Page 61

@IVIMO Z LESOM, drugi del

Kamini in pe~i France turbo

F

unkcionalnost, inovativnost, izkoristek, ogrevalna mo~ in preprosto vzdr`evanje so lastnosti, zaradi katerih so kamini in pe~i France Turbo druga~ni. Pestra ponudba modelov, velikosti kaminov in pe~i bo zadovoljila tudi najzahtevnej{e kupce. Ponujamo celovito storitev, od svetovanja pred nakupom do dostave in monta`e. Delovanje je pri vseh na{ih modelih enako. Zrak, ki napaja izgorevanje, se naravno pridobi iz vro~ine in tlaka nad ognji{~em. Zrak je vedno ogrevan pred izgorevanjem. Ker je zrak ogrevan, ne podhlaja `erjavice in drva izgorijo skoraj v prah.

Tako delovanje prina{a naslednje prednosti: • Ogrevalna mo~ je odli~na. • Prostor je mogo~e v samo eni uri ogreti od 0 do20°C. • Toplota se ne izgublja po ceveh in dimniku. • Dolgotrajen ogenj pomeni dolgotrajno ogrevanje. • Uporaba pe~i ali kamina je ob natan~ni regulaciji izredno lahka.

• Topel zrak, ki potuje navzdol, raz{iri toploto horizontalno. • Poraba goriva je zelo majhna. • Uporabljati je mogo~e ve~je kose lesa. • Monta`a je zelo preprosta. • Pepel po~istite le vsakih 6-8 tednov. Ker nam v naglici sodobnega `ivljenja ostaja vse manj

~asa, je pri kaminih in pe~eh France turbo poskrbljeno tudi za popolnoma preprosto vzdr`evanje. Paziti je treba le, da imate v kuri{~u vedno vsaj 5 cm pepela, saj pepel {~iti `erjavico. Steklo vedno o~istite z mehko vla`no krpo - za bolj{i rezultat lahko na krpo dodate droben pepel. • Borut Rep

61

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement