Page 8

Dobra izvedba, zadovoljna stranka ^asi so tak{ni, da je `e kar te`ko poiskati izvajalce, ki bi predvsem skrbeli za kakovost opravljenega dela manj pa za svoje osebne koristi. Med podjetja, ki jih ne moremo uvrstiti med slednje, bi zagotovo lahko uvrstili KERANOVO s.p. iz Smolnika pri Ru{ah, s poslovno enoto v Sokolski ulici v Mariboru. Lastnik podjetja David Repolusk, s petimi zaposlenimi je namre~ mnenja, da je edino merilo dobro opravljenega dela zadovoljna stranka. Zato se lahko pohvalijo z dejstvom, da letos na njihovo delo in vgrajene materiale {e niso prejeli nobene reklamacije. Morda je bil to poglavitni razlog, da so jim zaupali tudi v ugledni slovenski firmi Mercator Tehnika, ko so letos v za~etku leta z njimi podpisali dogovor o izvedbi storitev za kupljeno blago v teh trgovskih centrih. Tako so postali ekskluzivni poobla{~eni izvajalci storitev, ~e kupec to `eli ali potrebuje. Njihova dejavnost temelji na kerami~arskih storitvah, name{~anju talnih oblog in parketov, zaklju~nih gradbenih delih, postavitvi in obnovi fasad, ter oblaganju bazenov. Specializirani so za celotno izvedbo kopalnic in sanitarij na klju~, od odstranjevanja keramike z odvozom, namestitve instalacij na vodovodni, centralni in elektri~ni napeljavi, do vgradnje talnega gretja, zidarskih del, polaganja hidroizolacije in keramike ter kon~ne monta`e sanitarne in kopalni{ke opreme. Razen tega izvajajo {e vgradnjo notranjih vrat in po potrebi opravijo {e celoten oplesk objekta. Ve{~i so {e pri polaganju talnih oblog

Za morebitne ostale storitve, ki jih s svojo dejavnostjo ne pokrivajo, kot na primer izvedba kotlovnic, name{~anje solarnih kolektorjev, urejanje okolja in za druge storitve, posredujejo kakovostne izvajalce, ki ta dela opravijo.

Podpis pogodbe z Mercatorjem

Wellness center Zala, v Termah Topol{~ica.

Postavitev keramike v poslovnih prostorih Sovena, Selnica ob Dravi.

iz razli~nih materialov. Letos so k svoji dejavnosti vklju~ili {e name{~anje fasad in njihovo obnovo. Pri izbiri materialov za izvajanje njihove dejavnosti velik del teh nabavljajo pri prepoznavnem evropskem ponudniku MUREXINU, ki ga v Sloveniji zastopa MUREXIN d.o.o. iz Slovenske Bistrice. Zaradi tega tudi na vgrajene materiale nimajo reklamacij.

Eden od prostorov wellness centra Zala, kjer je Keranova s.p. izvajala kerami~arska dela.

@e prej so ob~asno sodelovali z Mercator Tehniko, ko so ti potrebovali izvajalce za vgradnjo pri njih kupljenega blaga. Ĺ e pred ~asom je bilo teh izvajalcev ve~. Ker pa se je Keranova s.p. dokazala s kakovostjo opravljenih storitev je Mercator v za~etku leto{njega leta, za poobla{~enega izvajalca storitev izbral prav njih in z njimi tudi sklenil pogodbo o sodelovanju. V trgovinah Mercator Tehnike lahko odslej kupci z Mercatorjevo kartico Pika kupijo blago in pla~ajo storitev tudi na 24 obrokov, brez obresti. Poleg tega pla~ajo za blago samo 8,5 odstotni davek, ker jim ga namesti poobla{~eni izvajalec.

Reference ^eprav izvajajo storitve v glavnem na individualnih objektih, je vrsta tak{nih, ki ka`ejo na izvedbeno sposobnost tega kolektiva. Med drugim ka`e omeniti izvedbo del pri opremljanju wellness centra Zala v Termah Topol{~ica, v pekarni Hleb~ek, trgovini Kalcer, apartmajih Bolfenk na Pohorju, hotelu Letan v Puli in vrsti drugih, ki so objavljene na njihovi spletni strani www.keranova.si. Na tej internetni strani lahko dobite {e ve~ drugih informacij ali vzpostavite kontakt. • F. Mithans

Polaganje gotovega parketa (hru{ka), v enem od {tevilnih individualnih objektov.

Oglasno sporo~ilo

8

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement