Page 6

6

NOVICE

Smeti{~na bera leta 2010: 422 kg odpadkov na Slovenca Rast izvo`enih odpadkov je bila 14-odstotna Lani smo v Sloveniji “pridelali” 1,2 kilograma komunalnih odpadkov na prebivalca na dan. Kljub veliki {tevilki je to v skupnem se{tevku za 5,4 odstotka manj kot leto prej. Na posameznega prebivalca je tako lani odpadlo 422 kilogramov komunalnih odpadkov. Najve~ odpadkov je bilo odlo`enih na odlagali{~ih za nenevarne odpadke (75,5 odstotka). Od 863.877 ton komunalnih odpadkov je bilo 3.484 ton nevarnih komunalnih odpadkov - ti so se sicer v primerjavi z letom 2009 zmanj{ali za 2,6 odstotka.

Najve~ je bilo gradbenih odpadkov Z javnim odvozom je bilo lani zbranih 3,6 odstotka manj komunalnih in njim podobnih odpadkov kot predhodno leto. V proizvodnih in storitvenih dejavnostih pa je lani nastalo skoraj 5,4 milijona ton odpadkov oz. tri odstotke manj kot leta 2009.

Najve~ je bilo gradbenih odpadkov (36 odstotkov vseh nastalih odpadkov). Sledili so odpadki iz termi~nih procesov (27 odstotkov), iz naprav za ravnanje z odpadki, iz ~istilnih naprav in iz priprave pitne vode in vode za industrijsko rabo (sedem odstotkov) ter odpadki iz predelave in obdelave lesa.

Predelanih je bilo 16 odstotkov ve~ odpadkov kot 2009 Predelanih je bilo skupno ve~ kot 5,9 milijona ton odpadkov (16 odstotkov ve~ kot leta 2009), odstranjenih je bilo okoli 1,6 milijona ton odpadkov (sedem odstotkov manj), medtem ko je bila rast izvo`enih odpadkov 14-odstotna, so {e navedli na statisti~nem uradu. • VIR: MMC RTV SLO/STA

Tiso~ son~nih elektrarn 18. oktobra 2011 je bila v register deklaracij za proizvodne naprave elektri~ne energije iz obnovljivih virov vnesena tiso~a son~na elektrarna. Kapaciteta vseh tiso~ih son~nih elektrarn trenutno zna{a 61,4 MW in naj bi se do konca leta zvi{ala na 80 MW.

Navedene kapacitete pa bodo na letnem nivoju proizvedle 84 GWh elektri~ne energije oz. 0,6 odstotka celotne proizvedene elektri~ne energije. Son~ne elektrarne so prejemnik najmanj{ega dele`a, ki ga dr`ava namenja obnovljivim virom energije. Za namen izpla~ila podpor proizvodnji elektri~ne energije iz obnovljivih virov je bilo investitorjem v son~ne elektrarne v minulem letu izpla~ano 3.615.833 EUR oziroma 3,9 odstotka razpolo`ljivih sredstev. Skoraj 44 milijonov EUR lanskoletnih razpolo`ljivih sredstev pa je ostalo neporabljenih, zato so bila prenesena v leto{njo kvoto. Sonce kot dale~ najve~ji obnovljivi in za ~loveka neomejen energetski vir predstavlja potencial, kakr{nega nima noben drug energetski vir. Fotovoltaika oz. son~ne elektrarne so edini obnovljivi vir energije, ki se v Sloveniji razvija skladno s skupnimi usmeritvami Akcijskega na~rta za obnovljive vire energije in Evropske unije, kjer direktiva zahteva, da do leta 2020 iz obnovljivih virov pridobimo 25 odstotkov energije v strukturi kon~ne rabe. Ob vsem navedenem ne gre zanemariti, da fotovoltaika in na njo vezane dejavnosti trenutno omogo~ajo `e ve~ kot dva tiso~ delovnih mest, in kar je najpomembnej{e, to {tevilo se bo {e ve~alo. • vir: ZDRU@ENJE SLOVENSKE FOTOVOLTAI^NE INDUSTRIJE (ZSFI)

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement