Page 79

79

M

ed ljudmi je vse bolj prisotno zavedanje o potrebi trajnostnega modela `ivljenja in razvoja, ki bi ga le to narekovalo.

Arhitektura bivanja s soncem Gospodarsko ekonomska kriza je pri ljudeh vsekakor globoko zarezala v razmi{ljanje o var~evanju na razli~nih nivojih v skoraj vseh segmentih na{ega bivanja in potro{nje. Var~evanje, ki je bilo prej le v mislih in dejanjih posameznikov, lahko pa tudi kot odli~na tr`na ni{a, je sedaj postala nuja in realnost. Odgovornosti do ohranjanja narave se {e vedno zaveda premalo ljudi, tu lahko in mora za~eti vsak pri sebi. @al pa se tudi to podro~je vse bolj izkori{~a kot odli~na tr`na ni{a. . Nekatere industrijsko bolj razvite dr`ave bodo ste`ka podpisale za njih zavezujo~e mednarodne dogovore o zmanj{anju emisij izpustov, ~e se omejimo zgolj na to, saj bi to pomenilo, ali drage posege v prenovo tehnologije ali pa bi morali zmanj{ati proizvodnjo, kar bi zmanj{alo potro{njo. Kako zmanj{ati potro{njo, ~e je le ta vodilo kapitala in izklju~uje var~evanje. Mnogo izdelkov in storitev je ponujeno pod geslom ohranjanja narave. Z ve~ino ni ni~ narobe gre le za pristop, da spet nekaj dodajamo in kupujemo zato da bi lahko `iveli bolj naravno. Ali re~eno preprosteje gremo po dalj{i poti, ki nas stane ve~. In zakaj ne bi {li po kraj{i in cenej{i poti?

Samoregulativa toplotnih tokov in napredni materiali Arhitektura son~nega zajema za ogrevanje in hlajenje bo igrala pomembno vlogo v prihodnosti. Izkori{~anje son~ne energije poteka na ve~ na~inov, obi~ajno preko zidov, oken, son~nih pasti, tal in streh, z dodajanjem elementov in povr{in, s katerimi akumuliramo in usmerjamo toplotno energijo, za ogrevanje in hlajenje v konstrukcijske elemente iz naprednih materialov, pri tem nam slu`i uporaba tehni~nih znanosti in nanotehnologij. Uporaba faznospremenljivih materialov pri vzdr`evanju toplotnega udobja olaj{a

nekatere tehnolo{ke re{itve, bistveno pri omenjenem je, pravilno na~rtovanje toplotnih poti, ter izbira pravih materialov zanje. Potrebno je opozoriti, na visoko raven bivalnega udobja in izbolj{ano kakovost `ivljenja v taki zgradbi, lahko jo imenujemo aktivna hi{a s pasivnim zajemom sonca, ekosolarna, bioklimatska ‌ Mnogi bi pomislili, da si razko{ja kot so: bazen, topla kopel (whirlpool), zimski vrt in podobno v tak{nih hi{ah ne moremo privo{~iti oziroma, zaradi var~ne gradnje ne gre v koncept solarne hi{e, da je `ivljenje v tak{ni hi{i korak nazaj v udobju oziroma, da bi za `ivljenje v tak{ni hi{i morali biti asketi, vendar je ravno nasprotno, solarna hi{a ponuja veliko udobja, hkrati pa ne pove~uje stro{kov. Dolo~eni elementi razko{ja so v tak{nih hi{ah zelo za`eljeni, saj jih ustrezno izkoristimo za pove~anje energetske

Za arhitekturno projektiranje solarne hi{e je v prvi vrsti pomembno poznavanje poti sonca.

u~inkovitosti. Bazen, naprimer, za katerega prevladuje mnenje, da njegova izgradnja in kasneje vzdr`evanje drago in zahtevno, v solarni hi{i z domiselnimi re{itvami odli~no dopoljuje toplotno bilanco, zelene rastline, jih lahko vklju~imo kot del ambienta, opravljajo tudi funkcijo ~i{~enja zraka, privo{~imo si lahko tudi sve`e di{avnice preko celega leta, v zeleni son~ni pasti se kar naenkrat odvija prete`ni del `ivljenja. Z zelenjem, ki ga vklju~ujemo v zgradbo, lahko kot ozelenjene strehe, fasade ali notranje stene, vra~amo naravi kar smo ji z gradnjo na{ega doma odvzeli. Ko govorimo o ekolo{ki gradnji in trajnostnem razvoju moramo razmi{ljati {iroko, tako o vseh elementih kot tudi o njihovi medsebojni interakciji. • mag. Iva Verbnik

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement