Page 78

78

ENERGETSKO U^INKOVITA GRADNJA

Toplota `e, `e! Kaj pa svetloba?

A

li sta tudi za vas najpogostej{a pojma v zvezi z idealnim domom „topel“ in „svetel“? Toplota je nekako sinonim za doma~nost, svetloba pa za vedrino, optimizem iz zdravje. In kak{no zvezo ima to s prenovo fasade? Pri prenovi zunanjih zidov se v ve~ini primerov ne omejujemo samo na estetsko prenovo fasade, ampak obi~ajno dodamo {e plast toplotne izolacije. Pri starih, ne izoliranih ali slabo izoliranih hi{ah je `eljena toplotna izolacija pogosto debela od 12, 15 pa tja do 20 cm ali celo ve~. Hi{e, zgrajene v 60 - 80 letih so pogosto grajene tako, da je uporabna vi{ina prostora manj kot 2,5 m. Najve~krat 2,4 m, pogosto pa tudi manj. Nad okni so preklade, tako, da so okna le redko vi{ja od 150 cm. Pri {e starej{ih me{~anskih hi{ah pa so nadstropja visoka, okna pa sicer visoka, a ozka. V primeru, da take hi{e oble~emo v debelo plast izolacije, zmanj{amo tako efektivno osvetlitveno vi{ino kot tudi {irino okna, s tem pa tudi koli~ino naravne svetlobe, ki sega v prostor. V odvisnosti od velikosti oken in orientacije hi{e se osvetlitev lahko zmanj{a od nekaj % pa tja do 30% ali ve~. Ker se redko katera starej{a hi{a lahko pohvali s pribitkom svetlobe, je ta u~inek dobro upo{tevati.

stavbe. Namesto najcenej{ih izolacijskih materialov razreda toplotne prevodnosti 040, lahko izberemo materiale razreda 035, 030 ali 022. Z izbiro takega materiala je za enak u~inek potrebna manj{a debelina izolacije, s tem pa ubla`imo vpliv dodatne izolacije na zmanj{anje naravne osvetlitve prostora. Primer takih izdelkov so recimo RÖFIX EPS-F 031 LAMBDAPOR, RÖFIX EPS-F 030 take-it ALPIN, WEBER THERM PLUS ULTRA 022 ali PUREN PUR/PIR izolacije. Manj{a osvetlitev poslab{a bivalne in higienske razmere v prostoru, povzro~i pa tudi pred~asno uporabo umetne svetlobe. Neugodno zmanj{anje osvetlitve lahko omilimo z izbiro bolj u~inkovitega materiala za dodatni toplotno izolacijski ovoj

In vsaj {e eno zelo otipljivo prednost ima tanj{a izolacijska plast – o`je okenske police, kar nam tudi prihrani kak{en evro! • Nu{ka Marn

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement