Page 64

64

@IVIMO Z LESOM, drugi del

Gorilnik za prehod na eko ogrevanje V tehniki se razvoj obi~ajno za~ne v majhnem merilu, na osnovi katerega nato izdelujejo vedno ve~je izdelke, na primer letala ali ladje. V primeru gorilnikov na pelete pa je bilo ravno obratno. Proizvajalci so najprej izdelali ogromna avtomatizirana kuri{~a na mlete lesne ostanke, sekance ali lubje, iz njih pa so nato razvili miniaturna kuri{~a hi{nih ali sobnih pe~i na pelete in kon~no tudi peletne gorilnike. Princip delovanja obeh je popolnoma enak, le dimenzije se pomembno razlikujejo.

Zamenjava brez ve~jih predelav Posebnost gorilnika Fenix, ki so ga razvili v podjetju Inovateh, je zra~no hlajen pla{~ gorilne komore, v kateri se izvaja tudi v`ig kuriva. Zaradi tega je o`ji izpu{ni del gorilnika, skozi katerega izhajajo gore~i dimni plini, lahko enakega ali le nekoliko ve~jega premera kot pri obi~ajnih gorilnikih na olje. Zato lahko odstranitev oljnega in monta`o peletnega gorilnika izvedemo z manj{imi predelavami, ki bistveno ne posegajo v sestavo in delo-

Peletni gorilnik Fenix potrebuje za v`ig goriva manj kot minuto

vanje obstoje~ega sistema. Zrak, ki hladi obod gorilne komore, se med prehodom predgreje in nato vro~ vstopa v kuri{~e, s ~imer pomembno pove~a izkoristek naprave. Gorilnik je kompaktne izvedbe, vsi elementi so stisnjeni na najmanj{i mo`ni prostor, zato ga lahko montiramo tudi v zelo majhne kurilne prostore. Sedaj lahko veliko ve~ino kotlov na olje ali trda kuriva z relativno enostavnim in hitrim posegom spremenimo v popolnoma avtomatizirane, u~inkovite ter okolju prijazne kurilne naprave.

Izjemno hiter v`ig Da bi dosegli ~im hitrej{i v`ig pelet v gorilniku ob ~im manj{i porabi elektrike, je proizvajalec v sodelovanju s firmo Hidria AET razvil popolnoma nov in inovati-

Pelete prispejo iz zalogovnika v gorilnik po dvi`nem pol`u in elasti~ni cevi

ven v`igni sistem. V`igni element s priklju~no mo~jo 80 W z neposrednim kontaktom izvede v`ig pelet v manj kot minuti. S tem zmanj{amo porabo elektrike v prehodnih obdobjih, ko se gorilnik ve~krat zaustavi in skraj{amo startne premore. Priklju~na mo~ in poraba elektri~ne energije sta tako nizki, da gorilnik lahko napajamo z manj{im generatorjem ali akumulatorjem z razsmernikom tudi tam, kjer ni priklopa na elektri~no omre`je.

Delovanje brez zastojev V koncept gorilnika Fenix je vgrajeno znanje strokovnjakov podjetja Inovateh, izdelek pa je kombinacija dobrih re{itev, ki

omogo~ajo delovanje brez posebnega nadzora in vzdr`evanja. Zaradi sistema zra~nega hlajenja so tudi stro{ki monta`e na kotel nizki. Priklop vodno hlajenih gorilnikov je v primerjavi z zra~no hlajenimi dra`ji, saj je potrebno izvesti prilagajanje in {e priklop na vodni sistem ob kotlu. Pri vodno hlajenih gorilnikih se zaradi sprememb temperature vode v obtoku spreminjajo tudi pogoji zgorevanja, zaradi ~esar je zra~no hlajeni model spet v prednosti.

Krmilna avtomatika in vzdr`evanje Krmilna avtomatika opravlja stalen nadzor delovanja in izvede postopek zaustavljanja ter ponovnega zagona. Gorilnik lahko deluje z mo~jo od 8 do 25 kW, ima izkoristek do 97% in je te`ak 22 kg. V priboru se nahaja {e pol` za doziranje pelet z elasti~no dobavno cevjo, uporabnik pa potrebuje le {e primerno posodo, ki bo slu`ila kot zalogovnik za pelete. Dodatno je mo`no vgraditi {e merilnik porabe pelet in sproti nadzorovati porabo kuriva, kar pri kotlih na olje ni bilo mo`no. V kurilni sezoni je potrebno le vsakih nekaj tednov o~istiti gorilno komoro v gorilniku, saj ve~ina pepela med delovanjem pade na dno kurilnega prostora v kotlu. Po vgradnji peletnega gorilnika se bo stro{ek za ogrevanje zmanj{al pribli`no za polovico, vzrok pa je razlika v ceni med kurilnim oljem in peleti. Dodatne informacije na www.inovateh.si. • Tihec

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement