Page 57

@IVIMO Z LESOM, drugi del

57

Okna in vrata so del bivalnega ambienta

R

azvoj in tehnolo{ki dose`ki v vsakem obdobju prina{ajo nova spoznanja, pristope in materiale. V nekaj desetletjih smo tudi v gradbeni{tvu videli in pre{li obdobja jekla, aluminija in plastike. Ves ~as pa je v ozadju stal les, ki ~love{tvo spremlja `e tiso~letja. Sodobni na~ini obdelave, lepljenja in kombiniranja z drugimi materiali so njegovo uporabnost in trdnost dvignili na tako visok nivo, da se v vseh pogledih lahko kosa z drugimi materiali. Pri tem pa jih vse presega {e zaradi svoje topline, sonaravnosti, `lahtnosti in dejstva, da je nastal iz son~ne svetlobe. Mojstri podjetja OKNA KLI LOGATEC so v desetletjih delovanja zrasli z lesom in svoje delo obvladajo do podrobnosti. Enako uspe{no izdelujejo tudi izdelke stavbnega pohi{tva iz lesa , les/aluminija ter iz umetnih snovi (PVC).

Okna vseh oblik Okna so {e pred nekaj leti veljala za termi~no luknjo v zidu, saj izvedba okvirjev, tesnjenja in zastekljevanja ni omogo~ala bolj{ih rezultatov. Sodobna okna spadajo med razmeroma komplicirane in natan~ne izdelke, zato jih lahko kvalitetno izdela samo proizvajalec, ki ima dobro opremljen strojni park in potrebno znanje.

Okna KLI so opremljena s trojno zasteklitvijo ter so primerna za vgradnjo v vse stavbe, od obi~ajnih do pasivnih. V programu so {e okna iz umetnih mas, ki odli~no prena{ajo neugodne klimatske pogoje. Med njimi so profili sistema KLI88 plus z izredno dobrimi lastnostmi. Mo`ne so izvedbe z ALU masko in tudi izvedba Pasiv za vgradnjo v pasivne stavbe. Zaradi ve~komorne izvedbe, zaobljenih ploskev in barvnih razli~ic v imitaciji lesa jih na prvi pogled ne moremo lo~iti od lesenih oken.

Vgradnja, servis in dodatki

KLI Elegance 78

smreke, macesna, merantija ali hrasta iz katerih so izdelani je kakovostno in trajno za{~itena s trosistemsko povr{insko za{~ito. Najbolj izpostavljeni deli oken so standardno za{~iteni z alu odkapnimi profili - odkapniki. Okno KLI Elegance 78 je izdelano iz lesenih profilov debeline 78mm. Z ustrezno zasteklitvijo nudi zelo dobre toplotne karakteristike. Še bolj{o izolativnost nudijo izvedenke z zra~nimi kanali ali vgrajenim PU polnilom v okvirju krila in okvirja. Okno KLI Prestige ima na zunanji strani dodano aluminijasto masko, katera varuje lesene dele pred vsemi vremenskimi vplivi. Izvedba KLI Prestige NEO ima med lesom in alu masko vgrajeno.

Prednosti, ki jih daje nakup izdelka doma~e proizvodnje so na dlani. Od naro~ila do zaklju~ka del bo potrebne korake opravilo isto podjetje, s ~imer so zagotovljeni kvaliteta, trajnost in hiter servis, ~e se poka`e potreba. ^e `elimo, da bo stavba dolga leta ostala enako energetsko u~inkovita, je potrebno okna vgraditi po RAL postopku, ki zagotavlja trajno zrakotesnost ter prepre~i tvorbo toplotnih mostov in pojav kondenza ali plesni. Ta na~in vgradnje je priporo~ljiv za energetsko var~ne novogradnje ter obvezen ob vgradnji v nizkoenergijske ali pasivne hi{e. Skoraj obvezna in koristna oprema so {e sen~ila – polkna, rolete, `aluzije in komarniki. S sen~ili reguliramo koli~ino svetlobe in oson~enje prostorov, delujejo pa tudi kot mehanska za{~ita.

Vrata za vstop in za{~ito Od vhodnih vrat vedno pri~akujemo trdnost, trajnost in za{~ito, marsikje pomenijo tudi statusni simbol, premo`nost hi{e, varnost doma ipd. Sodobna vrata notranjost varujejo {e pred hrupom, prepihom, hladom ali vro~ino. Številni uporabniki pri~akujejo, da bodo vrata tudi na pogled skladna z njihovimi `eljami in pri~akovanji. Zato se oblikovalci trudijo, da bi v razponu svojih izdelkov zajeli ~im ve~ izvedb, ki bodo v skladu z `eljami razli~nih ljudi. ^e pa ima kupec {e mo`nost, da strokovnjaki proizvajalca vrata izdelajo na osnovi njegovih predlogov in skic, je krog zaklju~en, saj se na tej to~ki zdru`ita strokovnost proizvajalca in osebne `elje naro~nika.

Nakup se za~ne z izmerami, ki jih strokovnjak proizvajalca opravi pri kupcu. Skrbno na~rtovanje, izbira materialov in izdelava omogo~ajo izdelavo dobesedno vsake `elene oblike okna. Tudi balkonska vrata so lahko obi~ajna enokrilna ali izvedena kot drsna oz. zlo`ljiva panoramska stena. Pri tem bodo izdelki ohranili vse svoje funkcije, tudi zrakotesnost in toplotno izolativnost.

Materiali in izvedbe Les je osnovni material za izdelavo, je ekolo{ko neopore~en ter odli~en toplotni izolator. Najnovej{i profili za okvirje in krila so mehansko trdni in trajni. Struktura lesa

Podrobne podatke o paleti opisanih izdelkov najdemo tudi na www.oknakli.si • Tihec KLI 88plus

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement