLP LPUUPQMPUOBÇ?SQBMLB t LFSJNBNPMBTUOPQSPJ[WPEOKPUPQMPUOJIÇ?SQBML t LFSOVEJNPFOPTUBWOPUFSQPDFOJJOSFEOPW[ESäFWBOKF

9


50

Ali ste vedeli? Zanimivosti iz sveta ekologije • Ali ste vedeli, da se nekateri papirnati izdelki, ki niso primerni za recikliranje (npr. rob~ki, prti~ki in kartoni za jajca), lahko dodajo kompostu? Njihova vlakna bodo zra~ila kompost in pomagala mikroorganizmom, ki spodbujajo razkroj. • Ali ste vedeli, da ustrezno napolnjene pnevmatike zmanj{ajo njihovo obrabo in podalj{ajo njihovo `ivljenjsko dobo, s ~imer boste prihranil denar. Tako se bo re{ilo tudi nekaj dragocenih surovin; za proizvodnjo nove pnevmatike se porabi 27 litrov surove nafte. Premalo napolnjene pnevmatike pove~ujejo tudi porabo goriva do 10 odstotkov. Preverite jih najmanj enkrat na mesec. To vzame samo nekaj minut. • Ali ste vedeli, da biolo{ko razgradljivi odpadki pomenijo veliko obremenitev za okolje, ker se iz ene tone nepredelanih odpadkov, odlo`enih na odlagali{~e,

sprosti od 120 m3 do 180 m3 deponijskega plina, ki je prete`no sestavljen iz 60 odstotkov metana (CH4) in 40 odstotkov ogljikovega dioksida (CO2); • Ali ste vedeli, da predvsem metan mo~no obremenjuje okolje, ker je toplogredni plin s potencialom globalnega segrevanja. To pomeni, da v povpre~ju v 100 letih vsak kilogram CH4 Zemljo ogreje 25-krat bolj kot enaka masa CO2;

• Ali ste vedeli, da v Angliji povpre~na dru`ina zavr`e za okoli 500 € {e uporabnih `ivil na leto! • Ali ste vedeli, da je Generalna skup{~ina Zdru`enih narodov leta 1972 peti junij razglasila za svetovni dan okolja z namenom, da bi vzbudila ve~je zanimanje za okolje, pritegnila politi~no pozornost in pri ljudeh spro`ila zavest, da so klju~ni akterji pri oblikovanju prihodnosti. • Vir: www.bodieko.si


51

Toplotna ~rpalka HITACHI YUTAKI S80 – prava izbira za obnovo starej{ih objektov z radiatorskim ogrevanjem

V

isokotemperaturna, dvostopenjska toplotna ~rpalka HITACHI YUTAKI S80 je namenjena zamenjavi starega sistema ogrevanja na zemeljski plin ali kurilno olje oziroma zamenjavi sistema, kjer temperatura dvi`nega voda zna{a med 70 – 80 °C v~asih tudi do 90 °C. Toplotna ~rpalka YUTAKI S80 lahko enakovredno nadomesti stare dotrajane kotle in s tem zmanj{a stro{ke ogrevanja do 60 %. Toplotna ~rpalka YUTAKI S80 dosega temperaturo ogrevne vode do 80 °C tudi pri ekstremnih zunanjih razmerah do -20 °C brez pomo~i elektri~nih grelcev. S tem je omogo~eno zagotavljanje zadostne koli~ine energije in visoke temperature za ogrevanje objekta z radiatorskim ogrevalnim sistemom, talnim ogrevalnim sistemom ali kombinacijo obeh. Njena glavna prednost je prav segrevanje vode do 80 °C, kar omogo~a priklju~itev na obstoje~i radiatorski sistem brez nepotrebnega poseganja po dodatnih sevalnih telesih ali predelavi radiatorjev. Prav tako ni poseganja v bivalne prostore, saj se vso delo opravi v kotlovnici.

Delovanje toplotne ~rpalke YUTAKI S80 Toplotna ~rpalka YUTAKI S80 ima dva inverterska kompresorja, ki delata v pametni kaskadni tehnologiji z dvema hladilnima krogoma s hladilnima sredstvoma - R410A in R134A. Prvi kompresor se nahaja v zunanji enoti (R410A), drugi kompresor se nahaja v notranji enoti (R134A). Da bi pove~ali sezonsko u~inkovitost naprave (SCOP), drugi krog deluje le kot oja~evalnik v kolikor se zahteva visoka temperatura vode, preostali ~as se uporablja le en krog. Krmilnik glede na zunanjo temperaturo in potrebe po vi{ini temperature ogrevalne vode

odlo~a o delovanju enega ali dvojnega hladilnega tokokroga in s tem optimizira porabo elektri~ne energije. Z inovativnim sistemom krmiljenja so tako pri Hitachiju dosegli visoko sezonsko u~inkovitost naprave, kar uvr{~a toplotno ~rpalko v energijski razred A+!

voljo tudi son~ni kolektorji sistem omogo~a uporabo le teh pri pripravi tople sanitarne vode oziroma pri ogrevanju sistema. Toplotna ~rpalka YUTAKI S80 je dobavljiva v mo~eh od 10 do 16 kW, kar zadostuje za ve~ino eno- do dvostanovanjskih dru`inskih hi{.

Izpopolnjena regulacija

Za ogled, brezpla~ni informativni izra~un in ponudbo pokli~ite podjetje Ogrevanje in hlajenje d.o.o., ki je va{ partner za znamko Hitachi na [tajerskem. •

S svojo izpopolnjeno regulacijo omogo~a {e dodatne funkcije, ki prispevajo k zanesljivem in komfortnem obratovanju ter var~evanju z energijo: daljinsko brez`i~no kontrolo, tarifni signal (var~evanje in obratovanje v ~asu ni`jih tarif elektri~ne energije), pregled zgodovine alarmov za u~inkovitej{e vzdr`evanje, antilegionelni program, var~evalni na~in za vodno obto~no ~rpalko, tedenski ~asovnik ter sobno kompenzacijo nastavljene temperature ogrevne vode. YUTAKI S80 nam omogo~a priklop na CNS sisteme in KNX protokol tako, da lahko napravo upravljate na daljavo ali preko pametnih telefonov ter dlan~nikov.

Re{itev za vsako hi{o Toplotna ~rpalka YUTAKI S80 je izvedena kot kompaktna notranja enota toplotne ~rpalke z bojlerjem za pripravo sanitarne tople vode v neto volumnu 185 litrov ali 250 litrov ter zunanjo lo~eno enoto. V kolikor so na

Obi{~ite nas na sejmu MOS 2013. Najdete nas v hali L, razstavni prostor 31, kjer se bomo predstavili s toplotnimi ~rpalkami ter klimatskimi napravami Hitachi in Daikin ter filtri Spirotech. Z veseljem vam bomo predstavili na{o ponudbo.

Bo{tjan Tischler, 041 397 634, www.heatandcool.si

Promocijsko sporo~ilo

UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK


52

UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

Kako zagotoviti celoletno udobje?

Samsung EHS TDM!

S

amsung EHS lahko uporabljamo ~ez vso leto. Omogo~a nam, da zmanj{amo svoje celotne stro{ke za porabo energije na okolju prijazen na~in ogrevanja in hlajenja. Z uporabo obnovljivih virov energije lahko pripravljamo vodo za talno ogrevanje, grejemo sanitarno vodo, ter ogrevamo pozimi ali poleti hladimo s pomo~jo notranjih toplozra~nih enot, ki uporabljajo freonsko povezavo.

Samsung – globalna blagovna znamka Samsung je vodilno podjetje na podro~ju mnogih tehnolo{kih izdelkov. ^e ste ~lovek, ki i{~e potrjeno zanesljivost potem kon~no lahko izberete izdelek, ki mu lahko zaupate in ki bo zagotavljal, da bo vam in va{i dru`ini toplo pozimi. Vrhunec dolgoletnih raziskav je slednja toplotna ~rpalka na zrak. Izjemno enostavna za namestitev, konfiguracijo in kar je seveda najpomembnej{e, za uporabo. Sistem Samsung EHS TDM je odli~na re{itev za vse letne ~ase, saj omogo~a ogrevanje, kot tudi hlajenje. Sistem odlikuje tudi pametno upravljanje med tehnologijama zrak-zrak (omogo~a hlajenje in ogrevanje, ter hitro dose`e `elene stabilne temperature) in zrak-voda (energija iz zuanjega zraka se uporablja za ogrevanje s pomo~jo radiatorskega sistema in za ogrevanje sanitarne vode).

Izjemna zmogljivost tudi v najte`jih pogojih Sistem Samsung EHS sestavlja inverterski kompresor, ki omogo~a optimalno delovanje glede na zunanjo temperaturo. Do zunanje temperature -10°C je sposoben greti z 90% svoje mo~i. Samsung EHS je mogo~e povezati tudi z drugimi produkti ogrevanja (z zalogovnikom tople vode, s solarnimi plo{~ami, s pomo`nim ogrevalnikom vode), kar ka`e na izjemno vsestranskost. Samsung EHS ogrevalni sistem je eden izmed najbolj energetsko u~inkovitih na~inov, s pomo~jo katerega se lahko segreva va{ dom. Omogo~a izkori{~anje naravne toplote od zunaj, tudi v mrzlih dneh lahko sistem ustvarja toploto kar do 4-krat bolj u~inkovito kot druge oblike ogrevanja (plin, olje, el. grelci) Samsungov sistem ogrevanja – EHS je bil s strani vlade v Veliki Britaniji priznan kot na~in

ogrevanja, ki zmanj{uje emisije ogljikovega dioksida in porabo goriva.

Manj je ve~ Ena zunanja enota, ki zagotavlja gretje s talnim gretjem/radiatorji, tudi v kombinaciji s konvektorji, pozimi, hlajenje poleti ter uravnavanje klime s konvektorji spomladi ali jeseni. S tem prihranimo prostor in ne skazimo podobe z ve~ zunanjimi enotami. • Vivace Vivace odlikuje prefinjen videz, ki brez te`av postane del va{e notranjosti in doda moderno eleganco va{emu prostoru s svojo elegantno plo{~o.

Neo Forte Plo{~a ~istih linij modela Neo Forte z edinstvenim poudarkom sive doda kan~ek prefinjenosti v va{ prostor.

Slim Duct Podometna vgradnja pod strop pove~a luksuznost in hkrati zagotavlja sve` zrak.


Ogrevalna toplotna Ä?rpalka ZRAK - VODA

Veliko toplote za malo denarja

6ABIMOĂ’6ASĂ’NAĂ’NAÛÒRAZSTAVNIĂ’PROSTORĂ’Ă›TĂ’ Ă’NAĂ’SEJMUĂ’-/3Ă’Ă’VĂ’#ELJU Ă’VĂ’HALIĂ’, Ă’ODĂ’Ă’DOĂ’Ă’3EPTEMBERĂ’ MITSUBISHI ELECTRIC Ecodan je ogrevalna toplotna èrpalka zrak-voda v deljeni izvedbi (zunanja enota + notranja vodna enota). Namenjena je ogrevanju ogrevalne vode in sanitarne vode. Je energetsko varèna in prijazna do uporabnika in okolja, saj deluje po principu toplotnih èrpalk, ki s pomoèjo koriťèenja majhnega DELEĂžAĂ’PRIMARNEĂ’ELEKTRIÄ NEĂ’ENERGIJEĂ’ZAJEMAJOĂ’Ă’VELIKĂ’DELĂ’hTOPLOTEĂ’IZĂ’OKOLIĂ›KEGAĂ’ZRAKAi 0ROIZVEDEĂ’ KRATNOĂ’KOLIÄ INOĂ’VLOĂžENEĂ’ENERGIJE zunanjih temperaturah se priporoèa uèinkovita enota ZUBADAN. Z uporabo posebne tehnologije ZĂ’ EDINSTVENIMĂ’ SISTEMOMĂ’ h&LASHĂ’ INJECTIONiNAPRAVAĂ’ ohranja nominalno moè gretja do -15°C zunanje temperature, ogreva pa do -25°C zunanje temperature. Opremljen je s sodobno invertersko tehnologijo, ki z optimalnim prilagajanjem grelne moèi omogoèa zelo natanèno nadziranje ciljne sobne temperature in zagotavlja udobno ogrevanje. Kljuène prednosti sistema v deljeni izvedbi s toplotno èrpalko zrak-voda Ecodan so energetska varènost, toplotno udobje, uèinkovitost ogrevanja pri izjemno nizkih zunanjih temperaturah ter enostavna instalacija. Na izbiro sta dve seriji zunanjih enot, POWER INVERTER in ZUBADAN ter dve seriji kompaktnih notranjih enot, CYLINDER UNIT in HYDRO BOX. Za delovanje pri nizkih

Vse notranje enote so enostavne za namestitev v vseh vrstah zgradb in prostorih z razlièno namembnostjo. Notranja vodna enota z vgrajenim rezervoarjem sanitarne tople vode tip Cylinder unit je visoka le 1,6 metra, vendar ima rezervoar kljub temu 200 l koristnega volumna. Notranja vodna enota tip Hydro box je kompaktna in meri 800Vx530Šx360G mm. Izbira razliènih zunanjih in notranjih enot (z rezervoarjem sanitarne vode ali brez) in strokovno opravljena nastavitev delovanja omogoèa optimalno reťitev za uporabnike z razliènimi potrebami ne glede na klimatsko podroèje.

www.vitanest.si Uvoz in distribucija klimatskih naprav in toplotnih èrpalk VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-poťta: vitanest@vitanest.si


54

UPORABNOST TOPLOTNIH ^RPALK

Split toplotne ~rpalke Vitocal 200-/222- in 242-S sedaj tudi z nazivno priklju~no napetostjo 400 V V novogradnjah, pa tudi v obstoje~ih ogrevalnih sistemih, pomenijo cenovno ugodne toplotne ~rpalke zrak/voda u~inkovito mo`nost ogrevanja. Lahko se tudi kombinirajo z obstoje~im ogrevalnim kotlom in z njim tvorijo bivalenten ogrevalni sistem, v katerem prevzemajo ve~ji dele` ogrevanja in tako pomagajo prihraniti gorivo in stro{ke.

se nahajajo ventilator, uparjalnik, kompresor in ekspanzijski ventil, v notranji enoti pa kondenzator, tripotni ventil za preklop med ogrevanjem prostorov in ogrevanjem sanitarne vode, ~rpalka ogrevalnega krogotoka in regulacija. Opcijsko se lahko doda tudi dodatno elektri~no ogrevanje s preto~nim grelnikom ogrevalne vode.

S svojim privla~nim razmerjem med zmogljivostjo in ceno ter {irokimi mo`nostmi postavitve se toplotne ~rpalke zrak/voda v t.i. »split« izvedbi vedno bolj uveljavljajo za posodobitev obstoje~ega ogrevalnega sistema. Njihova tehnika temelji na preverjenem in uveljavljenem principu delovanja klimatskih naprav. Prednost ob tem je tudi, da ni potrebno obse`no zajemanje vira energije. Za zunanji zrak kot vir energije niso potrebna obse`na zemeljska dela, kot pri zemeljskih kolektorjih ali vrtanje izvrtin za zemeljske sonde. Morajo se izvesti le kanali za dovajanje in odvajanje zraka, pri »split« toplotnih ~rpalkah pa niti to ne – potrebna sta le dva voda za hladilno sredstvo med zunanjo in notranjo enoto ter elektri~ni priklju~ek. Pri split toplotnih ~rpalkah je krogotok hladilnega sredstva razdeljen. Zgrajene so iz zunanje enote, ki se postavi izven zgradbe, in notranje enote v zgradbi. Zunanja in notranja enota sta med seboj povezani z vodi hladilnega sredstva. V zunanji enoti toplotne ~rpalke

Split toplotne ~rpalke dosegajo koeficient u~inkovitosti (COP vrednost) do 5. Tak{no zmogljivost toplotne ~rpalke omogo~a invertersko krmiljen kompresor in elektronsko reguliran ekspanzijski ventil (pri obi~ajnih toplotnih ~rpalkah je ta ventil termostatsko reguliran). Za manj{o hrupnost pono~i se {tevilo vrtljajev ventilatorja avtomatsko zni`a. Te toplotne ~rpalke z dodatnim priborom omogo~ajo tudi hlajenje prostorov. ^e je ogrevalni sistem izveden s talnim ogrevanjem, poteka hlajenje preko talnega ogrevanja, ~e pa so vgrajeni radiatorji, se lahko prostori hladijo z ventilatorskimi konvektorji.

U~inkovite in gospodarne Vitocal 200-/222-/242-S so dobavljive z ogrevalno mo~jo od 4,6 do 14,6 kW z nazivno priklju~no napetostjo 230 V ter 10,2 in 12,1 kW z nazivno priklju~no napetostjo 400 V. Dosegajo koeficient u~inkovitosti (COP po EN 14511) do 5 (zrak 7°C/voda 35°C), kar pomeni nizke obratovalne stro{ke.

Zunanja enota na zunanji steni hi{e in izredno tiha kompaktna notranja enota toplotne ~rpalke Vitocal 222-S v bivalnem obmo~ju zgradbe.

Vitocal 200-S z zunanjo enoto ob hi{i in notranjo enoto z lo~enim ogrevalnikom sanitarne vode v gospodarskem prostoru.

Toplotne ~rpalke obratujejo posebej gospodarno tudi v delnem bremenu. V ta namen priprave popolnoma izkoristijo prednosti DC inverterja. Ta z moduliranim na~inom obratovanja natan~no prilagaja mo~ kompresorja potrebi po toploti in s tem dr`i `eljeno temperaturo in s tem dosega veliko u~inkovitost na vsaki obratovalni to~ki. Maksimalna dosegljiva temperatura vtoka teh toplotnih ~rpalk zna{a 55 °C pri zunanji temperaturi – 15°C. Split toplotne ~rpalke so izredno primerne za bivalentno obratovanje pri posodobitvi obstoje~ega ogrevalnega sistema, saj jih je mo`no brez te`av kombinirati z obstoje~im proizvajalcem toplote. Pri bivalentnem obratovanju obstoje~a ogrevalna naprava {e naprej obratuje za pokrivanje koni~nih bremen.

Ogrevalni in hladilni sistem z notranjo in zunanjo enoto Vitocal 200-/222-/242-S se dobavljajo alternativno kot ~isti ogrevalni sistem ali kot naprava za ogrevanje in hlajenje. Na vremenske vplive odporno zunanjo enoto je mo`no namestiti poljubno in se lahko montira tudi na zunanjo steno. Prav tako je mo`na prosta postavitev ob hi{i ali na strehi. Notranja enota Vitocal 200-S se lahko obesi na steno, saj ima

dimenzije stenskega kotla, notranji enoti kompaktnih toplotnih ~rpalk Vitocal 222-S in 242-S pa se lahko kot vsaka druga ogrevalna naprava postavita v kletnih prostorih hi{e ali gospodarskem prostoru. Notranje enote kompaktnih naprav potrebujejo s {irino 60 cm le malo prostora in se lahko postavijo tudi v bli`ini bivalnih prostorov. Notranja enota Vitocal 200-S vsebuje hidravli~ne komponente, kot so prenosnik toplote (kondenzator), visoko u~inkovito ~rpalko ogrevalnega krogotoka (energijski razred A), preto~ni grelnik ogrevalne vode, tripotni preklopni ventil in regulacijo toplotne ~rpalke. Kompaktne split toplotne ~rpalke zrak/voda Vitocal 222-S in Vitocal 242-S imajo, za veliko udobje tople vode, v notranji enoti integriran {e ogrevalnik sanitarne vode, ki ima pri Vitocal 222-S prostornino 170 l in pri Vitocal 242-S prostornino 220 l. Velik dele` predmontiranih komponent omogo~a hitro instalacijo in tako prihrani stro{ke monta`e. Preverite, koliko stro{kov lahko prihranite s toplotno ~rpalko: v ta namen vam je na na{i spletni strani: www.viessmann.si na voljo test prihrankov, kjer lahko s podatki va{ega ogrevalnega sistema ugotovite, koliko bi prihranili. • Pia Jakobi~


VODA

Glede varčne ogrevalne tehnike je pravi naravni talent. Varčna, inovativna, učinkovita: cenovno privlačna toplotna črpalka zrak/ voda Vitocal 200-S v obratovanju cenovno ugodno koristi energijo iz okoliškega zraka in že pri nabavi prepriča z nizkimi investicijskimi stroški. Ker za instalacijo niso potrebna obsežna zemeljska dela ali vrtanje vodnjaka, je primerna tako za novogradnje kot tudi za prenovo in naknadno opremljanje obstoječih ogrevalnih sistemov, ker jo je možno brez težav kombinirati z obstoječim proizvajalcem toplote. Toplotna črpalka obratuje z ogrevalno močjo 4,6 do 14,6 kW pri nazivni priključni napetosti 230 V ter 10,2 in 12,1 kW pri nazivni priključni napetosti 400 V (zrak 7°C / voda 35°C) in se lahko zaradi možnosti reverzibilnega obratovanja uporablja tudi poleti za hlajenje prostorov. Nadaljnje informacije pod www.viessmann.si

Individualne rešitve z učinkovitimi sistemi za vse energente in vsa področja uporabe

55

Voda je eliksir `ivljenja! Kak{no vodo pijete? Iz javno dostopnih podatkov analiz vode je razvidno, da vode iz javnih vodovodov vsebujejo velike koli~ine pesticidov, v njej so prisotne tudi te`ke kovine, ki se po u`itju vode kopi~ijo v na{em telesu. Za uni~evanje bakterij in cist v vodi ve~ina vodovodov uporablja klor, zelo strupen plin, ki so ga v prvi svetovni vojni uporabljali kot bojni strup. Za uni~enje bakterij in cist v vodi je primernej{a in za ~loveka varnej{a UV sterilizacija vode. Tudi kvaliteta vode iz plastenk je vpra{ljiva. Tako zaradi vpra{anja kvalitete vode, s katero jih polnijo in tudi zaradi izlo~anja komponent, iz katerih so izdelane plastenke. To so predvsem te`ke kovine, kot je antimon in BPA, ki delujejo kot hormonski motilec. Poleg tega se iz tak{nih plastenk izlo~ajo tudi potencialno kancerogene snovi, kakr{ni sta acetaldehid in DEHA. Zdravo `ivljenje se za~ne s ~isto vodo. ^isto vodo, ki ji lahko popolnoma zaupate vam zagotavljajo NSF certificirani vodni filtri, ki na osnovi filtriranja z aktivnim ogljem, v kombinaciji s kapilarno membrano, iz vode odstranijo klor, vsa mo`na organska onesna`enja, hormone, trihalometane, pesticide, azbest, te`ke kovine (svinec, `ivo srebro, krom itd.), bakterije E. Coli, Salmonello, V. Cholerae, Legionello, protozoanske ciste Giardia, Cryptosporidium, enoceli~ne organizme in viruse. Zagotavljajo mikrobiolo{ko neopore~no vodo.

Vas skrbi tudi vodni kamen? Obloge vodnega kamna na grelcih vode so vzrok ve~je porabe energije in vodijo v okvare grelcev. @e samo 3 mm debele obloge vodnega kamna na grelcih pove~ajo porabo energije za 25 %. Z uporabo ionske meh~alne naprave se boste 100 % zanesljivo re{ili vseh {kodljivih posledic vodnega kamna. Z ustreznimi re{itvami si lahko zagotovite dobro pitno vodo, ki bo prijazna tudi do va{ih aparatov in vodovodne napeljave. •

Viessmann d.o.o. · C. XIV. divizije 116a · 2000 Maribor tel.: 02 480 55 50 · faks: 02 480 55 60 · viessmann@viessmann.si

Dodatne informacije: Henrik Hom{ak s.p., Krulejeva ulica 2, 8290 SEVNICA M: 041 555 270, T : 07 81 44 327 E : info@vodni-filter.si, www.vodni-filter.si


Davek na promet z nepremi~ninami zna{a 2 %

Prodaja va{e nepremi~nine

V

emo, da s prodajo nepremi~nine zapademo v obdav~itev. Da vas ne presenetijo obveznosti po prodaji, vam v prispevku podajamo prakti~ne nasvete. Dav~na osnova se ob prodaji va{e nepremi~nine ugotovi kot razlika med vrednostjo ob odsvojitvi in vrednostjo ob pridobitvi. Obdav~ena bo torej razlika med prodajno in nabavno ceno nepremi~nine,

prodajno vrednost pa zni`ate z 1 % normiranih stro{kov. Prodajno vrednost lahko dodatno zni`ate za znesek davka na promet z nepremi~ninami, ~e ste ga pla~ali kot prodajalec nepremi~nine.

Davek na promet z nepremi~ninami zna{a 2 %. Zavezanec za pla~ilo je prodajalec, sicer pa bi se lahko pogodbeni strani dogovorili druga~e, da pla~a davek na promet z nepremi~ninami kupec. Prodajno vrednost zni`ate lahko tudi s stro{ki cenitev, ampak ne ve~ kot za 188 EUR. Da pa bi bila osnova za obra~un davka ~im ni`ja, imate mo`nost povi{ati nabavno vrednost nepremi~nine in sicer za znesek davka na promet z nepremi~ninami, ~e ste ga pla~ali vi, stro{ki cenitve do 188 EUR in drugih stro{kov, ki pove~ujejo nabavno vrednost nepremi~nine, kar doka`ete z ra~uni. Pri tem uveljavljate {e 1 % normiranih stro{kov. Koliko odstotkov davka na kapitalski dobi~ek, ustvarjen s prodajo nepremi~nine, boste morali pla~ati, je odvisno od obdobja lastni{tva, torej kako dolgo ste imeli nepremi~nino, preden ste jo prodali. Dav~na stopnja od prodaje nepremi~nine se postopoma zni`uje: • za lastni{tvo do 5 let boste pla~ali 25 %, • za obdobje od 5 let do 10 let boste pla~ali 15 %, • po dopolnjenih 10 letih do15 let boste pla~ali 10 %, • od 15 let do 20 let boste pla~ali 5 %, • po 20 letih lastni{tva ni ve~ obdav~itve.


AKTUALNO

57

Podajamo konkreten primer izra~una prodaje hi{e za 200.000 EUR • Hi{o ste kupili l. 2007 za 150.000 EUR; • nepremi~nino ste imeli v lasti 6 let, torej bo dav~na stopnja zna{ala 15 %; • vrednost ob odsvojitvi zni`ate za 2 % davka na promet z nepremi~ninami, kar zna{a 4.000 EUR; • od odsvojitvene vrednostni upo{tevate 1% normiranih stro{kov (2.000 EUR); • nabavno vrednost povi{ate za 1% normiranih stro{kov (od 150.000 EUR nabavne vrednosti to znese 1.500 EUR); • pridete do dav~ne osnove v vi{ini 43.000 EUR (194.000 EUR minus151.500 EUR = 42.500 EUR); • od 42.500 EUR pla~ate 15 %, kar znese 6.375 EUR davka; • rok za oddajo napovedi je 15 dni od prodaje nepremi~nine; • dav~no obveznost odmeri dav~ni organ na podlagi napovedi dav~nega zavezanca. Pla~ila davka od kapitalskega dobi~ka boste opro{~eni, ~e ste nepremi~nino pridobili pred 1. 1. 2002 ali ~e ste v njej imeli prijavljeno stalno prebivali{~a in ste na tem naslovu bivali 3 leta pred odsvojitvijo.

Davek od najemnin Obdav~itev najemnin zna{a 25 %, dele`ni pa boste ni`jih normiranih stro{kov, ki ne bodo ve~ zna{ali 40%, ampak le 10%. Torej, ~e nepremi~nino oddajate za 300 EUR na mesec, boste pla~ali 810 EUR letnega davka iz oddajanja nepremi~nin.

Davek na vi{je vrednosti nepremi~nin Do~akali smo novo obdav~itev nepremi~nin vi{je vrednosti. Davek nas bo

dosegel, ~e so na{e zasebne nepremi~nine vredne ve~ kot pol milijona evrov, in takih bi naj bilo po podatkih geodetske uprave malo manj kot 6.000. Lansko leto je za obdav~itev veljala meja vrednost nepremi~nin v vi{ini 1 mio EUR in ni veljala za nepremi~nine, ki so jih lastniki oddajali v najem. Letos velja ista obdav~itev za pol ni`jo vrednost na{ih nepremi~nin ter ne glede na to, ali jih oddajamo ali ne in ~etudi na najemnino pla~ujemo davek. Te obdav~itve predvidoma ne bo ve~ v letu 2015. Dav~na stopnja ostaja 0,25 % vrednosti stanovanjske nepremi~nine. ^e je vrednost vseh nepremi~nin, ki jih imamo v lasti, ve~ kot 2 mio EUR,

pade odmerni odstotek na 0,5 %. Torej pri pol milijona vrednih nepremi~ninah pla~amo 1.250 EUR davka letno, ki ga lahko pla~ujemo obro~no. Odlo~bo bomo prejeli do 31. 5. za teko~e leto. Zavezanci za pla~ilo so tako pravne kot fizi~ne osebe, ki so lastniki nepremi~nin, katerih skupna vrednost vseh nepremi~nin presega pol milijona EUR. Nepremi~nine, v katerih se opravlja dejavnost, so te obdav~itve opro{~ene. Stanovanjske nepremi~nine, v katerih prebivamo ali oddajamo v najem ali opravljamo dejavnost, so obdav~ene. ^e imate leasing, ste kot jemalec leasinga zavezani pla~evati davek. • VIR: Finan~na hi{a d.o.o., mag. Karmen Darva{ [ega

93256

Redno vzdrĹževanje vozila je potrebno za vozila vseh starosti. NaĹĄi izkuĹĄeni serviserji po vsej Sloveniji bodo prijazno poskrbeli za voĹžnjo brez skrbi: - ko garancija poteÄ?e - kakovostno, zanesljivo in ugodno - tudi za starejĹĄa vozila - za Ä?lane ĹĄe ugodneje

9DUQLYR]QLN ĂŁW $YWRPRWRGUXĂŁWYR 9HOMDGR A I T

ÄŒlanska kartica Membership Card


58

OGREVANJE

Jesenska akcija obto~nih ~rpalk Grundfos

G

rundfos si pri svojem razvoju ~rpalk nenehno prizadeva, da bi naredil {e bolj uporabniku prijazne, zanesljive ter obenem energetsko var~ne in u~inkovite izdelke, oziroma, da bi z izbolj{avami pridobili tako uporabniki, kot tudi okolje. Vgrajena ~rpalka Alpha2 v obi~ajnem gospodinjstvu

Grundfos ~rpalke so opremljene z najsodobnej{o elektroniko, ki omogo~a prilagajanje obratovanja trenutnim potrebam. Ta ne zagotavlja samo udobja uporabniku, temve~ prihrani tudi veliko energije. Za ohranitev vodilnega polo`aja posve~a Grundfos veliko pozornosti raziskavam in razvoju, ki so usmerjene h kon~nim uporabnikom, s katerimi se posvetuje pri razvijanju novih izdelkov in pri izbolj{evanju `e uveljavljenih. Pri raziskavah in razvoju novih, bolj{ih re{itev uporablja najsodobnej{o tehnologijo v ~rpalni industriji ter nenehno sodeluje z univerzami in uglednimi izobra`evalnimi institucijami. Konec poletja in jesen sta pravi ~as, da poskrbimo za zadnje priprave na novo ogrevalno sezono. Grundfos je zato ponovno pripravil posebno prodajno akcijo obto~nih ~rpalk za ogrevanje, Alpha2 in Alpha2L, s katerimi poleg prihrankov elektri~ne energije pridobite tudi 5-letno garancijo. ALPHA2 L je cenovno dostopna, visoko zmogljiva obto~na ~rpalka, namenjena cirkulaciji vode v sistemih ogrevanja in hlajenja ter tople sanitarne vode. Zanesljiva ~rpalka odgovarja strogim zahtevam EuP regulative in

Grundfos

je idealna izbira za aplikacije, kjer so bile do sedaj uporabljene dobro poznane UPS ~rpalke. Alpha2L: - je zasnovana na preverjenem modelu ALPHA2, ki se lahko pohvali z ve~ kot 3 milijoni prodanimi enotami, - zmanj{a stro{ke porabe elektri~ne energije do 80% v primerjavi s tradicionalnimi ~rpalkami, - porabi zgolj 81 kWh na leto (izra~un temelji na standardni hi{i 150 m2, s 6840 urami ogrevanja letno). Tehnolo{ko bolj izpopolnjen model ~rpalke Alpha2 nudi tudi: - LED prikazovalnik, ki prikazuje trenutno porabo energije ali pretok, - AUTOADAPT funkcijo, ki v ve~ini primerov omogo~a zagon brez predhodnih nastavitev in delovanje na optimalno to~ko in - no~no zni`anje. No~no zni`anje je funkcija, ki omogo~a zmanj{anje porabe v ogrevalnih sistemih na minimum.

Strokovno svetovanje ob nakupu je na voljo pri Grundfos poobla{~enih prodajalcih

Nova generacija Alpha2 ~rpalk vgrajenih v bolni{nici

Sami se prepri~ajte o u~inkovitosti, ki jo nudita ~rpalki Alpha2 in Alpha2L. V akciji, ki traja od avgusta, lahko pri Grundfos poobla{~enih prodajalcih v akciji kupite ~rpalke Alpha2(L) in si zagotovite 5-letno garancijo. Ve~ informacij na www.grundfos.si ali na telefonski {tevilki 01/568 06 10. • Maja Gal, univ. dipl. kom.

,PDPRÄ—USDONHNLMLKSRWUHEXMHWH

p o d a r j a! 5 l e t g ar a

3UHSULÄ—DQLVPRYNDNRYRVWLQ]DQHVOMLYRVWQDwLKÄ—USDONÄ—HSDXVSHPRSUHSULÄ—DWLwHYDVYDPSRGDULPR OHWJDUDQFLMHQDYVH$/3+$LQ$/3+$/Ä—USDONH 8SRUDED*581')26FLUNXODFLMVNLKÄ—USDON

n c ij e

]DNURĂžHQMHYRGHYVLVWHPLKUDGLMDWRUVNHJDFHQWUDOQHJDRJUHYDQMD ]DVLVWHPHWDOQHJDRJUHYDQMD ]DVLVWHPHVNRWOLQDWUGDJRULYD ]DGUXJHQDPHQH *581')26$/3+$]DYVHNOMXÄ—QHSULPHUHXSRUDEH $/3+$UHVQLÄ—QRL]VWRSDVVYRMRXSRUDEQRVWMRODKNRRGJRYRULQDYVHYDwH]DKWHYH $/3+$]DNURĂžHQMHYRGHYVLVWHPLKUDGLMDWRUVNHJDRJUHYDQMD 9WUHQXWNXNRVWHYJUDGLOL$/3+$]*UXQGIRV$872$'$37IXQNFLMRVWHSULGRELOLQDMEROMwR PRĂžQRUHwLWHYNDUSRPHQLRSWLPDOQRSRUDERHQHUJLMH]]HORHQRVWDYQRPRQWDĂžR $/3+$]DVLVWHPHWDOQHJDRJUHYDQMD

$/3+$LPDQDVWDYLWYHGHORYDQMDSULNRQVWDQWQHPWODNXLQNRPSDNWQRREOLNRQDGJUDMHQR]HQRVWDYQRPRQWDĂžR $/3+$]DVLVWHPHVNRWOLQDWUGDJRULYD $/3+$YDPMDPÄ—LQDMQLĂžMRPRĂžQRSRUDERHQHUJLMHSULRJUHYDQMX]DORJRYQLNDDOLKUDQLOQLNDVDQLWDUQHYRGH Obrnite se na nas z zaupanjem. Tu smo zaradi vas... www.si.grundfos.com


Reenergija

Velika nagradna igra Reenergija

iz najčistejših virov Ponudba paketa Reenergija Elektro Gorenjska Prodaja s ponudbo paketa Reenergija, ki jo pripravlja v sodelovanju s partnerji, spodbuja rabo obnovljivih virov.

Odgovorite na vprašanja na nagradnem kuponu spodaj oziroma na spletnem mestu www.reenergija.si in sodelujte v veliki nagradni igri Reenergija. Med vsemi kuponi, ki jih bomo prejeli do 15. oktobra 2013, bomo izžrebali 10 nagrajencev.

Z malo sre㶜e bo vaša ena od naslednjih nagrad:

Reenergija prinaša ugodnosti 㶏e ste v odnosu do okolja pripravljeni tudi sami aktivno sodelovati, je Reenergija prava ponudba za vas. Izberite med kakovostno ponudbo po najugodnejših pogojih in prihranite tudi pri elektri㶜ni energiji, saj so cene v paketu Reenergija še posebej ugodne.

Solarni komplet

Kolo na elektri㶜ni pogon

5 x bon v vrednosti 500 € za nakup izdelkov v paketu Reenergija

Oglejte si aktualno ponudbo na spletnem naslovu www.reenergija.si.

5 x bon v vrednosti 100 € za elektri㶜no energijo

Partnerji Reenergija

Toplotna 㶜rpalka AquaMax

Toplotna 㶜rpalka Thermia

Lesni peleti

Družba Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., je registrirana pri Okrožnem sodiš㶜u v Kranju, št. Srg 2011/8382 z dne 7. 3. 2011. Osnovni kapital: 3.000.000 EUR. Mati㶜na številka 3926770000, ID številka SI37692186, transakcijski ra㶜un pri Gorenjski banki 07000-0001282527. Sedež družbe: Kranj, poslovni naslov: Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj, internet: www.eg-prodaja.si.

Organizator nagradne igre Nakup ni pogoj za sodelovanje. Ve㶜 informacij o nagradni igri na www.reenergija.si.

Nagradni kupon Odgovorite na spodnja vprašanja in sodelujte v veliki nagradni igri Reenergija. Izpolnjen kupon odpošljite na naslov Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj do 15. 10. 2013. Za nakup katerega izdelka v paketu Reenergija boste unov㶜ili bon v vrednosti

Ali boste v roku enega leta spremenili na㶜in ogrevanja in kaj boste izbrali?

500 EUR? Obkrožite en izdelek: toplotna 㶜rpalka za pripravo tople sanitarne vode toplotna 㶜rpalka za ogrevanje prostorov solarni komplet - kolektor in zalogovnik 300 l kolo na elektri㶜ni pogon lesni peleti

Vpis vaših podatkov Ime in priimek:

Kako se ogrevate v vašem gospodinjstvu? z elektri㶜no energijo

s toplotno 㶜rpalko

Naslov:

s kurilnim oljem

drugo:

Poštna številka in kraj:

z zemeljskim plinom z uteko㶜injenim naftnim plinom (UNP) z drvmi z lesnimi peleti s premogom

Telefonska številka: Elektronski naslov: Podpis: S podpisom potrjujem, da se strinjam s splošnimi pogoji Velike nagradne igre Reenergija, ki so objavljeni na spletnem naslovu www.reenergija.si.


60

OGREVANJE

Blagovna znamka Seltron OPTIMA dopolnjena z novim peletnim kotlom

N

ajbolj znan izdelek Seltron blagovne znamke OPTIMA je zagotovo oljni nizkotemperaturni kotel, ki `e dolga leta ogreva mnoga gospodinjstva po vsej Sloveniji. Blagovno znamko OPTIMA dopolnjujejo {e hranilniki toplote in toplotne ~rpalke za sanitarno vodo. Leto{njo jesen bodo na trg plasirali kotel na pelete OPTIMA PKO. Zakaj so se v podjetju odlo~ili za ta korak, smo se pogovarjali z vodjem komerciale, g. Miranom Kvasom. Na slovenskem trgu je kar pestra ponudba kotlov na pelete. Zakaj ste se odlo~ili, da blagovno znamko OPTIMA dopolnite s kombiniranim kotlom na pelete in polena? Poslovna strategija v podjetju Seltron je, da svojim kupcem nudimo izdelke, ki imajo odli~no razmerje med kakovostjo in ceno, ustrezajo zahtevam ter pri~akovanjem ~im ve~je skupine potencialnih kupcev. Vsi izdelki, ki jih prodajamo z lastno blagovno znamko Seltron OPTIMA, gredo skozi zahtevne faze testiranja, da zadostijo postavljenim kriterijem in ciljem. OPTIMA PKO je prvi peletni kotel, za katerega je mo`no pridobiti dr`avno subvencijo EKO sklada in omogo~a tudi kurjenje s poleni. Namenjen je za ogrevanje objektov z razli~nimi toplotnimi potrebami in ogrevalnimi sistemi. Ker se na slovenskem trgu pojavljajo peleti razli~nih kakovosti, je zelo pomembno, da je delovanje kotla stabilno tudi pri slab{i kakovosti pelet. Kotel dosega izjemen, do 92,5 % izkoristek. Pomembna prednost kotla je tudi konkuren~na in dostopna cena. Dejali ste, da v Seltronu na prvo mesto postavljate kakovost. Kako se to ka`e pri tem kotlu? Kakovost se ka`e v skrbni izbiri vgrajenih materialov in komponent, ter spremljanju proizvodnega procesa v skladu s standardi ISO. Kotel je pridobil pozitivno oceno od ugledne institucije za dodeljevanje certifikatov kakovosti v Evropi in sicer s strani Tehni~ne univerze na Dunaju. [tevilka certifikata je PL-11160-P. Veliko pozornost smo posvetili tudi regulatorju, ki nadzoruje in upravlja delovanje kotla. V ta namen smo uporabili lasten regulator PROMATIC® KUD 10, ki smo ga namensko razvili prav za ta tip kotla.

Kakovost konstrukcije se ne nazadnje ka`e tudi skozi porabo prostora, ki ga kotel skupaj z integriranim zalogovnikom za pelete potrebuje, to je le 0,65 m2. Monterje ogrevalnih naprav najbr` najbolj zanima zahtevnost priklopa kotla in zmogljivosti regulacije ogrevanja. Kaj lahko pri tem izpostavite? Peletni kotel OPTIMA PKO se v ogrevalni sistem priklju~i kot kotli ostalih proizvajalcev, zato tukaj ni posebnosti. Zaradi mo`nosti delovanja s poleni, je dodatno opremljen z varnostnim toplotnim izmenjevalnikom, ki se vgradi kot opcijska oprema. Pri zasnovi kotla, smo izjemno skrb posvetili tudi razvoju regulatorja PROMATIC® KUD 10, ki prina{a mnoge novosti in inovacije. Naj poudarimo samo najpomembnej{e: 1) ^arovnik za prvi zagon. To je avtomatski postopek pri katerem regulator monterja vodi in usmerja pri prvem zagonu kotla. 2) Zvezna regulacija mo~i kotla. Za razliko od ve~ine drugih kotlov na pelete, ki imajo reguliranje mo~i delovanja omejeno na nekaj stopenj, smo z regulatorjem dosegli povsem zvezno, to je brezstopenjsko regulacijo od minimalne do nazivne mo~i kotla. To pomeni, da se lahko mo~ kotla povsem natan~no prilagodi trenutnim potrebam po toplotni energiji. Pri tem pa lahko z dodatno nastavitvijo tudi omejimo maksimalno mo~ delovanja kotla. Opisan na~in zagotavlja var~no delovanje in minimalno {tevilo vklopov oziroma izklopov kotla. 3) Prijaznost do uporabnika. Regulator je opremljen z velikim LCD displejem, na katerem prikazuje stanje delovanja regulacije, izmerjene temperature in ostale podatke o delovanju kotla. Spremljamo lahko trenutno mo~, porabo pelet ter koli~ino proizvedene energije. Uporabnik je tako vedno informiran o delovanju kotla, morebitnih motnjah pri delovanju in potrebnih posegih. 4) Signalizacija nivoja pelet. Regulator spremlja porabo pelet in nas

Miran Kvas, vodja komerciale v podjetju Seltron

opozori na ponovno polnjenje zalogovnika. ^e se kljub temu zgodi, da smo zalogovnik izpraznili, posebna funkcija zagotovi nemoten ponovni zagon kotla pri ponovnem polnjenju. Kaj pa reguliranje sobne temperature in priprava tople sanitarne vode? Regulator PROMATIC® KUD10 skrbi za regulacijo kotla in polnjenje hranilnika. Za doseganje usklajenega delovanja kotla za potrebe ogrevanja prostorov pa je mogo~e kotlovni regulator povezati z vsemi vremensko vodenimi regulatorji ogrevanja iz Seltron ponudbe in sicer PROMATIC® WDC, WXD in CMP25-2. Pogosto se s kotli rokujejo starej{i uporabniki, zato ni nepomembno kak{na je zahtevnost prehoda iz kurjenja s peleti na kurjenje s poleni? Potrebno je poudariti, da je ta prehod izredno enostaven in ga izvedemo v dveh preprostih korakih. Odpremo kotel, iz kuri{~a odstranimo {al~ko, v kateri izgorevajo peleti ter vstavimo re{etko za kurjenje s poleni. Potrebno je le {e pritisniti tipko za preklop regulatorja na kurjenje s poleni. Tisti, ki smo se leta ogrevali s kurilnim oljem, smo navajeni, da ogrevanje deluje samodejno in za to ni potreben dodatni napor. Pri peletnem kotlu najbr` ni ~isto tako? Res je, kotel OPTIMA PKO zahteva nekaj ve~ na{e »pozornosti«. Potrebno je skrbeti za polnjenje zalogovnika s peleti, za ~i{~enje kotla in odstranjevanje pepela. Pri kotlu z zalogovnikom za 135 kg pelet, zadostuje eno polnjenje za ca 24 urno neprekinjeno obratovanje gorilnika pri nazivni mo~i kotla.


OGREVANJE

61

Na voljo sta dve izvedbi: s 75 kg ali 135 kg integriranim zalogovnikom za pelete.

Glede na vremenske razmere in povpre~ne toplotne izgube objekta, to zadostuje za 3 do 7-dnevno nemoteno ogrevanje. Vsi deli, ki jih je potrebno periodi~no o~istiti so lahko dostopni in jih s pomo~jo sesalnika v kratkem ~asu kakovostno o~istimo, ter tako kotel pripravimo za nadaljnje obratovanje. Kaj pa toplotne izgube? @e sam podatek, da kotel dosega do 92,5 % izkoristek nam pove, da tukaj ni veliko prostora za toplotne izgube.

Konstrukcija kotla je izvedena na principu trovle~nega odvajanja dimnih plinov. Tak sistem monterji ogrevalnih naprav `e dobro poznajo, saj je enak princip uporabljen tudi pri nizkotemperaturnem oljnem kotlu OPTIMA. Gre za to, da dimni plini preden zapustijo kotel, oddajo ~im ve~ koristne energije. Poleg tega je kotel tudi izredno dobro toplotno izoliran. [e posebej izpostavljeno mesto so sprednja vrata, ki imajo dvojno izolacijo. Notranja `elezna vrata so izolirana s temperaturno odpornim penje-

nim betonom, zunanja estetska vrata pa so dodatno izolirana s stekleno volno. In kje si lahko kotel ogledamo? Kotel bo na voljo od sredine meseca septembra v CENTRU var~nega ogrevanja Seltron, na Tr`a{ki cesti 85A v Mariboru in pri specializiranih prodajalcih ogrevalne tehnike po vsej Sloveniji. Za dodatne informacije priporo~amo, da pokli~ete na{o tehni~no slu`bo na telefon 02 / 671 96 55. • UR

CENTER

varčnega ogrevanja

Specialni kotel na pelete OPTIMA PKO NOVO!

Skoraj brezplačno do tople sanitarne vode!

t Prvi kombinirani peletni kotel za katerega je možno pridobiti državno subvencijo EKO sklada. t Namenjen je za ogrevanje objektov z različnimi toplotnimi potrebami in ogrevalnimi sistemi. t Dosega izjemen do 92,5 % izkoristek. t Skupaj z integriranim zalogovnikom za 135 kg pelet, zasede le 0,65 m2. t Prednost kotla je izjemno konkurenčna in dostopna cena.

Cena*

Cena**

3.647,80 €

3.274,05 €

Ne zamudite!

Akcijska ponudba velja do 30. septembra 2013.

* z obračunanim 22 % DDV, ** z obračunanim 9,5 % DDV

BREZOBRESTNI KREDIT !

t Razmerje med vloženo električno energijo in brezplačno energijo iz okolice je 30 % proti 70 %. t Zamenjava obstoječega električnega bojlerja s toplotno črpalko OPTIMA SAN ni zahtevna. t Sanitarno vodo boste ogrevali ugodno in ekološko prijazno. t Možnost subvencije Eko sklada.

Akcijska cena*

Akcijska cena**

1.755,70 €

1.575,81 €

Ne zamudite!

Akcijska ponudba velja do 30. septembra 2013.

* z obračunanim 22 % DDV, ** z obračunanim 9,5 % DDV

Ne čakajte! Obiščite CENTER varčnega ogrevanja na Tržaški c. 85A v Mariboru. Več informacij za pridobitev brezobrestnega kredita najdete na www.seltron.si !

T: 02 / 671 96 00 E: info@seltron.si S: www.seltron.si


62

PREZRA^EVANJE

Zima in pametno prezra~evanje

^

e ho~emo dose~i ugodno bivalno klimo v prostorih, bomo v Sloveniji morali ogrevati stavbe skoraj osem mesecev. V tem ~asu samo ob~asno odpiramo okna in zra~imo stanovanje, saj `elimo za ogrevanje porabiti ~im manj energije. Sodobna zatesnjenost {koduje Zra~no zatesnjeni bivalni prostori so energetsko var~ni, vendar bodo brez prezra~evanja hitro postali neprimerni za bivanje. To ob~utimo zlasti pozimi, ko so vonjave, izparine, vlaga in kro`enje prahu najintenzivnej{i, zra~enje pa zaradi var~evanja najslab{e. Posledice so neugodne bivalne razmere podnevi, slab{e spanje pono~i, ena najslab{ih pa je pojav plesni, ki stanovalcem lahko dolgoro~no zagreni bivanje. Pozimi skoraj 90% ~asa pre`ivimo v zaprtih prostorih, zato je dotok sve`ega zraka {e toliko bolj pomemben. ^e bi hoteli prostore pravilno zra~iti, bi morali v vsakem, kjer se zadr`ujemo, odpreti okno za pet minut, in to vsako uro. Ker tega nih~e ne po~ne, bo potrebno to delo prepustiti prezra~evalnim napravam, najbolje takim, ki toploto vra~ajo v prostor, zaradi ~esar bodo izgube energije zanemarljive.

Prezra~evanje z vra~anjem toplote Vgradimo ga lahko v stavbe ali posamezno stanovanje, najbolje takrat, ko je hi{a {e v gradnji, saj bodo stro{ki zato

najni`ji, prezra~evalne cevi pa nevidno vgrajene v strop ali tla. Edina prava, najbolj kvalitetna in celovita re{itev, je centralno sistemsko prezra~evanje vseh prostorov hi{e s povratkom toplote. Pri tem sve` zrak vstopa v prostore po ceveh, ki so izdelane iz antistati~nih in antibakterijskih materialov, zaradi ~esar ne vplivajo na kvaliteto zraka. Pred vstopom v prostor se v napravi zrak filtrira, pri ~emer lahko odstranimo tudi cvetni prah. Zrak se {e razvla`i in ogreje z odpadnim zrakom. V linijo lahko vgradimo {e tako imenovani entalpijski izmenjevalec, ki poleg toplote v zrak vrne tudi nekaj vlage. To je zlasti pozimi, ko vlaga zunaj lahko pade pod 30% zelo pomembno, saj se ugodno po~utimo ob 45 do 55% vla`nosti.

Majhen in zmogljiv Sodoben rekuperator serije Helios KWL ima dva ventilatorja mo~i od 30 do 120 W, z njim lahko prezra~ujemo stanovanje ali hi{o z do 230 m2 povr{ine. Celotna naprava ni ve~ja od povpre~ne kuhinjske omarice in je obi~ajno pritrjena na steno. Uporabnik jo enkrat letno sam odpre,

Stenski prezra~evalnik in rekuperator Helios KWL meri samo 60 x 60 cm

o~isti notranje ploskve in izmenjevalec ter menja filtre, zato poseg serviserja ni potreben. Tudi v najhladnej{i zimi dogrevanje vstopnega zraka ni potrebno, saj prestre`e do 93% toplote, saj manjkajo~e odstotke pokrije ogrevanje hi{e ali stanovanja. Cene rekuperatorjev so vedno bolj ugodne, vgradnjo pa poceni {e EKO sklad, ki ob vgradnji povrne do 25% stro{kov. Nova zakonodaja graditeljem predpisuje vgradnjo prezra~evalnih sistemov, ki so energetsko u~inkoviti, zato bodo tak{ne kompaktne prezra~evalne naprave v prihodnje postale samoumevne. • Tihec – vir: podatki podjetja Klivent


OGREVANJE

63

Var~no ogrevanje na elektriko ali pelete

V

podjetju Tersus d.o.o. nudimo {irok spekter kvalitetnih sistemov za lokalno in centralno ogrevanje prostorov. Var~ni radiatorji Beha Kot novost za leto{njo grelno sezono so elektri~ni radiatorji s stekleno prednjo plo{~o. Osnova radiatorja je `e dobro poznan nizkotemperaturni behin radiator z elektronskim triac termostatom. Design stekleni radiatorji so dobavljivi v treh modelih, v beli barvi pod nazivom PG in LG, pri ~emer sta v izvedbi PG na voljo dva modela mo~i 600 in 1.000 W, vi{ine 417 mm, ter model LG 750 W z vi{ino 223 mm. Radiatorji so namenjeni za stensko vgradnjo.

Promocijsko sporo~ilo

Opremljeni so z naprednim elektronskim triac termostatom za uravnavanje konstantne temperature v prostoru. V leto{njem letu je bil predstavljen tudi nov model prenosnega BEHA radiatorja, modelske oznake GME 1.500 T, mo~i 1.500 W. Opremljen je z dvema nizko temperaturnima grelcema iz ekstrudiranega aluminija, s sobnim elektronskim termostatom z obmo~jem nastavitve temp. od 5-30°C ter var~evalnim modulom TP 100 za dnevno ~asovno regulacijo delovanja. Zasnova radiatorja je izredno robustna, `ivljenjska doba zna{a 30 let, proizvajaelc nudi 5 letno garancijo. Zasnova elektri~nih radiatorjev BEHA je nizko temperaturni grelni element in izredno velika povr{ina prednje grelne plo{~e, s ~imer dose`emo visoko udobje v prostoru tudi ob ni`jih zunanjih temperaturah. Prepre~evanje zgorevanja prahu in minimalno su{enje zraka, ter mo`nost uporabe za ogrevanje kopalnic, so le nekatere od prednosti BEHA radiatorjev.

Toplotne ~rpalke Atlantic Za {tevilne uporabnike ogrevalnih sistemov na kurilno olje ali UNP plin nudimo cenovno ugodne in tehnolo{ko dovr{ene toplotne ~rpalke Atlantic in kotle na pelete Biawar. Toplotne ~rpalke Atlantic so primerne za vgradnjo v novogradnje v kombinaciji z nizkotemperaturnimi sistemi talnega ali stenskega ogrevanja. Zahvaljujo~ visoki temperaturi vtoka (60°C) jih priporo~amo tudi za uporabo pri sistemih ogrevanja z radiatorji. Glede na izhodno mo~ lahko z visokotemperaturno ~rpalko Atlantic Excellia ogrevamo povr{ine do 350 m2 ali hi{e z letno porabo kurilnega olja cca 3.000 l. Toplotne ~rpalke Atlantic so dobavljive z notranjo enoto, brez ali z integriranim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo.

Peletni kotli Biawar

ůĞŬƚƌŝēŶŝƌĂĚŝĂƚŽƌũŝ

ͲŶŽƐƚĂǀŶĂŵŽŶƚĂǎĂ͕ - dovršen design, - napreden triac elektronski neslišen termostat.

dŽƉůŽƚŶĞēƌƉĂůŬĞ

- Namenjene tako za radiatorsko kot talno ogrevanje prostorov, - delujejo v zelo širokem temperaturnem razponu (-25°C do +35°C ).

WĞēŝŶĂƉĞůĞƚĞ

Kotli na pelete Biawar so namenjeni za objekte z letno porabo kurilnega olja do 5.000 l. Kotel na pelete je opremljen z avtomatskim v`igom pelet, samo~istilnim gorilcem na pelete in avtomatskim ~i{~enjem tubulatorjev dimnih plinov. Kotlovska regulacija omogo~a {tevilne mo`nosti regulacije kotla (podpora za solarni sistem in toplotno ~rpalko, lambda sondo, vremensko regulacijo). Kotel lahko deluje v obmo~ju 30-100% nazivne mo~i. • Sre~o Arta~

ͲǀƚŽŵĂƚƐŬĞƉĞēŝŶĂ pelete s samodejnim ēŝƓēĞŶũĞŵŐŽƌŝůĐĂ͕ ͲŽĚůŝēŶŽƌĂnjŵĞƌũĞŵĞĚ kvaliteto in ceno.

hǀŽnjŝŶĚŝƐƚƌŝďƵĐŝũĂ͗dĞƌƐƵƐĚ͘Ž͘Ž͕͘dƌǎĂƓŬĂĐĞƐƚĂϱϯϵ͕ϭϯϱϭƌĞnjŽǀŝĐĂ d͗͘ϬϭͲϮϱϳϯͲϮϱϲ͕ϬϯϭͲϮϯϱͲϮϬϬ͕ϬϱϭͲϲϱϱͲϱϬϬ

www.tersus.si


OGREVANJE

U~inkovito ogrevanje industrijskih prostorov Kratek odzivni čas

Prihranek energije do 50%

Inteligentna sevalna toplota

Neposredni učinek Min. trans. izgube

Prijetna toplota

Natančno usmerjena toplota Ni distribucijskih izgub

nem ~asu za ogretje prostora pred pri~etkom dela, delno ogrevanje proizvodnega ali skladi{~nega tlorisa, ogrevanje izklju~no delovnega mesta ter nastavitvi ter vzdr`evanju varovalne temperature izven delovnega ~asa (no~, dela prosti dnevi).

Ogrevanje s toplotnim sevanjem Infrarde~e ogrevanje je naraven, zdrav in var~en na~in ogrevanja. To je princip ogrevanja, s katerim nas narava

65

Ogrevanje kadar in kjer je potrebno – parcialno ogrevanje prostorov oz. ogrevanje le dolo~enega delovnega mesta Hitra odzivnost – kratki zagrevalni ~asi

(sonce) greje `e od nekdaj. Ob~utek toplote, ki ga oddaja sonce je pravzaprav posledica infrarde~ega sevanja (elektromagnetno valovanje), ki je del son~ne svetlobe. Gre za popolnoma naravno in ~loveku prijazno energijo. •

U~inkovit na~in ogrevanja prostorov velikih volumnov S programom plinske sevalne tehnike `elimo ponuditi energetsko u~inkovite re{itve ogrevanja prostorov velikih volumnov, ki omogo~ajo mo`nost izkori{~anja prihrankov energije skritih v na~inu generiranja ogrevne toplote, ogrevalni temperaturi, ogrevalni tehniki, potreb-

Aplikacije primerne za: Industrijski prostori • proizvodne, delovne hale, • skladi{~ni prostori, logisti~ni centri, • servisne hale, • tople grede, • `ivinorejski prostori. Javni prostori • {portni objekti (stadioni), • saloni, razstavni prostori, • gostinski obrati (odprte terase), • `elezni{ke, avtobusne postaje, • verski objekti.

Vir: German Federal Association of Energy and Water Economics [BDEW], 2010


66

SOLARNE TEHNOLOGIJE

Pou~enost upravljavcev son~nih elektrarn

S

povpre~no mo~jo 125 W son~ne elektrarne na prebivalca Slovenije dosegamo komaj ~etrtino evropskega povpre~ja. Do leta 2012 smo izgradili 1.473 son~nih elektrarn Son~ne elektrarne (SE) so sprva zelo po~asi rastle. Glede na rast rabe elektri~ne energije in okoljske obremenitve, ki jih povzro~ajo neobnovljivi viri energije, je bilo nujno

spodbuditi gradnjo elektrarn na obnovljive - trajne vire energije. Spodbude so pri{le pozno, prva z Uredbo o pravilih za dolo~itev cen in za odkup elektri~ne energije od kvalificiranih proizvajalcev elektri~ne energije v letu 2002, u~inkovitej{a spodbuda

pa {ele leta 2009 z Uredbo o podporah elektri~ni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije.

mo~jo 125 W son~ne elektrarne na prebivalca Slovenije dosegamo komaj ~etrtino evropskega povpre~ja.

Statistika ka`e, da so se investitorji po uvedbi podporne sheme proizvodnji energije iz obnovljivih virov opogumili, {tevilo investitorjev son~ne elektrarne se je v treh letih pove~alo za 10 krat, od 160 v letu 2009 na 1.473 v letu 2012. Vendar s povpre~no

Postopki in zahteve dr`ave zapirajo trg son~nih elektrarn Z omejevanjem ukrepov za gradnjo SE je na{a dr`ava postala izrazito neprijazna. Izgovori, da ni denarja za finan~ne spodbude, so verjetni, vendar bi dr`ava lahko


67 precej pocenila in poenostavila vsaj postopke priklju~itve male son~ne elektrarne, ki ne prenese visokih fiksnih stro{kov. Tudi na podro~ju obdav~evanja lastnikov malih son~nih elektrarn bi lahko bila dr`ava bolj prijazna in prilagodljiva, ki sedaj podpira predvsem velike sisteme. V primerjavo, leta 2009 je bila zgrajena le 1 son~na elektrarna nad 500 W, lansko leto pa kar 50 tako velikih sistemov fotovoltai~nih elektrarn.

Usposobljenost lastnika son~ne elektrarne je nujnost S korekcijo podpor in drugimi omejitvami se je izgradnja novih son~nih elektrarn zmanj{ala, hkrati pa si je dr`ava vzela nekaj ~asa in za~ela urejati razmere na trgu. S Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav je dr`ava predpisala stopnjo usposobljenosti ali pou~enosti upravljalcev in vzdr`evalcev energetskih naprav. Malo son~no elektrarno, ki za postavitev ni potrebovala gradbenega dovoljenja, lahko upravlja lastnik, ki je pou~en z navodili za tehni~no pravilno in varno obratovanje, s tehni~nimi predpisi o tovrstnih napravah in z ukrepi za racionalno uporabo energije. Malo son~no elektrarno je potrebno upravljati tako kot vsako drugo napravo. Pravilo {tiriperesne deteljice varnosti je: ljudje, `ivali, okolje in premo`enje. Glede na dejstvo, da razli~no razumemo zahteve v zvezi z usposobljenostjo upravljavca son~ne elektrarne, je zadevo potrebno poenotiti. Temu so namenjena usposabljanja za upravljavca male son~ne elektrarne. Lastniki son~nih elektrarn naj ~im prej opravijo usposabljanje za upravljavca malih elektrarn pri slovenskih izvajalcih usposabljanja.

Poleg tega naj izdelajo navodila za obratovanje in po`arni na~rt son~ne elektrarne, ter izvedejo ukrepe v pove~anje u~inkovitosti obratovanja in vzdr`evanja SE.

Lastniki pozor Lastniki son~ne elektrarne naj ~im prej izpolnijo zakonske obveznosti, ki pove~ujejo varnost, u~inkovitost in zanesljivost obratovanja njihovih SE. Ne nazadnje,

omre`na SE je del globalnega elektroenergetskega sistema in lastnik je odgovoren, da deluje skladno z omre`jem, druga~e lahko skrbnik omre`ja za~asno ali trajno izklopi SE iz omre`ja. Po oceni izvajalcev usposabljanja je v Sloveniji ve~ kot 2.000 lastnikov enostavnih son~nih elektrarn, ki {e niso usposobljeni, pa bi morali biti. Samo da se ne bodo takrat, ki jih bo obiskal in{pektor, izgovarjali, da niso vedeli. • Matja` Valen~i~, neodvisni energetski strokovnjak www.zenergija.si


68

SOLARNE TEHNOLOGIJE

Pomembno o solarnih kolektorjih

O

grevanje sanitarne vode s solarnimi kolektorji ima veliko prednosti, vendar pa je za nemoteno delovanje potrebno poznati re{itve kako se za{~iti pred morebitnimi izpadi. Izpad elektrike je lahko problem Ker so dana{nji kolektorji visoko u~inkoviti, bo zaustavitev obto~nih ~rpalk ob izpadu elektrike povzro~ila skokovit dvig temperature. Ta lahko v 15 minutah tudi prese`e 200°C in povzro~i uparjanje teko~ine v obtoku. Ko se ~rpalka spet vklju~i, pa ne bo mogla vzpostaviti obtoka, saj zaradi pare v ceveh ne bo mogla ponovno vzpostaviti obtoka. Vrnitev v normalno stanje je mo`na {ele, ko se kolektorji ohladijo in para uteko~ini. Kar pomeni, da zaradi kraj{e prekinitve delovanja obto~ne ~rpalke, sistem ves dan ne bo opravljal svoje naloge ogrevanja vode. Ta dogodek bo minil

brez posledic, ~e je sistem pravilno izveden in varovan, ~eprav pogosti izpadi niso koristni, saj povzro~ajo nepotrebne okvare in skraj{ujejo `ivljenjsko dobo napeljav in opreme. Prav tako se zmanj{uje kvaliteta in skraj{uje `ivljenjska doba teko~ine proti zmrzovanju.

Prepre~evanje izpadov elektrike Na razpolago imamo ve~ re{itev. Lahko uporabimo rezervno napajanje za ra~unalni{ke sisteme (UPS), ali akumulator z razsmernikom in polnilnikom. Slabost obeh je omejen ~as delovanja, pregrevanje motorja ~rpalke (nepravilna oblika napetosti) in menjavanje akumulatorjev na vsakih 5 let. Prednosti pa so enostavna nadgradnja obstoje~ega

Solarni sistem s fotovoltai~nim modulom in 12V ~rpalko

sistema in nizka cena, od 70 do 200 â‚Ź. Re{itev je lahko tudi 12V sistem napajanja, ki elektriko dob neposredno iz fotovoltai~nega modula. Zato morata obto~na ~rpalka in krmilna enota delovati na nizko napetost. Sedaj postane najpomembnej{i del sistema fotovoltai~ni modul, ki mora biti na takem mestu, da nanj pada senca stavbe ali dreves, kar je pomembno zlasti pozimi.

Cena sistema se pove~a za okoli 200 - 250 EUR, ~e dodamo {e akumulator s polnilnikom pa za 350 do 400 EUR, enakega pa lahko postavimo na po~itni{ke objekte, kjer ni elektrike. S tem dodatkom bo solarni sistem postal zanesljivej{i, podalj{ala se bo njegova `ivljenjska doba, poleg tega pa postane {e avtonomen in energetsko neodvisen. • Gregor Filipi~


OGREVANJE

69

Nova elektronska termostatska glava La`je upravljanje – s stro{ki in udobjem Nova Danfossova elektronska termostatska glavo living connect® dru`inam omogo~a uravnavanje vseh doma~ih radiatorjev z ene same lokacije, pri tem pa skrbi za ugodne temperature, minimalizira ra~une za ogrevanje in zagotavlja optimalno notranjo klimo. Living connect® vodi radiatorske termostatske glave v digitalno dobo in nudi natan~no in enostavno digitalno regulacijo ogrevanja va{ega doma. Brez`i~na komunikacija omogo~a regulacijo vseh radiatorjev va{ega doma naenkrat, s pomo~jo ene same Danfossove centralne enote. Digitalni prikaz na vsaki termostatski glavi natan~no prikazuje `eljeno temperaturo prostora, kar olaj{a optimirati udobje.

Ustrezna temperatura ob vsakem ~asu, podnevi in pono~i [tudije so pokazale, da je najugodnej{a temperatura v spalnici 17°C, udobna temperatura med delom, u~enjem ali po~itkom pa 21°C. Doslej je nastavljanje razli~nih temperatur ob razli~ni uri zahtevalo precej truda. Z living connect® je mo`no, za ~as va{e odsotnosti, zni`ati nivo ogrevanja iz enega samega mesta. Pozno popoldne ob va{em povratku , se prostori ponovno ogrejejo, pono~i pa se temperatura v spalnih prostorih zni`a na 17°C.

Vgradnja vsake elektronske termostatske glave traja le trideset sekund, zaradi brez`i~ne povezave s centralno enoto Danfoss Link, vodeno z dotikom ekrana odpade vrtanje, napeljava kablov in s tem povezana dodatna dela. Zaradi tega je sistem idealen za nadgradnjo obstoje~ih radiatorskih ogrevalnih sistemov kakor tudi za novogradnje. Na razpolago je tudi dodatna oprema, s katero se iz iste osnovne enote regulira tako toplovodno kakor tudi elektri~no talno ogrevanje, omogo~eno je kontroliranje delovanja `aluzij, razsvetljave in ostalih elektri~nih porabnikov. •

Pametna tehnologija pomeni ni`je stro{ke ogrevanja Glede na {tudijo, ki jo je opravil profesor dr. Hirschberg, z Visoke strokovne {ole iz Aachna, lahko nadomestitev klasi~nih termostatskih glav z elektronskimi termostatskimi glavami living connect® zmanj{a porabo energije za 23%. ^e zamenjamo ro~ne radiatorske ventile so lahko prihranki tudi do 46%. Radiatorske termostatske glave so eden najpomembnej{ih elementov energetske u~inkovitosti. Nova digitalna izvedba je spremenila termostatsko glavo iz ne~esa mehani~nega, v inteligentno doma~o tehnologijo. Zdaj je mo`no poleg regulacije temperature v prostorih izbrati tudi najustreznej{i ~as za spremembo temperature. Nove elektronske termostatske glave so polne inovativnih funkcij, kot so zaznavanje odprtega okna, saj v tem primeru samodejno izklju~ijo ogrevanje. Tako resni~no optimirate porabo energije in stro{ke. Ostale funkcije so {e natan~no uravnavanje temperature s pomo~jo PID algoritma, ogrevanje skladno s prednastavljenimi programi, ki jih je mo`no prilagoditi vsakemu posameznemu uporabniku in zaznavanje odprtega okna. Dodatno je omogo~eno tudi zaklepanje pred nepoobla{~enim prenastavljanjem `eljene temperature in programa ogrevanja. Z intervalnim vklopom ventila izven ogrevalne sezone termostatska glava aktivno prepre~uje »zapekanje« ventilov.

Milan Poga~ar, Danfoss d.o.o. 041 781 051, www.ogrevanje.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Prihranki. Udobje. Stil. Prihranek energije in denarja. Poskrbite za višje udobje bivanja z novimi radiatorskimi termostatskimi glavami living by Danfoss. Izberite ustrezno rešitev in si zagotovite najvišje udobje bivanja in energijske prihranke.

3 rešitve glede na vaše potrebe TM

Living design je klasična termostatska glava modernega designa, living eco je progamabilna, uporabniku prijazna termostatska glava, living connect in Danfoss Link z brezžično komunikacijo nadzorujeta ogrevanje celotnega doma. TM

TM

TM

Living connect® je tudi najmanj{a elektronska termostatska glava na tr`i{~u, ki je bila v letu 2010 za svojo elegantno gladko obliko in funkcionalnost nagrajena s presti`no nagrado reddot design. Living connect® je del celotne dru`ine izdelkov living by Danfoss, ki jih sestavljata {e samostojna elektronska termostatska glava living eco® in klasi~na termostatska glava living design®.

www.ogrevanje.danfoss.com


Kot je razvidno s plakata Umanotere, kubi~ni meter pitne vode iz vodovoda v Sloveniji stane povpre~no 1,24 evra. Kozarec vode (2 dl) nas tako stane 0,00025 evra oz. 0,025 centa. Za kubi~ni meter ustekleni~ene vode pa moramo od{teti v povpre~ju kar 280 evrov, oz. ~e to prera~unamo na dva decilitra, 0,056 evra (5,6 centov). Ustekleni~ena voda je tako v Sloveniji kar 225-krat dra`ja od tiste iz pipe, v svetu pa je razlika {e ve~ja - kot navaja Kajfe` Bogatajeva, je ustekleni~ena voda v povpre~ju kar od 240- do 10.000krat dra`ja od pitne vode iz vodovoda.

Resnica o vodi iz plastenke

Kakovost obeh vrst vode mora biti enaka

^

eprav v Sloveniji voda iz pipe velja za visokokakovostno, pa vse ve~ ljudi kupuje ustekleni~eno vodo, ne da bi se zavedali, kako s tem onesna`ujejo okolje.

ki jih je mogo~e videti po vsej Sloveniji, z besedami dr. Lu~ke Kajfe` Bogataj tako med drugim opozarjajo, koliko pitne vode porabimo, ~e spijemo eno steklenico ustekleni~ene.

Ustanova Umanotera (Slovenska fundacija za trajnostni razvoj) je julija skupaj z dru`bo Tam-Tam za~ela posebno kampanjo ozave{~anja o negativnih vplivih pitja ustekleni~ene vode na okolje. Na plakatih,

Kot pojasnjuje Lu~ka Kajfe` Bogataj, za en liter ustekleni~ene vode proizvajalci med delovnim procesom porabijo pribli`no tri litre vode, “ki bolj ali manj onesna`ena kon~a kot odpadna voda”.

Kajfe` Bogatajeva {e pi{e, da smo “Slovenci za trendovsko vodo pripravljeni pla~ati tudi do tiso~krat ve~, ~eprav zanjo velja enak pravilnik o kakovosti vode kot za vodo iz pipe”. “Pravilnik je dober in usklajen z evropskimi smernicami, drasti~no pa je zaostril koncentracijo nekaterih {kodljivih snovi, npr. pesticidov,” {e razlaga redna profesorica in predstojnica katedre za agrometeorologijo na biotehni{ki fakulteti v Ljubljani. Po besedah klimatologinje je voda, ki prite~e skozi pipo, sve`a in bogata s kisikom, “pri vodi iz plastenke pa lahko gre za postano vodo”.


Ker se je ve~ uporabnikov spra{evalo, kako kakovostna je voda iz vodovoda v Sloveniji, smo se za pojasnila na va{a vpra{anja obrnili na In{titut za varovanje zdravja oz. na Ale{a Petrovi~a, zdravnika, specialista za higieno okolja.

Neverjetna odkritja neverjetno ~istih izvirov “Nekateri proizvajalci pija~ imajo res sre~o, saj so na svojih dvori{~ih sredi mest “odkrili” najbolj kakovostne vodne vire in postavili donosne polnilnice. Le pe{~ica med njimi prodaja pravo izvirsko vodo z bolj{o kakovostjo pri izviru,” pi{e Kajfe` Bogatajeva, ob tem pa opozarja {e na en vidik onesna`evanja z vodo iz plastenk: “Neprijetna resnica je, da s pitjem vode iz plastenk po nepotrebnem ustvarjamo odpadke in obremenjujemo na{e okolje.” [e najbolj pa okolje onesna`ujejo steklenice iz polietilentereftalata (PETembala`a), v katero je “zapakirana” voda. Za izdelavo tipi~ne enolitrske plastenke, zama{ka in preostalega pakiranja porabimo pribli`no 3,4 megad`ulov energije. “Sod~ek nafte hrani v sebi okoli 6.000 megad`ulov energije, kar pomeni, da iz enega sod~ka nafte naredijo okrog 1.760 enolitrskih plastenk,” pi{e strokovnjakinja.

Sprazni{ eno plastenko, porabi{ ~etrt litra nafte Kajfe` Bogatajeva dodaja {e: “^e bi dva milijona Slovencev vsak dan v letu popilo le eno tako steklenico, pomeni to, da

Kako kakovostna je voda v Sloveniji? Vsak ponudnik oz. upravljavec vodovoda bi moral uporabnikom priskrbel podatke o analizi vode iz vodovoda, ki ga upravlja. V ve~jih vodovodih (npr. ljubljanski, mariborski) te`av ni, pa tudi podatkov ni te`ko dobiti (jih redno objavljajo). Se pa te`ave pojavljajo v manj{ih vodovodih, ki so bolj kriti~ni. V dolo~enih predelih Slovenije tako ob~asno v vodi najdemo sledi mikrobiolo{kega onesna`enja s fekalijami (predvsem na [tajerskem in v Prekmurju) ali pa sledi nitratov, najpogostej{e pa je onesna`enje s pesticidi.

Zakaj je voda iz pipe bela? Voda iz pipe ni nikoli bela zaradi klora. Klor nima barve. Belina se pojavi v~asih pri ~rpanju vode, ko v vodi nastanejo drobni mehur~ki zraka, ali pa je posledica vodnega kamna v vodi. Je pa seveda razlika med posameznimi hi{nimi vodnimi sistemi, med tem, ali gre za toplo ali hladno vodo ...

Zakaj vodi dodajajo klor? Kako {kodljiv je? Klor vodi dodajajo, da nevtralizirajo mikroorganizme fekalnega izvora. Klor je le eden izmed sredstev za uni~evanje tovrstnih organizmov, velja pa za naju~inkovitej{ega. O {kodljivosti je bilo veliko razprav, na kratko bi lahko rekli, da je od dodajanja klora ve~ koristi kot {kode. Vedeti moramo, da vode iz pipe ne uporabljamo le za pitje, ampak tudi za npr. pomivanje tal, oken ipd. Bi si `eleli imeti sledi fekalij na svojih tleh? Bi si `eleli s tak{no vodo kopati svojega otroka? Petrovi~ ob tem {e dodaja, da je v~asih embalirana voda nujno potrebna (npr. ob poplavah, na potovanjih), a kljub temu je prepri~an, da je voda iz plastenke “neke vrste konzerva”.

VODA

71

smo samo za plastenke porabili pribli`no 415.000 sod~kov nafte. Tej koli~ini nafte pa moramo pri{teti {e fosilna goriva, ki smo jih porabili, ko smo vodo polnili, preva`ali, hladili najprej v trgovini, nato pa {e v doma~em hladilniku.” ^e bi `eleli ponazoriti vso porabljeno energijo za izdelavo tipi~ne enolitrske plastenke, zama{ka in preostalega pakiranja z nafto, si predstavljajte, da vsaki~, ko izpraznite ltrsko plastenko, v njej porabite tudi ~etrt litra nafte.

IVZ: Najbolj priporo~ljiva je voda iz pipe Za konec pa le {e to: tudi na In{titutu za varovanje zdravja za pitje najbolj priporo~ajo vodo iz vodovoda: “V Sloveniji je oskrba s pitno vodo za ve~ino prebivalstva ustrezno urejena, zato priporo~amo u`ivanje vodovodne pitne vode. Mineralna voda je za mladostnike prav tako ustrezna. Od pija~, ki vsebujejo sadni in zelenjavni dele`, se priporo~ajo predvsem sadni in zelenjavni sokovi, predvsem tisti brez dodanega sladkorja. Za `ejo se priporo~ajo tudi nesladkani zeli{~ni in sadni ~aji.” • VIR: rtvslo.si, Tanja Kozorog Blatnik


72

VODA

Z magneti in filtri do neopore~ne vode Z magneti nad vodni kamen

Bakteriostati~ni filtri za vodo

Podtalnica se pretaka med plastmi kamenin, jih raztaplja in nosi s seboj. Izhlapela kapljica vode na steklu pusti ne{kodljivo sled kalcija in magnezija, ki pa v hi{nih napeljavah in aparatih lahko povzro~ita razli~ne nev{e~nosti.

Efekt Postojnske jame Pretakanje, zastajanje ter ogrevanje vode v ceveh ali drugih hi{nih instalacijah povzro~a podobne u~inke, kot pretakajo~a voda v na{i znameniti jami. V obeh primerih pa je potrebno za ta naravni pojav pla~ati, v jami vstopnino za ogled, doma pa za popravilo naprav. Odlaganje vodnega kamna na stene cevi, v rezervoarje ali na povr{ino grelcev povzro~a po{kodbe, zmanj{uje grelni u~inek in s tem pove~uje porabo energije. ^im debelej{a je plast, tem ve~ji bodo stro{ki, ki pa jih je mo`no prepre~iti.

Delovanje naprave Prizmamag Pod vplivom magnetnega polja, skozi katerega se pretaka voda, se struktura kristalov trdih snovi spremeni tako, da se nanje za~nejo vezati molekule vode, kot priveski. Prive{ene delce nosi voda s seboj po ceveh in po vsem vodnem sistemu. Pod pritiskom v zaprtem sistemu se ti delci za~nejo izlo~ati, vendar

Levo brez uporabe, desno z uporabo nevtalizatorja

Na izhodu iz ~rpali{~a je pitna voda ~ista in nadzorovana, nato pa po dolgih cevovodih prite~e do na{ih pip. Na tej poti lahko zajame {e ne~isto~e, ki se nahajajo v cevovodih, zato ji lahko s filtriranjem pri uporabniku povrnemo prvotno ~istost in kakovost. Prizmamag namestimo na cev in samo narahlo pritrdimo z vijakom

se veliko manj lepijo ali odlagajo na podlago. Voda ostane popolnoma ~ista in brez kemijskih dodatkov, cevi in naprave pa so zato manj obremenjene z ostanki vodnega kamna. Magnetni nevtralizator lahko namestimo na vstopno vodovodno cev takoj za vodomerom ali neposredno pred bojlerjem, pralnim ali pomivalnim strojem, kotlom za centralno kurjavo, kavnim aparatom in podobno.

Razli~ni modeli in vgradnja Monta`a je enostavna in jo lahko opravi vsak sam. Magnetno napravo polo`imo na cev in jo s spodnje strani rahlo privija~imo. Da bi izbolj{ali delovanje proizvajalec priporo~a vgradnjo vodnega filtra pred nevtralizatorjem. Deluje samodejno, brez elektrike in brez kemi~nih sredstev, odlaganje vodnega kamna pa bo do 70% zmanj{ano. Enak u~inek dose`emo z vgradnjo nevtralizatorja, ki pa ga je potrebno vgraditi v cev, zato ga izdelujejo v ve~ dimenzijah. Poseben izdelek je {e nevtralizator, vgrajen v perlator za pipo, ki zmanj{uje pretok, s ~imer bomo za polovico zmanj{ali tudi porabo vode.

Razli~ne vrste nevtralizatorjev

Filter je drobno sito Na razpolago je veliko razli~nih tipov in principov za prestrezanje ve~jih in bolj drobnih delcev. Bolj grobi filtri imajo ~istilno mre`ico, ki jo lahko ob~asno operemo, bolj fine, globinske filtre pa moramo po dolo~enem ~asu zamenjati z novimi, saj jih s ~i{~enjem ni mo`no povrniti v prvotno stanje. Med pretakanjem vode se delci ne~isto~ zataknejo v mikroskopsko ozkih kanalih filtrirnih filamentov, tam zastajajo in lahko s~asoma postanejo goji{~e bakterij, ~esar pa med uporabo ne moremo nadzirati. Vendar za ta problem obstaja odli~na re{itev.

Patentirana Microban srebrna re{itev @e dolgo je znano, da ima srebro odli~ne antibakterijske lastnosti. Ko pride bakterija v stik z molekulami srebra slednje prekinejo njeno biolo{ko delovanje in bakterija odmre. Izumitelji so drobne delce srebra vpletli v filtrski filament, s ~imer je postal

Ohi{je SANIC in vlo`ki MICROBAN vsebujejo majhne delce srebra vpletenega v filterski filament in povzro~a odmiranje bakterij.

filter poleg zapreke za prehod drobnih delcev {e antimikrobna bariera. Laboratorijski preizkusi so pokazali, da je rast bakterij E. coli za 99,99% manj{a, kot bi bila v filtru brez dodatka srebra. Vendar se izumitelji niso zaustavili na tej to~ki, temve~ so delce srebra vgradili tudi v ohi{je filtra. Med normalnim delovanjem in vodnim pretokom, borbo z bakterijami prevzame filtrski vlo`ek, saj deluje antibakterijsko po vsej svoji vlaknasti povr{ini. V ~asu mirovanja brez pretoka vode pa za~nejo antibakterijsko delovati notranje ploskve ohi{ja in s tem dodatno pove~ujejo bakteriostati~ne lastnosti naprave. Patentirana Sanic ohi{ja lahko vgradimo kot enojni filter, za ve~je pretoke in pri~akovane ne~isto~e pa lahko v serijo pove`emo do tri taka ohi{ja. Trenutno so filtrni vlo`ki Microban v kombinaciji s Sanic ohi{ji najbolj{i izdelek za filtriranje pitne vode v gospodinjstvih in industriji. • Tihec


AKTUALNO

73

Cene stanovanjskih nepremi~nin Cene stanovanjskih nepremi~nin so bile v 2. ~etrtletju 2013 povpre~no za 0,8 % vi{je kot v 1. ~etrtletju 2013.

Cene novih stanovanjskih nepremi~nin vi{je Cene novih stanovanj in dru`inskih hi{ skupaj so se v 2. ~etrtletju 2013 glede na predhodno ~etrtletje zvi{ale povpre~no za 1,2 %. Cene novih stanovanj so se tako kot v prej{njem ~etrtletju tudi zdaj gibale povsem nasprotno kot cene novozgrajenih dru`inskih hi{. Dru`inske hi{e so se tokrat pocenile za 7,2 %; to je bila `e druga zaporedna ~etrtletna pocenitev. Cene novih dru`inskih hi{ torej {e naprej postopno upadajo; v drugem ~etrtletju 2013 so bile za 14,5 % ni`je kot v istem obdobju lanskega leta. V drugem ~etrtletju 2013 je bilo prodanih 50 novih dru`inskih hi{, najve~ po letu 2011. Cene novih stanovanj so se po zvi{anju v prvem ~etrtletju 2013 (za 7,5 %) znova zvi{ale tudi v drugem ~etrtletju 2013, in sicer za 3,6 % glede na prej{nje ~etrtletje. To je bilo `e drugo zaporedno ~etrtletno

zvi{anje, medtem ko so cene novih stanovanj postopno upadale celo leto 2012. Cene novih stanovanj so bile zato v drugem ~etrtletju 2013 `e za 2,9 % vi{je kot v istem obdobju pred enim letom. V drugem ~etrtletju leta 2013 so gospodinjstva na trgu opravila 168 nakupov novih stanovanj, to je nekoliko ve~ od povpre~ja zadnjih {tirih ~etrtletij. Tudi v drugem ~etrtletju 2013 je bilo najve~ novih stanovanj prodanih v osrednjeslovenski statisti~ni regiji, 49 % (od tega 45 % v mestni ob~ini Ljubljana); sledili sta podravska statisti~na regija z 20 % prodanih novih stanovanj in notranjskokra{ka statisti~na regija z 11 % prodanih novih stanovanj.

Cene rabljenih stanovanj in hi{ nekoliko vi{je Cene rabljenih stanovanj in dru`inskih hi{ skupaj so se v 2. ~etrtletju 2013 glede na predhodno ~etrtletje v povpre~ju zvi{ale za 0,6 %. Cene rabljenih dru`inskih hi{ so se po treh zaporednih ~etrtletnih zni`anjih tokrat

zvi{ale, in sicer za 2,6 %. Prodanih je bilo 272 rabljenih dru`inskih hi{. Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani so se zni`ale `e ~etrto zaporedno ~etrtletje, tokrat za 1,7 %. Cene rabljenih stanovanj zunaj Ljubljane, torej v preostali Sloveniji, pa so se nekoliko zvi{ale, in sicer za 0,7 %. Število transakcij vseh vrst rabljenih stanovanjskih nepremi~nin je bilo v drugem ~etrtletju 2013 sicer vi{je kot v prvem ~etrtletju 2013, vendar {e vedno ni`je od ~etrtletnega povpre~ja v letu 2012. • VIR: STAT.SI


ZANIMIVOSTI

75

Nova Xeoos Okolju prijazen zidak kaminska pe~ Je novej{i in patentiran izdelek, ki poleg premi{ljene konstrukcije in zanimive zunanje oblike dosega tudi izjemen izkoristek, dobrih 90%. S tem preka{a vse tovrstne pe~i, pona{a pa se tudi z izjemno nizkim dele`em finih delcev v dimnih plinih. Sistem dveh kuri{~ ima oznako Twin Fire, nekaj tiso~ tak{nih kotlov pa je `e dalj ~asa v uporabi in odli~no delujejo.

Dva prekata Kaminska pe~ ima dva prekata, v zgornjem zgorevajo drva, v spodnjem pa lesni plini. Naprava deluje enako kot kotli za vplinjevanje Kaminska pe~ Xeoos z dodatno lesa – vendar popolnoma samodejno. Drva spodnjo komoro za zgorevanje lesnih plinov in izkoristkom 90% nalo`imo v zgornji prekat in jih pri`gemo z zgornje strani, tako da odgorevajo navzdol. Ko se pe~ in dimnik ogrejeta ter vlek stabilizira, premaknemo ro~ico, ki lesne pline preusmeri navzdol. Med prehajanjem skozi posebno kovinsko sapnico, se vnamejo in odgorijo v spodnjem prekatu in {ele potem izstopijo v dimnik. Tak na~in zgorevanja odpravlja bistveno pomanjkljivost kaminskih pe~i - to je nizek izkoristek.

Podjetje Isospan GmbH iz Avstrijske de`ele Lungau, `e ve~ kot 50 let proizvaja lesocementne opa`ne zidake. Ta proizvod je bil razvit pred ve~ kot 80 leti v Nem~iji in skozi desetletja uporabe, se je dokazal kot material z izjemnimi lastnostmi.

Osnovna surovina leso-cementnih opa`nih zidakov so smrekovi sekanci, katere pridobivajo iz ostankov lesno predelovalne industrije, kot vezivo in impregnator se uporabljata cement in voda. Ker les skozi svojo rast vsrkava CO2, je le ta uskladi{~en v sekancih tako leso-cementni zidaki dosegajo pozitivno CO2 bilanco. Preprosto, v sekancih je ve~ ujetega CO2 kot se ga skozi celoten proizvodni proces sprosti, vklju~no z proizvodnjo cementa, prevozi,… Za potrditev ekolo{ke odli~nosti so pred leti pridobili mednarodni certifikat Natureplus. V zadnjih letih se ekolo{ka zavest dviguje, posledica je vrsta novih, okolju prijaznih materialov na trgu. Tudi v podjetju Isospan dr`ijo korak s ~asom, zato so svoje okolju prijazne zidake {e nadgradili z izolacijo iz lesne volne Homatherm, ki ima ravno tako pridobljen certifikat Natureplus. Nastal je zidak Ekopur, ki je v celoti narejen iz lesa in je trenutno edini bio zidak na trgu.

Spodaj nad 1000°C V spodnjem prekatu se lesni plini dodatno pome{ajo z zrakom in popolnoma zgorijo. Pri tem `are~i pepel deluje kot katalizator, sapnica, ki je izdelana iz ognjeodporne litine pa lahko dose`e temperaturo preko 1000°C. V spodnjem prekatu se nahajajo {e dekorativna rebra iz ognjeodpornega jekla, ki omogo~ajo bolj{e zgorevanje plinov in hkrati zakrivajo pepel, ki se izlo~a iz dimnih plinov ter pada na dno prekata. Pri tem zgorevajo tudi saje, zato bo iz dimnika izhajalo najve~ 30 mg/m3 finega prahu, kar je dale~ pod dana{njimi dovoljenimi vrednostmi.

Dve velikosti, veliko oblik Izbiramo med dvema osnovnima tipoma, z nazivno mo~jo 5 ali 8 kW, ki pa lahko v hladnih dnevih oddata {e nekaj kilovatov ve~ energije, kot pi{e na tablici. Kamin dopu{~a tudi delovanje z manj{o mo~jo, pri ~emer izkoristek ostane enak. Na razpolago je tudi varianta pe~i X8 AQUA, ki ima vgrajen izmenjevalec za ogrevanje vode. Pri tem je mo`no ogrevanje vode po `elji tudi izklju~iti, saj deluje posredno, z vro~im zrakom in brez zalogovnika. Izstop dimnih plinov je lahko zgoraj ali zadaj, vstop zraka za zgorevanje pa omogo~a zajemanje tudi od zunaj. Kamini Xeoos so nem{ki izdelek, sestavljeni so iz kvalitetnih materialov in imajo pet let garancije na konstrukcijo. • Tihec

Info: @ivimo var~no, Andrej [krabolje s.p., Re~ica 3a, 6250 Ilirska Bistrica tel: 040 831 007 I zivimovarcno@gmail.com

www.xeoos.si

Isospan Ekopur z 16,5cm lesne volne dose`e izolativno prehodnost U = 0,22 W/m²K, s ~im dose`emo nizkoenergijsko raven objekta, da dose`emo raven pasivne hi{e moramo dodati izolacijo iz lesne volne {e na zunanjo stran zidu. Lesno volno proizvajajo v obliki plo{~ do 20cm debeline, plo{~e se na zunanjo steno lepi in sidra. Zidak Isospan ekopur hkrati ohranja vse prednosti lesocementnih opa`nih zidakov kot so: • Odli~na toplotna in zvo~na izolacija. • Odli~na akumulacija toplote in fazni zamik. • Odli~na difuzija preko leso-cementnih reber. • Izredna potresna in po`arna varnost. Vse te lastnosti so osnovni pogoji za prijetno naravno bivanje! •


AKTUALNO

76

Za poln rezervoar bencina `e 76 evrov

K

ljub ni`jim tro{arinam so se podra`ili vsi naftni derivati. Za liter najbolj prodajanega bencina je treba od{teti 1,523, za liter dizla 1,406 evra. Liter kurilnega olja je dra`ji za 1,6 centa in bo stal 1,025 evra. 24ur.com pi{e, da se bodo kljub zni`anju tro{arin podra`ili vsi naftni derivati. Liter najbolj prodajanega 95-oktanskega bencina bo od polno~i dra`ji za 2,7 centa in bo stal 1,523 evra. Liter 100-oktanskega bencina bo dra`ji za 2,4 centa in bo stal 1,540 evra. Za liter dizla bo treba od{teti 1,7 centa ve~ in bo stal 1,406 evra, za liter kurilnega olja pa 1,6 centa ve~ in bo stal 1,025 evra. Ob nespremenjenih tro{arinah bi bil liter najbolj prodajanega 95-oktanskega bencina dra`ji za pribli`no od tri do

3,5 centa, kar pomeni, da bi stal od 1,526 oziroma 1,531 evra. Liter dizelskega goriva bi bil dra`ji za 2,5 centa in bi bil 1,414 evra, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba od{teti dva centa ve~, kar pomeni, da bi stal 1,029 evra. V sosednjih dr`avah so goriva dra`ja samo v Italiji. V Avstriji stane liter 95-oktanskega bencina 1,415 evra, liter dizelskega goriva pa 1,363 evra. Na Hrva{kem je treba za liter najbolj prodajanega bencina od{teti

(Foto: Thinkstock)

1,399 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,307 evra. V Italiji stane liter 95-oktanskega bencina 1,818 evra, liter dizelskega goriva 1,723 evra.

Za izdatke za bencin na vrhu lestvice Elektri~na energija se je za gospodinjstva od leta 2007 podra`ila skoraj za 40%, za bencin pa letno od{tejemo 3,26 odstotka letnega prihodka, s ~imer je Slovenija uvr{~ena na sam vrh - 5. mesto. S povpre~no ceno bencina 1,52 evra za liter v drugem ~etrtletju je Slovenija na 17. mestu med 60 dr`avami. Na vrhu sta Tur~ija in Norve{ka, na dnu pa Venezuela.

V primerjavi z Avstrijo za bencin od{tejemo 2,5 x ve~ letnega dohodka Po raziskavi, ki jo je opravil finan~ni portal Bloomberg, prebivalci Slovenije za liter bencina v povpre~ju od{tejemo 3,18 odstotka dnevnega zaslu`ka, kar Slovenijo uvr{~a na 27. mesto, za bencin pa skupno od{tejemo 3,26 odstotka letnega prihodka, s ~imer je Slovenija uvr{~ena na 5. mesto.

2WRÄ€HFLQRNWREHU¤MMM^JFLI^I?

%.%2'%43+!Â?3!.!#)*! 9='5ĂŚ(9$1-(\ST^I;@;C?DFEIL;J

V Italiji za bencin potro{ijo povpre~no 2,53 odstotka dnevnega zaslu`ka, skupno pa za bencin namenijo 1,61 odstotka letnega dohodka. Na Mad`arskem, kjer stane liter bencina 1,46 evra, od{tejejo za liter prebivalci v povpre~ju 5,18 odstotka dnevnega zaslu`ka, skupno pa za bencin namenijo 2,62 odstotka letnega dohodka. V Avstriji stane liter bencina 1,44 evra. Prebivalci za liter v povpre~ju od{tejejo 1,37 odstotka dnevnega zaslu`ka, skupno pa za bencin namenijo 1,10 odstotka letnega dohodka. Primerjavo cen najdete na: http://www.bloomberg.com/visualdata/gas-prices/20132 • VIR 24.ur.com, 02.09.2013, avtor [.Z.


OGREVALNI SISTEMI

77

Kako do tehni~no in gospodarno najbolj{e kotlarne na biomaso? Poro~ilo in podatki o obratovanju Bavarskih kotlovnic navaja podatke o gospodarnosti obratovanja in o tehni~nem stanju 126 kotlovic. Pri tem je kotlovnica Kallmünz z vgrajenim KWB Powerfire (300 kW) dobila najbolj{e ocene glede na vgrajeno ogrevalno tehniko in rentabilnost investicije.

Številke kotlarne Kallmünz so izredne Pred kratkim objavljeno letno poro~ilo institucije C.A.R.M.E.N. e.V. za leto 2011 navaja, da so stro{ki delovanja in proizvodnje toplote ogrevalne naprave v Kallmünzu za 23% ni`ji od povpre~ja 126 kotlarn na Bavarskem. Ta stro{kovna prednost je rezultat nadpovpre~no visoke sistemske u~inkovitosti naprave in nizke porabe pomo`ne energije. Letni izkoristek naprave KWB je leta 2011 zna{al 88%, povpre~je vseh ostalih pa je bilo samo 80%. Tudi poraba pomo`ne energije v Kallmünzu je ni`ja od srednje vrednosti ostalih kotlovnic celo za 40% (0,8% v primerjavi z 1,3%). Tudi povpre~je ur delovanja pod polno bremenitvijo je nadpovpre~no, saj zna{a 4780 ur, v primerjavi z drugimi, ki so

Vodilno ogrevanje na biomaso

Upravljalec Max Schmalzbauer je ponosen na rezultate svoje kotlovnice.

pod polno obremenitvijo delovali samo 2550 ur.

„Visoka gospodarnost na{e kotlovnice na biomaso omogo~a dragocen maneverski prostor za morebitno modernizacijo, u~inkovito ulovi nihanje cen energenta in nagradi uporabnika z bistveno ve~jo gospodarnostjo“, povzame direktor KWB Nem~ija Andreas Lingner.

usklajenost sistemskih komponent in najprimernej{e upravljanje naprave. V tej povezavi pridobijo upravljalci naprav, kar omogo~a tesno sodelovanje med projektanti, in{talaterji in znamko KWB.

Dejavniki uspeha: tehnika, sistemska usklajenost in upravljanje

Podjetje KWB GmbH iz St. Margarethen-Raab, ustanovljeno leta 1994, je s 360 zaposlenimi eden najve~jih proizvajalcev ogrevalne tehnike na biomaso v Avstriji. Razpolaga s podru`nicami v Nem~iji, Franciji, Italiji, Sloveniji, ter partnerji v drugih 6 evropskih dr`avah in partnerstvu v ^ilu. KWB je specialist za ogrevanje na pelete, sekance in polena, ki letno v raziskovalnem centru za biomaso investira v razvoj 10% prometa. •

Prihranek je velik Visoka sistemska u~inkovitost uporabniku prihrani stro{ke energenta za cca. 4.800 EUR. Nizka poraba elektri~ne energije naprave zmanj{a stro{ke obratovanja kotlarne za 1.200 EUR na leto (pri ceni 17,7 ct/kWh netto – cena elektri~ne energije v Nem~iji), s tem se v primerjavi s povpre~jem vseh primerjanih naprav pridela zni`anje stro{kov v vi{ini 6.000 EUR na leto. ^e te stro{ke obravnavamo v obdobju 20-ih let, naprava pridela skupaj 120.000 EUR ve~ prihranka kot povpre~na druga naprava letnega poro~ila C.A.R.M.E.N. e.V..

Za u~inkovito gospodarnost ve~jega ogrevalnega sistema na biomaso, je poleg kakovostne tehnike naprave odlo~ilna tudi

CARMEN-letno poro~ilo Podrobnej{e informacije lahko pridobite v publikaciji „Obratovalni podatki subvencioniranih Bavarskih kotlarn na biomaso“. Kontakt: TEL +49 9421 690 300 MAIL contact@carmen-ev.de WEB www.carmen-ev.de

KWB vodilen pri ogrevanju na biomaso

Info: KWB, mo~ in toplota iz biomase d.o.o., Vre~erjeva 14, 3310 @alec, tel: (03) 839 30 80 info@kwb.si, www.kwb.si

Ogrevanje na pelete, sekance in polena 2,4 do 300 kW

Obiščite nas na MOS Celje od 11. - 17. 09. 2013

www.kwb.sii

KWB, moč in toplota top plota iz biomase e d.o.o., d.o.o., Vrečerjeva 14, 3310 Žalec, Te Tel.: el.: +3 +386 386 3 839 30 80, E-pošta: info@kwb.si


78

OGREVANJE

ROCO – nova popolnost toplote Verjetno najti{ja kaminska pe~ na pelete Mo~ je v ti{ini Seriji ROCO in ROCO multiAir predstavljata funkcionalen in oblikovalski dose`ek: velika steklena vrata privla~ijo poglede in privabljajo dotike. Kot absolutna novost je Roco na samem vrhu tehnologij peletnih pe~i. O~ara nas s {tevilnimi uporabniku prijaznimi dodatnimi funkcijami. Je izredno nezahteven za uporabo: brez`i~ni doseg, zaslon na dotik in RIKA WLAN nadzor lahko upravljajo s pe~jo preko pametnega telefona ali tabli~nega ra~unalnika. V tej seriji kaminskih pe~i z izjemno nizko globino, lahko izbirate med tremi razli~icami kamnitih oblog in dvema barvama ohi{ja. Roco multiAir dovaja segret konvekcijski

delitvijo konvekcijskega zraka je tako tih, kot {e nikoli do sedaj, kar je glavna prednost inovacij serije Roco. Preko zaslona na dotik se sistem vklopi in nato postopoma prilagaja.

Roco z odvodom dimnih plinov kot pri polenskih pe~eh

zrak preko povezovalne cevi neposredno v drug prostor. Ventilacijski sistem s poraz-

Prednosti Rikinih peletnih pe~i Barva kaminske pe~i ne oddaja vonja Za Rika pe~i se uporablja izklju~no povr{inska za{~ita, odporna na visoke temperature, skorajda brez topil in vonja in v preverjeni vrhunski kakovosti. Ta omogo~a ogrevanje brez nadle`nega vonja.

Minimalna poraba Z uporabo izklju~no var~nih komponent in z lastno razvito regulacijo, se je poraba elektri~ne energije omejila na vrednost, ki je konkurenca ne dosega: ~16 W pri regulaciji delovanja ob polni mo~i ogrevanja.

Najve~ja u~inkovitost Zaradi vi{jih temperatur v kuri{~u vsak RIKA kamin zagotavlja optimalno zgorevanje z maksimalno energetsko u~inkovitostjo in najmanj{e vrednosti emisij, zato so {e posebej prijazni okolju.

tavljata popolnoma samodejno vodeno ogrevanje vklju~no z vklopom ali izklopom.

Delovanje neodvisno od sobnega zraka

Termostat in ~asovno krmiljenje delovanja z enostavno nastavljivimi ~asi ogrevanja, zago-

Naravna porazdelitev toplote Porazdelitev segretega zraka se kot pri polenski pe~i vr{i preko naravnega sevanja toplote. Za razliko od sistemov z ventilatorjem sobnega zraka, tu ni prisotnega vrtin~enja prahu in neprijetnih zvokov.

Ve~ina RIKA peletnih pe~i lahko deluje neodvisno od sobnega zraka. Zato so te peletne pe~i lahko brez te`av name{~ene tudi v pasivnih hi{ah in hi{ah s kontroliranim prezra~evanjem.

USB vmesnik omogo~a hitro in enostavno posodobitev programske opreme, tako da bo va{a pe~ tudi v prihodnosti lahko opremljena z najnovej{imi funkcijami.

Izredno tiho delovanje

Prednost materialov

Z novim inovativnim sistemom dovajanja peletov je pri ve~ini modelov zvok obratovanja zmanj{an na minimum. Hrup, prisoten pri obi~ajnih sistemih, je tu v celoti odpravljen. Za popoln in udoben po~itek.

Dodatna varnost Popolnoma samodejno delovanje

Roco se prilagodi pogojem v va{em domu. Izvedba Roco RAO omogo~a odvod dimnih plinov zgoraj, kot ga obi~ajno poznamo le pri kaminskih pe~eh na polena. •

Stalen nadzor komponent in neprekinjeno spremljanje podtlaka v kuri{~u, zagotavlja najve~jo varnost pri delovanju pe~i.

USB vmesnik

Kuri{~a vseh RIKA pe~i se odlikujejo po dodatni debelini materiala. Absolutno tesna in tudi pri visokih temperaturah proti krivljenju odporna masivna lito`elezna vrata zagotavljajo optimalno varnost in trajnost.

Zaslon na dotik RIKA peletne pe~i so namenjene za popolnost v delovanju in hkrati v maksimalne-

Andrej Gruden mu udobju. Nova generacija pe~i je opremljena z vgrajenim zaslonom na dotik.

RIKA WLAN upravljanje Uporabna aplikacija za pametne telefone in tabli~ne ra~unalnike s popolno menijsko navigacijo.

RIKA GSM upravljanje Udobno ogrevanje s pomo~jo mobilnega telefona in SMS sporo~il. Iz katere koli lokacije, v vsakem trenutku.

V`ig preko keramike V podjetju RIKA razviti v`ig s pomo~jo keramike, se v primerjavi z obi~ajnimi na~ini pri`iganja razlikuje po bistveno kraj{em ~asu v`iganja, ob~utno ni`ji porabi mo~i in nadpovpre~no dolgo `ivljensko dobo.

Enostavno ~i{~enje Samodejni intervali samo~istilnega sistema skupaj s patentiranim zgorevalnim lijakom zmanj{ajo zahteve po ~i{~enju na minimum. Nekateri modeli imajo vgrajeno popolnoma samodejno odstranjevanje pepela s pomo~jo prekucne re{etke.


IN[TALACIJE

Viega RAXOFIX obstajajo stvari ki postavljajo nova merila v vodovodnih instalacijah Na~rtovanje in kasnej{e projektiranje opreme za zasebno in poslovno uporabo je bistvenega pomena. Da se v fazi na~rtovanja ustreznega sistema v posameznem prostoru izognemo vsem kasnej{im potencialnim nevarnostim, predlagamo vklju~itev strokovno usposobljenega projektanta `e v fazi na~rtovanja va{ega projekta. Le-ta poleg va{ih `elja upo{teva vse veljavne predpise in standarde sanitarnih armatur, ki hkrati nudijo o~arljiv design in vrhunsko kvaliteto. Zlato pravilo projektiranja je, da mora biti pitna voda na vsakem priklju~ku v zadostni koli~ini in primerne kakovosti. Ob tem je pomembno tudi `e razmi{ljati o ustreznih odto~nih sistemih, ki zadovoljujejo `elje in pri~akovanja naro~nika tako glede uporabnosti kot tudi izgleda. Na ~loveka najbolj vpliva prvi vtis. Ko se boste sre~ali s programi Viega, boste s kasnej{o uporabo lahko ugotovili, da je bil prvi vtis to~en. WC kotli~ki, aktivirne tipke, elementi za dotok vode v kopalno kad, sifoni ali tu{ kanalete so namenski proizvodi, ki jih dnevno uporabljamo in se jim ne moremo odre~i. Prav tako se no~emo odre~i udobju. Da so na{teti proizvodi lahko ve~ kot le namenski dokazuje linija izdelkov Viega Visign, ki predstavlja preizku{eno tehnologijo mo`nih re{itev vzporedno z o~arljivo obliko posameznega izdelka. Viega Advantix Vario je prva tu{ kanaleta za prho, ki jo lahko poljubno skraj{ate na milimeter natan~no. To omogo~a fleksibilno vgradnjo na poljubno mesto v prostoru in se prilagaja vsem zahtevam gradnje s prednostmi kot je enostavna in hitra monta`a, zasnova

zanesljivega tesnenja, privla~na in preprosta oblika, po vi{ini nastavljiva re{etka, nastavljiva vgradna vi{ina in samo~istilni odtok. Dana{nji uporabnik si vse pogosteje za`eli tu{ ro~ko z veliko glavo, ki omogo~a iztok ve~jih koli~in vode. Ob tem je potrebno razmi{ljati o ustrezno dimenzioniranih odtokih, saj tu{ kadi zaradi nizkega roba sprejmejo le manj{o koli~ino vode. Re{itev ustreznih in hkrati dizajniranih odtokov predstavlja sistem Viega Tempoplex, ki omogo~a {e enkrat ve~jo preto~nost odpadne vode od predpisane. Viega je raz{irila tudi paleto elektronskih upravljalnih armatur za kadi. Multiplex Trio E armatura za kad inovativno ponuja udobno uporabo z odli~nim dizajnom, storitev pa je na voljo v dveh lo~enih upravljalnih elementih. Uporabnik ima mo`nost izbire individualne temperature in koli~ine vode za vsako polnjenje posebej le z enim preprostim dotikom gumba. Posameznikove nastavitve se lahko shranijo v spomin za nadaljnjo uporabo. Najnovej{i proizvod Multiplex Trio E pa med drugim omogo~a daljinsko upravljanje `elene temperature in nivoja vode v kadi kjerkoli v objektu ali preko pametnih mobilnikov. Viega je poskrbela tudi za odli~en odto~ni izgled pod umivalnikom s serijo Eleganta, ki poleg u~inkovitega odvodnjavanja z vrhunsko kvaliteto ponuja tudi o~arljiv design z zaobljenimi linijami. Celoten koncept proizvodov Viega je leto{nje leto znova pozitivno navdu{il strokovnjake iz vsega sveta na svetovno znanem sejmu ISH v Frankfurtu, kar se ka`e v {tevilnih presti`nih priznanjih, {e posebej pa so ponosni na German Design Award Winner 2013. • Energetski manager Gregor Bizjak

79


80

AKTUALNO

Oglji~ni odtis Nepovratna sredstva zanimive tudi za u~inkovito rabo energije Predstavljamo ukrepe za va{ zmanj{an Z u~inkovito rabo energije privar~ujete in hkrati skrbite za okolje

oglji~ni odtis.

Ohranjanje okolja in zanesljivost oskrbe z energijo ob vedno ve~jih potrebah po energiji postajata klju~na dejavnika razvoja dru`be. Zato se s pojmoma »u~inkovita raba energije (URE)« in »obnovljivi viri energije (OVE)« danes sre~ujemo vsi. Tudi zakonodaja, okoljska problematika in cene energentov vedno bolj pritiskajo na kon~ne uporabnike, ki se bodo morali s temi vpra{anji prej ali slej soo~iti.

@ARNICE: Nadomesti pet navadnih `arnic, ki jih uporablja{ okoli 5 ur na dan, z u~inkovitimi `arnicami, in prihrani 205 kg CO2 letno. Zamenjava navadnih `arnic z u~inkovitimi lahko stro{ke razsvetljave zmanj{a za 60 EUR letno. Res je, da so var~ne `arnice nekoliko dra`je, vendar pa trajajo tudi 10 krat dlje. Prihranek velja, ~e pet 60 W `arnic nadomestimo s petimi 16 W u~inkovitimi `arnicami, ki so v uporabi pet ur vsak dan. Ugasni pet 60 W `arnic, ko jih ne potrebuje{, in prihrani 220 kg CO2 letno. Prihranek velja, ~e ugasnemo pet 60 watt `arnic, ki bi sicer gorele 4 ure dnevno vsak dan v letu. PIPE: Popolnoma zapri pipe oz. jih popravi, ~e spu{~ajo vodo, in prihrani okoli 20 kg CO2 letno. Kapljica vode je 0.2 ml, kar pri frekvenci kapljanja 20 kapljic na minuto in pri temperaturi vode 37˚C prinese 20 kg CO2 prihranka na letni ravni. Prihranimo tudi ve~ kot 100 l vode! UMIVANJE ZOB: Zapri toplo vodo, ko si umiva{ zobe, in prihrani okoli 3 kg CO2 letno. Skozi pipo prite~e okoli 1.5 litra vode na minuto. ^e si zobe umiva{ dvakrat na dan po 3 minute in ob tem pusti{ te~i vodo, porabi{ 9 litrov vode. To je 8 litrov ve~, kot ~e zapre{ vodo, medtem ko si umiva{ zobe. Prihranek vode je okoli 2900 litrov letno! PRALNI STROJ: Pralni stroj uporabi le takrat, ko je poln, in tako prihrani 40 kg CO2 letno. Razen prihranka emisij, lahko na ta na~in prihrani{ tudi nekaj vode in detergenta ter tako pripomore{ k ~istej{emu okolju. KOPALNA PRHA: Namesti prho z nizko preto~no glavo in na leto prihrani 159 kg CO2. Pri prhanju z namestitvijo nizko preto~ne glave zmanj{aj porabo energije in vode. Naredi {e korak dlje in se tu{iraj manj ~asa. Vsako minuto, ko se prha{ z obi~ajno prho, porabi{ namre~ ve~ kot 9 litrov vode. •

Pravilna uporaba energije se vedno obrestuje: prihranek energije pomeni tudi prihranek stro{kov. Z upo{tevanjem pravil URE

in OVE se viri energije uporabljajo na racionalen na~in, pri tem pa se uporabnikom ni potrebno odpovedati udobju, ki so ga vajeni. Energetika Ljubljana je prvo slovensko energetsko podjetje, ki ponuja nepovratne finan~ne spodbude gospodinjstvom, ~e investirajo v okolju bolj prijazne energetske sisteme za oskrbo z zemeljskim plinom ali toploto. Finan~ne spodbude so namenjene tudi javnemu sektorju, pravnim osebam in podjetnikom. •

Jo`ica Ekart, vir: www.focus.si/prihrani.php


ZZZXQLWDVVL

PODOMETNE ARMATURE 8ĜLYDQMH'L]DMQ5D]NRĄMH 8ĜLYDMWHYOXNVX]XNDNUĄQHJD9DPQXGLGUXĜLQDYJUDGQLKDUPDWXUYNRPELQDFLML]PRGHUQLPGL]DMQRP LQVSURĄËXMRËRIXQNFLMR6KRZHU:DWHUIDOOVLVWHPD

5R]HWDLQURĀND]D

=LGQDSUKD385(

vgradno baterijo za tuš LQNDG)5(6+

7XåVLVWHP 385( :$7(5)$// =LGQLL]OLY]DNDG385(

)HHOWKHZDWHU


82

IN[TALACIJE

Regulacija ogrevanja in hlajenja izdelana v Uponorju Idealne temperature v prostoru vseh dvanajst mesecev

V

sak posameznik razli~no zaznava temperaturo. Preko poletja in zime se lahko dose`e maksimalno toplotno udobje samo v primeru, ko temperature okolice zadostijo potrebam uporabnika (in ne v obratni smeri). To zahteva prilagodljiv in ob~utljiv krmilni sistem. In Uponor nudi to~no to, za~en{i od sobnih termostatov, do priklju~nih modulov in ogrevalnih razdelilcev. Vse komponente

O`i~ena regulacija 230 V Brez`i~na regulacija z vgrajeno DEM funkcijo

prihajajo iz istega vira. Inovativni Uponorjevi sistemi za krmiljenje temperature dovoda in za temperature v posameznih prostorih, kombinirani z Uponorjevimi re{itvami ploskovnega ogrevanja in hlajenja, poskrbijo za udobne temperature okolice skozi vse leto, skupaj z enostavno uporabo.

Individualna regulacija temperature, ki zaznava skoraj tako kot ~lovek

O`i~ena regulacija 24V

Uponorjeva individualna regulacija temperature v prostoru nudi izbiro komponent, ki se lahko kombinirajo tako, da najbolj ustrezajo zahtevam. Nudijo konvencionalen na~in krmiljenja temperature v posameznih prostorih ali ve~jih conah. Najsi bo

Dober občutek udobja: z inteligentnim sistemom regulacije za ogrevanje in hlajenje, izdelanim v Uponorju

to o`i~ena verzija 24 V oz. 230 V ali pa enostavno nadgradljiva brez`i~na regulacija, ima Uponor primeren sistem individualne prostorske regulacije za va{o specifi~no uporabo v stanovanjskih in komercialnih objektih. Nastavitev `elenih temperatur na stilskih, in uporabniku prijaznih, termostatih, ne more biti enostavnej{a. Termostat T-75 zaznava temperaturo skoraj tako, kot ~lovek. Ne zaznava samo temperature zraka v prostoru, ampak zaznava ob~uteno temperaturo v prostoru, ki je kombinacija temperature zraka v prostoru in temperature, ki seva od povr{in v prostoru. Omogo~a krmiljenje {e posebej ob~utljive temperature v prostoru. Z na{o inovativno DEM funkcijo in avtomatskim balansiranjem lahko prihranite pri stro{kih ogrevalne energije. Z uporabo SMS

Dinamično upravljanje z energijo s pomočjo Uponor DEM regulacije do 12% prihranka pri energiji zaradi večje učinkovitosti ročno balansiranje ni potrebno bolj natančna in hitrejša regulacija, do 25% hitrejši reakcijski čas enostavno delovanje zaradi avtomatskega balansiranja ni potreben ponovni preračun brez vpliva na sistem pri spremembi vrste talne obloge Za več informacij: TITAN d.d. T (01) 8309 170 prodaja (01) 8309 168 tehnična služba F (01) 8309 171 E pc5@titan.si W www.titan.si www.uponor.si


IN[TALACIJE

rosi{~a; tipala rosi{~a so lahko locirana v razli~nih prostorih. Tak{na re{itev omogo~a zanesljivo regulacijo dovodne temperature in prepre~uje nastanek kondenzacije.

modula pa se lahko vzdr`uje stik s krmiljenjem prostora tudi na daljavo.

Vedno prava temperatura dovoda za ogrevanje in hlajenje Individualna regulacija temperature v prostoru je lahko zanesljiva le, ~e sta zahtevani temperaturi tople in hladne vode vedno na voljo. Uponor regulacija temperature dovoda z regulatorjem klime C-46 poskrbi za to s pomo~jo zaznavanja atmosferskih razmer. Opremljen z razli~nimi prednostmi, je le-ta odli~en krmilnik temperature dovoda! Izberite med posameznimi komponentami ali `e pripravljenimi regulacijskimi postajami ali regulacijskimi postajami v vsaki eta`i, ki se popolnoma prilegajo razdelilni omarici.

Va{e prednosti:

Kompaktna in dobro izolirana – Uponor centralna ~rpal~na grupa CPG 15 z regulatorjem klime C-46

dovoda za ogrevanje in hlajenje zgradbe; prav tako se lahko uporablja za vzdr`evanje zunanjih povr{in brez snega in ledu. Je zdru`ljiv z Uponorjevo brez`i~no regulacijo za posamezne prostore in omogo~a, na Regulator klime C-46 primer, priklju~itev do za ogrevanje in hlajenje treh brez`i~nih modulov Regulator klime C-46 Ta regulator klime vklju~uje skuC-56 na regulator klime pno uporabo termostatov z Uponor indivi- C-46 preko bus povezave. Podobno sobni dualno prostorsko regulacijo, integriranim termostati brez`i~ne regulacije po posameupravljanjem ~rpalke in vrsto ostalih funkcij znih prostorih direktno komunicirajo z reguz enostavno programsko opremo in delo- latorjem klime C-46 (ogrevanje/hlajenje). vanjem. Regulator klime C-46 (ogrevanje/hlajenje) zaznava atmosferske razmere in na podlagi tega zagotavlja zahtevano temperaturo

Idealno, tako za ogrevanje kot tudi za hlajenje Uporablja se lahko kot regulator hlajenja, na katerega se lahko priklju~i do {est tipal

• lahko se uporablja za ogrevanje ali hlajenje, • lahko se priklju~i do tri brez`i~ne priklju~ne module C-56 preko bus povezave, • zdru`ljivo z Uponorjevo brez`i~no regulacijo po posameznih prostorih, • lahko se priklju~i do {est tipal rosi{~a, ki omogo~ajo zanesljivo regulacijo dovodne temperature vode pri hlajenju, • enostavna programska oprema s ~arovnikom za namestitev in hitrim menijem, • integrirano upravljanje ~rpalke, • podpira termopogone (24 V), me{alne ventile (0-10 V) in ~rpalke z omejitvijo hitrosti, • bistven del centralnih in lokalnih Uponorjevih regulacijskih postaj. Uponor nudi gradbenim profesionalcem brezkompromisno kakovost, najbolj{e strokovno znanje in dolgoro~no partnerstvo. Za dodatne informacije se lahko obrnete na podjetje TITAN d.d., ki je generalni zastopnik dru`be Uponor v Sloveniji. • Vili Zabret, TITAN d.d.

Postojna Tržaška c. 87a 05 700 05 55

Ljubljana Ukmarjeva c. 2 01 600 37 10

info@pvcnagode.si www.pvcnagode.si

Rehau Geneo®

83

Predani projektu, zavezani stranki Gradite ali obnavljate? Potrebujete idejo ali rešitev za vaša okna in vrata? V Postojni dobite vse na enem mestu. PVC in ALU stavbno pohištvo, senčila, police in strokovno montažo. Kakovostna okna in vrata so vaša varnost, varčnost in udobje.


84

VODA

De`evnica, filter in prihranki Zajemanje de`evnice je enostavno, prestre`emo padavine in jih nato po cevi vodimo v zbiralnik. Na tej poti se nahaja pomemben ~len, ki ga obi~ajno ne vidimo, omogo~a pa nemoteno delovanje vsem drugim napravam povezanim z de`evnico.

Filter odpravlja te`ave Porabniki de`evnice, vrtna pipa, pralni stroj in WC kotli~ki bodo delovali brez te`av samo, ~e bo zajeta voda ~ista. Zato je potrebno de`evnico pred shranjevanjem obvezno napeljati skozi filter. Slednji mora imeti ve~ zanimivih lastnosti, ena od njih je, da mora biti samo~istilen. Prepre~il bo vdor organskih materialov v tank z de`evnico, ki bi lahko povzro~ili gnitje, zaradi ~esar bi bilo potrebno vsebino zavre~i, tank pa pogosto ~istiti. Filter Minimax- Pro lahko o~isti in zajame preko 95% vse de`evnice ki ste~e preko njega. Vgrajeno ima mre`o iz nerjavnega jekla z odprtinami 0,35 mm, brez orodja

ga odpremo, prozoren pokrov pa omogo~a kontrolo zapolnjenosti. Lahko ima name{~en tudi dodatek za spiranje ostankov listja s priklopom na zunanjo tla~no cev, zadostuje pa za de`evnico, ki prite~e s 350 m2 velike strehe.

Prikrite in vidne podra`itve Stro{ek odvajanja padavinske vode v kanalizacijo smo pla~evali `e sedaj, vendar je bil skrit v ceni za odvajanje odpadnih voda. Ker denarja povsod primanjkuje, bodo organizacije, ki upravljajo in vzdr`ujejo kanalizacijske sisteme, zagotovo `elele pove~ati {tevilke na ra~unih. Pri tem jim pomagajo zakonodajalci, ki po novem predpisujejo, da je odvajanje de`evnice potrebno posebej obra~unati. Cena pa bo odvisna od tega, kam je speljana padavinska voda. Ra~un lahko zmanj{ajo lastniki stavb, ki bodo de`evnico zajeli ali odvedli v ponikalnico. Prvi so z zara~unavanjem odvoda de`evnice za~eli v Celju, pri

Trije tipi filtrov de`evnice, ki zagotovijo, da bo voda v zalogovniku ~ista

tem pa poudarjajo, da bo ukrep zmanj{al poplavno nevarnost in obogatil podtalnico, s ~imer se bodo pove~ale zaloge pitne vode in njihov nivo. Komur bo uspelo de`evnico s strehe zadr`ati in ponikniti na svoji parceli, pa ne bo pla~al ni~esar. Kdor bo de`evnico zbiral v cisterni in samo vi{ek vode odvajal v kanalizacijo bo pla~al polovico cene za odvajanje. Kdor pa bo ohranil obstoje~e stanje in vodo spu{~al v mestno kanalizacijo, pa bo pla~al 100% prispevek za odvajanje meteornih vod. Ocenjujejo, da bo mese~ni stro{ek

za 120 m2 veliko streho zna{al v Celju okrog 6 ₏ na mesec. Nekaj preteklih mesecev je pokazalo, kaj pomeni, ~e dalj{i ~as ne pade niti kaplja de`ja. Z vgradnjo zalogovnikov de`evnice lahko porabo pitne vode mo~no zmanj{amo, vlo`en denar pa se povrne pribli`no v petih letih. Podjetje Armex armature je med drugim specializirano za vse, kar je v zvezi s prestrezanjem in shranjevanjem de`evnice, podatki in slike pa so vzeti iz njihovih katalogov. • Tihec


85

Ko kupujete ~istilno napravo, zahtevajte ODLI^NOST! I{~ete trajno, zanesljivo in var~no re{itev za odpadne vode iz gospodinjstva? Potem je ~istilna naprava AQUAmax®, ki smo jo razvili v sodelovanju z enim vodilnih nem{kih podjetij na podro~ju ~istilnih sistemov za biolo{ke ~istilne naprave – s podjetjem ATB, odli~na re{itev za vas. Popolnoma biolo{ka ~istilna naprava AQUAmax®, ki deluje na principu reguliranega dovajanja kisika (aeracije), je primerna za vsa gospodinjstva, saj lahko u~inkovito in na naravi prijazen na~in `e v samo enem dnevu povsem o~isti tudi ve~ kot 150 litrov odpadnih voda iz gospodinjstva na osebo brez dodajanja kemi~nih in biolo{kih pripravkov. In to do tak{ne stopnje, da so parametri o~i{~ene vode na izpustu tudi za polovico manj{i od zakonsko zahtevanih.

5+ za AQUAmax® + ZNATEN PRIHRANEK – zaradi cenej{ega prevoza, vgradnje, vzdr`evanja, praznjenja in porabe elektri~ne energije omogo~a tudi do 1000 evrov prihranka v prvih treh letih od nakupa; + ZANESLJIVO DELOVANJE – nesli{no in povsem avtomatizirano delovanje brez dodatnega praznjenja prekatov, nastavljanja ventilov ali dodajanja biolo{kih in kemi~nih preparatov; delovanje lahko nadzorujete (opcijsko) prek svojega prenosnega telefona;

+ PREVERJENA RE[ITEV – vrhunski nem{ki ~istilni tehnologiji zaupa ve~ kot 60.000 zadovoljnih kupcev po vsem svetu. 37 let tradicije podjetja Zago`en na podro~ju izdelkov za vodovod in kanalizacijo s poobla{~enim servisom pa zagotavlja, da bodo za vgradnjo, priklop in redno vzdr`evanje ~istilne naprave AQUAmax® dolgoro~no poskrbeli zanesljivi in odzivni slovenski strokovnjaki ; + DELUJE TUDI V VA[I ODSOTNOSTI – pono~i in ko ste v slu`bi ali na dopustu, ~istilna naprava AQUAmax® samodejno preide na var~evalni na~in delovanja, ki se ob pove~anem dotoku samodejno povrne v normalno delovanje. + ZAJAM^ENA KAKOVOST in VARNOST NAKUPA – petdeset let zahtevane `ivljenj-

ske dobe ohi{ja; dve leti garancije za vse tehni~ne dele; ~istilna naprava je uvr{~ena na seznam Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije; vsi potrebni mednarodni certifikati in oznaka CE, ISO 9001:2008. Zahtevajte kakovost, preverjeno re{itev in odli~nost! Izberite AQUAmax® in izkoristite ugodne sejemske cene na MOS 2013 v Celju od 11. do 17. 9. 2013. Obi{~ete nas ter si zagotovite sejemsko ponudbo po izjemnih cenah in subvencije ob~in. Zago`en, d.o.o., Cesta na Lavo 2 a, 3310 @alec T: +386 (0)3 713 14 49, M: +386 (0)51 388 390 cistilne.naprave@zagozen.si, www.zagozen.si, www.cnaquamax.si/sl/

NOVOST: PREDSTAVITEV NOVEGA PROGRAMA XXL REZERVOARJEV OD 8.000 L DO 12.000 L.


GRADNJA

Prednosti izolacije iz lesnih kosmi~ev

Z

a izdelavo najbolj danes najpogosteje uporabljanih toplotnih izolacij iz polistirenskih ali poliuretanskih plo{~, steklene ali kamene volne moramo vlo`iti bistveno ve~ energije, kot za izdelavo lesnih kosmi~ev. Zato je izolacija iz lesnih kosmi~ev okolju zagotovo najprijaznej{a. Osnovna surovina je mlet les, ki mu dodajo ne{kodljivo borovo sol, ki prepre~uje gorenje. Za dodelavo porabijo 10 krat manj energije kot za stekleno volno in za 64 krat manj energije kot za plo{~e iz poliuretanske pene. Izolacija je na pogled mehka puhasta snov, zelo prijetna na otip in prijetnega vonja. Thermocell kosmi~i so organska izolacija, ki uravnava tudi mikroklimo v prostoru. Zaradi odprte celi~ne strukture nase lahko ve`ejo odve~no vlago iz prostora in jo po potrebi vra~ajo v prostor ali odvajajo iz stavbe. S tem ustvarimo difuzijsko odprto bivalno okolje, ter lahko re~emo, da prostor diha. Kosmi~i ne plesnijo, ne trohnijo ali razpadajo in se zaradi svoje kompaktnosti tudi ne posedajo. Zato bodo lesni kosmi~i svojo nalogo opravljali {e desetletja po vgradnji.

Razli~ne mo`nosti vgradnje Izolacijo Thermocell vgrajujemo z nasipavanjem ali vpihovanjem. Nasipavamo jo lahko v izolacijske plasti pod tlemi

in na stropove proti podstrehi, vpihujemo pa v vse ostale dele stavbe, navpi~ne in nagnjene zunanje stene. Uporabna je tudi za naknadno re{evanje slabo izvedenih izolacijskih plasti, ki jih najve~krat sre~amo na podstrehah, ki so jih stanovalci sami predelali v bivalne prostore. Tam lahko brez razbijanja in odpiranja sten z vpihovanjem v prazne medstenske prostore dose`emo var~no in varno bivanje vse leto.

Visoka temperaturna zakasnitev Odli~ne so tudi toplotno izolacijske lastnosti, {e posebej visoka temperaturna zakasnitev, ~e je nizka, jo bomo najbolj ob~utili zlasti v vro~ih poletnih dneh. Po raziskavi neodvisne gradbene institucije, je ~as zakasnitve 25 cm debele izolacije iz lesnih kosmi~ev skoraj 6 ur, izolacije iz steklene volne pa okrog eno uro. Ve~ja temperaturna zakasnitev pomeni, da nas bo izolacija iz lesnih kosmi~ev poleti dalj{i ~as {~itila pred pregrevanjem, pozimi pa pred pohlajevanjem. Temperaturna zakasnitev je hkrati podatek, ki je na podro~ju toplotnih izolacij v zadnjih letih postal eden najpomembnej{ih. •

87


GRADNJA

89

Odlo~itev za Ytong je bila povsem enostavna

U

ro{ Podgorelec in Anja [~uka iz Trnovice na Dolenjskem sta se za gradnjo prizidka k obstoje~i hi{i dokon~no odlo~ila v letu 2012, ko sta izvedela, da bo njuna dru`ina poleg male Pije dobila {e ~etrtega ~lana. Pri izbiri gradbenega materiala ju je vodila `elja, da ta po kon~ani gradnji ne bo zahteval dodatnega vzdr`evanja, dru`ini pa bo ponujal varen, udoben in energijsko u~inkovit dom.

Pomanjkanje prostora Glavni razlog za zidavo je bila potreba po dodatnem bivalnem prostoru. Za izvrsten material, ki je ustrezal njunim zahtevam, so se izkazali bloki iz porobetona Ytong. Odlo~itev, kateri gradbeni material izbrati, ni bila te`ka, pravita. »Odlo~ili smo se, da na{o obstoje~o hi{o pove~amo s prizidkom, s katerim bomo pridobili dodaten prostor. Glede na pretekle izku{nje z zidavo smo pri izbiri materiala dali prednost kakovosti in enostavnosti gradnje, saj prizidek gradimo sami,« je dejal mladi o~ka Uro{. Nad gradnjo pa je bedela tudi Anja, ki je obenem dodala: »Za`elela sva si ravno dovolj prostora, ne preve~ in ne premalo. Tako sva sklenila, da bo prizidek velikosti 85 m2, kjer bo dovolj prostora za dve otro{ki sobi, kopalnico in dnevni prostor s kaminom.« Potem ko je Uro{ obiskal te~aj zidanja z zidaki iz porobetona Ytong v podjetju Xella Porobeton SI d.o.o., je bila odlo~itev o izbiri gradbenega materiala {e toliko la`ja. Tam se je namre~ prepri~al, da je gradnja zaradi natan~no izdelanih blokov bistveno natan~nej{a in posledi~no tudi hitrej{a in preprostej{a. »Za gradnjo z bloki Ytong smo se odlo~ili iz ve~ razlogov. Najbolj nas je prepri~ala enostavna gradnja, poleg tega pa so termoblok zidaki primerni tako za pasivne hi{e kot tudi za nizkoenergijske hi{e.«

Sam svoj mojster Ker je bila Anja v ~asu gradnje `e visoko nose~a, je Uro{ ve~inoma zidal sam, nekajkrat pa so mu na pomo~ prisko~ili star{i in tudi njegov dedek Jo`e. Slednji je bil nad preprostostjo gradnje izjemno presene~en. »V ~asih, ko smo mi gradili hi{o, so bili na gradbi{~ih vedno kupi peska in zidakov, poleg tega pa je bilo ves ~as sli{ati ropotanje me{alca za beton. Pri gradnji z bloki Ytong pa je popolnoma druga~e. Zidamo tako reko~ v ti{ini, bloki niso te`ki in kar ne ustreza, lahko takoj popravi{. Tak{en na~in gradnje me je resni~no navdu{il, pa {e pomirja me,« je v smehu pristavil Uro{ev dedek. Sama gradnja zahteva tudi veliko manj opa`anja, saj so zidaki `e vnaprej pripravljeni in je tako precej bolj enostavno izvesti kvalitetne protipotresne oja~itve in pripraviti vse za armirano betonsko plo{~o med eta`ami ali ravno streho.

»Resni~no prisluhnejo `eljam naro~nika« Mlado dru`ino, ki po novem {teje {tiri ~lane, je navdu{il tudi na~in, kako pri podjetju Xella

Vesela mlada dru`ina po izgradnji eta`e.

Porobeton SI d.o.o. poskrbijo za svoje stranke. Za vse zainteresirane namre~ pripravljajo predavanja in izobra`evanja, njihovi svetovalci pa se posvetijo vsakemu kupcu posebej. Tako je `e pred samim za~etkom gradnje mo~ pridobiti popis in izra~un stro{kov materiala. Prav tako se je s svetovalci mo~ dogovoriti, kdaj in kam je material treba dostaviti. »Za veliko prednost se je izkazala pripravljenost podjetja poslu{ati na{e `elje. Ker na na{i parceli ni veliko prostora, smo se s podjetjem dogovorili, da najprej pripeljejo le del zidakov. In ko je teh zmanjkalo, so nam pripeljali {e preostali del,« sta skoraj enoglasno dejala Anja in Uro{. Vsakogar, ki se odlo~i za nakup blokov Ytong, na prvi dan gradnje obi{~e tudi strokovnjak za gradnjo, ki graditelje oskrbi z vsemi potrebnimi informacijami.

S tovrstnim pristopom je gradnja {e hitrej{a in natan~nej{a.

Kdaj se bodo vselili? ^eprav prizidek Anje in Uro{a {e ni gotov, saj sta z gradnjo pri~ela {ele junija, upata, da se bo vanj mo~ vseliti `e do konca leto{njega leta. »Uro{ je velikokrat popoldne pri{el iz slu`be, name{al vedro lepila in potem delal do teme, dokler ni zmanjkalo lepila. Nato je opral vedro in `e se je lahko posvetil meni in najini Piji,« veselo razlaga Anja. Dejstvo je, da tak{en na~in gradnje ponuja {tevilne prednosti, saj na gradbi{~u ni potrebe po ve~jem {tevilu oseb. »Ne potrebuje{ nekoga pri me{alcu, nekoga, ki vozi samokolnico, pa {e kak{nega mojstra in tiso~ pomaga~ev,« je na~in gradnje razlo`il Uro{ in dodal: »Dejansko je mogo~e z dvema ~lovekoma, ki {e nikoli nista zidala z Ytongom, eta`o pozidati v petih dneh, brez napora in s pribli`no {estimi urami dela na dan.« Izbira gradbenega materiala Ytong se je tudi za Anjo in Uro{a izkazala kot pametna re{itev za energetsko u~inkovit dom. Ker vklju~uje vse postopke od na~rtovanja in svetovanja do dostave materiala in pomo~i Ytongovih gradbenih strokovnjakov, je kot taka ena izmed najugodnej{ih re{itev za gradnjo pasivne in nizkoenergijske hi{e na tr`i{~u. •

Pri gradnji je pomagala tudi njuna h~erka Pija.

Tanja Germ


90

STRE[NA OKNA

Zamenjajte stre{no okno in prihranite pri energiji

T

ako kot se vse stvaripostarajo, postanejo tudi stre{na okna dotrajana, ne funkcionirajo ve~, mogo~e celo pu{~ajo.

Odpiranje zgoraj je veliko bolj prakti~no saj se vam ni potrebno sklanjati ~ez pohi{tvo

Ko se to zgodi v stanovanju, v katerem prebivamo, postanemo zelo slabe volje, ko samo pomislimo na to, da bi bilo potrebno okno zamenjati, da nam bodo delavci hodili po stanovanju in da bo celo vse pra{no.

Pa je res tako hudo? Je vredno z zamenjavo odla{ati vsako zimo? Niti ne. Seveda nekaj dela je ampak {e dale~ od tega, da se je potrebno iz stanovanja izseliti ali pa vse zapreti. Sama menjava enega stre{nega okna je narejena v uri do dveh. To je tudi trenutek, ko je streha odprta in stanovanje izpostavljeno vremenskim vplivom. Uro ali dve ~asa pa je dovolj, da najdemo primeren zimski dan, ko lahko to storimo in se s tem re{imo {e marsikatere druge tegobe. Z zamenjavo stre{nega okna si poleg zmanj{anja skrbi zaradi dotrajanosti stre{nega okna, zmanj{ate tudi ra~un za porabljeno energijo. Starej{a stre{na okna so imela slab{o toplotno izolativnost kot vsa dana{nja. ^e je prostor temen in pri menjavi stre{nega okna vzamete samo nekoliko ve~jo dimenzijo, boste prihranili tudi pri stro{kih energije za osvetlitev.

Kaj lahko {e pridobimo pri menjavi stre{nega okna? Za doseganje razgleda skozi okno mora biti spodnji rob okna na vi{ini med 90 in 110 cm od gotovih tal. S tem bo omogo~en pogled iz prostora tudi v sede~em polo`aju.

Vsa dela pri menjavi stre{nega okna so opravljena iz notranjosti

Izberite tak{na stre{na okna, kjer bo velika izbira sen~il. Za spalnice in otro{ke sobe priporo~amo sen~ilo, ki popolnoma zatemni prostor. Hkrati tak{no sen~ilo tudi pove~a toplotno izolativnost stre{nega okna za 20 % Menjava stre{nega okna je enostavna in hitra. V prikazanem primeru je bila streha ÂťodprtaÂŤ cca 1 uro. To pa je zelo malo in zato zimski ~as ne sme biti te`ava za menjavo stre{nega okna takoj, ko se z njim pojavijo te`ave

Priporo~ena vi{ina zgornjega roba okna pa je med 190 in 210 cm od gotovih tal. Okno bo s tem na dosegu roke, kar bo omogo~alo enostavnej{o uporabo. Gre tako za zra~enje, kot tudi sen~enje, prav tako pa bo enostavnej{e tudi vzdr`evanje in ~i{~enje okna. Glede pravilne oblike notranjih oblog okrog okna, se je v preteklosti dogajalo, da je bila izvedba notranjih {palet - pravokotno na okno. Pri tak{ni izvedbi zaklju~nih oblog je onemogo~eno kro`enja toplega zraka po celotni povr{ini stre{nega okna. V izogib tem te`avam je potrebno spodnjo {paleto izvesti navpi~no, zgornjo pa vodoravno. S tem dobimo tudi bolj{o razpr{enost svetlobe. Pri na~inu odpiranja stre{nega okna poznamo dva modela oken. Okno s sredinskim vpetjem, z ro~ico za odpiranje

zgoraj ter okno s sredinskim in zgornjim vpetjem, ki ima ro~ico za odpiranje spodaj in zgoraj. Okno z ro~ico za odpiranje zgoraj je priporo~ljivo takrat, ko imamo pod okno postavljeno pohi{tvo (pisalna miza, sofa,‌), saj nas pohi{tvo samo ne ovira pri odpiranju okna. Prav tako ga je priporo~ljivo vgraditi tudi takrat, ko je vgrajeno izven dosega roke, saj se le to lahko odpira tudi s pomo~jo podalj{ka (palica), ali pa se predvidi elektri~na izvedba. Okno z ro~ico na spodnji strani je priporo~ljivo takrat, ko pod oknom nimamo postavljenega nobenega pohi{tva, saj bi nas le to oviralo pri dostopu do ro~ice. Prav tako ga tudi ni priporo~ljivo vgraditi previsoko, saj se pri odprtju pomakne navzven, pri ~emer se nam ro~ica izmuzne iz dosega roke. Je pa vsaka situacija zamenjave stre{nega okna specifi~na in vedno ni mogo~e izvesti vsega zgoraj na{tetega. Vsekakor pa je vredno preveriti izvedljivost vsega in se odlo~iti. Pri tem naj vam bodo v pomo~ izku{eni izvajalci in nasveti strokovnjakov. • Katja Li~en Pajenk


® IME IN ZNAK VELUX STA ZAŠČITENI BLAGOVNI ZNAMKI. © 2013 VELUX GROUP

i n b e s Vaš o njak v o k o r t s o d r a s za man 8 -6 8 6 4 2 01-7

Strešna okna VELUX so sinonim za kakovostno mansardo polno sonca. Dolgoletne izkušnje so nas opremile z vso strokovnostjo, ki jo potrebujete pri izdelavi mansarde. Poiščite našo spletno stran www.velux.si in se sprehodite po galeriji fotografij, izdelajte osnutek mansarde s pomočjo spletnih orodij, poglejte interaktivni vodnik “10 korakov do energijsko učinkovite mansarde” in še mnogo več. Za strokovno svetovanje nas pokličite na 01-724-68-68 in dogovorili se bomo za brezplačno svetovanje na vašem objektu ali pri nas v razstavnem salonu. VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska c. 51A, Trzin Poiščite nas na

Facebooku

Siesta senčilo popolnoma zatemni prostor ter izboljša toplotno izolativnost iz okna do o

21%


92

GRADNJA

Temeljna blazina za novograditelje

O

b nekajletnih raziskavah vpliva potresa na stavbe, ki so grajene na temeljni plo{~i s podlo`eno toplotno izolacijo, se je razvila inovativna re{itev temeljne blazine za potresno varno gradnjo nizkoenergijskih ali pasivnih stavb. Temeljna plo{~a, vgrajena na toplotni izolaciji iz ekstrudiranega polistirena, je `e dalj ~asa spoznana kot ustrezna re{itev temeljenja energijsko u~inkovitih stavb. Zaradi enostavne, mnogo hitrej{e, pa tudi cenej{e izvedbe temeljenja v primerjavi s klasi~nimi pasovnimi temelji, se je temeljna plo{~a tudi v Sloveniji zelo hitro uveljavila. Za razliko od dr`av severneje od nas, ima Slovenija bolj ali manj potresno ogro`ena podro~ja, zato je inovacija temeljne blazine, ki ne dovoljuje zdrsov med posameznimi sloji konstrukcijskega sklopa za zdaj najbolj{a re{itev za novograjene objekte na ogro`enih lokacijah. Temeljna blazina SEISMIC je nadgradnja dosedanjega na~ina izvedbe toplotno izolirane temeljne plo{~e. Obvezni sestavni del blazine je XPS toplotna izolacija imenovana SEISMIC, in v primeru ve~slojne izolacije tudi dvostransko lepilna hidroizolacija. Temeljna blazina, kot se imenuje novi konstrukcijski sklop, je kompozit temeljne plo{~e, toplotne in hidro izolacije, ki ob potresnih sunkih deluje sovpre`no in zaradi njene pro`nosti tudi kot du{ilec potresnih sil. Za la`je, nizke in gabaritno stabilne stavbe se v temeljno blazino zaradi dodatne, v~asih tudi ekscentri~ne potresne obremenitve vgradi toplotna izolacija tla~ne trdnosti najmanj 400 kPa, pri te`jih, vitkej{ih in vi{jih stavbah uporabimo trdnej{o FIBRANxps izolacijo 500 ali 700 kPa tla~ne trdnosti.

Detajli Pri temeljnih blazinah poznamo ve~ razli~nih sestav; ustrezno pa izberemo glede na lokacijo objekta in njeno potresno ogro`enost, prisotnost podtalnice in seveda `eljeno energijsko u~inkovitost stavbe.

Lokacija Razli~no potresno ogro`ena obmo~ja zahtevajo razli~ne re{itve temeljenja. Pri ve~ji potresni ogro`enosti lokacije je priporo~ljivo izbrati temeljno blazino, ki deluje kot celota, da med posameznimi sloji ne pride do ne`elenih zdrsov.

Zahtevana energijska u~inkovitosti

Prikazana je najpogostej{a in najbolj optimalna re{itev temeljne blazine na potresno bolj ogro`enem obmo~ju. Dvostransko lepilna hidroizolacija, ki povezuje dva sloja FIBRANxps toplotne izolacije, je `e ob monta`i mehansko za{~itena pred po{kodbami. Zgornja FIBRANxps SEISMIC izolacija se spoji z betonom temeljne plo{~e, tako, da celotna temeljna blazina deluje sovpre`no, s ~imer so kontrolirani pomiki spodnjega dela stavbe tudi v primeru intenzivnej{ega potresa.

Pod temeljno plo{~o nizkoenergijske stavbe je smiselno vgraditi najmanj 12 cm pa do najve~ 30 cm izolacije. Preostanek ra~unske debeline izolacije (manj{i del) se po potrebi vgradi pod finalne tlake (primer suhe gradnje tlakov) ali plavajo~i estrih. Ve~ji del potrebne toplotne izolacije se pod betonsko plo{~o vgradi z namenom, da je v ~im ve~ji meri zagotovljena temperaturna stabilnost prostorov tako pozimi kot poleti. Omejitve pri uporabi toplotne izolacije, pod katere ne smemo prav tako tudi kombinacijo debelin najdete na spletni strani www.fibran.si .

Struktura zemljine in prisotnost podtalnice

Enoslojna toplotna izolacija pod temeljno plo{~o FIBRANxps SEISMIC. Re{itev je ustrezna za dobro odvodnjavana tla potresno bolj ogro`enih obmo~ij.

Sestavo in zaporedje slojev dolo~imo tudi na osnovi odcednosti zemljine oz. prisotnosti podtalnice za zagotovljeno za{~ito stavbe pred vodo in hkrati za optimalno energijsko u~inkovitost temeljne blazine, zato je v primeru pasivne hi{e priporo~ljivo ve~ino potrebne izolacije vgraditi nad hidroizolacijo. • FIBRAN NORD d.o.o tel.: 07 3939 525 ; nasvet@fibran.si

Re{itve so na spletni strani www.fibran.si Inovacija temeljne blazine, ki temelji na varnosti energijsko u~inkovitih stavb na potresno ogro`enih obmo~jih, je nov pristop gradnje na temeljni plo{~i v svetu, zato smo za pomo~ pri na~rtovanju in izvedbi na spletni strani pripravili podrobnej{a pojasnila in re{itve za kombinacijo zgoraj omenjenih situacij. Na{a tehni~na slu`ba je pripravljena nuditi dodatna pojasnila ob pripravi na gradnjo vsakega posameznega objekta.


GRADNJA

Mrzla kopalnica? V starih hi{ah, v katerih fasade niso izolirane, so stene hladne. Kopalnice, praviloma postavljene ob severne stene, so zato {e posebej neprijetne. Hlad seva od sten, oblo`enih s plo{~icami, in ~e jih `elimo ogreti na prijetno temperaturo, porabimo zanje bistveno ve~ energije kot za ostale prostore. Pri obnovi kopalnice se temu lahko izognemo. Kako?

tni mostovi, kondenz, plesen… V kopalnicah pa je {e en problem: stenske obloge morajo biti odporne na vodo in primerne za oblaganje s keramiko. Za take primere se lahko za izoliranje zidov uporabi wedi plo{~e, ki so zelo dober toplotno izolacijski material, na katerega lahko lepimo tudi kerami~ne ali kamnite plo{~ice, saj so popolnoma vodotesne.

Izoliranje sten na notranji strani je re{itev, ki se ji praviloma izogibamo, ker prina{a {tevilne te`ave: toplo-

• Zmanj{ajo se toplotne izgube skozi stene, s tem pa tudi stro{ek ogrevanja.

Kaj pridobimo?

93

Vsi bralci revije , ki se bodo odlo~ili za nakup wedi plo{~ v leto{njem letu, bodo ob nakupu lahko dobili poseben

25% popust, ~e bodo s sabo prinesli revijo (ali samo to stran).

Za kaj so wedi plo{~e • Izoliran prostor se bistveno {e uporabne? hitreje segreje. Z njimi lahko izravnamo • Temperatura v prostoru je enakomerna, s sten ne seva neravne zidove: pogosto je treba poravnati steno, ki je ve~ hlad. • Zmanj{ana je mo`nost za v spodnjem delu oblo`ena s plo{~icami, zgornji del pa je pojav plesni. • Vgrajevanje je enostavno in le prebarvan. Naredimo lahko pregr pregradno steno okrog hitro. tu kabine, ali lo~imo tu{ • Povr{ina wedi Dodatna erWC od kopalnice. plo{~ je primerprednost: o Iz wedi plo{~ lahko na za direktno na plo{~e naredimo police, oblaganje s lahko polo`imo omarice, pulte in keramiko. elektri~no talno klopi, ki se lahko gretje! b barvajo ali oblagajo ker s keramiko. Polo`imo jih lahko na tla, plo{~e z izdelanim naklonom in odtokom pa so lahko tudi nadomestek za tu{ kad – dostop pod tu{ je varen tudi za starej{e ali ljudi, ki se te`e gibljejo. • Nu{ka Marn


94

OGREVANJE

Vgradnja De Dietrich toplotne ~rpalke zni`ala stro{ke ogrevanja in priprave tople sanitarne vode iz 2.068* EUR/leto na 501* EUR/leto! Ne verjamete? [tiri~lanska dru`ina iz [kofljice se je v preteklosti ogrevala s kombiniranim kotlom na kurilno olje/polena, pri ~emer je bila povpre~na letna poraba za ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode 2.050 litrov kurilnega olja. V letu 2011 so investirali v vgradnjo 8 kW ogrevalne toplotne ~rpalke Alezio in zamenjavo starega kotla z novim oljnim kotlom De Dietrich. Investicija vredna nekaj ~ez 8.000 EUR se hitro vra~a, saj so samo v enem letu pri ogrevanju prihranili preko 1.500 EUR* oz. preko 75%! Drugih posegov v energetsko sanacijo hi{e ni bilo. Lastnik, gospod Martin, je v enoletnem obdobju (september 2012/2013) za ogrevanje prostorov ter pripravo tople sanitarne vode pla~al 451 EUR elektrike ter porabil 50 l kurilnega olja (50,45 EUR*). V ~asu ogrevalne sezone je v prostorih hi{e v dnevnem re`imu nastavljena temperatura 21˚C, v no~nem re`imu pa 20 ˚C. V hi{i se z radiatorji ogreva 120 m² povr{ine, pri ~emer temperatura dovoda ne presega 55˚C. Lastnik je z De Dietrich toplotno ~rpalko izredno zadovoljen, saj deluje brezhibno in presega vsa njegova pri~akovanja. Poleg kar 75% prihranka pri ogrevanju, ga navdu{ujejo tudi izredno tiho delovanje toplotne ~rpalke, njeno enostavno upravljanje ter kakovost bivanja preko celega leta. Omenil je, da so pred investicijo v prehodnem obdobju kurili na polena, kar jim nikakor ni ustrezalo. Sedaj enostavno preko upravljalne enote nastavijo `eleno temperaturo prostorov, kar omogo~a konstantno temperaturo v hi{i tudi v tem letnem obdobju. Poleg tega so se z investicijo v nov ogrevalni sistem re{ili skrbi z nabavo in skladi{~enjem kuriva, vzdr`evanjem starega kotla, nalaganjem polen v kotel, predvsem pa kurilnica ostaja ~ista, brez vonja in prahu. Presene~en je bil tudi nad minimalnim prostorom, ki ga zavzame notranja kompaktna enota Alezio, saj je le ta izredno majhnih in priro~nih dimenzij (67×40×39 cm). Z De Dietrich toplotno ~rpalko je zelo zadovoljen in bi se {e enkrat odlo~il enako. Zato ker je bivanje v hi{i sedaj prijetnej{e, varno, in udobno v vseh vremenskih razmerah.

Dru`ina iz [kofljice je z investicijo v De Dietrich toplotno ~rpalko zrak/voda v enem letu pri stro{kih ogrevanja prihranila preko 1.500 eur.

Toplotna ~rpalka Alezio tipa zrak/voda je izdelek svetovno znanega proizvajalca ogrevalnih sistemov De Dietrich in predstavlja popoln sistem ogrevanja in hlajenja va{ega doma ter priprave tople sanitarne vode. Evropski proizvod, zasnovan na izku{njah ogrevanja s klasi~nimi sistemi ogrevanja, odli~no deluje kot dopolnitev ogrevalnemu sistemu, saj se enostavno priklju~i k obstoje~emu kotlu na olje, plin ali biomaso. V praksi to pomeni, da pri ni`jih zunanjih temperaturah De Dietrichovi toplotni ~rpalki pomaga dogrevati sistem obstoje~ vir ogrevanja. Izbira toplotne ~rpalke Alezio je primerna tudi za novogradnje, kjer samostojno in u~inkovito deluje kot edini vir ogrevanja. Ob pomanjkanju toplotne energije pri nizkih

zunanjih temperaturah pa se vklju~i vgrajen elektro grelec kot dodatni vir ogrevanja. Toplotna ~rpalka Alezio je dobavljiva v 5 razli~nih mo~eh, in sicer od 6 kW do 16 kW, sistem je mogo~e nadgraditi tudi s solarnim sistemom za ogrevanje tople sanitarne vode, kar omogo~a {e dodaten prihranek. Toplotna ~rpalka Alezio je split inverter izvedbe kar pomeni, da je sestavljena iz zunanje in notranje enote, ki sta med seboj povezani s cevmi po katerih kro`i okolju prijazen hladilni medij (R410A). Ta povezava je brez dodajanja dodatnega hladilnega medija lahko dol`ine tudi do 35 metrov. Inverterska tehnologija delovanja omogo~a prilagajanje mo~i dejanskim potrebam ogrevanja in s tem {e dodatno energetsko u~inkovitost sistema. Naprava ima vremensko vodeno regulacijo, ki prilagodi temperature medija ogrevalnega sistema glede na zunanje temperaturne pogoje in s tem prepre~i dodatne izgube energije. Reverzibilen na~in delovanja toplotne ~rpalke Alezio omogo~a ogrevanje ali hlajenje prostorov v objektu. Uporabnost toplotne ~rpalke pove~ajo {e druge funkcije naprave kot je antilegionela, ogrevanje bazena itd. Ve~ informacij o kvalitetnih De Dietrich toplotnih ~rpalkah in drugih sistemih ogrevanja pridobite v VETU, na spletni strani www.veto.si, preko elektronske po{te info@veto.si ali pa enostavno pokli~ete na telefon 01/580 91 00. •

Notranja enota De Dietrich toplotne ~rpalke Alezio zavzame izredno malo prostora (67×40×39 cm)

*Pri izra~unu je bila upo{tevana cena kurilnega olja iz dne 26.8.2013


www.veto.si

TOPLOTNE

HISNI

KOTLI

ČRPALKE

PREZRAČEVALNI

NA LESNO

SISTEMI

BIOMASO

PLINSKI

SOLARNI

HRANILNIKI

IN OLJNI

SISTEMI

IN GRELNIKI

KOTLI

RADIATORJI

VODE

OSTALI PROGRAMI p p p p p p p p p p

SFHVMBDJKTLJWFOUJMJ DFWOJTJTUFNJ PMKOJJOQMJOTLJHPSJMOJLJ HSFMOJLJTBOJUBSOFWPEF FMFLUSJÂOJLPUMJ DJTUFSOFJOISBOJMOJLJ[BPMKF LMJNFJOIMBEJMOFOBQSBWF EJNOJLJ ÂSQBMLF DFWJJOGJUJOHJ

7&507&-&53(07*/" EPPp#SOÂJÂFWBp-KVCMKBOB¢SOVÂF '  pJOGP!WFUPTJpXXXWFUPTJ

p p p p p p p p p p

PNBSJDFJOSB[EFMJMDJ UBMOPPHSFWBOKF SFHVMBDJKFJOUFSNPTUBUJ SB[UF[OFQPTPEF GJMUSJJOOBQSBWF[BNFIÂBOKFWPEF NFSJMOJLJQPSBCFWPEFJOFOFSHJKF J[PMBDJKTLFDFWJ PEUPÂOBLBOBMJ[BDJKB PSPEKBJOEPEBUOJQSJCPS[BJOtUBMBUFSKF PTUBMJESPCOJNBUFSJBM

T


Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 36  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 36  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement