Page 58

58

@IVIMO Z LESOM, drugi del

Od kod prihajajo kotli Valtis

P

odjetje Valtis obstaja od leta 93, ko so za~eli z izdelavo kotlov na polena, prvi peletni kotel pa so izdelali in prodali v letu 2002. V celotnem {tevilu kotlov peletni zajemajo 70%, kotli na polena 25%, ostanek pa so kotli na olje, ki jih nekaj {e vedno izdelajo za tuje kupce. Pri tem 60% kotlov prodajo doma, ostale pa v tujini pod svojo ali tujimi blagovnimi znamkami. Letno izdelajo in prodajo okrog 800 kotlov, zato domnevajo, da so trenutno najve~ji proizvajalec peletnih kotlov pri nas. Razen elektromotorjev, reduktorjev ter izolacijske {amotne obloge vrat, vse ostale dele kotla izdelajo sami. To velja tudi za razrez in upogibanje plo~evine, dele pa nato med seboj spoji varilni robot.

V`ig in delovanje peletnega Delovanje kotla je avtomatizirano, krmilna elektronika pa med pogonom in med zaustavitvami nadzira delovanje ter mo~ kotla prilagaja trenutnim toplotnim potrebam. V`ig pelet je izveden s puhalnikom vro~ega zraka, od starta do delovanja s polno mo~jo pa obi~ajno mine osem minut. Med fazo zaustavljanja krmilna elektronika najprej prekine dovod pelet, ko pa odgorijo {e tiste, ki so ostale v gorilniku, pa izpiha kuri{~e in napravo zaustavi. Ponoven zagon se spet za~ne z dodajanjem pelet, v`iganjem s puhalom in vklopom ventilatorja za podpih. Krmilje samodejno prilagaja mo~ kotla toplotnim potrebam in med petimi mo~nostnimi stopnjami izbere najbolj primerno. Gorilnik je samo~istilen in je izdelan iz plo~evine z najvi{jo ognje-

odpornostjo. Kotel je opremljen z vsemi predpisanimi sistemi varovanja, od katerih sta najpomembnej{a termi~no varovalo in varovalo lopute proti povratnemu plamenu. Kotli z avtomatskim odpepeljevanjem pa pepel samodejno transportirajo v posebno posodo, ki jo je potrebno v kurilni sezoni izprazniti enkrat mese~no.

Peletne kotle Valtis na sejmih obi~ajno prepoznamo po zna~ilni obliki in barvi

Samo ob~asno ~i{~enje Uporabniki kotlov z njimi ne bodo imeli skoraj nobenih skrbi. Ob koncu kurilne sezone lastnik porabi pelete v zalogovniku do konca, pri ~emer se na ekranu krmilne naprave poka`e napis ÂťAlarm peletÂŤ, nato pa se kotel izklju~i. Proizvajalec priporo~a, da v poletnem ~asu opravimo hitri servisni pregled kotla, ki bo zagotovil nemoteno delovanje v naslednji zimi. To je tudi ~as, ko je cena pelet najni`ja, zato si uporabniki lahko pripravijo zalogo v skladu s svojimi zmo`nostmi skladi{~enja. Najbolj{e so pelete iz ~istega lesa, ker bodo med delovanjem oddale tudi najmanj pepela. Pred prvim kurjenjem je potrebno pelete natresti v zalogovnik kotla, ali vklju~iti avtomatsko doziranje, ~e jih kotel izvzema iz lo~enega skladi{~a. Pred prvim startom po poletju je potrebno samo {e odpreti vratca kuri{~a in o~istiti morebitne ostanke pepela iz posode

Varilni robot kvalitetno opravi spajanje sestavnih delov vodnega dela kotla

gorilnika in pod njo, po pritisku na tipko Start pa bo kotel samodejno deloval vso zimo. Pri tem priporo~ajo {e spremljanje delovanja prvih nekaj ur, nato pa bo naprava delovala avtomatsko.

Zagotovljen in hiter servis Zastoj sredi zime je redek dogodek, ~e pa se zgodi, bodo serviserji v najkraj{em mo`nem ~asu pri uporabniku. Lastnik firme Valter Part s tem v zvezi poudarja, da ni problem, ~e se na napravi kaj pokvari, problem je, ~e se ne popravi. Ker je izdelek in vsi njegovi deli plod lastnega znanja in proizvodnje, so vedno na razpolago tudi vsi rezervni deli, zato sta zamenjava ali popravilo vedno takoj zaklju~ena, brez ~akanja in naro~anja od drugod. Znanje s podro~ja zgorevanja lesnih ostankov je pred leti pridobil v sodelovanju s tujimi firmami, v ~asu, ko so {e izdelovali kotle na sekance. Vse tedanje in nove pridobljene izku{nje pa so zdru`ene v njihovih dana{njih serijah kotlov na pelete, Pellson X3 in Pelematic tip 27 in tip 50. V proizvodnem programu imajo {e kotle na polena, med njimi ve~ tipov obi~ajnih toplovodnih kotlov serije WSK in uplinjevalni kotel Viva Extreme. Ogled proizvodnih prostorov je {e pokazal, da smo spoznali resnega in zanesljivega proizvajalca, ki poleg strojni{kih dosega visoke standarde tudi v odnosu do svojih kupcev. • Simon Tihec

Po vgradnji krmilja in preizkusu vseh gibljivih delov je kotel pripravljen za predajo kupcu

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement