__MAIN_TEXT__

Page 1

Letnik 8, {t. 41/ september - oktober 2014 30.000 brezpla~nih izvodov


Več

svetlobe

Več

udobja

Manjša

Nova

Generacija

poraba energije

Strešnih oken VELUX

Nova generacija strešnih oken VELUX postavlja popolnoma nove standarde v energijski učinkovitosti. Inovativne rešitve zasteklitev in ThermoTechnology TM zagotavljata toplotno izolacijo in toplotno zaščito za čim manjšo porabo energije. K temu dodajamo še upravljalno tablico za udoben nadzor odpiranja in zračenja ter večjo stekleno površino. To je nova generacija strešnih oken VELUX.

VELUX Slovenija d.o.o. Ljubljanska 51 A, Trzin www.velux.si velux@velux.si 01 724 68 68

© 2014 VELUX GROUP ® IME IN ZNAK VELUX STA ZAŠČITENI BLAGOVNI ZNAMKI


lll#jghV#h^

@DEDIG:7J?:B O6C:HA?>K:<6 E6GIC:G?6! O6JE6B B:9K:9J

VEÈ O IZDELKU

URSA GLASSWOOL - VRHUNSKA IDEADIC6>COKDïC6>ODA68>?6 @VYVg\gZoVededacdideadicd^cokdëcd^odaVX^_d edZkc^]higZ]!egZYZac^]hiZc^cYgj\^]`dchigj`X^_! _Z^odaVX^_VJGH6bd_eVgicZgeg^^okZYW^#

T: 080 73 10 www.ursa.si


UVODNIK

4

Iz jeseni v jesen

K

ogar to poletje ni zeblo, o~itno ni bil v Sloveniji. Tisti, ki smo ~epeli tukaj lahko so~ne in tople dni na{tejemo na prste ene roke.

Meteorologi bi lahko vremensko napoved posneli in ponavljali dva meseca, klju~ni besedi pa bi bili hladno in de`evno. Stanovalci ve~stanovanjskih stavb so si pomagali z elektri~nimi kaloriferji, saj je bilo v stanovanju, kljub temu, da ima blok novo in ble{~e~o toplotno izolacijo, hladno kot v kleti. Konstrukcija stavbe se je v de`evnih dneh ohladila, u~inek kaloriferja pa je bil bolj psiholo{ki, kot resni~no koristen. Trenutno je notranji zid hladnej{i, kot bi bil brez izolacije, kar je znan paradoks dobro izoliranih stavb. Tudi termi~na masa zidu pod takimi pogoji deluje v negativno smer, saj bi zidu lahko dvignili temperaturo samo z izdatnim ogrevanjem notranjosti. Na podobne razmere naletimo sedaj v vseh zidanih objektih, ne glede na to ali so eno ali ve~stanovanjski. V monta`nih hi{ah je stanje druga~no. V teh stavbah so zidovi izdelani iz izolacijskih materialov, ki so na otip toplej{i. Zato je ob~utek veliko bolj{i kot v zidanih stavbah. Znano je, da je temperatura zraka v monta`ni hi{i lahko do dve stopinji ni`ja kot v zidani, pa bo toplotno ugodje {e vedno visoko. Tistih v monta`nih torej ni zeblo. Vpra{ali smo {e stanovalce v pasivni hi{i. Ta je ogrevana toplozra~no, opremljena z rekuperatorjem toplote, ki ima vgrajeno majhno toplotno ~rpalko, ki s toploto odpadnega zraka ogreje {e sanitarno vodo. Zrak zajema po dolgi, v zemljo vkopani cevi, stanovalci pa so na displeju naprave nastavili temperaturo 17°C. Kljub temu temperatura v stavbi tudi v hladnih dneh ni padla pod 21°C. V malo manj hladnih, ~eprav obla~nih in de`evnih dnevih, je temperatura znotraj narasla na 23 do 24°C, v son~nem in vro~em dnevu pa na 26°C, torej stanovalcev ni niti malo zazeblo. In to kljub

Pi{e: Simon Tihec

temu, da so imeli ves ~as odprto kak{no okno v polo`aju za zra~enje. Sistem prezra~evanja o~itno prenese dodaten prepih in dobro vodi klimo v stavbi. Ker relativna vlaga zraka v stavbi poleti ne prese`e 40%, se tudi perilo na stojalu v njej odli~no posu{i. S tem smo v leto{njem poletju imeli probleme vsi, ki nimamo su{ilnega stroja, saj smo nekatera debelej{a bomba`na obla~ila, zaradi ~udnih vonjav, morali vrniti nazaj v pralni stroj. Tehnika sodobne gradnje z materiali, toplimi na otip in visokotehnolo{ko opremljene pasivne stavbe so dobro za{~itile svoje stanovalce. In kar je zanimivo, to prednost bi pred zidanimi obdr`ale tudi ob popolnem izpadu vgrajene tehnike. Pri vsem tem mnogokrat pomislim na angle{ki pojem »overengineering« s katerim opisujejo proizvode, ki so mnogo prerobustni in preve~ komplicirani, kot bi bilo treba za opravljanje njihove funkcije. S tem snovalci dose`ejo ravno nasprotno, saj ote`ijo uporabo proizvoda in podra`ijo morebitna popravila. V gradbeni{tvu pa lahko, na sre~o, opazujemo poenostavljanje ter ponovno uvajanje starih principov. Namesto prezra~evalnih in hladilnih sistemov stavbo tako oblikujemo, da se zaradi u~inka dimnika prezra~uje samodejno, elektronsko vodene in motorizirane sen~ilne `aluzije pa uspe{no nadomestimo z natan~no prav dolgim nadstre{kom. Poznam pa nekaj ljudi, ki so se ob mojem drgetajo~em jamranju samo nasmihali. Njihova skrivnost je v tem, da imajo v bivali{~u ~isto navaden sobni kamin, papir, nekaj trsk in dve poleni. Ko to zlo`i{ v kuri{~e in pri`ge{, se okolje popolnoma spremeni. Od nekod se pojavi {e doma~a ma~ka, zasede najbolj vro~ prostor tik ob steklenih vratcih, atmosfera pa se od sivo – hladne spremeni v toplo – rumeno. Kot v Betlehemu, re~ejo. •


V @ARI[^U

5

Vlada v odhodu uni~uje prihodnost OVE

Revija VAR^UJEM ^ Z ENERGIJO je v celoti brezpla~na. Izhaja 5 krat letno. Naslednja, 42. {tevilka revije izide novembra 2014. Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. Naklada: 30.000 brezpla~nih izvodov Avtorji: Simon Tihec, Jo`ica Ekart, Tadej Vehovec, Marjan Poto~an, Vili Zabret, Yasin Jodeh, Mateja Mauser, Davor Zaver{nik, Miha Jensterle, Tadej Mrak, Andrej Gruden, Jo`e Herti{, Jure Rusjan, Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart Lektoriranje: Maja Tihec Tr`enje: Anja Mithans (031 350 461) Distribucija: tel.: 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: LEYKAM TISKARNA d.o.o. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Andrej Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta

Tel.: 02 686 10 81 Trans. ra~un: 9067 2000 0577 502 Dav~na {tevilka: SI20960166 E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni energetski portal:

www.varcevanje-energije.si - Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. - Vse pravice pridr`ane. - Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije. - Dolo~enih promocijskih ~lankov v reviji, na `eljo naro~nikov, ne lektoriramo. Distribucija revije poteka v trgovskih velecentrih MERCATOR TEHNIKA in GRADNJA, enotah AMZS, specializiranih tehni~nih in gradbenih trgovinah, ter aktualnih sejemskih prireditvah - sejmu Dom, Megra, MOS in sejmu AMBIENT.

Predstavniki zelene industrije in okoljevarstveniki skupaj pozivajo mandatarja Mira Cerarja k ustavitvi napadov na obnovljive vire energije. Agencija za energijo je na svoji spletni strani v za~etku septembra objavila, da letos ne bo razpisa za sofinanciranje obnovljivih virov energije (OVE). Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) je agencijo obvestilo, da ne bo zagotovilo sredstev za izvedbo javnega poziva k prijavi projektov za proizvodne naprave na obnovljive vire energije. Vlada v odhodu s to potezo prakti~no ukinja sofinanciranje obnovljivih virov energije.

Hud udarec za OVE Slovenija bo tako ena izmed redkih dr`av EU, ki ne bo podpirala razvoja ~iste, trajnostne in obnovljive energije, ki bi med drugim omogo~al zaposlitev visoko kvalificirane delovne sile z visoko dodano vrednostjo. ^udi nas dejstvo, da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor obvestila o napovedani spremembi ni objavilo na spletni strani, kar se nam zdi skrajno problemati~no. Ne glede na dolo~bo 534. ~lena Energetskega zakona (EZ-1), ki Vlado Republike Slovenije zavezuje k pripravi na~rta za delovanje podporne sheme za elektri~no energijo iz obnovljivih virov, se na podro~ju ekolo{kega pridobivanja energije v bodo~e ne bo dogajalo ni~. [e ve~, vlada Republike Slovenije s spornim spreminjanjem zakonodaje onemogo~a `e obstoje~e proizvodne zmogljivosti okolju prijaznih energetskih virov. Tako je z nedavno Uredbo o dopolnilnih dejavnostih kmetom prepovedala proizvodnjo elektri~ne energije iz vseh obnovljivih virov (razen gnoja, gnojnice in rastlinskega substrata) kot dopolnilno dejavnost na kmetiji. Prav tako so javnosti znani primeri posameznikov, ki so investirali v obnovljive vire energije in se zaradi prejemanja podpor tako proizvedene elektri~ne energije ne morejo upokojiti, oziroma morajo celo vra~ati pokojnino. Pri tem vseskozi opozarjamo, da pri lastni{tvu son~ne elektrarne ne gre za nikakr{no opravljanje dejavnosti, ampak kve~jemu za nalo`bo, kot so depoziti, delnice, obveznice, slednji pa z vidika prejemanja pokojnine niso sporni. V okviru prizadevanj za zmanj{anje onesna`evanja v energetiki, se je Slovenija v okviru EU zavezala, da bo do leta 2020 dosegla 25 % energije iz obnovljivih virov. Trenutni dele` je pribli`no 20 %. Evropski voditelji se bodo kmalu dogovorili tudi za cilj za leto 2030. Glede na javno dostopne dokumente bo Evropski cilj

za Slovenijo pomenil med 30 in 33 % obnovljivih virov do leta 2030. Slovenija lahko ta cilj dose`e samo z vztrajnim pove~evanjem dele`a proizvodnje obnovljive energije iz vseh virov. Zakaj vlada v odhajanju nastopa tako o~itno proti obnovljivim virom, medtem ko gre skrajno problemati~ni projekt TE[ 6, ki bo prideloval izgubo, nemoteno naprej ter se `e pripravlja teren za izgradnjo dodatne jedrske elektrarne NEK II, ki je ne potrebujemo in bi bila vredna nekaj milijard evrov?

Zakaj odobravamo TE[ 6 namesto OVE Slovenija ravno sedaj na omre`je priklaplja 1,4 milijarde evrov te`ak projekt TE[ 6, ki bo, v nasprotju s cilji Evropske unije, v svojem delovanju pokuril milijone ton premoga in bo glede na srednjero~ne napovedi cen energije garantirano ustvarjal izgube, da o katastrofalnih posledicah za okolje sploh ne govorimo. Sve~ane javne otvoritve ni pri~akovati, saj je javno mnenje o umazanih virih energije dobro znano. 91 % Slovenk in Slovencev od nove vlade pri~akuje nova vlaganja v obnovljive vire energije in ustvarjanje novih delovnih mest. ^as je, da nova vlada pod vodstvom Mira Cerarja ustavi napad na obnovljive vire energije in obrne trend energetske politike v smer rasti sektorja obnovljivih virov energije in tako spodbudi ustvarjanje novih delovnih mest, ob hkratnem zni`evanju negativnih u~inkov na okolje. Glede na zaveze Stranke Mira Cerarja trajnostnemu razvoju in obnovljivim virom energije, Zdru`enje slovenske fotovoltaike (ZSFV) od Mira Cerarja pri~akuje ukrepe za za{~ito nadaljnje rasti vseh obnovljivih virov in vzpostavitev dialoga, s pomo~jo katerega bomo skupaj ustvarili pogoje za trajnostni razvoj Slovenije s pomo~jo okolju prijaznih tehnologij. â&#x20AC;˘ Zdru`enje slovenske fotovoltaike (ZSFV)

V 41. {tevilki revije Var~ujem z energijo se predstavljajo: str. 1 Atlas Trading str. 2 Velux str. 3 Ursa str. 4 Kamini Kozlar str. 6 Celjsko sejmi{~e str. 7 Dulc str. 8 Arhsol str. 9 Etiks str. 10 Zago`en str. 11 Armex armature str. 12 Mercator tehnika str. 13 Koop

str. 15 Herz str. 17 [tern str. 18 Nuvision str. 19 Knut str. 19 Jadran Se`ana str. 21 Henkel Slovenija str. 22 Energetika Ljubljana str. 23 Plinarna Maribor str. 25 Tersus str. 26 Gorenje str. 27 Bio planet str. 28 Tilia

str. 39 THS str. 40 AMZS str. 41 Caleffi str. 43 KWB str. 47 Ream str. 49 Veto str. 51 Airabela str. 52 Termotehnika str. 53 Energija plus str. 53 Klimateh str. 55 Viessmann str. 55 E-netsi

str. 57 Vitanest str. 59 Panasonic str. 60 Sonnenkraft str. 61 Ellatron str. 62 Agni str. 63 Butan plin str. 64 Inovateh str. 64 Lovro smp str. 64 Seltron str. 66 Ogrevanje hlajenje str. 67 E2E str. 68 NIX

str. 69 Prealpi str. 71 Daikin str. 72 Titan str. 73 Teraflam str. 74 CER str. 75 Energija plus str. 76 Roto str. 77 Kalcer str. 79 Fibran str. 79 Dines


DOGODKI

6

Septembra 47. MOS v Celju Najve~ji sejem v {ir{i regiji prina{a nove posle, ugodne nakupe in zabavo

T

radicionalni 47. MOS bo tudi letos od 10. do 15. septembra v Celju poskrbel za najve~ji pregled doma~e in tuje ponudbe izdelkov in storitev. Razstavljavci napovedujejo {tevilne novosti in sejemske ugodnosti, sejemsko dogajanje pa bodo znova zaznamovali tudi {tevilni aktualni strokovni dogodki ter mednarodna poslovna sre~anja, ki odpirajo prilo`nosti za nov zagon gospodarske aktivnosti v dr`avi. Na celjskem sejmi{~u si bo mogo~e ogledati ponudbo ve~ kot 1500 razstavljavcev, ki prihajajo iz preko 30 dr`av.

Posebna otvoritvena akcija in cenej{e vstopnice po 16. uri V Celjskem sejmu so letos poskrbeli za {e ugodnej{e cene vstopnic za 47. MOS. Posebej so prisluhnili tudi tistim obiskovalcem, ki lahko obisku sejma namenijo le nekaj popoldanskih ur, zato bodo cene vstopnic po 16. uri {e cenej{e. Novost pa

je tudi posebna otvoritvena akcija, saj bo prvi dan (sreda, 10.9.) za vstopnico potrebno od{teti le 2 EUR. Podrobnosti o cenah vstopnic za 47. MOS so sicer dosegljive na www.ce-sejem.si, kjer je objavljen tudi dnevni program dogajanja, seznam razstavljavcev in druge koristne informacije za obisk sejma.

Energetska svetovalna to~ka in predavanja â&#x20AC;&#x201C; Z u~inkovito rabo energije do prihrankov Sejemsko dogajanje bo tudi letos ponudilo {tevilne prilo`nosti za razpravo o najbolj aktualnih podjetni{kih temah, prilo`nosti za nove poslovne stike pa prina{ajo tudi skupinske predstavitve tujih dr`av. Gospodinjstva in


DOGODKI posamezniki pa lahko izkoristijo 47. MOS za pridobitev zanesljivih nasvetov o u~inkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije, ki jim bodo v pomo~, kako svoja finan~na sredstva u~inkovito in dolgoro~no ustrezno porabiti pri gradnji ali obnovi hi{e, stanovanja ali naprav. V ~asu sejma bodo na razstavnem prostoru Eko sklada na voljo njegovi svetovalci z informacijami o mo`nostih pridobitve ugodnih kreditov in/ali nepovratnih sredstev, za ob~ane pa bo na voljo tudi brezpla~no in neodvisno svetovanje energetskih svetovalcev mre`e ENSVET. Svetovalci svetovalne mre`e ENSVET, katere skrbnik je Eko sklad, `e dve desetletji pa jo izvaja Gradbeni in{titut ZRMK, bodo vseh {est sejemskih dni na voljo za konkretna vpra{anja obiskovalcev, dnevno pa bodo izvedli tudi posebna, poglobljena predavanja o najbolj aktualnih temah kot so kurilne naprave na lesno biomaso, energijsko u~inkovita razsvetljava za stanovanjske stavbe, u~inkovita raba in var~evanje z elektri~no energijo ipd. U~inkovita raba energije in izkori{~anje obnovljivih virov energije sta sicer `e nekaj let pomembni rde~i niti prakti~no celotnega razstavnega dela sejma, saj so prihranki, ki jih je mogo~e tako dose~i, pomembni tako za posameznika, podjetja, kot tudi dru`bo kot celoto.

Poseben spletni portal mos.dozivetja.net za vse podrobnosti o MOSovih do`ivetjih Za zabavnej{i del sejemskega dogajanja bodo skrbela MOSova do`ivetja. Ta prina{ajo adrenalinska in igriva dogajanja. Pri slednjem so letos v Celju posebno pozornost namenili dru`inam. Na MOSovem dru`inskem vikendu (13. in 14. september) bo tako med drugim nastopil tudi priljubljeni Ribi~ Pepe, sejemsko dogajanje pa se bo preneslo tudi v mesto, saj v Celjskem sejmu skupaj s partnerjema projekta, Zavodom Celeai in Mestnim marketingom, pripravljajo tako predstavitev bogate turisti~ne ponudbe Celja in okolice na

7

sejmi{~u, poseben turisti~ni avtobus ÂťVeseli JanezÂŤ pa bo obiskovalce iz sejmi{~a popeljal na izbrane lokacije v Celju in okolici ter nazaj. Adrenalinski MOS pa prina{a avtomobilski Rally s Subaru Imprezo in Markom Jagrom, freestyle in stunt showe s {tirikolesniki in motorji, demonstracijske vo`nje in prikaze mojstrov na dveh in ve~ kolesih. Obiskovalci 47. MOS bodo vse informacije o MOSovih do`ivetjih, vsebinah, ki se bodo odvijale na izbranih lokacijah po Celju, ugodnostih, ki jih bodo dele`ni s sejemsko vstopnico, in drugih zanimivostih iz sejemskega dogajanja na{li na posebnem spletnem portalu http://mos.dozivetja.net. â&#x20AC;˘


SOLARNE TEHNOLOGIJE

8

Net- Metering nujno potrebujemo

S

on~na elektrika je danes naj`lahtnej{i in ~ist energent, ki ga lahko pridobimo povsod, kamor padejo son~ni `arki. Energijo, porabljeno v proizvodnji fotovoltai~nega modula, bo slednji povrnil po pribli`no dveh letih delovanja, nato pa bo vsa nesli{no proizvedena elektrika ~isti dobi~ek za uporabnika. Ve~ina stavb, ki imajo na strehah fotovoltaiko, je danes povezana z javnim elektri~nim omre`jem, le majhen odstotek jih deluje popolnoma samostojno, pri ~emer elektriko shranjujejo v baterije.

pla~evati dodatnih davkov, se bati odvzema pokojnine, {tipendije ali pove~anega pla~ila vrtca. Obra~un porabe opravi elektrodistributer, osnova pa so dogovorjena pravila, ki se po svetu razlikujejo. Net Metering uporabljajo v ve~ dr`avah `e dolgo, ~eprav {e vedno poizkusno. Tehni~no je sistem popolnoma dognan, potrebno je le {e natan~no dolo~iti na~in obra~una med doma~im proizvajalcem in elektrodistributerjem. V osnovi pa je glavni problem obra~un davkov, saj se vloga proizvajalca elektrike ves ~as spreminja. Ideja Net Meteringa prihaja iz ZDA, v Veliki Britaniji tak obra~un trenutno omogo~a en distributer, v Kanadi ga uporabljajo v ve~ provincah, deluje pa tudi na Filipinih in na ve~ avstralskih teritorijih.

S finan~nimi podporami kupcem fotovoltaike so dr`ave pospe{ile vgradnjo, zaradi padca cen modulov pa so podpore ugasnile. Da razvoj malih son~nih elektrarn zaradi tega nebi zastal, je potrebno uvesti nov, enostaven in pregleden na~in dvosmernega obra~una vi{kov elektrike, najprej tiste, ki jo moduli v son~nih dneh po{iljajo v javno omre`je ter nato prevzete elektrike iz javnega omre`ja v no~nem ~asu.

Re{itev je Net Metering Je neto meritev ali obra~un elektri~ne energije, ki jo meri poseben {tevec, ki se vrti v dve smeri. Pono~i meri porabljeno elektriko iz omre`ja, podnevi pa spremeni smer vrtenja in od te koli~ine od{teva solarno elektriko, ki jo fotovoltaika oddaja v omre`je. Sedaj lahko vsak na svoji strehi postavi son~no elektrarno, pri tem pa mu ni potrebno ustanavljati firme ali se registrirati kot s.p.,

Dvosmerni {tevec samodejno izmeri oddano in prejeto elektriko

Problemi in koristi distributerjev Za proizvajalce in distrubuterje elektri~ne energije so novi in majhni viri elektrike pravzaprav dodatna zme{njava. ^eprav vsi vedo, da zeleno elektriko nujno potrebujemo, saj smo vesoljsko ladjo, imenovano Zemlja,

Net Metering je odli~na ideja za la`ji prehod na obnovljive vire elektrike

`e dodobra zadimili. @e sedaj so morali dispe~erji ves ~as uravnote`evati proizvodnjo elektrike s potrebami v omre`ju, ustavljati ter vklju~evati elektrarne ali uva`ati elektriko iz drugih dr`av. Sedaj bo uravnote`evanje dobave iz mno`ice majhnih solarnih elektrarn le {e dodaten izziv. Pri tem pa strokovnjaki poudarjajo, da je kljub vsem te`avam korist zelene elektrike zagotovo ve~ja od stro{kov, ki zaradi tega nastajajo. Zaradi novih virov ne bo potrebno graditi velikih elektrarn, problemi s prenosom energije po omre`ju bodo manj{i, izbolj{ano bo javno zdravje, pove~alo se bo {tevilo delovnih mest, izbolj{ala splo{na socialna slika, rast cen energije pa se bo upo~asnila. V Kaliforniji so po ve~letnih izku{njah ugotovili, da je korist za elektrodistributerja veliko ve~ja, kot je stro{ek, ki mu ga povzro~i Net Metering program, zato bodo z njim nadaljevali. Kot ka`e, bomo Net Metering kmalu uvedli tudi pri nas, saj je seznam prednosti razpr{ene proizvodnje elektrike zelo dolg, pa tudi nujnost tak{nega pristopa `e dolgo poudarjajo energetski in drugi strategi. â&#x20AC;˘ Tihec


SOLARNE TEHNOLOGIJE

9

Fotovoltaika - kaj so se ZDA nau~ile od Nem~ije Ameri{ki analitiki so pregledali vzroke za izjemen prodor fotovoltaike v Nem~iji in ugotovitve strnili v 10 to~k.

1 – Povi{ana (subvencionirana) cena solarne elektrike, je povzro~ila rast prodaje fotovoltai~nih modulov, ki nima primere v sodobni zgodovini uvajanja zelenih virov energije.

2 – Nem{ki trg fotovoltaike je kupcem omogo~il za polovico ni`jo ceno, kljub temu, da je cena modula po vsem svetu pribli`no enaka. Razlika je v davkih in mar`ah, ki jih zahtevata dr`ava in trgovci. V Nem~iji so inverterji, napeljava in monta`a za polovico cenej{i kot preko lu`e.

3 – Glede dovoljenj in potrdil so enaka pravila veljala v vsej dr`avi, pridobitev je bila hitra in poceni. V ZDA je vsaka dr`ava uvajala svoje, velikokrat absurdne zahteve, dovoljenja pa so bila draga. Tuji opazovalci so bili {okirani nad ravnijo birokracije na fotovoltai~nem podro~ju v ZDA. 4 – V Nem~iji so pridobili in zaslu`ili vsi, distributerji in obi~ajni ljudje. V ZDA pa so pridobili samo lastniki velikih fotovoltai~nih postrojenj in prekup~evalci na Wall Streetu. 5 – Nemci so s svojim pristopom demokratizirali trg elektrike, ljudje so se za~eli zanimati ter vklju~evati v razprave o energetiki. Ameri~ani trdijo, da je Nem~ija edina dr`ava, v kateri lahko s taksistom vso vo`njo polemizira{ o energetski politiki.

6 – Nem{ko elektri~no omre`je je dovolj elasti~no, da ne razpade, ~e vanj naenkrat prite~e, 5, 10 ali 20% son~ne elektrike, enkrat so je imeli kar 50%. V ZDA pa so mnenja, da jim lahko 5% nenadni dvig proizvodnje poru{i stabilnost omre`ja.

7 – Solarna elektrika zni`uje ceno, saj trg z elektriko deluje enako kot borza. Distributer odkupi vedno elektriko, ki ima trenutno najni`jo ceno, to pa je praviloma solarna, saj v ceni ni stro{ka za gorivo. 8 – Trditev, da v slabih pogojih ne bo elektrike, ne dr`i. Nemci imajo manj son~nih dni kot Aljaska in so tudi veliko manj oson~eni kot ZDA. Dokazali so, da je fotovoltaika u~inkovita tudi v slab{ih pogojih.

9 – Protisolarni lobiji so v ZDA mnogo mo~nej{i. S soncem bi lahko pokrili vsaj polovico potreb pa so naftarji, plinarji in premogarji premo~ni. Bogati odlo~evalci usmerjajo politike, ki sprejemajo zakone za stalno omejevanje solarnega prodora.

10 – Ljudje v Nem~iji imajo radi sonce, zavedajo se pomena ~iste energije, kar 90% prebivalstva je za prehod na zeleno elektriko. Vedo, da energetika neposredno vpliva na zrak, vodo in klimatske razmere. Fosilni lobiji so v Nem~iji manj vplivni, upravljanje in odlo~itve ljudi imajo ve~jo te`o, lastnina virov energije pa je bolj demokrati~na in razpr{ena kot v ZDA.

Primerjava oson~enosti povr{ine ZDA in Nem~ije pove vse

Izumitelj Thomas Alva Edison je `e 1931 ugotovil, da so sonce, veter in plima neiz~rpen vir energije. Svojo misel je zaklju~il s stavkom, da upa, da bo ~love{tvo spoznalo vrednost teh virov, preden bo iz~rpalo zadnjo kapljo nafte in izkopalo poslednji ko{~ek premoga. • Tihec


10

SODOBNE EKOLO[KE RE[ITVE

Vega nivojsko stikalo Zaznavanje nivoja teko~in ali sipkih materialov z vibracijskimi vilicami je zanesljiv in varen na~in dolo~anja nivoja. Do sedaj je bil ta sistem temperaturno omejen, saj je vibracijo vilic povzro~al piezokristal. Novi pristop omogo~a delovanje pri temperaturah od â&#x20AC;&#x201C; 196 do + 450°C in tlakih, ki segajo od -1 do 160 bar. Tipalo enako dobro deluje v vseh polo`ajih, spremenljiva gostota ali vrsta medija nanj nima vpliva, meritev je natan~na in ponovljiva, saj dotik z materialom povzro~i spremembo frekvence vilic. Stikala uporabljajo v naftni in prehrambeni industriji, parnih kotlih, hladilnih sistemih, v tankih z uteko~injenimi plini vseh vrst, ter v eksplozivno nevarnih okoljih. Nosilna cev tipala je lahko dolga do 6 m, izdelek Vegaswing 66, www.vega.com/uk â&#x20AC;˘


SODOBNE EKOLO[KE RE[ITVE

11

Napa~na ~istilna je draga napaka Gosto naseljena podro~ja imajo urejeno kanalizacijo, zato ob pla~ilu porabljene pitne vode vedno pla~amo {e kanal{~ino, ~i{~enje odplak, odstranjevanje blata v ~istilni napravi ter razne takse in povra~ila za ~rpano vodo. Ljudje, ki `ivijo v oddaljenih stavbah, pa morajo svoje odplake odvesti v lastno greznico. To pa ni najbolj{a re{itev, saj je zaradi ve~ vzrokov draga, najbolj{a je uporaba biolo{ke ~istilne naprave, ki odplake tako o~isti, da jih nato lahko odvedemo v ponikalnico ali potok. Ker moramo danes odpadne vode brezpogojno o~istiti preden jih vrnemo v naravni tokokrog, je v takih primerih biolo{ka ~istilna naprava pravzaprav edina mo`na re{itev.

Pozor ob nakupu V EU imajo komunalne zbornice na seznamu priporo~enih biolo{kih ~istilnih naprav okrog 10 izdelkov resnih in renomiranih proizvajalcev, pri nas pa jih najdemo okrog 40. Med njimi izdelke neznanih firm iz ju`nih predelov in celo drugih kontinentov. Zato je potreben dober premislek, kako se bomo odlo~ili. Ali za kvaliteten, preizku{en in certificiran izdelek severnoevropskega proizvajalca, ki je dolga leta opravljal preizkuse in izpolnil zahteve strogih in{titutov, ali na primer, za slova{ki proizvod, kjer je ostanek nepredelanega blata tako velik, da je potrebno ~i{~enje vsako leto in ne na tri. V Mariboru je potrebno pripraviti okrog 200 â&#x201A;Ź, ~e `elimo da nam poobla{~ena firma izprazni {tirikubi~no greznico, zato lahko izgubo ob nakupu slab{ega izdelka izra~unamo na pamet.

ÂťOne2CleanÂŤ na tri leta Sestavljena je iz japonske ~rpalke in nem{ke elektronike, ter biolo{ko popolnoma o~isti odpadno vodo v samo treh korakih,

Biolo{ka ~istilna One2Clean nima v potopljenem delu nobenih pokvarljivih delov

~i{~enje pa je potrebno vsaka tri leta. Nekatera komunalna podjetja trdijo, da bo ~i{~enje na tri leta brezpla~no, kar je pri dana{njih cenah dobro sli{ati. Tudi vsebino o~isti v treh korakih, prvi je zra~enje z mehur~ki zraka, ki omogo~i biolo{ko ~i{~enje, drugi umiritev in vsedanje aktivnega blata na dno, tretji pa iz~rpavanje ~iste vode s povr{ine. Postopek je s tem zaklju~en, novi krog ~i{~enja pa se spet za~ne po enakem vrstnem redu. Naprava je sposobna predelati in o~istiti odpadne vode do stopnje 99%, zato dale~ presega dana{nje zahteve in bo z lahkoto izpolnjevala tudi zahteve bodo~ih, stro`jih predpisov. Podrobni tehni~ni podatki in dodatne informacije najdemo na www.cistilnenaprave-dezevnica.si â&#x20AC;˘ Tihec


OGREVANJE

Izjemno var~no ogrevanje s sevalnimi paneli Za vse, ki niste pripravljeni investirati v ogrevalne sisteme celega premo`enja Sevalni paneli oz. infrarde~e ogrevanje nam ponujajo cenovno izjemno var~no alternativo klasi~nemu ogrevalnemu sistemu. Paneli delujejo na elektriko in so bistveno var~nej{i in zdravju prijaznej{i v primerjavi s preostalimi oblikami ogrevanja. Zna~ilnost sevalnih panelov je, da ve~ino toplote v prostor oddajo s sevanjem (infrarde~imi `arki). Namre~ paneli ne segrevajo neposredno zraka, temve~ segrevajo povr{ino predmetov (zid, tla, pohi{tvo itd), ki nato segrevajo zrak v okolici. Princip delovanja je enak kot pri soncu.

V primerjavi s konvekcijskim ogrevanjem, kjer se zrak ogreva v dotiku z grelnim telesom in se potem dviga proti stropu ter se ohlajen spu{~a nazaj proti tlom, se pri ogrevanju s sevalnimi paneli zrak ogreva v dotiku z ogreto povr{ino tal in predmetov na tleh (kot pri son~nih `arkih). Pri tem ogrevanju ne pride do kro`enja zraka, odzivnost je zelo hitra, izkoristek vlo`ene energije pa maksimalen. V osnovi so paneli bele barve, z okvirjem ali brez. Lahko so obarvani ali poslikani z motivi oziroma slikami, ki si jih sami izberete. Mo~i panelov so od 350 W do 1500 W.

13

Prednosti v primerjavi s tradicionalnim toplovodnim sistemom ogrevanja je veliko: • vsa instalacijska dela so omejena na preprosto pritrditev sevalnega panela in namestitev termostata; • ne zahtevajo nobenega vzdr`evanja; • nesli{no delovanje; • ni kro`enja prahu; • odpade potreba po plinohramu oziroma rezervoarju za olje ali drvarnici; • ni nujno, da je cela investicija v centralno ogrevanje narejena v enem koraku, nakup panelov lahko ~asovno poljubno razmikate; • idealno za objekte, ki jih ogrevate le ob~asno; • ne vsebujejo nikakr{ne teko~ine, torej ni nevarnosti, da pride v izklju~enem ~asu do okvar zaradi zmrzali; • pri adaptaciji ali pri preureditvi panele brez te`av premestimo kamorkoli v prostoru ali jih dodamo oziroma odvzamemo; • programiramo lahko delovanje vsakega panela posebej tako ~asovno (~as delovanja oz. mirovanja) kot tudi temperaturno. To je bistvena prednost v primerjavi s klasi~nim centralnim gretjem, kjer programiramo sistem kot celoto, saj razpolagamo le z enim virom toplote pe~jo. V praksi to pomeni, da imamo lahko v vsakem prostoru druga~no temperaturo, ki je na voljo takrat, ko se v tem prostoru dejansko zadr`ujemo. • v primeru razdelitve prostora na ve~ con, lahko ogrevate le izbrano cono. Vir: KOOP TRGOVINA d.o.o.

Ogrevanje s sevalnimi paneli

Klasi~no konvekcijsko ogrevanje


14

SANITARNE IN[TALACIJE

Infinity Sve`e. Mladostno. Igrivo. I{~ete novo kopalni{ko pohi{tvo? Izbirate sanitarne in kuhinjske armature? Novo linijo pip UNITAS po imenu Infinity odlikujejo moderne linije, ki pa ostajajo znotraj klasike in elegance, tako se prilegajo {tevilnim stilom in razli~nim temam kopalnic. Oblika Infinity pipe zadovolji tako sodobno zahtevnega kupca kot klasi~no dru`inskega.

Kakovost. Varnost. Var~nost. Materiali v armaturah Infinity so izbrani skrbno in varno, predvsem pa ekolo{ko in var~no. To omogo~a ekolo{ko naravnanim in ostalim potro{nikom, da varujejo svoje zdravje in okolje. Medenina, kot osnovni material armature, je v skladu z evropskimi ekolo{kimi standardi, ki narekujejo pogoje za dovajanje ~iste vode. V pitno vodo armatura ne izlo~a te`kih kovin oziroma ~e `e, gre za predpisane, minimalne koli~ine. Komponente ne vplivajo negativno na okolje. Umetne mase in ostali nekovinski materiali v armaturi ne izlo~ajo {kodljivih snovi, prav tako {~itijo potro{nika pred nalaganjem in razra{~anjem bakterij v notranjosti armatur. V armaturi za umivalnik in bide je vgrajen ECO aerator ki omogo~a pretok samo 6 litrov vode na minuto in tako var~uje

UNITAS PIPA â&#x20AC;&#x201C; ZDRAVA PIPA

pri porabi pitne vode (v nasprotju s standardnim, kjer je ta pretok 13 litrov). Tudi pri pr{nih armaturah (v variantah s prho in/ali konzolo) je vgrajen poseben regulator, ki omogo~a do 50 odstotni prihranek vode.

Aerator

Regulator

Sanitarne armature UNITAS so narejene po evropskih standardih iz visoko kakovostnih materialov, ki ne spreminjajo kakovosti vode. To potrjujejo evropski certifikati in analiza Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor (In{tituta za varstvo zdravja) narejena v letu 2013. Kupcem je na voljo 8 dru`in sanitarnih armatur, od kopalni{kih za umivalnike, bideje, kadi in prhe, do podometnih, elektronskih in kuhinjskih. UNITAS izdelki so dostopni v vseh bolje zalo`enih tehni~nih trgovinah po vsej Sloveniji. â&#x20AC;˘ HERZ d.d.


5XGĝG. /NCFQUVPQ. +ITKXQ.

NOVO 5XGĜCONCFQUVPCKPKITKXC&TWĝKPCOUCPKVCTPKJCTOCVWT7PKVCUUGLGRTKFTWĝKNC PQXC NKPKLC RQKOGPQXCPC +0(+0+6; 1FTCĝCLQ LQ RTGHKPLGPG NKPKLG XKUQMC MCMQXQUV OCVGTKCNQXRTGFXUGORCWRQTCDPQUVKPUMNCFPQUVMKFQRQNPLWLGVCEGNQXKVCODKGPV XCēGMQRCNPKEG 0GUMQPìPQRTGHKPLGPQ+PHKPKV[

*'4<FF)TOCēMCEGUVCĒOCTVPQRTK.KVKLK6 'KPHQ"JGT\UKYYYWPKVCUUK


SANITARNE IN[TALACIJE

16

In{talacije pitne vode Kaj lahko storimo za higiensko ustrezno in{talacijo pitne vode ?

N

eopore~na pitna voda je predpogoj za na{e zdravje. V osnovi je pitna voda pokvarljiva prehrambena teko~ina.

Njene lastnosti se spreminjajo v stiku z zrakom ali materiali, segrevanjem ali mirovanjem, ob tem pa pitno vodo lahko tudi spremlja razmno`evanje bakterij. Zakoni in pravilniki dovoljujejo majhne koncentracije pesticidov, nitratov in nitritov, ki naj ne bi {kodili zdravju ljudi. Kljub temu so te majhne koncentracije organskih in anorganskih molekul lahko zadosten vir energije za razmno`evanje mikroorganizmov.

Ker so poleg var~evanja z vodo v sredi{~u pozornosti tudi ukrepi za var~evanje z energijo, lahko razmeroma nizke temperature vode v vodovodni in{talaciji predstavljajo nevarnost za pojav bakterij. Povzamemo lahko, da so idealne razmere za razvoj nevarnosti v pitni vodi pri temperaturnem obmo~ju od 25 do 45°C. Z vi{jim temperaturnim re`imom ogrevanja sanitarne vode tako zmanj{ujemo nevarnosti za pojav in razmno`evanje nevarnih bakterij.

Voda mora neprestano kro`iti Da bi se `e v fazi na~rtovanja ustreznega sistema oziroma vodovodne in{talacije izognili vsem kasnej{im potencialnim nevarnostim, je potreben strokovno usposobljen projektant, ki poleg va{ih `elja upo{teva vse veljavne

predpise in standarde za pitno vodo. Zlato pravilo projektiranja je, da mora biti pitna voda na vsakem priklju~ku v zadostni koli~ini in primerne kakovosti. Zagotoviti je namre~ potrebno, da pitna voda neprenehoma kro`i, s ~imer se izogibnemo mrtvim rokavom. Ob tem ne smemo zanemariti izvajalca vodovodnih in{talacij, ki mora biti strokovno usposobljen, poznati predpise in materiale ter izvajati dela tako, kot jih je predvidel in opredelil projektant. Spremembe materialov zaradi cenovnega u~inka niso dopustne, saj je nenazadnje {e kako pomembno, da se v in{talacijah ne uporabljajo razli~ni materiali. Tak{no ravnanje predpostavlja korozijo, prekomerno nabiranje vodnega kamna, nenadzorovano zastajanje vode, razmno`evanje bakterij, kot tudi neustrezne pretoke v in{talaciji.

Pri izvedbi vodovodne instalacije lahko izbiramo razli~ne tehnike spajanja. Za pitno vodo se v prete`ni meri uporablja mehansko spajanje s tehnikami: Profipress, Sanpress, Sanpress-inox in Raxofix. Lahko pa tudi uporabimo navojne podalj{ke iz rde~e litine, ki na prepre~ujejo galvanske ~lene v sami in{talaciji.

Revolucionarna novost sistem fitingov RAXOFIX Da bi se vnaprej izognili prete~im nevarnostim iz naslova na~rtovanja in izvedbe vodovodnih in{talacij, je nem{ki proizvajalec VIEGA razvil in na trgu predstavil revolucionarno novost poimenovano RAXOFIX. Gre za sistem fitingov iz rde~e litine, ki zagotavlja hitro, enostavno in zanesljivo spajanje. Tak{en sistem dosega visoke standarde in izpolnjuje stroge mejne vrednosti, ki jih narekuje evropska zakonodaja s podro~ja pitne vode. In{talacije izdelane s sistemom Raxofix zagotavljajo izredno nizke tla~ne izgube, ob tem pa dosegajo odli~ne preto~ne lastnosti, ki pu{~ajo obi~ajne cevne sisteme na trgu dale~ za seboj. Manj{e dimenzije pomenijo prihranke pri fitingih, ceveh in izolaciji in nenazadnje tudi delu, saj je zaradi edinstvenih elementov in re{itev izvedba enostavnej{a z ocenjenim prihrankom ~asa do 30%. V kolikor si `elite dodatnih informacij izbranih vsebin vas vabimo, da obi{~ete [tern Akademijo, kjer si na prakti~nih primerih lahko ogledate primere ustreznih re{itev, prav tako pa je namenjena izobra`evanju in usposabljanju projektantov, trgovcev, izvajalcev in kon~nih uporabnike. â&#x20AC;˘ Tadej Vehovec, [tern d.o.o., www.stern.si

Za vse dodatne informacije pokli~ete: 04/277-98-00 ali emai: akademija@stern.si


18

NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

Bioklimatska pergola

Nova mizarska skoba

Uporabna za dom, zimski vrt, vrtno kuhinjo, restavracije, hotele ali razstavne prostore. Izdelana iz aluminija v naravni ali `eljeni barvi, lahko stoji samostojno, ob zidu ali ve~ enot druga ob drugi, da pokrijejo ve~je povr{ine. Lamele obra~a elektromotor v polo`aj za sen~enje ali son~enje, novost je zaprt polo`aj, ki ne prepu{~a svetlobe ali de`ja. Voda se nevidno steka v stranske nosilce in po stebrih v odtoke. Odporna je na veter, vremenske vplive in sol, ~e stoji ob morju. V no~nem ~asu jo razsvetlijo LED trakovi, vgrajeni reflektorji, Stranice pa lahko zapremo z roloji, zavesami, steklom ali drsnimi vrati. Mo`na je {e vgradnja zvo~nikov in sevalnih grelniukov, izdelek Bioclimatic Pergola, www.biosshade.com â&#x20AC;˘

Odli~en pripomo~ek za mizarje in gradbenike, uporaben v delavnici in na terenu. Skoba je prirejena za les standardnih dimenzij 50 x 100 mm, z natikanjem od spredaj ali od strani, saj ohi{je skobe lahko v sekundi odpremo in zapremo. Slu`i kot pomo`no dr`alo med `aganjem ali monta`o, za bo~no lepljenje ve~ desk in stiskanje {irokih predmetov ali okvirov. ^e skobi obrnemo navzven pa delujeta kot orodje za raz{iritev in stiskanje navzven. Sila stiskanja 180 kg, ~e skobo privija~imo pa 380 kg. Odprtine v bo~ni kletki so pomo~ za enakomerno vija~enje ali merjenje, Pritisne ~eljusti imajo mehko oblogo ki ne pu{~a sledi na lesu. Izdelek STHT83166 , proizvajalec Stanley, cena para 20 â&#x201A;Ź, Amazon. com â&#x20AC;˘

Edinstveno, najbolj zdravo in var~no ogrevanje z infra paneli VITALHEIZUNG! Najvar~nej{i infra paneli Vitalheizung EKO TERMODYNAMIC7+. V prodaji so najvar~nej{i infrapaneli na trgu Eko Termodynamic 7+, ki imajo vgrajen posebni termodinami~ni regulator. Ta neodvisno od delovanja termostata prilagaja temperaturo panela in ~as delovanja, kar tudi za 40 odstotkov zmanj{a porabo elektri~ne energije. Smo vodilno podjetje, ki se ukvarja s prodajo in monta`o elektri~nih infrapanelov v Sloveniji avstrijskega proizvajalca Vitalheizung in generalni uvoznik za Slovenijo, Hrva{ko, Srbijo in Italijo. Paneli na{ega proizvajalca so naprodaj v 56 dr`avah po svetu, v Avstriji `e 23 let, to pa dokazuje, da so ti paneli vrhunske kakovosti. Garancija zanje je sedem let, njihova `ivljenjska doba pa ve~ kot petdeset let, in to brez vzdr`evanja in servisiranja. Paneli so hkrati lahko tudi dekoracija prostora, saj jih je mogo~e poslikati. Ogrevanje z infrapaneli Vitalheizung je edino ogrevanje, pri katerem se ne ogreva zraka, temve~ stene, stropove, tla, pohi{tvo in stvari v prostoru. Vse, kar je v prostoru, segrejejo na `eleno temperaturo (na primer 22 stopinj celzija), to pa potem oddaja

toploto, podobno kot kru{na pe~. Ogrevanje z infrapaneli je tudi edini in najhitrej{i sistem za izsu{evanje vlage v zidu, ki prepre~uje nastajanje plesni, saj neposredno ogreva zidove in su{i zid. Zidovi so zato vedno topli in suhi. Klasi~no talno ogrevanje akumulira toploto samo pri tleh, medtem ko infrapaneli akumulirajo toploto {e v stenah ter predmetih po prostoru, kar zagotavlja enakomerno temperaturo po celotnem prostoru. Infraogrevanje se uporablja tudi v medicini, kjer z njim ogrevajo nedono{en~ke v inkubatorjih, splo{no je znano, da infrasavne koristijo zdravju, infratehnologija pa se

uporablja tudi za zdravljenje nekaterih po{kodb ali obolenj. Vse to dokazuje, da je tehnologija ogrevanja varna in koristna za zdravje in po~utje ljudi. Investicija je lahko postopna, saj lahko vsak prostor opremimo posebej, pri novogradnjah pa tudi ne potrebujemo projektne dokumentacije za centralno napeljavo. Monta`a je hitra in preprosta ter ne zahteva ve~jih posegov. Ker ne potrebujemo dodatnih napeljav, je ta sistem ogrevanja primeren za prav vse vrste stanovanj. Poraba elektri~ne energije je praviloma dovoljena le za dopolnilno ogrevanje, v skladu s 23. ~lenom pravilnika o racionalni rabi pri gretju in prezra~evanju ter pripravi tople vode (Uradni list SRS, {t. 31/1984). Ve~ o sistemu ogrevanja si preberite na www.zastonj-ogrva nje.si ali pa nam pi{ite na info@zastonj-ogrevanje.si. Poraba elektri~ne energije je praviloma dovoljena le za dopolnilno ogrevanje subjektov v skladu s 23. ~lenom pravilnika o racionalni rabi pri gretju in prezra~evanju ter pripravi tople vode (Uradni list SRS {t. 31/1984). Promocijsko besedilo


NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

19

Hydro Probe XT Je tipalo za merjenje vla`nosti sipkih in teko~ih materialov, ki jo meri kar med presipavanjem ali prelivanjem. Uporabno za namestitev v silose ali zalogovnike za koruzo, `itarice, le~o, krmila za `ivali, olja in druge organske materiale ter kmetijske proizvode. Deluje na mikrovalovnem principu in je ugla{en za merjenje `itaric in krmil, z dodatnimi programi pa tudi za merjenje ostalih snovi. Vsako sekundo izvede 25 meritev, pod kotom name{~enega tipala ne moti razli~en pretok materiala, barve ali gostota. Lahko je name{~eno v cevi ali tik nad transportnim trakom, da »orje« od 75 do 100 mm globoko po materialu. Deluje v obmo~ju od 0 do 60°C, napajanje od 15 do 30 V, poraba 4 W, priklju~ni kabel mora biti opla{~en, da prepre~imo motnje, www.hydronics.com •

^asovni rele z gumbom Spada med elektromehanske releje za vgradnjo v elektro panele ter omogo~a enostavno zamenjavo z obstoje~o opremo. Odlikuje ga 15 % pove~ana {tevil~nica, ki omogo~a natan~no nastavitev ter vidnost z ve~je razdalje. Njegova posebnost je prikaz prete~enega ~asa od vklopa do zaklju~ka, ki je izveden z LED diodami, ki se vklju~ujejo ena za drugo. Uporabljamo ga lahko v obi~ajnem ali bolj obremenjenem industrijskem okolju, saj ima stopnjo za{~ite IP 55. Deluje tudi kot zakasnitveno stikalo, po zaklju~enem od{tevanju se kontakti vrnejo v za~etni polo`aj, enako se zgodi, ~em med od{tevanjem zmanjka elektrike. Napajanje 24,115 ali 230 V AC, masa 0,3 kg, temp. Obmo~je od -10 do 55°C, proizvaja Schleicher DZE 12-SL •


20

VZDR@EVANJE

Pomen za{~ite pred korozijo

Z

a{~ita pred korozijo je zelo pomemben dejavnik na vseh podro~jih, kjer so prisotne kovine. Namen tovrstne za{~ite, je pove~ati obstojnost kovin in njihovo funkcionalnost, kot tudi izbolj{ati rezultat povr{inskih obdelav.

Avtor: mag. Marjan Poto~an

Glede na to da se pribli`uje zimski ~as, je poglavje korozijske za{~ite {e posebej zanimivo, saj se nekateri elementi uporabljajo v zimskem okolju, drugi pa najdejo mesto v zimski konzervaciji in ~akajo na ponovno uporabo v spomladanskih dneh.

Korozijo kovin lahko prepre~imo Pri koroziji kovin gre dejansko za spajanje atomov, ki so na povr{ini kovine z kisikom, ki je prisoten v zraku, pri ~emer se tvorijo kovinski oksidi, ki so opazni kot korozija. Pri `elezu se tako pojavlja nastanek rje, pri barvnih kovinah (aluminij, baker), pa so ti oksidi opazni v obliki spremembe barve oziroma, kot nastanek hrapave bele povr{ine pri aluminiju. Pri vseh kovinah zato prihaja do korozije, njena intenzivnost pa je odvisna od medija kateremu je kovina izpostavljena. Zato je sama za{~ita pred korozijo izrednega pomena, je pa na~in izvedbe za{~ite lahko tako pasiven kot aktiven. Pri pasivni za{~iti pred korozijo, obi~ajno mislimo na razli~ne barve in premaze, ki se na povr{ini kovine posu{ijo-strdijo. Oprimejo se same povr{ine, in tako ne dopu{~ajo nekaterim medijem (voda, zrak), da prihajajo v neposreden stik z povr{ino kovine. Pasivna za{~ita se obi~ajno uporablja za preventivno delovanje, kar pomeni da premaze nanesemo na ~isto {e ne-korodirano povr{ino. Pri ponovni uporabi premazov

moramo temu posledi~no povr{ino ponovno mehansko o~istiti in odstraniti vse delce starih premazov in korodirane delce.

Lahko se izognemo mehanskemu ~i{~enju Pri aktivni za{~iti pred korozijo, uporabljamo premaze, ki po nanosu na povr{ino kovine, kemijsko reagirajo z povr{ino (oziroma atomi na povr{ini). Po zaklju~ku reakcije je tako povr{ina (oz. atomi) nevtralizirana in nima mo`nosti nadaljne oksidacije in vezave v razli~ne oblike oksidov. V sled poteka reakcije, lahko na tak{ni povr{ini opazimo spreminjajo~o barvo premaza. Prednost tovrstne aktivne za{~ite je predvsem pri ponovni uporabi premaza, saj le ta prodre v mikro pore korozije, in s pomo~jo kemijske reakcije za{~iti `e korodirano povr{ino in jo pretvori v stabilno kovino, ki nima ve~

mo`nosti nadaljne korozije. Pri tem pa niso potrebni mehanski postopki ~i{~enja kovine.

Loctite 7500 - univerzalna za{~ita pred korozijo Henkel Slovenija ima za tak{ne namene za{~ite kovin posebej namensko narejene izdelke kot je Loctite 7500. Omenjen izdelek se lahko uporablja tudi kot temeljna barva oz. premaz pred nanosom drugih dekorativnih premazov. Prav tako, so na voljo {e drugi izdelki, ki se uporabljajo pri korozijski za{~iti, kot so razli~ni izdelki v obliki pr{ila in masti. Bistven pomen je v pravilni uporabi izdelkov, da lahko dose`emo ~im ve~ji u~inek. Izdelki so uporabni pri proizvodnji in vzdr`evanju vozil, kot tudi seveda manj{a podjetja z razli~nimi dejavnostmi in uporaba pri hi{nih opravilih. Za namen la`jih predstavitev in uporabe izdelkov, je Henkel â&#x20AC;&#x201C; Loctite izdal vsestransko uporaben vodnik, s katerim si lahko pomagate pri re{evanju te`av. V njem je predstavljeno re{evanje posami~nih problemov, skupine izdelkov, ki omogo~ajo odpravljanje te`av in katalo{ka {tevilka Loctite izdelka. Na spletni strani www.henkel.si, boste na{li {e podrobnej{e predstavitve in obrazlo`itve glede izdelkov za za{~ito pred korozijo. â&#x20AC;˘


4

Loctite速 55 Tesnilna Tesnil lna vvrvica rvica 150 150 m

+ gratis hladilna torba

55

Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ulica 23, SI 2000 Maribor

tel: 02 22 22 288

www.loctite.si


22

VAR^EVANJE ENERGIJE

Nepovratna sredstva tudi za u~inkovito rabo energije Z u~inkovito rabo energije privar~ujete in hkrati skrbite za okolje Ohranjanje okolja in zanesljivost oskrbe z energijo ob vedno ve~jih potrebah po energiji postajata klju~na dejavnika razvoja dru`be. Zato se s pojmoma Âťu~inkovita raba energije (URE)ÂŤ in Âťobnovljivi viri energije (OVE)ÂŤ danes sre~ujemo vsi. Tudi zakonodaja, okoljska problematika in cene energentov vedno bolj pritiskajo na kon~ne uporabnike, ki se bodo morali s temi vpra{anji prej ali slej soo~iti. Pravilna uporaba energije se vedno obrestuje: prihranek energije pomeni tudi prihranek stro{kov. Z upo{tevanjem pravil URE in OVE se viri energije uporabljajo na racionalen na~in, pri tem pa se uporabnikom ni potrebno odpovedati udobju, ki so ga vajeni. Energetika Ljubljana je prvo slovensko energetsko podjetje, ki ponuja nepovratne finan~ne spodbude gospodinjstvom, ~e investirajo v okolju bolj prijazne energetske sisteme za oskrbo z zemeljskim plinom ali toploto. Finan~ne spodbude so namenjene tudi javnemu sektorju. â&#x20AC;˘

NAJCENEJĹ I PAKET za ogrevanje na zemeljski plin

Paket za ogrevanje Qa kOMXĂ? Äťe RG

â&#x201A;Ź*

1950

080 2882 | www.energetika-lj.si &HQDYNOMXĂžXMHQHSRYUDWQRÂżQDQĂžQRVSRGEXGR]DXNUHSYYHĂžMRHQHUJHWVNRXĂžLQNRYLWRVWYYLĂŁLQL(85GRNDWHUHVRXSRUDEQLNLXSUDYLĂžHQLYSULPHUXGDLPDQMLKRYREVWRMHĂžLNRWHOQD]LYQRPRĂžN:LQXSRUDEOMDMR GRNDWH DWHUHVRXS SRUDE R QLNLXSU XSUDYLĂžHQLYSULPHUXGDLPDQMLKRYREVWRMH WRMHĂžL ĂžLNRWHOQD] D]LLYQRPRĂž RĂžN: NXULOQRROMHDOLSUHPRJWHU]DGRVWLMRUD]SLVQLPSRJRMHP-DYQLUD]SLV]DVSRGEXGHMHREMDYLORSRGMHWMH(1(5*(7,.$/-8%/-$1$GRR3DNHWLQQHSRYUDWQHÂżQDQĂžQHVSRGEXGHYHOMDMR]DQRYHĂŁHQHL]YHGHQHQDORĂĽEH (7,.$/$/-8%/-$1$ $1$GRR3DNHW DNHWLQ LQ QHSRYUDWQHÂżQDQĂžQHV HVSRG SRGEXGHYHOMOMDMR DMR]DQRYH YHĂŁHQH YJRVSRGLQMVWYLKLQMDYQHPVHNWRUMXNL]DJRWDYOMDMRSULKUDQNHHQHUJLMHSULNRQĂžQLKRGMHPDOFLKQDREPRĂžMLKNMHUMH(1(5*(7,.$/-8%/-$1$GRRRSHUDWHUGLVWULEXFLMVNHJDVLVWHPD&HQDQHYHOMDYSULPHUXNRULĂŁĂžHQMD (1(5*(7, *( .$/-8%/ -8%/-$1$GRRRSHUDWHU W GLVW GL WULEXFLMVNHJDVLVWHP L VWHPD&HQD DQ QHYHOMD ÂżQDQĂžQLKXJRGQRVWL(1(5*(7,.(/-8%/-$1$GRR NUHGLWÂżQDQĂžQLQDMHP 


Tematska priloga revije Var~ujem z energijo - www.varcevanje-energije.si

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

^

love{ko telo je toplotni stroj, ki za svoje delovanje vedno potrebuje dolo~eno stopnjo ohlajevanja. Samodejno in natan~no vzdr`uje stalno temperaturo 37 °C, stopinja manj ali ve~ je `e lahko znak bolezenskega stanja. V hladnej{em delu leta pa se temperatura okolice tako zni`a, da prehitro ohlajanje telesa najprej prepre~imo z ve~ plastmi obleke, ~e pa to ne zadostuje, bomo potrebovali ogrevano zavetje. Prebivalec severne poloble v zaprtih prostorih pre`ivi do 20 ur na dan, zato je pomembno, da v njih dose`emo ugodne pogoje za bivanje, delo ali po~itek. Od ~epenja ob odprtem ognju smo pri{li najprej do ogrevanja posameznega prostora in nato do vzdr`evanja primerne temperature v vseh delih stavbe. Sodobni ~as prina{a dodatne zahteve, sedaj mora ogrevanje delovati ~im bolj var~no in s ~im manj{im vplivom na okolje. To je klju~ni pojem, saj ni ve~ ~asa za brezbri`nost, zato mora vsako dejanje sodobnega ~loveka spremljati misel na to, kako bo s svojimi dejanji vplival na ravnote`je v okolju. Zato so sodobne stavbe dobro toplotno izolirane, ogrevalni sistemi nizkotemperaturni, s toplotnimi ~rpalkami zajemajo toploto zraka, zemlje in vode, prestrezajo son~no svetlobo in toploto, najhladnej{e dneve pa lahko premostijo z ogrevanjem na biomaso. Glavni problem pa se skriva v zastarelosti ogrevalnih sistemov. Nemci ugotavljajo, da samo 20% njihovih ogrevanj ustreza sodobnim zahtevam, verjetno je pri nas stanje {e slab{e. Izra~unali so, da jim vsak tretji cent, ki ga lastnik pla~a za kurivo,

uide skozi dimnik, hkrati pa ugotavljajo, da bi se z nekaj ukrepi dalo prihraniti kar polovico porabljene energije za ogrevanje. Zato je pri odlo~itvi, kaj narediti, potrebno najprej pomisliti na sonce, ne glede na to, na kak{en tip ogrevalnega sistema ali energenta pri tem mislimo. Naslednji premislek naj gre v smeri obnovljivih virov, pri ~emer se spet pojavi sonce ter les v vseh oblikah. ^e se ne moremo izogniti uporabi plina ali kurilnega olja, je potrebno vgraditi pe~i z najvi{jim izkoristkom. Razli~ne vire toplote lahko med seboj {e kombiniramo, pri tem pa naj sistem ostane ~im enostavnej{i in pregleden. Sodobna ogrevanja pa ne delujejo brez obto~nih ~rpalk, ki so neopazen vendar pomemben del napeljave in ob napa~ni izbiri lahko postanejo veliki porabniki energije. Sodobne ~rpalke porabijo do 80% manj elektrike kot zastarele, zato je menjava vedno dober ukrep. Prava izbira ogrevalnega sistema pa {e zdale~ ni dovolj, saj je potrebno tudi toplotne izgube stavbe zmanj{ati do meje mo`nega. Pri tem je pomembna toplotna izolacija obodnih sten, strehe, kleti, oken in vrat. Z zmanj{anjem toplotnih potreb stavbe se zmanj{a tudi velikost ogrevalnega sistema, ~e pa dodamo {e prezra~evanje z vra~anjem toplote smo naredili v glavnem vse kar je mo`no, da bi zmanj{ali svoje stro{ke in neugoden vpliv na okolje. Ta premislek pa je tudi vzrok za nastanek priloge o sodobnih ogrevalnih sistemih. â&#x20AC;˘

Ve~ o aktualni ponudbi TOPLOTNIH ^RPALK in KOTLOV NA LESNA GORIVA, s tehni~nimi karakteristikami vred, najdete na na{em portalu www.varcevanje-energije.si. V preglednicah lahko enostavno izbirate in med seboj primerjate ponudnike.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Ogrevanje, topla voda in elektrika Trije na{teti pojmi so pravzaprav osnovni pogoji za udobno `ivljenje, kot smo ga navajeni. ^e izlo~imo samo enega od njih, se takoj mo~no pribli`amo razmeram v srednjem veku.

Najprej zajezitev toplote Sodobni ogrevalni sistemi stavb lahko delujejo var~no samo takrat, ~e so toplotne izgube majhne. Zato je prvi korak vedno toplotna izolacija obodnih sten in vgradnja stavbnega pohi{tva, ki se dobro upira prehodu toplote. U~inek izolacije pa ne bo zadostoval, ~e stavbe ne zatesnimo. Sodobna okna in vrata so `e serijsko zadostno opremljena, zato je potrebno s preizkusi ugotoviti, kje se mogo~e nahajajo netesna mesta v stikih med razli~nimi sestavnimi deli hi{e. Tega se lahko lotimo z razli~nimi prijemi, od preizkusa z ventilatorjem do termografskega slikanja ali preprostega iskanja prepihov z dimno pali~ico. Iz izku{enj z gradnjo energetsko var~nih pasivnih, skoraj ni~energijskih in podobnih hi{ smo se nau~ili, da sta vrata proti podstrehi in prehod v klet skoraj nere{ljiva tehni~na problema, ko govorimo o tesnosti. Tudi zato imajo tak{ne stavbe prehod na podstreho iz zunanjosti, kleti pa obi~ajno sploh nimajo ali pa je izkopana lo~eno. Imajo pa nadzorovano prezra~evanje z vra~anjem energije, ki je pogoj za doseganje visoke stopnje var~nosti. Pri tem zajemajo toploto, ki jo oddajajo stanovalci, razsvetljava in druge hi{ne naprave, saj z njo lahko pokrijejo vse toplotne potrebe, za povrh pa ogrejejo {e sanitarno vodo. Obi~ajno so {e postavljene v ugoden polo`aj za zajemanje energije sonca, zato je poraba energije izjemno nizka. Tak{ne var~ne stavbe v razli~nih izvedbah bodo v bodo~e postale standardni izdelek, enake pogoje pa bodo morale izpolnjevati tudi vse nove javne zgradbe in drugi ve~ji objekti. V EU stavbe porabijo 40% vse energije in oddajo 36% izpustov toplogrednih plinov, zato je var~evalni potencial na tem podro~ju res velik.

Nizkotemperaturni sistemi ogrevanja Pri tem najprej pomislimo na talno ogrevanje, uporabne pa so tudi stene in strop. ^e gradimo na novo je vgradnja v tla najenostavnej{a, s sodobnimi pristopi in tanj{imi cevmi, pa tudi za naknadno vgradnjo ni ovir. ^e so cevi talnega ogrevanja polo`ene v estrih bomo s tem pridobili toplotno vztrajnost, ki je zelo pomembna, zlasti ~e je hi{a monta`ne izvedbe, ali zgrajena iz materialov, ki so dobri izolatorji. Slednji ne morejo akumulirati toplote, zato je nekaj ton estriha

Osu{ene zeolitne kroglice oddajajo toploto, ~e jih navla`imo.

25


26

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI po mokrem made`u videl kje pu{~a, izrezal ta del estriha, uvaril nov del cevi, odprtino pa spet zapolnil z estrihom. Tak{no ogrevanje pomanjkljivosti skoraj nima, razen vztrajnosti. [e najve~ja je pove~anje {tevila ljudi v prostoru, kjer lahko postane pretoplo in je potrebno zra~enje. Tudi son~no sevanje skozi okno doda vi{ek toplote, to pa lahko re{imo z spu{~anjem rolet, dokler se sistem ne uravnote`i. Talno je tudi edini sistem, s katerim lahko uspe{no ogrevamo cerkve, ogromne hale za monta`o letal ali odledimo nogometno igri{~e.

Shranjevanje toplote Krivulja temperatur med tlemi in stropom talnega ogrevanja je najbli`e idealni

odli~en zalogovnik toplote za no~no prekinitev ogrevanja. Talno omogo~a enega najvi{jih termi~nih ugodij in skoraj idealno temperaturno slojenje med tlemi in stropom prostora. Redki kritiki in dvomljivci, ki takemu ogrevanju pripisujejo vpliv na kr~ne `ile in rast glivic na nogah je potrebno povedati, da talno ogrevana tla niso topla, ampak na otip niso hladna. To je velika razlika, ki pomeni, da je povr{ina tal vedno ni`ja od temperature ko`e ali noge v doma~em copatu. Izjema so samo redkeje uporabljani prostori, kopalnica na primer, kjer imajo tla lahko do 35°C, v ostalih prostorih pa okrog 28°C. Talno omogo~a poljubno razporeditev pohi{tva po prostoru, ~esar si pri radiatorskem ogrevanju ne moremo privo{~iti. Talno je sevalno ogrevanje, zato je zrak v prostoru lahko do 3°C hladnej{i kot obi~ajno, pa toplotno ugodje ne bo zmanj{ano, prihranek energije zaradi tega pa zna{a do 12%. Temperatura predtoka se vrti okrog 35°C, to pa zlahka dose`emo s soncem, toplotno ~rpalko ali drugim virom. Materiali za cevi so preizku{eni in izjemno vzdr`ljivi, zato so okvare skoraj izklju~ene. Tudi popravilo cevi ni ni~ posebnega. V neogrevanem objektu se je po{kodovala zaradi zmrzali, instalater je

Na podro~ju ogrevanja je zelo `ivahen tudi razvoj sistemov za shranjevanje toplote. @eljo, da bi toploto poletnega sonca lahko shranili za zimo, danes lahko izpolnimo le pogojno. Ena od mo`nosti je gradnja velikega vodnega zalogovnika, name{~enega v sredini hi{e, kar pa je izvedljivo samo v novogradnji in ob ve~jem finan~nem naporu. Kemiki in fiziki imajo pripravljenih ve~ re{itev, ki pa {e niso primerne za {iroko uporabo. Mo`no je akumuliranje v parafine, soli in kisline, najve~ toplote pa absorbirajo snovi, ki med ogrevanjem spremenijo agregatno stanje. Trenutno najve~ obeta postopek, v katerem najprej osu{imo kroglice zeolita, ~e pa jih ~ez ~as navla`imo, za~nejo intenzivno oddajati toploto. Na ta na~in lahko shranimo toploto za nedolo~en ~as, postopek pa lahko ve~tiso~krat ponovimo, brez da bi snov razpadla. Pri tem ve~ ne potrebujemo visokega vakuuma ali izoliranih posod, potrebno je samo prepre~iti, da se kroglice med ~akanjem na zimo nebi navla`ile. Najenostavnej{e je {e vedno shranjevanje v vodo, ki je poceni, nestrupena in dostopna. ^e imamo nizkotemperaturno ogrevanje in majhno porabo toplote, lahko s srednje velikim zalogovnikom premostimo nekajurno prekinitev ogrevanja.

www.gorenje.si

NE ZATISKAJTE SI OČI PRED VISOKIMI STROŠKI OGREVANJA.

Znižajte jih do 75 %! Napredne ogrevalne in sanitarne toplotne črpalke Gorenje. Obiščite nas na sejmu MOS,

080 48 48 toplotnecrpalke@gorenje.com

od 10. do 15. 9. 2014, na razstavnem prostoru s poslovnim partnerjem MAVI d.o.o., v hali L.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Termosolarni kolektorji Tudi na tem podro~ju je napredek stalen. Angle`i subvencionirajo postavitev toplovodnih sistemov, njihovo mo~ pa prera~unajo v kilovate in dajejo uporabnikom enako podporo, kot jo dobivajo tisti s fotovoltaiko. Sodobni vakuumski kolektorji dosegajo 80% opti~ni izkoristek, kar je res veliko. Na kvadratni meter sprejemnika lahko prestre`ejo do 2400 Wh toplote, s ~imer se uvr{~ajo med naju~inkovitej{e naprave za prestrezanje energije sonca. Drugi proizvajalci so se odlo~ili za povezavo toplotne ~rpalke s plo{~atimi termosolarnimi kolektorji. Pri tem kolektorje hladijo in s to toploto ogrevajo sanitarno vodo. Pri tem se zgodi termodinami~ni preobrat, saj ima podhlajeni kolektor na strehi zelo visok izkoristek, kar spet govori o koristnosti takih termosolarnih napeljav. Prednost teh sistemov je {e enostavnost, preglednost in preizku{ena tehnika, s ~imer je zagotovljeno dolgoletno delovanje brez okvar.

Visoko, nizkotemperaturni in kondenzacijski To je ena od mo`nih razdelitev kotlov na kategorije. Visokotemperaturni za doma~o rabo delujejo v temperaturnem obmo~ju 90/70째C, s ~imer je prepre~ena nizkotemperaturna korozija. Ta se pojavi, ~e dimni plini kondenzirajo na hladnej{ih ploskvah v kotlu in na~nejo plo~evino. Ta pojav prepre~imo z vgradnjo me{alnega ventila, s katerim dvignemo temperaturo povratka ter s prigradnjo zalogovnika toplote, ki je za kotle na drva predpisan. Zato lahko kotel vedno deluje s polno zmogljivostjo, pri tem dosega tudi najvi{ji izkoristek, vi{ek toplote pa odvaja v vodni zalogovnik toplote. Slednji deluje kot bla`ilnik ki nabrano toploto po~asi oddaja v sistem

27

tudi potem, ko so drva `e odgorela. Nizkotemperaturni kotli imajo grelne elemente izdelane iz sive litine, zato so neob~utljivi na korozijo. Kotli so brez omejitve minimalne delovne temperature, zato lahko delujejo v {irokem razponu mo~i in so zelo prilagodljivi. Delujejo tiho, kurivo pa so lahko peleti, plin ali kurilno olje, odvisno od vgrajenega gorilnika. Izkoristek je obi~ajno vi{ji od 90%, ~e imajo dograjen prenosnik za zajemanje kondenzacijske toplote pa se izkoristek lahko dvigne {e za 12%. Zaradi velike koli~ine vode in mase lito`eleznih ~lenov so tudi vklopi gorilnikov manj pogosti. Sodobni kondenzacijski kotli poleg toplote dimnih plinov prestre`ejo tudi kondenzacijsko toploto vodne pare, ki se nahaja v njih. Zaradi pojava kondenzata izlo~enega iz hladnih dimnih plinov tak{ni kotli potrebujejo kislinsko odporen dimnik, ki je lahko kerami~en ali izdelan iz nerjave~e plo~evine. Kondenzat je potrebno prestre~i in ga razred~enega z de`evnico spustiti v okolje. Zaradi preteklih dolo~il, ko je izkoristek kurilne naprave dolo~ala tudi kurilna vrednost goriva, lahko kondenzacijski kotli na plin dosegajo izkoristke do 111% s plinom in 106%, ~e delujejo na kurilno olje. Izkoristek tak{nega kotla je tem vi{ji, kolikor je ni`ja temperatura predtoka, pri ~emer so stavbe z nizkotemperaturnim ogrevanjem spet v prednosti.

Toplotne ~rpalke So toplotni stroji, ki so sposobni toploto nizkega nivoja dvigniti na uporaben nivo za ogrevanje sanitarne vode in stavb. Zajemajo toploto zraka,zemlje ali podtalnice, uporabna pa je tudi odpadna industrijska


28

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

toplota. Tehni~no gledano delujejo na enak na~in kot hladilnik, le da je funkcija v tem primeru obrnjena. Sistem je zaprt, hladivo pa se pretaka v zaklju~enem tokokrogu. Razmerje med vlo`eno energijo za pogon in pridobljeno toploto je grelno {tevilo, oznaka COP. ^im vi{je je to {tevilo, tem vi{je je razmerje med porabljeno elektriko za pogon kompresorja in izstopajo~o toploto. Velja, da mora biti razmerje najmanj 1 proti 3, torej COP 3,0 ali vi{je. Najbolj{e toplotne ~rpalke dosegajo grelna {tevila preko 4. V skupini tovrstnih izdelkov se nahajajo specializirane toplotne ~rpalke, namenjene samo ogrevanju sanitarne vode s toploto okoli{kega zraka. Podobni izdelkih ve~jih mo~i pa so primerni za ogrevanje stavb in sanitarne vode. Slednje delimo {e na nizkotemperaturne, ki vodo ogrejejo do 40°C in visokotemperaturne, ki dosegajo 65°C ali ve~. Pri obeh je tehnika popolnoma enaka, le hladivo je drugo, ~esar pa proizvajalci ne priznajo radi. Toplotna ~rpalka je izjemno u~inkovit toplotni stroj, ~e ga poganja {e »zelena elektrika« pa ima v primerjavi z drugimi generatorji toplote skoraj ni~eln vpliv na okolje.

Hladilnik in toplotna ~rpalka delujeta na enak na~in

Elektrika omenjena v naslovu pa je predpogoj, da vsi na{teti izdelki in sistemi lahko delujejo. • Tihec

[vedske toplotne ~rpalke CTC – tradicija in kvaliteta CTC je {vedski proizvajalec ogrevalne tehnike s stoletno tradicijo, ki je med prvimi pred desetletji {vedskemu tr`i{~u ponudil toplotne ~rpalke. Danes je toplotna ~rpalka CTC na [vedskem skoraj standard – z njo se ogreva skoraj vsaka druga hi{a! Tudi v Sloveniji je CTC uveljavljena blagovna znamka. Dru`ino toplotnih ~rpalk CTC sestavljajo toplotne ~rpalke zrak/voda EcoAir, toplotne ~rpalke zemlja/

voda ali voda/voda EcoPart in EcoHeat, sistemski hranilniki EcoZenith ter ogrevalne regulacije EcoLogic. Ker proizvajalec ne var~uje pri materialih in uporablja najnaprednej{o tehnologijo, te izjemno tihe ~rpalke dosegajo zavidljive izkoristke. EnergyFlex zasnova omogo~a, da ~rpalko preprosto integriramo v katerikoli obstoje~ ogrevalni sistem ali jo kadarkoli kasneje

u~inkovito brez dodatnih stro{kov pove`emo v celovit sistem z drugimi ogrevalnimi viri: solar, kotli na polena, pelete, kurilno olje in plin; na njih priklju~imo dodatne hranilnike, porabnike ali ogrevanje bazena. ^e se poraba energije pove~a, lahko brez te`av dodamo ve~ toplotnih ~rpalk. Vse to nam danes omogo~a samo en proizvajalec – {vedski CTC.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Pegas d.o.o.

29

041 623 728 I www.pegas.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE LG-THERMA -V

SAMOSTOJNA TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE LG-MONOBLOK

VISOKO TEMPERATURNA TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE LG MULTI-V

THERMA -V je toplotna ~rpalka tipa zrak - voda in deluje v obmo~ju do -25°C zunanje temperature. Primerna je za novogradnje ter nizkoenergetske stavbe, prav tako pa daje zavidljive prihranke ob priklopu na obstoje~e radiatorske sisteme s primerno zunanjo izolacijo stavbe. Temperatura ogrevane vode zna{a 55°C in je zaradi visokega COP 4,49 ter glede na izku{nje z `e vgrajenimi toplotnimi ~rpalkami THERMA-V prihranek pri stro{kih ogrevanja v primerjavi s kurilnim oljem najmanj 50 %. Samo delovanje toplotne ~rpalke tudi ne zahteva nobenega vsakodnevnega dela in odstranjevanja odpadkov… Moderna tehnologija omogo~a kombinirano povezavo z vsemi klasi~nimi viri gretja, kakor tudi ~asovnimi regulatorji in merilniki porabe. Naprava je sestavljena iz zunanje in notranje enote dimenzij 138x95x33 cm ter 85x49x31 cm, zalogovnik vode pa ni potreben.

Toplotna ~rpalka LG-MONOBLOK je naprava, ki v primerjavi s standardnimi na~ini ogrevanja zavzame najmanj bivalne povr{ine. Montira se ob zunanjo steno stavbe in razen cevne povezave ne zavzema notranjega prostora. Zalogovnik vode ni potreben, razen v primeru uporabe dodatnega vira ogrevanja. Naprava ima zelo nizek nivo hrupa, deluje pa do -25°C zunanje temperature. Temperatura ogrete vode zna{a 60°C, zato je mo`en priklop tudi na `e obstoje~e radiatorske sisteme. Stro{ki vzdr`evanja so minimalni, saj razen letnega servisnega pregleda ni dodatnih opravil. Naprava ima vgrajeno frekven~no ~rpalko za obtok vode, kakor tudi visokou~inkovit inverterski kompresor. Omogo~eno je kombiniranje razli~nih virov ogrevanja in vklop le teh preko samodejnega elektronskega krmiljenja.

LG MULTI-V je zelo zmogljiva toplotna ~rpalka zrak voda s toplotno mo~jo od 25,2 kW in visokim COP 5,50. Izhodna temperatura vode je kar do 80 °C, to pa nam olaj{a odlo~itev za priklop na starej{e radiatorske sisteme ob slab{i izolaciji objektov z namenom, da se zmanj{a letni stro{ek ogrevanja prostororv in sanitarne vode vsaj na pol. Napravo sestavljata zunanja enota z visokozmogljivim LG kompresorjem ter notranja enota za ogrevanje vode, ki deluje samodejno po ~asovnih in temperaturnih nastavitvah glede na potrebe uporabnikov. MULTI-V SISTEM edini omogo~a poleg ogrevanja so~asno uporabo ve~ klimatskih naprav za hlajenje posameznih prostorov, zato je namenjena tudi za ve~stanovanjske zgradbe, lokale, trgovine, rastlinjake itd., velikost in mo~ sistema pa se prilagaja potrebam objektov. pegasdoo@siol.net

REAM d.o.o.

080 98 98 I www.ream.si

HIBRIDNA TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE, PRIPRAVO SANITARNE VODE IN HLAJENJE S KLIMATSKO NAPRAVO

TOPLOTNA ^RPALKA ZA PRIPRAVO OGREVALNE/HLADILNE IN SANITARNE VODE

TOPLOTNA ^RPALKA ZA PRIPRAVO OGREVALNE/HLADILNE IN SANITARNE VODE

Mitsubishi Electric MrSlim+

Mitsubishi Electric Power Inverter

Mitsubishi Electric Zubadan

Toplotna ~rpalka Mr.Slim+ zdru`uje prednosti toplotnih ~rpalk zrak-voda s koristmi klimatskega sistema. Posebnost hibridnega sistema je hkratna uporaba klimatske naprave in notranjega modula hidrobox ali kompaktna z 200 literskim bojlerjem z zunanjo enoto. Sistem je zelo u~inkovit, saj se v ~asu hlajenja prostorov s klimatsko napravo pridobljena energija uporablja za pripravo sanitarne vode, kar v nekaterih pogojih pomeni doseganje COP 7 in ve~. Pri ob~asnih padcih zunanjih temperatur se sistem uporablja kot toplotna ~rpalka zrak-zrak, kar zagotavlja hitro ogrevanje prostorov in je v primerjavi s konvencionalnimi kotli, ki reagirajo po~asi in ve~ kot upravi~ena za uporabo v prehodnem ~asu.

Zunanje enote POWER INVERTER so najbolj primerne za delovanje pri zunanjih razmerah, kjer ni ekstremno nizkih temperatur ali pa so primerne za uporabo v var~nih oziroma nizkoenergijskih hi{ah s talnim gretjem neodvisno od regije v Sloveniji. POWER INVERTER enote z delovanjem do -20°C (naj{ibkej{i modeli do -15°C), dosegajo izredno dobre energetske izkoristke COP v ogrevanju. Sistem v kombinaciji z notranjo enoto hidrobox oz. s kompaktno notranjo enoto z 200l bojlerjem omogo~ajo pripravo sanitarno/ogrevalne vode s temperaturo 55°C (brez pomo~i elektri~nih grelcev) pri zunanji temperaturi -10°C, kar dodatno prepri~a v uporabo toplotne ~rpalke Power Inverter kot primarni vir ogrevanja.

Pri toplotnih ~rpalkah s tehnologijo ZUBADAN gre za preverjeno tehnologijo, ki je v kombinaciji z notranjimi enotami za pripravo vode idealna re{itev za ve~ino stanovanjskih objektov v Sloveniji. Enote ZUBADAN odlikuje nizka poraba energije, visoko grelno {tevilo COP, nezmanj{ana ogrevalna mo~ delovanja pri zunanji temperaturi -15°C s temperaturo ogrevalne vode 55°C, ter delovanje pri ekstremno nizkih temperaturah, pri ~emer je garantirana temperaturna meja pri -28°C zunanje temperature. Zaradi nizke {umnosti lahko zunanjo enoto namestimo tudi v zelo gosto naseljena podro~ja, saj je nemote~a za okolico, notranjo enoto pa lahko po svojih `eljah namestimo kjerkoli v bivalnem prostoru.

Ve~ o aktualni ponudbi TOPLOTNIH ^RPALK in KOTLOV NA LESNA GORIVA, s tehni~nimi karakteristikami vred, najdete na na{em portalu www.varcevanje-energije.si. V preglednicah lahko enostavno izbirate in med seboj primerjate ponudnike.


30

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Gorenje d.d., Ogrevalni sistemi

080 48 48 I www.gorenje.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE, HLAJENJE IN SANITARNO VODO Tip: zrak-voda Gorenje Aerogor ECO Inverter Model: Aerogor ECO Inverter 13 A

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE, HLAJENJE IN SANITARNO VODO Tip: zrak-voda Gorenje Aerogor Compact W Model: Aerogor Compact 16 W

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE Tip: Gorenje ECO SPLIT - Model: ECO Split HPU 26 G + KGV 200-1/PK ali KGV 300-1/PK

Toplotna ~rpalka Gorenje Aerogor ECO Inverter 13 A je optimalna za novogradnje in nizko energijsko hi{e, tudi do 70 % prihranki, zadostuje subvenciji EKO sklada, 1.500 €. V ~asu zaprtega Eko sklada dajemo v Gorenju do 1.000 € zelene subvencije. DC Inverter kompresor omogo~a optimalno prilagoditev potrebi po toploti ali hlajenju, nizki obratovalni stro{ke zaradi visokega COP od 4.0 do 4.7, merjeno po standardu EN 14511 (A7/W35). Maksimalna temperatura ogrevalne vode do 55 °C omogo~a vgradnjo toplotne ~rpalke tudi v sisteme z radiatorskim ogrevanjem. Napredna regulacijska enota omogo~a povezavo solarnih panelov. Vgrajene ima preizku{ene komponente; Panasonic DC Inverter kompresor, {vedski SWEP toplotni izmenjevalec na vodni strani, Grundfos obto~na ~rpalka – energijski razred A, serijsko vgrajen 3 – potni preklopni ventil. Deluje v temp. obmo~ju od –25 °C do +45 °C.

Toplotna ~rpalka Aerogor Compact 16 W je primerna za nove in obnovljene objekte (200 - 250 m2), z vra~ilno dobo od 3 do 7 let. Zadostuje subvenciji EKO sklada 1.500 €, v ~asu zaprtega Eko sklada dajemo v Gorenju do 1.000 € zelene subvencije. Zmerjen je odli~en COP, do 4.9; po standardu EN 14511 (A7/W35). Maksimalna temperatura ogrevalne vode do 60°C, omogo~a vgradnjo T^ tudi v sisteme z radiatorskim ogrevanjem. Napredna regulacijska enota Siemens RVS 21 omogo~a regulacijo ve~ ogrevalnih krogov, vremensko vodeno regulacijo, ter regulacijo hlajenja, tudi ogrevanje bazena, solarnih panelov, ipd. Vgrajene ima preizku{ene komponente; Copeland Scroll ZH kompresor, {vedski SWEP toplotni izmenjevalec na vodni strani, Grundfos obto~no ~rpalko – energijski razred A, serijsko vgrajen 3 – potni preklopni ventil. Deluje pri pogojih od –20°C do +40°C.

Toplotna ~rpalka Gorenje ECO SPLIT omogo~a u~inkovito ogrevanje sanitarne vode do 75% prihranka v primerjavi s klasi~nim el. bojlerjem. Sistem vklju~uje lo~en stenski agregat (zunanja/notranja postavitev) in 200 ali 300 l hranilnik. Tiho delovanje agregata toplotne ~rpalke. Toplotni prenosnik, ovit na zunanji strani kotla, prepre~uje nalaganje vodnega kamna. Ker je agregat lo~en od kotla, je mo`na zunanja ali notranja vgradnja. Notranja postavitev agregata omogo~a hlajenje in razvla`evanje notranjih prostorov (vinske kleti), protilegionelni program pa termi~no dezinfekcijo. Vgrajen notranji toplotni izmenjevalec (1,4 m2) skrbi za kombinirano ogrevanje s konvencionalnimi kotli (mo`en priklop drugega vira ogrevanja). Uporabniku prijazna za uporabo. ECO CENA: 890 EUR + DDV (brez monta`e). toplotnecrpalke@gorenje.com

Atlas Trading d.o.o. 03 425 54 00 I www.atlas-trading.si

AGNI d.o.o. 051 20 66 92 I www.agni.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV

TOPLOTNA ^RPALKA ZA SANITARNO VODO

KOMBINIRANA PE^ NA POLENA IN PELETE

THERMIA ATEC 6-18kW

VESTTHERM VT 3131 ECO

Thermodual TDA

Toplotna ~rpalka Thermia Atec nudi investitorju zanesljivo in dolgoro~no ekonomi~no re{itev ogrevanja, hlajenja ter priprave tople vode. Je preizku{en sistem z zelo velikim {tevilom instalacij v Sloveniji, od katerih je najve~ zahtevnih, slabo izoliranih objektov. Ker se zavedamo, da je kakovosten izdelek zgolj pogoj za dober sistem, najve~ pa je odvisno od izvedbe, nudimo kupcu storitev na klju~, od svetovanja do izvedbe vseh del ter poprodajnih storitev, vklju~no s 5-letno garancijo ter 24-h on-line podporo preko interneta. Vse toplotne ~rpalke Thermia so namre~ serijsko priklju~ene na stre`nik Thermia On-line (brezpla~na storitev v oblaku). Vse toplotne ~rpalke Thermia so izdelane v Arviki ([vedska), v tovarni z 90-letnimi izku{njami v ogrevanju in 40-letno tradicijo proizvodnje toplotnih ~rpalk. Toplotno ~rpalko Thermia spremlja 5-letna garancija in zagotovljen odziven servis z lastno servisno slu`bo slovenskega distributerja.

Toplotna ~rpalka Vesttherm izkori{~a energijo zraka za ogrevanje sanitarne vode in je namenjena pokritju potrebe povpre~ne dru`ine po topli vodi skozi celo leto. Novi model VT3131/32 ECO vsebuje napredno tehnologijo in kakovostne komponente, zasnova in izdelava sta dovr{eni do potankosti. Dosega najvi{ji standard energijske u~inkovitosti, je energijsko var~en in omogo~a prihranek do 70% stro{kov za pripravo tople sanitarne vode. Vse toplotne ~rpalke Vesttherm so proizvedene na Danskem (Esbjerg), v tovarni s 40-letno tradicijo proizvodnje toplotnih ~rpalk za pripravo tople sanitarne vode. Je eden najve~jih proizvajalcev na evropskem trgu in vodja tehnolo{kega razvoja sanitarnih toplotnih ~rpalk na Danskem. Toplotno ~rpalko Vesttherm spremlja 3-letna garancija in zagotovljen odziven servis z lastno servisno slu`bo slovenskega distributerja.

Kombinirana pe~ na polena in pelete Thermodual TDA je sodoben kotel na polena in pelete, z 2 lo~enima zgorevalnima komorama – posebnost je vgrajena peletna zgorevalna komora in zgorevalna komora lesnega plina, s samodejnim preklopom med poleni in peleti. Prednost kombinirane pe~i pred konkurenco je v izkoristku, ki je ve~ji od 90%, tako pri uporabi polen kot pelet. Cevni toplotni izmenjevalec je opremljen s ~istilnimi vzmetmi, lambda sonda je vgrajena serijsko. Samodejni v`ig polen in pelet poteka z energetsko var~nim na~inom v`iga. Sesalno vle~ni ventilator je opremljen z nastavljivo hitrostjo delovanja za stabilno odvajanje dimnih plinov v dimnik. Proizvajalec je poskrbel za je multi-funkcijski varnostni sistem s preverjeno za{~ito proti povratnemu ognju (IBS). Kombinirana pe~ Termodual TDA je na voljo v mo~i od 4,5-38 kW, z 1/3 m oz. 1/2 m poleni.

KOMBINIRANA KAMINSKA PE^ NA POLENA IN PELETE Z OGREVANJEM VODE SHT - model VARIO Aqua

Mo~ ogrevanja kombinirane kaminske pe~i na polena in pelete SHT zna{a do 14,9 kW. Primerna je za nizkoenergijske in enodru`inske hi{e. Sestoji se iz dveh lo~enih zgorevalnih komor, celi~ne zapore varovanja proti povratnemu ognju, omogo~a samodejen v`ig polen, dol`ine polen do 1/3 m. Izkoristek pe~i pri delovanju na pelete zna{a 94%. Priporo~ena velikost zalogovnika tople vode je 800 l, kapaciteta zalogovnika pelet: 37 kg. Razmerje oddajanja energije zrak / vodni del: PELETI - cca. 15% / 85%, POLENA - cca. 20% / 80%.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Viessmann d.o.o.

31

02 480 55 50, brezpl. tel. {t. 080 10 11 I www.viessmann.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZRAK/VODA ZA OGREVANJE/HLAJENJE PROSTOROV IN OGREVANJE SANITARNE VODE

SON^NI KOLEKTORJI ZA OGREVANJE SANITARNE VODE, BAZENA IN PODPORO OGREVANJA PROSTOROV

LESNO UPLINJEVALNI KOTEL ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE, ZA POLENA DO DOL@INE 50 CM

Vitocal 300-A

Vitosol 300-T

Vitoligno 100-S

Vitocal 300-A je prva toplotna ~rpalka zrak/voda z digitalno scroll tehnologijo in elektronskim ekspanzijskim ventilom. Dose`e izredno visok COP pri A7°C/W35°C do 5. Z nazivno mo~jo 10,5 in 13 kW pri A7/W35°C ogreva prostore in sanitarno vodo v eno ali dvodru`inskih hi{ah. Primerna je za radiatorsko in talno gretje, torej za novogradnje kot tudi za prenovo obstoje~ega ogrevalnega sistema. Toplotno ~rpalko se postavi na prostem. Ventilator z reguliranim {tevilom vrtljajev, moduliran kompresor in zvo~no optimirana konstrukcija ~rpalke skrbijo za izredno tiho obratovanje. Nivo hrupnosti je manj kot 54 dB(A), zato je toplotna ~rpalka Vitocal 300-A najti{ja na tr`i{~u.

Visoko zmogljiv son~ni kolektor Vitosol 300-T z dvostransko antireflektivno prevleko vakuumskih cevi, bakrenim zbiralnikom in usmeritvijo cevi na vpadni kot son~nih `arkov, daje izredno visok donos. Posebnost je avtomatski temperaturni izklop, ki se aktivira, ~e v dalj{em ~asovnem obdobju z mo~nim son~nim obsevanjem ni odvzema toplote. Izdelan je za izredno dolgo dobo uporabe. Suha vklju~itev vakuumskih toplotnih cevi v zbiralnik, majhna koli~ina teko~ine in avtomatski temperaturni izklop zagotavljajo visoko obratovalno varnost in zanesljivost. Kolektorji so izdelani iz kakovostnih, korozijsko odpornih materialov: steklo, aluminij, baker in plemenito jeklo.

Vitoligno 100-S je lesno uplinjevalni kotel s toplotno mo~jo od 25 do 80 kW. Odporna nalagalna komora in velika koli~ina kotlovne vode zagotavljata dolgo `ivljenjsko dobo. Velika vrata in nalagalni prostor za polena do 50 cm omogo~ata udobno nalaganje in ~as gorenja do 12 ur. V tem prostoru se lesna polena najprej posu{ijo, z odvzemom kisika pre`arijo, pretvorijo v oglje in popolnoma uplinijo. Lesni plin zgori v zgorevalni komori iz silicijevega karbida. Tako se gorivo izkoristi v najve~ji meri. Uplinjevalna tehnika z mo~nim sesalnim ventilatorjem zagotavlja visok izkoristek in nizke emisijske vrednosti. Kotel se upravlja z elektronsko regulacijo kotla Vitotronic 100,FC1.

DINES ITS d.o.o. 01 438 39 15 I www.dines.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV Fujitsu Waterstage HIGHPOWER – 11, 14, 16 kW

Notranja enota z integriranim 190 l sanitarnim bojlerjem ali brez. Edinstvena tehnologija notranje enote s protito~nim koaksialnim izmenjevalnikom toplote omogo~a ogrevanje bivalnih in poslovnih prostorov tudi do zunanje temperature -25°C. Zaradi odli~nih karakteristik primerna za radiatorske sisteme. V kompletu s kompatibilno zunanjo enoto toplotne mo~i 11, 14, ali 16 kW je Fujitsu Waterstage energijsko u~inkovit vir ogrevanja, ki dosega ogrevalne temperature do 60°C brez pomo~i grelcev. Visok letni izkoristek. Letni stro{ek ogrevanja lahko zmanj{ate tudi za ve~ kot polovico. Za doseganje najbolj{ih rezultatov skrbi visoko zmogljiva Siemens-ova ogrevalna regulacija. Uporabniku prijazen programski vmesnik Siemens omogo~a enostavno upravljanje. Garancija: 3 leta.

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV Fujitsu Waterstage COMFORT – 4.5, 6, 7.5 in 10 kW

Notranja enota z integriranim 190 l sanitarnim bojlerjem ali brez. Edinstvena tehnologija notranje enote s protito~nim koaksialnim izmenjevalnikom toplote omogo~a ogrevanje bivalnih in poslovnih prostorov tudi do zunanje temperature -20°C. V kompletu s kompatibilno zunanjo enoto toplotne mo~i 11, 14, ali 16 kW je Fujitsu Waterstage energijsko u~inkovit vir ogrevanja, ki dose`e ogrevalne temperature do 55°C brez pomo~i grelcev. Visok letni izkoristek. Letni stro{ek ogrevanja lahko zmanj{ate tudi za ve~ kot polovico. Za doseganje najbolj{ih rezultatov skrbi visoko zmogljiva Siemens-ova ogrevalna regulacija. Uporabniku prijazen programski vmesnik Siemens vam omogo~a enostavno upravljanje. Garancija: 3 leta.

VITANEST d.o.o. 05 338 49 99 I www.vitanest.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

Ecodan

Zubadan

Inverterski sistemi MITSUBISHI ELECTRIC s toplotno ~rpalko v deljeni izvedbi serija ECODAN, od 8 do 23 kW ogrevalne mo~i, priprava ogrevalne vode do 60°C, obmo~je delovanja do -20°C, notranja enota je na razpolago brez ali z 200 l rezervoarjem sanitarne vode.

Inverterski sistemi MITSUBISHI ELECTRIC s toplotno ~rpalko v deljeni izvedbi serija ZUBADAN, od 8 do 23 kW ogrevalne mo~i, priprava ogrevalne vode do 60°C, obmo~je delovanja do -28°C, notranja enota je na razpolago brez ali z 200 l rezervoarjem sanitarne vode. U~inkovita v izjemno hladnih geografskih obmo~jih. Kombinira se tudi v kaskadni sistem do 6 enot, max. ogrevalne mo~i do 84 kW.

Naprave lahko pove`emo v kaskadni sistem z najve~ 6 enotami, kar predstavlja maksimalno nazivno ogrevalno mo~ 84 kW. Sistem je primeren za ogrevanje ve~jih objektov.

Proizvajalec je u~inkovito delovanje ZUBADAN serije zagotovil z uporabo posebne tehnologije z edinstvenim sistemom »Flash injection«, ki ohranja nominalno mo~ gretja do -15°C zunanje temperature.


32

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI TILIA d.o.o.

07 3324 442 I www.tilia.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZRAK/VODA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE CTC EcoAir 400

INTELIGENTNI SISTEMSKI HRANILNIKI ZA PRIKLOP TOPLOTNIH ^RPALK CTC CTC EcoZenith

TOPLOTNA ^RPALKA ZEMLJA/VODA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE CTC EcoHeat 400

CTC EcoAir 400 je izjemno u~inkovita in tiha {vedska kompaktna toplotna ~rpalka zrak-voda za zunanjo namestitev, ki zagotavlja ogrevanje va{ega doma in sanitarne vode s temperaturami do 65°C pri zunanjih temperaturah vse do -22°C s COP kar 4,9. Inovativni sistem odtaljevanja minimizira {tevilo ciklov in ~as odtaljevanja, kar znatno izbolj{a u~inkovitost delovanja.

Paleta inteligentnih sistemskih hranilnikov CTC EcoZenith predstavlja domiselno in edinstveno re{itev za ogrevalne sisteme s toplotno ~rpalko, saj v eni sami napravi zdru`uje hranilnik ogrevalne vode, sistem ogrevanja sanitarne vode, regulacijo celotnega ogrevalnega sistema, dodatni vir ogrevanja s serijsko vgrajenim motornim me{alnim ventilom za ogrevalni sistem, obto~no ~rpalko, preusmerjevalnimi ventili in vsemi tipali.

CTC EcoHeat 400 (v mo~eh 6, 8, 10 in 12 kW) je popolna toplotna ~rpalka zemlja-voda ali voda-voda, ki v enem ohi{ju zdru`uje celotno kurilnico objekta: modul toplotne ~rpalke, hranilnik ogrevalne vode, sistem za ogrevanje sanitarne vode, potopni elektri~ni grelec, ki predstavlja nadomestni vir ogrevanja, regulacijo za krmiljenje celotnega ogrevalnega sistema in toplotne ~rpalke z barvnim zaslonom na dotik in mo`nostjo krmiljenja hlajenja v poletnih mesecih ter bivalentnim me{alnim ventilom ogrevalnega sistema, ki zagotavlja ogrevanje va{ega doma in sanitarne vode s temperaturami do 65°C z letnim izkoristkom preko 5,5.

Mo`nost priklju~itve direktno v obstoje~ ogrevalni sistem brez hranilnika, sistem s hranilnikom ali s sistemskim hranilnikom CTC. Energyflex zasnova nam omogo~a priklop razli~nih ogrevalnih virov, porabnikov in kasnej{e nadgradnje. Za nakup teh ~rpalk je mogo~e pridobiti nepovratna sredstva EkoSklada RS.

Vgrajena regulacija z Energyflex zasnovo lahko krmili do tri me{alne ogrevalne kroge, pasivno hlajenje, toplotne ~rpalke CTC in druge ogrevalne vire, kot recimo, son~ne kolektorje, toplovodne kamine, kotle na pelete, dodatne hranilnike in podobno.

HERZ d.d. 01 896 2 165 I www.herz.si

Plinarna Maribor d.o.o. 02 22 843 34 I www.plinarna-maribor.si PLINSKA KONDENZACIJSKA PE^ + T^ ZA OGREVANJE SANIT. VODE VAILLANT ecoTEC VU 246/5-3 pro Plinska kondenzacijska pe~ za ogrevanje s standardno stopnjo izkoristka 109 %. Sistem »Aqua-kondens« za izkori{~anje u~inka kondenzacije in pripravo tople sanitarne vode, nova generacija izotermi~nih primarnih izmenjevalcev toplote zagotavlja vrhunski prenos toplote ter u~inek kondenzacije. Majhen LCD zaslon z digitalno-informacijskim analiti~nim sistemom »DIA«, modulirni gorilnik, dimni{ki elementi za vsako vgradno lego.

T^ GORENJE TC 300-1ZC Toplotna ~rpalka zrak/voda za pripravo tople sanitarne vode z volumnom 300 l. Talna stoje~a kompaktna izvedba (agregat in hranilnik vode v enem), dodatni cevni toplotni izmenjevalec za kombinacijo z drugimi viri ogrevanja (centralno ogrevanje, son~ni kolektorji,…). Digitalni krmilnik agregata toplotne ~rpalke s funkcijami za: nastavitev temperature vode v kotlu, prikaz temperature vode v kotlu, protilegionelni program. Kotel je iz visoko kakovostne jeklene plo~evine, za{~iten z emajlom, pe~enim na 850°C, z odli~no toplotno izolacijo. 2 leti splo{ne garancije in 7 let garancije na kotel.

PLINSKA KONDENZACIJSKA PE^ + SOLARNI KOLEKTOR VAILLANT auro COMPACT VSC S 196-C 200 Plinski kombinirani kondenzacijski kotel (19 kW) in laminarni vsebnik (150 l) v eni enoti, solarna priprava tople sanitarne vode (visoki komfort), majhen LCD zaslon z digitalnoinformacijskim analiti~nim sistemom »DIA«, sistem »Aqua-kondens« za izkori{~anje u~inka kondenzacije in pripravo tople sanitarne vode, visoka stopnja izkoristka, nizke emisije.

Plo{~ati kolektor auroTHERM VFK 145 V

Povr{ina kolektorja: 2,51 m², mo`nost horizontalne ali vertikalne monta`e, mo`nost monta`e v streho, na po{evno ali ravno streho, varnostno steklo (4 mm) bakreni absorber s stopnjo absorpcije 95 %, eloksirano aluminijsko dno (60 mm), minimalne toplotne izgube, toplotna izolacija brez freona.

Za nakup teh ~rpalk je mogo~e pridobiti nepovratna sredstva EkoSklada RS.

KOTEL NA POLENA FIRESTAR

PELETNI KOTEL PELLETSTAR

Kotel HERZ Firestar je kotel ki deluje po tako imenovanem uplinjevalnem principu zgorevanja polen. Kotel HERZ firestar odlikuje inovativno zasnovana dvo-vrtin~na zgorevalna komora, za gradnjo katere so pri HERZ-u razvili trajnostno termi~no vzdr`ljiv material imenovan termi~na keramika. Rezultat unikatne zasnove zgorevalne komore so zgorevanje z visokimi izkoristki in odli~ne emisijske vrednosti zgorevanja ter izredna trajnost zgorevalne komore. Regulacija ogrevanja vgrajena v kotle HERZ Firestar BioControl omogo~a regulacijo ogrevalnih krogov, pripravo sanitarne vode, vodenje dodatnega vira ogrevanja kakor tudi solarnega sistema.

Kotel HERZ Pellestar je kotel, ki ga odlikujeta zanesljivo delovanje in komfortnost v delovanju. Omenjeno kotel HERZ Pelletstar dose`e z zasnovo gorilnika katerega odlikujejo izredno dobre emisijske vrednosti in izkoristki ter patentirana zgorevalna re{etka, ki se sama mehansko ~isti, izmenjevalnikom toplote z avtomati~nim ~i{~enjem ter na ta na~in zagotavljanjem konstantno dobrega prenosa toplote na ogrevalni medij ter delovanju skozi celotno kurilno sezono brez potrebe po rednem servisnem vzdr`evanju. Regulacija T-control poskrbi za re{evanje vseh zahtev povezanih z regulacijo ogrevanja, delovanjem gorilnika, kjer gorilnik prilagaja mo~ trenutnim potrebam po ogrevanju ter tudi daljinski nadzor preko pametnega telefona ali ra~unalnika.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI RE-EKO d.o.o.

33

01 755 12 56 I www.re-eko.si

KOTEL NA DRVA Biovent

KOTEL NA PELETE Pellevent M

KOMBINIRANI KOTEL NA PELETE IN DRVA Kombipell

Biovent je vrhunski kotel na polena, katerega odlikujejo {tevilne prednosti in visoki izkoristki. Posebnosti serije kotlov Biovent so: - kuri{~e., ki dovoljuje vnos 1/2 metrskih polen - termi~no zgorevalna komora za ~isto zgorevanje - enostavno nalaganje polen in ~i{~enje - tehnologijo Lambda-Logik - zmogljivi ventilatorji - kvalitetna izolacija - pametna regulacija

Razpon kotla Pellevent M je optimalna re{itev za vsa podro~ja, kot so gradbeni{tvo, obnova, nizkoenergijske hi{e in obi~ajni sistemi. Kotli se lahko kombinirajo in so prilagodljivi preko svojih obmo~nih nastavitev na eni strani in razli~nih dozirnih sistemov na drugi strani. Ti so Econ (Dnevni zalogovnik), Spiro (Spiralni sistem) ali Vacu (Sesalni sistem).

Za tiste, ki se odlo~ate za ogrevanje na lesno biomaso, je ta sistem korak v pravo smer. Kombinirani kotel EDER Kombipell omogo~a okolju prijazno in trajnostno ogrevanje, {e posebno za enodru`inske hi{e. Prostorsko kompakten kotel, majhnih dimenzij, s tehnologijo dvojnega ognja, zavzame malo prostora in {e vedno enostavno proizvaja dovolj toplote za udobno klimo. Kotel Kombipell je sestavljen iz kotla Biovent C 22 z obrobo in s 17 kW peletnim modulom. ^e je kotel nastavljen na kurjenje na drva, potem sistem avtomatsko preklopi na kurjenje peletov, ~e je to potrebno. Ker ima kotel dve samostojni izgorevalni komori, je ogrevanje na drva mo`no v vsakem trenutku, tudi ko poteka kurjenje na pelete. Avtomatski v`ig drv je na voljo kot opcija. S kombinacijo teh dveh sistemov je mo`no prilagodljivo in optimalno delovanje - popolnoma avtomatsko, popolnoma ekolo{ko, popolnoma u~inkovito v razmerju cena/zmogljivost.

Serija Biovent je na voljo v treh razponih: - Biovent C - 15 - 22 kW - Biovent SLC - 29 - 48 kW - Biovent XLC - 49 - 62 kW

Vrhunske lastnosti kotla na pelete: - enostavnost uporabe in varno delovanje - udobnost, avtomatsko ali polavtomatsko delovanje - razli~ne mo~i kotlov: 15 kW, 22 kW ali 30 kW – z do 95,5 % izkoristkom

NIX d.o.o. 01 563 42 10 I www.nix.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

TOSHIBA ESTIA 4 HWS-1404H8-E/HWS-1404WHT6-E

DAIKIN ALTHERMA HT

ESTIA toplotne ~rpalke zrak-voda, so namenjene pripravi tople sanitarne vode, za ogrevanje hi{e, kakor tudi vode za hlajenje hi{e; za del tega proces izkori{~a energijo zunanjega zraka. So cenovno zelo ugodne, ter okolju prijazne. V primerjavi z drugimi sistemi toplotnih ~rpalk so nabavni stro{ki izredno nizki. Ni posebnih zahtev glede izvedbe in{talacije (zemeljskih del, globokih izkopavanj). Idealna je za vgradnjo v individualne in vrstne hi{e, v ve~je stavbe, v novogradnje in za vgradnjo pri sanaciji starih zgradb. Poleg tega se lahko kombinira z obstoje~imi ogrevalnimi sistemi (olje, plin, peleti itd.) U~inkovitosti, ki jih dosega ESTIA so na najvi{ji stopnji.

Toplotna ~rpalka zrak-voda DAIKIN ALTHERMA HT je namenjena pripravi tople sanitarne vode, za ogrevanje hi{e; za del tega proces izkori{~a energijo zunanjega zraka. Omogo~a pripravo tople vode do 80°C, brez dela dodatnega elektri~nega grelca. Sistem je energijsko u~inkovit, okolju prijazen in nudi udobje na najvi{jem nivoju. Visokotemperaturna toplotna ~rpalka u~inkovito deluje tudi pri nizkih zunanjih temperaturah, saj je meja delovanja -25°C. Njene klju~ne prednosti so mo`nost vezave ~rpalke na obstoje~i sistem, avtomatski preklop med sistemi ogrevanja (obstoje~i sistem/toplotna ~rpalka) ter ve~ na~inov ogrevanja (talno ogrevanje, radiatorsko ogrevanje, zra~no ogrevanje).

Jadran d.d. Se`ana 05 7391 256 I www.jadran-energetika.si KOTEL NA POLENA MAGA, modeli MA 15, 20, 25, 31, 40, 49, 80

Princip delovanja uplinjevalnega kotla na polena MA temelji na uplinjanju lesa pri visokih temperaturah. Sistem je izredno ekonomi~en, saj omogo~a prihranek goriva do cca. 40%. Nakladalni prostor je dovolj velik za 8-12 ur delovanja na srednji mo~i ogrevanja. Zato je potrebna minimalna prisotnost pri delovanju pe~i. Tipalo dimnih plinov skrbi, da se ~rpalka in kotel ugasne, ko polena zgorijo in tako prepre~uje, da bi se `e enkrat ogreti zalogovnik vode ohladil. Glavne prednosti kotla so brezstopenjski ventilator na zadnji strani, 6 mm plo~evina, slovenski jezik na prikazovalniku in velika nakladalna komora (npr. 125 dm3 za MA25).

HIBRIDNI SISTEM – OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE IMMERGAS MAGIS VICTRIX

Kondenzacijski plinski kotel za centralno ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (26 kW) s podporo ogrevanja s toplotno ~rpalko Audax, je na voljo mo~i 6, 8 ali 10 kW. V kompletu dobite zunanje tipalo in sobni modulacijski tedenski termostat, ki izbira ogrevanje s toplotno ~rpalko ali s plinskim kotlom v odvisnosti od zunanjih temperaturnih pogojev. Sistem podpira tudi hlajenje zaradi sobnega termostata in reverzibilne toplotne ~rpalke. Sanitarna voda se ogreva ob sprotni uporabi s plinsko pe~jo ali pa v zunanjem bojlerju v kombinaciji s toplotno ~rpalko.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

34

KWB, mo~ in toplota iz biomase d.o.o.

03 839 30 80 I www.kwb.si

KOTEL NA DRVA KWB CLASSICFIRE

KOTEL NA PELETE KWB EASYFIRE

KOMBINIRANI KOTEL NA SEKANCE IN PELETE KWB MULTIFIRE

Zanesljivo in klasi~no. KWB Classicfire zdru`uje prednosti tradicionalnega ogrevanja z lesom in udobje sodobnih ogrevalnih naprav. Za ogrevanje s pomo~jo KWB Classicfire, uporabljate cepance z maksimalno dol`ino 55 cm, grobe sekance in neobdelane `agarske ostanke. Trajanje gorenja pa lahko celo presega 20 ur. Prostorna sprednja vrata poskrbijo za visoko udobje pri ogrevanju. Posebno odsesovanje prepre~uje, da bi pri odprtju vrat zgorevalnega prostora izstopil dim. Zaradi razli~nih mo`nosti zmogljivosti je KWB Classicfire primeren tako za enokot ve~dru`inske hi{e, kakor tudi za kmetijske obrate. Optimalno izkori{~anje proizvedene toplote dose`emo z idealno kombinacijo kotla KWB Classicfire in vmesnega ali plastno ogrevanega hranilnika KWB.

Preprosto in ~isto. Ogrevalni sistem na pelete, KWB Easyfire, odlikuje preprosto in ~isto ogrevanje. Je paradni konj, ki zagotavlja maksimalno udobje. Zahvaljujo~ tehnologiji cleanEfficiency, kotel KWB Easyfire postavlja mejnik do ogrevalne tehnologije brez emisij in velja za tehnolo{ko najbolj dovr{en model v celotni panogi. Popolnoma avtomatizirano ogrevanje na pelete KWB Easyfire prestavlja merila mo`nega, ter se po udobju in enostavni uporabi uvr{~a v sam vrh ponudnikov. [irok spekter mo~i omogo~a uporabo kotla v enodru`inskih hi{ah, ter optimalno delovanje v ve~dru`inskih hi{ah.

Robusten multitalent za gospodarno ogrevanje. Najve~ja aduta ogrevalnega sistema najnovej{e generacije, KWB Multifire II, sta prilagodljivost in robustnost. [iroko obmo~je zmogljivosti od 20 do 120 kW, kombinirano z najvi{jo fleksibilnostjo kuriv, omogo~a uporabo novega ogrevalnega sistema na sekance in pelete, tako za potrebe ogrevanja velikih enodru`inskih hi{ kot obrtnih obratov, ter celo vse do manj{ih daljinskih omre`ij. Glede ~isto~e in u~inkovitosti pa je ta multitalent zahvaljujo~ tehnologiji cleanEfficiency vodilen na trgu. Kompaktnost, izjemno nizka poraba elektri~ne energije, samodejno prilagajanje na spreminjajo~e se kakovosti goriv, ter visoka u~inkovitost, so klju~ne prednosti sistema.

ETIKS d.o.o. 03 78 02 287 I www.etiks.si PELETNI KAMIN

UPLINJEVALNI KOTEL NA POLENA

ETIKS VESNA 15,5 kW

Etiks Bioamtik UP

Vesna je klasi~en peletni kamin z izredno mo~jo 15,5 kW in prefinjeno obliko. Kamin in mo`nost razvoda toplega zraka, za enakomerno ogrevanje biavlnih povr{in pa poskrbi vgrajen mo~an ventilator. Kamin je dobavljiv v treh barvah in sicer rde~i, be` in ~rni.

Biomatik UP je uplinjevalni kotel, ki omogo~a ekolo{ko zgorevanje polen do dol`ine 50 cm. V zgornjem delu je uplinjevalna komora, kjer se les najprej osu{i nato pa uplini. Zgorevanje poteka navzdol v zgorevalno komoro. Regulator z labda sondo ves ~as skrbi za pravilno koli~ino primarnega in sekundarnega zraka, ter za ustrezen podtlak v kotlu. Kotel ima vgrajen tudi izmenjevalec za prisilno hlajenje v primeru izpada ekelktrike.

Klasi~en peletni kamin Vesna omogo~a ogrevanje hi{ v velikosti od 240 do 320 m2. Poraba pelet zna{a od 1,1 do 3,2 kg/h, izkoristek pri maksimalni mo~i kamina: 85%, minimalni mo~i: 88,5%. Volumen peletnega zalogovnika zna{a 22 kg.

KNUT d.o.o. 01 788 99 16 I www.knut.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE, HLAJENJE IN SANITARNO VODO

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE, HLAJENJE IN SANITARNO VODO

Model: NIBE F1255 - zemlja - voda

NIBE F2040-12 - zrak - voda

Toplotna ~rpalka NIBE F 1255 je inverterska toplotna ~rpalka zemljavoda. Podjetje NIBE je `e s prej{njim modelom inverterske toplotne ~rpalke zemlja-voda (F 1150) predstavilo novost na slovenskem trgu. Zahvaljujo~ inverterski tehnologiji je tako COP, kot sezonski COP (SCOP) izredno visok kar nam stro{ke ogrevanja zmanj{a tudi do 85 %. SCOP je kar 5,4 po standardu EN14825 (A0/35). F 1255 ima serijsko vgrajen inverterski kompresor, frekven~no krmiljene var~ne obto~ne ~rpalke, bojler, preklopni ventil, el. grelec in regulacijo. F 1255-16 ima razpon ogrevanja od 4 do 16 kW. F 1255-8 pa od 1,5 do 8 kW. Maksimalna temperatura ogrevanja brez uporabe grelca je 65°C.

Toplotna ~rpalka NIBE F 2040 je inverterska T^ v monoblok izvedbi. Omogo~a ogrevanje in hlajenje z minimalnimi stro{ki, kar je zasluga visokega COP, 3,9 po standardu EN 14511 (A2/W35) oz. 4,7 (A7/35). Toplotna ~rpalka F 2040 s kompaktno notranjo enoto VVM 500 tvori celovit sistem ogrevanja. Izredno napredna regulacija omogo~a krmiljenje do {tirih temperaturnih re`imov ter sanitarne vode. Omogo~a priklop do dveh dodatnih virov ogrevanja (olje, plin, sonce…) ter krmiljenje preko interneta. Notranja enota ima serijsko vgrajen preklopni in me{alni ventil (za primer dogrevanja s kaminom ali kotlom na drva), dve var~ni obto~ni ~rpalki, el. grelec, regulacijo, ter preto~ni bojler. Ker dosega temperaturo 58 °C je primerna tako za talno, kot radiatorsko ogrevanje.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Bio Planet d.o.o.

35

01 524 0 320 I www.bioplanet.si

VAKUUMSKI SON^NI KOLEKTOR

VAKUUMSKI BALKONSKI SON^NI KOLEKTOR

INDUSTRIJSKI VAKUUMSKI SON^NI KOLEKTOR

GREEN GL 100

GLH 100

ORANGE GLX 100

Vakuumski kolektor {iroke uporabe za segrevanje sanitarne vode ali dogrevanje prostorov.

Vakuumski kolektor za segrevanje sanitarne vode ali dogrevanje prostorov. Heat Pipe kolektor, pri katerem lahko vakuumske cevi le`ijo vodoravno. Montira se lahko na balkonsko ograjo, na zid, kot nadstre{ek na terasi, na ravnih strehah je kolektor prakti~no neviden.

Industrijski vakuumski kolektor za zahtevnej{e uporabnike. Primeren za velika ali zelo velika solarna polja, kjer potrebujemo medij segret na temperature tudi nad 150째C. Kolektorje lahko uporabimo za: pogon eno ali dvostopenjskih sorpcijskih klimatov, v prehrambni industriji pri pasterizaciji, dehidraciji, pri proizvodnji pare, v obratih, ki potrebujejo veliko tople vode. Kolektor ima velik absorber v vsaki cevi za ~im u~inkovitej{e delovanje ob nizki insolaciji. Celotna notranjost vakuumske cevi v vakuumu, Heat Pipe delovanje, le ena plast debelega, na udarce odpornega stekla, absorber s TINOX prevleko. Absorber ima {e dodatno za{~ito, ki prepre~uje konvekcijo in radiacijo v vakuumu. @ivljenjska doba 30 let. Izdelan le iz najkvalitetnej{ih materialov. Slovensko-avstralski produkt. 10 letna garancija.

Kolektor z velikim absorberjem za ~im u~inkovitej{e delovanje pozimi. Celotna notranjost vakuumske cevi v vakuumu. Deluje po principu Heat Pipe, ima le eno plast debelega in na udarce odpornega stekla, absorber ima TINOX prevleko, ki ima veliko absorbcijo in minimalno konvekcijo. Kolektor je primeren tudi za manj ugodne lokacije. Zaradi visokega vakuuma lahko kolektor odli~no ohranja svojo u~inkovitost ve~ desetletij. @ivljenjska doba kolektorja je preko 30 let. Izdelan je le iz najkvalitetnej{ih materialov. Slovensko-avstralski produkt. 10 letna garancija.

Kolektor ima velik absorber v vsaki cevi, da lahko ~im u~inkovitej{e deluje pozimi. Celotna notranjost vakuumske cevi je v vakuumu. Zaradi visokega vakuuma lahko kolektor odli~no ohranja svojo u~inkovitost ve~ desetletij. @ivljenjska doba 30 let. Izdelan le iz najkvalitetnej{ih materialov. Slovensko-avstralski produkt z 10 letno garancijo.

Ellatron d.o.o. 03 810 42 13 I www.et-solar.si VAKUUMSKI SON^NI KOLEKTORJI

VAKUUMSKI SON^NI KOLEKTORJI

Thermomax HP 400-10, HP 400-20, HP 400-30

SPA 1800/58-12, SPA 1800/58-20, SPA 1800/58-24, SPA 1800/58-30

Odlo~ite se za solarni sistem z vakuumskimi kolektorji, ki predstavlja odli~no podporo ogrevanju. Zagotavlja visoke prihranke pri ogrevanju in omogo~a toplo sanitarno vodo skozi vse leto.

Pametna izbira je solarni sistem z vakuumskimi kolektorji in ~rpalko s pogonom na solarno celico za pripravo sanitarne vode.

Sestavljen je iz seta kolektorjev, obto~ne ~rpalke, krmilnika, raztezne posode, povezovalnih cevi in zalogovnika od 800 do 1500L. Thermomax son~ne kolektorje odlikuje vrhunski izkoristek, vzdr`ljivost, odpornost na to~o, za{~ita pred pregrevanjem in atraktiven, tanek izgled. Kolektorji so narejeni v Evropi. Predvidena `ivljenjska doba kolektorjev je preko 25 let.

Celoten sistem je sestavljen iz kolektorjev in grelnika (hranilnika toplote). Prihranki pri ogrevanju sanitarne vode so do 80%. Sestavljen je iz seta kolektorjev, obto~ne ~rpalke, krmilnika, raztezne posode, povezovalnih cevi in grelnika sanitarne vode od 200 do 500L. Kolektorji imajo evropski certifikat o kvaliteti. Za ogrevanje vode za 2-3 ~lansko dru`ino zadostuje `e 1 kolektor in 200 l bojler.

KLIMATEH d.o.o. 059 961 856 I www.klimateh.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

Daikin ERLQ008CV3/EHVX08S26C9W

Atlas Aquamax 300

Daikin Altherma je popoln sistem gretja in proizvodnje gospodinjske tople vode, ki temelji na tehnologiji uporabe zraka za toplotno ~rpalko. Predstavlja prilagodljivo in stro{kovno var~no alternativo grelniku na fosilna goriva. Vklju~uje tudi mo`nost hlajenja. Visoko energijsko u~inkovite toplotne ~rpalke z napredno tehnologijo kompresorja pretvarjajo neuporabljeno in izlo~eno toploto iz okoli{kega zraka, v uporabno toploto.

Tehnolo{ko dovr{ena toplotna ~rpalka Atlas Aquamax je rezultat dolgoletnih izku{enj in najsodobnej{e tehnologije. Z njo prihranimo povpre~no 60-70% stro{kov energije za ogrevanje sanitarne vode. Je mnogo bolj energijsko u~inkovita in ekonomi~na alternativa elektri~nemu grelcu, kotlu na plin ali kurilno olje in je odli~na dopolnitev sistema za ogrevanje na biomaso. Ima dolgo `ivljenjsko dobo in komaj sli{no delovanje Mitsubishi rotacijskega kompresorja.

Ve~ o aktualni ponudbi TOPLOTNIH ^RPALK in KOTLOV NA LESNA GORIVA, s tehni~nimi karakteristikami vred, najdete na na{em portalu www.varcevanje-energije.si. V preglednicah lahko enostavno izbirate in med seboj primerjate ponudnike.


36

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI SELTRON d.o.o.

02 671 96 00 I www.seltron.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE, HLAJENJE IN PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

TOPLOTNA ^RPALKA ZA PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

KOMBINIRANI KOTEL ZA KURJENJE NA POLENA ALI PELETE, Z REGULATORJEM

Rotex HPSU compact zrak-voda

Seltron OPTIMA SAN zrak-voda

Seltron OPTIMA KKO

Toplotna ~rpalka HPSU compact je odli~na re{itev za var~no ogrevanje in hlajenje bivalnih prostorov, ter pripravo tople sanitarne vode.

Toplotna ~rpalka OPTIMA SAN je odli~en primer zdru`itve energetske u~inkovitosti in vrhunskega dizajna. Vgrajen sistem razslojevanja zagotavlja, da je uporabniku na voljo maksimalna koli~ina ogrete vode, hkrati pa zmanj{a {tevilo vklopov in izklopov toplotne ~rpalke, ter tako zagotavlja dalj{o `ivljenjsko dobo kompresorja in toplotne ~rpalke kot celote.

Kombiniran kotel OPTIMA KKO je namenjen za ogrevanje objektov z razli~nimi toplotnimi potrebami in ogrevalnimi sistemi. Omogo~a uporabo dveh ekolo{ko in cenovno ugodnih energentov - kurjenje na polena ali pelete. Prehod med energentoma je izjemno preprost in nezahteven. Skupaj z integriranim zalogovnikom za 135 kg pelet, zasede le 0,9 m2.

OPTIMA SAN omogo~a ogrevanje sanitarne vode do 60 °C tudi pri ni`jih temperaturah prostora. Dodaten toplotni izmenjevalec in diferen~ni regulator omogo~ata ogrevanje sanitarne vode tudi z uporabo dodatnega vira kot je kotel ali solarni sistem. OPTIMA SAN je mo`no upravljati tudi preko pametnega telefona ali tabli~nega ra~unalnika.

Vsi deli so lahko dostopni in jih s pomo~jo {~etke in sesalnika preprosto o~istimo ter kotel pripravimo za nadaljnje obratovanje.

HPSU compact zdru`uje tri naprave v eni: toplotno ~rpalko, 300- ali 500-litrski zalogovnik toplote in preto~ni grelnik sanitarne vode. HPSU compact za ogrevanje izkori{~a brezpla~no, obnovljivo energijo okoli{kega zraka. Mo`na je tudi vklju~itev solarnega sistema. Monta`a naprave je preprosta in jo je zahvaljujo~ kompaktnim dimenzijam mogo~e postaviti tudi v manj{e kotlovnice. Lo~ena ogrevalna in sanitarna voda zagotavljata visoko raven higienske neopore~nosti pripravljene tople sanitarne vode.

THS d.o.o.

Kotel OPTIMA KKO je edini v svojem rangu, ki je opremljen z zmogljivim regulatorjem (PROMATIC® KUD10), z mo`nostjo reguliranja enega ogrevalnega kroga.

02 462 48 10 I www.ths.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE, HLAJENJE IN PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

PELETNI KOTEL ZA OGREVANJE PROSTOROV

SON^NI KOLEKTOR ZA OGREVANJE SANITARNE VODE IN PODPORA OGREVANJU.

PANASONIC – AXC 9 – 16kW

BIODOM – 27E

ROBERT BOSCH - Solar 4000TF

Nova serija toplotne ~rpalke AXC je idealna za stanovanjske stavbe, ki nimajo zunanjega grelnika in potrebujejo konstantno raven zmogljivosti. T-CAP je oznaka za »Total capacity« (popolna zmogljivost). Ta nova linija zmore brez pomo~i el. grelnika ohranjati enako nazivno zmogljivost tudi pri - 15°C. Serija SXC se uspe{no prilagaja kurilnim napravam, kakor tudi novim sistemom s talnim ogrevanjem, radiatorji ali konvektorji. To serijo je mogo~e priklopiti tudi na solarni sistem.

Biodomove inovativne tehnologije so vzrok za {tevilne nove in preizku{ene re{itve va{ega ogrevanja, ki pomenijo korak naprej v energetski u~inkovitosti. BIODOM 27 E ponuja var~en koncept delovanja z napredno integrirano regulacijo BIOLOGIC, ki samodejno prilagaja parametre, da izgorevanje poteka ves ~as v optimalnih in kontroliranih pogojih, z visoko stopnjo izkoristka zaradi mo`nosti neprekinjenega – kontroliranega obratovanja v modulacijskem obmo~ju od delne do nazivne obremenitve. Rezultat je zmanj{ana in kontrolirana poraba kuriva, manj{i izpust emisij, ter {kodljivih plinov tudi pri razli~ni kakovosti pelet.

V {tevilne prednosti solarnega plo{~astega kolektorja Solar 34000 TF se uvr{~a tudi trden aluminijast okvir in njegova majhna te`a. Obe odliki teh kolektorjev vam olaj{ajo transport kolektorjev na streho.

Tehnolo{ke prednosti: - polna zmogljivost brez el. grelca do -15°C, - deluje do -25 °C, - obse`en razpon zmogljivosti od 9 do 16 kW, - vremensko voden regulator, - COP 3,56 (W35/A2), - A razred obto~ne ~rpalke, - omogo~a hlajenje oz. gretje, - hitrej{a in cenej{a vgradnja.

Tehni~ni podatki: - nazivna mo~: 30,8 (8,6 do30,8 kW), - ogrevalna povr{ina: 8 do 450m2, - izkoristek: nad 92%, - poraba pelet: 1,90 – 6,80 kg/h.

Tehni~ni podatki: - tip: FCB220-2v, - dimenzije V x [ x G: 202 x 103 x 0,67 cm, - na~in monta`e: vertikalna, - bruto povr{ina: 2,09 m2, - aperturna povr{ina: 1,94 m, - absorbcijska povr{ina: 1,92 m2, - konverzijski faktor :72, - masa kolektorja: 30 kg, - vsebina absorberja: 0,8 l, - stopnja absorbacije: 95 +-2.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Inovateh d.o.o.

37

031 237 355 I www.inovateh.si I www.fenix-gorilniki.si

GORILNIKI NA PELETE ZA CENTRALNO ALI TOPLOZRA^NO OGREVANJE PROSTOROV

PELETNI SISTEMI ZA CENTRALNO OGREVANJE PROSTOROV

PELETNI SISTEM ZA TOPLOZRA^NO OGREVANJE PROSTOROV

FENIX™ SPECIAL, OPTIMA in BASIC (25-100 kW)

FENIX™ SPECIAL 28-45 kW

FENIX™ THERMOGEN 25 kW (do 100 kW)

Gorilniki na pelete Fenix™ so namenjeni predelavi obstoje~ih pe~i za centralno ali toplozra~no ogrevanje prostorov. Gre za najbolj enostaven in najcenej{i na~in prehoda na ogrevanje z lesnimi peleti. Za zagotavljanje najoptimalnej{e re{itve za vse vrste kotlov, lahko uporabnik izbira med modeli Special, Basic in Optima. Vsi gorilniki s svojimi specifi~nimi karakteristikami zagotavljajo maksimalno prilagoditev obstoje~i pe~i in `eljam uporabnikov.

V primerih, ko va{a obstoje~a pe~ ni primerna za predelavo na ogrevanje z lesnimi peleti, je re{itev zamenjava celotnega sistema ogrevanja. Peletni sistemi Fenix™ so dobavljivi v dveh velikostih in sicer 7-28 kW in 20-45 kW. Primerni so za ogrevanje eno ali ve~stanovanjskih hi{. Sestavljeni so iz ve~namenskega kotla, gorilnika na pelete ter pripadajo~o opremo: transporter (pol`) in zalogovnikom za pelete.

Fenix™ Thermogen je toplozra~na pe~ na lesne pelete. Primerna je za ogrevanje prostorov, ki niso opremljeni s centralnim sistemom ogrevanja ali imajo visoke strope, kot so delavnice, skladi{~a, rastlinjaki in razni {otori. Z vpihovanjem toplega zraka poskrbite za me{anje zraka in tako prepre~ite razslojevanje zra~nih plasti, posledica pa so manj{e toplotne izgube ter prijetnej{i ob~utek v prostoru.

Odlikujejo jih vrhunsko elektronsko krmiljenje in dolga `ivljenska doba, uporabnik pa dobi mo`nost monta`e tako na pe~i na trda goriva kot na specialne pe~i za kurilno olje. Na voljo so gorilniki z razponom mo~i od 25 do 100 kW (odvisno od modela).

Mo`ne so razli~ne konfiguracije, tako da se da sistem montirati v {e tako majhen prostor. Z izkoristki nad 90% in emisijami dimnih plinov pod mejami, dolo~enimi s standardom SIST EN 303-5 je peletni sistem 7-28 kW upravi~en do nepovratnih finan~nih spodbud Eko sklada, ko so ta na voljo.

Pe~ se dobavi v enem kosu, je kompaktnih dimenzij in ne potrebuje nobenih dodatnih in{talacij za monta`o. Vse kar potrebujete je enostaven odvod za dimne pline, kar se da po navadi re{iti brez ve~jih problemov. Pe~i so serijsko na voljo za mo~i do 25 kW, po naro~ilu pa so dobavljive tudi ve~je mo~i (do 100 kW).

PREALPI d.o.o. 05 303 26 45 I www.prealpi.si

E2E d.o.o. 02 620 98 05 I www.e2e.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

YUTAKI S COMBI / HITACHI YUTAKI S

HITACHI YUTAKI S80

Daikin Altherma LT: ERLQ008CV3/EHVH08S26C9W

Daikin Altherma HT: ERRQ011AY1/EKHBRD011ACY1

Toplotna ~rpalka Yutaki S Combi je idealna re{itev za novogradnje in prenove. Zaradi izjemne u~inkovitosti Yutaki S Combi ustreza toplotnim izgubam ve~ine hi{ in stanovanj. Primerna je za ogrevanje, hlajenje in proizvodnjo tople sanitarne vode. Notranja kompaktna enota je na voljo z 200 L oz. 260 L bojlerjem za sanitarno vodo kar nam omogo~a enostavno namestitev na majhnem prostoru, tako da kotlovnica ni ve~ potrebna. V prihodnje bo vse ve~ energetsko u~inkovitih prenov vklju~evalo vgradnjo talnega ogrevanja ali nizkotemperaturnih radiatorjev. Delovanje in u~inkovitost Yutaki S Combi popolnoma ustreza tak{nim sevalnim elementom.

Visokotemperaturne dvostopenjske toplotne ~rpalke lahko zamenjajo kotel na olje ali plin.

Japonska blagovna znamka DAIKIN ima v Evropi najve~ji tr`ni dele` med vsemi proizvajalci toplotnih ~rpalk, samo v Evropi je bilo prodanih `e 300.000 toplotnih ~rpalk. DAIKIN je sinonim za kakovost, zanesljivost, varnost in u~inkovitost. DAIKIN ALTHERMA LT je toplotna ~rpalka namenjena novogradnjam, ter dobro izoliranim zgradbam in je pri tem do 5-krat bolj u~inkovita od klasi~nih sistemov ogrevanja. Zaradi izjemne modulacije kompresorja se med vsemi svojimi konkurenti najbolj prilagaja toplotnim potrebam pri ogrevanju va{ega doma in s tem pripomore k manj{i porabi elektri~ne energije. V kolikor i{~ete varno, zanesljivo in u~inkovito re{itev za ogrevanje va{ega doma, je to zagotovo DAIKIN ALTHERMA LT. Na voljo ve~ modelov.

DAIKIN je s 50-letno tradicijo pri proizvodnji toplotnih ~rpalk najbolj inovativno in razvojno naravnano podjetje v svoji bran`i. Rezultat inovativnosti je tudi toplotna ~rpalka DAIKIN ALTHERMA HT, ki je najbolj u~inkovita toplotna ~rpalka za radiatorske sisteme. Pri delovanju uporablja dva kaskadna kompresorja in deluje popolnoma brez elektri~nih grelnikov. Zagotavlja najvi{jo stopnjo varnosti, saj lahko pri -25°C zunanje temperature proizvaja radiatorsko vodo s temperaturo 80 °C. Druge prednosti so kakovost, zanesljivost in u~inkovitost. DAIKIN ALTHERMA HT v povpre~ju letno porabi vsaj 300 EUR manj elektri~ne energije kot konkuren~ne visokotemperaturne enokompresorske toplotne ~rpalke. Na voljo ve~ modelov.

Predtok temp. do 80°C lahko dosegajo tudi ob nizkih zunanjih temperaturah brez pomo~i elektri~nih grelcev. Prav zato so prava izbira za radiatorski sistem ogrevanja. Zaradi pametne kaskadne zasnove delovanja dveh kompresorjev, pri kateri kompresor notranje enote deluje kot oja~evalnik in se vklopi, ko je potrebna visoka temperatura vtoka. Naprava dosega zelo visoke sezonske izkoristke SCOP.


38

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI VETO d.o.o.

01 580 91 00, 040 744 436 I www.veto.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZRAK/VODA NAMENJENA ZA OGREVANJE PROSTOROV TER PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

UPLINJEVALNI KOTEL NA POLENA NAMENJEN ZA OGREVANJE PROSTOROV TER PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

SPREJEMNIKI SOLARNE ENERGIJE NAMENJENI ZA OGREVANJE SANITARNE VODE TER PODPORI OGREVANJU OBJEKTA

Stiebel Eltron WPL 15/25

Windhager LogWIN Klassik

De Dietrich Dietrisol PRO D230

Toplotna ~rpalka z izjemnim COP 4,2 pri A2/W35 (standard EN14511) ter glasnostjo le 35 dB(A) na oddaljenosti 5 m sodi v generacijo toplotnih ~rpalk prihodnosti, saj so njene lastnosti v marsi~em nedosegljive trenutni ponudbi na trgu. Navdu{uje z ekskluzivnim Inverterskim Scroll kompresorjem s posebno Inverter 3.0 tehnologijo ter sodi celo v energijski razred A+++. WPL 15/25 dosega visoke temperature dvi`nega voda (do 65 C˚) in s tem predstavlja idealno re{itev za vgradnjo v starej{e objekte z radiatorskim sistemom. Izjemna prilagodljivost naprave glede na dejanske potrebe po ogrevanju objekta, omogo~a tudi {tevilne druge mo`nosti vgradnje. Primerna je za ogrevanje novogradenj, manj{ih in ve~jih objektov, eno- ali ve~ dru`inskih hi{… Toplotna ~rpalka ima zaprt hladilni krog, je name{~ena zunaj in s prefinjenim dizajnom zavzame zelo malo prostora. Povedano na kratko: to je naprava, ki s svojo celotno zasnovo omogo~a najvi{je udobje z izjemno nizko porabo energije in nizkimi stro{ki obratovanja.

Izredno trdna in robustna zasnova z vrhunskimi komponentami zagotavlja dolgo `ivljenjsko dobo ter nizke vzdr`evalne stro{ke uplinjevalnega kotla LogWIN Klassik. XXL odprtina polnilne komore omogo~a izredno preprosto nalaganje 1/2 ali 1/3 metrskih polen. Velik polnilni prostor prostornine 145 litrov omogo~a dolgo ohranjanje `erjavice in preprosto nalaganje brez potrebe po ponovnem kurjenju (pozimi cca. 1× dnevno nalaganje). Z avtomatskim v`igalnim sistemom (opcijsko) kotel poskrbi za v`ig popolnoma sam – bodisi takoj, bodisi kasneje, ko se po dalj{em nedelovanju kotla ponovno pojavi potreba po ogrevanju bivalnih prostorov. LogWIN Klassik odlikuje povsem novo upravljanje izgorevanja LambdaTherm (Lambdasonda + Thermocontrol), ki omogo~a trajno in ~isto izgorevanje, izbolj{ano gorenje ter zagotavlja stalen nadzor nad temperaturo zgorevalne komore. Nekatere od {tevilnih prednosti, ki jih ima kotel, so tudi mo`nost prilagajanja smeri odpiranja vrat kotla (levo/desno), prilagodljiv priklju~ek cevi dimnih plinov, kompaktne dimenzije, ki omogo~ajo lahek transport kotla skozi vsaka vrata z odprtino 70cm ter enostavno upravljanje z enoto v slovenskem jeziku.

Termo-tehnika d.o.o., 080 23 22 03 703 16 20 I www.kronoterm.com

SONNENKRAFT 041 505 923 I www.sonnenkraft.si SOLARNI SISTEM ZA PODPORO OGREVANJU

TOPLOTNA ^RPALKA S SOLARNIM SISTEMOM

SONNENKRAFT: COMFORT E/COMFORT E+

SONNENKRAFT HPSOL +

Sonnenkraft sistemske re{itve za podporo ogrevanju so idealna dopolnitev va{ega obstoje~ega ali novega ogrevalnega sistema. Tako se lahko dopolnjujejo z oljnim ali plinskim kotlom, kotlom na trda goriva (biomasa, kamin,...) ali s toplotno ~rpalko.

SONNEKRAFT SOL+ sistem zdru`uje najnaprednej{o solarno tehnologijo in toplotno ~rpalko HP12. T^ spada v sam vrh v segmentu kompaktnih toplotnih ~rpalk zrak/voda, tako po zmogljivosti, kot kvaliteti. Pametna regulacija optimalno izkori{~a dva vira energije; sonca ali zraka. Tako v v son~nih dneh primarno izkori{~a solarni sistem, kadar pa son~nega obsevanja ni dovolj, potrebe zadovolji T^. T^ HP12M odlikuje inverterska tehnologija, ki prilagaja mo~ delovanja; elektronsko voden du{ilni ventil; podhladilnik - dodatni prenosnik za bolj{i izkoristek. Zadnje {tudije dokazujejo, da solarni sistem optimalno podpira delovanje T^, saj skoraj prepolovi {tevilo vklopov kompresorja, ter ob~utno zmanj{a {tevilo ur delovanja na visokih temperaturah. S tem bistveno podalj{amo `ivljensko dobo T^ in dvignemo povpre~no letno grelno {tevilo.

Pri vseh re{itvah zagotavljamo pripravo sve`e tople vode preko modula FWM (prenosnik toplote), ter toplo vodo najvi{je kvalitete. S pretoki do 30 l/min bo zagotovljeno dovolj tople vode za ve~ino gospodinjstev. Najnovej{i SKR500 son~ni kolektorji poskrbijo za maksimalni izkoristek izrabe son~ne energije, tako v zimskih, prehodnih in poletnih mesecih. Njihova edinstvena oblika poskrbi, da se son~ni kolektorji lahko zlijejo z va{o hi{o, ne glede na tip gradnje.

Plo{~ati sprejemniki povr{ine 2,3 m² z visokim izkoristkom delovanja do 82% in vgrajenim visoko selektivnim absorberjem »Sunselect«, zagotavljajo visok izplen solarne energije skozi vsa letna obdobja. Obenem prosojno steklo posebne zasnove {e dodatno pripomore k visokemu izkoristku. Ohi{je sprejemnika je narejeno iz antracitno sivo obarvanega aluminija ter trdno zadnjo plo{~o. Sprejemniki delujejo na principu »Steam Back« sistema, ki varuje transportni medij pred prezgodnjo obrabo. Priklju~itev sprejemnikov se zaradi vgrajene povratne cevi izvede samo z ene strani in zaradi tega ne potrebujemo dodatnega preboja skozi streho. Vsi priklju~ki so izvedeni preko hitrih O-spojk. Sprejemnike je mo`no vgraditi tako na, kakor tudi v samo stre{no konstrukcijo ter tudi na ravno podlago s pomo~jo stojal. Na voljo je vsa originalna oprema za povezavo sprejemnikov v celoten ogrevalni sistem.

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE OBJEKTOV

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE

T^Z ZV 13 EVT

T^2VZRT/E-321ECO

Visokotemperaturna toplotna ~rpalka zrak/voda za zunanjo postavitev z vremensko odvisnim prilagajanjem dejanskim potrebam objekta ter krmilnikom Termotronic 3000. Odlikujeta jo posebna SUPER EVI in TERMODIS sistema, ki zagotavljata u~inkovito delovanje tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. Za izredno tiho delovanje skrbi antivibracijsko vpetje, dvojna zvo~na za{~ita ter bioni~no oblikovane lamele ventilatorja. AVTO-OPTI defrost sistem odtaljevanja uparjalnika, korita, odtoka kondenzata in ventilatorja za u~inkovito delovanje sistema v vseh vremenskih razmerah. Idealna izbira za prenovo kurilnic, saj je toplotna ~rpalka primerna za starej{e objekte z radiatorskim ogrevanjem. Naprava je v celoti razvita in proizvedena v SLOVENIJI

Visokou~inkovita toplotna ~rpalka za var~no segrevanje sanitarne vode. Posebna izvedba OPTI-AIR z vodenim zrakom z mo`nostjo priklju~itve zra~nih kanalov za poljubno in optimalno izbiro mesta zajema in izpusta zraka. Na napravo je mogo~e hkrati dodatno priklju~iti kotel (olje, plin, trda goriva) in sprejemnike son~ne energije. Mikroprocesorski krmilnik OPTITRONIC-2 skrbi za optimalno delovanje celotnega sistema, krmiljenja treh razli~nih virov ogrevanja, avtomatsko antilegionelno pregrevanje, razli~ni programi delovanja, avtodiagnostika, hitro segrevanje, itd. V letu 2012 je ta model na {vicarskem in{titutu WPZ podrl rekorde v treh kategorijah. Naprava je v celoti razvita in proizvedena v SLOVENIJI.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Tersus d.o.o. TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Toplotna ^rpalka Atlantic – MODEL: Alfea Excellia Duo, 11.2 kW

01 2573 256 I www.tersus.si TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE

T^ Alfea Excellia je namenjena za radiatorsko in talno ogrevanje prostorov. Je zunanje invertersko gnana toplotna ~rpalka, trifazna High Power enota ji omogo~a edinstven sistem vbrizga hladiva v kompresor. Deluje izredno u~inkovito in v {irokem temperaturnem razponu. Pri temp. -20°C {e vedno ogreva vodo do +60°C brez uporabe dodatnih elektri~nih grelcev. Dose`e edinstven letni koeficient u~inkovitosti (COP); primer T^ Alfea EXCELLIA DUO (model 11 kW) COP: 4.3. Notranja enota DUO je dobavljiva z 190l bojlerjem za sanitarno vodo, kakor tudi brez njega. Serijsko je vgrajena vremensko vodena regulacija, mo`na je dodatna oprema (sobni termostati, brez`i~ne in `i~ne sobne krmilne enote, nadzor preko web serverja). Sistem ne potrebuje glikola. Meniji na notranjih enotah so v slovenskem jeziku.

39

PELETNI SISTEMI ZA CENTRALNO OGREVANJE PROSTOROV

Toplotna ~rpalka SANDEN AquaEco2 Max

Kotel z gorilcem na Pelete BIAWAR Pellux 100

T^ SANDEN AquaEco2 Max je edinstven sistem ogrevanja sanitarne vode in centralnega ogrevanja (Eco Cute inovativna tehnologija) s hladilnim plinom CO2; naravnim hladivom, ki je negorljiv in povsem ekolo{ki. Brez te`av dosega temp. vode na izstopu med 65 °C do 90 °C ob COP med 3.5 – 4. U~inkovito ogreva ve~je koli~ine sanitarne vode (do 1200 l/65 °C). Odli~na je za ogrevanje in priprave sanitarne vode za stanovanja, hi{e, restavracije, frizerske salone... Termodinami~ne lastnosti hladilnega plina CO2 zagotavljajo odli~ne izkoristke tudi pri vi{jih izstopnih temp. Ima vgrajeno invertersko regulacijo, s samo 40 dB hrupnosti je ena najti{jih T^ na trgu. Ne potrebuje zunanje enote, postavimo jo v prostor in naredimo preboj stene. Dose`e izredno u~inkovito odtaljevanje z vro~im plinom (manj kot 2 min) in omogo~a 4 x hitrej{e ogrevanje kot sistemi s standardnim hladivom.

Kotel na pelete BIAWAR Pellux 100 nadome{~a sisteme z letno porabo kurilnega olja do 5000 l. Izgorevalna komora je name{~ena v spodnjem delu kotla s posodo za pepel. Kotel ohranja visok izkoristek zahvaljujo~ vertikalni konvekciji izgorevanja in avtomatskemu ~i{~enju gorilca za pelete. Kuri{~e in izgorevalna komora zahtevata minimalno vzdr`evanje, tubolatorji pa so opremljeni z motornim pogonom za avtomatsko ~i{~enje. Visok izkoristek in odli~na zasnova kotla se odra`ata v izredno majhnih koli~inah pepela. Nizka vi{ina kotla omogo~a vgradnjo v prostore z nizkim stropom. Kotel je opremljen z vremensko regulacijo za avtomatsko delovanje, ter omejevalnikom dimnih plinov. Omogo~a priklop regulacije me{alnega ventila in lambda sonde (senzor kisika). Spoznajte skandinavsko tehnologijo z odli~nim razmerjem kvaliteta – cena.

Airabela d.o.o. 08 20 53 025 I www.airabela.si TOPLOTNA ^RPALKA NAMENJENA ZA ZAMENJAVO POTRATNEGA PLINSKEGA KOTLA Hibridna toplotna ~rpalka Daikin Altherma

TOPLOTNA ^RPALKA ZA STAREJ[E OBJEKTE Z RADIATORSKIM NA^INOM OGREVANJA Visokotemperaturna toplotna ~rpalka Daikin Altherma

Hibridna toplotna ~rpalka Daikin Altherma je popolna kombinacija visoko kakovostne toplotne ~rpalke zrak-voda in naju~inkovitej{ega plinskega kondenzacijskega kotla. Namenjena je predvsem uporabnikom, ki `elijo zamenjati potraten plinski kotel ter tako prihraniti pri ogrevalnih stro{kih. Ker imamo dve tehnologiji zdru`eni v eno enoto in dva energenta (elektrika + plin), enota samodejno prera~unava glede na ceno energentov, glede na zunanjo temperaturo in glede na toplotne potrebe objekta, s katerim energentom je v danih pogojih ogrevanje objekta najcenej{e. Klju~ do velikih prihrankov je torej prilagodljivost, ki jo hibridna toplotna ~rpalka Daikin Altherma nudi uporabniku.

Vgradnja visokotemperaturne toplotne ~rpalke Daikin Altherma je primerna za namestitev v starej{e objekte brez izolacije, ki se ogrevajo z visokotemperaturnimi radiatorji. V teh radiatorjih je namre~ povpre~na temperatura ogrevalne vode med 50°C in 65°C, ki pa jih visokotemperaturna Daikin Altherma dosega z visoko u~inkovitostjo, saj omogo~a maksimalen dvig temperature celo do 80°C. Ta ~rpalka pridobi pribli`no 2/3 uporabne toplote iz obnovljivega in brezpla~nega vira ter s pomo~jo inverterskega krmiljenja ogreva do 3-krat u~inkoviteje kot ogrevalni sistemi na fosilna goriva. Je torej idealna izbira za gospodinjstva, ki se `elijo ogrevati z nizkimi letnimi stro{ki in ki `elijo imeti zagotovljeno popolno toplotno udobje s stabilnimi temperaturami prostora preko celotne ogrevalne sezone.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

40

Lastnosti dobre toplotne ~rpalke

S

trokovnjak s podro~ja toplotnih ~rpalk, mag. Franc Pesjak iz podjetja Kronoterm, je avtor teksta, iz katerega smo povzeli nekaj poudarkov.

V njem je opisal najpogostej{e prijeme prodajalcev, ki z navajanjem nestandardnih podatkov o svojih proizvodih, pove~ujejo zmedo na trgu, saj kupcem onemogo~ijo primerjavo. To se dogaja predvsem pri najpogosteje prodajanem proizvodu, T^ zrak/ voda. Pri tem je utemeljeval, zakaj klimi podobne toplotne ~rpalke, namenjene ogrevanju pozimi in hlajenju poleti, ne bodo nikoli dosegle u~inkovitosti obi~ajnih T^, ki so ti{je in energetsko u~inkovitej{e.

Nekaj lastnosti dobre ~rpalke Toplotne ~rpalke zrak-voda morajo imeti visoka grelna {tevila (COP) ob polni obremenitvi, merjeno po standardu EN14511 in ob pogojih A-7/W35, to pa je prikaz zmogljivosti ob ekstremnih vremenskih pogojih ( temperatura zraka -7°C, predtok iz T^ 35°C). Izdelek mora biti sposoben ogreti sanitarno vodo in (ali) ogrevalni sistem stavbe tudi kadar zunaj temperature padejo globlje pod ni~lo. Meniji za krmiljenje morajo biti slovenski, s prikazom ur delovanja kompresorja in dodatnih elektri~nih grelnikov. S temi podatki in porabljeno elektriko lahko {ele ugotovimo, kak{na je resni~na korist toplotnega stroja, ki smo ga vgradili.

pod oznako A2/W35 (zrak 2°C, predtok 35°C), saj je v teh pogojih potrebno pogosto odtaljevanje zunanje enote, vpliv na grelno {tevilo pa je velik. ^e je tako izmerjen COP visok, to pomeni, da bodo letni stro{ki ogrevanja nizki. Proizvajalci pa `elijo svoj izdelek prikazati v ~im lep{i lu~i in meritev izvedejo pri A7/W35, (zrak +7, predtok 35°C). To naredijo namensko, saj je +7°C meja, ko zunanja enota {e ne pri~ne zamrzovati, upo{tevanje energije za odtaljevanje pa bi mo~no zmanj{alo COP. ^e temperatura zraka pade za 2 ali 3°C, se drasti~no zni`a tudi grelno {tevilo, kar lahko pomeni, da postane ~rpalka skoraj nekoristna. Pod ni~lo zmrzuje tudi kondenzat v zunanji enoti, v posodo za iztekanje pa nekateri vgrajujejo grelni kabel, njegove porabe pa ne v{tejejo v COP, saj bi ga s tem zni`ali. Navedeno mora biti tudi, koliko energije bo porabljeno za odtaljevanje v triurnem intervalu, za pogon ventilatorja zunanje enote in dele` porabe obto~ne ~rpalke za premagovanje uporov pri pretoku skozi kondenzator, saj ta poraba spet zni`a COP. Vse to sicer zahteva direktiva za dolo~anje u~inkovitosti, vpra{anje pa je, ali je proizvajalec to upo{teval.

Pozorno branje podatkov

Prednosti ÂťpravihÂŤ toplotnih

U~inkovitost T^ je obi~ajno navedena

Hladilni sistem teh izdelkov je zvarjen

Zamenjajte olje, da bo avto peljal bolje. Ä&#x152;lanom AMZS nudimo takojĹĄen popust v viĹĄini 25 % na izbrano motorno olje in 20 % popust na delo ter dodatno dobroimetje z veljavnostjo 6 mesecev v viĹĄini 5 evrov za naslednjo opravljeno storitev v vrednosti najmanj 35 evrov. Akcija traja od 1. 9. do 15. 10. 2014. www.amzs.si amzs.si

9DUQLYR]QLN ĂŁW $YWRPRWRGUXĂŁWYR 9HOMDGR A I T

Ä&#x152;lanska kartica Membership Card

Notranja zgradba vseh toplotnih ~rpalk je podobna, odlo~ajo malenkosti

v delavnici, pod kontroliranimi pogoji, tesnost pa takoj izmerjena z detektorjem pu{~anja hladiva. S testom natan~no preverijo pri~akovano mo~ in grelno {tevilo, podatki na napravi pa ka`ejo njeno dejansko u~inkovitost. Ima vgrajeno krmilno elektroniko, ki upo{teva vremenske pogoje ter prilagaja grelno mo~ trenutnim potrebam. Zunanja enota je bogato dimenzionirana, z ve~jimi razmaki lamel, kar odlo~ilno vpliva na ritem odtaljevanja in zmanj{a glasnost ventilatorja, vsi ti ukrepi pa povi{ajo COP. Klimam podobne toplotne ~rpalke imajo v tej primerjavi ve~ pomanjkljivosti. Zaradi na~ina izvedbe hladilni sistem monta`er dokon~a na mestu postavitve, v razli~nih vremenskih in drugih pogojih, kar lahko vpliva na tesnost. Pri tem ima dol`ina cevi s hladivom vpliv na grelno mo~ in COP, od teh povezav pa je odvisna tudi zanesljivost delovanja. Lamele zunanjega izmenjevalca so name{~ene v manj{ih razmakih, saj mora naprava prestre~i ve~ toplote na manj{i povr{ini, ventilator ima vi{jo hitrost, s tem tudi porabo in hrupnost. V no~nem ~asu lahko hitrost sicer zmanj{amo, s tem pa pade tudi grelna mo~ in grelno {tevilo. Za vse, tudi za toplotne stroje velja, da so izdelki, ki so proizvedeni za to~no dolo~en namen, vedno veliko bolj{i, kot kombinirane naprave z ve~ razli~nimi funkcijami. â&#x20AC;˘ UR


42

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Ogrevajte se ceneje V zadnjem ~asu je vse bolj izpostavljena skrb za var~no oz. cenej{e ogrevanje domovanja. Najpogosteje se odlo~amo za zamenjavo obstoje~ega vira ogrevanja, ki je energijsko potraten. Mo`nosti ekonomi~nega ogrevanja je ve~, med njimi pa se vedno bolj izpostavlja ogrevanje s tipsko klimatsko napravo. Klima, ki omogo~a ogrevanje skozi celo leto, mora biti temu tudi namenjena. V to smer so razmi{ljali pri korporaciji Fujitsu in v ta namen ponudili na trg klimo Nordic. Omogo~a Vam var~no ogrevanje objektov tudi do zunanje temperature -25°C. Lastniku bo klima, poleg var~nega ogrevanja skozi celotno leto, zagotavljala nemoteno delovanje v ekstremnih pogojih zaradi serijsko vgrajenega toplotnega grelca v zunanji enoti, ki bo prepre~eval zamrznitev kondenzne vode pri ciklu odtaljevanja. Klimatska naprava Fujitsu Nordic vsebuje komponente, ki so odporne na ekstremno nizke temperature. To dokazujejo s standardom CSA (Canada Standard Association).

Fujitsu Nordic.

Krmiljene klimatske naprave preko aplikacije AirPatrol.

Athena Xtreme. Omogo~a vam ogrevanje tudi pri -25°C zunanje temperature z visokim energijskim razredom A+++. Da je zrak iz klimatske naprave vedno ~ist in sve` poskrbijo ionizator ter ~istilna filtra. Klimatske naprave Fujitsu Nordic, ter LG Athena Xtreme, so primerne za eno izmed najcenej{ih virov ogrevanja stanovanj, hi{ ter poslovnih prostorov. Z njimi lahko zmanj{amo stro{ke ogrevanja tudi do 50 %. Klimatske naprave je mo`no upravljati tudi na daljavo. To nam omogo~a uporaba aplikacije na pametnih telefonih ter vmesnik AirPatrol. Aplikacija AirPatrol deluje preko kratkih tekstovnih sporo~il (SMS), katere po{ilja vmesniku. Za delovanje potrebujemo vmesnik in SIM kartico enega izmed ponudnikov mobilne telefonije. Aplikacija je kompatibilna skoraj z vsemi proizvajalci klimatskih naprav. Ve~ informacij lahko pridobite tudi na spletni strani proizvajalca http://airpatrol.eu/ . V poplavi primernih ogrevanj se je v zadnjih letnih izkazalo za bolj uspe{no tudi ogrevanje s toplotno ~rpalko tehnologije zrak/voda. Med njimi vsekakor izstopa toplotna ~rpalka Fujitsu Waterstage. Z izjemno zanesljivostjo, ter edinstveno tehnologijo ogrevanja preko notranjega spiralnega

(koaksialnega) izmenjevalnika vam nudi delovanje do -25°C zunanje temperature. Naj omenimo, da se pri -25 ˚C naprava ne ustavi. Fujitsu Waterstage je toplotna ~rpalka primerna tako za talno kot za radiatorsko ogrevanje stanovanjskih hi{, stanovanj ter poslovnih stavb. Odlikujejo jo predvsem najvi{ja kvaliteta vgrajenih komponent in velika zmogljivost. To dokazuje s podatkom, da segreje vodo na 60°C (pri zunanji temperaturi -20°C) brez pomo~i elektro grelcev. Visok COP 4.3 (pri 11.2 kW modelu) in 4.22 (pri 14 kW modelu A7/W35) ter {irokim obmo~jem delovanja (od -25 ˚C do 35 ˚C). Za objekte, pri katerih ni prostora za notranjo enoto, oz. lo~en sistem toplotne ~rpalke z zunanjo ter notranjo enoto vam priporo~amo namestitev kompaktne toplotne ~rpalke proizvajalca LG. Proizvajalec LG je v leto{njem letu na trg ponudil novo serijo kompaktnih toplotnih ~rpalk LG ThermaV. Kompaktna toplotna ~rpalka LG vsebuje vse elemente za delovanje v zunanji enoti. To pomeni, da zunanja enota vsebuje tudi hidravli~ni del z obto~no ~rpalko. Proizvajalec LG ponuja {irok izbor kompaktnih toplotnih ~rpalk zrak-voda; od toplotne mo~i 3,5 kW do 16 kW. •

Notranja enota toplotne ~rpalke Fujitsu Waterstage.

Kompaktna toplotna ~rpalka LG.

(Promocijsko sporo~ilo)

Klimatska naprava bo poskrbela tudi za ~ist in sve` zrak saj ima v notranji enoti zmogljive filtre, ki zrak pre~istijo in ionizirajo. Klima lahko ogreva do 70 m2 ogrevalnih povr{in (cca 160m3) pri visokih (do SCOP 4.6) letnih izkoristkih ogrevanja ter energijskim razredom A++. Klimatska naprava, ki dosega podobne karakteristike (do SCOP 4.0) je tudi LG LG Atehna Xtreme.

Vse zgoraj omenjene artikle in informacije lahko dobite pri podjetju Dines ITS d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, ali na na{i spletni strani www.dines.si


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

43

Zakaj kotli na biomaso? Obnovljivi viri energije so prihodnost globalne energetske oskrbe. Nestabilne cene fosilnih energentov pa razlog ve~ za razmislek o prenovi ogrevalnega sistema. Ob dolgoro~ni investiciji sta strokovno svetovanje ter kakovosten in zaupanja vreden partner klju~na parametra prave odlo~itve.

Dejstva V tem delu Evrope velja biomasa za energent z najve~jim potencialom. 58,4 % Slovenije je prekritih z gozdnimi povr{inami, kar nas po gozdnatosti uvr{~a na skupno tretje mesto v Evropi, tik za [vedsko in Finsko. Lesna zaloga gozdov presega 330 milijonov kubi~nih metrov, ter iz leta v leto nara{~a. Letni prirastek tako presega 8 milijonov kubi~nih metrov. Lesna biomasa se uvr{~a v skupino najstabilnej{ih energentov, zaradi regionalne dostopnosti pa zagotavlja energetsko neodvisnost, ustvarja stabilna in dolgoro~na delovna mesta, ter pomembno podporo kmetijskemu sektorju.

Toplotna ~rpalka ali kotel na lesno biomaso? Oba tipa ogrevalnih sistemov se uvr{~ata v skupino naprednih, alternativnih tipov ogrevanja, vendar so razlike pri stro{kih obratovanja, dolgoro~ni prihranek in nemotenem obratovanju ogromne. Prihranek stro{kov igra v prid obeh tipov ogrevalnih sistemov. Tako kotle na biomaso kot toplotne ~rpalke odlikuje ogromen prihranek, glede fosilne oblike ogrevanja na olje ali plin. Prihranek na letni ravni, na primeru enodru`inske hi{e (200 m2 bivalne povr{ine) se giblje med 1000 – 2000 EUR letno. Tako velja pravilo, da se investicija

v sanacijo ogrevalnega sistema praviloma povrne v 4 – 6 letih, ob neupo{tevanju Ekosubvencij. Vendar pozor. Toplotne ~rpalke za obratovanje porabijo neprimerljivo ve~ elektrike (pribli`no 8.000 kWh letno) kot kotli na biomaso (181 kWh letno). Dejstva ne smemo zanemariti, saj imajo `e razmeroma majhna nihanja cen elektrike ogromen vpliv na stro{ke na letni ravni. Zaradi posledic nestabilnega trga fosilnih energentov v vzhodni Evropi ter zastarelega elektri~nega omre`ja lahko v naslednjih letih pri~akujemo povi{anje investicij v prenovo elektri~ne infrastrukture in s tem vi{je cene za kon~ne uporabnike.

Kako izbrati pravega ponudnika? Pri dolgoro~ni investiciji je potrebno pozornost preusmeriti na nekaj klju~nih spremenljivk. Kakovost ogrevalnih sistemov, kompetentnost in{talaterjev, razumljivo svetovanje ter posluh za individualne potrebe morajo biti primarni razlogi za pravilno in smotrno odlo~itev. Podjetje KWB `e 20 let proizvaja najkakovostnej{e re{itve za ogrevanje na biomaso. Eden vodilnih ponudnikov koltov na lesno in agrarno biomaso, ki na letni ravni vlaga do 10 % celotnega prometa v razvoj in inovacije je uspel prepri~ati ve~ kot 70.000 strank po vsej Evropi. Lasten izobra`evalni program za in{talaterje t.i. KWB Akademija, strankam zagotavlja najvi{jo stopnjo kompetentnosti (po podatkih interne raziskave vsega 98,2 % strank priporo~a nakup KWB kotov, kar je edinstven podatek na trgu in uvr{~a KWB na prvo mest v Evropi), 6-letna

garancija, popolnoma avtomatiziran sistem in ~isto~a kotlov (zalogovnik je potrebno sprazniti zgolj vsake dve leti, mo`nost pridobitve Eko-subvencij ter {iroka paleta kotlov za osebno in gospodarsko rabo prepri~ajo v celoti.

Dru`ina izdelkov ter {iroka izbira Dru`ina izdelkov KWB obsega sodobne kotle na pelete KWB Easyfire 8-35 kW ter KWB Pelletfire+ 45-135 kW, sekance in pelete KWB Multifire 20-120 kW, ve~je mo~i KWB Powerfire 150-300 kW, polena KWB Classicfire 20-50 kW ter solarne sisteme KWB EasySun in KWB MultiSun za toplotno oskrbo vse od individualnih hi{, ve~jih zgradb, do manj{ih daljinskih omre`ij. KWB kotli na biomaso je ponosni partner 47. Sejma obrti in podjetnosti (MOS), v Celju, med 10. 9. 2014 in 15.9.2014. •

Ve~ o KWB ogrevanju prihodnosti lahko izveste na: sede`u podjetja v @alcu na 03 839 30 80, na spletni strani www.kwb.si, ali na info@kwb.si

Vodilno ogrevanje na biomaso

Ogrevanje na pelete, sekance in polena 2,4 – 300 kW Obiščite nas na sejmu MOS, med 10. - 15.09.2014. Hala L, razstavni prostor 24. www.kwb.si

KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o., Vrečerjeva 14, SI-3310 Žalec, Tel.: +386 3 839 30 80, info@kwb.si


44

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Trije odlo~ilni dejavniki pri izbiri toplotne ~rpalke

V

gradnja toplotne ~rpalke je dolgoro~na investicija. Nanjo se lahko zanesete, da bo zagotavljala udobno bivalno klimo ob najve~jih mo`nih prihrankih. Leto za letom, dan za dnem. Ko izbirate toplotno ~rpalko je pomembno razumeti osnove. V nekaj odstavkih vam predstavljamo glavne dejavnike, ki jih je potrebno poznati, da bi sprejeli pravilno odlo~itev. 1.

Letna u~inkovitost

COP – u~inkovitost v specifi~nih delovnih pogojih Kot kupec morate biti informirani o u~inkovitosti toplotne ~rpalke. Ve~ina proizvajalcev predstavlja podatek o trenutni u~inkovitosti “COP”. Skladno s standardi je izdelana ocena zmogljivosti toplotne ~rpalke v smislu razmerja med proizvedeno toploto in porabljeno elektri~no energijo. ^e ima toplotna ~rpalka COP 4, to pomeni, da proizvede {tiri-krat ve~ energije, kot jo potro{i. Torej je tri ~etrtine energije pridobljene iz okolja.

COP – Pokazatelj u~inkovitosti v specifi~nih pogojih delovanja

Bodite pozorni, kadar primerjate vrednosti Pomembno je, da ste pri primerjanju u~inkovitosti pozorni na pogoje merjenja. Podatki o u~inkovitosti COP, ki ne vklju~ujejo vseh dejavnikov in porabnikov (obto~ne ~rpalke, ventilator, odtaljevanje), lahko prikazujejo na videz zelo dobre vrednosti. Merjenje u~inkovitosti naj ne bi bilo izvedeno tako, da podpira le dobro prodajo izdelka. Investitorju naj bi prikazalo realno sliko o u~inkovitosti toplotne ~rpalke, skozi dalj{e obdobje.

SPF – objektivni pokazatelj u~inkoviktosti na letni ravni

Letna u~inkovitost – pravo merilo Resni~no u~inkovitost toplotne ~rpalke je zelo natan~no prikazana skozi letni

faktor u~inkovitosti “SPF”. Ta vklju~uje celo leto, vklju~no s toplimi in tudi najhladnej{imi obdobji, kot tudi pripravo tople sanitarne vode skozi celo leto. Drugi dejavniki, ki vplivajo na rezultat, so npr. velikost objekta, geografska lokacija, pravilnost dimenzioniranja toplotne ~rpalke, {tevilo stanovalcev in njihove bivanjske navade.

!

Nekateri proizvajalci toplotnih ~rpalk navajajo podatek o u~inkovitosti COP pri pogojih, ki odra`ajo npr. topel pomladni dan sredi aprila. Tak{en podatek vam ne daje realne slike o u~inkovitosti toplotne ~rpalke. Mnogo bolj natan~no je meriti u~inkovitost skozi celo leto. Dober na~in, da spoznate razliko med COP in SPF: COP je podoben porabi goriva pri avtomobilu pri dolo~enih pogojih, npr. 72km/h pri 2.000 obratih/minuto, medtem ko letna u~inkovitost SPF odra`a povpre~no porabo avtomobila pri razli~nih hitrostih in obratih motorja, skozi celo leto.

2.

Priprava tople vode

V celem letu porabimo za pripravo tople sanitarne vode v povpre~ju 20% ali ve~ energije. Razpolo`ljivost tople vode mora zadovoljevati potrebe celotnega gospodinjstva, torej je pomembno izbrati toplotno ~rpalko, ki je to nalogo zmore opraviti. Medtem, ko na{a potreba po sanitarni vodi nara{~a, domovi pa so vse bolje izolirani, predstavlja poraba energije za pripravo tople vode vse ve~ji dele` v celoletni bilanci. Zato je toliko bolj pomembno, da je topla voda proizvedena z najvi{jo mo`no povpre~no letno u~inkovitostjo. Isto~asno pa se mora grelnik tople vode po izto~eni koli~ini kar se da hitro regenerirati na visoko temperaturo, da uporabniku zagotovi udobje. Prav tako je pomembno, da ima toplo-

Vi{ja temperatura vode v grelniku – ve~ komforta za uporabnika

tna ~rpalka sistem, ki zmanj{uje tveganje razvoja bakterije legionele v vodi.

• Dobra toplotna ~rpalka naj bi proizvedla dovolj tople vode in obenem ohranila visoko letno u~inkovitost sistema. (najmanj{i mo`ni stro{ki) • Bolj, kot je pomembna visoka temperatura vode v grelniku, je pomembno, da se voda kar se da hitro ponovno ogreje na `eleno temperaturo. 3.

Reference

Kadar investirate v novi ogrevalni sistem, je pred odlo~itvijo pomembno preu~iti tudi ponudnika sistema. Pomembno je, da preverite njegove reference. Ali je `e re{eval objekte, s podobnimi karakteristikami, kot je va{, kako so obstoje~i uporabniki zadovoljni z delovanjem sistema, izvedbo del, tehni~no podporo in servisom. Ter nenazadnje, kak{ne rezultate v smislu u~inkovitosti so podobni sistemi dosegli. Na ta na~in si boste, kot investitor ustvarili realno sliko o ponudniku, sistemski re{itvi in o vseh dejavnikih, ki so za vas pomembni.

Thermia – varna investicija Ker je vgradnja toplotne ~rpalke dolgoro~na investicija, mora ta zagotoviti udobno bivanje in obenem maksimalni prihranek energije za vsaj prihodnjih dvajset let. Toplotna ~rpalka Thermia izpolnjuje vse te zahteve in za to ne potrebuje posebne pozornosti. Kadar izberete sistemsko re{itev Thermia, dobite ve~ kot le toplotno ~rpalko. Pred 40 leti je Thermia proizvedla prvo toplotno


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Ponudnik naj vam predstavi svoje reference – {tejejo realne izku{nje uporabnika, iz prve roke

~rpalko z integriranim ogrevanjem tople vode na svetu in vse od takrat posku{a biti ve~ kot le proizvajalec toplotnih ~rpalk. Thermia je pionir in tehnolo{ki leader na evropskem trgu. Kot uporabnik toplotne ~rpalke Thermia lahko pri~akujete najvi{je mo`ne prihranke, strokovno tehni~no podporo ter ob~utek varnosti v vedno toplem in udobnem dom.

Tehnologija za najvi{jo letno u~inkovitost Da bi zagotovili maksimalno zmogljivost in funkcionalnost, je Thermia razvila {tevilne tehnologije, ki prispevajo k pove~anju letnega grelnega {tevila, udobja, zanesljivosti in prihranka stro{kov. Krmilnik za optimalno delovanje Krmilni sistem koordinira razli~ne dele ogrevalnega sistema, da zagotavlja najbolj{o notranjo klimo, in dovolj tople vode ob najni`ji mo`ni porabi energije. Krmilnik prav tako upravlja z dodatnimi funkcijami, kot je ogrevanje bazena, hlajenje ipd. Thermia je razvila krmilnik, ki upravlja s toploto neposredno pri samem viru, namesto {ele v ogrevalnem sistemu. Tovrstno krmiljenje se imenuje plavajo~a kondenzacija , omogo~a pa do 15% prihranka energije v primerjavi s tradicionalnimi tehnologijami. Odtaljevanje na zahtevo Zunanja enota zra~ne toplotne ~rpalke zahteva pri nizkih zunanjih temperaturah zagotovljen pretok zraka skozi lamele izmenjevalca. Thermia je razvila tehnologijo odtaljevanja, ki deluje samo, kadar je potrebno in natanko tako dolgo, kot je potrebno. Odtaljevanje na zahtevo bistveno izbolj{a u~inkovitost sistema in omogo~a dodatne prihranke.

45

Optimum tehnologija omogo~a najvi{jo letno u~inkovitost Optimum tehnologija zagotavlja idealne pogoje delovanja v vsakem trenutku. To pomeni maksimalno u~inkovitost in minimalno porabo energije, sekundo za sekundo. Thermia uporablja v svojih sistemih elektronsko prilagodljive ~rpalke, ventilatorje in ekspanzijske ventile, ki kontrolirajo delta T v ogrevalnem in hladilnem sistemu, v zemeljskem kolektorju, pri ogrevanju tople vode ipd. Temperaturna razlika pri ogrevanju objekta je tako konstantno 8°C, pri ogrevanju tople vode tudi preko 30°C, kar omogo~a hitro ogrevanje tople vode, na strani vira (zemeljski kolektor, zunanji zrak) pa 3°C, kar zagotovi vedno visok izkoristek in maksimalni izplen energije v danih pogojih. U~inkovit spiralni kompresor V srcu toplotne ~rpalke Thermia je namensko razvit spiralni (Scroll) komrpressor. Njegova unikatna lastnost je visoka u~inkovitost, tudi v primeru ogrevanja na temperature, vi{je od 55°C. Velika prednost je tudi v tem, da vsebuje manj premi~nih delov od konvencionalnega kompresorja. To pomeni manj{o hrupnost in dalj{o `ivljenjsko dobo, predvsem pa konstantno u~inkovitost skozi celotno `ivljenjsko dobo sistema.

Thermia je optimalna re{itev za vsak slovenski dom Toplotne ~rpalke Thermia se zimo za zimo, uspe{no dokazujejo kot primerna re{itev ogrevanja na slovenskih tleh. Odkar je Thermia prisotna v Sloveniji, je bilo vgrajenih mnogo sistemov, tudi na zelo zahtevnih lokacijah, od Planice do Babnega polja pa vse do Lendave. Bele`imo odli~ne rezultate, tako v novogradnjah z nizko-

Toplotna ~rpalka Thermia – z najnovej{o tehnologijo do velikih prihrankov energije

temperaturnim talnim ogrevanjem, kot tudi v objektih starej{e gradnje, nekaj celo v hi{ah brez toplotne izolacije. Z veliko mero gotovosti lahko trdimo, da je toplotna ~rpalka Thermia kos vsaki situaciji. Kadar je vgrajena v novogradnjo, se izka`e s svojo eleganco, tihim delovanjem, kompaktno notranjo enoto, ki zasede manj kot kvadratni meter prostora. V novogradnje vgrajujemo predvsem manj{e modele, od 6-11kW. Kadar pa je Thermia vgrajena v energetsko zahtevnej{i, starej{i objekt, pridejo do izraza o~em skrite podrobnosti, kot so robustna zasnova, kakovostni sestavni deli, sposobnost ogrevanja na visoke temperature in fleksibilnost vgradnje, zmo`nost krmiljenja dodatnih ogrevalnih krogov in popolno zvezno krmiljenje obstoje~ega kotla. V starej{e objekte vgrajujemo predvsem mo~nej{e 13-18 kW enote, mo`ne pa so kombinacije dveh enot, vse do 36 kW. Potrdimo lahko, da je Thermia univerzalna toplotna ~rpalka, uporabna v izjemno {irokem spektru aplikacij. • Yasin Jodeh, Atlas Trading d.o.o., info@atlas-trading.si


46

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Ali veste, da vas lahko klimatska naprava Mitsubishi Electric var~no greje preko cele zime?

S

te se to poletje sploh kaj pogreli? Ja, leto{nje poletje je kot ena dolga pomlad, ki `e prehaja v jesen. ^e smo se {e marca spra{evali, kako se bomo hladili, moramo danes razmi{ljati tudi o tem, kako se bomo greli preko zime in kako lahko prihranimo pri stro{kih, ki predstavljajo velik dele` dru`inskega prora~una. Mitsubishi Electric, kot vodilni proizvajalec klimatskih naprav in toplotnih ~rpalk z invertersko tehnologijo svoj razvoj usmerja v u~inkovito rabo energije, kar se ka`e v napravah, ki so na trgu med najvar~nej{imi proizvodi najvi{je kakovosti.

U~inkovito gretje s klimatsko napravo Mitsubishi Electric Klimatske naprave smo v~asih uporabljali le za prijetno hlajenje v vro~ih poletnih dneh. @e nekaj let pa klime Mitsubishi Electric, ki so proizvedene z visoko tehnologijo, omogo~ajo tudi izredno u~inkovito gretje bivalnih ali pisarni{kih prostorov vse do zunanje temperature -25°C. Modeli z oznako VEHZ so namenjeni ekstremno nizkim temperaturam, pri ~emer je izredno pomembno, da nam naprave pri zunanji temperaturi -15°C nudijo polno deklarirano ogrevalno mo~. Za la`jo predstavo ekonomskega vidika uporabe klimatskih naprav za ogrevanje, je primer klimatska naprava stenske izvedbe MSZ-FH25VEHZ, ki jo priporo~amo za hlajenje in ogrevanje prostorov do 40 m2. Ogrevanje z

omenjeno napravo nam v povpre~ni ogrevalni sezoni predstavlja stro{ek v vi{ini 101,64 € (upo{tevaje testirano letno porabo 924kWh in povpre~ne cene elektri~ne energije 0,11€/kWh). @eleno temperaturo lahko namestimo z enostavnim daljinskim upravljalnikom, (s tedenskim ~asovnikom lahko temperaturo in ~as delovanja nastavimo po `elji celo za en teden vnaprej), izpih zraka pa je usmerjen proti tlom, da se topel zrak lepo razporedi preko celega prostora, preko odprtih vrat pa toplota prehaja tudi v druge prostore. O odliki, var~nosti in ostalih prednostih klimatskih naprav Mitsubishi Electric so prepri~ani `e mnogi uporabniki.

Ecodan toplotne ~rpalke zrak-voda Poleg klimatskih naprav razmislite o vgradnji vrhunskih toplotnih ~rpalk Ecodan, ki so na voljo v kombinaciji z dvema tipoma notranjih enot –hydrobox ali kompaktna notranja enota z integriranim 200 litrskim hranilnikom sanitarne vode.

Glede na odzive trga smo v podjetju REAM d.o.o. usmerjeni na prodajo toplotnih ~rpalk lo~ene izvedbe oziroma toplotnih ~rpalk s plinsko povezavo. Prednost tak{nih sistemov, pred sistemi z integriranim izmenjevalcem v zunanji enoti, je predvsem varnost pred zmrzaljo. Tak{na prednost je bila {e posebej v ospredju med zadnjo vremensko katastrofo in posledi~nimi dalj{imi izpadi elektri~ne energije. Preverjena tehnologija zunanjih enot Zubadan, ki delujejo vse do -28°C zunanje temperature in s polno mo~jo do -15°C v kombinaciji z ustrezno notranjo enoto Ecodan, zagotavlja var~no in u~inkovito ogrevanje sanitarne in ogrevalne vode va{ega doma. Za vse informacije in svetovanje, nas pokli~ite na brezpla~no telefonsko {tevilko 080 98 98 ali nam pi{ite na e-naslov: info@ream.si. Z veseljem vam bomo odgovorili. •

EDINSTVENE TOPLOTNE ČRPALKE ECODAN, ZUBADAN IN KLIME ZA OGREVANJE!

Mateja Mauser, REAM d.o.o.


Pooblaščeni zastopnik in distributer za Slovenijo

VARČNO OGREVANJE

do -28°C ecodan, zubadan TČ

ilka! Brezplačna štev

M O D Š A V A Z E J B O D JE

U

VAN E R G O A Z E RAV P A N E K S T A KLIM olgi rok! d Kakovost na


48

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Stenski plinski kondenzacijski kotel De Dietrich Naneo:

Najvi{ja kvaliteta v sodobnem mini formatu

S

tenski plinski kondenzacijski kotel Naneo je tehni~no enako zasnovan za celotni evropski trg in ga pri ogrevanju objekta, kot pripravi tople sanitarne vode odlikujejo izjemni rezultati. Komponente najvi{je kvalitete namre~ zagotavljajo visoko u~inkovitost ter zanesljivost delovanja kotla. Izdelan je iz kvalitetnih sestavnih delov, na ~elu s hitro odzivnim toplotnim prenosnikom iz litine silicij – aluminij, ki omogo~a odli~en prenos toplote. Moduliran gorilnik deluje v razponu od 24 do 100% mo~i kotla. Obenem kondenzacijska tehnologija z izkori{~anjem toplote vodne pare zagotavlja najvi{je izkoristke delovanja (do 109%) kotla. Zaradi tega so prihranki veliki, emisije pa nizke. Najbolj kompakten kotel na trgu je po`el veliko uspeha tudi drugod v EU, predvsem v Angliji, Franciji in na Nizozemskem. S sodob-

Naneo - izjemno kompakten in u~inkovit plinski kondenzacijski kotel

Izku{nje uporabnikov najnovej{ega stenskega plinskega kotla De Dietrich so predvsem njegovo brezhibno in tiho delovanje, prihranki pri stro{kih ogrevanja v primerjavi s klasi~nimi kotli ter majhne dimenzije, kar jim je omogo~ilo la`jo adaptacijo prostorov. Poleg enostavnega upravljanja izpostavijo tudi izredno sprejemljivo ceno kotla. Obrtnikom, ki so plinski kotel vgrajevali, je najbolj po godu enostavna monta`a, minimalna te`a (le 25 kg) ter dejstvo, da je kotel polno opremljen z vsemi elementi (ventili) za takoj{njo vgradnjo oz. priklop na obstoje~o hi{no in{talacijo. Komponente najvi{je kvalitete zagotavljajo njegovo zanesljivost delovanja, obenem pa dobra izolacija kotla pripomore k dodatnim prihrankom energije ter tihemu delovanju.

nim dizajnom v mini formatu (vi{ina 56, {irina 37, globina 36 cm ter te`a 25 kg), sovpada v vsak prostor v domu in je izjemno primeren za prenovo kotlovnice. Poleg vseh konkuren~nih prednosti, nas navdu{uje {e z izredno privla~no ceno. Prav gotovo je Naneo kotel z nepresegljivim razmerjem CENA/KAKOVOST. Kotlu Naneo je mogo~e prigraditi 80 ali 130 litrski grelnik, zato je topla sanitarna voda vedno na razpolago. Na voljo je tudi Naneo, ki poleg ogrevanja lahko pripravi toplo sanitarno vodo s preto~nim grelnikom iz nerjavnega jekla, ki ima veliko izmenjevalno povr{ino. Mo~ grelnika pri modelu EMC –M 24/28 MI zagotavlja stalen pretok 14 l/ min pri ΔT=30K, zato je topla voda pripravljena vsaki~, ko odpremo pipo.

Tehni~no izvrstno zasnovana sanitarna toplotna ~rpalka Kaliko u~inkovito deluje samostojno ali v kombinaciji s kondenzacijskim plinskim kotlom Naneo

Tehni~no dovr{ena sanitarna toplotna ~rpalka De Dietrich Kaliko z emajliranim grelnikom prostornine 270 litrov poskrbi za toplo sanitarno vodo tudi za ve~jo dru`ino. Samostojno ogreje sanitarno vodo do 65˚C. [e vi{je temperature vode dose`e s pomo~jo vgrajenega el. grelca, odli~no pa se izka`e tudi v kombinaciji s kotlom De Dietrichov plinski konden(plin, biomasa, olje…). U~inkovito tehnozacijski kotel v kombinaciji logijo ogrevanja sanitarne vode dokazuje solarnim sistemom ali njen izjemno visok izkoristek (COP 3,4 v sanitarno toplotno ~rpalko – skladu z EN 16147), kar omogo~ata tudi kombinaciji, ki omogo~ata {e kakovosten rotacijski kompresor in trajna vi{je prihranke titanova anoda, ki {~iti emajlirano notranjost grelnika. Za prepre~evanje nastajanja Solarni sistemi Dietrisol omogo~ajo celo- vodnega kamna je vgrajen aluminijasti vite, u~inkovite in ekonomi~ne re{itve, ki kondenzator velike povr{ine speljan po odli~no delujejo tudi v kombinaciji s plinskim zunanji strani grelnika, obenem pa emajkotlom Naneo. Visokozmogljivi De Dietrichovi liran jeklen grelnik poskrbi za popolnoma sprejemniki son~ne energije pretvorijo do 82% neopore~no toplo vodo. Kaliko ima {iroko energije, ki jo sprejmejo s solarnim obsevanjem. obmo~je delovanja, saj deluje med -5 °C in Prefinjeno estetski ter iz kvalitetnih materialov +35 °C vstopnega zraka, odlikuje pa jo tudi izdelani sprejemniki, skupaj s solarnim grelni- izredno tiho delovanje (39 db). Upravljanje kom vode ter regulacijo, maksimalno izkoristi- je zelo enostavno, pri ~emer je upravljalno jo brezpla~no, neomejeno enoto z LCD displejem Stenski plinski kondenzacijski ter okolju prijazno son~no mo`no prestaviti tudi v kotel De Dietrich Naneo energijo. Tako pri prenovah bivalni prostor. kot novogradnjah, je solar-  MAX U^INKOVITOST: ni sitem Dietrisol mogo~e Ve~ informacij o ogre109% izkoristek povezati s kotli na plin, biovalnih sistemih De Dietrich maso, toplotno ~rpalko…  IZJEMNA KOMPAKTNOST: pridobite na www.veto.si, 56×37×36 cm (v×{×g) in s tem pridobiti multiepreko elektronske po{te nergijsko re{itev ogrevanja  NAJBOLJ[E RAZMERJE info@veto.si ali po teleprostorov in priprave tople fonu 040 744 436 oz. CENA/KAKOVOST sanitarne vode. 01 580 91 00. •

AKCIJA: Do konca leta 2014 ob nakupu kotla Naneo BREZPLA^NO PREJMETE inovativni SOBNI UPRAVLJALNIK z velikim LCD displejem in prikazom v slovenskem jeziku.


www.veto.si

ogrevanje vodovod OreYraĺevanje kopalniški program -ͱHEͱLG>ÁƴJH:ED>Á ÁABƈGBÁHJ>RJ:ƴ>N:EGBÁKBKL>FBÁ ÁDͱLEBÁG:ÁE>KGͱÁ;BͱF:KͱÁ ÁHEBGKDBÁBGÁͱECGBÁDͱLEBÁ ÁKͱE:JGBÁKBKL>FBÁ ÁAJ:GBEGBDBÁBGÁ@J>EGBDBÁNͱ=>Á ÁJ:=B:LͱJCBÁ ÁJ>@ME:<BCKD:ÁL>AGBD:Á Á<>NGBÁBGÁR:LBKDͱN:EGBÁKBKL>FBÁ ÁBGƈL:E:<BCKDBÁF:L>JB:EÁ ÁABƈG:ÁD:G:EBR:<BC:Á Á@ͱJBEGBDBÁ Á=BFGBDBÁ ÁƴJH:ED>Á ÁͱF:JB<>ÁBGÁJ:R=>EBE<BÁ ÁL:EGͱÁͱ@J>N:GC>Á ÁJ>@ME:<BC>ÁBGÁL>JFͱKL:LBÁ ÁJ:RL>RG>ÁHͱKͱ=>Á Á?BELJBÁBGÁG:HJ:N>ÁR:ÁF>Aƴ:GC>ÁNͱ=>Á ÁͱJͱ=C:ÁBGÁHJB;ͱJÁR:ÁFͱGL>JC>Á Á=JM@BÁ=Jͱ;GBÁF:L>JB:EÁ $>J:FBƴG>ÁHEͱƈƴB<>Á ÁK:GBL:JG:ÁD>J:FBD:Á ÁDͱH:EGBƈDͱÁHͱABƈLNͱÁ ÁLMƈÁD:;BG>Á ÁDͱH:EGBƈD>ÁBGÁDMABGCKD>Á:JF:LMJ>Á ÁDͱH:EGBƈDBÁ=ͱ=:LDB ą,!.) VETO 3+50).E  02O$!*.! -E3T!

LJUBLJANA www.veto.si

KRANJ www.eltron.si

RADOMLJE www.vodoterm.si

NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER www.megaterm.si

CELJE www.slada.si

RADOVLJICA www.ȯver.si

R

VETO Veletrgovina d.o.o. | !QMĴHĴDU@© ©©+ITAKI@M@©| t. ©©©©| e. HMENUDSN RH©| www.veto.si | .&1$5 -)$ ©5.#.5.# ©/1$91 ij$5 -)$ *./ +-(Ă*(©/1.&1 ,


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

50

Hibridna toplotna ~rpalka

Daikin Altherma So hibridi zares novost? V zadnjih letih smo bili pri~a {tevilnim ogla{evalskim kampanjam, ki so nas prepri~evale, da so hibridi nekaj, ~esar prej {e ni bilo. Dolo~eni izdelki, npr. hibridni avtomobili, so resda utirali pot tovrstnim izdelkom v moderni dru`bi, vendar nas hibridi spremljajo `e veliko dlje. Ob besedi hibrid le malokdo pomisli na pomaran~o, kri`anca dveh vrst, ki se ga vzgaja `e od anti~nih ~asov. Predvideva se, da sta “star{a” pomaran~e mandarina (Citrus reticulata) in pomelo (Citrus maxima). Hibride smo torej medse sprejeli `e zdavnaj. Hibrid je torej kombinacija poznanega, a s seboj vedno prina{a kak{no dobrodo{lo prednost.

1 + 1 = SCOP 4,0? Hibridi zdru`ujejo prednosti obeh svetov. Hibridna toplotna ~rpalka Daikin Altherma tako zdru`uje u~inkovitost toplotne ~rpalke pri zmernih temperaturah s temperaturno neodvisnostjo plinskega kotla. Pametna logika hibridne toplotne ~rpalke v vsakem trenutku samodejno izbira cenej{i in u~inkovitej{i vir ogrevanja, zato lahko na letni ravni dosega sezonske faktorje u~inkovitosti SCOP tudi ve~ kot 4,0. V primerjavi s plinskim kondenzacijskim kotlom lahko pri~akujemo prihranke do 45%. Izra~uni so pokazali, da bi

4000 3500 3000

se lahko hibridni na~in, pri na{ih cenovnih razmerah energentov in temperaturnih razmerah v tipi~ni zimi, raztezal tudi do -10°C, ali celo ve~. To pomeni, da bi toplotna ~rpalka obratovala v vsakem trenutku, plinski kotel pa bi se pri`igal po potrebi, glede na toplotne zahteve.

Topla sanitarna voda, le takrat, ko jo potrebujete Hibridna toplotna ~rpalka ima za pripravo sanitarne vode poseben prenosnik toplote s patentirano zasnovo za preto~no pripravo sanitarne vode, ki poskrbi, da plamen neposredno segreva sanitarno vodo, ki prehaja skozi plinski kotel. Klasi~ni plinski kondenzacijski kotli imajo za enak namen dodatni prenosnik toplote in dodatno obto~no ~rpalko, kar ima za posledico dalj{i odzivni ~as sistema in precej ni`jo u~inkovitost. Lahko pa se seveda odlo~ite tudi za klasi~ni rezervoar sanitarne vode, ~e to `elite.

Zakaj hibridna toplotna ~rpalka Daikin Altherma in komu je namenjena?

2500

Hibridna toplotna ~rpalka torej ponuja prihranek pri stro{kih za ogrevanje, na podlagi vnosa cen energentov za prera~unavanje na~ina delovanja v vsakem trenutku, absolutno varnost, saj imamo vedno na voljo 27kW toplotne mo~i plinskega kotla in {e bi lahko na{tevali.

2000 1500 1000 500 0

Altherma Hybrid

plinski kotel

oljna peč

UNP kotel

Graf opisuje pri~akovane prihranke pri stro{kih ogrevanja v primerjavi s klasi~nimi viri toplote

Podobno kot pomaran~evec, bo tudi investicija v hibridno toplotno ~rpalko Daikin Altherma svoje sadove obrodila v zimskem ~asu. Hibridna toplotna ~rpalka Daikin Altherma je torej popoln me{anec, ki omogo~a zagotavljanje topline in udobja v Va{em domu, v vsakem trenutku. •

(Promocijsko sporo~ilo)

Jasno je razvidno, da hibridna toplotna ~rpalka Daikin Altherma ponuja precej{njo prednost pri ni`anju stro{kov za ogrevanje. Namenjena je vsem, ki imate dostop do plinskega omre`ja ali morda `e name{~en hranilnik UNP ter bi `eleli presedlati na bolj ekolo{ki in ekonomi~ni vir toplote. Poleg tega pa tudi notranja enota zavzame le pribli`no toliko prostora, kot obstoje~i plinski kotel.


Altherma


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

52

Toplotna ~rpalka za topel dom

O

b energetski prenovi objekta je `e v samem za~etku priporo~ljivo razmi{ljati tudi o vgradnji toplotne ~rpalke za ogrevanje objekta.

[e posebej pa sedaj, ko smo na pragu kurilne sezone. Da bo pozimi v hi{i toplo je trenutno najbolj{a izbira vgradnja toplotne ~rpalke. Zakaj bi izbrali toplotno ~rpalko kot primarni vir ogrevanja? Predvsem zato, ker je to dolgoro~no najcenej{i vir ogrevanja. Toplotna ~rpalka pridobi od 50 pa celo do 80 % vse potrebne energije za ogrevanje iz okolice (brezpla~no), preostali del pa je elektri~na energija, ki jo moramo pla~ati. Poleg tega pa s takim ogrevanjem odlo~ilno vplivamo na zmanj{anje emisij CO2 (do 60 % manj{e emisije), kar zagotavlja, da bomo mi in na{i otroci lahko `iveli v ~istej{em okolju. Pred nakupom toplotne ~rpalke moramo definirati naslednje: • Ali imamo talno ali radiatorsko ogrevanje? • Kateri toplotni vir imamo na voljo? • Kje bo vgrajena toplotna ~rpalka?

Pri radiatorskem ogrevanju potrebujemo visokotemperaturne ogrevalne toplotne ~rpalke, ki zagotavljajo temperature do 65°C. Okoli{ki zrak kot toplotni vir je vedno na voljo, ~e pa `elimo dose~i {e ve~jo u~inkovitost, potem pa moramo preveriti ali

je na voljo zemeljska povr{ina ali pa celo podtalnica. ^e `elimo vgraditi toplotno ~rpalko v samostojno stanovanjsko hi{o, potem tu obi~ajno ni te`av. ^e pa `ivimo v ve~stanovanjskem bloku, potem pa je lahko vgradnja omejena razen ~e se vgradi toplotna ~rpalka za cel objekt. Pri Termo-tehniki s tem nimajo te`av, saj so opremili `e marsikateri ve~stanovanjski objekt. Poleg stro{ka same toplotne ~rpalke moramo ra~unati {e na stro{ke ostalih potrebnih komponent materialov in in{talacijskih del. Stro{ki ogrevalnega sistema s toplotno ~rpalko zajemajo: 1. toplotna ~rpalka 2. bojler, zalogovnik (zalogovnik z novimi re{itvami Termo-tehnike pri toplotnih ~rpalkah zrak/voda do 13 kW mo~i ni ve~ potreben z vgradnjo hidravli~nega modula HM 131, kar poceni kon~no investicijo). 3. instalacijski material (ventili, ~rpalke, cevi, varnostni elementi, regulacija in elektromaterial 4. strojna- in elektro-instalacijska dela 5. dela in material za zagotovitev toplotnega vira: podstavek ali nosilci pri toplotnih

Kompaktna toplotna ~rpalka zrak/voda Kronoterm

~rpalkah zrak/voda, izdelava zemeljskega kolektorja ali sonde pri toplotnih ~rpalkah zemlja/voda, izdelava vrtine pri toplotnih ~rpalkah voda/ voda pri slednjih potrebujemo tudi vodno dovoljenje. Vsekakor pa priporo~amo, da se ob izbiri ponudnika toplotne ~rpalke kupci odlo~ajo med slovenskimi proizvajalci in s tem podpirajo slovensko gospodarstvo in delovna mesta ter proizvajalci z dalj{o tradicijo in kakovostnimi izdelki. Kupci naj izbirajo tudi med ponudniki, ki imajo enostavno regulacijo, oddaljen nadzor in kompletno re{itev upravljanja sistema. Kajti klju~ do prihrankov je v pametnem upravljanju celotnega sistema! • Davor Zaver{nik, mag. in`. log

A IJ C K A PALK NITARNIH TOPLOTNIH ČR

SA

€ 0 3 3 O D A IJ C N E V B SU

*

BVENCIJA PARTNERJEV SU + JA CI EN BV SU KA IŠ TOVARN

ŽE OD

KRONOTERM podira rekorde z najvišjim grelnim številom (3,2) v razredu sanitarnih toplotnih črpalk*

1.348€ + DDV

* po EN16147, izmerjeno na Švicarskem inštitutu NTB (WPZ), v avgustu 2014

I P RO D U K T SLOVENSK SK A O SLOVEN M PODPIR A TA MES DELOVNA

Akcijska modela TČ2VZRT/E-231AVT in TČ2VZRT/E-321AVT

WWW.KRONOTERM.COM

* Višina subvencije vključuje DDV. Akcija velja od 1.9.2014 do 30.9.2014


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

VSAK KILOGRAM ŠTEJE!

PELETI plus

Ob nakupu vsake palete PELETOV plus vam podarimo gratis količino peletov v vaši teži. Akcija velja do 30. 9. 2014.

PELETI plus

4,15 €

/15 kg vrečo z DDV

269,99 €/paleto z DDV

080 21 15 www.energijaplus.si

53


54

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Nova toplotna ~rpalka zrak-voda Vitocal 300-A podjetja Viessmann U~inkovito ogrevanje z zrakom Energija, ki jo vsebuje zrak, se lahko preprosto koristi za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, pa tudi za hlajenje zgradbe. S toplotno ~rpalko zrak/ voda Vitocal 300-A podjetja Viessmann je to mo`no tudi pri nizkih zunanjih temperaturah, to je takrat, ko je potreba po toploti najvi{ja. Pri tem obratuje toplotna ~rpalka Vitocal 300-A izredno tiho in zelo u~inkovito.

Napredna tehnika za najve~jo u~inkovitost v vsakem obratovalnem stanju Vitocal 300-A obratuje izredno u~inkovito in dosega visoka letna delovna {tevila. Njena mo~ je dovolj visoka, da zadosti potrebam za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Ra~uni za fosilna goriva so s tem preteklost. Potrebna je le elektri~na energija za sistem toplotne ~rpalke. Pri vgradnji toplotne ~rpalke zrak/voda Vitocal 300-A niso potrebne dodatne investicije za zajemanje vira energije. Odpadejo vsa dodatna dela in investicije, kot so vrtanje izvrtin za zemeljske sonde ali polaganje zemeljskega kolektorja. Zaradi usklajene prilagoditve mo~i lahko, odvisno od izvedbe toplotne ~rpalke, odpadejo tudi obse`ni hranilni in akumulacijski sistemi.

Nova toplotna ~rpalka Vitocal 300-A prepri~a – ne le s svojim sodobnim dizajnom, temve~ predvsem z najnovej{o tehnologijo. Vitocal 300-A je prva toplotna ~rpalka zrak/voda z digitalno scroll tehnologijo in elektronskim ekspanzijskim ventilom. Z digitalnim Scroll kompresorjem z reguliranim {tevilom vrtljajev in motorjem s permanentnim magnetom ter biflow ekspanzijskim ventilom dose`e izredno

visok koeficient u~inkovitosti, saj zna{a COP pri zrak 2 °C/voda 35 °C 3,9 in pri zrak 7°C/voda 35°C do 5. S tem je mo`no dose~i zelo visoka letna delovna {tevila. Z nazivno mo~jo 7,5 kW in 8,5 kW pri A2/W35°C (10,5 kW in 13 kW pri A-7/W35°C) ta toplotna ~rpalka udobno pokriva potrebo po toploti za ogrevanje prostorov in sanitarne vode v eno ali dvodru`inskih hi{ah. Zaradi vbrizgavanja pare se u~inkovitost, predvsem pri vi{jih temperaturah vtoka, {e izbolj{a. Toplotna ~rpalka dosega temperature vtoka sistema do 65 °C in je s tem primerna tako za radiatorska kot tudi za talna ogrevanja in s tem tako za novogradnje kot tudi za prenovo obstoje~ega ogrevalnega sistema. Vitocal 300-A u~inkovito zni`uje obratovalne stro{ke, predvsem pri obratovanju v delnem bremenu in obratuje zelo zanesljivo. Toplotna ~rpalka se postavi na prostem, izven zgradbe. Ventilator z reguliranim {tevilom vrtljajev, moduliran kompresor in zvo~no optimirana konstrukcija toplotne ~rpalke skrbijo za izredno tiho obratovanje – z nivojem hrupnosti manj kot 54 db(A) je toplotna ~rpalka Vitocal 300-A najti{ja toplotna ~rpalka na tr`i{~u. Za posebej tiho obratovanje pono~i se lahko {tevilo vrtljajev ventila-

torja {e dodatno zni`a. Vsako gospodinjstvo ima druga~ne zahteve glede potrebe po ogrevalni energiji in tudi pogoji za instalacijo toplotne ~rpalke so od primera do primera druga~ni. Temu ustrezno vsestranska in obse`na je ponudba pribora za toplotno ~rpalko Vitocal 300-A. Toplotna ~rpalka se glede na potrebo dobavi s popolno opremo. To pomeni, da sta visoko u~inkovita ~rpalka (energijski razred A) in tripotni preklopni ventil `e v celoti mon-

tirana. Tudi modularen elektri~ni preto~ni grelnik ogrevalne vode se lahko brez te`av integrira.

Preprosto hlajenje zgradbe poleti Vitocal 300-A je s hladilno mo~jo do 8,5 kW `e pripravljena za reverzibilno obratovanje z obrnitvijo krogotoka hladilnega sredstva za hlajenje prostorov poleti. Konvektorji ali povr{inski hladilni sistemi tudi pri visokih temperaturah v poletnem ~asu ustvarijo prijetno bivalno klimo. • Posebne prednosti nove toplotne ~rpalke zrak/voda:

1 2 3 4

Uparjalnik Aksialni ventilator Optimiranje pretoka Scroll kompresor z reguliranim {tevilom vrtljajev

• Reverzibilna toplotna ~rpalka zrak/voda za ogrevanje in hlajenje, za postavitev na prostem • Idealna za prenovo starega ogrevalnega sistema v eno in dvodru`inskih hi{ah • Brezstopenjska regulacija mo~i z DC inverterjem za veliko u~inkovitost v delnem bremenu ter natan~no prilagajanje mo~i potrebi po toploti • Nizki obratovalni stro{ki zaradi visoke COP vrednosti po EN 14511: 3,9 (zrak 2 °C/voda 35 °C), in do 5 (zrak 7 °C/voda 35 °C) • Maksimalna temperatura vtoka: do 65 °C • Preko celega leta visoka u~inkovitost in s tem nizki obratovalni stro{ki zaradi inovativnega RCD sistem (Refrigerant Cycle Diagnostic) v povezavi z elektronskim biflow ekspanzijskim ventilom (EEV) • Izredno tiho obratovanje zaradi radialnega ventilatorja, zvo~no optimirane konstrukcije toplotne ~rpalke in no~nega obratovanja z zni`anim {tevilom vrtljajev ventilatorja • Regulacija toplotne ~rpalke Vitotronic 200 s preprostim upravljanjem, mo`nostjo daljinskega upravljanja in krmiljenjem kaskade do 5 toplotnih ~rpalk • U~inkovito odtajanje z obrnitvijo krogotoka hladilnega sredstva • Aktivno hlajenje prostorov z obrnitvijo krogotoka hladilnega sredstva • Vitocal 300-A v celoti ustreza razpisnim pogojem za pridobitev subvencije Eko sklada j.z.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Narava je za nas pomembna! Zato delamo skupaj z njo in za njo. Vitocal 300-A koristi brezplačen zrak iz okolice za ogrevanje in hlajenje prostorov. Nova toplotna črpalka zrak/voda prepriča s sodobnim dizajnom in obratuje posebno učinkovito: brezstopenjska regulacija moči skrbi za natančno prilagoditev dejanski potrebi po toploti ali hladu. Dosega temperature vtoka do 65°C (pri - 7°C) in visok COP do 5 (A7/W35°C).

55

Ali je rekuperacija smiselna tudi iz ekonomskega vidika? Namen hi{e ni le dolgotrajno zagotavljanje osnovnih `ivljenjskih pogojev; to je na{ dom, v katerem nam mora biti udobno, in vsi razumemo, da to stane – od pohi{tva do elektronskih naprav. Ko pa je govora o ogrevanju, izolaciji ali prezra~evanju, pa se spra{ujemo le, koliko bomo s tem privar~evali. Pri rekuperaciji (vra~anju odpadne toplote pri prezra~evanju) se pozablja, da tak sistem v prvi vrsti zagotavlja ustrezne sanitarne pogoje, filtrira cvetni prah iz zraka in prepre~uje vstop mr~esu. Kljub temu pa je tak sistem tudi dobi~konosen.

Zvočno optimirana konstrukcija toplotne črpalke zagotavlja zelo tiho obratovanje – trenutno je Vitocal 300-A najtišja toplotna črpalka zrak/voda na tržišču. Toplotna črpalka Vitocal 300-A ustreza razpisnim pogojem za pridobitev subvencije Eko sklada j.z. www.viessmann.si Individualne rešitve z učinkovitimi sistemi za vse energente in vsa področja uporabe

Konkretne {tevilke S pravimi vhodnimi podatki je mogo~e dokazati marsikaj, zato so ti {e kako pomembni: • Klimatska cona: uradni podatek za toplotni primanjkljaj za osrednjo Slovenijo – 3300 stopinj dni. • Objekt: hi{a s tlorisno povr{ino 150 m2 in prostornino 375 m3 • Stopnja izmenjave zraka: 0,5 na uro. • Toplotni izkoristek naprave: naredili smo izra~un za 73, 83 in 93 % efektivni izkoristek naprave po metodi Passivhaus Instituta. • Obratovalni stro{ki naprave: 35 W. • Investicija v sistem: 7.000 EUR, minus 25% subvencija Ekosklada, minus 1.500 EUR, kar je vrednost klasi~nega prezra~evalnega sistema, ki ne zagotavlja nikakr{nih prihrankov. Neto torej 3.750 EUR. • Cena energije za ogrevanje: 100,00 EUR za 1 MWh. • Stro{kov menjave filtrov nismo upo{tevali, ker imajo ti funkcijo zagotavljanja kvalitete zraka, kar je dodatna prednost takega sistema.

Rezultati Privar~evana energija

Prihranek v ob upo{tevanju obratovalnih stro{kov 42 €

Enostavna doba vra~ila investicije v letih

5.174.73 kWh

0,73

3.777,55 kWh

342,76 €

10 let, 11 mes.

5.174.73 kWh

0,83

4.295,03 kWh

393,50 €

9 let, 6 mes.

5.174.73 kWh

0,93

4.812,51 kWh

444,25 €

8 let, 5 mes.

*vse vrednosti v razpredelnicio so prera~unane na obdobje enega leta

Miha Jensterle, u.d.i.s.

(Promocijsko sporo~ilo)

Viessmann d.o.o. · C. XIV. divizije 116a · 2000 Maribor tel.: 02 480 55 50 · faks: 02 480 55 60 · brezpl.tel.štev.: 080 10 11 · viessmann@viessmann.si

Izguba energije brez rekuperacije

Efektivni toplotni izkoristek rekuperatorja


56

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

[iroka paleta energetsko u~inkovitih proizvodov MITSUBISHI ELECTRIC Asortiman naprav in sistemov MITSUBISHI ELECTRIC za ogrevanje, klimatizacijo in prezra~evanje je zelo {irok in omogo~a celostno re{itev toplotnega udobja razli~nih vrst in velikosti objektov. Celotna paleta proizvodov je energetsko visoko u~inkovita in omogo~a var~no klimatizacijo in ogrevanje z obnovljivimi viri energije v vseh letnih ~asih. Naprave in sistemi so toplotne ~rpalke, ki ve~ino koristne energije za klimatizacijo in ogrevanje ~rpajo brezpla~no iz okolja.

Novost talnega modela MFZ-KJ je dvosmerni izpih zraka na vrhu enote, v smeri navzdol in navzgor. Tedenski tajmer dodatno olaj{a upravljanje udobja uporabnika.

Katalog proizvodov za leto 2014 zajema slede~e naprave po serijah:

Nova naprava VL-100EU5-E je nepogre{ljiva za prezra~evanje v dobro izoliranih objektih in objektih, ki se ne ustrezno prezra~ujejo, prostor oskrbuje s sve`im zrakom in iz prostora odvaja iztro{enega pri ~emer rekuperira do 80 odstotkov toplote.

- stenske, talne in eno-potne kasetne inverterske klimatske naprave v enojni izvedbi, serija M, - vgradne in 2 x 2 potne kasetne inverterske klimatske naprave v enojni izvedbi, serija S, - klimatske naprave za ogrevanje pri ekstremnih zimskih temperaturah, serija POWERFUL HEATING, - zunanje inverterske multi split naprave za sisteme od 2 do 8 notranjih enot, serija MXZ, - profesionalne klimatske naprave za ve~je in zahtevnej{e objekte, serija P, - toplotne ~rpalke zrak-voda ECODAN in toplotne ~rpalke z rekuperacijo odpadne toplote Mr. SLIM+, - sisteme za prezra~evanje z rekuperacijo toplote LOSSNAY. Z novimi tehnologijami, materiali in oblikami naprav namenjenih {iroki uporabi je proizvajalec posebej skrbno prisluhnil potrebam ~asa in sodobnega uporabnika. Izbiro notranje enote klimatske naprave uporabniki pogosto prilagajajo stilu notranje opreme, predvsem v novej{ih zgradbah . Trendi notranje opreme so ravne linije in sijo~i materiali. Mitsubishi Electric je posebej za te uporabnike proizvedel nov model MSZ-EF, ki omogo~a dizajn kot iz {katlice.

Najnovej{e zunanje enote toplotnih ~rpalk zrak-voda serija ZUBADAN, ki so namenjene centralnemu ogrevanju prostorov in sanitarne vode, imajo razpon delovanja na ogrevanju do -28°C zunanje temperature.

Celoten asortiman ter novosti si lahko ogledate na spletni strani www.vitanest.si . Za informacije smo brezpla~no dosegljivi prek telefona {t. 080 1959. â&#x20AC;˘ Avtorski ~lanek VITANEST, september 2014


Èas je za PAMETNO in VARÈNO OGREVANJE

CIJ A

LO

RA

AK

ZR

TOP

R E K UPE

Hibridni split sistem - Mr. SLIM+

TE

Izkorišèanje odpadne toplote

.

.V

S.T

Hibridni sistem omogoèa ogrevanje s toplotno èrpalko zrak-voda prek sistema vodnega ploskovnega ogrevanja, ogrevanje in hlajenje prek kanalske ali stenske neposredne ekspanzije zraka in rekuperacijo toplote odvzete iz prostora pri hlajenju prostora za ogrevanje sanitarne vode. Toplota, ki se poleti odvzame iz prostorov se izkoristi za gretje sanitarne vode kar predstavlja dodaten plus pri izkorišèanju odpadne toplote. DA

VO

.

.V

S.T

Ogrevanje z vodo

Sanitarna topla voda

AK

ZR

Ogrevanje z zrakom

AK

ZR

Hlajenje z zrakom

www.vitanest.si

Uvoz in distribucija klimatskih naprav in toplotnih èrpalk VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si


58

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Panasonic-ova nova “vse v enem” enota zagotavlja enostavno instalacijo

P

anasonic je razvil novo kompaktno notranjo enoto All-In-One Aquarea Bi-Bloc, ki zagotavlja dobro alternativo za centralno ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Nova notranja enota temelji na sistemu Aquarea toplotne ~rpalke zrak-voda. Ima {tevilne prednosti pri instalaciji in vzdr`evanju. Bistvene zna~ilnosti:

Kompaktna enota {tevilnih prednosti Panasonicova Aquarea All-In-One Bi-Bloc enota, ki je izredno kompaktna 1827(v) x 600 ({) x 720 (g), vsebuje 200 l DWH rezervoar in Aquarea hidravli~ni modul za ogrevanje vode v stanovanjih. Cilindri~na enota je vklju~ena v nerjavni rezervoar, katerega odli~na izolacija zmanj{uje toplotne izgube. Z veliko povr{ino toplotnega izmenjevalca enota zagotavlja hitro in u~inkovito pripravo vode `elene temperature. Enota ne zagotavlja le kraj{ega ~asa za ogrevanje sanitarne vode, ampak omogo~a uporabnikom doseganje ve~jega udobja s konstantnimi temperaturami stanovanja.

Instalacije enote All-In-One In{talaterji se pogosto soo~ajo s te`avami pri monta`i notranjih bojlerjev oz. zalogovnikov, ker so priklju~ne cevi name{~ene na zadnji strani enote, kjer obi~ajno ni dovolj prostora. Panasonic All-In-One enota odpravlja to te`avo z enostavnim dostopom do priklju~nih cevi in elektri~nih priklju~kov. To zagotavlja kraj{i ~as instalacije in hkrati manj napak. Priklju~ki so name{~eni na dnu enote s 15cm prostora za la`jo instalacijo.

Priklju~na enota je izvedena na na~in, da so priklju~ki po monta`i skriti. Na voljo pa je tudi komplet za predmonta`o priklju~kov na steno v fazi gradnje stanovanja. “^as je denar za in{talaterje” pojasni g. Simon Kosi~, predstavnik podjetja THS, ki zastopa Panasonic v Sloveniji. “Na{ cilj je izbolj{ati postopek instalacije, ki zahteva ~im kraj{i ~as instalacije na mestu samem.

E Enota All-In-One zagotavvlja ravno to. Nova oblika pr predstavlja prednosti tudi za uporabnika oz. lastnika enote zaradi kompaktne oblike, velikosti in razli~nih mo`nosti povezav.

Krmiljenje Panasonic je razvil vrsto kontrolnih enot, ki zagotavljajo nadzor dveh podro~ij ogrevanja, bivalentne in kaskadne sisteme. Za enoto All-In-One je mo`no uporabiti tri daljinske upravljalnike, vklju~no z novim Aquarea daljinskim upravljalnikom, Heat Pump Manager-jem in zaslonom na dotik, ki je na voljo s Heat Pump Manager-jem. Za ve~ informacij glede Aquarea All-In-One obi{~ite stran www.aircon.panasonic.eu.

O Panasonicu Panasonic je vodilna svetovna korporacija v razvoju in proizvodnji elektronskih tehnologij in re{itev za stranke tako za doma~o uporabo, poslovno uporabo, mobilno in osebno uporabo. Od njegove ustanovitve 1918 se je podjetje {irilo na globalnem trgu in sedaj usklajeno deluje ve~ kot 500 podjetij v svetu s skupno neto letno prodajo 7,30 bilijonov jenov (oz. 68 milijard EUR) ob koncu Marca 2013. Ob zavezanosti k inovacijam in zagotavljanju nove vrednosti, si podjetje prizadeva ustvariti bolj{e `ivljenje in bolj{i svet za svoje uporabnike. • Za ve~ informacij o Panasonic-u obi{~ite:

www.ths.si/toplotne_crpalke_panasonic

(Promocijsko sporo~ilo)

• Visoka u~inkovitost s COP do 5,00. • Enostavna instalacija in vzdr`evanje. • ^rpalka razreda A s 7 hitrostnimi stopnjami. • 200 litrski rezervoar. • Enostavna povezava s HPM daljinskim krmiljenjem. • 1 fazni in 3 fazni 3kW – 16kW Aquarea Bi-Bloc. • 10 let garancije na nerjavni rezervoar.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

60

Sistemska re{itev Sol+ tudi za hlajenje Ogrevanje objektov z energijo sonca, kot tudi z energijo iz okolice je postalo standard vsake moderne, nizkoenergijske gradnje. V zadnjem ~asu pa proizvajalci i{~ejo re{itev, ki bi ta dva koncepta tehni~no in ekonomsko naju~inkoviteje povezala v sistemsko re{itev. Eden prvih, ki mu je to uspelo je bilo podjetje SONNENKRAFT s kombinacijo toplotne ~rpalke zrak - voda in solarnega sistema. V leto{njem letu so naredili korak naprej s sistemsko re{itvijo imenovano SOL+, ki omogo~a tudi hlajenje. Sistem zdru`uje najnaprednej{o solarno tehnologijo in verzibilno toplotno ~rpalko, katere regulacija je prirejena tudi za kori{~enje son~ne energije. Nadgradnja `e poznanega sistema je bila narejena na toplotni ~rpalki, ki nosi komercialno ime HP10 MR M. Doti~na toplotna ~rpalka spada v sam vrh po kvaliteti in zmogljivostih v segmentu kompaktnih toplotnih ~rpalk zrak - voda. Nekaj najpomembnej{ih lastnosti, ki jo lo~i od svojih tekmic je: Invertersko vodena kompresor in ventilator

Inverterska tehnologija omogo~a prilagajanje mo~i toplotne ~rpalke vsem situacijam. Invertersko sta vodena tako kompresor kot tudi ventilator, ki prilagajata obrate motorjev trenutnim potrebam. S tem zagotavljamo permanentno delovanje toplotne ~rpalke in bistveno zmanj{amo {tevilo vklopov in izklopov, s katerimi je pogojena `ivljenjska doba kompresorja. Visokou~inkoviti motorji v kombinaciji z inverterjem vidno zmanj{ujejo porabo elektri~ne energije in omogo~ajo doseganje nadpovpre~nih grelnih {tevil.

Podhladilnik

Toplotna ~rpalka HP12M je opremljena z dodatnim prenosnikom toplote, ki se nahaja za kondenzatorjem. Njegova zasnova je prilagojena prenosu toplote med kapljevinama. Prenos toplote je tu u~inkovitej{i kot v samem kondenzatorju in pripomore k zni`anju temperature v nizkotla~nem krogu, kar pomeni bolj{o in u~inkovitej{o rabo energije okolice. Kori{~enje odpadne energije za odtaljevanje zunanje enote

Lamele uparjalnika so zasnovane tako, da omogo~ajo idealno razmerje med prenosom toplote in prepre~evanjem prepogostega nabiranja ledu na prenosniku. Za odtaljevanje uparjalnika toplotna ~rpalka izkori{~a energijo iz spodnjega dela solarnega hranilnika. S tem ne samo zmanj{ujemo rabo energije toplotne ~rpalke temve~ tudi pove~amo izkoristek solarnega sistema, saj ta deluje zaradi nizkih temperatur `e ob ni`jih intenzitetah son~nega obsevanja. Hlajenje

Toplotna ~rpalka HP10 MR je verzibilna, tako da lahko z njo v poletnih mesecih hladite va{e prostore. Ima senzor za nadzor konden~ne to~ke, ki prepre~uje kondenzacijo na hladilnih elementih (stensko in stropno hlajenje).

Elektronsko krmiljen du{ilni ventil

Du{ilni ventil je ena bistvenih komponent toplotne ~rpalke. HP12M krmili du{ilni ventil na podlagi PID koncepta. Odzivnost in natan~nost du{ilnega ventila se bistveno pove~ata, kar vodi k optimalnim tla~nim in temperaturnim razmeram v hladilnem krogu.

Vse na{tete lastnosti pripomorejo k odli~nim delovnim rezultatom sistemske re{itve SOL+ in opravi~ujejo investicijo v kombinaciji toplotna ~rpalka-solarni sistem. â&#x20AC;˘ Tadej Mrak

SONNENKRAFT-POLETNA AKCIJA 2014

POSKRBITE POLETI ZA VAĹ E MINIMALNE STROĹ KE OGREVANJA POZIMI! SONNENKRAFT-ZRAK/VODA-

723/271$Ăż53$/.$ SOL+ 300

 7Ăż]UDNYRGD+30  %RLOHU]DVDQLWDUQRYRGR'+:5+3 

 6LVWHPVNDUHJXODFLMDVWLSDOL SRGSLUDUHJXODFLMRVRODUQHJDVLVWHPD

NA AKCIJSKA CE â&#x201A;Ź .330 NAMESTO: 14

 6LVWHPVNDÄ&#x20AC;USDONDLQSUHNORSQLYHQWLO 

 0RçQRVWHQRVWDYQHLQXÄ&#x20AC;LQNRYLWHQDGJUDGQMH VRODUQHJDVLVWHPD =DSRREODĂĽÄ&#x20AC;HQHJDPRQWHUMDYYDĂĽL RNROLFLYHÄ&#x20AC;QDZZZVRQQHQNUDIWVL 6RQQHQNUDIWDNFLMVNDFHQDQHYVHEXMHPRWDçHVLVWHPDLQ''9&HQDYHOMDGR 3ULGUçXMHPRVLSUDYLFR]DVSUHPHPERFHQLQWLVNDUVNHQDSDNH6OLNHVRVLPEROLÄ&#x20AC;QH

www.sonnenkraft.si

* , 0 0 5 . 9 â&#x201A;Ź


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

61

Izjemni izkoristki novih vakuumskih Vodilni slovenski strokovnjak s podro~ja energetike, dr. Novak, je pred kratkim v radijskem intervjuju poudaril, da je pri nas ~etrtina vse porabljene energije, toplota. Zato so termosolarni sistemi tako pomembni, lastniku hitro povrnejo vlo`en denar, po tem obdobju pa je toplota zastonj. Najvi{jo u~inkovitost dosegajo vakuumski kolektorji, ki imajo zaradi stalnega razvoja skoraj neverjetne izkoristke, z novimi dodatki pa {e povi{ano varnost delovanja.

saj so sistemi brez termi~nega zapirala poleti {e preve~ u~inkoviti in prestrezajo veliko ve~ toplote kot je lastnik lahko porabi. Posledica je bilo pregrevanje, ustvarjanje pare, zastoji zaradi dviga in padca tlaka, nadome{~anje izpu{~ene vode iz obtoka in drugo.

Druge izbolj{ave in koristi Kolektor Thermomax HP400 ima zaradi izbolj{av pove~ano u~inkovitost, saj se je njegova izmerjena mo~ ob manj{ih dimenzijah pove~ala od 2345 na 2400 W. Novi kolektor

Thermomax HP400 Vakuumski kolektor je sestavljen iz dveh glavnih elementov. Po zgornjem oglatem zbiralniku se pretaka voda, ki odvzema prestre`eno toploto in jo prena{a v sistem za ogrevanje vode ali stavbe. Vanjo so s spodnje strani vtaknjeni vrhovi vakuumskih cevi, na katerih se nahajajo izparilniki, ki zbrano toploto oddajajo vodi. Spoj je suh, kar pomeni, da lahko vsako od vakuumskih cevi zamenjamo kar med delovanjem. V vrhnjem izparilniku vsake steklene cevi se nahaja {e »snap disc«, ki je notranji termi~ni ventil. Ta se zapre, ko voda v obtoku dose`e 95°C, in se spet odpre, ko temperatura vode pade pod to mejo. S tem je proizvajalec odpravil glavno pripombo uporabnikov,

Suh poj med cevjo in pre~nim zbiralnikom omogo~a hitro monta`o

je manj{i, tanj{i in zaradi tega bolj eleganten. Dovoljen obratovalni tlak so pove~ali od 8 na 10 bar, zaradi termi~nih ventilov je ni`ja tudi temperatura ob morebitnem zastoju sistema, zaradi ~esar so vsi deli manj obremenjeni, `ivljenjska doba pa dalj{a. Kolektorje HP400 izdelujejo v dveh izvedbah, za hi{ne potrebe s termi~nim zapiralom, ki se spro`i pri 95°C in za ve~je napeljave, kjer se zapiralo spro`i pri 135°C. Vse izvedbe teh kolektorjev imajo zaradi izbolj{av 3,5% vi{ji termi~ni in do 81 odstotni opti~ni izkoristek. Meritve u~inkovitosti je izvedla renomirana organizacija TÜV Rheinland, zato so absolutno verodostojne. Dodatni podatki so dostopni na www.et-solar.si. •

Termi~no zapiralo prepre~i pregrevanje in uparjevanje vode

Tihec


62

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Kuhinjska do`ivetja s {tedilniki LOHBERGER Sodobna tehnologija omogo~a {tedilnikom na trda goriva bolj var~no in prijetnej{e kuhanje

K

uhinja je od nekdaj priljubljen bivalni prostor, ki ob~utno prispeva k ugodnemu bivanju. Spoznajte sodobno oblikovan {tedilnik na polena Lohberger. Skraj{an ~as segretja plo{~e {tedilnika je le ena izmed izbolj{av Lohberger {tedilnikov. Omogo~a majhno porabo polen, manj truda s prena{anjem goriva ter privar~uje z vlo`enim ~asom za kuhanje. Skratka ima vse, kar si `elijo sodobne gospodinje.

[tedilniki Lohberger ugodni za sprostitev, dobro po~utje in `ep Toplotno sevanje {tedilnika na drva izbolj{uje klimo v prostoru, z napravo

kuhamo, ogrevamo in var~ujemo. Zato kuhanje s poleni nikakor ne izgublja na popularnosti, ker se uporablja obnovljivo gorivo iz doma~ega okolja in ne prispeva k u~inku tople grede. Poleg tega je {tedilnik, ki ga uporabljamo pozimi ali v prehodnem obdobju, najcenej{i dodatni vir ogrevanja. Sodobna tehnologija JETFIRE SYSTEM omogo~a {tedilnikom Lohberger

Prednosti JETFIRE sistema: • izjemna u~inkovitost izrabe goriva do 84% (izkoristek) • nizki stro{ki ogrevanja • ve~ udobja uporabniku • dalj{i ~as gorenja • vi{ja temperatura kuhalne povr{ine • kraj{i ~as kuhanja • okolju prijazno zgorevanje • do desetkrat manj{e emisije CO • ustreza standardu BIMSCH na polena t.i. zdru`evanje plamena v snop neposredno nad kuri{~em. Dodatno doveden sve` zrak povzro~i »turbo u~inek«, ki dvigne temperaturo do 1200 stopinj Celzija. S tem se plo{~a {tedilnika segreje bistveno hitreje, ~as kuhanja pa zmanj{a. Hkrati se izbolj{a izgorevanje, emisije se zaradi tega zmanj{ajo na minimum, kar je bistveno je, da se s tem zmanj{ajo stro{ki ogrevanja, goriva porabimo manj, uporaba {tedilnika na polena pa bolj prijazna do okolja. Proizvajalec je poskrbel za mnogo prakti~nih koristi, sodobne gospodinje, ki ljubijo doma~ vir ogrevanja, ga preprosto morate spoznati. • Andrej Gruden


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

63

Rinnai â&#x20AC;&#x201C; u~inkovita pot do konstantno tople vode

Zanesljivo delovanje Rinnai grelce odlikuje zanesljivost, saj delujejo to~no takrat, ko nastopi potreba po topli vodi. Ko torej odpremo pipo, skozi grelec ste~e hladna voda, ki jo v trenutku ogreje na `eleno temperaturo in to ne glede na {tevilo uporabnikov. Grelci ne delujejo po sistemu klasi~nih zalogovnikov, ki vodo segrevajo vnaprej. Posebna tehnologija me{anja ter ogrevanja tople in hladne vode omogo~a nastavitev temperature sanitarne vode neposredno na zapornem ventilu, kar omogo~a nastavitev na 1°C natan~no.

Vrhunski preto~ni grelci za gospodinjstva Rinnai Infinity 17i odlikuje povsem enak sistem regulacije in prin-

cip delovanja kot pri ostalih grelcih v Rinnai dru`ini, le da je primeren za gospodinjske porabnike. @eleno temperaturo vode si enostavno nastavimo na nadzorni plo{~i in sami spreminjamo glede na na{e potrebe. Delovanje tovrstnih grelcev se odli~no dopolnjuje tudi v kombinaciji z alternativnimi viri, na primer na toplotno ~rpalko ali s solarnim sistemom. Kompaktno ohi{je lahko namestimo nekje v notranjosti in ga je mogo~e diskretno umestiti v prostor.

Prijazno do okolja in na{e danarnice Rinnai grelci ne segrevajo velike koli~ine vode, ampak le dejansko porabljeno vodo, le-ta pa je ustrezne temperature. Zaradi tega ni nepotrebnih izpustov vode, ko denimo ~akamo na ustrezno temperaturo vode in nam je neomejena koli~ina tople vode v vedno na voljo. @ivljenjska doba tovrstnih grelcev je glede na izku{nje do 20 let in je kar dvakrat dalj{a od klasi~nih grelnikov. Rinnai sistemi so preverjeno var ter opremljeni z ustreznimi certifikati, ki dolo~ajo varni ustreznost naprave pri upravljanju s pitno vodo. Z delovanjem n uteko~injen naftni plin (UNP), kot enem izmed naj~istej{ih na fo fosilnih goriv, predstavlja velik doprinos okolju in zahvaljujo~ te tehnologiji NOx izgorevanja tudi minimalno prispevajo k izpustu toplogrednih plinov. Za ponudbo, nasvet ali mo`no re{itev za va{ dom preverite pri strokovnjakih dru`be Butan plin, kjer je na voljo tudi ve~ podrobnosti ter poti do udobnega, u~inkovitega ter ekonomi~nega ogrevanja za va{ dom. â&#x20AC;˘

(Promocijsko sporo~ilo)

Najbr` vsi poznate tisti neprijeten ob~utek, ko polnite kad, pa ugotovite, da voda ni tako topla, kot bi si `eleli ali pa pod tu{em `elite {e oprati lase, voda pa postaja vedno bolj hladna. Sodobna ogrevalna tehnika je na sre~o toliko napredovala, da lahko na vse te neugodne situacije z lahkoto pozabite. V nadaljevanju predstavljamo plinske preto~ne grelce Rinnai, ki so u~inkovita in ekonomi~na re{itev za neomejeno koli~ino tople vode. Rinnai plinske preto~ne grelce odlikuje sodobna tehnologija, ki omogo~a nadgradnjo obstoje~ih ali novih sistemov ter nam zagotavlja toliko tople vode, kot si je `elimo in takrat, ko jo potrebujemo. Tovrstni grelci so idealna re{itev za vse ve~je porabnike, ki imajo zaradi specifi~nih dejavnosti ve~je potrebe po topli vodi, na voljo pa so tudi manj{i, primerni za gospodinjstva.


64

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

65

Toplotna ~rpalka Rotex HPSU hitemp za obnovo starej{ih ogrevalnih sistemov Starej{i objekti imajo v ve~ini primerov vgrajene zastarele ogrevalne sisteme, ki zaradi velikih stro{kov ogrevanja potrebujejo prenovo. Pogosto se investitorji odlo~ijo za zamenjavo toplotnega vira (kotla), ostale komponente ogrevalnega sistema pa ostanejo nespremenjene.

Starej{e zgradbe so ve~inoma opremljene z radiatorji in potrebujejo vi{je temperature ogrevalnega medija. Toplotna ~rpalka HPSU hitemp dosega temperaturo dvi`nega voda do maksimalno 80°C, brez uporabe dodatnih elektri~nih grelcev, zato jo lahko uporabimo tudi za visokotemperaturne ogrevalne sisteme v objektih starej{e gradnje. Toplotne ~rpalke HPSU hitemp so tako kot klasi~ne nizkotemperaturne ~rpalke

10 PREDNOSTI HPSU hitemp 1.

Namenjena je za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. 2. Je idealna re{itev za sanacijo starej{ih visokotemperaturnih ogrevalnih sistemov z radiatorji. 3. Hitra zamenjava obstoje~ega kotla, brez ve~jih sprememb na ogrevalnem sistemu. 4. Zanesljivo delovanje pri nizkih zunanjih temperaturah (do – 25 °C) 5. Mo`nost integriranja solarnega sistema (v kombinaciji z ROTEX Hybrid Cube). 6. Mo`nost priklju~itve zalogovnika toplote ali grelnika sanitarne vode v 200 in 258 litrski izvedbi. 7. Inverterska tehnologija se s pomo~jo modulacije delovanja prilagaja trenutnim potrebam objekta. 8. Visok nivo higienske neopore~nosti tople sanitarne vode. 9. Tiho delovanje. 10. Razpon mo~i od 4 do 16 kW.

sestavljene iz zunanje enote in notranje enote. Na notranjo enoto se lahko priklopi grelnik za pripravo tople sanitarne vode. • Jo`e Herti{ Prodaja in zastopa: SELTRON d.o.o., Tr`a{ka cesta 85 A, 2000 Maribor Tel.: 02/671 96 00, e-mail: info@seltron.si, www.seltron.si

CENTER

varčnega ogrevanja

Kombinirani kotel OPTIMA KKO z regulatorjem t Namenjen je za ogrevanje objektov z različnimi toplotnimi potrebami in ogrevalnimi sistemi. t Omogoča kurjenje na polena ali pelete. t Prehod med energentoma je izjemno preprost in nezahteven. t Skupaj z integriranim zalogovnikom za 135 kg pelet, zasede le 0,9 m2. t Kotel OPTIMA KKO je edini v svojem rangu, ki je opremljen z regulatorjem z možnostjo reguliranja enega ogrevalnega kroga.

BREZOBRESTNI KREDIT !

Sanitarna toplotna črpalka OPTIMA SAN t Kakovostna izdelava in vrhunski dizajn. t Vgrajen sistem razslojevanja vode. t Ogrevanje sanitarne vode do 60 °C tudi pri nižjih temperaturah prostora. t Možnost upravljanja toplotne črpalke z mobilnim telefonom ali tabličnim računalnikom. t Dodaten toplotni izmenjevalec in diferenčni regulator omogoča ogrevanje sanitarne vode tudi z uporabo dodatnega vira kot je kotel ali solarni sistem.

Za nasvet obiščite CENTER varčnega ogrevanja na Tržaški c. 85 A v Mariboru. Več informacij za pridobitev brezobrestnega kredita najdete na www.seltron.si !

T: 02 / 671 96 00 E: info@seltron.si S: www.seltron.si


66

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotna ~rpalka HITACHI YUTAKI S80 â&#x20AC;&#x201C; prava izbira za obnovo starej{ih objektov z radiatorskim ogrevanjem

V

isokotemperaturna, dvostopenjska toplotna ~rpalka Hitachi Yutaki S80 je namenjena zamenjavi starega sistema ogrevanja na zemeljski plin ali kurilno olje - ogrevanje vode do 80°C omogo~a zamenjavo dotrajanih kotlov in s tem zmanj{anje stro{ke ogrevanja do 70 %, kar bi pri porabi 3000 litrov zna{alo 900 â&#x201A;Ź. Toplotna ~rpalka Yutaki S80 dosega temperaturo ogrevne vode do 80°C tudi pri ekstremnih zunanjih razmerah do -20°C brez pomo~i elektri~nih grelcev. S tem je omogo~eno zagotavljanje zadostne koli~ine energije in visoke temperature za ogrevanje objekta z radiatorskim ogrevalnim sistemom, talnim ogrevalnim sistemom ali kombinacijo obeh. Glavna prednost je prav segrevanje vode do 80°C, kar omogo~a priklju~itev na obstoje~i radiatorski sistem brez nepotrebnega poseganja po dodatnih sevalnih telesih ali predelavi radiatorjev. Vso delo se opravi v kotlovnici, hitro in ~isto.

Delovanje toplotne ~rpalke Hitachi Yutaki S80 Toplotna ~rpalka Yutaki S80 ima dva inverterska kompresorja, ki delata v pametni kaskadni tehnologiji z dvema hladilnima krogoma s hladilnima sredstvoma - R410A in R134A.

www.heatandcool.si

COP 4,36

vencijo o Eko sklada a

Re{itev za vsako hi{o

'YRVWRSHQMVNDWRSORWQDĂžUSDONDHITACHI Yutaki S80 MHQDPHQMHQD]DPHQMDYLVWDUHJDRJUHYDOQHJDVLVWHPD QD]HPHOMVNLSOLQDOLNXULOQRROMHWHUMHSULPHUQD]D SULNOMXĂžLWHYQDradiatorski ogrevalni sistem'RVHJD WHPSHUDWXURRJUHYQHYRGHGRÂ&#x192;&WXGLSUL]XQDQMLK UD]PHUDKGRÂ&#x192;&,]ELUDWDNĂŁQHWRSORWQHĂžUSDONHYDP YNRPELQDFLML]UDGLDWRUMLRPRJRĂžDvelik prihranek.

051 805 815

Toplotna ~rpalka Yutaki S80 je izvedena kot kompaktna notranja enota toplotne ~rpalke z bojlerjem za pripravo sanitarne tople vode v neto volumnu 185 litrov ali 250 litrov ter zunanjo lo~eno enoto. V kolikor so na voljo tudi son~ni kolektorji sistem omogo~a uporabo le teh pri pripravi tople sanitarne vode oziroma pri ogrevanju sistema. Toplotna ~rpalka Yutaki S80 je dobavljiva v mo~eh od 10 do 16 kW, kar zadostuje za ve~ino eno- do dvostanovanjskih dru`inskih hi{. Za ogled, brezpla~ni informativni izra~un in ponudbo kontaktirajte podjetje Ogrevanje in hlajenje d.o.o., na telefonsko {tevilko 051 805 815 ali pi{ite na info@heatandcool.si. â&#x20AC;˘

info@heatandcool.si Ogrevanje in hlajenje d.o.o. - va{ partner za znamko Hitachi.

(Promocijsko sporo~ilo)

Prava izbira za radiatorsko ogrevanje

Prvi kompresor se nahaja v zunanji enoti (R410A), drugi kompresor se nahaja v notranji enoti (R134A). Da bi pove~ali sezonsko u~inkovitost naprave (SCOP), drugi krog deluje le kot oja~evalnik v kolikor se zahteva visoka temperatura vode, preostali ~as se uporablja le en krog. Krmilnik glede na zunanjo temperaturo in potrebe po vi{ini temalperature ogrevalNudimo ne vode odlo~a o delovanju tudi ugodno enega ali dvojfinanciranje nega hladilnega tokokroga in v navezi s tem optimizira z NLB d.d! porabo elektri~nee energije. m siste Z inovativnim sistemom krmiljenja so tako pri Hitachiju dosegli visoko sezonsko u~inkovitost naprave, kar uvr{~a toplotno ~rpalko v energijski razred A+!


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

67

Revolucionarni tehnolo{ki napredek plinskih pe~i:

Daikin Altherma Hybrid

D

aikin je povezal najbolj u~inkovito kondenzacijsko pe~ in revolucionarno, najbolj prodajano toplotno ~rpalko v Evropi, v eno enoto, ki bo postavila nov mejnik na trgu plinskih pe~i. Po zadnji tehnolo{ki spremembi plinskih pe~i, ko je bila predstavljena plinska kondenzacijska pe~, je sedaj na voljo Daikin Altherma Hybrid, ki je neprimerljivo bolj u~inkovita in tako zagotavlja precej manj{o porabo energije. Uporabo naju~inkovitej{ega energenta dolo~a ra~unalnik Ker se u~inkovitost toplotne ~rpalke spreminja glede na zunanjo temperaturo, nam naprava neprestano na podlagi vnesenih cen plina in elektrike izra~unava, katero delovanje je v tistem trenutku najcenej{e. Naprava Daikin Altherma Hybrid lahko deluje samo kot toplotna ~rpalka, samo kot plinska pe~ ali kombinirano, ko delujeta obe hkrati. Ob tem ima naprava tudi naju~inkovitej{e preto~no ogrevanje sanitarne vode zaradi patentiranega dvojnega toplotnega menjalnika, kar nam zni`uje porabo {e za dodatnih 30 %.

Kompaktna naprava za vsak prostor, tudi za stanovanjske bloke Naprava je majhna in kompaktna, zato jo brez te`av postavimo na mesto va{e stare stenske plinske pe~i ali v novo hi{o oziroma stanovanje. Notranja enota je velika kot standardna stenska plinska pe~, zunanja pa je primerljiva z manj{o klimatsko napravo.

Subvencija Eko Sklada tudi za obmo~ja s plinovodom Naprava brez te`av dosega vse pogoje za umestitev na seznam Eko sklada, zaradi ~esar boste prihodnje leto ponovno (letos je razpis Eko sklada `e zaklju~en) kot kupci upravi~eni od 1.000 pa vse do 1.850 EUR nepovratnih sredstev. Do subvencije boste upravi~eni tudi lastniki hi{ in stanovanj, ki so priklju~ena na plinovod.

Bistvene prednosti plinske pe~i Daikin Altherma Hybrid: - V Daikin Altherma Hybrid je vgrajena izjemno u~inkovita toplotna ~rpalka, ki ima v Evropi najve~ji tr`ni dele`. - Toplotna ~rpalka izjemno u~inkovito deluje pri vi{jih zunanjih temperaturah, in to neprimerno ceneje kot katera koli druga ogrevalna naprava. Ta funkcionalnost dosega odli~ne rezultate pri povezavi s talnim ogrevanjem. - Plinska kondenzacijska pe~ brez te`av razvije mo~ do 33 kW, kadar je to potrebno, zato Daikin Altherma Hybrid u~inkovito deluje tudi v kombinaciji z novimi ali obstoje~imi radiatorji. - Za ogrevanje sanitarne tople vode skrbi nov patentiran na~in ogrevanja, ki je 30 % u~inkovitej{i od drugih kondenzacijskih plinskih pe~i. - Plinska pe~ deluje tudi samostojno. V primeru okvare staro plinsko pe~ enostavno zamenjate z notranjo enoto Daikin Altherma Hybrid in ji pozneje po `elji dodate {e zunanjo enoto topotne ~rpalke. - V Daikin Altherma Hybrid je vgrajena split toplotna ~rpalka, kar pomeni, da ogrevalna voda v radiatorjih ali talnem ogrevanju nikoli ne bo zapustila va{e hi{e, kot se pri kompaktnih enotah, ki so sicer namenjene za toplej{a sredozemska obmo~ja. - Kompresor v toplotni ~rpalki je inverterski, zato ne potrebujete zalogovnika. Uporaba le tega bi bistveno pove~ala porabo energije.

Podalj{ajte `ivljenjsko dobo va{e ogrevalne naprave s filtri Spirotrap MB3 Magnetni filtri so postali nujen del vseh ogrevalnih sistemov. Uporabljamo jih tako pri novih sistemih kot tudi pri starih, kadar gre za zamenjavo pe~i ali samo obto~ne ~rpalke. Magnetni filtri poleg magnetnih delcev odstranjujejo tudi ostale ne~isto~e in usedline. Opa`amo, da se v vse novej{e ogrevalne naprave (toplotne ~rpalke pa tudi oljne, plinske in peletne pe~i) vgrajujejo DC obto~ne ~rpalke, ki porabijo 40 % manj elektri~ne energije, so ti{je in imajo dolgo `ivljenj-

sko dobo. Slabost teh obto~nih ~rpalk je ob~utljivost na magnetne delce, ki pridejo v sistem preko radiatorjev in ostalih kovinskih komponent ogrevalnega sistema. Zato se priporo~a vgradnja kvalitetnih magnetnih filtrov, saj garancija ne krije okvare obto~ne ~rpalke zaradi prisotnosti magnetnih delcev. Z magnetnim filtrom Spirotrap MB3 boste hitreje in bolje o~istili radiatorsko vodo. Za ve~ informacij ali brezpla~ni izra~un porabe se obrnite na E2E d.o.o., po elektronski po{ti na info@e2e.si ali telefonu na 02 620 98 05. Obi{~ite tudi www.e2e.si. •

V podjetju E2E d.o.o. vabimo k sodelovanju instalaterje monterje iz vse Slovenije. Nudimo izobra`evanje, pomo~ pri monta`i, servisne zagone, kredite za kon~ne stranke, izra~une za talno ogrevanje ter izbor ustrezne vrste in velikosti toplotne ~rpalke.

Plinska peč in toplotna črpalka v enem ohišju

Daikin kin Altherma Hybrid jje nov no sistem i t ogrevanja vašega doma in sanitarne tople vode, ki združuje tehnologijo toplotne črpalke zrak - voda in plinskega kondenzacijskega kotla. Naprava je stroškovno učinkovitejša, okolju prijaznejša ter s subvencijo Eko sklada. Za več informacij se obrnite na zastopnika Daikin, podjetje E2E d.o.o., ki sodeluje z več kot 100 monterji po celotni Sloveniji. Uvoznik in distributer: 02 620 98 05 02 621 98 03

info@e2e.si www.e2e.si


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

69

Toplotna ~rpalka – velik prispevek k u~inkovitosti porabe energije Obnovljiva energija je vsak vir energije, ki je naravno obnovljen. To energijo je mogo~e u~inkovito uporabiti tako za ogrevanje, hlajenje kot tudi za pripravo tople sanitarne vode v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih aplikacijah. Zrak je glavni vir energije za toplotno ~rpalko. Toplotne ~rpalke zrak-voda prestrezajo obnovljivo energijo sonca, ki je shranjena v zraku. Toplotne ~rpalke so edini ogrevalni sistem, ki lahko pretvori 1 kW energije v 4 kW uporabne toplote. Ta koeficient u~inkovitosti (COP) pomeni, da toplotna ~rpalka omogo~i tudi velik denarni prihranek za kon~nega uporabnika. V nasprotju s tem, kotli 1 kW dovedene energije pretvorijo v manj kot 1 kW izhodne energije. [e ve~, ~eprav je temperatura okolice zelo nizka, vse tja do - 20°C, je toplotna ~rpalka {e vedno sposobna zagotoviti energijo za ogrevanje tudi v teh razmerah.

Katera toplotna ~rpalka je prava za va{ objekt? Pravilna izbira toplotne ~rpalke je klju~nega pomena, kar se nam bo izkazalo

predvsem na prihranku ob koncu ogrevalne sezone. Dandanes so novogradnje, oz. prenovljeni stanovanjski objekti v ve~ini primerov dobro izolirani. Zato so tudi toplotne izgube takih objektov majhne. V tem primeru nam bo vsekakor zadostovala nizkotemperaturna toplotna ~rpalka, ki ogreva vodo do 60°C. Uporabna bo v primeru talnega kot tudi radiatorskega ogrevanja. V kolikor gre za zamenjavo ogrevalnega sistema na starej{em objektu, ki je brez izolacije in so zaradi tega izgube veliko ve~je, potrebujemo tudi vi{je temperature vode v radiatorjih (tudi do 80°C). V tem primeru potrebujete visokotemperaturno toplotno ~rpalko. Ponudnikov je na trgu le nekaj.

Do velikega prihranka s pravilno izbiro toplotne ~rpalke Praksa je pokazala, da toplotna ~rpalka lahko zamenja katerikoli obstoje~i ogrevalni sistem. Z zamenjavo oljnih pe~i z nizkotemperaturno toplotno ~rpalko Hitachi Yutaki S pri talnem ogrevanju privar~ujete tudi do 4-krat. Kar pomeni, da bi pri znesku 1500 €, ki ste ga porabili za kurilno

olje, pri toplotni ~rpalki porabili zgolj dobrih 400 €. Podobno je pri radiatorskem ogrevanju. Nizkotemperaturne toplotne ~rpalke se niso izkazale pri zamenjavi ogrevalnega sistema pri starej{ih gradnjah z radiatorskim sistemom, saj so to predvsem hi{e s slabo ali celo brez izolacije. Sedaj lahko po ve~ uspe{no prestanih zimah trdimo, da visokotemperaturna toplotna ~rpalka Hitachi Yutaki S80 zlahka pokrije potrebe po ogrevanju brez dodatnih virov ogrevanja. Zahvaljujo~ pametnemu delovanju 2 kompresorjev, pri katerem se kompresor notranje enote vklopi, ko je potrebna visoka temperatura vode v sistemu, celoletni izkoristek presega to~ko 3 (SCOP=3). ^e ste za stro{ke ogrevanja prej porabili 2.000 €, bi sedaj s toplotno ~rpalko Hitachi Yutaki S80 porabili le dobrih 600 €. • Jure Rusjan


70

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotne ~rpalke najbolj inovativnega in hkrati vodilnega proizvajalca na slovenskem ogrevalnem trgu, podjetja Daikin Daikin je v svetovnem merilu znan kot vodilni proizvajalec energetsko u~inkovitih re{itev za ogrevanje, hlajenje, prezra~evanje in klimatizacijo. Inovativnost, trajnostni razvoj in energetska u~inkovitost predstavljajo na~ela, katerim daje Daikin absolutno prioriteto tako v svetovnem merilu, kot tudi v Evropi . To je vsekakor razvidno pri razvoju inovativnih izdelkov in sistemov, ki so bili izdelani posebej za evropske trge. Ti sistemi ravnajo bolj u~inkovito z energijo, sprostijo manj CO2 in omogo~ajo Daikinu, da se hitro odziva na nove zahteve trga.

mo~jo, ampak lahko delujejo v optimalnem obmo~ju, kar zagotavlja visoko u~inkovitost in zanesljivo delovanje v celotni ogrevalni sezoni. Skrivnost je v tem, da vedno oba kompresorja delujeta ter si delita obremenitve, zato lahko vsak od njiju dela v ni`ji delni obremenitvi. Tak{no delovanje v povezavi z inverterskim krmiljenjem omogo~a bistveno ve~jo u~inkovitost, kot jo nudijo toplotne ~rpalke s samo 1 kompresorjem.

Daikin je razvil {tiri modele toplotnih ~rpalk â&#x20AC;&#x201C; nizkotemperaturni ~rpalki zrak-voda in zemlja-voda, ki sta primerni za nizkotemperaturne ogrevalne sisteme (talno ogrevanje, konvektorji) ter hibridno toplotno ~rpalko in visokotemperaturno toplotno ~rpalko zrak-voda, ki sta primerni za ogrevanje z radiatorji. V Sloveniji ima koristi od inovativnih, stro{kovno in emisijsko var~nih Daikinovih ~rpalk `e ve~ kot 10.000 oseb. Zaradi zavzetosti, zagnanosti in strokovnosti na{ih slovenskih distributerjev, projektantov in monterjev ter tudi zahvaljujo~ tako velikemu {tevilu slovenskih uporabnikov, ki so zaupali Daikinu in se odlo~ili za njihove toplotne ~rpalke Daikin Altherma, je Daikin dale~ najmo~nej{i dobavitelj toplotnih ~rpalk v Sloveniji. Posebno ~ast so podjetju Daikin izkazali pri reviji Forbes, ko so jih nedavno uvrstili na seznam 100 najbolj inovativnih podjetij v svetovnem merilu. (Za ve~ informacij: www.daikin-ce.com/news/recent/2013/most-innovative-companies.jsp ter www.forbes.com/innovative-companies/list)

Visokotemperaturna toplotna ~rpalka Daikin Altherma predstavlja idealno re{itev za hi{e z radiatorji Daikin je prvo podjetje, ki je na podro~ju toplotnih ~rpalk uvedlo patentirano re{itev z dvema zaporedno vezanima kompresorjema, zaradi katerih lahko njihova toplotna ~rpalka dvigne temperaturo vode do 80°C izklju~no s termodinami~nim delovanjem. Visokotemperaturna ~rpalka je tako idealna za zamenjavo tradicionalnih ogrevalnih sistemov (pe~i na kurilno olje, plin ali biomaso) v starej{ih objektih z radiatorji, saj nudi uporabnikom popolno udobje topline tudi pri najni`jih zunanjih temperaturah, brez dodatne pomo~i elektri~nih grelcev. S tem konceptom je proces ustvarjanja potrebne zmogljivosti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode razdeljeno na 2 kompresorja, namesto samo na enega, tako da vsak kompresor ne potrebuje delovati s polno

Toplotna ~rpalka naravni tok prehajanja toplote iz vi{jega temperaturnega obmo~ja na ni`je temperaturno obmo~je obrne in s toploto, ki jo prenese iz zunanjega zraka segreva sanitarno vodo oz. vodo za ogrevanje prostorov. Izmenjevalec toplote v zunanji enoti (1) jemlje toploto iz zunanjega zraka s pomo~jo hladiva R410A. Kompresor v zunanji enoti temu hladivu dvigne tlak in posledi~no tudi temperaturo, ki se nato preko prvega izmenjevalca v notranji enoti (2) prenese na hladivo R134a. Drugi kompresor ponovi enak proces, ki se zaklju~i s prenosom toplote na vodo v ogrevalnem sistemu (3).

Na podlagi dosedanjih izku{enj lahko visokotemperaturna toplotna ~rpalka Daikin Altherma zmanj{a stro{ke ogrevanja do 3 krat v primerjavi s kurilnim oljem, do 4 krat v primerjavi z uteko~injenim naftnim plinom in do 2-krat v primerjavi s toplotno ~rpalko z le enim kompresorjem.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

71

Inovativni koncept invertersko krmiljenih dveh zaporedno vezanih kompresorjev zagotavlja visokotemperaturni toplotni ~rpalki Daikin Altherma zadostno kapaciteto mo~i skozi celotno ogrevalno sezono. Tako lahko na primer 11kW Daikin Altherma pri temperaturi -15°C zunanjega zraku proizvede 65°C izhodne vode z mo~jo 9,1 kW, kar je {e vedno ve~ kot 90 % kapacitete, ki jo ~rpalka zagotavlja pri 2°C zunanjega zraku (10 kW).

Invertersko krmiljene visokotemperaturne Daikin in Altherme zvezno prilagajajo delovanje obeh kompresorjev tako, da z minimalno potrebno mo~jo zadostijo dejanskim potrebam po ogrevanju objektov. Pri vi{jih zunanjih temperaturah kompresorja delata z manj{o mo~jo, pri ni`jih pa z ve~jo mo~jo, da dose`eta nastavljeno notranjo temperaturo objekta. Kaj tak{na regulacija delovanja kompresorjev pomeni za uporabnika in za samo toplotno ~rpalko? 1. V primerjavi s toplotnimi ~rpalkami, ki {e vedno delujejo po principu Vklop-Izklop (t. i. On-Off kompresor deluje izklju~no ali z 0% mo~i ali pa s 100% mo~jo), lahko toplotna ~rpalka z inverterskim delovanjem prihrani do 30 % energije; 2. Manj{e {tevilo vklopov in izklopov kompresorjev podalj{uje `ivljenjsko dobo toplotne ~rpalke in zmanj{ajo mo`nosti nastanka okvar; 3. Invertersko krmiljenje omogo~a uporabniku popolno temperaturno udobje, saj vzdr`uje nastavljene temperature prostorov brez nihanja, ne glede na razli~ne spremenljivke (npr. spremenjena koli~ina son~ne svetlobe ali {tevilo oseb v prostoru). Invertersko krmiljenje ne omogo~a toplotni ~rpalki samo prilagajanja mo~i delovanja, ampak tudi prilagajanje proizvodnje razli~nih temperatur ogrevalne vode. To pomeni, da za razliko od tradicionalnih ogrevalnih sistemov, kjer moramo nastaviti fiksno temperaturo izhodne vode (npr. 70°C), lahko z Daikin Althermo nastavimo vremensko odvisno krivuljo temperature izhodne vode – pri vi{jih zunanjih temperaturah zraka lahko objekt u~inkovito ogrejemo tudi z ni`jimi temperaturami izhodne vode, ki jih potem ~rpalka samodejno dviguje z ni`anjem zunanje temperature zraka. Prednost je ponovno v manj{i mo~i delovanja kompresorjev in posledi~no v prihranku energije. Za razliko od inverterskih, On-Off ~rpalke te prednosti ne morejo izkori{~ati. Za zagotavljanje ni`je temperature izhodne vode bi morali njihovi kompresorji {e ve~ delati na manj u~inkoviti na~in s konstantnim vklapljanjem in izklapljanjem. Glede na vse na{tete prednosti inverterske tehnologije, ne presene~a dejstvo, da skoraj ni ve~ proizvajalcev, ki ponujajo toplotne ~rpalke z zastarelo tehnologijo On-Off delovanja kompresorjev. Zelo kmalu tudi ne bo ve~ mogo~e s tak{no tehnologijo izpolnjevati kriterijev o minimalni sezonski u~inkovitosti, ki jih bo narekovala zakonodaja EU.

Kadar se boste odlo~ali za re{evanje svojih ogreK valnih potreb s toplotno ~rpalko v kombinaciji z va radiatorji, ki za delovanje potrebujejo vhodno temradia peraturo vode 50°C ali ve~, se je smiselno se vpra{ati: • Je izbrana toplotna ~rpalka zasnovana za delovanje pri vi{jih temperaturah (do 80°C)? Je toplotna ~rpalka zmo`na samodejnega prilagajanja toplotnim potrebam hi{e in uporabnikov ali morda deluje na na~in nizke u~inkovitosti s konstantno kapaciteto in izhodno temperaturo vode? Lahko toplotna ~rpalka dose`e zahtevano vrednost izhodne temperature vode tudi pri temperaturi zunanjega zraka -20°C brez pomo~i dodatnih elektri~nih grelcev? Lahko toplotna ~rpalka dose`e zahtevano vrednost izhodne temperature vode tudi pri temperaturi zunanjega zraka -20°C brez, da bi koeficient u~inkovitosti COP padel pod 2? Lahko toplotna ~rpalka zagotavlja enako grelno kapaciteto pri temperaturi zunanjega zraka +2°C in -15°C? Ali je mogo~e, da pri -15°C izgubi 30% ali celo 50% svoje toplotne mo~i, kar jo prisili, da izgubljeno toplotno mo~ nadome{~a z elektri~nimi grelci? Ali toplotna ~rpalka obratuje z visoko u~inkovitim sistemom z dvema kompresorjema, ali obratuje z enim samim kompresorjem, z bistveno ni`jo u~inkovitostjo in vi{jimi obratovalnimi stro{ki na letnem nivoju? Se kompresor krmili z invertersko tehnologijo, kar zagotavlja optimalno obremenitev naprave in visoko u~inkovitost, ali je krmiljena z zastarelo On-Off tehnologijo? Je toplotna ~rpalka zasnovana na osnovi aktualnih in u~inkovitih hladilnih plinov, kot npr. R410A, R134A, R32 (oz. kombinacije le-teh), ali uporablja zastarele in neu~inkovite hladilne pline, kot so R407C in R404a? V primeru nadaljnjih vpra{anj se lahko obrnete na nas preko na{e spletne strani www.daikin-ce.com ali pa z nami nave`ete stik preko enega od na{ih distribucijskih partnerjev v Sloveniji. Seznam na{ih partnerjev lahko najdete na www. daikin-ce.com/country-selection/ slovenia.jsp. •

(Promocijsko sporo~ilo)

Opomba: Realni podatki lahko nekoliko odstopajo zaradi razli~nih lokalnih podnebnih razmer, posebnih okoli{~in vgradnje in uporabe ter zaradi gibanja cen energentov.

Pri nekaterih drugih toplotnih ~rpalkah - {e posebej tistih, ki uporabljajo samo On-Off kompresorje in morda tudi nizko u~inkovito hladilno sredstvo, kot je plin R407C - lahko vidimo, da jim grelna mo~ pade med 30% ali celo 50% pri zni`anju zunanje temperature zraku iz 2°C na -15°C. To avtomati~no pomeni, da ~e potrebujete dolo~eno dolo~en ogrevalno mo~ pri -15°C zunanje temperature, da zagotovite prijetno toplino v va{em domu, moraz te nabaviti toplotno ~rpalko, ki ima veliko ve~jo nazivno kapaciteto (nazivna kapaciteta obi~ajno n temelji na +7°C zunanje temperature zraka). Ve~ja kapaciteta toplotne ~rpalke pa pomeni ve~je investicijske stro{ke, ve~jo velikost enote in ve~je emisije hrupa.


72

VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI TM

RTM tehnologija spajanja Revolucionarna novost iz Uponorja V Uponorju sta tehnologija in razvoj vedno na prvem mestu. S stalnim zagotavljanjem prednosti in u~inkovitosti vsake instalacije nas to ohranja korak pred ostalimi na trgu. To pa je bistvenega pomena za prihodnost.

projektantje pri tehnologijah spajanja vodovodnih in ogrevalnih sistemov.

Koncept Nova, t.i. RTM tehnologija

KLIK. Integrirana zatisna funkcija

Zatisnjenje brez orodja Uponor vam sedaj predstavlja novo RTM tehnologijo: integrirana zatisna funkcija s konceptom Tool-Inside (kar pomeni, da je orodje vključeno v sam fiting) je idealna za adaptacije in novogradnje. Omogoča varno, hitro in profesionalno povezavo, tudi na težko dostopnih mestih. Vse to zahvaljujoč barvno označenemu fitingu, indikatorju spoja ter neodvisnosti od orodja. RTM tehnologija je idealno dopolnilo k preverjenemu sistemu večplastnih cevi Uponor MLCP.

TITAN d.d. T (01) 8309 170 prodaja (01) 8309 168 tehnična služba F (01) 8309 171 E pc5@titan.si W www.titan.si www.uponor.si

podeljuje naziv

NAJBOLJŠI IZDELEK LETA 2012

spaja Uponor MLCP cevi brez uporabe posebnega orodja za zatiskanje zahvaljujo~ integrirani zatisni funkciji znotraj fitinga. Vsak RTM fiting ima v notranjosti t.i. zatisni

Ob koncu vtika Uponor MLCP cevi v RTM fiting, se glasno zasli{i »klik«, kar pomeni, da je spoj uspe{no izveden. Ob tem barvni distan~nik enostavno odpade v prazen prostor fitinga. Po zaslugi 360° vrtljivosti prozornega dela fitinga, se lahko vizuelno preveri, ali je zatisni obro~ pravilno stisnil cev.

Tehnologija spajanja

Najnovej{i produkt razvoja revolucionarnih tehnologij je prav gotovo nova Uponorjeva RTM tehnologija spajanja. Glavni moto te tehnologije je enostavnost, hitrost vgradnje in zanesljivost. To pa so zahteve, ki jih imajo instalaterji in

obro~, ki je izdelan iz visoko oglji~nega vzmetnega jekla in je prednapet (raz{irjen) s pomo~jo posebnega barvnega distan~nika.


VODNIK - SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

16

20

25

Spominski u~inek prednapetega obro~a tako reagira kot zatisno orodje in vseskozi deluje na cev s silo dveh ton. Zaradi tega spoj trajno absorbira vsa temperaturna nihanja in ekstremne tla~ne obremenitve.

32

ozna~uje za katero dimenzijo cevi gre. Barvno ozna~eni fitingi omogo~ajo enostavnej{o izbiro pravilne dimenzije, kar posledi~no pomeni prihranek ~asa in zagotavlja varen in zanesljiv spoj.

Monta`a Barvna ozna~enost Podobno kot standardni Uponor MLCP zatisni fitingi, so tudi RTM fitingi barvno ozna~eni. Barvno ozna~enost omogo~a distan~nik, ki dr`i obro~ prednapet, in ki

1

2

RTM tehnologija spajanja omogo~a hitro in enostavno vgradnjo. Za spajanje cevi na fiting so potrebni le trije koraki: odre`ite cev, kalibrirajte cev in priklju~ite. Uponor nudi kompleten asortiman fitingov za dimenzije od 16 do 32mm. Fitingi dimenzije 16 do 25mm, so izdelani iz visoko-kvalitetnega PPSU plasti~nega materiala. Fitingi dimenzije 32mm in fitingi v kombinaciji z notranjim ali zunanjim navojem, pa so izdelani iz galvansko kositrane medenine. Celoten asortiman obsega vse artikle, ki so potrebni za celotno vodovodno in ogrevalno instalacijo. RTM tehnologija je idealno dopolnilo k preverjenemu sistemu ve~plastnih cevi Uponor MLCP.

Zaklju~ek

3

Predstavljena sprememba bo omogo~ala izvajalcem la`je, hitrej{e in {e bolj zanesljivo delo. S tem Uponor {e vedno nudi gradbenim profesionalcem brezkompromisno kakovost, najbolj{e strokovno znanje in dolgoro~no partnerstvo. Za dodatne tehni~ne informacije se lahko obrnete na podjetje TITAN d.d., ki je generalni zastopnik dru`be Uponor v Sloveniji. â&#x20AC;˘ Vili Zabret, TITAN d.d.

73


Imamo ključ do ENERGETSKIH PRIHRANKOV

se vidimo v CER Ni vseeno, kako se lotite energetske sanacije vašega objekta, saj je za dosego optimalnih učinkov treba slediti pravilnemu zaporedju ukrepov. V prvem koraku sanirajte ovoj stavbe, to so fasada, streha, tla, okna. Šele nato sledijo ukrepi, kot so prenova ogrevalnega sistema in izbira drugega energenta. Center energetskih rešitev združuje strokovnjake, ki vam pomagajo: - znižati stroške ogrevanja - prihraniti čas in denar - enostavno in hitro zaključiti prenovo doma - najti rešitve na ključ - do varčnega in zdravega bivanja

Partnerji CER vam nudijo energetske rešitve po meri: - Petrol: celovite rešitve ogrevanja in izbiro energentov - Jelovica: izbor kakovostnih oken in vrat ter varčnih hiš - Knauf Insulation: vse tipe izolacijskih rešitev - JUB: izbor optimalnega fasadnega sistema in hidroizolacije

MESEC DODATNIH PRIHRANKOV 24. 9. 2014 — 24. 10. 2014 energenti za dom

SVETOVANJE Za vas bo med 24. septembrom in 24. oktobrom 2014 v CER na voljo brezplačno svetovanje neodvisnega energetskega svetovalca, ki bo proučil vaš problem in vam predlagal strokovno, kakovostno in stroškovno najugodnejšo rešitev.

izolacija poševne strehe

energijsko varčna lesena hiša

notranje barve

izolacija fasade

energijsko varčna okna

izolacija tal izolacija balkona

Center energetskih rešitev, BTC Hala 2, Šmartinska 152, Ljubljana www.cer-slo.si, mail: info@cer-slo.si

celovite lovite ovit v rešitve ogrevanja

fasadni sistemi


75

Štekaš?! Izštekaj! Mariboru postavljamo nov izziv: ustvarimo energetsko učinkovito sosesko! Več informacij najdeš na spletni strani www.varcnasoseska.si.

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

PAKET

DVOJNI

PLUS

Električna energija in zemeljski plin združena v enem paketu za vse gospodinjske kupce. Nižja cena obeh energentov do konca leta 2015. Ponudba ne vključuje 20 eur popusta in praktične nagrade ob sklenitvi pogodbe za zemeljski plin.

080 21 15 www.energijaplus.si


76

ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB

Topel pla{~ ve~stanovanjske zgradbe

S

tro{ki, predpisi, bivalno ugodje in prihranki so glavni motivi za odlo~itev stanovalcev za vgradnjo toplotne izolacije. [tirinadstropni blok na primer, lahko po predpisih izoliramo z ekspandiranim polistirenom, s tem, da nad okna namestimo protipo`arne preklade iz negorljive izolacije. Debelina 16 cm omogo~a pridobitev subvencij, pred posegom pa je dobro pregledati tudi ostale dele stavbe in ugotoviti, kje se {e nahajajo toplotne luknje. Koristen je tudi premislek, ali je potrebno pred name{~anjem izolacije na steno vgraditi {e kak{ne kable ali cevi. ^e smo poseg premislili tudi s tega vidika, bomo poleg toplotne koristi dosegli {e druge ugodne u~inke.

Drevesa in kopelit V urbanem okolju so drevesa pravi blagor, vendar ne bo ugodno, ~e se bodo veje dotikale nove fasade. Plesni in mahovi, ki jih naknadno lahko odstranimo samo kemi~no, bodo novo in drago fasado hitro po{kodovali, mehani~no in estetsko. Zato je

Pred izoliranjem prilagodimo obrobo, vgradimo nove okenske police, nevidno polo`imo odvod kondenza in polo`imo plo{~e

kraj{anje bli`njih vej ali odstranitev dreves, ki rastejo tik ob stavbi, nujna. Odstranjeno drevo lahko takoj nadomestimo z novim, ki bo malo bolj oddaljeno. Veliko stanovanjskih blokov ima stopni{~e ob zunanji steni, da je ~ez dan naravno osvetljeno. Obi~ajno so to stara okna z enim steklom ali kopelit zasteklitev, s steklenimi profili v obliki ~rke »C«. V obeh primerih so te povr{ine prvovrstna toplotna luknja, zato je hkrati z name{~anjem nove izolacije potreben tudi poseg v ta del stavbe. Potrebno je vgraditi nova, toplotno izolacijska okna, izdelana po meri. Ker ve~ino teh oken ni potrebno odpirati, bo tudi cena ob~utno ni`ja. Skupni stro{ek toplotne za{~ite stav-

Izguba skozi izolirane okenske {palete je jasno vidna

be bo za nekaj odstotkov vi{ji, korist pa izjemna. ^e teh svetlobnih povr{in ne zamenjamo, bodo ohlajale notranje stopni{~e bloka in s tem notranje stene stavbe. Povzro~ale bodo `ivahen vlek hladnega zraka, ki bo povzro~il u~inek dimnika in ves ~as dodatno ohlajal stavbo.

Odtoki in betonske plo{~e ^e ima stavba urejene odtoke s strehe, je to v redu, vpra{anje pa je, kam se bo stekala kondenzirana vlaga, ki izteka iz vedno {tevil~nej{ih klimatskih naprav. Kljub temu, da jo lahko s cevko usmerimo stran od stavbe, bo kombinacija kapelj, vetra in prahu kmalu neizbrisno ozna~ila fasado. Zato je smotrna postavitev vertikalnih odvodov iz PVC

/Z>E/</ sE/

/^d/>E EWZs

hƉŽƌĂďůũĂŵĚĞǎĞǀŶŝĐŽ͕ ƉƌŝŚƌĂŶŝŵŝŶ ǀĂƌƵũĞŵŽŬŽůŝĐŽ͊ K/a/dE^EƐĞũŵƵDK^ǀĞůũƵ a www.roto.si | 080 22 52

cevi, ki jih namestijo na steno, vto~no mesto pa postavijo na najverjetnej{i polo`aj, kjer so name{~ene sedanje in bodo tudi bodo~e klime. Kljub temu, da je tankoslojni omet cokla vodoodporen, je potrebno padavinsko vodo usmeriti stran od fasade. Na mestih, kjer ni asfalta ali druge vrste plo~nika je potrebno ob cokel polo`iti navzven nagnjen pas betonskih plo{~, ki bodo padavine usmerjale stran od zidu.

Toplotni mostovi ki ostanejo V redkih stavbah se odlo~ijo za toplotno izolacijo balkonov, saj je to poseg, ki je lahko dra`ji kot vsa fasada. Balkon je hladilno rebro, ki hladi konstrukcijo, saj je brez prekinitve povezan s stropom in tlemi v vsaki eta`i. Drugi problem so okenske {palete. Tukaj se, razen vgradnje zelo drage VIP vakuumske izolacije, ne da veliko storiti. Potem so tukaj {e skupni zra~niki, ki v bolj solidnih zgradbah naravno prezra~ujejo shrambe v kuhinjah, kopalnice in strani{~a. Pretok hladnega zraka od zunaj tako shladi stene na tem delu, da se lahko pojavi kondenzacija v stanovanju. Zato nekateri pozimi zaprejo vstopne odprtine s primernim pokrovom in prepre~ijo nekontrolirano podhlajevanje notranjosti, zra~enje pa omogo~ijo z ob~asnim odpiranjem oken. • Tihec


ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB

77

Izbolj{ajmo zvo~no izolacijo

D

ejstvo je, da se z zvo~no izolacijo na{ih bivalnih in delovnih prostorov graditelji niso prav veliko ukvarjali. Zato se danes le redki lahko pohvalijo, da `ivijo in delajo v prostorih, kjer jih neza`elen hrup, ki prihaja iz sosednjih prostorov (ali od zunaj), ne moti. Vsi, ki se dnevno sre~ujemo z ne`elenim hrupom, pa lahko ukrepamo in z dodatno zvo~no izolacijo bivalne in delovne razmere izbolj{amo.

Kako dodatno izoliramo stene? Veliko je odvisno od tega, iz ~esa so stene in koliko prostora imamo na razpolago. Obi~ajno je najbolj enostavna re{itev, ~e steno dodatno oblo`imo s posebnimi mav~nimi plo{~ami, med oblogo in steno pa dodamo {e sloj izolacijske volne. V ~em se mav~ne plo{~e za zvo~no izolacijo razlikujejo od obi~ajnih mav~nih plo{~? So bistveno te`je in bolj elasti~ne. Pri nas se dobi nekaj razli~nih tipov takih plo{~, npr.: DuoTech plo{~e, Diamant in Silentboard plo{~e, Akustik gips tip 2 â&#x20AC;Ś Vse te plo{~e se vgrajujejo v debelini vsaj 25mm, torej po dva sloja. Lahko pa kombiniramo dve vrsti plo{~. Za dodatno izolacijo se votli prostor med oblogo in zidom napolni s stekleno, kameno ali lesno volno. Skupna debelina takih oblog je pribli`no 8 cm ali ve~. V primeru, da toliko prostora nimamo na razpolago, si lahko pomagamo s plo{~ami

Akustik gips tip 3, ki so debele 35 mm in jih lahko na zid prilepimo s posebnim lepilom. Pomembno je, da oblogo lo~imo od obstoje~ih zidov z dilatacijskimi gumijastimi trakovi in elasti~nimi tesnilnimi materiali ter da podkonstrukcije za oblogo ne pritrjujemo v zid. Za to~na navodila o pravilni izvedbi vedno vpra{ajmo strokovnjaka.

Kako izoliramo tla? Kadar `ivimo v hi{i, kjer smo lastniki tudi zgornjega nadstropja, od koder prihaja hrup, je najbolj u~inkovito, da se problema lotimo z zgornje strani. ^e so stara tla dotrajana, odstranimo vse plasti do zdrave nosilne podlage. Izdelamo plavajo~ pod: na tla polo`imo izolacijo, ki jo ob zidu zavihamo navzgor, da se nova tla nikjer ne dotikajo zidov. Najbolj u~inkovite izolacije za tlake so kamena volna, lesna volna (po 2-3 cm) in mikrogranulirana guma (3 do 10 mm). Na izolacijo polo`imo

mav~ne ali lahko-betonske talne plo{~e in talno oblogo. Pri lesenih stropih lahko izolacijo pobolj{amo {e z uporabo te`kega nasutja, ki pove~a maso stropa.

Kako dodatno izoliramo strop? Kadar hrupa od zgoraj ne moremo zaustaviti v zgornjem nadstropju, lahko strop izoliramo s spodnje strani. Princip oblaganja stropa je podoben oblaganju sten in tudi materiali, ki jih uporabljamo so delno isti: posebni tipi mav~nih plo{~ in dodatna izolacija v prostoru med stropom in novo oblogo. Lepljenje izolacijskih plo{~ na strop `al ne pride v po{tev, ker so take plo{~e prete`ke. Pogosto so prostori nizki in nas zni`anje stropa moti. @al pa v tem primeru {e ni re{itve s tankimi oblogami. [e posebej pri lesenih stropih ali monta stropih je u~inkovita le re{itev z dovolj debelo oblogo. â&#x20AC;˘

^e niste prepri~ani, kako bi se zadeve lotili, se oglasite v kateri od trgovin KALCER, kjer boste dobili pravo re{itev prav za va{ primer. Lahko tudi pokli~ete ali po{ljete info@kalcer.si!


78

ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB

Nizkoenegijski objekt

D

o nizkoenergijskega objekta lahko pridemo na ve~ na~inov. V primeru novogradnje je pomembna `e umestitev objekta v prostor, saj lahko z ustrezno arhitekturo dobimo veliko son~nih dobitkov ter ustrezno zmanj{ujemo energijske izgube na ovoju objekta. Obstoje~e objekte pa je potrebno strokovno sanirati z ustreznim toplotnim ovojem. V dana{njh dneh se redkeje odlo~amo za novogradnjo, zato si na kratko poglejmo kako lahko obstoje~ objekt izbolj{amo, da bo poraba energentov za ogrevanje in hlajenje kar se da nizka.

Med najcenej{e posege pri prenovi sodi toplotna izolacija strehe, kjer lahko sami polo`imo toplotno izolacijo na plo{~o medeta`ne konstrukcije (samo razvijemo rolo toplotne izolacije). Da zagotovimo ustrezno toplotno za{~ito strehe je priporo~ljivo namestiti vsaj 20 cm izolacije URSA SF 34, ter namestitev ustreznih folij, ki {~itijo toplotno izolacijo. Kadar imamo izkori{~eno podstre{je in streha ni podeskana svetujemo namestitev toplotne in zvo~ne izolacije URSA SF 34 med {piravce in pod {piravce, v skupni debelini vsaj 20 cm. Konstrukcijo pa dodatno za{~itimo z URSA SECO PRO 2 folijo z notranje strani, ter URSA SECO PRO 0,04 z zunanje strani kot sekundarno kritino. Vse stike dobro zalepimo z lepilnimi trakovi URSA SECO PRO KP in URSA SECO PRO KA, ter trajno elasti~no maso URSA SECO PRO DKS. V primeru podeskanega ostre{ja (deske so tesno skupaj) pa namesto URSA SECO PRO 2 folije namestimo URSA SECO PRO 100 folijo. Ostali posegi pri prenovi objekta pa zahtevajo nekoliko ve~ finan~nih sredstev. Fasada objekta pri prenovi predstavlja kompleksen poseg, saj je potrebno zdru`iti zamenjavo stavb-

nega pohi{tva, okenskih polic, sanacijo toplotnih mostov, ter dodatno toplotno izolacijo s fasadnim zaklju~kom. Za dosego zastavljenega cilja je tako potrebno namestiti okna s toplotno prehodnostjo U ď&#x201A;Ł 1,1 W/m2K, ter vgradnjo po RAL sistemu. Vse toplotne mostove je potrebno dodatno toplotno za{~ititi z bolj{o izolacijo, da izena~imo toplotno prehodnost med razli~nimi konstrukcijskimi preseki (sestavami). [palete je priporo~ljivo obdati s slojem toplotne izolacije URSA XPS N-W-I ali URSA XPS N-III-PZ-L v debelini 2 â&#x20AC;&#x201C; 5 cm pred vgradnjo stavbnega pohi{tva. Na zidove pa lahko namestimo toplotno izolacijo URSA FDP 2 v dveh slojih, 5 + 10 cm, ter jo oblo`imo z leseno macesnovo oblogo. Posebno pozornost je potrebno posvetiti namestitvi zunanjih okenskih polic, saj z napa~no namestitvijo lahko nastane linijski toplotni most. Pri fasadi je pomemben tudi stik zidu z zemljo (pas, ki ga imenujemo cokel). V tem obmo~ju je potrebno namestiti toplotno izolacijo, ki sega tudi v zemljo, da s tem zmanj{ujemo vpliv tolotnega mostu. Ustrezna toplotna izolacija URSA XPS N-III-PZ-L se namesti v globini vsaj 80 cm pod zemljo. Toplotno izolacijo pritrdimo s cementnim lepilom (lahko tudi z nizkoekspandirajo~o poliuretansko peno), izdelamo drena`no nasutje do vi{ine terena ter v obmo~ju, ki meji na zrak za{~itimo z tankoslojnim fasadnim sistemom oz. ustrezno oblogo. S prej navedenimi ukrepi smo izbolj{ali toplotno za{~ito ovoja stavbe, zato se v naslednjem koraku priporo~a namestitev nove sodobne kurilne naprave, ki ne potrebuje veliko mo~i. Zaradi pove~ane zrakotesnosti objekta je pri prenovi priporo~ljivo vgraditi tudi rekuperator, ki zagotavlja ustrezno kakovost zraka v prostorih objekta, hkrati pa zagotavlja, da ne bo prihajalo do izgub toplote zaradi prezra~evanja. Z nekoliko ve~jim vlo`kom pri prenovi stavbe smo tako pri{li do nizkoenergijskega objekta, ki nam bo omogo~il nizke stro{ke pri zagotavljanju bivalnega udobja. V kolikor `elite tudi vi prenoviti va{ objekt, da bi dosegli zmanj{anje porabe energentov za ogrevanje, vam bomo z veseljem pomagali z ustreznimi nasveti. â&#x20AC;˘ URSA Slovenija

(Promocijsko sporo~ilo)

Danes znanje in materiali omogo~ajo doseganje zahtevnih strandardov pasivne gradnje, ki vodijo k energetsko u~inkovitim objektom. Ker pa je doseganje pasivnega standarda pri prenovi precej zahteven poseg, si poglejmo kaj je potrebno storiti, da bi dosegli zahteve nizkoenergijskega objekta.


Ni ve~ dileme: Za vse novogradnje SEISMIC temeljna blazina Ob nekajletnih raziskavah vpliva potresa na stavbe, ki so grajene na temeljni plo{~i s podlo`eno toplotno izolacijo, je slovensko podjetje Fibran NORD razvilo inovativno re{itev SEISMIC temeljne blazine za gradnjo nizkoenergijskih ali pasivnih stavb na potresno ogro`enih obmo~jih, kot je deklarirana celotna Slovenija. Temeljna plo{~a, vgrajena na toplotni izolaciji iz ekstrudiranega polistirena, je `e dalj ~asa spoznana kot ustrezna re{itev temeljenja energijsko u~inkovitih stavb. Zaradi enostavne, mnogo hitrej{e, pa tudi cenej{e izvedbe temeljenja v primerjavi s klasi~nimi pasovnimi temelji, se je temeljna plo{~a tudi v Sloveniji zelo hitro uveljavila. Za razliko od dr`av severneje od nas ima Slovenija bolj ali manj potresno ogro`ena podro~ja, zato je inovacija temeljne blazine, ki ne dovoljuje zdrsov med posameznimi sloji konstrukcijskega sklopa, za zdaj najustreznej{a re{itev za novograjene nizkoenergijske objekte pri nas. TEMELJNA BLAZINA SEISMIC je nadgradnja dosedanjega na~ina izvedbe toplotno izolirane temeljne plo{~e. Novi temeljni element je kompozit temeljne plo{~e, toplotne in hidro izolacije, ki ob potresnih sunkih deluje sovpre`no in zaradi njene pro`nosti tudi kot du{ilec potresnih sil. Toplotno izolacijska plo{~a pod temeljno plo{~o je vedno FIBRANxps SEISMIC ustrezne tla~ne trdnosti. V primeru gradnje na povr{ini se spodnji sloj toplotne izolacije podalj{a izven oboda stavbe, da {~iti zemljino pod robom objekta pred zmrzovanjem in posledi~no nabrekanjem. Obvezni sestavni del blazine je XPS toplotna izolacija imenovana SEISMIC, in v primeru ve~slojne toplotne izolacije tudi posebna dvostransko samolepilna hidroizolacija FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk. Pri izjemno suhem ali pri povsem odcednem terenu zadostuje `e enoslojna hidroizolacija tipa T, na manj odce-

dnih tleh ali v primeru podtalnice pa v sendvi~u dveh FIBRANxps izolacijskih slojev uporabimo dvoslojno hidroizolacijo. Za la`je, nizke in gabaritno stabilne stavbe, kot so ponavadi eno ali dvostanovanjske hi{e, se v temeljno blazino zaradi potresne obremenitve vgradi toplotna izolacija tla~ne trdnosti najmanj 400 kPa, pri te`jih, vitkej{ih in vi{jih stavbah uporabimo trdnej{o FIBRANxps * izolacijo 500 ali 700 kPa tla~ne trdnosti. Inovacija temeljne blazine, ki temelji na varnosti energijsko u~inkovitih stavb na potresno ogro`enih obmo~jih, je nov pristop gradnje na temeljni plo{~i v svetu, zato smo za pomo~ pri na~rtovanju in izvedbi na spletni strani pripravili podrobnej{a pojasnila in re{itve za kombinacijo zgoraj omenjenih situacij. Na{a tehni~na slu`ba je pripravljena nuditi dodatna pojasnila tako ob pripravi na gradnjo vsakega posameznega objekta kot spremljati gradnjo stavbe. Priporo~amo izku{ene strokovnjake. Kontaktirajte ali nasvet@fibran.si ali 07 39 39 525. Informacije o toplotni za{~iti celotnega objekta ob novogradnji ali sanaciji dobite na spletni strani www.fibran.si. â&#x20AC;˘

Prikazana je najpogostej{a in najbolj optimalna re{itev temeljne blazine na potresno bolj ogro`enem obmo~ju. Dvostransko lepilna hidroizolacija, ki povezuje dva sloja FIBRANxps toplotne izolacije, je `e ob monta`i mehansko za{~itena pred po{kodbami. Zgornja FIBRANxps SEISMIC izolacija se spoji z betonom temeljne plo{~e, tako da celotna temeljna blazina deluje sovpre`no, s ~imer so kontrolirani pomiki spodnjega dela stavbe tudi v primeru intenzivnej{ega potresa.


Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 41  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 41  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement